T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünde görevli personeli, günün koşullarına uygun olarak yetiştirmek, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, hizmette verimliliğini arttırmak, daha ileri görevlere hazırlamak bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek, meteorolojiye ilişkin yabancı dil bilgisini geliştirmek için uygulanacak hizmetiçi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini saptamaktır. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin, hizmetiçi eğitim ihtiyacının saptanması, hizmetiçi eğitimlerini sağlamak amacıyla açılacak olan kurs, seminer ve benzeri eğitim etkinlikleri ile bu etkinliklere katılacak olan yönetici, eğitim görevlisi ve eğitilecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen ; Genel Müdürlük: Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünü, Kurum: Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünü, Genel Müdür: Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürünü, Daire: Eğitim hizmetlerini yürüten Personel Dairesi Başkanlığını, Başkan: Personel Dairesi Başkanını, Birim:Teşkilat kanununda belirlenen ana hizmet ile yardımcı hizmet birimlerini, Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğü: Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğü, Şube Müdürü: Eğitim Şube Müdürünü, Eğitim Merkezi: Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının karşılanabileceği merkez ve uygun taşra birimlerini, Hizmetiçi Eğitim: Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayan yöntemlerin bütününü, Eğitim: Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü personelinin hizmetiçi eğitimini, Eğitim Kurulu: Genel Müdür veya görevlendireceği bir yardımcı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Eğitim Şube Müdürü ve katılmalarına gerek duyulan diğer yetkililerden oluşan kurulu, Öğretim Kurulu: Personel Dairesi Başkanının, başkanlığında Eğitim Şube Müdürü ile ilgili birimlerce belirlenen eğitim görevlilerinden oluşan kurulu, Program Yöneticisi: Merkezde Eğitim Şube Müdürü, taşrada ise Genel Müdürlüğün görevlendireceği kimseyi,

2 Eğitim Görevlisi : Eğitim etkinliklerinde öğretici olarak görev alan kimseyi, Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimini, Hizmetiçi eğitim ihtiyacının saptanması: Genel Müdürlük personelinin hizmet gereklerini yerine getirebilmeleri için Personel Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerce belirlenecek hizmetiçi eğitim ihtiyacını, Kurum Dışı Eğitim : Genel Müdürlük dışındaki kurum ve kuruluşlarca hizmetle ilgili olarak uygulanan eğitimi, ifade eder. Hizmetiçi Eğitimin Hedefleri Madde 5 - Genel Müdürlüğün hizmetiçi eğitimi; devlet memurları eğitimi genel planında ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir. a) Personelin; bilgilerini, verimliliklerini arttırmak ve yetişmelerini sağlamak, daha üst göreve ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek, b) Devlet Memurlarının ödev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek, c) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin arttırılmasını sağlamak, d) Personelin değerlendirilmesinde hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemek, e) Kurum personelini bilimsel esaslara göre yetiştirmek ve kurumu teknolojik olarak üst seviyeye taşımak, f) Ürün ve hizmetlerin tam zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek, g) Yurtdışına gidecek personeli, ihtiyaçları olan bilgilerle donatarak, gerek duyulan alanlara yönlendirmek. Hizmetiçi Eğitimin Đlkeleri Madde 6 - Yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır; a) Eğitimin sürekli olması, b) Eğitimin, Genel Müdürlüğün şimdiki ve gelecekteki amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması, c) Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması, d) Bu yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğiticilerin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması, e) Hizmetiçi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin hizmetiçi eğitimden ihtiyaçlarına göre yararlandırılması, f) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması, görevde yükselme eğitimine alınacakların belirlenmesinde de söz konusu değerlendirmelerin göz önünde bulundurulması, g) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge ve eğitici değişiminin sağlanması, h) Eğitim etkinliklerinin uygulanacağı yerlerin, eğitim şartlarının uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması, i) Hizmetiçi eğitime ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulan kurum personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi, j) Genel Müdürlüğün Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve benzeri uluslararası organizasyonlarda meteorolojik uygulamalar ve dış ilişkiler açısından etkinliğinin artırılması gerekir.

3 ĐKĐNCĐ BÖLÜM Eğitim Teşkilatı ve Görevleri Eğitim Teşkilatı Madde 7 - Kurumun hizmetiçi eğitim etkinlikleri; a) Eğitim Kurulu, b) Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü, c) Öğretim Kurulu tarafından yürütülür. Eğitim Kurulu Madde 8 - Eğitim Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir yardımcısı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Eğitim Şube Müdürü ve katılmalarına gerek duyulan diğer yetkililerden oluşur. Eğitim Kurulu, her yıl Kasım ayı içerisinde toplanır. Genel Müdürün gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da toplanır. Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğindedir. Alınan kararlar Genel Müdürün onayından sonra kesinleşir. Eğitim Kurulunun Görevleri Madde 9 - Eğitim Kurulu; a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptar. b) Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirerek son şeklini verir. c) Yıllık Eğitim Planı ve programlarının uygulanmasında ortaya çıkan idari, mali, hukuki ve teknik konularda görülen aksaklıkları giderir. d) Hizmetiçi Eğitim Planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli belirler. e) Eğitim ile ilgili olarak ihtiyaçlar gereği yayımlanması gereken yönetmelik, genelge ve bunlarda yapılacak değişiklikleri tespit eder. f) Hizmetiçi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile kurs yöneticilerinin getireceği önerileri inceler ve karara bağlar. g) Eğitim plan ve programlarının etkin ve ekonomik bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Genel Müdürlüğe yararlı olabilecek imkan ve kaynakları tespit eder. h) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapar. i) Yabancı dil eğitimi alacak personeli belirler. j) Her yı1 yapılacak hizmetiçi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, okutulacak dersleri, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini tespit eder. k) Kurslarda okutulacak ders kitaplarının hazırlanmasını sağlar. l) Yıllık olarak bütün personele göre hizmetiçi eğitim ihtiyacını tespit eder. m) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarının değerlendirmesini yapar.

4 Eğitim Şube Müdürlüğü Madde 10 - Genel Müdürlüğün eğitim etkinliklerine ilişkin hizmetlerini, merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerle işbirliği yaparak bu Yönetmeliğe göre yürüten birimdir. Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri Madde 11 - Eğitim Şube Müdürlüğü; a) Genel Müdürlüğün, eğitim ihtiyaçlarının bilimsel yöntemlerle belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerle işbirliği yapar. b) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütür. c) Kalkınma planı tedbir ve önerileri ile yıllık icra planı ve programları ışığı altında; kurumun eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, Daire Başkanlıklarının önerilerini dikkate alarak, Yıllık Eğitim Plan Taslağını ve eğitim etkinlikleri için gerekli eğitim harcamalarını saptayarak Eğitim Kuruluna sunar. d) Eğitim Kurulunun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayından sonra Yıllık Eğitim Planına göre programlar hazırlar. e) Hazırlanan Eğitim Programı gözönünde bulundurularak Genel Müdürlüğün teknik ve idari personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlar, organize eder ve izler. f) Eğitim Kurulunca belirlenen okutulacak dersler, seçilecek eğitim görevlileri ve haftalık ders programları ile ilgili yazıları Genel Müdürün onayına sunar. g) Eğitim görevlileri ile kursiyerlerin devam durumlarını kontrol eder ve bunlarla ilgili ders ücreti ve kurs gündelikleri puantajlarını tutar. h) Kurslarla ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin eder. i) Görevde Yükselme Eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapar veya yaptırır. j) Hizmetiçi Eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirir. k) Hizmetiçi eğitime katılanların bitirme belgeleri, katılım belgeleri ve puantajlarını Disiplin ve Sicil Şube Müdürlüğüne iletir. l) Genel Müdürlük personelinin eğitim ve öğretim durumlarına ait kayıtlarını tutar. m) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri belirleyerek eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlar. n) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır ve karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak giderir. o) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit çalışmalarına girişilerek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlar. p) Her yıl sonunda hizmetiçi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde makama sunar. r) Hizmetiçi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunar. s) Hizmetiçi Eğitimin başlamasından sonra en geç bir hafta içinde ilk, kapanışını izleyen iki hafta içerisinde de son raporu düzenler ve ilgililere sunar. t) Dünya Meteoroloji Teşkilatı nın Genel Müdürlükçe yürütülmesini uygun gördüğü, Uluslararası Bölgesel Meteoroloji Eğitim Merkezinin eğitim faaliyetlerinde gerekli işbirliği ve desteği sağlar. Öğretim Kurulu Madde 12 - Öğretim Kurulu; Personel Dairesi Başkanı, Eğitim Şube Müdürü ile ilgili birimlerce belirlenen ve eğitim etkinliklerinde görev yapan eğitim görevlilerinden oluşur. Bu Kurulun Başkanı, Personel Dairesi Başkanıdır. Kurula Başkanlık edemediği hallerde ise kurulun başkanı, Eğitim Şube Müdürüdür.

5 Öğretim Kurulunun Görevleri Madde 13 - Öğretim Kurulu; a) Kurul Başkanının çağrısı üzerine eğitim etkinlikleri başlamadan önce toplanarak, çalışma programı ile uygulanacak yöntemleri, varsa eksiklikleri gözden geçirir, b) Eğitim etkinliklerinin bitiminde Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanarak kursun genel gidişi ve ileride aynı nitelikte yapılacak bir etkinlikte ele alınması istenen hususlarla, etkinliklerin aksayan veya olumlu yönlerini belirten bir rapor hazırlar. Bu rapor, Eğitim Şube Müdürlüğünce Eğitim Kuruluna sunulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Görevlileri Uzman Personel, Eğitim Görevlisi Madde 14 - Eğitim Birimlerinde görevlendirecek uzman personel ve eğitim görevlilerinin nitelik ve görevleri: a) Nitelikleri; 1) Yüksek öğrenim görmüş olmak. 2) Alanı ile ilgili konularda gerekli bilgi, tecrübe ve yeteneğe sahip olmak. b) Görevleri; 1) Kurumun görevleri ile ilgili konularda bilimsel inceleme ve araştırma çalışmaları yapar, sonuçlarını rapor olarak Başkanlığa sunar. 2) Eğitim planı, program, bütçe ve istatistiklerini hazırlar. 3) Eğitim metotları, tipleri, teknikleri, ihtiyaçları ve alanları ile ilgili rapor hazırlar. 4) Eğitim programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar. 5) Eğitim görevlisi olarak görevlendirildiğinde, uzman personel olarak bu görevi de yerine getirir. Eğitim Görevlilerinin Seçimi Madde 15 - Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde, eğitim konularının özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle Eğitim Kurulunun önerisi, Personel Dairesi Başkanlığı nın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile; a) Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışanlardan, hizmetin gerektirdiği bilgilere sahip personel, b) Kendi mevzuatları çerçevesinde ve kurumlarının izni ile, gerektiğinde üniversite, akademi, enstitü, diğer bakanlıklar ve resmi kuruluşlardan, konu ile ilgili alanda yetişmiş yetkili elemanlar, c) Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle katılamayacakları da dikkate alınarak en az iki yedek eğitim görevlisi, görevlendirilebilir. Eğitimde Görev Verilenlerin Görevleri Madde 16 - Hizmetiçi Eğitimde görev verilenler; a) Eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla, b) Yaptıkları planla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce Öğretim Kurulu Başkanlığına vermekle, c) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,

6 d) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle, e) Eğitim konularını işlerken çağdaş eğitim tekniklerini uygulamakla, f) Eğitim süresince, Öğretim Kurulu Başkanlığı ile işbirliği yapmak ve başkanın lüzum gördüğü zamanlarda öğretim kurulunun toplantılarına katılmakla, g) Zorlayıcı nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde, durumu derhal Öğretim Kuruluna bildirmekle, yükümlüdürler. Hizmetiçi Eğitim süresince eğitim görevlileri hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hizmetiçi Eğitim Planlaması ve Uygulanması Eğitim Planlaması Madde 17 - Eğitim Şube Müdürlüğü, merkez birimleri ve taşra teşkilatından temin edeceği bilgilerle Genel Müdürlüğün eğitim ihtiyacını Ekim ayının sonuna kadar saptar ve eğitim imkanlarını dikkate alarak yıllık Eğitim Planını ve Programını hazırlar. Eğitim Planı Kasım ayında Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Plan ve programlarda gerekli görülen değişiklikler Genel Müdürün onayı ile yapılır. Kesinleşen plan ve programlar ilgili birimlere ilgisi oranında bildirilir ve uygulamaya konulur. Hizmetiçi Eğitim Madde 18 - Hizmetiçi Eğitim; a) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde Aday Memurların Hizmetiçinde Yetiştirilmelerine Đlişkin Yönetmelik esaslarına göre, b) Asli memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme eğitimi ile üst göreve yetiştirme eğitimi olarak, uygulanır. Eğitim Programlarının Türleri Madde 19 - Hizmetiçi Eğitim Programları; Görevde Yükselme Eğitimi, ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma ve yurtiçi inceleme gezileri gibi metotlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir. Eğitim Programları; a) Uyum Eğitimi; Belirlenen eğitim ihtiyaçlarına göre, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerindeki görevlere açıktan veya naklen atamaları yapılmış personele, atandığı birimde işe başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde aşağıdaki konuları içeren saatlik bir eğitim yapılır. Bu eğitimde; 1) Genel Müdürlük hakkında bilgi, 2) Çalıştığı birimin görevleri, 3) Personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile mevzuat bilgileri, 4) Görevin yerine getirilmesinde başvurulacak mevzuat ve kaynaklar, hakkında bilgi verilir. b) Đşbaşında Eğitim; Birim amirinin hazırladığı program çerçevesinde ve kendi gözetim ve denetimi altında uygulanır. c) Geliştirme Eğitimi; kendi branşında çalışan personelin mesleki bilgilerinin arttırılması, mevzuat, teknoloji ve kullanılan araçlardaki değişiklikler ile ilgili bilgilerin kazandırılması amacıyla yapılır.

7 d) Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi; personelin görevlerinde yükselmesi liyakat esasına bağlı olduğundan ve bir üst görevi yapabilmesi daha üstün bir bilgi, deneyim, beceri ve tekniğe sahip olmayı gerektirdiğinden bu eğitimle memurların üst görevlere hazırlanmaları sağlanır. Bu tür eğitimlere katılanlara katılım belgesi düzenlenir. Bu belge personelin disiplin ve sicil işlemlerinden sorumlu birime gönderilir. Eğitim Konuları ve Süreleri Madde 20 - Bu yönetmeliğe göre yapılacak hizmetiçi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışmalarına göre gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinin Haftalık Çalışma Saati Madde 21 - Haftalık çalışma süresi 15 ders saatinden az, 30 ders saatinden çok olamaz. Ders saati 50 dakikadır. Günde 6 saatten fazla ders yapılamaz. Gezi, gözlem ve inceleme saatleri haftalık çalışma süresine dahil edilmez, idari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır. Merkez teşkilatı personeli için Ankara da düzenlenecek eğitim etkinliklerinde haftalık çalışma saati farklı uygulanabilir. Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi Madde 22 - Hizmetiçi Eğitim etkinlikleri, özelliklerine göre şu yerlerde yapılır: a) Genel Müdürlük Merkezinde. b) Toplu eğitime elverişli Genel Müdürlük taşra birimlerinde. c) Kuruluş kanunları gereği çeşitli eğitim uygulamaları yapan, yükselmeleri liyakat esasına bağlı olan, bir üst göreve atanması daha üstün bir bilgi, deneyim, beceri ve tekniğe sahip olmayı gerektiren personelin eğitimini sağlayan Türkiye Ortadoğu Amme Đdaresi Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversiteler gibi kurumlarda. Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Birimlerinde yapılacak hizmetiçi eğitimlerin, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler, görevlendirilecek kurs yöneticisi tarafından yürütülür. Program Yöneticisi Madde 23 - Program Yöneticisi; a) Programın gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapar. b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlar. c) Lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurur ve programı gerçekleştirir. d) Zorunlu sebeplerle görevlerine aralıksız en fazla bir hafta devam edemeyen eğitim görevlilerinin yerine eğitim görevlisi belirler, bu süreyi aşan hallerde ise durumu derhal Personel Dairesi Başkanlığı na bildirir. e) Eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapar, eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit eder, gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygular. f) Hizmetiçi Eğitimi sonunda; eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlar. g) Hizmetiçi Eğitim konusunda verilen diğer görevleri yürütür.

8 Yurt Dışında Eğitim Madde 24 - Personelin bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak maksadıyla kurumun imkan veya çeşitli dış yardım önerileri ile yabancı devletler tarafından veya uluslararası kuruluşlarca tahsis olunmuş yahut personel tarafından bizzat sağlanmış burs yoluyla yapılan eğitimdir. Dış ülkelere eğitim için gönderilecek kurum personelinde aranılacak şartlar, hak ve yükümlülükleri, çalışma raporları, mecburi hizmet, disiplin ve geri çağırma gibi hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır. Yurt dışına eğitimini tamamlamak amacıyla gönderilen personel Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik in 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde verdiği raporların bir örneğini, Eğitim Kuruluna sunulmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına vermekle yükümlüdür. Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Eğitime Katılma Madde 25 - Diğer kurum ve kuruluşlardaki eğitime uygun nitelikteki personelin katılmaları, o kurum ve kuruluşların mevzuatına göre Personel Dairesi Başkanlığı tarafından saptanır ve Genel Müdürün onayı ile uygulamaya konulur. BEŞĐNCĐ BÖLÜM Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, Đzinler ve Disiplin Eğitime Katılma Zorunluluğu Madde 26- Tespit edilen kurum personelinin düzenlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olup, bağlı bulundukları birim amirleri bunu sağlamakla yükümlüdürler. Eğitime katılacak personelin, eğitime başladığı günden bir gün önce eğitim mahallinde bulunması gereklidir. Özürleri Genel Müdürlükçe uygun görülenler o programa katılamaz ve bunların daha sonra yapılacak benzeri eğitim programlarına katılmaları sağlanır. Eğitim süresi içinde hastalık ve diğer geçerli bir özüre dayanmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır. Eğitim süresi içinde hastalık veya başka geçerli bir özüre dayansa bile eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların programla ilgileri kesilir ve daha sonra yapılacak aynı düzeydeki benzer programlara katılmaları sağlanır. Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar o kuruluşların eğitimle ilgili özel hükümlerine tabidirler. Sınavlar Madde 27 - Eğitime katılan personelin başarıları; eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla saptanır. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir. Sınavlarda uygun görülen test ve benzeri usuller uygulanabilir. Eğitim süresi içindeki sınavları, eğitim görevlileri yaparlar. Đstedikleri takdirde kurs yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir. Görevde yükselme eğitimi sonu sınavlarında, Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Sınav Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır. Diğer eğitim sonu sınavları ise, Öğretim Kurulunca oluşturulacak Sınav Komisyonunca yürütülür.

9 Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlenir. Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır. Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi hükümleri uygulanır. Eğitim sonu sınav dönemi içinde açıklanamayan sınav sonuçları ilgiliye yazılı olarak duyurulur. Đtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları Eğitim Şube Müdürlüğünce 5 yıl süre ile saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla Đmha Yönetmeliği hükümlerine göre imha edilir. Değerlendirme ve Başarı Madde 28 - Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gereklidir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Genel başarı notu yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu ve varsa uygulamalı sınav notlarının ortalamasıdır. Bu not 60 puandan az olamaz. Sınavlarda alınan puanlarda, kesirler tam sayı olarak değerlendirilir. 60 puandan daha az puan alan personel başarısız sayılır ve daha sonra aynı düzeydeki programa bir kere daha çağırılabilirler. Görevde Yükselme Eğitimi sonucunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Bitirme Belgesi verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin Özlük Dosyasına konulur. Bu belge personelin atama ve görevde yükselmesi ile diğer değerlendirmelerde dikkate alınır. Eğitim Sonu Değerlendirme Madde 29 - Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, Hizmetiçi Eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak ve hizmetiçi eğitim ihtiyacını saptamak amacıyla anketler düzenlenebilir. Đzinler Madde 30 - Eğitime katılanlar, Hizmetiçi Eğitim süresince, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde izin kullanabilirler. Ancak, bu personelin izin talepleri eğitim programını aksatacak ise uygun görülmeyebilir. Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşun izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar. Disiplin Madde 31 - Eğitim ve staj süresinde disiplin hükümlerine aykırı davrananlar ile özürsüz derslere devam etmeyenler hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

10 ALTINCI BÖLÜM Mali Hükümler Eğitim Görevlilerinin Giderleri Madde 32- Eğitim görevlilerine, eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır. Eğitime Katılanların Yolluk ve Gündelikleri Madde 33-Hizmetiçi eğitime katılanlara 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol gideri ve gündelik ödenir. YEDĐNCĐ BÖLÜM Diğer Hükümler Plan Dışı Programlar Madde 34- Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı özellikte her türlü program plandışı düzenlenebilir. Kaldırılan Hükümler Madde 35-4/5/1984 tarihinde Devlet Bakanı onayı ile yürürlüğe giren Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği eki ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 36- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 37- Bu Yönetmelik hükümlerini kurumun bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-7 I. BÖLÜM Genel hükümler Amaç Madde 1- Bursa Su ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Sağlık Bakanlığı nda görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1)... 10 EĞİTİM GÖREVLİLERİ LİSTESİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- (1) 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 10 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28229 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı