II. DİN ŞÜRASI (I) TEBLİG VE MÜZAKERELERİ (23-27 KASIM 1998) DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI. Tas. No:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. DİN ŞÜRASI (I) TEBLİG VE MÜZAKERELERİ (23-27 KASIM 1998) DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI. Tas. No:"

Transkript

1 DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI II. DİN ŞÜRASI TEBLİG VE MÜZAKERELERİ (23-27 KASIM 1998) (I), TUı'4lyc Pljii!i1N ıt 'fi Isitım Mıışıınnıtlnrı M~rktıl;i KUtUphtHHıııi Tas. No: ANKARA-2003

2 ,, 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan ilmi Eserler 1 93 Tashih Abdi! AKTAŞ Mustafa KAYA Yusuf APAYDIN Ali Osman PARLAK Dizgi Mehmet KARAVAŞ Hasan EKİNCİ HüseyinDiL Grafik RecepKAYA Baskı Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Mat. Tıc. İşl. Tel: (0.312) 354 9I Y ISBN: TkNo: 975-I ISBN: 975-I Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı Derleme ve yayın Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312)

3 554 II. DİN ŞÜRASI TEBLİÖ VE MÜZAKERELERİ YURT DIŞINDAKi VATANDAŞLARIMIZIN MİLLİ VE DİNİ KiMLiKLERİNİN KORUNMASINDA UYGULANACAK YENİ İRŞAD USULLERİ OsmanBARIŞ Allah a haıml, Resulüne selatu sc bm ile sözlerime başlarım. Sayın Başkan, Değerli Kurul Üyeleri! Bu konuyu seçmiş olmamın sebebi, yurt dışında beş yıl görevli olarak bulunmuş olmamdır. Tebliğimi gözlem ve tecrübelerime dayanarak hazırladım. İsHim kabalığı ve cehaleti yok etmek için gelmiş, ilmeve ahhika dayalı bir sistemdir. Kur'an-ı Kerim ilmin temel vasıtası olan ''kalem"i ismen zikrederek ve "oku" emriyle nazil olmaya başlamıştır. Peygamberimiz'e, nazil olan ilk ayetlere baktığımızda, İslam binasının "rab-insan-ilim" üçlüsü üzerine tesis edildiğini göiürüz: "Yaratan rabbinin adıyla (besmele ile) oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku ve öğren! İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran rabbin ekremdir (en cömerttir)"<ıı. İnsamn Yaratılış Gayesi İnsanı yarattıklarının pek çoğuna üstün kılan Cenab-ı Allah; "Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kı/dık. Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık."<ıı İnsanın yaratılış gayesi de Kur'an-ı Kerim'de "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım"<3> şeklinde açıklanmaktadır. "Allah'a kulluk etmek" olarak ifade edilen bu gayeye hangi yolla ulaşabileceğimiz de Kur'an'da çok net bir biçimde ortaya konulmuştur. Kulları içinden ancak bilenler, Allah'tan gereğince korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.< 4 ı Mekke'de nazil olan ayetlerden birinde, Peygamberimiz'e Allah şöyle öğütte bulunur: "Deki; Rabbim, benim ilmimi artırır"< 5 >Yine Kur'an-ı Kerim insanlar arasında tek üstünlük ölçüsü (1) A1ak 96/1-5. (2) İsrii 17n0. (3) Zfuiyat (4) Fatır 35/28. (5) Taııa 20/14.

4 II. DİN ŞÜRASI TEBLİG VE MÜZAKERELER1 555 olarak ilmi göstermiştir. "Hiç bilenler/e bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür."<6l Dinde İrşad ve Tebliğin Önemi İnsamn yaratılış gayesi "Allah'a kulluli' olunca, ona bu gayeyi hatırlatınale ve vazifesini )'erine getirmede yol göstermek için bizzat Cenab-ı Hak peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Peygamber ve onların getirmiş olduğu ilahi' mesaj insanları yaratılış gayelerine ve kulluğa irşad amacım taşır. "Emir bi'l-ma'rufve nehiy ani'l-münker" bütün semavi dinlerin özünde mevcuttur. Hz. Adem hem ilk insan hem de ilk nebfdir. İnsanlık hiçbir dönemde uyarıcısız (nezir) bırakılmamıştır. "Emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'l-münker" yolund::ı ni c nehller ~e h id olm u~ e w \'l' cef~,y~ı k~ıtlaııınl)brdır. ( HL. Zckcrıyy~ ı. Yahya gibi). Peygamberlerin bile uğruna şehid olmaktan geri durmadığı "tebliğ ve irşad" vazifesinin önemine Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde de işaret edilmektedir. "Size rabbimin vahyettiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah tarafindan gelen vahiy ile biliyorum?> "Size rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğiitçüyiim."<sı Muhatap olarak bütün insanlığı hedefleyen Kur'an-ı Kerim ve O'nun tebliğeisi Hz. Muhammed davet ve irşadda belli bir metot takip etıniştir. "Ey Resul! Rabbinden sana indiri/eni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu, Allah, kiifirler topluluğuna rehberlik etmez."(9> Konumuz "irşad" usulleriyle" alilkah olunca Kur'an ve Hz. Peygamber'in metpduna dair birkaç nokta üzerinde durmak uygun olacaktır. Kur'an ve Sünnetle Tebliğ ve İrşad Usulü Allah'ın mesajımn insanlığa intikalinde beşeri bir varlığın (Peygamber'in) ve beşerf bir vasıtanın (!isan) kullanılmasının zarureti açıktır. Bu hususu açıklamak için Kur'an-ı Kerim'de şu ayetin yer aldığım görmekteyiz." (Allah'ın emirlerini) Onlara iyice açıklasm diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Sonra da Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü o, güç ve hihnet sahibidir."< 10 > İsrailoğulları'na ilahi kitaplar nasıl Hz. Davfid ve Hz. İsa'nın Iisam ile gelmişse, "İsriiiloğullan 'na ilahi kitaplar nasıl Hz. Davfid ve Hz. İs1l'nın li sam ile gelmişse, "İsriiiloğulları'ndan kiifir olanları da, Davfid ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi, söz dinlememeleri ve sının aşmalarıdır." 01 > İslam Peygamberi'nde Kur'an-ı Kerim, toplumun konuştuğu dil ile yani ana dili ile (6) Zümer 39/9. (7) A 'raf 7/62. (8) A'rfıf 7/62. (9) Milide 5/67. (1 O) İbrahim 14/4. (ll) Mrude 5n&.

5 556 II. DİN ŞÜRASI TEBLİÖ VE MÜZAKERELERİ gönderilmiştir. Zira, maksat onun anlaşılmasıdır. "(Resulüm!) Biz Kur'an-ı sadece, onunla Allah'tan sakınanları müjdeleyesin ve inat edenleri uyarasın diye senin dilinle (in dirilip oku tarak) kolaylaştırdık".cııı "Anlayabilesiniz diye, Biz onu Arapça bir Kur' an olarak indirdik."cm (Bu) ayetleri, bilen bir toplum için Arapça bir ok:unuşla açıklanmış bir kitaptır."cı 4 ı Bu noktada şu tesbiti yapmamız mümkündür. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i inzal huyururken muhataplarımn dil ve kültür durumlarına büyük bir önem atfetmiştir. Bu tesbit diğer semavf kitaplar için de geçerlidir. "Biz bunu yabancı dilde Kur'an yapsaydık diyeceklerdi ki ayetleri açıklanmalı değil mi? Bir Arap yabancı dilden (ne alar)? De ki; bu kitap inananlar için hidayet ve şifadır".cısı Peygamberimiz de hayatı boyunca ishim'a davet mektupları ile gönderdiği elçilerini, gidilen yerin dilini bilen kimselerden seçmiştir.<'6) Kısaca belirtmek gerekirse, günümüzde tebliğ \ e ir~ad faaliyetleri yürütülürken dikkate alınması lazım gelen en önemli husus; muhatabı iyi tammak ve ona hangi noktalardan ve ne şekilde yaklaşılacağını iyi tesbit etmektir. Kur'an ve Sünnet bu ölçüye dikkat çekmektedir. "Biz peygamberler, insanlara mertebelerine göre muamele etmek ve onlann anlayış ölçülerine göre konuşmakla emrolunduk".(17> Tebliğcilere de "insanlara mertebelerine göre muamele edeniz."cıııı tavsiyesinde bulunmuştur. Avrupa'da Takip Edilecek İrşad Usulleri İrşad usullerinin belirlenmesinde esas alınacak en önemli ölçü; muhatabın sosyal, kültürel ve psikolojik konumudur. Bu açıdan yurt dışında ve bu arada Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla ilgili irşad hizmetlerinde takip edilecek metot ve usulleri düşünürken, bu insanlar sosyal ve kültürel problemlerini öncelikle tesbit etmemiz gerekir. Bilhassa Avrupa'da bu problemleri şu şekilde sıralamamız mümkündür. 1- Dinf Problemler: Günümüzde Avrupa'da dinf sahada sunulan hizmetler oldukça sınırlı bir alana inhisar etmekte ve genelde yaşlı kesimi muhatap almaktadır. Bilhassa üçüncü ve dördüncü nesil ve bayanlarla bir iletişim kopukluğu söz konusudur. Birçok dindar ailenin çocuğu inançsızlık bataklığına düşmüş ve düşmeye de devam etmektedir. Zira bu çocuklarla iletişim kuracak, onların diliyle kendilerine hitap edecek ve onların sosya psikolojik durumuna vakıf ve onlara hizmet sunacak ehliyetli irşad elemanlarının sayısı oldukça azdır. Bu vatandaşlarımızın bütün problemlerini kendi problemi gibi değerlendiren, çareler arayan, bu yüzden uykuları kaçan vatandaşının derdi ile hem dert olan görevliler, problemleri çözme yolunda mesafe katedecektir. Allah Peygamber'ine hitaben; "Demek bu söze (Kur'an'a) inanmazlarsa bir üzüntü duyarak arka- (12) Meryem 19/97. {13) Yfisuf 12/2. {14) Fussilet (15) Fussilet 41/44. (16) İbn Sa'd, et-tabakat, I, 258. (17) İhyaü Ulfimi'd-din, I, 63, 105. (18) Ebfi Davtld, Sünen, nr. 4842; Beyhaki, Adab, nr

6 II. DİN ŞÜRASI TEBLİÖ VE MÜZAKERELERİ 557 larından kendini adeta tüketeceksin."<' 9 > Bu ayetten mürşid ve diğer görevlilerin kendi payianna çıkaracağı dersler vardır. 2- Dil Problemi: Bugün Avrupa'da yaşayan bilhassa üçüncü ve dördüncü nesil, ciddi bir ana dili problemi ile karşı karşıyadır. Bu çocuklanmız ebeveynleri ile Türkçe anlaşmakta güçlük çekmektedir. Kültürlerin aktanınında vazgeçilmez unsur olan "dil" probleminin bir şekilde çözümlenememesi halinde bu gençlerimizin millf ve dinf kimliklerinin muhafazası zorlaşacak ve irşad hizmetlerinden de gereği gibi faydalanamayacaklardır. 3- Kültürel Problemler: Avrupa'da yaşayan insanımızdan özellikle Avrupa'da doğanlar veya çok küçük yaşta Avrupa'ya gidenler ciddi bir ikilem ve kültür çatışmasıyla karşı karşıyadır. Evde anne babasından aldığı kültür değerleri ile toplum ve eğitim kurumiarından :..ıldığı kültür değerleri arasındaki ciddi uyuşmazlık onları bunalımiara sevketmektedir. Bu sebeple üstün nitelikli, hafızası sağlam, bilgili "özel personel" yetiştirilip ve atamalan yapılmalıdır. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerekse diğer kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler cami çevrelerinde odaklaşmış ve yaşlı kesimi muhatap almaktadır. Bu hususta oradaki yaşlı vatandaşlann, din görevlilerinin gençlerle ilgilenmesini hazmedemedikleri bir vakıadır. Görevlilerin gençlerle özel ilgisi, yaşltiann çeşitli iftira ve şikayetlerine sebep olmaktadır.. Çözüm Önerileri 1- Din Eğitimi Bu güne kadar Avrupa'da sunulan dinf hizmetler faydadan uzak olmamakla beraber oldukça sınırlı biralanda kalmıştır. Üçüncü ve dördüncü neslin dil ve kültürel problemleri göz önüne alındığında bu hizmetlerin etki alanı daha da daralmaktadır. Bu durumda yapılması gereken "yerinden" hizmete yönelmek ve buna ağırlık vermektir. Yani dini ve ilim adarnlannı yetiştirmek dahil, Avrupa' daki insanımızın kendi eğitim ve öğretim müesselerini kurmasında devlet olarak onlara öncülük etmeliyiz. Bu vatandaşlanmız her bakımdan kendi ayarlan üstünde durabilecek konuma getirilmelidir. Bu durumda dil problemi olmayan ve yaşadığı toplumun kültürüne vakıf din ve ilim adamlan yetişecektir. Bu noktada Gibb ve Renon gibi müsteşriklerin şu sözünü hatırlamakta fayda görüyorum. "biz Gazzalf kadar devrinin kültürüne hakim ikinci bir insan bilmiyoruz." 2- Dil Probleminin Halledilmesi Biraz önce Kur'an ve Sünnet'te muhatabın "din" probleminin dikkate alındığım örnekleriyle ortaya koymaya çalıştık. Zira dil muhataba ulaşmakta en önemli iletişim aracı olma özelliğini korumaktadır. Bu sebeple; dinin ve millf kimliğin vatandaşianınıza anlatımında ana dilin önemi izahta~ varestedir. Bu açıdan ilgili ülkelerin konum ve yönet- (19) Kehf 18/6.

7 558 II. DİN ŞÜRASI TEBLİÖ VE MÜZAKERELERİ melikleri de göz önünde bulundurularak bu ülkelerdeki bilhassa üçüncü ve dördüncü nesle ana dilleri ile millf ve dinf eğitim ve öğretimikanlan sunulmaya çalışılmalıdır. Bu hizmet cami lokallerinde üçbeş ihtiyarla meşgul olmaktan çok daha hayırlı bir hizmet olacaktır. Yalnız bu problemin çözümü bir günlük ve kolay bir mesele değildir. Bu açıdan problemin halline kadar geçecek zaman zarfında yeni kayıplann doğmasını önlemek için ara çözümlere ihtiyaç vardır. Bu noktada en erken yapılabilecek olanı, Avrupa ülkelerinde hizmet verecek olan din görevlisi ve öğretmenierin mutlaka gidecekleri ülkenin dilini öğrenmeleri gerekmektedir. Peygamberimiz'in tatbikatı da böyle olmuştur. Aynca bu husus cihanşümul bir din olan İslam dininin Avrupa'lılar arasında da tanınmasını kolaylaştıracaktır. Bir imam, en azından bir Batılı din adamı kadar Arapça'ya ilaveten bir Batı dili bilmelidir. Aksi halde dinf hizmetler birinci kuşakla yani yaşlı kesimle sınırlı kalacak \C gcııo;lıkk araınwjaki u.,:uruııı gıtllk<;c lıüyüyccektir. 3- Kültürel Alanda Verilmesi Gereken Hizmetler Avrupa'da doğan veya çok küçük yaşta yurt dışına giden çocuklaiı.mızın ciddi bir kültür çatışmasıyla karşı karşıya olduğunu yukanda belirttik. Türk-İslam kültürünün bu nesillere aktanlmasında en önemli rolü oynayacak müesseseler eğitim ve öğretim kurumlandır. Ama ne yazık ki bazı ülkelerde (Hollanda gibi) özel eğitim kurumlan açma imkanı bulunmasına rağmen, bu konuda gerekli ve yeterli girişimler bu zamana kadar yapılmamıştır. Kurulmuş olan İslam okullan da genelde Arap müslümaniann idaresinde olduğu için Türkler'in bu okullardan istifadeleri sınırlı kalmaktadır yılı sonlannda kurulmuş Avrupa'nın ilk ve tek İslam Üniversitesi "Rotterdam İslam Üniversisetisi" ile ciddi ve müsbet ilgimiz olmamıştır. Bu alanda hızlı okullaşmanın lüzumu bizce izahtan varestedir. Cami çevrelerinde verilen kültürel hizmetler yetersizdir. Kültürel hizmetlerde basın ve yayın kurumlannın önemi bilindiğine göre bu ülkelerde de millf kültür ve irşad hizmetlerinde bii kururnlardan azami ölçüde yararlanılmalıdır. Teklif ve Temenniler * Carniler, sosyal hizmetleri ihtiva eden birimleri de içerecek tarzda yapılmalı bu konuda tip projeler geliştirilmelidir. * Tatiller dikkate alınarak, irşad ekipleri daha sık gönderilmelidir. *Gezici vilizler ve Kur'an kursu öğretmeni tayinleri yapılmalıdır. *Nüfusu yoğun, cemaati çok olan camilere ihtiyaca yetecek kadar görevli tayin olunmalıdır. (V aiz, Kur'an kursu öğretmeni ve imam gibi.) * Aileler arası diyalogun geliştirilmesi için ev sohbetlerine ağırlık verilmeli, bu konuda bille programlar takip edilmelidir. (Dinf ve millf hikaye ve romanlar gibi.) * Cami demekleri ve okul aile birlikleri problemlere beraber çareler aramalıdır. *Yaşlı nüfusun (kadın-erkek) vakitlerini değerlendirip sosyal etkinlikleri sürdürfibilecekleri kıraathane ve şark kahvesi gibi yerler yaygınlaştınlmalıdır. * Din görevlisi olarak gönderilecek personelin yurt içindeki kurslan, gidecekleri til-

8 II. DiN ŞÜRASI TEBLİÖ VE MÜZAKERELERİ 559 kelere kaydınlmalıdır. Vakıf merkezleri bu iş için el verişle hala getirilip ülke, çevre ve çalışacağı yer hakkında bilgi sahibi olduktan sonra göreve başlatılmalıdır. *Yurt dışında izlenmesi mümkün olan TV yayınlarında Türkiye'yi tanıtıcı, belgesel ve bölgesel yayınlarla birlikte izlenme saatleri de dikkate alınarak rnillf ve dinf programlara ağırlık verilmeiedir. * Diyanet Dergisi ve Diyanet Çocuk Dergisi okullara, camilere ve kıraathanelere görevliler vasatısıyla ücretsiz olarak ulaştınlmalıdır. * Gençlerin ve çocukların!isan durumları da göz önünde bulundurularak Kur'an, Sünnet ve rnillf kültürümüzü ihtiva eden bol resimli, süreli yayıniann neşrine ağırlık verilmelidir. * Türk çocuklan için ana okulu, çocuk yuvası, kolej ve yurtlar belli bir proje dahilinde yapılıp işietilmelidir. *Yurt dışındaki üniversitelere devam eden gençlerirnizde her yıl bir artış olmaktadır. Bu gençlerle yakından ilgilenecek özel bir birim oluştıırularak uygun görüleniere burs tahsisleri yapılmalıdır. * Din görevlileri ile ilgili yapılan şikayetler incelenmeden görevli hakkında işlem yapılmamalıdır. * İrşad mevzularının güncel, aktüel, hurafelerden arınmış, gerçekçi ve ilrnf olmalarına hassasiyet gösterilmelidir. * Veli-Öğretmen ve din görevlisi iş birliği temin edilerek öğrenciler yakından izlenmelidir. * Gençlik şuraları tertip edilerek bu şuralarda problemierin tesbiti ve çareleri aranmalıdır. Şuralarda problemlere yönelik kapsamlı anketleryapılmalı ve değerlendirilmelidir. * Kütüphanelerde dinf ve rnillf kitaplada zenginleştirilmelidir. * Boyama kitaplan, yap-boz ve logolarla kültürümüzü tanıtan ve öğreten malzemeler üretme li ve çocuklara ulaştınlmaladır. *Ders araç ve gereçleri ile kitaplar basit, sade, kolay, anlaşılır ve uygulanır tarzda hazırlatılmalı. Bu kitaplarınher bölümünün sonuna test usulü soru ve cevapları konmalıdır. Zaman zaman görevliler milrifetiyle yapılacak anketlerle tesbit edilen problemlere çareler üretilmelidir. *Hz. Peygamber'in "işlerin en sevimiisi az da olsa devamlı olanıdır."ı:wı sözünden hareketle, "yurt dışında yaşayan Türk vatandaşının" 121 ı asimile olmalarını önlemek Türk ve müslüman kimliklerini koruyabilmelerini sağlamak için, devletin ilgili birimlerindenmüteşekkil, sahalarında uzman şahıslardan oluştıırulmuş vatandaşın meselelerini sürekli izleyip takip eden, plan ve programlar geliştiren bir kurumun kanunla çok acil olarak kurulmasında zaruret vardır. (20) Buhfui, İman, 32; Müslim, Müniifıkun, 78. (21) Çalışma Bakanlığına Bağlı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Gen. Müd. Son. Raporu. (Hürriyet, 22 Ekim 1998), Tarihli sayası.

9 560 II. DİN ŞÜRASI TEBLİG VE MÜZAKERELERİ l \ 1 * Düğün, nişan, sünet, mevlid, doğum ve cenazeye gerekli hassasiyet gösterhip özel programlar geliştirilerek uygulanmalıdır. * Vatandaşlarıınız tarafından inşa edilmekte olan yapılar için Türk mimarisi uygulama çalışmaları başiatılmalıdır. * Mahallf radyo ve televizyonlardan istifade edilerek millf ve dinf prograrnlar yapılmalıdır. * Millf ve dinf günlerin mana ve ehemmiyetini belirten broşürler hazırlanarak vatandaşıara ulaştırılmalı ve bu şuur canh tııtıılmalıdır. * Gönderilecek personelde aşağıdaki vasıfların aranılınasımn faydalı olacağı kanaatindeyim. a) Kendi ile barı~ık, çevresi ile uyumlu, b) Sabırlı, hoşgörülü ve üstün karakterli, şecaatli. c) Bencil olmayan, hislerine hakim, insiyatif sahibi. d) Objektif, halkı ile bütünleşmiş, yapıcı ve bütünleştirici şahsiyetler olmalıdır. * Dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan vatandaşlarıınızı dinf ve millf konularda tenvir edecek programlar İNTERNET' e yüklenıneli ve irşadın bu yolla yaygınlaştırılınası sağlanmalıdır. Saygılarımla...

Fatına Yılmaz. tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli. Yılmaz SORUNU. Ali Bulut. nru ılıl" "'~'"-""''--.n.ı~ru,,.-uu

Fatına Yılmaz. tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli. Yılmaz SORUNU. Ali Bulut. nru ılıl '~'-''--.n.ı~ru,,.-uu HURA..PE İLE MÜCADELEN1N N1CELİGİ VE N1TEL1Gİ ÜZERİNE Seyfettin Erşahin KADlNLAR ARASINDAKİ HURAFELER VE İSlAM'ıN HURAFELERE.un. "'- '" Fatına Yılmaz tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli Y1JRTDIŞI

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 sunuş Bekir BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Dünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerden her şeyin etkilendiği gibi Türk kamu yönetimi de etkilenmiş, yeni

Detaylı

30 Eylül 2009 Ankara

30 Eylül 2009 Ankara 4. Alevi Çalıştayı 30 Eylül 2009 Ankara Dizgi & Grafik DNA Medya Tanıtım Fevzi Çakmak Sokak No: 11/12 Kızılay - Ankara Tel: 0 312 230 77 55 Fax: 0 312 229 76 39 www.dnamedya.com Baskı Anadolu Bulvarı Meka

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 ANKARA 2012 SUNUŞ BEKİR BOZDAĞ BAŞBAKAN YARDIMCISI D ünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeler her şeyi etkilediği gibi Türk

Detaylı

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ DİNÎ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ Sonuç Bildirgesi (31 Ekim - 02

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

DİN HİZMETLERİ RAPORU

DİN HİZMETLERİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİN HİZMETLERİ RAPORU 2013 HİZMETE ÖZEL ANKARA-2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 9 GİRİŞ 11 I. BÖLÜM İRŞAT HİZMETLERİ İRŞAT HİZMETLERİ 15

Detaylı

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No: DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ 20-24 Eylül2004 1 ANKARA -Yf ~ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara - 2005 Diyanet İşleri

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR.

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 44 Ocak - Şubat - Mart 2015 ISSN 1305-5356 EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Toplumun Muhtaç Olduğu Üç İnsan Abdullah

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler M.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 37 (2009/2), 5-14 Kuruluşunun 50. Yılı Münasebetiyle Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ*

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

YRD. DOC. DR. YAKUP CiVELEK'

YRD. DOC. DR. YAKUP CiVELEK' YÜZÜNCÜ YIL ÜNiVERSiTESi İLAHİY AT F AKÜLTESİ DERGiSi SA YI: 2, ARALIK 1998 -Riyad Arap Dil Enstitüsü Ö rneğ i- YRD. DOC. DR. YAKUP CiVELEK' Dil, insanların birbirleriyle diyalog kurabilmeleri, duygu ve

Detaylı

= ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _

= ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _ ~ _ ~.. _.. i _--..,,..' _ -_,...r........... ~ ~... _... _.....ı 1 ' 1. L..J _... - --.... - -. 1., -.- - -... - 1., _ ~ _... ii _...... " i.. -_ ı.. -. -_... i i,... i.' -.... _._.... _1.1 -...... _.

Detaylı

Grafik & Tasarım: İlker ÇALIŞKAN. Aralık 2009, ANKARA 2009-06-Y-0003-763 ISBN 978-975-19-4374-3. Diyanet İşleri Başkanlığı

Grafik & Tasarım: İlker ÇALIŞKAN. Aralık 2009, ANKARA 2009-06-Y-0003-763 ISBN 978-975-19-4374-3. Diyanet İşleri Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2009 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. Aileye İlişkin Sorunlar - İstişare Toplantısı - Editör:

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Dum lupınar Üniversitesi Sayı: 1 Sosyal B ilim ler D ergisi Ocak 1999 EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şeydi KARAKUŞ* Y ard. Doç. D r. Veysel

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

BAŞKANDAN. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

BAŞKANDAN. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı BAŞKANDAN Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl gelişiyle nice manevî güzelliklerin yaşandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. MART 2015 SAYI 291 haberbülteni SAYFA 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA 09 ULUSLARARASI

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 84 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL SEMPOZYUMU 10 MAYIS 2013 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Enver KAYA Danıştay

Detaylı

Prof. Dr. Cemal Yıldız ile Ana dilin Önemine Dair

Prof. Dr. Cemal Yıldız ile Ana dilin Önemine Dair Prof. Dr. Cemal Yıldız ile Ana dilin Önemine Dair Prof. Dr. Cemal YILDIZ Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanıdır. Başlıca araştırma alanları

Detaylı

Perspektif. Sünneti Öğrenmek

Perspektif. Sünneti Öğrenmek Perspektif FEBRUAR / ŞUBAT 2011 Jg./Yıl: 17, Nr./Sa yı: 194 İslam Toplumu Millî Görüş Aylık Yayın Organı Sünneti Öğrenmek Kontakt: Jugendorganisation Stichwort: KFÖ Boschstr. 61-65 50171 Kerpen kfo@igmg-genclik.org

Detaylı