ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

2 Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği ĠZAYDAġ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ulusal kalite bilincinin geliģtirilmesi, toplam kalite yönetimi ile mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaģtırılması amacıyla baģlatılan Ulusal Kalite Hareketi ne (UKH) katılmıģtır. ĠZAYDAġ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda tarihinde düzenlenen törende ĠZAYDAġ Genel Müdürü Muhammet SARAÇ ve KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı A. Hamdi DOĞAN Ulusal Kalite Hareketi Ġyi Niyet Bildirgesini karģılıklı olarak imzalamıģtır. Sayfa 2

3 MüĢteri Denetimleri; EYS Yönetim Temsilciliği Pfizer tedarikçi denetimi kapsamında denetim öncesi firmanın gönderdiği anket ĠSG, Çevre ve Proje birimleriyle birlikte doldurularak kendilerine iletilmiģtir. Pfizer Çevre ve ĠSG yetkilileri tarihinde tesisimize gelmiģler ve denetim gerçekleģtirilmiģtir. Denetim baģarılı geçmiģ olup; herhangi bir eksiklik/uygunsuzluk gözlemi bildirilmemiģtir. Sayfa 3

4 EYS Yönetim Temsilciliği Risk Analizleri ; Birim faaliyetleri risk analizlerinin gözden geçirilmesi, yeniden değerlendirilerek güncellenmesi amacıyla 2012 yılı planlaması yapılmıģ olup, Risk Analizi Güncelleme Planı, tarihinde sorumlu ve Ģeflere iletilmiģtir. Değerlendirme çalıģmaları Risk Analizi ve Değerlendirme Prosedürü (PR-15) ve plan doğrultusunda Risk Analizi Değerlendirme Ekipleri tarafından gerçekleģtirilmektedir. Laboratuvar faaliyetleri değerlendirilmiģ R Laboratuvar Risk Değerlendirme Tablosu revize edilerek sisteme yüklenmiģtir. Mekanik Bakım, Elektrik Bakım ve Enstrüman Bakım risk değerlendirme oturumları tamamlanmıģ olup tablo güncellemeleri yapılarak QDMS üzerinde revizyonları tamamlanacaktır. Sayfa 4

5 MüĢteri Bildirimleri EYS Yönetim Temsilciliği ġubat ayında bir (1) adet dıģ müģteri bildirim, alınmıģ olup değerlendirme aģamasındadır. ġubat ayında altı (6) adet çalıģan bildirimi alınmıģ olup, ilgili birim amirlerine iletilmiģ, ĠSG kurulunda da değerlendirilerek; dört (4) bildirim kapatılmıģ, iki (2) bildirim ile ilgili planlama yapılmıģtır. MüĢteri bildirimleri takibi QDMS/MüĢteri Bildirimleri/DıĢ MüĢteri Bildirimleri modülü üzerinde yapılmaktadır. Sayfa 5

6 EYS Yönetim Temsilciliği Düzeltici Önleyici Faaliyetler: ġubat ayında beģ (5) Düzeltici Önleyici Faaliyet baģlatılmıģ olup bir tanesi kapatılmıģ, diğerleri ile ilgili iģlemler devam etmektedir. Daha önce baģlatılmıģ olan iki (2) DÖF uygunsuzluklar giderilerek Ģubat ayında kapatılmıģtır. Sayfa 6

7 EYS Yönetim Temsilciliği Dokümantasyon: Güncel olmayan birim doküman revizyonları QDMS programı üzerinde kontrol ve onayları gerçekleģtirilerek yayınlandı. L-01 Kayıt Listesi güncellendi. Sayfa 7

8 Diğer Faaliyetler ; EYS Yönetim Temsilciliği tarihli YGG Kararları ile ilgili aksiyonlar QDMS programı Aksiyon Yönetimi modülü üzerinde takip edilmek üzere kaydedilmiģtir yılı hedefleri ile ilgili aksiyonlar ilgili birim amirleri ile planlanarak QDMS programı üzerinde takip edilecektir tarihi itibarı yayınlanan Organizasyon ġeması doğrultusunda QDMS Programında pozisyon değiģiklikleri yapıldı. Sayfa 8

9 Çevre Yönetim Sistemi Çevre Ġzin ve Lisans ÇalıĢmaları ĠZAYDAġ Ġzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.ġ. Çevre Ġzin/Lisansı kapsamında gerekli olan dokümanlar hazırlanarak tarihinde lisans baģvuru iģlemleri tamamlanmıģtır. Sayfa 9

10 Çevre Yönetim Sistemi Geri DönüĢüme Gönderilen Ambalaj Atığı AY MĠKTAR (KG) 2011 Yılı OCAK 860 ġubat 840 MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: eba programı Sayfa 10

11 Çevre Yönetim Sistemi Çevre Ġzin ve Lisans ÇalıĢmaları Derince Atık Kabul Tesisi Derince Atık Kabul Tesisi Çevre Ġzin/Lisansı kapsamında gerekli olan dokümanların tamamlanması çalıģmaları çerçevesinde; - Çevresel Gürültü Değerlendirmesi; Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü tesisin «Gürültü Ġzni» ne tabi olduğunu bildirmiģtir. - Hava Emisyonu Değerlendirilmesi ; Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü görüģ bildirecektir. Sayfa 11

12 Çevre Yönetim Sistemi ĠZAYDAġ AKADEMĠ ĠZAYDAġ AKADEMĠ Eğitim programı çerçevesinde üçüncü eğitim tarihlerinde Kocaeli Ġlçe Belediyeleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinde çalıģan görevlilere, eğitim programı çerçevesinde Çevre Mevzuatı ve TABS ile ilgili dersler Çevre Yönetim Sorumluluğu tarafından verilmiģtir. Sayfa 12

13 Çevre Yönetim Sistemi DENETĠMLER MüĢterimiz arasında yer alan Pfizer Ġlaçları A.ġ. tarafından tarihinde tedarikçi değerlendirmesi kapsamında Kalite, ĠSG ve Çevre kapsamında denetim yapılmıģ olup, herhangi bir uygunsuzluk bildirilmemiģtir. Sayfa 13

14 Çevre Yönetim Sistemi Raporlar ve Diğer ÇalıĢmalar Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında her yıl Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerine bildirilmesi gereken «Atık Yağ Beyanı» KOCAELĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ne bildirilmiģtir tarihinde Merkim firması depolarında bulunan BHC atıklarının imhasına iliģkin oluģturulan ekip ile yerinde inceleme yapıldı. Ozon Tabakasını Ġncelten Malzemelere ĠliĢkin ÇġB Ġklim DeğiĢikliği ġube Müdürlüğü tarafından tarihinde organize edilen toplantıya katılım sağlandı. Aylık tesis, saha, düzen, temizlik turu kapsamında tarihinde ISG, Ġdari ĠĢler ve ilgili Saha ġefleri ile saha denetimi yapıldı. ÇalıĢanların oryantasyon eğitimleri kapsamında görev değiģikliği olan çalıģanlara oryantasyon eğitimi verilmiģtir. Sayfa 14

15 Kocaeli Sanayi Odası tarafından tarihinde düzenlenen TABS Eğitimine katılım sağlanmıģtır. ĠZAYDAġ Ocak Ayı Faaliyet Raporu hazırlanmıģtır. Ocak Ayı Performans verilerine iliģkin grafikler tamamlanmıģ ve dağıtımı yapılmıģtır. Çevre Yönetim Sistemi Raporlar ve Diğer ÇalıĢmalar Sayfa 15

16 Proje ġefliği Ġki kiģiye oryantasyon eğitimi verilmiģtir. Traçim firması yöneticilerine sunum ve teknik gezi yapılmıģtır. Sayfa 16

17 Proje ġefliği Bursa Atık Yönetimi Sempozyumu na katılım gösterilmiģtir. Sayfa 17

18 Proje ġefliği Ziyarete gelen TURKCELL yöneticilerine sunum ve teknik gezi yapılmıģtır. Sayfa 18

19 Proje ġefliği Bilinçli nesiller için elele projesi toplantıları gerçekleģtirilmiģtir. Bilinçli nesiller için elele projesi kapsamında 350 öğretmene Çevre ve Katı Atıklar sunumu yapılmıģtır. Sayfa 19

20 Proje ġefliği CNIM firması bilgi alıģveriģ toplantısı yapılmıģtır. ERP projesi kapsamında Hexagon firması ziyaret edilmiģtir. ĠZAYDAġ proje toplantısı yapılmıģtır. ĠZAYDAġ Akademi eğitimi yapılmıģtır. Sayfa 20

21 Yapılan Analizler Ay Veri Kaynağı: eba programı Sayfa 21 Toplam ĠĢ Gücü (Per. Say * Aylık ÇalıĢma Saati ) Deklarasyon Analizleri Atık Kabul Analizleri ĠĢletme Analizleri TOPLAM 2011 Yılı OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Laboratuvar ġefliği TOPLAM

22 Diğer ÇalıĢmalar: Laboratuvar ġefliği Laboratuvar 2012 yılı fiyat çalıģmaları tamamlanarak kullanılmaya baģlanmıģtır. Laboratuvar tanıtım ve reklam çalıģmaları devam etmektedir. Tanıtım için broģür basılarak firmalara SatıĢ-Pazarlama birimi tarafından gönderilmiģtir yılı için kapsam geniģletme parametreleri belirlenmiģ ve bu amaçla çalıģmalara baģlanmıģtır. Laboratuvar biriminde iģe yeni iģe baģlayan personelin oryantasyon eğitimleri tamamlanarak görevlendirmeler yapılmıģtır. Sayfa 22

23 Personel Ġstatistikleri Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Genel Müdürlük 9 9 Gnl. Müd. Yrd. (Ġdari) 1 2 Gnl. Müd. Yrd. (Teknik) Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Yakma Tesisi Müdürlüğü Deponi Alanları Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü DanıĢmanlar 4 4 DıĢ Görev TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 23

24 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Müteahhit Personeli Ġstatistikleri Çevtem Antikkapı AĢuroğulları 9 10 TMG Güvenlik EK Mobil Güvenlik Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara Küre SAS Stajer Ortadoğu En Biltem 1 1 Tübitak 4 4 TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 24

25 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠĢe BaĢlayan / Ayrılan Personel Ġstatistikleri ĠĢlemler ĠĢten Ayrılan Personel (kiģi) (saat) 2011 Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top ĠĢe BaĢlayan Personel (kiģi) İşten Ayrılan Kişi İşten Çık.Tr. AKSEL CESUR MUSTAFA GÜNDÜZ TUNCAY AYDIN İşe Giren İşe Gir. Tar. BAYRAM KARAKUŞ MUSTAFA KAYA İHSAN DENİZ Veri Kaynağı:.. Sayfa 25

26 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Revir Faaliyetleri ĠĢlemler 2011 Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top. Periyodik Muayene Ayaktan Tedavi ĠĢbaĢı Muayenesi ĠĢe DönüĢ Muay Ġstirahat KiĢi Sayısı Ġstirahat Gün Say Sevk Sayısı Tansiyon Ölçümü Pansuman Enjeksiyon AĢı Ġlaç Grip AĢısı Göz taraması ĠSG Toplantısı Minör ĠĢ Kazası Ketem Tarama ĠĢitme Testi Kan-Ġdrar TOPLAM Sayfa 26

27 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü İZAYDAŞ / MEZUNİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIM Y.LĠSANS %4 ĠLKÖĞRETĠM % 28 ÜNĠVERSĠTE %25 LĠSE % 16 EML %20 MYO %9 YÜKSEK LĠSANS ÜNĠVERSĠTE MYO EML LĠSE ĠLKÖĞRETĠM Sayfa 27

28 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠZAYDAġ / YAġ GRUPLARINA GÖRE ,02 0,01 0,12 0,09 0,25 0,33 0, Sayfa 28 ĠZAYDAġ Faaliyet Raporu ġubat 2012

29 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Personel otopark giriģ merdivenleri olası düģmelere karģı halı kaplandı. Sayfa 29

30 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Ġlimtepe Hafriyat Sahası idari bina zeminine beton atıldı. Sayfa 30

31 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ArĢivde toplam adet evrak kırpma makinasında imha edildi. Sayfa 31

32 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü KıĢ aylarında tesis içerisinde ana yollar tuzlanarak trafiğe açıldı. Sayfa 32

33 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Ġhbarlı atıklara Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ndan gelen yazılı bildirim ile ihbarlı atığa ön iģlem ve taģımacılığı yapılmaktadır. ġubat ayında 1 adet ihbarlı atık olmuģtur. ( DĠLOVASI ) Sayfa 33

34 Satınalma Müdürlüğü Ġhale Durum Tablosu Ġhalenin Adı YaklaĢık Maliyet (TL+KDV) Ġhale Yöntemi Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (KDV Hariç) Ġhale AĢaması 1 KĠRAZDERE (YUVACIK) BARAJI HĠDROELEKTRĠK SANTRALĠ TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ ,00 Açık Ġhale 19.Madde SözleĢme AĢamasında 2 ĠZAYDAġ DĠLOVASI DEPOLAMA ALANLARI VE GEBZE AKTARMA ĠSTASYONU ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ ,00 Açık Ġhale 19.madde ,00 SözleĢme Ġmzalandı 3 ÖTV SĠZ MOTORĠN ALIMI ĠġĠ ,00 3(g) ,00 SözleĢme Ġmzalandı 4 KANDIRA ĠLÇESĠ VE KÖYLERĠNDE OLUġAN EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARIN, SOLAKLAR DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINA TAġINMASI HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ ,00 3(g) Ġhale Ġptal Edildi 5 ĠZAYDAġ ĠLĠMTEPE MEVKĠĠ MEZARLIK REKREASYON ALANI KÖRFEZ DE BULUNAN TESĠS, DÖKÜM SAHASI VE ÇEVRESĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ ,00 Açık Ġhale 19.madde Ġhale AĢamasında 6 KALORĠFER YAKITI ALIMI ,00 3 (g) ,00 SözleĢmesiz Alım Yapıldı 7 MOTORĠN (DĠĞER) VE KALORĠFER YAKITI ALIMI ,00 3 (g) Ġhale AĢamasında Veri Kaynağı: Genel Ġhale Takip Tablosu Sayfa 34

35 Satınalma Müdürlüğü Aylık HakediĢler Durum Tablosu HakediĢin Konusu - Firma Adı SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (TL+KDV) ġubat Dahil Kesilen Fatura (TL+KDV) Kalan Fatura (TL+KDV) SözleĢme BitiĢ Tarihi KANDIRA ĠLÇESĠ VE KÖYLERĠNDE OLUġAN EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARIN, KANDIRA AKTARMA ĠSTASYONUNDAN ĠZAYDAġ SOLAKLAR DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINA TAġINMASI HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ AKARYAKIT (MOTORĠN, FUEL OĠL 5 VE FUEL OĠL 6) ALIMI ĠġĠ , ,28 TL ,12 TL , ,24 TL ,76 TL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,23 TL ,29 TL PERSONEL TAġIMA HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,04 TL ,96 TL ÖTV SĠZ MOTORĠN ALIMI , ,16 TL ,56 TL ÇÖP SUYU NAKLĠ HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,85 TL ,15 TL AKARYAKIT (MOTORĠN VE BENZĠN) ALIMI ĠġĠ , ,89 TL ,11 TL HAFRĠYAT SAHALARI PALETLĠ YÜK.-EKSKAVATÖR KĠRALAMA , ,00 TL ,00 TL DÜZ.DEP.Ġġ MAK.KĠRALAMA , ,50 TL ,50 TL YEMEK HĠZMETĠ , ,50 TL ,50 TL Veri Kaynağı: Genel HakediĢ Takip Tablosu Sayfa 35

36 Satınalma Müdürlüğü Aylık HakediĢler Durum Tablosu HakediĢin Konusu - Firma Adı SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (TL+KDV) ġubat Dahil Kesilen Fatura (TL+KDV) Kalan Fatura (TL+KDV) SözleĢme BitiĢ Tarihi PERSONEL DESTEK , ,95 TL ,03 TL KAMYON-ARAZÖZ-VĠDANJÖR KĠRALAMA , ,00 TL ,00 TL ATIK KABUL ÖN ĠġLEM VE DEĞERLENDĠRME , ,72 TL ,29 TL BĠNEK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,58 TL ,92 TL GEBZE VE ÇEVRE ĠLÇELERĠNDE OLUġAN EVSEL VE EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARIN SOLAKLAR DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINA TAġINMASI HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,40 TL ,60 TL ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,44 TL ,36 TL KÖRFEZ VE DERĠNCE ĠLÇELERĠNDE OLUġAN EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARIN, ĠZAYDAġ SOLAKLAR DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINA TAġINMASI HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,44 TL ,56 TL ATIK ALMA GEMĠSĠ KĠRALAMA HĠZMETĠ , ,00 TL ,00 TL SINAĠ GAZ ALIMI ĠġĠ , ,62 TL ,79 TL ÖTV SĠZ MOTORĠN ALIMI , ,00 TL DĠLOVASI-GEBZE GÜVENLĠK , ,24 TL Veri Kaynağı: Genel HakediĢ Takip Tablosu Sayfa 36

37 Pazarlama Müdürlüğü Atık Gönderen Firma Sayıları Ay Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) YAKMA Ġlk Defa Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) Veri Kaynağı: svr 3 eba programında firma - atık döküm 2012 tablosu. Sayfa 37 Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) DEPOLAMA Ġlk Defa Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM

38 Pazarlama Müdürlüğü Numune ve Analiz ĠĢlemleri AY ĠZAYDAġ tarafından Alınan Numune Sayısı (Adet) Analiz Türü ve Sayısı (Adet) Deklerasyon Ücretli Deklerasyon Ücretli Toplam Ücretli Analiz ve Numune Alma Gelirleri (TL) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası Sayfa 38

39 Pazarlama Müdürlüğü Fiyat Teklifleri- Fiyatlandırmalar- Çağrılar AY Cevaplanan Çağrı Sayısı Fiyatlandırma Yapılan Belge Sayısı Fiyat Teklifi Yazılan Firma Sayısı Sadece Bertaraf Fiyat Tekliflerinin Dağılımı Sadece Nakliye Nakliye +Bertaaf Onaylanan Teklifler Reddedilen Teklifler Analiz Bertaraf Nakliye Bertaraf Nakliye OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası. Sayfa 39

40 Pazarlama Müdürlüğü Firma Ziyareti ve Bilgilendirme Programları AY Ziyaret Edilen Firma Sayısı ĠZAYDAġ'ta Bilgilendirme Yapılan Firmalar Katılım Gösterilen Fuar Sayısı Tamamen ÇalıĢan Kısmen ÇalıĢan ÇalıĢmayan Yeni Firma Toplam Firma Sayısı Katılımcı Sayısı Stand Açılan Ziyaret Edilen Toplam 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı:MüĢ.Ziy.Takip Formu Sayfa 40

41 Gelen Gemi Sayıları Pazarlama Müdürlüğü Ay Atık Alınan Gemi Sayısı (Adet) Ücret Alınan Gemi Sayısı (Adet) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı:svr/9-Deniz Hiz.Programı Sayfa 41

42 Pazarlama Müdürlüğü Atık Alma Gemileri ile Alınan Atıkların Cins Ve Miktarları AY Sintine (m 3 ) Slaç (m 3 ) Atık Yağ (m 3 ) Çöp (m 3 ) Pis Su (m 3 ) Toplam (m 3 ) 2011 YILI 1.705, , , , , ,447 OCAK 107, ,290 14, ,812 63, ,022 ġubat 164, ,366 31,74 190,628 50, ,413 MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM (m 3 ) 271, ,656 46, ,44 113, ,435 Veri Kaynağı:svr/9-Deniz Hiz.Programı Sayfa 42

43 Pazarlama Müdürlüğü Atık Alma Gemileri ile Alınan Atıkların Yön. ve Gemilerin Yakıt Sarfiyatı Aylar Arıtmaya Gönderilen Atıksu (Ton) Bertarafa Gönderilen Atık Yağ (Ton) Tüketilen Motorin (Lt) İZAYDAŞ MASS TOPLAM İZAYDAŞ ÇİMENTO TOPLAM ÖTV'SİZ ÖTV'Lİ TOPLAM OCAK , , ġubat 270,27 216,49 486,76 209,18 37,8 246, MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM 270,27 298,49 568,76 422,38 37,8 460, Veri Kaynağı:svr/9-Deniz Hiz.Programı Sayfa 43

44 Pazarlama Müdürlüğü BURSA ORGANĠZASYONU Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) baģta olmak üzere, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ve Bursa BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı ile birlikte 400 kadar firmanın katılım gösterdiği Atık Yönetimi konulu toplantı Bursa BTSO toplantı Salonu nda gerçekleģtirildi. Sayfa 44

45 ĠZAYDAġ AKADEMĠ 3.GRUP EĞĠTĠMĠ Pazarlama Müdürlüğü ĠZAYDAġ AKADEMĠ ile ġubat 2012 tarihlerinde Kocaeli Ġlçe Belediyeleri nin Çevre Koruma ve Temizlik ĠĢleri Müdürlüklerinde çalıģan Çevre Görevlilerine atık yönetimi konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmiģtir. Sayfa 45

46 Pazarlama Müdürlüğü E-BÜLTEN 1.SAYI Atık Üreticilerini, ĠZAYDAġ ın yapmıģ olduğu faaliyetler hakkında bilgilendirmek üzere aylık olarak hazırlanması ve mail ile gönderilmesi planlanan E-Bültenin ilk sayısı çıkartılmıģ ve yaklaģık 1000 firmaya ile gönderilmiģtir. Sayfa 46

47 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Atık Yakma Verileri Ay Katı Atık/ Bunker (kg) Fıçı Besleme (kg) Klinik Atık (kg) Yanabilir Sıvı (kg) Sulu Sıvı (kg) Özel Sıvı (kg) TOPLAM (kg) Fuel- oil (kg) GENEL TOPLAM (kg) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 47

48 Enerji Üretim Verileri AY Üretilen (kwh) Satılan (kwh) Alınan (kwh) Kullanılan (kwh) Rüzgar Enerj. (kwh) TOPLAM (kwh) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 48

49 Yakma Tesisinden Çıkan Atık Miktarları Ay Cüruf (kg) Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 49 Islak Kül (kg) Filtrepres Keki (kg) TOPLAM (kg) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM

50 Yakma Tesisi ÇalıĢma ve DuruĢ Saatleri AY Tesisin ÇalıĢma Saat Sayısı Tesisin DuruĢ Saat Sayısı Sayfa Veri Kaynağı 50 : F Ġ. ĠĢletme Raporu Tesisin Planlı Bakım DuruĢ Saat Sayısı Tesisin Arıza Kaynaklı DuruĢ Sayısı 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM

51 DAF ÜNĠTESĠ Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Arıtma tesisi rutin iģleri yapılmaya devam edilmiģtir. DAF ünitesi dengeleme havuzlarına vidanjörle gelen taģıma çöp suyundan kaynaklı yoğun kirlilik gelmektedir. Yeni Arıtma Tesisi Kurulumu ĠĢi : ĠZAYDAġ Atıksu Arıtma Tesisi alakalı ihaleye çıkma hazırlıkları baģlatılmıģtır. Ġhalenin teknik dokümanları Satınalma ġefliği ne teslim edilmiģtir. Sayfa 51

52 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Tıbbi Atık Toplama Sterilizasyon Ünitesi Yüklenici firma tıbbi atık toplama, taģıma ve sterilizasyon iģine devam etmiģtir. Toplanan tıbbi atıklar üretici bazında kayıt altına alınmıģtır yılı için KBB ne bağlı kuruluģlar ve evde bakım hastalarından toplanan tıbbi atıklar için protokol hazırlanması çalıģmaları yapılmıģtır. Sayfa 52

53 Kocaeli Ġli Sağlık KuruluĢlarından Toplanan Tıbbı Atıklar AY Toplam Gelen Tıbbi atık Miktarı (kg) Patolojik atık (kg) Sterilizasyona Giden (kg) Sterilizasyondan çıkan atık miktarı (kg) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM Sayfa 53

54 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TaĢıma maliyetlerinin düģürülmesi için atık besleme miktarı minimuma çekildi. Gaz motorunun devreye alınmasına kadar sistem bu Ģekilde iģletilecektir. Sayfa 54

55 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Toplam 14 ton /gün atık beslenmektedir. Üretilen m 3 /gün biyogaz flare ünitesinde yakılmaktadır. Tesisten 12 ton/gün sıvı+katı gübre çıkıģı sağlanmaktadır. Sayfa 55

56 BĠYOGAZ TESĠSĠNE GELEN ATIK MĠKTARLARI VE GÜBRE ÜRETĠMĠ AY ÇĠM (kg) TAVUK GÜBRESĠ (kg) BÜYÜKBAġ GÜBRE (kg) HAL ATIĞI (kg) ĠġKEMBE ĠÇĠ ATIK (kg) TOPLAM (kg) GÜBRE ÇIKIġI 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM (kg) Sayfa 56

57 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Biyogaz Ünitesi Ġle Ġlgili Diğer ÇalıĢmalar Tesise gübre taģınımı Gölcük, AkmeĢe, Doğantepe, Kalburcu, Uzuntarla ve Mecidiyeköy de bulunan hayvan çiftliklerinden sağlanmaktadır. Tesisten çıkan sıvı gübre taģıma maliyetini düģürmek için mümkün olduğunca gübre alınan yerlere ve civar köylere verilmektedir. Hal atıkları içinde yabancı maddelerin olması tesiste sıkıntı oluģturmaktadır. Besleme iģlemi öncesi ayıklama iģlemi yapılmaktadır. Tesisin elektrik ana Ģebekesine bağlantı hattı yapımına baģlanmıģtır. Sayfa 57

58 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Biyogaz Ünitesi Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar Tesiste yapılacak çalıģmalar ; - Elektrik bağlantı hattının tamamlanması, - Gaz motorunun devreye alınması, - Atık reçetesinin uygulanması, - Tesis çevre düzenleme iģinin yapılması, - Tesiste paslanan ünitelerin boyanması. Sayfa 58

59 Planlama Verileri Deponi Alanları Müdürlüğü 2011 Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam Bunker (ton) Fıçı Bes. (ton) Sulu Sıvı (ton) Yan. Sıvı (ton) Özel Sıvı (ton) Toplam (ton) Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Veri Kaynağı: EBA Stok görüntüleme 09/02/2012 tarihli rapor Sayfa 59

60 Deponi Alanları Müdürlüğü Depolama Sahalarına Alınan Atık Miktarları Solaklar Depolama Alanları Dilovası Dep. Alanı Ay Evsel (kg) Gebze Akt. Ġst. TaĢınan (kg) Endüstriyel (kg) Veri Kaynağı: (Atık Kabul+Dilovası Günlük Faaliyet Raporu) Sayfa 60 Tehlikeli (kg) Evsel (kg) Endüstriyel (kg) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM

61 Ay Dilovası Depolama Alanı Çöp Suyu Miktarı (ton) Gebze Depolama Alanı Çöp Suyu Miktarı (ton) 2011 YILI , ,540 OCAK 3.585, ,240 ġubat 3.246, ,560 MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Deponi Alanları Müdürlüğü Depolama Sahaları Çöp Suyu Miktarları TOPLAM 6.827, ,800 Veri Kaynağı: Dilovası Günlük Faaliyet Raporu Sayfa 61

62 Deponi Alanları Müdürlüğü Çelik konstrüksiyon boya iģlemleri devam ediyor. Çevre aydınlatma direkleri için temel betonları atıldı. Çevre hattı gaz sistemini koruma amaçlı yapılan bordürlerin betonlama iģlemine devam edildi. Çevre aydınlatma direkleri montaj iģlemi devam etmektedir. ĠLTEKNO Ġleri Teknoloji Mühendislik A.ġ. tarafından gaz motorunun elektrik kablo ve pano montaj iģlemleri tamamlanmıģtır. Yardımcı dizel jeneratörün montaj iģleri bitmiģtir. Veri Kaynağı: Körfez Enerji Faaliyet Raporları Sayfa 62

63 Deponi Alanları Müdürlüğü UPS sistemi montajı yapılarak, devreye alındı. ihbar sistemi montaj tamamlanarak sistem devreye alındı. Blowerlerin data kabloları çekildi Körfez Enerji Geçici Kabulü için EPDK yetkilileri Ankara'dan 29/02/2012 tarihinde gelerek incelemelerini yapmıģlardır. Veri Kaynağı: Körfez Enerji Faaliyet Raporları Sayfa 63

64 Deponi Alanları Müdürlüğü Sayfa 64

65 Diğer ĠĢlemler; Deponi Alanları Müdürlüğü Satın alma talebi yapılan iç ve dıģ hat kanal temizleme iģlemine 24/01/2012 tarihinde baģlanmıģtır. Kanal temizliği halen devam ediyor. 08/02/2012 tarihinde kıģ dönemi için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BĢk. tarafından yapılan atık karakterizasyon çalıģmaları baģlamıģtır. 14/02/2012 tarihinde Dilovası nda atıl durumda olan Doppstadt marka Parçalayıcı makinesi cazibeli atıklarda kullanılmak üzere Solaklar Tesisine getirildi. 27/02/2012 tarihinde ĠSG ile beraber Gebze Aktarma Ġstasyonu na gidildi ve sahadaki eksiklikler tespit edildi. Sayfa 65

66 Deponi Alanları Müdürlüğü MUALLĠM KÖY HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 66

67 Deponi Alanları Müdürlüğü SARP DERESĠ HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 67

68 Deponi Alanları Müdürlüğü ÜÇTEPELER HAFRĠYAT SAHASI HARĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 68

69 Deponi Alanları Müdürlüğü ĠLĠMTEPE HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 69

70 Deponi Alanları Müdürlüğü DOĞANTEPE HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 70

71 Deponi Alanları Müdürlüğü TAVġANLI KÖYÜ HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 71

72 Deponi Alanları Müdürlüğü ÇAYIROVA HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 72

73 Aylık ĠĢ Kazaları Teknik Hizmetler Müdürlüğü Ay ÇalıĢma Saati ĠĢ Kazası Sayısı ĠĢ Günü Kaybı 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: ÇalıĢma Saatleri Personel ġefliği ve müteahhit firma çalıģma saatleri toplamıdır. ĠĢ kazası verileri F nolu Sayfa formlarından 73 alınmıģtır.

74 Ay Veri Kaynağı: BOYS programı Sayfa 74 Teknik Hizmetler Müdürlüğü Genel ĠĢ ve Arızi Bakım Kapsamlı ĠĢler Mekanik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım, Boya ĠĢleri Elektrik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Enstr. Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Araç Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM

75 Teknik Hizmetler Müdürlüğü Periyodik- Planlı Bakım Yapılan Ekipman Sayıları Ay Mekanik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Elektrik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Periyodik Bakım Sayısı Araç Bakım Periyodik Bakım Sayısı Mekanik Bakım Planlı Bakım Sayısı Elektrik Bakım Planlı Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Planlı Bakım Sayısı TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa Veri 75 Kaynağı: BOYS programı

76 Teknik Hizmetler Müdürlüğü Sistem / Donanım Teknik Hizmetleri AY ĠSTEMCĠ PC SĠSTEMLERĠ SUNUCU PC SĠSTEMLERĠ NETWORK SĠSTEMLERĠ GENEL TOPLAM ARIZA / BAKIM / ĠSTEK ARIZA / BAKIM / ĠSTEK ARIZA / BAKIM / ĠSTEK GENEL TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: eba Programı Bilgi-ĠĢlem 54 ĠĢ Ġstek Formları, Sayfa 76

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2012 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği 2011 Yılı II. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 2011 Yılı II. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı

Detaylı

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı

NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU

NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği Ulusal Kalite Hareketi kapsamında, 13-14 Nisan 2012 tarihlerinde "EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi" alınmıģtır. Eğitim KALDER

Detaylı

FAALİYET RAPORU EKİM 2013

FAALİYET RAPORU EKİM 2013 FAALİYET RAPORU EKİM 2013 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM SORUMLULUĞU GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2012 YILI 25.460 OCAK 3.560 ŞUBAT 2.700 MART 2.100 NİSAN 4.270 MAYIS 2.120

Detaylı

MART 2012 FAALĠYET RAPORU

MART 2012 FAALĠYET RAPORU MART 2012 FAALĠYET RAPORU MART 2012 FAALĠYET RAPORU Entegre Yönetim Sistemi Yönetim Temsilciliği Genel Müdürlük EYS Yönetim Temsilciliği Ulusal Kalite Hareketi; Ulusal Kalite Hareketi kapsamında, Müdürlere,

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. Temmuz 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. Temmuz 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. Temmuz 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZAYDAġ Rekor Değerleri Bir günde yakılan atık miktarı : 118.263 kg (20.07.2011) Bir günde üretilen elektrik enerjisi

Detaylı

EYLÜL 2012 FAALĠYET RAPORU

EYLÜL 2012 FAALĠYET RAPORU EYLÜL 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2016

FAALİYET RAPORU OCAK 2016 FAALİYET RAPORU OCAK 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yasal Gerekliliklerin Takibi; Yasal Gereklilik Listesi güncellemesi için çalışma başlatıldı, mail yoluyla birimlerden güncelleme bilgisi istendi. Yasal

Detaylı

KASIM 2012 FAALĠYET RAPORU

KASIM 2012 FAALĠYET RAPORU KASIM 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği Hedefler; 2013 yılına ait kurumsal hedeflerin revizyonu ve bütçe iliģkilendirmesi için birimlerden 2013 yılı birim hedefleri alındı. Sayfa 2 EYS Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM SORUMLULUĞU GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2012 YILI 25.460 OCAK 3.560 ŞUBAT 2.700 MART 2.100 NİSAN 4.270 MAYIS 2.120

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MAYIS 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MAYIS 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MAYIS 2011 FAALĠYET RAPORU EYS Temsilciliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre (saat) Katılımcı

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MART 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MART 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MART 2011 FAALĠYET RAPORU MART 2011 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2015

FAALİYET RAPORU OCAK 2015 FAALİYET RAPORU OCAK 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2014 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesi, 24 Ocak 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Ocak Şubat Mart

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2013

FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 EYS YÖNETİM SİSTEM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2012 yılı faaliyetleri 19.01.2013 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda orta

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. NĠSAN 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. NĠSAN 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. NĠSAN 2011 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre

Detaylı

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2016

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2016 yılı ilk altı aylık faaliyetleri, 10 11 Ağustos 2016 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Ocak Şubat

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2015

FAALİYET RAPORU ARALIK 2015 FAALİYET RAPORU ARALIK 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetimler Entegre Yönetim Sistemi (EYS) iç denetimleri 07 Aralık 2015 tarihindeki açılış toplantısı ile başladı. Planlandığı gibi 07 10 Aralık 2015

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. HAZĠRAN 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. HAZĠRAN 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. HAZĠRAN 2011 FAALĠYET RAPORU Aylar EYS Yönetim Temsilciliği Eğitim Tanımı 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 EYS Yönetim Temsilciliği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (YGG); 19.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen birim faaliyetleri değerlendirme toplantı kararları ve 22.01.2013 tarihinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2017

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2017 FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2017 yılı ilk altı aylık faaliyetleri, 19-20 Temmuz 2017 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük

Detaylı

FAALİYET RAPORU MART 2014

FAALİYET RAPORU MART 2014 FAALİYET RAPORU MART 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı; 2013 yılı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 03 Mart 2014 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda Genel

Detaylı

ARALIK 2012 FAALĠYET RAPORU

ARALIK 2012 FAALĠYET RAPORU ARALIK 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği Hedefler; 2013 yılına ait kurumsal hedeflerin revizyonu ve bütçe iliģkilendirmesi için birimlerden 2013 yılı birim hedefleri alındı. 26.01.2013 tarihli

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2014

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2013 yılı faaliyetleri 08 Şubat 2014 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda orta

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2017

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2017 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Dış Denetimler CHWMEG değerlendirme programı kapsamında, CHWMEG adına Mr. Tad B. Yancheski 08 Haziran 2017 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek kalite,

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2017

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2016 yılı faaliyetleri, 07-08 Şubat 2017 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2014

FAALİYET RAPORU KASIM 2014 FAALİYET RAPORU KASIM 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ QDMS Programı Bilgilendirme Eğitimi; QDMS programı bilgilendirme eğitimi iki farklı kullanıcı grubu için planlandı. 05 Kasım 2014 tarihinde tüm kullanıcılar

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2011 FAALĠYET RAPORU 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri EYS Yönetim Temsilciliği Aylar Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre (saat)

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2010 Yılı Eğitim

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2016

FAALİYET RAPORU KASIM 2016 FAALİYET RAPORU KASIM 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetimler 28 Kasım - 9 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kapsamındaki iç denetim açılış toplantısı

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2016

FAALİYET RAPORU ARALIK 2016 FAALİYET RAPORU ARALIK 2016 GENEL MÜDÜRLÜK ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM TEMSİLCİLİĞİ EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetimler Entegre Yönetim Sistemi (EYS) iç denetimleri planlandığı gibi 28 Kasım - 9 Aralık 2016

Detaylı

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2015 yılı ilk altı aylık faaliyetleri, 25 Temmuz 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ISO 10002 MŞYS Gözetim Denetimi ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi 12 Şubat 2015 tarihinde Belgelendirme Kurumu KALİTEST tarafından

Detaylı

HAZĠRAN 2012 FAALĠYET RAPORU (ÖZET)

HAZĠRAN 2012 FAALĠYET RAPORU (ÖZET) HAZĠRAN 2012 FAALĠYET RAPORU (ÖZET) EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS iyileģtirme amaçlı üst versiyona geçiģ ile ilgili aktarımlar tamamlanmıģ olup programın yeni versiyonu Haziran 2012 itibarı

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2013

FAALİYET RAPORU MAYIS 2013 FAALİYET RAPORU MAYIS 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İlkeler Revizyonu Daha önce yayınlanmış olan İZAYDAŞ İlkeleri, revize edilerek İlke ve Değerler olarak Genel Müdür onayıyla yayınlanmıştır. EYS YÖNETİM

Detaylı

FAALİYET RAPORU MART 2015

FAALİYET RAPORU MART 2015 FAALİYET RAPORU MART 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı; 2014 yılı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 17 Mart 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU NİSAN 2015

FAALİYET RAPORU NİSAN 2015 FAALİYET RAPORU NİSAN 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ EYS Bilgilendirme Eğitimi 14 Nisan 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası toplantı salonunda entegre yönetim sistemi standardları hakkında genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimi Abdi İbrahim İlaç firması yetkilileri ikinci taraf denetim kapsamında 21 Mayıs 2015 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2014

FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetim; EYS ve MŞYS iç denetimleri 08-18 Aralık 2014 tarihleri arasında İZAYDAŞ denetim ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İç Denetim Raporları

Detaylı

FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimleri; Shell Global Solutions, tarafından gönderilen değerlendirme anketi doldurularak gönderildi. EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ERP (Kurumsal

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ISO 10002 MüĢteri ġikayet Yönetim Sistemi Eğitimi 04 Haziran 2013 saat 15:00 15:30 arasında müşteriyle irtibatta olan birim yönetici ve çalışanlarına

Detaylı

FAALİYET RAPORU NİSAN 2013

FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Risk Analizleri; Çalışmalar, Risk Analizi ve Değerlendirme Prosedürü (PR-15) ve Risk Analizi Güncelleme Planı 2013 doğrultusunda İSG Şefi koordinasyonuyla,

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2015

FAALİYET RAPORU KASIM 2015 FAALİYET RAPORU KASIM 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU MART 2013

FAALİYET RAPORU MART 2013 FAALİYET RAPORU MART 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Tedarikçi Denetimleri; 14.03.2013 tarihinde Albar Kimya tedarikçi denetimi kapsamında ziyaret edildi. 28.03.2013 tarihinde İstanbul Ticaret tedarikçi

Detaylı

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2015

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU EYLÜL 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2017

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2017 FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2017 Kalitest Gözetim Denetimi; EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İZAYDAŞ Entegre Yönetim Sisteminin gözetim denetimi, 17 Ağustos 2017 tarihinde belgelendirme kurumu Kalitest tarafından

Detaylı

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2014

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU EYLÜL 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı; 2014 yılı ilk 6 ayının değerlendirildiği YGG İzleme toplantısı üst yönetimin katılımıyla 18 Eylül 2014 tarihinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2013

FAALİYET RAPORU ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU ARALIK 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi 26 Aralık 2013 tarihinde Belgelendirme

Detaylı

FAALİYET RAPORU EKİM 2015

FAALİYET RAPORU EKİM 2015 FAALİYET RAPORU EKİM 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2014

FAALİYET RAPORU OCAK 2014 FAALİYET RAPORU OCAK 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Stratejik Planlama Çalışması Stratejik Planlama Çalışması kapsamında 21 Ocak 2014 tarihinde TVK Danışmanlık firması katılımıyla Genel Müdür Yardımcıları

Detaylı

FAALİYET RAPORU EKİM 2014

FAALİYET RAPORU EKİM 2014 FAALİYET RAPORU EKİM 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimleri; İkinci taraf denetim kapsamında Neutec İlaç yetkilileri 24 Ekim 2014 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın kalite,

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2014

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetim; İç Denetimler 09 Haziran 2014 20 Haziran 2014 tarihleri arasında planlandığı gibi gerçekleştirildi. EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Dış Denetimler;

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Ocak Şubat Mart

Detaylı

ÖZET FAALİYET RAPORU OCAK 2017

ÖZET FAALİYET RAPORU OCAK 2017 ÖZET FAALİYET RAPORU OCAK 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Kalitest Gözetim Denetimi İZAYDAŞ ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulamaları gözetim denetimi, 3 Ocak 2017 tarihinde belgelendirme

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2014

FAALİYET RAPORU MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU MAYIS 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ 29 Mayıs 2014 tarihinde İSTAÇ A.Ş. ile Benchmarking (Kıyaslama) uygulamasıyla ilgili ilk çalışma yapıldı. Endüstriyel Atık talep, teklif ve kabul süreçlerindeki

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2016

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2015 yılı faaliyetleri, 10-11 Şubat 2016 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2017

FAALİYET RAPORU MAYIS 2017 FAALİYET RAPORU MAYIS 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetim 22 Mayıs 02 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kapsamındaki iç denetim açılış toplantısı

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ İsmail ULUDAĞ Teknik Genel Müdür Yrd. 22.10.2015 Ankara 2 2006 - TUZLA Bertaraf edilen atık miktarı : 580 ton 2006 - TUZLA Bertaraf edilen atık miktarı : 580 ton 2011 - DİLOVASI

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır.

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. ĠZLEME VE KONTROL NEDĠR? NĠÇĠN YAPILIR? 17 temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı resmi gazete de yayımlanarak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

10. Yıl EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

10. Yıl EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 2012 YILI GENEL KATILIMA AÇIK EĞĠTĠM PROGRAMI OCAK 2012 ISO 50001 Enerji Yönetimi 20 Ocak 1000 TL+ KDV Etik Yönetimi Eğitimi 19 Ocak 1000 TL+ KDV Ürün- Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2005/11 ) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.02/ KONU : Tehlikeli Atık TaĢınımı T.C.. GENELGE (2005/11 ) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan ve 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2016-2017 OCAK-ŞUBAT VE MART AYLARI AYLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı