Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V"

Transkript

1 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 1- Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır? I-Riskleri değerlendirme, II-Tehlikeleri tanımlama, III-Kontrol tedbirlerini tamamlama, IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme V-İzleme ve tekrar etme A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V Cevap: B 1

2 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 2) Ülkemiz 6331 sayılı yasaya göre hangi işletmeler risk analizi yapmalıdır A) kanununa tabi tüm işletmeler B) Yalnızca 50 den fazla işçisi olan işletmeler C) Yalnızca sanayiden sayılan işletmeler D) 6 aydan fazla iş sürecek işletmeler Cevap: A 2

3 3-Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri ortamının zarar görmesine yol açabilecek durum, işlem c) İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulmasına sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem d) İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması ihtimali C 3

4 4-Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi açısından en uygun risk tanımıdır? a) Zarara uğrama tehlikesi b) Tehlikeli bir olayın meydana gelmesi olasılığı c) Sağlık bozulmasının ciddiyet derecesi d) Tehlikeli bir olayın olasılığı ile meydana geldiğinde oluşturacağı sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi D 4

5 5-İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında öncelik aşağıdakilerden hangisindedir? a) Mühendislik önlemlerini uygulamak b) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak c) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak d) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek C 5

6 6- Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez? a) Yetkili makamlar önünde kusursuzluğun ispat edilmesi b) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının meydana gelme ihtimali c) Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirilebilmesi için kontrol ölçümlerinin yeterliliği d) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının neler olduğu ve bunların kabul edilebilir olup olmadığının araştırılması A 6

7 7- Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve etkileri analizini ifade etmektedir? a) HAZOP b) FMEA c) FTA d) PRA B 7

8 8- Aşağıda önce tehlike sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kişinin düşmesi yüksekte çalışma b) Gürültülü ortam işitme kaybına yol açması c) Kapalı ortamda çalışma zehirli gazlardan etkilenme d) Elektrik enerjisi izolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması A 8

9 9- Türkiye de en yaygın şekilde benimsenen ve uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi hangisidir? a) OHSAS b) NPR 5001 c) OSHA d) BS 8800 A 9

10 10-Bir şoförün kaza yapmadığı sürece algıladığı risk düzeyinin düşmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? a) Kazanın korkutuculuk düzeyinin düşmesi b) Kazanın anlaşılabilirlik düzeyinin düşmesi c) Kazanın etkileyeceği kişi sayının az olacağı düşüncesi d) Kaza olayları ve haberlerine maruziyet nedeniyle kanıksama D 10

11 11- Aşağıdaki terimlerden hangisi bir kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş riski ifade eder? a) Hafif kazalı risk b) Kabul edilebilir risk c) Kıl payı kaza riski d) Tahmin edilebilir risk B 11

12 12-Aşağıdakilerden hangisi İSG de tehlike tanımına uymaz? a) Yüksekte çalışma b) Forklift çarpması sonucu yaralanma c) Kaynak işlemi d) Vinç operasyon alanında baretsiz dolaşma B 12

13 13-Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi çerçevesinde yapılacak temel faaliyetlerden değildir? a) Risklerin tanımlanması b) Risklerin değerlendirilmesi c) Risk önleyici ve azaltıcı tedbirlerin uygulanması d) İş kazası istatistiklerinin üretilmesi D 13

14 14-Risk yönetiminde sürekli iyileştirme neyi hedefler? a) İşyerinde risklerin belli bir düzeyin altına indirilmesi b) İşyerinde tehlikeler belirlenerek öncelikli yüksek tehlike Unsurlarına önlem alınması c) İşyerinde risklerin öncelikli olanlardan başlanarak sürekli azaltılması d) İşyerinde tüm risklerin ortadan kaldırılması C 14

15 15-Risk iletişiminde iletişimi gerçekleştiren tarafları aşağıdakilerden hangisi en iyi ve kapsamlı şekilde ifade eder? a) İşyeri yönetimi - çalışanlar b) Çalışanlar - çalışanlar c) İş güvenliği uzmanları - çalışanlar d) Mühendis ve ustalar - çalışanlar A 15

16 16- Aşağıdakilerden yönetmeliklerden hangisinde işçilerin iş yerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlemesi ve değerlendirmesi içeren sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanması ve güncellenmesi bir gereklilik olarak yer alır? a) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik b) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik c) Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği d) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik C 16

17 17-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Makine ve donanımların bakımsızlık ve eskiliğiyle orantılı şekilde bunlarla ilişkili risklerin düzeyi artar b) Bir işyerinde kullanılan zararlı kimyasal sayısı ile orantılı şekilde bunlarla ilişkili risklerin sayısı artar c) Tavlama gibi bir sıcak işle görevlendirilen bir işçinin tezgahın başında geçirdiği gün sayısı arttıkça terleme kaynaklı sağlık risklerinin düzeyi artar d) İşyeri ortamında çalışanların stres düzeyi ile orantılı şekilde risklerin sayısı ve düzeyi artar C 17

18 18-Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde proaktif yaklaşım prensibinin uygulamalarıyla ilişkili kabul edilmemelidir? a) Kaza raporları b) İsg kurul toplantı raporları c) Sağlık gözetim raporları d) İş güvenliği talimatları A 18

19 19-Bir işyerinde ramak kala raporlamasına başlanmış ve rapor edilen ramak kala sayısında artış gözlenmiştir. Bu süreçte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? a)kişisel koruyucu donanım kullanımında artış b)kaza sayısında artış c)belirlenen yeni risklerin sayısında artış d) Temizlik, tertip ve düzene riayette artış B 19

20 20- Risk değerlendirmesinin yenilenmesi tehlikeli sınıfa giren bir iş yerinde hangi aralıklarla yapılmalıdır? a) 2 yıl b) 4 yıl c) 6 yıl d) 1 yıl b 20

21 21-Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetiminin genel prensiplerinden değildir? a)risk değerlendirme çalışmaları işe başlamadan önce başlanmalıdır b) Risklerin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları algılamaya dayanır. c) Risk yönetimi proaktif bir yaklaşımla ihtiyaç duyar d) Risklerin en etkin kontrolü çalışanların algılamasını değiştirmekle sağlanır. D 21

22 22-Mevzuatımıza göre risk değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a)risk değerlendirmesi işçinin görevidir yapılmalıdır. b)risk değerlendirmesine işyeri hekimi isterse katılabilir c)çalışanların mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan riskleri değerlendirmesi yapılmalıdır. d)sağlık ve güvenlik dokümanı ile beraber hazırlanmalıdır. C 22

23 23-Aşağıda verilen risk değerlendirme tekniklerinden hangisinde risk formüle edilirken olasılık ve şiddete ilave olarak fark edilebilirlik bir öğe olarak kullanılır? a)ön Tehlike Analizi b)olay Ağacı Analizi c)tehlike ve İşletilebilirlik Analizi d)hata Türleri ve Etkileri Analizi D 23

24 24- Makine Donanım odaklı Risk değerlendirme yöntemlerinin değişmez parametreleri nelerdir? a) Olasılık ve tekrar b) Olasılık ve şiddet c) Şiddet ve tekrar d) Tekrar b 24

25 25- Etkin bir değerlendirmede aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Kontrol ve ölçüm metodunun seçimi b) Her dakika değerlendirme c) İnsanlardan bağımsız olarak değerlendirme d) Her fırsatta değerlendirme a 25

26 26-Aşağıdakilerden hangisi tehlikedir? a) Kimyasallar b) Yangın-Patlama c) Yüksekten düşme d) Hepsi a 26

27 27 - Aşağıdaki durumların hangisinde risk değerlendirilmesinin yeniden tekrarlanmasına gerek yoktur? a) Bir iş kazası veya meslek hastalığı yaşandığında b) İşyerindeki kullanılan makine, ekipman ve donanımda herhangi bir değişiklik yoksa c) Üretim metodu değiştiğinde d) Forklift kullanan çalışanın yerine işe yeni bir çalışan alındığında b 27

28 28 TS OHSAS Yönetim sistemine göre Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara ne denir? a) Sağlığın bozulması b) Hasarsız olay c) Kaza d) Risk b 28

29 sayılı yasaya göre risk tanımı en doğru şekilde yapılmıştır. a) Kaza olasılığı ve şiddetinin ortalaması b) Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali c) Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile olayın yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi. d) Bir olayın frekansı ve sıklığının bileşkesi b 29

30 30 Aşağıdakilerden hangisi Risk değerlendirme çalışmalarında proaktif yaklaşıma bir örnek değildir? a) Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi b) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun mevzuatta belirtilen düzenli aralıklarla toplanması c) Bir iş kazası sonrasında tutulan bir kaza tutanağı d) Sağlık gözetimi ve denetimi çalışmaları c 30

31 31 Aşağıda verilen Risk değerlendirmesinin 5 temel adımını öncelik sırasına göre sıralayınız. I -Gözden geçir ve tekrar et II- kontrol tedbirlerine karar ver III- Tehlikeleri tanımla IV- Riskleri belirle ve derecelendir V- Kontrol tedbirlerini Tamamla a) II- I III- IV- V b) III- IV -II- V- I c) III- II -IV- V- I d) III- II -V- IV- I b 31

32 32 Risk değerlendirmesinde tehlikelerin tespit edilmesinde aşağıdakilerden hangisi geçmiş kayıtlardan biri değildir? a) İş kazası ve ramak kaldı raporlarının incelenmesi, b) Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi c) Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi d) İSG mevzuatının incelenmesi d 32

33 33 Risk analiz metotlarından matris metoduna göre İş saati kaybı olmayan bir kazanın şiddeti ile ilgili hangisi doğrudur? a) Çok hafif şiddetli olaydır b) Önemsiz bir olaydır c) Hafif şiddetli olaydır d) Orta şiddetli bir olaydır a 33

34 34 Risk analiz metotlarından matris metoduna göre İşin yapıldığı sürece bir kazanın her an olma olasılığı ile ilgili hangisi doğrudur? a) Orta derece olasılık b) küçük olasılık c) Çok yüksek olasılık d) yüksek olasılık c 34

35 35 Aşağıda verilen Risklerle mücadele metotlarını en etkiliden etkisiz olana göre sıralayınız I Mühendislik önlemleri almak II- Tehlikeleri Kaynağında azaltmak III- Tehlikeleri Kaynağında yok etmek IV- Çalışana Kişisel koruyucu donanım vermek V- İdari uygulamalar ile önlem almak a) II- III I- V- IV b) III- IV -II- V- I c) III- II -I- V- IV d) III- II -V- IV- I c 35

36 36 Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol tedbirlerinden mühendislik önlemlerinden biri değildir? a) Ortam havalandırılmasının işyerine ve standartlara göre yeniden düzenlenmesi b) Ortam ölçüm raporlarını sonrasında aydınlatmanın yeniden düzenlenmesi c) Ortam ölçüm sonuçları sonrasında mühendislere yeni koruyucu donanım verilmesi d) Gürültü çıkaran bir makinenin kapalı ortama alınması c 36

37 37 Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol tedbirlerinden İkame metoduna bir örnektir? a) Titreşim değeri mevzuat sınır değerlerini aşan bir makinenin kapalı bir ortam içine alınması b) Basınçlı işlerde çalışan işçilerin çalışma sürelerinin düzenlenmesi c) 85 db (A) gürültü şiddetinde çalışan bir makinenin 60 db(a) gürültü şiddetinde bir makine ile değiştirilmesi d) Gürültü çıkaran bir makinenin makine koruyucusunun değiştirilmesi c 37

38 38 Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol tedbirlerinden idari metotlara bir örnektir? a) Titreşim değeri mevzuat sınır değerlerini aşan bir makinenin kapalı bir ortam içine alınması b) Gürültülü işlerde çalışan işçilerin çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi c) 85 db (A) gürültü şiddetinde çalışan bir ortamda çalışanlara kulaklık verilmesi d) Gürültü çıkaran bir makinenin yerine daha az gürültülü bir makine alınması b 38

39 39 Aşağıdakilerden hangisi kalitatif bir risk analiz metodudur? a) Fine Kinney metodu b) Hata modu ve etkileri analizi c) 5X 5 matris metodu d) Ön tehlike analizi d 39

40 40 Aşağıdakilerden hangisi Fine Kinney risk analiz metodunun bir bileşeni değildir? a) Olayın ihtimali b) Olay yaşandıktan sonra şiddetinin derecesi c) Olayın frekansı d) Olayın tespit edilebilirliği d 40

41 41 Aşağıdakilerden hangisi Olası Hata Türleri ve Etki Analizi metodunu için doğru kabul edilmez. a) Otomotiv endüstrisinde yaygın uygulanır b) Bu metot makine ve ekipman için uygun değildir c) Bu metot kantitatif verileri kullanır d) Olayın tespit edilebilirliği derecesi metodun bir bileşenidir b 41

42 42 Aşağıdakilerden hangisi Olası Hata Türleri ve Etki Analizi metodunun çeşitlerinden değildir? a) Sistem b) Tasarım c) Uygulama d) Proses c 42

43 43 Aşağıdakilerden hangisi Hata ağacı Analizi metodunu için doğru kabul edilmez? a) Kalitatif bir metot olarak bilinir b) Tümden gelen bir metodolojisi vardır c) Bu metot kalitatif ve kantitatif verileri kullanır d) Bir tepe olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilir. a 43

44 44 Aşağıdakilerden hangisi HAZOP risk analiz metodu için doğru kabul edilmez? a) Metodun ismi Risk ve Uygulanabilirlik Analizi olarak da bilinir b) Kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. c) Bu metot kantitatif verileri kullanır d) Bir sistemde veya proseste, ham maddelerin, ara maddelerin, mamul maddelerin, enerji, su ve havalandırma gibi destekleyici sistem veya maddelerin akısını analiz eder. a 44

45 45 Aşağıdakilerden hangisi Olay ağacı analizi metodu için doğru kabul edilmez? a) Bu metot kullanılarak kazaların sıklığı belirlenebilir. b) İdeal olarak, birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır. c) Bu metot yalnızca kalitatif verileri kullanır d) Hata ağacı analizi ile birlikte kullanılarak Neden sonuç analiz metoduna da kaynak teşkil eder. c 45

46 46 Aşağıdakilerden hangisi HACCP metodu için doğru kabul edilmez? a) Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları analizi olarak da bilinir b) Özel olarak yiyecek ve içecek endüstrileri için geliştirilmiş bir metottur c) Bu metot içinde kalitatif veriler kullanılır d) Bu metot uygulanırken Tehlikeleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacı ile kritik kontrol noktaları belirlenir c 46

47 47 Aşağıda verilen Hangisi iki risk analiz metodu yalnızca kalitatif değerleri kullanarak riskleri analiz eder? a) Ön tehlike analizi- Fine Kinney b) Kontrol listeleri - HAZOP c) HACCP Kontrol Listeleri metodu d) Ön tehlike analizi - Kontrol listeleri metodu d 47

48 48 Aşağıdakilerden hangisi Ön tehlike analiz metodu için doğru kabul edilmez? a) Bu metot olayın sıklığını sayısal değerler vererek sonuç alır. b) Daha sonra Hangi analiz metotlarının uygulanmasının gerektiğini belirlemede de kullanılır. c) Bu metot yalnızca kalitatif verileri kullanılır d) Bu metot tesisin tasarım aşamasında yada daha detaylı çalışmalara model olarak kullanılabilir a 48

49 49- Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir? A) OHSAS B) ISO C) HAZOP D) BS8800 Cevap: C 49

50 50- Aşağıdakilerden hangisi Job SAFETY Analysis risk analiz yönteminin özelliklerinden değildir? A)Bu metot içinde İşçilere risk analizi yaptırılan soru listeleri vardır B) Bu metot kalitatif verileri kullanır C) Bu metot olayların sıklığını dikkate alır D) Bu metot iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışan odaklı kullanılır Cevap: C 50

51 51- Risk kontrol hiyerarşisini sırasını belirleyiniz? 1- Yok et 2- Tehlikeli ortamı izole et 3- Daha zararsız ile değiştir 4- Kişisel koruyucu kullan 5- Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 2, 1, 5, 3, 4 C) 2, 1, 3, 5,4 D) 1, 3, 2, 5, 4 Cevap: D 51

52 İSG Yönetim Sistemleri 1- Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır? A) Planlama B) Uygulama C) Yönetimin Gözden Geçirmesi D) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Cevap: C 52

53 2-Bir işletmenin İSG Politikası hangisini içermez? a) İSG politikasının amaçlarını hazırlamak ve işletme içi yöneticilerin bilgilenmesine yönelik yayınlamak b) İSG yönetimine birinci derecede öncelik vermek c) İSG politikasının işletmede tüm seviyelerde anlaşılmasını, uygulanmasını ve yerleştirilmesini sağlamak d) İSG politikasına uymak ve uygulanmasını sağlamak konusunda çalışanlarla işbirliğini sağlamak a 53

54 3- Aşağıdakilerden hangisi İSG Yönetim Sistemlerinde Planlama kapsamına dahildir? a) Rutin olan ve olmayan tüm faaliyetler b) Tüm personel c) Taşeron ve ziyaretçiler d) Hepsi d 54

55 4- Aşağıdakilerden hangisi İSG Yönetim Sistemleri Planlama aşaması kapsamında değildir? a) Tehlikelerin belirlenmesi b) Risklerin tanımlanması ve risk derecelerinin belirlenmesi c) Mevcut kontrol önlemleri değerlendirilmeli, d) Yazılan Önlemlerin uygulanması d 55

56 5-Hangisi İSG Yönetim Sistemlerinin ortak noktalarından değildir? a) Odaklılık (Müşteri-Çevre-Çalışan) b) Varsayımlara Dayalı Karar Verme c) Liderlik d) Çalışanların Katılımı b 56

57 6- TS e göre Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Risk Değerlendirmesi b) Risk analizi c) Tehlike analizi d) Tehlike değerlendirmesi a 57

58 7-aşağıdakilerden hangisi İSG Yönetim sistemi değildir? a) TS EN ISO b) TS (OHSAS) c) OHSAS d) ILO OHS 2001 a 58

59 8- Yönetim sistemleri için hangisi yanlıştır? a) çalışan odaklıdır b) çevre odaklıdır c) 9001 müşteri odaklıdır d) OHSAS Bir ISO standardıdır. d 59

60 9- TS e göre; ilk adım hangisidir? a) Yönetimin gözden geçirmesi b) Uygulama ve işletme c) İSG Politikası d) Planlama c 60

61 10- TS e göre; Sistem Yaklaşımı Yönetimin Adımlarını önceliklerine göre sıralayınız. I- Uygula II-Kontrol Et III- Planla IV- Önlem Al a) III-II-IV-I b) II- IV- I- III c) III- I- II- IV d) III-II-I- IV c 61

62 11- TS e göre; birince derece dokümanlar nelerdir? a) Talimatlar b) Prosedürler c) Uyarılar d) Mevzuat b 62

63 12- TS İSG Yönetim sisteminin uygulama Rehberi Hangisidir? a) b) c) d) c 63

64 13- Tüm standartlarda başarıyı getirecek olan birim neresidir? A) Üst Yönetim B) Çalışanlar ve sendika C) Taşeronlar D) Üst yönetim, çalışanlar ve sendika, taşeronlar Cevap: D 64

65 14- Aşağıdakilerden hangisi OHSAS yönetim sisteminde ilk aşamadır? A) Uygulama B) Politika C) Kontrol D) Planlama Cevap: B 65

66 İş Kazaları 1- Sosyal Çevre, İstenmeyen İnsan Davranışları, Güvensiz Davranış ve Şartlar, Kaza ve Yaralanma.. Bunlar hangi kaza teorisine aittir? a) Kaza halkaları teorisi b) Kaza piramidi teorisi c) Domino teorisi d) Kaza nedenleri teorisi c 66

67 2- Aşağıdaki yasaların hangisinde iş kazası tanımlanmıştır? a) İş kanunu b) Borçlar kanunu c) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu d) 4703 sayılı kanun c 67

68 3- Aşağıdakilerden hangisi 16. Uluslar arası İstatistikçiler Konferansında hesaplanması karara bağlanan istatiksel oranlardan değildir? a) Kaza Sıklık Oranı b) Kaza Öngörülebilirlik Oranı c) Kaza Ağırlık Oranı d) Kaza Olabilirlik Oranı b 68

69 4- Toplam Kaza sayılarının sayısı ile çarpılıp toplam işçi sayısına bölünerek bulunan istatiksel oran hangisidir? a) Kaza Sıklık Oranı b) Kaza Frekans Oranı c) Kaza Ağırlık Oranı d) Kaza Olabilirlik Oranı d 69

70 sayılı yasaya göre, işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kaç iş günü içinde SGK ya bildirmek zorundadır. a) 3 iş günü b) 2 iş günü c) 4 iş günü d) aynı gün içinde a 70

71 sayılı kanuna göre işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kaç iş günü içinde SGK ya bildirmek zorundadır. a) 3 iş günü b) 2 iş günü c) 4 iş günü d) aynı gün içinde a 71

72 7- Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları sonucunda oluşacak dolaylı maliyetlerden birisidir? a) Tıbbi maliyetler b) Sigortaya ödenen maliyetler c) Mahkeme masrafları d) Kazalı işçinin yerine alına işçiye verilen eğitim maliyeti d 72

73 8- Ülkemizde iş kazalarının en çok yaşandığı 3 sektör hangisidir a) Maden- İnşaat- Turizm b) Tekstil- İnşaat- Turizm c) Maden- İnşaat- Metal d) Metal- Tekstil -Turizm c 73

74 9- Aşağıdaki durumlardan hangisi mevzuatımıza göre iş kazası değildir? a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada kaza geçirmesi b) Çocuğunu Emziren kadın sigortalının, çocuğunu işyerinde emzirdiği sırada kaza geçirmesi c) Çalışanların kendilerinin sağladığı servis taşıması sırasında kaza geçirmesi d) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalının kaza geçirmesi c 74

75 10- Ülkemizdeki mevzuata göre iş kazalarıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Ülkemiz mevzuatına göre çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına yol açan her türlü durum İş kazası olarak tanımlanır. b) İş kazalarının tanımı 5510 sayılı yasada yapılmıştır. c) 4857 sayılı İş kanununa göre işveren, iş kazasını en geç 2 iş günü içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. d) İş kazalarını önlemek için her türlü önlemi almak işverenin görevidir. a 75

76 11- Toplam Kaza sayılarının sayısı ile çarpılıp fiili çalışma süresine bölünmesi ile bulunan istatiksel oran hangisidir? a) Kaza Sıklık Oranı b) Kaza Frekans Oranı c) Kaza Ağırlık Oranı d) Kaza Olabilirlik Oranı a 76

77 12- Toplam Kayıp iş günü sayısının sayısı ile çarpılıp fiili çalışma süresine bölünmesi ile bulunan istatiksel oran hangisidir? a) Kaza Sıklık Oranı b) Kaza Frekans Oranı c) Kaza Ağırlık Oranı d) Kaza Olabilirlik Oranı c 77

78 13- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış değildir? A) Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi B) Talimatlara uymama C) Koruyucu tertibatı kullanmama D) Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma Cevap: A 78

79 14- Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının en öncelikli yaklaşımıdır? A) İş kazaları ve meslek hastalıklarını %20 azaltmak B) Çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması C) İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırmak D) İş kazaları ve meslek hastalıklarında kusurluları cezalandırmak Cevap: B 79

80 15- Türkiye de iş kazaları sonucu ölüm en çok hangi sektörde olur? A) Metal B) İnşaat C) Kimya D) Maden Cevap: B 80

81 16- Ülkemiz İş Kazaları istatistiklerine göre iş kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur? A) 1. saat B) 2. saat C) Öğleden sonra D) Vardiyalı çalışmalarda Cevap: A 81

82 Yangın 1- Yanma olayı ile ilgili hangisi yanlıştır? a)bir kimyasal olaydır b)yanıcı maddelerin belirli bir ısı seviyesinde oksijen (O 2 ) ile birleşmesidir c)yangın, kontrol dışı yanma olayıdır. d)yakıcı maddenin % 5 konsantrasyonunun altında yanma olmaz 82 d

83 Yangın 2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Parlama kolayca ateş alan maddelerde görülen bir olaydır b) Yanıcı bir sıvıya ilişkin buharın, hava ile yanıcı bir karışım oluşturması halinde, sıvı yüzeyine yakın bir tutuşturucu kaynağın etkisiyle, bu karışımın yanmaya başladığı en düşük sıcaklık "parlama noktası" olarak adlandırılır c) Genel olarak bir sıvının parlama noktası ne denli büyükse, yangına neden olma riski o denli büyüktür d) Kolayca ateş alan maddelerin yangın ve patlama riski katı maddelerden daha yüksektir 83 c

84 Yangın 3- Katı haldeki yanıcı maddeler için hangisi doğru değildir? a) Bu sınıftaki maddeler, genel olarak ısı etkisi ile yanıcı buhar veya gaz çıkartmakta ve oksijen ile birleşmeleri halinde yanma meydana gelmektedir b) Parafin, mum, katı yağlar gibi bazı yanıcı maddeler ise önce eriyerek sıvı hale geçmekte daha sonra buhar haline geçerek yanmaktadır c) Bazıları ise Naftalin gibi doğrudan buhar haline geçerek yanmaktadır. d) Bazı maddeler ise katı halde iken yanmaya başlar 84 d

85 Yangın 4- Sıvı haldeki yanıcı maddeler için hangisi doğru değildir? a) Sıvı yanıcı maddeler buharlaştıktan sonra yanarlar. Bunların pek çoğu normal havada buharlaşırlar b) Sıvı haldeki yanıcıların parlama noktalarında ısı uzağa çekilirse yanma kendi kendine devam etmez c) Bu gruptaki yanıcılar, katı yanıcı maddelere göre daha kolay ve hızlı yanarlar d) Sıvı yanıcı maddelerin çoğunluğunun buharı (Benzin, mazot, tiner vs.) havadan hafiftir 85 d

86 Yangın 5- Gaz haldeki yanıcı maddeler için hangisi doğru değildir? a) Diğer yanıcı maddelere oranla daha kolay ve daha hızlı yanarlar b) Gaz halindeki yanıcıların zehirleme özelliği bulunmaz c) Oksijenle temasa getirilmeleri çok küçük kütleler halinde olmalıdır. Aksi halde yanmaları patlama şeklinde olacaktır. d) Gaz halindeki yanıcı maddeler çoğu zaman çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir 86 b

87 Yangın 6- Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre hangisi bir yangın sınıfı değildir? a) A sınıfı katı madde yangını b) B sınıfı sıvı madde yangın c) C sınıfı gaz madde yangın d) E sınıfı elektrik yangınları 87 d

88 Yangın 7- TS EN 2 VE TS EN 2/A1 göre hangisi bir yangın sınıfı değildir? a) A sınıfı katı madde yangını b) B sınıfı sıvı madde yangın c) E sınıfı elektrik yangınları d) F sınıfı pişirme yağlarının yangını 88 c

89 Yangın 8- B sınıfı sıvı madde yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisizdir? a) Kuru kimyevi toz içerikli yangın söndürücü b) Su c) Karbondioksit içerikli yangın söndürücü d) Köpük ihtiva eden yangın söndürücü 89 b

90 Yangın 9- D sınıfı metal yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkili yangın söndürme cihazıdır? a) Kuru metal toz içerikli yangın söndürücü b) Su c) Karbondioksit içerikli yangın söndürücü d) Köpük ihtiva eden yangın söndürücü 90 a

91 Yangın 10- C sınıfı gaz madde yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir? a) Sodyum bi karbonat tozlu yangın söndürücü. b) Kuru kimyevi toz c) Karbondioksit d) Köpük 91 d

92 Yangın 11- Elektrik kontağından çıkan yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkili yangın söndürücü maddedir? a) Kuru metal toz b) C02 c) Su d) Köpük 92 b

93 Yangın 12- Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte belirtilen özelliklerde konut ve sitelerde hangi ekibin kurulmasına gerek yoktur? a) Söndürme ekibi b) Koruma ekibi c) Haberleşme ekibi d) İlk yardım ekibi 93 c

94 Yangın 13- Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre hangisi doğrudur? a) Sesli uyarı cihazlarının 3 m. uzaklıkta en az 65 dba ve en çok 130 dba ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır. b) Acil anons sistemi hoparlörü olan hacimlerde ayrıca siren sistemi konulması gereklidir c) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2 için 1 adet uygun tipte 2 kg lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir. d) Taşınabilir söndürme cihazlarında 4 kg dan daha ağır ve 12 kg dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm yi aşmayacak şekilde montaj yapılır. 94 d

95 Yangın 14- Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre hangisi doğrudur? a) Söndürme cihazlarının yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır b) 6 ayda bir yangın tatbikatları yapılmalıdır c) Yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 için 1 adet uygun tipte 2 kg lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir d) Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 30 metre olmalı 95 a

96 15- ABC ve BC Kuru Kimyevi Tozlu Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü/itici gaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Hava (4N2+O2) B) N2 C) H2 D) O2 Cevap: B 96

97 16- Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Köpük B) Kuru Kimyevi Toz C) Halo Karbonlar (Halon Alternatifi Gazlar) D) Nitrogliserin Cevap: D 97

98 17- Hafif közlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kömür ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı aşağıdaki hangi işlev uygulanmaz? A) Kum Dökmek B) Toprak Dökmek C) Su Dökmek D) Çimento Dökmek Cevap: C 98

99 18- Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir? A) Yangın merdiveni kullanmak B) Teras katına çıkmak C) Asansör kullanmak D) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek Cevap: C 99

100 19- Parlama noktasındaki yanıcı bir maddeyi; yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran en önemli özellik hangisidir? A) Parlama noktasındaki maddenin yanmasını sürdürmesi B) Isı kaynağına bağlı olmaksızın yanıp sönmesi (bir yanıp-bir sönmesi) C) Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi D) Birbirini ayıran özelliği yoktur Cevap: C 100

101 20- İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri karşısında; manüel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir? A) Algılama ve ihbar kapasitesinin sınırlı olması B) Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği C) Yangından kurtuluş ihtimalinin zayıflığı D) Günün 24 saatinde tam kapasite çalışamaması Cevap: D 101

102 21- Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Hava (Oksijen) B) Zincirleme reaksiyon C) Yanıcı madde D) Isı (Kıvılcım) Cevap: B 102

103 22- Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine en iyi örnektir? A) Yavaş yanma B) Kendi Kendine Yanma C) Hızlı Yanma D) Çok hızlı Yanma Cevap: A 103

104 23- Özellikle akaryakıt yangınlarında renk değişimi önemdir. İnfilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin rengi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızıl B) Mavi C) Sarı D) Mor Cevap: B 104

105 24- Alüminyum, Magnezyum, Titan vb. hafif metaller & bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar hangi sınıfa girer? A) A B) B C) C D) D Cevap: D 105

106 25- Kapalı bir tankta meydana gelen sızıntı ile yanmaya başlayan tank giderek ısınır ve tank içinde ısınarak kaynamaya başlayan sıvı tank basıncını yenerek tankı yırtar ve patlama ile birlikte. olayı gerçekleşir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Jet B) Bleve C) Havuz D) Sönme Cevap: B 106

107 26- Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kim. tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Cihazlara zarar vermesi B) Kuru kimyasal tozun elektrik iletmesi C) Yangını geç söndürmesi D) Bu tür yangınları söndürmede etkili olması Cevap: A 107

108 27- Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur? I- Kondüksiyon II- Konveksiyon III- Radyasyon A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III Cevap: D 108

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1

18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1 18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1 1. Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde... ve... meydana gelmeyen olay vardır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçiniz.

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 1) İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi: 30 gün 2) Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

www.batiakademi.com.tr

www.batiakademi.com.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 2. GRUP: C SINIFI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n isguygulama.com s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI Sayfa 2 1- Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır? A)Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 1-Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir? a-risk b-tehlike c-tolore edilebilir risk d-vak a 2- Son beş yılın en çok iş kazası riski

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetimi Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı