PATLAYICI ORTAMLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN TEFTĠġĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATLAYICI ORTAMLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN TEFTĠġĠ"

Transkript

1 PATLAYICI ORTAMLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN TEFTĠġĠ Abdurrahman AKMAN ĠĢ MüfettiĢi Kimya Yüksek Mühendisi

2 BĠR AKSĠLĠK OLABĠLĠYORSA (ÖNGÖRÜLDÜYSE) O AKSĠLĠK OLACAK DEMEKTĠR.

3 TEHLİKE TANIMLAMA- RİSK ANALİZİ Tehlike Tanımlama Risk Analizi Açık, Net Açık, Net Bakalım ne olacak? Kontrol Listesi HAZOP TEHLĠKE Tecrübe Codes of Practice HAZAN Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi Metotları (KLETZ, T. Hazop and Hazan, 1999)

4 Risk Anlama Ne kadar muhtemel? Ne yanlıģ gidebilir? Etkileri nelerdir? Risk Analizinin Esası GeçmiĢ Tecrübeler Sezgi, Bilgi Analitik Teknikler (Evaluating Process Safety in the Chemical Industry, D.K LORENZO, 2005)

5 ATEX Patlayıcı ortamın Fransızca karģılığı olan Atmosphere Explosible teriminin karģılığıdır.

6 ÜLKEMĠZDE MEVZUAT 1994/9/EC (ATEX 100a) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile Ġlgili Yönetmelik 1999/92/EC (ATEX 137) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ÇalıĢanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

7 Patlayıcı ortam oluşmasının engellenmesi Tutuşma kaynaklarının engellenmesi Patlamanın etkisinin azaltılması İkame Yöntemi Yanıcı maddelerin açığa çıkmasının engellenmesi Konsantrasyonun patlama sınırları dışında tutulması İnertizasyon Tutuşma kaynaklarının tespit edilmesi Tehlikeli bölgelerle uyumlu ekipman seçimi Tutuşma kaynaklarıyla teknik ve organizasyonel olarak mücadele Kendinden emniyetli tasarım Patlama durdurma sistemleri Patlama kapakları, alev tutucular, saptırıcılar

8 Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü

9

10 Proses özellikleri Kullanılan maddelerin fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri Tutuşma kaynakları Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması Organizasonel tedbirler(iş izin sistemleri, eğitim, talimat, denetim) Patlama Riskinin Değerlen dirilmesi Patlamanın etkilerinin azaltılması Patlamadan Korunma Dokümanı

11 YANMA ÜÇGENĠ- PATLAMA BEġGENĠ Havada asılı kalma Hacimsel Sınırlama Yakıt Oksidant Tutuşturma Kaynağı

12 BAŞLICA TUTUŞTURMA KAYNAKLARI CROWL, Daniel A., Understanding Explosions, New York: CCPS, 2003

13 Yanma Patlama Yanma Yanıcı ve/veya alevlenir maddelerin yakıcı madde ile minimum tutuģma sıcaklığında meydana getirdiği kendini idame ettiren ekzotermik kimyasal zincirleme reaksiyondur. Patlama Yanma olayının belirli koģullarda ve çok kısa zamanda meydana gelmesidir. Yanma ile patlama arasındaki temel fark patlamanın yanmaya göre çok daha kısa bir zaman diliminde meydana gelmesi ve çok daha yüksek basınç meydana getirmesidir.

14 Detonasyon-Deflagrasyon Detonasyon Yüksek enerjili bir bileşimin kapalı bir hacimde patlamasıyla birlikte çevreye süpersonik hızlarda şok dalgaları yayılmasıdır. Deflagrasyon Patlayıcı karışımın ses hızının altında bir hızla kimyasal reaksiyonla yayılmasıdır.

15 Çok kolay alevlenir 0 C den düşük parlama noktası ve 35 C den düşük kaynama noktasına sahip sıvılar Kolay alevlenir Parlama noktası 21 C nin altında olan sıvılar. Alevlenir Parlama noktası 21 C - 55 C arasında olan sıvılar.

16

17 YANICI VE ALEVLENĠR SIVILAR Sınıf I Sınıf II Sınıf III Aseton Asetik asit Benzil Klorit Benzen Fuel-oil Mısır yağı Karbondisülfit Kerosen Bezir yağı Benzin Hekzil alkol Nitrobenzen Metanol Pentanol Fenol

18 Patlayıcı ortam varlığı ile maddenin özellikleri arasındaki iliģki

19 KAYNAMA NOKTASI Kaynama noktası bir sıvının buhar basıncının, havanın atmosferik basıncına eģit olduğu sıcaklık olarak tanımlanır ve sıvının sıcaklığı ve atmosfer basıncıyla doğrudan ilgilidir.

20 KAYNAMA NOKTASI Kaynama noktası ile bir kabın içindeki yada birikintideki sıvının oluģturacağı buhar miktarı arasında doğrudan bir iliģki vardır. Bir kabın içerisinde artan buhar miktarı, kabın basıncını da arttıracaktır. Eğer bir sıvı kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklığa çıkarılırsa çok miktarda buhar oluģturur. Birikintide ise buharın daha uzak mesafeler kat etmesine neden olur. Su buharı Sıvı su

21 PARLAMA NOKTASI Parlama noktası, bir yanıcı veya alevlenir sıvının karakteristiğini anlamak için en önemli göstergelerden biri olup bir sıvının alevlenebilir buhar/hava karıģımı oluģturacak miktarda buhar çıkardığı en düģük sıvı sıcaklığı olarak tanımlanır.

22 KAYNAMA NOKTASI-PARLAMA NOKTASI Yüksek kaynama noktasına sahip sıvıların parlama noktası da yüksektir. DüĢük kaynama noktasına sahip sıvıların parlama noktası düģüktür.

23 BUHAR BASINCI Bir katının veya sıvının kendi buharıyla dengede iken oluģan basınç. Atmosferik sıcaklıkta katı veya sıvı maddelerin bir buhar fazı vardır ve bu buhar fazının miktarı kendisini saran havanın veya ortamın sıcaklığına bağlıdır. Ortam sıcaklığı arttığında sıvı tarafından oluģturulan buharın miktarı da artar. Maddenin buhar basıncı atmosfer basıncına ulaģtığında ise madde kaynamaya baģlar.

24 BUHAR BASINCI Sıvının bulunduğu ortamın sıcaklığı ve sıvının buhar basıncı sıvı tarafından üretilen buharın miktarı üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Sıvının bulunduğu ortamın sıcaklığı ne kadar fazla ise artan buhar basıncından dolayı sıvının ürettiği buhar miktarı o kadar fazla olacak dolayısıyla tehlikeli bölgenin hacmi de o kadar büyük olacaktır.

25 Buharlaşan moleküller Yoğunlaşan moleküller a) Buharlaşma b) Buharlaşma hızı > Yoğunlaşma hızı c) Buharlaşma = Yoğunlaşma hızı hızı

26 BUHAR YOĞUNLUĞU Buhar yoğunluğu buharın yayılma mesafesini etkileyen fiziksel bir parametredir. Buhar yoğunluğu aynı Ģartlardaki havanın yoğunluğuyla karģılaģtırma yapılmak suretiyle belirlenir. Buhar yoğunluğu, buharın molekül ağırlığının havanın molekül ağırlığı olan 29 a bölünmesi yoluyla belirlenir.

27 PATLAYICILIK SINIRLARI Patlayıcılık sınırları havadaki yanıcı gaz veya buhar yoğunluğunun gaz ortamının patlamasına yol açmadığı sınır değerler olarak tanımlanır.

28

29 YANMA NOKTASI Parlama noktası bir sıvının alevlenebilir buhar/hava karıģımı oluģturacak miktarda buhar çıkardığı en düģük sıvı sıcaklığı olarak tanımlanır. Ancak, buharın yanması ateģleme kaynağı kaldırılır ise durur. Sıvı parlama noktasında yanmayı sürdürmeye yetecek miktarda buhar oluģturamaz. Yanma noktası, parlama noktasından biraz daha yüksek olup, tutuģma kaynağı uzaklaģtırıldığında bile yanıcı sıvının buharlarının yanmaya devam ettiği sıcaklıktır. Genel olarak sıvının parlama noktasından 10 o C fazlası yanma noktası olarak kabul edilir.

30 KENDĠLĠĞĠNDEN TUTUġMA NOKTASI Kendiliğinden tutuģma noktası alev veya kıvılcım gibi bir tutuģma kaynağı olmadan yanıcı madde ile havanın yaptığı karıģımın tutuģabileceği minimum sıcaklıktır.

31 Madde Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı( o C) Silan gazı 21 Odun numaralı fuel-oil 229 Kağıt 230 Beyaz un 398 Asetilen 305 Mısır 400 Etil alkol 400 Propan(gaz) 466 Madde Tutuşma kaynaklarının sıcaklıkları ( o C) Yanan sigara 288 Yanan sigara(içim anında) 732 Kibrit alevi Elektrik arkı

32 Robert BURKE, Hazardous Materials Chemistry for Emergency Responders

33 BUHARLARIN YAYILMA MESAFESĠ Gaz veya buharların uzun yatay mesafelere yayılmasına neden olan koşullar: Yüksek ortam basıncı veya yüksek ortam sıcaklığı Yüksek akıģ hızına neden olan büyük sızıntılar veya kırıklar Yüksek molekül ağırlığı Yanıcı gaz veya buharın yüksek miktarlarda boģalması DüĢük LEL Düz bir arazide, yön değiģtirmeyen, düģük rüzgar hızı

34 BUHARLARIN YAYILMA MESAFESĠ Gaz veya buharların kısa yatay mesafelere yayılmasına neden olan koşullar: DüĢük ortam basıncı veya düģük ortam sıcaklığı DüĢük akıģ hızına neden olan küçük sızıntılar veya kırıklar DüĢük molekül ağırlığı Yanıcı gaz veya buharın düģük miktarlarda boģalması Yüksek LEL Engelli bir arazide, yön değiģtiren, yüksek rüzgar hızı

35 Bölge sınıflandırma Patlayıcı gaz atmosferinin oluģabileceği ortamlarda kullanılacak ekipmanların uygun bir Ģekilde seçimini ve kurulumunu kolaylaģtırmak için yararlanılan bir analiz yöntemidir.

36 Bölge 0, Bölge 1 ve Bölge 2 tanımlarına uygun bir Ģekilde patlayıcı atmosfer oluģturacak salım olasılıklarının değerlendirilmesi Salımın frekansı ile süresi (salım derecesi), salımın hızı, konsantrasyonu, havalandırma durumu ve bölge geniģliğini etkileyen diğer faktörler belirlenmesi

37 Bölge 0 ve Bölge 1 alanlarının sayısı tasarım veya uygun iģletme süreçleri ile azaltılmalı Yada salımların miktar ve hızları sınırlandırılmalıdır

38 Bölge Sınıflandırma Süreci Yanıcı maddenin bulunup bulunmadığının belirlenmesi Yanıcı maddenin nasıl yayılacağının tespit edilmesi Proses ekipmanlarının her bir parçasının olası salım kaynağı olarak değerlendirilmesi (tank, pompa, ) Salım frekansı ve süresi ile salım derecesinin tespit edilmesi

39 Salım Türleri Yüksek sıcaklık veya basınçtaki gaz, Basınç altında sıvılaģtırılmıģ gaz, ör. LPG, Soğutularak sıvılaģtırılmıģ gaz, ör. Metan, Yanıcı buhar salımına neden olan sıvı,

40 Gaz Salımları Gaz salımı salım noktasındaki basınca bağlı olarak (ör. pompa contası, boru bağlantısı veya buharlaģan havuz alanı) bir gaz jeti veya duman bulutu Ģeklinde olacaktır. Gazın bağıl yoğunluğu, türbülanslı karıģma derecesi ve hakim olan rüzgar hareketi gaz bulutunun sonraki hareketini etkileyecektir.

41 Gaz Salımları Durgun koģullarda havadan daha az yoğun olan düģük hızlı gaz salımları (hidrojen, metan vb.) yukarıya doğru gitme eğilimindedir. Havadan önemli derecede yoğun olan gaz ise yer seviyesinde veya herhangi çukur veya çöküntülerde birikme eğilimi gösterir. Zamanla atmosferik türbülans salınan bu gazın hava ile karıģmasına ve nötral bir Ģekilde hareket etmesine (hava ile eģit yoğunluktaymıģ gibi) neden olacaktır.

42 Basınç Altında Sıvılaştırılmış Gazlar Salım noktasındaki bir sıvı sızıntısı kısmi olarak buharlaģacaktır. Bu durum ani buharlaģma olarak bilinir. BuharlaĢan sıvı etrafından enerji çekeceğinden kendini ve bulunduğu ortamı soğutmaya baģlar. Ortamın soğuması tam buharlaģmayı önleyeceğinden aerosol oluģumuna neden olacaktır. Sızıntı yeterince büyükse zamanla buharlaģacak ve gaz salımına eklenecek soğuk bir sıvı havuzu oluģacaktır. Soğuk aerosol bulutu yoğun bir gaz bulutu gibi davranacaktır.

43 Soğutmayla Sıvılaştırılmış Gazlar SoğutulmuĢ gazların küçük sızıntıları çevrelerinden ısı çekerek havuz oluģturmaksızın buharlaģacaktır. Sızıntı büyükse soğuk bir sıvı havuzu oluģturacaktır.

44 Aerosollar Aerosolün dağılması yoğun bir gazın veya nötral olarak hareket eden bir gazın davranıģı arasında değiģir. Aerosol damlacıkları birleģebilir ve bulut veya dumandan yağmur Ģeklinde yağabilir. Genellikle çevrelendikleri ortamdan ısı çektiklerinden buharlaģacak gaz ve buhar bulutu oluģturacaklardır.

45 Buharlar Sıvılar bulundukları ortamla denge halinde yüzeylerinde bir buhar katmanı üreteceklerdir. Kapalı bir sistemde bu buharın uyguladığı basınç buhar basıncı olarak bilinir sıcaklığın artmasıyla lineer olmayan Ģekilde artar

46 Sıvı Salımları TutuĢabilir sıvı sızıntıları, zemin emici olmadığı sürece normal olarak havuz oluģturacaklardır. Buhar bulutunun boyutu maddenin özelliklerine ve ortam sıcaklığında onun buhar basıncına bağlı olacaktır. Su ile karıģmayan sıvıların su birikintileri, drenajlar, boru kanalları ile yayılabileceği ve ince bir film katmanı Ģeklinde geniģ bir yüzey oluģturarak buharlaģma hızlarının artacağı dikkate alınmalıdır.

47 Muhtemel BoĢalma Kaynakları Sürekli boşalma derecesi veren kaynaklar Sabit bir çatı tankında bulunan ve atmosfere kalıcı havalandırması olan yanıcı bir sıvının yüzeyi, Atmosfere devamlı olarak veya uzun sürelerle açık olan yanıcı bir sıvının yüzeyi (su/yağ ayırıcısı gibi).

48 Muhtemel BoĢalma Kaynakları Ana boşalma derecesi veren kaynaklar Normal çalıģmada yanıcı madde yayması beklenen pompa, kompresör ve vana keçeleri, Kaplarda bulunan ve normal çalıģmada su tahliye edilirken atmosfere yanıcı madde yayması mümkün olan su tahliye noktaları, Normal çalıģmada atmosfere yanıcı madde yayması beklenen numune alma noktaları, Normal çalıģmada atmosfere yanıcı madde yayması beklenen tahliye vanaları, havalandırma vanaları ve diğer açıklıklar.

49 Muhtemel BoĢalma Kaynakları Tali boşalma derecesi veren kaynaklar Normal çalıģmada yanıcı madde yayması beklenmeyen pompa, kompresör ve vana keçeleri, Normal çalıģmada yanıcı madde yayması beklenmeyen flanģlar, bağlantılar ve boru bağlantı parçaları, Normal çalıģmada atmosfere yanıcı madde yayması beklenmeyen numune alma noktaları, Normal çalıģmada atmosfere yanıcı madde yayması beklenmeyen tahliye vanaları, havalandırma vanaları ve diğer açıklıklar.

50 Açıklıkların sınıflandırılması Açıklığın bölge Bölge 0 Bölge 1 Bölge 2 yukarısındaki Açıklık tipi Parantez içinde gösterilen boģalma dereceleri için tasarımda açıklıkların çalıģtırılma sıklıkları dikkate alınmalıdır. A B C D A B C D A B C D Boşalma kaynağı sayılan açıklıkların boşalma derecesi Sürekli (Sürekli)/Ana Tali Yayılma yok Ana (Ana)/Tali Tali/(Yayılma yok) Yayılma yok Tali /(Yayılma yok) Yayılma yok Yayılma yok Yayılma yok

51 Bölge Tipi Normal olarak boģalma dereceleri ve oluģturdukları bölgeler Ģu Ģekildedir: Sürekli BoĢalma Derecesi Bölge 0 Ana BoĢalma Derecesi Bölge 1 Tali BoĢalma Derecesi Bölge 2

52 Bölge Genişliği Bölgenin geniģliği, patlayıcı atmosferin uygun güvenlik faktöriyle alt patlama limitinin altında bir konsantrasyona yayılmadan önce patlayıcı atmosferin mevcut olduğu tahmin edilen veya hesaplanan mesafeye bağlıdır.

53 Bölge Genişliği BoĢalma kaynağının bölgenin dıģında veya bitiģikteki baģka bir bölgede olması hâlinde, bölgeye önemli miktarda gaz sızıntısı olması aģağıdakilere benzer tedbirlerle önlenebilir: Fiziki engellerin kullanılması Bölgede bitiģik tehlikeli bölgeye nazaran yeterli seviyede yüksek basıncın tutulması suretiyle patlayıcı gaz ortamının sızmasının önlenmesi Bölgenin yeterli taze hava akımı ile tahliye edilmesi, böylece yanıcı gaz veya buharın girebileceği bütün açıklıklardan havanın dıģarı çıkmasının sağlanması

54 Bölge Genişliğini Etkileyen Faktörler Gazın veya buharın boşalma hızı: BoĢalma hızı ne kadar yüksek olursa bölge yayılma sınırı da o kadar büyük olur. BoĢalma hızının kendisi de aģağıdaki parametrelere bağlıdır: Boşalma kaynağının geometrik şekli Boşalma hareket hızı Yoğunluk Yanıcı sıvının uçuculuğu Sıvının sıcaklığı Alt Patlama Limiti (LEL) LEL düģtükçe bölgenin geniģliği artacaktır.

55 Bölge Genişliğini Etkileyen Faktörler Havalandırma: Havalandırma arttıkça, bölgenin geniģliği normal olarak azalacaktır. Gaz veya Buharın Bağıl Yoğunluğu: Bölgenin zemin seviyesinde yatay yayılma sınırı bağıl yoğunluk arttıkça artar, kaynağın yukarısında ise bağıl yoğunluk azaldıkça artar. İklim şartları: Gaz veya buharın atmosferde dağılma hızı rüzgâr hızıyla doğru orantılı olarak artar. Topografya

56 BoĢalma Hızları

57

58

59

60

61 Havalandırmanın Değerlendirilmesi Havalandırma yanıcı gaz ve buhar boģalmalarının dağılmasının kontrolü için çok büyük öneme sahiptir. GeliĢtirilen metot aģağıdaki iģlemlerle bölge tipinin belirlenmesini sağlamaktadır: Patlayıcı gaz ortamının ciddi seviyede birikmesini önlemek için gereken asgari havalandırma hızının tahmin edilmesi, Havalandırma derecesinin belirlenmesini sağlayan Vz teorik hacminin hesaplanması, BoĢalmanın kalıcılık zamanının tahmin edilmesi, Havalandırmanın derecesini, kullanılabilirliğini ve boģalma derecesini kullanarak Bölge tipinin tespit edilmesi, Bölge ile kalıcılık zamanının tutarlı olduğunun kontrol edilmesi.

62 Tabii havalandırma Açık hava durumlarında tabii havalandırma çoğu zaman bölgede oluģan patlayıcı gaz ortamlarının dağıtılması için yeterlidir. Tabii havalandırma bazı bina içi durumlarda da etkili olabilir (örneğin binanın duvarlarında ve/veya çatısında açıklıklar olması hâlinde). Kapalı alanlarda havalandırma değerlendirmesi normal olarak 0,5 m/s asgari rüzgâr hızı varsayımına dayandırılır.

63 Tabii havalandırma örnekleri aģağıdadır: Açık hava durumları, özellikle kimya ve petrol sanayiinde, örneğin açık yapılar, boru dizileri, pompa istasyonları ve benzerleri, Ġlgili gazların ve buharların bağıl yoğunluğuna nazaran duvarlarında ve çatısında bulunan açıklıkların ebatları ve yerleri bölge sınıflandırması bakımından açık hava durumuna eģdeğer sayılabilecek açık binalar, Açık olmayan fakat havalandırma maksadıyla yapılmıģ kalıcı açıklıklar ile tabii havalandırması (genellikle açık binadan daha az) olan binalar.

64 Suni havalandırma Havalandırma için gereken hava hareketi vantilatörler veya aspiratörler gibi suni yollarla sağlanır. Suni havalandırma esas olarak oda veya kapalı hacimlerde uygulanırsa da manialardan dolayı tabii havalandırmanın engellendiği veya kısıtlandığı hallerde telafi edici unsur olarak kullanılabilir. Suni havalandırma ile aģağıdakilerin elde edilmesi mümkün olabilir: Bölgelerin tipinde ve yayılma sınırlarında azalma, Patlayıcı gaz ortamlarının kalıcılık süresinin azalması, Patlayıcı gaz ortamının oluģmasının önlenmesi.

65 Havalandırma Derecesinin Tehlikeli Bölgeye Etkisi

66 Kalıcılık Zamanın (t) Hesaplanması

67 Havalandırma Derecesinin Tahmin Edilmesi Ġlk tahminler sürekli boģalmanın Bölge 0, ana boģalmanın Bölge 1 ve tali boģalmanın Bölge 2 ile sonuçlanacağı yönündedir. Ancak, havalandırmanın etkisi sebebiyle bu her zaman böyle olmaz. Yüksek havalandırma (VH): V z değeri 0,1 m 3 den küçük iken geçerlidir. Bu durumda tehlikeli bölge hacminin V z ye eģit olduğu düģünülür.

68 Orta havalandırma (VM): Eğer havalandırma ne yüksek ne de düģükse orta olarak (VM) görülmelidir. Normal olarak V z değeri V 0 dan küçük veya ona eģit olur. Orta havalandırma yanıcı buhar veya gaz boģalmasının dağılmasını kontrol edebilmelidir.

69 Düşük havalandırma (VL): V z değeri V 0 ı aģarsa havalandırma düģük olarak kıymetlendirilmelidir. DüĢük havalandırma genellikle açık havada meydana gelmez. Bunun istisnası çukur gibi hava akıģının kısıtlı olduğu durumlardır.

70 Havalandırmanın kullanılabilirliği Havalandırmanın kullanılabilirliğinin patlayıcı gaz ortamının mevcut olması ve oluģması üzerinde etkisi vardır. Havalandırma için üç kullanılabilirlik seviyesi düģünülmelidir : Ġyi: Havalandırma pratik olarak sürekli mevcuttur, Orta: Havalandırmanın normal çalıģmada sürekli mevcut olması beklenir. Kesintilere seyrek oluģmaları ve kısa süreli olmaları kaydıyla izin verilir. Kötü: Ġyi veya orta standardını karģılamayan havalandırmadır, fakat kesintilerin uzun sürelerle oluģması beklenmez.

71 HAVALANDIRMA BOŞALMA DERECESİ DERECE YÜKSEK ORTA DÜŞÜK İyi Orta Kötü İyi Orta Kötü İyi, orta veya kötü Sürekli (Bölge 0 NE) Tehlikesiz a (Bölge 0 NE) Bölge 2 a (Bölge 0 NE) Bölge 1a Bölge 0 Bölge 0 + Bölge 1 Bölge 0 + Bölge 1 Bölge 0 Ana (Bölge 1 NE) Tehlikesiz a (Bölge 1 NE) Bölge 2 a (Bölge 1 NE) Bölge 2a Bölge 1 Bölge 1 + Bölge 2 Bölge 1 + Bölge 2 Bölge 1 veya Bölge 0 c Tali b (Bölge 2 NE) Tehlikesiz a (Bölge 2 NE) Tehlikesiz a Bölge 2 Bölge 2 Bölge 2 Bölge 2 Bölge 1 ve Bölge 0 c Not + etrafında anlamına gelmektedir. a Bölge 0 NE, Bölge 1 NE ve Bölge 2 NE normal Ģartlarda ihmal edilebilir yayılma sınırına sahip teorik Bölgeları gösterir. b Tali boģalma tarafından oluģturulan Bölge 2 bölgesi ana veya sürekli boģalma derecelerine atfedilebilecek olanı aģabilir. Bu durumda daha büyük olan mesafe kullanılmalıdır. c Eğer pratike havalandırma çok zayıf ve yayılma sürekli gaz ortamı oluģacak Ģekilde ise (havalandırma yok durumuna yaklaģık ise) Bölge 0 kullanılır.

72 PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Patlamadan korunma dokümanı iģyerlerinde oluģabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalıģanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanması gereken bir dokümandır. Patlamadan korunma dokümanı patlamadan korunma konusunda eğitim almıģ ve/veya deneyimli ehil kiģilerce yapılmalıdır.

73 PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşyeri hakkında bilgiler(işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanları, kimyasal maddeler, prosesler, vardiya düzeni, işletme organizasyonu v.b) Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında yapılan risk değerlendirmesi çalışmaları Yapılan risk değerlendirmesi çalışması sonucunda işyerinde alınan veya alınması gereken önlemler

74 PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşverenin patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanları koruması için alması gereken teknik ve organizasyonel önlemler(eğitim, çalışma iş izin sistemi, mevcut ve muhtemel tutuşma kaynakları ve bunların ortadan kaldırılması veya azaltılmasına yönelik önlemler, patlamanın etkisinin azaltılmasına yönelik alınan kendinden emniyetli tasarım, patlama sönümleme sistemleri patlama kapakları v.b gibi tedbirler) Ulusal ve uluslar arası standart ve iyi uygulama örneklerinden elde edilen bilgiler ve tavsiyeler

75 PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Tesiste kullanılan bütün proses teçhizatının bölge sınıflandırmasıyla ilgili olan özelliklerinin listesi (molekül ağırlığı, parlama noktası, kaynama noktası, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı, buhar basıncı, buhar yoğunluğu, patlayıcılık sınırları, gaz grubu ve sıcaklık sınırı v.b) Havalandırmanın etkinliğinin değerlendirilebilmesine imkan sağlayacak şekilde, yanıcı madde boşalma parametreleriyle ilişkili olarak havalandırma karakteristiklerinin etüdü

76 PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılmasında kullanılan bilgiler ve bu sınıflandırmaya ilişkin bölge haritası Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığına yönelik bilgi ve belgeler Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe uygun olarak seçilmiş ekipmanların sertifikaları

77 TEġEKKÜR EDERĠM Abdurrahman AKMAN ĠĢ MüfettiĢi Kimya Yüksek Mühendisi

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla

Detaylı

Şerif GÖZLEMEN. Kimya Mühendisi. Emekli Baş İş Müfettişi. Şirket Müdürü

Şerif GÖZLEMEN. Kimya Mühendisi. Emekli Baş İş Müfettişi. Şirket Müdürü PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Şerif GÖZLEMEN Kimya Mühendisi Emekli Baş İş Müfettişi Şirket Müdürü Mithatpaşa Cad. No:24/9 Kızılay ANKARA Tel : 0 312 4320373 Faks : 0 312 4317710 E-Posta

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI VIII a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI SERTİFİKA PROGRAMI

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Katılımcılara, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin istediği taleplere cevap verebilen Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama yetisine sahip

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Serdar GÜLTEK Makine Müh., FPE, M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Serkan KÜÇÜK Kimya Müh., M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Toz Patlaması Parametreleri

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Ş E R İ F G Ö Z L E M E N E M E K L İ B A Ş İ Ş M Ü F E T T İ Ş İ

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Ş E R İ F G Ö Z L E M E N E M E K L İ B A Ş İ Ş M Ü F E T T İ Ş İ PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Ş E R İ F G Ö Z L E M E N E M E K L İ B A Ş İ Ş M Ü F E T T İ Ş İ YANMANIN PATLAMA BİLEŞENLERİ Yanma veya patlamanın olabilmesi için üç şartın gerçekleşmesi

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de Yayınlanma Tarihi : 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.5.2003 No: 4857 BİRİNCİ

Detaylı

PATLAMA. Yanıcı gaz, toz veya buharın n hava ile turduğu uygun oranlar dahilindeki karışı. ateşleme enerjisi ile temas etmesi

PATLAMA. Yanıcı gaz, toz veya buharın n hava ile turduğu uygun oranlar dahilindeki karışı. ateşleme enerjisi ile temas etmesi ŞERİF F GÖZLEMENG TUDEV YÖNETY NETİM M KURULU BAŞKANI 08 OCAK 2009 PATLAMA Yanıcı gaz, toz veya buharın n hava ile oluşturdu turduğu uygun oranlar dahilindeki karışı ışımın, ateşleme enerjisi ile temas

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. (2) Ancak; a) Hastalara tıbbi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

PROSES GÜVENLİĞİ. sizi, çalışanınızı, işletmenizi, doküman değil! objektif değerlendirme ve iyileştirmeler korur.. PATLAMADAN KORUNMA

PROSES GÜVENLİĞİ. sizi, çalışanınızı, işletmenizi, doküman değil! objektif değerlendirme ve iyileştirmeler korur.. PATLAMADAN KORUNMA PATLAMADAN KORUNMA ATEX TEHLİKELİ BÖLGE SINIFLANDIRMA ATEX EKİPMAN KONTROLÜ PATLAMA RİSK DEĞERLENDİRMESİ DANIŞMANLIĞI PATLAMADAN KORUNMA VE ATEX EĞİTİMİ sizi, çalışanınızı, işletmenizi, doküman değil!

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

3-TEHLĠKELĠ SAHA Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karıģımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir.

3-TEHLĠKELĠ SAHA Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karıģımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir. GĠRĠġ PATLAYICI ORTAMLAR ve ELEKTRĠK CĠHAZLARI Yanıcı gazların, katıların ve sıvıların üretildiği, taģındığı depolandığı ve kullanıldığı endüstriler ve diğer ortamlar elektrik enerjisinin denetim dıģı

Detaylı

b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri,

b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri, PATLAMA VE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI Özet: Sanayileşme ve teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı gibi karşı karşıya kaldığımız tehlikeleri de arttırmaktadır. Buna karşılık tehlikelere çözüm bulmak ve önlemler

Detaylı

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığında Standart, Mevzuat ve Uygulamadaki Belirsizlikler, Türkiye ye Özgü Çözüm Önerileri

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığında Standart, Mevzuat ve Uygulamadaki Belirsizlikler, Türkiye ye Özgü Çözüm Önerileri Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığında Standart, Mevzuat ve Uygulamadaki Belirsizlikler, Türkiye ye Özgü Çözüm Önerileri Serkan Küçük / Serdar Gültek / Cem Çeribaşı SUNUM PLANI Mevzuzat ve standarttaki

Detaylı

DUYURU. Eğitim Programı

DUYURU. Eğitim Programı DUYURU 30/04/2013 tarih, 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 10. madde kapsamında işverenler tarafından

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI

KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI III. TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI Erdem ÖZDEMİR Kimya Mühendisi İş Güvenliği Bilim Uzmanı KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE

Detaylı

EXPROOF SEMİNERİ PATLAYICI ORTAMLAR SEMİNERİ

EXPROOF SEMİNERİ PATLAYICI ORTAMLAR SEMİNERİ EXPROOF SEMİNERİ PATLAYICI ORTAMLAR SEMİNERİ ELEKTRİK MÜHENDESLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 27 KASIM 2013 Sunan: Elektrik Yük. Müh. M. Kemal SARI 1.0 GİRİŞ TEMEL TERİM ve TEMEL BİLGİLER EXPROOF nedir? PATLAYICI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org. TMMOB PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİKLER ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR MURAT YAPICI Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.tr Rafineriler, Petrokimya, Boya Kozmetik Kozmetik fabrikasında yangın,

Detaylı

PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERLE YAPILAN HUKUKİ SORUMLULUK. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERLE YAPILAN HUKUKİ SORUMLULUK. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA HUKUKİ SORUMLULUK Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti TANIMLAR Patlayıcı Ortam : Yanıcı maddelerin gaz, buhar,

Detaylı

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri Hamdi Nadir Tural Araştırma&Geliştirme Bölümü Mart 2013 Özet Günümüzde Avrupa birliği ülkelerinde geçerli olan ve Avrupa dışında birçok

Detaylı

KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1

KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1 KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1 HURİYE KUMRAL KİMYA Y. MÜH. Huriye Kumral 1 TEHLİKELİ MADDE Tehlikeli maddeler içerisinde bulunan formülasyonlarla kişiyi ve çevreyi zarara uğratma

Detaylı

Kullanılan makinalar, özel önlemler gerektirebilir. Örneğin; portatif taşlama makinasından toz çıkışına

Kullanılan makinalar, özel önlemler gerektirebilir. Örneğin; portatif taşlama makinasından toz çıkışına iş güvenliği 29 Eylül 2007- Birgün Gazetesi Esas tehlikesi, yanıcı ve patlayıcı olmasından ileri gelir. Metan konsantrasyonu %5 in altında ise patlama olmaz, yanar. %14 ün üzerindeki konsantrasyonlarda

Detaylı

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI Eylül 2013 PARLAYICI, YANICI VE PATLAYICI SIVILARIN DEPO MODELLEMESİ Yelda ALTINCI MKE BARUTSAN ROKET ve PATLAYICI FABRİKASI

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Gram s Lugol Çözeltisi ÜRÜN KODU CB6075 02 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün : CAS No : 141-78-6 Kullanım alanları : Çözücü ve seyreltici olarak kullanım alanı

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67 91/155/EC ve Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR AİRFRESH FANTASTİK

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ETİL ASETAT CAS NO: 141-78-6 EC NO :205-500-4 TEKKİM KİMYA Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Etil asetat Formülü :C 4H 8O 2 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad.8.Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71

Detaylı

Patlayıcı Atmosferlerin (ATEX) Patlama Davranışları. Abdurrahman İNCE Kimya Müh. İSG Uzmanı İBB İtfaiye APK Amiri

Patlayıcı Atmosferlerin (ATEX) Patlama Davranışları. Abdurrahman İNCE Kimya Müh. İSG Uzmanı İBB İtfaiye APK Amiri Patlayıcı Atmosferlerin (ATEX) Patlama Davranışları Abdurrahman İNCE Kimya Müh. İSG Uzmanı İBB İtfaiye APK Amiri ATEX Avrupa Birliği Organizasyonlarının ATEX direktifleri 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren

Detaylı

Türkiye de LPG 70 % Bütan 30 % Propan LPG : 30 70 %

Türkiye de LPG 70 % Bütan 30 % Propan LPG : 30 70 % LPG nedir? LPG Likit Petrol Gazı kelimelerinin kısaltılmışıdır. Ham petrolün damıtılması sırasında elde edilen Bütan ve Propan gazları esas 2 petrol gazıdır. Bu gazlar sıvılaştırıldıktan sonra belli oranlarda

Detaylı

Tehlikeli maddeler Cas-No. Đsim Ağırlık Birim Sınıflandırma 000074-98-6 propane F+ R12 000106-97-8 bütan F+ R12

Tehlikeli maddeler Cas-No. Đsim Ağırlık Birim Sınıflandırma 000074-98-6 propane F+ R12 000106-97-8 bütan F+ R12 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün adı : Silikonspray Üretici / Pazarlayıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Postfach 11 62 D-34201 Melsungen Telefon No : +49-5664-9496 0 Acil Durum

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ROOM CARE R5 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

91/115/EC YE GÖRE (2001/58/EC tadil edilmiş şekliyle) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DÜZENLENME TARİHİ: Eylül 2009

91/115/EC YE GÖRE (2001/58/EC tadil edilmiş şekliyle) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DÜZENLENME TARİHİ: Eylül 2009 ÜRETİCİ/TEDARİKÇİ : HYGIENE VISION LIMITED 36 PHILLIPS COURT WATER STREET STAMFORD, PE9 2EE Sayfa 1 /4 %70 El Hijyen Jeli 91/115/EC YE GÖRE (2001/58/EC tadil edilmiş şekliyle) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN PRATİK TESPİTİ

PATLAYICI ORTAMLARIN PRATİK TESPİTİ PATLAYICI ORTAMLARIN PRATİK TESPİTİ HAZIRLAYAN: MUSTAFA BAĞAN TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 2008 1 GİRİŞ Bu Rehber Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği tarafından, SuvaPro Preventing occupational accidents

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

Patlamaya Karşı Korumalı Motorlar

Patlamaya Karşı Korumalı Motorlar EXPROOF Patlamaya Karşı Korumalı Motorlar ASA 63-355 Gövde Tip Ex d (e) II C T4 IEC-ISO-ATEX Sertifikalı 0,18-315kW Kullanım Alanları: Maden Ocakları Petrol Rafi nerileri Kimya & Gaz Sanayi Tersane Uygulamaları

Detaylı

ATEX DIRECTIVE 94/9EC

ATEX DIRECTIVE 94/9EC ATEX DIRECTIVE 94/9EC DIRECTIVE ON EQUIPMENT AND PROTECTIVE SYSTEMS INTENDED FOR USE IN POTENTIALLY ATMOSPHERES 94/9 AT YÖNETMELİĞİ MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİTEMLER İLE

Detaylı

Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon 0312 815 30 40 (pbx) Fax: 0312 815 30 48

Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon 0312 815 30 40 (pbx) Fax: 0312 815 30 48 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 Ürün/ Firma tanımı Ürün ismi EPOKSİ ASTAR Maddenin Kullanımı METAL BOYA SANAYİ Firma ismi Adres Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 Ürün Firma tanımı Ürün ismi Ürün kodu Firma ismi Adres SELULOZiK TiNER TN200.00.0000 Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon 0312 815

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Depolaması

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Depolaması Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Depolaması Tehlikeli kimyasallar, hem kimya endüstrisinde hem de pek çok sektörde hammadde ve yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Bunların kullanımında ve depolanmasında

Detaylı

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR RESTORAN VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASI Genel olarak bir mutfak havalandırma sisteminde davlumbaz, kanallar, egzoz fanı, baca

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1368314 V001 Revizyon tarihi: 05.05.2005

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün/ Firma tanımı Ürün ismi SOLVENTSZ EPOKS ASTAR Maddenin Kullanımı METAL BOYA SANAYİ Firma ismi Adres Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: WINE COLOR Beyazlar için Boya ve Leke Sökücü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:UKM

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

ÜRÜN ADI % AĞIRLIK CAS NO EINECS NO META-KSİLEN 20.0 108-38-3 203-576-3 MICROCRYSTALLINE 20.0 14808-60-7 238-878-4 SILICA

ÜRÜN ADI % AĞIRLIK CAS NO EINECS NO META-KSİLEN 20.0 108-38-3 203-576-3 MICROCRYSTALLINE 20.0 14808-60-7 238-878-4 SILICA Yayınlama Tarihi 21.06.2014 Form No 07FRC027 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - 1- Madde Mustahzar ve Şirket /İş Sahibinin Tanımı Ürün Adı Firma Adı AKİŞ BOYA SAN VE TİC AŞ Ali Osman Sönmez cad.no.4 Bursa-TURKEY

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF RINSE Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak Hijyen Sistemleri

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Konu : Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Açıklamalar : Bu yönetmelik 12.08.2013 tarihli 28733 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yayımı tarihi itibari

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 283540-908187 V002 Revizyon tarihi: 12.04.2011

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D Melsungen Telefon /9496-0, Fax /

Posta kutusu 11 62, D Melsungen Telefon /9496-0, Fax / Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++ 5664/9496-8444 2.Bileşimi

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR ALCOHOL 100 Ürün Tanımı

Detaylı

ORION SOFT CARE ALCOPLUS H500

ORION SOFT CARE ALCOPLUS H500 Form No: MSDS4498 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ORION SOFT CARE ALCOPLUS H500 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Adblue 1.3 Firmanın Tanıtımı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10013

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır. Bu damlacıklara su buharı diyoruz. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Makina Plus Sıva Alçısı Kullanım Alanları: Her türlü yüzey üzerine (beton, brüt beton, tuğla, bimsblok, gazbeton vb.)

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Endosplus Ürün Özelliği Dezenfektan 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı Endoskop Alet Dezenfektanı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı