TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat#

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat#"

Transkript

1 TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat# AMAÇ Madde 1. Bu ç Talimat, futbol hakemlerinin; hakemlie balama, unvanlara ve klasmanlara ayrlmalar ile lisans alma ve vize yenileme prensip ve yöntemlerini belirler. KAPSAM Madde 2. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun görevlendirme yetkisindeki tüm futbol müsabakalarn yönetecek hakemleri kapsar. DAYANAK Madde 3. Türkiye Futbol Federasyonu Ana Statüsü ve Merkez Hakem Kurulu Tekilatlanma, Çalma Prensipleri ve Görevleri le lgili Talimat hükümlerine göre düzenlenmitir. TANIMLAR ve KISALTMALAR Madde 4. Bu ç Talimat ta yer alan; Talimat: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Tekilatlanma, Çalma Prensipleri ve Görevleri le lgili Talimat', ç Talimat: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayrlma ile Vize Yenileme Kural Prensip ve Yöntemleri ç Talimat'n, Futbol Sezonu: Birinci transfer ve tescil döneminin balangc ile ligin son müsabakasnn oynand tarih arasndaki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ilan edilen dönemi, TFF : Türkiye Futbol Federasyonu'nu, MHK : Merkez Hakem Kurulu'nu, BHK : Bölgesel Hakem Kurulu'nu, HK : l Hakem Kurulu'nu, ifade eder. Ya : Hakemler ile ilgili ya hesaplanmasnda doum tarihi; yl, ay ve gün olarak alnr. Nüfus kaydnda doduu ay yazl olmayanlar; o yln Temmuz aynn birinci günü, doduu ay yazl olup da günü yazl olmayanlar ise; doduklar ayn birinci günü domu kabul olunurlar. Ya Hesaplanmas# : Ya hesaplanmas, sezon balangç tarihi olan 01 Temmuz tarihi itibariyle yaplr. Ancak FIFA veya FIFA Yardmc Hakem kokartn tayanlar o yln Aralk ay sonuna kadar hakemlie devam edebilirler. Ya uygulamasnda, hakemlie ilk balanld tarih itibariyle nüfus cüzdannda yazl doum tarihi geçerlidir. Daha sonra yaplacak doum tarihi deiiklikleri (büyültme ya da küçültme) hiçbir ekilde dikkate alnmaz Hakem Unvanlar# Aa#daki Gibidir: FIFA H : FIFA Hakemi FIFA YH : FIFA Yardmc Hakemi ÜKH : Üst Klasman Hakemi ÜKYH : Üst Klasman Yardmc Hakemi 1

2 KH : Klasman Hakemi KYH : Klasman Yardmc Hakemi H : l Hakemi HFH : Herkes çin Futbol Hakemi Bn. FIFA H : Bayan FIFA Hakemi Bn. FIFA YH : Bayan FIFA Yardmc Hakemi Bn. KH : Bayan Klasman Hakemi Bn. H : Bayan l Hakemi Futsal H : Futsal Hakemi PFH : Plaj Futbolu Hakemi HERKES ÇN FUTBOL HAKEML8 (HFH) ÖN KO<ULLARI ve GR< Madde 5. Herkes çin Futbol Hakemlii için aadaki ön koullar aranr: a) Salk Kurumundan hakemlik yapabileceine ilikin salk raporu almak, b) En az 15, en çok 55 yanda olmak, c) Savclk tan adli sicil bilgilerini gösterir belge almak, d) 18 yandan küçükler için kaza-i rüt veya anne ve baba muvafakatnn alm olmak. Giri: Bu ç Talimat ta belirtilen ön koullara uymak kayd ile Herkesi çin Futbol Hakemlii Kursu nu baar ile tamamlam ve IHK tarafndan sertifikas verilmi olan kiiler HFH olarak görev yapabilirler. HERKES ÇN FUTBOL HAKEML8 (HFH) Madde 6. HFH l düzeyinde resmi ve özel; a) Okul müsabakalarnda, b) 15 ya alt müsabakalarnda, c) Veteran müsabakalarnda, d) Herkes için Futbol (Grassroots) kapsamndaki dier müsabakalarda, e) Genç ve Amatör Lig müsabakalarnda (HK nin uygun görmesi durumunda), görevlendirilen hakemdir. Herkes çin Futbol Hakemleri, lisansl olarak futbol oynayabilirler ancak, lisansl olduklar kulübün katld ligde veya kulübünün dier takmlarnn yer ald liglerde görev yapamazlar. Bulunduu klasmann üst ya limitini geçenler, klasmanlarda görev yapma artlarn kaybeden veya kendi istekleriyle klasmanlardaki görevinden ayrlan hakemler, üst ya limitine kadar HFH olarak görev yapabilirler ancak; tekrar klasmanlarda görev alamazlar. YAC SINIRLARI : KADRO : Snrsz KOKART : HIFH Özel L HAKEML8 (H)/BAYAN L HAKEML8NE (Bn. H) GR< ÖN KO<ULLARI Madde 7. H/Bn. H giri için aadaki koullar aranr; a) En az iki yl süre ile Herkes çin Futbol Hakemlii yapm olmak ve iki yl içerisinde en az 20 defa müsabaka yönetmi olmak, b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak ve bunu belgelemek (Lise ve dengi okulda örenimlerini sürdürenler hakes için futbol hakem kursuna bavurabilirler.), 2

3 c) En az 18, en çok 26 yanda olmak. En az 2 sezon Amatör Ligler de futbol oynam olanlar için, durumlarn belgelemek koulu ile en fazla 28 yanda olmak. d) Resmi Salk Kurumu'nun Salk Kurulundan dahiliye, göz, asabiye, hariciye, kulak burun boaz uzmanlarndan "Futbol Hakemlii Yapabilir veya Lens ile Futbol Hakemlii Yapabilir" onayl kurul raporu almak, e) l Hakem Kursu'nu baar ile tamamlamak, f) Atletik yapya sahip olmak (Erkekler için: 1,75 m, Bayanlar için: 1,65 m. den ksa olmamak.) g) Hakemler; l Hakemlii'nden itibaren, bünyesinde futbol bran olan kulüplerde yöneticilik, antrenörlük, masörlük, teknik direktörlük ve futbolcu temsilcilii görevlerinde bulunamazlar. h) Hakemler l Hakem Kurullar veya Merkez Hakem Kurulu tarafndan atandklar müsabakalarda görev yapabilirler. Bu tür görevlendirme harici müsabaka yöneten hakemler için TFF Disiplin Talimat hükümleri uygulanr. L HAKEM (H) /BAYAN L HAKEM (Bn. H) Madde 8. l Hakemleri (H - Bn. H), l düzeyinde resmi ve özel müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. BHK nn önerisi ile KH'nin görev ald müsabakalarda Dördüncü Hakem olarak görevlendirilebilirler. ( Bu görevlendirme için aralksz en az 2 Futbol Sezonu -mazeret süresi hariç- faal H olarak en az 20 resmi amatör müsabakada hakem ve/veya yardmc hakem olarak görevlendirilmi olmak gerekir.) l Hakemleri ve Bayan l Hakemleri, lisansl olarak futbol oynayabilirler ancak; lisansl olduklar kulübün katld ligde görev yapamazlar. Giri: Bu ç Talimat ta belirtilen H/Bn. H Giri koullarna uymak kayd ile: a) En fazla 30 yanda olmak, b) En az 6 ay süreli saha denemelerini baar ile tamamlamak. HFH nin H ye geçilerinde gereken belgeler: l veya lçe Hakem Kurulu teklifi ile ilgili karar, Noter onayl nüfus cüzdan örnei veya vukuatl nüfus kayt belgesi, Noter onayl örenim belgesi veya örenci belgesinin asl, Üç (3 ) adet, TFF organizasyonuna ait, resmi maç hakemlik raporu, Resmi Salk Kurumu'nun Salk Kurulundan dahiliye, göz, asabiye, hariciye, kulak burun boaz uzmanlarndan "Futbol Hakemlii Yapabilir veya Lens ile Futbol Hakemlii yapabilir" onayl kurul raporu, 4 adet vesikalk fotoraf, YAC SINIRLARI : KADRO : htiyaç kadar KOKART : Mavi bordürlü TAVSYE/ONAY : HK/ MHK l Hakemlerini Belirleme Yöntemi: A- Aa#daki Koullar# Ta#yanlar l Hakemlii Kadrosundan Ç#kar#l#r: 1. Yeni futbol sezonu için ya snrlarn aanlar, 2. Yeni futbol sezonu için vizesini yenilemeyenler, 3

4 3. Toplam 3 Fiziksel Yeterlilik Testi'ne mazeretsiz katlmayanlar (Ciddi salk sorunu nedeniyle Resmi Salk Kurumu'nun salk kurulundan en az 3 ay sportif faaliyetlere katlamaz raporu alanlar ve bu mazeretleri TFF Salk Kurulu'nca kabul edilenlere bu madde uygulanmaz.) veya 3 Fiziksel Yeterlilik Testi'nde baarl olamayanlar, 4. Toplam 3 müsabakada geçerli mazeret belirtmeden görev kabul etmeyen veya göreve gitmeyenler, 5. l Hakemlii yazl veya mazeret snavnda 60 puandan düük not alanlar, 6. l Hakemlii yazl veya mazeret snavnda ve l Hakemlii Fiziksel Yeterlilik Testi veya mazeret testinde baarsz olup, yeni futbol sezonu için vizesini yeniletemeyenler, 7. Hakemlii brakanlar. B- l Hakemlii Kadrosunun Oluumu 1. Bu ç Talimat'ta belirtilen koullar tayarak MHK tarafndan H'ye terfi ettirilenler, 2. H yazl snavnda ve H Fiziksel Yeterlilik Testi nde baarl olup, yeni futbol sezonu için vizesini yeniletenler, 3. Önceki sezon ya da sezonlarda mazeretli olanlar veya önceki sezon ya da sezonlarda H yazl snavnda ve H Fiziksel Yeterlilik Testi nde baarsz olduklar veya vize yaptrmadklar için H kadrosundan çkarlm olanlar; 2. Madde kapsamndaki H koullarn yerine getirmeleri durumunda H kadrosuna alnabilirler. 4. KH ve KYH kadrosundan ve ya snrlar nedeniyle dier klasmanlardan düenler, H kadrosunu olutururlar. KLASMAN YARDIMCI HAKEM (KYH) Madde 9. Süper Lig ve 1. Lig dndaki Profesyonel Ligler ile Türkiye Kupas Kademe müsabakalarnda Yardmc Hakem olarak görev alan hakemdir. Giri: ç Talimat'ta belirtilen koullar ve kriterlere uymak artyla; a) En fazla 30 yanda olmak. b) Aralksz en az 2 futbol sezonu (mazeret süresi hariç) faal H olarak görev yapm olmak ve en az toplam 30 resmi Amatör müsabakada yardmc hakemlik görevi yapm olmak. c) Snavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak, d) HK ca belirlenen KYH adaylar listesinde olmak kayd ile BHK tarafndan düzenlenen KYH Kursu nu baar ile tamamlayanlar arasndan, BHK nn önerisi ve MHK'nn onay ile olur. YAC SINIRLARI : KADRO : TFF/MHK bölgesel yaplanmasna göre her bir bölge için Süper Lig ile 1. Lig dndaki profesyonel takm saysnn üç (3) katdr. KOKART : Gri bordürlü TEKLF/TAVSYE/ONAY : HK/BHK/MHK KLASMAN HAKEM (KH) Madde 10. Süper Lig ile 1. Lig dndaki müsabakalarda ve Türkiye Kupas Kademe müsabakalarnda Hakem; tüm Liglerde Dördüncü Hakem olarak görev alan hakemlerdir. Giri: ç Talimatta belirtilen koullar ve kriterlere uymak artyla; a) En fazla 33 yanda olmak, b) Aralksz en az 2 futbol sezonu (mazeret süresi hariç) faal H olarak görev yapm olmak ve en az toplam 20 resmi amatör müsabakada hakemlik görevi yapm olmak. c) Snavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak, 4

5 d) l Hakem Kurulunca belirlenen KH adaylar listesinde olmak kayd ile; BHK tarafndan düzenlenen KH Kursunu baar ile tamamlayanlar arasndan BHK nn önerisi ve MHK'nn onay aranr YAC SINIRLARI : KADRO : TFF/MHK bölgesel yaplanmasna göre her bir bölge için Süper Lig ile 1. Lig dndaki Profesyonel takm saysnn bir buçuk (1.5) kat dr. Küsurlu rakamlar tama çkarlr. KOKART : Sar bordürlü TEKLF/TAVSYE/ONAY : HK/BHK/MHK ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM (ÜKYH) Madde 11. ÜKH'ye Yardmc Hakemlik yapan hakemlerdir. Giri: ç talimatla belirtilen koullar ile kriterlere uymak artyla; a) En çok 35 yanda olmak, b) KYH kadrosunda aralksz en az 2 futbol sezonu (mazeret süresi hariç) faal olarak görev yapm olmak ve en az toplam 30 resmi profesyonel müsabakada yardmc hakem görevi yapm olmak, c) Snavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak, d) MHK tarafndan düzenlenen ÜKYH Kursu'nu baar ile tamamlamak. YAC SINIRLARI : KADRO : ÜKH saysnn 2 katdr. (MHK bu sayy %10 orannda arttrp eksiltmeye yetkilidir.) KOKART : Turuncu bordürlü ONAY : MHK ÜST KLASMAN HAKEM (ÜKH) Madde 12. ÜKH, TFF nin düzenledii tüm müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giri: ç Talimat ta belirtilen koullar ve kriterlere uymak artyla; a) En çok 36 yanda ve askerliini yapm olmak, b) KH kadrosunda aralksz en az 2 Futbol Sezonu (mazeret süresi hariç) faal olarak görev alm olmak ve en az toplam 30 resmi profesyonel 2. Lig müsabakasnda hakemlik görevi üstlenmi olmak, c) Snavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak, d) MHK tarafndan düzenlenen ÜKH Kursu'nu baar ile tamamlamak. YAC SINIRLARI : KADRO : Süper Lig ve 1. Lig takm says kadardr (MHK bu sayy %10 orannda arttrp eksiltmeye yetkilidir.) KOKART : Krmz Bordürlü ONAY : MHK 5

6 FIFA YARDIMCI HAKEM (FIFA YH) Madde 13. FIFA ve UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafndan düzenlenip; ÜKH'nn görevlendirildii müsabakalardaki Yardmc Hakemdir. Giri : ÜKYH olmak, FIFA nn ve Merkez Hakem Kurulu ç Talimat'nn belirledii koullar ve kriterlere uymak artyla; a) En çok 35 yanda olmak b) yi derecede ngilizce bilmek ve bunu belgelemek (dil snav sonuçlar), c) En az 2 Futbol Sezonu (mazeret süresi hariç) ÜKYH kadrosunda görev yapmak. YAC SINIRLARI : (FIFA ya snrlarn deitirdiinde yeni snrlar geçerlidir.) KADRO : FIFA nn belirledii saydr. KOKART : Mavi (FIFA) TAVSYE/ONAY : MHK/TFF Yönetim Kurulu FIFA HAKEM (FIFA H) Madde 14. FIFA veya UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenledii müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giri: ÜKH olmak, FIFA nn ve Merkez Hakem Kurulu ç Talimat nn belirledii koullar ve kriterlere uymak artyla; a) En çok 38 yanda olmak, b) yi derecede ngilizce bilmek ve bunu belgelemek(dil snav sonuçlar), c) En az 2 futbol sezonu (mazeret süresi hariç) ÜKH kadrosunda görev yapmak. YAC SINIRLARI : (FIFA ya snrlarn deitirdiinde yeni snrlar geçerlidir.) KADRO : FIFA nn belirledii saydr. KOKART : Beyaz (FIFA) TAVSYE/ONAY : MHK/TFF Yönetim Kurulu Fifa Hakem Ve Fifa Yardimci Hakemlerini Belirleme Yöntemi A - Aa#daki koullar# ta#yanlar FIFA H ve FIFA YH listesinden ç#kar#l#r: 1) Yeni futbol sezonu içindeki 31 Aralk tarihi itibariyle FIFA ya snrn aarak liste d kalanlar, 2) Bir önceki sezon gözlemci not deerlendirmelerine göre gereken performans gösteremeyenler, 3) Toplam üç (3) Fiziksel Yeterlilik Testi ne mazeretsiz katlamayanlar veya baarl olamayanlar kadrodan çkartlr. ÜKH ve/veya ÜKYH kadrosu ya snrlarn amam olanlar bu kadrolarda yer alrlar. B - Kadro eksii aa#daki ekilde tamamlan#r: 1) Son iki sezon ÜKH ve/veya ÜKYH kadrosunda bulunanlar, 2) yi derecede ngilizce bilen ve bunu belgeleyenler (dil snav sonuçlar), 3) Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde FIFA nn belirledii barajlar geçenler arasndan. 6

7 BAYAN KLASMAN HAKEM (Bn. KH) Madde 15. Bn. KH, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenledii müsabakalarda Hakem, Yardmc Hakem ve Dördüncü Hakem olarak görevlendirilen hakemlerdir. Giri: Merkez Hakem Kurulu ç Talimat nn belirledii koullar ve kriterlere sahip olmak art ile; a) En çok 36 yanda olmak, b) Aralksz en az 2 Futbol Sezonu (mazeret süresi hariç) faal H olarak görev yapm olmak ve en az toplam 20 resmi Amatör müsabakada hakem ve/veya yardmc hakem olarak görev alm olmak, c) Snavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak, d) l Hakem Kurulu nca belirlenen Bn. KH adaylar listesinde olmak kayd ile BHK tarafndan düzenlenen KH Kursunu baar ile tamamlayanlar arasndan BHK nn önerisi ve MHK nn onay ile belirlenir. YAC SINIRLARI : KADRO : htiyaç kadar KOKART : Sar Bordürlü TEKLF/TAVSYE/ONAY : HK/BHK/MHK BAYAN FIFA HAKEM (Bn. FIFA H) Madde 16. FIFA ve UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenledii müsabakalarda görevlendirilen hakemdir. Giri: Bn. KH olmak, FIFA ve Merkez Hakem Kurulu iç Talimat nn belirledii koullar ve kriterlere sahip olmak art ile ; a) En çok 36 yanda olmak, b) yi derecede ngilizce bilmek ve bunu belgelemek (dil snav sonuçlar), c) En az 2 Futbol Sezonu (dondurma süresi hariç) Bn. KH kadrosunda görev yapmak, d) Bn. FIFA YH kadrosunda bulunmamak. YAC SINIRLARI KADRO KOKART TAVSYE/ONAY : (FIFA ya snrlarn deitirdiinde yeni snrlar geçerlidir.) : FIFA nn belirledii saydr. : Beyaz (FIFA) : MHK/TFF Yönetim Kurulu BAYAN FIFA YARDIMCI HAKEM ( Bn. FIFA YH ) Madde 17. FIFA ve UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenledii müsabakalarda Hakem ve Yardmc Hakem olarak görevlendirilen hakemdir. Giri: Bn. KH olmak, FIFA ve Merkez Hakem Kurulu ç Talimat'nn belirledii koullar ve kriterlere sahip olmak art ile ; a) En çok 36 yanda olmak, b) yi derecede ngilizce bilmek ve bunu belgelemek (dil snav sonuçlar), c) En az 2 Futbol Sezonu (mazeret süresi hariç) Bn. KH kadrosunda görev yapmak. YAC SINIRLARI KADRO : (FIFA ya snrlarn deitirdiinde yeni snrlar geçerlidir.) : FIFA nn belirledii saydr. 7

8 KOKART TAVSYE/ONAY : Mavi (FIFA) : MHK/TFF Yönetim Kurulu Bayan FIFA Hakemleri ve Bayan FIFA Yard#mc# Hakemlerini Belirleme Yöntemi A - Aa#daki koullar# ta#yanlar Bn. FIFA H ve Bn. FIFA YH listesinden ç#kar#l#r: 1) Yeni futbol sezonu içinde 31 Aralk tarihi itibar ile FIFA ya snrlarn aarak liste d kalanlar, 2) Bir önceki sezon gözlemci not deerlendirmelerine göre gereken performans gösteremeyenler, 3) Toplam üç (3) Fiziksel Yeterlilik Testine mazeretsiz katlamayanlar ve/veya baarl olamayanlar kadrodan çkartlr. Ya snrlarn amam olanlar, Bn. KH kadrosunda yer alrlar. Bn. KH ya snrn am olanlar, Bn H kadrosuna indirilirler. B- Kadro eksii aa#daki ekilde tamamlan#r: 1) Son iki sezon Bn. KH kadrosunda bulunanlar, 2) yi derecede ngilizce bilen ve bunu belgeleyenler (dil snav sonuçlar), 3) Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde FIFA nn belirledii barajlar geçenler arasndan. 4) Klasmanlar açklandktan sonra klasman kadrolarnda herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler, MHK tarafndan Snav Takvimi döneminde yaplan kurs sonuçlar dikkate alnarak tamamlanr. FUTSAL HAKEML8 (FH) ÖN KO<ULLARI ve GR< Madde 18. Futsal Hakemlii için aranan ön koullar, giri artlar ve sair hususlar; TFF Yönetim Kurulu nca onaylanacak iç talimat ile belirlenir. FUTSAL HAKEML8 (FH) Madde 19. Futsal Hakemleri, resmi ve özel futsal müsabakalar ile MHK nn uygun gördüü dier müsabaklarda görevlendirilen hakemdir. PLAJ FUTBOLU HAKEML8 (PFH) ÖN KO<ULLARI ve GR< Madde 20. Plaj Futbolu Hakemlii için aranan ön koullar, giri artlar ve sair hususlar; TFF Yönetim Kurulu nca onaylanacak iç talimat ile belirlenir PLAJ FUTBOLU HAKEML8 (PFH) Madde 21. Plaj Futbolu Hakemleri, resmi ve özel Plaj futbolu müsabakalar ile MHK nn uygun gördüü dier müsabaklarda görevlendirilen hakemdir. UNVAN, KLASMAN VE KADRO BELRLEME YÖNTEMLER Madde 22. Hakemlerin yeni Futbol Sezonunda unvan ve klasmanlarnn belirlenmesinde uygulanacak kural, prensip ve yöntemler; Merkez Hakem Kurulu tarafndan belirlenerek, 30 Nisan'dan önce onaylanmak üzere TFF Yönetim Kurulu'na sunulur. Onaydan sonra, TFF resmi internet sitesi (www.tff.org) adresinde ve l ve lçe Hakem Kurullar araclyla ilgililere duyurulur. Yöntemlerin uygulanmasndan doacak herhangi bir aksakln tespiti 8

9 halinde, gerekli deiiklikleri yapmaya MHK yetkilidir. bu deiiklikler ayn yöntem ilemhk ca ilan edilir. Durumlarn belgelemek koulu ile Türkiye Profesyonel 3. Lig inde en az 5 yl; Türkiye Profesyonel 2. Ligi nde en az 3 yl; Türkiye Profesyonel 1. Ligi veya üper ligde en az 2 yl veya toplamda 5 yl Profesyonel Liglerde futbol oynam olanlarla A ve Ümit Milli olmu futbolcularda hakemlie giri ve klasmanlar aras geçilerde ya snr aranmaz. Bu futbolculara klasman terfilerinde bekleme süresi uygulanmaz. Belgelemede TFF kaytlar esas alnr. Bayan Hakemler kendi aralarnda klasmanlara ayrlrlar. A- Aa#daki Koullar# Ta#yanlar (FIFA H, FIFA YH, Bn. FIFA, Bn. FIFA YH Hariç) Bulunduklar# Kadrodan Ç#kar#l#r: 1- Yeni futbol sezonu için vizesini yenilemeyenler, 2- Yeni futbol sezonu için ya snrn aanlar, 3- Toplam 3 Fiziksel Yeterlilik Testi"ne katlmayanlar (Salk sorunlar nedeniyle, her yl için Maliye ve Salk Bakanl'nca hazrlanarak yaymlanan tedavi ile ilgili Bütçe Uygulama Talimat'nda gösterilen Yurt Dnda Tedavi Amaçl Salk Kurulu Raporu vermeye yetkili Resmi Salk Kurumlar'nn salk kurullarndan en az 3 ay "sportif faaliyetlere katlamaz" raporu alanlar ve bu mazeretleri TFF Salk Kurulu'nca kabul edilenlere bu madde uygulanmaz.) ve/veya baarl olamayanlar, 4- Toplam 3 müsabakada geçerli mazeret belirtmeden görev kabul etmeyen veya göreve gitmeyenler, 5- Hakemlii brakanlar, 6- Snavlarda baarsz olanlar. B- Kadro Eksii Aa#daki <ekilde Tamamlan#r: 1) Hakemler ve yardmc hakemler, TFF/MHK merkezi ve/veya bölgesel yaplanmas kapsamnda Madde 31 de belirtilen yönteme göre sralanr. Puansal sralama sonucu en düük puan alanlardan bu Talimat ile snrlanm kadro fazlas çkarldktan sonra kalan kadronun %20 si orannda (her iki durumda da 0,5 ve yukars küsurlu olanlar tama çkarlr) bir alt kadroya, bu kadronun ya snr alm ise H ye indirilir. 2) Bir önceki sezon mazeretleri nedeniyle unvanlarn donduranlar ile bulunduklar kadrodan düüp görev yapabilecekleri klasmann ya snrlarna uyanlar, kadroya ilave edilir. 3) Kadro eksii, (KH ve KYH için Bölgesel Hakem Kurullar'nn önerecei listede bulunmak koulu ile) 31. Madde kriterleri puan sralamasna göre, MHK tarafndan açlacak kurs sonunda baarl olanlar arasndan, kurs puan sralamasna göre en üstten balanarak tamamlanr. 4) Bölgesel Hakem Kurullar, KH ve KYH adaylarn belirlemede, l ve lçe Hakem Kurullar'nca önerilerek izlenen hakemlerin, sezonun tamamnda ilinde aktif görev yapm olmak koulu ile görev says, yabanc dil bilgisi, antrenman ve eitim programlarna katlm vb. objektif kriterleri dikkate alr. 5) Bulunduklar klasmandan bir üst klasmana çkma ya geçen hakemler, sezon sonunda bulunduklar klasmandan çkartlarak H'ye indirilir. 6) Bulunduklar klasmandan bir alt klasmana inen ve indii klasmandaki ya snrna uymayanlar H'ye indirilir. 9

10 7) Klasmanlar açklandktan sonra klasman kadrolarnda herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler, MHK tarafndan Snav Takvimi döneminde yaplan kurs sonuçlar dikkate alnarak tamamlanr. HAKEM ATAMALARININ PRENSP VE YÖNTEM Madde 23. Hakem atamalarnda aadaki prensip ve yöntemler uygulanr; a) FIFA, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafndan düzenlenen ve/veya onaylanan her türlü müsabakalar için Hakem, Yardmc Hakem ve Dördüncü Hakemlerin Merkez Hakem Kurulu'nca atanmas esastr. MHK gerekli gördüü hallerde bu yetkisini baz müsabakalar için, BHK ve /veya HK'ye devredebilir. b) FIFA H, ÜKH, FIFA YH, ÜKYH, KH ve KYH ile H'nin (tüm kategorilerdeki Bayan Hakemler dahil) hangi müsabakalar yönetecei ç Talimat'ta belirlenmitir. Hakknda soruturma olmayan ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nin en az ikisinde baarl olan hakemlere ve yardmc hakemlere bir sezonda en az 3 kez, klasman dikkate alnarak Hakem ve/veya Yardmc Hakemlik görevi verilir. c) Tüm unvan ve klasmanlardaki hakemler, Merkez Hakem Kurulu'nun izni ile l ve lçe Hakem Kurullar tarafndan ildeki amatör müsabakalarda da görevlendirilir. d) Olaanüstü durumlarda Merkez Hakem Kurulu, müsabakann oynatlmas için her türlü önlemi alr ve gerekirse, her türlü müsabakaya unvan ve klasmanna baklmakszn hakem atamas yapabilir. VZE YENLEME KO<ULLARI Madde 24. Hakem vizeleri her yl yenilenir. Futbol Sezonu vize yenileme süresi 1 Nisan - 31 Mays tarihleri arasdr. Her unvan ve kategorideki hakemin o futbol sezonunda görev yapabilmesi için aadaki koullar yerine getirmesi gerekir: a) 31 Mays tarihine kadar Resmi Salk Kurumu'nun Salk Kurulu'ndan dahiliye, göz, asabiye, hariciye, kulak burun boaz uzmanlarndan "Futbol Hakemlii Yapabilir veya Lens ile Futbol Hakemlii" onayl kurul raporu almak, b) Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun belirleyecei vize ücretini 31 Mays tarihine kadar yatrm olmak, c) Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde baarl olmak (H için), d) MHK'nin HK araclyla uygulayaca snavlarda baarl olmak (H için). e) Mazeret göstermeden lisanslarn vize yaptrmayan hakemler, bir alt ünvan grubuna indirilirler. f) Vize ilemlerini tamamladktan sonra ilgili futbol sezonu içinde görevlendirildikleri üç (3) müsabakada mazeretsiz görev kabul etmeyenlerin vizeleri iptal edilir ve vize bedelleri geri ödenmez. Ancak, Türk Silahl Kuvvetleri tarafndan silah altna alnan hakemler ile çaltklar kurumlarca yurt dnda görevlendirilen hakemler için görev bitiminde; ciddi sakatlk-salk problemi olan ile doal afetlerde ciddi biçimde zarar gören hakemler de mazeret ile ilgili belgelerini ibraz etmeleri ve söz konusu mazeretlerin MHK'ca kabul edilmesi halinde, mazeret ya da rapor sürelerinin bitiminde vize haklarn ve önceki ünvanlarn korurlar. MAZERET DE8ERLENDRME Madde 25. Zorunlu koullar nedeniyle hakemliine 3 ay ve daha fazla süre ara verenler, mazeretlerini (Doal afet, Salk, Askerlik, Yurt D Görev, Doum vb.) belgelendirmeleri ve MHK'nn kabulü ile mazeretli saylabilirler. 10

11 Mazereti MHK'ca kabul edilenlerin mazeretlerinin sona ermesi ve faal hakemlie geri dönülerinde bu talimatn 27. ve 28. Maddeleri'ne uygun olarak MHK'nin düzenleyecei kurslara tabi tutulurlar. lgili hakemlerin yeni klasmanlar, bu kurs sonuçlarna göre MHK'ca belirlenir. Salk nedenleriyle mazeret bildiren hakemler, faal hakemlie dönülerinde yukarda belirtilen koullara ilaveten Resmi Salk Kurumu'nun Salk Kurulu'ndan dahiliye, göz, asabiye, hariciye, kulak burun boaz uzmanlarndan "Futbol Hakemlii Yapabilir veya Lens ile Futbol Hakemlii Yapabilir" onayl kurul raporu alrlar. Salk problemi nedeniyle askerlikten muaf tutulanlar hakemlik yapamazlar. FZKSEL YETERLLK TESTLER Madde 26. Fiziksel Yeterlilik Test koullar: a) Testler, H için l düzeyinde, l ve lçe Hakem Kurullar'nca yaplr. b) Klasmanlardaki tüm hakemler için bölgesel, tek merkezde veya llerde MHK koordinatörlüünde aadaki tablo, takvim ve deerlerine göre yaplr. c) Testlerde baarsz olanlar ve mazeretleri nedeni ile katlmayanlar, MHK'nn belirleyecei tarihteki mazeret testine katlrlar. Testlerde baarl olamayan hakemlere baarl olacaklar ikinci bir teste kadar görev verilmez ve antrenman ücreti ödenmez. d) Toplam 3 Fiziksel Yeterlilik Testi'ne katlmayan ve/veya testlerde baarl olamayan ÜKH, ÜKYH, KH ve Bn. KH, sezon sonunda bir alt klasmana; yalar bir alt klasman ya snrlarn am olanlar ise, H veya Bn. H'ye indirilirler. e) Snav takvimine bal olarak yaplacak olan Fiziksel Yeterlilik Testleri veya Cooper Testi'nde 12 dakikada H ler en az metre, Bn. H'ler en az metre ; 38 ya ve üstü H'ler ise metre koacaktr. f) Toplam 3 Fiziksel Yeterlilik Testi'ne veya Cooper Testi'ne katlmayan ve/veya baarl olamayan H ve Bn. H ler, sezon sonunda bu kadrolardan çkartlrlar. Testlerde baarl olamayan H ve Bn. H'lere, baarl olduklar ikinci bir teste kadar görev verilmez. g) Fiziksel Yeterlilik Test Yöntemleri ibu ç Talimat'n ekinde (Ek -1) gösterilmitir. SINAVLAR Madde 27. Snavlar, MHK nn tespit ve ilan edecei tüm hakemler için zorunludur. a) Snav ekilleri aada belirtilmitir. 1) Yazl Test 2) Yazl Yorum 3) Sözlü Snav 4) Sözlü Yorum 5) Fiziksel Yeterlilik Testleri b) Merkez Hakem Kurulu tüm klasmanlar için A. Maddesi'nde belirtilen snavlarda en az bir yazl snav zorunlu olmak artyla bir veya birden fazla snav yönteminin yaplmasna karar verebilir. c) Snavlarn yer, zaman, ekil ve deerlendirme yöntemi MHK ca tespit edilerek HK'ler araclyla ilgili hakemlere duyurulur. d) Snavlar sonunda alnan not (lar) ve 31. Madde'ye göre alnan puan ortalamalar, MHK tarafndan tespit edilen yöntem ile deerlendirilir. Bu deerlendirme sonucu nihai puanlar tespit edilen hakemler kendi unvan gruplarnda sralamaya tabi tutulurlar. (KH'ler ve KYH'ler bölgesel olarak sralamaya tabi tutulurlar.) e) MHK Klasmanlarn tespitinde hakemlerin ya, tahsil ve yabanc dil bilgisi ile kendi deerlendirmesini dikkate alr. 11

12 f) Klasmanlar bu sistem içerisinde MHK nn belirleyecei kadro ihtiyacna göre yaplr. Snavlar ve deerlendirme ile ilgili bilgi ve yöntemler en geç Nisan ay sonuna kadar l ve lçe Hakem Kurullar vastasyla duyurulur. g) Mazeretleri nedeniyle snavlara katlamayacak hakemler, snav tarihinden önce mazeretlerini yazl olarak belirterek HK ye ve/veya MHK'ye müracaat ederler. Katlamama sebepleri HK ve/veya MHK tarafndan uygun görülen hakemler mazeret snavlarna katlrlar. h) Snavlarda hile yapanlar, kopya çeken, kopya çektiren veya bunlara teebbüs edenlerin snav katlar iptal edilerek snavdan 0 (sfr) puan alm olduklar kabul edilir ve Disiplin Kurulu'na sevk edilir. i) Snavlar sonucunda, Hakemler arasnda puan eitlii halinde MHK nn verecei karar geçerlidir. j) Snav Sorular: Uluslararas Oyun Kurullar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu nun Statü ve Talimatlar ile eitim seminerlerinde ilenen konulardan hazrlanr. KURSLAR VE SEMNERLER Madde 28. Kurs ve seminerlerde aadaki yöntem uygulanr: ÜKH, ÜKYH, KH ve KYH (bayanlar dahil) kurslarnn yer, tarih ve programn Merkez Hakem Kurulu belirler. a) Kurslarda yazl/sözlü snav, fiziksel yeterlilik testleri ve dier snav ekillerinden en az bir tanesi yaplr. b) Kurslar srasnda yaplan snav ile test sonuçlar nihaidir. c) Nihai puan sralamasna göre koullara uyan ve klasmanlarn korumu olan hakemlerden birinci sradan balamak üzere sra ile eksik kadroyu tamamlayacak saynn en fazla iki kat hakem kurslara çarlr. Kurslara mazeretleri olsa dahi katlmayan veya katlamayanlar kurslarda baarsz olmu saylrlar. d) Hakemler, sezon ba veya devre aras seminerlerine katlmak zorundadrlar. Seminerlerden her hangi birine mazeretsiz katlmayan hakemlerin vizeleri iptal edilir. e) Belgeli mazeretleri MHK'ca kabul edilenler daha sonra düzenlenecek seminere katlmalar kouluyla görev alabilirler. TRAZLAR Madde 29. tiraz yöntemi aadaki ekildedir: a) TFF Disiplin Kurulu tarafndan bir defada üç ay, toplamda alt aydan fazla süreyle ceza alan ve haklarnda ceza karar kesinleen hakemler bakaca bir karara gerek olmakszn hakemlik ünvanlarn kaybederler. Kiiler Disiplin Kurulu kararlarna kar yedi (7) gün içerisinde Tahkim Kurulu na müracaat edebilirler. b) Snavlara ve yeni sezon klasman listelerine ilikin itirazlar, snav sonuçlarnn ya da yeni sezon klasman listelerinin l ve lçe Hakem Kurullar Bakanlklar'na resmen tebli tarihinden itibaren on gün içinde, Merkez Hakem Kurulu na ulatrlmak üzere, yazl olarak, Hakem leri Müdürlüü ne yöneltilir. Bavuru tarihi olarak, TFF evrak bürosunun kayt tarihleri geçerlidir. c) Merkez Hakem Kurulu nca, itiraza ilikin cevabn tebliini takip eden yedi (7) gün içinde, TFF Yönetim Kurulu na ve Yönetim Kurulu nca bavuruya ilikin verilen kararn tebliini takip eden yedi (7) gün içinde, de (TFF/Tahkim Kurulu'nun karar ve çalma yöntemlerine uyulmas aryla) Tahkim Kurulu na müracaat edilebilir. 12

13 GÖZLEMC NOT DE8ER VE ZORLUK DERECELER Madde 30. Hakemler, gözlemciler tarafndan aadaki tabloda belirtilen not aral ve zorluk dereceleri üzerinden deerlendirilirler: NOT DE8ERLENDRME ARALI8I Mükemmel Performans (Eksiksiz) Çok yi (Çok beenilen performans) yi (Verimli Performans) Tatmin Edici (Gelitirilmesi gereken noktalar var) Vasat Performans (Beklentilerin altnda) Zayf Performans (Oldukça yetersiz) Çok Zayf Performans (Kabul Edilemez) ZORLUK DERECELER Kolay: (0) Kolay Maç. Maç içinde hakemi zorlayc durum ya da pozisyonlar olmamtr. Normal: (1) Normal Maç. Maç içinde hakemi zorlayc çok az durum ya da pozisyon olmutur. Zor Maç: (2) Zor Maç. Hakem için zor bir maç olmu, zor durum veya pozisyonlarda kararlar almas gerekmitir. Çok Zor Maç: (3) Çok Zor Maç. Hakem in çok zor bir maç, çok zor durum veya pozisyonlarda kararlar almas gerekmitir. KLASMAN DE8ERLENDRME KRTERLER Madde 31. Hakemlerin deerlendirilmesi, klasmanlara ayrlmas srasnda aadaki kriterlerin tümü veya bazlar esas alnr. Merkez Hakem Kurulu, her yl en geç 30 Nisan tarihine kadar deerlendirme kriterlerini tüm hakemlere l Hakem Kurullar araclyla ve/veya TFF'nin Resmi nternet Sitesi (www.tff.org) adresi vastasyla duyurur: Gözlemci notu Müsabaka zorluk derecesi Müsabaka arlk deeri Maç says Snav Notu Yabanc Dil Düzeyi Örenim Durumu Ya Durumu MHK Deerlendirmesi Ceza puan 13

14 TAKVM Madde 32. Merkez Hakem Kurulu bu ç Talimat'ta ad geçen tüm aktivitelerin tarihlerini en geç 30 Nisan tarihine kadar belirleyerek açklar ve ilgililere tebli edilmek üzere gerei için l ve lçe Hakem Kurullar Bakanlklar'na gönderir ve TFF nin Resmi nternet Sitesinde (www.tff.org) yaynlar. MHK, ilan ettii aktivitelerde deiiklik yapabilir ve bunu ayn yöntemle ilgililere tebli eder. YURT DI<INDAN GELEN HAKEMLERN UNVAN DURUMLARI Madde 33. Yurt dnda hakemlik yaparak lisanslarn bu ülkede alm olanlar ile Türkiye de lisans alarak bir yabanc ülkede hakemlik yapm olanlar; o ülkeden aldklar lisanslarn ibraz ederek, Talimat ve ç Talimat'n belirledii hükümleri yerine getirmek ve MHK nin uygun görmesi koulu ile lisanslarn vize ettirebilirler. Merkez Hakem Kurulu, bu hakemlerin yurt dndaki unvanlarn, deneyimlerini ve bu talimat hükümlerini göz önüne alarak yapaca seminer ve sözlü snavdan sonra ilgili hakemlere Klasman veya l Hakemi unvanlarn verir. YÜRÜTME Madde 34. Bu ç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu tarafndan yürütülür. YÜRÜRLÜK Madde 35. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Tekilatlanma, Çalma Prensipleri ve Görevleri le lgili Talimat hükümlerine göre düzenlenen bu ç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onayndan sonra TFF Resmi nternet Sitesinde (www.tff.org) yaynlanmak sureti ile yürürlüe girer. Geçici Madde Futbol Sezonu ndaki baz Hakem Klasman ve Ünvanlar bu ç Talimat yürürlüe girdikten sonra aadaki ekilde deitirilmitir: Süper Lig Hakemi ve A Klasman Hakemi (SLH ve AKH): Üst Klasman Hakemi (ÜKH), B Klasman Hakemi ve C Klasman Hakemi(BKH ve CKH): Klasman Hakemi (KH), Süper Lig Yardmc Hakemi (SLYH): Üst Klasman Yardmc Hakemi (ÜKYH), C Klasman Yardmc Hakemi (CKYH): Klasman Yardmc Hakemi (KYH), Bn. A Klasman Hakemi ve Bn. B Klasman Hakemi (Bn. AKH ve Bn. BKH): Bn Klasman Hakemi: (Bn. KH) bu ç Talimat ile belirlenen yeni klasmanlarn uygulanma sürecinde sezonu ile snrl olmak kaydyla Merkez Hakem Kurulu nun teklifi dorultusunda TFF Yönetim Kurulu, kadro, ünvan ve klasmanlar yukarda açklanan esaslara bal kalmakszn belirleyebilir. Geçici Madde hakem klasmanlarnn olumas sürecinde; -Süper Lig Hakemi(SLH) ve A Klasman Hakemi(AKH) kadro fazlas, Klasman Hakemi (KH) kadrosuna, -Süper Lig Yardmc Hakemi (SLYH) kadro fazlas, Klasman Yardmc Hakemi (KYH) kadrosuna, 14

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLĐĞE GĐRĐŞ UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI MAYIS

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat; temsilciliğe başlama, kadro oluşturma, eğitim, kurs, sınav ve vize yenileme

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Amaç Bu Talimatın amacı, Judo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika programlarında standardı sağlamak, talimatın

Detaylı

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimat Motosiklet yarışlarında görev yapacak

Detaylı

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Talimatın amacı, Buz Hokeyi ve İn Line yarışmalarında görev alacak hakem, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve Buz

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ İçindekiler BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI VE YÖNTEMİ... 1 1.... AMAÇ...1 2.... KAPSAM...1 3.... DAYANAK...1 4.... ORGANİZASYONLARIN IMAJI...1 5....

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR Bu

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1. Bu talimatın amacı, halk oyuncu yetiştirilmesinde görev alacak halk oyunları antrenörlerinin eğitilmelerine

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI AĞUSTOS 2010 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ ve ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE

Detaylı

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 çindekiler 1 GENEL 2 2 YAYIN DESTE 2 2.1 Genel Kurallar................................... 2 2.2 Makale Deste i...................................

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL HÜKÜMLER..3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE 2 KISALTMALAR ve TANIMLAR...3 II - TEKNĠK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI.4 MADDE 3 - TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TBL Yönetim Esasları Yönergesi - 2-16.07.2014 İÇİNDEKİLER LİGİN TANIMI, KURULLAR VE YÖNETİM 8 1. LİGİN TANIMI 8 2. LİG DANIŞMA KURULU 8 3. LİG KURULU

Detaylı

2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2014 2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2014 SUNUŞ Başarıyla tamamladığımız 2013-2014 Amatör Futbol

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı