ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

2 Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği ĠZAYDAġ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ulusal kalite bilincinin geliģtirilmesi, toplam kalite yönetimi ile mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaģtırılması amacıyla baģlatılan Ulusal Kalite Hareketi ne (UKH) katılmıģtır. ĠZAYDAġ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda tarihinde düzenlenen törende ĠZAYDAġ Genel Müdürü Muhammet SARAÇ ve KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı A. Hamdi DOĞAN Ulusal Kalite Hareketi Ġyi Niyet Bildirgesini karģılıklı olarak imzalamıģtır. Sayfa 2

3 MüĢteri Denetimleri; EYS Yönetim Temsilciliği Pfizer tedarikçi denetimi kapsamında denetim öncesi firmanın gönderdiği anket ĠSG, Çevre ve Proje birimleriyle birlikte doldurularak kendilerine iletilmiģtir. Pfizer Çevre ve ĠSG yetkilileri tarihinde tesisimize gelmiģler ve denetim gerçekleģtirilmiģtir. Denetim baģarılı geçmiģ olup; herhangi bir eksiklik/uygunsuzluk gözlemi bildirilmemiģtir. Sayfa 3

4 EYS Yönetim Temsilciliği Risk Analizleri ; Birim faaliyetleri risk analizlerinin gözden geçirilmesi, yeniden değerlendirilerek güncellenmesi amacıyla 2012 yılı planlaması yapılmıģ olup, Risk Analizi Güncelleme Planı, tarihinde sorumlu ve Ģeflere iletilmiģtir. Değerlendirme çalıģmaları Risk Analizi ve Değerlendirme Prosedürü (PR-15) ve plan doğrultusunda Risk Analizi Değerlendirme Ekipleri tarafından gerçekleģtirilmektedir. Laboratuvar faaliyetleri değerlendirilmiģ R Laboratuvar Risk Değerlendirme Tablosu revize edilerek sisteme yüklenmiģtir. Mekanik Bakım, Elektrik Bakım ve Enstrüman Bakım risk değerlendirme oturumları tamamlanmıģ olup tablo güncellemeleri yapılarak QDMS üzerinde revizyonları tamamlanacaktır. Sayfa 4

5 MüĢteri Bildirimleri EYS Yönetim Temsilciliği ġubat ayında bir (1) adet dıģ müģteri bildirim, alınmıģ olup değerlendirme aģamasındadır. ġubat ayında altı (6) adet çalıģan bildirimi alınmıģ olup, ilgili birim amirlerine iletilmiģ, ĠSG kurulunda da değerlendirilerek; dört (4) bildirim kapatılmıģ, iki (2) bildirim ile ilgili planlama yapılmıģtır. MüĢteri bildirimleri takibi QDMS/MüĢteri Bildirimleri/DıĢ MüĢteri Bildirimleri modülü üzerinde yapılmaktadır. Sayfa 5

6 EYS Yönetim Temsilciliği Düzeltici Önleyici Faaliyetler: ġubat ayında beģ (5) Düzeltici Önleyici Faaliyet baģlatılmıģ olup bir tanesi kapatılmıģ, diğerleri ile ilgili iģlemler devam etmektedir. Daha önce baģlatılmıģ olan iki (2) DÖF uygunsuzluklar giderilerek Ģubat ayında kapatılmıģtır. Sayfa 6

7 EYS Yönetim Temsilciliği Dokümantasyon: Güncel olmayan birim doküman revizyonları QDMS programı üzerinde kontrol ve onayları gerçekleģtirilerek yayınlandı. L-01 Kayıt Listesi güncellendi. Sayfa 7

8 Diğer Faaliyetler ; EYS Yönetim Temsilciliği tarihli YGG Kararları ile ilgili aksiyonlar QDMS programı Aksiyon Yönetimi modülü üzerinde takip edilmek üzere kaydedilmiģtir yılı hedefleri ile ilgili aksiyonlar ilgili birim amirleri ile planlanarak QDMS programı üzerinde takip edilecektir tarihi itibarı yayınlanan Organizasyon ġeması doğrultusunda QDMS Programında pozisyon değiģiklikleri yapıldı. Sayfa 8

9 Çevre Yönetim Sistemi Çevre Ġzin ve Lisans ÇalıĢmaları ĠZAYDAġ Ġzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.ġ. Çevre Ġzin/Lisansı kapsamında gerekli olan dokümanlar hazırlanarak tarihinde lisans baģvuru iģlemleri tamamlanmıģtır. Sayfa 9

10 Çevre Yönetim Sistemi Geri DönüĢüme Gönderilen Ambalaj Atığı AY MĠKTAR (KG) 2011 Yılı OCAK 860 ġubat 840 MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: eba programı Sayfa 10

11 Çevre Yönetim Sistemi Çevre Ġzin ve Lisans ÇalıĢmaları Derince Atık Kabul Tesisi Derince Atık Kabul Tesisi Çevre Ġzin/Lisansı kapsamında gerekli olan dokümanların tamamlanması çalıģmaları çerçevesinde; - Çevresel Gürültü Değerlendirmesi; Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü tesisin «Gürültü Ġzni» ne tabi olduğunu bildirmiģtir. - Hava Emisyonu Değerlendirilmesi ; Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü görüģ bildirecektir. Sayfa 11

12 Çevre Yönetim Sistemi ĠZAYDAġ AKADEMĠ ĠZAYDAġ AKADEMĠ Eğitim programı çerçevesinde üçüncü eğitim tarihlerinde Kocaeli Ġlçe Belediyeleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinde çalıģan görevlilere, eğitim programı çerçevesinde Çevre Mevzuatı ve TABS ile ilgili dersler Çevre Yönetim Sorumluluğu tarafından verilmiģtir. Sayfa 12

13 Çevre Yönetim Sistemi DENETĠMLER MüĢterimiz arasında yer alan Pfizer Ġlaçları A.ġ. tarafından tarihinde tedarikçi değerlendirmesi kapsamında Kalite, ĠSG ve Çevre kapsamında denetim yapılmıģ olup, herhangi bir uygunsuzluk bildirilmemiģtir. Sayfa 13

14 Çevre Yönetim Sistemi Raporlar ve Diğer ÇalıĢmalar Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında her yıl Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerine bildirilmesi gereken «Atık Yağ Beyanı» KOCAELĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ne bildirilmiģtir tarihinde Merkim firması depolarında bulunan BHC atıklarının imhasına iliģkin oluģturulan ekip ile yerinde inceleme yapıldı. Ozon Tabakasını Ġncelten Malzemelere ĠliĢkin ÇġB Ġklim DeğiĢikliği ġube Müdürlüğü tarafından tarihinde organize edilen toplantıya katılım sağlandı. Aylık tesis, saha, düzen, temizlik turu kapsamında tarihinde ISG, Ġdari ĠĢler ve ilgili Saha ġefleri ile saha denetimi yapıldı. ÇalıĢanların oryantasyon eğitimleri kapsamında görev değiģikliği olan çalıģanlara oryantasyon eğitimi verilmiģtir. Sayfa 14

15 Kocaeli Sanayi Odası tarafından tarihinde düzenlenen TABS Eğitimine katılım sağlanmıģtır. ĠZAYDAġ Ocak Ayı Faaliyet Raporu hazırlanmıģtır. Ocak Ayı Performans verilerine iliģkin grafikler tamamlanmıģ ve dağıtımı yapılmıģtır. Çevre Yönetim Sistemi Raporlar ve Diğer ÇalıĢmalar Sayfa 15

16 Proje ġefliği Ġki kiģiye oryantasyon eğitimi verilmiģtir. Traçim firması yöneticilerine sunum ve teknik gezi yapılmıģtır. Sayfa 16

17 Proje ġefliği Bursa Atık Yönetimi Sempozyumu na katılım gösterilmiģtir. Sayfa 17

18 Proje ġefliği Ziyarete gelen TURKCELL yöneticilerine sunum ve teknik gezi yapılmıģtır. Sayfa 18

19 Proje ġefliği Bilinçli nesiller için elele projesi toplantıları gerçekleģtirilmiģtir. Bilinçli nesiller için elele projesi kapsamında 350 öğretmene Çevre ve Katı Atıklar sunumu yapılmıģtır. Sayfa 19

20 Proje ġefliği CNIM firması bilgi alıģveriģ toplantısı yapılmıģtır. ERP projesi kapsamında Hexagon firması ziyaret edilmiģtir. ĠZAYDAġ proje toplantısı yapılmıģtır. ĠZAYDAġ Akademi eğitimi yapılmıģtır. Sayfa 20

21 Yapılan Analizler Ay Veri Kaynağı: eba programı Sayfa 21 Toplam ĠĢ Gücü (Per. Say * Aylık ÇalıĢma Saati ) Deklarasyon Analizleri Atık Kabul Analizleri ĠĢletme Analizleri TOPLAM 2011 Yılı OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Laboratuvar ġefliği TOPLAM

22 Diğer ÇalıĢmalar: Laboratuvar ġefliği Laboratuvar 2012 yılı fiyat çalıģmaları tamamlanarak kullanılmaya baģlanmıģtır. Laboratuvar tanıtım ve reklam çalıģmaları devam etmektedir. Tanıtım için broģür basılarak firmalara SatıĢ-Pazarlama birimi tarafından gönderilmiģtir yılı için kapsam geniģletme parametreleri belirlenmiģ ve bu amaçla çalıģmalara baģlanmıģtır. Laboratuvar biriminde iģe yeni iģe baģlayan personelin oryantasyon eğitimleri tamamlanarak görevlendirmeler yapılmıģtır. Sayfa 22

23 Personel Ġstatistikleri Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Genel Müdürlük 9 9 Gnl. Müd. Yrd. (Ġdari) 1 2 Gnl. Müd. Yrd. (Teknik) Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Yakma Tesisi Müdürlüğü Deponi Alanları Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü DanıĢmanlar 4 4 DıĢ Görev TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 23

24 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Müteahhit Personeli Ġstatistikleri Çevtem Antikkapı AĢuroğulları 9 10 TMG Güvenlik EK Mobil Güvenlik Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara Küre SAS Stajer Ortadoğu En Biltem 1 1 Tübitak 4 4 TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 24

25 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠĢe BaĢlayan / Ayrılan Personel Ġstatistikleri ĠĢlemler ĠĢten Ayrılan Personel (kiģi) (saat) 2011 Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top ĠĢe BaĢlayan Personel (kiģi) İşten Ayrılan Kişi İşten Çık.Tr. AKSEL CESUR MUSTAFA GÜNDÜZ TUNCAY AYDIN İşe Giren İşe Gir. Tar. BAYRAM KARAKUŞ MUSTAFA KAYA İHSAN DENİZ Veri Kaynağı:.. Sayfa 25

26 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Revir Faaliyetleri ĠĢlemler 2011 Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top. Periyodik Muayene Ayaktan Tedavi ĠĢbaĢı Muayenesi ĠĢe DönüĢ Muay Ġstirahat KiĢi Sayısı Ġstirahat Gün Say Sevk Sayısı Tansiyon Ölçümü Pansuman Enjeksiyon AĢı Ġlaç Grip AĢısı Göz taraması ĠSG Toplantısı Minör ĠĢ Kazası Ketem Tarama ĠĢitme Testi Kan-Ġdrar TOPLAM Sayfa 26

27 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü İZAYDAŞ / MEZUNİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIM Y.LĠSANS %4 ĠLKÖĞRETĠM % 28 ÜNĠVERSĠTE %25 LĠSE % 16 EML %20 MYO %9 YÜKSEK LĠSANS ÜNĠVERSĠTE MYO EML LĠSE ĠLKÖĞRETĠM Sayfa 27

28 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠZAYDAġ / YAġ GRUPLARINA GÖRE ,02 0,01 0,12 0,09 0,25 0,33 0, Sayfa 28 ĠZAYDAġ Faaliyet Raporu ġubat 2012

29 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Personel otopark giriģ merdivenleri olası düģmelere karģı halı kaplandı. Sayfa 29

30 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Ġlimtepe Hafriyat Sahası idari bina zeminine beton atıldı. Sayfa 30

31 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ArĢivde toplam adet evrak kırpma makinasında imha edildi. Sayfa 31

32 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü KıĢ aylarında tesis içerisinde ana yollar tuzlanarak trafiğe açıldı. Sayfa 32

33 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Ġhbarlı atıklara Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ndan gelen yazılı bildirim ile ihbarlı atığa ön iģlem ve taģımacılığı yapılmaktadır. ġubat ayında 1 adet ihbarlı atık olmuģtur. ( DĠLOVASI ) Sayfa 33

34 Satınalma Müdürlüğü Ġhale Durum Tablosu Ġhalenin Adı YaklaĢık Maliyet (TL+KDV) Ġhale Yöntemi Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (KDV Hariç) Ġhale AĢaması 1 KĠRAZDERE (YUVACIK) BARAJI HĠDROELEKTRĠK SANTRALĠ TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ ,00 Açık Ġhale 19.Madde SözleĢme AĢamasında 2 ĠZAYDAġ DĠLOVASI DEPOLAMA ALANLARI VE GEBZE AKTARMA ĠSTASYONU ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ ,00 Açık Ġhale 19.madde ,00 SözleĢme Ġmzalandı 3 ÖTV SĠZ MOTORĠN ALIMI ĠġĠ ,00 3(g) ,00 SözleĢme Ġmzalandı 4 KANDIRA ĠLÇESĠ VE KÖYLERĠNDE OLUġAN EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARIN, SOLAKLAR DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINA TAġINMASI HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ ,00 3(g) Ġhale Ġptal Edildi 5 ĠZAYDAġ ĠLĠMTEPE MEVKĠĠ MEZARLIK REKREASYON ALANI KÖRFEZ DE BULUNAN TESĠS, DÖKÜM SAHASI VE ÇEVRESĠ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ ,00 Açık Ġhale 19.madde Ġhale AĢamasında 6 KALORĠFER YAKITI ALIMI ,00 3 (g) ,00 SözleĢmesiz Alım Yapıldı 7 MOTORĠN (DĠĞER) VE KALORĠFER YAKITI ALIMI ,00 3 (g) Ġhale AĢamasında Veri Kaynağı: Genel Ġhale Takip Tablosu Sayfa 34

35 Satınalma Müdürlüğü Aylık HakediĢler Durum Tablosu HakediĢin Konusu - Firma Adı SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (TL+KDV) ġubat Dahil Kesilen Fatura (TL+KDV) Kalan Fatura (TL+KDV) SözleĢme BitiĢ Tarihi KANDIRA ĠLÇESĠ VE KÖYLERĠNDE OLUġAN EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARIN, KANDIRA AKTARMA ĠSTASYONUNDAN ĠZAYDAġ SOLAKLAR DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINA TAġINMASI HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ AKARYAKIT (MOTORĠN, FUEL OĠL 5 VE FUEL OĠL 6) ALIMI ĠġĠ , ,28 TL ,12 TL , ,24 TL ,76 TL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,23 TL ,29 TL PERSONEL TAġIMA HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,04 TL ,96 TL ÖTV SĠZ MOTORĠN ALIMI , ,16 TL ,56 TL ÇÖP SUYU NAKLĠ HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,85 TL ,15 TL AKARYAKIT (MOTORĠN VE BENZĠN) ALIMI ĠġĠ , ,89 TL ,11 TL HAFRĠYAT SAHALARI PALETLĠ YÜK.-EKSKAVATÖR KĠRALAMA , ,00 TL ,00 TL DÜZ.DEP.Ġġ MAK.KĠRALAMA , ,50 TL ,50 TL YEMEK HĠZMETĠ , ,50 TL ,50 TL Veri Kaynağı: Genel HakediĢ Takip Tablosu Sayfa 35

36 Satınalma Müdürlüğü Aylık HakediĢler Durum Tablosu HakediĢin Konusu - Firma Adı SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (TL+KDV) ġubat Dahil Kesilen Fatura (TL+KDV) Kalan Fatura (TL+KDV) SözleĢme BitiĢ Tarihi PERSONEL DESTEK , ,95 TL ,03 TL KAMYON-ARAZÖZ-VĠDANJÖR KĠRALAMA , ,00 TL ,00 TL ATIK KABUL ÖN ĠġLEM VE DEĞERLENDĠRME , ,72 TL ,29 TL BĠNEK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,58 TL ,92 TL GEBZE VE ÇEVRE ĠLÇELERĠNDE OLUġAN EVSEL VE EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARIN SOLAKLAR DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINA TAġINMASI HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,40 TL ,60 TL ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,44 TL ,36 TL KÖRFEZ VE DERĠNCE ĠLÇELERĠNDE OLUġAN EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARIN, ĠZAYDAġ SOLAKLAR DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINA TAġINMASI HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ , ,44 TL ,56 TL ATIK ALMA GEMĠSĠ KĠRALAMA HĠZMETĠ , ,00 TL ,00 TL SINAĠ GAZ ALIMI ĠġĠ , ,62 TL ,79 TL ÖTV SĠZ MOTORĠN ALIMI , ,00 TL DĠLOVASI-GEBZE GÜVENLĠK , ,24 TL Veri Kaynağı: Genel HakediĢ Takip Tablosu Sayfa 36

37 Pazarlama Müdürlüğü Atık Gönderen Firma Sayıları Ay Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) YAKMA Ġlk Defa Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) Veri Kaynağı: svr 3 eba programında firma - atık döküm 2012 tablosu. Sayfa 37 Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) DEPOLAMA Ġlk Defa Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM

38 Pazarlama Müdürlüğü Numune ve Analiz ĠĢlemleri AY ĠZAYDAġ tarafından Alınan Numune Sayısı (Adet) Analiz Türü ve Sayısı (Adet) Deklerasyon Ücretli Deklerasyon Ücretli Toplam Ücretli Analiz ve Numune Alma Gelirleri (TL) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası Sayfa 38

39 Pazarlama Müdürlüğü Fiyat Teklifleri- Fiyatlandırmalar- Çağrılar AY Cevaplanan Çağrı Sayısı Fiyatlandırma Yapılan Belge Sayısı Fiyat Teklifi Yazılan Firma Sayısı Sadece Bertaraf Fiyat Tekliflerinin Dağılımı Sadece Nakliye Nakliye +Bertaaf Onaylanan Teklifler Reddedilen Teklifler Analiz Bertaraf Nakliye Bertaraf Nakliye OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası. Sayfa 39

40 Pazarlama Müdürlüğü Firma Ziyareti ve Bilgilendirme Programları AY Ziyaret Edilen Firma Sayısı ĠZAYDAġ'ta Bilgilendirme Yapılan Firmalar Katılım Gösterilen Fuar Sayısı Tamamen ÇalıĢan Kısmen ÇalıĢan ÇalıĢmayan Yeni Firma Toplam Firma Sayısı Katılımcı Sayısı Stand Açılan Ziyaret Edilen Toplam 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı:MüĢ.Ziy.Takip Formu Sayfa 40

41 Gelen Gemi Sayıları Pazarlama Müdürlüğü Ay Atık Alınan Gemi Sayısı (Adet) Ücret Alınan Gemi Sayısı (Adet) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı:svr/9-Deniz Hiz.Programı Sayfa 41

42 Pazarlama Müdürlüğü Atık Alma Gemileri ile Alınan Atıkların Cins Ve Miktarları AY Sintine (m 3 ) Slaç (m 3 ) Atık Yağ (m 3 ) Çöp (m 3 ) Pis Su (m 3 ) Toplam (m 3 ) 2011 YILI 1.705, , , , , ,447 OCAK 107, ,290 14, ,812 63, ,022 ġubat 164, ,366 31,74 190,628 50, ,413 MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM (m 3 ) 271, ,656 46, ,44 113, ,435 Veri Kaynağı:svr/9-Deniz Hiz.Programı Sayfa 42

43 Pazarlama Müdürlüğü Atık Alma Gemileri ile Alınan Atıkların Yön. ve Gemilerin Yakıt Sarfiyatı Aylar Arıtmaya Gönderilen Atıksu (Ton) Bertarafa Gönderilen Atık Yağ (Ton) Tüketilen Motorin (Lt) İZAYDAŞ MASS TOPLAM İZAYDAŞ ÇİMENTO TOPLAM ÖTV'SİZ ÖTV'Lİ TOPLAM OCAK , , ġubat 270,27 216,49 486,76 209,18 37,8 246, MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM 270,27 298,49 568,76 422,38 37,8 460, Veri Kaynağı:svr/9-Deniz Hiz.Programı Sayfa 43

44 Pazarlama Müdürlüğü BURSA ORGANĠZASYONU Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) baģta olmak üzere, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ve Bursa BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı ile birlikte 400 kadar firmanın katılım gösterdiği Atık Yönetimi konulu toplantı Bursa BTSO toplantı Salonu nda gerçekleģtirildi. Sayfa 44

45 ĠZAYDAġ AKADEMĠ 3.GRUP EĞĠTĠMĠ Pazarlama Müdürlüğü ĠZAYDAġ AKADEMĠ ile ġubat 2012 tarihlerinde Kocaeli Ġlçe Belediyeleri nin Çevre Koruma ve Temizlik ĠĢleri Müdürlüklerinde çalıģan Çevre Görevlilerine atık yönetimi konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmiģtir. Sayfa 45

46 Pazarlama Müdürlüğü E-BÜLTEN 1.SAYI Atık Üreticilerini, ĠZAYDAġ ın yapmıģ olduğu faaliyetler hakkında bilgilendirmek üzere aylık olarak hazırlanması ve mail ile gönderilmesi planlanan E-Bültenin ilk sayısı çıkartılmıģ ve yaklaģık 1000 firmaya ile gönderilmiģtir. Sayfa 46

47 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Atık Yakma Verileri Ay Katı Atık/ Bunker (kg) Fıçı Besleme (kg) Klinik Atık (kg) Yanabilir Sıvı (kg) Sulu Sıvı (kg) Özel Sıvı (kg) TOPLAM (kg) Fuel- oil (kg) GENEL TOPLAM (kg) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 47

48 Enerji Üretim Verileri AY Üretilen (kwh) Satılan (kwh) Alınan (kwh) Kullanılan (kwh) Rüzgar Enerj. (kwh) TOPLAM (kwh) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 48

49 Yakma Tesisinden Çıkan Atık Miktarları Ay Cüruf (kg) Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 49 Islak Kül (kg) Filtrepres Keki (kg) TOPLAM (kg) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM

50 Yakma Tesisi ÇalıĢma ve DuruĢ Saatleri AY Tesisin ÇalıĢma Saat Sayısı Tesisin DuruĢ Saat Sayısı Sayfa Veri Kaynağı 50 : F Ġ. ĠĢletme Raporu Tesisin Planlı Bakım DuruĢ Saat Sayısı Tesisin Arıza Kaynaklı DuruĢ Sayısı 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM

51 DAF ÜNĠTESĠ Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Arıtma tesisi rutin iģleri yapılmaya devam edilmiģtir. DAF ünitesi dengeleme havuzlarına vidanjörle gelen taģıma çöp suyundan kaynaklı yoğun kirlilik gelmektedir. Yeni Arıtma Tesisi Kurulumu ĠĢi : ĠZAYDAġ Atıksu Arıtma Tesisi alakalı ihaleye çıkma hazırlıkları baģlatılmıģtır. Ġhalenin teknik dokümanları Satınalma ġefliği ne teslim edilmiģtir. Sayfa 51

52 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Tıbbi Atık Toplama Sterilizasyon Ünitesi Yüklenici firma tıbbi atık toplama, taģıma ve sterilizasyon iģine devam etmiģtir. Toplanan tıbbi atıklar üretici bazında kayıt altına alınmıģtır yılı için KBB ne bağlı kuruluģlar ve evde bakım hastalarından toplanan tıbbi atıklar için protokol hazırlanması çalıģmaları yapılmıģtır. Sayfa 52

53 Kocaeli Ġli Sağlık KuruluĢlarından Toplanan Tıbbı Atıklar AY Toplam Gelen Tıbbi atık Miktarı (kg) Patolojik atık (kg) Sterilizasyona Giden (kg) Sterilizasyondan çıkan atık miktarı (kg) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM Sayfa 53

54 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TaĢıma maliyetlerinin düģürülmesi için atık besleme miktarı minimuma çekildi. Gaz motorunun devreye alınmasına kadar sistem bu Ģekilde iģletilecektir. Sayfa 54

55 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Toplam 14 ton /gün atık beslenmektedir. Üretilen m 3 /gün biyogaz flare ünitesinde yakılmaktadır. Tesisten 12 ton/gün sıvı+katı gübre çıkıģı sağlanmaktadır. Sayfa 55

56 BĠYOGAZ TESĠSĠNE GELEN ATIK MĠKTARLARI VE GÜBRE ÜRETĠMĠ AY ÇĠM (kg) TAVUK GÜBRESĠ (kg) BÜYÜKBAġ GÜBRE (kg) HAL ATIĞI (kg) ĠġKEMBE ĠÇĠ ATIK (kg) TOPLAM (kg) GÜBRE ÇIKIġI 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM (kg) Sayfa 56

57 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Biyogaz Ünitesi Ġle Ġlgili Diğer ÇalıĢmalar Tesise gübre taģınımı Gölcük, AkmeĢe, Doğantepe, Kalburcu, Uzuntarla ve Mecidiyeköy de bulunan hayvan çiftliklerinden sağlanmaktadır. Tesisten çıkan sıvı gübre taģıma maliyetini düģürmek için mümkün olduğunca gübre alınan yerlere ve civar köylere verilmektedir. Hal atıkları içinde yabancı maddelerin olması tesiste sıkıntı oluģturmaktadır. Besleme iģlemi öncesi ayıklama iģlemi yapılmaktadır. Tesisin elektrik ana Ģebekesine bağlantı hattı yapımına baģlanmıģtır. Sayfa 57

58 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Biyogaz Ünitesi Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar Tesiste yapılacak çalıģmalar ; - Elektrik bağlantı hattının tamamlanması, - Gaz motorunun devreye alınması, - Atık reçetesinin uygulanması, - Tesis çevre düzenleme iģinin yapılması, - Tesiste paslanan ünitelerin boyanması. Sayfa 58

59 Planlama Verileri Deponi Alanları Müdürlüğü 2011 Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam Bunker (ton) Fıçı Bes. (ton) Sulu Sıvı (ton) Yan. Sıvı (ton) Özel Sıvı (ton) Toplam (ton) Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Veri Kaynağı: EBA Stok görüntüleme 09/02/2012 tarihli rapor Sayfa 59

60 Deponi Alanları Müdürlüğü Depolama Sahalarına Alınan Atık Miktarları Solaklar Depolama Alanları Dilovası Dep. Alanı Ay Evsel (kg) Gebze Akt. Ġst. TaĢınan (kg) Endüstriyel (kg) Veri Kaynağı: (Atık Kabul+Dilovası Günlük Faaliyet Raporu) Sayfa 60 Tehlikeli (kg) Evsel (kg) Endüstriyel (kg) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM

61 Ay Dilovası Depolama Alanı Çöp Suyu Miktarı (ton) Gebze Depolama Alanı Çöp Suyu Miktarı (ton) 2011 YILI , ,540 OCAK 3.585, ,240 ġubat 3.246, ,560 MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Deponi Alanları Müdürlüğü Depolama Sahaları Çöp Suyu Miktarları TOPLAM 6.827, ,800 Veri Kaynağı: Dilovası Günlük Faaliyet Raporu Sayfa 61

62 Deponi Alanları Müdürlüğü Çelik konstrüksiyon boya iģlemleri devam ediyor. Çevre aydınlatma direkleri için temel betonları atıldı. Çevre hattı gaz sistemini koruma amaçlı yapılan bordürlerin betonlama iģlemine devam edildi. Çevre aydınlatma direkleri montaj iģlemi devam etmektedir. ĠLTEKNO Ġleri Teknoloji Mühendislik A.ġ. tarafından gaz motorunun elektrik kablo ve pano montaj iģlemleri tamamlanmıģtır. Yardımcı dizel jeneratörün montaj iģleri bitmiģtir. Veri Kaynağı: Körfez Enerji Faaliyet Raporları Sayfa 62

63 Deponi Alanları Müdürlüğü UPS sistemi montajı yapılarak, devreye alındı. ihbar sistemi montaj tamamlanarak sistem devreye alındı. Blowerlerin data kabloları çekildi Körfez Enerji Geçici Kabulü için EPDK yetkilileri Ankara'dan 29/02/2012 tarihinde gelerek incelemelerini yapmıģlardır. Veri Kaynağı: Körfez Enerji Faaliyet Raporları Sayfa 63

64 Deponi Alanları Müdürlüğü Sayfa 64

65 Diğer ĠĢlemler; Deponi Alanları Müdürlüğü Satın alma talebi yapılan iç ve dıģ hat kanal temizleme iģlemine 24/01/2012 tarihinde baģlanmıģtır. Kanal temizliği halen devam ediyor. 08/02/2012 tarihinde kıģ dönemi için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BĢk. tarafından yapılan atık karakterizasyon çalıģmaları baģlamıģtır. 14/02/2012 tarihinde Dilovası nda atıl durumda olan Doppstadt marka Parçalayıcı makinesi cazibeli atıklarda kullanılmak üzere Solaklar Tesisine getirildi. 27/02/2012 tarihinde ĠSG ile beraber Gebze Aktarma Ġstasyonu na gidildi ve sahadaki eksiklikler tespit edildi. Sayfa 65

66 Deponi Alanları Müdürlüğü MUALLĠM KÖY HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 66

67 Deponi Alanları Müdürlüğü SARP DERESĠ HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 67

68 Deponi Alanları Müdürlüğü ÜÇTEPELER HAFRĠYAT SAHASI HARĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 68

69 Deponi Alanları Müdürlüğü ĠLĠMTEPE HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 69

70 Deponi Alanları Müdürlüğü DOĞANTEPE HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 70

71 Deponi Alanları Müdürlüğü TAVġANLI KÖYÜ HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 71

72 Deponi Alanları Müdürlüğü ÇAYIROVA HAFRĠYAT SAHASI HAFRĠYAT MĠKTARI AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 72

73 Aylık ĠĢ Kazaları Teknik Hizmetler Müdürlüğü Ay ÇalıĢma Saati ĠĢ Kazası Sayısı ĠĢ Günü Kaybı 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: ÇalıĢma Saatleri Personel ġefliği ve müteahhit firma çalıģma saatleri toplamıdır. ĠĢ kazası verileri F nolu Sayfa formlarından 73 alınmıģtır.

74 Ay Veri Kaynağı: BOYS programı Sayfa 74 Teknik Hizmetler Müdürlüğü Genel ĠĢ ve Arızi Bakım Kapsamlı ĠĢler Mekanik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım, Boya ĠĢleri Elektrik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Enstr. Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Araç Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM

75 Teknik Hizmetler Müdürlüğü Periyodik- Planlı Bakım Yapılan Ekipman Sayıları Ay Mekanik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Elektrik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Periyodik Bakım Sayısı Araç Bakım Periyodik Bakım Sayısı Mekanik Bakım Planlı Bakım Sayısı Elektrik Bakım Planlı Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Planlı Bakım Sayısı TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa Veri 75 Kaynağı: BOYS programı

76 Teknik Hizmetler Müdürlüğü Sistem / Donanım Teknik Hizmetleri AY ĠSTEMCĠ PC SĠSTEMLERĠ SUNUCU PC SĠSTEMLERĠ NETWORK SĠSTEMLERĠ GENEL TOPLAM ARIZA / BAKIM / ĠSTEK ARIZA / BAKIM / ĠSTEK ARIZA / BAKIM / ĠSTEK GENEL TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: eba Programı Bilgi-ĠĢlem 54 ĠĢ Ġstek Formları, Sayfa 76

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 EYS Yönetim Temsilciliği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (YGG); 19.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen birim faaliyetleri değerlendirme toplantı kararları ve 22.01.2013 tarihinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimi Abdi İbrahim İlaç firması yetkilileri ikinci taraf denetim kapsamında 21 Mayıs 2015 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 2013 Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 İçindekiler İçindekiler... 2 Vizyon Misyon...11 Politikalar...12 Organizasyon Yapısı...14 İZAYDAŞ 2013 Özet Raporu....15 İZAYDAŞ Kronolojisi...23 GENEL MÜDÜRLÜK...

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition)

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2014 Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İçindekiler VİZYONUMUZ... 13 MİSYONUMUZ... 13 KALİTE POLİTİKAMIZ... 14 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PK. 12 35801 ALĠAĞA-ĠZMĠR/TÜRKĠYE Tel: (0 232) 616 32 40 (10 Hat) 616 12 40 (8 Hat) Faks: (0 232) 616 12 48 616 14 39 616 24 90 P R O J E A D I PETROKİMYA

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133 SUNUġ: 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı