Mülteciler Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kent Konseyi ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a Türkçe teþekkür ettil- Ýtalya ya iþ gezisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mülteciler Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kent Konseyi ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a Türkçe teþekkür ettil- Ýtalya ya iþ gezisi"

Transkript

1 Yazýklar olsun! BAÐIÞ STANDLARI SOYULDU Çorum da bazý hayýr kuruluþlarý tarafýndan açýlan baðýþ standlarýna hýrsýz girdi. Deniz Feneri Derneði ile ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý nýn Hürriyet Meydaný nda açtýðý baðýþ noktalarý, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce soyuldu. PTT Merkez civarýnda, hayýr kuruluþlarý tarafýndan açýlan baðýþ standlarý HABERÝ 9 DA Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý Huzur Camii nde baþladý. Camilerde Osmanlý geleneði Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý cemaatte unutulmaz tatlar býrakýyor. HABERÝ 10 DA ÇORUM 26 HAZÝRAN 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hastaneden müjde üstüne müjde geliyor Rahim kanserlerinin tümü Çorum da tedavi edilebiliyor Kamuoyunun yenilikleri takip etmekte zorlandýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Kadýn kanserlerini baþýnda gelen rahim ve yumurtalýk kanserlerinin tüm ameliyat ve tedavilerinin, artýk Çorum'da baþarýyla yapýldýðý açýklandý. Yrd. Doç. Dr. Sinan Mobil araba tutkusunu kazanca dönüþtürdü Çorum'da Hüseyin Karapekmez, oðlunun oyuncak araba merakýndan yola çýkarak girdiði model araç kiralama iþinde yeniliklere imza atmak istiyor. HABERÝ 3 DE HABERÝ 2 DE Meryem Akgönül hayatýný kaybetti Delibekiroðlu Köyü nden gelme, yüncü esnafýndan Gazi Akgönül ün eþi, gýda toptancýlarý Kamil, Talip ve Galip Akgönül ün annesi Meryem Akgönül (82) vefat etti. HABERÝ 9 DA Hüseyin Karapekmez, araç kiralama iþinde yeniliklere imza atmak istiyor. Çorumlu iþletmeciler Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Projesi kapsamýnda Ýtalya yý ziyaret etti. Mülteciler Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kent Konseyi ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a Türkçe teþekkür ettil- Ýtalya ya iþ gezisi Mülteciler artýk Türkçe konuþuyor Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) tarafýndan uygulanmakta olan Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Projesi (UR-GE) kapsamýnda Çorum'daki gýda iþleme makinecileri, Ýtalya'ya iþ gezisinde bulundular. HABERÝ 7 DE Meryem Akgönül Gýda denetimleri arttý HABERÝ 8 DE SAYFA 12 DE Festival programý tamam Bu yýl 35.'si düzenlenecek olan Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali bu yýl çok renkli olacak Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan festivalde çok sayýda ünlü sanatçý sahne alacak. Ýrem Derici, Uður Iþýlak, Yudum, Yavuz Bingöl ve Mustafa Ceceli en güzel türkü ve þarkýlarýný Çorumlular için seslendirecek. HABERÝ 5 DE Çorum Belediyesi, Kent Konseyi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi tarafýndan þehirde yaþayan mültecilere yönelik düzenlenen Türkçe dil kursu tamamlandý. HABERÝ 10 DA Baykal ýn adaylýðýna o itiraz etti Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da yerli ve yabancý ekipler en güzel yöresel oyunlarýný Çorum halký için sahneleyecek. CHP Antalya Milletvekili Çorumlu Mustafa Akaydýn ýn, Deniz Baykal ýn TBMM Baþkan adayý gösterilmesin itiraz eden iki isimden birisi olduðu belirtildi. HABERÝ 3 DE

2 2 CUMA 26 HAZÝRAN 2015 EROL TAÞKAN Kamuoyunun yenilikleri takip etmekte zorlandýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Kadýn kanserlerini baþýnda gelen rahim ve yumurtalýk kanserlerinin tüm ameliyat ve tedavilerinin, artýk Çorum'da baþarýyla yapýldýðý açýklandý. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalý'nda göreve baþlayan Prof. Dr. Tayfun Güngör'ün gerçekleþtirdiði baþarýlý ameliyatlar ve tedaviler konusunda bilgi veren Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, "Hastanemiz, üniversitemizle iþbirliði yaptýðý günden bu yana büyümeye ve baþarýlý hizmetlerini geniþletmeye devam ediyor. Þehrimizde daha önce yapýlamayan pek çok ameliyat, Çorum'da yapýlýr oldu. Bunlarýn içerisinde, 9 aydýr pek çok kadýn kanser hastalýðý ameliyat ve tedavi edilmekte." dedi. Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Prof. Dr. Tayfun Güngör e Yrd. Doç. Dr. Ümit Görkem in katýldýðý basýn toplantýsýnda rahim kanserleri ile ilgili yapýlan ameliyatlar hakkýnda bilgi verildi. KADIN KANSERLERÝNÝN TÜMÜ TEDAVÝ EDÝLÝYOR Rahim kanserlerinin tüm çeþitlerinin Çorum'da baþarýyla ameliyat edildiðini müjdeleyen Sinan Zehir, baþarýda en büyük payýn Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi'nin iþbirliðindeki baþarýsýnda olduðunu, bu iþbirliðine katký saðlayan herkese gönülden teþekkür ettiðini bildirdi. FAKÜLTE OLARAK ELÝMÝZDEN GELENÝ YAPIYORUZ Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Çorum'un 235 bin nüfuslu büyük bir þehir olduðunu, hastalarýn sevkinin, hasta ve yakýnlarý açýsýndan büyük bir problem olduðuna dikkat çekti. Týp Fakültesi olarak bir üniversite hastanesinde yapýlmasý gereken her þeyin yapýlmasýný arzu ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Dolapçý, uyumlu çalýþma ortamý nedeniyle baþarýnýn yakalandýðýný, iþbirliði nedeniyle genel sekreterlik ve baþhekimliðe teþekkür ettiðini ifade etti. HER KADIN KETEM'DE HPV VÝRÜS TARAMASI YAPTIR- TOPTAN FÝ- YATINA PERAKENDE SATIÞ Hastaneden müjde üstüne müjde geliyor Rahim kanserlerinin tümü Çorum da tedavi edilebiliyor Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalý'nda göreve baþlayan Prof. Dr. Tayfun Güngör. Prof. Dr Tayfun Güngör kimdir? 1963 yýlýnda Ankara'da doðan Prof Dr Tayfun Güngör Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesinden 1987 yýlýnda mezun olduktan sonra 1992 yýlýnda Ankara Zekai Tahir Burak Kadýn Hastanesinde kadýn hastalýklarý ve doðum uzmanlýk eðitimini tamamladý. Ayný hastanede 2002 yýlýnda ise doçentliðini alan Prof Dr Tayfun Güngör, 2011 yýlýnda jinekolojik onkoloji uzmaný oldu yýlýnda ise Hitit Üniversitesi Týp Fakültesinde profesörlük hakkýný kazandý. Halen Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Jinekolojik Onkoloji Bölümünde hizmet vermektedir. ÇORUM ANA BAYÝÝ MALI Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalý'nda göreve baþlayan Prof. Dr. Tayfun Güngör, kamuoyunun kadýn kanserlerinin Çorum'da ameliyat ve tedavi edildiðini ve baþarý çýtasýnýn yüksek olduðundan haberdar olmasý gerektiðini aktardý. Prof. Dr. Güngör, "Özellikle kanser virüsü olarak her kadýnda yaygýn görülebilen HPV virüs taramasýnýn KETEM'lerde mutlaka yaptýrýlmasý gerekir. Erken taný her zaman tedavinin en kesin adýmýdýr." dedi. ARTIK JÝNEKOLOJÝK ONKOLOJÝ AMELÝYATLARI BAÞARIYLA YAPILIYOR Baþhekim Sinan Zehir, basýn toplantýsýnda þu açýklamalarý yaptý, "Her geçen gün büyüyen kadrosu ve geliþen teknolojik alt yapýsý ile Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi halkýmýza ilkleri yaþatmaya devam etmektedir. Yaklaþýk 9 aydýr Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðinde Jinekolojik Onkoloji (kadýn hastalýklarý kanserleri) ameliyatlarý gerçekleþtirilmektedir. KADIN KANSERLERÝ TEDAVÝSÝNDE YENÝ BÝR DÖNEM BAÞLIYOR Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalýnda göreve baþlayan Prof. Dr. Tayfun Güngör'ün katkýlarý ile jinekolojik onkoloji cerrahisi bölümü kuruldu. Böylece genital kanserlerinin taný ve tedavileri açýsýndan Çorum'da yeni bir dönem baþlamýþ oldu. Ayný zamanda Ankara Zekai Tahir Burak Kadýn Saðlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde görev yapan Prof Dr Tayfun Güngör Hitit Üniversitesi Týp Fakültesinde Eylül 2014 itibariyle göreve baþladý. Prof. Dr.Tayfun Güngör, Yrd. Doç.Dr.Ümit Görkem ve Yrd. Doç.Dr.Cihan Toðrul þu ana kadar 37 adet jinekolojik onkoloji ameliyatýný baþarý ile gerçekleþtirdi. Bu vakalarýn 10'u yumurtalýk (över) kanseri,5'i rahim (endometrium) kanseri, 4'ü rahim aðzý (serviks) kanseri ve 18'i ise rahim aðzý premalign (servikal dispilazi) kanser ameliyatlarý idi. KANSER TARAMALARI ÖNEMLÝ Kanser tarama programlarý kapsamýnda hizmet veren KETEM birimi ile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniði'nin iþbirliði artarak daha etkin bir hizmet verilmeye de baþlandý. Bu konu ile ilgili olarak yapýlan HPVve smear tarama sonuçlarýna göre risk grubuna giren hastalara kolposkopik inceleme yöntemi ile Haziran da bol yaðýþ oldu Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, son yýllarýn en yaðýþlý haziran aylarýndan birinin yaþandýðýný söyledi. Murat Asar yaptýðý açýklamada, Son yýllarýn en yaðýþlý haziran aylarýndan birini yaþýyoruz. Samsun da ve orta Karadeniz de haziran ayý baþýndan bu yana aralýklarla devam yaðýþlar nedeniyle haziran ayý yaðýþ miktarlarýnda yaklaþýk yüzde 11 civarýnda fazlalýk gerçekleþti. Samsun ve çevresinde 15, 16, 17 Haziran tarihleri dýþýnda kalan 22 gün boyunca hemen hemen her gün bölge yaðýþlý hava etkisi altýnda kaldý dedi. YAÐIÞ MÝKTARLARI Son 24 saatte meydana gelen yaðýþ miktarlarý hakkýnda bilgi aktaran Asar, Yaptýðýmýz tahminler ve uyarýlar doðrultusunda son 24 saatte bölgemiz genelinde meydana gelen yaðýþlar sonucu, Samsun da 24 saate m2 ye 44,6 kg yaðýþ kaydedildi. Son yaðýþlý sistemin özellikle bölgemizin Samsun ve doðu ilçeleri ile Ordu çevrelerinde etkili olmuþtur. Buna göre bölgemiz meteoroloji istasyonlarýnda ölçülen 24 saatlik toplam yaðýþ miktarlarý (m2/kg cinsinden) þu þekildedir: Samsun bölge: 44,6, Çarþamba Hv: 35.2, Çarþamba: 51.3, Tekkeköy: 28.7, Ladik: 37.6, Asarcýk: 29.4, Ayvacýk: 68, Canik: 41.1, Havza: 33.1, Kavak: 43.4, Terme: 74.4, Salýpazarý: 81.1, Amasya Merzifon Hv.: 35.2, Suluova: 32.8, Ordu Çaybaþý: 53.4, Ýkizce: 67.7, Ordu: 30.2, Fatsa: 36.0, Perþembe: 31.6, Çorum Oðuzlar: 34.3, Çorum: 36.8 diye konuþtu. SON TAHMÝNLER Murat Asar, BTUM un son tahminleri hakkýnda þu bilgileri verdi: Yaðýþlarýn yine haziran ayý sonuna kadar aralýklarla devam edeceði, bugün (Perþembe) gün boyu aralýklý devam eden yaðýþýn, özellikle bölgemizin Samsun ve doðu ilçeleri (Ýlkadým, Canik, Tekkeköy, Çarþamba, Terme) ile Ordu genelinde yer yer kuvvetli olacaðý, 26 Haziran Cuma günü tüm bölgede yaðýþ beklenmekte olup yine Samsun ve doðu ilçeleri ile Ordu genelinde yer yer kuvvetli yaðýþlar gerçekleþeceði, 28 Haziran Pazar günü ise bölge genelinin tamamýnda lokal olarak kuvvetli yaðýþlarýn etkili olacaðý tahmin edilmektedir. Yaðýþlarla beraber hava sýcaklýðýnda birkaç derelik düþüþler beklenirken, sýcaklýklarýn mevsim normalleri civarýnda seyretmeye devam edeceði bekleniyor. Denizlerimizdeki duruma baktýðýmýzda 27 Haziran 2015 Cumartesi gününe kadar kuzeybatýdan 5-7 bofor kuvvetinde fýrtýnamsý rüzgar beklenmektedir. Genel olarak; yaðýþlar nedeniyle serin geçen Haziran ayýnýn, Ramazan ayý olmasý nedeniyle sevindirici olmasýnýn yanýnda, Pazar gün bölgede beklenen lokal ve kýsa süreli etkili saðanak yaðýþlar nedeniyle dikkatli olmakta yarar olduðu deðerlendirilmektedir. (ÝHA) Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalý'nda kadýn kanserlerine yönelik önemli ameliyatlar yapýlýyor. (Ç.HAK:2502) daha erken taný konulma imkaný ortaya çýktý. Dolayýsýyla bu hasta grubunun erken tedavileri yapýlabilir hale gelmiþtir. Artýk jinekolojik onkoloji tedavileri Çorum dýþý sevk sayýlarý da minimal düzeye düþmüþtür. Böylece Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi jinekolojik kanser tarama testleri ve tedavileri açýsýndan bölgenin önemli bir merkez haline gelmiþ bulunmaktadýr. DOÐUM KLÝNÝÐÝ TEÞEKKÜR BELGESÝ ALDI Ayrýca Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Türkiye'deki sezeryan ile doðum istatistiklerine göre son iki yýlda olduðu gibi bu yýlda Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniði düþük sezeryan oranlarý açýsýndan teþekkür belgesi ileonurlandýrýlmýþtýr. Son bir yýl içerisinde kliniðimizin primer sezeryan doðum oraný % 15'dir.Bu oran Türkiye ortalamasýnýn oldukça altýndadýr. Ayný zamanda bu oran Dünya Saðlýk Örgütünün de önerdiði oranlar içindedir. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðinde Prof. Dr.Tayfun Güngör, Yrd. Doç.Dr. Ümit Görkem, Yrd. Doç.Dr. Cihan Toðrul, Op.Dr.Mehmet Þanlý, Op.Dr.Mehmet Altýnok, Op.Dr.Pýnar Yýldýrým, Op.Dr.Semih Temel, Op.Dr.Göray Çimen, Op.Dr.Zeliha Çaðlar, Op.Dr.Emine Arslan ve Op.Dr.Özgül Bekar'dan oluþan uzman hekim kadrosu hizmet vermektedir." Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniði düþük sezeryan oranlarý ile bu yýl da belge aldý.

3 Mobil araba tutkusunu kazanca dönüþtürdü Çorum'da Hüseyin Karapekmez, oðlunun oyuncak araba merakýndan yola çýkarak girdiði model araç kiralama iþinde yeniliklere imza atmak istiyor. Karapekmez, yaptýðý açýklamada, oðlu Fatih Karapekmez'in oyuncak araba tutkusunun küçük yaþlarda baþladýðýný söyledi. Oðlunun bu meraký yüzünden zaman zaman maddi güçlükler yaþadýklarýný anlatan Karapekmez, "Fatih'in bu meraký maddi olarak da sorun oluþturuyordu. Elektrik faturasýný ödemeye çýkýp faturayý ödemeyip o parayla oyuncak aldýðým çok olmuþtur" þeklinde konuþtu. Bu tutkusu eðitimine de yansýyan oðlunun endüstri meslek lisesi motor bölümünde okuduðunu belirten Karapekmez, "Çocukken oyuncaklara çok meraklýydý. Hiç saðlam oyuncaðý kalmazdý. Ýlerleyen yýllarda bu merak hiç bitmedi, aksine artarak devam etti. Bu sefer oyuncaklarý söküp tekrar takmaya baþladý" dedi. Oðluyla izledikleri model araba videolarý nedeniyle kendisinin de bu alana ilgi duymaya baþladýðýný dile getiren Karapekmez, "Beni de bu model araç tutkusu sardý. Oðlum bu model araçlarý tamir etmeye baþladý. Hem ona iþ imkaný sunmak hem beni de saran bu meraký yaþamak için model araçlarla ilgili bir kiralama dükkaný açtým" diye konuþtu. Karapekmez, Türkiye'de model araç kiralayan iþletme sayýsýnýn az olduðunu kaydederek, maliyeti yüksek olmasý nedeniyle sektörde çok az firmanýn yer aldýðýný söyledi. -Parkur bile kurdular Uzaktan kumandayla çalýþan bu oyuncaklarýn gerçekleriyle bire bir ayný özellikte olduðunu vurgulayan Karapekmez, þu bilgileri aktardý: "Çeþitli yerlerden almýþ olduðum model araçlarý kiralýyoruz. Ýþ yerimde kurmuþ olduðum parkurda vatandaþlar kamyon, traktör, kepçe gibi çeþitli model araçlarla oynuyor. Hem keyifli vakit geçiriyor hem de araçlarý deneme fýrsatý buluyor. Beðenilen araçlar bu þekilde belirli ücret karþýlýðý kiralanýp piknik gibi etkinliklere ya da çeþitli arazi þartlarýnda kullanýlýyor. Daha sonra tekrar iade ediliyor." Müþterilerine ücretsiz "deneme sürüþü" imkaný sunduklarý parkurda Oðlunun oyuncak araba merakýndan yola çýktýðýný belirten baba Karapekmez, zaman zaman yaþadýðý güçlükleri anlattý. Uzaktan kumandayla çalýþan oyuncaklarý gerçekleriyle bire bir ayný özellikte. Baykal ýn adaylýðýna o itiraz etti CHP Antalya Milletvekili Çorumlu Mustafa Akaydýn ýn, Deniz Baykal ýn TBMM Baþkan adayý gösterilmesin itiraz eden iki isimden birisi olduðu belirtildi. Milliyet te yer alan habere göre, TBMM nin geçici baþkaný, eski Genel Baþkan, Antalya Milletvekili Deniz Baykal oldu. Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu nun parti kurmaylarý yaptýðý görüþmenin ardýndan SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT söz konusu karar SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS açýklandý. Ýki isimden itiraz Alýnan bilgilere göre Antalya Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý döneminde Baykal ile birkaç kez 7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL ters düþen Antalya Milletvekili Mustafa Akaydýn ve Ýstanbul Milletvekili Ýlhan Cihaner, Baykal ýn Erdoðan ile Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) Kar- görüþmesine raðmen þýsý Tel/Faks: aday gösterilmesini eleþtirdi.(yaygýn Basýn) (Ç.HAK:1106) BÖLGE BAYÝÝ oðlu ile zaman zaman oyun oynadýklarýný anlatan Karapekmez, "Þimdiki hedefimiz kendi model aracýmýzý yapmak. Çeþitli araþtýrmalar yapýyoruz. Türkiye'de de iþ yeri sayýsý az olan bu sektörde yeniliklere imza atmak istiyoruz. Oðlumun merakýndan yola çýkarak girdiðim bu sektörde hedefimiz çeþitli yerli model araçlar yapmak. Bu konuda da iddiamýz hiçbir zaman bitmeyecek" ifadesini kullandý.(aa) CUMA 26 HAZÝRAN 2015 Hüseyin Karapekmez, araç kiralama iþinde yeniliklere imza atmak istiyor. 3

4 4 CUMA 26 HAZÝRAN 2015 Hayrettin Karaman Hikmeti, niçin farz kýlýndýðý, faydasý Hitit Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik Haziran 2015 tarihlerinde Rektörlük Yemekhanesinde iftar programý düzenlendi. Hitit te iftar geleneði sürdü Hitit Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik Haziran 2015 tarihlerinde Rektörlük Yemekhanesinde iftar programý düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn katýlýmý ile gerçekleþen iftar programýna, personelin yoðun katýlýmý oldu. Akademik ve idari personelle iftar yemeðinde bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Alkan, Güzel bir vesile ile bir arada olmak, kendi mekanýmýzda iftar yapmak çok mutluluk verici. Keyif verici. Hepiniz hoþ geldiniz dedi. Ýftar programýnýn geleneksel hale gelmesinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, üniversitenin her geçen gün daha da büyüdüðünü belirterek, iftar yemeðinde hazýrlanan pidenin, yemeklerin ve servisin üniversite personeli tarafýndan baþarý ile yapýldýðýna dikkat çekti. Alkan, Büyük Hitit ailesi her geçen gün artan fiziksel mekanlarýyla birlikte daha da büyümekte. Üniversitemizin büyümesi beraberinde birliktelikleri de artarak devam edecektir dedi. Üniversitede yakalanan sinerjinin önemini vurgulayan Alkan, Son dönemde çok dikkat çekici baþarýlý çalýþmalarý hep birlikte baþardýk. Üniversitemizin geliþim sürecine özverili çalýþmalarý ile katký saðlayan personelimize teþekkür ederim.hepinizin orucunu Allah kabul etsin. Hayýrlý Ramazanlar diliyorum dedi. Güzel bir ortamda gerçekleþtirilen iftar yemek programlarý sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Alkan, personelle sohbet etti. Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Rektör Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Týp Fakültesi önemli kazanç 5 öðrenci, yedikleri iftar yemeðinden zehirlendikleri iddiasýyla hastaneye kaldýrýldý. Öðrenciler yemekten zehirlendi Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda eðitim gören 5 öðrenci, yedikleri iftar yemeðinden zehirlendikleri iddiasýyla hastaneye kaldýrýldý. Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda eðitim gören 5 öðrenci, dün iftar yemeðinde tavuk yedi. Bir süre sonra 5 öðrencide mide bulantýsý, baþ aðrýsý ve kusma þikayetleri görülmeye baþladý. Kendi imkanlarýyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne giden öðrencilerden G.G., M.B., A.K., E.B. ve M.E.B. acil serviste yapýlan ilk müdahalenin ardýndan müþahede odasýnda gözetim altýna alýndý. Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr.Osman Karakuþ, gece hastaneye gelerek öðrencilerin durumu hakkýnda bilgi aldý.(ýha) Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ Rektör Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Barýþ, Týp Fakültesi baþta olmak üzere üniversitenin tüm birimlerinin Çorum açýsýndan büyük önem arz ettiðini belirterek, her türlü ortak çalýþmaya hazýr olduklarýný ifade etti. Ýl Halk Saðlýðý ile pek çok ortak iþbirliði oluþturulduðunu ve bunlarýn artarak devam edeceðini anlatan eden Alkan, Týp Fakültesi'nin afiliasyon sonrasý uyum içerisinde yürütülen baþarýlý çalýþmalarla çok hýzlý yol kat ettiðini belirterek, bu süreçte emeði geçen herkese teþekkür etti. Ýiftar programýna, personelin yoðun katýlýmý oldu. Öner Öztürk Rektör ü kutladý Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, e-defter ve e-faturaya geçme hadlerinin deðiþtiðini açýkladý. Yýldýrým, konuya iliþkin açýklamasýnda þu bilgileri paylaþtý; Bilindiði üzere tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de 421 sýra numaralý V.U.K Genel Tebliði yayýmlanmýþ ve bu tebliðde elektronik defter ve elektronik fatura kapsamýna giren mükellefler belirlenmiþ ve bu tebliðde 2011 takvim yýlýndaki hadler dikkate alýnarak geçiþ süreci ile ilgili düzenlemeler yapýlmýþtý. Bir çok mükellefin bu hadlerin müteakip (sonraki) yýllarda da geçerli olup olmayacaðý merak konusu olmuþtu tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de 454 sýra numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile bu konu açýklýða kavuþmuþ oldu. 421 sýra numaralý V.U.K Genel Tebliði ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 454 sýra numaralý V.U.K Genel Tebliði ile bu kapsam geniþletilmiþ ve düzenleme þu þekilde olmuþtur. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan ýn Hitit Üniversitesini nereden alýp nereye getirdiðini biliyoruz ve takdir ediyoruz diyen Öner Öztürk, üniversitenin þehre büyük katký saðladýðýný belirterek, Alkan dan ayný tempoda baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan ise, Çorum un her bileþeni ile yakýn bir diyalog ve iþ birliði içerisinde çalýþmalarýný yürütmeye gayret edenüniversitenin pek çok somut çýktýlarý olan baþarýlý projeye imza attýðýný belirterek, Büyük bir azimle çalýþmalarýný yürüten üniversitemiz, tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve kurduðu sinerji ile her geçen gün geliþimini daha da artýrmaktadýr dedi. Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Rektör Alkan ý ziyaret etti. e-defter ve e-faturaya geçme hadleri deðiþti 2014 veya müteakip hesap dönemlerinde bürüt satýþ hasýlatlarý 10 Milyon TLve üzeri olan mükellefler ile 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayýlý listedeki mallarý imal, inþa ve ithal edenler ile gene mezkur kanunun (I) sayýlý listedeki mallarýn imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler kapsama dahil edilmiþtir. (I) sayýlý listedeki mallar için bayilik lisansý olanlar bu kapsamda deðerlendirilmeyecektir hesap döneminde bürüt satýþ hasýlatý TL olan mükellefler tarihinden itibaren 2015 veya sonraki yýllarda TL bürüt satýþ hasýlatýný saðlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine iliþkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceði tarihi takip eden hesap döneminin baþýndan itibaren elektronik defter ve e-fatura uygulamasýna geçmek zorundadýrlar. Gene yukarýda bahsedilen 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (III) sayýlý listedeki sayýlanlar ise bu tebliðin yayýmýndan önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler tarihinden itibaren, bu tebliðin yayýmýndan sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisan aldýklarý ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin baþýndan itibaren elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasýna geçmek zorundadýrlar. Bu durumla birlikte lisans alan ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasýndaki sürenin 3(üç) aydan kýsa olmasý halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap dönemi baþýndan itibaren yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. E-Fatura uygulamasýna kayýtlý olan mükelleflerin 3065 sayýlý K.D.V kanunun 11.madde kapsamýndaki mal ihracý ve yolcu beraberi eþya ihracý (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapýlan satýþlar) kapsamýnda fatura düzenleyecek olan mükellefler bu faturalarýný da tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Önümüzdeki yýllarda/dönemlerde bu hadlerin düþürüleceði ve kapsamýn geniþletilerek birçok mükellefin e-fatura ve e- defter uygulamasýna geçeceði beklenmektedir. Muzaffer Yýldýrým Âyette (2/183) geçen sakýnmanýz için, sakýnasýnýz diye ifadesi oruç ibadetinin hikmetine ýþýk tutmaktadýr. Dinde sakýnmak (takvâ, ittika) günahlarla ilgili bir sakýnmadýr, günahlardan uzak durmak, günaha girmemek için çaba göstermektir. Kurtulmanýn, uzak durmanýn yollarý ve çareleri bakýmýndan günahlar ikiye ayrýlýr: Ýçki, kumar, hýrsýzlýk, gasp gibi günahlardan kurtulmanýn yolu ve çaresi, bunlarýn getirdikleri sonuçlar üzerinde düþünmektir. Yasaklama, ceza tehdidi, baþkalarýnýn baþlarýna gelenler, verilen öðütler üzerinde düþünen insanlar bunlardan uzaklaþabilirler. Bir kýsým yasaklar ve günahlar da vardýr ki, bunlarýn sâikleri (iticileri) öfke ve þehvet gibi tabii duygular ve içgüdülerdir. Bunlardan uzaklaþabilmek için yalnýzca üzerinde düþünmek yetmez; itici duygular ve içgüdülerin baskýsýný azaltacak veya bu baskýya karþý iradenin gücünü arttýracak uygun araçlarla eðitime ihtiyaç vardýr. Oruç bu eðitim için ideal bir yoldur. Oruç ibadetinin ferdin iradesini güçlendirmesi ve onu günahlardan uzaklaþtýrmasý yanýnda, maddî imkânlarý yerinde olanlarý yoksullarýn, mahrumlarýn halleriyle hallendirmek gibi bir iþlevi daha vardýr. Yeme, içme ve cinsel iliþki arzularýný haram helal farký gözetmeden istedikleri gibi tatmin edebilenler, bundan mahrum olanlarýn durumlarýný ancak, ayný þartlarý yaþayarak anlayabilirler ve ancak bu yoldan onlara yardýmcý olma konusunda daha duyarlý ve aktif hale gelebilirler. Ýslâm eðitimcileri bedenin arzularýný frenlemenin, isteklerini doyurma konusunda kýsýntýya gitmenin, insana mahsus olup ruh, nefis, kalp gibi kavramlarla ifade edilen diðer unsurun geliþmesi üzerindeki müsbet tesiri üzerinde de ýsrarla durmuþlardýr. Hz. Mevlânâ oruç tutanlarý, yeme ve içmede ölçülü olanlarý yazý kaleminin içi boþ ucuna, karný tok olanlarý ise ucu sivri çöpe/kaleme benzetir ve der ki: Ýçi boþ kalem ucu mürekkep kabýndan yeteri kadarýný alabilir, ucu sivri ama dolu olan kalem ucuna ise mürekkep ancak bulaþýr ve iki kelimeyi yazmak mümkün olmaz. Ýslam eðitimcileri az konuþma, az uyuma ve az yeme yi tavsiye etmiþler, bu üç þeyi az deðil de çok yapanlarýn ruh terbiyesinde baþarýlý olamayacaklarýný ifade etmiþlerdir. Peygamberimiz (s.a.): Ya hayýrlý konuþ yahut sus(konuþma) buyurmuþlar, anlamlý ve faydalý olmayan sözleri söylemekten menetmiþlerdir. Kendileri az uyur, daha çok ibadet ve tefekkürde bulunur, yemeði de týka basa doymayacak kadar yer, doymaya yakýn yemeyi terk ederlerdi. Unutmayalým ki, can boðazdan girer ve yine boðazdan çýkar. Oruç insaný, yeme alýþkanlýk ve zaafýna karþý güçlendiren, iradeyi iþtahtan daha güçlü kýlan bir güzel vasýtadýr. Kazada 4 kiþi yaralandý. Kamyon devrildi, 4 yaralý Çorum-Osmancýk Karayolu 46. kilometre Girinoðlan köyü yakýnlarýndan meydana gelen tek taraflý kazada 4 kiþi yaralandý. Çorum'dan Kastomonu'ya kepek götüren 30 yaþýndaki Mehmet Toprakoðlu yönetimindeki 37 DH 058 plakalý kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kamyonda yüklü bulunan kepekler yere dökülürken, sürücü Mehmet Toprakoðluile yolcu olarak bulunan Hüsnü Yýlmazoðlu (59), Ahmet Taþcý (53) ve Hasan Akkipri (53) yaralandý. Çevredeki vatandaþlarýn yardýmýyla araçtan çýkarýlan yaralýlar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruþturma baþlattý.(osmancýk)

5 CUMA 26 HAZÝRAN Yavuz Bingöl Yudum Uður Iþýlak Ýrem Derici Mustafa Ceceli Festival programý tamam Bu yýl 35.'si düzenlenecek olan Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali bu yýl çok renkli olacak. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler tarafýndan aylardýr üzerinde titizlikle çalýþýlan festival programý netleþti. Bu yýl Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan festivalde çok sayýda ünlü sanatçý sahne alacak. Ýrem Derici, Uður Iþýlak, Yudum, Yavuz Bingöl ve Mustafa Ceceli en güzel türkü ve þarkýlarýný Çorumlular için seslendirecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, bu yýl 35.sini gerçekleþtirecekleri Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nde dolu dolu bir programla Çorum halkýnýn karþýsýnda olacaklarýný söyledi. Çorum halkýnýn istekleri doðrultusunda hazýrladýklarý festivale çok iyi hazýrlandýklarýný ifade eden Zeki Gül, festivalin Çorum halkýnýn beklentilerini karþýlayacaðýna inandýðýný söyledi. Festivalin tanýtýmý için kitapçýk, davetiye, billboard, raket, afiþ ve diðer tanýtýcý dokümanlarýn çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Son yýllarda çok kaliteli bir festival programý hazýrlýyoruz. Her kesime yönelik konser, sergi, yarýþma ve eðlenceler var. Halkýmýzýn da isteklerini göz önünde bulundurarak ünlü sanatçýlarý hemþehrilerimizle buluþturuyoruz. Festival coþkusunu hemþehrilerimizin hep birlikte yaþamasý için tüm ayrýntýlarý göz önünde bulunduruyoruz. Festival boyunca ünlü sanatçýlarý, tiyatro gösterilerini, açýk hava film gösterilerini, konserleri ve animasyon gösterilerini Çorum halkýyla buluþturacaðýz. Çorum halký, eðlence dolu beþ gün geçirecek." dedi. ÇORUMLULAR ÜNLÜ SA- NATÇILARLA COÞACAK 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali bu yýl da ünlü sanatçýlarla renklenecek. Mustafa Ceceli, Ýrem Derici, Uður Iþýlak, Yavuz Bingöl ve Yudum Çorum'da konser verecek. 35. Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde sahne alacak olan ünlü sanatçýlar sevenlerini coþturacak. SEFA DOÐANAY, TAKLÝTLE- RÝYLE FESTÝVALE RENK KATA- CAK Adýný ilk olarak Yetenek Sizsiniz programýyla herkese duyuran Sefa Doðanay, taklit yeteneðini bu kez Çorumlular için sergileyecek. Yaptýðý taklitler ve sahne gösterileriyle hayran kitlesi oluþturan Sefa Doðanay, geçtiðimiz yýllarda da Çorum'a gelmiþ ve gösterisiyle büyük beðeni toplamýþtý. FESTÝVALDE ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nde de çocuklar unutulmadý. Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu ile çocuklar gönüllerince eðlenecek. 23 Temmuz Perþembe günü saat ve 17.00'da iki seans olarak sahnelenecek olan Þakacý Nasreddin Hoca çocuk oyununa gelen tüm çocuklara Çorum Belediyesi tarafýndan çikolatalý gofret ikram edilecek. YERLÝ VE YABANCI EKÝP- LERDEN GÖSTERÝLER Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da yerli ve yabancý ekipler en güzel yöresel oyunlarýný Çorum halký için sahneleyecek. 35. Hitit Fuar ve Festivali'ne Porto Riko, Fransa, Cezayir ve Bosna Hersek'ten yabancý ekipler, Þanlýurfa, Ankara, Bursa, Ýzmir gibi illerden de yerli halk oyunu ekipleri katýlacak. Festivalde ayrýca Belediye Mehter Takýmý da çeþitli gösteriler yapacak. AÇIK HAVADA NOSTALJÝK SÝNEMA KEYFÝ 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nde sinema nostaljisi yaþanacak. Kültürpark'taki bulunan amfi tiyatroda oluþturulacak sinema düzeneði ile Çorumlular açýk havada sinema izleme keyfi yaþayacak. Çorum Belediyesi tarafýndan izleyicilere çekirdek ve gazoz ikramýnýn yapýlacaðý açýk hava sinema gösterisinde bu yýl yönetmenliðini Celal Çimen'in yaptýðý Kod Adý K.O.Z, yönetmenliðini Mahsun Kýrmýzýgül'ün yaptýðý Mucize ve yönetmenliðini Burak Aksak'ýn yaptýðý Bana Masal Anlatma adlý filmler Çorumlu sinemaseverlerle buluþacak. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da yerli ve yabancý ekipler en güzel yöresel oyunlarýný Çorum halký için sahneleyecek. 35. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nde de çocuklar unutulmadý. Festivalde sinema nostaljisi yaþanacak. Bu yýl 35.'si düzenlenecek olan Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali bu yýl çok renkli olacak. Zeki Gül Ayþe Nihal Aras Sefa Doðanay Aþýk Þahtuni Aþýk Cefai 22 Temmuz ÇARÞAMBA 10:00 Toplu Sabah Kahvaltýsý Tüm Katýlýmcý Konuklar 11:30 Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi Açýlýþý-Çorum Park Protokol Konuþmalarý Kurdela Kesimi Müze ve Galeri Gezisi Katýlýmcýlar Konuk Ressamlar 15:30 Sanayi Fuarý Ýstihdam Günleri Açýlýþý- TSO FUAR MERKEZÝ " Mehteran ve Halk Danslarý Gösterisi (2 Yabancý Ekip) 18:00 Kortej-HÜRRÝYET MEYDANI Mehteran Gösterisi Protokol Konuþmalarý Halk Danslarý Gösterileri Kortej Geçiþ Töreni 22:00 Halk Konseri-Fuar Alaný Ýrem Derici Havai Fiþek Gösterisi 23 Temmuz PERÞEMBE 13:00 Sergi Açýlýþý -Çorum Park (23-26 Temmuz 2015 Tarihleri Arasý) Çorum Geçmiþ Zaman Halleri Siyah-Beyaz Fotoðraf Sergisi 14:00 Çocuk Tiyatrosu-1. Seans -DEVLET TÝYATRO SALONU Þakacý Nasreddin Hoca Çikolatalý Gofret Ýkramý 15:30 Mehteran Konseri ve Halk Danslarý Gösterisi-Rüstem Eren Parký 17:00 Çocuk Tiyatrosu-2. Seans- DEVLET TÝYATRO SALONU Þakacý Nasreddin Hoca Çikolatalý Gofret Ýkramý 18:00 Halk Danslarý Gecesi-ATATÜRK SPOR SALONU Tüm Katýlýmcý Halk Oyunlarý Ekipleri 19:00 Mehteran Konseri -HÜRRÝYET MEYDANI 21:00 Halk Konseri-Fuar Alaný Uður Iþýlak 22:45 Sinema Gösterimi-Fuar Alaný-Amfi Tiyatro Kod Adý K.O.Z.-Celal Çimen Gazoz ve Çekirdek Ýkramý 24 Temmuz CUMA 15:30 Mehteran Konseri ve Halk Danslarý Gösterisi-Ýskilipli Atýf Hoca Parký 17:00 Aþýklar Þöleni ve Konser-AÞIK MAHSUNÝ ÞERÝF PARKI Semah Gösterisi Halk Danslarý Gösterisi (2 adet Yabancý ekip) Aþýk Þahtuni, Aþýk Cefai Yudum Halk Danslarý Gösterisi-HÜRRÝYET MEYDANI Mehteran Konseri-KUBBELÝ CAMÝÝ YANI 21:00 Halk Konseri-Fuar Alaný Yavuz Bingöl 22:45 Sinema Gösterimi-Fuar Alaný-Amfi Tiyatro Mucize-Mahsun Kýrmýzýgül Gazoz ve Çekirdek Ýkramý 25 Temmuz CUMARTESÝ 15:30 Mehteran Konseri ve Halk Danslarý Gösterisi-Yunus Emre Parký 18:00 Þiir Dinletisi-Devlet Tiyatro Salonu Ýbrahim Sadri 19:00 Mehteran Konseri ve Halk Danslarý Gösterisi-HÜRRÝYET MEYDANI 20:00 Söyleþi - Buhara Kültür Merkezi Çorum Mutfaðý -Ayþe Nilhan Aras Ayþe Nilhan Aras kitap imza töreni (Çorum Mutfaðýna Güzelleme Kitabý) 21:00 Halk Konseri-Fuar Alaný Mustafa Ceceli 22:45 Sinema Gösterimi-Fuar Alaný-Amfi Tiyatro Bana Masal Anlatma-Burak Aksak Gazoz ve Çekirdek Ýkramý Ortaköy-Þapinuva Ýncesu Kanyonu Gezisi Mehter Gösterisi Halk Danslarý Gösterileri (2 Yabancý-2 Yerli Ekip) Namýk Diþli Konseri Hasan YILMAZ 26 Temmuz PAZAR 10:00 Tarih ve Doða Gezisi Çorum Müzesi Alacahöyük Boðazkale 16:00 Hitit Fuar ve Festivali Belediye Baþkanlýðý Kupasý Trap Yarýþlarý -Final Müsabakalarý ve Ödül Töreni- MELÝK GAZÝ ATIÞ POLÝGONU Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü 17:00 Hitit Fuar ve Festivali Belediye Baþkanlýðý Kupasý Mahalleler Arasý Minikler Futbol Turnuvasý Final Müsabakasý ve Ödül Töreni- 1 NOLU SENTETÝK ÇÝM SAHA 20:00 Stud-Up Gösterisi -Devlet Tiyatro Salonu Sefa Doðanay 23:15 Final Havai Fiþek Gösterisi -Fuar Alaný

6 6 CUMA 26 HAZÝRAN 2015 R 9 Ayet-i Kerime 'Göklerin ve yerin hükümranlýðý Allah'ýndýr ve Allah her þeye gücü yetendir.' (Al-i Ýmran/189) RAMAZAN amazan Hoþ geldin ya þehri Ýmsak Ýftar Veysel Uysal Kur an-ý Kerim in gönderiliþ amacý 6 Yüce Rabbimiz Kur'an-ý okumamýz, anlamamýz, ondan yararlanmamýz, yaþayarak dünya ve ahiret mutluluðuna ulaþabilmemiz için bir þifa kaynaðý olarak gönderdiðini ve " Biz kitapta (Kur'an da) hiçbir þeyi eksik býrakmadýk " (Enam 38) "Þüphesiz ki bu Kur'an en doðru ve en saðlam yola iletir; imanýn gereklerini yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduðunu müjdele" (Ýsra 9) buyurur. Önceki yazýlarýmýzda insanýn niçin ve nasýl yaratýldýklarý konularý üzerinde durarak, ayetlerle örneklendirmiþtik. Kur'an da insana anlatýlan ilk konu insanýn kendisidir. Ýlk inen ayetler "Yaratan rabbinin adýyla oku! O seni bir kan pýhtýsýndan yarattý, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ýnsana bilmediðini öðreten odur" (Alak 1-5) "Ant olsun ki biz ademoðullarýný üstün bir izzet, þeref ve deðere mazhar kýlmýþýzdýr." (Ýsra 70) Yüce Rabbimiz Secde sur. 7-9'da insaný en güzel bir þekilde yarattýðýný, kendinden ona ruh verdiðini haber verirken, Hac sur. 5'te "Ey insanlar eðer yeniden dirilmekten þüphede iseniz, þunu bilin ki biz sizi (Adem'i) topraktan, sonra (Adem'in neslini) nutfeden (yaratýlýþ mayasý), sonra alaka (kan pýhtýsý), sonra uzuvlarý (önce) belirsiz (sonra) belirlenmiþ canlý et parçasýndan yarattýk ki size (kudretimizi) gösterelim " buyurur. Yüce rabbimizin,kur'an da insanlarý en güzel bir þekilde yaratarak, ilahi bir ruh, akýl ve irade vererek, sorumlu bir varlýk kýldýðýný, hiçbir þeyin tesadüfî olmadýðýný "Biz her þeyi bir ölçüye göre yarattýk" (Kamer 9) buyurduðunu görmekteyiz. Bir zamanlar her þeyin varlýðýný tesadüflere baðlama gibi bir moda vardý. Ýlim adýna ortaya atýlan, Darvin teorisi olarak bilinen düþünceyi Charles Darwin ortaya atmýþ ve Lamarck geliþtirerek hararetle savunmuþtur. Türlerin menþei adlý eserinde yaþayan tüm canlýlarýn ortak bir kökene sahip olduðunu ve doðal seleksiyon yoluyla birbirlerinden türediðini savunurlar. Onlara göre insan önce denizde tek hücreli bir varlýktý, dönüþüm yaparak balýk oldu, balýk karaya çýkarak kertenkele, sonra orangutan, o da evrim geçirerek insan olduðu görüþünü savunurlar. Bilim adamlarýnýn sorduklarý bir çok soruya da cevap bulamamýþlardýr. Mesela balýk sudan çýkýnca yaþayamaz, bu nasýl oldu? Kertenkele yaklaþýk 50 gr. aðýrlýðýnda orangutan ise 50 kg.a yakýn, bu iki canlý arasýnda bir geçiþ halkasý olmasý gerekmez mi idi? Kertenkele ve orangutanda kuyruk var, insanda yok. Kuyruk nereye gitti? Madem mükemmele doðru bir geçiþ var, o halde insanýn da daha mükemmel bir varlýða geçiþ yapmasý gerekmez mi idi? Gibi. Kertenkele ve orangutanýn kuyruklarý ile ilgili, iþe yarayan organlar zamanla geliþmiþ, daha sonraki türlere kalýtým yoluyla geçmiþtir, iþe yaramayan organlar da zamanla yok olup gitmiþlerdir, demiþlerdir. Madem kuyruk iþe yaramýyor o halde kuyruklu olan hayvanlarýn kuyruklarýnýn yok olmasý gerekmez mi idi? Ýþe yarayan organlar zamanla geliþmiþ ve daha sonraki türlere doðal seleksiyonla geçmiþtir, tezine ise zürafayý örnek göstererek devamlý yukarý zorladýðý için boynu uzamýþtýr ve sonraki türlere sonradan kazanýlan bu özelliði kalýtým yoluyla geçmiþtir, derler. Dünyanýn bir çok ülkesinde bilim adamlarý, bir çok deneyler yaparak bu görüþün doðruluk derecesini araþtýrarak, ilmen bunun mümkün olmadýðýný ortaya koymuþlardýr. Bir çift farenin kuyruklarý kesilerek bir kafese konulur, defalarca her doðan yavrunun kuyruðu kesildiði halde kuyruklarýnýn yok olmadýðý görülür. Çinli çocuklara demir çarýk giydirilerek ayaklarýnýn büyümesi engellenir, çarýklar çýkarýldýktan altý ay sonra demir çarýk giymeyenlerin ayaklarýnýn büyüklüðüne geldiði görülür yýldýr Müslümanlar, 2500 yýldýr da Museviler doðan oðlan çocuklarýný sünnet ettirdikleri halde her doðan çocuk sünnetsiz olarak doðar. Asýrlardýr kýz çocuklarýnýn kulaklarý küpe takmak için delindiði halde yeni doðan çocuklarýn kulaklarýnýn saðlam olarak dünyaya geldikleri görülür. Bu tür örnekleri çoðaltmamýz mümkündür bütün bunlar gösteriyor ki, tesadüfe yer yok. Evrim görüþünü savunanlarýn ellerinde ilmi delil olarak sunduklarý, Ýngiltere'nin Sussex þehrinde 1912 yýlýnda Charles Dawson bir kafatasý bulduðunu iddia ederek British Müzesine getirir yýlýnda yapýlan incelemelerde kafatasýnýn normal bir insana ait olduðu, çene kemiðinin ise eklem yerlerinden kýrýlarak on yaþýndaki bir orangutanýn alt çene kemiðinin monte edildiði, üst çene kemiðine maymun, alt çene kemiðine de insan diþleri eyelenerek yerleþtirildikten sonra kemiklerin üzeri potasyum dikromat adlý bir kimyevi madde ile lekelendirilip çok eskiye ait bir görünüm kazandýrýlmaya çalýþýldýðý, yani bir sahtekârlýðýn ürünü olduðu anlaþýlmýþtýr. Yüce Rabbimiz insaný en güzel bir þekilde yarattým, buyuruyor. Bugün evrim görüþünü savunanlarýn sayýsý yok denecek kadar azaldý. Buna raðmen birileri benim atam Adem a.s. deðil de baþka varlýklar diyorsa, ona da bir diyeceðimiz yoktur. Prof. Adnan Yüksel; "Ýnsanýn saniyede 50 milyon hücresi, günde ise 4 trilyon 320 milyar hücresi deðiþir, ama fonksiyonlarý deðiþmez." Yüce Rabbimiz insan vücudunu öyle ince bir sanatla yaramýþ ki, âdeta bir örümcek aðý gibi kýlcal damarlarla donatmýþ. Týp bilginlerine göre bir insan vücudundaki kýlcal damarlar dünyamýzýn etrafýný iki buçuk kez dolanabilecek kadar uzun. Avustralya'ya uçakla yaklaþýk olarak 30 saatte gidildiðini düþünürsek, insan vücudunun ne kadar mükemmel bir kýlcal damar aðý ile örülmüþ olduðunu anlamamýza yetecektir. Gerek insanýn yaradýlýþýna ve gerekse evrendeki ahenk ve ölçüye baktýðýmýz zaman tesadüfe yer olmadýðýný ve Yüce Rabbimizin "Her þeyi bir ölçüye göre yarattýk." ilahi emrine uygun olduðunu görürüz. Gazali'nin Hz. Ali'den aldýðý bir bahse girme delili vardýr: Hz. Ali, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan birisi ile tartýþarak: "Sen inanmýyorsun ve imanýn gereklerini de yapmýyorsun, ben de inanýyor ve imanýn gereklerini yerine getiriyorum. Eðer senin iddia ettiðin gibi ahiret yoksa, ben bir þey kaybetmem, ya senin dediðin gibi deðil de benim dediðim gibi ahiret varsa, ki var o zaman sen kaybedenlerden ben ise kazananlardan olacaðým" der. Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy: "Saye sarýl hikmete ram ol, Yol varsa budur bilmiyorum baþka çýkar yol " 'Rabbim! Beni baðýþla ve merhamet et! Sen merhametlilerin en hayýrlýsýsýn' (Mü'minûn/118) RAMAZAN GÜNLÜÐÜ Oruç Fidyesi ne demektir? idye, bazý ibadetlerin eda edilmemesi ya da Fedasý sýrasýnda birtakým kusurlarýn iþlenmesi hâlinde ödenen dinî-malî yükümlülüktür. Ýbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. Ýhtiyarlýk ve þifa ümidi olmayan bir hastalýk sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadýðý her güne karþýlýk bir fidye öder. Kur'an-ý Kerim'de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder." (Bakara, 2/184) buyrulmaktadýr. Bir fidye miktarý, bir sadaka-i fýtýr miktarýdýr. Sadaka-i fýtýr ise bir kiþiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun para olarak karþýlýðýdýr. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkâný el vermeyen kimse Allah'tan af diler. Günler uzun olduðu için oruç tutamayan hasta ya da yaþlýlar, kýsa günlerde oruç tutabilirlerse tutamadýklarý orucu kýsa günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin vermiþ olduklarý fidyeler sadaka sayýlýr. Oruç fidyeleri, Ramazan ayýnýn sonunda toptan verilebileceði gibi, Ramazan ayý içinde günlük olarak veya Ramazan ayý baþýnda da verilebilir. (Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý)

7 CUMA 26 HAZÝRAN 2015 Gençlere yeni fýrsatlar Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Þehirler-KültürlerYörelerimiz' projesine Çorum merkez ile Uðurludað, Bayat, Laçin, Osmancýk, Ýskilip, Mecitözü, Kargý, Alaca, Dodurga, Oðuzlar, Ortaköy, Boðazkale ilçelerinden toplam 800 genç katýlým saðladý. Ýlçelerden gelen gençlere Çorum merkezde bulunan doðal, tarihi, kültürel mekanlarý yerinde görme fýrsatý verildi. Proje kapsamýnda Çorum'dan katýlým saðlayan gençler Alacahöyük-Boðazkale, Sinop, Samsun, Amasya ve Kastamonu gezilerine katýldý. Projeler hakkýnda bilgi veren Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, þöyle dedi: "Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz tarafýndan hazýrlanan ve 81 ilde uygulamaya baþlayan "Þehirler ve Kültürler-Yörelerimiz" projesi ile gençlerin kaynaþmalarý ve kültürel etkileþimde bulunmalarý amaçlanmýþtýr. Gençler arasýnda diyaloðun arttýrýlmasý ve düzenlenen gezi programlarý sayesinde ülkemizin doðal, tarihi güzelliklerini yerinde görerek, ülkelerini daha çok sevmelerine katký saðlanmasý amacýyla bu proje hayata geçirildi. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi öncülüðünde gerçekleþen "Þehirler ve Kültürler-Yörelerimiz" projesi 1 Haziran 2015 tarihinde baþlayýp 11 Haziran 2015 tarihinde yoðun bir katýlým ile sona ermiþtir. Amacý- Çorumlu gençler kendi memleketlerini tanýma fýrsatý buldular. Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen 'Þehirler-Kültürler-Yörelerimiz' projesi sona erdi. Gençler ilçe ziyaretlerinde tarihi mekanlarý ziyaret etti. mýz gerçekleþtirilen ve gerçekleþtirilecek olan bütün projeleri gençlerimize en iyi þekilde sunmak ve bunlardan faydalanmalarýný saðlamaktýr. Bu etkinlikler sýrasýnda gençlerimiz kendilerini geliþtirme fýrsatý bulurken, hayatýn koþuþturmasý içinde yaþadýklarý stresi en aza indirme þansýný da bulmaktadýrlar. Yaptýðý projelerle gençlere ne kadar deðer verdiðini gösteren, bize verdiði imkânlarla gençliði daha da ileri taþýmamýzý saðlayan Gençlik ve Spor ekibine tüm gençlerimiz adýna þükranlarýmý sunuyorum. Þehirler-KültürlerYörelerimiz Projesi sona ererken Gençlik Kamplarý; 15 Haziran akþamý Mersin 23 Nisan kampýmýzda yapýlan büyük açýlýþ töreni ile resmen baþladý. Gençlik Kamplarýna ilimiz gençlerinden gelen yoðun talep üzerine, Gençlik Spor Bakanlýðý'nca 456 kiþilik kontenjan verilmiþtir. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nin koordinasyonu saðlanan Gençlik Kamplarýnda Mersin, Hatay, Antalya, Bolu, Van ve Osmaniye Doða ve Deniz Kamplarý verilirken, Ýlk defa bu yýl düzenlenen Kastamonu Yolkonak Ramazan kampýna da yer verilmiþtir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýyla ortaklaþa düzenlenen Ramazan Kampýna da gençlerden yoðun ilgi gösterildi. Gençlik Kamplarýnýn her döneminde gençlerimiz, hayal ettiklerinden çok daha güzel bir hafta geçirecekler. Çünkü kamplarýmýzda birbirinden eðlenceli sportif faaliyetlerden eðitici yönü daima ön planda tutulan kiþisel geliþim seminerlerine ve sosyal-kültürel gezilere kadar aradýklarý, ihtiyaç duyduklarý, görmek istedikleri her þey var. Þimdi sýra gençlerde; çünkü þimdi kamp vakti Þimdi kamplarda bir olma, kardeþ olma vakti. Gençlik kamplarýnýn gençlerimizin hayatýnda silinemeyecek izler býraktýðýný görmek, Gençlik Merkezimiz ve Bakanlýðýmýz adýna büyük bir heyecan ve gurur vesilesi. Bu heyecana ortak olan herkese teþekkürlerimizi sunuyoruz." Uðurludað ve Ortaköy de mesire alaný düzenlemesi Uðurludað Beyoðlu Yaylasý ile Ortaköy Ötegeçe'ye Mesire yeri ve Kýr Gazinosu yapým iþi ihale ediliyor. Uðurludað ve Ortaköy ilçelerine söz verdikleri Mesire Alaný düzenlemelerinin ihalesinin yapýlaca- ðýný belirten AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Uðurludað ilçemizde her yýl geleneksel olarak düzenlenen Beyoðlu Yayla ve Kültür Þenliklerinin yapýldýðý Beyoðlu Yaylamýz ile Ortaköy ilçemizde Ötegeçe mevkiinde 100 Bin Dekarlýk alana Mesire yeri düzenlemesi Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl tarafýndan Dodurga ilçesinde Dodurga Halk Eðitim Merkezi iþbirliði ile 4 ayrý kurs açýlacak. Kurslarla ilgili ÝÞKUR dan verilen bilgiler þöyle: Peynir Ýmal Ýþçisi kursu Dodurga Halk Eðitim Merkezi nde yapýlacak olan kurs, 15 kiþilik bir grup halinde düzenlenecek ve Pazartesi'den Cuma'ya haftada 5 gün ve günde 8 saat (08:00-17:00) yapýlacak. Kurs, 20 Temmuz - 6 Ekim 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Kursa katýlmak isteyenlerin ÝÞKUR Ýl ndeki Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve son baþvuru tarihi 5 Temmuz olan kurs için 6 Temmuz 2015 tarihlerinde saat da Dodurga Halk Eðitim Merkezi nde yapýlacak mülakata katýlmalarý gerekecek. Yapýlacak olan mülakat sonucunda kursiyerler belirlenecek. Çilek Yetiþtiriciliði kursu Dodurga Halk Eðitim Merkezi nde yapýlacak olan kurs 15 kiþilik bir grup halinde düzenlenecek ve Pazartesi'den Cuma'ya haftada 5 gün ve günde 6 saat yapýlacak. Kurs, 20 Temmuz 2015 tarihinde baþlayýp, 1 Eylül 2015 tarihinde sona erecek. Kursa katýlmak isteyenlerin ÝÞKUR Ýl ndeki Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve son baþvuru tarihi 5 Temmuz olan kurs için 6 Temmuz 2015 tarihlerinde saat da Dodurga Dikenli köyünde yapýlacak mülakata katýlmalarý gerekecek. Yapýlacak olan mülakat sonucunda kursiyerler belirlenecek. Hasta ve Yaþlý Refakatçisi kursu Dodurga Halk Eðitim Merkezi nde 15 kiþilik bir grup halinde düzenlenecek kurs, haftada 5 gün ve günde 8 saat yapýlacak. Kurs, 20 Temmuz - 30 Ekim 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Son baþvuru tarihi 5 Temmuz 2015 olan kursun mülakatlarý 6 Ýtalya ya iþ gezisi düzenlediler Çorumlu iþletmeciler Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Projesi kapsamýnda Ýtalya yý ziyaret etti. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) tarafýndan uygulanmakta olan Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Projesi (UR-GE) kapsamýnda Çorum'daki gýda iþleme makinecileri, Ýtalya'ya iþ gezisinde bulundular. TSO'dan yapýlan açýklamaya göre, Grain Tech Cluster markasýyla gerçekleþtirilen Hindistan ve Fransa turunun ardýndan üçüncü yurt dýþý gezilerini gerçekleþtiren Çorumlu gýda iþleme makinecileri, Milano'da 3 yýlda bir düzenlenen Ýpack-ima Uluslararasý Gýda Ýþleme ve Paketleme Fuarý'na katýldýlar. 11 firma ve 16 katýlýmcý iþtirak edilen fuarda potansiyel müþteriler ile tanýþma ve birçok firma ile ikili görüþme fýrsatý yakalandý. Grain Tech Cluster markasýyla gýda iþleme makineleri üretiminde dünyanýn dikkatini çekmeyi baþaran, URGE projesi sayesinde katýlýnan fuarlar aracýlýðýyla dünyada önemli bir üretim merkezi olduðunu gösterdi. Proje yurtdýþý faaliyetlerine Eylül 2015 Ýpack-ima Uluslararasý Gýda Ýþleme ve Paketleme Fuarý'na katýlým saðlandý. Çorumlu iþletmeciler Ýtalya7dan memnun döndü. tarihlerinde arasýnda ABD-Kanada Yurtdýþý Pazarlama programý ile devam edecek olan Grain Tech Cluster, halen Yalýn Enstitü ile danýþmanlýk programýný baþarýlý bir þekilde sürdürüyor. Proje kapsamýnda eðitim, danýþmanlýk ve yurtdýþý pazarlama faaliyetleri yapýyoruz. Yapým ihalesi 7 Temmuz Salý günü Orman Ýþletme müzce gerçekleþtirilecektir. Düzenleme çalýþmalarýnýn 3 ay sürede tamamlanmasý planlanýyor. Bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz. Hemþehrilerimize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. ÝÞKUR dan Dodurga da 4 ayrý kurs Temmuz 2015 tarihinde saat da Dodurga Halk Eðitim Merkezi nde yapýlacak. Kadýn Giysileri Dikimi (Kadýn Elbise Dikimcisi) kursu Dodurga Halk Eðitim Merkezi nde yapýlacak kurs 12 kiþilik grup halinde, haftada 5 gün ve günde 8 saat (08:00-17:00) yapýlacak. 20 Temmuz da baþlayacak kurs, 20 Ekim 2015 tarihinde sona erecek. Son baþvuru tarihi 5 Temmuz 2015 olan kursun mülakatlarý 6 Temmuz 2015 tarihinde saat da Dodurga Halk Eðitim Merkezi nde yapýlacak. Kurslara katýlma þartlarý ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda bayan olmak, en az okuryazar olmak, açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. 7 Salim Uslu, ðurludað ilçemizde 98 Konut için 29 Haziran Pazartesi itibariyle talep toplanmaya baþlýyor. dedi. gerçekleþtiren küme firmalarý daha önce Aðustos 2014 tarihleri arasýnda Grain Tech India 2014 fuarýna 19 kiþilik heyetle ve Ekim 2014 tarihleri arasýnda Fransa Reims þehrinde 65 yýldýr düzenlenen JTIC Uluslararasý Deðirmencilik Fuarýna 14 firma ve 20 kiþilik heyetle katýlmýþtý. Çorum Tarýmsal Gýda Ýþleme Makine Sektörünün uluslararasý rekabet gücünün artýrýlmasý amacýyla geliþtirilen UR-GE Projesi, Çorum'da gýda iþleme makineleri üreten yenilikçi firmalarýn bir araya gelmesiyle oluþturuldu. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, 29 Mayýs'ta TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca'ya baþvuruda bulunmuþtu. Uðurludað TOKÝ konutlarýna kavuþuyor Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun'un 29 Mayýs'ta TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca'ya müracaatýný yaptýðý TOKÝ konutlarý için talep toplamasýna baþlanýyor. Ýhtiyacý olan ve talepte bulunan bütün ilçelerin toplu konut ihtiyacýný karþýlamaya devam ettiklerini bildiren AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Uðurludað ilçemizde 98 Konut için 29 Haziran Pazartesi itibariyle talep toplanmaya baþlýyor. Belediye Baþkanýmýzýn gayret ve çabalarý, hemþehrimiz Ayhan Karaca'nýn katkýlarý ve bizlerin de desteðiyle daha 1 ay önce dosyasý teslim edilen TOKÝ projemizin ikinci aþamasý baþlatýlmýþ oluyor. Vaat deðil hizmetlerimizle çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Seçimlerde verilen siyasi mesajý doðru okumak gerekir. Önümüzdeki süreçte siyasi partiler sorumlu ve soðukkanlý davranarak ülke çýkarlarýný, milletin menfaatlerini ön planda tutmalarý gerekiyor. Tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da da baþlatýlan ve ihalesi gerçekleþen birçok projemiz var. Bunlarýn tamamlanmasý ülke ve memleket meselesidir. Bu hassasiyeti dikkate alarak çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Uðurludað TOKÝ projesinin kazandýrýlmasý konusunda; gayretleri için Belediye Baþkaný Remzi To- run'a, katkýlarý ve destekleri için TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca ve TOKÝ Baþkaný Mehmet Ergün Turan'a teþekkür ederiz. diye konuþtu. Öte yandan Sungurlu 3. etap için de Kaymakamlýkça tespit edilen yer ile ilgili çalýþmalarýn sürdüðünü belirten Uslu, Kargý ilçemizde ise Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn tahsisle ilgili olumsuz görüþü Bakanýmýzla görüþülerek çözüme kavuþturuldu. Bayat ilçemizle ilgili de yer çalýþmalarý Belediyemizce sürdürülmektedir. dedi. TOKÝ Uðurludað'da yapmayý planladýðý konutlar; Müracaat tarihleri : 29 Haziran - 31 Temmuz 2015 Konut Tipi ve Sayýsý : B1 Tipi, 2+1 bürüt 75 m2 olmak üzere 6 Blok'ta 98 konut Konut Ortalama Fiyatý : TL Ödeme Þekli : % 12 Peþin 240 ay vadeli Baþvuru Bedeli : TL (T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. Uðurludað Þubesi)

8 8 Ramazan da gýda denetimleri arttý CUMA 26 HAZÝRAN 2015 Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl, Ramazan ayýnda Çorum da gýda üretimi ve satýþý yapan firmalardaki denetimlerini artýrdý. Üretilen ve satýþa sunulan gýda maddelerinin güvenirliðine yönelik, riske dayalý denetim sýklýðý temel alýnarak yapýlan gýda denetimleri; Ramazan ayýna özel olarak, baþta satýþ ve tüketiminin oldukça artýþ gösterdiði pastane, unlu mamuller ve tatlý yerleri, fýrýn ekmek ve pide üretim yerleri, yemek fabrikalarý, þeker ve þekerli mamuller üretim ve satýþ yerleri olmak üzere artýrýlarak devam ediyor. Konu hakkýnda bilgi veren Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Ýlimizde üretilen ve satýþa sunulan gýda maddelerinin güvenirliðine yönelik denetimler il bazýnda hazýrlanan aylýk denetim Programlarý ile Bakanlýðýmýzca ürün ve riskler bazýnda hazýrlanan yýllýk denetim Programý çerçevesinde yürütülmektedir. Ramazan ayý münasebeti ile ili- miz ve ilçelerimizde Ramazan ayýna özel program hazýrlanarak, özellikle tüketiciler tarafýndan tüketiminin artýþ gösterdiði pastane, unlu mamuller ve tatlý yerleri, fýrýn ekmek ve pide üretim yerleri, yemek fabrikalarý, þeker ve þekerli mamuller üretim ve satýþ yerleri ile iftar çadýrlarý denetlenmektedir. Bu gün itibariyle de il ve tüm ilçelerimizde denetimlerimiz devam etmekte olup, Ramazan ayý münasebeti ile rutin denetimlerimize ilave olarak 113 denetim gerçekleþtirilmiþtir. Ramazan ayý münasebetiyle denetimlerini sýklaþtýran Ýskilip Belediyesi, vatandaþlarýn hijyenik þartlarda ve daha saðlýklý et tüketebilmesi için kollarý sývadý. Zabýta Amirliði Yapýlan denetimlerde; satýþa sunulan ramazan kolileri ile gýda ürünleri ve bu ürünlerin tezgâh, depolama ve muhafaza þartlarýnýn; ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerinin kontrolleri yapýlmýþtýr. Ayrýca iþletme çalýþanlarýnýn hijyen eðitim sertifikalarýnýn kontrolleri yapýlarak yeni alýnacak personellerinde bu belgelerinin bulundurulmasýnýn önemi anlatýlmýþtýr. diye konuþtu. Tüm Çorum halkýnýn Ramazan ayýný kutlayarak Ramazan ayý bo- yunca da halkýn saðlýðýný korumak ve güvenilir gýda tüketimini saðlamak adýna her türlü önlemlerin alýndýðýný ve denetimlerde uygun olmayan iþletmelere yasal iþlemlerin uygulanacaðýný ifade eden Ýl Müdürü Ermiþ, Çorum halkýnýn Ramazan ayýný en güzel þekilde idrak etmesi için gýda ürünleri açýsýndan her türlü önlemlerin alýndýðýný belirterek, gýda ile ilgili her türlü ihbar ve þikayetleri için ALO GIDA 174 hattýný kullanmasý konusunda çaðrýda bulundu. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl, Ramazan ayýnda Çorum da gýda üretimi ve satýþý yapan firmalardaki denetimlerini artýrdý. Kasaplar denetlendi ekipleri belediye veterineri hekimi eþliðinde yaptýklarý denetimlerde kent merkezinde bulu- Zabýta Amirliði ekipleri belediye veterineri hekimi eþliðinde kasaplarý denetledi. nan bütün kasap ve tavuk eti satan iþ yerlerini denetledi. Yapýlan denetimlerde soðuk hava depolarýnýn mevzuata uygun olup olmadýðý, iþyeri ruhsatlarý, genel temizlik ve satýlan etlerin veteriner kontrol damgalarýnýn bulunup bulunmadýðý kontrol edildi. Belediyeden yapýlan açýklamada halkýn saðlýklý ve temiz gýda maddesi yemesi için titiz davranýldýðý ifade edilerek, kentte faaliyet gösteren esnaflara yönelik bu tür denetimlerin devam edeceðinin altý çizildi.(ýha) Alaca da dolu dolu Ramazan etkinlikleri Alaca Belediyesi tarafýndan her yýl Ramazan ayýnda organize edilen Ramazan Sokaðý etkinliði bu yýlda dolu dolu geçiyor. Sosyal belediyecilik çalýþmalarý kapsamýnda Ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi 5 bin vatandaþa günlük sýcak yemek ve ekmek ikram eden Alaca Belediyesi, iftardan sonra da Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde kurulan Ramazan Sokaðý'nda düzenlediði etkinliklerle Ramazan akþamlarýný güzelleþtiriyor. Ramazan Sokaðý'nda tasavvuf konserleri, Hacivat-Karagöz oyunlarý, kukla, ilizyon gösterileri, orta oyunlarý, bunun yanýnda çocuklar için de çeþitli yarýþmalar düzenleniyor. Ramazan Sokaðý'nda sohne alan Haymeana Anaokulu öðrencileri düzenledikleri gösterilerle izleyicileri mest ettiler. Programda minik öðrenciler tarafýn- Alaca Belediyesi tarafýndan her yýl Ramazan ayýnda organize edilen Ramazan Sokaðý etkinliði bu yýlda dolu dolu geçiyor. Alaca da Ramazan ýn ruhuna uygun etkinlikler yapýlýyor. dan semazen gösterisi, ilahiler, þiirler okunurken ayný zamanda temsili olarak da Kabe tavaf edildi. Program sonunda Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Haymeana Anaokulu öðretmenlerine Ramazan Sokaðý'nda düzenlemiþ olduklarý programdan dolayý plaket verdi. 'RAMAZAN AYINIZI TEBRÝK EDÝYORUM' Çocuklarýn çok güzel bir gösteri sunduðunu belirten Belediye Baþkaný Eyvaz, þunlarý söyledi: "Hepinizin Ramazan ayýný tebrik ediyorum. Nice Ramazanlara eriþmemizi nasip etsin mevlam. Gerçekten bu çocuklarý görünce gururlanýyor. Onlarý yetiþtiren anne-babalarýný tebrik ediyoruz. Onlarý bugünlere getiren bu eðitimi veren öðretmenlerini kutluyorum. Çocuklar bir hamur gibi. Ýsterseniz Resullullah aþký ile Peygamber aþký ile böylesi programlar yapýyorlar. Bu çocuklara bu eðitimi veren öðretmenlere ne kadar teþekkür etsek azdýr. Ben bu çocuklarýmýzdan gurur duyuyorum. Türkiye'nin geleceðinin aydýnlýk olduðunu, emin ellerde olduðu görüyorum. Katýlýmýnýz ve ilginizden dolayý teþekkür ediyorum." Ýftar çadýrýnda dünki iftarý Atila Özejder verdi. Ýftarý Özejder verdi Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftar programlarý devam ediyor. Ýftar çadýrýnda dünki iftarý Atila Özejder verdi. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrý, her yýl olduðu gibi bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Votorantim Çimento Çorum Fabrikasý nýn Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren iþ ortaklarý ve çalýþanlarý iftarda buluþtu. Votorantim Çimento dan iftar BURAK YALÇIN Brezilyalý dünya çimento devi Votorantim Çimento Çorum Fabrikasý, Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren iþ ortaklarý ve çalýþanlarýyla iftar yemeðinde bir araya geldi. Anitta Otel'de düzenlenen iftar yemeðine Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Direktörü Çaðan Alpas, Karadeniz Bölge Satýþ Müdürü Naci Þengül, Çorum Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Murat Çaðlayan ve fabrikanýn müþterileri katýldý. Votorantim Çimento Çorum Fabrikasý müþterileri, fabrikanýn ürün ve hizmetlerinden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, pazar beklentileri ve þartlarý hakkýnda sohbet etme imkâný buldular. Ýftarda pazar beklentileri ve þartlarý hakkýnda sohbet edildi. Votorantim Çimento Çorum Fabrikasý nýn iftarýna yoðun katýlým oldu. Votorantim Çimento Çorum Fabrikasý Anitta Otel de iftar yemeði düzenledi.

9 CUMA 26 HAZÝRAN Kulaksýz Camii yanýnda metruk ev sorunu Bu görüntü ecdad yadigârýna yakýþmýyor RECEP MEBET Kulaksýz Camii bitiþiðinde bulunan metruk evin, tarihi ibadethane için tehlike oluþturduðu bildirildi. Yavruturna Mahallesi Kulaksýz Çýkmazý 1. Sokak ta yer alan metruk evin tarihi camii yanýnda çirkin bir görüntü oluþturduðuna iþaret eden vatandaþlar, yetkililere seslenerek çözüm istediler. Ulucamii nin minyatürü niteliðindeki Kulaksýz Camii nin yaklaþýk 200 yýllýk geçmiþiyle Çorum un önemli tarihi varlýklarý arasýnda yer aldýðýný anlatan mahalle sakinleri, Bu görüntü ecdad yadigârýna yakýþmýyor diye konuþtular. Cuma günleri cami dýþýna taþan cemaatin metruk evin yaný baþýnda saf tuttuðunu belirten esnaf ise, Abdibey Camii nde olduðu gibi Kulaksýz Camii çevresinde de düzenleme yapýlmasý talebinde bulundular. Mülk sahipleri ve sakinleri maðdur edilmeden metruk evin kaldýrýlmasý halinde güvenlik açýsýndan çeþitli sýkýntýlarýn yaþandýðý Kulaksýz Çýkmazý nýn emniyete kavuþacaðý görüþünü dile getiren vatandaþlar, PTT Merkez civarýnda, hayýr kuruluþlarý tarafýndan açýlan baðýþ standlarý soyuldu. Hayýr kuruluþlarýna çirkin saldýrý! Baðýþ standlarý soyuldu RECEP MEBET YOK, HAYRA DEVAM Çorum da bazý hayýr kuruluþlarý tarafýndan açýlan baðýþ standlarýna hýrsýz girdi. Deniz Feneri Derneði ile ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý nýn Hürriyet Meydaný nda açtýðý baðýþ noktalarý, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce soyuldu. Önceki gece meydana gelen olayda baðýþ standlarýnýn kilitleri kýrýlarak içerlerine girildiði, bozuk para kumbaralarýnýn çalýndýðý ve bazý eþyalara ise zarar verildiði tespit edildi. Ramazan Ayý nda hayýr kurumlarýna yönelik gerçekleþen tatsýz hadise, Deniz Feneri Derneði ve ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý temsilcilerince kýnandý. Olay sonrasý þoku üzerlerinden atan stand görevlileri ise Çorum halkýnýn yurt içi ve yurt dýþýndaki muhtaçlara ulaþtýrmak istediði baðýþlarý kabul etmeye devam ettiler. POLÝS SORUÞTURMA BAÞLATTI Kulaksýz Camii bitiþiðinde bulunan metruk evin, tarihi ibadethane için tehlike arzettiðine dikkat çekildi. Turkcell T60 Tütüncü de RECEP MEBET Turkcell in gelmiþ geçmiþ en akýllý telefonu olarak tanýtýlan T60 Çorum da görücüye çýktý. Teknoloji harikasý özellikleriyle dikkat çeken T60, Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi (TÝM)'nde yerini aldý. Ýletiþim tutkunlarýserdar Sarýkaya nýn merakla beklediði Turkcell T60 hakkýnda bilgi veren Teknoloji Uzmaný Armaðan Demircan, En son teknolojiyi en uygun koþullarda insanýmýzla buluþturduðumuz T serisi akýllý telefonlarýmýza bir yenisini daha ekledik dedi. Maðaza Müdürü Serdar Sarýkaya nýn da hazýr bulunduðu tanýtýmda konuþan Armaðan Demircan, T60 ýn 29 Haziran 2015 Pazartesi gününden itibaren Turkcell faturalý hat sahiplerine 12, 24 ve 36 aylýk taahhüt seçenekleriyle satýþa sunulacaðýný söyledi. Turkcell T60 ýn teknik özelliklerinden de bahseden Demircan þu bilgileri verdi: Turkcell, satýþ rekorlarý kýran T serisi akýllý telefonlarýna bir yenisini ekledi. Teknik açýdan T serisinin en geliþmiþ üyesi olan Turkcell T60, 16 GB dahili ve dileyenler için SD kart ile artýrýlabilir hafýza sunuyor. 8 çekirdekli iþlemciye sahip olan cihaz, akýllý sensörleriyle geliyor. T-Sensör uygulamasý üzerinden sýcaklýk, nem ve basýnç, T-Fit uygulamasý üzerinden ise atýlan adýmlarý ölçebiliyor. Turkcell T40, Çorum da görücüye çýktý. Turkcell T60, 13 MP arka, 5 MP ön kamerasý ile kaliteli ve canlý görüntü sunuyor, sesli komut ve el iþaretleriyle fotoðraf çekebiliyor. Gelen bir aramayý yine basit el iþaretleriyle kabul ya da reddetmek, iþaret panosundan tek bir hareketle istediðiniz iþlemleri kolayca yapabilmek mümkün. Turkcell T60, Standart ve Kolay Kullaným arayüzlerinin yaný sýra çocuk ve misafir modlarýyla da hayatý kolaylaþtýrýyor. T60, lazer klavye, akýllý kýlýf ve sanal gerçeklik gözlüðü gibi aksesuarlar ile teknolojik standartlarý yukarý taþýyor. Ayrýca Akýllým Güvende sloganýyla tanýttýðýmýz cihaz sigortasý ile Turkcell abonelerinin akýllý cihazlarýna cazip fiyatlarla sigorta güvencesi saðlýyoruz. Turkcell T60 ý yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýnönü ve Gazi Caddesi'nde hizmet veren Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezleri'ne ve Hamit Camii Sokak ta faaliyet gösteren þubemize bekliyoruz. Sabah saatlerinde baðýþ noktalarýna gelen dernek görevlileri, gördükleri manzara karþýsýnda vakit kaybetmeden polisi aradýlar. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, yaptýklarý incelemenin ardýndan hýrsýzlýk ve saldýrý þüphesiyle soruþturma baþlattý. Standlarda parmak izi incelemesi yapan ekiplerin çevredeki mobese ve güvenlik kamerasý görüntülerini de mercek altýna aldýðý bildirildi. YILMAK Dernek görevlileri, gördükleri manzara karþýsýnda vakit kaybetmeden polisi aradý. Kuran ziyafeti Pazar günü RECEP MEBET Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Kuran-ý Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý Bölge Finali 28 Haziran 2015 Pazar günü Çorum da gerçekleþecek. Öðle namazýný müteakiben Ulucamii de baþlayacak olan yarýþmaya bölge illerini temsilen din görevlileri katý- lacak. Kuran-ý Kerim ziyafetinin sunulacaðý yarýþmada birinci olacak isim Türkiye Finali ne katýlmaya hak kazanacak. Organizasyonla ilgili açýklama yapan Müftü Dr. Ahmet Akýn, tüm Çorum halkýný Kuran ziyafetine davet etti. Balkanlýoðlu nun programý yarýn RECEP MEBET Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Rahmet Ayý: Ramazan konulu vaaz programý, yarýn Çorum da gerçekleþecek. Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan sohbet programý iftarýn ardýndan saat te baþlayacak. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi. Meryem Akgönül hayatýný kaybetti Abdulmetin Balkanlýoðlu RECEP MEBET Teknoloji harikasý özellikleriyle dikkat çeken T60, Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi nde yerini aldý. Delibekiroðlu Köyü nden gelme, yüncü esnafýndan Gazi Akgönül ün eþi Meryem Akgönül (82) vefat etti. Gýda toptancýlarý Kamil, Talip ve Galip Akgönül ün annesi Meryem Akgönül, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi bugün saat de Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ulucamii ye getirelecek. Cuma namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Meryem Akgönül e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler., Meryem Akgönül

10 10 CUMA Mülteciler Türkçe teþekkür etti 26 HAZÝRAN 2015 Çorum Belediyesi, Kent Konseyi ve Türkiye Þifaum Redah kendilerine gösterilen ilgiden çok Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi tamemnun olduklarýný belirterek, "Biz burada Türkrafýndan þehirde yaþayan mültecilere yönelik düçe bilmiyorken çok zorlanýyorduk. Þimdi ise herzenlenen Türkçe dil kursu tamamlandý. kesle iletiþim kurabiliyor, derdimizi ve sýkýntýmýzý rahatlýkla anlatabiliyoruz. " dedi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, dil kursunu baþarýyla tamamlayan mültecimültecilere Türkçe dil kursu veren Hüda Abler Belediye Baþkan Yardýmcýsý, Kent Konseyi ve dulkadir de yaptýðý konuþmada mültecilerin kurs TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'ý ziyaboyunca Türkçe'yi öðrenmek için büyük gayret ret ederek Türkçe teþekkür ettiler. gösterdiðini belirterek "Kursiyerlerimizin Türkçeyi günlük yaþamlarýnda kullanabilmeleri beni çok Çorum'da yaþayan mültecilerin halkla daha iyi mutlu ediyor. Hatta öyle ki bazý sosyal paylaþým siiletiþim kurma konusunda yaþadýklarý dil sorununu telerinde kendi aralarýnda grup kurarak burada ortadan kaldýrmak için Türkçe kursu düzenledikletürkçe paylaþýmlarda bulunuyorlar." dedi. rini söyleyen Turhan Candan, "Biz bu kursu mülteci kardeþlerimizin dil ve adaptasyon sorununa çözüm bulmak amacýyla açtýk. Bugün 110 mülteci kardeþimizin Türkçe öðrenmesi, sorunlarýn çözümü noktasýnda çok önemli bir adýmdýr. Kursta Türkçe'yi öðrenen mülteci kardeþlerimiz kendi aralarýnda Türkçe konuþarak kursa gelme imkâný bulamamýþ olan mültecilere de Türkçe'yi öðretiyor. Bu sayede Çorum'da Mülteciler Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kent Konseyi ve TDED yaþayan Iraklý ve Suriyeli Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a Türkçe teþekkür ettiler. kardeþlerimiz çevreye daha kolay adapte oluyorlar." dedi. Açtýklarý Türkçe kursu ile hem Türkçenin öðrenilmesi hem de ayný coðrafyada yaþadýðýmýz, geçmiþe dönük baðlarýmýzýn bulunduðu kardeþlerimizle baðlarýn güçlendirilmesi adýna önemli olduðuna vurgu yapan Candan, önümüzdeki günlerde Türkçe dil kurslarýnýn açýlacaðýný ifade etti. Turhan Candan'ýn ziyaret eden kursiyerler arasýnda yer alan Suriyeli Çorum da yaþayan mültecilere yönelik açýlan Türkçe kurs tamamlandý. TÜGVA Emniyet Müdürü nü kutladý Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) yöneticileri Emniyet Müdü- rü Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TÜGVA'nýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Ýl Temsilcisi Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) yöneticileri Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Feridun Batan, Türkiye genelinde 33 il'de teþkilatlanan bir ekip olduklarýný, Çorum'da yeni kurulmalarýna raðmen genç ve dinamik bir yapý oluþturduklarýný söyledi. Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise, Türkiye Gençlik Vakfý Çorum Ýl Temsilcisi Feridun Batan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yapmýþ olduklarý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, yeni oluþum içinde bulunan TÜGVA'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Alaca Engelliler Derneði ne anlamlý baðýþ Alaca Eðitim-BirSen, Alaca Engelliler Derneði ne tekerlekli sandalye baðýþýnda bulundu. Alaca Eðitim-BirSen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek ve yönetim kurulu üyeleri Emrah Ýþcen, Mesut Þirin, Recep Gün ve Cengiz Urunca ile birlikte Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret etti. Ziyarette Dernek Baþkaný Ahmet Görür tarafýndan karþýlanan Eðitim-BirSen yönetimine dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Engelli araçlarýný tamir eden birim, Ortopedik engelliler için fizik kondisyon eðitim merkezi, derneðin önünde engellilerin çay içebileceði, gölgelenebileceði ve aya- ða kalkýp oturabileceði dinlenme ve egzersiz yapabilecekleri birimler tanýtýldý. Eðitim-Bir-Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, ziyarette yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi, Alaca Engelliler Derneði nin ilçe sýnýrlarýný aþan çalýþmalarýný ve gayretlerini uzun süredir takip Alaca Eðitim-Bir-Sen, Alaca Engelliler Derneði ne tekerlekli sandalye baðýþýnda bulundu. ediyoruz. Gerçekten bu derneðin engellilerin sosyal hayata katýlmasýnda ve yaþama sarýlmasýnda çok büyük katkýlarý olduðunu düþünüyoruz. Biz de Sendika olarak böylesine güzel hizmetlere vesile olan derneðimize bir katkýda bulunmak istedik. Bu amaçla tuvalet aparatý olan, yatak olabilen çok amaçlý bir tekerlekli sandalyeyi baðýþlamak istedik. Ýnþaallah ihtiyacý olan bir kardeþimize faydalý olmasýný diliyoruz. Ayrýca Alaca Engelliler Derneði adýna bir Avrupa Birliði Projesi üreterek de katkýda bulunacaðýz. Bu vesileyle biz Alaca Eðitim-Bir-Sen olarak Alaca Engelliler Derneði nin yaptýðý güzel çalýþmalardan dolayý tebrik ediyor, her zaman engelliler derneðimizin yanýnda olduðumuzu belirtiyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz. dedi. Enderun Teravih Huzur Camii nde baþladý Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý Huzur Camii nde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý cemaatte unutulmaz tatlar býrakýyor. Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý Klasik Türk Müziði Yönetmenliði projelerinden olan Unutulan Bir Ýstanbul Ritüeli: Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliði, bu yýl dördüncü kez Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan uygulamaya konuldu. Huzur Camii minaresinden okunan ezanla mahalle halký ve civardaki cami cemaatinin de Huzur Camii ne akýn ettikleri görüldü. Cami cemaati Enderun Teravih namazý kýldý. OSMANLI GELENEÐÝ ÇORUM'DA YAÞATILMAYA DEVAM EDÝYOR Müftülük ten yapýlan açýklamaya göre, Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn'ýn Huzur Camii ni ve avlusunu hýnca hýnç dolduran cemaate verdiði vaazýn ardýndan 6 Hafýz Ýmam Hatipten her bininin 4'er rekât olarak kýldýrdýðý teravih namazlarýnýn arasýnda 6 Müezzin-Kayyým tarafýndan okunan birbirinden güzel ilahiler adeta cemaati mest etti. Müftü Akýn, bu Ramazan da Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasýný Huzur Camii nde baþlattýklarýný ve sýrasýyla 30 Haziran Salý akþamý Murad-ý Rabii Ulu Camii'nde, 7 Temmuz Salý akþamý Akþemsettin Camii nde ve 14 Temmuz Salý akþamý da Veysel Karani Camii nde düzenleyeceklerini belirtti. Enderun usulü teravih namazýnýn her bir dört rekâtýnda ayrý Osmanlý geleneði yaþatýlmaya devam ediyor. Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý cemaatte unutulmaz tatlar býrakýyor. bir Hafýz Ýmam-Hatip farklý makamlarda Kur'an okuyor. Yine 6 Müezzin-Kayyým ayný makamla ilahilere devam ediyor. KAYBOLAN MÝRASI YAÞATMANIN MUTLULUÐUNU YAÞIYORUZ Ýl Müftüsü Ahmet Akýn, Enderun usulü teravih namazýnda, her bir dört rekatýn farklý makamlar- daki kýraatle kýlýndýðýný ifade ederek, "Kaybolan mirasý yaþatmanýn mutluluðunu yaþýyoruz." dedi. Ayrýca, Çorum da tüm camilerde mukabelelerin okunduðu, 6 camide hatimle teravih namazý kýlýndýðýný, 6 camide sakal-ý þerif programlarýnýn olacaðýný belirterek, dolu dolu bir Ramazan geçirileceðini kaydederek, Teravih namazýndan sonra Ra- mazan ayýnda kazandýðýmýz iyi davranýþlarýmýzý ve ibadetlerimizi Ramazan dan sonra da devam ettirmemiz gerekir. Kýldýðýmýz namazlarýn, tuttuðumuz oruçlarýn ve yapmýþ olduðumuz hayýr ve hasenatlarýn Allah tarafýndan kabul edilmesini, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramý na kavuþmayý dilerim. diye konuþtu. Tuðla ve Yýldýrým Nakliyat Osman Saðlam'a teþekkür ediyorum.'' Dedi. To p l a n t ý d a Emekliler Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri Rafet Kaymazlý, Ýrfan Delibaþ, Serpil As ve Ali Bardakçý da hazýr bulundu. Emeklilerden yardým çeki HURÞÝT BOZKURT Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi'ne üye olan ihtiyaç sahibi ailelere erzak çeki hediye edildi. Toplam 75 aileye erzak çeki verildiðini belirten Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, "Halka hizmet hakka hizmettir. 75 adet üyemize çeklerini sunmak için buradayýz. Kýrýcý deðil, yapýcý olmalýyýz. Emeklilere bir nebze olsa nefes aldýrabilmek için buradayýz. Sponsorlarýmýz olan Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Kömürcü

11 CUMA 26 HAZÝRAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Ramezân 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:13 Haziran 1431 Hýzýr: HAZÝRAN Ramazanda bir oruçluya iftar verenin, günahlarý affolur. Cehennemden azat olur. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Yaprak Aþýsý zamaný - Kýzýlcýk Fýrtýnasý - Dünya Uyuþturucu ile Mücâdele Günü Eskiþehir hatýrasý Yýl Yer Eskiþehir.. Isparta ili ve ilçelerinden ve muhtelif yerlerden toplanan nur talebeleri önce Isparta da toplatýlýr, sonra bir subay nezaretinde Eskiþehire sevk için yola çýkarýlýr. Subaya verilen emir yolda tüm sanýklarýn kurþuna dizilmesidir.. Fakat insaflý olan subay bu emri yerine getirmez.. Sanýklar Eskiþehir hapishanesine getirilir.. Aðýr cezada yargýlanýr.. METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Sanýklarýn ne avukat tutacak paralarý vardýr ne de onlarý savunacak avukat.. Bediüzzaman ve talebeleri savunmalarýný kendileri yaparlar.. Mahkeme safahatý Ankara dan, birinci reis tarafýndan canlý dinlenir.. Bediüzzaman savunmasýný muhteþem haþir risalesi ile yapar. Bu durumdan haberdar olan ehli iman Bediüzzamanýn hayatta olduðunu o zaman öðrenirler.. Þimdi yerine büyük bir bina yapýlan cezaevinin karþýsýnda lise mektebi vardýr. Hapishanenin penceresinden okulun bahçesi görünür. Orada rakseden öðrencileri seyreden Bediüzzaman, o talebelerin elli sene sonraki vaziyetlerini tahattur eder ve o elli altmýþ talebelerden bir kýsmýnýn kabirde azap çektiklerini, hayatta kalanlarýn da sevmek beklediði nazarlardan nefret gördüklerini müþahede eder. Ve bu duruma hayli üzülen ve aðlayan Bediüzzaman onu takip eden talebelerine kendisini yalnýz býrakmalarýný söyler. "Gördüðüm hayal deðil hakikattir" der. Ve öyledir. Bundan dört-beþ ay öncesinde bir toplantý vesilesi ile Eskiþehir de bulunduðumuz zamanlar tam bu okulun önünden geçerken Ýzzet kardeþim okulun tam karþýsýnda bulunan dönerli kavþakta raks eden kýz çocuklarýnýn heykelini gösterdi.. Mevcut belediye baþkanýnýn yaptýrdýðýný dile getirdi.. Hayretler içinde kaldýk.. Bediüzzamanýn meyve risalesinde bahsi geçen hadiseyi adeta canlandýrmýþ baþkan.. Ýþte bir Eskiþehir hatýrasý böyle yaþanmýþ.. Bir depremde Eskiþehir in altý üstüne gelecek iken Bediüzzamanýn günlerce her gün Emirdað dan gelip burada dua ettiði bilinir.. Daha sonra bir çok vesile ile de gelip gitmiþtir Eskiþehir e.. Bir müdet kaldýðý ev þimdi kafe olarak kullanýlýyor ve ehli hamiyet insanlarýn himmetini bekliyor. Sahabe, Resul-i Ekrem (sav)'i bir an bile görmüþ ya da sohbetinde bulunmuþ kimselerdir. Ancak sadece görüp konuþmak veya dinlemek yeterli deðildir. En önemli özellikleri Hz. Peygamber (sav)'in peygamberliðine ve getirdiði dine inanmýþ olmasýdýr. Önce inanýp sonra dinden dönenler, sahabe sýfatýný kaybetmiþlerdir. Ýslâm inancýyla yaþayýp o iman ile vefat eden ve Hz. Peygamber (sav)'i görüp onunla arkadaþ ve dost olan o mübarek insanlar, gerçek sahabe vasfýný kazanmýþlardýr. O insanlar, Kur'an-ý Kerim'de övgüyle anlatýlmaktadýr; "Siz, insanlýk için ortaya çýkarýlmýþ en hayýrlý ümmetsiniz. Ýyiliði emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalýþýrsýnýz." (Âl-i Ýmran:110) Sahabe, Hz. Peygamber (sav)'i saðlýðýnda görmek þerefine ulaþmýþlardýr. Onun sohbetinde bulunmuþlar, onun eðitiminden geçmiþlerdir. Onun döneminde Ýslamla þereflenmiþler ve o iman ile vefat etmiþlerdir. Hz. Peygamber (sav) zamanýnda iman etmiþ gibi göründükleri halde Ýslâm düþmanlýðý yapan münafýklar, sahabe olamamýþlardýr. Hz. Peygamber(sav)'in vefatýndan sonra peygamberlik iddiasýnda bulunan sahtekarlar ve onlarla birlikte hareket edip Ýslâmý terk eden mürtetler (dinden dönenler) de sahabe vasfýný kaybetmiþlerdir. Artýk onlar, Kur'an-ý Kerim'in tarif ettiði "Hayýrlý ümmet" kapsamýnýn dýþýndadýrlar. Hz. Peygamber (sav)'in "Ümmetin en hayýrlýlarý", "Cehennem ateþinin yaklaþmayacaðý kimseler" ve hatta "Cennetlikler" diye övdüðü sahabe niteliðini yitirmiþlerdir. Sahabe olabilmek için Hz. Muhammed (sav)'i peygamberliði döneminde dünya gözüyle görmek þarttýr. Rüyasýnda görenler sahabi sayýlmazlar. Sahabe, Hz. Peygamber (sav)in sohbet ve terbiyesinde yetiþmiþlerdir. Onun Ýslamý yaþayýþ biçimini en iyi bilen insanlardýr. Onu, gelecek nesillere aktaran kimselerdir. Hadislerin ilk ravileridir. Binlerce hadis ile Ýslami yaþantýyý bizlere nakleden insanlardýr. Onun içindir ki Allah'ýn elçisi Hz. Muhammed (sav), "Nesillerin en hayýrlýsý benim neslimdir" buyurarak bu altýn nesli övmüþtür. Onun için "Ashabýma sövmeyiniz" "Ashabým yýldýzlar gibidir. Hangisine uyarsanýz, doðru yolu bulursunuz" buyurarak bize ashab-ý kiramý örnek göstermiþtir. Onlara saygý ve sevgiyi de temel almýþtýr: "Ashabým hakkýnda Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Benden sonra onlarý hedef edinmeyin. Kim onlarý severse, beni sevdiði için sevmiþ olur. Kim onlardan nefret ederse benden nefret ettiði için nefret etmiþ olur. Kim onlara eziyet ederse bana eziyet etmiþ olur. Kim bana eziyet ederse Allah'a eziyet etmiþ olur. Kim de Allah'a Yrd. Doç. Dr. Önal, saç dökülmesine iyi geldiði bilinen selenyumun zerdalide önemli miktarda bulunduðunu belirtti. Ýnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Önal, AA muhabirine konuya iliþkin yapýlan araþtýrma sonucunu anlattý yýlýnda baþladýðý "Dünyada Yetiþen Kayýsý Türlerinin Mineral Ýçeriklerinin Belirlenmesi" adlý araþtýrma kapsamýnda Kayýsý Araþtýrma Ýstasyonu'ndaki gen bahçesinde bulunan kayýsýlardan numune topladýðýný belirten Önel, Malatya'daki 240 çeþit kayýsýdan örnekler alýndýðýný kaydetti. Önal, bu çeþitleri çözünürleþtirerek, içerisindeki mineralleri ve insan saðýlýðýna yararlarýnn araþtýrýldýðýný ifade etti. Önal, insan saðlýðý için çok önemli olan selenyum ve çinko elementlerinin hemen hemen tüm kayýsý çeþitlerinde bulunduðuna iþaret etti. Önal þunlarý söyledi: "Selenyumun saç dökülmesini engellediðini, yeniden çýkartmaya faydasý olduðunu ya da birçok kanser türünde faydalý olduðunu týp, bilim söylüyor. Çinkoyla beraber bunlarýn meyvede olmasý ilginç. Birçok mey- VEFAT EDENLER 1-Lokantacý Esnafýndan Merhum Rumi CANCANOÐLU' nun oðlu, Çorum Belediyesi çalýþaný Ufuk ve Müge CANCANOÐ- LU' nun babasý, Çorum Belediyesi çalýþaný Güldane CANCANOÐLU' nun kayýnpederi, Mimar Ayþe CANCANOÐLU' nun eþi, Çorum Belediyesi' nden emekli Mimar; Arif CANCANOÐLU. 2-Oðuzlar' dan gelme, Hitit Elektrik sahibi Fahri ve Abdullah AYDIN' ýn babasý, Mehmet Ali AYDIN' ýn amcasý, Yedaþ' tan emekli; Bekir AYDIN. 3-Karasar Köyü' nden gelme; Halil ÖZ- DEMÝRCÝ, 4-Elmalý Köyü' nden gelme, Ýdris, Yunus ve Özkan ATAK' ýn babasý, Ýhsan ve Hüseyin ATAK' ýn kardeþi, SSK Hastanesi' nden emekli; Muhsin ATAK. 5-Alaca' da ikamet eden, Lokantacý Esnafýndan Ýrfan ÞÝMÞEK' in eþi; Duman ÞÝMÞEK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: HAZÝRAN 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER veyi incelediðimizde çoðunlukla selenyum eser miktardadýr, çinko eser miktardadýr. Hatta ilaç firmalarý mineral haplarýnda bunlarý insanlara takviye olarak da sunmaktadýr. Kayýsý yemek Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler dururken niye ilaç alalým? Malatya'da kellik oraný araþtýrýlsa kayýsýdan dolayý eminim ki bu oranýnýn az çýkacaðý sonucu ortaya çýkar. O zaman demek ki saçý dökülen insan, kayýsý yiyecek." NÖBETÇÝ ECZANELER KARAOÐLU ECZANESÝ FÝRDEVS KARAOÐLU (TEL: ) ULUKAVAK MAH. VARÝNLÝ CAD. NO:34/A - YILDIRIM BEYAZIT ÝLK. OKULU YANI Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sahabe HAFTALIK Ethem ERKOÇ Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM eziyet ederse, artýk onu cezalandýrmasý yakýn olur." Bu övgülere mazhar olmuþ ashab-ý kiramdan her biri, bol kazanç ve rahat hayat peþinde deðil de Ýslamý dünyaya yaymak uðruna ömürleri boyunca koþmuþlar, çalýþmýþlar, cihat etmiþlerdir. Onun için, Ýslam coðrafyasýnýn pek çok yerinde Ýstanbul'da olduðu gibi sahabenin izlerine rastlanmaktadýr. Çorum'da medfun bulunan sahabiler ise Hz. Peygamber (sav)'in vefatýndan sonra O'nun fethini müjdelediði Ýstanbul'a giderken veya dönerken burada þehit olup kalmýþlardýr. Büreyde (r.a)'dan rivayet edildiðine göre Allah Resulü (sav) þöyle buyurdu:"ashabýmdan herhangi birisi bir yerde ölürse, mutlaka o, (o belde) insanlarý için kýyamet günü bir nur ve kýlavuz olarak gönderilir" (Tirmizi) Ýþte bu hadis-i þerifin iþaret buyurduðu, bizlere kýyamet gününde bir nur ve klavuz olacaklarýna inandýðýmýz sahabelerden bazýlarý da Çorum'da yatmaktadýr. Kentimizde oluþan bu bilgilerin ayrýntýlarýna girerek bu çalýþmamýzda konuya açýklýk getirmeye çalýþacaðýz. Çorum'daki sahabe türbelerinin gerçek mezarlar mý yoksa onlar adýna yapýlmýþ makamlar mý olduðu tartýþmasýna girmeyeceðiz. Zira onlar bir baþka yerde vefat etmiþ olsalar da onun adýna bir yerde inþa edilen ve makam denilen türbeler de onlar kadar önemlidir. Yunus Emre, bir yerde vefat etmiþtir ama Anadolu'da on bir yerde türbesi vardýr. Veysel Karani, Sýffin'de þehit olmuþtur ama Kufa'de, Þam'da, Yemen'de ve Siirt'in Baykan ilçesinde de türbesi vardýr. Ýslam dünyasýnda Ashab-ý Kehf adýný taþýyan pek çok maðara vardýr. Bunlardan biri asýl, diðerleri makamdýr. Makamlar da o niyetle ve o samimiyetle ziyaret edildiði için önemlidir. Ashab-ý Kehf ile baðlantýlý olarak Mevlana Cami þöyle diyor: "Ya Resulullah, nasýl olur ki Ashab-ý Kehf'in köpeði, senin ashabýnla beraber cennete girsin de ben cehenneme gideyim; reva mýdýr bu? O Ashabý Kehf'in köpeði ise ben senin Ashabýnýn köpeðiyim." Mevlana Cami ile ayný þuura sahip olan Yusuf Bahri hazretleri de vefat edince Hýdýrlýk'ta Ashab-ý Kiram'dan Suheyb-i Rumi ve Kereb-i Gazi türbelerinin arasýna defnedilmeyi vasiyet emiþ ve kendini onlarýn bekçisi Kýtmir gibi telakki ederek Hz. Peygamber (sav)'in ashabýna yakýn olmak ve onlara baðlýlýðýný ifade etmek için böyle bir taleple bulunmuþtur. Bizler Çorum'daki sahabe türbelerine böyle yaklaþýyor ve bu þuurla onlara sahip çýkýyoruz. Bu vesile ile ashabýn hayatýný ve mücadelelerini öðreniyor ve kendi yaþantýmýz için ders çýkartmaya çalýþýyoruz. Saç dökülmesine karþý öneri SEVDA ECZANESÝ SEVDA BULUT (TEL: ) BAHABEY CAD. 35/A - ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI Gram ALIÞ 100,41 Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : SATIÞ 100,45 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Kadir Yüktaþýr com Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 26 HAZÝRAN 2015 TEMEL SINAVDA Temel üniversite sýnavýna girmiþ. Her soruda yazý-tura atarak cevaplarý vermiþ. Ýki saat sonra öðrencilerin çoðu sýnav kâðýdýný verip salonu terk etmiþ. Temel ise hala yazý-tura atýyormuþ. Sýnav danýþmaný, ne yaptýðýný anlamak için Temel'in yanýna gelmiþ: -Bütün sorular için yazý-tura atýyorsun, hala bitiremedin mi? -Hocam, 1 saat önce bitirdim. Þimdi cevaplarýmý kontrol ediyorum!...

13 CUMA 26 HAZÝRAN Özel Eðitim ve BEP semineri Haziran dönemi öðretmenlerin mesleki eðitim çalýþmalarý kapsamýnda, Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu öðretmenlerine Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi nce Özel Eðitim ve Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programý (BEP) konulu seminer düzenlendi. Seminerde özel eðitime tabi tutulacak öðrenciler ve kaynaþtýrma eðitimi verilecek öðrencilerin durumlarý ile ilgili eðitim ortamlarýnda izlenilecek yol ve yöntemler hakkýnda öðretmenlere bilgi verildi. Özel Eðitim ve Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programlarýnýn uygulamalarýnda yaþanan sorunlar görüþülerek, öðretmen görüþleri alýndý. Seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi. Okul Müdürü Levent Tuzcu, Rehberlik Araþtýrma Merkezi (RAM) Müdürü Tahir Demir e sunumu ve katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Rehberlik Araþtýrma Merkezi (RAM) Müdürü Tahir Demir sunum yaptý. Çin'de oruç tutan 18 Uygur öldürüldü! Geçtiðimiz yýl Ramazan ayýnda Doðu Türkistanlý Müslümanlara orucu yasaklayan Çin, yasaðýna bu yýl da devam ediyor. Çin'in yasaða uymayan Uygurlara operasyon baþlattýðý ifade edilirken, þu ana kadar 18 Uygur Türk'ünün Çin polisi tarafýndan öldürüldüðü belirtildi. Doðu Türkistan'daki baskýcý politikalarýyla gündeme gelen Çin, Çin'in yasaða uymayan Uygurlara operasyon baþlattýðý ifade edilirken, þu ana kadar 18 Uygur Türk'ünün Çin polisi tarafýndan öldürüldüðü belirtildi. Soðuk, don, dolu ve yaðýþ rekolteyi vuracak Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, baðlarda don ve dolunun rekolteyi vuracaðýný bildirerek, "Baðlarda Mart'ta düþük sýcaklýk, Nisan'da don, Haziran'da dolu afetleri Manisa'da 447 bin 571 dekar bað alanýnda hasara yol açtý. Zarar, çekirdekli çeþitlerde yüzde 50-80'i, çekirdeksiz çeþitlerde yüzde 30-40'ý buluyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, dünyadaki en yaygýn kültür bitkilerinden biri olan üzümde, Türkiye'nin 4,6 milyon dekarla Ýspanya, Fransa, Ýtalya ve Çin'in ardýndan 5'nci, 4 milyon 175 bin tonluk üretimle Çin, ABD, Ýtalya, Fransa ve Ýspanya'nýn ardýndan 6'ncý sýrada bulunduðunu belirtti. Türkiye'nin üzüm üretiminin 2015 yýlýnda yüzde 0,7 azalmayla 4 milyon 146 bin tona inmesinin beklendiði bilgisini veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2004 yýlýnda 5,2 milyon dekar alanda 3,5 milyon ton üzüm üretiliyordu. Bað alaný, 2014 yýlýnda 4,6 milyon dekara inerken, üretim 4 milyon 175 bin tona ulaþtý. Dünyada üretilen üzümün yüzde 8-10'u kurutmalýkta kullanýlýyor. Baþlýca kuru üzüm üreticileri, Türkiye, ABD, Ýran, Yunanistan, Güney Afrika, Þili ve Afganistan. Türkiye'nin ihracata yönelik üzüm üretiminde kuru üzüm ilk sýrayý alýyor. Üzüm ihracatýmýzýn yüzde 95'ini çekirdeksiz üzüm oluþturuyor. Aðustos ayýnda hasadý baþlayacak olan çekirdeksiz üzümde, Ege bölgemiz baþý çekiyor. Özellikle Manisa, Ýzmir, Denizli önemli üretim bölgeleri 2014 yýlýnda 1 milyon 135 bin 947 ton olan kurutmalýk çekirdeksiz üzüm üretiminin, yüzde 89,9'u, 1 milyon 21 bin 282 tonu Manisa ilinde yapýldý." BAÐLAR AFETTEN KURTULAMADI üretim sezonunda kýþ aylarýnda sýcaklýðýn yýl ortalamalarýna göre çok düþük seyretmesinin baðlarý olumsuz etkilediðini bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Bu yýl, Mart'ta eksi 2 derece olan düþük sýcaklýklar baðlarda sürgün gözlerine zarar verdi Nisan'da da don afeti yaþandý ve yapraklanma dönemindeki baðlarda sürgün üzerindeki gözleri kuruttu. Manisa'daki 769 bin dekar bað alanýnda, hasar tespit komisyonlarýnýn belirlemelerine göre 447 bin 571 dekar alan don ve dolu afetinden zarar gördü. Bu durum çekirdekli çeþitlerde yüzde 50-80, çekirdeksiz çeþitlerde yüzde oranýndadýr. Özbekistan'da Kokand, Mergilan ve Taþkent'ten sonra Andican'da da sokakta kadýnlarýn baþörtüsünü çýkarmalarý isteniyor. Özbekistan'ýn Andican þehrinde eski þehir mahallelerinde polislerin baþörtülü kadýnlarý durdurarak örtülerini çýkarmalarýný ya da boyunlarý açýk sadece baþlarýný örtecek þekilde örtmelerini talep ettiði bildirildi. Ozodlik radyosunun haberine göre bu talebi kabul etmeyen kadýnlarýn isimleri polis merkezlerine veriliyor. Müslüman kadýnlara karþý Ramazan Ayý'nda yapýlan bu zulüm halkýn tepkisine neden oluyor. Radyonun haberinde Özbek polisinin baþörtüsü karþýtý kampanyasýný önce Kokand ve Mergýlan þehirlerinde baþlattýðý, sonra Taþkent'te, þimdi ise Ramazan Ayý'nda Andican'da devam ettirdiði belirtildi. "Direnen Kadýnlarýn Ýsimlerini ve Adreslerini Not Ediyorlar" Müslümanlara namaz ve oruç dahil Ýslam'a dair her þeyi yasakladý. Yasaða uymayan Müslümanlara operasyon düzenleyen Çin polisinin en az 18 kiþiyi katlettiði belirtildi. Reuters'ýn Radio Free Asia'ya dayandýrarak servis ettiði haberinde, Çin'in iþgal altýnda tuttuðu Doðu Türkistan'ýn Kaþgar þehrinde polisin en az 18 Uygur Türkünü katlettiði belirtildi. Çin polisi, Uygurlardan oluþan bir grubun polise býçak ve patlayýcýlarla polise saldýrdýðýný iddia ettiði ve en az üç polisin öldüðünü duyurdu. Yapýlan açýklamada polisin saldýrý düzenleyen Uygurlara karþýlýk vererek ilk belirlemelere göre en az 15 kiþiyi öldürdüðü belirtildi. Manisa ilinin doðu bölgesinde 4 Haziran'da gerçekleþen dolu afeti de 10 bin dekarlýk bir alanda etkili oldu ve bu alanlardaki baðlarda salkým ve yeþil aksam ciddi oranda zarar gördü. Buna ilaveten 12 Haziran'da meydana gelen ve bölgelere göre dozu deðiþen dolu afeti, 4-5 bin dekar baðda salkýmlarda zarara neden oldu. Zarar, her bað için deðiþmekle beraber yüzde arasýnda gerçekleþti. Dolu çapýnýn küçüklüðü danelere daha fazla zarar verdi. Kuru üzümde rekolte kaybý yaþanacak gibi görünüyor." Son bir ayda sürekli yaðýþlarýn görülmesinin de sýk ilaçlama yapma zorunluluðu doðurduðunu bildiren Bayraktar, "Ýlaçlamanýn artmasý girdi maliyetlerini artýrýyor. Çiftçimize ek bir yük getiriyor" dedi. Bayraktar, yapýlmasý gerekenleri de þöyle sýraladý: "Çekirdeksiz üzümde ihracat kapýlarýnýn zamanýnda açýlmasý, üründe fiyatýn belirlenmesini, sofralýk üzümün kalite kaybý olmadan ihracýný saðlayacaktýr. TARÝÞ, yeniden yapýlandýrma süreci sonrasýnda kaynak yetersizliðinden piyasayý regüle edecek miktarda bir alým gerçekleþtirememektedir. Bu ciddi soruna neden olmaktadýr. Sorun biran önce çözülmelidir. Ýhraç edilen kuru üzümün içine karýþtýrýlarak kaliteyi tehdit eden kaçak giriþler daha sýký kontrollerle önlenmelidir. Ýhracatta sýkýntý olmamasý için üzümler, beton veya tel sergi üzerinde kurutulmalýdýr. Ambalajlamada özellikle en büyük pazarýmýz olan AB standartlarýna uyum göstermek için çalýþmalar yapýlmalýdýr. Çekirdeksiz kuru üzümde AB benzeri bir depolama kuruluþu oluþturulmalý ve depolama maliyeti desteklenmelidir. Üzümde alternatif deðerlendirme þekillerinin geliþtirilmelidir. Ürün ihtisas borsalarý oluþturulmalý, mevcut borsalara iþlerlik kazandýrýlmalý, ticaret borsalarý tescil kurumu olmaktan çýkarýlmalýdýr. Üretim hedefleri iç ve dýþ pazarlarda rekabet edecek þekilde belirlenmelidir. Girdi fiyatlarý düþürülmeli, kuru üzüm üreten diðer ülke üreticileriyle rekabet edebilmesi için üzüm üreticisi desteklenmelidir. Þemsi Bayraktar Özbekistan'da baþörtüsü yasaðý! Ýsmini açýklamadan radyoya konuþan bir Andican sakini þunlarý söyledi: "Bizzat gördüm, kadýn polisler kadýnlardan baþörtüsünü çýkarmasýný istiyor. Erkek polisler arkada durarak onlara destek veriyor. Direnen kadýnlarýn isimleri ve adreslerini not ediyorlar. Bunu yapmak istemeyenleri ise tehdit ediyorlar." "Baþörtülerini Çýkarmalarýný Ýstiyorlar" Yine isminin gizli kalmasýný isteyen Andican þehrindeki bir polis memuru da Müslüman kadýnlara karþý böyle bir kampanyanýn yürütüldüðünü doðruladý. Polis açýklamasýnda: "Bana baþörtülü kadýnlarýn ismi yazýlan bir liste sunuldu. Listede yazýlan Müslüman kadýnlarýn kimliðini, yakýnlarýndan hapse atýlanlar olup olmadýðýný ve buna benzer bilgileri öðrenmemizi istiyorlar. Bu emri il güvenlik yetkililerinden aldýk. Öncelikle örtünen genç kadýnlarla ilgileniyorlar. Onlarýn baþörtülerini çýkarmalarýný istiyorlar." ifadelerini kullandý.(haksöz) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 26 HAZÝRAN YURTKUR Samsun Bölge Amasya Yurdu A-B Blok dýþ cephe ýsý yalýtýmý, A Yeþilýrmak Yurdu lokantakantin mahalinin yerinin deðiþtirilmesi ve Çorum Akþemseddin Yurdu açýk halý saha ve demir merdiven yapýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge / Atatürk Bulvarý No: 123 Atakum/Samsun Saat: T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Mecitözü Elvançelebi Toplu Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Boðazköy-Alacahöyük Tarihi Milli Parký Uzun Devreli Geliþme Planý Revizyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Çorum ili Çatak Tabiat Parký giriþ kontrol turnike sistemi yapým iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 72/4 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum merkez ilçesi Ýnkýlap Ýlkokulu onarým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Laboratuar Otomasyon Yazýlýmý ve Notebook bilgisayar alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi hizmet binasýnýn (UDEP) projesi kapsamýnda eriþebilirlik yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Merkez Bahçelievler Ýlkokulu onarýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Engelli Eriþim Merkezi kapsamýnda 5 adet okula engelli WC ve engelli giriþ rampasý yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ DSÝ 5. Bölge Ankara Çorum Merkez Güney Köyü Köm Deresi Taþkýn Koruma Ýnþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Ýhale Salonu Zemin Kat G-08 nolu Oda M. Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/Ankara Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi onarým yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Çorum Merkez Ovakarapýnar köyü yerüstü sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum il Özel idaresi / Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Orman Ýþletme Mesire yeri ve Kýr Gazinosu yapým iþi. Yer: Çorum Orman Ýþletme Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çoru Ýl Jandarma Komutanlýðý Merkez Þehit J. Komd Er Hacý Topdal ve Þahit J. Er Habil Atak Jandarma Lojman binalarýnýn iç kapýlarýnýn deðiþimi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Çorum Þeker Fabrikasý 1 adet basýnçlý hava kompresörü vida grubu alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9 km. Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Çorum merkez ve ilçe köylerine çocuk oyun grubu alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Bölge -7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel (Çankýrý-Ýskilip) Ayr-Bayat Ýl Yolu Km: arasý yol yapým iþleri yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum/Samsun Saat: TEMMUZ Samsun PTT Baþmüdürlüðü Yapý ve Teknik Ýþler Çorum PTTMerkez binasýnýn güçlendirilmesi ve tadilatý yapým iþi. Yer: PTT Baþmüdürlüðü Liman Mah, Bafra Cad. No:1 Ýlkadým/Samsun Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: TEMMUZ Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý sývý bazlý sitoloji kiti alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

14 14 CUMA 26 HAZÝRAN 2015 Uzunköprü, Orhangazi ile imzaladý Kýzýlcabölük e gurbetçi forvet Gelecek sezonun planlamasý doðrultusunda transfer çalýþmalarýna devam eden Çorum Belediyespor un muhtemel rakiplerinden Kýzýlcabölükspor Payas Belediyespor dan Ethem Özden ile 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Hofgeismar/Almanya doðumlu Ethem, forvet mevkiinde görev yapýyor. Geçen sezon Spor Toto 3.Lig 2. Grup takýmlarýndan Geçen sezon Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden bu sezonda muhtemel rakiplerinden Zonguldak Kömürspor transferde hýz kesmiyor. Son olarakta eski futbolcularýndan Ferhat Samancý ve Adliyespor dan Turan Yýlmaz ile sözleþme imzaladý. Sol açýk mevkiinde oynayan Turan Yýlmaz, Genel Kaptan Hakan Hürfikir ve teknik direktör Cahit Terzi ile yaptýðý son görüþme sonrasý kesin olarak anlaþmaya vardý ve sözleþme imzaladý. Zonguldakspor gibi büyük Payas Belediyespor formasý giyen oyuncu sýrasýyla Marmaris Belediye Gençlikspor, Tekirova Belediyespor, Menemen Belediyespor, Gebzespor ve Maltepespor formasý giydi. Kýzýlcabölükspor a geldiði için mutlu olduðunu söyleyen Ethem Özden, elinden gelenin en iyisini yaparak Kýzýlcabölükspor a katký saðlamak istediðini belirtti. Zonguldak transferde hýzlý bir camiaya geldiði için mutlu olduðunu belirten Turan Yýlmaz, yeni takýmýnýn baþarýsý için elinden geleni yapacaðýný belirtti Reþadiye doðumlu olan Turan Yýlmaz, futbola Baþkent Edaþspor da baþladý. Daha sonra Ostimspor, transfer oldu sezonunda Adliyeaspor a geçerek profesyonel oldu.2 sene Ferhat Samancý bir yýl aradan sonra yeniden Zonguldak Kömürspor a döndü Adliyespor da forma giyen Turan Yýlmaz, BAL ligi 26 maç 5 gol, TFF üçüncü lig 53 maç 7 gol ortalamasý ile oynadý. Geçmiþte beþ sezon Zonguldakspor, bir sezon Kozlu Belediyespor olmak üzere toplam 6 Zonguldak a hizmet eden Ferhat Samancý,bir yýl aradan sonra yeniden Zonguldakspor a döndü. Daha önce ön görüþme yapýlan ve prensipte anlaþýlan Ferhat Samancý, dün Zonguldak a gelerek Genel Kaptan Hakan Hürfikir ve teknik direktör Cahit Terzi ile son bir görüþme gerçekleþtirdikten sonra resmi sözleþme imzaladý. En kötü ve en sýkýntýlý zamanlarda Zonguldakspor formasýný giyen Ferhat Samancý,1 Adliyespor dan Turan Yýlmaz, Zonguldak Kömürspor ile anlaþtý Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan Orhangazispor'un daha önce prensip anlaþmasýna vardýðý teknik direktör Cevdet Uzunköprü Orhangazi ye geldi. Orhangazispor tesislerinde kulüp yöneticileri ile bir araya gelen Cevdet Uzunköprü kendisini 1 yýllýðýna yapan sözleþmeye imza attý. Cevdet Uzunköprü nün yardýmcýlýklarýný Murat Alemdar ve Murat Erbasan yapacak. Ýmza töreni sonrasý açýklama yapan Orhangazispor'un yeni teknik direktörü Cevdet Uzunköprü baþarýlý olmak için geldiðini belirterek, "Orhangazispor çok büyük ve önemli camia. Þehrin beklentilerini de iyi biliyoruz. Tesislerimiz harika. Baþarýlý olmak için bir çok þart burada mevcut. Bize de önce transferleri yapmak ardýndan da çalýþmalarýmýza baþlamak geliyor" dedi. yýl aradan sonra yeniden Zonguldakspor un formasýný giyeceði için mutlu olduðunu söyledi. Zonguldakspor un baþarýsý için elinden geleni yapacaðýný belirten Ferhat, Ben yýllarca bu camiaya hizmet ettim. Zonguldak benim ikinci memleketim oldu. En sýkýntýlý zamanda biz bu takýma hizmet ettim. Hiçbir zaman yüz üstü býrakýp gitmedim. Takýmý üçüncü lige çýkarttýk. Bir yýl adana sonra yeniden döndüm. Zonguldakspor a gelmeden önce Amasyaspor dan teklif aldým. Ama Cahit hocam beni arayýnca bende Zonguldakspor u tercih etkim. Çünkü 5 sene BAL liginde hizmet ettiðim Zonguldakspor a 1 senede profesyonel ligde hizmet etmek istedim. Þunu herkes iyi bilsin ki ben Amasya nýn bana teklif ettiði paranýn daha azý ile Zonguldakspor ile anlaþtým. Amasya bana daha fazla teklif etmesine raðmen parayý ikinci plana býrakýp burayý seçtim. Zonguldakspor un baþarýsý için elimden geleni yapacaðýz. Hocam Cahit Terzi baþta olmak üzere bana güvenenleri mahcup etmemek için elimden geleni yapacaðýz dedi Not defterimden 21 Önceden maaþ ödülü vardý / Bilmem hala durar mý? / Acaba alanla almayan arasýnda / Bariz bir fark var mý? / Ben hiç alamadým da / Alanlarda da pek fark bulamadým da Kim demiþ düþenin dostu olmaz diye / Düþenin gerçek dostu Allah'týr, biline / Yeter ki ihlasla derdini arz eyle Fýrsatlar gelir, fýrsatlar gider / Kim ne ederse etsin ama / Bazen kendine bazen de memlekete eder Çile, Çile ki ne çile / Menfaat için asla eðilmedi bile bile / Ne güzel ders veriyor üstat / Tabi ki idrak edebilenlere Ömür geçer, insanoðlu naçar / Hele bir yataða düþmeye dur / Evlatlarýn bile bir bir kaçar / Ve gel gel diye toprak baðrýný açar Ey tartý, / Kimi diyor kilo almýþsýn / Kimi diyor kilo vermiþsin / Kime inanacaðýmý bilemiyorum / En iyisini sen bilirsin / Haydi, benden yana gelsin ibre Yarab mübarek Cuma akþamý / Ben günahkâr mücrim bir kulum / Affet demeye yüzüm yok sana, / Çünkü çok tövbe edip bozmuþum / Ve günah sokaðýndan geçiyor yolum / Lakin sýðýnacak baþka liman da yok / Yine de Sensin benim son umudum / Nasýl olmasýn ki, 'Rahmetimden ümidinizi kesmeyin' buyurdun Cimri olma, asansöre binerken ver bir selam / Belki olur senden sonra onu alan Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Sivil Savunma Uzmaný Zaten günahým yetiyor, birde sen ekleme / Avrupa aya giderken, sen burada bekleme Sen beni çalýþkan bilirsin / Lakin ben tembelin biriyim / Neden mi? / Çünkü konferanslara iþtirakte geriyim Seher vakti çayýmýzý içtik, simitleri yedik / Uyumak olmaz biraz yürüyelim dedik Altlara fýrça, üstlere hep teþekkür / Adil olmak için lütfen birazcýk tefekkür Bilgiden çok, gezme tozma hizmetiçi seminerleri / Yenisini istiyoruz, çünkü bir araya getiriyor bizleri Müzik eþliðinde konvoy geçiyor caddeden / Adaylar beni kalbi selamlýyor otobüslerden / Diyorum al bir selam da sana benden / Lakin 7 Hazirandan sonra deðiþirler mi bilmem (aday kendini parçalýyor ama kimsenin umurunda deðil-mersin) Vurdumduymazlýk kazalara çaðýrýr davetiye / Vurdumduymaz olma ki, yolda çoluk çocuk rahat yürüye Acep ne çekti bu millet benim seminerlerden / Bir saattir dersteyim diyorum bitse hemen Ýsmi çok geçti koridorlarda / Lakin hiç içeri giremedi / Sebebini sorduðunda / Kimse makul cevap veremedi / Herhalde yanlýþ anahtar denedi / 'Bunda da vardýr bir hikmet' deyip tesellilendi. ÝHALE ÝLANI T.C. ORTA KARADENÝZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLÝK Suudi Arabistan Çalýþma Ziyareti Hizmet Alýmý iþi, Kalkýnma Ajanslarý Mal, Hizmet ve Yapým Ýþi Satýn Alma ve Ýhale Usul ve Esaslarýnýn 10 uncu maddesine göre Herkese Açýk Ýhale Usulü ile ihale edilecektir. 1-Ajansýn Ýrtibat Bilgileri: a) Adresi : Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8 Ýlkadým / SAMSUN, TÜRKÝYE b) Telefon ve faks numarasý : 0 (362) (362) c) Elektronik posta adresi : 2-Ýhale Konusu Ýþin: a) Niteliði, türü ve miktarý : Suudi Arabistan Çalýþma Ziyareti b) Yapýlacaðý yer : Suudi Arabistan c) Süresi : 7 gün 3-Ýhalenin a) Usulü : Kalkýnma Ajanslarý Mal, Hizmet ve Yapým Ýþi Satýn Alma ve Ýhale Usul ve Esaslarý'nýn 10. maddesi ile Herkese Açýk Ýhale Usulü b) Yapýlacaðý yer : Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý c) Tarihi : d) Saati : 11:00 4- Ýhaleye Katýlabilmek Ýçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: a) Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasýndan alýnmýþ belge; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son baþvuru tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan/davet tarihinin veya son baþvuru tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliði temsile yetkili kiþinin noter tasdikli imza sirküleri, d) Vekâleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, e) Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde iþ ortaklýðý beyannamesi, f) Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge, g) Ýhale konusu iþ ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatý uyarýnca gerekli belge/bilgi: iþ ortaklýðýnda iþ ortaklarýnýn her birinin söz konusu belgeleri sunmasý zorunludur. Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde, (b), (c), ve (e), (g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafýndan ayrý ayrý verilmesi zorunludur Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýsteklinin son 10 (on) yýlda yurt içinde veya dýþýnda kamu veya özel sektörde, ihale konusu hizmet alým iþine benzer yaptýðý için iþ bitirme belgesi almýþ olmasý gerekmektedir Ýsteklinin taahhüdü altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn, teklif edilen bedelin % 45'inden az olmamasý gerekir Yukarýdaki kritere iliþkin belgelerden birini (iþ bitirme belgeleri, hak ediþ belgeleri vb) sunan istekli yeterli kabul edilir. 5- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilir. 6- Yapýlan deðerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafýndan ihale, ekonomik açýdan en avantajlý teklifi veren istekli üzerinde býrakýlýr. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, en düþük teklif olmayýp fiyat dýþýndaki unsurlarýn da (maliyet etkinliði, verimlilik, hizmet kalitesi ve teknik deðer gibi unsurlar) dikkate alýnmak suretiyle belirlendiði teklif olacaktýr. 7- Ýhale dokümaný Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn yukarýda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilerin lerine gönderilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, Ýdarece onaylý ihale dokümanýný satýn almasý zorunludur (Ýhale Dokümaný Satýþ Bedeli:?100,00'dir). Ýhale dosyasý satýþ bedeli Ajansýn Halk Bankasý Samsun Þubesi "TR " IBAN numaralý hesabýna yatýrýlacaktýr. Ýlgili dekont ile birlikte ihale dokümaný teslim alýnabilir. 8- Teklifler, saat 11:00'e kadar Ajans'a verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. Postada yaþanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz. 9- Ýstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Teminat mektuplarý dýþýndaki nakit teminatlar, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn Halk Bankasý Samsun Þubesi "TR " IBAN numaralý hesabýna yatýrýlacaktýr. Ýhale sonucunda sözleþme imzalanan istekliden sözleþme bedelinin %6'sý oranýnda kesin teminat alýnacaktýr. 10- Ýstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12- Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu ile 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu hükümlerine tabi olmadýðýndan, mal ve hizmet alýmý ile yapým iþlerine iliþkin iþi ihale edip etmemekte, kýsmen ihale etmekte veya dilediðine kýsmen veya tamamen vermekte serbesttir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

15 (Ç.HAK:1657) (Ç.HAK:1688) Türkiye, 2014 yýlý sonuçlarýna göre tüketim mal ve hizmetlerinde Avrupa'nýn en ucuz 10. ülkesi oldu. Karþýlaþtýrmalarda, 28 AB üyesi ülke, Ýsviçre, Ýzlanda, Norveç, Türkiye, Makedonya, Karadað, Sýrbistan, Arnavutluk ve Bosna- Hersek kapsanmýþtýr. Türkiye için 61 olan fiyat düzeyi endeksi, genel yaþamýn Avrupa Birliði ortalamasýndan %39 daha ucuz olduðunu ve Avrupa'da 100 Euro karþýlýðý satýn alýnan ayný mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 61 Euro ile satýn alýnabileceðini göstermiþtir. Avrupa geneline bakýldýðýnda, en pahalý ülke olan Ýsviçre ile en ucuz ülke Makedonya arasýnda fiyat düzeyi açýsýndan 3,28 kat fark olduðu gözlenmiþtir. Avrupa'da en ucuz giyim Türkiye'de Türkiye giyim grubunda 63 endeks deðeri ile 37. sýrada yer alarak Avrupa'nýn en ucuz ülkesi olmuþtur. Böylelikle Avrupa genelinde giyim alýþveriþi düþünüldüðünde Türkiye'nin en uygun ülke olduðu görülmüþtür. Giyim alt grubunda en pahalý ülke 139 fiyat düzeyi endeksi ile Ýzlanda olmuþtur. Giyim alýþveriþinde, Türkiye en pahalý ülke olan Ýzlanda'ya göre %54,7 daha ucuzdur. Türkiye'de en pahalý grup "kiþisel ulaþým araçlarý" olmuþtur. Türkiye, bu alt grup için 110 endeks deðeri ile 37 ülke içerisinde fiyat düzeyi en yüksek 7. ülke olmuþtur. Bu deðer, Türkiye'de bu gruba ait bir mal ve hizmet sepetinin satýn alýnabilmesi için AB ülkelerinin ortalamasýndan daha yüksek bir tutar ödenmesi gerektiði Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) ÖÐRENCÝ SEZONU BÝTTÝ... YURT VE APART temizliðinde Çorum un en büyük kapasiteli çamaþýr yýkama fabrikasý hizmetinizde YURT VE APART battaniye, yorgan, nevresim, çarþaf temizliðinde özel fiyat özel indirimler. Telefon: Merkez: Azap Ahmet Sk. No:51 Fabrika: Ankara Yolu 2. Km. ÇORUM Bayan Bakýcý Aranýyor Eþiyle yaþayan iki gözüde görmeyen yatalak erkek hasta için yatýlý yada gündüz çalýþmak isteyen bayan bakýcý alýnacaktýr. Not: Ev adresi Gazi Caddesi (Ç.HAK:1684) Eleman Alýnacaktýr Ýlçede yükleme ve indirme iþi yapabilecek vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. (Tercihen traktör ehliyeti olan) Mür. Tel: üzerindedir. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:1682) ELEMAN ARANIYOR YURTBEN YEM FABRÝKAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ÝÞÇÝLER ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: (YURT YAPI) HIDIRLIK CAD. NO:30 ÇORUM TEL: SSK+PRÝM+MAAÞ Tel: Avrupa nýn en ucuz 10. ülkesiyiz YÝTÝK Ortaköy Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kemal KURT Mustafa oðlu 1/5/1973 Çorum Ortaköy Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:1692) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Umut Burak CORMAN Mahmut oðlu 05/09/1999 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1692) (Ç.HAK:1690) anlamýna gelmektedir. Kiþisel ulaþým araçlarýnda en pahalý ülke 151 fiyat düzeyi endeksi ile Danimarka, en ucuz ülke ise 75 endeks deðeri ile Çek Cumhuriyeti olmuþtur. Türkiye gýda ve alkolsüz içeceklerde 26. sýrada Genel sonuçlar üzerinde en yüksek etkiye sahip "gýda ve alkolsüz içecekler" grubunda ise Türkiye, 84 endeks deðeri ile Avrupa Birliði ortalamasýndan %16 daha ucuz olup 37 ülke arasýnda en ucuz 12. ülke konumundadýr. Bu grupta en pahalý ülke 169 endeks deðeri ile Norveç, en ucuz ülke 58 endeks deðeri ile Makedonya olmuþtur. LAMÝNAT PARKE DUVAR KAÐIDI CAM TUÐLA ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Bay - Bayan Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ (Ç.HAK:1669) SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:1644) Deðeri: TL Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: AÞCI ARANIYOR Hizmet sektöründe çalýþabilecek genç dinamik, esnek çalýþma saatlerine uygun AÞCI ve AÞCI YARDIMCISI alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:1662) gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) (Ç.HAK:1573) (Ç.HAK:1660) CUMA 26 HAZÝRAN YENÝLENÝYORUZ Yenilenen yüzümüzle yakýnda iftara bekleriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tel: Bayan Eleman Aranýyor (Ç.HAK:1665) Firmamýzda 10 kiþilik yemek ve çay iþlerine bakabilecek Bayan Eleman Aranýyor. GÖRPE ÇELÝK METAL SAN. Ýrtibat adres: K.S.S 25. Cad No: 13 Tel: Bakýcý Aile Aranýyor Tavuk çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere bakýcý aile aranýyor. (Ç.HAK:1693) Kuzey Tarým Mür. Tel: ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Tel : Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1672) (Ç.HAK:1676) Eleman Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere elektrikci usta ve kalfasý alýnacaktýr. Özçam Elektrik Adres: Gülabibey Mah. Kubbeli Cad. No: 75 (Sobacýlar arastasý civarý) Tel: (Ç.HAK:1673) (Ç.HAK:1675) Elemanlar Aranýyor Deneyimli ön muhasebe elemaný Depo sorumlusu Mekanikten anlayan Kalite Mühendisi Müracaatlar CV ile þahsen yapýlacaktýr. Anatolia Þirketler Grubu Adres: Yazýçarþý Hamoðlu Ýþ Merkezi 4/18 (Özel Çorum Sürücü Kursu) Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Osmancýkspor da belirsizlik! Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig de Çorum u temsil edecek olan Osmancýkspor da büyük bir belirsizlik hakim. 27 yýl aradan sonra ilçeye 1. Amatör Küme de þampiyonluk sevinci yaþatan Osmancýkspor Yönetimi ligin sona ermesinin ardýndan yeni sezon için hazýrlýklar yapmaya baþladý. Bu kapsamda öncelikli olarak Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ile görüþen Osmancýkspor Yönetimi beklediði desteði bulamadý. Tüm görüþmerele raðmen Belediye Baþkaný ndan aradýðý desteði bulamayan Osmancýkspor Yönetimi kulübe gelir saðlamak için ilçedeki sanayici ve iþadamlarýný gezdi. Bu iki çalýþmadan da beklediði desteði bulamayan Osmancýkspor Yönetiminde morallar bozuldu. Yeni sezon için takýmlar transferler yapmaya ve hazýrlýklarýný planlamaya baþlamalarýna karþýn kýrmýzý beyazlýlardaki bu büyük belirsizlik þampiyon olan kadrodaki futbolcularýnda ellerinden kaçmasý neden olacak gibi görünüyor. Osmancýkspor Yönetimi bu krizden çýkmak için çalýþmalarýný sürdürüyor. Yapýlan görüþmelerin sonuçsuz kalmasý spor camiasýnda ve yönetimde moralleri iyice bozuyor. Özellikle Belediye Baþkaný ile yapýlan görüþmede BAL da mücadele eden kulüplerin büyük bir bölümünün Belediye ismiyle veya destekli mücadele ettiði belirtilerek yönetimin yanýnda olmasý istendi. Ancak defalarca yapýlan görüþmelerden sonuç çýkmadý. Çorum u BAL da temsil eden temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor büyük sýkýntýlar yaþamýþ geçen sezonda Ulukavakspor sezon boyunca ekonomik olarak sorunlarla boðuþmuþtu. Osmancýkspor ise sezon baþlamadan girdiði bu krizden çýkýp çýkamayacaðý önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Baraj maçýný kazandýktan sonra böyle sevinin Osmancýkspor da yönetim aradýðý desteði bulamayýnca kýrmýzý beyazlý takýmda belirsizlik artýyor Çorum u Bölgesel Amatör Lig de temsil edecek olan Osmancýkspor da yönetim gerek Belediye gerekse ilçeden gerekli desteði bulamayýnca kýrmýzý beyazlý kulüpte büyük bir belirsizlik hakim. Yeni sezon için en ufak bir çalýþma yapýlmayan Osmancýkspor Yönetimi bu durumdan çýkýþ yolu arýyor. BAL da bundan önce mücadele eden iki Çorum takýmý Ýskilip Belediyespor ve Ulukavakspor da ekonomik olarak büyük sorunlar yaþamýþtý. U Kademe heyecaný baþlýyor Altý takýmýn iki grupta mücadele edeceði U Kademe müsabakalarý bugün saat da Samsunspor - Trabzonspor ve da Çaykur Rizespor- Ýstanbul Seyrentepespor maçlarý oynanacak. U Kademe müsabakalarý bugün oynanacak iki maçla baþlýyor. Ýlimizde yapýlacak olan U Kademe müsabakalarýnýn teknik toplantýsý dün ASKF Toplantý Salonu nda yapýldý. Emrah Kuþ Dünya Þampiyonasý kampýnda Emrah Kuþ büyükler Dünya Grekoromen Güreþ Þampiyonasý hazýrlýk kampýna çaðrýldý. Ýstanbul Sarýyer de 28 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak olan kampa halen Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor da güreþen ve Zeytinburnu Merkez Efendi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi okulunda öðretmen olarak görev yapan Emrah Kuþ da davet edildi. Eylül ayý içinde Amerika da yapýlacak olan ve 2016 Rio Olimpiyatlarýna kalifikasyon niteliði taþýyan Büyükler Dünya Grekoromen Güreþ Þampiyonasýnda milli mayoyu giyecek sporcular Olimpiyat vizesini almak için mücadele edecekler. Teknik Toplantýya Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, TÜFAD Þube Baþkaný Remzi Karahan, Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer, ASKF Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Karaca ve Mehmet Arduç, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl temsilcisi olarak Mustafa Çýplak ile müsabakalarda mücadele edecek takýmlarýn temsilcileri katýldýlar. Çekilen kura sonucunda A grubunda Samsunspor, Trabzonspor ve Ýstanbul Avcýlarspor takýmlarý yer aldý. B grubunda ise Çaykur Rizespor, Ýstanbul Seyrentepespor ve Samsun Kadýköyspor takýmlarý yer aldý. Fikstüre göre bugün ilk maçta saat de Samsunspor ile Trabzonspor karþýlaþacak. Günün ikinci maçýnda ise B grubunda saat da Çaykur Rizespor ile Ýstanbul Seyrantepespor takýmlarý karþýlaþacak. Yarý final grubunda mücadele pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarýnda birinci olan iki takým pazartesi günü Türkiye finallerine yükselmek için finalde karþýlaþacaklar. U Kademe müsabakalarýnýn dün ASKF de yapýlan Teknik Taplantýsýna katýlanlar toplu halde görülüyor Geçtiðimiz sezonu play-off müsabakalarýnda üçüncü olarak bitiren Zonguldak Kömürspor, yeni sezonda lige kaldýðý yerden devam edecek. Lig öncesi takýmdaki eksiklikler yapýlan nokta transferlerle tamamlanacak. Transfer çalýþmalarýný deðerlendiren teknik direktör Cahit Terzi, istenilen oyuncularý transfer etmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Terzi, Ýstediðimiz oyuncularý alýyoruz. Þimdi hedefimiz arkaya iyi bir kaleci almak. Tecrübeli bir kaleci alacaðýz. Sonra iç transferdeki çocuklarla görüþüp kalmasýný istediðimiz oyuncularla anlaþýp iç transferi kapatacaðýz. Dýþ transferde de bildiðiniz gibi iyi, yetenekli, tanýdýðýmýz oyuncular, bütçeye uygun oyuncular; esas deðerleri daha fazla ama onlar Zonguldak Kömürspor un þartlarýný kabul edip geldiler. Onun için çok mutluyuz. Yapacaðýmýz iki üç transfer daha var. Nokta transfer dediðimiz. Þimdi o aþamaya geliyoruz. Ýnþallah onlarý da halledip yeni sezona baþlayacaðýz dedi. Ýlk imza Eþref Koçak tan Çorum Belediyespor transferde ilk imzayý Derincespor dan Eþref Koçak a attýrdý. Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yýllýk sözleþme imzalandý. Çorum Belediyespor da sezonun ilk imzasý Eþref Koçak tan geldi. Kýrmýzý Siyahlý takým Derincespor dan Eþref Koçak ile 1+1 yýllýk resmi sözleþme imzaladý. Hafta baþýndan buyana görüþmeleri süren isimlerden Spor Merkezi nde Okçuluk için baþvuru bekleniyor Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl 'nün Yaz Spor Okullarý kapsamýnda Okçuluk Kursu açýlacak. Okçuluk Kursu'na 18 yaþýný geçmemiþ herkes katýlabilecek. Okçuluk Antrenörü Fatih Uysal, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl 'nün Yaz Spor Okullarý kapsamýnda Okçuluk Kursu da açýlacaðýný belirterek Okçuluk sporuna ilgi duyan bütün çocuklarý ve gençleri kursa katýlmaya çaðýrdý. Okçuluk kursuna katýlmak isteyenlerin ay sonuna kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl 'ne mutlaka kayýt yaptýrmalarý gerektiðini hatýrlatan Okçuluk Antrenörü Fatih Uysal, Yaz Spor Okullarý kapsamýnda açýlacak Okçuluk Kursunun Temmuz ve Aðustos aylarý olmak üzere iki ay süreceðini belirtirken, okçuluk çalýþmalarýnýn Yaz Spor Okullarý kurslarýndan sonra da devam edeceðini sözlerine ekledi. Zonguldak da saha krizi Zonguldakspor stadýnýn yýkýlma tehlikesi olmasý nedeniyle yapýlan incelemelerin sonucu bekleniyor. Teknik Direktör Cahit Terzi Þehir stadýnýn bir an önce yenilenmesi gerektiðini söyleyen Terzi, Bir an önce stadýn yenilenmesi ve yapýlmasý gerekiyor. Yýkýlýp yapýlmasý, bölüm bölüm yapýlmasý gerekiyor. Ama maalesef bir çivi çakýlmadý. Ve bir çivi çakýlacak durumda yok. Þu anki stadýn bu sene yýkýlýp yapýlma þansý sýfýr. Onun için eðer biz hedefe oynayacaksak mutlaka kendi sahamýzda kendi tesislerimizde; kendi þehrimizde oynamamýz lazým. Onun için bir an önce yetkililerin özellikle Vali beyin, Emniyet müdürümüzün, belediye baþkanýmýzýn çok hassas davranacaklarýna inanýyorum. Bu insanlarý ilçelere taþýmasýnlar. Ýnþallah stadý güvenli bir hale getirip kendi sahamýzda oynamak istiyoruz. ifadelerini kullandý. CUMA 26 HAZÝRAN 2015 Eþref Koçak önceki akþam Çorum a gelerek Belediyespor transfer komitesi ile masaya oturdu. Yapýlan görüþmeler sonunda kesin anlaþma saðlanan Eþref Koçak ile 1+1 yýllýk sözleþme imzaladý. Orta sahada hücuma dönük olarak forma giyen Eþref Koçak 1990 Meram doðumlu. Futbolda ilk profesyonel imzayý 2010 yýlýnda Çankýrýspor da atan Eþref Koçak ardýndan giresunspor da iki yýl oynadýktan sonra geçen sezon Derincespor la sözleþme imzaladý. Derincespor da 24 maç forma giyen Koçak altýsý penaltýdan olmak üzere toplam dokuz gole imza attý. Sezonu altý sarý kartla tamamlayan Eþref Koçak 2. ligde 105 maçta yedi gol 3. ligde 24 maçta dokuz gol attý. Aþkýn dan Külcü ye Bakü hatýrasý Tekvando Milli Takým antrenörü Ýlhan Aþkýn dan Belediye Baykaný Muzaffer Külcü ye Bakü hatýrasý. Bakü de devam eden 1. Avrupa Oyunlarýnda Tekvando Milli takým antrenörü olarak görev yapan Ýlhan Aþkýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü e Bakü den getirdiði oyunlar rozeti ve tþörtü hediye etti. Çorum Belediyespor Yaz Spor Okullarý açýlýþ töreninde Bakü hediyelerini veren Ýlhan Aþkan a Baþkan Külcü teþekkür etti.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI ÖZET : 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

31.ULUSLARARASI ÇORUM HİTİT FUAR VE FESTİVALİ PROGRAM

31.ULUSLARARASI ÇORUM HİTİT FUAR VE FESTİVALİ PROGRAM 31.ULUSLARARASI ÇORUM HİTİT FUAR VE FESTİVALİ PROGRAM 6 TEMMUZ 2011 ÇARŞAMBA Toplu Sabah Kahvaltısı-İNCİ PARK Tüm Katılımcı Konuklar Festival Açılış Yürüyüşü Belediye Önünden Anıta 14:20 Açılış Töreni-ANIT

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı