rar5ot24-4orr5 I / 94 Lretrronik Ag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rar5ot24-4orr5 I / 94 Lretrronik Ag"

Transkript

1 T.C. QVR V $HiRCiLiK BAKANLIGI Qevre Yonetimi Genel Mtidtirlii$i Say r o t o-.1 tc't} Konu: Hava Kalitesi Delerlendirme ve Ytjnetimi Genelgesi ()i.t[!\ GNLG (2013t37 Bilindili izere, 2872 sayrh Qevre Kanunu'nun k 6'ncr maddesinde "Hava kalitesinin belirlenmesi, izlenmesi ve olgtilmesine ydnelik ycintemler, hava kalitesi srnrr de[erleri ve bu srnrr deserlerin aqrlmamasr igin ahnmasr gerekli rinlemler ile kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinglendirilmesine iligkin galgmalar Bakanhkga yt.iriitiili.ir. Bu gahqmalara iliqkin usil ve esaslar Bakanhkga grkanlacak yiinetmelikle belirlenir." hiikmii yer almaktadrr. Bu hiikiim gergevesinde, "Hava Kalitesi Delerlendirme ve Ydnetimi Yrinetmelifi" 06/ tarihli ve sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yiiriirliife girmigtir ve tarihli ve sayrh Resmi GazeIe'de yayrmlanan "Hava Kalitesi Deferlendirme ve Yonetimi Ydnetmelilinde De[iqiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmelik" ile de ydnetmeli!in k-l A'stnda deiigiklik yaprlmrgtrr. Bu yonetmelikle, Avrupa Birliginin (AB) belirledili diiqiik hava kalitesi limit defierlerine uyum igin hava kalitesi alanrndaki AB mevzuatlnln mevzuatrmlza uyumlaqtrrrlmasr amaglanmrg ve ydnetmelik 96162,8C sayrh Hava Kalitesi Qergeve Direktifi ve 99l30lC, /C,200213lC ve lC sayrh kardeq direktifleri paralelinde hazrrlanmrgtrr. Yeni y<inetmelik 13 farkh kirletici igin mevzuat uyumu ve uygulama agamalarrnda uygulama takvimlerini belirlemektedir. Ytinetmelik aynca, kirlililin kontrolii ve hava kalitesi alanlannda dofru, tam ve giivenilir bir izleme, yaptrnm ve kurumsal giiglendirmeyi de amaglamaktadtr. Ycinetmelikle mevcut hava kalitesi limit delerlerinin tarihine kadar kademeli olarak azaltrlmasr ve o tarihten sonra AB hava kalitesi limit delerleri artl tolerans deferlerine baqlanarak kademeli bir gegiq ile AB limit delerlerine uyum sallanmasr hedeflenmektedir yrhna kadar tiim Tiirkiye igin hava kalitesi dn defierlendirme gahqmalarrnrn tamamlanmasr, rilgiim istasyonlannrn kurulmasr, bdlgesel a! merkezlerinin olugturulmasr, laboratuar alt yaprsrnrn oluqturulmasr, giivenli ve kaliteli Olgiim verilerinin siireklili!ini sallayarak raporlanacak diizeyde temininin sallanmasr, ydnetmelikteki kirletici emisyonlara iliqkin emisyon envanterlerinin elde edilmesine ydnelik gahgmalarrn yaprlarak hava kalitesinin delerlendirilmesi ve ydnetimine iligkin altyaprnrn olugturulmasr ve 2014 yrlnda AB hava kalitesi limit delerlerine uyum siirecinin baqlatrlmasr gerekmektedir. Bu Genelgenin amacr, bir taraftan hava kalitesinin belirlenmesine yrinelik uygulamalarda birliktelili sallamak igin yonetmelikte belirlenen tanrmlanmrg metotlafl ve kiterleri esas alarak tam bir hava kalitesi delerlendirmesinin sallanmasr, diler taraftan da hava kalitesi limit delerlerinin aqrlmamasr igin ahnmasr gerekli dnlemlerin belirlenmesi ile hava kalitesi ve hava kirlililinin dnlenmesi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinglendirilmesi konusunda destek saslanmasrdrr. Adres: hlibeyt Mah. Ceyhun AtrlKarsu Cad 127I Sok. No: Balgal qankaya,iankara Telefon: e-posta: gov.tr rar5ot24-4orr5 I / 94 Lretrronik Ag """..t,' (\, V/f

2 T.C. qvr V $HiRCiLiK BAKANLIGI Qevre Yonetimi Genel Miidiirliilii Bakanhftmrzca Hava Kalitesi De!erlendirme ve Ydnetimi Ydnetmelilinin 7 inci maddesine gcire hava kalitesini delerlendirmek amacryla belirlenen "btilge" ve "alt btilge"lerin listesi bu genelgenin KI'inde yer almaktadrr. Tiim Tilrkiye igin 8 bdlge (K-I, $ekil 1), il merkezi niifusu den fazla olan 15 "btiyiik alt bcilge" ile il merkezi niifusu den kiigiik olup den biiyiik olan 31 "kiigiik alt bolge" belirlenmigtir. Aynr madde uyarrnca kirletici konsantrasyonlannda onemli bir deligiklik meydana gelmesi durumunda, Bakanhk, "bdlge" ve "alt bolge"lerin belirlenmesini her beq yrlda bir veya daha erken tekrar g<izden gegirir ve kt.ikiirt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri, partikiil madde, kurgun, benzen, karbon monoksit ile ilgili "brilge" ve "alt bdlge"lerin listelerini oluqturur. illerin kirlilik profilleri; bu genelgenin K-I'inde yer alan alt bcilgeler listesi, 2012 Y ve Ktq Sezonu hava kalitesi delerlendirmeleri, Ulusal Hava Kalitesi izleme Alrna bagl hava kalitesi izleme istasyonlan verileri ve Hava Kalitesi Biiltenleri kapsamrnda yaprlarak bu genelgenin KIII'i.inde verilmigtir. Kirlilik potansiyeli yiiksek olan iller; btiyiik ve kiigiik alt bolgeler, 2012 Y r ve Krg Sezonu hava kalitesi verileri ve hava kalitesi biiltenleri kapsamrnda delerlendirilerek Hava Kalitesi Delerlendirme ve Ydnetimi Ydnetmelipi'nde belirtilen uyarr eqikleri ve limit de$erleri agrm durumlanna gore belirlenmiq. bu kriterlerin drgrnda kalan iller ise kirlilik potansiyeli dliqiik olan iller grubunda 1er almrqtrr. il merkezlerinin niifusunda ve Bakanhlrmrzca yaprlan deferlendirme neticesinde illerin hava kalitesinde <jnemli bir defiqiklik olmasr halinde b6lge ve alt bolge listesi (K-l) ve illerin kirlilik profilleri (K-III) yeniden belirlenerek, Bakanhlrmrz tarafindan bildirilecektir. Bakanhfrmrzca herhangi bir bilgilendirme yaprlmamasr halinde bu genelge ekinde yer alan K-l ve K-lll gegerli olacaktrr. Bu genelgenin yayrmlanmasr ile 04 Temmuz 2012 tarlhh ve 2012/16 sayrh Hava Kalitesi Deferlendirme ve Ydnetimi Genelgesi yi.iri.irliikten kalkacakttr. Hava Kalitesi Degerlendirme ve Ycinetimi Yonetmelipi'nin iigiincti bdliimti altrndaki maddeleri tarihinde yiiriirliile girecek olup, difer maddeleri yayrmlandrlr tarihte yiiriirltile girmigtir tarihine kadar Gegici Madde 1 yi.iriirliikte olup, 0l/01/2014 tarihine kadar Hava Kalitesi Deferlendirme ve Ydnetimi Ybnetmelilinde De!iqiklik Yaptlmastna Dair Ydnetmeligin 1 inci maddesinde (k-i A) belirtilen hava kalitesi standartlarl yrllara gore egit olarak azaltrlarak uygulanacaktrr. Bu kapsamda gerekli clnlemlerin ahnarak yrlhk olarak azalacak limit delerlere uyulmasr gerekmektedir tarihinden itibaren ise Hava Kalitesi Delerlendirme ve Ydnetimi Ydnetmelifinin k-l'inde yer alan azalttm oranlart, bu genelgenin K-II'sinde detaylandrnlmrq olup, yrllar itibari ile azalan hava kalitesi limit delerlerinin uygulanmasr gerekmektedir. Bilindifi iizere, Hava Kalitesi Delerlendirme ve Yonetimi Ydnetmeliline gore 31112/2013 tarihine kadar; 1. Uzun vadeli ve krsa vadeli srnrr delerler aqrldrlrnda, valilikler hava kalitesini iyilegtirmek igin programlar geliqtirir. 2. Krgrn binalann rsrnmasrndan kaynaklanan kiikt.irt dioksit ve asrh partikiiler madde igin kim ve Mart aylan arasrnda yerlegim alanlarrnda yaptlan dlgiimlerin ortalamast, agrlmamasr gereken krg sezonu ortalamasr uzun vadeli srnrr deferleri ile karqrlaqtrrrhr. 3. k-l A'ya grire yrlhk olarak azalan uzun veya krsa vadeli srnrr delerlerin bir veya daha lazlasrnrn aqrldr!r alanlarda, valilik, 6ngdriilen uygun <inlemleri alrr. 4. saslan tebli[1e diizenlenecek $ekilde inversiyon qartlanntn beklendi!i ve/veya inversiyonun gdriildiipii bcilgelerde veya hava kirlenmesinin hrzh artr$ gdsterdii bcilgelerde, valilikler bu durumlar oluqur oluqmaz insanlann ve gevrenin zarar g<irmemesi igin aqafrdaki dnlemleri almaya yetkilidir. Adres: hlibe],t MaI. Ceyhun AtrfKansu Cad. l27l Sok. No: l Balgat- qankaya/ankara Telefon e-posta: gov.lr iif":ifili,l'.,i,i.,,-",,, #U4' A

3 T.C, QVR V $HiRCiLiK BAKANLIGI Qevre Ydnetimi Genel Mtidtirlii$i a. Hareketlitesislerin igletiminin krsttlanmasr, b. Belirli temiz teknikler kullanrlmadrlrnda, araglar, di[er hareketli ve sabit kaynaklarrn gegici krsrtlanmasr, c. Hava kirlilifiini belirgin gekilde artrran tesislerde ve rsrnma sistemlerinde yakrt kullanrmrnrn krsrtlanmasr. 5. k-i A'da belirtilen ilgili kirletici konsantrasyonlarr hakkrndaki gi.incellenmiq bilgiler kamuoyuna medya, basrn, bilgi ekranlan veya bilgisayar a[t ve diler kolay ulaqtlabilir medya araglarr ile sunulur. Uyarr egikleri ile ilgili olarak kamuoyuna verilen bilgiler k- V'de listelenen ilgili detaylarr yansrtrr. 6. Hava kirlenmesinin k-i A'da belirtilen uyan egikleri seviyelerine ulaqtrlr yerlerde bdlgesel 6zelliklere ba!h olarak uygulanacak cinlemler, valilik tarafrndan belirlenir. 7. kl A'da belirtilen kirleticiler ile ilgili olarak ahnan dnlemler ve kirlilik seviyesi hakkrndaki bilgiler Bakanh!a gdnderilir. Bu ba$amda; yrllar itibariyle azalan hava kalitesi limit delerlerine uyum gergevesinde. cincelikle ildeki kirlilik kaynaklarrnrn ortaya konulmasr (hava kalitesi olgiim sonuglannn analiz edilmesi, emisyon envanteri gahgmalan vb.) ve Hava Kalitesi Degerlendirme ve Ytjnetimi Ydnetmelilinde belirtilen limit delerlerin agrlp agrlmamasr durumu goz dniinde bulundurularak ahnmast gereken onlemlerin uygulanmasr konusunda zamanlama, maliyet ve fizibilite galtgmalannrn yaprlmasr onem arz etmektedir. Temiz Hava ylem Planlan Yukarrda belirtildii izere, tarihli ve sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan Hava Kalitesi Deferlendirme ve Ycjnetimi Ydnetmeli$inde insan salh!r ve gevre agrsrndan 6nemli olan hava kalitesi limit delerlerinin azaltrlarak AB standartlanna uyum saglanmasr hedeflenmektedir. Bu ballamda, Ycjnetmelikte 2014 yirna kadar belirtilen hava kalitesi limit de[erlerini ve 2014 yrhndan sonra Avrupa Birligi limit delerlerini sallamaya ydnelik Temiz Hava ylem Planlartnrn hazrrlanmasr ve illerde hava kirlili$ini azahmaya yrinelik uygulamalann hava kalitesi konusunda ilde gahgan ilgili kurum/kuruluglarla gciriiqtiliip karara ballanmasr igin 6ncelikle Mahalli Qevre Kurulu Karan ile her ilgili kurum/kuruluqtan en az bir temsilci ile Komisyon kurulmast ve bu komisyonca il bazrnda hava kalitesi durumunun kirlilik kaynaklan ve hava kirlililini dnlemeye y<inelik yaptlan gahgmalarr delerlendirerek, yaprlacak gahqmalan ve ilave ahnabilecek tedbirleri belirlemeleri gerekmektedir. Kurulan bu Komisyon tarafindan il bazrnda hava kirliligini dnleyici olarak yaprlan ve yaprlacak gahgmalar ve ahnacak tedbirleri igerecek detayh gahgmalar (ahnmasr gereken rinlemlerin uygulanmasr konusunda sorumlu kurum/kurulugun belirlenmesi, uygulama zamantnln belirlenmesi, varsa yatlnm programrndaki maliyeti ve fizibilite gahqmalarr vs.) Mahalli Qevre Kurulunda karara baglanmah ve K-III'e gore yi.iksek kirlilik potansiyeli olan illerin en geg 2014 yrh Temmuz ayt sonuna kadar Bakanhla gondermelidir. Ayrrca K-lll'e gore diigiik kirlilik potansiyeli olan iller ise Bakanhkga hazrrlanacak 2013 yrh yrlhk hava kalitesi biiltenine grire ydnetmelifin k-l'inde belirtilen bir veya daha fazla limit deger artl tolerans paylan veya uyarr eqili aqrlmasr durumunda, en geg 2014 yrh Arahk ayl sonuna kadar Temiz Hava ylem Planlartnt Bakanhlrmrza gdndermelidir. Valiliklerin ilgili kurum ve kuruluglarla koordinasyon igerisinde (Bilyiikgehir belediyeleri/belediyeler ve hava kalitesi konusunda ilgili diler kurum ve kuruluglar) belirtilen siire iginde limit delerlere ulaqrlmasrnr sallamak igin ilde ahnacak gerekli dnlemlere y<inelik yatrnm programlart ve planlamalanna temtz hava eylem planlannda yer vermeleri Adres: hlibelr Mah. Ceyhun AtrfKansu Cad Sok No Balgat qankaya/ankara Telefon: 03 i e-postar gov.tr 4^ iiji:ilii--lii"^',"'' # L4

4 T.C. qvr V $HiRCiLiK BAKANLIGI Qevre Ydnetimi Genel Miidiirliigii gerekmektedir. Daha cince Bakanhlrmrza gonderilen Temiz Hava ylem Planlarrnda defigiklik ve/veya diizeltme dngdriilmekte ise revize edilen planlar da Bakanh$rmrza gdnderilmelidir. Gtjnderilen Temiz Hava ylem Planlan Bakanhfrmrzca deferlendirilerek uygun bulunan planlar il bazrnda uygulanacak <inlemlerin izlenmesi igin il miidtirliiklerimiz intemet sitelerinde yayrmlanacaktrr. Hava kirlili!inin cinlenmesine yrinelik uygulanabilecek onlemlere iliqkin dokiimanlar Bakanh!rmtz internet sitesinden duyurulacakttr. Yerel Diizeyde misyon nvanteri Hazrrlanmast Hava Kalitesi Delerlendirme ve Ydnetimi Ytinetmeli[inin temiz hava planr baghkh I I inci maddesinde "Qevre ve gehircilik il Mtidtirliikleri, emisyon envanterleri oluqturabilir." ifadesi yer almaktadtr. Ayrrca Bakanhlrmrz ulusal/bdlgesel/yerel diizeyde emisyon envanteri hazrrlamak velveya hanrlatmakla yiikiimliidi.ir. Bakanhlrmrz ulusal diizeyde emisyon envanteri galtqmalartnt baqlatmrg ve yiiri.itmektedir. Bakanhfrmrz hava ycinetimi politikalarr gergevesinde belirlenen ve drg kurumlara verilen taahhiitlerimiz gergevesinde belirli bir takvime gdre 8l il igin emisyon envanteri gahgmalan yaprlmasr hedeflenmigtir. misyon envanteri gahgmalarr Bakanltltmtzca iqbirli[i halinde yiiriittilecektir. Bu kapsamda illerin rsrnma, trafik ve sanayi baghklarrnda olmak i.izere, SO2, NOx ve PMro kirleticilerine iliqkin yerel emisyon envanterinin hazrrhklanna baglamast ve haztrladtklart emisyon envanterini bu genelgenin K-IV'iinde belirtilen takvime balh kalacak gekilde Bakanltltmrza gdndermesi gerekmektedir. Bakanhfrmrzca yiiriitiilen ulusal emisyon envanteri gahqmalarrna paralel olacak gekilde hazrrlanmrg ve iller tarafrndan kullanrlacak yardtmct dokiimanlar ve rapor formatr Bakanhfrmrzrn internet sitesinde duyurulacakttr. misyon envanterinde kullanrlacak veriler igin diser kurumlarla iqbirli!i halinde gahqrlmasr gerekmektedir. Bu genelgenin K-IV'ilnde yer alan takvim do$rultusunda emisyon envanteri gahqmalannr tamamlayan illerin her yrl yeni veriler ile giincelleme yapmalart gerekmektedir. illetin giincellenmig verilerini, K-IV'de belirtilen takvim sonrasrnda her yrhn Arahk ayr sonuna kadar diizenli olarak Bakanhla grindermeleri gerekmektedir. Hallan Bilgilendirilmesi Bilindigi nzere, tarihli ve sayrl Resmi Gazetede yaytmlanan Hava Kalitesi Delerlendirme ve Ydnetimi Y<inetmeliline gore kirleticilerin dr$ ortam konsantrasyonlarr ile ilgili giincellenen verinin bilgisayar agr, bilgi ekranlarr, basrn yayrn organlarr ve diler kolay ulagrlabilir medya aracrhlryla diizenli olarak kamuoyuna, gevre kuruluqlan. tiiketici kuruluglarr ve belirli hassas ntilus gruplarr ve diler ilgili salhk mercileri gibi ilgili kuruluqlara sunulmast ve uyan eqikleri aracrhlr ile de bazr olumsuz hava kalitesi durumlartndan halkrn bilgilendirilmesi ve uyanlmasr gerekmektedir. Ayrrca, uyarr egilinin tahmini veya fiili agrmlarr ile ilgili bilginin de kamuoyuna ve sallk kuruluglartna zamantnda verilmesi saflanmahdrr. Bu gergevede, 1. Hava kirlilinin yofun oldupu giinlerde ahnmasr gereken onlemler konusunda hassasiyet gosterilmesi igin halkrn bilgilendirilmesi, 2. Halkrn duyarhh[rnrn arttrnlmasr igin hava kirlili!i cilgtim sonuglart ile ilgili gtincel bilgileri gtinliik olarak; bilgisayar a!r, bilgi ekranlar/billboardlar/reklam panolan, bastn yayrn organlarr ve diler kolay ulaqrlabilir medya aracrhlryla diizenli olarak kamuoyuna, gevre kuruluglarr, ti.iketici kuruluqlarr ve belirli hassas niifus gruplart ve diler ilgili safhk mercileri gibi ilgili kuruluglara sunmalart, Adresi hlibe),lmah Ceyhun AtrfKansu Cad Sok. No: BalgaF qankaya/ankara Telefon: e-posta: gov.tr Lar. n,r.474^, ', lektrorrk Ag "\!ri11 l rr Vk- I Ll- A

5 T.C. qvr V $HiRCiLiK BAKANLIGI Qevre Yonetimi Genel Miidiirliigii 3. Ozellikle kritik meteorolojik qartlarrn (inversiyon, diigiik rtizgdr hrzr vs.) oluqtu$u veya hava kirliliginin artr$ gostermesinin beklendi[i durumlarda halkrn dnceden bilgilendirilmesi, 4. Hava kirlili[inin yolun oldufu giinlerde dlrencilerin agrk alanda tdren yapmalartntn onlenmesi, 5. Krg gelmeden rince binalarda rsr kagafrnrn dnlenmesi, pencerelerin gift camh olmast ve binalarda 6zellikle drgtan yalrtrm yaprlmasr hususlannrn yakrt tasarrufuna katkrlart konulannda halkrn bilgilendirilmesi, 6. Okullarda ve resmi binalarda deligtirilmesi gereken pencerelerin gift camlt pencerelerle deliqtirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatrirlerde termostatll vana kullanrlmasr, 7. Resmi kurumlar, lojmanlar ve yerleqim yeri igerisinde yer alan sosyal tesislerde tst yalrtrmlna cincelik r erilmesi. 8. Okullarda ve resmi binalarda giriq kaprsrnrn kendililinden kapanabilir ve hava stzdtrmaz yaprlmasr 9. Hava kirliligi ile ilgili efitici programlann diizenlenmesi cinem arz etmektedir. Bu gergevede, ycinetmelilin etkin uygulanmasr, hava kalitesi limit de[erlerine uyum saglanmasr, genelge dolrultusunda alman kararlartn uygulanmast, gerekli denetimlerin yaptlmast ve genelge kararlarrnrn Belediye Bagkanhklarrna, Kaymakamhklara ve difer ilgili kurum/kurulug/birimlere duyurulmasrnrn sa$lanmasr, ilgili kurum ve kuruluqlarla birlikte gerekli dnlemlerin altnmast ve her kurum/kuruluq/birimin kendine dii$en gdrevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. KLR: -k 1- Bdlge ve Alt B<ilgelerin Listesi (3 Sayfa) -k 2- Hava Kalitesi Delerlendirme ve Y<inetimi Ydnetmeligi k-1, Limit Delerlerinde Azaltrm Tablosu (l Sayfa) -k 3- illerin Kirlilik Profilleri (2 Sayfa) -k 4- misyon nvanteri Haztrlama Takvimi (2 Sayfa) DAGITIM: 81 il Valiligi (Qevre Ve $ehircilik il Miidtirliigi.i) Adresr hlibeyt Mai. Ceyhun AtrfKansu Cad. l27l Sok. No: l Balgat- Qankaya/ANKARA Telefon: e-posta: gov.tr Faks: lektronik Ag: w\\\\'.csb!,:oy.tr

6 K-I Biilge ve Alt Biilgelerin Listesi B6LGLf,R 1. Marmara Bolgesi ($ekil 1'de I numara ile gcisterilmigtir.) 2. ge Brilgesi ($ekil I 'de 2 nrmara ile gdsterilmigtir.) 3. Kuzey ig Anadolu Btilgesi ($ekil I'de 3 numara ile gosterilmittir.) 4. Giiney i9 Anadolu Bdlgesi ($ekil 1'de 4 numara ile gijsterilmi$tir.) 5. Ofta Karadeniz Bcilgesi ($ekil l'de 5 numara ile gcisterilmiqtir.) 6. Dolu Anadolu Bolgesi ($ekil I'de 6 numara ile gdsterilmi$tir.) 7. Giineydogu Anadolu B<ilgesi ($ekil I'de 7 numara ile gosterilmigtir.) 8. Akdeniz Bdlgesi ($ekil I 'de 8 numara ile gosterilmigtir.) Tablo 1: Btilgelerdeki ilter Marmara Biilgesi ge Bdlgesi Kuzey If Anadolu Biilgesi Giiney Iq Anadoln Biils si Orta K^radeniz Btilsesi Dogu Anadolu Biilgesi Gltneydogu Anedolu Bdlgesi Akdeniz Bdlgesi I Balkesir L Avdrn 1. Ankara I Asrl I Adana 2. Bilecik a Denizli 2 Krflkkale 2 Aksarav 2. Corum 2. Ardahan 2. Batman 2. Gaziantep 3 Bursa 3. Izmir 3. Krrsehir 3 Giresun 3 Artvin 3 Binsirl 3 Hatav 4. Canakkale 4 Manisa 4. Burdur 4. Ordu 4 Bavburt 4. Bittis 4. K.Maras 5 dime 5 MuAla 5. Kutaiya 5. lsparta 5 Samsun 5 rzincan 5 Divzrbalrr 5. Kihs 6. lstanbul 6 Usak 5 skisehir 6. Karaman 6. Sinop 6. rzurum 6. lazr! 6. Mersin 7 Krrklareli 7. Bolu 7 Kayseri 7 Sivas 7 Giimiishane 7 Hakk6ri 7 Osmanive Kocaeli 8 DLizce 8 Konva 8. Tokat 8. Igdrr 8. Malatya 9 Sakarva 9. Zoneulda-k 9 Nevsehir 9 Kars 9. Mardin I0 Tekirdap 10. Karabuk 10. Nide I0 Rize l0 Mus 11. Yalova I I Bartrn l. Trabzon I L Siirt l2 Kastamonu l3 Cankrn l2 Sanlrurfa 13. Srmak 14 Tunceli

7 ALT BOLGLR Biiyiik Alt Biilgeler (Niifus > ) 1. Adana 2. Ankara 3. Antalya 4. Bursa 5. Diyarbakrr 6. Gaziantep 7. Mersin 8. istanbul f. izmir 10. Kayseri 1 l. Kocaeli 12. Konya 13. Manisa 14. Samsun 15. $anhurfa Kiigiik Alt Biilgeler (Niifus > ) 1. Adryaman 2. Afuonkarahisar 3. A[rt 4. Aydrn 5. Bahkesir 6. Qanakkale 7. Qorum 8. Denizli 9. dirne 10. lazr! 1 1. rzurum 12. skiqehir 13. Hatay 14. Isparta I 5. Kiitahya 16. Malatya 17. Kahramanmarag 18. Mardin 19. Mulla 20. Ordu 21. Sakarya 22. Sivas 23. Tekirda[ 24.'fokaf 25. Trabzon 26. Yan 27. Y ozgat 28. Zonguldak 29. Batman 30. $rmak 3 1. Osmaniye *Niifus verileri tarihine giire fuif in (Tiirkiye istatistik Kurumu) Adrese Dayah Kaylt Sisteminden ahnmr$trr. *AB projesi kapsamrnda tiim Tiirkiye igin 8 biilge, niifusu den fazla olan 15 "biiyiik alt biilge" ile niifusu den kiigiik olup den biiyiik olan 31 "kiigiik alt btilge" belirlenmigtir. q\ *'AA

8 N o) a, o a N tc bo 6) o (, bo :o.o co -,1.- -r oo bo aar *t 7l tt o oo = lf)lr)19 t) f.= aa:- ==-9 zz= croio :o 99 :o ca4 = oo5 <<6) x.=6 '*'d, o oy< ooo

9 \, f-l =;b ';; to!{ q?.rl>. 'Y.:rlP I!./ 1!T-8"9* o= 11V '=.< o!><:5 I 4 e dd 9DA=,f -b 4.o;e c -?^. l'-i"! i.i : g.! LB ; osq i *;s-; 5i ; 5&h,g >!IZ 6s.o 'i_.: (, )AO \o q Y )60 log t.. F. t-- N q doo )o0 N t:= 6li F].-; vi 't <D :q 6, LIJ :c 6.q 6 :9 6 'a :q a :9 s g r.9 I,'!o 9 e = g, r,9) i3 c5 r.d aa >cd (! 's, ) *tt ;r - I ob p :!! e,9 p ) iq :!! tr -. d \J :.= >1 = 4 l.= l.:.)r O.:r F o -s z o z z o (-) <: * l* =

10 ir-r,nnin rinr-ilir pno nillbni K-III illerin kirlilik profilleri; biiyiik ve ktiqi.ik alt bolgeler, Ulusal Hava Kalitesi izleme Agrna bafh hava kalitesi izleme istasyonlanndan ahnan 2012 Yth ve Krg Sezonu hava kalitesi verileri ve Hava Kalitesi Biiltenleri kapsamrnda yaprlmrqtrr. Gruplar igerisinde iller alfabetik olarak srralanmrqtrr. Tablo 3: illerin Kirlilik Profil Listesi YUKSK KiRLILIK POTANSiYLi BULUNAN illr l. Adana L Aksarav 2. Adryaman 2. Amasya 3. A&on 3. Artvin 4. Att 4. Bartln 5. Ankara 5. Bayburt 6. Antalya 6. Bilecik 7. Ardahan 7. Binsdl 8. Aydm 8. Bwdur 9. Bahkesir 9- Frzincan 10. Batman 10. Giresun I I Ritlis I I Karabiik DU$UKKIRLILIK. POTANSIYLI BULUNAN ILLR 12. Bolu 12. Kars 13. Bwsa 13. Kastamonu t4. Canakkale 14. Krnkkale 15. Cankrrr 15. Krrklareli I6. Corum 16. Krsehir 17. Denizli 17. Rize 18. Diyarbakrr I8. Sinop 19. Diizce 19. Tunceli 20. dime 20. Usak 21. lazl 21. Yalova 22. rzurum 23. skisehir 24. Gazrantep 25. Glimiighane 26. Hakkiri 2'7. Hatay 28. Idr 29. Isparta 30. istanbul 31. izmir 32. Kahramanmaras 3 3. Karaman J4. Kayseri 35. Kilis 36. Kocaeli 37. Konya 38. Ktitahya 39. Malarya 40. Manisa 41. Mardin 42. Mersin 41. Mugla 44. Mus 45. Nevsehir 46. Nigde /d\

11 47. Ordu 48. C)smanive 49. Sakarva 50. Samsun 51. Situt 52. Sivas 53. Sanhurfa 54. Smak 55. TekirdaA 56. Tokat 57. 'frabzon 58. Van 59. Yozgat 60. Zonguldak

12 K-IV MiSYON NVANTRi HAZIRLAMA TAKViMI Bakanlrlrmrzca yaprlan emisyon envanteri hazrlama takviminde belirtilen yrllar itibari i1e; Tiirkiye Cografik 7 Bolgesi kapsamrnda; Marmara Bcilgesi'nde yer alan iller bagta olmak iizere, srrasr ile ge ve Akdeniz, Giineydofu Anadolu ve Karadeniz, i9 Anadolu ve Dolu Anadolu'da yer alan iller olmak izere emisyon envanteri takvimi tamamlanacaktrr. Tablo 4: illerin misyon nyanteri Hazrrlama Takvimi II, AT)I BALIKSIR BiLCiK BURSA CANAKKAL DIRN istanbul KIRKLARLI KOCALi SAKARYA TF],KiRDAG YALOVA ADANA AFYON ANTALYA AYDIN BI]RDUR DNiZLi HATAY ISPARTA IZMIR KAHRAMANMARA$ KiITAHYA MANiSA MRSiN MIJGLA OSMANiY USAK ADIYAMAN AMASYA ARTVIN BARTIN BATMAN BAYBURT BOLU CORUM DiYARBAKIR DUz'C GAZiANTP GiRSUN GUMUSHAN KARABUK KASTAMONU KII,IS TARIH 2014 Aralk 2014 Aralk 2014 Aralrk 2014 Arahk 2014 Arahk 2014 Aral:k 2014 Arallk 2014 tualft 2014 Aralrk 2014 Aralk 2014 AraLk 2015 Aralk 2015 AraLk 2015 Aruhk 20I 5 Aralrk 2015 Aralrk 20I 6 Aralrk Aralrk 2016 Aralk 2016 Aralrk 2016 Aralk 2016 Aralrk 2016 AraLk 2016 Aralk 2016 A-rabk 20l6 Arahk

13 MARDiN ORDU RIZ SAMSUN SiiRT SINOP SANLIURFA SIRNAK TOKAT TRABZON ZONGULDAK AGRI AKSARAY ANKARA ARDAHAN BiNGOL BiTLiS CANKIRI LAZIG RZiNCAN RZURUM SKiSHiR HAKKARI IGDTR KARAMAN KARS KAYSRi KIRIKKAL KIR$HIR KONYA MALATYA MU$ NVSHIR NiGD SIVAS TUNCLI VAN YOZGAT 2016 AraLk 2016 Aralft 2016 Aralrk 2016 Aralrk 2016 Aralk 2016 Araltk 2016 tuahk 2016 AraLk 2017 Aralk 2017 Aralk 201'7 Aralk 2017 AraLk 2O1'7 Arahk 2017 Aralrk 201'7 AIal:lK 2017 Ara\k 201'7 *al K 2017 Aralk A /"/ \

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Ocak 2013 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı