Servis ve Montaj K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Servis ve Montaj K lavuzu"

Transkript

1 Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121

2 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel k lcal boru Is tma s ras nda so utucu ak flkan n ak fl yönü So utma s ras nda so utucu ak flkan n ak fl yönü Gaz - s v separatörü Klima aç kken, iç ve d fl üniteler çal flmaya bafllayacakt r. Sistem so utma konumunda çal flt nda kompresör, iç ünite evaporatöründen düflük s cakl ktaki, düflük bas nçl so utucu gaz emer ve d fl ünite s de ifltiricisine yüksek s cakl ktaki, yüksek bas nçl so utucu gaz verir. Gaz, eksenel ak fll fan yard m yla, s n r s s n d fl ortam havas na aktar r ve yüksek bas nçl so utucu ak flkan haline gelir. S v k lcal boru taraf ndan kesilir ve düflük s cakl ktaki, düflük bas nçl bir s v ya de iflir ve ard ndan iç ünite s de ifltiricisine akar. Santifrüj fan yard m yla s v buharlaflarak düflük s cakl kl so utucu gaza dönüflür ve iç ortam hava s cakl düflürülür. So utucu gaz kompresöre emilir ve yukar da aç klanan çevrim sürekli tekrarlanarak istenilen ortam s cakl korunur. Sistem s tma konumunda çal fl rken, 4 yollu valf yolunu de ifltirir ve so utucu ak flkan, so utma konumundaki gibi ters çevirme çevrimine akar. So utucu ak flkan, s - n r s s n iç ünite s de ifltiricisinde boflalt r ve d fl ünite s de ifltiricisinden s emerek heat pump çevrimini oluflturur. Bu çevrim sürekli tekrarlan r ve istenilen yüksek s cakl ktaki ortam s cakl korunur. 2

3 Uzaktan kumanda fonksiyon k lavuzu Uzaktan kumanda fonksiyon k lavuzu S cakl k parametresi u Odan n ayarl s cakl (Tset) u Odan n ortam s cakl (Tamb) Sistemin ana fonksiyonlar Klima çal flt r ld ktan sonra, kompresörün çal fl p çal flmad na bak lmaks z n, iki bafllatma aras ndaki zaman aral 3 dakikadan az olamaz, kompresör 3 dakika gecikmeyecektir ve oda s cakl de iflti inden dolay kompresör 6 dakika içinde durmayacakt r So utma konumu So utma durumu & ifllemi Tamb Tset+1 C ise SO UTMA modu aktif hale gelecek, kompresör ve d fl ünite fan bafllayacak ve iç ünite fan ayarlanm fl h zda çal flacakt r. Tamb Tset 1 C oldu unda klima ve kompresör duracak, d fl ünite fan 15 saniye geciktikten sonra duracak ve iç ünite fan ayarlanm fl h zda çal flacakt r. Tset-1 C<Tamb<T set+1 C oldu unda, klima eski modda çal flmaya devam edecektir. Bu modda, ters çevrimli valf çal flmayacak ve s cakl k ayar kapsam 16 C~30 C aras nda olacakt r. Tset +1 C Tamb. So utma ifllemine bafllama Tset -1 C 6 dak. 3 dak. 6 dak. Eski çal flma konumu So utma ifllemini durdurma D fl ünite fan ç ünite fan Ayarlanm fl olan fan h z Koruma fonksiyonlar u Donmay önleme korunumu Çal flma Durma Sistem test edildi inde, kompresör duracak, d fl ünite fan 15 saniye gecikecek ve çal flmay durduracakt r. ç ünite fan ayarl h zda çal flacakt r. Donmay önleme korunum fonksiyonu sona erdi inde ve kompresör 3 dakika kadar durdu unda, sistemi yeniden çal flmaya bafllayacakt r. Donmay önleme korunumu s ras nda D fl ünite fan ç ünite fan 3 dak. Ayarlanm fl olan fan h z Çal flma Durma u Afl r ak m korunumu Sistemin ak m ayarl de eri aflt nda, sadece fan çal fl r ve 3 dakika sonra afl r ak m sorunu giderilirse, ana cihaz önceki konumunda çal flmaya bafllayacakt r. 3 dakika kadar art arda afl r ak m korunum fonksiyonu çal fl rsa, bütün sistemi çal flmay durduracak ve stand by moduna girecektir; cihaz, uzaktan kumanda ile çal flt rmak gerekir NEM ALMA Konumu Nem alma koflullar ve ifllemleri Tamb>T set+2 C oldu unda, Nem alma ve So utma modlar bafllayacak ve d fl ünite fan ayarl fan h z nda çal flacakt r. Tset-2 C Tamb Tset+2 C oldu unda Nem alma modu bafllayacak, bu s rada iç ünite fan düflük fan h z nda çal fl r, kompresör 6 dakika kadar çal flt ktan sonra durur, d fl ünite fan 15 saniyelik gecikmeden sonra durur ve 4 dakika geçtikten sonra kompresör, d fl ünite fan ve iç ünite fan motoru çal flmay durdurur. 3

4 Bu modda, ters çevrimli valf çal flmayacak ve s cakl k ayar kapsam 16ºC~30ºC aras nda olacakt r. Tset +2 C Tset -2 C D fl ünite fan ç ünite fan Tamb. 6 dak. 6 dak. 4 dak. 4 dak. Düflük fan h z Düflük fan h z So utma Nem alma Çal flmay durdurma Çal flma Durma Koruma fonksiyonu u Donmay önleme korunumu Donmay önleme korunumu alg land nda, kompresör ve d fl ünite fan durur ve iç ünite fan düflük fan h z nda çal fl r. Donmay önleme korunum sorunu çözüldükten ve kompresör 3 dakika durduktan sonra, bütün sistem tekrar eski konumunda çal flmaya bafllar. Nem alma modu 6 dakika çal fl p 4 dakika durdu unda ve sistem donmay önleme korunumu alg land nda, kompresör ve d fl ünite fan durur ve iç ünite fan düflük fan h z nda çal fl r; Donmay önleme korunum sorunu çözüldükten ve kompresör 4 dakika durduktan sonra, sistem tekrar eski konumunda çal flmaya bafllar. Donmay önleme korunumu s ras nda D fl ünite fan ç ünite fan 3 dak. Düflük fan h z Çal flma Durma Is tma konumu Is tma koflullar ve ifllemi Tamb<Tset+2 C ise ISITMA modu aktif hale gelecek, kompresör, d fl ünite fan ve ters çevrimli valf çal flacak ve iç ünite fan 3 dakikal k gecikmeyle bafllayacakt r. Tamb>Tset +4 C oldu unda, kompresör ve d fl ünite fan duracak, ters çevrimli valf çal flacak ve iç ünite fan 60 saniye sonra duracakt r. Tset+2 C<T amb<t set +4 C ise, klima eski konumunda çal flmaya devam eder. * Bu modda, ters çevrimli valf çal flacak ve s cakl k ayar kapsam : 16 C~30 C olacakt r. Tset +4 C Tset +2 C D fl ünite fan ç ünite fan Ters çevrimli valf 6 dak. 6 dak. 3 dak. 3 dak. 3 dak. Ayarl fan h z Is tmay durdurma Eski çal flma konumu Is tmay bafllatma Ayarl fan h z Çal flma Durma Defrost koflullar ve ifllemleri Kondenser yard m yla buzlanma alg land nda, sistem defrost konumuna girer. Bu durumda, kompresör çal flmaya devam eder, d fl ünite fan, 4 yollu valf ve iç ünite fan çal flmay durdurur, çal flma lambas yan p söner; Sal n m ifllemi bafllam flsa, sal n m motoru da ayn zamanda çal flmay durduracakt r. Kondenser defrost iflleminin tamamland n alg lad - nda, d fl ünite fan, 4 yollu valf ayn anda çal flmaya bafllar ve iç ünite fan 3 dakikal k bir gecikmeyle çal flmaya bafllayacakt r. ç ünite fan çal flt ktan sonra sal n m motoru da çal flmaya bafllayacak, kompresör eski çal flma konumunda devam edecek ve çal flma lambas yan p sönmeyi durduracakt r. 4

5 Klima ilk aç ld nda, defrost süresi 10 dakika olacakt r ve sonraki defrost süreleri buzlanma durumuna ba l olacakt r; buzlanma ne kadar fazla olursa, defrost süresi o kadar uzun olacakt r (maks. 12 dak. min 3 dak.) Buz eridi inden defrost modundan ç k n. Defrost ifllemi s ras nda D fl ünite fan ç ünite fan Dört yollu valf 3 dak dak. 3 dak. Çal flma Koruma fonksiyonu u Yüksek s cakl a karfl koruma fonksiyonu Alg lanan evaporatör borusu s cakl çok yüksek ise, d fl ünite fan çal flmay durduracakt r; boru s cakl normale döndü ünden d fl ünite fan tekrar çal flmaya bafllayacakt r. u Gürültü korunumu Cihaz kapatmak için RUN/STOP (çal flt rma/durdurma) dü mesi kullan ld nda, ters çevrimli valf 2 dakikal k gecikmeyle duracak veya mod de ifliminde 2 dakikal k gecikme olacakt r. u Afl r ak m korunumu Afl r ak m korunumu, so utma konumundaki afl r ak m korunumu ile ayn d r Hava üfleme konumu Fan konumunda, sadece iç ünite fan çal fl r OTOMAT K konumu Bu konumda, sistem ortam s cakl ndaki de iflime göre çal flma konumunu otomatik olarak seçecektir (so utma, nem alma, s tma ve hava üfleme). Koruma fonksiyonu, ISITMA/SO UTMA konumundaki gibidir Di er fonksiyonlar Uyku fonksiyonu SO UTMA veya NEM ALMA konumunda, ayarl uyku fonksiyonu 1 saat kadar çal flt nda Tset (ayarl s cakl k) 1 C artacak ve 2 saat sonra Tset (ayarl s cakl k) 2 C artacakt r. Tset Tset 1 Saat Tset +1 C. Tset 1 C. Tset +2 C. Durma 2 Saat 2 Saat üstü Ayarl s cakl k Tset ISITMA konumunda, ayarl uyku fonksiyonu 1 saat kadar çal flt nda Tset (ayarl s cakl k) 1 C düflecek ve 2 saat sonra Tset (ayarl s - cakl k), 2 C düflecektir. ki dakika içinde s cakl k 2 C düflecektir. Ard ndan, klima bu ayarl s cakl kta çal flacakt r. Ayarl s cakl k Tset Tset 2 C. Otomatik konumunun uyku fonksiyonunun ayarl s cakl de iflmez Sal n m motoru kontrolü Klima aç ld ktan sonra, kademeli motor 0 konumuna dönecek ve hava ç k fl kanal n kapatacakt r. Klima aç ld ktan sonra, ayarl bir Sal n m fonksiyonu yoksa, yukar ve afla k lavuz kanatlar yatay konuma dönecektir. Bu durumda klima aç ld nda, Sal n m fonksiyonu da ayn anda çal fl r ve k lavuz kanatlar L ve D aras nda sal nacakt r. Klima kapat ld nda k lavuz kanatlar da kapanacakt r. ç ünite fan duracak, k lavuz kanatlar mevcut konumda duracak ve sal n ma son verecektir; fan çal flmaya bafllad nda k lavuz kanatlar sal nmaya devam edecektir. 5

6 Uyar sesi Kontrol ünitesi aç ld nda veya kablosuz uzaktan kumandadan sinyal ald nda, klimadan uyar sesi gelecektir Gösterge lambas Klima çal flt nda çal flma lambas k rm z yanar ve defrost ifllemi s ras nda lamba k rm z yan p söner. Zamanlay c ayarland nda, sar gösterge lambas yan p sönecektir Otomatik fan kontrolü Bu modda, ortam s cakl na ba l olarak, iç ünite fan otomatik olarak Yüksek, Orta, Düflük fan h z n seçecektir. Her bir h z n zaman aral 3 dakika 30 saniyedir Auto (otomatik) dü mesi Bu dü meye bas ld nda, klima Otomatik konumunda, iç ünite fan Otomatik fan h z nda çal flmaya bafllar, iç ünite fan ve sal n m motoru çal fl r; bu dü meye tekrar bas ld nda klima kapanacakt r. 6

7 Deneme Çal flmas için ve montaj iflleminden sonra kontrol edilecek maddeler Deneme Çal flmas 1. Deneme çal flmas na haz rl k» Bütün montaj ifllemi tamamlamadan cihaz aç lamaz.» Kontrol devresi ve bütün kablolar düzgün ba lanmal d r.» nce ve kal n borular n durdurma valflerini aç n.» Bütün yabanc maddeler (döküntü ve kablo vs.) cihaz n içinden ç kar lmal d r.» Ön paneli aç n ve manuel dü meyi Run (çal flma) konumuna ayarlay n. 2 Deneme çal flmas yöntemi (1) Klimay aç n. (2) Uzaktan kumandadaki ON/OFF (çal flt rma/durdurma) tufluna bas n. Düzgün çal flt klar ndan emin olmak için, çal flma konumunu (SO UTMA, NEM ALMA, ISITMA ve FAN) seçmek üzere MODE (konum) tufluna bas n. (3) Acil çal flt rma Montaj iflleminden sonra kontrol edilecek maddeler Kontrol maddeleri Montaj yeterince sa lam m? Kaçak testi yap ld m? s yal t m yeterli mi? Drenaj düzgün mü? Elektrik voltaj, bilgi etiketinde belirtilen voltaj ile ayn m? Devre ve boru do ru tak ld m? Cihaz güvenli bir flekilde toprakland m? Kablo, ilgili düzenlemelere uygun mu? ç ve d fl ünitenin hava girifl veya ç k fllar t kal m? So utucu ak flkan borusunun uzunlu u ve so utucu ak flkan flarj miktar kaydedildi mi? Kontrol edilecek maddeler Olas ar za Cihaz düflebilir, sallanabilir veya ses ç karabilir. Yetersiz so utmaya ( s tmaya) neden olabilir. Bu ulanma veya damlamalar meydana gelebilir. Bu ulanma veya damlamalar meydana gelebilir. Parçalar ar zalanabilir veya yanabilir. Parçalar ar zalanabilir veya yanabilir. Kaçak meydana gelebilir. Parçalar ar zalanabilir veya yanabilir. Yetersiz so utmaya ( s tmaya) neden olabilir. fiarj edilen so utucu ak flkan miktar n kullanmayabilir. 7

8 Ar za Analizi Devre kesici atm fl veya sigorta yanm fl. Devre kesicisi AÇILDI INDA, hemen atacakt r. Klimay açt n zda, devre kesicisi birkaç dakika içinde atacakt r. Cihazda ak m kaça olup olmad - n görmek için, topraklama hatt n n yal t m n test edin. Devrede veya kliman n parçalar nda sorun var. Bunlar, yal t m n s nmas ve kalkmas sonucu k sa devreye veya kesilmeye neden olurlar. Yal t m n direncini ölçün veya ar zalar tek tek giderin. Devre kesicisinin kendisinde bir sorun varsa, devre kesiciyi de ifltirin. Elektrik besleme devresi yok. Elektrik besleme devresini kontrol edin. Klima çal flm yor Klima aç ld ktan sonra tepki vermiyor (fifl tak ld ktan sonra uyar sesi duyulmuyor ve uzaktan kumandaya cevap verilmiyor). Elektrik fifli tak lmam fl veya temas yetersiz. Kontrol ünitesi sigortas atm flt r. Transformatörün ba lant s gevflek veya temas yetersiz ya da transformatör ar zal. Fifli kontrol edin ve düzgün tak n. Kontrol ünitesinin sigortas n de ifltirin. Ba lant kablosunu s k n ve transformatörün ç k fl voltaj n ölçün. Ar zal ise, transformatörü de ifltirin. Kontrol ünitesi hasarl. Kontrol ünitesini de ifltirin. Uzaktan kumandan n gücü yetersiz. Pili de ifltirin. Uzaktan kumanda sinyal alm yor (aç ld ktan sonra, ar zal olmad takdirde, bir uyar sesi duyulacakt r). Uzaktan kumanda ar zal. Al c gevflek veya temas yetersiz. Al c hasarl. lk önce, manuel dü meyi "AUTO" konumuna al n, e er her hangi bir tepki yoksa, yukar daki yöntemlere göre kontrol yap n. Dü meye bas ld ktan sonra normal çal fl yorsa, tekrar montaj konumunun ve sinyal al m kablosu ba lant s n n do ru olup olmad n kontrol edin. Do ru ise, sinyal al c s - n veya uzaktan kumanday de ifltirin. Voltaj çok düflük Voltaj kontrol edin. Nominal voltaj n %10 undan düflük ise, sebebini araflt r n, elektrik beslemesinin durumunu düzeltin ve dengeli voltajl elektrik beslemesini ilave edin. Su kaça Su ç k fl borusunda t kanma veya patlama. So utucu ak flkan borusu sarg s yeterince s k de il. Su ç k fl borusunu de ifltirin. Yeniden sar n ve s k n. 8

9 Uygun flekilde ayarlanmam fl s - cakl k Ayarl s cakl ayarlay n. So utma ( s tma) yükü uygun de- il. Tahmini so utma ( s tma) yükünü kontrol edin. kinci so utucu ak flkan borusunda kaçak var veya so utucu ak flkan yetersiz. Kaça kontrol edin ve onar n, ard nda vakum uygulay n ve gerekti i kadar so- utucu ak flkan ilave edin. So utucu ak flkan ak fl ar zas ün içindeki yüksek bas nç ile düflük bas nç borusu aras nda kaçak. 4 yollu valf ar zas ü de ifltirin 4-yollu valfi de ifltirin. K lcal boruda t kanma. K lcal boruyu de ifltirin. Yetersiz SO UTMA (ISITMA) ifllemi ç ve d fl ünitelerin ba lant borular n n s yal t m kötü. So utma sisteminde t kanma. Sistemin evaporatördeki bu ulanmadan veya yüksek bas nç manometresindeki bas nç de erinden dolay m t kand n kontrol edin ve sistemdeki sorunu çözmek için ölçüm yap n. Kal n ve ince borular n s yal t m n n iyi oldu undan emin olun. Bak r borunun mafsal ve aç kta kalan k s mlar da yal - t lmal d r. D fl ünite s de ifltiricisinde t - kanma. Is de ifltiricinin yüzeyinde biriken tozlar temizleyin. Hava filtresi t kal Filtreyi Temizleyin Hava dolafl m yetersiz. Fan h z çok düflük seviyeye ayarlanm fl Fan n dönme h z düflmüfl Fan h z n yüksek veya orta konuma ayarlay n. Kondansatör hasar. Kondensatörü de ifltirin. Motor hasar Motoru de ifltirin. D fl ünitenin montaj konumu uygun de il. D fl ünitenin montaj konumu için iyi havaland rma sa lanmal d r. D fl ortam s cakl çok yüksek. Ya mur koruma veya günefl fl nlar n koruma plakas n düzgün bir flekilde tak n. E er hala maksimum so uk hava gereksinimlerinizi karfl lam yorsa, klimay de ifltirmenizi tavsiye ederiz. Hava geçirmezli i yeterli de il. Kap lar çok s k aç l p kapan yor. Odada s tma cihazlar var. çerideki havay muhafaza edin ve çok fazla s yayan elektrikli cihazlar kullanmay n. 9

10 ç ünite fan motoru yanm fl veya ar zal ya da s koruyucunda sorun var. Fan motorunu veya ar zal parçay de ifltirin. Fan, hava üfleme konumuna ayarland nda çal flm yor. Motorun dahili s koruyucusunda, motorun ar zal olmas ndan dolay s k s k sorun ç k yor. Yanl fl ba lant. Fan motorunu de ifltirin. Devre flemas na bakarak ba lant y düzeltin. Fan kondansatöründen aç k devre veya hasar. Fan kondansatörünü, ayn tipte ve ayn özelliklere sahip yenisiyle de ifltirin. So utma ve s tma konumunda, kompresör çal fl - yor ancak d fl ünite fan çal flm yor. D fl ünite fan motorunda hasar. Yanl fl ba lant. D fl ünite fan kondansatöründe hasar. Fan motorunu de ifltirin. Devre flemas na bakarak ba lant y düzeltin. Fan kondensatörünü de ifltirin. ar zas. ü de ifltirin So utma veya s tma s ras nda, d fl ünite fan çal - fl yor ancak kompresör çal flm yor. ün çal flma kondansatöründe ar za. Voltaj çok düflük veya çok yüksek. Yanl fl kablo ba lant s Kondensatörü de ifltirin. Manostat tavsiye edilir. Devre flemas n düzgün ba lay n. Koruyucunun kendisi ar zal. So utucu ak flkan yeterli de il veya çok fazla. Afl r s nmad nda kompresör konta n n aç k olup olmad n kontrol etmek için bir multi metre kullan n. Aç ksa, koruyucuyu de ifltirin. So utucusu ak flkan n sesini ayarlay n. çok s cak ve koruyucunun çal flmas - na neden oluyor. K lcal boru t kal veya s cakl k artm fl. düzgün çal flm yor veya s k flm fl. Hava ç k fl valfi ar zal. K lcal boruyu de ifltirin. ü de ifltirin Koruyucunun kendisi ar zal. Koruyucuyu de ifltirin. Sal n m motorunun torku yetersiz. Sal n m fan çal flm yor. Yanl fl ba lant. lk önce, ba lant n n yanl fl olup olmad n kontrol edin. Yanl fl de ilse, parçalar de ifltirin. Kontrol ünitesi hasarl (IC 2003 hasarl, sal n m rölesi kapanm yor vs.) 10

11 Su kaça So utucu ak flkan borusu sarg s yeterince s k de il. Yeniden sar n ve s k n. ç ünite fan di er parçalara temas ediyor. Yerini ayarlay n. ç ünitede yabanc madde. Yabanc maddeleri ç kar n. çok fazla sallan yor. ün destek pulunu ayarlay n ve gevflek vidalar s k n. Anormal ses ve sars nt. D fl ünite borusunun temas. ç plakalar n temas. Temas eden boruyu ay r n. 1. Ba lant vidas n s k n. 2. Plakalar aras na emici kil koyun. D fl ünite kanad d fl panele temas ediyor. Kanad n yerini ayarlay n. den anormal ses geliyor. ü de ifltirin. Is nma s ras nda 4 yollu valften anormal solenoid valfi sesi geliyor. Solenodi valfinin içinde k sa devre meydana gelmifl; solenodi valfini de ifltirin. 11

12 Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras n garanti kart nda belirlenmifl yerlere ve afla da verilen yerlere kaydedin. Bilgi veya servis için sat c n za baflvurdu- unuzda bu model ve seri numaralar n kullan n. Model Seri Numaras ENKAY BEYAZ EfiYA MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: Fax: thalatç Firma ENKAY ELEKTRON K SAN. T C. LTD. fit. Adres : Alemda Cad. Site yolu No: Ümraniye/ stanbul Tel : Fax :

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

GENERAL ELECTRIC KLİMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENERAL ELECTRIC KLİMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ GENERAL ELECTRIC KLİMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Duvar Tipi Klimalar Duvar Tipi Ürün Gamı TİPİ MODEL MODEL NO DUVAR DUVAR DUVAR DUVAR DUVAR DUVAR Tek li Split Tek li Split Tek li Split Tek li Split M ulti Split

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Uzaktan kumandan n kullan m...5 3. Parçalar n

Detaylı

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r.

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. GARANT 2 YIL SALON T P SPL T KL MA TAL MATLAR Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. h Kliman n güvenli, düzgün ve etkili kullan lmas için, bu

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО

Detaylı

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10

Detaylı

VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Ç NDEK LER çindekiler...1 Klimalar n özellikleri...2 Güvenlik Önlemleri...3 Parçalar n adlar...5 Kliman n çal flmas...8 Uygun kullan m rehberi...13

Detaylı

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti.

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI Kullan m K lavuzu thalatç Firma Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. Adres: Levent Cad. No:46/2 1.Levent/istanbul Tel: (+90212) 324 05 55 Fax: (+90212)

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU

VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU SUPER INVERTER 9 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) SUPER INVERTER 12 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) SUPER INVERTER 18 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) GARANTİ 2 YIL çindekiler

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti PBK SERİSİ BASINÇLI HAVA KURUTUCU MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI SAYFA : 1/ 5 KOD : P-T- 127 REVİZYON : 1 TARİH : 14.04.2006 D İ K K A T! 1- Serin, havadar, kuru ve tozsuz bir ortama yerleştiriniz. 2- Boru

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 FS BAYMAK - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! UYARI! D KKAT! TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! UYARI! D KKAT! TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... HAZIRLIK... 4 ÇALIfiTIRMA... 5 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 7 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 8 F LTRE LAMBASI SIFIRLAMA...

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU KL MA (SPL T T P) Genel kullan m içindir ç ünite RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND

Detaylı

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9315340030-02. Türkçe Русский

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9315340030-02. Türkçe Русский OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANIM K TABI ROOM AIR CONDITIONER

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

GE Buzdolab. Kullan m ve Bak m K lavuzu

GE Buzdolab. Kullan m ve Bak m K lavuzu Kullan m ve Bak m K lavuzu GE Buzdolab Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras n garanti kart nda belirlenmifl yerlere ve afla da verilen yerlere kaydedin. Bilgi veya servis için sat c n

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları, her bir odada

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAC - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas için cihaz n z

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAC - 09 CHS ELITE BAC - 12 CHS ELITE BAC - 18 CHS ELITE BAC - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 08/2008 Rev 0 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU...3 2. ÇALIŞMA FONKSİYONLARI...4 2.1. Otomatik Çalışma Konumu... 4

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Detaylı

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9317263023-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9317263023-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANIM KILAVUZU ROOM AIR CONDITIONER

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL DO UTILIZADOR KULLANIM KILAVUZU ENGLISH PORTUGUÊS TÜRKÇE DXK09Z5L-S DXK12Z5L-S DXK15Z5L-S

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL DO UTILIZADOR KULLANIM KILAVUZU ENGLISH PORTUGUÊS TÜRKÇE DXK09Z5L-S DXK12Z5L-S DXK15Z5L-S USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH DXK09Z5L-S DXK12Z5L-S DXK15Z5L-S MANUAL DEL PROPIETARIO ACONDICIONADOR DE AIRE MANUAL DO UTILIZADOR APARELHO DE AR CONDICIONADO KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. Admiral KAD 8090

KULLANMA KILAVUZU. Admiral KAD 8090 KULLANMA KILAVUZU Admiral KAD 8090 A B C M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C A B C D E A B sekil 4 sekil 5 TW313-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW313 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu MODEL: GVA48AH-M3NNA5B/I GVA48AH-M3NNA5B/O Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı