DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD"

Transkript

1 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi), hücre organelleri, nükleus, kromozomlar, ergastik maddeler, hücre çeperi, kimyasal yapısı ve farklılaşması, geçitler, plasmodesma, hücre şekli ve büyüklüğü, hücre bölünmesi, histoloji (doku bilimi), hücre arası boşlukları, dokuların sınıflandırılması, meristemler, sürekli doku, koruyucu doku, periderm, Pparankima, destek doku, iletim dokusu, salgı doku, organografi (organ bilimi), kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum. Kadıoğlu, A. ve Y. Kaya, Genel Botanik, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, Erzurum, 410s. Bozcuk, S., Genel Botanik, Hatiboğlu Yayınları: 82 Yükseköğretim Dizisi: 22, Ankara,190s. Algan, G. ve C. Toker, Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Laboratuar Kitabı, Ankara Üniv. Fen Fakültesi Döner Sermaye Đşletmesi Yayınları No: 21, Ankara, 144s. Yardımcı TBD 103 Zooloji (2-0) 2 Canlıların fiziksel ve kimyasal yapısı, prokaryot ve ökaryot hücreler, hücre zarı ve madde alışverişi, hücre içi, DNA nın yapısı ve kendini eşlemesi replikasyon, transkripsiyon ve translasyon, hücresel üreme, hayvanlarda gelişme, dokular, hayvanlarınsınıflandırılması ve nomenclature, organ sistemleri ve işlevleri Bayram, Ş Genel Zooloji Ders Notları. 131s. Demirsoy A., Yaşamın Temel Kuralları (Genel Biyoloji/Genel Zooloji) Cilt-I/Kısım- I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A, 52, Beytepe Ankara, 770s Tanyolaç J. & T. Tanyolaç, Genel Zooloji. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 472s. Keton T. W. & J. L. Gould, Genel Biyoloji 1, 5. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Demirsoy, A. & Đ. Türkan, Pelme Yayıncılık, Ankara, 583s. Keton T. W. & J. L. Gould, Genel Biyoloji 2, 5. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Demirsoy, A. & Đ. Türkan, Pelme Yayıncılık, Ankara, 1194s. Yardımcı TBD 105 Matematik (3 0) 3 Önbilgiler: Reel sayılar, eşitsizlikler, mutlak değer, doğru ve çember, fonksiyonlar: trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, limit ve süreklilik: fonksiyonların limitleri, tek taraflı limitler, trigonometrik limitler, süreklilik, soldan ve sağdan süreklilik. Türev: türev, türev almada genel kurallar, trigonometrik fonksiyonların türevi, üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, logaritmik türev, hiperbolik fonksiyonların türevi, parametrik denklemli fonksiyonların türevi, kapalı fonksiyonun türevi, yüksek mertebeden türevler. Balcı M., Matematik Analiz Kitabı Cilt I, Ankara Ün. Fen Fakültesi Yayınları 142s Yardımcı Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar TBD 107 Fizik (2 0) 2 Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerji korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, açısal momentum. Surway Beichner., Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu Fizik- I Mekanik (Fen ve Mühendislik için) Yardımcı TBD 109 Kimya (2 0) 2 Bir dönemlik bir derstir ve iki kısımdan oluşmaktadır: teorik kısım ve uygulama kısmı. Teorik kısım; kimyaya giriş, kimyasal hesaplamalar, reaksiyon denklemleri ve yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları, atomun yapısı, periyotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, kimyasal kinetik, kimyasal denge,

2 karışımlar, asitler ve bazlar ve sulu çözelti dengeleri üzerinde durur. Uygulama kısmı bir laboratuar çalışmasıdır ve anyonların, I-V grup katyonlarının ve bilinmeyen numunelerin analizini içerir. Mortimer, C.E., Modern Üniversite Kimyası Uyar, T., Çeviri Genel Kimya Yardımcı GZM 101 Tarım Tarihi ve Deontolojisi (2 0) 2 Topraktan yararlanma şekillerinin geçirdiği evreler, eski uygarlıklarda tarım, selçuklularda tarım, Osmanlı Đmparatorluğu nda tarım, sanayi devrimi nin tarıma etkileri, dünya ekonomik krizinin Türkiye tarımı üzerine etkileri, Atatürk ve tarım, Türkiye de cumhuriyet döneminde tarım sektörü, ziraat mühendisliği nin tanımı, kapsamı ve ilgili mevzuat, ziraat mühendislerinin mesleki örgütleri, etik kavramı, etiğin sınıflandırılması ve etik kuramları, sürdürülebilir tarım ve girdi kullanımı, gıda güvenliği ve gıda güvenirliği, toprak ve su kirliliği, biyoteknolojinin etik yönü, tarım çalışanlarının durumu, hayvan hakları, tarımda bilimsel çalışma etiği. Özçelik,A., Tarım Tarihi ve Deontolojisi, A.Ü. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Güçlendirme Vakfı Yayınları No:8, Ankara. Duran, B., Türkiye Tarım Tarihi ( ), Kırkambar Yayın no:1, Malatya. Eriş, A., Tarım Deontolojisi, U. Ü. Ziraat Fak. Ders Notları, No:88, Bursa. Yardımcı Anonim, Ethical Issues in Food and Agriculture, FAO Ethics Series, Rome. Arslan, M., Đş ve Meslek Ahlakı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara. Aydın, Đ. P., Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara. Rittler, K., Dünya Ziraat Tarihi (Çeviren: Kazım Köylü), A. Ü. Ziraat Fak. Yay. No: 205, Ankara. Zimdahl, R.L., Teaching Agricultural Ethics, Jorunal of Agricultural and Envlironmental Ethics, Kulwer Academic Publisher, Netherlands. Yüksel, C., Devlette Etikten Etik Devlete: Kanun Yönetiminde Etik, Cilt:1, TÜSĐAD Etik Altyapı Dizisi No:1, Đstanbul. Anonim, Türk Ziraat Tarihine Bakış 1. Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını, Đstanbul. TAR 111 Atatürk Đlkeleri ve Devrim Tarihi-I (2 0) 2 Politik, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye başlayan Osmanlı Devleti nde yapılan reform hareketleri ve ulus devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Atatürk ün liderliğinde verilen Ulusal Bağımsızlık Savaşı sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu. Anonim., 2006, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Değişim Yayınları TÜR 111 Türk Dili-I (2 0) 2 Dil nedir? Dil-toplum ilişkisi, dil-kültür ilişkisi. Dillerin sınıflandırılması, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Türkçe nin ses özellikleri, sesbilgisi. Türkçenin yapısal özellikleri, türetme gücü.(yapım ve çekim ekleri). Özellikle öğrencilerin alanlarıyla ilgili terimlerden örnekler verilerek, Türkçeyi zenginleştirme çabaları ele alınacak. Günümüz Türkçesine hangi dönemlerden geçerek geldik? Yazı ve dil devrimi, Neler okuyalım? Nasıl okuyalım? Yazım kuralları (uygulamalarla) Anlatım yanlışları (bazı dilbilgisi kuralları bu konuyla birlikte verilecektir). Cümle, cümlenin öğeleri, özne-yüklem ilişkisi. Günlük ilişkiler içinde başvurulan yazılar: dilekçe, mektup. Kompozisyon Bilgileri: konu, ana düşünce, yan düşünceler, gözlem, kitaplıktan yararlanma, plan vb. Anlatım biçimleri (Tasvir, açıklama, öyküleme vb.). Mesleki yazılar: rapor. Edebiyat Türleri: (metin incelemeleri) günlük, anı, deneme, eleştiri, makale,roman, öykü, röportaj. Özkırımlı, A., Türk Dili Dil ve Anlatım. Đstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Yüksel, S., Türkçe'de Biçim ve Cümle Dersleri Multilingual Yabancı Dil Yayınları Yardımcı ĐNG 111 Yabancı Dil-I (2 0) 2 1

3 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. II. YARIYIL TBD 102 Botanik II (2 2) 3 Bitkilerde sistemler, organlar, dokular ve hücrelerin tanıtılması, organizasyonları, işlevleri, bitki hücrelerini hayvan hücrelerinden ayrılan yönleri, hücre kuramı, doku bilimi, organların yapısı, çiçeklerin tozlanma ve döllenme biyolojisi, sistematiğin tarihi, evrimin ilkeleri ile familyalarına göre bitkilerin sınıflandırılması, embriyonik ve yabani bitkilerin genel özellikleri anlatılacaktır. Altuner, Z., Sistematik Botanik 2, Aktif Yayınevi, Đstanbul, 194s. Kadıoğlu, A. ve Y. Kaya, Genel Botanik, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, Erzurum, 410s. Bozcuk, S., Genel Botanik, Hatiboğlu Yayınları: 82 Yükseköğretim Dizisi: 22, Ankara, 190s. Algan, G. ve C. Toker, Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Laboratuar Kitabı, Ankara Üniv. Fen Fakültesi Döner Sermaye Đşletmesi Yayınları No: 21, Ankara, 144s. Yardımcı Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar GZM 102 Đstatistik (3 0) 3 Temel kavramlar, yerleşim ölçüleri, değişim ölçüleri, teorik dağılımlar (normal, binomiyal, poisson), regresyon ve korelâsyon katsayıları, belirtme katsayısı, regresyon doğrusu ve denklemi, temel örnekleme dağılımları (ortalamalara ait, oranlara ait, ortalamalar arası farka ait, regresyon ve korelasyon katsayılarına ait), standart hata ve parametre tahmini, hipotez testleri, Z, t ve X 2 dağılımları, uyum iyiliği testi, tek ve iki yanlı tablolarda bağımsızlık testi. Đkiz, F., H. Püskülcü ve Ş. Eren, Đstatistiğe Giriş, Barış Yayınları Fakülteler Kitapevi, Đzmir, 435s. Düzgüneş, O., T. Kesici, O. Kavuncu ve F. Gürbüz, Araştırma ve Deneme Metodları, (Đstatistik Metodları II), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1291, 369, Ankara. Sümbüloğlu, K. ve V. Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayınları: 53, Ankara, 270s. Yardımcı GZM 104 Meteoroloji (2 0) 2 Meteorolojiye giriş, meteorolojinin bölümleri, atmosferin yapısı ve özellikleri, meteorolojik elemanlar, atmosferik basınç, rüzgârlar, sıcaklık, nem, buharlaşma, yağışlar ve çeşitleri, cephe sistemleri, hava kütleleri, meteoroloji istasyonları ve özellikleri, meteoroloji istasyonlarında kullanılan aletler ve özellikleri, fenoloji ve tarımsal klimatoloji, meteoroloji elemanları ile bitki gelişim ilişkileri. Özyuvacı, N., Meteoroloji ve Klimatoloji, Đstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları: 460, Đstanbul, 369s. Özgürel, M. ve G.P. Mengü, Tarımsal Meteoroloji, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.: 567, Đzmir, 289s. Yardımcı GZM 106 Bitki Fizyolojisi (3-0) 3 Bitki fizyolojisine giriş, su ve hücre ilişkisi, suyun alınması ve taşınması, bitkilerde su kaybı, bitki besin elementleri alımı ve taşınması, bitkilerde fotosentez ve etkili faktörler, solunum ve etkili faktörler, vejetatif büyüme, generatif büyüme, tohum ve meyve oluşum fizyolojisi, bitki hormonları, stres fizyolojisinin tanımlanması. Kacar, B., A.V. Katkat ve Ş. Öztürk, Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, No: 848, Ankara, 563s. 2

4 Đlbaş, A. Đ., Bitki Fizyolojisi Laboratuar Kılavuzu, Hatiboğlu Yayınevi, No: 133, Yüksek Öğretim Dizisi: 46, ISBN , Ankara, 149s. Yardımcı Çağatay, M., Kültür Bitkilerinin Beslenme Fizyolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları,No:414. Ders Kitabı,No:141, Ankara, 104s. Hamsan, M., Bitki Metabolizma Fizyolojisi, Đstanbul Üniversitesi Yayınları Sayı: Fen Fakültesi, No:112, Đstanbul, 307s. Hopkins, W.G., Introduction to Plant Physiology. John Wiley and Sons, New York, 512p. GZM 108 Bitki Ekolojisi (2 0) 2 Ekoloji hakkında genel bilgiler, ekolojik kavramlar, ekosistemin öğeleri, besin dengesi, enerji akımı, biyokimyasal dolaşımlar, ekosistem kavramı, agroekosistem kavramı ve evrimi, hayvan ve bitki kültür formlarının ortaya çıkışı, iklim ve toprak faktörleri ve bunların bitki ve hayvan yetiştiriciliği ile olan ilişkileri hakkında genel bilgiler. Eser, D., Tarımsal Ekoloji (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak., Yayın No:1473, Ankara, 176 s.. Eser, D., Geçit, H. H. ve Emeklier, H. Y Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak., Yayın No:1474, Ankara, 95 s.. Yardımcı GZM 110 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 2) 3 Bilgisayar donanımı ve çevre aygıtlarının tanıtımı, yaygın olarak kullanılan işletim sistemleri; MS-DOS işletim sisteminin temel özellikleri ve kullanımı, Windows işletim sisteminin temel özellikleri ve kullanımı, ofis programları (Word, Excel, PowerPoint) tanıtımı ve kullanımı. Bilgisayarlar, TÜBĐTAK Yay., 2003 Paket Programları ile ilgili kitaplar MS-DOS Kitapları Donanım ile ilgili kitaplar Yardımcı TAR 112 Atatürk Đlkeleri ve Devrim Tarihi-II (2 0) 2 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna paralel olarak Türk modernleşmesinin radikal bir dönüşümü olan Türk Devrimi çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden nasıl yapılandığı, bu yıllarda yaşanan gelişmeler ve bunların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Anonim Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Değişim Yayınları Yardımcı TÜR 112 Türk Dili-II (2 0) 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dil ve beden dilini kullanma), iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama, diksiyon vb.), hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma, hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma, konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.), değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Özkırımlı, A., Türk Dili Dil ve Anlatımı. Đstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Yüksel, S., Türkçe'de Biçim ve Cümle Dersleri Multilingual Yabancı Dil Yayınları, Yardımcı 3

5 ĐNG 112 Yabancı Dil II (2 0) 2 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. III. YARIYIL TBB 202 Tarla Bitkileri (1 2) 2 Tarla bitkilerinin sınıflandırılması, başlıca tarla tarımı sistemleri, toprak işlemenin tanımı, önemi, toprak işlemeden beklenen faydalar, hatalı toprak işlemenin sakıncaları, toprak işleme yöntem ve aletleri, nadasın tanımı, şekilleri ve nadastan beklenen faydalar, tohum ve tohumluk kavramlarının tanımı, kaliteli bir tohumlukta bulunması gereken özellikler (tohumun fiziksel değeri), kaliteli bir tohumlukta bulunması gereken özellikler (tohumun biyolojik ve genetik değerleri), ekim yöntemleri, ekim zamanın önemi, başlıca ekim yöntemleri be bunların karşılaştırılması, sulama ve gübreleme, başlıca sulama ve gübreleme yöntemleri, gübre çeşitleri ve gübreleme yöntemleri, yeşil gübreleme ve münavebe, çoklu yetiştirme, yabancı otlar ve yabancı ot kontrolü, tahılların, endüstri bitkilerinin, yemeklik tane baklagillerin, çayır mera ve yem bitkilerinin genel özellikleri, ekonomik önemleri ve yetiştirme teknikleri. Sepetoğlu, H., Tarla Tarımı, Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller. 188 s. Sencar, Ö., Gökmen, S., Yıldırım, A. ve Kandemir, N Tarla Bitkileri Üretimi. GOP Ün. Ziraat Fakültesi Yayın No:3, Ders Kitabı 3, Tokat, 302 s. Elçi, Ş., Kolsarıcı, Ö. ve Geçit, H. H Tarla Bitkileri (2. Baskı). Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Yayın No:1385, Ders kitabı: 399, Ankara.BKB-201 Fitopatoloji (2-2) 3 Fitopatolojinin tarihçesi, canlı ve cansız hastalık etmenlerinin bitkilerde neden oldukları belirtiler, hastalıkların nedenleri, hastalıkların durumu, epidemiyolojisi, hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri, paraziter hastalık etmenleri hakkında genel bilgi, yabancı otlar ve paraziter yüksek bitkiler hakkında genel bir değerlendirme, bitkilerde patojenlere karşı oluşan korunma mekanizmaları ve yabancı otlarla mücadelede genel yöntemler. Döken, M.T., Demirci, E. ve Zengin, H., Fitopatoloji. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erzurum. Yardımcı Ders Kitapları Agrios, G. N., Plant Pathology. 5th Edition, Elsevier Academic Press, 922 s. GZM 201 Zootekni (2 0) 2 Hayvancılığın ekonomik önemi ve hayvansal ürünlerin insan beslenmesi açısından önemi, Türkiye de ve dünyada hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim düzeyleri. Hayvanlarda üreme, evcil hayvanlarda üreme ve hayvansal üretim, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, türlere göre üreme fonksiyonu ve üremenin denetimi, hayvan ıslahı, ekonomik verim düzeyi ve adaptasyon fenotipik varyasyon ve öğeleri, seleksiyon ve seleksiyon yöntemleri, çiftleştirme sistemleri. sığır yetiştiriciliği, dünyada ve Türkiye de yetiştirilen önemli sığır ırkları, sığırlarda üreme, sığırlardan süt üretimi, sığırlardan et üretimi, koyun yetiştiriciliği, dünyada ve Türkiye de yetiştirilen önemli koyun ırkları, koyunlarda üreme, koyunlardan süt üretimi, koyunlardan et üretimi, keçi yetiştiriciliği, dünyada ve Türkiye de yetiştirilen önemli keçi ırkları, keçilerde üreme, keçilerden süt ve et üretimi, tavukçuluk, tavukçuluğun önemi ve tavukçuluk işletme tipleri, yumurta tavukçuluğu, kasaplık piliç yetiştiriciliği, arıcılık, arıcılığın önemi ve arı ürünleri, koloniyi oluşturan bireyler ve arılarda üreme ve çoğalma, arıcılıkta mevsimlik işler, arı hastalık ve zararlıları, ipekböcekçiliği ve üretim aşamaları. Şengonca, M., Hayvan Yetiştirme Đlkeleri. Ders Kitabı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. No: 534, Đzmir, 192s. Rice, V. A., Breeding and improvement of farm animals, McGraw-Hill Book Company, inc., New York, London, 516p. Yardımcı GZM 203 Tarımsal Yapılar ve Sulama (2 2) 3 4

6 Sulamanın tanımı ve önemi, yararları, tarihçesi, Türkiye de sulama, sulama yöntemleri, sulama sistemleri ve sulama projeleri, toprak-bitki-su ilişkileri, bitki su tüketimi, sulama suyu gereksinimi, sulama aralığı, sulama süresi, arazinin sulamaya hazırlanması, arazi tesviyesi, tarla sulama sistemleri, uygun sulama yönteminin seçilmesi, yüzey sulama yöntemleri, yağmurlama ve damla sulama yöntemleri sulama suyu kalitesi, sorunlu topraklar ve ıslahı, drenajın tanımı, önemi ve yararları, drenaj etütleri, yüzey ve toprakaltı drenaj yöntemleri. Yıldırım, O., Sulama Sistemleri Tasarımı, Ankara Üniv., Ziraat Fakültesi Yayınları: 1542, Ankara. Güngör, Y., Erözel, A. Z., Yıldırım, O., Sulama II. Baskı, Ankara Üniv., Ziraat Fakültesi Yayınları, 1540, Ankara. Yardımcı GZM 205 Tarım Alet ve Makineleri (1 2) 2 Türkiye de tarım ve mekanizasyon seviyesi, enerji, traktörler, toprak işleme, kulaklı pulluklar, dip kazanlar, tohum yatağı hazırlama ekipmanları, ekim, dikim ve gübreleme ekipmanları, bitki koruma ekipmanları, pompa ve sulama ekipmanları, hasat ve harman makineleri, bahçe makineleri, ahır ve kümes ekipmanları, sera mekanizasyonu, tarım makinelerinin seçimi ve işletilmesi. Erdoğan, D., Tarım Makineleri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1548, Ders Kitabı: 501, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 142 s. Keskin, R. ve D. Erdoğan, Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 927, Yardımcı 262, Ankara, 325 s. Yardımcı GZM 207 Tarım Ekonomisi (2 0) 2 Tarımsal faaliyet, tarım ekonomisi ve alanı, tarımın Türkiye ekonomisindeki önemi, tarımda ekonomik kavram ve prensipler, tarımsal üretim faktörleri, tarımsal işletmecilik, tarım işletmelerinin şekillenmesini etkileyen faktörler, Türkiye tarım işletmeleri, tarımsal işletme tip ve nevileri, tarım işletmelerinde tarla sistemleri ve ekim nöbeti, tarımsal işletmelerin yıllık faaliyet sonuçları, tarım işletmelerinde yatırımlar, tarımda risk ve belirsizlik, bitkisel ve hayvansal ürünlerde maliyet hesabı. Karagölge, C., Tarım Ekonomisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları,No: 642, Erzurum, 173s. Cramer, G. L. and C. W. Jensen, Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley- Sons, New York. Yardımcı GZM 209 Gıda Bilimi ve Teknolojisi (2 2) 3 Gıdaların kimyasal bileşimi, su, protein, yağ ve mineral maddeler, enzim, vitamin, renk, tat ve koku maddeleri, Gıdaların bozulması, gıdaların muhafaza yöntemleri, gıda katkı maddeleri, konserve meyve suyu üretim teknolojisi, hububat, bitkisel yağ, çay, şeker, et ve mamulleri, fermantasyon teknolojisi. Paul, P. C. and H. H. Palper, Food theory and applications. John Wiley-Sons, New York. McWilliams, M., Food Fundamentals. Wiley, New York, 670p. Yardımcı GZM 211 Araştırma ve Deneme Metotları (3 0) 3 Yapılacak bir çalışmada denemenin nasıl planlanacağı, denemelerin araziye aplikasyonu, denemelerde rakamların elde edilmesi ve elde edilirken dikkat edilecek noktalar, elde edilen rakamların istatistikî değerlendirmeleri, elde edilen sonuçların önemlilik kontrollerinin ve ortalamaların farklılık gruplandırmaları, yapılan analizlerin sonucunda elde edilen değerlerin yorumlamaları hakkında bilgiler verilecektir. 5

7 Gülümser, A., Bozoğlu, H., Peşken, E., Araştırma ve Deneme Metotları. No: 48, Samsun, 264s,. Düzgüneş, O Đstatistik Prensipleri ve Metotları Ege Üniversitesi Matbaası. Đzmir, 375 s. Öztürk, A Tarım, Biyoloji ve Sağlık Bilimlerinde Uygulamalı Đstatistik. Ege ÜniversitesiMatbaası Đzmir, 258 s. Yurtsever, N Deneysel Đstatistik Metotları. Tarım ve Orman Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd. Yayınları 121, Ankara, 574 s. Snedecor, G Statistical Methods. The Lova State Üniversity Press. Iova, U.S.A. 534 s. Düzgüneş, O., T. Kesici, O. Kavuncu, F. Gürbüz, Araştırma ve Deneme Metodları Đstatistik Metodları-II. Ankara Üniversitesi, Basımevi, Ankara, 381 s. Petersan, R. G Agricultural Field Experiments Desing and Analysis. U.S.A., 409 s. TBB 301 Bitki Islahı (2 0) 2 Bitki ıslahının kapsamı, amacı ve tarihsel gelişimi; kültür bitkilerinin evriminin genetik temelleri; çevre ve genetik etkilerden kaynaklanan değişim (varyasyon); karakterlerde varyasyon ve bitki ıslahı ilişkileri, ıslah yöntemleri bakımından bitkilerde üreme sistemleri, kalıtım ve mekanizması, kendine döllenen bitkilerde introdüksiyon, teksel ve toptan seçme, melezleme ve; yabancı döllenen bitkilerde teksel, toptan ve tekrarlamalı (rekurent) seçme, melez (hibrid) ve sentetik çeşit geliştirme, klon seçme, tüm bitkilere uygulanan mutasyon ve poliploidi ıslahı. Şehirali, S. ve Özgen, M., Bitki Islahı. III. Baskı. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1553, Ankara. Yardımcı GZM 311 Tarımsal Yayım ve Haberleşme (2 0) 2 Ders temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde, insan kaynağının geliştirilmesi ve teknoloji transferi, yayım eğitiminin özellikleri ve prensipleri, yayımın tarımsal kalkınmadaki rolü ve katkısı, yayımda program planlama konuları ele alınmaktadır. Đkinci bölümde, benimseme süreci, yayılma süreci, benimseme davranışını etkileyen faktörler ve yayım yöntemleri konuları yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, iletişim süreci, yansıma, kitle iletişimi konularına yer verilmektedir. Özçatalbaş, O. ve Y. Görgen, Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Baki Kitap ve Yayınevi, Adana, 385s. Benor, D., J. Q. Harrison, M. W. P. Baxter, Agricultural extension. The training and visit system, The World Bank, Washington, 85p. Yardımcı GZM 213 Toprak Bilgisi (2 0) 2 Toprak bilimine giriş, toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toprakların sınıflandırılması, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprak verimliliği, toprak ve su koruma. Brady, N.C., The Nature and Properties of Soils. MacMillan Publishing Co., Inc., New York. Ergene, A., Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitapları, No: 47 Yardımcı GZM 214 Moleküler Biyoloji (3-0) 3 Nükleik asitler, nükleik asitlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, benzerlikleri, farklılıkları, replikasyonları, enzimler, enzimlerin fonksiyonları, genlerin moleküler yapılar yapıları,genel hatlarıyla genlerin izolasyonu, klonlamanması, ve gen aktarımı ile hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı çeşitlerin elde edilmesindeki stratejiler. Bitki Biyoteknolojisi, Sebahattin, Özcan, Ekrem Gürel, Mehmet Babaoğlu, S.Ü. Vakfı Yayınları, Yardımcı 6

8 IV. YARIYIL GZM 208 Bahçe Bitkileri ( 2 2) 3 Bahçe bitkilerinin tanıtımı ve sınıflandırılması, bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri, bahçe bitkileri ekolojisi, bahçe bitkilerinin biyolojisi, fizyolojisi, bahçe bitkilerinin çoğaltılması ve bahçe bitkilerinde yetiştirme tekniği. Ağaoğlu, Y. S. ve ark., Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Vakfı Yayınları No:4, Ankara. Özbek, S Genel Meyvecilik. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayınları 11, Adana. Çelik, H. ve ark., Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi :1, Ankara, 253 s. Yılmaz, M., Meyve Ağaçlarında Budama. Çukurova Üniv. Basımevi, Adana. Ülkümen, N., Bağ-Bahçe Ziraatı. Atatürk Üniv. Yay Erzurum, 415 s. Janick, J. and Moore, J. N.,1996. Fruit Breeding, Volume I. John Wiley and Sons, Inc. USA. Yardımcı BKB 202 Entomoloji (2-2) 3 Tarımsal açıdan önemli olan başlıca hayvan grupları, böceklerin dış ve içyapı sistemleri, böceklerde gelişme ve diyapoz, böceklerin sınıflandırılması, tarımsal zararlılara karşı kullanılan genel mücadele yöntemleri, Türkiye deki önemli bitki zararlılarının tanımları, biyolojileri, zararları ve mücadeleleri, genel böcek ekolojisi. Yıldırım, E., Genel Entomoloji. 2. Baskı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 234, Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, 218 s. Yardımcı Ders Kitapları Kansu, A., Böcek Çevre Bilimi (Böcek Ekolojisi). Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 179 s. Kansu, A., Genel Entomoloji. Kıvanç Basımevi, Ankara, 426 s. Lodos, N., Türkiye Entomolojisi I, Genel, Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniversitesi Matbaası, Đzmir, 364 s. Lodos, N., Türkiye Entomolojisi III, Genel, Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniv. Zir. Fak. Basımevi, Đzmir, 150 s. Lodos, N., Türkiye Entomolojisi II, Genel, Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniversitesi Matbaası, Đzmir, 580 s. Önder, F., Böcek Ekolojisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Ders Notları, Van, 89 s. Özbek, H., Ş. Güçlü, R. Hayat ve E. Yıldırım, Meyve Bağ ve Bazı Süs Bitkileri Zararlıları. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 357 s. Özbek, H. ve R. Hayat, Tahıl, Sebze, Yem ve Endüstri Bitki Zararlıları. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 320 s.yıldırım, E., Tarımsal Zararlılarla Mücadele Yöntemleri ve Đlaçlar. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yay. No: 219, Zir. Fak. Ofset Tes., Erzurum, 350s. Yıldırım, E., H. Özbek ve Đ. Aslan, Depolanmış Ürün Zararlıları. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 117 s. GZM 202 Genetik ve Sitogenetik (2 0) 2 Genetik bilimi ve terminoloji, mendel genetiği ve prensipleri, mendel kurallarından sapma, generasyonlar arası fiziksel bağlantı, gen interaksiyonları, eşeyin belirlenmesi, eşeye bağlı kalıtım, bağlantı ve crossing-over, rekombinasyon, kantitatif genetik, populasyon genetiği, kalıtımın kromozomal temeli, ökaryotik kromozomlar, gen kavramı, gen ifadesi, değişimin genetik mekanizması, mutasyonlar, kromozom dışı kalıtım, evrim. Bilge, E., Genetik, Đstanbul Üniv. Fen Fakültesi Yayınları No: 163, Đstanbul, 283s. Temizkan, G.O., Genetik (Citl:1 Temel Genetik), Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları 3805/229, Đstanbul. Düzgüneş, O. ve H. R. Ekingen, Genetik, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. 555 Ders Kitabı; 187, Ankara, 329s. Russell, P.J., Genetics. Third Edition. Harper Collins Publishers Inc., New York, U.S.A Yardımcı 7

9 GZM 206 Hayvan Besleme ve Yem Bilgisi (2 0) 2 Hayvan vücudunun kompozisyonu ve yemler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, su, inorganik elementler, vitaminler, enzimler, hormonlar, antibiyotikler, sindirim ve emilme,yemlerin sınıflandırılması, yemlerin enerji ve protein içerikleri, mineral ve vitamin içerikleri, kaba ve kesif yemler, endüstriyel yan ürünler, kaba yemlerin kurutulma metodları, yem fabrikasyonu prensipleri, karma yem üretimi, yem katkı maddeleri.hayvan beslemede temel prensipler, ruminant sindirim fizyolojisi, rumen metabolizması ve etkileri., ruminantların besin maddeleri gereksinmeleri, ruminantlarda enerji, protein ve mineral metabolizması, laktasyon ve süt üretimi, inek ve buzağıların yemlenmesi, besi sistemleri ve et üretimi, küçükbaş hayvanların beslenme ve yemlenmeleri, kümes hayvanlarının beslenmesi, rasyon hazırlama teknikleri, beslenmeyle ilgili oluşan hastalıklar.. Yardımcı Ensminger, M. E. & C. G. Olentine,. Feeds & Nutrition First Edition. The EnsmingerPublishing Company. 648 West Sierra Avenue. P. O. Box 429 Clovis, California U.S.A. Chwalibog, A. and K. Jakopsen. Energy metabolisim in animals, EAAP publication. No: 103.Snekkersten, Denmark. GZM 210 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği (2 2) 3 Yapraklardan besin maddelerinin alınması, gübreler ve gübreleme, değişik besin maddelerinin (N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Cl) toprakta ve bitkide durumu, bitki tarafından alımı, fizyolojik ve biyokimyasal rolü, noksanlığı ve fazlalığında oluşan değişimler, klor, sodyum ve tuzluluk, diğer elementler, bitkilerin beslenmesi ile hastalık ve zararlı arasındaki ilişkiler. Güneş, A., Alpaslan, M. ve Đnal, A Bitki Besleme ve Gübreleme. A. Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, 492. Kacar, B. ve Katkat, V., Bitki Besleme. Nobel Yayın. Kacar, B. ve Katkat, V., Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Vipaş A.Ş. Bursa Marschner, H., Mineral Nutrition of Higher Crops. Academic Press, London Aktaş, M., Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1361, Ders Kitabı: 395. Mengel, K. ve Kirkby, E. A., Principles of Plant Nutrition. IPI, Bern, Switzerland. Zabunoğlu, S. ve Karaçal, Đ., Gübreler ve Gübreleme. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1279, 365. Yardımcı GZM 215 Tarımsal Biyoteknoloji (2 2 ) 3 Temel laboratuar teknikleri, besin ortamları, organogenesis ve somatik embriyogenesis ile bitki rejenerasyonu, protoplast kültürü ve somatik melezleme, haploid bitki üretimi, doku kültürleri aracılığıyla hastalıksız bitki üretimi, mikroçoğaltım, embriyo kültürü, agrobacterium ve doğrudan gen aktarım teknikleri ile tarla bitkilerine gen aktarımı, herbisitlere, böceklere ve hastalıklara dayanıklı bitkilerin üretilmesi. Babaoğlu, M., Gürel, E. ve Özcan, S., Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. S. Ü. Vakfı Yayınları, Konya. Özcan, S., Gürel, E. ve Babaoğlu, M., 2001 Bitki Biyoteknolojisi II: Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları. S. Ü. Vakfı Yayınları, Konya. Yardımcı GZM 216 Peyzaj Mimarlığı (2 2) 3 Peyzaj Mimarlığının tanımı, çalışma alanları, eğitimi, tarihi, peyzaj planlama ve tasarımı ve içeriği, diğer disiplinlerle ilişkileri, peyzaj mimarlığı yapısal ve bitkisel materyalleri, tasarım projeleri genel süreci gibi konuları içermektedir. Peyzaj Mimarlığı (Đlaveli 3. Baskı), Prof.Dr. Aslı Korkut Yayın Evi: Hasad Yayıncılık 8

10 Yardımcı Norman, K., Booth, E., James H., Landscape World Magazine, Landscape Architecture, Design Process; Residental Landscape Architecture, Desing Process fort the Private Residence, ISBN: New Jersey. GZM 217 Biyokimya (2 0) 2 Amino asitler, protein yapısı ve fonksiyonları, enzimler, karbonhidratlar, lipidler, nükleik asidler, membran yapısı, DNA: genetik materyal, DNA replikasyonu, transkripsiyon, translasyon ve gen ekspresyonu regülasyonu Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edition by David L. Nelson, Michael M. Cox, Hardcover: 1100 pages, Publisher: W. H. Freeman Biochemistry by Donald Voet, Hardcover: 1616 pages, Publisher: Wiley; 3 edition The Molecular Basis of Cell Cycle and Growth Control by Gary S. Stein (Editor), Renato Baserga, Antonio Giordano, David T. Denhardt, Hardcover: 389 pages, Publisher: Wiley-Liss GZM 205 Tarımsal Mücadele Makineleri (2 0) 2 Türkiye de tarım ve mekanizasyon seviyesi, enerji, traktörler, toprak işleme, kulaklı pulluklar, dip kazanlar, tohum yatağı hazırlama ekipmanları, ekim dikim ve gübreleme ekipmanları, bitki koruma ekipmanları, pompa ve sulama ekipmanları, hasat ve harman makineleri, bahçe makineleri, ahır ve kümes ekipmanları, sera mekanizasyonu, tarım makinelerinin seçimi ve işletilmesi. Erdoğan, D., Tarım Makineleri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1548, Ders Kitabı: 501, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 142 s. Keskin, R. ve D. Erdoğan, Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 927, Yardımcı 262, Ankara, 325 s. Yardımcı GZM 219 Teknik Resim (1 2) 2 Teknik resim araç ve gereçleri, geometrik şekiller, izdüşüm yöntemleri, görünüş tamamlama çalışması, ölçülendirme, kesit görünüşler. Uygulama Yapraklı Teknik Resim, Arslan Yayıncılık, Đstanbul 2008 Teknik Resim Ders Notları, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Notları: 13, Tekirdağ 1994 GZM 220 Mikrobiyoloji (2 2) 3 Mikrobiyoloji biliminin tarihsel gelişimi; mikroorganizmaların canlılar topluluğundaki yeri, genel özellikleri ve sınıflandırılmaları (prokaryotlar, funguslar, algler, viruslar vb), mikroorganizmaların izolasyonu ve tanısı, mikrobiyal gelişimin sayısal ölçümü, mikroorganizmalarda genetik varyabilite mekanizmaları, mikroorganizmalarda yaşam biçimleri, mikroorganizmalara çevre faktörlerinin etkisi, sterilizasyon teknikleri, mikroorganizmalardan yararlanma, mikroorganizmaların doğada madde dolaşımına katkısı, mikroorganizma salgıları, mikroorganizma metabolizması, antibiyotik ve ilaçların mikroorganizmalara etki mekanizmaları. Özaktan, H.,1996. Genel Mikrobiyoloji Ders Notları, 84 s. Bilgehan, H., Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Barış Yayınları: 533 s. Jawetz, E., Melnick, J. L. and Adelberg, E. A., Review of Medical Microbiology, Lange Medical Publications, 565 p. Stainer, R. Y., Doudoroff, M. and Adelberg, E. A., The Microbial World, Prentice-Hall.Inc.,753 p. Serter,F. ve Bilgehan, H.,1971. Klinik Mikrobiyoloji. E. Ü.Matbaası, No: 84: 334 s. Bushell, M. E., Progress in Industrial Microbiology, Vol. 19: modern applications of traditional biotechnologies. Elsevier Science Publishers: 468 p. Yardımcı Akman, M.,1977. Bakteri Genetiği Teori ve Pratik. Cumhuriyet Üniv.Yayınları, No:.1. Agrios, G. N., Plant Pathology, Fifth Edition, 922 p Arda, M., Biyoteknoloji (Bazı Temel Đlkeler) KÜKEM Derneği Yayınları, No:1,189 s. 9

11 Brock, T. D., and Madigan, M. T., Biology of microorganisms. 5th Edition, Prentice-Hall, Inc., USA: 835 p. Buchanan, R. E., Gibbons, N. E. (Editors), Bergey s Manual of Determinative Bacteriology. Williams and Wilkins Comp., Baltimore. V. YARIYIL BKB-301 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi (2-2) 3 Arthropoda şubesinin genel özellikleri ve böceklerin Arthropoda içerisindeki yeri. Vücut duvarının yapısı ve fonksiyonları. Baş, ağız tiplerinin yapısı, fonksiyonları beslenme ve zararı şekilleri. Toraks (göğüs) ve abdomen (karın) in yapısı. Kas, sindirim, boşaltım, dolaşım, solunum, üreme, sinir ve salgı sistemlerinin yapı ve fonksiyonları. Böceklerin üreme ve gelişmesi. Güçlü, Ş., Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 215, Erzurum, 223 s. Yardımcı Ders Kitapları Chapman, R. F., The Insects, Structure and Function. Cambridge University Press, Cambridge, 770 p. Gillot, C., Entomolgy. Plenum Press, New York, 729p. BKB-302 Genel Herboloji (2-2) 3 Yabancı otların sınıflandırılması, biyoloji ve ekolojisi, yabancı otların fayda ve zararları ve allelopati. Ders notu verilecek. Yardımcı BKB 303 Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntemleri ve Đlaçlar (3-0) 3 Zararlılarla mücadelede kullanılan kültürel, mekaniksel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik, kimyasal ve entegre mücadele yöntemleri, Türkiye de tarımsal zararlılara karşı önerilen ilaçlar ve dozları. Yıldırım, E., Tarımsal Zararlılarla Mücadele Yöntemleri ve Đlaçlar. 2. Baskı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 219, Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, 350 s. Yardımcı Ders Kitapları Ağar, S., H. Aydınoğlu, O., Temel, K., Đkizünal ve H., Ece, Pestisit kullanımının tarihçesi, bugünü ve geleceği. Türk. Entomol. Derg., 15 (4): Akman, K. ve A., Zümreoğlu, Effects of gamma radiation on the immature pupae of the mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata Wied: Dose response of laboratory reared and wild strains. Türk. Bit. Kor. Derg., 2 (1): Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Cilt I-IV. Tarım ve Köyişleri Bak. Kor. ve Kont. Gen. Müd., Ankara. Anonymous, Ruhsatlı Zirai Mücadele Đlaçları. Tarım ve Köyişleri Bak. Kor ve Kont. Gen. Müd., Ankara, 279 s. Arınç, E., Pestisit ve tıbbi ilaçları metabolize eden karışık fonksiyonlu oksidazlar. Tarım Đlaçlarının Kullanılması Semineri, Kasım 1976, Gaziantep, Aydınoğlu, H., H. Y. Dursun ve L. Bayraktar, Bitki Koruma Ürünleri. Tarım ve Köyişleri Bak. Kor. Ve Kont. Gen. Müd., Ankara, 336 s. Bloomquist, J. R., Ion channels as targets for insecticides. Annu. Rev. Entomol., 41: Blum, M. S., Semiochemical parsimony in the Arthropoda. Annu. Rev. Entomol., 41: Bulut, H. ve M. Aydemir, Entegre mücadelede kullanılacak pestisitlerin seçimi. II. Ulusal Zirai Mücadele Đlaçları Sempozyumu, Kasım 1996, Ankara, BKB-307 Bitki Nematolojisi (1-2) 2 Nematolojinin tarihçesi, bitki paraziti nematodlar hakkında genel bilgiler, nematodlarla çalışma yöntemleri, bitki paraziti nematodlarla mücadele yöntemleri, kültür bitkilerinde zararlı önemli nematod türleri. Nematoloji, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları:35/3, Đzmir,

12 BKB 308 Bitki Bakteriyolojisi(1-2) 2 Bitki patojen bakterilerinin genel özellikleri, bitki patojen bakterilerin sınıflandırılmaları, simptomları, tanı yöntemleri, temel mücadele yöntemleri Klement, Z., Mavridis, A., Rudolph, K., Vidaver, A., Perombelon, M. C. M., Moore, L. W., Methods in Pytobacteriology. Akademiai Kıado Budapest. Schaad, N. W., Identification Schemes (Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria). Third Edition, The American Phytopathological Soc., St. Paul, Minesota. Saygılı, H., Fitobakteriyoloji. E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü. Bornova-Đzmir. Maden, S., Bitki Bakteri Hastalıkları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: Ders Kitabı: 328, Ankara, 213 s. BKB 309 Bitki Virolojisi (1-2) 2 Bitki virüslerinin genel özellikleri, virüslerin sınıflandırılması, simptomları, virüslerin taşınma yolları, virüs tanı yöntemleri, bitki virüslerinin epidemiyolojisi, virüs hastalıklarının mücadelesi. Matthews, R. E. F., Fundamentals of Plant Virology. Academic Pres. New York. Walkey, D., Applied Plant Virology. Chapman and Hall. London. Yardımcı, N., Genel Bitki Virolojisi. SDÜ Yayınları, No: 13, Isparta. Erdiler, G., Viroloji Tekniği. Ankara Üniversitesi Yayınları: 1004, Ankara. BKB-310 Kentsel Entomoloji (2-0) 2 Ülkemizde halk sağlığı açısından önemli olan zararlıların tanımları, biyolojileri, zararları ve mücadeleleri. Yıldırım, E., Kentsel Entomoloji. Mega Matbaası, Gebze- Đzmit, 102 s Yardımcı Ders Kitapları Lodos, N., Türkiye Entomolojisi I. Genel, Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniversitesi Matbaası, 364 s. Lodos, N., Türkiye Entomolojisi III. Genel, Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniv. Zir. Fak. Basımevi, 150 s. Lodos, N., Türkiye Entomolojisi II. Genel, Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniversitesi Matbaası, 580 s. Merdivenci, A., Medikal Entomoloji. Đstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Yay. No: 74, Merdivenci, A., Türkiye Sivrisinekleri (Yurdumuzda varlığı bilinen sivrisineklerin biyo-morfolojisi, biyo-ekolojisi, yayılışı ve sağlık önemleri) Đstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.. Yay. No: 136, 354 s. TBB 201 Tarla Tarımının Đlkeleri (2 0) 2 Dünyada ve ülkemizde tarımın genel yapısı ve karşılaştırılması, kültür bitkilerinde verim ve verim öğeleri, verimi etkileyen faktörler, tarla tarımı sistemleri, tarla bitkilerinde, ekim nöbeti, toprak işleme, tohumluk, ekim, gübreleme, bakım, hasat ve harman hakkında genel bilgiler. Christiansen Weniger, F. Türkiye Tarla Kültürünün Temelleri. Bfe tarafından b astırılmıştır.türkçeye Prof. Dr. Ömer Tarman Tarafından Çevrilmiştir. 323 s. Schönherr, W., Münavebe. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yayın No: 207, 507 s. Anonim, Makineli Kuru Ziraat. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No: 62, 320 s. Tosun, O., T. Gençtan, H. H. Geçit, M. Özgen, C. Y.Çiftçi Tarla Ziraatı. Ders Notu. AnkaraÜniversitesi Ziraat Fakültesi, Teksir No. 44, 72 s. Kaçar, B., Gübreler ve Gübreleme Tekniği. T. C. Ziraat Bankası Tarafından Bastırılmıştır. 473 S. Ceylan, A., Tarla Tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 491, 520 s.yardımcı Ders Kitabı: 11

13 TBB 301 Münavebe (2 0) 2 Tarımın tanımı ve önemi, geleneksel tarım, sürdürülebilir tarım ile ekolojik tarım hakkında bilgiler ve karşılaştırmalar, ülkemizin tarım bölgelerinin iklim, toprak ve tarım özelliklerine göre incelenmesi, bu bölgelerde uygulanan tarım sistemlerin ve ekim nöbetinin karşılaştırılması, günümüzdeki ve gelecekteki ekim nöbeti ilkeleri, ekim nöbetinde yer alacak bitkilerin allelopatik ilişkileri, kültür bitkileri ve yabancı otların bitki salgıları, bitki-toprak ilişkilerini inceleyen ve içeren genel bilgiler. Ekim nöbetine ilişkin yapılan araştırmalar, tek yönlü tarımla yoğun tarım arasındaki farklar ve ekim nöbetinin önemi. Algan, N. ve Đ. Duman,1998. Ekolojik Tarımda Rotasyon (Ekim Nöbeti). Ekolojik Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, Đzmir. Yardımcı Ceylan, A., Tarla Tarımı. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 491, 520 s. Anaç, D. ve B. Okur Toprağın Verimliliğinin Doğal Yollar ile Artırılması. Ekolojik Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, ĐZMĐR, Sayfa: TBB 303 Buğdaygil Yem Bitkileri (2 2) 3 Yem bitkilerinin önemi, bazı buğdaygil yem bitkilerinin tarımı, kültürü, hayvan beslemedeki önemleri, Lolium, Agropyron, Phleum, Alopecurus, Poa, Festuca, Brom ve Dactylis cinslerine ait yem bitkilerinin genel özellikleri ve tarımı. Manga, Đ., Z. Acar, Đ. Ayan, Buğdaygil Yem Bitkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 6, 3. baskı Samsun, 286 s. Elçi, Ş., Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları. Serin, Y., M. Tan, Buğdaygil Yem Bitkileri. Atatürk Üniv. Yay. No: 859, Zir. Fak. Ders Yayın No: 334, Ders Kitapları No:81, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 232 s. Açıkgöz, E., Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:182. Heath, M. E., Barnes, R. F., Metcalfe, D. S., Forages. The Science of Grassland Agriculture. Lowa State University Press. TBB 305 Yağ Bitkileri (1 2) 2 Yağ bitkilerinin endüstri bitkileri içindeki yeri ve önemi, susam, yerfıstığı, soya, haşhaş, ayçiçeği, kolza, aspir ve hardal gibi yağlı tohumlu bitkilerin kullanım alanları, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri, ıslahı, depolama ve muhafazası ile sanayinin değişik alanlarında faydalanılması. Elçi, Ş.; Kolsarıcı, Ö. ve Geçit, H. H., Tarla Bitkileri A. Ü. Ziraat Fak. Yayınları: 1008, Ankara. 239 s. Franke, G Nutzplanzen Der Tropen und Subtropen. Band 1, S.Hirzel Verlag Leipzig.441 s. Đlisu, K., Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Çağlayan Kitabevi, Đstanbul.366 s. Đncekara, F Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Cilt 2. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Yay. No: 83, 198 s. Schuster, W.,1992. Ölpflanzen in Europa. Dlg-Verlag, Frankfurt Am Main. 240 p. Weiss, E. A.,1983. Oilseed Crops. Longman, London and Newyork. 660 p. Yardımcı TBB 307 Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi (2 0) 2 Konu ile ilgili tarifler, tohumlukların sınıflandırılması, generatif tohumlukların yapısı, vejetatif tohumluklar, yeni çeşit ıslahı ve tescil işlemleri, tohumluk üretiminde dikkat edilecek hususlar, tohumlukların hazırlanması, genel anlamda ülkemizdeki tohumcuğun durumu. Anonim, 2004a. Tohumluk Standartları ve Uygulama Esasları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Ankara, 190 s. Anonim, 2004b. Tarla Kontrol Prensipleri ve Formlar. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Ankara,72 s.. Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., Đlker, E Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Ege 12

14 Üniversitesi, Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No: 3, Cilt I ve Cilt II Bornova-Đzmir, 908 s. Sağsöz, S., Tohumluk Bilimi. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 677, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 302, Erzurum, 299 s. Şehirali, S., Tohumluk ve Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 330 s. Yardımcı TBB 309 Bitki Biyoteknolojisi (2 0) 2 Temel laboratuar teknikleri, besin ortamları, tarla bitkilerinde organogenesis ve somatik embriyogenesis ile bitki rejenerasyonu, protoplast kültürü ve somatik melezleme, haploid bitki üretimi, doku kültürleri aracılığıyla hastalıksız bitki üretimi, mikroçoğaltım, embriyo kültürü, agrobacterium ve doğrudan gen aktarım teknikleri ile tarla bitkilerine gen aktarımı, herbisitlere, böceklere ve hastalıklara dayanıklı tarla bitkilerin üretilmesi. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. S. Ü. Vakfı Yayınları, Konya. Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M Bitki Biyoteknolojisi II: Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları. S. Ü. Vakfı Yayınları, Konya. Yardımcı TBB 401 Çayır Mera Amenajmanı (2 0) 2 Çayır mera amenajmanının tanımı, bitki fizyolojisi ve ekolojisi ile ilişkileri, otlatma, otlatma kapasitesi, otlatma mevsimi, üniform otlatma, yem tipine uygun hayvanla otlatma, otlatma sistemleri, çayırlardan yararlanma. Bakır, Ö., Çayır-Mera Amenajmanı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 992, Ders Kitabı: 292, Ankara, 362 s. Gençkan, M. S., Çayır-Mera Kültürü Amenajmanı ve Islahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 483, Bornova-Đzmir, 655 s. Gökkuş, A. ve A. Koç, Mera ve Çayır Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 228, Erzurum, 329 s. Tosun, F. ve M. Altın, Çayır-Mera-Yayla Kültürü ve Bunlardan Faydalanma Yöntemleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1, Ders Kitapları Serisi No: 1, Samsun, 229 s. Tükel, T. ve R. Hatipoğlu, Çayır-Mera Amenajmanı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 191, Ders Kitapları Yayın No A-59, Adana, 152 s. TBB 403 Lif ve Keyf Bitkileri (2 2) 3 Genel olarak lif, bitkisel lifler kavramı, endüstri bitkileri içinde lif bitkilerinin yeri ve önemi, pamuk, keten, kenevir, jüt, hibiskus, rami, manila keneviri, sisal keneviri ve kauçuk bitkilerinin ekonomik önemi, kullanım alanları, bitkisel özellikleri, yetiştirme teknikleri, ıslahı, depolama ve muhafazası.dünyada ekonomik önemi olan keyf bitkileri tütün, çay, kahve, kakao, haşhaş, kenevir, şerbetçiotu ve anasondur. Bu derste özellikle ülkemizde tarımı yapılan ve ekonomik önemi olan tütün, şerbetçiotu, çay ve anason bitkilerinin morfolojik özellikleri, orijin ve sistematikteki yerleri, dünyada ve Türkiye deki üretim durumları, kullanım alanları, hasadı, depolanması ve pazarlamaya hazırlanmaları gibi konular üzerinde durulacaktır. Baydar, H., Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi. Süleyman DemirelÜniversitesi Yayın No: 51 (ISBN: ). Isparta. Đncekara, F., Endüstri Bitkileri, Lif Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Cilt I. Ege ÜniversitesiZiraat Fakültesi Yayınları. Đzmir. Aydemir, M., Pamuk. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 33 Er, C. ve Arslan, N., Pamuk. Garanti Bankası Tarım Bilimleri Dizini No:5 Şenel, M., Pamuk. Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 16, Adana. Kohel, R.J., Lewis, C.F Cotton. American Society of Agronomy. Agronomy Series No: 24.Madison/Wisconsin. USA. Yardımcı Er, C. ve Yıldız, M., Tütün, Đlaç ve Baharat Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No: 1479, 442, Ankara, 233 s. 13

15 Baydar, H., Isparta'nın tıbbi ve aromatik bitkiler çeşitliliği ve kültüre alma olanakları. S D Ü. Fen Bilimleri Dergisi 5 (1): TBB 405 Serin Đklim Tahılları (2 2) 3 Dünyada ve ülkemizde tahılların ekim alanı, üretim ve verim değerlerinin verilmesi ve tahıllar içersinde serin iklim tahıllarına ayrılan pay ile serin iklim tahıl cinslerin ekonomik önemi hakkında bilgi verilmesi, serin ve sıcak iklim arasındaki temel farklılıkların ve benzerliklerin anlatılması, serin iklim tahıllarının çimlenme ve çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve çiçeklenme, döllenme ve erme dönemleri hakkında genel bilgiler verilmesi. Vejetatif ve generatif gelişme dönemleri yönünden serin iklim tahıl cinslerinin karşılaştırılması, serin iklim tahıllarında kalite kriterleri, tanede dönme ve dönmeye etkili faktörler, serin iklim tahıl cinslerinin adaptasyon özellikleri yönünden karşılaştırlması. Buğdayın ekonomik önemi, buğdayın evrimi, buğdayın kökeni ve sitogenetiği, buğdayın taksonomisi, arpanın ekonomik önemi, arpanın kökeni ve sitogenetiği, arpanın taksonomisi, Đki ve altı sıralı arpaların başak ve tane özelliklerinin karşılaştırılması. sıra sayısına, kavuz rengine ve kılçık durumuna göre kültürü yapılmayan ve kültürü yapılan arpaların tanıtılması. Yulafın ekonomik önemi, yulafın kökeni ve sitogenetiği, yulafın taksonomisi. Çavdarın ve tritikalenin ekonomik önemi, tritikalenin elde edilişi, çavdarın kökeni ve sitogenetiği, taksonomisi, buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalenin, adaptasyonu, kullanım alanları, işlenme teknolojileri. Kün, E., Serin iklim tahılları, Ankara Üniv. Ziraat Fak. TBB. Yayınları: 1032, 299 s. Yürür, N., Serin iklim tahılları(tahıllar-1) Uludağ Üniversitesi Yayınları No: Bursa. Genç, Đ., 1983.Tahılların Islahı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 235, Ziraat Fak. Ofset Basımevi Bornova-Đzmir. TBB 407 Organik ve Sürdürülebilir Tarım (2 0) 2 Sürdürülebilir tarım teknikleri, organik tarımın tanımı, amacı, dünyada ve Türkiye de organik tarımın gelişmesi, organik tarımda yetiştirme teknikleri, konvansiyonel tarımdan farkları, organik tarım uygulamaları, organik tarım sistemleri, organik tarım prensipleri, organik tarım işletmeleri, sözleşmeli tarımın esasları ve organik tarıma uygulanması, kontrol ve güvenlik sistemleri, organik tarımda kullanılan girdilerin özellikleri, organik tarım ürünlerinin hasat ve harmanı, organik tarım ürünlerinin kalite ve standardizasyonu, ambalajlanması, etiketlenmesi, pazara arz edilmesi. Ekolojik Tarım (Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları) 1999.ETO Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Lampkin, N., Organic Farming Diamond Farm Enterprises New York, USA. Türkiye 1. ve 2. Ekolojik Tarım Sempozyumları. Yardımcı VI. YARIYIL BKB-304 Bitki Hastalıkları ile Mücadele ve Đlaçlar (2-0) 2 Bitki hastalıklarında savaş yöntemleri, yasal yöntemler, kültürel yöntemler, biyolojik yöntemler, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ilaçlama yöntemleri, bitki hastalıklarında kullanılan kimyasal maddelerin sınıflandırılması, dayanıklılığın tanımı ve meydana gelişi, dayanıklılık çeşitleri, fungusitlere karşı dayanıklılık. Zengin H. ve E., Demirci, Bitki hastalıkları ve yabancı otlarla savaş yöntemleri. Erzurum. Yardımcı Ders Kitapları: Toros, S. ve S., Maden, Tarımsal savaş yöntem ve ilaçları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara. BKB-305 Böcek Sistematiği (2-2) 3 Sistematik ve biyolojik bilimler. Zoolojik isimlendirme kuralları. Böceklerin sınıflandırılması. Böcek takım ve familyaları. Böceklerin familyalara bağlı olarak tanınması, biyolojik özellikleri, bunların ekosistemdeki rolleri, faydalı ve zararlı böcek grupları. Ders notu verilecek. Yardımcı Ders Kitapları 14

16 Borror, D. J., D. M. DeLong, C. C. Triplehorn, An Introduction to the Study of Insect. Saunders College Publishing, New York, 827 s. Borror, D. J., R. E. White, A Field Guide to the Insect of America North of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston, 404 s. Lodos, N. ve F. Önder, Heteroptera Türkiye ve Palearktik Bölge Familyaları Hakkında Genel Bilgi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 359, Đzmir, 111 s. Lodos, N. ve S. Tezcan, Türkiye Entomolojisi V. Buprestidae (Genel Uygulamalı ve Faunistik). Entomoloji Derneği Yay. No: 8, Đzmir, 138s. Lodos, N., Türkiye Entomolojisi III (Genel, Uygulamalı ve Faunistik). E. Ü. Ziraat Fak. Yay. No: 456, Đzmir, 150 s. Lodos, N., Türkiye Entomolojisi II (Genel, Uygulamalı ve Faunistik). E. Ü.Ziraat Fak.Yay. No: 429, Đzmir, 580 s. Lodos, N., Türkiye Entomolojisi IV (Genel, Uygulamalı ve Faunistik) (Kısım I), E. Ü.Ziraat Fak. Yay. No: 493, Đzmir, 250 s. BKB-306 Mikoloji (1-2) 2 Funguslarda morfoloji, üreme, metabolizma, büyüme, beslenme ve taksonomi. Döken, M. T. ve E., Demirci, Mikoloji-I (Morfoloji, üreme, metabolizma, büyüme ve beslenme), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum.. Yardımcı Ders Kitapları: Döken M. T., E., Demirci ve H. Zengin, Fitopatoloji, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum. Turhan, G., Mikolojiye Giriş, Bornova, Đzmir. BKB- 311 Organik Tarımda Bitki Koruma (2-0) 2 Organik tarımın tanımı, Dünyada Türkiyede ve Avrupa ülkelerinde organik tarıma genel bakış, organik tarımın amaçları ve kuralları, avantaj ve dezavantajları, organik ürünlerin tercih edilme sebepleri, Pestisitlerin insan ve çevre üzerine etkileri, meyve ve sebze üretiminde hrmon kullanımı, organik tarımla ilgili kuruluşlar ve kontrolsertifikasyon ilkeleri, üretim yöntemi ile ilgili mevzuat, organik tarım ve biyoteknoloji, biyoteknolojik ürünler, genetik modifiye ürünlerin riskleri, yasal düzenlemeler, risk analizi ve biyogüvenlik, biyolojik mücadele, Pseudomonadlarla biyolojik mücadele, organik tarımda mikrobiyal gübre kullanımı, organik tarımda mikoriza kullanımı konularında bilgi verilmektedir. Çakmakçı, R. ve Erdoğan, G., 2005.Organik Tarım. Atatürk Üniversitesi, Đspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu, Đspir-Erzurum. Yardımcı Ders Kitapları: Whipps, J. M., Development in the Biological Control of Soil-borne Plant Pathogens. Plant Pathology and Microbiology Department, Horticulture Research International, Wellesbourne, Warwick Cv 35 9EF, UK. BKB-312 Bitki Akarolojisi (1-2) 2 Akarların sistematikteki yeri, akarların genel özellikleri, acarina sistematiği, akarların yaşama ortamları, önemli bitki zararlısı akarlar, biyolojileri, zararları, mücadeleleri ve doğal düşmanları, akarların toplanması, saklanması ve preparatlarının yapılması. Madanlar, N., Tarımsal Akaroloji. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, Bornova, Đzmir. Yardımcı Ders Kitapları Ecevit, O., Akarolojiye Giriş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 2, Ders Kitapları Serisi No: 2, Samsun. BKB-313 Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi (2-0) 2 Ekoloji nin bölümleri, böcek bireysel ekolojisi, cansız faktörler (iklim, ışık, atmosfer gazları, yerçekimi, atmosfer basıncı, fizikokimya ve kimya etkenleri, toprak) ve canlı faktörler (besin, böceklerin ve diğer canlıların birbirleriyle olan ilişkileri, popülasyon yoğunluğu, insan faktörü), salgınlar. 15

17 Önder, F., Bitki Zararlılarının Ekolojisi ve Epidemiyolojisi. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, Đzmir. Yardımcı Ders Kitapları Çepel, N., Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara. Kansu, Đ. A., Böcek Çevre Bilimi. Birlik Matbaacılık-Yayıncılık, Ankara. Kocataş, A., Ekoloji-Çevre Biyolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, Đzmir. Önder, F., Hayvansal Zararlıların Populasyon Ekolojisi. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, Đzmir. BKB-314 Uygulamalı Entomoloji (2-2) 3 Böcekler, akarlar ve bitki zararlısı nematodlarla ile örnek alma, preparat hazırlama, ölçüm yapma, çizim ve fotoğraflama gibi temel laboratur yöntemleri. Ecevit, O., M., S., Entomolojide laboratuar yöntemleri. OMÜ Ders Kitabı No: 35 Yardımcı Ders Kitabları Hooper, J., Laboratory methods for work with plant and soil nematodes. Min. of Agr., Fishiries and Food. Ref. Book-402. TBB 302 Tarla Bitkileri Islahı (2 2) 3 Kendine döllenen bitkilerin ıslah yöntemleri, yabancı döllenen bitkilerin ıslah yöntemleri, serin iklim tahıllarının ıslah yöntemleri, sıcak iklim tahıllarının ıslah yöntemleri, yemeklik tane baklagillerin ıslah yöntemleri, nişastaşeker bitkilerinin ıslah yöntemleri, yağ bitkilerinin ıslah yöntemleri, lif-kauçuk bitkilerinin ıslah yöntemleri, keyf bitkilerinin ıslah yöntemleri, baharat bitkilerinin ıslah yöntemleri, buğdaygil yem bitkilerinin ıslah yöntemleri, baklagil yem bitkilerinin ıslah yöntemleri. Kurt, O., Bitki Islahı III. Baskı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 43, Samsun, 326 s. Şehirali, S. ve Özgen, M., Bitki Islahı III. Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1553, Ankara. TBB 304 Nişasta ve Şeker Bitkileri (2 2) 3 Nişasta ve şekerin elde edilmesinde hammadde kaynağı olarak kullanılan patates, tatlı patates, kassava, yams, şeker pancarı, şeker kamışı gibi önemli bitkilerin orijini, yayılışları, ekonomik sosyal kültürel önemleri, bitkisel özellikleri (botanikleri), tarla ve toprak işleme ve hazırlığından, yetiştirme teknikleri ve hasadına kadar tarımı, ıslah ve çeşit geliştirme faliyetleri. Er, C. ve S. Uranbey, Nişasta ve Şeker Bitkileri. Ank. Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları 1538, Ders kitabı: 491, Ankara, 202 s. TBB 306 Baklagil Yem Bitkileri (2 2) 3 Baklagil yem bitkilerinin önemi ve türlere göre Türkiye deki tarımları, toprak ve tohum yatağı hazırlığı, ekim, bakım, hasat, depolama, Medigaco, Onobrychis, Vicia, Trifolium, Pisum, Melilotus ve Lotus cinslerine ait yem bitkilerinin genel özellikleri ve tarımı. Elçi, Ş., Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları. Manga, Đ., Z. Acar, Đ. Ayan, Baklagil Yem Bitkileri, Yayın No: 7, 2. Baskı, Samsun, 451 s. Serin, Y., M. Tan, Baklagil Yem Bitkileri. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ders Yayın No:190, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum (ilaveli ikinci baskı), 177 s. Açıkgöz, E., Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182. Heath, M. E., Barnes, R. F., Metcalfe, D.S., Forages. The Science of Grassland Agriculture. Iowa State University Press. TBB 308 Tarla Yabancı Otları (1 2) 2 Tarla bitkilerinin dünya ve ülkemizdeki ekonomik önemi ve üretimi sınırlayan faktörler. Yabancı otların genel özellikleri, zarar ve yararları. Tahıllar, endüstri bitkileri, çayır, mera, yem bitkileri, yemeklik tane baklagillerde yaygın olarak görülen yabancı otların tanımı, ekolojisi, adaptasyonu, zararları. Bu yabancı otlarla kültürel, mekanik, biyolojik, kimyasal mücadele yöntemleri. 16

18 Yücer, M. M., Yabancıotlar. Hasad yayıncılık, Đstanbul, 227 s. Göksel, N., Tanrıkut, S., Hububat Tarlalarında Đlaçlama ile Yabancı Ot Mücadelesi. 30 s. Göksel, N., Tarla-çayır-mera/yabancı ot mücadelesi. 41 s. TBB 310 Yemeklik Baklagiller (2 2) 3 Mercimek, nohut, fasulye, bakla, bezelye ve börülceden oluşan yemeklik tane baklagillerin dünyadaki ve ülkemizdeki durumu, beslenmedeki, dış satımdaki ve ekim nöbetindeki önemi, kullanım yerleri, köken ve tarihçeleri, sınıflandırmaları, iklim ve toprak istekleri, yetiştirme teknikleri, yemeklik baklagil yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. Şehirali, S., Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1089, Ankara. Geçit, H. H., Yemeklik Tane Baklagiller Uyg. Örnekleri. Ankara Üniversitesi Ziraat FakültesiYayınları No: 1419, Ankara. Yardımcı TBB 312 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon (1 2) 2 Konu ile ilgili tarifler, yeni çeşit ıslah ve tescil işlemleri, FYD özellik belgeleri listeleri, tescil komiteleri ve çeşidin tescil edilmesi isimlendirilmesi, tavsiye listelerinin hazırlanması, kademeli tohumluk üretim, tohumluk üretiminde göz önünde bulundurulacak konular, tohumlukların temizlenmesi, ilaçlanması, ambalajlanması, dağıtımı, finansmanı, tarla bitkileri tohumculuğunu durumu. Anonim, Tohumluk Standartları ve Uygulama Esasları, TC Tarım ve Köyişleri Bak.Koruma ve Kontrol Gen. Müd., Ankara. Emeklier, H. Y. ve Geçit, H. H., Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu Uygulama Klavuzu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 986, Ankara. Yardımcı TBB 402 Çim Alanları Tesis ve Amenajmanı (1 2) 2 Çim bitkilerinin morfolojik özellikleri, yeşil alan tesisinde kullanımı, yeşil alan bitkilerinin kalite kriterleri, toprak hazırlığı, ekim, dikim, gübreleme, sulama ve biçme işlemleri ile yeşil alan tesisinde suni çimin kullanımı. Anonim, Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı Yeşil Alan Çim Bitkileri. TTSM S: 9 Ankara. Anonim, Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bornova Đzmir. Anonim, Çim ve Çayır Otu Tohumluğu Tedarik Programı. Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı, Ankara. Açıkgöz, E., Çim Alanlar Yapı ve Bakım Tekniği. Çevre Peyzaj Mimarlığı Yayınları. Bursa, 201 s. Avcıoğlu, R., Çim Tekniği Yeşil Alanların Ekimi, Dikimi ve Bakımı. Ege Üniversitesi Matbaası. Đzmir, 271 s. Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., Araştırma ve Deneme Metotları (Đstatistik Metodları II) A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, 295, 381 s. Erdem, Ü., Çim Alanlar, Çim Alan Planlama ve Uygulama Tekniği. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi ve Spor Đl Müdürlüğü Yayınları, Đzmir, 12 s. Orçun, E Özel Bahçe Mimarisi (Çim Sahaları Tesis ve Bakım Tekniği), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 152, Bornova, Đzmir, 106 s. Tosun, F., Tarımda Uygulamalı Đstatistik Metotları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Samsun. Uzun, G Peyzaj Mimarlığında Çim ve Spor Alanları Yapımı. Çukurova Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No: 20, Adana, Yardımcı TBB 404 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (1 2) 2 17

19 Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri, kullanım alanları ve kültüre alınma imkanları, ithal ve ihraç ettiğimiz önemli tıbbi bitkiler, tıbbi bitkilerin sınıflandırılması, ülkemiz için çok önemli olan tıbbi bitkilerin morfolojik özellikleri, orijinleri, tıbbi bitkilerin dünya ve ülkemizde üretimleri, kullanım şekilleri, yetiştirme teknikleri, hasadı ve kurutulması. Arslan N., Gürbüz, B. ve Gümüşçü, A., 2002.Tıbbi Bitkiler Đsim Kılavuzu. A. Ü. Z. F Yayınları:1530 TBB 406 Sıcak Đklim Tahılları (2 2) 3 Sıcak iklim tahıllarının tanımı, insan ve hayvan beslemedeki önemleri, endüstriyel kullanımları, ekonomi ve ticaretteki yerleri, toprak istekleri, iklim istekleri, sıcak iklim tahıllarının sınıflandırılması ve sistematiği, dünya üzerindeki yayılışları, mısır ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü (ekim nöbeti, toprak hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), mısırın kültürü (ekim zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat harman, kurutma ve depolama yöntemleri) ve ıslahı, ıslah amaçları, mısırın değerlendirilmesi, çeltik ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü (ekim nöbeti, toprak hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), çeltiğin kültürü (ekim zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat harman, kurutma ve depolama yöntemleri) ve ıslahı, ıslah amaçları, çeltiğin pirince işlenmesi ve değerlendirilmesi, darılar ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü, sorgumun kültürü (ekim nöbeti, toprak, hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması,ekim zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat harman, kurutma ve depolama yöntemleri), ıslahı, ıslah amaçları ve değerlendirilmesi, kum darı ve öteki darıların önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları, cin darı ve öteki darıların önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları, Kuş yemi ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları. Emeklier, Y., Sıcak Đklim Tahılları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1296, Ankara. Elçi, Ş., Kolsarıcı, Ö. ve Geçit, H. H., Tarla Bitkileri (2. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Yayın No: 1385, Ders kitabı: 399, Ankara. Kün, E., Tahıllar II (Sıcak Đklim Tahılları). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Ders kitabı, Yayın No: 1360, Ders Kitabı: 394. Ankara. Yürür, N., Serin Đklim Tahılları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Kitabı Yayın No: Bursa, 250 s. TBB 408 Çayır Mera Islahı (2 2) 3 Çayır ve mer a ıslahının tanımı, suni tohumlama, çayır ve meraların gübrelenmesi, yabancı ot savaşı, toprak ve su muhafaza yöntemleri, normal bakım işleri, otlatmayı kolaylaştırıcı mera tesis ve yapıları. Altın, M., Gökkuş, A., Koç, A., Çayır Mera Islahı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tügem, Ankara. Avcioglu, R., 1996, Çayır Mera Topluluklarının Özellikleri ve Đncelenmesi. E. Ü. Z. F. Yayın No: 466. Bornova, Đzmir. Gençkan, M. S.,1985. Çayır Mera Kültürü Amenajmanı ve Islahı. E. Ü. Z. F. Basımevi Bonova, Đzmir. Bakır, Ö., Suni Meraların Otlatılması Üzerine Ön Araştırmalar. A.Ü.Z.F. Yayın No: 19 (1): , Ankara. Gençkan, M. S., Çayır-Mera Kültürü Amenajmanı ve Islahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 483, Bornova, Đzmir, 655 s. Gökkuş, A. ve A. Koç, Mera ve Çayır Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 228, Erzurum, 329 s. Tosun, F. ve M. Altın, Çayır-Mera-Yayla Kültürü ve Bunlardan Faydalanma Yöntemleri. Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1, Ders Kitapları Serisi No:1, Samsun, 229 s. VII. YARIYIL BKB- 401 Bitki Fungal Hastalıkları (2-2 ) 3 Sebze Hastalıkları, Hububat Hastalıkları, Endüstri Bitkileri Hastalıkları, Meyve Hastalıkları, Turunçgil Hastalıkları, Bağ Hastalıkları. Döken M. T., E. Demirci ve C. Eken, Bitki Fungal Hastalıkları, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum. 18

20 Yardımcı Ders Kitapları Agrios G. N Plant Pathology,, Academic Press. Döken M. T., E. Demirci ve H. Zengin, Fitopatoloji, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum. BKB-402 Tarla Bitkileri ve Sebze Zararlıları (2-2) 3 Tahıl, sebze, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı olan türlerin morfolojileri, biyolojileri, zarar şekilleri, mücadele yöntemleri ve kullanılan ilaçlar. H. Özbek ve R. Hayat, Tahıl, Sebze, Yem ve Endüstri Bitki Zararlıları, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Kitapları Serisi, 340/87, Erzurum. BKB-403 Depolanmış Ürün Zararlıları (1-2) 2 Ülkemizde depolanmış ürünlerde zarar yapan türler, bu türlerin biyolojileri, zarar şekilleri, bunlarla mücadele yöntemleri, kullanılacak ilaç ve preparatların uygulanma dönemleri ve dozları. Yıldırım, E., H. Özbek ve Đ. Aslan, Depolanmış Ürün Zararlıları. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 117 s. BKB- 404 Yabancı Otlar ve Mücadelesi (2-2) 3 Yabancı otlara karşı alınan kültürel, mekanik, fiziksel, biyolojik ve kimyasal savaş yöntemleri, herbisitlerin uygulanması, bitki bünyesine girişi ve selektif etkileri, herbisitlerin çevreye olan yan etkileri. Ders notu verilecek. BKB-415 Mezuniyet Çalışması (Yıllık) (2-0) 2 Her öğretim üyesi Entomoloji ve Fitopatoloji alanında öğrencilere tez çalışması yaptıracaktır. BKB-409 Bitki Patojen Epidemiyolojisi (3-0) 3 Bitki hastalık etmenlerinin epidemi yapmasında rol oynayan faktörler, epidemilerin çeşitleri, epidemilerin gelişimi, epidemik hesaplamalar, epidemilerle mücadele. Ders notu verilecek. Yardımcı Ders Kitapları Biçici, M., Bitki Hastalık Epidemiyolojisi ve Hastalık Yönetimi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset ve Cilt Ünitesi, Adana. Döken, M.T., Demirci, E. ve Zengin, H., Fitopatoloji. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erzurum. Agrios, G. N., Plant Pathology. 5th Edition, Elsevier Academic Press, 922 s. BKB 410 Arılar ve Tozlaşma (3-0) 3 Arılarla ilgili temel bilgiler, arıların genel biyolojileri, arılardaki bireysel ve sosyal yaşam, parazitik arılar, arıların bitkilerin tozlayıcıları olarak önemi, çiçek-arı ilişkileri, arı tozlaşmasına gereksinim duyan bitkiler, bambul arıları ve yaban arılarının pollinator olarak kullanılmaları, kapalı alanlarda tozlaşma, arıların biyolojileri ile ilgili ülkemizdeki çalışmalar, doğada yaban arı türlerinin korunması. Ders notu verilecek. BKB-411 Park ve Süs Bitkileri Zararlıları (2-2) 3 Park ve süs bitkilerinde zarar oluşturan hayvansal organizmalar, tanımları, biyolojileri ve mücadeleleri incelenecektir. Ders notu verilecek. VIII. YARIYIL 19

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar Dersin Kodu ve Adı: 000 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II II - - 0 0 Moleküler biyolojide kullanılan teknikleri öğretmek PY., PY., PY., PY., PY. - Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR FARKLI BOYUTLARIYLA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR YAYINA HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Dilek ASLAN Dr. Meltem ŞENGELEN MART 2010, ANKARA ANKARA TABİP ODASI Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü YIL: 3 SAYI: 7 TEMMUZ - ARALIK 2012 Met Helvası Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü Ekmek İsrafı Eskişehir 2013 Yazım Kuralları Eskişehir Ticaret Borsası Dergisi üç ayda bir yayınlanan, Türkiye ve Dünyadaki

Detaylı

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyılı

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı