T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI 2 Aralık 2008 GENEL HUSUSLAR dönemini kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), Avrupa Parlamentosu ve Konsey in 15 Kasım 2006 tarih ve 1720/2006/EC sayılı kararıyla kurulmuştur (Karar metni için bkz. Ülkemizin bu Programa katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı, 3 Temmuz 2007 de yürürlüğe girmiştir. Genel amacı, hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğun ileri bir bilgi toplumu olarak gelişmesine, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha fazla ve daha iyi iş imkanlarına ve sosyal bütünlüğe katkıda bulunmak ve çevrenin gelecek kuşaklar için korunmasını sağlamak olan LLP, sağladığı proje ve bireysel faaliyet hibeleriyle katılımcı ülkelerin eğitim ve öğretim sistemleri arasında etkileşim, işbirliği ve hareketliliği desteklemeye dayanmaktadır. Her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları, öğretim elemanları, öğrenci ve öğretmenler, hayatboyu öğrenmenin her düzeyindeki yöneticiler ve öğreniciler, işletmeler dahil olmak üzere resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal paydaşlar ve işgücü piyasasındakiler, LLP nin yararlanıcı kitlesini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, bu Programı ülkemizde yürütmekten sorumlu kurum (Ulusal Ajans) olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, işbu Hayatboyu Öğrenme Programı Ülke Merkezli Proje ve Bireysel Faaliyetler 2009 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı nı yapmaktadır. Bu Ulusal Teklif Çağrısı, 2 Teklif Çağrısından oluşmaktadır: 1 Avrupa Komisyonu nun 8 Ekim 2008 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2009 Teklif Çağrısı (AB Resmi Gazetesi nde yayınlanmış Duyuru, LLP Genel Teklif Çağrısı: Stratejik Öncelikler 2009 Güncellemesi ve 2009 LLP Kılavuzu adlı üç belgeden oluşmaktadır. Tüm belgeler AB Komisyonu nun adresinde ve Başkanlığımızın adresinde yer almaktadır). 2 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Ülke Merkezli Proje ve Bireysel Faaliyetler 2009 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı (Bu metnin bütünü). Avrupa Komisyonu nun yayınlamış olduğu 2009 Teklif Çağrısı, Programa katılan ve aralarında Türkiye nin de bulunduğu 31 ülke için geçerli olacak Avrupa stratejik öncelik alanlarını, her bir programdan yararlanma şartlarını ve idari ve mali hükümleri içermektedir. Bu kurallar, bu Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülkemizden sunulacak proje tekliflerinde ve bireysel faaliyet başvurularında da aynı derecede geçerlidir. Potansiyel başvuru sahipleri için temel rehber niteliğinde olan ve yararlanıcılarda aranan şartlara ve başvuruların tabi olacağı genel değerlendirme kriterleri de dahil olmak üzere LLP kapsamında yer alan tüm alt programlara dair ayrıntılı bilgileri içeren 2009 LLP Program Kılavuzu (Lifelong Learning Programme (LLP) Guide 2009), aynı ölçüde ülkemiz için de geçerlidir. Diğer yandan, Program kuralları gereği, Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı nı tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, Programa katılan ülkelerin Ulusal Ajanslarının yürüttüğü ülke merkezli (merkezi olmayan) her bir alt program ve faaliyet için ilave ulusal öncelikler ilan etme, idari tedbirler koyma ve Komisyon un Program Kılavuzu nda belirlemiş olduğu alt ve üst sınırlar içerisinde olmak kaydıyla ulusal hibe miktarları uygulama yetkisi çerçevesinde 2009 döneminde ülkemizde geçerli olacak ulusal öncelikler, idari tedbirler ve ulusal hibe miktarları işbu Ulusal Teklif Çağrısı nda yer almaktadır. Alt 1/40

2 programların her biri çerçevesinde hangi tür proje tekliflerinin veya bireysel başvuruların sunulabileceği ve bu başvurulara sağlanacaerli ulusal öncelikler, bu Teklif Çağrısı nın ilgili yerinde belirtilmiş olup, her bir başvuru türüne yönelik 2009 Yılı Başvuru Formlarına Başkanlığımız internet sitesinin (www.ua.gov.tr ) ilgili sayfalarından ulaşılabilecektir. Ayrıca, başvuru usulüne ilişkin (başvurunun gönderileceği açık adres, kaç nüsha gönderileceği gibi) diğer önemli hususlar da ilgili alt programların sayfalarında yer almaktadır yılı başvuru formları ve bu formlarda yeralan şartlar, bu Teklif Çağrısının bir parçasıdır. Bu Teklif Çağrısı kapsamında yeralmayan ve her bir alt faaliyete özgü bazı detaylı teknik ve idari şartlar ile faaliyete ilişkin bazı kurallar, internet sitemizde ilgili faaliyetin sayfasında ayrıca belirtilebilecektir. Alınacak başvurulardan, AB Komisyonu Teklif Çağrısı, bu Ulusal Teklif Çağrısı ve Program kuralları çerçevesindeki teknik ve içerik değerlendirmesinde başarılı bulunanlara ülkemizin bu Program a katılımı sürecinde öngörülmüş olan bütçenin Başkanlığımızın kullanımına sunulması şartıyla ve bu sürecin tamamlanmasının ardından ilgili bütçe imkanları çerçevesinde hibe desteği sağlanacaktır. Hayatboyu Öğrenme Programı 2009 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli olarak yürütülen alt programlara ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir: Grundtvig Ziyaret ve Değişimler İlk başvuru 15 Ocak 2009 İkinci başvuru 15 Mayıs 2009 Üçüncü başvuru 15 Eylül 2009 Comenius ve Grundtvig Hizmet içi Eğitim Faaliyeti İlk başvuru 16 Ocak 2009 İkinci başvuru 30 Nisan 2009 Üçüncü başvuru 15 Eylül 2009 Comenius Asistanlığı 30 Ocak 2009 Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri 06 Şubat 2009 Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC) 06 Şubat 2009 Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları 20 Şubat 2009 Comenius Regio Bölgesel Ortaklıkları 20 Şubat 2009 Grundtvig Çalışma Grupları 20 Şubat 2009 Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri 27 Şubat 2009 Erasmus Yoğun Programlar (IP) 13 Mart 2009 Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği (Erasmus konsorsiyum yerleştirme sertifikası dahil) 13 Mart 2009 Erasmus Personel Hareketliliği (Öğretim elemanlarının ders vermesi ve personel eğitimi) 13 Mart 2009 Grundtvig Asistanlığı 31 Mart 2009 Grundtvig Gönüllü Projeleri 31 Mart 2009 Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri 09 Nisan 2009 LLP kapsamındaki Hazırlık Ziyaretleri başvuruları ise ziyaretin gerçekleşeceği tarihten 45 gün önce yapılmalıdır. Merkezi projeler için yapılacak Hazırlık Ziyareti başvuruları da aynı kurallar çerçevesinde alınacaktır. İrtibat Seminerleri faaliyeti için son başvuru tarihleri dönemsel olarak Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilmektedir. BAŞVURU FORMLARI ve BAŞVURU USULÜ: Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamındaki her bir alt faaliyete ait 2009 başvuru formları ve başvuru usulüne ilişkin teknik şartlar Merkez Başkanlığımız internet sitesinde ilgili alt program ve faaliyetin sayfalarında yeralacaktır. İlgili sayfaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. 2/40

3 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E VE BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI ALT PROGRAMLARA GÖRE DAĞILIM COMENIUS (OKUL EĞİTİMİ) PROGRAMI I ULUSAL ÖNCELİKLER Avrupa Komisyonu nun 8 Ekim 2008 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2009 Teklif Çağrısı nda Comenius Program faaliyetlerinin 2009 yılı öncelikleri ilan edilmiştir. Alınan başvuruların değerlendirilmesi sürecinde bu önceliklerin yanı sıra aşağıda belirtilen uygulamaya yönelik ulusal öncelikler ve idari tedbirler de dikkate alınacaktır: Comenius Okul Ortaklıkları (Comenius School Partnerships): 2009 yılında geçerli olacak uygulamaya yönelik ulusal öncelikler ve idari tedbirler aşağıda verilmiştir: 1. Uygulamaya Yönelik Ulusal Öncelikler: 1.1. Genel eğitim veren kamu okullarından yapılan başvurulara 10 puan eklenecektir Daha önce Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında hiç proje başvurusu yapmamış veya başvurusu kabul edilmemiş olan illerden gelen başvurulara 5 puan eklenecektir. Bu iller; Bayburt, Bitlis, Erzincan, Iğdır, Kırklareli, Siirt, Şırnak ve Yozgat tır. 2. İdari Tedbirler: 2.1. Comenius Okul Ortaklıkları için her okuldan sadece 1 başvuru kabul edilecektir. Eğer bir okul birden fazla başvuruda bulunursa o okul tarafından yapılan bütün başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bir okulun yeni bir hibe başvurusunda bulunabilmesi için Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamındaki mevcut ortaklığının (Leonardo, Grundtvig ve Comenius) resmen sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Devam eden ortaklığı bulunan okullardan gelen başvurular geçersiz sayılacaktır Başvurular ortaklığın iletişim dilinde doldurulacak olup, bu dil Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olmak zorundadır. Ancak, İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise, orijinal başvuru formlarına ek olarak bu formdaki bilgilerin Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir. Aksi taktirde başvuru geçersiz sayılacaktır Bir ortaklıkta ülkemizden sadece bir okul yer alabilecektir. Birden fazla okulun yer alması durumunda, bu okulların başvurularının tamamı geçersiz sayılacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, bir başvurunun geçerli sayılabilmesi için, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan ön değerlendirme kriterlerini de sağlaması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabi olup yine Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. 3/40

4 Comenius Okul Ortaklıklarına başvuran özel okullar, tüzel kişiliğe haiz olduklarını başvuru esnasında resmi olarak kanıtlamak zorundadırlar. Bunu kanıtlayamayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Başvuru yapabilecek okullar ve başvurabilecekleri ortaklık çeşidi aşağıdaki tabloda verilmiştir: İki Taraflı Çok Taraflı ve İki Taraflı Ortaklıklar Ortaklıklar Okul Öncesi Eğitim Kurumları Genel Orta Öğretim Kurumları Meslek Okulları Çıraklık Eğitimi Veren Kurumlar Ana Okulları Genel Liseler Endüstri Meslek Liseleri Mesleki Eğitim Merkezleri Uygulamalı Anaokulları Fen Liseleri Ticaret Meslek Liseleri Yuvalar (3 6 Yaş Gurubu) Anadolu Fen Liseleri Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Kreşler (3 6 Yaş Grubu) Anadolu Liseleri Tarım Meslek/Teknik Liseleri İlköğretim Okulları Anadolu Öğretmen Liseleri Anadolu Tarım Meslek/Teknik Liseleri İlköğretim Okulları Sosyal Bilimler Liseleri Anadolu Sağlık Meslek Liseleri İlköğretim Okulları ve İş Okulları Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Görme Engelliler İlköğretim Okulları İşitme Engelliler İlköğretim Okulları Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları Eğitilebilir Zihizsel Engelliler İlköğretim Okulları Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okulları Spor Liseleri Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezleri Polis Kolejleri Çok Programlı Liseler Anadolu Turizm ve Otelcilik Liseleri Anadolu Meslek Liseleri Anadolu Teknik Liseleri Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri İmam Hatip Liseleri Anadolu İmam Hatip Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Adalet Meslek Liseleri Anadolu Adalet Meslek Liseleri Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Meslek Liseleri Ve İş Okulları İşitme Engelliler Meslek Liseleri Çok Programlı Liseler Meslek Liseleri Teknik Liseler Tablo C1: Comenius Okul Ortaklıkları başvurusu yapabilecek okullar ve ortaklık çeşitleri 4/40

5 Comenius Okul Ortaklıkları Kapsamındaki Faaliyetlerde Yer Alabilecek Öğretmen ve İdareciler Comenius Okul Ortaklıklarında sadece okul personeli ve öğrencileri katılımcı olabilecektir. Okullarda farklı statülerde öğretmenlerin çalışıyor olması nedeniyle okul personeli ifadesinin açıklığa kavuşturulması ihtiyacı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda bu bölümde yer alan kurallar konulmuştur. Bu bağlamda, yurtiçi faaliyetlere katılım konusunda bir öğretmenin verdiği ders saati ve statüsü (kadrolu, sözleşmeli, ücretli veya görevlendirmeli olması) bakımından bir sınırlama bulunmamaktadır. Yurtdışı faaliyetlere katılabilecek ve irtibat kişisi olabilecek personele ilişkin şartlar ise aşağıda sıralanmıştır: 1 Başvurusu kabul edilen okulda görev yapan idareciler ve kadrosu bu okulda bulunup en az 15 saat ders veren öğretmenler ile sözleşmeli/ücretli/görevlendirmeli olarak çalışan ve en az 15 saat ders veren öğretmenler projenin yurtdışı faaliyetlerine katılabilir ve projenin iletişim dilini bilmeleri koşuluyla irtibat kişisi olabilirler. Bunlara ek olarak, projenin yurtdışı faaliyetlerine katılımla ilgili istisnai durumlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir: a. Eğer okulda bu derse ilişkin açılan maksimum ders saati 15 saatin altında ise mevcut ders saati kadar ders veren kadrolu, sözleşmeli/ücretli veya görevlendirme ile okulda görev yapan bütün branş öğretmenleri. b. Ortaklığın iletişim dili müfredatta olmasına rağmen, bu dili bilen kadrolu veya sözleşmeli/ücretli personeli bulunmaması durumunda başka bir okuldan Valilik/Kaymakamlık tarafından görevlendirilen yabancı dil öğretmenleri. Bu öğretmenler de 1. maddede veya a şıkkında belirtilen ders saatlerine uymak zorundadırlar. Ortaklık iletişim dilinin okulların müfredatlarında bulunmaması durumunda, görevlendirme yoluyla öğretmen temini kabul edilebilir olmadığından, ortaklığın iletişim dilinin okul müfredatında bulunan dillerden birinde olması gerekmektedir. c. Kadrosu bir okulda olduğu halde birden fazla okulda görevlendirilen öğretmenler sadece bu okullardan birinin proje faaliyetlerinde yer alabilirler. (Bu öğretmenler de 1. maddede veya a şıkkında belirtilen ders saatlerine uymak zorundadırlar). d. Başvurusu kabul edilen ve müfredatında yabancı dil dersi bulunmayan anaokulu ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren okullarda, iletişim dilini bilen öğretmenin bulunmaması durumunda Valilik/Kaymakamlık oluruyla bir yabancı dil öğretmeni görevlendirilebilir. Yukarıda belirtilenlerin dışında ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili olarak Merkez Başkanlığımız ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 2 Bir öğretmen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında yürütülmekte olan birden fazla projede irtibat kişisi olamaz. Comenius Bölgesel Ortaklıkları (Comenius Regio Partnerships): Merkez Başkanlığımızca yürütülmekte olan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında 2009 Teklif Çağrısı dönemiyle birlikte ilk kez Comenius Bölgesel Ortaklıkları (Comenius Regio Partnerships) adıyla iki taraflı yeni bir ortaklık türü uygulamaya konulmuştur. Diğer ortaklıklarda olduğu gibi, ortaklık kapsamında en az bir AB üyesi ülkenin bulunması 5/40

6 gerekmektedir. Söz konusu ortaklıkların iki taraflı olması nedeniyle Türkiye dışındaki diğer ortağın AB üyesi 27 ülkeden biri olması zorunludur. Comenius Bölgesel Ortaklıkları okul eğitimi alanında görevleri olan bölgesel yönetimler arasındaki ortaklık esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda, sadece okul eğitimi alanında görev ve sorumluğu olan bölgesel/yerel makamlar proje sahibi olarak başvuru yapabileceklerdir. Comenius Bölgesel Ortaklıkları için ülkemiz bakımından uygun bölgesel/yerel makamlar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri olarak belirlenmiştir. Ancak aynı ortaklıkta, o bölgeden en az bir okul ile en az bir ilgili kurum/kuruluşun da (gençlik spor klubü, okul aile birliği, üniversitelerin eğitim fakülteleri, bilim ve sanat merkezleri, müzeler, kütüphaneler, rehberlik ve araştırma merkezleri, bilgisayar veya yabancı dil kursu veren kurum ve kuruluşlar vb gibi) ortak olarak yer alması zorunludur. Comenius Bölgesel Ortaklıkları hakkında ayrıntılı bilgi için Hayatboyu Öğrenme Programı Kılavuzu 2009 a (LLP Guide 2009) bakınız. Her İl Milli Eğitim Müdürlüğü sadece bir proje başvurusunda bulunabilir. Birden fazla Comenius Bölgesel Ortaklıkları başvurusunda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapmış oldukları tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, bir başvurunun geçerli sayılabilmesi için, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan ön değerlendirme kriterlerini de sağlaması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabi olup yine Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. Hazırlık Ziyaretleri 1 (Preparatory Visits): Bu faaliyetlerin amacı okulların Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında ortaklık kurmaları ve proje üretmelerini sağlamak olduğundan Okul Ortaklıkları için öngörülen idari tedbirlere paralel olarak bu faaliyetler için de aşağıdaki idari tedbirler geçerli olacaktır: 1. Bir okuldan sadece bir İrtibat Semineri/Hazırlık Ziyareti başvurusu alınacaktır. Birden fazla başvuru gönderen okulların bütün başvuruları ön değerlendirmede geçersiz sayılacaktır. 2. Başvuruların seminer veya ortaklığın iletişim dilinde doldurulmuş olması ve bu dilin Avrupa Birliği nin resmi dillerinden biri olması gerekmektedir. Başvuruda İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise orijinal başvuru formlarına ek olarak bu formda yeralan bilgilerin Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir. Söz konusu tercümenin eklenmemesi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. Yukarıdaki koşullara ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için internet sitemizde yayınlanacak olan ön değerlendirme kriterlerini de sağlaması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabii olup aşağıdaki uygulamaya yönelik ulusal önceliklere göre yapılacaktır: 1 Kamu okulları ve genel eğitim veren (mesleki olmayan) okullar tarafından yapılan başvurular (2 puan fazla verilecektir) 2 Önceki yıllarda en az sayıda Okul Ortaklıkları (proje) başvurusu alınmış ya da hiç başvuru alınmamış illerden gelen başvurular (Bunlar, hiç başvuru alınmayanlardan başlayarak toplam 5 ten az başvuru alınan iller olup sırasıyla şunlardır: Bitlis, Kars, 1 Bu faaliyet İrtibat Seminerlerini de kapsamaktadır 6/40

7 Mardin, Şırnak, Artvin, Bayburt, Bingöl, Düzce, Erzincan, Hakkari, Siirt, Van, Yozgat, Erzurum, Karabük, Kırklareli, Kilis, Rize, Tunceli, Ardahan, Edirne, Gümüşhane, Sinop, Tokat, Burdur, Iğdır, Niğde, Sivas) (2 puan fazla verilecektir) 3 Avrupa Birliği programlarının yaygınlaştırılması ve daha çok yararlanıcıya fırsat verilebilmesi için daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı ndan (LLP), yani Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig ve Ortak Konulu Program/Çalışma Ziyaretlerinden daha önce hibe almamış kişilere öncelik verilecektir (6 puan fazla verilecektir). 4 Daha önce okul ortaklıklarından yararlanmamış okullara öncelik verilecektir (5 puan fazla verilecektir). Hazırlık Ziyaretleri başvuruları, gerçekleşecek ziyaretin başlangıç tarihinden 45 gün önce Merkez Başkanlığımıza yapılmalıdır. İrtibat Seminerleri için son başvuru tarihleri ise dönemsel olarak internet sitemizden ilan edilmektedir. Ayrıca Comenius Bölgesel Ortaklıkları (Comenius Regio Partnerships) ve Merkezi Projeler kapsamında da Hazırlık Ziyareti başvuruları aynı kurallar çerçevesinde alınacaktır. Hizmet İçi Eğitim (In Service Training): 2009 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında bir başvuru sahibi, yalnızca bir kez hizmet içi eğitim faaliyetinden yararlanabilir. İkinci kez hibe başvurusu yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, aynı başvuru döneminde sadece bir başvuru yapılabilir; birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılır. Buna ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru dönemlerinde internet sitemizde yayınlanacak olan teknik kriterlerin (uygunluk kriterlerinin) de eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Hizmet içi Eğitim faaliyeti için uygulamaya yönelik ulusal öncelikler şunlardır: 1. Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında ders veren öğretmenler, eğitim kurumlarının her düzeyindeki idarecilere ve yüksek öğretim kurumlarındaki öğretmen eğitimi veren başvuru sahiplerine göre önceliklidir (3 puan fazla verilecektir). 2. Daha önce Hayatboyu Öğrenme Porgramı (diğer deyişle Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig ve Ortak Konulu Program/Çalışma Ziyaretleri) kapsamında hibe almamış başvuru sahipleri önceliklidir (7 puan fazla verilecektir). 3. Okul öncesi ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler önceliklidir (2 puan fazla verilecektir). 4. Önceki yıllarda bu faaliyet için beş ve daha az öğretmenin yararlandığı illerde görev yapanlar önceliklidir (3 puan fazla verilecektir). Comenius Asistanlığı (Comenius Assistantship): Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru döneminde internet sitemizde yayınlanacak olan uygunluk kriterlerinin (teknik kriterlerin) eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Comenius Asistanlığı ile ilgili olarak uygulamaya yönelik ulusal öncelikler şunlardır: Bireysel Comenius Asistanlığı başvurularında: 1. Kamu üniversitelerinde okuyan öğrenciler veya bu üniversitelerden mezun olanlar önceliklidir (2 puan fazla verilecektir). 2. Üniversite 3. sınıf öğrencileri, 4. sınıf öğrencilerine ve mezunlara göre önceliklidir (3 puan fazla verilecektir). 7/40

8 3. Hayatboyu Öğrenme Programı yararlanıcılarının yaygınlaştırılması amacıyla, son iki yıl içinde (31 Ocak 2007 den bugüne kadar) Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programına katılmamış olan adaylar önceliklidir (10 puan fazla verilecektir). Kurumsal Comenius Asistanlığına (ev sahipliğine), Tablo C1 de yer alan okullar başvurabileceklerdir. Bu okullar arasında: 1. Kamu okulları önceliklidir (10 puan fazla verilecektir). 2. Daha önce herhangi bir Comenius Asistanına ev sahipliği yapmamış olan okullar önceliklidir (5 puan fazla verilecektir). II ULUSAL HİBE MİKTARLARI Comenius Okul Ortaklıkları (Comenius School Partnerships): 2009 yılı için her bir okul ortaklığına verilecek hibe Avrupa Komisyonu tarafından götürü usülde düzenlenmiş ve Komisyon tarafından belirlenen hareketlilik (kişi) sayılarına göre iki yıllık olarak Ulusal Ajanslar tarafından ulusal hibe miktarları belirlenmiştir. Hibe miktarlarının belirlenmesinde, hibe kullanımına ilişkin önceki yıllardan edinilen deneyim ve çeşitli faaliyetler için Komisyon tarafından ülkelere göre belirlenmiş harcırah miktarları esas alınmıştır. Tablo C2 de Başkanlığımız tarafından 2009 yılı Comenius Okul Ortaklıkları için belirlenmiş ulusal götürü hibe miktarları verilmiştir. Çok Taraflı Ortaklıklar İki Taraflı Ortaklıklar Yapılması Gereken Asgari Hareketlilik Sayısı Götürü (Sabit) Hibe Miktarı ( ) Tablo C2: Comenius Okul Ortaklıkları İçin 2009 Yılı Hibe Miktarları Comenius Bölgesel Ortaklıkları (Comenius Regio Partnerships): 2009 yılında ilk kez başvuruları alınacak olan Comenius Bölgesel Ortaklıkları için Tablo C3 te verilen hibe miktarları, sadece proje süresince (2 yıl) yapılacak asgari hareketlilikler için verilecek olan götürü hibe tutarları olup, gidilecek mesafeye göre değişmektedir. Bunun dışında; başvuru formunda diğer proje faaliyetleri için talep edilen tutarlar da, Başkanlığımızın bütçe imkanları doğrultusunda ve Hayatboyu Öğrenme Programı Kılavuzu 2009 da (LLP Guide 2009) 4.F başlığı altında yer alan kabul edilebilir harcamalar kapsamında en fazla Avro ya kadar ve gerçekleşen tutarlar üzerinden desteklenecektir. Talep edilen proje bütçesinin (hareketlilikler için talep edilen götürü hibe tutarı + projenin diğer faaliyetleri için talep edilen hibe tutarı) Avro yu geçmesi durumunda, proje sahibi kurumun eş finansman katkısının olması gerekmektedir. Bu eş finansman katkısı; toplam proje bütçesinin (hareketlilikler için talep edilen götürü hibe tutarı + projenin diğer faaliyetleri için talep edilen hibe tutarı + eş finansman katkısı) % 25 i kadar olmalıdır. Diğer bir deyişle; eşfinansman katkısı, (hareketlilikler için talep edilen götürü hibe tutarı + projenin diğer faaliyetleri için talep edilen hibe tutarı) toplamının 1/3 ü kadar olacaktır. Projede çalışacak olan personelin 8/40

9 hali hazırda almış oldukları ücretler eş finansman katkısı olarak kabul edilmektedir. Bu katkı miktarının projede çalışan personelin maaş bordrosundaki brüt kazancı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamaların nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgi daha sonra Başkanlığımızın internet sitesinde (ilgili faaliyetin sayfasında) duyurulacaktır. Yapılması Gereken Asgari Hareketlilik Sayısı Bölgesel Ortaklıklar 4 Bölgesel Ortaklıklar 8 Bölgesel Ortaklıklar 12 Bölgesel Ortaklıklar 24 Götürü (Sabit) Hibe Miktarı ( ) 300 km > 300 km km > 300 km km > 300 km km > 300 km Tablo C3: Comenius Bölgesel Ortaklıklar İçin 2009 Yılı Hareketlilik Hibe Miktarları Hazırlık Ziyaretleri 2 (Preparatory Visits): Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri için verilecek olan hibe miktarları, bu Teklif Çağrısının sonunda yeralan Tablo PV1 de verilmiştir. Hizmet İçi Eğitim (In Service Training): Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri 6 haftaya kadar sürebilir. Ancak, bir kurs kapsamındaki hizmet içi eğitim faaliyetine katılım süresi asgari 5 tam iş günü olabilir. Diğer hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım daha kısa süreli olabilmektedir. Hibe miktarı; seyahat, vize masrafları, dil hazırlık masrafları (yabancı dil öğretmenlerine ödenmez ve azami 250 dur), kurs ücreti (günlük azami 150 dur) ve kurs süresi ile kursun düzenlendiği ülkeye göre günlük ve/veya haftalık olarak belirlenen harcırah tutarının (Bkz. Tablo C4) toplamından oluşur. Seyahat ve giriş/çıkış vize bedelleri, Komisyon kuralları çerçevesinde yapılması koşuluyla gerçekleşen tutar üzerinden ödenir. Özel ihtiyaçlar için talep edilecek olan hibe bedelleri, gerçekleşen tutarlar üzerinden ödenir. 2 Bu faaliyet İrtibat Seminerlerini de kapsamaktadır 9/40

10 Seyahat ve Giriş/ Çıkış Vize Masrafları Hariç Hafta 1 Hafta Haftalar ÜLKE 1. Hafta 1 Haftalık 2. Hafta 2 Haftalık 3 6. Haftalarda 3 6. Haftalarda Günlük Toplam Günlük Toplam Günlük Haftalık Toplam Harcırah Harcırah Harcırah Harcırah Harcırah Harcırah ( ) (7 gün) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) BE , , BG , , CZ , , DK , , DE , , EL , , EE , , ES , , FR , , I E , , I T , , CY , , LV , , LT , , LU , , HU , , MT , , NL , , AT , , P L , , P T , , RO , , SI , , SK , , FI , , SE , , UK , , I S , , LI , , NO , , Tablo C4: Comenius Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti İçin 2009 Yılı Harcırah Tablosu Comenius Asistanlığı (Comenius Assistantship): Görevleri 13 ile 45 hafta arasında sürecek olan Comenius Asistanlarına, Tablo C5 te yer alan ve gidecekleri ülkeye göre değişen haftalık harcırahlar ödenir. Asistanlara ayrıca, katılmaları halinde, Uyum Semineri için 200 Avro ya kadar gerçekleşen tutar üzerinden ödeme yapılır. Ancak; seyahat, seyahat sigortası, vize masrafları ve diğer harcamalar için başkaca bir ödeme yapılmaz. Özel ihtiyaçlar için talep edilecek olan hibe bedelleri, gerçekleşen tutarlar üzerinden ödenir. 10/40

11 Asistanlara görev yapacakları ülkenin resmi dilini öğrenmeleri amacıyla, dil hazırlığı için en fazla 250 Avro ya kadar gerçekleşen tutar üzerinden ödeme yapılır. (Asistan olarak gideceği ülkenin dilinde eğitim almakta olan öğrenci ya da almış olan mezun başvuru sahipleri hariç). ÜLKE Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Dahil İlk 13 Haftalık Harcırah Toplamı ( ) Hafta Arası Her Bir Ek Hafta İçin Haftalık Harcırah ( ) Belçika BE Bulgaristan BG Çek Cumhuriyeti CZ Danimarka DK Almanya DE Yunanistan EL Estonya EE İspanya ES Fransa FR İrlanda IE İtalya IT Güney Kıbrıs Rum Yönetimi CY Letonya LV Litvanya LT Lüksemburg LU Macaristan HU Malta MT Hollanda NL Avusturya AT Polonya PL Portekiz PT Romanya RO Slovenya SI Slovakya SK Finlandiya FI İsveç SE İngiltere UK Tablo C5: Comenius Asistanlığı Faaliyeti İçin 2009 Yılı Harcırah Tablosu 11/40

12 ERASMUS (YÜKSEKÖĞRETİM) PROGRAMI I ULUSAL ÖNCELİKLER: Avrupa Komisyonu nun 8 Ekim 2008 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2009 Teklif Çağrısı nda Erasmus Program faaliyetlerinin 2009 yılı öncelikleri ilan edilmiştir. Bu önceliklerin yanısıra Erasmus Programı ulusal öncelikleri ve idari tedbirleri aşağıdaki şekildedir: Öğrenci hareketliliği müracaatına ilişkin şartlar: Öğrenim amaçlı öğrenci hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır: Lisans için 2/4 veya 70/100; Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2.5/4 veya 75/100 ağırlıklı ders ortalamasına mevcut olması gerekir. Nihai başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalaması % 50; yabancı dil bilgisi % 50 etki edecektir. Yabancı dil kriterinde üniversitelerce tüm öğrencilere şeffaf ve adil bir sınav yapılarak sonuç değerlendirilebilir. Ancak tüm öğrenciler aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır. Yerleştirme/staj için yapılacak başvurularda öğrenim amaçlı hareketlilikte olduğu gibi aynı kriterler başvuru ön şartı kabul edilecek, ancak başvuru talebinin fazla olması durumunda Başkanlığımızın koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler kendileri taban puan barajını yükseltebileceklerdir. Aynı şekilde, müracaat sayısı yeterli olmadığı durumlarda (bu durumun ispatlı şekilde kayda geçirilmesi şartı ile) not ortalaması belirlenen barajın altından da başvuru alınabilir. Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır: ağırlıklı ders ortalaması % 55; yabancı dil bilgisi % 45. Personel hareketliliğine ilişkin hususlar: Hareketlilik faaliyetinden yararlanacak üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanmakla birlikte daha önceden hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele, daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere ve daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Üniversite personelinin katılacağı kurslarla ilgili bir veri mevcut olmadığından bu faaliyet türünde bir seçim öngörülmemektedir. Bu hibenin kullanımı üniversitelerinin talep ettiği hibe miktarı ve karşılanma oranı ile sınırlı olacaktır. Ancak seçimlerin şeffaf ve adil olması üniversitelere hatırlatılacaktır. Yabancı dil seviyesine ilişkin kriterler: Yabancı dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metod, öğrencilere başvuruları sırasında bildirilir.yükseköğretim kurumunun yabancı dil düzeyini tespit etmek üzere kendisinin sınav düzenlemesi halinde bu sınav, profesyonel kurumlar (üniversitenin yabancı dil öğretimi ile ilgili birimi veya Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı özel kurumlar) tarafından yapılacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, varsa, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun toplam sınav sonucuna etkisi %25 den fazla olamaz. Yükseköğretim kurumlarının hibe taleplerine ilişkin şartlar: Mevcut hibenin adil olarak paylaştırılmasını sağlamak ve taleplerin gerçekçi rakamlar üzerinden yapılmasını temin için Teklif Çağrısı na cevap verirken aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir: 2007/08 akademik yılında toplam kullanılan hibesi Avro üzerinde olan yükseköğretim kurumları taleplerinde azami % 10 luk bir artış yapabilecektir. 12/40

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu

Hayatboyu Öğrenme Programı. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu Programın Tanımı ve Amacı En geniş anlamıyla program, hayatboyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla yetişkin

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI

PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI E itim ve Kültür Hayatboyu Ö renme Program LEONARDO DA VINCI Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 LEONARDO DA VINCI PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar?

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan Comenius Programı

Detaylı

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI aral k 2007 YIL:2 Say alt Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yayınıdır (ücretsizdir) 2007 2013 YEN B R YILDA YEPYEN B R FAAL YET LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI Hayatboyu Ögrenme

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı. 2014-2021

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR Bu ek, Sözleşme de belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 REKTÖR DEN ÖNSÖZ 5 DEKAN DAN ÖNSÖZ 7 İ.İ.B.F. HAKKINDA 9 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ 11 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİNDE TEMEL BİLGİLER 11 BİREYSEL MOTİVASYON YÖNETİMİ 11 ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMAYA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR Stratejik Ortaklık Projelerinde Türkiye deki tüm yükseköğretim kurumları koordinatör ya da ortak olarak yer alabilir mi? Yükseköğretim

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi:

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı