Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi"

Transkript

1 Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, Samsu. Fatmagül Kılıç Yıldız Tekik Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, İstabul. Öz: Mekâsal Çok Ölçütlü Karar Aalizi (ÇÖKA), belirli değerledirme ölçütlerie dayalı olarak mekâsal alteratifler arasıda seçim yapmayı kapsaya bir süreçtir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), kullaıcılara her e kadar mekâsal aaliz ve veri görselleştirme koularıda çok geiş seçeekler susa da, karmaşık karar problemlerii çözümüde sıırlı yeteeklere sahiptir. Buda dolayı karmaşık mekâsal karar problemlerii çözümüde CBS Tabalı Çok Ölçütlü Karar Aalizi (C-ÇÖKA) yaklaşımı kullaılmaktadır. Bu bildiride, e yaygı kullaıla ÇÖKA yötemleride biri ola TOPSIS (Techique for Order Preferece by Similarity to Ideal Solutio: İdeal Çözüme Yakılığa Dayalı Sıralama Tekiği) kousua odaklaılmıştır. ÇÖKA ile ilgili teorik bilgiler verilerek CBS ve TOPSIS yötemii etegrasyoua yöelik bir uygulama Samsu-Atakum da Kültür Merkezi içi yer seçimi problemi üzeride gerçekleştirilmiştir. Aahtar sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemi, Çok Ölçütlü Karar Aalizi, TOPSIS, yer seçimi Giriş Karar verme, birde daha fazla sayıda seçeek arasıda bir veya daha fazla ölçüte göre karşılaştırma yapılarak bir soucu elde edilmesidir (Marioi, 2004). Acak, çok sayıda faktörü değerledirmeye katılması ve seçeek sayısıı çok fazla olması durumuda karar problemii çözümü oldukça güçleşmektedir. Bugü moder bilim ve tekoloi, karmaşık karar problemleri içi hızlı ve güveilir çözüm yolları sumaktadır. Yöeylem araştırması, yöetim bilimi ve istatistik gibi bilimsel disiplileri gelişimi ve buları bilgisayarlarla etegrasyou bir problem içi e iyi kararı alımasıda yardımcı olmaktadır. Doğrusal programlama, diamik programlama, hipotez testleri, evater kotrolü, sıralama sistemlerii optimizasyou ve Çok Ölçütlü Karar Aalizi (ÇÖKA) yötemlerii tamamıda e iyi karar ya da çözüm araştırılır (Triataphyllou, 2000). Karar problemleri ele alıdığıda, birçok karar problemii mekâsal verilerle ilgili olduğu söyleebilir. Öreği plalama, afet risk değerledirmesi ve doğal kayak yöetimi gibi birçok karar problemi, mekâsal verilere dayalıdır. Mekâsal veri ve bilgi gerektire karar problemleri mekâsal karar problemleri olarak adladırılır. Mekâsal karar problemleri geellikle çok sayıda seçeeği birçok ölçüte göre değerledirilmesii gerektirir. Bu edele ÇÖKA mekâsal karar problemleride etki çözümler sağlamaktadır (Massam, 1980; Raabifard, Feeey ve Williamso, 2003). Mekâsal karar problemlerii çözümü coğrafi bileşei edeiyle klasik ÇÖKA tekikleride öemli bir farklılık gösterir. Mekâsal problemleri çözümüde her bir seçeeği hem coğrafi koumu hem de her ölçüt içi değeri gereklidir. Buda dolayı mekâsal karar problemleride Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve ÇÖKA tekikleri birlikte kullaılır (Malczewski, 1999a). Bu çalışmada; mekâsal karar problemlerii çözümüde CBS Tabalı Çok Ölçütlü Karar Aalizii (C-ÇÖKA) kullaılmasıa ilişki temel işlem adımları ve kavramlar özetleerek, gerek ketsel gerekse kırsal plalamaı e öemli koularıda biri ola yer seçimi problemide bir C-ÇÖKA uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Samsu-Atakum da Kültür Merkezi içi yer seçimi problemi ele alımış ve TOPSIS (Techique for Order Preferece by Similarity to the Ideal Solutio: İdeal Çözüme Yakılığa Dayalı Sıralama Tekiği) kullaılarak karar aalizi gerçekleştirilmiştir. CBS Tabalı Çok Ölçütlü Karar Aalizi Karar aalizi, karmaşık karar problemlerii matematiksel modelii ortaya koularak, sistematik işlemler ve istatistiksel irdelemelerle çözümlemesi olarak taımlaabilir (Malczewski, 1999a; 1999b). Karar aalizleride temel

2 Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi 13 yötem; problemi küçük, alaşılabilir parçalara ayırmak ve bu parçaları alamlı bir çözüm üretmek içi matıksal yollarla etegre etmektir (Malczewski, 1999b). Simo a (1960) göre bir karar problemi başlıca dört aşamada yapıladırılmaktadır. Bular; bilgi toplama (karar aalizi içi gerekli verileri toplaması), tasarım (olası seçeekleri buluması), seçim (seçeekler arasıda e uygu olaıı seçilmesi) ve uygulama (aalizde elde edile öerii kullaılması) aşamalarıdır (Simo, 1960; Malczewski, 1999a). Karar problemi, birde daha fazla sayıda faktörü bir arada değerledirilmesii gerektiriyorsa, ÇÖKA problemidir. ÇÖKA problemleri geel olarak altı bileşede oluşur. Bular; karar vericii/vericileri amacı/amaçları, karar verici/karar verici grubu, değerledirme ölçütleri (amaçlar/özitelikler), karar seçeekleri, kısıtlar ve souçlar dır (Malczewski, 1999b). ÇÖKA; problemi taımı, probleme ilişki ölçütleri belirlemesi ve seçeekleri ölçütlere uyguluğuu saptaması işlemleri ile gerçekleştirilir (Malczewski, 1999a). Mekâsal karar problemleride coğrafi veriler kullaıldığıda ÇÖKA işlemleri CBS ile etegre edilerek gerçekleştirilir. C-ÇÖKA, coğrafi ve coğrafi olmaya verileri bir souç kararı içi bir arada değerledirilmesi işlemi olarak düşüülebilir. C-ÇÖKA, coğrafi verileri kullaılmasıı, karar vericii tercihlerii ve belirli bir karar kuralıa göre verileri ve tercihleri düzelemesii kapsar. C-ÇÖKA süreci e geel şekliyle karar problemii taımlaması, değerledirme ölçütlerii belirlemesi, ölçüt katmalarıı hazırlaması ve ormalleştirilmesi, ölçüt ağırlıklarıı belirlemesi ve karar aalizii uygulaması adımlarıda oluşmaktadır (Şekil 1) (Malczewski, 1999b). C-ÇÖKA Problemii Taımlaması Bir karar aalizi, problemi kavraması ve taımlaması ile başlar. Problemi taımlaması; karar koşullarıı araştırılması, verileri temii ve işlemesi adımlarıda oluşur (Simo, 1960; Malczewski, 1999b). Bu aşamada, problem ayrıtılı olarak ele alıarak problemi asıl ve hagi yötemlerle çözüleceği ortaya koulur, problemi çözümü içi gerekli veriler ve bu verileri iteliği saptaır (Malczewski, 1999a). Değerledirme Ölçütlerii Belirlemesi ve Ölçüt Katmalarıı Normalleştirilmesi Karar aalizide problem taımladıkta sora, değerledirme ölçütleri belirleir. Ölçütler karar problemii amaçlarıı karşılayabilecek kapsamda olmalı, alaşılmaz ya da belirsiz olmamalıdır (Keeey ve Raiffa, 1976; Malczewski, 1999a; 1999b; Rashed ve Weeks, 2003). C-ÇÖKA problemleride, değerledirme ölçütleri belirledikte sora bu ölçütler CBS katmaları şeklide hazırlaır. Ölçüt katmalarıı farklı ölçü birimleride olması söz kousuysa, bu katmaları birbirleriyle karşılaştırılabilir biçimde ormalleştirilmesi gerekir. Ölçüt katmalarıı ormalleştirilmeside Doğrusal Ölçek Döüşümü, Değer/Fayda foksiyou ve Bulaık Matık yaklaşımları kullaılmaktadır (Malczewski, 1999a; 1999b). Doğrusal Ölçek Döüşümü ölçüt katmalarıı ormalleştirilmeside yaygı olarak kullaıla determiistik bir yötemdir. Çok sayıda Doğrusal Ölçek Döüşümü yötemi bulumaktadır. Bular arasıda e sık kullaılaları E Büyük Değere Göre Doğrusal Ölçek Döüşümü ve E Büyük ve E Küçük Değere Göre Doğrusal Ölçek Döüşümü yaklaşımlarıdır (Voogd, 1983; Massam, 1988; Malczewski, 1999a). Ölçüt Ağırlıklarıı Belirlemesi Ölçütler karar vericiler içi farklı ağırlıklarda olabilir. Ağırlık verme işlemi, geelde her bir ölçüte diğer ölçütlere göre bağıl öemii göstere bir ağırlığı atamasıyla gerçekleştirilir (Malczewski, 1999a). Ağırlıklar geelde toplamı 1 olacak şekilde ormalleştirilir. adet ölçüt olması durumuda ağırlıkları (w) kümesi: olarak taımlaır. w (w, w,...,w ), Σw 1 (1) 1 2 Ölçüt ağırlıklarıı belirlemeside kullaıla başlıca yötemler; Sıralama, Pualama ve İkili Karşılaştırmadır. Ölçüt ağırlarıı belirlemesi ÇÖKA ı e öemli adımlarıda biridir. Ağırlıklar aaliz soucuu doğruda etkileyeceğide ağırlık belirleme işlemide çok öze gösterilmesi gerekmektedir (Malczewski, 1999a). Karar Aalizi CBS ile etegre edilebile birçok ÇÖKA yötemi bulumaktadır. Bu yötemlerde başlıcaları; Basit Ağırlıklı Toplam Yötemi (Ağırlıklı Doğrusal Birleştirme), Ağırlıklı Çarpım Yötemi, Aalitik Hiyerarşi Yötemi, Değer/Fayda Foksiyou Yaklaşımı, İdeal Nokta Yötemi, Uyum Yötemi, Bulaık Matık İşlemi, Bulaık Ağırlıklı

3 14 Öztürk ve Kılıç Toplam Yötemi ve Sıralı Ağırlıklı Ortalamadır (Triataphyllou ve Ma, 1989; Malczewski, 1999a; Proctor ve Qureshi, 2005 ). Karar Amacıı Belirlemesi Ölçütleri Belirlemesi Ölçütler C 1 C 2 C 3 Ölçüt Değerlerii Oluşturulması Değerledirme Matrisi Seçeekler a 1 a 2 a 3 a i S i1 S i2 S i3 C S 1 S 2 S 3 S i Ölçütler C 1 C 2 C 3 Ölçüt Değerlerii Normalleştirilmesi Normalleştirilmiş Değer Matrisi Seçeekler a 1 a 2 a 3 a i P i1 P i2 P i3 C P 1 P 2 P 3 P i Ölçüt Ağırlıklarıı Belirlemesi Ölçüt Ağırlıklarıyla Normalleştirilmiş Ölçüt Değerlerii Bütüleştirilmesi Seçeekleri Grupladırılması, Sıralaması Duyarlılık Aalizi Souç Şekil 1. C-ÇÖKA uygulama adımları (Jakowski, 1995) Uygulama: Samsu-Atakum da Kültür Merkezi İçi Yer Seçimi Plalamaı temel amacı; çarpık ve düzesiz büyümeyi egellemek, ketsel ve kırsal gelişimi plalamak ve kotrol etmek, etkili arazi kullaım politikaları geliştirmek, alt yapıyı proeledirmek, gelecekteki talepleri de tahmi ederek istihdam, kout, ticaret, ulaşım, eğitim, kamu servisleri, aktif ve pasif rekreasyo alalarıı uygu yerlere dağılımıı sağlamaktır. Bu kapsamda, yer seçimi problemleri gerek ketsel gerekse kırsal plalamaı e öemli koularıda biridir. Yer seçimi, mevcut ve gelecekteki gereksiimler göz öüde buludurularak e optimal şekilde gerçekleştirilmelidir.

4 Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi 15 Tekoloik gelişmelerle birlikte CBS, güümüzde verilerde bilgi elde etme ve karar verme süreçleride vazgeçilmez bir araç olmuştur. CBS ve ÇÖKA ı birlikte kullaılması mekâsal karar problemlerii daha hızlı ve daha doğru çözümüe olaak sağlamaktadır. Bu çalışmada, Samsu ilii e yüksek üfus artış hızıa sahip ilçesi Atakum da (Şekil 2) Kültür Merkezi içi yer seçimi problemide ÇÖKA yötemleride biri ola TOPSIS yötemi kullaılarak karar aalizi gerçekleştirilmiştir. Bölgesel eğilimler dikkate alıarak Samsu-Atakum da Kültür Merkezi yeri seçimi içi değerledirme ölçütleri; (i) aayollara yakılık, (ii) tramvay duraklarıa yakılık, (iii) ticaret ve alış veriş merkezlerie yakılık, (iv) eğlece merkezi ve rekreasyo alalarıa yakılık ve (v) otel ve misafirhaelere yakılık olarak belirlemiştir. Ölçüt ağırlıkları (Tablo 1) ve her ölçüt içi seçeek değerlerii (Tablo 2) belirlemeside pualama yötemi kullaılmıştır. Şekil 2. Çalışma alaı Pualama yötemide, karar vericileri daha öce taımlamış bir sayısal aralık temelide değerledirme yapması gerekir. Buu içi örek olarak 0-100, 0-10 vb. aralıklar kullaılabilir (Malczewski, 1999a; Thomas, Ulrich ve Schlezig, 2001). Bu yötemde ölçüt ağırlıklarıı belirlemeside ölçütler öemie göre göreli olarak pualadırılır. Ölçüt ağırlıklarıı toplamı 1 olacak şekilde düzelemek içi her ölçüt içi verile pua toplam puaa bölüür (Malczewski, 1999a). Her ölçüt içi seçeekleri pualadırılmasıda da bezer yaklaşım kullaılır. Seçeekler belirlee bir aralık temelide pualadırılır. Acak burada toplam değer 1 olacak şekilde bir düzeleme yapılmaz. Tablo 1. Ölçüt ağırlıklarıı belirlemesi Ölçüt Pua Ağırlık Aayollara yakılık 10 0,27 Tramvay duraklarıa yakılık 9 0,24 Eğlece merkezi ve rekreasyo alalarıa yakılık 7 0,19 Otel ve misafirhaelere yakılık 6 0,16 Ticaret ve alış veriş merkezlerie yakılık 5 0,14 Toplam 37 1,00 Tablo 2. Seçeekleri pualadırılması Eğlece merkezi ve Aayollara Tramvay duraklarıa rekreasyo Pua Pua yakılık yakılık alalarıa yakılık Pua m m m m m m m m m m m 6 > 1000 m m m 4 >500 m 1 >500 m 1

5 16 Öztürk ve Kılıç Otel ve misafirhaelere yakılık Pua Ticaret ve alışveriş merkezlerie yakılık Pua m m m m m m 4 > 1000 m 1 > 1000 m 1 Ölçüt katmalarıı hazırlamasıda 1/1000-ölçekli halihazır haritalar ve imar plaları kullaılmıştır. Ölçüt katmaları ArcGIS 9.2 yazılımıda straight lie distace foksiyou ile yaratılmış ve Tablo 2 de belirlee değerlere göre yeide sııfladırılmıştır (Şekil 3). i. Aayollara yakılık ii. Tramvay duraklarıa yakılık iii. Eğlece merkezi ve rekreasyo alalarıa yakılık iv. Otel ve misafirhaelere yakılık v. Ticaret ve alışveriş merkezlerie yakılık Şekil 3. Ölçüt katmaları

6 Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi 17 Kültür Merkezi içi potasiyel alaları belirlemeside ölçüt katmaları ve ağırlıklar kullaılarak TOPSIS yötemi uygulamıştır. Hwag ve Yoo (1981) tarafıda geliştirile TOPSIS, e yaygı kullaıla ideal okta yötemleride biridir (Malczewski, 1999a). CBS Tabalı İdeal Nokta Yötemleri geel olarak; olası seçeekleri belirlemesi, ölçüt katmalarıı ormalleştirilmesi, her ölçüte ataacak ağırlıkları belirlemesi, ormalleştirilmiş ölçüt katma değerlerii ilgili ağırlıklarla çarpılarak ağırlıklı ormalleştirilmiş katmaları elde edilmesi, ağırlıklı ormalleştirilmiş katmaları her biri içi maksimum değeri belirlemesi (e büyük değer ideal oktayı belirler), ağırlıklı ormalleştirilmiş katmaları her biri içi e küçük değeri belirlemesi (e küçük değer egatif ideal oktayı belirler), bir ayrım (uzaklık) ölçüsü kullaarak, ideal okta (pozitif ideal okta) ile seçeekler arasıdaki uzaklıkları belirlemesi, ayı ayrım ölçüsüü kullaarak egatif ideal okta ile seçeekler arasıdaki uzaklıkları belirlemesi, ideal oktaya bağıl yakılığı hesaplaması ve seçeekleri ideal oktaya göre azala düzede sıralaması adımlarıda oluşur (Malczewski, 1999a). İdeal okta yötemleri hem raster hem vektör veriler içi uygulaabilir olmasıa rağme özellikle raster CBS içi çok daha uygudur (mdss4, 2008). İdeal okta yötemide seçeekler bir ideal oktada ayrılışlarıa göre sıralaır. İdeal okta e çok istee, ağırlıklı, varsayımsal seçeek olarak taımlaır. İdeal oktaya e yakı seçeek, e iyi seçeektir. Bu ayrım metrik uzaklık ile ölçülür (Jasse, 1992; Malczewski, 1997). Pozitif ideal okta ağırlıkladırılmış değerleri e büyüğü, egatif ideal okta ağırlıkladırılmış değerleri e küçüğüdür (mdss4, 2008). Pozitif ve egatif ideal oktaya ola mesafeler e geel şekliyle aşağıdaki gibi ifade edilir (Malczewski, 1999a): Bağıtılarda; 1/ p p p ( ui u ) si w (2) 1 1/ p p p ( ui u ) si w (3) 1 s i+ : İdeal oktada i. seçeeği uzaklığı s i- : Negatif ideal oktada i. seçeeği uzaklığı w :. ölçütü ağırlığı u i : i. seçeeği. ölçütü içi ormalleştirilmiş değeri u +i :. ölçüt içi ideal okta değeri u -i :. ölçüt içi egatif ideal okta değeridir. TOPSIS yötemide pozitif ve egatif ideal oktalarda ola uzaklıklar; ( vi v ) s i (4) ( vi v ) s i (5) 1 bağıtılarıyla hesaplaır. v i : i. seçeeği. ölçütü içi ormalleştirilmiş değerii ağırlıkla çarpılarak elde edile değeri İdeal çözüme (c i+ ) bağıl yakılık; s s s i c i (6) i i ile hesaplaır (Malczewski, 1999a; mdss4, 2008).

7 18 Öztürk ve Kılıç Çalışmada TOPSIS yötemiyle karar aalizii gerçekleştirilmeside ArcGIS 9.2 de VB dilide geliştirile ÇÖKA arayüzü kullaılmıştır (Öztürk, 2009). TOPSIS yötemiyle elde edile aaliz souçlarıı sııfladırmak içi ArcGIS 9.2 yazılımıda eşit aralıklı sııfladırma (equal iterval classificatio) foksiyou kullaılmıştır. Şekil 4. TOPSIS yötemie göre Samsu-Atakum Kültür Merkezi içi e uygu yer seçimi TOPSIS yötemie göre, aralığıda elde edile souçlar, eşit aralıklı 5 adet sııf altıda ( , , , , ) grupladırılmıştır (Şekil 4). Aaliz katmaıa göre yüksek değerli alalar, seçile ölçütlere göre Kültür Merkezi yeri içi e uygu alaları, düşük değerli alalar ise uygu olmaya bölgeleri göstermektedir. Bua göre, değerleri arasıdaki alalar Kültür Merkezi içi birici öcelikli uygu yerler olarak tespit edilmiştir. Souç ve Öeriler Arazi kullaımıa ilişki kararları verilmesi üfus artışıyla birlikte yei ala ve kayaklara ola talebi de artmasıyla güümüzde daha da zorlaşmakta ve giderek kritik bir hal almaktadır. Azala kayaklarda dolayı plalama ve yer seçimide artık daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Doğru karar strateilerii geliştirilebilmesi içi, e başta problemi et olarak taımlaması ve etke faktörleri her birii değerledirmeye alıması gerekir. Acak karmaşık karar problemleri içi faktör sayısıı artması ve çok sayıda seçeek arasıda değerledirme yapmak zoruda kalıması karar problemii çözümüü oldukça güçleştirmektedir. Bu edele klasik yaklaşımlarla bir ya da birkaç faktöre bağlı olarak çözüm üretmek artık güümüzde doğru ve geçerli kabul edebileceğimiz bir yaklaşım değildir. Mekâsal karar problemleri yapısı gereği geellikle kompleks bir özellik göstermektedir. Bu edele yer seçimi ve plalama başta olmak üzere afet risk değerledirmesi, kayak yöetimi vb. gibi birçok koudaki karar verme sürecide CBS Tabalı ÇÖKA, hızlı ve etki çözüm yolları sağlayacaktır. Kayakça Jakowski, P. (1995). Itegratig geographical iformatio systems ad multiple criteria decisio makig methods. Iteratioal Joural of Geographical Iformatio Systems, 9(3), Jasse, R. (1992). Multiobective decisio support for evirometal maagemet. Dordrecht: Kluwer Academic. Keeey, R.L. ve Raiffa, H. (1976). Decisios with multiple obectives: Prefereces ad value tradeoffs. NewYork: Wiley. Malczewski, J. (1997). Propagatio of errors i multicriteria locatio aalysis: A case study. G. Fadel ve T. Gal (Ed.) (Lecture Notes i Ecoomics ad Mathematical Systems, vol. 448: Multiple Criteria Decisio Makig: Proceedigs of the 12th Iteratioal Coferece Hage (Germay) içide (s ). Hage: Spriger-Verlag. Malczewski, J. (1999a). GIS ad multicriteria decisio aalysis. New York: Wiley. Malczewski, J. (1999b). Spatial multicriteria decisio aalysis, part 1 i decisio makig ad aalysis: A geographic iformatio scieces approach. New York: Wiley. Marioi, O. (2004). Implemetatio of the aalytical hierarchy process with VBA i ArcGIS. Computers & Geoscieses, 30(6), Massam, B.H. (1980). Spatial search: Applicatios to plaig problems i the public sector. Oxford: Pergamo Press. Massam, B.H. (1988). Multi-criteria Decisio Makig (MCDM) techiques i plaig. Progress i Plaig, (30)1, mdss4, (2008). Decisio methods. 11 Kasım 2011 tarihide adreside erişildi.

8 Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi 19 Öztürk, D. (2009). CBS tabalı çok ölçütlü karar aalizi yötemleri ile sel ve taşkı duyarlılığıı belirlemesi: Güey Marmara Havzası öreği. Yayımlamamış Doktora Tezi. Yıldız Tekik Üiversitesi, İstabul. Proctor, W. ve Qureshi, E. (2005). Multi-criteria evaluatio revisited, Coferece Proceedigs: Ecological Ecoomics i Actio, Australia New Zealad Society for Ecological Ecoomics. Massey Uiversity, Palmersto North, New Zealad. 19 Temmuz 2012 tarihide adreside erişildi. Raabifard, A., Feeey, M-E.F. ve Williamso, I. (2003). Spatial data ifrastructures: Cocepts, ature ad SDI hierarchy. I. Williamso, A. Raabifard ve M-E.F. Feeey (Ed.). Developig spatial data ifrastructures: From cocept to reality içide (s ). New York: Taylor & Fracis Group. Rashed, T. ve Weeks, J. (2003). Assessig vulerability to earthquake hazards through spatial multicriteria aalysis of urba areas. Iteratioal Joural of Geographical Iformatio Sciece, 17(6), Simo, H.A. (1960). The ew sciece of maagemet decisio. New York: Pretice Hall. Thomas, F., Ulrich, S. ve Schlezig, C. (2001). Rakig methodologies for sustaiable developmet ad CDM proects checklists. Fial Proect Documet. 9 Temmuz 2012 tarihide adreside erişildi. Triataphyllou, E. (2000). Multi-criteria decisio makig methods: A comparative study. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Triataphyllou, E. ve Ma, S.H. (1989). A examiatio of the effectiveess of multi-dimesioal decisio-makig methods: A decisio-makig paradox. Decisio Support Systems, 5, Voogd, H. (1983). Multi-criteria evaluatio for urba ad regioal plaig. Lodo: Pio.

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014 Karar Destek Sistemleri Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması Yrd.

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, 27 29 Kası 2014, Bursa Coğrafi Bilgi Sisteleri (CBS) ve Bulaık Aalitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullaılarak Rüzgar Satralleri

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Sadetti ÖZEN 1, Dr. Birse KOLDEMİR 2 SUMMARY Trasportatio is a itegrated process i the form of precautios ad approaches that covers geeral

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE BEKLEME VE MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGULAMASI

BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİNDE BEKLEME VE MÜŞTERİ İLİŞKİLER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGULAMASI BANKA ÇAĞRI MERKEZERİNDE BEKEME VE MÜŞTERİ İİŞKİER YÖNETİMİ: BİR KAMU BANKASI UYGUAMASI ÖZ Halim Kaza Ahmet Ergüle Nermi Çoruhlu Hizmet itemleride, özellikle de çağrı merkezlerideki kuyruklar hayatımızı

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri,

Detaylı

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İSTANBUL DA BÜTÜNLEŞİK BİSİKLET AĞI KÜMELERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı