ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý"

Transkript

1 ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen ilk duruþmasý sonrasý bir açýklama yapan Dernek Baþkaný Ali Akbaþ, 5816 sayýlý Atatürk ü Koruma Kanununu kaldýrýn. Bu çaðda düþünceleri ifadenin yasak olmasý Türkiye nin ayýbýdýr, ülkemize yakýþmýyor. dedi. Dâvâ, 30 Kasým 2012 Cuma gününe ertelendi. nha be ri say fa 9 da NAMAZ ASAÐI GER ÇEK TEN HA BER VE RiR u Sü taþ ýn Ak sa ray fab ri ka sýn da ça lý þan iþ çi le re na maz kýl ma iz ni ve ril me di ði id di a e dil di. Cem re Ha ber e gö re, 134 bin met re ka re a la na sa hip ve bin 500 ki þi nin ça lýþ tý ðý fab ri ka da, kü çük bir mes cit bi le bu lun mu yor. Pay dos lar da na maz ký lar ken, yet ki li ler ta ra fýn dan ra hat sýz e dil dik le ri ni i fa de e den iþ çi le re, Cu ma na ma zý i çin fab ri ka nýn ya ný ba þýn da bu lu nan Or ga ni ze Ca mi ine git me ye de mü saa de e dil mi yor. n8 de IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ni as ya.com.tr BAÞÖRTÜSÜNDE FO TOÐ RAF: A A geri adým atýldý AKP, HÝZMETE ALINMADA LÝAKAT DIÞINDA HÝÇBÝR ÞART ARANMAZ TEKLÝFÝNDEN VAZGEÇTÝ. TEKLÝF, BAÞÖRTÜLÜLERE DEVLET MEMURU OLMA OLUNU AÇIORDU. BAÞÖRTÜLÜLERE DEVLET MEMURLUÐU KAPISI ÝNE KAPALI u e ni a na ya sa i çin ön ça lýþ ma ya pan a zým Alt Ko mis yo nu, dev let me mu ru ol ma hak kýy la il gi li mad de nin tas la ðý ný gö rüþ tü. AKP, ken di tek li fin de yer a lan ve ba þör tü lü le re ka mu da ça lýþ ma im kâ ný ge ti re ce ði belirtilen i fa de ler den ge ri a dým at tý. AKP ön ce Hiz me te a lýn ma da li ya kat dý þýn da hiç bir þart a ran maz i fa de si ni tek lif et ti. Tar týþ ma lar çýk ma sý ü ze ri ne de uz laþ mak a ma cýy la ba þör tü sü ne ser best lik ge ti re cek i fa de ler den bi ri o la rak gös te ri len bu teklifin den vaz geç ti. KOMÝSONDA TÜRK VATANDAÞLIÐI TARTIÞMASI DA AÞANDI u CHP li ü ye Rý za Tür men baþ kan lý ðýn da ön ce ki gün ya pý lan top lan tý da, Türk va tan da þý kav ra mýy la il gi li de an laþ maz lýk ya þan dý. MHP, bi rin ci fýk ra da yer a lan, Her va tan daþ ka mu hiz met le ri ne gir me hak ký na sa hip tir i fa de sin de Türk va tan da þý ta ný mý nýn kul la nýl ma sý ný is te di. Di ðer par ti ler i se mev cut a na ya sada ki gö re vin ge tir di ði ni te lik þar týn da ýs rar et ti. BDP nin is te ði doð rul tu sun da mad de ye cin si yet ay rým cý lý ðý na kar þý gü ven ce i çe ren bir i fa de de ek len di. n8 de Suriye Ordusunun aðýr silâhlarla Halep þehrine düzenlediði saldýrýlarda onlarca ev yýkýlýrken þehir harabeye döndü. HERGÜN ÜZLERCE KÝÞÝ ÖLÜOR Suriye kan gölü usu ri ye Ýn san Hak la rý Ör gü tü, or du nun çe þit li þehir ler de yö ne tim kar þýt la rý na yö ne lik a ðýr si lâh lar la dü zen le di ði o pe ras yon lar da ço ðu Ha lep ve Þam ýn ban li yö le rin de ol mak ü ze re top lam 150 ki þi nin öl dü ðü nü bil dir di. Sa lý gü nü de sal dý rý lar so nu cu 150 ki þi öl müþ tü. n7 de CAMÝ AVLUSUNDA ÝÇKÝ FESTÝVALÝ APILMAACAK Ýs ra il de a yýp tan dö nül dü TÜRKÝE E TEÞEKKÜR u Ýs ra il de ta ri hî Be ers he va (Bi r Se ba) Ca mii av lu sun da dü zen le nmesi plan la nan iç ki fes ti va li nin ca mi av lu su dý þýn da ya pý la ca ðý a çýk lan dý. Fi lis tin, iç ki fes ti va li nin ye ri nin de ðiþ ti ril me si ko nu sun da ki ça ba la rý dolayýsýyla Tür ki ye ye te þek kür et ti. nha be ri say fa 7 de PARALI EÐÝTÝM! Eðitim-Bir-Sen in araþtýrmasýna göre bir öðrenci için, okul öncesinden ortaokulun sonuna kadarki eðitimi boyunca sadece okul ihtiyaçlarý için ortalama 11 bin 925 TL harcama yapýlýyor. nha be ri say fa 6 da BAÞBAKAN GRUP TOPLANTISINDA BDP LÝ VEKÝLLERE SESLENDÝ Kandil e gidin uakp mil let ve kil le ri ve ku ru cu lar ku ru lu ü ye le ri ge niþ le til miþ grup top lan tý sýn da ko nu þan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, BDP li mil let ve kil le riy le il gi li, ar gý da ge re ken le ri ya pý yor. Biz de par la men to da ge re ði ney se o nu ya pa ca ðýz de di. nha be ri say fa 8 de FO TOÐ RAF: A A BM GENEL SEKRETERÝ BAN KÝ-MUN Ýktidar da suçlu, muhalefet de u BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki -mun, Su ri ye de ik ti dar ve mu ha le fe tin iþ ken ce, mah kûm la rýn öl dü rül me si ve ül ke yi terk e den çok sa yý da ki si vi lin ko run ma ma sý da da hil ol mak ü ze re yay gýn in san hak la rý ih lâ lin de bu lun du ðu nu söy le di. nha be ri say fa 7 de BULUÞMANIN PERDE ARKASI CIA Baþkaný MÝT le Suriye yi konuþtu uci A Baþ ka ný Da vid Pet ra e us i le MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan a ra sýn da ki gö rüþ me ler de, E sad son ra sý dö nem ve Su ri ye de ki kim ya sal si lâh la ra i liþ kin bütün ay rýn tý la rýn ma sa ya ya tý rýl dý ðý sa vu nul du. nha be ri say fa 9 da Aç lýk sý ný rý 953 li ra ya yük sel di nhaberý SAFA 10 DA ÝPTAL EDÝLEN SINAVA SORUÞTURMA u8 ISSN DÝANET IL BOU KUR'ÂN ÖÐRETECEK u6

2 2 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE LÂ HÝ KA Â E T Ýndirdiðimiz bu Kur ân, dünya ve ahirette faydasý pek çok bir kitaptýr. Ona uyun ve hükümlerine karþý gelmekten sakýnýn ki, Allah'ýn rahmetine eriþesiniz. H AD Ý S Bir kötülük iþlediðinde peþinden hemen bir iyilik yap ki onu silsin. En'âm Sû re si: 155 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 420 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ne hakkýnýz var Kalb de bizi sevsin demeye? a ba Sizin vazifeniz ele bakmaktýr, kalbe bakmak deðil. Çünkü idarenizi, âsâyiþinizi istiyorsunuz. El karýþmadýðý vakit, ne hakkýnýz var ki, hiç lâyýk olmadýðýnýz halde Kalb de bizi sevsin demeye? Ü ÇÜN CÜ VE HÝM LÝ SU ÂL: Eh li dün ya di yor lar ki: Sen bi zi se ver mi sin? Be ðe ni yor mu sun? E ðer se ver sen, ne den bi ze kü süp ka rýþ mý yor sun? E ðer be ðen mi yor san bi ze mu â rýz sýn. Biz mu â rýz la rý mý zý e ze riz. El ce vap: Ben de ðil si zi, bel ki dün ya ný zý sev sey dim, dün ya dan çe kil mez dim. Ne si zi ve ne de dün ya ný zý be ðen mi yo rum. Fa kat ka rýþ mý yo rum. Çün kü ben baþ ka mak sat ta yým; baþ ka nok ta lar be nim kal bi mi dol dur muþ, baþ ka þey le ri dü þün me ye kal bim de yer bý rak ma mýþ. Si zin va zi fe niz e le bak mak týr, kal be bak mak de ðil. Çün kü i da re ni zi, â sâ yi þi ni zi is ti yor su nuz. El ka rýþ ma dý ðý va kit, ne hak ký nýz var ki, hiç lâ yýk ol ma dý ðý nýz hal de Kalb de bi zi sev sin de me ye? Kal be ka rýþ sa nýz: E vet, ben na sýl bu kýþ i çin de ba ha rý te men ni e di yo rum ve ar zu e di yo rum; fa kat i ra de e de mi yo rum, ge tir me ye te þeb büs e de mi yo rum. Öy le de, hal-i â le min sa lâ hý ný te men ni e di yo rum, duâ e di yo rum ve ehl-i dün ya nýn ýs la hý ný ar zu e di yo rum. Fa kat i ra de e de mi yo rum; çün kü e lim den gel mi yor. Bil fi il te þeb büs e de mi yo rum; çün kü ne va zi fem dir, ne de ik ti da rým var. Dör dün cü Þüp he li Su al: Ehl-i dün ya di yor lar ki: O ka dar be lâ lar gör dük ki, kim se ye em ni ye ti miz kal ma dý. Sa na na sýl e min o la bi li riz ki, fýr sat se nin e li ne geç se, ar zu et ti ðin gi bi ka rýþ maz sýn? El ce vap: Ev vel ki nok ta lar si ze em ni yet ver mek le be ra ber, mem le ke tim de, ta le be ve ak ra bam i çin de, be ni din le yen le rin or ta sýn da, he ye can lý ha di se ler i çin de dün ya ný za ka rýþ ma dý ðým hal de, di yar-ý gur bet te ve yal nýz, tek ba þýy la, ga rip, za yýf, â ciz, bü tün kuv ve tiy le â hi re te mü te vec cih, ih ti lât tan, mu ha be re den ke sil miþ, Ý mân ve â hi ret mü na se be tiy le u zak tan u za ða yal nýz ba zý ehl-i â hi re ti dost bu lan ve baþ ka her ke se ya ba nî ve her kes de o na ya ba nî na za rýy la ba kan bir in san, se me re siz, teh li ke li dün ya ný za ka rýþ sa, mu za af bir di va ne ol mak ge rek tir. BE ÞÝN CÝ NOK TA Beþ kü çük me se le ye da ir dir. Bi rin ci si: Ehl-i dün ya ba na di yor lar ki: Bi zim u sul-ü me de ni ye ti mi zi, tarz-ý ha ya tý mý zý ve su ret-i te leb bü sü mü zü ni çin sen ken di ne tat bik et mi yor sun? De mek bi ze mu â rýz sýn. Ben de de rim: Hey e fen di ler! Ne hak la ba na u sul-ü me de ni ye ti ni zi tek lif e di yor su nuz? Hal bu ki siz, be ni hu kuk-u me de ni yet ten ýs kat et miþ gi bi, hak sýz o la rak beþ se ne bir köy de mu ha be re den ve ih ti lât tan mem nu bir tarz da i ka met et tir di niz. Her men fi yi þe hir ler de dost ve ak ra ba sýy la be ra ber bý rak tý nýz ve son ra ve si ka ver di ði niz hal de, se bep siz be ni tec rid e dip, bir i ki ta ne müs tes na, hiç bir hem þeh riy le gö rüþ tür me di niz. De mek be ni ef rad-ý mil let ten ve ra i yet ten say mý yor su nuz. Na sýl ka nun-u me de ni ye ti ni zin ba na tat bi ki ni tek lif e di yor su nuz? Dün ya yý ba na zin dan et ti niz. Zin dan da o lan bir a da ma böy le þey ler tek lif e dil mez. Siz ba na dün ya ka pý sý ný ka pa dý nýz. Ben de â hi ret ka pý sý ný çal dým; rah met-i Ý lâ hi ye aç tý. Â hi ret ka pý sýn da bu lu nan bir a da ma, dün ya nýn kar ma ka rý þýk u sûl ve â dâ tý o na na sýl tek lif e di lir? Ne va kit be ni ser best bý ra kýp, mem le ke ti me i a de e dip hu ku ku mu ver di niz; o va kit u su lü nü zün tat bi ki ni is te ye bi lir si niz. Mek tu bat, 16. Mek tub, s. 71 LÛ GAT ÇE: ve him: Ku run tu, ol - ma yan bir þe yi var mýþ gi - bi ka bul et me. mu â rýz: Kar þý, zýt, ters. hal-i â lem: Þim di ki hâl ve ya þa ma þek li. sa lâh: Bir þe yin en i yi hâ - li, ra hat lýk. u sul-ü me de ni yet: Me - de nî pren sip ler, ka nun lar. su ret-i te leb büs: Gi yim þek li, gi yin me tar zý. ýs kat: Dü þür me, hü - küm süz kýl ma. ih ti lât: Ka rý þýp gö rüþ - me, in san lar la bir a ra da bu lun ma. mem nu: Men e dil miþ, ya sak lan mýþ. men fi: Sür gün. ef rad-ý mil let: Mil le - tin ferd le ri. ra i yet: Bi ri si nin i da - re si ne bað lý o lan lar, va tan daþ lar. â dât: Â det ler. VE CÝ ZE MUHSÝN BOZKURT B ve an ne nin al dý ðý en bü yük zevk ve lez zet; ço cuk la rý nýn ken di le ri ne an ne ve ya ba ba di ye ses len me si, hi tap et me si dir. An ne ve ba ba lar ço cuk la rý nýn bu si hir li sö zü söy le me si ni ve bu nu i þit me yi dört göz le bek ler ler. Ço cuk la rý na her þe yi fe da et mek, on la rý mut lu kýl mak i çin el le rin den ge le ni yap ma ya â mâ de o lur lar. A ma þar ta bað lý o la rak. Ba ba ve ya an ne söz cük le ri ni i þit me ye. Bu hi ta ba ma sa dak ol ma ya bað lý. Ni te kim an ne ve ba ba lar, Ba ba ve ya An ne sö zü nü du ya cak la rý gü nü sa býr sýz lýk la bek ler ler. Duy duk la rý za man san ki ço cuk la rý na þu sö zü der gi bi dir ler: Di le ben den ne di ler sen! Ýþ te Al lah da kul la rýn dan; ço cu ðun a na-ba ba sý na yö nel me si gi bi ken di si ne yö nel me si ni is ti yor. O na o lan ih ti yaç la rý ný di le ge tir me le ri ni bek li yor. Bu nu ha týr lat mak i çin að la yýp sýz la ma la rý ný ve hat ta o lan ca ses le riy le fer yat-fi gân et me le ri ni duy mak is ti yor. Acz le ri ni di le ge tir me le ri nin kar þý lý ðýn da i se mer ha met le, â de ta co þup ta þa ca ðý ný müj de li yor, muþ tu lu yor. Böy le ce mer ha me ti ga le ya na gel sin. Mu hab be ti cûþ-u hu rû þa gel sin. Bu ve si ley le san ki ver me ye can a ta cak hâ le gel sin is ti yor. Hiç bir þe ye ih ti ya cý ol ma yan ü ce Al lah. Su al na sýl ki, bil gi nin a nah ta rý dýr. Du â ya ni is tek ve ar zu yu di le ge tir mek de a sýl ve en bü yük yar dým cý yý ça ðýr mak de mek tir. O' na, yal nýz O' na yö nel di ði mi zi bil dir mek de mek tir. Ýþ te a sýl is te ne cek ma ka mýn; Ý lâ hî ma kam ol du ðu nu can-ý gö nül den be lirt me fi i li ne du â di yo ruz. Duâ ki, dâ vet et mek, çað rý da bu lun mak de mek tir. Bir ba ký ma Al lah ýn il gi si ni çek mek i çin duâ li sa nýy la me saj gön der mek. O nun ta ra fýn dan za ten bi li nen i çi; dý þa vur mak týr. Za ten Ga nî o lan Al lah, ku lu na ver mek i çin ba ha ne ler a rý yor. Ýþ te bu ba ha ne le rin ba þýn da DU Â ge li yor. Hiç bir þe ye muh taç ol ma yan Al lah, ku lu nun du â sý ný ka bul et mek i çin bu nu ve bu nun gi bi le ri ba ha ne e di yor. Çün kü Al lah; ba ha ya de ðil ba ha ne ye ba ký yor. Her þey de ol du ðu gi bi... Ni te kim Ýn ne me l-a mâ lü bi n-ni yât de ðil mi dir? a ni a mel ler ni - Lillâh için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeþlerin içinde, ciddî, samimî tesanüdün çok kerâmetleri olabilir. Hattâ þöyle bir cemaatin þahs-ý mânevîsi bir veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir, inâyâta mazhar olur. Bediüzzaman Said Nursî Sýrr-ý azîm yet le re gö re de ðer ka zan mý yor mu? Du â bir sýrr-ý a zîm-i u bû di yet tir. Bel ki u bû di ye tin rû hu hük mün de dir. E vet du â/yar dý ma dâ vet/im dad çað rý sý; kul lu ðun gös ter ge si. Hem de kul lu ðun bü yük bir sýr rý nýn ta þý yý cý sý dýr. Kul luk sýr rý bu dav ra ný þýn bu yö ne li þin i çin de giz li dir. Se ma ya doð ru el a çý þýn mâ nâ sýn da gös te rir ken di ni ve e le ve rir bu þe kil de sýr ve gi zi ni. San ki du â in san la a ra tan a ra sýn da kýr mý zý hat hük mün de dir. Na sýl ki Mos ko va Was hing ton a ra sýn da böy le bir hat var. Ýn san lýk bir yan lýþ lý ða kur ban git me sin di ye. Du â hat tý da, ku lun; Rab bi ne her an baþ vu ra bil sin di ye çe kil miþ, â de ta bir da nýþ ma/bir baþ vu ru hat tý dýr. Du â, in sa nýn yal nýz ol ma dý ðý ný ispat lar. Du â, in sa ný bi len, gö ren ve kol la yan bir za týn var lý ðý nýn en bâ riz be lir ti si dir. Hâ lýk-mah lûk ya ni a ra tan la ya ra tý lan a ra sýn da var o lan ir ti ba týn mü þah has var lý ðý ný is pat e der. Bel ki de ðil, bel li ki ya ra tý lýþ sýr rý ný da e le ve rir. Fehm et ti rir biz le re. Du â ya ni çað rý; ça ðý ran la ça ðý rý la nýn var lý ðý ný â de ta da ya nýþ ma sý ný ko yar or ta ya. Ça ðý ra nýn/duâ e de nin ça ðý rý la na muh taç lý ðý; ça ðý rý la nýn i se ih ti yaç duy ma dý ðý hâl de bir ba ký ma lez zet-i mu kad de se o la rak ça ðý ra nýn var lý ðý na hik met i ca bý rol ver - me si ger çe ði ni se rer göz ler ö nü ne. Bi rin ci nev i du â is ti dat li sa nýy la dýr. Her var lý ðýn ö zü ne, e sa sý na, çe kir dek ve to hu mu na ko nu lup yer leþ ti ril miþ o lan bir po tan si yel var. Â de ta za man a yar lý o la rak ku rul muþ bir me ka niz ma mev cut. Her za ma ný ge liþ te; o po tan si yel ken di si ni a çý ða çý ka ra cak, mik ro â lem den mak ro â le me do ða cak; gö rün mez i ken gö rü nür hâl a la cak, el le tu tu lur bir du rum ka za na cak, göz le re sü rûr ve se vinç bah þe de cek, ku lak la ra hoþ nað me ler sa la cak, fik re te fek kür uf ku a ça cak, ya ra tý la ný a ra ta na kar þý fik ren, di ma ðen ve kal ben ha re ke te ge çi rip yö nel te cek. Ký sa ca zin cir le me o lu þum la ra yol a ça cak þe kil de bir film þe ri di gi bi gö zü müz ö nün de arz-ý en dam e de cek tir. As lýn da bu; ku ran la ku ru lan a ra sýn da in ce bir sýr. Bu sýr rýn ya ni ö ze is ti dat ve ka bi li ye tin kon ma sý; o nun hâl di liy le a çý ða çýk mak is te me si nin i fa de si dir. Ýþ te o hâl ler bir ba ký ma du â sa yý lýr. A çý lan el hük mü ne ge çer. De mir, ki reç, kum bir a ra da bu lun ma la rýy la, li san-ý hâl le bi na o la ca ðýz der. Ay ný za man da bun lar mi mar ve mü hen di sin var lý ðý ný gös te rir. Se bep ler o la rak iþ çi le ri na za ra ve rir. Bi li riz ki bi na ve ya pý lar; se bep le rin, kul la ný lan in þa at mal ze me le ri nin i þi de ðil. A ma on lar bu iþ te sa de ce kul la nýl mýþ o lu yor lar. Týp ký bi na ve ya pý la rýn; in þa at ta ça lýþ tý rý lan iþ çi le rin ka fa sýn dan çýk ma dý ðý gi bi. *** Ha ni Gü nah iþ le me sey di niz si zi he lâk e der, gü nah iþ le yen in san lar ya ra týr dým. de me si var ya ü ce Al lah ýn. Ta biî bu, in sa nýn gü nah iþ le me si lâ zým, on dan gü nah iþ le me si ni bek li yo rum de mek de ðil. Ýn san be þer dir. Þa þar. Ýs te me ye rek de ol sa gü nah iþ ler. Bu o nu þa þýrt ma sýn, ü mit siz li ðe dü þür me sin. A ma he men piþ man o lup nâ dim ol sun. Töv be e de rek Al lah a sý ðýn sýn, af ta lep et sin ki za ten ben de on dan bu nu bek li yo rum de mek is ti yor ya ü ce Al lah. Ay nen bu nun gi bi, Duâ et me sey di niz ne e hem mi ye ti niz o lur du? hi ta býy la, ku lun her za man ve her yer de, her þey i çin Al lah a muh taç lý ðý ha týr la týl mak ta. Al lah a yö nel mek ten, O ndan is te mek ten O na baþ vur mak tan, O na el aç mak tan ku lun as la ge ri kal ma ma sý is ten mek te. Çün kü an cak bu þe kil de kul o lu þu nun id ra ki ne va ra ca ðý be lir ti le rek, O ndan du â ya ya pýþ ma sý, O ndan duâ ya sa rýl ma sý, O ndan du â ya tu tun ma sý is te ni yor. Kul lu ðun an cak bu þe kil de kul luk o la ca ðý söy le ni yor, in san o lan in sa na. Çün kü duâ et mek en bü yük ih ti yaç. Ýh ti yaç i se te rak kî ve i ler le me nin ye gâ ne ho ca sý.

3

4 4 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE KÜLTÜR SANAT HABERLER Genç Tah te re val li ci ler ye ni se zo na ha zýr De de si nin eþ o la rak o to ri ter, ev lât o la rak cen ne ti an ne si nin a ya - ðý nýn al týn da a ra yan bir sev gi in sa ný ol du ðu nu an la tan Fer da Kü - rün, Çek me gil in dâ vâ sý na çok bað lý bir ki þi ol du ðu nu, e ser le ri ni sa de ce bu u ður da yaz dý ðý ný söyledi. FO TOÐ RAF: CÝHAN Bil ge Ter zi nin ha ya tý ný to ru nu an lat tý nazar Fer da Kü rün, de de si Bil ge Ter zi o la rak bi li - nen þa ir mü te fek kir Meh met Sa id Çek me gil in ha ya - tý ný an lat tý. Ma lat ya Kent Kon se yi ta ra fýn dan dü zen - le nen Dü þün ce Ta ri hi Kon fe rans la rý Ma lat ya lý mü - te fek kir Meh met Sa id Çek me gil in ha ya tý nýn an la týl - dý ðý kon fe rans i le ye ni den baþ la dý. Çek me gil in to ru - nu, ya zar Fer da Kü rün ün ko nuþ ma cý o la rak ka tý la - ca ðý kon fe rans ta Bil ge Ter zi o la rak bi li nen ün lü dü - þün ce in sa ný nýn ha ya tý ve dü þün ce le ri ko nu e dil di. De de si nin eþ o la rak o to ri ter, ev lât o la rak cen ne ti an - ne si nin a ya ðý nýn al týn da a ra yan bir sev gi in sa ný ol - du ðu nu an la tan Fer da Kü rün, Çek me gil in dâ vâ sý na çok bað lý bir ki þi ol du ðu nu, e ser le ri ni sa de ce bu u - ður da yaz dý ðý ný i fa de et ti. Onun þi i ri bir fi kir i çin ya - zýl ma sý ge rek ti ði gö rü þü nü be nim se di ði ne i þa ret e - den Kü rün, sa na tý sa nat i çin ya pan þa ir le rin dâ vâ yý i - kin ci pla na at týk la rý na i nan dý ðý ný di le ge tir di. Fik re bir dâ vâ gir di mi in san ye rin de du ra maz di yen Kü - rün, Çek me gil in e ser le rin de dö ne min so run la rý ný gün de me ge tir di ði ni söy le di. Kü rün, top lum da Çek - me gil in yaz dýk la rý ný tak dir e den ler ol du ðu gi bi ra hat - sýz lýk du yan la rýn da ol du ðu nu söy le di. Ma lat ya / ci han Bursa Fotoðraf Festivali 15 Eylül de baþlýyor nbursa Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, 2. U lus la ra ra sý Bur sa Fo toð raf Fes ti va li nin þehrin dün - ya gün de mi ne çýk ma sý nok ta sýn da bü yük ö nem ta þý dý - ðý ný söy le di. Al te pe, Me ri nos A ta türk Kon gre Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen fes ti va lin ta ný tým top lan tý - sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ey lül ta rih le rin de dü zen le ne cek 2. U lus la ra ra sý Bur sa Fo toð raf Fes ti - va li nin (Bur sa Fo to Fest) fo toð raf gö nül lü le ri ni 2 inci kez Bur sa da bir a ra ya ge ti re ce ði ni kay det ti. Bur sa da fo toð raf sa na tý nýn hak et ti ði de ðe ri bul - ma sý ný is te dik le ri ni di le ge ti ren Al te pe, Dün ya da ki gü zel lik ler Bur sa da fo toð raf la ser gi le ne cek de di. Al te pe, Bur sa nýn fo toð raf lar la a de ta a çýk ha va ga - le ri si ne dö ne ce ði ni i fa de e de rek, Ge çen yýl çok bü yük il gi gö ren fes ti va li mi zi her yýl dü zen le ye rek ge le nek sel ha le ge tir me ye ka rar ver dik. Bu fes ti val, Bur sa nýn dün ya gün de mi ne çýk ma sý nok ta sýn da bü yük ö nem ta þý yor, Bur sa nýn en gü zel þe kil de ta - ný týl ma sý na des tek o lu yor di ye ko nuþ tu. Fes ti va lin Ýn san lý ðýn Ýz le ri baþ lý ðýy la ger çek leþ ti ri le ce ði ni be - lir ten Al te pe, 50 ye ya kýn ya ban cý ko nu ðu þehirde a ðýr - la ya cak la rý ný bil dir di. Bur sa / a a ABD ye Mev lâ nâ hoþ gö rü sü an la tý la cak nmevlânâ Ü ni ver si te si (MÜ) öð re tim gö rev li le ri, 11 Ey lül sal dý rý la rý nýn yýl dö nü mün de A me ri ka Bir le þik Dev let le ri (ABD) nin Har vard, Ge org town ve Ge or ge Was hing ton baþ ta ol mak ü ze re, dün ya ca ün lü ü ni - ver si te le rin de Mev lâ nâ yý ve öð re ti le ri ni an la ta cak. MÜ den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Mev lâ nâ Sos yal A raþ týr ma lar Uy gu la ma ve A raþ týr ma Mer ke zi (MEV SAM) öð re tim gö rev li si rd. Doç. Dr. Ta rýk Ma sud Qa dir, ABD nin dün ya ca ün lü ü ni ver si te le - rin de dü zen le ne cek bir di zi prog ram da Mev lâ nâ ve Öð re ti le ri ko nu lu se mi ner ler ve re cek. 11 Ey lül sal - dý rý la rý nýn yýl dö nü mün de dü zen le ne cek ve Ýs lâm ýn ba rýþ çý ve gü len yü zü nün an la tý la ca ðý bu se mi ner le - rin ya ný sý ra; MEV SAM Mü dü rü rd. Doç. Dr. Þa di Ay dýn ve rd. Doç. Dr. Ta rýk Ma sud Qu a dir, ABD Ba rýþ Ens ti tü sü Baþ ka ný Dr. Ka me ru l-hu da, A me ri - kan Ü ni ver si te si, Mu ham med Sa id Far si Ýs lâ mî Ba - rýþ Kür sü sü Baþ ka ný Prof. Dr. Ab du la ziz Sa id ve Ge - or ge town Ü ni ver si te si, al-ve lid bin Ta lal Müs lü - man-hý ris ti yan Di ya log Mer ke zi Baþ ka ný John L. Es - po si to i le i ki li gö rüþ me ler ya pa cak. Kon ya / ci han 4 Mev sim Bað cý lar fo toð raf ya rýþ ma sý nbaðcilar Be le di ye si nin, 20. ku ru luþ yýl dö nü mü do la yý sýy la baþ lat tý ðý 4 Mev sim Bað cý lar ko nu lu fo - toð raf ya rýþ ma sý i çin son baþ vu ru ta ri hi 5 E kim. Ün lü fo toð raf çý A ra Gü ler in de a ra la rýn da bu lun - du ðu jü ri ü ye le ri en i yi fo toð raf la rý se çe cek. Bi rin ci - li ði ka za nan fo toð raf çý 5 bin TL pa ra ö dü lü ka za - na cak. Bað cý lar Be le di ye si, il çe nin en gü zel fo toð - raf la rý ný çe ken le ri ö dül len dir mek i çin 4 Mev sim Bað cý lar ko nu lu fo toð raf ya rýþ ma sý dü zen le di. Fo - toð raf çý lar ya rýþ ma ya fark lý mev sim ler de çe ki len Bað cý lar fo toð raf la rý i le ka tý la bi le cek. a rýþ ma ya ka - týl mak i çin son ta rih 5 E kim. Ýs tan bul / ci han NAGEHAN BARAM ÝS TAN BUL BÝZÝM Rad yo nun se vi len genç lik prog ra mý din le yi ci le ri Bað cý lar Be le di ye si nin Ke mer bur gaz Ki - raz lý bend pik nik a la nýn da bir a ra - ya gel di. Din le yi ci le rin Ta ný þa - lým-kay na þa lým a dý ný ver dik le ri faaliyet Genç Tah te re val li fa ce - bo ok say fa sý ü ze rin den du yu - rul du. Faaliyete prog ra mýn ya - pým cý la rý ný da dâ vet e den genç - ler Genç Tah te re val li nin ye ni se zo nu hak kýn da prog ra mýn ya pým cý la rý Meh met a þar ve Ah met Öz çe lik ten bil gi al dý lar. Kah val tý sof ra sýn da bir bi riy le da ha ya kýn dan ta nýþ ma fýr sa tý bu lan genç ler, ye ni se zon da prog ram da ne ler ol ma sý ge rek - ti ði ne da ir fi kir le ri ni a çýk la dý. Genç Tah te re val li prog ra mý - nýn ya pým cý ve su nu cu su Meh - met a þar, ge çen se zon ki prog - ram hak kýn da çok o lum lu ge ri dö nü þüm ler al dýk la rý ný ve Genç Tah te re val li sa ye sin de bir çok ke sim den genç le ta nýþ ma ve kay naþ ma im kâ ný bul duk la rý ný i fa de et ti. Genç le rin ka tý lý mýy la ger çek le þen bu pik nik faaliyeti - BÝ ZÝM RAD O NUN SE VÝ LEN PROG RA MI GENÇ TAH TE RE VAL LÝ DÝN LE EN LE RÝ E NÝ SE ZON HAK KIN DA KO NUÞ TU LAR. ne bü yük des tek ve ren prog ram ya pým ve yö net me ni Ah met Öz çe lik i se, ye ni se zon da prog - ra ma yi ne ay ný o yun ve ya rýþ - ma la ra de vam e di le ce ði ni, bu - nun la bir lik te genç ar ka daþ la rý - mý zýn al ter na tif o yun ve ya rýþ - ma lar ko nu sun da ki tek lif le ri ne a çýk ol duk la rý ný ve tek lif le ri bek le dik le ri ni i fa de et ti. Ta nýþ - ma ve kay naþ ma son ra sý Genç Tah te re val li ci ler ken di a ra la rýn - da kur duk la rý grup lar a ra sýn da çe þit li ya rýþ ma lar ve o yun lar oy - na dý. Faaliyet so nun da genç ler o gün kü e ni As ya Ga ze te si Lâ hi ka say fa sýn dan En am Sû - re si nin 148. â ye ti ni an la ma ya ça lý þýr ken, Sa bah na ma zý kýl dý - ðýn da hiçbir kim sey le ko nuþ - ma dan ön ce ye di de fa Al la - hüm me e cir na mi ne n-nar de. E ðer o gün ö lür sen Al lah se - nin i çin Ce hen nem a te þin den ko ru yu cu bir be rat ya zar Ha - dis-i Þe ri fi ü ze rin de de te fek - kür et ti ler. Genç ler, Ri sa le-i Nur dan Ha ki kat Ko nu þu yor bö lü mün den ký sa bir pa saj da o ku du lar. Ay rý ca prog ra mý çe - þit li il ler den din le yip faaliyete ka tý la ma yan genç ler de, me saj - la rýy la ve a rý ya rak duy gu ve dü - þün ce le ri ni ak tar dý. GENÇ LER NE DE DÝ? Faaliyete ka tý lan ba zý genç le rin dü þün ce le ri i se þöy le ol du: E nes Þa hin: Pik nik çok gü zel di. Boþ o lan Pa zar gü nüm ha ri ka bir pik nik le geç miþ ol du. Oy na dýðýmýz o yun lar çok eð len ce li ve ha re ket liy - di. Pik ni ðin so nun da yap týðýmýz soh bet bi zi bil gi len dir di. Pik nik i çin e me ði ge çen her ke se te þek kür ler. Na ge han Bay ram: Genç Tah te - re val li ci ler le bi ra ra ya ge lip, on lar la bi re bir ta nýþ mak ha ri kay dý. Bir kaç ay ön ce ye ka dar ses ten ve fi kir den i - ba ret o lan in san lar bu faaliyet ve si le - si i le kar deþ ol du lar. Bu za man da has bi in san lar la mu ha tap ol mak çok zor. Böy le si te miz in san la rýn bi ra ra - ya gel me si ne ve si le o lan Ah met A - ða be yi me son suz te þek kür ler. Genç Tah te re val li prog ra mýn da ki gi bi bu faaliyette de eð le nir ken dü þün dük. Oy na dý ðý mýz o yun lar la ke yif li va kit ge çir dik. Meh met A ða be yi min ger - çek leþ tir di ði soh bet le ru hum din len - di. Ký sa ca sý fi kir le ri ne ve ka rak te ri ne gü ven di ðim in san lar la va kit ge çir - mek hu zur ve ri ciy di. Bi lal Ta ha Ay do ðan: Þu de vir - de ka li te li ve düz gün genç ar ka daþ bul mak zor laþ tý. Ýþ te bu ra da dev re - ye genç tah te re val li (be nim de yi - mim le gncthrvll) nin gir di ði ni dü - þü nü yo rum. Ge rek prog ram lar ol - sun, ge rek böy le or ga ni zas yon lar ol sun, hem bi zim hem de di ðer genç ler i çin bir dö nüm nok ta sý ol - du ðu nu dü þü nü yo rum. Bu pik nik ilk ol ma sý na rað men ger çek ten gü - zel ve ö zel di di ye bi li rim. Ge rek o - yun la rý mýz ge rek de ko nuþ ma la rý - mýz ilk kar þý laþ ma mýz ol ma sý na kar þý çok iç ten ve sý cak tý. Bu iç ten li - ðin ve sý cak lý ðýn yi ne tüm genç ler le be ra ber ol ma sý te men ni siy le. Ha luk Taþ de mir: Pik nik be nim i çin çok feyiz li geç ti. Çün kü prog - ram ya pým cý la rý mýz Ah met ve Meh - met a bi ler, Üs ta dýn hiz met te men - fa at a ran maz düs tu ruy la ça lý þý yor - lar. Bel ki bu nun i çin Al lah da on la rý mu vaf fak e di yor. Kur ân dan, sün - net ten biz genç le re ak ta rým da bu lu - na bi li yor lar di ye dü þü nü yo rum. Pik - ni ðin so nun da Meh met A bi nin Bi - raz Kur ân dan ve ha dis ler den bir - þey ler o ku ya lým da E fen di miz (asm) da Bu genç ler top lan dý lar, a ma Kur ân dan sün ne tim den hiçbir þey ko nuþ ma dý lar de me sin. de me si her þe yi a çýk lý yor. Mü 'min genç ler gü zel ve si le ler le bir a ra ya gel di ðin de Al lah mu hak kak rah met e der di ye u mu yo rum. Þey ma ýl maz: Genç Tah te re - val li e ki biy le ilk pik ni ði mi zi ger çek - leþ tir miþ ol duk. Da ha ni ce Genç Tah te re val li pik nik le ri nin ol ma sý di le ðiy le. Ben Meh met a þar ve Ah met Öz çe lik a bi yi ta ný dý ðým i çin bü yük mut lu luk duy dum.ta bi ki genç ar ka daþ la rý mý zý u nut mama - mýz ge re kir. ap mýþ ol du ðu muz pik nik te eð len me nin ya ný sý ra ye ni ar ka daþ lýk lar kur ma nýn bü yük bir mut lu lu ðu var. Ý na ný yo rum ki kur - muþ ol du ðu muz ar ka daþ lýk lar biz yaþ la nýn ca ya ka dar hat ta biz ö le ne ka dar de vam e de cek. Genç tah te re val li prog ra mý, Bi - zim Rad yo da ye ni ya yýn dö ne miy le bir lik te 22 Ey lül de sa at 19:00-21:00 sa at le rin de ye ni den ya yý na baþ la ya - cak. Bi zim Rad yo, Ýs tan bul da fre kan sýn dan, zim - rad yo.fm in ter net ad re siy le de bütün dün ya dan ta kip e di le bi lir.

5 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ki þi ve o lay la ra yak la þým bi çi mi miz, ya hu zur ve mut lu lu ðu mu zu, ve ya mut suz lu ðu mu zu ta yin e der. Me se lâ, Oh, bar da ðýn ya rý sý do lu dur! müsbet bir yak la þým dýr. Ah, bar da ðýn ya rý sý boþ tur! men fî bir yak la þým dýr. O lum lu, po zi tif yak la þým hu zur, ne ga tif yak la þým hu zur suz luk kay na ðý dýr. Ve ya bu la þýk yý kar ken e li niz den dü þüp ký rý - Ko lay ge çi min sýr rý! Ca ný o lan her can lý ya, ken din ce ma î þet ge rek. Bir þe kil de, ge çin me le ri ge rek. Ge çim, ge çim li ol ma, çev rey le i yi an laþ ma, hüsn-i hâl ü ze re bu lun ma ol du ðu gi bi; kas te di len ge çin me, a yak ta ka la bil me ye, ha yat ta o la bil me ye yar dým cý o lan ma î þe tin te mi ni. Bu hu su sa ý þýk tu tan bir ha dis-i þe rif le rin de E fen di miz (asm): Ge çi mi ni yo lu na koy ma sý, ki þi nin din de ki in ce an la yý þýn dan dýr. Se ni ge çin di re cek þe yi a ra man dün ya sev gi sin den de ðil dir 1 bu yu ru yor. Rý zýk sýz lýk tan öl mek yok; o, ta mam. Rab bi miz her can lý nýn rýz ký ný ih san et ti ði gi bi, her in sa na da kut-ý lâ ye mut, ya ni öl me ye cek ka dar rý zýk ver me yi ta ah hüt e di yor. Bun dan son ra sý, in sa nýn cüz-i i ra de si ni kul la na rak, se bep le re mü râ at e de rek ça lý þýp ça ba la ma sý na, rýz ký ný a ra ma sý na ka lý yor. Bun dan son ra, Rez zak-ý Ha ki kî mu rad e der se, ki mi si nin ha ne si do lup ta þý yor; et mez se, ki mi le ri nin de fe le ði ni þa þý yor. Az o lur, çok o lur; bu du rum da, ne ti ce ye rý za gös te rip, her hâl ü ze re þük ret mek ge re ki yor. E sas ma ri fet; mev cut i le ge çin mek, el de ki ni ye tir mek. Ma î þe ti te min et mek a i le re i si o lan er ke ðin gö re vi, e ve ge le ni i da re et mek de, ev de ki nin hü ne ri. Ko nu mu zu ö zet le yen bir de yim: Er kek ge ti rir, ka dýn ye ti rir. Ge çim de su hu let bul ma nýn en ö nem li bir sýr rý, ka na at et mek; el de ki ne rý zâ gös ter mek. Ak si hal de, is te me nin sý ný rý yok. Bir de fa, mut fak lar dan be re ke tin kaç ma ma sý, rýz ký mý zýn e li miz den git me me si i çin gay ret et me li yiz. Pe ki, bu na sýl o la cak? Ýþ te, þöy le; ön de ge len bir kaç ör nek: Ni met le rin ya þý na ku ru su na, a çý ðý na ka pa lý sý na; ka va no za, ten ce re ye, do la ba bes me le siz el u zat ma mak; ka býn da ki ta am la rý say ma mak, tart ma mak, mik ta rý ný gö zet le me mek; ta am la ra kar þý u sanç la bak ma mak; he le he le, ek mek le ri ka ti yen is raf et me mek; had di a þýp da bun la rý, so kak la ra koy ma mak. Ne den, he le he le ek mek? Çün kü, Biz ek me ði mu kad des sa ya rýz. e min le ri miz o nun üs tü ne dir. A dý Al lah ýn ni me ti dir. Bir a dý da nan-ý a ziz 2 Her tür lü þe kil de de ðer len dir mek müm kün ken, ek mek le ri po þet ler le bah çe du var la rý nýn de mir le ri ne a san la ra Al lah in saf ver sin! Ýs ra fýn sý ný rý yok; a ma ik ti sa dýn u sûl le ri çok. Her þe yi ik ti sat la kul lan mak müm kün. e ter ki, is te ye lim. Tür lü tür lü, çe þit çe þit ni met le rin ih saný Ý lâ hi o la rak e li mi ze u laþ tý ðý ný bi lir sek; ni met le re, ik ti sat la, ih ti ram la ba kar sak; Ce nâb-ý Hak da be re ke ti ni ih san e der, kay nar du rur rýz ký mýz. Pey gam ber E fen di miz (asm) bir baþ ka ha dis-i þe rif le rin de; Kim Al lah ýn ver di ði rý zýk la ka na at e der se Cen ne te gi rer 3 di yor, ma î þe tin ya ný sý ra Cen net le müj de li yor. Be di üz za man ýn, Ka na at e den ik ti sat e der; ik ti sat e den be re ket bu lur 4 tes bi ti ne ba kar mý sý nýz! Me se le nin ö ze ti. De mek, ko lay ge çi min sýr rý, üç söz cü ðün i çin de: Ka na at, ik ti sat ve ar dý sý ra be re ket. Dip not lar: 1- Ca mi ü s-sa ðîr, 4: u suf Zi ya Or taç, Sa rý Çiz me li Meh - met A ða, Ca mi ü s-sa ðîr, 2: Sa id Nur sî, Mek tu bat: 273. Her olumsuzluða olumsuz bakýp üzülmeyin! lan bir bar dak i çin þöy le di ye bi lir si niz: Ah, ne ka dar da sa ka rým. Bir bar da ða bi le sa hip çý ka mý yo rum. a hut þöy le yak la þa bi lir si niz: Ký rý lan bar dak, bü yük bir mu sî be tin pa ra to ne ri dir in þa al lah. Bir da ha ki ne da ha dik kat li ol ma lý yým. Ý kin ci þýk kýn da ha o lum lu ve teþ vik e di ci bir i fa de ol du ðu nu gör dü nüz de ðil mi? a pý cý cüm le ler ha ya ta müs bet bak ma ný zý sað lar. Bu da mut lu ol ma mýz de mek tir. Þa yet o lum suz duy gu ve dü þün ce le re sa hip sek, bun lar dan a rýn ma mýz ge rek ti ði ni ken di mi ze tel kin et me li yiz. a pa ca ðý mýz þey ba sit: O lum suz ka lýp la rý ha fý za mýz dan sil me ye ça lýþ mak. Ma ne vi yâ ta ö nem ver mek. Þer gi bi gö zü ken le rin ar ka sýn da ha yýr, ha yýr gi bi gö zü ken le rin ar ka sýn da þer o la bi le ce ði â ye ti nin mih man dar lý ðý na gü ve nip, tes lim ol mak. Gü ler yüz lü ol mak. Her þe yin i yi yö nü ne bak mak. O lum suz o lay lar dan bi le mut lu luk pa yý çý ka ra bi lir si niz. Ba þý mý za ne ge lir se gel sin, iç dün ya mý zý zen gin leþ tir me ye ya ra dý ðý ný ve ya baþ ka hik met le ri ol du ðu nu dü þün me li. Zi ra, is tek le ri mi zin na sýl ger çek le þe ce ði ni ve ar ka sýn da ki sýr la rý bi le me yiz. Ýþ te çar pý cý ör nek le rin den yal nýz bi ri si: De li kan lý nýn bi ri dam dan düþ müþ; ba ca ðý ký rýl mýþ; ca ný fe nâ hal de yan mýþ tý. U zun bir Medyada sansür tartýþmasý Tür ki ye ge ne lin de sa týþ ve da ðý tý mý ya pý lan, do la yý sýy la mü da vim o ku yu cu su o lan gün lük ga ze te le rin sa yý sý yir mi ci va rýn da dýr. Bu ga ze te le rin tah mi nen ya rý sý (ti raj i ti ba riy le ya rý dan faz la sý) hü kü met ve ik ti dar yan lý sý ol du ðu bâ riz þe kil de gö rü nü yor. Gün lük ga ze te le rin di ðer ya rý sý i se, muh te lif si ya sî gö rüþ ve dü þün ce is ti ka me tin de neþ ri yat ya pý yor. (A ra no tu: Kim se kim se yi kan dýr ma sýn. Bün ye le rin de ta raf sýz gö rü nen ka lem ler ol mak la be ra ber, her ga ze te nin bel li bir si ya sî çiz gi ye ya kýn dur du ðu, ya da ya kýn dur mak mec bu ri ye tiy le ya yýn yap tý ðý hu su su, tar týþ ma sýz bir ger çek.) Bu gün ler de, bil has sa ik ti dar yan lý sý ga ze te le rin han gi le ri ol du ðu nu an la mak hiç de zor de ðil. Son gün le rin, me se lâ 4 5 Ey lül 2012 ta rih li nüs ha la rýn bi rin ci say fa sý na þöy le bir göz at mak, me se le nin kün hü ne va kýf ol mak i çin ye ter li. Biz siz le rin a dý na bü tün bu ga ze te le re bak týk. A le nen þu nu gör dük: Hü kü me tin em rin de, ya da Baþ ba kan Er do ðan'ýn e mir ve ta li mat la rý nýn te si ri al týn da ya yýn yap týk la rý id di a e di len ga ze te ler, söz ko nu su ta rih ler de Bey tüþ þe bap'ta ki te rör sal dý rý sý, þe hit ve ce na ze ha ber le ri ni a de ta gör mez den gel miþ ler. A cip tir ki, bu ko nuy la il gi li ha ber le ri di ðer ga ze te ler man þet ten sür man þet ten du yu rur lar ken, "yan daþ" dam ga sý ný yi yen ga ze te ler de i se, ay ný ha ber le ri say fa dip le rin de ya tek sü tu na sý ðýþ týr mýþ lar, ya da ko nu yu es ge çe rek 1. say fa da hiç yer ver me miþ ler. Se bep? Sa yýn Baþ ba ka ný mýz, em rin de ki gaze te le rin böy le dav ran ma sý ný is ti yor. akýn Tarih azýlarý Mil lî Mü ca de le nin en kri tik gün - le rin de (Ha zi ran 1921) ya þa nan Koç gi ri is ya ný, sos yal yö nüy le Þeyh Sa id (1925) ve Der sim Ha di se si ne (1937) ben ze mek le bir lik te, si ya sî yö nü i ti ba riy le fark lý ve ken di ne has ö zel lik - ler ta þý yor. Üç ay dan faz la de vam e den ve 17 Ha - zi ran 1921'de ni ha yet bu lan Koç gi ri Ýs - ya ný, si ya sî ve hu ku kî a çý dan "Sevr Ant - laþ ma sý"na da yan dý rý lý yor du. Ec ne bi ler le Ýs tan bul hü kü me ti a ra - sýn da 10 A ðus tos 1920'de im za la nan Sevr Ant laþ ma sý na gö re, Ýç A na do - lu'nun cüz'î bir kýs mý Müs lü man Türk le - re bý ra ký lý yor, Tür ki ye'nin ge ri bü tün top rak la rý ya - ban cý dev let le re tak sim e di li yor du. Ýþ - te, Der sim'in (Tun ce li) Ku zey Ba tý ke si - mi ni mer kez a la rak, Er zu rum, Er zin can, Si vas, E la ziz, Ma lat ya, Mar din ve Di yar - be kir'e ka dar u za nan ge niþ coð raf ya da Re fi ki miz Mil lî Ga ze te, bu tu haf du ru mu man þet ten du yur du. A na ha be rin baþ lý ðýn da "San sür man þet te" i fa de si ni kul lan dý. Ta raf'tan Ah met Al tan, Mil li yet'ten de Ha san Ce mal, ay ný tu haf lý ða dik kat çe ken ya zý lar yaz dý. * * * Te rör le bað lan tý lý ha ber ler de, el bet te ki dik kat ve has sa si yet gös ter mek i cap e di yor. Hem a ji tas yon dan u zak dur mak, hem de te rör ör gü tü nü mem nun e de cek tarz da ya zý ha ber neþ ri ya týn dan þid det le ka çýn mak lâ zým. Lâ kin, bu has sa si yet, o lup bi ten le ri gör mez den gel me yi ve mil le tin hi ssi ya tý na ter cü man o lu na maz bir du ru ma düþ me yi i cap et tir mez. Da ha sý, mes lek ah lâ ký ný bir ta ra fa bý ra ka rak sýrf Baþ ba ka nýn is te di ði tarz da bir ya yýn po li ti ka sý ta kip ve ya tat bik et mek, ka bul e di le bi lir þey de ðil. Sa yýn Baþ ba kan'ýn i fa de et ti ði "Med ya da Te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný ya pan lar" var el bet te. Sa de ce med ya da de ðil, si ya set Koçgiri Hadisesi et ki si ni gös te ren Koç gi ri Ha re ke ti de, A na do lu'nun bö lün me sin den na si bi ni al mak ve bu ge niþ mýn tý ka da bir "Kürt dev le ti" kur mak mak sa dýy la baþ la týl dý. Koç gi ri, her ne ka dar kü çük bir a þi re - tin is mi ol sa da, is yan ha re ke ti ne is mi - ni ve ren Koç gi ri, e sa sýn da bir a þi ret ler top lu lu ðu nun müþ te rek ha re ke ti hü vi - ye ti ni ta þý yor du. Koç gi ri is ya ný na ka tý lan la rýn ço ðun lu - ðu nu Kürt a þi re ti nin men sup la rý teþ kil e di yor du. Kur man ci ve Za za ki ko nu þan bu a þi ret le rin ek se ri ye ti, ay ný za man da A le vî o la rak bi li ni yor du. Bun dan do la yý, ay ný is ya na des tek ve ren le rin i çin de Der sim li A le vî Türk le - rin de yer al dý ðý ri va yet e di li yor. A ma, sos yo lo jik ya pý sý ne þe kil de o - lur sa ol sun, or ta da bir si ya sî he sa býn ol du ðu mu hak kak. Üs te lik bu he sap, ka bul e dil me si müm kün ol ma yan Sevr Mu a he de si ne gi dip da ya ný yor. müd det ya ta ða mah kûm o lur. Zi ya re te ge len ler; Ü zül me, bun da da bir ha yýr var dýr! di ye te sel li e di yor du. a hu, ba ca ðým ký rýl dý; bu nun ne re sin de ha yýr var dýr? di ye kar þý lýk ve ri yor du. Bir müd det son ra se fer ber lik i lân e dil miþ; bü tün genç ler si lâh al tý na a lýn mýþ ve cep he ye gön de ril miþ. Gi den le rin bir kýs mý ge ri ye dön me miþ, dö nen le rin bir kýs mý ko lu nu, ba zý la rý da ba ca ðý ný kay bet miþ ti! On la rý gö rün ce: El ham dü lil lah, i yi ki ba ca ðým ký rýl mýþ, bun da da bü yük ha yýr var mýþ! di ye rek ba ca ðý nýn ký rýl ma sý na þük ret miþ. a re na sýn da, hat ta Mec lis ça tý sý al týn da da ay ný tür den pro pa gan da ya pan lar var. Sa yýn Baþ ba kan, med ya ya mü da ha le e de ce ði ne, ken di siy le ay ný ça tý al týn da si ya set ya pan mes lek taþ la rý ný bu ko nu da ya ik na et sin, ya da hu kuk ve de mok ra si çer çe ve sin de bir ta kým ted bir ler al ma ci he ti ne git sin. Baþ ka sý nýn a vu ka tý de ði liz, an cak biz þe hit ha ber le ri ne, ce na ze gö rün tü le ri ne ga ze te miz de yer ve rir ken, mak sa dý mýz doð ru dan doð ru ya ga ze te ci lik mes le ði ge re ði mil le ti mi zin his si ya tý na ter cü man o la rak þe hit le re rah met o kut mak ve in san lýk dý þý bir ha re ket o la rak gör dü ðü müz te rö re, yi ne ay ný ruh ve fi kir müþ te rek li ði i çin de lâ net yað dýr mak tan i ba ret tir. Hü lâ sa: Med ya da te rör le bað lan tý lý ha ber le re yer ver mek "te rör ör gü tü pro pa gan da sý" yap mak an la mý na gel me di ði gi bi, ya yýn po li ti ka sý ný ik ti dar ka na dý nýn e mir ve di rek tif le ri doð rul tu sun da sür dür mek de ga ze te ci lik de ðil. Millî Gazetenin dünkü (5 Eylül) manþeti. Ne var ki, is yan ha re ke ti ni, si ya sî ve dip lo ma tik ma nev ra lar la da ha in sa nî þe kil de bi tir mek müm kün i ken, ye ni An ka ra hü kü me ti nin an la þýl ma sý zor tu haf tu tu mu yü zün den bu is yan çok pa ha lý ya mal ol du. An ka ra ta ra fýn dan, i þin i çi ne ö zel lik - le To pal Os man'ýn so kul ma sýy la bir lik - te, böl ge de tam an la mýy la bir "kar deþ kav ga sý" çýk tý ve ta raf lar dan bin ler ce in sa nýn ka ný bir hiç uð ru na top ra ða dö kül dü. Ay lar ca sü ren kan lý ça týþ ma la rýn ar - dýn dan, a þi re tin li der le rin den A li þan Be yin 17 Ha zi ran 1921'de ya ka lan ma - sýy la bir lik te, is yan ha re ke ti so na er - miþ ol du. a ka la nan is yan cý la rýn ço - ðu, as ke rî mah ke me ta ra fýn dan i dam e dil di ler. Üç dört ay ka dar sü ren ve 17 Ha zi ran 1921'de so na e ren Koç gi ri Ýs ya ný, bin ler - ce va tan ev lâ dý nýn ha ya tý na mal ol du. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Söz ün 5. Nük te si ü ze ri ne Ýs tan bul dan Fat ma Gü leþ çi: 23. Söz de - ki 5. Nük te yi a çýk lar mý sý nýz? AH SEN-Ý TAK VÎM SIR RI ir mi Ü çün cü Söz ün Be þin ci Nük te si Fa ti ha Sû re si nin plâ nýy la ah sen-i tak vim sýr rý ný a çýk lý yor. Ah sen-i tak vim sýr rý ný Kur ân þöy le bil di ri yor: Mu hak kak ki, Biz in sa ný ah sen-i tak vim de ya rat týk. Son ra da o nu es fel-i sa fi lî ne dön dür dük. An cak, i man e dip sa lih a mel iþ le yen ler baþ ka. On lar i çin tü ken me yen bir mü kâ fat var dýr. 1 Ah sen-i tak vîm sýr rý, in sa nýn ya ra týl mýþ la rýn en gü ze li o la rak ya ra týl ma sý dýr. a ra týl dý ðý gü zel li ðe gö re so rum lu lu ðu nu bil me yen in san i se ya ra týl mýþ la rýn en a þa ðý sý na, Kur ân ýn di liy le es fel-i sa fi li ne düþ mek te dir. Ý man e dip sa lih a mel iþ le yen ler ah sen-i tak vîm sýr rý ný ko ru yan lar dýr. Bun la rýn u la þa cak la rý mü kâ fat ta ke sin ti yok tur; de vam lý lýk var dýr. ÝN SA NIN Ý BA DE TÝ Ý KÝ TÜR LÜ DÜR Be di üz za man ýn i fa de siy le dün ya ya bir me mur ve mi sa fir o la rak gön de ri len in san ah sen-i tak vîm sýr rý ný ta þý ma sý do la yý sýy la, çok e hem mi yet li is ti dat lar la ya ra týl mýþ, is ti dat la rý na gö re ken di si ne çok e hem mi yet li va zi fe ler ve ril miþ tir. 2 Ýn san bu va zi fe si ni i ki tür lü yap mak ta dýr: 1- Ga i bâ ne bir i ba det ve te fek kür le. 2- Ha zý râ ne bir i ba det ve du â i le. Na maz da o ku mak va cip o lan Fa ti ha Sû re si in sa nýn bu i ki tür lü i ba de ti ni i fa de e di yor. Be þin ci Nük te i se bu çer çe ve de Fa ti ha Sû re si ni tef sir e di yor. FA TÝ HA SÛ RE SÝN DE Ý KÝ BÖ LÜM VAR DIR Fa ti ha Sû re si in sa nýn i ba de ti ni i ki bö lüm de e le a lý yor: Bi rin ci bö lüm: Ýn sa nýn ga i bâ ne i ba de ti ni ve te fek kü rü nü zik re di yor. Bu bö lüm þu dur: Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm. El ham du lil la hi Rab bi l-â le mîn. Er Rah ma ni r-ra hîm. Ma li ki yev mid dîn. Mâ nâ sý: Rah man ve Ra him o lan Al lah'ýn a dýy la. Hamd, â lem le rin Rab bi, Rah mân ve Ra hîm o lup, ce za gü nü nün Mâ lik i o lan Al lah'a mah sus tur. 3 Bu ra da ki dört â yet te, Rah man, Ra him, â lem le rin Rab bi ve ce za gü nü nün Ma li ki sý fat la rýy la Al lah ý gâ i bâ ne zi kir var dýr. a ni mü min na ma zýn da ön ce Al lah ý ga i ba ne zik re di yor. Ku lun Ý lâ hî sal ta na ta hay ran lý ðý, tes li mi ye ti, i ta a ti, ne za re ti, del lâl lý ðý, on da sal ta nat sa hi bi nin hu zu ru na çýk ma ya bir þevk ve kuv vet li bir is tek u yan dý rý yor. Kul bu bü yük sal ta na týn Sa hi bi i le mu ha tap ol mak, o na çok da ha ya kýn dan, bü tün sa mi mi ye ti i le ve bü tün yal va rý þý i le hi tap et mek is ti yor. Ý kin ci Bö lüm: Bu an dan i ti ba ren kul ar týk hi tap ve hu zur ma ka mýn da dýr. Fa ti ha Sû re si bu i kin ci bö lüm de ku lu ha zý râ ne hi tap ma ka mý na yük sel ti yor; ku lun du â sý ný ve i ba de ti ni ku lun að zýn dan ve ri yor. Ýy ya ke na'bü dü ve iy ya ke nes ta în. Ýh di na ssý ra ta l-mus ta kîm. Sý ra tal le zi ne en'am te a ley him ðay ri l-mað du bi a ley him ve lad dâl lîn. 4 Mâ nâ sý: (Al la hým!) al nýz Sa na i ba det e de riz ve yal nýz Sen den yar dým di le riz. Bi zi doð ru yo la, ken di le ri ne ni met ver dik le ri nin yo lu na i let; ga za ba uð ra yan la rýn ki ne ve da lâ le te gi ren le rin ki ne de ðil. Be di üz za man, bu i kin ci bö lü mün de ku lun hi tap ma ka mýn da e ser den mü es si re geç ti ði ni zik re di yor. Bu ma kam da kul san'a tý nýn mu'ci ze le riy le ken di ni ta nýt týr mak is te yen Sa ni-i Zül ce lâl i i man ve ma ri fet i le ta ný yor, mu hab be ti ni yal nýz O na tah sis e di yor, yal nýz O nu se vi yor, i ba de ti ni yal nýz O na ya pý yor, ken di ni O na sev di ri yor; fi i liy le, hâ liy le, sö züy le ve bü tün duy gu la rýy la yal nýz O na þük re di yor ve yal nýz O na hamd e di yor. Hay ret ve mu hab bet le yal nýz O na sec de e di yor, ta zim ve se na i çin de bü tün ih ti yaç la rý ný yal nýz Rab bin den is ti yor. al nýz O na þe ha det e di yor. Kul ah sen-i tak vîm sýr rýn da ya ra týl dý ðý ný böy le ce gös te ri yor. Be þin ci Nük te ku lun ah sen-i tak vîm sýr rý ný bir na maz le tâ fe tin de zi hin le re nak þe di yor. Dip not lar: 1- Tin Sû re si: 4, 5, Söz ler, s Fa ti ha Sû re si: Fa ti ha Sû re si: 5-7.

6 6 URT HABER HABERLER 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT NA MAZ VA KÝT LE RÝ Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Hic rî: 19 Þevval 1433 Ru mî: 24 Aðustos 1428 EÐÝTÝM Bir Sen den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, sen di ka nýn Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi (EB SAM) ta ra fýn dan öð ren - ci le rin o ku la baþ lan gýç mas raf la rý i le il gi li bir a raþ týr ma ya pýl - dý ðý be lir til di. A raþ týr ma ya gö re, o kul ön ce si e ði ti me ka yýt o - lan bir öð ren ci i çin baþ lan gýç mas ra fý o la rak or ta la ma 315 TL, il ko ku la baþ la yan bir öð ren ci i çin 543 TL, or ta o ku la baþ - la yan bir öð ren ci i çin 565 TL, or ta öð re ti me (li se) baþ la yan bir öð ren ci i çin i se 655 TL har ca ma ya pýl ma sý ge re ki yor. Bir öð - ren ci i çin o kul ön ce si e ði tim den or ta o ku lun so nu na ka dar ki e ði ti mi bo yun ca sa de ce o kul ih ti yaç la rý i çin or ta la ma 11 bin 925 TL har ca ma ya pý lý yor. Söz ko nu su ra kam, ay da or ta la ma 110 TL o la rak ve li ye yan sý yor. Li se e ði ti mi bo yun ca bir öð - ren ci i çin or ta la ma 5 bin 578 TL, ay da i se or ta la ma 116 TL har ca ma ya pý lýr ken, öð ren ci ye kan tin-ye mek ha ne i çin pa ra ay rýl dý ðýn da, bu ra kam o kul ön ce si ve or ta o ku lun so nu na ka - dar ki sü reç te ay lýk or ta la ma 225 TL, li se de i se 250 TL ye çý ký - yor. Bu mas raf la ra o kul ser vi si de ek len di ðin de o kul ön ce sin - den or ta o ku lun so nu na ka dar ki ma li ye ti 225 TL den 350 TL ye, li se de i se 250 TL den 370 TL o lu yor. DER SA NE E DE PA RA Ö DE NE CEK Ve li, or ta o kul 4. sý nýf ta SBS, li se 3 ve 4. sý nýf lar da GS-LS i çin ço cu ðu nu ders ha ne ye gön der di ði tak dir de i se ma li yet ler da ha da ar tý yor ve o kul ön ce si e ði tim den or ta o ku lun so - nu na ka dar ki dö nem de ay lýk or ta la ma 406 TL, li se de ay - lýk or ta la ma 620 TL mas raf yü küy le kar þý kar þý ya ka lý yor. O kul ön ce si e ði tim den li se nin so nu na ka dar o lan e ði tim sü re cin de, öð ren ci nin ve li si ne ma li ye ti i se ay lýk or ta la ma 112 TL o la rak yan sý yor. A raþ týr ma ya gö re öð ren ci nin ve li ye ma li ye ti öð re tim dö ne mi ba þýn da he - sap la nan ra kam 97 TL i ken, bu yýl yüz de 15,7 o ra nýn da 15 TL lik bir ar týþ gös te re rek 112 TL ye yük sel di. TESK ten va tan da þa du yar lý o lun me sa jý TÜRKÝE Es naf ve Sa nat - kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben - de vi Pa lan dö ken, va tan daþ - la rýn ye ni e ði tim ve öð re tim yý lýn da o kul ser vi si, kan tin, kýr ta si ye ve gi yim ko nu sun - da du yar lý ol ma la rý ge rek ti - ði ni be lirt ti. e ni e ði tim ve öð re tim dö ne min de 15 mil - yo nun ü ze rin de öð ren ci nin o ku la gi de ce ði ni i fa de e den Pa lan dö ken, Ge le ce ði mi zin gü ven ce si ve te mi na tý o lan ço cuk la rý mý zýn sað lýk la rý nýn ko ru na bil me si i çin ge rek li ted bir ler a lýn ma lý dýr. Bu nun i çin tüm o kul i da re le ri o kul kan tin le ri ne, o kul çev re sin - de ki sey yar sa tý cý la ra dik kat et me li. Ay rý ca, o kul çev re - sin de öð ren ci le ri kö tü a lýþ - kan lýk la ra yö nel ten ki þi ler - den ko run ma sý i çin de em - ni yet güç le ri nin ge rek li ted - bir le ri al ma la rý ka çý nýl maz - dýr i fa de le ri ni kul lan dý. KOR SAN SER VÝS A RAÇ LA RI NA DÝK KAT Pa lan dö ken, o kul ser vis a - raç la rý nýn, öð ren ci ve li le ri ve o kul i da re le ri ta ra fýn dan sü rek li de net len me si ge rek - ti ði ni be lir te rek þun la rý kay det ti: Öð ren ci ve li le ri ve o kul i da re ci le ri o kul ser vis a raç la rý nýn te miz, ba kým lý, gü ven li ve her 6 ay da bir dü zen li ba ký mý - nýn ya pý lýp ya pýl ma dý ðý na dik kat et me li. Ser vis ler de reh ber per so nel bu lun ma - yan o kul ser vis a raç la rý mut la ka Ser vis A raç la rý O - da sý na bil di ril me li dir. An ka ra / a a EÐÝTÝM BÝR SEN ÝN ARAÞTIRMASINA GÖRE, BÝR ÖÐRENCÝ ÝÇÝN, OKUL ÖNCESÝNDEN ORTAOKULUN SONUNA KADARKÝ EÐÝTÝMÝ BOUNCA SADECE OKUL ÝHTÝAÇLARI ÝÇÝN ORTALAMA 11 BÝN 925 TL HARCAMA APILIOR. HER ÇO CUK Ý ÇÝN EN AZ 110 TL AR DIM A PIL MA LI EÐÝTÝMÝN, bir dev let hiz me ti ol du - ðu kay de di len a çýk la ma da, Bu du - rum göz ö nün de bu lun du ru la rak, ço cu ðu il ko kul ve or ta o ku la gi den me mur lar i çin, ma aþ la rýn da yer a - lan 6 yaþ üs tü ço cuk yar dý mý o lan 17,90 TL nin en az 110 TL ye çý ka rýl - ma sý ge rek mek te dir. Ge lir dü ze yi dü þük o lan a i le le re i se, il ko kul ve or ta o ku la gi den her ço cu ðu i çin dev let en az 110 TL yar dým yap ma - lý dýr de nil di. An ka ra / ci han BÝTLÝS E ren Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si M. Tö - re han Ser dar, Os man lý dö ne min de ol du ðu gi bi Bit - lis in Ý lim De re si un va ný ný ye ni den ka zan ma sý ve ma ne vî di na mik le ri ne ge re ken ö ne min ve ril me si i - çin a lâ ka bek le di ði ni söy le di. Bit lis te þe hit dü þen sa ha be, pey gam ber ve ma ne vî di na mik le riy le il gi li bir çok ki tap ya zan, a raþ týr ma ya pan Öð re tim Gö - rev li si M. Tö re han Ser dar, Os man lý nýn 3 ký t'a da nam sür dü ðü za man lar da, Bit lis in 17 vi la yet-i þa - ha ne den bi ri ol du ðu nu ha týr lat tý. Ser dar, Þeh ri miz, her kes ta ra fýn dan â lim di ya rý, i lim de re si Bit lis o la - rak bi li ni yor du. O es ki ko nu mu na u laþ ma sý i çin he pi miz e li miz den ge len her þe yi yap ma lý yýz de di. Bit lis in, bir dö nem ler, ta ri hî me kân la rý, tür be le ri, â - lim le riy le hem fen hem din i lim le riy le dün ya nýn sa - yý lý þe hir le rin den ol du ðu nu be lir ten Ser dar, Os - man lý dö ne min de Bit lis in nü fu su 500 bin ci va rýn - day dý. Er me ni si, Hý ris ti ya ný, a hu di si, her ke sim - den in san bu lu nur du. Za ten o dö nem ler den ka lan es ki ya pý lar da da bu çok kül tür lü lük gö rü lü yor, bu da gös te ri yor ki Bit lis her yö nüy le ge liþ miþ bir þe hir ko nu mun day dý þek lin de ko nuþ tu. Bitlis, yeniden 'ilim deresi' olacak BE DÝ ÜZ ZA MAN, ÞEH RÝN MA NE VÎ DÝ NA MÝK LE RÝN DEN SERDAR, Bit lis in, ba rýn dýr dý ðý ma ne vî de ðer ler le de dün ya da ve Tür ki ye de çok bü yük bir ko nu ma sa hip ol du ðu nu i fa de et ti. Ser dar, As rî Me zar lýk ta bu lu nan Zül küf Pey gam ber, Ey yub El En sa ri nin Kar de þi Fey zul lah En sa ri, Bü yük  lim Ýd ri si Bit li si ve Bed iüz za man Sa id Nur sî, þeh ri mi zin ma ne vî di - na mik le ri dir. Bu ra ya ge len a raþ týr ma cý lar, Bit lis te bu lu nan ma ne vî ve ta ri hî de ðer le rin dün ya da e þi nin çok az ol du ðu nu söy lü yor lar. Bit lis te ö ne çý kan 2 pey gam ber, 3 sa ha be yat mak ta dýr. Ay rý ca, bir sa ha be þe hit li ði var dýr. Sa - ha be ler den Ab dur rah man Ga zi, Ko tum Ba ba ve Ey yub El En sa ri nin kar de - þi Fey zul lah En sa ri ön plan da dýr di ye ko nuþ tu. Bit lis / ci han Öð re tim Gö rev li si M. Tö re han Ser dar Çev re ve Þe hir ci lik Þû râ sý ku ru lu yor nçevre ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý nýn, Çev re ve Þe hir ci lik Þû râ sý i le Ça lýþ ma Grup la rý nýn O lu þu mu ve Ça lýþ ma U - sûl ve E sas la rý na Ý liþ kin ö net me li ði Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. ö net me lik le, Çev re ve Þe - hir ci lik Þû râ sý i le çev re ve þe hir ci lik le il gi li ko nu lar da ça - lýþ ma grup la rý nýn o luþ tu rul ma sý ve bun la rýn gö rev le riy le ça lýþ ma u sûl ve e sas la rý ný dü zen le me si a maç la ný yor. Þû - râ, il gi li ba ka nýn baþ kan lý ðýn da yi ne ba kan lýk ça be lir le - nen ü ye ler den o lu þa cak, ba kan ta ra fýn dan Þû râ baþ kan lý - ðý ný yü rüt mek ü ze re is ti þa re ko mis yo nu baþ ka ný da gö - rev len di ri le bi le cek. Þû râ, ba kan lýk ça de ðer len di ril mek ü - ze re, ba kan lýk gö rev a la ný na gi ren ko nu la ra i liþ kin in ce - le me ler yap mak, or ta ve u zun va de li stra te ji ler ge liþ tir - mek, uy gu la ma dan kay nak la nan so run la rý be lir le mek ve bu na i liþ kin çö züm teklifle ri sun mak gi bi ça lýþ ma la rý yü - rü te cek. Þû râ ü ye le ri ba kan o na yý i le ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn, ü ni ver si te le rin, mes lek o da la rý nýn, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn, ö zel sek tör tem sil ci le ri nin çev re ve þe hir ci lik le il gi li a lan lar da ki ça lýþ ma la rýy la ta nýn mýþ uz man ve yö ne ti ci le rin den o luþ tu ru la cak. An ka ra / a a A týk su A rýt ma Te sis le ri, sa hil le re ha yat ve re cek naptiði ya tý rým lar la Ko ca e li nde a týk su a rýt ma o ra ný ný yüz de 93 e çý ka ran Ko ca e li Su ve Ka na li zas yon Ý da re si (Ý SU) Ge nel Mü dür lü ðü, Kan dý ra i le sa hil le ri ni a týk su - lar dan kay nak la nan kir li lik ten kur ta ra cak o lan Kan dý ra ve Ce be ci A týk su A rýt ma Te sis le ri nin in þa at la rý ný prog - ram çer çe ve sin de sür dü rü yor. Ý SU Ge nel Mü dü rü Ýl han Bay ram, be ra be rin de ya tý rým lar dan so rum lu Ge nel Mü - dür ar dým cý sý A la ed din Al kaç ve kon trol mü hen dis le ri i le a týk su a rýt ma te sis le ri nin in þa at ça lýþ ma la rý ný ye rin de in ce le di. Ýlk o la rak Kan dý ra nýn ku ze yin de ve Na maz gâh De re si ya nýn da in þa e di len ve Kan dý ra mer kez böl ge si - nin a týk su la rý ný a rý ta cak o lan Mer kez A týk su A rýt ma Te - si si nde in ce le me ya pan Ge nel Mü dür Bay ram, 6000 m 3 /gün ka pa si te li ve i ki ü ni te den o lu þa cak te si sin 41 bin nü fu sa gö re plan lan dý ðý ný söy le di. Te si sin in þa at ça lýþ - ma la rý nýn be lir le nen prog ram çer çe ve sin de de vam et ti - ði ni an la tan Bay ram, bu yý lýn so nun da te si sin ge çi ci ka - bu lü nü ger çek leþ ti re cek le ri ni kay det ti. Ko ca e li / ci han A rý lar, a la ba lýk te si si ni is ti lâ et ti nbolu DA i ki ay ön ce a yý la rýn iþ gal et ti ði a la ba lýk te si si - ni, bu kez bal a rý la rý is ti lâ et ti. Ta biî gü zel lik le riy le ün lü Göl cük Ta bi at Par ký yo lu ü ze rin de ki a la ba lýk te si si, yüz - ler ce bal a rý sý nýn is ti lâ sý na uð ra dý. Te si se a kýn e den a rý - lar dolayýsýyla müþ te ri le ri ni kay bet me kor ku su ya þa yan iþ let me ci, ted bir a ma cýy la pik nik ma sa la rý na þe ker þer - be ti do lu ta bak lar bý ra ka rak, Bo lu A rý e tiþ ti ri ci le ri Bir - li ði nden yar dým is te di. Bir lik ten ge len e kip, u zun sü ren a ra ma ça lýþ ma la rý na rað men a na a rý nýn bu lun du ðu o - ðu lu tes bit e de me di. Te si sin iþ let me ci si Mus ta fa Öz - kan, i ki ay ön ce çift li ðe a yý la rýn sal dýr dý ðý ný be lir te rek, bu kez de a rý la rýn is ti lâ sý na uð ra dý ðý ný söy le di. A rý la rý bir a ra da tu ta bil mek i çin be lir li nok ta la ra þe ker þer be ti do lu ta bak lar bý rak tý ðý ný an la tan Öz kan, 7 se ne dir bu - ra da yým ve ilk de fa bu ra da bu ka dar çok bal a rý sý gö rü - yo rum. Ýn san lar ma sa ya o tur du ðun da bal a rý la rý ný gör - dü ðü za man kor kup gi di yor. Bir lik ten yar dým is te dim di ye ko nuþ tu. Bo lu A rý e tiþ ti ri ci le ri Bir li ði Baþ ka ný Ýs - ma il Ü na lan i se a ra ma ça lýþ ma sý na rað men o ðu lu bu la - ma dýk la rý ný be lir te rek, A rý la rý u zak laþ týr ma nýn tek yo - lu, yu va la rý ný bu la rak ko va na yer leþ tir mek. A rý lar or - man da bir a ða cýn ko vu ðu na gir miþ du rum da. Te sis te in san la ra bal ve re çel ik ram e dil di ði i çin þe ker ko ku su nu a lan a rý lar bu ra ya ge li yor de di. Bo lu / a a Ýz mir in son mo del o to büs le ri gel di nþehýr ÝÇÝ top lu u la þým hiz me ti ve ren Ýz mir Bü yük þe - hir Be le di ye si þir ket le rin den Ý ZU LAÞ AÞ, fi lo su nu son mo del o to büs ler le güç len dir di. Geç ti ði miz Ha zi ran a - yýn da im za la nan pro to kol çer çe ve sin de 100 o to büs lük a lým i ha le si ni ka za nan O to kar fir ma sý, 25 a raç lýk ilk par - ti yi ta mam la ya rak Ý ZU LAÞ a tes lim et ti. Ýz mir i çin ö zel o la rak ü re ti len O to kar Kent se ri si o to büs ler al çak ta ba - ný, en gel li bi ni þi ne uy gun ram pa sý, ya na yat ma ka bi li ye ti, kli ma sý ve çev re ci mo to ruy la ar týk Ýz mir li le rin a lýþ tý ðý bü tün ö zel lik le ri bün ye sin de ba rýn dý rý yor. e ni o to büs - ler le bir lik te Ýz mir li ler ilk kez ka me ra lar la do na týl mýþ o - to büs ler le se ya hat et me nin gü ve ni ni ya þa ya cak. Bu gü - ne dek or ta ve ar ka ka pý dan i nen yol cu la rý di kiz ay na - la rý na ba ka rak ta kip et me ye ça lý þan sü rü cü ler, ka me - ra lar sa ye sin de ön le rin de ki ek ran dan ka pý la rýn kont - ro lü nü sað la ya bi le cek. O to büs ler de bu lu nan mo tor yan gýn i kaz ve sön dür me sis te mi, muh te mel mo tor yan gýn la rý na o to ma tik o la rak mü da ha le e di yor. Ka pý a çýk ken o to bü sün ha re ket et me si ni en gel le yen sis tem sa ye sin de de ü zü cü o lay la rýn ö nü ne ge çi li yor. Kon - for lu bir yol cu luk i çin ge re ken bü tün un sur la rý bün - ye sin de ba rýn dý ran O to kar Kent, sa hip ol du ðu ge ri vi - tes ka me ra sýy la da sü rüþ gü ven li ði a çý sýn dan ge liþ miþ im kân lar su nu yor. Led ti pi gün düz far la rý Ýz mir de top lu u la þým a çý sýn dan bir ilk o la cak. Ýz mir / ci han PARALI EÐÝTÝM! O kul ön ce si e ði ti me ka yýt o lan bir öð ren ci i çin baþ lan gýç mas ra fý o la rak or ta la ma 315 TL, il ko ku la baþ la yan bir öð ren ci i çin 543 TL, or ta o ku la baþ la yan bir öð ren ci i çin 565 TL, or ta öð re ti me (li se) baþ la yan bir öð - ren ci i çin i se 655 TL har ca ma ya pýl ma sý ge re ki yor öð re tim dö ne mi ba þýn da he sap la nan ra kam 97 TL i ken, bu yýl yüz de 15,7 o ra nýn da 15 TL lik bir ar týþ gös te re rek 112 TL ye yük sel di. FO TOÐ RAF: AA Her kes, is te di ði sa at te Kur ân dersi alabilecek DÝANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn, top lu mun her ke - si min den va tan daþ la rýn ken di le ri ne uy gun gün ve sa at ler de Kur ân öð ren me si ne im kân sað la - yan Ýh ti yaç O dak lý Kur ân öð re ti mi prog ra mý, 24 Ey lül de baþ la ya cak. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý - ðý ndan a lý nan bil gi ye gö re, Kur ân kurs la rýn da hiz met çe þit li li ði pro je si kap sa mýn da baþ la tý lan Kur ân Öð re ni yo rum prog ra mý, Ýh ti yaç O dak - lý Kur ân öð re ti mi a dý al týn da yay gýn laþ tý rý la rak uy gu la ma ya ko nul du. Genç le rin, e mek li le rin, ça lý þan la rýn, ev ha ným la rý nýn, kýr sal ke sim de ya - þa yan va tan daþ la rýn ve öð ren ci le rin ken di le ri ne uy gun gün ve sa at ler de Kur ân öð ren me si ne im - kân sað la yan prog ram i çin ka yýt lar 17 Ey lül den i ti ba ren ya pý la bi le cek. Kurs lar i se 24 Ey lül de baþ la ya cak. Ge çen yýl pi lot o la rak ba zý il ler de uy - gu la nan, bu yýl ül ke ça pýn da ki bü tün Kur ân kurs la rýn da uy gu la na cak ve dört dö nem ha lin de ger çek leþ ti ri le cek prog ram bo yun ca ka tý lým cý la - ra 144 sa at e ði tim ve ri le cek. An ka ra / a a Limon paketleme tesisinde yangýn Erdemli ilçesine baðlý Limonlu beldesindeki limon paketleme tesisinde çýkan yangýn, büyük çapta hasara yol açtý. Ramazan Topal a ait limon paketleme tesisinde sabah saatlerinde yangýn çýktý. Limon kesim dönemine hazýrlanan tesisteki yangýný çevredeki vatandaþlarla çalýþmaya gelen iþçiler fark etti. angýna ilk müdahaleyi Limonlu Belediyesi itfaiye ekibi yaptý. Mersin Büyükþehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ile Orman Ýþletme Müdürlüðü itfaiye ekiplerinin de katýldýðý yangýn söndürme çalýþmalarýna Orman Ýþletme Müdürlüðü ne ait helikopter de destek verdi. angýn, ekiplerin uzun süren çalýþmalarý sonucu söndürüldü. angýn söndürme çalýþmalarý sýrasýnda tesis binasýnýn bir kýsmý çöktü. Bu sýrada, bir elektrik direði de devrildi. Elektriklerin kesik olmasýnýn muhtemel bir tehlikeyi önlediði bildirildi. Olay yerine gelen Limonlu Belediye Baþkaný Mehmet Topkara, yangýnýn neden çýktýðý konusunda bir bilgilerinin bulunmadýðýný, ancak belde halkýyla birlikte yangýna ilk müdahaleyi yaptýklarýný söyledi. Tesiste paketlemede kullanýlan plastik ve ahþap malzemelerin aðýrlýkta olduðunu, bu sebeple de yangýnýn kýsa sürede büyüdüðünü ifade eden Topkara, yangýn esnasýnda içeride kimsenin bulunmamasýnýn muhtemel can kaybýný önlediðini söyledi. Mersin / aa FO TOÐ RAF: AA

7 DÜNA 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE 7 Ýsrail de ayýptan dönüldü ÝSRAÝL, DÜNA GENELÝNDEN GELEN OÐUN TEPKÝLER SONRASI 2 GÜN SÜRECEK ÝÇKÝ FESTÝVALÝNÝ CAMÝ AVLUSUNDA DÜZENLEMEKTEN VAZGEÇTÝ. ÝS RAÝL DE ta ri hi Be ers he va (Bi r Se ba) Ca mii av lu sun da dü zen len me si plan la nan iç ki fes ti - va li nin ca mi av lu su dý þýn da ya pý la ca ðý a çýk lan - dý. Ta ri hi Be ers he va Ca mii Mü ze si Mü dü rü Dr. Da li a Ma nor, 5 ve 6 Ey lül ta rih le rin de Os man lý ca mi si nin av lu sun da ya pýl ma sý plan la nan iç ki fes ti va li nin ca mi av lu su dý þý na a lýn dý ðý ný bil dir - di. Ma nor, ka ra rýn Be ers he va Be le di ye Mec li si ta ra fýn dan a lýn dý ðý ný ve ken di si ne teb lið e dil di - ði ni be lirt ti. Ö te yan dan ca mi av lu sun da dü - zen len me si plan la nan iç ki fes ti va li ni pro tes to et me ye ha zýr la nan Ne kab A rap la rý Ko mi te si ü - ye si Sakr E bu Sa luk, Ýs ra il bu ka ra rý, Fi lis tin yö ne ti mi nin gi ri þi mi, Ýs lâm ül ke le ri nin, ö zel lik le Tür ki ye nin des te ði ve Ýs ra il de ki A rap top lu - mu nun ça ba la rý so nu cun da al dý de di. Kudüs / a a Fi lis tin, BM ye Ey lül so nun da baþ vu ra cak n FÝ LÝS TÝN ma kam la rý, Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Ge nel Ku ru lu na, Ey lül a yý so nun da ü ye lik ta le bi ni sun ma ka ra rý al dý. Fi lis tin Kur tu luþ Ör gü tü (FKÖ) ü rüt me Ku ru lu Sek re te ri a sir Ab du rab bu, Ýs ra il in Fi lis tin top rak la rýn da ki iþ gal ci po li ti ka sý na son ver me di ði ni be lir te rek, Ýs ra il in Ku düs ü ve Ba tý Þe ri a yý a hu di leþ tir me ve sü rek li o la rak ye ni yer le þim ler in þa et me ça ba sý, i ki dev let li çö züm mo de li ni teh dit e di yor. Irk çý bir dev let ku rul ma sý na ka pý a ra lý yor de di. Ab du rab bu, U lus lar a ra sý Or ta do ðu Dört lü sü ve BM Gü ven lik Kon se yi nden, Ýs ra il-fi lis tin so ru nu nun çö zü mü ne yö ne lik e sas la rýn be lir len me si ni ve uy gu la ma ya ko nul ma sý ný ta lep et ti. Ramallah / a a A ra fat ýn ö lü mü ne Fran sýz kal ma dý lar n FRAN SIZ sor gu ha kim le ri, Fi lis tin in es ki li de ri a ser A ra fat ýn ö lüm se be bi ni a raþ týr mak ü ze re me za rýn bu lun du ðu Ra mal lah a git mek is ti yor. Fi lis tin li de ri nin e þi Sü ha A ra fat, Nan ter re mah ke me sin den üç yar gý cýn, Ra mal lah a git me is te ði ni a vu ka tý a ra cý lý ðýy la ken di si ne i let ti ði ni be lirt ti ve bu gi ri þi min ken di si ni çok mem nun et ti ði ni i fa de et ti. Fran sýz em ni ye tin den uz man la rýn da yi ne A ra fat ýn me za rýn da in ce le me ler ya pa ca ðý ný i fa de e den Sü ha A ra fat, Fi lis tin yö ne ti mi ve A rap Bir li ði nden, Fran sýz po li si nin ve sor gu ha kim le ri nin so ruþ tur ma la rý ný ko lay laþ tý rýl ma sý ný is te di. Fran sýz yar gý sý ge çen ay, a ser A ra fat ýn ö lüm dolayýsýyla il gi li so ruþ tur ma a çýl ma sý ta le bi ni ka bul et miþ ti. Paris / a a FO TOÐ RAF: A A WSJ: TÜRKÝE NÝN ESAD POLÝTÝKASI GERÝ TEPTÝ Türkiye nin Suriye politikasýna yönelik eleþtiriler yabancý basýnda da yer aldý. Wall Strett Journal, Türklerin Suriye konusundaki huzursuzluðunun büyüdüðünü ve kamuoyunun, Türk hükümetinin Suriye politikasýna kuþkuyla baktýðýný savunarak, Sonuç, hükümetin þahin politikasý konusunda kamuoyundaki huzursuzluðu besliyor gibi görünen Türk medyasý ve muhalefet partilerinden gelen bir eleþtiri fýrtýnasý oldu diye yazdý. ABD nin çok satan gazetesi Wall Strett Journal, Türkiye nin Esat Karþýtý Politikasý Geri Sekti baþlýklý haberinde, kamuoyunun, Suriye deki iç savaþ giderek sýnýrýn Türk tarafýna yayýldýðý için Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad a karþý güç kullanýlmasý çabalarýna öncülük eden Türk hükümetinin Suriye politikasýna kuþkuyla baktýðýný ileri sürdü. (anka) TÜR KÝ E E TE ÞEK KÜR FÝLÝS TÝN, ta ri hî Be ers he va (Bi r Se ba) Ca mii av lu sun da dü zen len me si plan la nan iç ki fes ti va li nin baþ ka yer de ya pýl ma sý ko nu sun da gös ter di ði ça ba lar dolayýsýyla Türk hü kü me ti ve hal ký na te þek kür le ri ni i let ti. Fi lis tin Bü yü - kel çi li ði nin yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs ra il de Be ers he va (Bi r Se ba) Ca mii av lu sun da ya pýl ma sý ta sar la nan iç ki fes ti - va li nin bü yük tep ki ye se bep ol du ðu ve Baþ ba kan ar - dým cý sý Be kir Boz dað ýn da bir çað rý ya pa rak Ýs ra il hü kü - me ti ni ko nu hak kýn da du yar lý ve i nanç la ra say gý lý ol ma - ya dâ vet et ti ði ha týr la týl dý. Fi lis tin Bü yü kel çi li ði a çýk la - ma sýn da, Fi lis tin in An ka ra Bü yü kel çi li ði, Tür ki ye Cum - hu ri ye ti hü kü me ti ve hal ký na, Fi lis tin U lu sal ö ne ti mi ve di ðer ül ke ler i le ku ru luþ la rýn, Ýs ra il in Be ers he va be le - di ye si nin þehirde ki mü ze ye dö nüþ tü rül müþ ca mi bah çe - sin de þa rap fes ti va li dü zen le me pla ný ný ge ri çek me ka - ra rý ver me si i çin yü rü tü len ça ba la ra kat ký la rýn dan do la yý te þek kür ve min net tar lýk la rý ný i let mek te dir de nil di. Fi - lis tin Bü yü kel çi li ði nin a çýk la ma sý na gö re, Be ers he va (Bi r Se ba) Ca mii 1948 yý lý na ka dar ca mi o la rak kul la nýl dý an cak da ha son ra Ýs ra il mah ke me si nin ka ra rý u ya rýn ca 2011 yý lýn da mü ze ye dö nüþ tü rül dü. Ankara / a a Ber lin de sün net ya sak lan ma ya cak n BER LÝN e ya le tin de sün ne tin be lir li þart la rýn ye ri ne ge ti ril me si du ru mun da ya sak lan ma ya ca ðý ve suç kap sa mýn da ol ma ya ca ðý a çýk lan dý. Ber lin E ya le ti A da let Ba ka ný Tho mas He il mann, Müs lü man ve a hu di a i le le rin ya zý lý o na yý ol ma sý du ru mun da ço cuk la rý ný ya sal o la rak sün net e di le bi le ce ði ni söy le di. Sün ne tin bü tün ge rek li týb bî ku ral la ra gö re ya pýl ma sý ge rek ti ði ni kay de den He il mann, bu ku ral lar dan bi ri nin ye ri ne ge ti ril me me si du ru mun da, muh te mel suç un su ru nun sav cý lýk ta ra fýn dan in ce le ne ce ði ni söy le di. Köln E ya let Mah ke me si nin sün ne ti ya ra la ma su çu o la rak ka bul e den ka ra rýn dan son ra Müs lü man ve a hu di a i le ler, ço cuk la rý ný sün net et tir me ko nu sun da bü yük bir te dir gin lik ya þa mýþ tý. Berlin / a a üz ler ce Af gan as ker þüp he den tu tuk lan dý n AF GA NÝS TAN DA NA TO as ker le ri ne sal dý rý dü zen le di ðin den þüp he le ni len yüz ler ce as ke rin tu tuk lan dý ðý ya da or du dan a týl dý ðý bil di ril di. Sa vun ma Ba kan lý ðý söz cü sü Za hir A zi mi, tu tuk la nan ya da gö rev den a lý nan as ker le rin ta ma mý nýn Af gan ol du ðu nu be lir te rek, bu du ru mun en di þe kay na ðý ol du ðu nu i fa de et ti. U lus lar a ra sý Gü ven lik ve Des tek Gü cü nden (I SAF) 45 as ker, bu yýl Af gan as ke ri ya da po li si nin dü zen le di ði sal dý rý lar da öl dü. Kabil / a a Sa lih yar gý lan sýn n E MEN ÝN baþ þeh ri Sa na da es ki Cum hur baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl ma sý ve yar gý lan ma sý a ma cýy la pro tes to gös te ri si dü zen len di. Ü ze rin de, A li Ab dul lah Sa lih e men de yar gý lan sýn ya zan pan kart lar ta þý yan gös te ri ci ler, Sa lih in 30 yýl dýr iþ le di ði in san lýk suç la rý nýn he sa bý ný ö de me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Kör fez Ül ke le ri Ýþ bir li ði Kon se yi (KÝK), 23 Ka sým 2011 de A li Ab dul lah Sa lih e yö ne tim den ay rýl ma sý kar þý lý ðýn da, do ku nul maz lýk ve yar gý lan ma ma hak ký ta ný mýþ tý. Sana / a a Ha rem böl ge si i çin ye ni ke mer n MEK KE þeh ri nin ha rem böl ge si sý nýr la rý nýn da ha be lir gin bir ha le ge ti ril me si a ma cýy la Mek ke nin Cid de is ti ka me ti gi ri þin de 23 met re yük sek li ðin de bir ke mer in þa e di le cek. Mek ke-cid de o to ban gi ri þin de in þa a tý na baþ la na cak ye ni ke me rin bu yýl Ka sým a yýn da ta mam lan ma sý bek le ni yor. Ke me rin in þa a týn dan so rum lu Mu ham med Iyd, bu ke mer i le Mek ke ye gi riþ te ha rem böl ge si nin a çýk ça bel li o la ca ðý ný, Müs lü man ol ma yan la rýn bu ke me ri a çýk ça gö re cek le ri ni ve bu ra dan da ha i le ri ye gir me le ri nin ya sak ol du ðu nun an la þý la ca ðý ný bil dir di. Cidde / a a KRÝZÝN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN DÖRTLÜ KOMÝSON Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî, Su ri ye kri zi nin çö zü mü i çin Mý sýr, Su u di A ra bis tan, Tür ki ye ve Ý ran dan o lu þan dört lü ko mis yo nun ya kýn da top la na ca ðý ný be lirt ti. Mý sýr ýn baþ þeh ri Ka hi re de ya pý lan A rap Bir li ði Dý þiþ le ri Ba kan la rý Top lan tý sý nda ko nu þan Mur sî, her ke sin dört lü top lan tý ya dâ vet li ol du ðu nu ve ko nuy la il gi li mü ca de le ve - ril me si ge rek ti ði ni di le ge tir di. Mý sýr, Su u di A ra bis tan, Tür ki ye ve Ý ran ýn ya pa ca ðý dört lü ko mis yon top lan tý sý nýn ya pý la ca ðý yer ve za ma ný hak - kýn da bil gi ver me yen Mur sî, Va kit kay bet me ye, ge cik me ye ve ya vaþ la ma ya yer yok. Her ke sin bil me si ge re kir ki Su ri ye hal ký ka ra rý ný ver miþ tir ve bu nun ge re ði nin ya pýl ma sý ge re kir. Su ri ye de a kan ka nýn dur ma sý i çin hâ lâ za man var de di. Kahire / a a SURÝE DE KAN DURMUOR SURÝE'DE ESAD GÜÇLERÝ ÝLE MUHALÝFLER ARASINDAKÝ KANLI ÇATIÞMALAR DEVAM EDÝOR. SURÝE ÝNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ (SNHR), BÝRÇOK ÞEHÝRDE DÜZENLENEN SON SALDIRILARDA 150 KÝÞÝNÝN ÖLDÜÐÜNÜ BÝLDÝRDÝ. SU RÝE Ýn san Hak la rý Ör gü tü (SNHR), or du nun çe þit li þe hir ler de yö ne tim kar þýt la rý na yö ne lik a ðýr si lâh lar la dü zen le di ði o pe ras yon lar da ço ðu Ha lep ve Þam ýn ban li yö le rin de ol mak ü ze re top lam 150 ki þi nin öl dü ðü nü bil dir di. Lon dra mer kez li ör güt, re ji me bað lý güç ler ta ra fýn dan yü rü tü len o pe ras yon lar da Þam ve ban li yö le rin de 81, Ha lep te 18, Dey ru z Zor da 14, Ha ma da 10, De ra ve Ýd lib te 8 þer, Laz ki ye de 6 ve Hu mus ta 5 ki þi nin öldüðünü du yur du. SNHR, ül ke ge ne lin de ö len ler den 6 sý nýn ço cuk, 4 ü nün i se ka dýn ol du ðu nu kay det ti. Su ri ye Ge nel Dev rim Kon se yi (SRGC) i se Þam ban li yö le rin de ö len 10 ki þi nin or du dan kaç týk la rý i çin Mað da mi ye Mey da ný nda a sý la rak i dam e di len as ker ler ol duk la rý ný, Deyr uz Zor da 1 ba sýn men su bu nun öl dü rül dü ðü nü be lirt ti. Ýstanbul / a a BAN KÝ-MUN DAN ÝN SAN HAK LA RI E LEÞ TÝ RÝ SÝ BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Su ri ye de hem ik ti da rý hem de mu ha le fe ti çok sa yý da in san hak la rý ih lâ lin de bu lun mak la suç la dý. Ban, BM Ge nel Ku ru lu nda ki ko nuþ ma sýn da, Su ri ye de ik ti dar ve mu ha le fe tin iþ ken ce, mah kûm la rýn öl dü rül - me si ve ül ke yi terk e den çok sa yý da ki si vi lin ko run ma ma sý da da hil ol mak ü ze re yay gýn in san hak la rý ih lâ lin de bu lun du ðu nu söy le di. Su ri ye de ki in san hak la rý ih - la li so rum lu la rýn dan he sap so rul ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Ban, Su ri ye de git tik çe yo ðun la þan ça týþ ma la rýn bü tün böl ge yi teh dit et ti ði ni be lir tir ken, ik ti da rý da yer - le þim yer le ri ni ge li þi gü zel yo ðun bi çim de bom ba la mak la suç la dý. BM / a a BOS NA DAN MER HA MET E LÝ BOS NA Her sek in Ký zý lay ý o la rak bi li nen in sa nî yar dým ku ru mu Mer ha met, Van da ki dep rem ze de ler ve Tür ki ye de ki Su ri ye li sý ðýn ma cý la ra mad dî yar dým da bu lun du. Mer ha met kam pan ya sýn da top la nan yak la þýk 20 bin av ro de ðe rin de ki çek, dep rem ze de ve Su ri ye li sý ðýn ma cý la ra u laþ tý rýl mak ü ze re Tür ki ye nin Sa ray - bos na Bü yü kel çi si Ah met ýl dýz a tes lim e dil di. Mer ha met in sa nî yar dým ku ru - mu Baþ ka ný Hay ru din Þa hiç, bun dan bir ay ön ce Su ri ye li sý ðýn ma cý la rý zi ya ret et me ve i çin de bu lun duk la rý þart la ra þa hit lik et me fýr sa tý bul du ðu nu söy le di. Ay ný za man da Van da ki dep rem ze de le ri de zi ya ret et ti ði ni be lir ten Þa hiç, bu zi - ya ret le rin ar dýn dan yar dým kam pan ya sý dü zen le me yi ka rar laþ týr dýk la rý ný an lat tý. Þa hiç, ar dým se ver va tan daþ la rý mý zýn sa ye sin de, biz le re 20 yýl ön ce yar dým e - den in san la ra kar þý bor cu mu zu ö dü yo ruz di ye ko nuþ tu. Saraybosna / a a Budist rahipler, Rohingya Müslümanlarýnýn göçe zorlanmasýný istemiþti. Ez her den Myan mar lý Bu dist ler e tep ki MISIR IN en ö nem li di nî o to ri te si ka bul e di len El-Ez her Ku ru mu, Myan mar da ki Bu dist ra hip le rin, Ro hing ya Müs lü man la rý nýn gö çe zor lan ma sý ta le biy le ger çek leþ tir dik le ri gös te ri yi ký na dý. Ez her Þey hi Ah med et-tay yib yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Di ni, ýr ký, ren gi ne o lur sa ol sun in san say gý yý hak e den bir var lýk týr. Bu dist ra hip le rin yap tý ðý din le rin ru hu na ay ký rý bir dav ra nýþ týr. Ýn san la rý yer le rin den sür mek is te me le ri, ay ný za man da BM söz leþ me le ri ne de ay ký rý dýr de di. Ýn sa na uy gu la nan en bü yük e zi ye tin o nu a it ol du ðu top rak lar dan sür mek ol du ðu nu söy le yen Tay yib, Biz, sür gün po li ti ka la rý ný þid det le ký ný yo ruz. U lus lar a ra sý top lu mu a cil ve ak tif bir þe kil de du ru ma mü da ha le et me ye ça ðý rý yo ruz a çýk la ma sýn da bu lun du. Myan mar da geç ti ði miz Pa zar gü nü yüz ler ce Bu dist ra hip Ro hing ya lý Müs lü man la rýn ül ke dý þý na sü rül me si ta le biy le gös te ri dü zen le miþ ti. Kahire / a a Ý ÝT HE ET GÖN DE RÝ OR ÝS LÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Myan mar da Müs lü man la ra kar þý ya pý lan bas ký la rý ve in san hak la rý ih lâl le ri ni ye rin de in - ce le mek ü ze re bu ül ke ye res mî bir he yet gön de ri yor. Ý ÝT den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, he yet, baþ þe hir Nayp yi daw da hü - kü met gö rev li le ri i le bir a ra ya ge le cek ve A ra kan böl ge sin de o lay lar dan et ki le nen yer ler de, Mut hi da ung, Ma ung daw ve Sitt we de in ce le me ler de bu lu na cak. Ge nel Sek re ter Ek me - led din Ýh sa noð lu nun da ha son ra ki bir dö nem de bu ül ke ye gi de ce ði bil di ri len a çýk la ma da, 10 gün lük ça lýþ ma nýn ar dýn - dan he ye tin bir ra por ha zýr la ya ca ðý bil di ril di. Cidde / a a

8 8 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE HA BER Par la men to da ge re ði ni ya pa ca ðýz ca ni as ya.com.tr Kur ân dan korkmak, peygamberden ürkmek Ha týr la na ca ðý ü ze re ye ni e ði tim sis te mi nin i kin ci 4 lük dö ne min de (ya ni 5, 6, 7 ve 8. sý nýf lar da) Hz. Mu ham med in (asm) Ha ya tý ve Kur ân-ý Ke rim ders le ri de o ku tu la cak. Mil let ek se ri ye ti bu ders le rin o ku tu la cak ol ma sýn dan mem nun ken, ba zý la rý da ra hat sýz lýk la rý ný di le ge ti ri yor lar. Had di za týn da Hz. Mu ham med in (asm) Ha ya tý ve Kur ân-ý Ke rim ders le ri nin o ku tu la cak ol ma sýn dan hiç kim se nin ra hat sýz ol ma ma sý i cap e der, a ma bil me di ði þe ye düþ man ol mak da in san la rýn ma ruz kal dý ðý has ta lýk lar dan bi ri dir. Fýt rat di ni o lan Ýs lâm dan, Kur âný Ke rim den ve o na el çi lik ya pan Kâ i na týn E fen di si Hz. Mu ham med den (asm) an cak ger çek le rin far ký na va ra ma yan, Hz. Mu ham med i (asm) ve in san lý ða ge tir di ði Nur u bil me yen ler ya da yan lýþ bi len ler ra hat sýz lýk du yar. Bu ba kým dan, Hz. Mu ham med in (asm) Ha ya tý ve Kur ân-ý Ke rim ders le ri nin ço cuk la rý mý za o ku tu la cak ol ma sýn dan ra hat sýz lýk du yan la ra kýz mý yor, sa de ce ha ki kat le re gö nül le ri ni aç ma sý i çin du â e di yo ruz. Bu ve ben ze ri ders le rin o ku tu la cak ol ma sý çok i yi, an cak ders le rin muh te va sý ve öð ren ci ye na sýl su nu la ca ðý da çok ö nem li. Çok gü zel ve fay da lý ders ler, e hil ol ma yan e ði tim ci le rin e lin de za rar lý hâ le ge le bi lir. Bu ba kým dan e hil ki þi le rin bu ko nu ya cid di yet le e ðil me si ge re kir. et ki li ler, Ders prog ram la rý ný ha zýr la dýk, ki tap la rý bas týk, bun dan son ra sý bi zim i þi miz de ðil di ye mez. Te mel de Ýs lâ mý, Kur ân-ý Ke rim i ve Pey gam be ri mi zi (asm) sev dir me yi te mel al ma sý ge re ken bu ders ler, baþ ka mak sat la ra â let e dil me me li... Bir e ði tim sen di ka sý men su bu, sis te min de o ku tu la cak o lan bu ders ler le il gi li ha zýr la nan ki tap çýk la rý in ce le miþ ve ken di si ne gö re de ðer len dir me ler yap mýþ. An cak bu de ðer len dir me ler de hiç i sa bet yok. Ak si ne çok yan lýþ de ðer len dir me ler de bu lun muþ. E ði tim sen di ka sý men su bu o lan yö ne ti ci, Hz. Mu ham med in (asm) Ha ya tý der si i çin, Sos yal ders ler de öð re ti le cek ko nu la rýn pey gam ber ü ze rin den ve ril me si nin (...) ay rým cý lý ða ne den ol du ðu nu i le ri sür müþ. O kul ön ce si e ði tim sý nýf la rý da ha ge niþ, ma sa la rý, o tur ma grup la rý da ha fark lý dýr. Ö zel lik le sos yo e ko no mik dü ze yi dü þük yer ler de sý nýf la rýn ka la ba lýk o la ca ðý ný he sa ba ka tar sak müf re dat ta ki o yun lar oy na na maz. Ay rý ca il ko kul öð ret men le ri i le a na o ku lu öð ret men le ri nin for mas yon la rý fark lý. Bu müf re da tý ha li ha zýr da ki öð ret men ler na sýl uy gu la ya cak. On la ra hiç bir hiz met i çi e ði tim ve ril me di ki za ten bu ka dar ö nem li bir me se le bu e ði tim le de hal le di le mez gi bi hak lý e leþ ti ri le ri de dil len di ren uz man ý mýz, iþ Hz. Mu ham med in (asm) Ha ya tý ve Kur ân-ý Ke rim ders le ri ne ge lin ce öl çü yü þa þý rý yor. Uz man a gö re di ðer ders ler de ve ri le bi le cek bil gi ler ni çin Hz. Mu ham med in (asm) Ha ya tý der sin de bir pey gam ber ör nek gös te ri le rek ve ri li yor muþ? Ni çin ve ril me sin? Ýs lâm, za ten fýt rat/ya ra tý lýþ di ni de ðil mi? Or tak in sa nî de ðer ler Ýs lâ mýn kap sa ma a la ný nda de ðil mi? De ðil di yen ler, Doð ru Ýs lâ mi yet ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru luk tan ha ber dar de ðil de mek tir. E ði tim sen di ka sý yö ne ti ci si, te set tür ra hat sýz lý ðý ný da dil len di rip þöy le de miþ: Kýz ço cuk la rý nýn ba þý ný ört tü ðü, 70 ki þi nin ay ný an da A rap ça Kur ân ý o ku du ðu bir o kul da, di ðer ço cuk lar da ken di le ri ni ma hal le bas ký sý i le bu der si seç mek zo run da his se de cek. Ne ya ni, ba þý a çýk ol mak do ðuþ tan hak(!) da, ba þý ör tü lü ol mak/te set tü rü ter cih et mek baþ ka la rý nýn lüt fu na, ih sa ný na, iz ni ne mi bað lý? Ba þý a çýk 70 öð ren ci ma hal le bas ký sý yap mýþ ol mu yor da, ba þý ka pa lý o lan lar mý ma hal le bas ký sý ya pý yor? Ki mi le ri nin ku la ðý na hoþ gel se de bu kor ku hak lý ve doð ru bir kor ku de ðil dir. Bas ký i le bir ye re gi di le cek ol say dý, 80 yýl dýr ya pý lan bas ký lar bir ne ti ce ve rir di. Do la yý sýy la Ýs lâm, Kur ân ko nu sun da hiç kim se bas ký yap maz, yap ma ma lý. Sa de ce doð ru ör nek o lur ve in san la ra ger çek ler an la tý lýr, kalp ler fet he dil me ye ça lý þý lýr. Kur ân dan kork mak, Pey gam ber den (asm) ürk mek hiç kim se ye, he le he le e ði tim ci le re ya kýþ mý yor; ves se lâm... Ankara da Ý ran plâ ka lý a raç paniði nük SEK Se çim Ku ru lu (SK), ö nü ne bý ra ký lan Ý ran pla ka lý bir a raç ta bom ba a ra ma sý ya pýl dý.e di ni len bil gi ye gö re, Ký zý lýr mak Cad de si nde ki ü ze rin de ki SK bi na sýn da gö rev li po lis ler, ku ru mun ö nü ne bý ra ký lan Ý ran plâ ka lý bir a raç tan þüp he len di. O lay ye ri ne çað rý lan An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý e kip ler, çev re de gü ven lik ön le mi a la rak, Ký zý lýr mak Cad de si ni tra fi ðe ka pat tý. Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri de e ði tim li kö pek ler eþ li ðin de a raç ta bom ba a ra ma sý yap tý, bu sý ra da sin yal ke si ci ler de kul la nýl dý. A ra ma nýn ar dýn dan a raç in ce len mek ü ze re An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü ne gö tü rül dü, cad de tra fi ðe a çýl dý. Ankara / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, BDP li ve kil le rin do ku nul maz lý ðýy la il gi li Par la men to da ge re ði ney se ya pa ca ðýz de di. AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, AKP Ge nel Mer ke zi nde dü zen le nen ge niþ le til miþ grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ör gü tü nün son yýl lar da he de fi ni de ðiþ ti re rek AKP ye sal dýr ma ya baþ la dý ðý ný be lirt ti. Er do ðan, Çün kü AK Par ti çö zü yor. Çün kü AK Par ti be nim Kürt kar deþ le rim le ku cak la þa bi li yor, el e le ve re bi li yor di ye ko nuþ tu. Baþ ba kan Er do ðan, BDP li mil let ve kil le ri - E NÝ A na ya sa i çin ön ça lýþ ma ya pan a zým Alt Ko mis yo nu, ka mu hiz me ti ne gir me hak kýy la il gi li mad de nin tas la ðý ný o luþ tur du. AKP, ken di tek li fin de yer a lan ve ba þör tü lü le re ka mu da ça lýþ ma im kâ ný ge ti re ce ði sa vu nu lan i fa de ler den ge ri a dým at tý. Hür ri ye tin ha be ri ne gö re, CHP li ü ye Rý za Tür men baþ kan lý ðýn da ön ce ki gün ya pý lan top lan tý da, Türk va tan da þý kav ra mýy la il gi li an laþ maz lýk ya þan dý. MHP, bi rin ci fýk ra da yer a lan, Her va tan daþ ka mu hiz - SÜ TAÞ IN Ak sa ray fab ri ka sýn da na ma za i zin ve ril me di ði be lir til di. Cem re Ha ber in ha be ri ne gö re, 90 bin met re ka re ü ze rin de 44 bin met re ka re ka pa lý a la na sa hip o lan Sü taþ ýn Ak sa ray fab ri ka sýn da kü çük bir mes cit bi le bu lun mu yor. ak la þýk bin 500 ki þi nin ça lýþ tý ðý fab ri ka da na maz kýl mak is te yen iþ çi ler yet ki li ler ta ra fýn dan ra hat sýz e dil dik le ri ni söy ler ken, iþ sa at le rin de ke sin lik le na maz kýl ma dýk la rý ný, öð len pay dos la rý gi bi a ra lar da i se na maz la rý ný do lap la rýn bu lun du ðu bö lüm ve ya mer di ven alt la rýn da kýl ma la rý na rað men ra hat sýz e dil dik le ri ni söy lü yor lar. Cu ma na ma zý i çin fab ri ka nýn nin te rör ör gü tü ü ye le riy le bu luþ ma sý ný de ðer len di rir ken de þun la rý söy le di: Bir bay ram ön ce si mil le tin gö zü nün ö nün de git ti ler, e fen di le ri ne sýrt la rý ný sý vaz lat tý lar. Ý na nýn ka me ra lar o ra da ol ma say dý bun lar o te rö rist e fen di le ri nin el le ri ni de ö per ler di, i na nýn ka me ra lar ol ma say dý bun lar te rö rist e fen di le rin den üç ku ruþ da harç lýk a lýr lar dý. Ney se ki o ra da e fen di le ri bun la ra a cý dý lar da ka me ra la rýn ö nün de bun la rý da ha faz la re zil et me di ler. BDP li mil let ve ki li nin sýr tý ný sý vaz la yan o te rö ris tin e lin de ki kan iþ te o mil let ve kil le ri nin bir de fa sýr tý na bu laþ - met le ri ne gir me hak ký na sa hip tir i fa de sin de Türk va tan da þý ta ný mý nýn kul la nýl ma sý ný is te di. AKP i se Hiz me te a lýn ma da li ya kat dý þýn da hiç bir þart a ran maz i fa de si ni tek lif et ti. Di ðer par ti ler i se mev cut A na ya sa da ki gö re vin ge tir di ði ni te lik þar týn da ýs rar et ti. AKP uz laþ mak a ma cýy la ba þör tü sü ne ser best lik ge ti re cek i fa de ler den bi ri o la rak gös te ri len bu ö ne ri sin den vaz geç ti. BDP nin is te di ði doð rul tu sun da mad de ye cin si yet ay rým cý lý - ya ný ba þýn da bu lu nan Or ga ni ze Ca mi i nde na maz kýl ma la rý na mü sa a de e dil mi yor. Ýþ çi ler, na maz i ba det le ri ni ra hat bir þe kil de yap mak is te dik le ri ni be lir te rek, Sü taþ ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu har rem ýlmaz dan fab ri ka ya mes cit yap ma sý ný is ti yor yý lýn dan bu ya na Ak sa ray da da fa a li yet gös te ren bu süt fab ri ka sýn da iþ çi ler ken di le ri ne mes cit im kâ ný sað lan ma sý ný ve Cu ma ya sa ðý nýn son bul ma sý ný bek li yor. Ço luk ço cuk la rý na rý zýk el de et mek i çin ça lý þan iþ çi ler iþ le ri ni kay bet me kor ku suy la ya þa dýk la rý bu mah ru mi ye ti di le ge tir mek ten çe kin dik le ri ni i fa de e di yor lar. Aksaray mýþ týr. Þu an da bu ül ke de bi zim, bir met re ka re mi zin kon tro lü müz dý þýn da ol du ðu nu kim se söy le ye mez. Her yer de biz bü tün im kân la rý mýz la, bü tün gü cü müz le va rýz. Siz, bö lü cü te rör ör gü tü nün u zan tý sý nýn eþ baþ ka ný nýn söy le di ði ne bak ma yýn. O ön ce ken di sin de yüz ol sa par la men to da de ðil, Kan dil Da ðý na çýk ma sý ge re kir. Bu ra da ne du ru yor sun, sen o ra ya çýk Baþ ba kan Er do ðan, BDP li mil let ve kil le riy le il gi li, ar gý da ge re ken le ri ya pý yor. Biz de par la men to da ge re ði ney se o nu ya pa ca ðýz de ðer len dir me sin de bu lun du. Ankara / a a AKP, kamuda baþörtüsünden vaz mý geçti? AKP, teklifinden geri adým atmasýyla, baþörtüsü yasaðý sorununun yeni anayasayla çözüleceði beklentisinde hayal kýrýklýðýna sebep oldu. AKP, HÝZMETE ALINMADA LÝAKAT DIÞINDA HÝÇBÝR ÞART ARANMAZ TEKLÝFÝNDEN VAZGEÇTÝ. TASARI, BAÞÖRTÜLÜLERE DEVLET MEMURU OLMA OLUNU AÇIORDU. ðý na kar þý gü ven ce i çe ren bir i fa de de ek len di. Mad de nin alt ko mis yon da be nim se nen çe kin ce li ha li þöy le: Her va tan daþ (MHP ö ne ri si: Her Türk va tan da þý) (BDP ö ne ri si: ka mu hiz met le rin den ya rar lan ma ve) ka mu hiz met le ri ne gir me hak ký na sa hip tir. Hiz me te a lýn ma da gö re vin ge rek tir di ði ni te lik ler den baþ ka hiç bir ay rým ya pý la maz, gö re vin ge tir di ði ni te lik ler sak lý kal mak kay dýy la cin si yet ler a ra sý e þit lik il ke si gö ze ti lir. Sü taþ ta na maz ya sa ðý ÝBADET ÖZGÜRLÜÐÜ EVRENSEL HAK, ENGELLENEMEZ ÇA LIÞAN LA RININ va kit na maz la rý ný kýl ma sý ný ve Cu ma na ma zý na git me si ne mü sa a de et me yen fir ma yö ne ti ci le ri - ne tep ki gös te ren Ev ren sel Ha fýz lar Der ne ði Ak sa ray Tem - sil ci si u suf Çe kiç, A na ya sal bir hak kýn kul la nýl ma sý na en - gel ol mak suç tur. Ak sa ray Sav cý sý ha be ri suç du yu ru su o la - rak ka bul et me li ve ge rek li iþ lem le ri yap ma lý dýr de di. Ý ba - det öz gür lü ðü nün ev ren sel bir hak ol du ðu na dik kat çe ken Çe kiç, bu hak ký en gel le yen her ke sin ve ku ru mun ce za ya sa - sý na gö re ce za lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni di le ge tir di. Çe kiç, A - na ya sal o la rak gü ven ce al tý na a lýn mýþ hiç bir hak kýn bir ki þi ve ya ku rum ta ra fýn dan ih lal e dil me ye hak ký yok. Do la yý sýy la suç iþ li yor lar. Hak ký gasp e di len ça lý þan lar sav cý lý ða baþ vu - rur lar sa ge rek li iþ lem ya pý lýr. Ba sýn Sav cý sý ha be ri suç du yu - ru su ka bul e dip ha re ke te geç me li dir. Te mel bir hak kýn kul - la nýl ma sý na en gel ol mak tan dâ vâ aç ma lý dýr di ye ko nuþ tu. CHP'DEN ARDIM ÝSTEECEK KADAR DÜÞTÜK MÜ? ER DO ÐAN, ka çý rý lan AKP Hak kâ ri Ýl Baþ ka - ný nýn a i le si nin, CHP yö ne ti ci le rin den yar dým is te di ði id di a la rý na i liþ kin, þun la rý kay det ti: Bu nu a i le du yun ca ba ya ðý ü zül dü ler. Çün kü ben a i ley le gö rüþ tü ðüm de böy le bir þey ler yan sý dý te le viz yon la ra Baþ ba ka ným, bu Hak kâ - ri de BDP i le be ra ber mi ting ya pan bir CHP den biz yar dým is te ye cek ka dar düþ tük mü di yor. Ha kim ve sav cý lýk sý na vý na so ruþ tur ma nan KA RA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, ÖSM den, 6 Ma yýs 2012 de ya pý lan ve tek rar lan ma sý na ka rar ve ri len A vu kat lar Ý çin Ad lî ar gý Ha kim ve Sav cý A day lý ðý a rýþ ma Sý na vý i le il gi li bü tün bil gi ve bel ge le rin gön de ril me si ni is te di. Sý nav da u sul süz lük ler ya pýl dý ðý na ve sý nav so ru la rý nýn ser vis e dil di ði ne yö ne lik id di a la rý ný i çe ren suç du yu ru su di lek çe si nin, 3 Tem muz 2012 de sav cý lý ða ve ril me siy le baþ la tý lan so ruþ tur ma da, sav cý lýk sý na výn tek rar lan ma sý ka ra rý nýn ar dýn dan de lil le ri ta lep et me ye baþ la dý. So ruþ tur ma yý yü rü ten An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý Me mur Suç la rý So ruþ tur ma Bü ro su Sav cý sý Ö mer Fa ruk Te zel, ÖSM den sý nav la il gi li bü tün bil gi ve bel ge le ri gön der me si ni is te di. So ruþ tur ma çer çe ve sin de þu a na ka dar i fa de si ne baþ vu ru lan þüp he li bu lun ma dý ðý be lir til di. CHP Mil let ve ki li Kart, 3 Tem muz 2012 de ver di ði suç du yu ru su di lek çe sin de, ba zý a day la ra, sý nav ön ce sin de so ru la rýn ser vis e dil di ði id di a sýn da bu lun muþ ve A da let Ba kan lý ðý i le ÖSM yet ki li ve so rum lu la rý ný þüp he li o la rak gös ter miþ ti. ÖSM de ön ce ki gün a çýk la ma ya pa rak, id di a lar ü ze ri ne baþ la tý lan in ce le me ler so nu cun da, sý na výn bir eþ de ðer sý nav la tek rar lan ma sý na ka rar ve ril di ði ni bil dir miþ ti. Ankara / a a 45 bin 181 ge çi ci köy ko ru cu su var ný ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Ni san a yý i ti ba riy le 45 bin 181 köy ko ru cu su nun gü ven lik kuv vet le ri ne yar dým cý ol du ðu nu be lir te rek, ko ru cu la ra Ma yýs a yý i ti ba riy le 761 li ra ay lýk, 24 li ra o pe ras yon taz mi na tý, 76 li ra da i lâ ve üc ret ö den di ði ni bil dir di. Þa hin, MHP An ka ra Mil let ve ki li Öz can e ni çe ri nin ko nu ya i liþ kin so ru ö ner ge si ni ce vap lan dýr dý. Ni san 2012 i ti ba riy le 45 bin 181 köy ko ru cu su nun, gü ven lik kuv vet le ri ne yar dým cý ol du ðu nu i fa de e den Þa hin, ge çi ci köy ko ru cu la rý nýn öz lük hak la rýy la il gi li ka nu nun 2007 yý lýn da yü rür lü ðe gir di ði ni ha týr lat tý. Þa hin, bu kap sam da, ge çi ci köy ko ru cu la rý na ö de nen üc ret le rin, me mur ma aþ kat sa yý sý na en deks li ha le ge ti ril di ði ni vur gu la ya rak, þun la rý kay det ti: Ge çi ci köy ko ru cu la rý nýn te da vi gi der le ri, bu yý lýn ba þýn da ye þil kart kap sa mýn dan ge nel sað lýk si gor ta sý kap sa mý na a lýn mýþ týr. Ko ru cu la rýn ay lýk üc ret le ri, o pe ras yon taz mi nat la rý, ö lüm yar dým la rý gi bi öz lük hak la rý nýn i yi leþ ti ril me si ne yö ne lik ça lýþ ma lar, ba kan lý ðý mýz ca yü rü tül mek te dir. Ko ru cu la ra 2012 Ma yýs a yý i ti ba riy le 761,15 li ra ay lýk, 24,47 li ra o pe ras yon taz mi na tý, ay rý ca 76,11 li ra i lâ ve üc ret ö den mek te dir Ni san a yý i ti ba riy le yaþ ve hiz met yý lý ný ta mam la ya rak ay lýk bað la nan ge çi ci köy ko ru cu su sa yý sý 15 bin 784 tür. aþ ve hiz met yý lý ný ta mam la ya rak gö re vin den ay rý lan ko ru cu la ra gö rev sü re le ri ne gö re 344,17 i le 529,50 li ra a ra sýn da ay lýk ö de me si ya pýl mak ta dýr. Ankara / a a CHP, 3. ar gý Pa ke ti ni AM ye ta þý dý nchp, ö zel yet ki li mah ke me le rin kal dý rýl ma sý ný da i çe ren 3. ar gý Pa ke ti nin ba zý mad de le ri nin yü rüt me si nin dur du rul ma sý ve ip ta li ta le biy le A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur du. CHP Grup Baþ kan ve ki li E mi ne Ül ker Tar han yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 3. ar gý Pa ke ti ni kan dýr ma ca o la rak ni te le di. Dün ya da ör ne ði gö rül me miþ þe kil de ki þi le re ö zel, Ö zel et ki li Mah ke me (ÖM) ku rul ma sý nýn ya sa nýn en dik kat çe ki ci ya ný ol du ðu nu sa vu nan Tar han, þun la rý kay det ti: Bý ra kýn mil let ve kil le ri ni, A da let Ba kan lý ðý gö rev li le rin den bi le ka çý rý lan, son da ki ka ya ka dar ya zý cý ba þýn da nö bet çi i le çý kar tý lan bu dü zen le me; bi ri le ri i çin ya pý lan ik ti da rý pay la þý yo ruz, ö zel yet ki li mah ke me le ri de pay la þa lým de ði þik li ði dir. Bu dü zen le me nin hu kuk dev le ti, do ðal yar gýç il ke si, e þit lik, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin yar gý ve yar gý lan ma ya i liþ kin ö zel lik le de sa vun ma hak ký ku ral la rý na ay ký rý dýr. Top lu mu hi za ya ge tir me en deks li ö zel yet ki li mah ke me le rin kal dý rýl ma sý bek le nir ken, ruh i ki zi ya ra týl mýþ, ö zel yet ki li çift ray lý bir sis tem o luþ tu rul muþ tur. a sa da dik kat çe ki ci di ðer hu su sun, ba sýn yo luy la iþ le nen ve 5 yýl ha pis ce za sý i çe ren suç la ra ge ti ri len hük mün a çýk lan ma sý nýn ge ri bý ra kýl ma sý dü zen le me si ol du ðu nu be lir ten Tar han, bu hük mün A na ya sa Mah ke me si nin em sal ka ra rý da gö ze til di ðin de; A na ya sa nýn e þit lik il ke si ne a çýk ay ký rý lýk ta þý dý ðý ný i fa de et ti. Tar han, U AP ýn so ruþ tur ma nýn giz li li ði ve ti ca ri sýr la rýn ma su ni ye ti ne yö ne lik teh dit le ri se be biy le bu ko nu da ki hü küm le rin de Da nýþ tay a bir gün lük gös ter me lik gö rev len dir me ve hül le yo lu i le a ta ma ya pýl ma sý ný sað la mak i çin Cum hur baþ ka ný nýn a lý þýk ol du ðu bir yön te mi ya sa laþ tý ran hük mün de ip ta li ni is ti yo ruz de di. CHP nin A na ya sa Mah ke me si ne yap tý ðý baþ vu ru da, ö zel yet ki li mah ke me le rin kal dý rýl ma sý ný da i çe ren 3. ar gý Pa ke ti nin ba zý mad de le ri nin yü rür lü ðü nün dur du rul ma sý ve ip ta li is te ni yor. Ankara / a a

9 HA BER LER HA BER 9 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE TOBB, Ko ca e li de i mam ha tip li se si yap tý ra cak ntür KÝ E O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Ko ca e li Ça yý ro va il çe sin de 24 ders lik li i mam ha tip li se si in þa et ti re cek. Li se nin ya pý mý na i liþ kin pro to kol, Ko ca e li Va li si Er can To pa ca ve TOBB ö ne tim Ku ru lu nu tem si len TOBB ö ne tim Ku ru lu Baþ kan ar dým cý sý Fa ik a vuz i le TOBB ö ne tim Ku ru lu Say man Ü ye si Ýl han Par se ker a ra sýn da im za lan dý. Ým za tö re nin de ko nu þan TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki - ye nin genç bir nü fu sa sa hip ol du ðu na dik ka ti çe ke - rek, 2023 yý lýn da dün ya nýn en bü yük 10 e ko no mi sin - den bi ri ol mak i çin e ði tim a la nýn da dü zen le me ler ya - pýl dý ðý ný be lirt ti. Bu doð rul tu da iþ dün ya sý nýn da ye ni o kul lar ve ya ders lik ler yap tý ðý ný i fa de e den Hi sar cýk lý - oð lu, Ko ca e li nin en yo ðun göç a lan, en ge liþ miþ il le - rin den bi ri ol du ðu nu di le ge tir di. Hi sar cýk lý oð lu, e ði - tim de nin ce ö zel sek tör i çin a kan su la rýn dur du ðu nu i fa de e de rek, Ö nü müz de ki gün ler de Ko ca e li Sa na yi O da sý nýn ön cü lü ðün de iþ a dam la rý mý zýn kat ký la rýy la bir il köð re tim o ku lu da ha a çý la cak de di. Ri fat Hi sar - cýk lý oð lu, yap tý ra cak la rý li se i çin þöy le ko nuþ tu: TOBB o la rak biz de bu se fer ber li ðe ka yýt sýz kal ma - dýk. Ko ca e li li ler bek len ti le ri ni bi ze bil dir di ler. Biz de ü ze ri mi ze dü þe ni yap týk. Genç le ri mi zin i yi bir o kul da mo dern ders lik ler de e ði tim al ma la rý i çin kol la rý sý va - dýk. Li se miz de o ku yan genç ler do na ným lý ve ba þa rý lý bi rey ler ha li ne ge le cek. O ku lu muz da as lýn da 60 ýn cý yýl a ný sý na ya pý la cak. Mes le kî e ði tim i le il gi li ça lýþ ma ya pý yo ruz Ým za tö re ni nin ar dýn dan so ru la rý ya nýt la yan Hi - sar cýk lý oð lu, bir ga ze te ci nin Bu tür pro je le ri niz de - vam e de cek mi? Ne den mes lek li se si de ðil de, i mam ha tip li se si yap tý rý yor su nuz? so ru su nu, Mes le kî e - ði tim i le il gi li Sa yýn Ba ka ným Ö mer Din çer i le be ra - ber or tak bir ça lýþ ma ya pý yo ruz. Ýn þal lah o or tak ça - lýþ ma bit ti ði za man ka mu o yuy la pay la þa ca ðýz. Ne - den i mam ha tip li se si? Ko ca e li Va li miz ve Baþ kan la - rý mý zýn ta le bi bu yön de ol du ðu i çin, ih ti yaç ol du ðu i çin Ý mam Ha tip Li se si her hal de. Ta lep gel di, biz de o ta le be ce vap ver dik di ye ce vap la dý. Ankara / a a Gü nay: Ba kan lýk ta ü çün cü dö ne mi dü þün mü yo rum nkül TÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, gö re - vin de 5 yý lý ge ri de bý rak tý ðý ný be lir te rek, Bu, bir 6 yýl da ha sür mez. Ke sin o la rak, ya ni 2014, 2015 se çim ne za man sa, be nim gö rev sü rem en faz la o ra da do lu - yor. Ba kan lýk o la rak bir ü çün cü dö nem da ha dü þün - mü yo rum de di. Gü nay, Top ka pý Sa ra yý Se fer li Ko - ðu þu nun Res to ras yo nu, Pa di þah El bi se le ri ve Teks til E ser le ri nin Teþ hi ri, Tan zi mi ve De po Dü zen le me - siy le Ýl gi li Pro to kol im za tö re nin de ga ze te ci le rin so - ru la rý ný ce vap la dý. Si ya set ten hiç bir za man e mek li o - lun ma ya ca ðý ný i fa de e den Gü nay, gö re vin de 5 yý lýn dol du ðu nu ha týr la ta rak, Bu, bir 6 yýl da ha sür mez. Ke sin o la rak, ya ni 2014, 2015 se çim ne za man sa, be - nim gö rev sü rem en faz la o ra da do lu yor. Ba kan lýk o - la rak bir ü çün cü dö nem da ha dü þün mü yo rum di ye ko nuþ tu. Bir ga ze te ci nin Ni ye ba kan lýk dü þün mü - yor su nuz? so ru su ü ze ri ne Gü nay, i kin ci dö ne min ba þýn da ol du ðu nu, i kin ci dö ne min so nu nun yet ti ði ni be lir te rek, ye rel yö ne ti me geç me yi as la dü þün me di - ði ni kay det ti. Gü nay, Ta ma men ta rih le, kül tür le, ar ke o lo jiy le il gi li ö zel me rak la rý ma dö nük iþ ler yap - mak is ti yo rum de di. Ýs tan bul / a a Din çer: Öð ren ci yo ðun lu ðu nu dik ka te a lý yo ruz nmýl LÎ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, öð ren ci ler i çin e ði tim böl ge le ri nin be lir len me sin de, o kul la rýn fi zi kî ka pa si te si ve öð ren ci yo ðun lu ðu nun o kul la ra o lan me sa fe le ri nin dik ka te a lýn dý ðý ný bil dir di. CHP Nið de Mil let ve ki li Do ðan Þa fak ýn ya zý lý so ru ö ner ge si ni ce - vap la yan Din çer, Nið de de ya pý lan ça lýþ ma lar da o - kul la rýn fi zi kî ya pý la rý ve u la þým du rum la rý dik ka te a - lý na rak plan la ma nýn ya pýl dý ðý ný vur gu la dý. Din çer, þun la rý kay det ti: Gü nü müz de ço cuk la rýn zi hin sel ge liþ me le ri, a i le ve çev re sel et ki le rin et ki siy le ön ce ki dö nem le re gö re da ha ha zýr dü zey de dir. Ak ran la rý na gö re ge li þim dü zey le ri i le ri o lan ço cuk la rýn ve li le ri, ço cuk la rý ný is te ðe bað lý o la rak o ku la ka yýt et ti re cek - tir. Bu yaþ gru bun da ki ço cuk la rýn ay ný or tam da öð re - nim gör me le rin de, öð re tim prog ram la rýn da ya pý lan re vi ze ça lýþ ma la rýy la so run ya þan ma ya cak týr. Öð ren - ci ler i çin e ði tim böl ge le ri nin be lir len me sin de o kul la - rýn fi zi ki ka pa si te si ve öð ren ci yo ðun lu ðu nun o kul la - ra o lan me sa fe le ri dik ka te a lýn mak ta dýr. An ka ra / a a Ýki e li niz de de be þer par mak var de ðil mi? O hal de bir de ney ya pa bi li riz. Lüt - fen el le ri ni zi bir leþ ti ri niz. Sað e li ni zin her par ma ðý sol e li ni zin ay ný par ma ðý na denk gel di mi? Öy le ol ma lý. Me se le yok. Þim di sað baþ par ma ðý ný zý i çe ri giz le yip par mak la rý ný zý ye ni den bir leþ ti ri niz. A ma bu nu, sað i þa ret par ma ðý ný zý baþ - par mak sa ya rak ya pý nýz. a ni sað da ki en bü yük par ma ðý sol da ki en bü yük par ma ða denk ge ti re rek par mak la rý ný zý sý ray la bir - leþ ti ri niz. Ne ol du? Sol ser çe a çýk ta mý kal dý! O lan þu: Si zin de bir Bre i vik i niz ol du. Ay nen Av ru pa nýn ki gi bi. An la ta lým. Ce za, suç lu yu, su çu na mu ka bil bir var lý - ðýn dan mah rum et mek mi dir? E vet. Me se lâ pa ra ce za sý mül ki yet ten mah rum e der. Me se lâ ha pis ce za sý hür ri yet ten mah - rum e der. Me se lâ teþ hir ce za sý þe ref ten mah rum e der. Me se lâ mes lek ten men ce za sý ruh sat tan mah rum e der. Ý dam ce za sý da ha yat tan mah rum e der. Ce za hu ku kun da ce za nýn su ça denk li ði a da le tin denk leþ ti ri ci fonk si yo nu nun bir ön þar tý mý dýr? E vet. En bü yük mah ru mi yet can dan/ha yat tan mah rum kal mak mý dýr? E vet. O hal de en a ðýr su ça en bü yük ce za ve - ril me li dir ki ce za da a da let sað lan sýn. O hal de hun har ca ve se bep siz ye re a dam öl dür mek sol baþ par mak i se i dam ce za sý sað baþ par mak týr. Bir ce za ka nu nu en a ðýr su ça en a ðýr ce - za yý ve rir se, o sis tem de baþ par mak baþ par - ma ða denk gel miþ o lur. ok, e ðer bir ce za ka nu nu sað baþ par - mak o lan i dam ce za sý ný ce za ol mak tan çý - ka rýr da sol baþ par ma ðý sað i þa ret par ma ðý i le denk leþ tir me ye kal ký þýr sa ne o lur? Sol ser çe par ma ðý boþ ta ka lýr. Bu du rum ilk par mak ta an la þýl ma sa da en geç dör - dün cü a dým da an la þý lýr. Bu na baþ par mak te o ri si di ye bi lir si niz. Bu na düð me le ri baþ tan yan lýþ i li ðe tut - tur ma ma mec bu ri ye ti de de ne bi lir. Ba zý la rý ný zýn, a ma i dam ce za sý yan lýþ ki - þi ye ve ril miþ se te lâ fi e di le mez, gi den can ge ri gel mez de di ði ni du yu yo ruz. So ra lým: Gi den can i le ha pis te ge çen ha yat a ra sýn da, ge ri gel me mek yö nün den fark var mý? Her ney se. Biz baþ ta ki tes bi ti mi ze ba ka lým: Av ru pa bu gün ler de çe þit li yön ler den zor - da: Ýk ti sat ta, si ya set te, sos yal psi ko lo ji de, v.b. Bun lar dan bi ri de hür ri ye ti su is ti mal e - den le rin na sýl en gel le ne bi le ce ði so ru su nun doð ru ce va bý ný bul ma zor lu ðu. On lar ca ki þi yi öl dü re ni, töv be e dip ö zür di le me se da hi yir mi yýl ha pis ten son ra ta - mam ar týk ce za sý ný çek ti de yip so kak la ra ye ni den sa la cak sý nýz, son ra da gü ven li top lum da ya þa ya cak sý nýz. Ha yýr, o top lum ar týk gü ven li top lum de ðil, ol sa ol sa gü ven lik top lu mu o lur. Hü ma niz ma de ni len fel se fî a ký mýn da et ki siy - le in san hak la rý dok tri ni ni a bar tan Av ru pa fey lo - sof la rý, top lu mu ip no ti ze et ti, de mok ra si yi de a - raç yap tý ve i dam ce za sý ný ce za ol mak tan çý kar dý. Av ru pa nýn sað baþ par ma ðý böy le ce ke - sil di. Ce za da denk lik bo zul du. Sol ser çe par ma ðý boþ ta kal dý, a çý ða çýk tý. Ay nen Av ru pa nýn Bre i vik i gi bi... Þim di Av ru pa, bir za man lar kes ti ði sað baþ par ma ðý ný bir o pe ras yon la ye ri ne tak - mak zo run da. ok sa, da ha bir çok ser çe par mak lar, hü ma nist Av ru pa nýn kal bi ni ve göz le ri ni vah þi ce ka na ta cak. Ne der si niz, i kin ci Av ru pa, kes ti ði baþ - par ma ðý ný ye ni den ne re den bu la cak? Av ru pa nýn ser çe par ma ðý: Bre i vik Ýs tan bul a yað mur ge li yor nsicak ge çen yaz gün le ri nin ar dýn - dan Ey lül a yý i le bir lik te Ýs tan bul da sý - cak lýk his se di lir de re ce de düþ tü. Ha va sý cak lý ðý nýn gün i çin de de ðiþ me si, Ýs - tan bul da ya þa yan la rý, her sa bah Ne gi ye ce ðim? te lâ þý na dü þü rü yor. Sa bah se rin li ðin de gi yi len hýr ka ya da ce ket öð le sa at le rin de bir a ðýr lýk o lur ken, ak þam la rý i se ye ter siz ka lý yor. Ýs tan - bul da ö zel lik le ak þam sa at le rin de ken - di ni i yi ce his set ti ren se rin ha va, ay lar - dýr kul la nýl ma yan ha fif kýþ lýk la rý do lap - la rýn dan çý kart tý. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü nden a lý nan bil gi ye gö re, Ýs tan bul da bir kaç gün dür par ça lý bu - lut lu ve ak þam la rý se rin sey re den ha va - nýn, bu gün en yük sek 29, en dü þük 20 de re ce ol ma sý bek le ni yor. Ha va sý cak lý - ðý nýn dü þe rek, 7 Ey lül Cu ma gü nü ye - ri ni sa ða nak ya ðý þa bý ra ka ca ðý tah min e di lir ken, sý cak lýk en yük sek 28, en dü - þük 20 de re ce o la cak. að mur lu geç - me si bek le nen Cu ma gü nü nün ar dýn - dan, ha va nýn par ça lý bu lut lu ve 8 Ey lül Cu mar te si gü nü sý cak lý ðýn en yük sek 28, en dü þük 19 de re ce; 9 Ey lül Pa zar gü nü en yük sek 27, en dü þük 19 de re ce ol ma sý ön gö rü lü yor. Ýs tan bul / a a A SA LA dan PKK ya des tek ner ME NÝ te rör ör gü tü A SA LA'nýn, te - rör ör gü tü PKK i le or tak ha re ket et ti ði or ta ya çýk tý. A zer bay can ýn Ma ca ris - tan;da ki Bu da peþ te Bü yü kel çi li ði ne te - rör ör gü tü A SA LA ta ra fýn dan Türk çe ka le me a lýn mýþ bir teh dit mek tu bu gön de ril di. Ma ca ris tan;dan ül ke si ne i a - de e di len A zer bay can lý su bay Ra mil Se - fe rov ýn af fe dil me si ne tep ki o la rak ya zý - lan mek tup ta, A zer bay can dip lo mat la - rý, yurt dý þýn da ki A zer bay can lý öð ren ci - ler, iþ a dam la rý ve di as po ra ör güt le ri he - def o la rak gös te ril di. Ö lüm teh dit le ri - nin yer al dý ðý mek tup ta, PKK nýn si - lah lý ha re ke ti ne des tek ve di rek tif ve re - rek Türk ler den in ti ka mýn faz la sýy la a - lýn dý ðý i fa de si ne yer ve ril di. Ba kü / a a 27 Ma yýs çý Ka ra ve li oð lu öl dü ncum HU RÝ ET Se na to su ta bii ü ye si Ka mil Ka ra ve li oð lu ve fat et ti. Ge çir di ði ra hat sýz lýk so nu cu ö len Ka ra ve li oð - lu nun na a þý, bu gün An ka ra da Ko ca te - pe Ca mi i nde ký lý na cak öð le na ma zý nýn ar dýn dan Ce be ci As rî Me zar lý ðý nda top ra ða ve ri le cek yý lýn da Ak se - ki de do ðan Ka ra ve li oð lu, Harp O ku lu ve Harp A ka de mi si nden me zun ol du. Mil li Bir lik Ko mi te si ü ye li ðin de bu lu - nan Ka ra ve li oð lu, yýl la rý a ra - sýn da Cum hu ri yet Se na to su ta bii ü ye si ol du. Ka ra veli oð lu, TBMM Ý da re A - mir li ði de yap tý. An ka ra / a a Üm ra ni ye de 37 ka çak göç men ya ka lan dý nüm RA NÝE DE bir de po ya dü zen le nen o pe ras yon da, 37 ka çak göç men ya ka lan - dý. Bir ih ba rý de ðer len di ren Üm ra ni ye Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, Dum lu pý - nar Ma hal le si Dum lu pý nar Cad de si nde de po o la rak kul la ný lan ad re se o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon da, ço ðu Af ga nis - tan, Pa kis tan ve Bang la deþ uy ruk lu 37 ka çak göç men gö zal tý na a lýn dý. Ka çak la - rýn, ya sa dý þý yol lar la Tür ki ye ü ze rin den Av ru pa ül ke le ri ne git mek is te dik le ri be - lir til di. Ýl çe em ni yet mü dür lü ðün de ki iþ - lem le ri ta mam la nan ve sað lýk kon tro lün - den ge çi ri len ka çak göç men le rin sý nýr dý - þý e dil mek ü ze re Kum ka pý da ki a ban cý - lar Þu be Mü dür lü ðü Mi sa fir ha ne si ne gön de ril di ði kay de dil di. Ýs tan bul / a a 10 KA SIM yas tö ren le ri kal dý rýl sýn de dik le - ri i çin A ta türk e ha ka ret suç la ma sýy la ha kim kar þý sýn da çý kan Kar te pe Ýn san Hak la rý Da - ya nýþ ma Der ne ði ak ti vist le ri nin du ruþ ma sý, vi de o ka yýt la rý nýn in ce len me si i çin er te len di. Der nek Baþ ka ný A li Ak baþ, Mec li se çað rý da bu lu na rak, 5816 Sa yý lý A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu nu kal dý rýn, bu çað da dü þün ce le ri i - fa de nin ya sak ol ma sý Tür ki ye nin a yý bý dýr, ül ke mi ze ya kýþ mý yor de di. Ýz mit Ýn san Hak la rý Par ký nda ki Öz gür - lük Mey da ný nda 8 yýl dýr ba sýn a çýk la ma la - rýy la dü þün ce le ri ni i fa de e den der nek ak ti - vist le ri, 21 O cak 2012 gü nü yap týk la rý ba - sýn a çýk la ma sýn da, 10 Ka sým ya sa tö ren le - ri nin kal dý rýl ma sý ný is te miþ ler di. Bu a çýk la - ma son ra sýn da Ko ca e li Em ni yet Mü dür lü - ðü Gü ven lik Þu be si nde i fa de le ri a lý nan ak - ti vist ler, hak kýn da 5816 Sa yý lý A ta türk A - ley hi ne Ýþ le nen Suç lar Ka nu nu na is ti na - den da va a çýl mýþ tý. Der nek Baþ ka ný A li Ak - baþ ve a çýk la ma yý ya pan Beh lül Me tin, A - ta türk e ha ka ret suç la ma sýy la dün Ko ca e li Ad li ye si 2. Ce za Mah ke me si nde ha kim kar þý sý na çýk tý. Du ruþ ma, vi de o ka yýt la rý nýn in ce len me si i çin 30 Ka sým a er te len di. Du ruþ ma çý ký þýn da Ko ca e li Ad li ye si ö - nün de a çýk la ma lar da bu lu nan Der nek Baþ - ka ný Ak baþ, 5816 sa yý lý A ta türk e Ha ka ret Ka nu nu ndan hak la rýn da da va a çýl dý ðý ný be - lir te rek, þun la rý söy le di: Bu nun la il gi li mah ke me ce i fa de le ri miz a - lýn dý. Biz Ýs lâ mî in san hak la rý ak ti vist le ri yiz, a ma cý mýz kim se ye ha ka ret et mek de ðil, bir si vil top lum ku ru lu þu o la rak gör dü ðü müz ak sak lýk la rý or ta ya ko ya rak i yi leþ me ler sað - lan ma sý na yar dým cý ol mak týr. Mah ke me de, A na ya sa nýn 25. ve 26. mad de le ri nin va tan - da þa ta ný dý ðý, dü þün ce le ri i fa de öz gür lü ðü çer çe ve sin de yap tý ðý mýz a çýk la ma da sa de ce dü þün ce le ri mi zi i fa de et ti ði mi zi, kim se ye ha ka ret et me di ði mi zi be lirt tik. A da le tin te - cel li e de ce ði ne i na ný yo ruz. O lum suz luk du - ru mun da dâ vâ yý tem yiz e de ce ðiz, e ðer iç hu kuk yol la rý tý ka nýr sa Av ru pa Ýn san Hak la - rý Mah ke me si ne ka dar hak ký mý zý a ra ya ca - ðýz. Ko ca e li / e ni As ya Ko ru ma Ka nu nu bu ül ke nin a yý bý ATATÜRK'E HAKARET SUÇLAMASILA HAKÝM KARÞISINA ÇIKAN ÝNSAN HAKLARI AKTÝVÝSTLERÝ, "5816 SAILI KORUMA KANUNU'NUN TÜRKÝE'NÝN AIBI OLDUÐUNU, AKIÞMADIÐINI BELÝRTTÝLER. CI A Baþ ka ný Da vid Pet ra e us i le MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan a ra sýn da ki gö rüþ - me ler de Su ri ye ko nu þul du. CI A Baþ ka ný Da vid Pet ra e us un sür priz Tür ki ye zi ya re ti nin ü ze rin de ki sis per de si a - ra lan ma ya baþ lan dý. Ýs tan bul a ses siz se da sýz ger çek leþ ti ri len zi ya ret te, E sad son ra sý dö - nem ve Su ri ye de ki kim ya sal si lâh la ra i liþ kin tüm ay rýn tý lar ma sa ya ya tý rýl dý. Ko nu ya i liþ - kin ha ber, Ak þam ga ze te sin den Mah mut Gü rer im za sý ve Ýs tan bul da Kim ya sal zir - ve si baþ lý ðýy la ya yýn lan dý. Ga ze te nin e din - di ði bil gi le re gö re, Pet ra e us un zi ya re ti, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn zi - ya re tin de ka ra ra bað la nan Ý ki li me ka niz ma top lan tý la rý kap sa mýn da plan lan dý. E SAD SON RA SI SU RÝ E Ý ki is tih ba rat ör gü tü nün 1 nu ma ra sý a - ra sýn da ger çek le þen gö rüþ me ler de e le a lý - nan en ö nem li ko nu Su ri ye ol du. Bu kap - sam da, E sad re ji mi nin dev ril me si son ra - sýn da or ta ya çý ka cak muh te mel tab lo ve ge liþ me ler de ðer len di ril di. Ýlk o la rak, ge çiþ dö ne min de ku ru la cak hü kü me tin han gi i - sim ler den o lu þa bi le ce ði ay rýn tý la rýy la e le a lýn dý, muh te mel i sim ler hak kýn da bil gi pay la þý mý ya pýl dý. Ge çiþ hü kü me ti sü re - cin de Ba as çý lar la bir lik te mu ha lif grup la - rýn or tak la þa ha re ket e de bi le ce ði bir ge çiþ dö ne mi nin müm kün o la bi le ce ði ko nu sun - da fi kir bir li ði nin bu lun du ðu kay de dil di. A PAR ÇA LA NIR SA Gö rüþ me de e le a lý nan bir di ðer ko nu i - se Su ri ye nin iç sa vaþ dolayýsýyla par ça - lan ma sý se nar yo su ol du. Sý zan bil gi le re gö re Pet ra e us, ABD hü kü me ti nin gö rü - þü nü Fi dan a an lat tý, Was hing ton un El Ka i de gi bi ra di kal le rin E sad son ra sýn da ül ke nin par ça lan ma sý na gi den sü re ci hýz - lan dý ra ca ðý, bu sebep le de E sad son ra sý plan la nýr ken den ge le rin i yi he sap lan ma sý ge rek ti ði gö rü þü nü tek rar la dý. KÝM A SAL SÝ LÂH LAR NE RE DE? E di ni len bil gi le re gö re gö rüþ me de, Ba as re ji mi nin e lin de bu lu nan kim ya sal si lâh - lar da gün dem dey di. An ka ra nýn ABD ye ge çen ay Tür ki ye ye ge len es ki Su ri ye li ge ne ral Me naf Tlas tan e din di ði bil gi le ri ak tar dý ðý öð re nil di. Top lan tý da Türk ta ra - fý nýn Öz gür Su ri ye Or du su nun as ker sa - yý sý, si lâh ve mü him mat du ru muy la dev ri - me des tek ve ren a þi ret le re i liþ kin bil gi le ri de CI A i le pay laþ tý ðý öð re nil di. Ýs tan bul MÝT-CI A, Suriye konusunu görüþtü drbat ho o.com TAZÝE Muhterem kardeþimiz Duran Kutlu'nun oðlu, muhterem kardeþlerimiz Said ve Ömer Kutlu'nun kardeþi, muhterem kardeþlerimiz aþar, Nazif, Ýsmail Hakký Kutlu'nun yeðeni, muhterem kardeþlerimiz Muhsin Alkan, Hüseyin Canal ve Ahmet Çelik Kaya'nýn kayýnbiraderi muhterem kardeþimiz, Adem Said Kutlu'nun elim bir kaza neticesi hakkýn rahmetine kavuþtuðunu öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bilal Aydýn ve Ailesi Ünye/ORDU Cumhurbaþkaný Gül, Fi dan ý ka bul et ti Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Mil lî Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý (MÝT) Müs te þa rý Ha kan Fi - dan ý ka bul et ti. Çan ka ya Köþ kü nde ba sý na ka pa lý ger - çek le þen gö rüþ me, 1 sa at 20 da ki ka sür dü. An ka ra / a a MEC LÝS Ý GÖ RE VE ÇA ÐI RIO RUZ 5816 sa yý lý A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu n kal dý rýl ma sý nýn, ö nü müz de ki dö nem de Mec lis in gün de mi ne ge le ce ði ni öð ren dik le ri ni i fa de e den Ak baþ, þöy le de vam et ti: Bu ra dan Mec lis e ses le ne rek di yo ruz ki, dü þün ce le ri öz gür ce i fa de ye en gel o lan ve A na ya sa i le çe li þen bu ka nu nu bir an ev vel kal dý rýn. Çün kü bu dâ vâ lar, be rat la so - nuç lan sa da hi, dün ya da ki in san hak la rý ör güt le ri ta ra fýn dan dik kat le iz len mek te ve dü þün ce le ri i fa de öz gür lü ðü ne en gel o la rak ra por la rý na geç mek te ler. Þu an da bir çok Av ru pa in san hak la rý ör gü tü biz den du ruþ ma nýn sey ri hak kýn da bil gi bek li yor. O - lu þan bu ra por lar Av ru pa Bir li ði ko mis yon la rý ta ra fýn dan dik ka te a lý ný yor, mü za ke re - ler sý ra sýn da Tür ki ye nin ö nü ne ge ti ri li yor. Tür ki ye nin, nor mal leþ me si i çin bi ze gö re, dü þün ce yi i fa de nin ö nün de en gel o lan 5816 sa yý lý A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu nun kal dý rýl ma sý ge re ki yor. Bu ko nu da ye ni dö nem de Mec lis i gö re ve ça ðý yo ruz.

10 10 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE EKONOMÝ HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 4 ELÜL 2012 DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VET DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8179 ÖN CE KÝ GÜN 1,8180 u S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2792 ÖN CE KÝ GÜN 2,2860 u DÜN 98,95 ÖN CE KÝ GÜN 98,45 u DÜN 682 ÖN CE KÝ GÜN 662 u a tý rým ve Fi nans Uz ma ný Jim Ro gers. Ro gers: Fed giz li giz li pa ra ba sý yor ndün A DA em ti a gu ru su o la rak ta ný nan ya - tý rým ve fi nans uz ma ný Jim Ro gers, A me ri kan Mer kez Ban ka sý (Fed) yet ki li le ri nin ye ni den su rat la rý na a tý la cak yu mur ta lar dan ko run - mak i çin çok tan ü çün cü tur pa ra sal ge niþ le - me ye (QE3) baþ la dý ðý ný be lirt ti. Ro gers, ki þi sel blo ðun da yer a lan de ðer len dir me sin de ABD Mer kez Ban ka sý nýn giz li giz li pa ra ba sa rak, da ha ön ce ki 2 tril yon do lar lýk pa ra sal gev þe - me gi ri þi mi son ra sýn da ki tep ki den ve ye ni - den yüz le ri ne a tý la cak yu mur ta lar dan ko run - ma ya ça lýþ tý ðý ný söy le di. Da ha ön ce ki i ki tur pa ra sal ge niþ le me so nu cun da QE1 ve QE2 i le pi ya sa ya yak la þýk 2,3 tril yon do la rýn en jek te e - dil di ði ni ha týr la tan Ro gers, pi ya sa la rýn bek le - di ði ü çün cü tur pa ra sal ge niþ le me ye i liþ kin o - la rak da, Du yu rul ma sý ný bek le me yin yo ru - mu nu yap tý. Her han gi bir du yu ru ya pa cak lar mý bil mi yo rum. Pa ra ba sa cak la rý ný bi li yo rum. Hat ta ba sý yor lar gö rü þü nü di le ge ti ren Ro - gers, E ðer bi lân ço la rý na ba kar sa nýz, bir þey le - rin ol du ðu nu gö rür sü nüz, bi lân ço la rý na var - lýk lar ar tý yor, diþ pe ri le ri ge tir mi yor bun la rý her hal de i fa de le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul / a a Su u di A ra bis tan, pet rol it ha lat çý sý o la bi lir ndün A NIN en bü yük ham pet rol ih ra cat çý sý Su u di A ra bis tan ýn, pet rol it ha lat çý sý ko nu mu - na gel me teh li ke siy le kar þý kar þý ya ol du ðu ö ne sü rül dü. Ci tig ro up un ya yýn la dý ðý ra por da, Su - u di A ra bis tan ýn ö nü müz de ki 20 yýl i çe ri sin de pet rol it ha lat çý sý du ru mu na ge le bi le ce ði u ya rý sý ya pýl dý. Ra por da, pet rol ve tü rev le rin den el de e di len ge li rin ül ke de ki e lek trik ü re ti mi nin yak - la þýk ya rý sý i çin kul la nýl dý ðý be lir ti lir ken, bu ge li - rin, her yýl yak la þýk yüz de 8 o ra nýn da ar tan e - ner ji ih ti ya cý kar þý sýn da ye ter siz ka la bi le ce ði i le - ri sü rül dü. Ra por da, E ðer Su u di A ra bis tan ýn pet rol tü ke ti mi, ül ke de ki e ner ji ta le bi ne pa ra lel o la rak ar tar sa, Kral lýk 2030 a kal ma dan pet rol it hal e den ül ke ko nu mu na ge le bi lir i fa de si yer al dý. Ül ke nin en bü yük ban ka sý Mil lî Ti ca rî Ban ka nýn ya yým la dý ðý ra por da, Kral lý ðýn pet rol ih ra ca týn dan bu yýl 335 mil yar do lar lýk ge lir el - de et me si nin bek len di ði, 2013 yý lý pet rol ge li ri - nin i se 330 mil yar do la rý bu la ca ðý be lir til miþ ti. Su u di A ra bis tan ýn yýl lýk ge li ri nin yüz de 86 sý pet ro le da ya ný yor. Ýs tan bul / a a ÝÞ KUR, 5 bin ge çi ci iþ çi a la cak ntür KÝ E Ýþ Ku ru mu (ÝÞ KUR), Top lum a - ra rý na Ça lýþ ma Prog ra mý (TÇP) kap sa mýn da 2007 yý lýn dan be ri 225 bin ki þi ye iþ sað la dý. ÝÞ - KUR, prog ram kap sa mýn da son o la rak 3 il de ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý i le iþ bir li ði ya pa - rak 5 bin ki þi yi ge çi ci sü rey le is tih dam e de cek. Ýs tih dam e di le cek per so nel çe ki liþ le be lir le ne - cek. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik ve ÝÞ KUR Ge nel Mü dü rü Dr. Nus ret a zý cý Gü müþ ha ne, Bay burt i le Er zu rum da 5-6 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da dü zen le ne cek TÇP yi tö ren le baþ la ta cak. Bu çer çe ve de ge - çi ci sü rey le is tih dam e di le cek iþ siz ler tö ren ler - de çe ki le cek ku ra lar i le be lir le ne cek. TÇP ler da hi lin de Gü müþ ha ne de 850, Bay burt ta bin 650, Er zu rum da 2 bin 400 iþ siz is tih dam e di - le cek. Prog ram dan ya rar la na cak ki þi ler; a ðaç - lan dýr ma ve a ðaç ba ký mý, çev re dü zen le me si, o kul ve çev re te miz li ði, alt ya pý nýn ye ni len me si gi bi hiz met le ri ger çek leþ ti re cek. Top lum a - ra rý na Ça lýþ ma Prog ra mý dan 2007 yý lý nýn O - cak a yýn dan 2011 yý lý nýn so nu na ka dar Tür ki - ye ge ne lin de 151 bin 949 ki þi, bu yýl i se 74 bin 812 ki þi ya rar lan dý. An ka ra / cihan Sa na yi de is tih dam yüz de 4,2 art tý nsa NA ÝDE is tih dam, bu yý lýn i kin ci üç ay lýk dö ne min de, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 4,2, bir ön ce ki dö ne me gö re i se yüz de 1,8 art tý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), Sa na yi Ýþ gü cü Gir di En deks le ri 2012 ý lý 2. Dö nem ve ri le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, Üç Ay - lýk Sa na yi Ýs tih dam En dek si, 2012 yý lý nýn 2. dö ne min de bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö - re yüz de 4,2, bir ön ce ki dö ne me gö re i se yüz - de 1,8 art tý. Üç Ay lýk Sa na yi Ýs tih dam En dek si de 109,8 o la rak be lir len di. Sa na yi de ça lý þý lan sa at ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 2,9, bir ön ce ki dö ne me gö re yüz de 0,8 ar týþ gös ter - di. Sa na yi de brüt üc ret-ma aþ en dek si, bu yý lýn 2. dö ne min de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 16,5, bir ön ce ki dö ne me gö re i se yüz de 4,1 ar týþ gös ter di. Ýs tih dam da, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re, a ra ma lý i ma la týn da yüz de 4,6, da ya nýk lý tü ke tim ma lý i ma la týn da yüz de 6,8, da ya nýk sýz tü ke tim ma lý i ma la týn da yüz de 2,9, e ner ji de yüz de 0,9 ve ser ma ye ma lý i ma la týn da i se yüz de 6,6 ar týþ ger çek leþ ti. Kre di kul la ný mýn da ar týþ NÝSAN-HAZÝRAN DÖNEMÝNDE 27,2 MÝLAR TUTARINDA KREDÝ KULLANILIRKEN, TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ VE KONUT KREDÝLERÝ BAKÝESÝ 168,7 MÝLAR LÝRA'A, KREDÝ KULLANAN KÝÞÝ SAISI ÝSE 13 MÝLON 231 BÝN KÝÞÝE ÜKSELDÝ. BU yýl Ni san-ha zi ran dö ne min de 2 mil yon 250 bin 672 ki þi 27,2 mil yar tu ta rýn - da tü ke ti ci ve ko nut kre di si kul lan dý. Tür ki ye Ban ka lar Bir li ði (TBB) Ha zi ran 2012 dö ne mi ne a it tü ke ti ci ve ko nut kre di le ri ra po ru nu a çýk la dý. Ra po ra gö re, Ni san-ha zi ran dö ne min de 2 mil yon 250 bin 672 ki þi 27,2 mil yar tu ta rýn da tü ke ti ci ve ko nut kre di si kul lan dý. Kre di kul la nan ki þi sa yý sý bir ön ce ki yý - lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 11 o ra nýn da a za lýr ken, bir ön ce ki üç ay lýk dö ne me gö re i se yüz de 10 o ra nýn da art tý. Ay ný dö nem de kul lan dý rý lan kre di mik ta rý i se bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 20 o ra nýn da a za lýr ken, bir ön ce ki üç ay lýk dö ne me gö re i se yüz de 23 o ra nýn da yük sel di. Ni san-ha zi ran 2012 dö ne mi so nu i - ti ba riy le tü ke ti ci kre di le ri ve ko nut kre di le ri ba ki ye si 168,7 mil yar li ra, kre di kul la - nan top lam ki þi sa yý sý i se 13 mil yon 231 bin 15 ki þi o la rak ger - çek leþ ti. Ni san-ha zi ran 2012 dö ne min de ih ti yaç kre di le ri yüz de 64 o ra ný i le en bü yük pa ya sa hip ol du. Ýh ti yaç kre di le ri ni sý ra sýy la, yüz de 25 ve yüz de 6 pay o ran la rý i le ko nut ve ta þýt kre di le ri ta kip et ti. Ay ný dö nem de 1 mil yon 942 bin 12 ki þi 17,4 mil yar tu ta rýn da ih ti yaç kre di si, 87 bin 843 ki þi 6,8 mil - yar tu ta rýn da ko nut kre di si, 43 bin 151 ki þi 1,5 mil yar li ra tu ta rýn da kre di si kul - lan dý. Ýs tan bul / a a E NER JÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner ýl dýz, ka mu ve ö zel sek tör tem sil ci le rin den bir e ner ji ta ký mý ku ru la ca ðý ný be lir te rek bu e ki bin Bots wa na ya gi de rek ö zel lik le el mas ve gü müþ iþ le me ü ze rin de ça lý þa ca ðý - ný söy le di. Bots wa na Dý þiþ le ri ve U - lus la ra ra sý Ýþ bir li ði Ba ka ný Phan du Ske la ma ni yi ma ka mýn da ka bul e den Ba kan ýl dýz, her ül ke nin ken di ne has fark lý be ce ri le ri ol du ðu nu, e ner ji sek - tö rün de de i ki ül ke a ra sýn da çok i yi i - liþ ki ler ge liþ ti ri le bi le ce ði ne i nan dý ðý ný kay det ti. Tür ki ye den ka mu ve ö zel sek tör tem sil ci le rin den o lu þan bir e - ner ji ta ký mý ku ru la ca ðý ný kay de den ýl dýz, bu e ki bin Bots wa na ya gi de rek ö zel lik le el mas ve gü müþ iþ le me ü ze - ri ne ça lý þa ca ðý ný i fa de et ti. Ko nuk Ba - kan Ske la ma ni de kö mür den e lek trik ü re te bi len ve ay rý ca el mas ve gü müþ re zerv le ri ni iþ le ye bi le cek Türk ya tý - rým cý la rý da Ba kan ýl dýz a ra cý lý ðý i le Bots wa na ya dâ vet et ti. CE ZA ÝR E ih raç e dil mek ü ze re Ter mi - kel fir ma sý na a it e lek trik li ev a let le ri yük lü 37 va gon dan o lu þan ilk kon tey ner tre ni, An ka ra 1. Or ga ni ze Sa na yi Böl ge - si i çin de bu lu nan Sa na yi Ýs tas yo nu ndan E ko no - mi Ba ka ný Za fer Çað - la yan ve An ka ra Sa - na yi O da sý Baþ ka ný Nu ret tin Öz de bir in ka - týl dý ðý tö ren le Mer sin Li - ma ný na u ður lan dý. Ýlk ih ra - cat tre ni nin u ður la ma tö re - nin de bir ko nuþ ma ya pan E ko no mi Ba ka ný Çað la yan, An ka ra Sa na yi O da sý Baþ kan lý ðý dö ne min de ken di si nin An ka ra ya de ni zi ge ti re me yiz sö zü ha týr la ta rak, A ma An ka ra yý de ni ze gö tü rü rüz. Þim - di An ka ra da ta þý nan, ü re ti - len ve ya pý lan tüm eþ ya la rý ih ra ca ta ko nu ü rün le ri An - ka ra Sa na yi O da sý nýn or ga - ni ze sa na yi böl ge sin de yap mýþ ol du ðu ve TCDD nin yap mýþ ol du ðu uy gu la - ma i le An ka ra yý de ni ze a çý yo ruz. Bu An ka ra dan Mer sin e sa de ce 37 va go nun git me si uy gu - la ma sý de ðil. An ka - ra nýn de ni ze bað - lan tý pro je si - dir di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin ih ra cat la bü yü me yi öð ren di ði ni ve Tür ki ye nin ih ra cat la ya rý mý ve is tih da mý öð ren di ði - ni kay de den Çað la yan, enf las yon ve is - tih dam ko nu sun da ya þa nan ge liþ me le - rin Tür ki ye nin ne ka dar doð ru yol da ol du ðu nu gös ter di ði ni söy le di. U laþ týr - BANKALARIN KÂRI ÜZDE 22 ARTTI MEV DU AT ban ka la rý nýn net dö nem kâ rý bu yý lýn Tem muz a yý so nu i ti ba riy le bir ön ce ki a - ya gö re yüz de 21,94 ar ta rak 12 mil yar 742 mil yon 209 bin li ra o la rak ger çek leþ ti. Ay ný dö nem de ka tý lým ban ka la rý nýn net dö nem kâ rý i se yüz de 19,27 ar týþ la 568 mil yon 230 bin li ra ya u laþ tý. Mer kez Ban ka sý nýn Tem - muz 2012 dö ne mi ne i liþ kin Pa ra ve Ban ka Ýs ta tis tik le ri ve ri le ri a çýk lan dý. Bu na gö re mev du at ban ka la rý nýn net dö nem kâ rý bu yý - lýn Tem muz a yý so nu i ti ba riy le bir ön ce ki a ya gö re yüz de 21,94 ar ta rak 12 mil yar 742 mil - yon 209 bin li ra o la rak ger çek leþ ti. Mev du at ban ka la rý nýn bu yý lýn Tem muz a yý so nu i ti ba - riy le net dö nem kâ rý i se 2011 yý lý nýn ay ný dö - ne mi ne gö re yüz de 26,43 art tý. Ge çen yýl Tem muz a yýn da mev du at ban ka la rý nýn net dö nem kâ rý 10 mil yar 78 mil yon 501 bin li ra o la rak ger çek leþ miþ ti. Ay ný dö nem de ka tý lým ban ka la rý nýn net dö nem ka rý bir ön ce ki a ya gö re yüz de 19,27 ar týþ la 476 mil yon 423 bin li ra dan, 568 mil yon 230 bin li ra ya yük sel di. Ka tý lým ban ka la rý nýn Tem muz a yýn da kâ rý ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re i se yüz de 31,63 o - ra nýn da yük sel di. Ka tý lým ban ka la rý 2011 yý lý Tem muz a yýn da 431 mil yon 671 bin li ra net dö nem kâ rý el de et miþ ti. Ýs tan bul / a a Bakan ýldýz: Tür ki ye Af ri ka el mas la rý ný iþ le ye cek An ka ra de ni ze bað lan dý E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan 2 ÇOCUK ÜLKEÝ GERÝ, 3 ÇOCUK ÝLERÝ GÖTÜRÜOR GÖ RÜÞ ME NÝN so nun da Ba kan ýl dýz, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn a i le le re 3 ço cuk tav si ye si ni hatýrlata rak, Baþ ba ka ný mýz Tür ki ye de bir mi ni mum bir set koy du ve a i le le re en az 3 ço cuk de di. E ðer ço cuk or ta la ma sý 2,11 al týn da o lur sa nü fus kü çü lü yor, ü ze rin de o lur sa ül key le be ra ber bü yü yor. a ni 2 ço cuk ül ke yi nü - fus ta ge ri gö tü rü yor, 3 ço cuk i le ri gö tü rü yor. A lan yo ðun lu ðu na u laþ mak i çin Bots wa na da bel ki a i le ler de 4-5 ço cuk ge re ke bi lir tav si ye sin de bu lun du. Ske le - ma ni de, Ba kan ýl dýz ýn bu ko nu da hak lý ol du ðu nu söy le ye rek, Nü fu su mu zun a - zal ma sý, nü fu su mu zu ko ru ya ma ma gi bi bir teh li key le kar þý kar þý ya yýz de di. ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li ýl dý rým la gö rüþ tü ðü nü di le ge ti - ren Çað la yan, Ýn þal lah ö nü müz de ki gün ler de de mir yo lu ta þý ma cý lý ðýn da bir fi yat in di ri mi siz ler i çin ger çek le þe cek. Ha yýr lý, u ður lu ol sun di ye rek, sa na yi ci - le re müj de ver di. An ka ra / a a HABERLER Aç lýk sý ný rý 953 li raya yük sel di nbe LE DÝ E ve Ö zel Ý da re Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý (Bem-Bir-Sen) Ar-Ge Bi ri mi ta ra - fýn dan Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu ve ri le ri te mel a lý na rak ha zýr la nan 2012 A ðus tos a yý As ga rî Gý da Har ca ma sý (aç lýk sý ný rý) ve As - ga rî Ge çim Had di (yok sul luk sý ný rý) ra kam - la rý a çýk lan dý. Bu na gö re 2012 Tem muz a - yýn da 946,81 TL o la rak be lir le nen aç lýk sý ný - rý, A ðus tos a yýn da 7 TL lik bir ar týþ i le 953,18 TL ol du. Tem muz a yýn da 2 bin 679,65 TL o la rak en deks te ye ri ni bu lan yok - sul luk sý ný rý i se 1 li ra ge ri le ye rek 2 bin 678,60 TL ye in di. Tem muz ve A ðus tos ay - la rý i çe ri sin de ta ze seb ze ve mey ve de ya þa - nan bol luk ve fi yat la rýn u cuz la ma sý mut fa ða da yan sý dý. Va tan daþ, A ðus tos a yý i çe ri sin de ta ze seb ze ve mey ve ye da ha az pa ra har car - ken, Ra ma zan a yý na dö nük ba zý yi ye cek ka - lem le rin de ki ar týþ aç lýk sý ný rý ný 7 TL ge niþ - let ti. A na har ca ma grup la rý i ti ba riy le bir ay ön ce ye gö re en yük sek ar týþ yüz de 1,59 i le u laþ týr ma gru bun da ger çek leþ ti. Ha va da bay ram be re ke ti ntür KÝE ge ne lin de A ðus tos a yýn da top - lam u çak tra fi ði, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re, yüz de 5,9 ar týþ la 114 bin 783 ol du. Dev let Ha va Mey dan la rý Ýþ let me si (DHMÝ) A ðus tos a yý na i liþ kin U çuþ Ýs ta tis tik le ri ni a - çýk la dý. Bu na gö re, ha va li man la rýn dan ge - çen ay di rekt tran sit yol cu i le bir lik te top - lam 14 mil yon 941 bin 40 yol cu hiz met al dý. Ge çen yý lýn A ðus tos a yý na gö re yol cu sa yý sý iç hat lar da yüz de 18,4 ar týþ la 6 mil yon 214 bin 935, dýþ hat lar da i se yüz de 12,5 ar týþ la 8 mil yon 612 bin 389 ol du. A ðus tos a yýn da ki u çak ve yol cu sa yý sý ar týþ la rýn da Ra ma zan Bay ra mý da et ki li ol du. Ha va yo lu u la þý mýn - da bay ram ta ti li sü re sin ce (17-21 A ðus tos 2012 ta rih le ri a ra sýn da) iç hat la ra o lan ta lep, dýþ hat lar dan da ha yo ðun ol du. Bay ram sü - re sin ce ha va yo lu i le se ya hat e den yak la þýk 1 mil yon 900 bin yol cu nun yüz de 60 ý iç hat - la rý, yüz de 40 ý i se dýþ hat la rý ter cih et ti. A - ðus tos so nu i ti ba riy le yý lýn 8 a yýn da Tür ki - ye nin top lam u çak tra fi ði, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re, yüz de 4,7 ar ta rak 728 bin 131 e u laþ tý. Söz ko nu su dö nem de top lam yol cu sa yý sý yüz de 10,2 ar týþ la 87 mil yon 226 bin 275 e u laþ tý. An ka ra / aa An tal ya da 2B ye 40 bin baþ vu ru nan TAL A Def ter da rý Hi da yet Mat, ka - mu o yun da 2B o la rak bi li nen vas fý ný yi tir - miþ or man a ra zi le rin sa tý þý i le il gi li baþ vu - ru la rýn An tal ya da 40 bi ne u laþ tý ðý ný bil dir - di. Mat, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 2B a ra zi si kul la ný cý la rý nýn sa týn al ma baþ vu ru la rý nýn 7 Ma yýs ta ri hin de baþ la dý ðý ný ha týr lat tý. An - tal ya da 4 Ey lül 2012 ta ri hi i ti ba rýy la 2B a ra - zi le ri i le il gi li baþ vu ru la rýn 40 bi ne yak laþ tý - ðý na i þa ret e den Mat, Mil lî Em lak O to mas - yon Pro je si ka yýt la rý na gö re de 2B baþ vu ru - su ya pý lan il ler a ra sýn da An tal ya nýn ilk sý - ra da yer al dý ðý ný be lirt ti. An tal ya / a a TAZÝE Muhterem kardeþimiz Ali Danýþmaz'ýn babasý Mehmet, Muhammet ve Ömer Danýþmaz'ýn eniþtesi Salih Danýþmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Karadeniz Ereðli eni Asya Okuyucularý ZAÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nurten Eyvazoðlu ZAÝ Rize Meslek üksekokulundan aldýðým öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Bünyamin Ferþadoðlu ZAÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Nuri Burgaz

11 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE MEDA POLÝTÝK 11 Erdoðan, asker, PKK derken... PKK ko nu sun da 1990 lar da Ge nel kur may yön len di rir di med ya da hil her þe yi. Bu gün si vil ik ti dar ya pý yor bu i þi. e ni o lan ga li ba bu. As ker ses siz, si vil o to ri te nin em rin de... Fa kat as ke ri o to ri te nin bir nok ta yý yer li ye ri ne o turt tu ðu nu sa ný yo rum. Bu da, Ak Par ti ik ti da rý nýn PKK ko nu sun da ar týk çok tan dýr as ke rin yö rün ge si ne o tur du ðu ger çe ði dir. Mil li yet: ü rek le re 10 a teþ da ha düþ tü. Ha ber man þe tin al tý na doð ru çe kil miþ, faz la bü yü tül me den ve ril miþ, Cum hur baþ ka ný yla Baþ ba kan ýn tep ki le ri ek len miþ ha be rin spo tu na. Cum hur baþ ka ný Gül: Bu nun ve ba li a ðýr dýr, al týn dan kim se kal ka maz. Baþ ba kan Er do ðan: Ha in le rin tu zak la rý na as la düþ me ye ce ðiz. Ýç say fa da ha ber baþ lýk la rý: A i le le ri tüm Tür ki ye yi að lat tý. Zey nep ar týk ba ba sýz. Ter hi si ne 59 gün var dý. PKK yý la net le yen, þe hit le re rah met di le yen ya zý lar... Sa bah ta Bey tüþ þe bap ha be ri bi rin ci say fa da ne re dey se gö zük mü yor, sak lan mýþ san ki. Za man la Star da fark lý de ðil. PKK nýn sal dý rý ha be ri, bi rin ci say fa nýn e tek le ri ne doð ru ve ril miþ. Devlet eliyle nasýl zengin olunur? BAÞLIKTAKÝ so ru ya, geç miþ ha ber le ri bir a ra ya ge ti rip ce vap a ra dým. Ka mu da de ne yi mi o lan la ra sor dum li yýl lar dan son ra ki dö nem i çin bu la bil di ðim ce vap la rý a þa ðý da sý ra la dým. A man dik kat, lis te sa de ce iþ lem baþ lýk la rý ný i çe ri yor. Bir baþ lýk al týn da ki tüm iþ lem le rin ay nýso nu cu do ðu ra ca ðý an la mý çý ka rýl ma ma lý. An cak ka mu yet ki si ni kö tü ye kul lan ma nýn so nu cun da yan lý iþ lem ya rat mak müm kün dür. E ðer ger çek ten çað daþ bir de mok ra si is te ni yor sa, A na ya sa nýn a þa ðý da ki yön tem le rin kö tü ye kul la ný mý ný en gel le ye cek ku rum ve me ka niz ma lar la do na týl ma sý la zým. i ne de ni yet kö tü ol duk tan son ra bu nun bi le ye ter li ol ma ya ca ðý ný, ya sa la rýn is ten me yen o lay la rý yok e de me ye ce ði ni a ma en a za in di re ce ði ni de ne yim ler le bi li yo ruz. 1- Ka mu nun mal ve hiz met a lým ve sa tý mýn da iþ lem le ri yön len dir me, i ha le le ri yan daþ la ra da ðýt ma. 2- Ka mu nun dev ret ti ði her tür lü im ti yaz lar. 3- Dýþ kay nak lý, ya ban cý lar la bir lik te ya pý lan bü yük alt ya pý in þa at la rýn da yer li or ta ðý be lir le me. 4- Alt ya pý ya tý rým la rý na yö ne lik ka rar lar (o to yo lun bel li bir böl ge den geç me si gi bi). 5- Ka mu laþ týr ma. 6- Mil li em lak ve or man i da re si yö ne ti min de bu lu nan ka mu mül kü nün sa týþ, de vir, ki ra la ma ve ec ri mi sil iþ lem le ri. 7- Be le di ye le rin i mar i zin ve de ði þik lik le ri. 8- Be le di ye le rin ver di ði çe þit li i zin ler. 9- Be le di ye le rin if tar ye mek le ri nin mad di kül fe ti ni, be le di ye ye iþ ya pan yük le ni ci le re yük le me. 10- Sit a la ný ka rar la rýn da de ði þik lik ler. 11- Ver gi o ran la rý ný de ðiþ tir me, ver gi in ce le me le ri ni en gel le me. 12- Ver gi i a de le ri. 13- Ver gi ve di ðer ma li af lar. 14- Ö zel leþ tir me kap sa mýn da þef faf ol ma yan sa týþ ve de vir. 15- Per so nel a lým la rýn da kad ro la rý pa ra kar þý lý ðýn da da ðýt ma. 16- Ka mu sý nav so ru la rý ný pa zar la ma. 17- Eþ, dost, ak ra ba, par ti ta raf tar la rý ný li ya ka ta ve ye te ne ðe ba kýl mak sý zýn ka mu ku rum, ku ru luþ ve ban ka la rý na yer leþ tir me. 18- Rüþ vet al ma po tan si ye li o lan gö rev ler de li ya ka ta ba kýl mak sý zýn gö rev len dir me. 19- Güm rük ver gi si o ran la rý - Bu gün i se man þe tin al tý na sý kýþ týr mýþ. An la þý lan bu ga ze te ler, Baþ ba kan Er do ðan ýn med ya te rör pro pa gan da sý yap ma sýn! ri ca sý na u yu yor lar. O la bi lir. A ma bu ri ca yý kýr ma yan ga ze te ler, es ge çen ga ze te ler kar þý sýn da ha be ri at la mýþ gi bi bir du ru ma da düþ müþ o lu yor lar. Ör ne ðin Ha ber türk le Pos ta, Söz cü yle Va tan ve e ni Þa fak PKK sal dý rý sý ný sür man þe te çek - Dev let böy le bir þey, ken di i çi ne çe ki yor, dö nüþ tü rü yor, An ka ra lý laþ tý rý yor! miþ ler. Ta raf da öy le: O tuz can ses siz li ði! Sür man þe tin spo tu na ge lin ce: Bey tüþ þe bap ta PKK sal dý rý sýn da 10 as ker, 20 PKK lý öl dü. A ma bu nu si ya set çi le rin de meç le rin den ve ha ber ka nal la rýn dan öð ren mek gün ný et ki le yen her tür lü güm rük iþ lem le ri (de ði þik po zis yo na sok ma vs.). 20- Dýþ ti ca ret te it hal i zin le ri ve ver gi o ran la rý ný de ðiþ tir me. 21- Da hil de iþ le me re ji min de ta ah hüt le ri gev þet mek le, so run o lan lar i çin af ge tir me. 22- U yuþ tu ru cu ve ka çak çý lý ða göz yum ma, ba zý ü rün le ri yük sek ver gi len di re rek ka çak çý ya im kân sað la ma (si ga ra iç ki gi bi). 23- Dev le tin stok la na bi le cek mal ve ü rün le rin fi ya tý ný be lir le me si (geç miþ te çok sýk rast la nan bir ör nek ti). 24- Ö nem li iþ lem ve ka rar lar dan ön ce i çe ri den bil gi sýz dý rý la rak zen gin e dil mek is te ni len le rin uy gun po zis yon al ma sý nýn sað lan ma sý (dev le tin ak tör ol du ðu her a lan da). 25- Dö viz fi yat la rý ný et ki le ye cek iþ lem ve ka rar la rýn þef faf bir þe kil de a lýn ma ma sý. 26- Bor sa yý et ki le ye cek ka sýt lý be yan ve ka rar lar. 27- Sað lýk a la nýn da ça lýþ ma iz ni ver me ya da ver me me, has ta la rý ba zý has ta ne le re yön len dir me. 28- Ba zý i laç i zin le ri iþ lem le ri. 29- Ka mu ban ka la rýn ca za ra rý Ha zi ne ce üst le ni len dü þük fa iz li kre di le ri hak et me yen le re ver me. 30- Ka mu ban ka la rýn dan bi linç li o la rak ge ri dön me ye cek kre di ler ver me. 31- Ka mu ban ka sý kre di le ri ni bo ni fi kas yo na ta bi tut ma (kre di nin borç lu le hi ne ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý, a na pa ra ve ve ya fa iz den vaz ge çil me si). 32- E XÝM BANK ü ze rin den çok dü þük fa iz le kre di ve re rek ve kre di le rin a maç la rý dý þýn da kul la nýl ma sý na, di ðer ban ka lar da mev du at o la rak ya tý rýl ma sý na göz yum ma. 33- Ban ka cý lýk li san sý ver me ve ya ver me me (kýt lýk ran tý ya rat mak su re tiy le). 34- a ban cý ban ka þu be le ri ne ül ke de ku rul muþ ban ka sta tü sü ve rip, ser ma ye dar la rý sa ta bi le cek his se sa hi bi yap ma. 35- a tý rým ban ka la rý na mev du at top la ma li san sý ver me. 36- Mev du at si gor ta sis te mi ni a ma cý dý þýn da kul lan ma (ti ca ri mev du at sa hip le ri nin kur ta rýl ma sý vb.). 37- He sap sýz ki tap sýz borç la nan la rý ya sal dü zen le me ler le yü küm lü lük le rin den kur tar ma. Lis te nin ek sik le ri, baþ ka yön tem ler mut la ka var dýr. a pa ca ðý nýz ek le ri, e leþ ti ri le ri ve ve re ce ði niz ör nek le ri bek li yo rum. Ha kan Öz yýl dýz Ha ber türk, 5 Ey lül 2012 TÜR KÝ E NÝN so ru nu Ýs lam mý dýr? ok sa Ke ma lizm mi dir? Gün de lik an lam da sor mu yo rum. Çok da ha ge nel, u zun va de li, ta rih sel an lam da so ru yo rum. Þu ve ya bu par ti ye oy ver mek, þu ve ya bu so mut po li ti ka yý sa vun mak an la mýn da de ðil, bir üst so yut la ma dü ze yin den ba ka rak so ru yo rum. Ge le ce ðin top lu mu nu ta sav vur e de bil mek a çý sýn dan, da ha a dil, da ha e þit lik çi, sö mü rü süz, bas ký sýz bir top lu mun ö nün de ki en gel le ri kal dý ra bil mek a çý sýn dan so ru yo rum. Sor ma mýn ne de ni a ni bir fel se fe me ra ký de ðil. Tür ki ye de son 15 yýl dýr ya þa nan tüm si ya sî ge liþ me le rin te me lin de bu so ru nun yat tý ðý ný dü þü nü yo rum da, o ne den le so ru yo rum. ok ya hu! di ye cek si niz. Bin ler ce baþ ka ö nem li ko nu sa ya cak sý nýz, ay rýn tý lý þey ler an la ta cak sý nýz, me se le le rin çok da ha kar ma þýk ve çok yön lü ol du ðu nu söy le ye cek si niz. El bet te var. A ma hep si nin te me lin de, kö kün de bu so ru ve top lu mun bu so ru ya ver di ði ce vap ya tý yor. (...)CHP nin ço ok u zun za man ik ti da ra ge le me ye cek ol ma sý nýn ve kü çük u lu sal cý sol par ti le rin si li nip git miþ ol ma sý nýn kö kün de bu ce vap var. On beþ yýl dýr Tür ki ye de ya þa nan tüm kes kin saf laþ ma lar da saf la rý ta yin e den, bu so ru ya ve ri len ce vap. Þe ri at ge li yor mu, gel mi yor mu? Nec met tin Er ba kan ýn baþ ba kan ol ma hak ký var mý dýr, yok mu dur? Ab dul lah Gül cum hur baþ ka ný o la bi lir mi, o la maz mý? Ba þör tü lü bir ka dýn Çan ka ya da o tu ra bi lir mi, o tu ra maz mý, Ta pu-ka das tro da i re le ri ne gi re bi lir mi, gi re mez mi? Teh li ke nin far kýn da mý sý nýz, de ðil mi si niz? Er ge ne kon var mý dýr, yok mu dur? Ge - bo yu im kan sýz dý. Cum hu ri yet te ha ber sür man þet ti: Bit sin ö lüm ler! Or ta do ðu: Ar týk ye ter! e ni As ya: Ý çi miz ya ný yor. Kö þe le ri o ku yo rum. Ge nel lik le kli þe cüm le ler, yýl lar dýr de ðiþ me yen. Ba zý la rý ye ni gi bi bir ha va ve ri yor, PKK nýn ye ni o yu nu, ye ni stra te ji si gi bi... PKK nýn ar ka sýn da ki dýþ güç ler sa yý lý yor: Ý ran, I rak, Su ri ye, Ýs ra il... Ki min de A me ri ka nýn PKK ya is tih ba rat des te ðin den söz e di li yor. Fa i li meç hul ci na yet ler in 1990 lar da ki gi bi ye ni den hort la ya bi le ce ði ni, BDP nin ka pa tý la bi le ce ði ni, Kürt le rin oy la rýy la se çi len ba zý mil let ve kil le ri nin yi ne 1990 lar da ki gi bi hap se a tý la bi le ce ði ni, med ya nýn da ha da sý ký ya a lý na bi le ce ði ni o ku yo rum sa týr a ra la rýn da... Kli þe baþ lýk lar, kli þe yo rum lar gi bi bun lar da da ye ni o lan bir þey yok lar da ya þan dý bun lar... e ni o lan hiç bir þey yok. El bet te a cý lar i çi mi zi a cý ta cak. El bet te PKK yý ký na ya ca ðýz. KEÞKE ku þak lar bo yu bi ze o kul da ez ber le ti len mem le ket man za ra sý doð ru ol say dý... Ger çek ten þý rýl þý rýl de re ler, çok u zak ta da ol sa hep bi zim ka lan köy ler ve bir le þen dost el ler i le be zen miþ ol say dý bu top rak lar... Kah ra man lýk de sen var, dost luk de sen var/ el ma sý var, ay va sý var, hem de na sýl na rý var di ye þar ký lar, þi ir ler söy le mek va ta ný mý zý gü zel kýl ma ya yet sey di... Keþ ke! A ma o kul lar dev le tin... Bir de a cý sýy la tat lý sýy la ha yat o ku lu var. Baþ ka bir ta rih var; ku þak tan ku þa ða, dil den di le ak ta rý lan bir ta rih... Öy le öy le öð re ni yo ruz ki, ta ba þýn dan iþ ler i yi yü rü me miþ! De re ler ku ru muþ, u zak ta ki köy ler u nu tul muþ, hal kýn a cý yý bal ey le me si kâr et me miþ... Bu gün mut suz sak, bu gün ya ra la rý mýz bir bir ka ný yor, ca ný mýz çok fe na ya ný yor sa... Bun dan. *** Ge çen gün Hýn cal a bi (U luç) il ko kul þi ir le ri, marþ la rý, þar ký la rý eþ li ðin de þöy le yaz dý... Ben ço cuk ken mil let tik... Tür kü, Ru mu, Er me ni si, Kür dü, Çer ke si, Boþ na ðý, Po ma ðý, La zý, Gür cü sü, da ha ak lý ný za ge len ne si var sa, o suy la mil let tik. Keþ ke doð ru ol say dý!.. Keþ ke bu ço cuk su nos tal ji nin bel li bir ke sim dý þýn da top lum sal kar þý lý ðý bu lun say dý! Þim di alt al ta yaz sam... nel kur may ca dar be plan la rý ya pýl mýþ mý dýr, ya pýl ma mýþ mý dýr? Lav si la hý lav si la hý mý dýr, bo ru mu dur? Is lak im za ýs lak mý dýr, ku ru mu dur? Si liv ri de ya tan lar va tan kah ra ma ný mý dýr, suç lu mu dur? A na ya sa, az da ol sa çok da ol sa, de ðiþ ti ril me li mi dir, de ðiþ ti ril me me li mi dir? 19 Ma yýs tö ren le ri tank, top ve tü fek ler le ya pýl ma lý mý dýr, ya pýl ma ma lý mý dýr? Or han Pa muk va tan ha i ni mi dir, ro man cý mý dýr? Dev le tin gasp et ti ði a zýn lýk mülk le ri i a de e dil me li mi dir, e dil me me li mi - dir? al çýn Kü çük zýr de li mi dir, dün ya ça pýn da bir ay dýn mý dýr? So ner al çýn ýrk çý ve Er ge ne kon cu bir pis lik mi dir, Türk ga ze te ci li ði nin o nu ru mu dur? Su ri ye de E sed em per ya liz me kar þý sa va þan bir kah ra man mý dýr, e li kan lý bir dik ta tör mü dür? Da ha say fa lar ca de vam e de bi li rim. A ma ge rek yok her hal de. He men he men hiç kim se bu so ru la rýn ce va bý ný dü þü nür ken, Dur ba ka lým, Tür ki ye nin so ru nu Ýs lam mý dýr, yok sa Ke ma lizm mi dir? O na gö re ka rar ve re yim de me miþ tir el bet. A ma in san lar ap tal ol ma dý ðý i çin, bu top lu mun bü yük ço ðun lu ðu, ay rýn tý lý ve de ðiþ ken gö rüþ le ri ne o lur sa ol sun, dok - El bet te ha ya tý ný kay be den as ker le re ü zü le ce ðiz, rah met di le ye ce ðiz. El bet te ö len PKK lý la ra da i çi miz ya na cak. El bet te ye ter ar týk di ye, a na lar da ha faz la göz ya þý a kýt ma sýn di ye hay ký ra ca ðýz. A ma bun lar da ye ni de ðil. O tuz yýl dýr ya pý yo ruz bun la rý. A çýn 1990 la rýn ga ze te le ri ni. Man þet ler týp ký bu gün kü gi bi dir. Kö þe ler de yo rum lar tor na tez ga hýn dan çýk mýþ gi bi dir. Si ya set çi le rin de meç le ri de fark lý de ðil dir. De ði þen ne dir? 1990 lar da Ge nel kur may yön len di rir di med ya da hil her þe yi, bu gün si vil ik ti dar ya pý yor bu i þi. e ni o lan ga li ba bu. As ker ses siz. Si vil o to ri te nin em rin de. A ma as ke ri o to ri te nin bir nok ta yý yer li ye ri ne o turt tu ðu nu sa ný yo rum. Bu da, Ak Par ti ik ti da rý nýn PKK ko nu sun da ar týk u zun ca sü re dir as ke rin yö rün ge si ne o tur du ðu ger çe ði dir. Dev let böy le bir þey. Ken di i çi ne çe ki yor, dö nüþ tü rü yor. An ka ra lý laþ tý rý yor! Tür ki ye yi gü zel gün ler bek li yor di ye mi yo rum. Ha san Ce mal, Mil li yet, 5 Ey lül 2012 Türkiye nin problemi Kemalizm Bü yük ço ðun lu ðun din le, din dar lýk la hiç bir so ru nu yok. A ma ken di si ne Ke ma - lizm a dý al týn da da ya tý lan ya þam ve dü þün ce tar zýy la, bun la rýn da ya týl ma tar zýy la so ru nu var. san yýl dýr na sýl ya þa dý ðý ný, ce be rut ve si lah lý bir dev let ta ra fýn dan na sýl ya þat tý rýl dý ðý ný bi li yor. Ve bun dan hoþ lan mý yor. Bu bü yük ço ðun lu ðun Ýs lam la, din le, din dar lýk la hiç bir so ru nu yok. A ma ken di si ne Ke ma lizm a dý al týn da da ya tý lan ya þam ve dü þün ce tar zýy la, bun la rýn da ya týl ma tar zýy la, so pa kul la nýl ma sý ve a ba al týn dan so pa gös te ril me siy le so ru nu var. a ni Ke ma list dev let le so ru nu var. Ön ce Re fah, son ra da AK Par ti nin or ta ya çý ký þý ve yük se li þi, iþ te bu so ru nun ci sim leþ miþ i fa de si, si ya sî yan sý ma sý. Top lum bu par ti le re Ýs lam cý ol duk la rý i çin de ðil, a ma Ke ma list ol ma dýk la rý i çin oy ver di. Dok san yýl dýr sýr týn da ta þý dý ðý Ke ma list dev let yü kü nün bi raz ha fif le ye ce ði ni um du ðu i çin ver di. Ve yu ka rý da sý ra la dý ðým bü tün saf laþ ma nok ta la rýn da ay ný sað du yuy la dav ran dý. Res mî i de o lo ji nin de ðil, o nu e leþ ti ren le rin ya nýn da saf tut tu. Bay ram de ðil, sey ran de ðil, ben bu ya zý yý ni ye ya zý yo rum? Þu o ku yu cu mek tu bu na ce va ben: Çe tin Al tan a mek tup ya zan lar o na, e li ka lem tut tu ðu i çin, Vur þe ref siz le re, vur kom pra dor la ra der ler miþ. Ben de vur di yo rum, a ma bi raz he def gö ze te rek vur, se nin de di ðin gi bi 80 yýl ön ce si ya set ya pan la ra de ðil, bu gün si ya set ya pan la ra söy le söy le ye ce ði ni. a ni Ke ma lizm i de ðil, AK Par ti yi e leþ tir. El bet te AK Par ti yi a cý ma sýz ca e leþ ti re ce ðiz. E leþ ti ri yo ruz. A ma Ke ma list dev le ti e leþ tir me yen ler, AK Par ti yi e leþ tir me hak ký ný ka za na maz. AK Par ti ge lip ge çi ci dir. Ke ma lizm i se bu dev le tin te me li dir. Ro ni Mar gu li es Ta raf, 5 Ey lül 2012 Bu ya ra lar bu gün a çýl ma dý, hep var dý! 1934 Trak ya o lay la rý... A zýn lýk va kýf la rý nýn mal ve mülk e din me si ni ya sak la yan 1936 Be yan na me si Der sim is ya ný ve ký yý mý Var lýk Ver gi si uy gu la ma sý ve sür gün ler Ey lül 1955 te Ýs tan bul da gay ri müs lim va tan daþ la ra kar þý ýrk çý yað ma, ta lan ve nef ret se li... Art ar da pat lak ve ren Do ðu (Kürt) is yan la rý... U zat ma ya ge rek var mý? Sa de ce þu say dýk la rý mý ba sit çe ir de le mek bi le biz es ki den ne i yiy dik te zi ni yer le bir e der. *** Hep si bir ya na... Söy le yin... (...)Sün ni le rin se kü ler leþ ti ril me si ve di ðer bü tün et nik top lu luk la rýn Türk leþ ti ril me si he de fi ne o dak lan mýþ bir dü zen ü ze rin de ki ci la yý da ha ne za ma na ka dar ko ru ya bi lir di? Bil mek zo run da yýz ki, dev le tin mil li e ði tim müf re da tý ve bü rok ra tik seç kin le rin ta ri hiy le ger çek ler a ra sýn da u çu rum var. Hem za ten dev let bir kez Ha zýr ol de di di ye, ha yat sür git ha zýr da dur mu yor. Mut lu ol em ri ve ri lin ce, mut lu o lun mu yor. Her ke si mi ku cak la yan ve mut lu bir mil let ol ma yý is ti yor sak... A sýl bun dan son ra o la ca ðýz... Ba rýþ ma yý bi lir, ya ra la rý mý zý sa rar ve ge le ce ðe gü ven le ba ka cak bir çý kýþ yo lu bu lur sak... Bu lu ruz, e mi nim. Haþ met Ba ba oð lu, Sa bah, 5 Ey lül 2012 Bi zim fir ma mýz, yol lar da na maz mo la sý ve rir! Ne re dey se ya rým a sýr dýr, þe hir le r a ra sý yol lar da se ya hat et mek te yiz. Do la yý sýy la, yol lar da ki bu na maz mo la sý i þi, çok ça ya þa dý ðý mýz bir ha di se. Bu mev zu i le a lâ ka lý, ba zen yaz dýk da Ge rek bi zim, ge rek se di ðer a ða bey ve kar deþ le ri mi zin ba þýn dan ge çen çok ma ce ra ya þa hit o lup, din le mi þiz dir. E ðer bu gün yol lar da ki din len me te sis le ri nin ve ya mo la yer le ri nin, a kar ya kýt is tas yon la rý nýn bir ço ðun da mes cit var sa, bu nun mü seb bi bi, baþ ta Nur Ta le be le ri ol mak ü ze re, di ðer di nî ce ma at ler dir. Az mý ma ce ra ya þa mý þýz dýr? Ne ler gör dük, ne ler ge çir dik bu hu sus ta. Ge rek a ða bey le ri miz ol sun, ge rek biz o la lým bu ya þa dýk la rý mý zý an lat sak, her hal de bir ro man çý kar or ta ya. Has sa ten de, 70 li yýl lar da ya þa dýk la rý mýz gö zü mü zün ö nü ne ge li yor da, Ne gün ler di a Rab bi? de mek ten ken di mi zi a la mý yo ruz. Bir se fe rin de, 70 li yýl lar da i di zan ne de rim, bir Ýs tan bul-an ka ra se ya ha ti es na sýn da, Bo lu Da ðýn da mo la ver miþ ti o to bü sü müz. A ma tam kal kýþ sa a tin de de na maz vak ti gir miþ ti. Beþ da ki ka bek le me le ri i çin ri ca et tik, söy le dik ka bul et me di ler. Bi zim na ma zý mýz da kýy met li ol du ðu i çin, o to bü se bin me yip, na ma zý mý zý kýl dýk tan son ra baþ ka bir o to büs le yo la de vam et miþ tik. i ne, rah met li Mus ta fa Öz soy A ða bey le be ra ber yap tý ðý mýz bir Kon ya An ka ra se ya ha tin de, mo la ye rin de na maz ký la cak yer ol ma dý ðýn dan, in þa at tah ta la rý ný yan ya na ge ti rip, ce ma at le na maz kýl mýþ týk ken di siy le. i ne, da ha ön ce bir ya zý da be lirt ti ðim bir ha di se da ha var, o da þu: Er zu rum da es ki den bir Ý nam Ho ca var dý. Rah met li i yi bir Nur Ta le be siy di ve i mam lýk yap tý ðý ca mi de de, Nur la rý an la týr dý. Ýþ te o zat, bun dan yýl lar ön ce, me sai ar ka da þý mýz o lan oð lu nun ya ný na gel miþ ve be ra ber ce Bur sa dan Er zu rum a dö nü yor lar mýþ. Bir müd det yol al dýk tan son ra ak þam na ma zý nýn vak ti gir miþ, o za man 90 yaþ ci va rýn da o lan Ý nam Ho ca e ði le rek þo fö re, Þo för bey, ak þam na ma zý nýn vak ti gir di, mü sa it bir yer de dur da na ma zý mý zý ký la lým de miþ. Þo för de, u mur sa maz bir ta výr la, Ha cým, son ra ka za ya par sýn de miþ. Bu söz, ho ca yý þaþ kýn lý ða uð rat mýþ, çün kü ge nel lik le do ðu o to büs le ri bu na maz hu su sun da has sas ol duk la rýn dan hiç öy le bir ce vap bek le mi yor muþ. Ho ca, o tur du ðu ön kol tuk tan he men a ni bir ha re ket le ye rin den kal kýp, di rek si yo na ya pýþ mýþ. Þo för þa þýr mýþ, Ne ya pý yor sun ha cým? de miþ. Ho ca da Er zu rum þi ve siy le Kalk u la, a ra ba yý ben sü re ce ðim de miþ. Ta biî her kes te bir þaþ kýn lýk ve me rak... Þo för, Ha cým sen bu nu na sýl sü rer sin? de yin ce, Ni ye u la? Bak gör dün mü, ol mir de ðil mi? Ben se nin i þi ne ga rý þir mi yem de, sen be nim i þi me ga ri þir sen... Kalk mýþ bir de na maz hu su sun da fet va ve rir sen. Ben ho ca yam, fet va ve ri le cek se o nu ben bi li rem. de yin ce, ta biî þo för, mü sa it bir yer de na maz mo la sý ver mek mec bu ri ye tin de kal mýþ. As lýn da Müs lü man la rýn di nî bir ve ci be si o lan na ma zýn vak ti, se yir es na sýn da gi ri yor sa bu na mü sa ma ha lý bak mak lâ zým. Bu, di nî bir me se le dir. O nun e sas o lan þek li þu dur: Tren, u çak ve ge mi gi bi, dur du rul ma sý im kân sýz va sý ta la rýn i çin de se yir es na sýn da, müm kün se a yak ta, de ðil se, o tu ra rak na maz ký lý nýr. A ma o to büs gi bi dur du rul ma sý müm kün o lan va sý ta lar da, a zi met o lan o to büs ten i ne rek na maz kýl mak týr. O nun i çin, na maz ký lan la ra ko lay lýk sað lan ma lý dýr. Me se lâ, bir fir ma çý kýp da, rek lâm ya pýp baþ lýk ta ki cüm le yi i lân et se, Bi zim fir ma mýz, yol lar da na maz mo la sý ve rir! de se, ne o lur? Val la hi çok þey o lur. Din de has sas in san lar, e ðer o fir ma nýn di ðer ö zel lik le ri de i yiy se, hep o fir ma ya a kýn e der. As lýn da bu mev zu, nor mal bir ih ti yaç gi bi gö rül me di ðin den do la yý bü yü tül mek te dir. Me se lâ; mo la ye ri nin dý þýn da se yir es na sýn da bir yol cu, za ru ret du ru mun da tu va let fa lan ih ti ya cý o lun ca du rup o nu bek li yor lar, bu bir ih ti yaç o la rak gö rü lü yor. Hâl bu ki Müs lü man la rýn na maz la rý da en az tu va let ih ti yaç la rý ka dar hak kýy ken, ma a le sef ba zý fir ma lar bu nu ka a le al ma yýp, üs te lik nâ hoþ þe kil de mu a me le de bu lu na bi li yor lar. Ta biî bu na maz kýl ma i þi ni is tis mar et me mek de lâ zým. Biz ge nel lik le Ba tý vi la yet le ri miz de ki se ya hat ler de, yol cu luk müd de ti ni na maz vak ti ne gö re a yar lý yo ruz. A ma ta bi î, za ru ret du rum la rý ol du ðun da da, þir ket ler o na gö re dav ran ma lý. Bir za man bu na maz mo la sý me se le sin de bi ri si þo för den ri ca et miþ. Þo för de Du ra ma yýz a ce le miz var de miþ ve bir müd det son ra o to bü sün las ti ði pat la yýn ca, beþ da ki ka na maz mo la sý ye ri ne, i ki sa a te ya kýn las tik pat la ma mo la sý ver mek du ru mun da kal mýþ lar.

12 12 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE Ý LAN TEBRÝK ve DUURU Burdur Mehmet Akif Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Erkek ve kýz öðrencilerimize kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Burdur : (0 543) Bucak : (0 505) Burdur eni Asya Temsilciliði DUURU Eðitim Öðretim ýlýnda Lise Son Sýnýf ve Üniversiteye Hazýrlanan Erkek Öðrencilere Bursa Hizmet Binamýzda Barýnma ve Eðitim Hizmetleri verilecektir. Kayýtlarýmýz devam etmektedir. Tel: 0 (224) Gsm: (0 535) Bursa eni Asya Derneði DUURU Pamukkale Üniversitesini kazanan Bay ve Bayan öðrenciler için uygun barýnma imkânlarýmýz vardýr. Bayanlar için: (0 507) Erkekler için: (0 533) (258) Denizli eni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUURU Muðla Üniversitesini kazanan öðrencilere kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Mehdi Tekin (0 506) Muðla eni Asya Temsilciliði TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Mehmet Kalýnoðlu'nun oðlu Hasan Said ile Berra Nur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrîk eder, genç çifte iki cihân saâdeti dileriz. Mehmet Aksoy ve Ailesi / ÇORLU SATILIK DEVREMÜLK Ýhlas Armurtlu'da 5 Ocak -19 Ocak arasý devremülk satýlýktýr. Tel: (0 535) TAZÝE Muhterem kardeþimiz Ýsa Çelik'in kayýnpederi Mahigül Hanýmefendinin babasý Osman Sonkaya'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Çorlu eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Mehmet Kalýnoðlu'nun oðlu Hasan Said ile Berra Nur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrîk eder, genç çifte iki cihân saâdeti dileriz. Çorlu eni Asya Okuyucularý SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (az) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0 532) SAHÝBÝNDEN SATILIK KANGO 2005 model, 1.5, camlý, çok temiz ve bakýmlý km de beyaz renkli Kango sahibinden satýlýk. Tel: (0 536) T. C. ELAZIÐ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) Dosya No: 2012/1532 esas. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : TAPU KADI: 1 nolu taþýnmaz Kýrklar Mahallesi, Baþak sk no: 25'de bulunan Hüseynik Mahallesi, 806 ada, 12 parsel zemin kat 4 nolu mesken 130 m 2 ; 2. nolu taþýnmaz Hüseynik Mahallesi, 806 ada, 12 parsel, bodrum kat 2. nolu baðýmsýz bölüm 40 m 2 ; 3. nolu taþýnmaz Elazýð Merkez ilçe, Akçakiraz köyü, Mezarlýk yolu mevkii, 102 ada, 6 nolu parsel 2. kat kargir bina 424,86 m 2 ; ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ: 1) Kýrklar Mahallesi Baþak Sokak No: 25'de bulunmaktadýr. Tapuya Hüseynik mahalle si a da 806 par sel 12'de ze min kat 4 no lu mes ken o la rak Se - vim Öz de mir a dý na tam his se i le ka yýt lý bu lun mak ta dýr. Gay ri men ku lun ar sa pa yý mik - ta rý 1027x64/1027= 64 m 2 dir. Gay ri men ku lün yer al dý ðý i mar a da sý Þe hir i mar pla nýn da bi ti þik ni zam 3 kat ya pý laþ ma ya i zin li ko nut a la nýn da bu lun mak ta dýr. Gay ri men ku lün bu lun du ðu bi na 3 kat lý BA kar kas bir bi na o lup yýp ran ma pa yý % 15 dir. A part man da i - re si 1 sa lon, 3 o da, mut fak, ban yo ve wc'den i ba ret o lup net kul la ným a la ný 130 m 2 ci va - rýn da in þa at a la ný i se 138 m 2 ci va rýn da dýr. Gay ri men kul tüm be le di ye hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup þe hir mer ke zi ne ve ti ca ri a lan la ra u zak bir ko num da, top lu ta þý ma a raç la rý gü zer gâ hý na u zak týr. Gayrimenkulün serbest piyasa rayiçleri ile satýþ deðeri TL olarak saptanmýþtýr. KDV oraný % 1'dir. 2) Gayrimenkul ad res ve ö zel lik le ri ba ký mýn dan 1. mad de de ki gay ri men kul i le ay ný ö - zel lik te dir. Ta pu ya Hü sey nik ma hal le si a da 806 par sel 12'de bod rum kat 2 no lu ba ðým - sýz bö lüm mes ken o la rak Se vim Öz de mir a dý na ka yýt lý bu lun mak ta dýr. Gay ri men ku lün ar sa pa yý mik ta rý 1027x60/1027= 60 m 2 dir. Bod rum kat a part man da i re si 2 o da, mut - fak, ban yo ve wc'den i ba ret o lup net kul la ným a la ný 40 m 2 in þa at a la ný i se 45 m 2 ci va - rýn da dýr. Bod rum kat da i re gay ri men ku lun su bas man ko tu yük sek te ol du ðu i çin tamamen zemine gömülü olmayýp 1,5 mt. zeminden yüksektir. Gayrimenkulün serbest piyasa rayiçleri ile satýþ deðeri ,00 TL olarak saptanmýþtýr. KDV oraný % 1'dir. 3) Akçakiraz Beldesi De mir so kak No: 1'de bu lun mak ta dýr. Ta pu ya Per çenç (Ak ça ki - raz) kö yü a da 102 par sel 6'da m 2 2 kat lý kar gir bi na ve ar sa sý o la rak tam his se i - le Mu rat Öz de mir a dý na ka yýt lý bu lun mak ta dýr. Gay ri men kul 2 kat lý BA yýð ma bir bi na o lup yýp ran ma pa yý % 15'dir. E vin ze min ka tý dük kân ve de po o la rak ya pýl mýþ týr. Ýn þa at a la ný 180 m 2 fay da lý kul la ným a la ný 165 m 2 dir. 1. kat i se mes ken o lup 1 sa lon, 4 o da, mut fak, ban yo ve wc'den i ba ret tir. Ev sac ça tý lý, dýþ cep he si ka le te ra sit sý va i le sý va lý dýr. Dük kân doð ra ma la rý de mir doð ra ma o lup e vin pen ce re doð ra ma la rý PVC, ka pý lar ah þap doð ra madýr. Bahçede çeþitli yaþ ve cinste adet bitki bulunmaktadýr. Gayrimenkulün yer aldýðý imar adasý Akçakiraz Beldesi imar planýnda ayrýk nizam 2 kat yapýlaþmaya izinli konut alanýnda bulunmaktadýr. Gayrimenkulün serbest piyasa rayiçleri ile satýþ deðeri ,00 TL olarak saptanmýþtýr. KDV oraný % 18'dir. Satýþ þartlarý: 1-1. Nolu taþýnmazýn birinci Satýþý Pazartesi günü saat 10:00, 10:05 saatleri arasýnda; 2. nolu taþýnmazýn birinci satýþý Pazartesi günü saat 10:10-10:15 saatleri arasýnda ; 3. nolu taþýnmazýn birinci satýþý Pazartesi günü saat 10:20-10:25 saatleri arasýnda ; Elazýð Adliyesi -1. kat icra satýþ odasýnda açýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le Per þem be gü nü E la zýð Ad li ye si 1. kat ic ra sa týþ o da sýn da ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma - da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra - na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edecekle rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. TEL LA LÝ E SA TIÞ BE - DE LÝN DEN KAR ÞI LA NA CAK TIR, dam ga ver gi si, KDV, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a - it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayýtlý adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatý iade edilen ilgililere bu satýþ ilaný tebligat yerine geçer, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1532 ESAS sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilân olunur (ÝÝK. m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Ýlgililere tebligat yapýlamadýðý taktirde bu ilan teblið yerine geçer. B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. T. C. KADIKÖ 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GARÝMENKUL AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/651 Talimat. Bir borçtan dolayý ipotekli olup sa týl ma sý na ka rar ve ri len ta þýn maz la rýn cin si, ni te li ði, kýy me ti, a de di, ev sa fý, ö nem li ö zel lik le ri a þa ðý da be lir til miþ tir. Ýþ bu sa týþ i la ný nýn ta pu - da ad re si bu lun ma yan Ýl gi li le re ve teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re Ý ÝK 127. md. u ya rýn ca teb lið ye ri ne ka in o la ca ðý i lan o lu nur. 1) TAPU KADI: ÝSTANBUL ÝLÝ, KADIKÖ ÝLÇESÝ, ÝBRAHÝMAÐA MAH. 57 PAFTA, 1244 ADA, 43 PARSEL, 116/14628 ARSA PALI, A2 BLOK, 7. KAT, (32) BAÐIMSIZ BÖLÜM NOLU MESKEN VASIFLI TAÞINMAZ. ÝMAR DURUMU: Kadýköy Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü'nün ta rih ve sa yý lý ya zý sý na gö re, ta rih li 1/1000 öl çek li Uy gu - la ma Ý mar Pla ný na gö re Kaks: 1,20, max TAKS: 0,30 ya pý lan ma þart la rýn da ay rýk ni zam ka nut+ti ca ret a la nýn da, kýs men yol da, kýs men de ö zel a çýk spor a la nýn da kal mak ta dýr. TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU: Sa tý þa ko nu ta þýn maz, Ka dý köy il çe si, A cý ba - dem ma hal le si, ar ka cep he den Li se cad de si ne ön ta raf tan i se A cý ba dem cad de si ne cep he li o lan Ýb ra hi ma ða Ko nak la rý o la rak bi li nen, et ra fý çev ri li, gü ven li ði bu lu nan Li se Cad de sin den 22 ka pý nu ma ra sý a lan, be to nar me kar kas sis tem de ya pýl mýþ, Ýb ra hi ma ða Ko nak la rýn da yer al mak ta dýr. Da i re yak la þýk 110 m 2 a la na sa hip o lup gi riþ te bir hol, ho le a çý lan sa lon, bal kon lu mut fak i le bir ko ri dor, bi ri e be veyn ban yo lu, bi ri si i se bal kon lu 2 ya tak o da sý, tu va let ve ban yo bu lun mak ta dýr. er dö þe me le ri, ýs lak ze min ler, hol ve mut fak ta ka ro kap la ma, sa lon ve o da lar da par ke kap lý dýr. Mut fak tez gâh alt ve üst do - lap la rý, ban yo la va bo, klo zet ve du þa ka bin bu lun mak ta dýr. Bi na nýn her ka týn da 4 da i re bu lun mak ta o lup bi na ya a it a çýk o to park a lan la rý ve çev re dü ze ni ya pýl mýþ bah çe bu - lun mak ta dýr. Mer ke zi sis tem li ka lo ri fer li ý sýn ma tü rün de dir. Be le di ye alt ya pý hiz met le - rin den ve u la þým o la nak la rýndan yararlanmaktadýr. TAÞINMAZIN TAKDÝR OLUNAN KIMETÝ: ,00 TL (BeþyüzbinTürklirasýdýr) dir. 2) TAPU KADI: ÝSTANBUL ÝLÝ, ATAÞEHÝR ÝLÇESÝ, ÝÇERENKÖ MAHALLESÝ, 3273 ADA, 12 PARSEL, 1/216 ARSA PALI, A BLOK, 1. KAT, (6) BAÐIMSIZ BÖLÜM NOLU MESKEN VASIFLI TAÞINMAZ. ÝMAR DURUMU: Ataþehir Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü'nün tarih ve sayýlý yazýsýna göre, tarihli 1/1000 ölçekli Ýçerenköy ýslah-revizyon Uygulama Ýmar Planýna göre KAKS: 2,70. TAKS: 0,25, H: serbest irtifalý, ayrýk nizam konut alanýnda kalmaktadýr. TAÞINMAZLARIN HALÝ HAZIR DURUMU: Sa tý þa ko nu ta þýn maz, A ta þe hir Ýl çe si, Kü - çük Bak kal köy Mah. Kü çük Bak kal köy yo lu cad de si i le Zü bey de Ha ným So ka ðý nýn ke siþ - ti ði yer de bu lu nan, Kü çük Bak kal köy yo lu cad de sin den 29 ka pý nu ma ra sý a lan, et ra fý çev ri li, ka pý sýn da gü ven li ði o lan, ka pa lý a çýk o to par ký bu lu nan, çev re dü zen le me si ya pýl - mýþ, ço cuk o yun sa ha sý ve yüz me ha vu zu nun bu lun du ðu, Þe ker Ev ler Si te si o la rak bi li - nen si te i çe ri sin de yer al mak ta dýr. Da i re yak la þýk 120 m 2 a la na sa hip o lup gi riþ te bir hol, ho le a çý lan sa lon, bal kon lu mut fak i le bir ko ri dor, 3 ya tak o da sý, tu va let ve ban yo bu - lun mak ta dýr. Mut fak, hol. ýs lak ze min ler ka ro kap lý o lup sa lon ve o da lar par ke kap lý dýr. Mut fak ta tez gah alt ve üst do lap lar mev cut o lup ban yo da la va bo, klo zet ve du þa ka bin bu lun mak ta dýr. Mer ke zi sis tem li ka lo ri fer li ý sýn ma tü rün de dir. Be le di ye alt ya pý hiz - met le rin den ve u la þým o la nak la rýn dan yararlanmaktadýr. TAÞINMAZIN TAKDÝR OLUNAN KIMETÝ: ,00-TL (ÝkiyüzseksenbinTürklirasýdýr) dir. SATIÞ ÞARTLARI: Ýstanbul Ýli, Kadýköy Ýlçesi, Ýbrahimaða Mah Ada, 43 parsel. 116/14628 arsa paylý, A2 Blok, 7. kat, (32) baðýmsýz bölüm nolu mesken vasýflý taþýnmazýn birinci artýrmasý 09/10/2012 günü saat 16:00 dan 16:10'a kadar. Ýstanbul Ýli, Ataþehir Ýlçesi, Ýçerenköy Mah Ada, 12 Parsel, 1/216 Arsa Paylý, A Blok, 1. Kat. (6) baðýmsýz bö lüm no lu mes ken va sýf lý ta þýn ma zýn bi rin ci ar týr ma sý 09/10/2012 gü nü sa at 16:30 dan 16:40'a ka dar Ka dý köy 4. Ýc ra Da i re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný aþ mak ve ay rý ca ön ce lik le ö den me si ge re ken a la cak lý la rýn a la cak la rý ný ve sa týþ mas raf la rý ný aþ mak ka yýt ve þar týy la en çok pey sü re ne i ha le e di le cek tir. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma ma sý ha lin de en çok pey sü re nin ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la; i kin ci a çýk ar týr ma lar 19/10/2012 ta ri hin de ay ný yer ve sa at ler de ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da mu ham men be de lin % 40 i le ön ce lik le ö den me si ge re ken a la cak lý la rýn a la cak la rý ný ve sa týþ mas raf la rý ný kar þý la - ma sý kay dýy la en çok pey sü re ne i ha le e di le cek tir. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar Mil li bir Ban ka nýn Te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, i ha le dam ga res mi, Ta pu a lým har cý ve mas raf lar i le % 1'i KDV a lý cý ya a it tir. Ta þýn ma zýn ay - nýn dan kay nak la nan bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö - de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý nýn da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartna me ler, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/651 Tal. Sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 03 Eylül 2012 (Ýc. Ýf. K 126) ö net me lik Ör nek No: 27. (*) Ýl gi li ler Ta bi ri ne Ýr ti fak hak ký sahipleri de dahildir. B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. TEBRÝKveDUURU Konya Selçuk Üniversitesi ve Necmeddin Erbakan Üniversitesini kazanan kardeþlerimizi tebrik ederiz. Erkek ve Kýz öðrenciler için kalacak yer temini hususunda yardým edilir. Ýrtibat Tel: (0 505) (0 531) (332) Konya eni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUURU Ankara' da Üniversite kazanan kardeþlerimizi tebrik eder. Erkek ve kýz öðrencilerimize yere hususunda yardým edilecektir. Ýrtibat: Koç urdu arkasý Akýncýlar Sk. No: 21/8 Maltepe / ANKARA Erkekler için : (0505 ) / (0312) Bayanlar için : (0506) Ankara eni Asya Temsilciliði

13 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE EÐÝTÝM 13 Cumhuriyet, medeniyet ve kanun üzerine kýsa bir deðerlendirme Gü nü müz de ba zý dün ya dev let le rin de Cum hu ri yet; cum hu rî ya ni hal kýn i da re si ol ma sý i cap e der ken is tib dat-ý mut lak þek lin de tat bi ki; me de ni ye tin de, in san lý ða fay da lý o lan ge liþ me ve ye ni lik ler ol ma sý ge re kir ken se fa hat-i mut la ka o la rak ir ti kap e dil me si; ve ka nu nun i se, a da let le uy gu lan ma sý lâ zým ken cebr-i key fî-i küf ri ye a let e dil me si mey dan da dýr. Ýþ te cum hu ri yet le i da re e dil di ði ni söy le yen, me de ni ye ti a lý yo ruz ve ka nun la rý tat bik e di yo ruz di yen dev let le rin bun la rý yu ka rý da i fa de e dil di ði þe kil de is ti mal et me le ri ni Be di üz za man Haz ret le ri se ne ler ce ev vel tes bit et miþ tir. Cum hu ri yet i da re si al týn da, tam ve sý nýr sýz bir bas ký ve mut lak dik ta tör lük ic ra et me; me de ni yet a dý al týn da, Ba tý nýn i yi ta ra fý ný ve gü zel lik le ri ni al mak ye ri ne nef sin kö tü ar zu la rý na mut lak su ret te uy ma; ve ka nun na mýy la da key fî o la rak küf re zor la ma þek lin de tat bi ki ni bir dev let te gör müþ o la rak þu tes bit le ri o ri ji nal i fa de ler dir. Cum hu ri ye tin is tib dat-ý mut la ka; me de ni ye tin se fa hat-ý mut la ka ve ka nu nun cebr-i key fî-i küf ri ye (Þu â lar) na mý al týn da uy gu - lan dý ðý ný þah sýn da ya þa mýþ týr. E vet, çok se ne ler den be ri çok dev let le rin cum hu ri yet le i da re e dil di ði söy len di ði hâl de hâ lâ bas ký lar o lu yor sa; me de ni ye tin i yi hâl le ri ni ve gü zel lik le ri ni al mak ye ri ne, lü zum suz, za rar lý ve süf lî tak lit le ri ni yap ma gay re ti de vam e di yor sa; dev le tin a na ya sa sýn da tes bit e di len ka nun la ra rað men bun lar küf re zor la yan key fî lik ler le ge çer li ký lý na bi li yor sa, bu gü zel i fa de ler hep su is ti mal e di li yor de mek tir. Be di üz za man ýn ba his mev zu u o lan mef hum lar la a lâ ka lý bi rer sö zü nü a þa ðý ya a lý yo ruz: Cum hu ri yet ki, a da let ve meþ ve ret ve ka nun da in hi sar-ý kuv vet ten i ba ret tir. (Di van-ý Har bi Ör fî) Ha ki kî me de ni yet, nev-i in sa nýn te rak ki ve ÝMAN EÐÝTÝMÝ Ý çin de ya þa dý ðý mýz çað da ce re yan e den ha di se le ri bir sos yo log, psi ko log ve pe da gog yet kin li ðiy le tah lil e de rek çý kýþ yol la rý a ra yan Be di üz za man ýn or ta ya koy du ðu re çe te ler i çin de i man e ði ti mi son de re ce ö nem li bir yer tu tar. Ý man e ði ti min de gös te ri le cek za a fi ye tin, þah sî ve iç ti maî ha yat ta son de re ce o lum suz ne ti ce ler or ta ya çý ka ra ca ðý ný be lir ten Be di üz za man, baþ ka þey ler i le ye ri dol du ru la ma ya ca ðý ný i fa de e de rek i man e ði ti mi nin ö ne mi ne þu cüm le ler le dik kat çe ker: Bu va tan da ki mil le tin bir ih ti yac-ý fit rî si hük mü ne ge çen di ya net, sa lâ hat ve bil has sa i man ha ki kat le ri nin öð re nil me si ha ki ka ti nin ye ri ni hiçbir te rak ki yat, hiç bir me de ni yet tu ta maz (Þu â lar, 299) Ýn sa nýn en te mel ve za ru rî ih ti yaç la rýn dan bi ri si ne dik kat çe ken bu tes bit gü nü müz de de ge çer li li ði ni ko ru mak ta dýr. Fer dî ve iç ti maî a lan da ya þa nan so run lar, cid dî ma na da bir tah ki kî i man e ði ti mi nin lü zum lu ol du ðu nu or ta ya koy mak ta dýr. Ý man e ði ti mi nin ya pýl dý ðý yer ler geç miþ te med re se ler i ken, gü nü müz de ar týk o kul lar ve ev ler dir. Cum hu ri yet dö ne mi ne bak tý ðý mýz da, ma ne vî ha ya tý sar san ic ra at la ra im za a tan res mî i de o lo ji nin kur du ðu o kul lar da ve ri len i man e ði ti mi nin son de re ce ye ter siz ol du ðu nu gö rü rüz. Lâ ik e ði tim sis te min de ye ti þen ön ce ki ne sil ler bu nu is pat et me ye ye ter sa ný rým. Ý man e ði ti mi nin ve ri le bi le ce ði di ðer yer ler o lan ev ler de, bir kýs mý müs tes na, son de re ce ye ter siz kal mak ta dýr. E be veyn le rin ye ter li do na ný ma sa hip ol ma ma la rý; ol sa lar bi le, çe þit li mu zýr ma ni ler yü zün den e ði ti mi sü rek li ve et ki li hâ le ge ti re - me me le ri, plân lý ve prog ram lý bir e ði ti mi ne re dey se im kân sýz kýl mak ta dýr. Hâl bu ki, ço cuk la ra ve ri le cek i man e ði ti mi nin ih ma le ge lir ya ný yok tur. Be di üz za man, Bir ço cuk, kü çük lü ðün de kuv vet li bir ders-i i ma nî a la maz sa, son ra pek zor ve müþ kül bir tarz da Ýs lâ mi yet ve i ma nýn er kân la rý ný ru hu na a la bi lir. A de ta gayr-ý müs lim bi ri si nin Ýs lâ mi ye ti ka bul et mek de re ce sin de zor o lu yor, ya ba nî dü þer. di ye rek bu na dik kat çek mek te dir. E vet, ço cuk la ra ve ri le cek i man e ði ti mi ne kü çük lük ten baþ lan ma lý dýr ve ke sin lik le ih mal e dil me me li dir. Ýman eðitiminde baz alýnacak kaynaklarýn doðrudan Kur ân ve sünnetten beslenmesi, asrýn idrakine uygun olmasý, insanýn fýtratýna hitap etmesi, doðru Ýslâmiyeti ve Ýslâmiyet e lâyýk doðruluðu esas almasý, rýza-yý Ýlâhîden baþka hiçbir maksadý olmamasý gibi özelliklere sahip olmasý gerekmektedir. Fer din ve ce mi ye tin sýh hat li bir ma ne vî ge li þim kay det me sin de son de re ce e hem mi yet li bir ro lü o lan i man e ði ti mi nde e sas a lý na cak kay nak la rýn sýh ha ti i se dik kat e dil me si ge re ken ö nem li nok ta lar dan bir ta ne si dir. Baz a lý na cak kay nak la rýn doð ru dan Kur ân ve sün net ten bes len me si, as rýn id ra ki ne uy gun ol ma sý, in sa nýn fýt ra tý na hi tap et me si, doð ru Ýs lâ mi ye ti ve Ýs lâ mi yet e lâ yýk doð ru lu ðu e sas al ma sý, rý za-yý Ý lâ hî den baþ ka hiç bir mak sa dý ol ma ma sý te kem mü lü ne ve ma hi yet-i nev i ye si nin kuv ve den fi i le çýk ma sý na hiz met et ti ðin den bu nok ta-i na zar dan me de ni ye ti is te mek, in sa ni ye ti is te mek tir. (Hut be-i Þâ mi ye) Kuv vet ka nun da ol maz sa þah sa ge çer. Ýs tib dat, mut lak key fî o lur. (E mir dað Lâ hi ka sý) Ger çek ma na da cum hu ri yet i da re si, me de ni ye tin fay da lý gü zel lik le ri ve ka nun la rýn â dil tat bi ki ge çer li ol ma dan o dev let sý nýr la rý i çin de ya þa yan la rýn tam hu zur ve sü kûn i çeri sin de ol du ðu söy le ne mez. Taþ tan, de mir den, tunç tan ve bronz dan el le rin tut tu ðu diz gin le rin den kur tul du ðu an mil let ve dev let; ta ke off de ni len bir ham ley le her ba kým dan a ta ða ge çe rek te rak ki e de cek, bu mef hum la rýn doð ru ve tam uy gu lan dý ðý bir ze mi ne ka vu þa cak týr her hâl de di yo ruz, ves se lâm. gi bi ö zel lik le re sa hip ol ma sý ge rek mek te dir. An cak bu ö zel lik le re sa hip e ser ler fer de ve ce mi ye te sað lýk lý bir ma ne vî ge li þim sü re ci ya þa ta bi lir. Pe ki, bu a sýr da bu ö zel lik le re sa hip bir kay nak var mý? di ye bak tý ðý mýz da, Be di üz za ma nýn te lif et ti ði Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nýn bu ö zel lik le re bi hak kýn sa hip ol du ðu nu gö rü rüz. Te' lif e dil di ði gün den bu ya na 7 den 70 e her yaþ tan, her ta ba ka dan, hat ta her mil let ten in san ta ra fýn dan o ku nan Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nýn bu sa ha da ki boþ lu ðu çok ra hat bir þe kil de dol du ra bi le ce ði ni hiç te red düt et me den söy le ye bi li riz. Zi ra, bu e ser le ri o ku ya rak va zi ye ti ni dü zel ten, ör nek bir in san hâ li ne ge len, yer li ve ya ban cý mil yon lar ca ki þi bu id di a mý zý ispat lar ni te lik te dir. E vet, in sa ný mad dî ve ma ne vî bo yut la rýy la bir bü tün o la rak e le a lan Ri sa le-i Nur un e ði tim sis te mi, sa de ce Müs lü man la rýn de ðil, bütün in san lý ðýn ih ti yaç la rý ný gi de re cek ev ren sel bir ma hi ye te sa hip tir. Ha ya tý ný i man hiz me ti uð run da vak fe den, mil le tin i ma ný ný se lâ met te gö re bil mek i çin a de ta çýr pý nan Be di üz za ma nýn i man hu su sun da ki ve ciz bir i fa de siyle ya zý yý son lan dý ra lým is ter se niz: Ba na, Sen þu na bu na ni çin sa taþ týn? di yor lar. Far kýn da de ði lim. Kar þým da müt hiþ bir yan gýn var. A lev le ri gök le re yük se li yor. Ý çin de ev lâ dým ya ný yor, i ma ným tu tuþ muþ ya ný yor. O yan gý ný sön dür me ye, i ma ný mý kur tar ma ya ko þu yo rum. ol da bi ri be ni kös tek le mek is te miþ de, a ya ðým o na çarp mýþ; ne e hem mi ye ti var? O müt hiþ yan gýn kar þý sýn da bu kü çük hâ di se bir kýy met i fa de e der mi? Dar dü þün ce ler, dar gö rüþ ler!.. Be ni, nef si ni kur tar ma yý dü þü nen hod gâm bir a dam mý zan ne di yor lar? Ben, ce mi ye tin i ma ný ný kur tar mak yo lun da dün ya mý da fe da et tim, a hi re ti mi de. Dar dü þün ce li, dar gö rüþ lü, ye ni lik çi li ðe kar þý, bil gi ye ka pa lý, dip lo ma lý ca hil ler ye tiþ ti ren sis te mi aþ ma nýn yo lu Ri sa le-i Nur lar dýr. Mev cut prob lem le rin a þýl ma sý, ül ke mi zin ve in sa ný mý zýn sa a de te ka vuþ ma sý i çin baþ ka çö züm teklifi o lan lar var sa be ri gel sin!.. na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði ön. Krl. Bþk. ( eni eðitim sisteminin menfî ve müsbet yönleri Top lu mun or ta la ma e ði tim se vi ye si ni ve sü re si ni yük selt mek ga ye siy le ol du ðu söy le nen ve di ye ad lan dý rý lýp, mec bu rî e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ye ni sis tem bu yýl tat bi ka ta ko nu yor. Bu sis tem de el bet te bir ta kým se vin di ri ci ve tas vip e di len ye ni lik ler mev cut tur. Me se lâ, sý nýf la ra, (ya ni or ta o kul sý nýf la rý na) seç me li de ol sa haf ta da 2 þer sa at Kur ân-ý Ke rim, Haz ret-i Mu ham med in (asm) Ha ya tý ve Te mel Dî ni Bil gi ler der si kon ma sý, bü tün o kul lar da Kur ân-ý Ke rim ders le rin de kýz la rýn ba þý ka pa lý ol ma sý ga yet mem nu ni yet ve ri ci dir. Ay ný þe kil de, Ý mam Ha tip o kul la rý nýn or ta kýs mý nýn a çýl ma sý, kýz ve er kek o kul la rý nýn a yý rý mý na de vam e dil me si ve sa i re gi bi hal kýn or tak de ðer le ri ne uy gun tat bi kat lar el bet te ki tas vip e di le cek bir du rum dur. Ne var ki, sis te min hep si bun dan i ba ret de ðil. Þim di ler de en çok tar tý þý lan ko nu, o ku la baþ la ma ya þý nýn, ço cuk la rýn 6 ya þý ný bi tir di ði Ey lül a yý ndan (72 ay dan), 5 ya þý ný bi tir di ði Ey lül a yý na (60 a ya) çe kil me si ve mec bu rî öð re tim müd de ti nin 12 yý la çý ka rýl ma sý dýr. Ay rý ca, 12 yýl lýk mec bu rî öð re tim bit me den, her han gi bir ka de me de dip lo ma ve ril me ye ce ði hu su su da ay rý sý kýn tý la ra yol a ça ca ða ben zi yor. A sýl sý kýn tý lar i se tat bi kat sý ra sýn da or ta ya çý ka cak týr. Çün kü bu sis tem, yet ki li or tam lar da tar tý þýl ma dan, is ti þa re e dil me den, bir ol du-bit ti ye ge ti ril miþ tir. Bu ko nu da Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ku rum la ra gön de ri len ve 93 so ru ya ve ri len ce vap la rý ih ti va e den bir ge nel ge mev cut tur. Bu ge nel ge de ki Bu ka nun ye te rin ce tar tý þýl dý mý? (Say fa 12) þek lin de ki bir so ru ya ve ri len ve net ol ma yan ce vap þöy le: 1997 yý lýn da 8 yýl lýk zo run lu e ði tim, hiç bir ha zýr lýk ya pýl ma dan ve o la ða nüs tü yö ne tim þart la rý nýn ge çer li ol du ðu bir dö nem de, bir da yat ma o la rak ge ti ril di ðin den bu ya na e ði tim ya pý mý zýn ke sin ti li ve ya ke sin ti siz ol ma sý tar tý þýl mak ta dýr. a ni ke sin ti li lik ve ya ke sin ti siz lik so ru nu bu ül ke de 15 yýl dýr tar tý þý lan bir ko nu dur. den mek te dir. Bu ra da be lir ti len tar týþ ma ko nu su 5+3 ya ni 8 yýl lýk Zo run lu E ði tim i çin dir, 12 yýl lýk i çin de ðil. Ay rý ca, 8 yýl lýk zo run lu e ði ti min hiç bir ha zýr lýk ya pýl ma dan, bir da yat ma o la rak ge ti ril di ði be lir ti li yor, bu doð ru dur. Pe ki, 12 yýl lýk Ke sin ti siz Zo run lu E ði tim ve o ku la baþ la ma ya þý nýn bir yýl a þa ðý çe kil me si de bir da yat ma ol ma dý mý? Bun da ha zýr lýk ya pýl dý mý? Ve ri len ce va býn de va mýn da, Cum hu ri ye tin ilk gün le rin den bu ya na zo run lu e ði tim sü re si nin u za týl ma sý her ke sim ta ra fýn dan i le ri sü rül müþ ve ge nel ka bul gör müþ bir dü þün ce dir gi bi yu var lak i fa de ler le ge çiþ ti ri li yor. Hü lâ sa, Bu ka nun is ti þa re or tam la rýn da ye te rin ce tar tý þýl ma mýþ týr! e ni E ði tim ve Öð re tim ý lý nýn ( ) baþ la ma sý na bir kaç gün kal dý. Baþ ta ilk o la rak o ku la baþ la ya cak ço cuk la rýn e be veyn le ri ol mak ü ze re, o kul, il ve il çe mil lî e ði tim mü dür lük le rin de ra hat sýz lýk lar mü þa he de e di li yor. Çün kü bu ye ni sis tem le il gi li ka nun, ha zýr lýk sýz ve alt ya pý sý ol ma dan jet hý zýy la TBMM den ge çi ri le rek bir em ri va ki ha lin de yü rür lü ðe kon muþ tur. Me se lâ, bu se ne nor mal o la rak o ku la baþ la ya cak o lan 7 ya þýn da ki ço cuk la ra, bir de 6 ya þýn da ki ço cuk la rýn ek le ne cek ol ma sý, bir çok prob lem le re yol a ça cak týr. Ev ve lâ, fark lý yaþ ta ki ço cuk la rýn ay rý sý nýf lar da bu lun du rul ma sý im kân sýz ol du ðu i çin, ay ný sý nýf ta bu lun ma sý nýn hem u yum zor lu ðu, hem de sý nýf la rýn nor mal sa yý sýnýn çok üs tün de ol ma sý hu su san bü yük þe hir ler de do la yý sýy la e ði tim, öð re tim ve kon tro lün im kân sýz ha le ge le ce ði a çýk ça gö rül mek te dir. Pe da go jik a çý dan nor mal bir sý nýf mev cu du he le de o ku la ye ni baþ la yan ço cuk lar i çin 20 ki þi ol ma lý, 30 ki þi yi geç me me li dir. Di ðer ta raf tan de vam-ta kip ko nu su da i da re nin ba þý na bü yük bir iþ a ça cak týr. 222 sa yý lý E ði tim ve Öð re tim Hak kýn da ki Ka nun a gö re, ço cu ðu nu o ku la gön der me yen ve li ve ya va si si (ço cu ðun e ði tim ve öð re ti min den me sul o lan kim se) hak kýn da ka nu nî ta ki bat ya pý lýr. Bu i se, ay ný za man da va tan da þý sý kýn tý ya so ka cak týr. Ni te kim da ha E ði tim ve Öð re tim yý lý baþ la ma dan bir çok va tan da þýn 6 ya þýn da ki ço cu ðu nu o ku la gön der me mek i çin ra por al ma te þeb bü sün de bu lun du ðu nu, ba zý va tan daþ la rýn i se bu ko nu da ce za yý bi le gö ze al dý ðý ný ba sýn dan öð ren mek te yiz. Ay ný ge nel ge nin 14. Say fa sýn da il ko ku la baþ la ma ya þý o la rak, ço cuk la rýn 30 Ey lül de 60 a yý ný dol dur muþ ol ma la rý nýn ge rek ti ði; an cak, ka mu o yun da ya þa nan yo ðun tar týþ ma lar, ta lep ler ve Ba kan lýk o la rak de ðer len dir me ler so nu cun da Ey lül so nu i ti ba rýy la 66 a yý ný dol du ran ço cuk la rýn kay de dil me si ne ka rar ve ril di ði be lir ti li yor. Bu i se bir ge ri a dým sa yý lýr. A ma ne ti ce yi pek de ðiþ tir mi yor. Çün kü, bu yýl 6,5 ya þýn da ki ço cuk lar i le 7 ya þýn da ki ço cuk lar yi ne il ko kul 1. sý ný fa kay de di le cek tir. Do la yý sýy la yu ka rý da an lat ma ya ça lýþ tý ðým o lum suz luk lar de vam e de cek tir. U ma rýz ki, Ba kan lýk ka mu o yu nun hak lý is tek le ri ne ku lak ve rip, hiç ol maz sa o ku la baþ la ma ya þý hak kýn da ki ka ra rý ný ön ce den ol du ðu gi bi 72 ay (6 ya þýn bi ti mi) o la rak de ðiþ tir sin. Böy le o lur sa, hem i da re, hem de halk bu hu sus ta ra hat la mýþ o lur!

14 14 6 ELÜL 2012 PERÞEMBE SPOR Ýnter'e 1 milyon avro telekulak cezasý verildi FUT BOL oy na dý ðý dö ne min sa yý lý gol cü le rin den Chris ti an Vi e ri, for ma sý ný giy di ði dö nem de te le fon la rý ný din le ten es ki ku lü bü FC In ter ve bu na a ra cý o lan Te le com þir ke tin den 1 mil yon Av ro luk mad di taz mi nat ka zan dý yýl la rý bo yun ca FC In ter for ma sý ný gi yen Chris ti an Vi e ri, ku lü bü nün ö zel ya þa mý ný ih lal et me si ve bu nun ken di si ni dep res yo na sok tu ðu ge rek çe siy le Mi la no Mah ke me si'nde, FC In ter ve Te le com þir ke ti a ley hin de aç tý ðý da va da taz mi nat ka zan dý. Mi la no Mah ke me si'nin ver di ði ka ra ra gö re, o yun cu su nun te le fon la rý ný din le te rek ö zel ya þa mý ný ta kip e den FC In ter ku lü bü ve Te le com þir ke ti, Vi e ri'ye 1 mil yon Av ro taz mi nat ve mah ke me mas raf la rý ný ö de me ye mah kum e dil di. Vi e ri'nin, Te le com þir ke tin den 12 mil yon Av ro, In ter'den 9,25 mil yon Av ro taz mi nat ta lep et ti ði bil di ril di. eni transfer Cris dün saðlýk kontrolünden geçti. Cris: G.Saray çok önemli bir kulüp GA LA TA SA RA'IN ye ni trans fe ri Cris, po tan si ye li o lan bir ta ký ma gel di ði ni be lir te rek, ''Bu ra da ki en bü yük a ma cým þam pi yon luk lar ka zan mak'' de di. Bre zil ya lý o yun cu, GS TV'ye yap tý ðý a çýk la ma da, sa rý -kýr mý zý lý ku lüp ten ge len tek li fi de ðer len dir di ði ni ve ö nem li bir ca mi a ya im za at tý ðý i çin mut lu ol du ðu nu di le ge tir di. Cris, ka ri ye rin de ye ni bir a dým at tý ðý ný be lir te rek, ''Be nim i çin ye ni bir dö nem baþ la dý. Ga la ta sa ray for ma sýy la ye ni bir dö ne me gi ri yo rum. Ö nem li ve po tan si ye li o lan bir ta ký ma gel dim. Þam pi yon lar Li gi'nde mü ca de le e de cek ve kad ro sun da Me lo, Ba ros, El man der gi bi fut bol cu la rý bu lun du ran bir ta ký ma gel dim. Ta kým da ki ba zý o yun cu lar la be ra ber oy na dým, ba zý la rý na kar þý mü ca de le et tim'' di ye ko nuþ tu. Ediz Bahtiyaroðlu'nun cenazesi Bur sa U lu Ca mi i'nde i kin di na ma zý ný mü te a kip ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Sa rý ka ya Me zar lý ðý'nda top ra ða ve ril di.fotoðraf: A.A HERKESÝ AÐLATTI Es ki þe hirs por'un 26 ya þýn da ki sa vun ma o yun cu su E diz Bah ti ya roð - lu'nun kalp kri zi son ra sýn da a ni ve fa tý spor ca mi a sý ný üzüntüye boð du. ESKÝÞEHÝRSPOR'UN a þa rý lý mil li fut bol cu su E diz Bah ti ya roð lu'un a ni ve fa tý spor ca mi a sýn da de rin ü zün tü ye ne den ol du. 26 ya þýn da ki sa vun ma o yun cu su E diz Bah ti ya roð lu geç sa at ler de e vin de ge çir di ði kalp kri zi so nu cu ha ya tý ný kay bet ti. E diz Bah ti ya roð lu nun ce na ze si dün Bur sa U lu Ca mi i'nde i kin di na ma zý na mü te a kip ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Sa rý ka ya Me zar lý ðý'nda top ra ða ve ril di. Es ki þe hir'de e vin de ge çir di ði kalp kri zi so nu cun da ya þa mý ný yi ti ren Es ki þe hirs por lu fut bol cu E diz Bah ti ya roð lu'na cum hu ri yet sav cý sý gö ze ti min de o top si ya pýl dý.cum hu ri yet sav cý lý ðý yet ki li le ri, genç yaþ ta ya þa mý ný yi ti ren fut bol cu E diz Bah ti ya roð lu'na Es ki þe hir Os man ga zi Ü ni ver si te si (E SO GÜ) Has ta ne si mor gun da kla sik o top si ya pýl dý ðý ný söy le di. et ki li ler, genç fut bol cu nun kalp kri zi so nu cun da ya þa mý ný yi tir miþ ol du ðu nun göz len di ði ni, her han gi bir i laç a lý mýy la il gi li bul gu la rýn gö rül me di ði ni be lirt ti. HERKES GÖZAÞLARINA BOÐULDU O top si nin ar dýn dan E diz Bah ti ya roð lu'nun ce na ze si ni ya kýn la rý ve çok sa yý da Es ki þe hirs por ta raf ta rý ta ra fýn dan tes lim al dý. E diz'in ce - na ze si Te pe ba þý Be le di ye si'ne a it ce na ze a ra cý na ko nu la rak çev re yo lu ü ze rin de ki Es ki þe hirs por Te sis le ri'ne gö tü rül dü. Bu ra da ya pý lan tö re ne Va li Ve ki li Ay dýn Te ti koð lu, E diz'in ba ba sý Ýs ma il Bah ti ya roð lu, a ða be yi En gin Bah ti ya roð lu, Es ki þe hirs por Ku lü bü Baþ ka ný Ha lil Ü nal, tek nik di rek tör Er sun a nal, yö ne ti ci ler, fut bol cu lar ve çok sa yý da ta raf tar lar ka týl dý. Ku lüp Baþ ka ný Ha lil Ü nal i le Es ki þe hirs por Ta kým Kap ta ný Ser vet Çe tin bi rer ko nuþ ma yap tý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan E diz'in Türk Bay ra ðý, Es ki þe hirs por Bay ra ðý i le for ma sý nýn ü ze ri ne ko nul du ðu ta bu tu nun ö nün de ce na ze na ma zý ký lýn dý. Tö ren de de yö ne ti ci ler, tek nik kad ro i le fut bol cu lar göz ya þý na bo ðul du. NECATÝ, EDÝZ'ÝN FORMASINI GÝDÝ Sü per Lig e kip le rin den Es ki þe hirs por, ge çen se zon Ga la ta sa ray'a trans fer o lan Ne ca ti A teþ'i ta ký ma ka tar ken, im za tö re nin de for ma yap tý rýl ma dý ðý i çin E diz Bah ti ya roð lu'nun 2 nu ma ra lý for ma sý giy di ril miþ ti. Genç fut bol cu E diz Bah ti ya roð lu ö lü mün den çok ký sa bir sü re ön ce sos yal pay la þým si te si ü ze rin den bir ha ber pay laþ tý. Es ki þe hirs por'a trans fer o lan Ne ca ti A teþ'in ken di for ma sý ný giy di ði ha be ri pay la þan E diz, "For mam da gö zün mü var Ne ca ti A bi" yo ru mu nu yap tý. EDÝZ HER IL ANILACAK Es ki þe hirs por Ku lü bü Baþ ka ný Ha lil Ü nal, tö ren de ki ko nuþ ma sýn da, Es ki þe hirs por ca mi a sý ve Türk hal ký na baþ sað lý ðý di le di. E diz'in ken di le ri i çin çok ö zel bir fut bol cu ol du ðu nu be lir ten Ü nal, ''Bah ti ya roð lu'nun ta ri fi, bir fut bol ku lü bü baþ ka ný nýn bir fut bol cu yu ta rif e de me ye ce ði nin üs tün dey di. E diz'in düz gün lü ðü, dü rüst lü ðü, ça lýþ kan lý ðý, i yi ni ye ti... E diz, a de ta bir i yi lik me le ðiy di'' de di. Ü nal, E diz Bah ti ya roð lu'ndan kim se ye kö tü lük gel me di ði ni an la ta rak, þöy le de vam et ti: ''Türk fut bo lu a dý na çok de ðer li, pý rýl pý rýl genç bir kar de þi mi zi ma a le sef kalp kri zi ne ti ce siy le kay bet tik. E diz'i ye tiþ ti ren a i le si ne, o na e mek ve ren ho ca la rý na ne ka dar te þek kür et sem az dýr. E diz, Es ki þe hirs por ca mi a sý a dý na öl me di. Her za man bi zim kal bi miz de ya þa ya cak. E diz her yýl ku lü bü müz ce a ný la cak. Fa kat bu Es ki þe hirs por'un ka de rin de mi dir? Rah met li Si nan'ý da (Si nan A la a ðaç) biz böy le kay bet tik. Þim di E diz... Rab bim'e du a e di yo rum, in þal lah bu son ol sun. He pi mi zin ba þý sað ol sun.'' Mirsad Türkcan 16 Eylül'de POTALARA VEDA EDÝOR Mirsad Türkcan jübile gelirini Novi Pazar'daki hastane yapýmýna baðýþlayacak. F.Bahçe Ülker Ýtalya yolcusu FE NER BAH ÇE Ül ker Bas ket bol Ta ký mý, ha zýr lýk maç la rý yap mak i çin 8 Ey lül Cu mar te si gü nü Ý tal ya'ya gi de cek. Ku lüp ten a lý nan bil gi ye gö re, Düz ce To puk ay la sý Te sis le ri'nde ki ha zýr lýk kam pý nýn ar dýn dan ça lýþ ma la rý ný Ýs tan bul'da sür dü ren Fe ner bah çe Ül ker, Ý tal ya'da ki i kin ci dö nem kam pýn da ha zýr lýk maç la rý ya pa cak. Sa rý la ci vert li ler, 9 Ey lül Pa zar gü nü Ro ma'da A ce a Vir tus Ro ma ve 12 Ey lül Çar þam ba gü nü de Si e na'da Mon te pasc hi Si e na i le 2 ha zýr lýk ma çý oy na ya cak. Tem sil ci miz Sar dun ya A da sý'nda Ey lül ta rih le rin de dü zen le ne cek bir tur nu va ya da ka tý la cak. FENERBAHÇE Ül ker'in, o yun cu su Mir sad Türk can'ýn jü bi le si ne de niy le CSKA Mos ko va i le 16 Ey lül Pa zar gü nü ya pa ca ðý ma çýn bi let le ri bu gün sa tý þa çý ka rý la cak. Sa rý-la ci vert li ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ül ker Sports A re na'da sa at 19.00'da baþ la ya cak kar þý laþ ma nýn bi let le ri 10, 20 ve 30 li ra dan sa tý la cak. Ge li ri Sýr bis tan'da Boþ nak nü fu su nun yo ðun o la rak ya þa dý ðý San cak böl ge si nin en bü yük þeh ri o lan No vi Pa zar'da (e ni Pa zar) ya rým ka lan zi hin sel ve be den sel en gel li ler has ta ne si ne ba ðýþ la na cak jü bi le ma çý ön ce sin de, Mir sad'ýn bu gün Fe ner bah çe Ül ker Þu be Ge nel Ko or di na tö rü Ke mal Din çer i le bir lik te Ül ker Sports A re na'da ba sýn top lan tý sý ya pa ca ðý bil di ril di. Rüþtü: Mert genç bir kaleci, sabýr gösterilmeli BEÞÝKTAÞ'IN ve milli takýmýn eski kalecisi Rüþtü Reçber, A Milli Futbol Takýmý kalecileri Mert Günok ve Cenk Gönen'e sabýr gösterilmesi gerektiðini söyledi. Rüþtü Reçber, Halkalý da eðitime baþlayan Anafen Dersanesi nin konuðu oldu. Dersane öðrencilerinin sorularýný cevaplayan Reçber, küçük yaþlarda Galatasaray taraftarý olduðunu açýklarken, futbolcu olmasýnýn ardýndan profesyonellik çerçevesinde hareket ettiðini dile getirdi. Organizasyonun ardýndan konuþan tecrübeli kaleci, vakit buldukça sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda öðrencilerle bir araya gelmeye çalýþtýðýný belirterek, Tabi bunlar bizim geleceðimiz. Çocuklarýn mutluluðu ve baþarýlarý bizler için çok önemli. Bugün de bir arada olalým dedik. Çocuklarýn soracaðý sorular varsa onlarý cevaplandýrmak istedik. Baþarýya giden yolda düþüncelerimi çocuklarla paylaþalým dedik. Burada en önemli olan þey çocuklara doðru bilgiyi ve mesajlarý vermektir. ifadelerini kullandý. ALLAH ARDIMCILARI OLSUN Milli takýmda kaleci Volkan ýn sakatlanmasýnýn ardýndan kaleyi koruyan Mert Günok un kamuoyunda eleþtirilmesiyle ilgili düþüncelerini aktaran Rüþtü Reçber, Özellikle kalecilerde biraz oynayarak biraz da destekle bir yerlere gelinebilir. Hatalar olmayacak mý? Tabii ki olacak. Bugün milli takýmýn kalesindeki Mert, genç bir arkadaþýmýz, zaman zaman hata yapacaktýr. Ýlerleyen zamanlarda da hatalar olacaktýr; ama buna sabýr gösterip destek vermek gerekir. diye konuþtu. Bu arada Rüþtü Reçber, vefat eden Eskiþehirsporlu futbolcu Ediz için ise Allahtan rahmet diliyorum. Ailesi, yakýnlarý ve arkadaþlarýna baþsaðlýðý diliyorum. Türk futbolunun baþý saðolsun. ifadelerini kullandý. Bursaspor'un yeni transferleri Tuncay Þanlý ve Ferrando Belluschi imza töreninden sonra foto-muhabirlerine poz verdi. Tuncay: Ýyi ki Bursa'ya geldim BURSASPOR'UN ye ni trans fe ri Tun cay Þan lý, ''Bu at mos fe ri gö rün ce 'i yi ki gel mi þim' di yo rum. Bur sas por'un ba þa rý la rý na kat ký sað la mak is ti yo rum'' de di. Bur sas por'un ye ni trans fer le ri Tun cay Þan lý i le Fer nan do Bel lusc hi, ba sý na ve ta raf ta ra ta ný týl dý. Öz lü ce Te sis le ri'nde dü zen le nen tö re ne ka la ba lýk bir ta raf tar top lu lu ðu ka týl dý. Ba sýn söz cü sü Sel çuk E ren, ge nel sek re ter Ýl han Us lu'nun da ha zýr bu lun du ðu tö ren de Tun cay, ken di si ni ye þil-be yaz lý ku lü be bað la yan söz leþ me yi de im za la dý. Fer nan do Bel lusc hi de Bur sas por'a gel di ði i çin çok mut lu ol du ðu nu be lirt ti. Da ha ön ce for ma sý ný giy di ði ku lüp ler de ki per for man sý nýn ü ze ri ne çý ka rak ye þil-be yaz lý ta ký ma kat ký sað la mak is te di ði ni kay de den Bel lusc hi, ''Bu ra da çok i yi bir o yun ser gi le ye ce ði me i na ný yo rum. Ta raf tar la ra te þek kür e di yo rum. Trans fe rim de baþ ka ný mý zýn da ö nem li kat ký la rý ol du. Por to'ya ge le rek be ni ik na et ti. O na da çok te þek kür e di yo rum'' i fa de le ri ni kul lan dý. Tun cay Þan lý i se Bur sas por'un çok bü yük bir ca mi a ol du ðu nu, bu ra ya gel dik ten son ra bu nu da ha i yi an la dý ðý ný be lir te rek, ''Bu at mos fe ri gö rün ce 'i yi ki gel mi þim' di yo rum. Bur sas por'un ba þa rý la rý na kat ký sað la mak is ti yo rum'' di ye ko nuþ tu. Bir ta raf ta rýn, ''es ki gün le ri ne ne za man u la þýr sýn ve bi zi coþ tu rur sun?'' þek lin de ki so ru su na da Tun cay Þan lý, ''Þu an ki his le rim le bu nu ya rýn ya pa bi le ce ði mi dü þü nü yo rum'' ce va bý ný ver di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Tun cay Þan lý, ken di si ni 3 yýl lý ðý na ye þil-be yaz lý ku lü be bað la yan söz leþ me yi im za la dý.

15

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Darbe planlarý önüme geldi

Darbe planlarý önüme geldi YENÝ ASYA NEÞRÝYAT OLARAK STANDLARIMIZ KÝTAPSEVERLERÝ BEKLÝYOR u4 TE PARA CEZASI VERÝLECEK YAYAYA YOL VERMEYENE CEZA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.251 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı