ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM."

Transkript

1 Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ORKESTRA ÞEFÝNE BAK, FLÜTÇÜYE DEÐÝL l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BARIÞ ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ... Zübeyir Aðaoðlu SÝZ NEYÝ TERCÝH EDERSÝNÝZ? Dolgun Dalgýçoðlu ÝRSEN KÜÇÜK'ÜN YERÝNDE OLSAYDIM Erdoðan Baybars MARKALARA YAZIK EDÝLÝYOR... Ali Osman MARKA Mehmet Levent Derviþ Eroðlu müzakere heyeti ile Danýþma Kurulu'ndaki isimleri dün akþam kamuoyuna açýkladý... Müzakere heyeti Çavuþoðlu görevi devretti... Zorlu Töre iþe baþladý n Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nda dün düzenlenen devir teslim töreninde konuþan Nazým Çavuþoðlu, Zorlu Töre'nin bayraðý daha da ileriye taþýyacaðýna inandýðýný söyledi sayfada Iþte yeni takým n Eroðlu'nun müze heyeti þöyle oluþtu: Özel temsilci Kudret Özersay, hukukçu Oðuzhan Hasipoðlu, eski elçi Kemal Gökeri, Dýþiþleri 1. sekreteri Gülfem Veziroðlu Sevgili, Dýþiþleri 1. Sekreteri Seniha Birand, tercüman Özlem Ýnce... Konulara baðlý olarak heyete Hasan Güngör ve Serden Hoca da katýlacak... n Müzakere heyetinin yanýsýra Eroðlu bir de Danýþma Kurulu oluþturdu. Bu kuruldaki isimnler de þöyle: Taner Erginel, Ýsmail Bozkurt, Ata Atun, Ergün Olgun, Erol Kaymak, Ülker Fahri, Murat Tüzünkan ve Zeliha Khashman... n Eroðlu dün akþam Lefkoþa Merit Otel'de düzenlediði kokteyl ile müzakere heyeti ve Danýþma Kurulu'ndaki isimleri basýna tanýttý... l 3. sayfada Fotoðraf: Mustafa Erkan Arif H.Tahsin yazýyor: "Marka"ya baþarýlar n2. sayfada

2 BÝR ÝNTÝHAR DAHA YAÞINDAKÝ GENÇ AÐACA ASILI OLARAK BULUNDU 20 yaþýndaki Doðan Yýldýrýmlar intihar etti. Polis açýklamasýna göre Yýldýrýmlar, önceki gece Esentepe-Tirmen anayolu Bahçeli yol kavþaðý yakýnýnda bir aðaca asýlý vaziyette ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü bildirdi. DÜKKANDAN HIRSIZLIK Önceki gün saat sýralarýnda, Güzelyurt'ta "Bale Shoes" isimli iþ yerinin giriþ kapýsý açýk olduðu bir sýrada iþ yerine giren meçhul þahýs veya þahýslar para kasasýndan toplam 300 TL nakit parayý çaldý. Polis olaya iliþkin soruþturmayý sürdürüyor. DÝKMEN'DE YANGIN KKTC'de önceki gün çeþitli bölgelerde çýkan yangýnlar 200 dönümden fazla tahýlýn yanmasýna yol açtý. Polis açýklamasýna göre önceki gün saat 15:00 sýralarýnda, Dikmen- Lefkoþa anayolunun birinci kilometreleri arasýnda, yolun sol kýsmýnda bulunan KIB-TEK 'e ait elektrik trafosundan çýkan kývýlcýmlardan kuru otlarýn tutuþmasý sonucu yangýn çýktý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucu, Hüseyin Barbet'e ait 40 dönüm, Saffet Gülakdeniz'e ait 70 dönüm ve Ýbrahim Günsal'a ait 70 dönüm arpa tamamen yandý. VADÝLÝ OVASINDAKÝ YANGIN Vadili Belediyesi'ne ait çöplükte, önceki gün öðleden sonra, bilinmeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Yangýn sonucu çöplüðün bitiþiðinde bulunan 100 dönümlük kuru ot, Ahmet Ermetal'a ait 30 dönüm biçilmemiþ arpa, Ýsmail Gürtay'a ait 15 dönüm biçilmiþ anýz ve tarla içerisinde bulunan 20 adet rulo arpa balyasý, Okay Varanoðlu'na ait 25 dönümlük biçilmiþ anýz tarlasý ve içerisindeki 15 adet arpa rulo balyasý, Cafer Tehdit'e ait 45 dönüm biçilmiþ anýz tarla ve içerisinde bulunan 45 adet arpa rulo balyasý, Tulin Fahrioðlu'na ait biçilmemiþ 8.5 dönümlük arpa tarlasý, Ýsa Songur'a ait biçilmemiþ 13 dönüm arpa tarlasý, kime ait olduðu tespit edilemeyen 20 dönüm biçilmiþ anýz tarlasý ve içerisinde bulunan 20 adet rulo balyasý ve yine kime ait olduðu tespit edilemeyen 10 dönümlük biçilmemiþ buðday tarlasý yandý. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. ALAYKÖY YOLUNDA 50 PALMÝYE 60 OKALÝPTÜS YANDI Alayköy-Lefkoþa anayolu 5'inci kilometreleri arasýnda, önceki gün öðleden sonra Zafer Uzun'a ait 35 dönümlük arazi içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sonucunda 1 hurda karavan, kullanýlmayan brandalý çadýr, 50 palmiye ve 60 okaliptüs aðacý kýsmen yanarak zarar meydana geldi. ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇOCUK YANGIN ÇIKARDI Gazimaðusa'da, önceki gün saat sýralarýnda, Yýldýz Gök'e ait ikametgâhýn yatak odasý içerisinde, 7 yaþýndaki çocuðunun çakmakla oynarken gazeteleri yakmasý sonucu yangýn çýktý. Yangýn sonucunda oda içerisinde bulunan 1 þilte ve suntasý ile 3 çocuk elbisesi yandý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Kýbrýslýlarýn kendi aralarýnda anlaþabileceklerini düþünenlerden deðilim. Masaya kimi isterseniz oturtunuz. Alacaðýnýz sonuç aynýdýr. "Türkiya istersa, Ýngiltere istersa, Yunanistan istersa hemen anlaþma olur" deriz genelde. Bunu söyleye söyleye hem kendimizi kandýrýrýz hem da ahaliyi. Ya da ve daha doðrusu kendimizi kandýrýnca, ahaliyi da kandýrdýðýmýzý sanýrýk. Çýksýn birisi ve bu topluma izah etsin bu sorunu nasýl çözeceðini ve iki toplum arasýnda anlaþma yapacaðýný... Ýster Türkiye ile Yunanistan, ister Ýngiltere ile Amerika... Deyebilirsiniz ki 1959'da yapmadýlar mý? anlaþmalarýný anlaþmadan mý sayarsýnýz? Ýþte iki toplumu götürdüðü yer Kýbrýs anlaþmalarý aslýnda iki toplum arasýnda anlaþma deðil, Amerika ile Ýngiltere'nin çýkarlarýný oldukça saðlama alan, Türkiye ile Yunanistan'ý da bu haklarýnýn bekçisi olarak atayan, yeni bir ayardý. Kýbrýslýlar için de kuþkusuz bir ayardý. Öyle bir ayar ki, birbirlerinin boðazýna sarýlmamak için Osmanlý toplumu olmamalarý gerekirdi... Osmanlýnýn cehalet eðitim ve öðretiminden geçen Kýbrýslýlarda vesayetý özgürlüðe çevýrebilecek "akýl" demeyim, bilgi yoktu. Uzmaný deðilim ama, "bilgisiz aklýn bir iþe yaramasý mümkün deðildir" derim. Neden Kýbrýs'ta iki toplum, istersanýz "iki halk" deyin, anlaþamaz? Elbette temeldeki neden ekonomik ve sýnýfsaldýr. Ama bizde sahnenin önünde Türklük ve Rumluk vardýr. Dil, din, ýrk, millet, zaten ekonomik çýkarlar çatýþmasýný kamufle etmek için kullanýlan nedenlerdir. O bakýmdan Kýbrýs'ta, Türklük ve Rumluk önde tutulduðu sürece iki toplum arasýnda anlaþma olamaz. Ýki toplum Kýbrýslýlýðý Türklüðün ve Yunanlýlýðýn önüne koymadan barýþ deðil anlaþma bile yapamaz. Olup olacaðý düþmanlýða ek sebepler getirecek olan bir ayardýr. "MARKA"YA BAÞARILAR Dikkat edin Türklerin egemen olduklarý herhangi bir yerde Rumlar, Rumlarýn egemen olduklarý herhangi bir yerde Türkler, eþit yurttaþ muamelesi bile görmezler. Ne yazýk ki Kýbrýslýlar Ýngiliz'in 1936'da gördüðünü hala daha göremediler. Neydi o zaman Ýngilizin gördüðü ve Kýbrýslýlarýn göremedikleri? Þu: Kýbrýs'ta enosis hevesi geçicidir. Arkasýndan Kýbrýs milliyetçiliði gelecek. Bizim için (Ýngilizler için) en büyük tehlike budur. O nedenle Kýbrýs'taki kalýcýlýðýmýzý uzatmak için Kýbrýs milliyetçiliðini mümkün olduðu kadar geriye itmeliyiz. Ne yazýk ki Ýngilizin 74 yýl önce görüp de tedbir aldýðý gerçeði Kýbrýslý hala göremedi ve birbiri ile didiþip durur hala daha... Derviþ Eroðlu Hristofyas'ý evine yemeðe davet etti. Saray'a deðil. Evi da Türk Eyi ki kimse "çözümlükçüler" hariç, iki toplum arasýnda çözüm olacaðýný düþünmez. Gaileyi çeksin "marjinaller..." CTP da pes etti. Devlet yönetiminden vazgeçti. Onu baþaramadýðýnýn dolaylý itirafýna geçti. "Yerel yönetim bizim iþimiz. Markayýz" derler. topraðýnda... Hristofyas "hayýr" dedi. Mazeret, yalandolan... Yaptýðý belki Mehmet Ali Talat'ý ve CTP'yi memnun edecek. Ama toplumun içinin burkulmamasý mümkün deðil. "Masada karþýsýna kimin oturacaðýna Hristofyas mý karar verecek" düþüncesi toplumun çoðunda hakim olacak. Talat'la bir odaya kapanýp saatlerce fýsýldaþan Hristofyas, Derviþ Eroðlu ile yemek yerken þahit ister. "Birleþmiþ Milletler de bulunsun ve baþka bir yerde" diyebiliyor. Daha Hristofyas çözümlükçüdür. Ya bir da çözümsüzlükçü olsaydý ne yapardý? Eyi ki kimse "çözümlükçüler" hariç, iki toplum arasýnda çözüm olacaðýný düþünmez. Gaileyi çeksin "marjinaller..." CTP da pes etti. Devlet yönetiminden vazgeçti. Onu baþaramadýðýnýn dolaylý itirafýna geçti. "Yerel yönetim bizim iþimiz. Markayýz" derler. Süpürgecilik, çöpçülük kolay bir iþ deðil ama Cumhurbaþkanlýðý Baþbakanlýk ve Bakanlýk kadar... Bugüne kadar çöpçülüðü süpürgeciliði kimse beceremedi. Belediye Sarayý'nýn önünü bile temizleyemedi. "Marka"ya baþarýlar. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ORKESTRA ÞEFÝNE BAK, FLÜTÇÜYE DEÐÝL Ýþte bak bu olmadý Dimitri... Yakýþmadý senin gibi diyalogdan ve çözümden yana bir lidere... Derviþ bey incelik göstermiþ, evine yemeðe davet etmiþ seni... Saraya deðil... Evine... Evi Türk evi... Türk topraðý üzerinde... Senin bütün hassasiyetlerini de hesaba katmýþ demek ki... Bu daveti reddedecek ne vardý sanki... Alt tarafý bir yemek... Bir sohbet... Ýnsani bir iliþki... Hani, "Nasýlsýn, iyi misin, çoluk çocuk nasýl" diye sorarlar ya... Öyle iþte... Resmiyetten uzak bir akþam misafirliði... Meral Haným belki köfteli bir de ýspanak yapardý size... Yanýna da süzme yoðurt... Biraz hellimli... Biraz zeytinli... Biraz da börek... Üstünden de bir ekmek kadayýfý, bir soðuk su, bir de kahve... Fincaný devirir ve fala da bakardýnýz belki de... Ýyi etmedin Dimitri, hiç iyi etmedin reddetmekle... Böyle nazik davetler reddedilemez sudan sebeplerle... Hep bir adým geride kalýrsýn bu gidsiþle... Haberin yok mu? Erdoðan Derviþ Bey'le Ankara'da üç saat konuþtu... Üç saat okudu ve üfledi ona... "Dikkat et, hep bir adým önde olacaksýn" dedi... "Win win" siyasetinin inceliklerini öðretti ona... Ýmaj meselesinin hayatýmýzdaki önemini... Ne olduðuna bakmaz, nasýl göründüðüne bakar artýk dünya... Günde kaç kere 'barýþ' sözünü telafuz ettiðine... Kaç kere "Biz çözümden yanayýz" dediðine... Çözüm yapýp yapmamak önemli deðil Dimitri... Önemli olan onu istemek... Görmüyor musun, Talat'tan sonra Derviþ bey de çabucak kapmýþ bu sanatý... "Yýl sonunda çözüm ve referandum" deyip duruyor... Ýnanan inansýn... Kimse inanmasa da zararý yok. Erdoðan'ýn dersleri çok yararlý olmuþ görünüyor Derviþ Bey için... Bir atak daha yapmýþ hemen... Ve yemeðe çaðýrmýþ seni... Denktaþ Klerides'le çok yeyip içti... Maþallah Talat da seninle atýþtýrmýþ bol bol... E, Derviþ Bey'e yok mu? Ailenin üvey evladý mý o? Biz Tasos'ta görmeye alýþmýþtýk böyle þeyleri... Hatýrla bakalým... O ne inattý öyle... Talat'la bir kahve içmeye bile gelmezdi... Bu kahve muhabbetinden Kýbrýs yeni bir yara alacak sanýrdý... Herkes yalvarýp durdu... "Bir kahvenin kýrk yýllýk hatýrý var" dedi... Yine de kimse ikna edemedi Tasos'u... Nuh dedi, peygamber demedi... Tasos deðilsin... Dimitri'sin sen deðil mi? Moskova'daki Marksist okulun sýralarýndan çýkýp geldin... Kremlin'in siyasi cambazlarýný gördün... Habeþistan Ýmparatoru Selasiye'ye, Ýran Þahý Rýza Pehlevi'ye ve Fas Kralý Hasan'a bile ne karþýlama törenleri yaparlardý... Hatýrlar mýsýn? Boþver onlara ama þimdi, istersen daha yakýna gelelim... Bak nasýl karþýlanmýþ Erdoðan Atina'da... Sultanlar gibi, deðil mi? Politika ve diplomasi bir cambazlýktýr Dimitri... Bu ipte yürümeyi beceremeyenler düþer... Hitler Churchill'i bir akþam yemeðe davet etse, sanýrým Churchill bu daveti reddetmezdi... Çünkü zekasýna güvenirdi... Düþman kazdýðý kuyuya onu atmak isterse, oraya düþmanýný atmasýný bilirdi... Bu görüþmelerde karþýnda çözüm ve barýþ istemeyen bir Eroðlu bulacaðýný sanýyorsan yanýlýyorsun... Talat'a nasýl hazýrlanýyorsan, þimdi de öyle hazýrlan... Orkestra þefine bak, flütçüye deðil Dimitri...

3 AFRÝKA dan mektup... MASADA MÝLLÝ BÝRLÝK VE BERABERLÝK RUHU Derviþ Eroðlu'nun dün açýkladýðý yeni müzakere heyeti ve Danýþma Kurulu'ndaki bazý isimler sürpriz olmuþ birçoklarý için... Þövenistten milliyetçiye ve sosyal demokrata kadar, siyasi yelpazede neredeyse her kesimi kapsayan bir liste bu... Kendi aralarýnda bile derin görüþ ayrýlýklarýna sahip isimler yanyana gelmiþ... Ýsteseler bir çatý altýnda siyasi bir birlik oluþturamazlar... Ancak karþýmýzdaki takým Rum olunca iþ deðiþir anlaþýlan... Kendi aralarýnda birlik olmasalar da Rumun karþýsýnda birlik olurlar!.. Masaya oturacak olan müzakere heyeti neyse ne... Üç aþaðý beþ yukarý milli ruh saðlanmýþ orda... Bir de Danýþma Kurulu var ama... Ve bu kuruldaki þu isimlere bakýn: Taner Erginel... Ýsmail Bozkurt... Ata Atun... Ergün Olgun... Erol Kaymak... Ülker Fahri... Murat Tüzünkan... Zeliha Khashman... Osman Ertuð'un koordinatörlüðünde çalýþacak olan bu isimlerin siyasi görüþ birliði mi var? Yoksa Danýþma Kurulu denilen bu kurul farklý kesimlerin farklý görüþlerini dinlemek için mi oluþturuldu? Eðer öyleyse mesele yok... * Müzakerelerimiz de kanlý çatýþmalara benzer galiba... Ruh ayný ruh... Hani bir çatýþma baþlar ve saðcýmýzla solcumuzla, faþistimizle komünistimizle ayný cephede bütünleþiriz ya... Bu mesele de öyle bir mesele herhalde... Milli dava... Mevzilerde Kýbrýslýtürk varlýðýný savunanlar gibi, onlar da Kýbrýslýtürk çýkarlarýný savunacak masada... Ýçteki ayrýlýklar bir yana býrakýlacak... Ve 'ortak düþman'a karþý hep birlikte bir mücadele verilecek... Rumlarda da farklý deðil durum... Faþisti ve komünisti ile onlar da bütünleþirler bize karþý masada... Zaten bu müzakerelerin bir türlü olumlu bir sonuca varamamasýnýn asýl nedeni de bu deðil mi? Tüm Kýbrýslýlarýn çýkarlarýný deðil, yalnýz kendi toplumlarýnýn çýkarlarýný savunuyor her iki taraf da... Türk Türkün çýkarlarýný... Rum Rumun çýkarlarýný... Al-ver iþi yani... * Diyeceksiniz ki, oluþan bu mevcut durumda toplumlarýn ayrý ayrý deðil de, tüm Kýbrýs halkýnýn çýkarlarýný savunmak mümkün mü? Mümkün tabii... Ortak düþmanýn Türk, ya da Rum olmadýðýný kavrasaydýk eðer... Bizi bölenlere ve parçalayanlara karþý ortak bir mücadele verebilseydik... Bunu yapmadýðýmýz için birbirimize karþý saldýrý ve savunma sistemi geliþtiriyoruz ancak... Böyle giderse ne biz kurtulacaðýz, ne onlar kurtulacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ýþte yeni müzakere heyeti n Eroðlu görüþlerini almak için bir de müzakere danýþma kurulu oluþturdu... Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs sorununa çözüm bulma müzakerelerinde kendisine eþlik edecek heyeti basýn mensuplarýna verdiði kokteyle tanýttý. YENÝ KABÝNE MECLÝSE SUNULDU Baþbakan Ýrsen Küçük'ün oluþturduðu yeni kabine dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na sunuldu. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat sýralarýnda olaðanüstü toplandý. Kurulda, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün önerip, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun atadýðý Bakanlar Kurulu listesi okundu. Genel Kurul daha sonra Baþkanlýk Divaný'nýn önerisi doðrultusunda hükümet programýnýn 21 Mayýs'ta gerçekleþecek birleþimde okunmasýný kararlaþtýrdý. 20 Mayýs'ta gerçekleþecek genel kurul toplantýsýnýn ertelenmesine karar veren Genel Kurul, Bakanlar Kurulu listesinin sunulmasý için yaptýðý olaðanüstü toplantýyý Müzakere heyeti dýþýnda görüþlerini almak için bir de Müzakere Danýþma Kurulu oluþturan Eroðlu, eski bürokratlar, siyasiler, hukukçular, ekonomistler ve tamamlamýþ oldu. Anayasa'ya göre, Cumhurbaþkaný'na sunulan kabine, atandýktan sonra Cumhuriyet Meclisi'ne sunulmak zorunda. Hükümet Programý, atanma tarihinden baþlayarak en geç bir hafta içinde, Baþbakan veya bir bakan tarafýndan, Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak. Güvenoyu görüþmeleri ise, programýn okunmasýndan iki tam gün sonra baþlayacak ve görüþmelerin bitiminden bir tam gün sonra güvenoyuna baþvurulacak. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda yapýlacak oylamada, güvenoyu verenlerin sayýsýnýn ret oyu verenlerden fazla olmasý gerekiyor. akademisyenlerden oluþturduðu Müzakere Danýþma Kurulu'ndaki isimleri de açýkladý. Eroðlu'nun müzakere heyetinde, Özel Temsilcisi Kudret Özersay (DAÜ Öðretim Üyesi), hukukçu Oðuzhan Hasipoðlu, Dýþiþleri Bakanlýðý görevlisi Elçi Kemal Gökeri, Dýþiþleri Bakanlýðý I. Sekreteri Gülfem Veziroðlu Sevgili, Dýþiþleri Bakanlýðý I. Sekreteri Seniha Birand, Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan Mütercim Tercüman Özlem Ýnce yer alacak. Heyete, görüþmelerdeki konulara baðlý olarak Hasan Güngör ve Serden Hoca da katýlacak. Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð'un koordinatörlüðünde çalýþacak Müzakere Danýþma Kurulu'nda yer alacak isimler ise þöyle: "Taner Erginel (Yüksek Mahkeme eski Baþkaný); Ýsmail Bozkurt (Araþtýrmacý yazar-tkp eski Genel Baþkaný); Prof. Dr. Ata Atun (YDÜ Öðretim Üyesi Araþtýrmacý-yazar); Ergün Olgun (Cumhurbaþkanlýðý eski Müsteþarý); Doç. Dr. Erol Kaymak (DAÜ Öðretim Üyesi); Ülker Fahri (Ýþadamý Araþtýrmacý-yazar); Yrd. Doç. Dr. Murat Tüzünkan (UKÜ Öðretim Üyesi); Doç. Dr. Zeliha Khashman (YDÜ Öðretim Üyesi)." Eroðlu'nun Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la 26 Mayýs'tan itibaren baþlayacaðý müzakerelerde yer alacak heyet ile danýþma kurulunun tanýtýmý, dün akþam Lefkoþa Merit Otel'de saat 19.30'da baþlayan kokteylde yapýldý. Kokteylde, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün de hazýr bulundu. BAKANLAR KURULU... AÇIKLAMA YAPILMADI Yeni Bakanlar Kurulu Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýndaki ilk toplantýsý dün yaptý. Saat sýralarýnda tamamlanan toplantýdan sonra açýklama yapýlmadý. Baþbakan Küçük toplantýya girerken, Cuma günü Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak hükümet programýný ve KTHY'yi ele alacaklarýný söylemiþti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bu marka ne markasý, ketçap mý yoksa salça Bilemediniz iþte belediye markasý Colony'de tango, Bileþik Faiz'de salsa Ýþte Cetepe'nin alâmet-i farikasý Ali OSMAN Periyodik MARKALARA YAZIK EDÝLÝYOR... Býrak artýk bu týraþlarý sevgili Ferdi... CTP'nin ne menem þey olduðunu sayenizde herkes öðrendi buralarda... Kýbrýs'ýn Rumu da, Türkü de... Sizin ne marka olduðunuzu anlamayan varsa, arýzalý sayýlýr!.. Söz hakký ya da baþka bir deyiþle "Alo Afrika" köþesine mesaj gönderen bir vatandaþýmýz mesajýnýn gelip gelmediðini kontrol etmek için bir de telefon açtý. Tanýdýk çýktý... Söz sözü, laf lafý açtý ve yetmiþ üç yýlýna kadar gittik... Aklýmýzda kalanlarý anlattýk birbirimize... Bugün þikayet köþesinde ismi yanýmýzda saklý "tanýþ"ýmýzýn mesajý da yayýnlanacak... Sezan Artun Hoca'dan esinlendiðini söyleyen dostumuza ben de Serhat Ýncirli'nin baþýna gelen ve köþe yazýsýnda yazdýðý bir olaydan söz ettim. Serhat, Kýbrýs'a aþýk birisi ya... Ozanköy'de bir ev inþa ettirmiþ... Bir kýsým eþyalarýný da Ýngiltere'den getirmiþ... Bunlar arasýnda yanýlmýyorsam bir jeneratör de vardý... Getirdiði eþyalarýn belgelerini gümrüðe ibraz etti... Jeneratörün belgesi ya yok, ya da okunmuyor... Gümrük memuru jeneratörün markasýný sormuþ... Markaya göre gümrükleyecek! Serhat "Marka megapse" demiþ... Memur da jeneratörün "marka megapse" marka olduðunu yazmýþ belgeye yýlýndaydý... CTP heyeti köyleri dolaþýyordu... Sancaktarlarýn, Bayraktarlarýn egemenliðinde, insanlarýn emir altýnda olduðu dönemdi... Kolay mýydý BEY idaresine karþý gelmek? CTP propaganda gezileri kapsamýnda Elye'ye de gelecekti... Lefke Sancaktarlýðý'ndan talimat geldi. "Elektrikler kesilecek"... Ve kesildi, ancak Berberoðlu ve yanýndakiler karanlýkta olmalarýna raðmen pilli megafonlarýyla iyi bir propaganda yaptýlar. O gün muhalif olmuþtum iþte... Ama o CTP deðil bugünkü CTP... "CTP markadýr" sözü sadece o günkü CTP için söylenebilir ancak... O gün barýþ ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bozulan anayasal düzenini Kýbrýslýtürkler açýsýndan yeniden kurmak için yola çýkanlarýn... "CTP'liyim" deyebilmek için bilmem nerelerinden tambura teli geçmemesi gerekirdi! Lefkoþa'nýn Türk semtinde dolaþýrken bir landrover araca alýnarak Boðaz'da kumandanýn karþýsýna çýkarýlanlardý marka... Türk bölgelerinde bulunduklarý sürece gittikleri her yerde peþlerine ajanlar takýlan, her giriþimleri engellenen, tehdit edilen ve tüm bunlara raðmen direnenlerdi marka... Dün "CTP çocuðumdur", bugün "CTP çocuðumuzdu ýrzýna geçenler belli" diyenlerdir marka... Onlar acýlarý bal eylediler... Ve bala gelen sinekler gibiydiniz sizler... "Marka"lardan aldýðýnýz kýzýl bayraðý, Ankara'ya teslim edenlersiniz siz... Sizin partiniz eski parti deðil... BG'lenmiþtir ve "marka megapse"dir! Onun için otur oturduðun yerde ey Ferdi... Bizimle maytap geçme! Kalay AVCI KARGALARI GÜLDÜRÜYOR ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý UBP'den umudunu kesmiyor. Kapýsý hep açýk. Eðer Ýrsen Küçük kendisiyle istiþare ederse, destek vermeye hazýr. Herþey vatan için deðil mi? Aslolan ülkenin sýkýntýlarýný gidermek. Gerçi CTP-BG Hükümeti'nin Dýþiþleri Bakanlýðýný yaptýðý dönemde "sýkýntýlarý" giderdiðini görmedik ama bu sefer vatan aþký galip geliyor Turgay beyde. Gönlü razý olmuyor tabii, ilk gözaðrýsý UBP'yi Serdar Denktaþ'ýn tutarsýzlýðýna mahkum etmeye. Kendileri pek tutarlý ya... Komik olunur da, bu kadarý fazla. AVCI'nýn KARGALARI güldürmesi ne tuhaf aslýnda... ÝNSANLIK YAPTI CEZAYA ÇARPTIRILDI (Afrika Özel)- Ticari araç sahibi Özkýraç bir akrabasýný hastaneye yetiþtirmek isterken ehliyetinden oldu... Bunu belgelerle Polis Genel Müdürlüðü'ne bildirmesine raðmen müracaatý kabul edilmedi. Gazetemizi ziyaret eden Özkýraç þunlarý söyledi: "Yaklaþýk bir ay önce Londra'dan bir akrabamýz geldi. Annemin evinde kalýyordu. 12 Mart tarihinde saat gece sularýnda telefonum çaldý. Akrabamýz rahatsýzlanmýþ. Ellerinde ve ayaklarýnda uyuþma varmýþ. Onu alýp yola çýktým. Ercan'a geldiðimde, sýkýþtýðýný ve nefes alamaz duruma geldiðini söyledi. Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne telefon ettim. Durumu anlattým ve acil ambulans göndermelerini söyledim. Bana 'ambulans gelene kadar sen gelirsin, zaman kaybetme, tüm ýþýklarý yak, camý aç ve sürerek gel' dediler. Kameralarý söyledim. 'Biz sana rapor veririz' dediler. Ben de sürerek hastayý hastaneye yetiþtirdim. Acil kapýsýnda hastayý aldýlar ve hemen solunum cihazýna baðladýlar. Hastaneye yatýrdýlar. Doktor da bana gerekeni yapmam için rapor verdi. Nisan ayýnýn birinci günü belirttiðim tarihte ve belirttiðim saatler içerisinde 3 adet kamera cezasý teblið edildi. Cezalarý alarak Polis Genel Müdürlüðü'ne gittim. Dilekçe yazmamý söylediler. Dilekçe yaztým ve cezalarla birlikte raporumu da dilekçeye iliþtirerek gerekenin yapýlmasý için verdim. 29 Nisan tarihinde adresime, Polis Genel Müdürü Günay Özan imzalý bir yazý geldi. Yapýlan deðerlendirme sonucunda dilekçem kabul edilmemiþ. Yazýda 'HE 329 plakalý araçla iþlenen radar suçlarýnýn kapatýlmasý uygun deðildir' deniyor. Önce þunu belirteyim, benim aracým THE 320 plakalýdýr ve ticari bir araçtýr. Radar suçu iþlememin sebebi de bir insanýn hayatýný kurtarmak içindi... Bunu aldýðým doktor raporuyla da ispat ettim. Geçmiþte de benzer bir olayý yaþadýk. Ercan'da rahatsýzlanan bir yolcuyu ambulans olmadýðý için hastaneye yetiþtirdik. Gelen radar cezalarýný da Polis Genel Müdürlüðü, yaptýðýmýz ispatlar ve müracaat sonucunda iptal etmiþti. Sayýn Özan, gönderdiði yazýda dolaylý olarak, bundan sonra kimseye, ucunda ölüm dahi olsa yardým etmememizi söylüyor. Þimdi benim ehliyetime 3 ay polis tarafýndan el konulacak ve iþsizliðe itileceðim. KKTC'de insanlýk yapmanýn bir cezasý vardýr. Benimki de 3 aylýðýna açlýða mahkum edilmek olmalý..." KTÖS emekli ikramiye veya emekli maaþlarýndan kesinti yapýlacaðý söylentileri üzerine bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirdi... Maliye Bakaný ndan açýklama isteniyor Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý, emeklilik hakký kazanan üyelerine yönelik, emeklilik ikramiye veya maaþlarýndan kesinti yapýlmasýný öngören bir yasal düzenlemenin gündeme gelmesi durumunda oluþacak durum hakkýnda bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirdi. KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu, toplantý baþýnda yaptýðý açýklamada, hükümetin ekonomik sýkýntýlardan dolayý emekli ikramiyesi veya emekli maaþlarýndan kesinti yapma düþüncesinde olduðunu iddia etti ve Maliye Bakanlýðýný konu hakkýnda basýn toplantýsý yapmaya çaðýrdý. Sendikaya emekli ikramiyesi veya emekli maaþlarýndan kesinti yapýlmasý söylentileri hakkýnda çok sorular sorulduðunu ifade eden Varoðlu, hükümet yetkililerinin ekonomik sýkýntýlardan dolayý "acý reçeteden" bahsettiðin; 12 Mayýs tarihinde Maliye Bakanlýðýna konu hakkýnda bir mektup gönderildiðini ancak herhangi bir yanýt almadýklarýný iddia etti. Maliye Bakanlýðýnýn emekli ikramiyesi veya emekli maaþlarýndan kesinti yapýlmayacaðý yönde açýklamalarý bulunduðunun anýmsatýlmasý üzerine Varoðlu, "bir kabul veya bir televizyon programýnda söylenenin kendileri açýsýndan yeterli olmadýðýný Maliye Bakanýnýn konu hakkýnda bir basýn toplantýsý düzenleyerek konuya açýklýk getirmesi gerektiðini" kaydetti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MARKA Markaymýþlar... "Trade Mark Registered" Yani müseccel ticari marka. Ticaret Dairesi'ne sormak lâzým. Var mý öyle CTP adýyla tescil edilmiþ bir marka? Öyle ya... Tescil edilmediyse bu marka korsan sayýlmaz mý? "Biz markayýz" demekle marka olunmuyor yani! Ferdi S. Soyer, siyasi literatürümüze çiçeði burnunda bir sözcük armaðan etti. CTP markaymýþ... Ne markasý? Belediye markasý! "Belediyecilik bizim iþimiz" diyor kendileri. Bayraklarý bayrak yapan üstündeki kansa... Markalarý marka yapan da altýndaki "Birleþik Güçler"dir mi demek istiyor acaba?! Marka deyip de geçmeyin... Kolay deðil... Bir kere bir gelmiþiniz geçmiþiniz olacak. Bu gelmiþ geçmiþinizin üstünden kara kaplý dosyalarýnýz sýrým sýrým sýrýtacak. Marka dediðinin özellikleri olacak. Kendine göre karakteri olacak. Ve kendine göre nitelikleri... Þimdi CTP markasýný bir gözünüzün önüne getirin bakalým. CTP denince aklýnýza neler geliyor bir düþünün. Mesela benim aklýma "Bileþik Faiz Yasasý" geliyor... Yýllardýr taksit taksit ödediði halde, vatandaþýn bir türlü bitmeyen, katlanýp katlanýp büyüyen, canýný ciðerini söken borçlarý geliyor! Yandaþ ve yalakalara kurallara ve yasalara aykýrý olarak verilen ve yýllardýr geri dönüþü olmayan krediler geliyor! Bir medya patronunu tetikçi olarak kullanmak için devletin hazinesini pervasýzca, akýl ve mantýk dýþý bir þekilde ona peþkeþ çekmek geliyor! Güney'deki Türk emlâkýný, yasadýþý yollardan, akýl almaz sahtekârlýklarla pazarlayan, bu sahtekârlýklardan Rum mahkemelerince mahkûm edilen, ama CTP'nin verdiði trilyonlarca liralýk kredilerle inþa ettiði otelin açýlýþýnda, Ferdi S. Soyer'le þampanya patlatan CTP yalakalarý geliyor! Colony Otel'de emekçinin alýnterini, partizan çýkarlarý ve koltuk uðruna sermayenin ayaklarý altýna atarak emeðe ihanetin en büyüðünü yapmak geliyor! Kolay deðil marka olmak! Bir kere Afrika gazetesine can düþmaný olacaksýnýz. "Þener Levent askerin ajanýdýr" diyeceksiniz! "Askerin ajaný olmasa çoktan öldürülürdü" diyeceksiniz! Þener Levent ve Memduh Ener, "Denktaþ'a mevkiinde zarar verme olasýlýðý bulunan bir yazý yayýnlamaktan" mahkûm olup deliðe týkýlýnca, "Þener Denktaþ'la anlaþýp kendi kendini hapse attýrdý" diyeceksiniz! "Biz markayýz" diyen Ferdi S. Soyer'in markasýnda bütün bu nitelikler var! Ne var ki "Biz markayýz" demek þimdi akýllarýna geldi! Milletvekilliði seçimlerinde hezimete uðrayýp hükümeti kaybederken markayý çýkarmadýlar ön plâna! Cumhurbaþkanlýðýný kaybederken de "Biz markayýz" demediler! Ellerinde bir belediyeler kaldý. Onlarý kurtarmak için, kelimenin tam anlamýyla kalitesizlik demek olan "markaya" sarýldýlar. Hükümeti ve cumhurbaþkanlýðýný kaybettiren markadan kime ne hayýr gelir ki?!

5 19 Mayýs 2010 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: En rahat Bakan Çavuþoðlu Çocuklarý eve gönderip tatile çýkacak Eylül'e Allah kerim. * Türkmenköy Barýþ Parký açýlmýþ. - Çocuk parký da vardýr inþallah. * Verilen sözler yerine getirilmezse Hrisostomos bir daha kuzeye geçmeyecekmiþ. - Vah vah çok üzüldüm * Rumlar yeni bir geçiþ kapýsý istiyormuþ. - Geçiþ kapýsý isteyeceklerine sýnýr düzeltmesi isteseler daha pratik! * Talat Madrit ziyaretinin tüm faturalarýný ödemiþ. - Faturalarý kuruþu kuruþuna ödediklerini açýkladýlar açýklamasýna da keþke kaç kuruþ ödediklerini de açýklasalardý. Ben de bunu merak ettim þimdi. ABD Lefkoþa Büyükelçisi Urbancic "Yaptýðýnýz þey için kendinizi alkýþlayýn" demiþ bizimkilere.. Adam yeni Ne bilsin.. Kendimizden baþkasýný alkýþlamama gibi bir huyumuz olduðunu Ve zaten.. Sadece ve hep kendimizi alkýþladýðýmýzý Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ÝRSEN KÜÇÜK'ÜN YERÝNDE OLSAYDIM Bir an kendimi, Küçük'ün yerine koydum. Baþbakaným Siyasi yaþamýmýn zirvesindeyim. Daha yukarýlara çýkmak þansým yok artýk. Olacaðýmý oldum. Ve üstelik bu benim son þansým Son fýrsatým. Ne yaparsam þimdi yapacaðým. Atýn binicisi ve yönlendiricisi benim. Dizginler benim elimde Kendimi þimdi göstereceðim. Ve yaptýklarýmla Ya uzun yýllar anýlacaðým.. "Ne baþbakandý " dedirteceðim Ya da diðerleri gibi rutinle uðraþýp gideceðim. Bu durumda ne yapardým? Nasýl bir Bakanlar Kurulu oluþtururdum? Kendime nasýl yol arkadaþlarý seçerdim? Bunca yýllýk diyet borçlarýmý (ki siyasette, herkesin mutlaka vardýr böyle bir borcu) ödeme zamanýnýn geldiðini mi düþünür Yoksa Zamanýnda bana yapýlanlarýn hesabýný sorma gününün geldiðine mi sevinirdim? Önce durdum ve elimdeki malzemeye baktým Sonra önümdeki zamaný hesapladým.. Ve dedim ki kendi kendime; "Þunun þurasýnda kaç günüm var ki.. Eski köye yeni adet getirmenin gereði yok Ýrsen.. Ben Derviþ beyin kurduðu takýmý bozmayým.. Kimse ile bozulmayým.. Baþýmý da aðrýtmayým." Kýsacasý söylemek istediðim þu. Yeni hükümet böyle bir anlayýþýn eseri. Ve ben de Ýrsen beyin yerinde olsam, ben de böyle bir hükümet kurardým. Hade, eski yeni hükümetiniz hayýrlý olsun. Hiç merak etmeyin. Tanýdýklar varsa iþiniz olacaktýr.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Hey gençler Biraz daha yavaþ lütfen! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SÝZ NEYÝ TERCÝH EDERSÝNÝZ? (Ýstanbul)- Yeni kurulan dýþarýdan destekli azýnlýk hükümeti, ilk toplantýsýný yaptý ve önlerindeki kýsa dönemde neler yapýlacaðýný görüþtüler. Bir yýl önceki seçimde galip çýkýp kurulan hükümet de yeniydi ve o hükümet de bu hükümet gibi ilk toplantýsýný yapmýþtý. Çýkýþlarýnda eski hükümete veryansýn ederlerken aksaklýlarýn kýsa sürede giderilip ülkenin önünü açacaklarýný söylemiþlerdi. Kýsaca,umutlu ve kendilerine güvenleri vardý Derviþ Eroðlu'nun deri koltuk sevdasý yüzünden, birden beþinci videzde, otoyolda ilerleyen arabanýn lastiði patlamýþ gibi allak bullak oldular. Yani darmaduman. Þimdi kah DP'nin, kah ÖP'nin desteði ile yola devam edecekler. Yeni kabine ile. Eski kabinenin nesi vardý merak ettim. Daha doðrusu eski kabine iyi yoldaydý da neden deðiþikliðe gidildi veya kötüydü de niye Derviþ beklendi? Daha bir yýl önceydi oysa açýklamalarý tavana vuruyordu. Sonuç þu olabilir belki; bir yýl sonra veya kýsa bir süre sonra þu anda þakþaklarla koltuklarýna oturanlar yine deðiþime uðrayabilirler. Ne garip þeydir þu politika. Ýçinde olan da, dýþarýdan bakan da bir anlam veremiyordur çoðu zaman. Masada oturanlar, kaðýt üstünde karar verirler, dýþarýdaki maþalar da imzalarýn üstünde yazýlanlarý uygularlar. Bu mudur ülkenin kurtuluþ yolu?. Ýnternette "Aðaç kesildi" diye yazdým önüme çýkan katliamlara þaþýrdým. Türkiye'de... Milas ve Yataðan ilçelerini birbirine baðlayan karayolunda duble yol çalýþmalarý sýrasýnda 300 yýllýk bir çam aðacý kesildi. Milli Parklar Genel Müdürlüðü'nün üçüncü kez 'uygun deðil' yazýsý göndermesine raðmen Abant'ta yol çalýþmasý yapýlýyor, aðaç katliamýnýn önü açýlýyor. Çevre Koruma Derneði eski baþkanlarýndan Arif Ekim sahil düzenleme çalýþmalarý kapsamýnda koruma altýna alýnan çýnar aðaçlarýnýn kesildiðini belirterek "Yalova'da, þehrin göbeðinde cinayet iþleniyor" dedi. Muðla'nýn Datça Ýlçesi'nin sembolleri arasýnda yer alan Ziraat Bankasý kavþaðýndaki 60 yýllýk okaliptüs aðacý, trafiði engellediði gerekçesiyle bir gece ansýzýn kesildi Bir de bizde... Büyükkonuklu Sadiye Komili, kuzey sahil yolunun geçtiði arazisindeki zeytin aðaçlarýnýn sökülmesini engellemek için ölmeyi bile göze aldý... Bunlar gibi yüzlercesini görebilirsiniz orada. Hepsi de rant uðruna iþlenen cinayetler. Kýbrýs'ýn kuzeyine yüzlerce yýldýr yol yapýlmadýydý, iþler týkýr týkýr iþlerdi da ne oldu ki son birkaç hükümet döneminde galeyana gelip, aslan kesildiler doðadaki aðaçlara karþý? Önceki hükümet CTP-ÖP idi. Ondan önceki de baþkalarý. Þimdikilerse vataný kurtaracak olanlar Hepsinin de uygulamalarý birbiri peþi sýra devam ediyor. Göz göre göre eriyoruz ve halk olarak elimizden bir þey gelmiyor. Beyler sermayenin uygun gördüðü alanlarýn kesilmesi için imza atýyorlar sadece. Derviþ Eroðlu Hristofyas'a yemek davetinde bulunmuþ ve 26 Mayýs'ta ilk görüþmelerini yapacaklarmýþ. Hristofyas reddetmemiþ ama basýnda öyle denilmiþ. Doðasý darmaduman, nüfusu milyonlara varmýþ "çözümlü" Kýbrýs yerine, çözümsüz ama 1960 temizliðini korumuþ, Kýbrýslýlarýn yaþadýðý bir, Kýbrýs olsa fena mý olurdu? Ben böylesini tercih ederim...

6 Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: BARIÞ ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ... GÜNLÜK Önceki gün ara bölgede yeni açýlan bir lokantaya davetliydik.. Bu yýl ikincisi yapýlacak olan Sir Stelios Hadjiyuannu ödülü için.. Bilmeyenler için biraz anlatayým.. Stelios Hadjiyuannu, Kýbrýs doðumlu ancak Ýngiltere'de ikamet ediyor.. Baþarýlý bir iþ adamý, zengin ve Kraliçe'den Sir ünvaný almýþ birisi.. Kýbrýs'ý çok sevdiði için kazancýnýn bir kýsmý ile barýþa nasýl yardým ederim diye yola çýkmýþ.. Bir milyon euroluk bir fon ayýrmýþ.. Bu parayý dört yýl boyunca her yýl ikiyüz ellibin euro olarak hibe edecek.. Koyduðu þartlar basit.. Kýbrýs'lý olacaksýnýz.. Ýki kiþi veya fazla.. Biriniz Kýbrýs'lý Türk, diðeriniz Kýbrýs'lý Rum olmak zorunda.. Yazýþacak kadar Ýngilizce lisanýna vakýf olmanýz lazým.. Herhangi bir sahada iþbirliði yapmaya baþlayacaksýnýz.. Bu iþbirliði bir üretim olabilir.. Servis sektörü veya eðitim olabilir.. Müracaatçýlar arasýndan seçilen beþ çifte elliþer bin euro hibe edilecek.. xxx Geçen yýl ben de, Maria Theochari isimli bir Rum bayanla müracaat etmiþtim.. Ne mutlu ki kazananlar arasýnda oldum.. Ocak ayýnda aldýðýmýz ödül ile eðitim alanýnda yatýrým yaptýk.. Highgate School'u bilmem duydunuz mu?.. Güneyde Ayios Dometios semtindeki bu okulun Kuzey Kýbrýs temsilcisiyim.. Maria ise bu okulun sahibi ve müdürü.. Okulda Kuzey Kýbrýs'tan 50 civarýnda talebe vardýr.. Bunlarýn bir kýsmý bizimle yaþayan yabancýlardýr.. Ýþte ödül parasý ile çocuklar için Türkçe, Rumca ve Ýngilizce yazýlmýþ kitaplar aldýk.. Okulda velilere lisan kurslarý düzenledik.. Muhtelif üniversitelerdeki seminerlere gidiyoruz.. Projemiz zaten "üçlisanlý okul projesi"... Projenin hedefi ileride üçlisanlý tedrisat yapan bir okula kavuþmak.. Dün orada bulunmamýz, geçen yýl ödülü almamýz nedeniyleydi.. Bizim tekrar müracaat etmemiz olmuyor.. xxx Sir Stelios bu olayý yapmaya karar verirken düþüncesi þuydu.. Ýþbirliði teþvik edilerek iki unsur arasýndaki barýþa katký saðlamak.. Biliyorsunuz Avrupa Birliði'nin kurulmasýnýn espirisi de bu idi.. Uzun zaman savaþan Fransa ve Almanya, ekonomik olarak periþan olmuþtu.. Bir Fransýz düþünür, savaþmamak için ortaya iþbirliði fikrini attý.. Ýnsanlar olsun, ülkeler olsun iþbirliði yaparlarsa.. Bu iþbirliði her iki tarafa da daha iyi bir hayat sunarsa.. O zaman barýþ daha kolay mümkün olur diye düþünüldü.. Dünkü toplantýda bayaðý bir kalabalýk vardý.. Bu demektir ki insanlara biraz ekonomik destek sözü verilir.. Bir araya gelmeleri teþvik edilirse.. Bu iþbirliði ve müþterek bir gaye için birlikte uðraþ verirken.. Aramýzdaki husumeti unutmak durumunda olabileceðiz.. Dün ben birbirini tanýmayan ama tanýþmaktan mutlu olan insanlar gördüm.. Teþekkürler Sir Stelios, bunu saðladýðýnýz için binlerce teþekkürler.. xxx Bu arada kurulduydu kurulacaktý derken Ýrsen Küçük Hükümeti resmen açýklandý.. Bu hükümete hem DP, hem de ÖRP dýþtan destek veriyorlar.. Biraz tuhaf oluyor ama olsun.. DP koalisyona girmeden destek veriyor.. Tek kazancý sekiz tane belediye baþkanlýðýnda UBP'nin desteði.. Bence bu biraz kaygan bir zemin ama olsun!.. Neden derseniz þundan dolayý.. Ýþte Cemal Bulutoðullarý da DP'liydi.. Þimdi UBP'nin Lefkoþa adayý deðil mi?.. O seçilecek sekiz tane DP'li belediye baþkaný yarýn istifa edip UBP'ye geçmez mi?.. DP hatýrlarsýnýz, UBP Cumhurbaþkan adayý Derviþ Eroðlu'nu da desteklemiþti seçimlerde.. Orada da karþýlýksýzdý destek.. Þimdi hükümet ortaðý olmadan dýþarýdan destek yapýlýyor.. Ben þahsen DP'nin yavaþ yavaþ bu gibi strateji hatalarýyla UBP'ye iltihak edeceðine inanýrým.. Belki de doðrusu da budur, iki sað tandanslý partiye ne gerek var.. Ýrsen Küçük için de çeliþkili açýklamalar duyuyoruz.. Güya Kasým'daki kurultayda aday olamayacakmýþ.. Baþbakan olmasýna yol açan parti baþkanlýðýna bu þartla getirilmiþ.. Bunu açýklayan, yanlýþým yoksa, kabine dýþý kalan Hasan Taçoy.. KKTC'nin sorunlarý çok ve hizmet bekleyen sektörler vardýr.. Hükümetler pamuk ipliðine baðlý olursa ve ömürleri kurulmadan biçilmiþse.. Bizi zor günler bekler demektir.. Bekleyip göreceðiz.. Hepinize mutlu günler dilerim... Ýlyas Salman 'Milletvekilliði düþünüyor musunuz?' sorusuna fena kýzdý: 'BEN AHIR DEDÝÐÝM YERE GÝRMEM' Ünlü sanatçý Ýlyas Salman, 'Ýleride milletvekilliðini, siyaseti düþünüyor musunuz?' sorusuna öyle bir yanýt verdi ki, ne yenir, ne yutulur, ne de yanýnda yatýlýr. 'Ben Ahýr dediðim yere girmem. Yani hayvanlaþmak istemem. Sanatla yaþadým, sanatla öleceðim' diyen Salman'ýn Türk sinemasýndan da hoþnut deðil. Yeni filmlerde halka ihanet edildiðini, karþý tavýrlarýnýn kendisini sinemadan uzaklaþtýrdýðýný, projelerinin kabul görmediðini söyleyen Salman, "Recep Ývedik ile hatýrlanacaðýma Çiçek Abbas ile hatýrlanmayý tercih ederim" dedi. Sinema hayatýna 41 film sýðdýran Ýlyas Salman, kötü, sýradan filmlerde de rol aldý ama iz býrakan filmleri yine de çoðunlukta. Onun için aslolan halka ihanet etmemek. Ki sinemaya getirdiði eleþtiri de zaten bu: Ona göre sinema artýk halka ihanet ediyor. Siyaset zaten bitmiþ... Ýlyas Salman gibi oyuncular kolay yetiþmiyor elbet. Onun öfkesini abartýlý bulmaya gerek yok. Hiçbirþeye öfkelenmeyen sanatçýlar ordusundan çok daha onurlu bir yerde duruyor çünkü. TATÝL Bugün 19 Mayýs... Gençlik ve Spor Bayramý. Resmi tatil... Metehan'a gidip bir bakýn bakalým... Araç kuyruðu ne durumda? MARKA PARTÝ "Biz markayýz" deyip duruyor CTP... Bir sol parti ne zamandan beri 'marka parti' oldu? Söyle Niyazi, anlat bu iþin felsefesini þu millete! TERZÝ YUSUF Hasan Taçoy'un babasý Terzi Yusuf, oðlunun kabine dýþý býrakýldýðýný öðrenince, dükkanýnýn duvarýndaki Eroðlu afiþlerini parçalamýþ... Terzi Yusuf'un eski zamanlarý olsaydý, görürdünüz siz daha ne yapardý... MERAL EROÐLU Dereboyu'nda gösteri yapan engelli yurttaþlarýmýza, orada rasgele bulunan Meral Eroðlu bir imza vermemiþ destek için. Meral Haným, "Ýmza da biz, mühür de biz" demiþ... Hürrem Sultan da aynen böyle söylerdi. Silihtar'da deðil, Osmanlý sarayýnda! Týrnak... "Hasan Taçoy daha önce de tahmin edildiði gibi kabinede yer almadý ve bir süreliðine dinlenmeye çekildi. Bunun böyle olmasýný ne Cumhurbaþkaný Eroðlu ne de Baþbakan Küçük istedi! Bu karar tamamen Ankara odaklý bir karardýr! Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesi Türkiye ile yapýlan protokolü bozan ve 137 kiþinin durdurulma kararýný bozan Taçoy, sonuçta bunun bedelini ödedi ve bakanlýk koltuðundan indirildi." Levent ÖZADAM (Havadis) "Siyasette yine hem kiþisel hem de parti içi çýkarlarýn toplumun çok önünde tutulduðunu ve toplumun çok ucuza harcandýðý gerçeliðini yaþýyoruz. Boþuna bu kadar yüksek bir güvensizlik çýkmýyor anketlerde!" Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Yapýlan BM çözüm planý referandumunda Rumlarýn 'Hayýr' oyu kullanmalarý demokratik bir irade olarak deðerlendirdim. Týpký bizlerin demokratik olarak o dönemde verdiðimiz 'Evet' gibi." Anýl KAYA (Star) "Siyasi kültürümüz oldukça zayýf, kötü ve geçersizdir... Bu kültürün üzerine kurduðumuz siyasi yapý sürdürülebilir deðildir... Çok deðil, 6 ay sonra bir hükümet daha kuracaðýz... Böylece son 34 yýlýn 24'üncü hükümetiyle tanýþacaðýz... Bakanlar ve bakanlýklar bir daha deðiþecek..." Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný HASAN TAÇOY Dünkü günlük gazetelerimiz Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy un kabine dýþý kalmasýný öne çýkardýlar. Afrika ise Taçoy u deðil, Zorlu Töre yi manþet yaptý. Çünkü bizce önemli olan Taçoy un parti içi hesaplaþmalara kurban gitmesi deðil, Zorlu Töre nin bakan olmasýydý. Hasan Taçoy un bu olaydan sonra verdiði demeçlere bakýlacak olursa, çok içerlemiþ görünüyor buna. Parti içi muhalefet yapacaðýný söylüyor. Ayrýca Kasým daki kurultayda parti baþkanlýðýna aday olacakmýþ. Ne olursa olsun, UBP de yeni parçalanma dönemi baþlamýþ sayýlabilir. Taçoy un gidiþi ve Zorlu nun geliþi þimdiden bu fitili tutuþturdu.

7 19 Mayýs 2010 Çarþamba 7 ATM'DE BAÞKASINDAN KALAN PARAYI ÇALAN ÞAHIS TUTUKLANDI ATM'de baþkasýndan kalan parayý çalan þahýs tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, 16 Mayýs'ta, saat sýralarýnda, Girne'de Aþar Ustaoðlu isimli vatandaþ, bir bankaya ait ATM'den bin TL para çektiði sýrada, ATM cihazýnýn bankamatik kartýný iade etmesi üzerine kartý alarak diðer cihazda para çekmeye çalýþtý. Bu sýrada, kartý iade eden önceki ATM cihazýnýn parayý vermesi üzerine, o sýrada ATM'den para çekmeye gelen M.A (E-38) bunu fark ederek söz konusu parayý çaldý. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruþturmada zanlý tespit edilerek tutuklandý. KANUNSUZ UYUÞTURUCU MADDE Yayla'da bir þahsýn üzerinde eroin bulundu. Polis açýklamasýna göre, önceki gün saatleri arasýnda, Yayla'da S.C'nin (E- 25) ikametgahýnda polis tarafýndan yapýlan aramada, giymekte olduðu pantolonunun cebinde bir miktar eroin türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý. Zanlý tutuklandý. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü belirtildi. KARAOÐLANOÐLU, ALSANCAK VE LAPTA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Karaoðlanoðlu'nun batýsý, Alsancak ve Lapta'da Perþembe günü saatleri arasýnda elektrik kesintisi olacak. Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliði açýklamasýna göre, kesinti, bakým çalýþmalarý nedeniyle yapýlacak. CTP ADAYLARINI YARIN AKÞAM TANITACAK CTP-BG, 27 Haziran'da yapýlacak yerel seçimdeki adaylarýný, Perþembe (yarýn) akþamý düzenleyeceði þölenle tanýtacak. CTP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa'da Hidden Garden'da yer alacak tanýtým þöleni saat 19.00'da baþlayacak. YDÜ'DE "KIBRIS'TA KADIN OLMAK" KONULU PANEL Yakýn Doðu Üniversitesi'nde (YDÜ) "Kýbrýs'ta Kadýn Olmak" konulu panel düzenleniyor. Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Perþembe günü 14:30-16:30 saatleri arasýnda YDÜ Büyük Kütüphanesi'nde yer alacak panelde, YDÜ Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Bülent Yorulmaz, öðretim görevlisi Ali Nesim, uzman Deniz Çürük Yasan ve UBP Milletvekili Afet Özcafer birer konuþma yapacak. ABD BÜYÜKELÇÝSÝ GÜZELYURT BELEDÝYESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ ABD'nin Lefkoþa Büyükelçisi Frank C. Urbancic, dün Güzelyurt Belediyesi'ni ziyaret ederek Baþkan Mahmut Özçýnar'la görüþtü. Belediyeden verilen bilgiye göre, saat 15.00'te gerçekleþen ziyarette Büyükelçi Urbancic, Güzelyurt Belediyesi'nin yapýsý ve bölge hakkýnda Özçýnar'dan bilgi aldý. Urbancic ayrýca Güzelyurt'ta yaþanan sel felaketi ve sonrasýndaki çalýþmalar hakkýnda Mahmut Özçýnar tarafýndan bilgilendirildi. 19 MAYIS KUTLANIYOR 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý, Türkiye'yle birlikte KKTC'de de törenlerle kutlanacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çýktýðý günün 91. yýldönümü olan bugün, tüm ilçelerde ve bazý yerleþim birimlerinde törenler düzenlenecek. 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun dün BRT'de yaptýðý konuþmayla baþladý. Lefkoþa'da bugünkü ilk tören saat 08.15'te, Atatürk Anýtý önünde yapýlacak. Lefkoþa Atatürk Stadyumu'ndaki tören ise, saat 09.15'te Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým RES-BÝR BÜROKRATLARIN DEÐÝÞMESÝNÝ ÝSTEMÝYOR Kýbrýs Türk Restorancýlar Birliði (Res-Bir), yeni kabine oluþumuna gidilirken, turizmle ilgili bakanýn baþka bir bakanlýða atanmasýný eleþtirerek "en azýndan" bürokratlarýn görevlerine devam ettirilmesini istedi. RES-BÝR Yönetim Kurulu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Bu Bakanlýðý tanýma fýrsatý bulmuþ, sektör ve çalýþanlarý ile elele verip projeler üretip hayata geçirmeye baþlamýþken, hatta meyveler bile alýnýr duruma gelmiþken, ilgili bakanýn baþka bir bakanlýða atanmasý anlaþýlýr bir durum olmadýðý gibi ekonomimize yara açmak ve zaman kaybýndan baþka bir þey olmadýðý kanaatindeyiz" denildi. Dünyada yaþanan global ekonomik krizin ülkeyi de her sektörde etkilediði, þu anda önü açýk ve katma deðeri yüksek olan turizm ve eðitim Çavuþoðlu'nun okullarýn ve halkýn bayramlarýný kutlamasýyla baþlayacak. Saygý duruþunun ardýndan Ýstiklal Marþý ve Gençlik Marþý'nýn okunmasýyla sürecek törende, Türk ulusu adýna "sað ol" çaðrýsýnda bulunulacak ve Anýtkabir'den getirilen toprak TC Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý tarafýndan Cumhurbaþkaný Derviþ Erloðlu'na sunulacak. Lefkoþa Güzel Sanatlar Lisesi'nden bir öðrencinin gençlik adýna konuþma yapmasý, ayný okuldan diðer bir öðrencinin de þiir okumasýnýn ardýndan Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu konuþacak. Resmigeçidin ardýndan gösteriler ve 19 Mayýs Maratonu'nun baþlangýcý yer alacak. sektörünün, en çok umutlu olunan ve diðer sektörleri de sürükleyici durumda olduðu görüþü ifade edilen açýklamada, þunlar ifade edildi: "Hal böyleyken geçmiþte yaþanan hatalar zincirine yenileri eklenerek devam edilmektedir. Elbette yeni gelecek olan kabine üyesi de becerikli ve çalýþkan olabilir ama ülkenin zaman kaybý ve yeniden yapýlanma gibi durumlarla vakit geçirmeye, turizm mevsiminin baþladýðý bu günlerde zaman harcanmasý haklý bir sebep olamaz. En azýndan proje ve çalýþmalara vakýf olan Turizm Müsteþarý ve Müdürlerinin 'devlette devamlýlýk esastýr' ilkesine sadýk kalýnarak görevlerine devam ettirilmeleri ve yeni bir hataya sebebiyet verilmemesi sektör temsilcisi olarak bizleri olduðu kadar kamuoyunu da rahatlatacaktýr." GAZÝOÐLU'NDAN KANSER HASTALARINA BAÐIÞ Araþtýrmacý yazar Ahmet Gazioðlu, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne 150 adet kitap baðýþýnda bulundu. Gazioðlu baðýþ sýrasýnda yaptýðý konuþmada, geçmiþte de derneðe kitap baðýþýnda bulunduðuna iþaret ederek, kendi çalýþmasý olan 3 setten oluþan kitaplarý derneðe katký saðlamak amacýyla baðýþlama kararý aldýðýný söyledi. Kýbrýs'ýn yakýn tarihi hakkýnda ayrýntýlý bilgi veren, "Kýbrýs'ta Türkler, ", "Enosis Çemberinde Türkler 1878'den sonra Ýngiliz Dönemi" ve "Kýbrýs'ta Cumhuriyet Yýllarý " adlý kitaplardan 50'þer adet baðýþta bulunduðunu anlatan Gazioðlu, bütün kitaplarýn belgelerle desteklenerek yazýldýðýný belirtti. GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ PARK DEÐÝL, SANKÝ KÖPEK EÐÝTÝM ALANI... Telefonla gazetemizi arayan bir bayan vatandaþýmýz Barýþ Manço Parký'nda gördüklerinden þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben yaþlý bir bayaným. Pazar akþamý torunlarým bendeydi. Bir müddet evde oturup onlarla oyalandýktan sonra, 'kalkýn parka gidelim' dedim ve onlarý parka götürdüm. Barýþ Manço Parký'na... Ancak çocuklar kaydýraklara falan binmek istediler. Binemedik ve býrakýn binmeyi Barýþ Manço Parký'ndan ayrýlabilmek için arkamýza dahi bakmadýk. Bazýlarý parka getirdikleri köpeklerine alýþtýrma yapýyorlarmýþ. Ve köpeklerini ite kaka kaydýraklardan kaydýrmaya çalýþýyorlar. Sirk çalýþma yeri gibi. Parkta güvenlik aradýk ama bulamadýk. Böyle þey olmaz. Ýnsanlarýn eðleneceði, dinleneceði, çocuklarýn günlerini geçirecekleri bir yerdir parklar. Köpeklere eðitim yaptýrýlan yer deðildir. Belediyenin ilgili birimi tarafýndan gerekenin yapýlacaðýný umut ediyoruz." SAHTEDÝR... Gazetemize mesaj gönderen bir vatandaþýmýz Ferdi sabit Soyer'in "CTP markadýr" açýklamasýna cevap verdi. Vatandaþýmýzýn cevabý þöyle: "Gazetenizde Sezan Artun Bey'in Pazartesi günkü yazýsýný okudum. Daha sonra gazetelerde Soyer Bey'in açýklamasýný. Marka megapse deriz biz. Aklýma bu geldi. Markanýn adý saný belli deðil anlamýnda kullanýyorduk biz. Sahte anlamýna da giderdi. Yani sahte olduðunda da söylerdik... Dedikleri gibi deðil... Þimdi var ya... Yan sanayi falan derler. Mesela Adidas... Gerçek Adidas'ýn durumu belli. Bir de adý gene Adidas olan yan sanayi ürünleri var... Sahte imalat... Marka megapse derdik biz... ferdi Sabit Bey CTP'nin marka parti olduðunu söylemiþ... Ýþçinin emekçinin partisi olamaz. Öyle olduðunu iddia ederse marka megapsedir... Sahtedir. Emekçinin, iþçinin yanýnda bir parti deðildir... Ha eðer yenilendiðini ve UBP'nin yerine bir parti olarak doðduðunu söylerse gene sahtedir. Sahte olmasa beþ yýlda alaþaðý edilmezdi. Halk gerçeðini gördüðü için seçti UBP'yi ve Eroðlu'nu... Yani o tarafta da CTP marka megapsedir..." TURÝZMDE UMUT DÜRÜST'TEYMÝÞ... Telefonla gazetemizi arayan bir turist rehberi, turistlerin þikayetlerinden söz etti ve þunlarý söyledi: "Ben bir turist rehberiyim. Her gün turistlerle içiçeyim. Kaç kez ilgililere gidip þikayette bulundum ve turistlerin þikayet ettikleri konularý aktardým. O saat tamam dediler, ama ondan sonra ilgilenmediler bile. Turistler bir ülkeye gittiklerinde temizliðe dikkat ederler. Temizlik saðlýktýr ve o toplumun durumunu yansýtýr. KKTC'de gezdikleri her yerde pislik var. Pislikten geçilmiyor. Yollar delik deþik, yol kenarlarý otlarla kaplý... Herþey bittiyse ve de burada sadece turizmde umut kaldýysa, pisliðimizle ve çevreyi çöplük olarak düþünmek ve uygulamakla onlarý da kovuyoruz demektir. Ben geçenlerde bir ekibi alarak surlariçine girdim. Surlariçinin yapýsý turistlerin ilgisini çeker. Osmanlý, Lüzinyan, Venedik ve de daha eski dönemlere ait bir yerleþim yeridir... Ama pislikten geçilmeyen sokaklarý nedeniyle deðil sadece turiste, bizlere bile illallah dedirtir. Eskisi yapamadý bu genel temizliði... Kemal Dürüst Bey yapar mý dersiniz?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR HEM ZORLU, HEM TÖRE, HEEEYYYYT BE!!! Bizim Mandra Hasan Taçoy'un görevden alýnýp yerine Zorlu Töre'nin bakan yapýlmasý, zemini önceden hazýrlanmasýna raðmen mandrada büyük hayret uyandýrýr. Olay, UBP'de kazanýn içten içe kaynadýðýnýn ve bu kaynamanýn da Kasým'daki kurultaya kadar büyük parçalanmalara yol açabileceðinin ilk sinyali olarak deðerlendirilirken, sokaktaki adam "Tam Ankara'nýn istediði hava... Eroðlu gider, UBP de biter oyunu!" diye imalý imalý söylenir.

8 8 19 Mayýs 2010 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Küçük Kabinesi Olaðanüstü UBP Kurultayý'nda UBP baþkanlýðýna seçilen Sayýn Ýrsen Küçük oluþturduðu DP destekli azýnlýk Hükümetini cumhurbaþkanýna sunarak onay aldý. Aslýnda geçtiðimiz yýl 19 Nisan seçimlerinden sonra kurulan Eroðlu hükümetinin aynisi, bir bakan Sayýn Taçoy haricinde, aynen kuruldu ve cumhurbaþkanýnca da atanarak göreve baþladý. Bu arada bazý bakanlarýn yerleri deðiþtirildi. 19 Nisan seçimlerinden sonra kurulan Eroðlu Hükümeti onca vaata raðmen baþarýlý mýydý? Bence deðildi. Yaþanan çok aðýr ekonomik krize raðmen, Eroðlu Hükümeti ve Sayýn Eroðlu tamamen bu yýl yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçimlerine odaklandýðýndan, alýnmasý gereken ekonomik tedbirler alýnamadýðýndan, 2009 yýlý kaybedildi yýlý da, Haziranda yapýlacak yerel seçimlere kadar ayni þekilde idare edileceðinden ve yine bu yýlýn Kasým ayýnda yapýlacak olan UBP olaðan Kurultayý'na kadar da UBP delegelerini mutlu edecek politikalara aðýrlýk verileceðinden bana göre þimdiden kayýp bir yýl olacaktýr. Ayrýca DP'nin koalisyon yapmayarak UBP Hükümetine kurultaya kadar dýþtan destek vermesi de tüm sorunlarýn ertelenmesine yol açacaktýr. Bu ise önümüzdeki yýllarda bugün çözmemiz gereken sorunlarý çözmek için daha aðýr bedeller ödememizi gerektirecektir. Yukarýda yazdýðým gibi baþarýlý olamayan bir kabinenin bir bakan dýþýnda aynen muhafaza edilmesi mevcut sorunlarýmýzýn katlanarak devam edeceðinin iþaretidir. Yeni atanan bakanýn da, ýsrarla bakanlýk talebinde bulunan ve hakkýnda çeþitli iddialar bulunan Zorlu Töre olmasý da, Küçük Kabinesine hayat öpücüðü veremeyecek olmasý demektir. Anlaþýlan odur ki yeni kabine parti içi dengeler ve Kasým kurultayý düþünülerek oluþturulmuþtur. Yani baþarýlý olup olmamak bir kýstas olamamýþtýr. Tamamen duygusal davranýlarak oluþturulan Küçük Kabinesi dertlerimize yeni dertler ekleyerek Kasýma kadar idare etmeye çalýþacaktýr. Sayýn Küçük'ün partisinin milletvekillerine Kasýmda parti baþkanlýðýna aday olmayacaðýna dair yazýlý taahhütte bulunduðu iddialarý doðru ise, kabine dýþýnda kalan ve parti baþkanlýðýna aday olacak olan milletvekilleri hem olaki Sayýn Küçük cayarsa, hem de kabinede yer alan bazý bakanlarýn da parti baþkanlýðý adaylýðýný engellemek için Küçük Kabinesinin baþarýsýz olmasý için parti içi muhalefet yapacaklarý aþikârdýr. Bu yüzden daha baþbakan olmadan Sayýn Küçük "Acý reçete" diye dillendirdiði ekonomik tedbirlerin hiçbirisini hayata geçiremeyecek demektir. Bu arada dýþtan destek vaat eden DP'nin de Eroðlu zamanýnda imzalanan "Ekonomik ve Mali Protokola" sýcak bakmadýðý bilinmektedir. Bu þartlarda çalýþacak olan Küçük Kabinesi'nin bana göre baþarý þansý sýfýrdýr. Yukarýdaki paragraftaki olumsuzluklara bir de oluþturulan kabinedeki bakanlarýn yetersizliklerini de ekleyince, önümüzdeki yýllarda, ekonomik olsun, sosyal olsun, problemlerimizi daha aðýr bedellerle çözümleyeceðimiz anlamýna gelmektedir. Bu ise Yunanistan örneðinde olduðu gibi iç çatýþmalarý alýþýk olmadýðýmýz biçimde týrmandýracak demektir. Eðitimci olmasýna karþýn Eðitim Bakanlýðý'nde bile baþarýlý olamayan Sayýn Dürüst, hangi parti içi denge gözetilerek Turizm Bakaný yapýlmýþtýr? Turizmi ileriye götürecek dengeler niçin parti içi dengelere kurban edilmiþtir? Selden zarar gören Lefkoþa B. Nalbantoðlu Hastahanesi'nin sorunlarýný býrakýn, yeni yapýlan Maðusa Hastahanesi'nin sorunlarýný bile çözemeyen Sayýn Ahmet Kâþif'i hangi güç ayni bakanlýkta tutmuþtur? Hayatýnda benim bildiðim hiç bir baþarýlý icraatý olmayan Sayýn Töre'yi hangi güç Tarým Bakanlýðý'na getirmiþtir? Bakanlýðý döneminde yaþanan cinayet gibi ölümlü iþ kazalarýna çözüm getiremeyen, sorumlularýndan hesap soramayan, kaçak iþgücünü önleyemeyen Sayýn Tokel'i de hangi güç Çalýþma Bakanlýðý'nda tutmaya devam ediyor? Listeyi uzatmak mümkündür. Milletvekili olmak demek ille de bakan olmak mý demektir? UBP milletvekilleri arasýnda bakanlýk yapacak yeteneðe sahip olamayanlar milletvekili olarak görevlerini sürdürsünler, maksat halka hizmet deðil mi? Bakan olarak hizmet vermeye ve halkýn sorunlarýný çözmeye muktedir olanlar vekil olmasalar bile, UBP'li olmasalar bile dýþtan atama yolu ile kabineye alýnmalýdýrlar. Bunlara ister dýþtan atanan bakan, ister teknokrat bakan deyin. Bilgileri sayesinde ve tekrar seçilme kaygýlarý olmayacaðýndan görevlerini layýký ile yapacaklar, astlarýný da gerektiði þekilde çalýþtýracaklardýr. Ýskele esnafýndan telefon eylemi Kaymakamlýða siyah çelenk ve cep telefonlarýný býraktýlar Ýskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði, sanayi sitesinde 6 yýldýr sabit telefon hatlarý baðlanmadýðý gerekçesiyle eylem yaptý. Ýskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði Baþkaný Hüseyin Öztörel ve sanayi sitesinde faaliyet gösteren yaklaþýk 10 esnaf "hükümeti protesto etmek" amacýyla Ýskele Kaymakamlýðý giriþine siyah çelenk ve cep telefonlarýný býraktýlar. ÖZTÖREL Eylemde basýn açýklamasý okuyan Hüseyin Öztörel, daha düþük ücret karþýlýðýnda iþ alanýnda iletiþimi saðlamanýn, günlük iþ programlarýný düzenleme ve geliþtirmenin, faks ve internet kullanýmýnýn temel gereklilik olduðunu belirtti. Öztörel, Ýskele ilçe merkezindeki tek sanayi sitesinde halen sabit telefon hizmeti bulunmadýðýný vurgulayarak, ekonomik sýkýntýlarýn aðýr olduðu bir dönemde esnaf ve zanaatkarýn telefon hizmeti olmamasý nedeniyle büyük zaman ve maddi kayýplara, üretim ve hizmette zarara uðradýðýný söyledi. Öztörel, Ýskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði'nin 2004 yýlýndan beridir telefon hatlarýnýn getirilmesi için mücadele verdiðini belirterek, geçmiþ hükümetler döneminde kaynak ayrýlýp, altyapýlarýnýn tamamlanmasýna ve aradan 6 yýl geçmesine raðmen telefon hatlarýnýn getirilmemesinin "merkezi hükümetin icraat baþarýsýzlýðý olduðunu" savundu. Öztörel, geçmiþ genel milletvekilliði seçimlerinin ardýndan sorunun çözümü için dönemin Baþbakaný Derviþ Eroðlu ve ilgili bakanlýklara ziyaretlerde bulunduklarýný ancak geçen süre içerisinde herhangi bir çalýþma yapýlmadýðýný ifade etti. Hüseyin Öztörel, sitede çalýþan esnaf ve zanaatkarýn astronomik cep telefonu faturalarý ödemeyi kabul etmediðini, mevcut ilgisizliðe sert tepki gösterdiðini belirtti. Öztörel, telefon hatlarýnýn baðlanmamasý nedeniyle hükümetin tutumunu protesto ettiklerini, sorunun ivedi olarak çözülmesini talep ettiklerini söyledi. Öztörel, sorunun çözülmemesi durumunda daha geniþ kapsamlý eylemlere baþvuracaklarýný da kaydetti. Hüseyin Öztörel açýklamanýn ardýndan, Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz'i makamýnda ziyaret ederek, basýn açýklamasýný sundu. MERHAMETSÝZ Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz de yaptýðý açýklamada, dün konuyla ilgili bir araþtýrma yaptýðýný belirterek, bugün sabah itibarýyla aldýðý bilgiye göre söz konusu sitede elektrikle ilgili bir problem bulunduðunu, bunun en kýsa zamanda halledilmesinin ardýndan sabit telefon hatlarýnýn baðlanacaðýný kaydetti. Merhametsiz, Kaymakamlýk olarak Ýskele esnafýyla iyi iliþkiler içinde olmak istediklerini belirterek, esnafa gerekli desteði vermeye çalýþtýklarýný ifade etti. KKTC HEYETÝ ANITKABÝR'DE- 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý kutlama etkinliklerine katýlmak için Türkiye Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn davetlisi olarak Ankara'ya giden KKTC öðrenci, öðretmen ve mücahit heyeti dün Anýtkabir'i ziyaret etti. Aysel Erduran baþkanlýðýndaki 20 lise öðrencisi, 3 öðretmen, 6 mücahit ve 3 gazeteciden oluþan KKTC heyetinin saat 09:00'da gerçekleþtirdiði Anýtkabir ziyaretinde Atatürk'ün mozolesine çelenk konulup saygý duruþunda bulunuldu. Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu ÝÇ HESAPLAÞMA... (5) Halk, bu Kara Çete ve onun gibi kiþilerin, kendi kendilerine "Teþkilât" süsü vererek halký korkutmasýndan, yýldýrmasýndan ve haraca baðlanmasýndan býkmýþ usanmýþtý. Bu bakýmdan Lefkoþa'da teþkilât iþlerinden uzak durdum. Ýnandýðým bir husus vardý: Teþkilâtlarýn sorgulanmasý mümkün deðildi ve en mükemmel "gizli örgütlerin" bile hata payý daima yüksekti. Yapýlarý gereði, yazýlý emir olmadan sözlü emirlerle çalýþan bu gizli örgütlerin ne yaptýðýný anlamak da mümkün deðildi. Örgütte gücü ele geçirenlerin, ele geçirdikleri bu gücü kendi kiþisel çýkarlarý veya fikirsel yönde kendi ile çatýþma halinde olanlarý yok etmek için kullanmayacaðýný hiç kimse garanti edemezdi. Örneðin Cumhuriyet gazetesi sahiplerinin öldürülmesi ile Baf'ta Dr. Ýhsan Ali'nin öldürülmeye çalýþýlmasý buna güzel bir örnektir. Yaptýðým görev dolayýsýyla, bu yolda yapýlan pek çok hatalý iþlerin varlýðýný öðrendim ve üzüldüm. Ama "yeraltý teþkilatýna" neden karþý olduðum hususunda beslediðim kanaatlarýn ne kadar isabetli olduðunu anlamýþ olmakla da müþterih oldum. Ýnancýma göre, topluma karþý giriþilecek bir tehlike karþýsýnda toplumun reflekslerini hareket ettirerek bu tehlikeyi savuþturmak için ataða geçeceði ve kenetleneceði hususundaki düþüncem 1963 olaylarý ile vuku buluyordu. Herkes bu tehlikeyi bertaraf etmek için mücadele etmeye hazýrdý; nitekim oldu da. "Mücahitler" dediðimiz zinde kuvvetler nasýl meydana geldi ki?.. TMT, yeryüzüne çýktýktan sonradýr ki gerçek kiþiliðini buldu, tüm toplum tarafýndan benimsendi. Þimdi anladýn mý benim neden yeraltý örgütlerine karþý olduðunu? Konu buraya gelmiþken bir noktaya daha temas etmek istiyorum. TMT devrini yaþamýþ pek çok insan TMT için "Faþist bir örgüttü" diyor. Aksini iddia etmiyorum ama þunu sormak istiyorum: "Siz hiç faþist olmayan bir yeraltý örgütü gördünüz mü? Gizli örgütün zaten yapýsý böyle olmasýný gerektirir. Hakkýnda ölüm cezasý verilmiþ bir kiþinin, ölüm cezasýný veren bir örgüt tarafýndan önce açýkça yargýlandýðý ve sonra öldürüldüðü bugüne kadar görülmüþ müdür? Senin, 1960'da kurulmuþ 2000 kiþilik bir ordu içinde yüzde 40 hissen vardý. Ayrýca polis gücünde oldukça büyük bir etkiye sahiptin. Teþkilâtlanma iþi bunlarla yapýlamaz mýydý? Neden ille de "yeraltý teþkilâtý"? Neticeyi gördük. Öldürmeler, dövmeler, korkutmalar, bombalamalar vs. vs. Þükredelim ki 1964'te yer üstüne çýkýldý da bu olaylar nispeten sona erdirildi. -TMT'nin, sence toplum üzerindeki en olumsuz etkisi hangisiydi? -Elbette, Ayhan Hikmet'le, Muzaffer Gürkan'ýn öldürülmesi. Bu olay bize TMT, savunma veya direnme durumundan saldýrgan bir duruöa dönüþtüðünü gösterir. Amaç neydi? Türk toplumuna karþý yapýlacak þiddete karþý direnmek. Peki bu olayda Türk toplumuna karþý yapýlan bir þiddet var mýydý? Gerçi Sayýn Denktaþ'ýn mahkeme kayýtlarýna da geçmiþ bir sözü vardýr. "Bir örgüt icabýnda adam da öldürür" þeklinde. Ama yanlýþ. Bir örgüt, yeraltý örgütü de olsa amacý dýþýnda hiç kimseyi öldüremez; hiçbir eymel yapamaz. Bakýn olaylara... Avukatlardan sonra sýra Dr. Ýhsan Ali'ye geldi. Ýhsan Ali, karýsýnýn uyanýklýðý sayesinde ölümden kurtuldu. Tehdit edilip, adadan kaçýrtýlanlar?.. Bombalanan cami ve heykeller? Bunlar TMT'nin amacýna uyuyor muydu? Uysa uysa taksime varmak için Cumhuriyeti yýkmak amacýyla uygulanan eylemler olarak kabul edilebilir. Hal böyle olunca da Sayýn Denktaþ'ýn sözleri havada kalmýþ oluyor. -Peki siz neden... -Neden bunlarý önleyemediniz diye yeniden soracaksýn. Kardeþim nasýl önleyecektik? Hangi güçle, hangi etkiyle? Basýnýn gücü mü vardý? En etkili olabilecek gazetenin sahibi dahi bu olaylarý görmezden geldikten sonra hangi köþe yazarý hangi gazetede yazýp da TMT'yi hatalý icraatlarýndan ötürü eleþtirecekti? Baþbakan Menderes'e þikâyet gitmiþ "TMT adam öldürüyor" diye... Menderes Özel Harp Dairesi'nden yetkilileri çaðýrýp sormuþ. Onlar da: "Aman Beyefendi, yok böyle bir þey" demiþler. Mesele de kapanmýþ... (Sürecek)

9 19 Mayýs 2010 Çarþamba Tünel ALINTI FÝLMÝN ESAS OÐLANI BAYKAL Bu ülkede daha "özel hayat" konusunda bile bir mutabakat yok! Þimdiye kadar "laiklik" ve "muhafazakârlýk" çatýþmasý, "kapý önünde ayakkabý çýkarmak" ve "cumhuriyet balolarý" gibi naif kontrastlar üzerinden gitti. Zurnanýn zýrt dediði yere þimdi gelindi. Burasý Baykal'ýn yaptýðýný çoktan yapmýþ erkeklerin cenneti. "Çok ayýp" diyorlar, filmin esas oðlaný Baykal ile özdeþleþiyorlar. Hem deðerlerine düþkün hem maceraperest, hem muhafazakârlýða hem hedonizme yatkýn insanlarýn - belki de "insan" zaten böyle bir þey- yaþadýðý bu ülkede, gardýrobuna kamera sokulmuþ bir adamla özdeþleþen birçok kiþi, çok sýký antimilitarist, antikemalist olmadýðý sürece gider CHP'ye oy verir. Buna, yargýlayan bakýþlardan çekinen, "özgür" yaþamýný tehdit altýnda hisseden bekâr kadýnlarý da ekleyin. Nereden baksanýz %37! Nihal BENGÝSU KARACA (haberturk.com) DÝPNOT Bursaspor Türkiye liginde bugüne kadar þampiyon olan en yoksul takýmdýr... BENÝ MUHATAP ALMAZSAN BEN DE SENÝ ALMAM ARÞÝV TARÝH 8 Nisan 2009 CTP Unutulmayanlar baþlýðý ile bir seçim afiþi ve bir de ekran filmi hazýrlamýþ.. Plak döndükçe unutamadýklarýný sýralýyor. Unutulmayan plaklarý biz de sýralýyoruz... Gözden kaçmayanlar... BAYKAL'IN SEÇENEKLERÝ CHP fokur fokur kaynýyor. Deniz Baykal geri döner miydi, dönmez miydi, aday olur muydu, olmaz mýydý derken, iki defa aday olmadýðýný açýklayan Kemal Kýlýçdaroðlu aday olduðunu açýklayýnca gözler yine Baykal'a çevrildi. Dört seçenek var: 1-Baykal, Kýlýçdaroðlu'nu destekleyebilir. 2-Baykal Kýlýçdaroðlu'nun karþýsýna aday olarak çýkabilir. 3-Baykal, Kýlýçdaroðlu'nun karþýsýna bir baþka aday çýkarabilir. 4-Baykal olanlarý sineye çekip kaderine razý olabilir... Amma da zormuþ CHP'nin Genel Baþkanlýk koltuðunu reddetmek... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP ile DP arasýnda Cumhurbaþkanlýðý seçiminden baþlayan bir siyasi flört var. Bu flört ne getirir henüz belli deðil." Hasan HASTÜRER Aklýnýzda bulunsun 'Cep' sohbeti sýnýrý 30 dakika Günde 30 dakikadan fazla cep telefonu kullanmak beyin kanseri riskini artýrýyor. Dünya Saðlýk Örgütü'nün 10 yýl süren çalýþmasýnýn sonuçlarý cep telefonu ve kanser arasýndaki iliþkinin sonuçlarýný ortaya koydu. 13 ülkeden 30 yaþ üstü 5 binden fazla katýlýmcýyla yapýlan araþtýrmada, günde 30 dakikadan fazla cep telefonuyla konuþanlarda beyin kanseri riskinin üçte bir arttýðý gözlendi. Uzmanlar cep telefonlarýnýn kulaklýkla kullanýlmasýný, direkt kulaða koyulmamasýný öneriyor ancak cep telefonu kullanýcýlarýnýn büyük bölümü, cep telefonlarýný kulaklýkla kullanmayý tercih etmiyor. Cep telefonunu günde 30 dakikadan az ya da kulaklýkla kullanmanýn beyin kanseriyle doðrudan iliþkisi olup olmadýðýysa gözlemlenmedi. Unutulmamalýdýr ki Kýbrýs'ta Kýbrýs Rum tarafýnýn tek ve yegâne muhatabý Kýbrýs Türk tarafýdýr. Hüseyin ÖZGÜRGÜN Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Eski Almanya Dýþiþleri Bakaný Joschka Fischer yazdý: HRÝSTOFYAS'IN ÝMAJI NERDE? Rum basýnýnda çýkan haberlere göre, Hristofyas Eroðlu'nun yemek davetini reddetmemiþ, sadece askersizleþmiþ bölgede, Downer'in huzurunda yemek yiyebileceklerini söylemiþ. Ýster Ledra Palace'ta yersiniz yemeðinizi, ister güneyde, ister kuzeyde... Nerede yerseniz yeyin, askersiz bir Kýbrýs'ta olduðunuzu hissedemeyeceksiniz. Fileleftheros'a göre Eroðlu'nun daveti "imaj yaratmaya ve kendini iyi insan olarak sunmaya" yönelikmiþ. E... Hristofyas da imaj yaratsýn, o da kendini "iyi insan" olarak sunsun. Ne var yani? 'Obama'nýn Ýran politikasý bir sýnav' Saðlýk reformu, Barack Obama'nýn bugüne kadarki en büyük iç siyaset baþarýsý. Bu yasanýn, dýþarýda ülke içinden daha büyük sonuçlarý oldu. Son aylarda ülke içi kaygýlarla eli kolu baðlý olan ve siyasi gücü aþýnan ABD Baþkaný dünya sahnesine döndü. Rusya'yla nükleer silahlarýn azaltýlmasýna yönelik yeni bir anlaþmanýn imzalanmasý, Obama'nýn operasyonel yeterliliðini geri kazandýðýný gösteriyor. ABD'nin yeni dýþ politika hedefleri açýklýk kazanýyor. Merkezde Ýran var. Amerika diplomasi araçlarýný kullanarak Ýran'ý uluslararasý planda tecrit etmeye çalýþýyor. Nükleer silahsýzlanma giriþimleri, yeni bir konsensüsü hedefliyor; böyle bir konsensüs, Ýran'ý baský altýnda býrakacak. Obama Ortadoðu barýþ sürecinde ilerleme kaydedilmesini, Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... Ýran'ý 'Arap sokaðý'ndan koparararak bölgenin güç dengesini deðiþtirmek için zaruri addediyor. Obama'nýn Ýran politikasý, ABD'nin, çýkarlarýný, savunup savunamayacaðýný, kendisini Bush yönetiminin savaþkan tek taraflýlýðýndan koparýp koparamayacaðýný gösterecek bir sýnav. Irak ve Afganistan bölgesel güç üzerine 'vekâleten' yürütülen savaþlar. Afganistan'daki savaþýn sonucunu askeri güç deðil, Pakistan ve diðer bölgesel güçlerin stratejik çýkarlarý belirleyecek. Taliban'la müzakere edilen her çözüm, Pakistan'ýn Afganistan'daki hâkimiyetini yeniden tesis etmek anlamýna geliyor. Ne var ki bu, ABD'nin 'terörle savaþ' hedefiyle çatýþýyor. Irak'ta Sünnilerle Þiiler arasýndaki iktidar meselesi, 2011'de ABD güçlerinin çoðu çekildikten sonra tekrar iç savaþa sürüklenmemeyi kesin kýlacak þekilde çözülmüþ deðil. Ýsrail'deki Netanyahu hükümetiyle ABD yönetiminin çatýþan çýkarlarý barizleþiyor. Netanyahu'nun tercihi belli: Ya Obama'nýn barýþ giriþimini kabul edip hükümetteki çoðunluðu kaybedecek ya da bu giriþimi bloke edecek. Bu da ihtilafý çözme çabalarýnýn durmasý, hatta geriye gitmesi anlamýna gelecek. Mali ve ekonomik krizin ardýndan ABD zayýflamýþ görünüyor. Dahasý, yeni süper güçler, yani Çin ve Hindistan uluslararasý sahneye çýktý. Hindistan ve Çin'in desteði olmazsa ABD'nin Ortadoðu politikasý baþarýlý olamaz, bu da ancak gönülsüz bir destek olacaktýr (-ki o da verilirse). Üstelik bölgede Amerikan politikasý açýsýndan kaydedilecek bir baþarýnýn Pekin ve Yeni Delhi'nin çýkarlarýyla pek az alâkasý var; Avrupa'ysa ciddi destek sunmak konusunda ne istekli ne de muktedir. Bölgesel savaþlar ve krizlerden müteþekkil bu kördüðümde Ýran'ýn nükleer çabalarý saatli bir bombanýn tiktaklarýna benziyor. ABD Ýran'ý nükleer silah elde etmekten barýþçý araçlarla alýkoyamazsa, sýcak bir kapýþma kapýda demektir. Obama açýsýndan iç açýcý bir resim deðil bu. Fakat baþkan durumu yatýþtýrmayý baþarýrsa, Nobel Barýþ Ödülü'nü fazlasýyla hak edecek. Her durumda Obama desteði hak ediyor. (Project Syndicate)

10 10 19 Mayýs 2010 Çarþamba NÝJERYA'DA 17 ÖLÜ Nijerya'nýn kuzeybatý kesimindeki Kebbi eyaletinde Lassa hummasý hastalýðý yüzünden bir ayda 17 kiþinin öldüðü bildirildi. Eyaletin salgýn hastalýklar þefi Þehu Muhammed, yaklaþýk bir ay önce baþlayan salgýndan bugüne kadar 17 kiþinin öldüðünü, birçok kiþinin de hastalýkla mücadele ettiðini belirtti. Bu arada, Dünya Saðlýk Örgütünün bu ülkeye Güney Afrika ve Hollanda'dan uzman ekipler gönderdiði kaydedildi. 40 YIL SONRA OKYANUSLARDA BALIK KALMAYACAK BM uzmanlarý, balýk avcýlýðýnýn bilimsel biçimde yeniden yapýlanmadýðý takdirde gelecek 40 yýl içinde okyanuslarda balýk kalmayacaðýný bildirdi. BM Çevre Programý'nýn (UNEP) "Yeþil Ekonomi Giriþimi Dairesi"nin özel danýþmaný Pavan Sukhdev, ABD'nin New York kentinde gazetecilere yaptýðý açýklamada, balýk avýnýn yeniden yapýlanmasý gerektiðini, çünkü aþýrý ve plansýz avlanmalar sonucu 2050 yýlýna gelindiðinde okyanuslarda balýk kalmayacaðýný bildirdi. RUSYA URANYUM TAKAS BÝLDÝRÝSÝNDEN MEMNUN Türkiye, Ýran ve Brezilya'nýn imzaladýðý uranyum takasý bildirisine iliþkin Kremlin Sarayý tarafýndan yayýmlanan açýklamada, Türkiye ve Brezilya'nýn siyasal ve diplomatik çözüm çabalarýnýn, Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev tarafýndan olumlu olarak deðerlendirildiði belirtildi. Yapýlan yazýlý açýklamada, "Medvedev, Türkiye ve Brezilya'nýn, Ýran nükleer sorununa siyasal ve diplomatik bir çözüm bulma yönündeki ortak çabalarýný olumlu olarak deðerlendirmektedir" denildi. Açýklamada, "Rusya, Ýran nükleer sorununa, uluslararasý toplumu tatmin edecek yapýcý bir çözümün ortak bir çabayla araþtýrýlmasý ve geliþtirilmesi yönündeki her tür fýrsatý olumlu yönde deðerlendirecektir" ifadesine yer verildi. AB-LATÝN AMERÝKA VE KARAYÝPLER ZÝRVESÝ BAÞLADI AB dönem baþkaný Ýspanya'nýn ev sahipliðinde düzenlenen 6. AB-Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi baþladý. Ýspanya Baþbakaný Jose Luis Rodriguez Zapatero, zirveye katýlan 60 ülkenin temsilcilerini zirvenin yapýldýðý salonun giriþinde karþýladý. AB'ye aday ülke sýfatýyla davetli olan Türkiye'yi temsilen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýldýðý zirveye birçok ülkenin liderleri farklý sebeplerle katýlmýyor. Katýlmayanlar arasýnda Küba Devlet Baþkaný Raul Castro, Venezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez, Nikaragua Devlet Baþkaný Daniel Ortega, Uruguay Devlet Baþkaný Jose Mujica, Ýngiltere Baþbakaný David Cameron ve Ýtalya Baþbakaný Silvio Berlusconi bulunuyor. ÇAVUÞOÐLU GÖREVÝ TÖRE'YE DEVRETTÝ Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný olan Nazým Çavuþoðlu, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý görevini Zorlu Töre'ye devretti. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nda düzenlenen törene Bakanlýða baðlý daire ve kurumlarýn müdürleri ile üst düzey yöneticileri katýldý. Çavuþoðlu, törende yaptýðý konuþmada, görevi devretmesinin bir bayrak deðiþimi olduðunu, kendisinin 2009'da devraldýðý bakanlýðý çok ileriye götürdüðü, Zorlu Töre'nin de daha ileriye götüreceði inancýnda olduðunu kaydetti. Çavuþoðlu, "Gerek çalýþma performansý gerekse maddi boyutu olan tüm dairelerdeki performansý yüzde 50 artýrmanýn gururunu yaþýyorum" dedi ve dairelerin icraatlarý hakkýnda kýsa bilgi verdi. Cyprufex'te 2009'da 57 bin ton olan narenciye yönetiminin, 2010'da 82 bin tona çýkartýldýðýný ve iddialarýn aksine 10 gün içersinde yapýlacak hasat toplama çalýþmasý Davutoðlu: Uranyum anlaþmasýna doðru bakýlmalý Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Ýran'la imzalanan uranyum takasý anlaþmasýnýn virgülüne kadar müzakere edilen ve titizlikle yazýlan bir metin olduðunu belirterek, bu metni herkesin dikkatle okumasý ve metnin unsurlarýna doðru bakýlmasý gerektiðini söyledi. Davutoðlu Ýstanbul'da düzenlediði basýn toplantýsýnda, Ýran'la dün imzalanan uranyum takasý anlaþmasý ve diðer güncel dýþ politika geliþmelerini deðerlendirdi. Anlaþma hakkýnda "Ýran yönetimi Türkiye'ye duyduðu güveni ispat etmiþtir, biz bu güvenin hakkýný vereceðiz" diyen Davutoðlu, bugünün karþýlýklý suçlamalar günü olmadýðýný, olumsuz senaryolarla ortalýðýn bulandýrýlmamasý gerektiðini Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC, bir DJ'in radyo yayýnýnda "Kraliçe öldü" þakasý yapmasý üzerine özür dilemek zorunda kaldý. Danny Kelly adlý 39 yaþýndaki DJ, Birmingham kentinden yayýn yapan "BBC Radyo WM"de dinleyicilere önemli bir duyuru yapacaðýný söyleyerek, Ýngiltere milli marþýný çalmaya baþladý ve "Kraliçe 2. Elizabeth öldü" anonsunu verdi. Yapýmcýnýn devreye girerek, "Bunu söyleyemezsin" uyarýsýnýn ardýndan Kelly, internetteki sosyal iletiþim aðý Facebook'taki sayfasýnda Kraliçenin adýyla profili olan bir takipçisinin arkadaþ listesinden çýktýðýný, dolayýsýyla bu þakayla onu kastettiðini söyledi. BBC olayýn ardýndan yaptýðý açýklamada, "Kelly hatasýný anlayýp yayýnda hemen düzeltmiþtir, ancak bu yorum yakýþýksýz olmuþtur ve BBC konuya iliþkin özür diler. Rencide etmek gibi bir kasýt yoktur" denildi. Buckingham Sarayý sözcüsü ise olayla ilgili yorum yapmak istemedi. 84 yaþýnda olan Kraliçe 2. Elizabeth, 58 yýldýr Ýngiltere kraliyet tahtýnda bulunuyor. sonunda aðaçlarýn üzerinde bulunan 5-6 bin ton narenciyenin de toplanacaðýný kaydeden Çavuþoðlu, "10 gün sonra tek bir portakal aðaçlarýn üzerinde kalmayacak Cyprufex bu yýl 0 görev zararý ile bu iþleri yürütmüþtür" dedi. Çavuþoðlu, Orman Dairesinin 100 bin harup ve 100 bin zeytin projesinde ilerleme kaydedildiðini, bu yýl aðaçlandýrma çalýþmalarý çerçevesinde 70 bin harup aðacýnýn halka daðýtýldýðýný; Devlet Üretme Çiftliklerinde performansýn ve Tarým Araþtýrmalarý Enstitüsünde hedeflerin iki katýna çýkartýldýðýný; Jeoloji ve Maden Dairesi ile Su Ýþleri Dairesince içme suyu temini konusunda yeni kuyularýn kazýlmasý iþlemlerinin aralýksýz devam ettiðini, Hayvancýlýk Dairesi ile ilgili olarak ise yýllarca bekletilen tüzüklerin Bakanlar Kurulundan geçirildiðini ve balýkçýlýk açýsýndan da önemli yol kat edildiðini ifade etti. kaydetti. Davutoðlu, dün akþam ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ile görüþtüðünü ve bütün BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile görüþeceðini belirterek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da daimi üyelerin liderleriyle görüþmeler yapacaðýný bildirdi. ABD Baþkaný Barack Obama'nýn yazdýðý mektubun karþýlýðýný bulacaðýný söyleyen Davutoðlu, dün Brezilya ile birlikte imzalanan metnin BM belgesi haline getirileceðini de belirtti. "Nükleer enerjiyi barýþçýl yollarla elde etmek herkesin hakkýdýr" diyen Davutoðlu, dünkü anlaþmanýn virgülüne kadar müzakere edilen ve titizlikle yazýlan bir metin olduðunu, herkesin dikkatle okumasý gerektiðini bildirdi. BBC'NÝN "KRALÝÇE ÖLDÜ" ÞAKASI DÜNYADAN... DÜNYADAN... Gelecek kuþaklar tüp bebek olacak Avustralya'da yapay yöntemlerle gebe kalabilmek için hayvanlar üzerinde yapýlan araþtýrmalar gelcek 10 yýlda insanlarýn seks yerine tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmayý tercih edebileceklerini gösterdi. Perth kentinde bulunan Murdoch Üniveristesi'nde görevli doktor John Yovich iþ dünyasýnda kariyer yapma isteðinin çocuk yapmayý ertellettiði günümüz dünyasýnda çiftlerin geliþen tüp bebek yöntemleriyle tamamen doðal yollardan gebe kalmayý býrakabileceðini söyledi. Böylece hem çiftler üzerindeki 'zaman' baskýsý ortadan kalkacak, hem de bilimsel geliþmelerle çocuk sahibi olma þansýný en üst seviyeye çýkaran tip bebek yönteminin imkanlarýndan yararlanýlacak. Cinsel iliþkiyle hamile kalma þansýnýn 20'li yaþlardaki gençler de bile yüzde 25'i geçmediðine dikkat çeken Yovich "Bu oran 40'lý yaþlarda yüzde 10'a düþüyor. Oysaki yumurta ve sperm rezervi ile þu anda bu þans her yaþ için yüzde 50. On yýl sonra yüzde 100'e çýkacak. Bu durumda gelecek kuþak tüp bebek kuþaðý olacak" dedi. Bilimdeki bu geliþmelerin gelecek yýllarda seksi yalnýzca çocuk sahibi olmak için yapýldýðýna inanan muhafazakarlarla, cinsle iliþkiyi bir fiziksel aktivite, ve zevk unsuru olarak düþünenler arasýnda etik tartýþmalara yol açabileceði yorumlarý yapýlýyor. Balayý yerine 'Mars'a gidecek Yeni evli Rus kozmonot tam balayýna çýkacaktý ki, Mars simülatöründe 18 ay geçirme görevine seçildiðini öðrendi. Rus kozmonot Alexei Sitev balayý tatilini, karýsýný býrakýp 5 erkekle geçirmek zorunda kaldý. Çünkü 38 yaþýndaki uzay adamý, nikâhtan önce gönüllü olduðu göreve kabul edildiði haberini aldý. Sitev, Avrupa Uzay Ajansý'nýn Mars'a yolculuðun insan üzerindeki etkisini gözlemleyecek "Mars500" adlý bir simülatör deneyine kabul edildi. Balayý programýný iptal eden kozmonot, testin gerektirdiði fiziksel hazýrlýk sürecine girdi. 18 ayýný Moskova'da 10 metrekarelik alanda farklý ülkelerden 5 astronotla geçirecek olan Sitev "Eþimi 1.5 yýl boyunca yalnýz býrakacak olmak beni çok üzüyor. Ancak bu deneyin bir parçasý olarak hayalimi gerçekleþtirmiþ olacaðým" dedi. Týpta ilk: Dev tümör hamileyken alýndý! Ýngiltere'nin Coventry kentinde hamilelik döneminde anne karnýnda kavun büyüklüðünde geliþtiði tespit edilen tümör dünyada ilk kez yapýlan riskli operasyonla alýndý. Nicole Ellington, 4 aylýk hamileyken karnýndaki aþýrý þiþkinlikten þüphelendi. Yapýlan tetkikte kavun büyüklüðünde tümörü gören doktorlar hayrete düþtü. Tümörün bebeðin kalbine ve ciðerine baský yaptýðý tespit edilince riskli ameliyat için kollarý sývadý. Doðuma 2 ay kala operasyonla tümör alýndý. Hem anne hem bebek kurtarýlarak týp tarihinde bir ilk gerçekleþti. Ameliyatý gerçekleþtiren Dr. Dawn Adamson "Ýlk kez böyle bir vakayla karþýlaþtýk. Bu nedenle gerçekleþtirdiðimiz ameliyat týp tarihinde bir ilk" dedi. Yeni böbrekleriyle hayatta kaldý Ýngiltere'de 8 yaþýndaki Angel Burton'a bebekken "Bilateral Reflü" isimli hastalýk teþhisi konuldu. Ýdrar kesesi kapakçýklarý düzenli çalýþmadýðý için idrar böbreklere geri gidiyor, bu da keskin aðrýlý enfeksiyonlara yol açýyordu. Angel 5 yaþýna geldiðinde durumu daha kötüleþince ameliyata alýndý. Doktorlar Angel'ýn iflas eden böbreklerinin hemen üstünde iki yeni böbrek oluþumunun gerçekleþtiðini görünce hayrete düþtü. Yeni böbreklerin eskilerinin fonksiyonlarýný üstlenmeye baþladýðý görüldü. Ameliyatý takip eden üç yýl boyunca yeni böbreklerin geliþimi düzenli olarak izlendi. Angel 8 yaþýna geldiðinde saðlýðýna tam olarak kavuþtu.týp çevreleri yeni böbrek oluþma þansýnýn milyonda bir olduðunu söylüyor. Kendiliðinden oluþan böbreðinin iþlemesinin imkânsýzlýðýna dikkat çekilerek "Bu dünyada bir ilk" deniliyor.

11 19 Mayýs 2010 Çarþamba 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... HOLÝGANÝZM ÝLE MÜCADELE ÝÇÝN ÝNGÝLTERE'DEN UZMAN GETÝRÝLECEK Güney Kýbrýs'ta yaþanan holiganizm olaylarýyla mücadele için Ýngiltere'den uzmanlar getirileceði bildirildi. Apollona ile AEL arasýnda geçen Cumartesi akþamý Limasol'da oynanan kupa maçý öncesinde, maç sýrasýnda ve sonrasýnda, iki takým taraftarlarý arasýnda büyük þiddet olaylarý çýkmýþ, olaylarda 2'si ciddi olmak üzere 11 polis yaralanmýþtý. Fileleftheros gazetesi; "Anti-Holigan Uzmanlarý" baþlýðýyla manþetten aktardýðý haberinde, Rum polisinin maçlarda yaþanan þiddet olaylarýyla mücadele etmek amacýyla, her polis müdürlüðünde "holiganizmle mücadele gruplarý" oluþturacaðýný yazdý. HRÝSTOFYAS KÝTAP TANITTI Dimitris Hristofyas, baþkanlýk görevine gelmeyi istemesinin baþlýca nedeninin, Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesini, özgürleþmesini ve sözde iþgalden kurtulmasýný saðlamak olduðunu ileri sürdü. Haravgi gazetesinin haberine göre, Michael Yakumi'nin "Greek Cypriots Worldwide - A Directory of Who's Who" isimli kitabýnýn Ýngiltere'deki tanýtým etkinliðine katýlan Hristofyas burada yaptýðý konuþmada, "Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türklerin ilerici olduklarýný" belirterek, Yakumi'nin bir sonraki kitabýna Kýbrýslý Türkleri de dahil etmesi dileðinde bulundu. YANGIN SÖNDÜRME HELÝKOPTERLERÝNÝN "UÇUÞ ÝZNÝ YOK" Rum hükümetinin yangýnla mücadele için Rusya'dan getirtmiþ olduðu yangýn söndürme helikopterlerinin "uçuþ izni bulunmadýðý" belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Rusya'daki "PANH Helicopters" þirketine ait 3 "Kamof" tipi yangýn söndürme helikopterinin Cumartesi günü Güney Kýbrýs'a getirildiðini, fakat helikopterlere uçuþ ve yangýn söndürme "izni çýkarýlmadýðýný" yazdý. HRÝSTOFYAS'IN TERCÜMANI Alithia gazetesi, "Kýbrýs sorununa iliþkin doðrudan müzakereler çerçevesinde liderler arasýnda yapýlan baþ baþa görüþmelerin, Kýbrýs Türk toplumu liderinin deðiþmesiyle sona ereceðinin görülmekte olduðunu" yazdý. Gazete, BM'den aldýðý bilgilere dayanarak, liderler arasýndaki görüþmelerin, danýþmanlarýnýn ve tercümanlarýnýn görüþmelerinden sonra yapýlacaðýný zira Eroðlu'nun Ýngilizce bilmediðini" yazdý. Habere göre, Rum Baþkanlýðý Türk Politikasýný Ýnceleme Bürosu Baþkaný ve Hristofyas'ýn Özel Danýþmaný Nikos Muduros, Hristofyas'ýn müzakerelerdeki tercümaný olacak. Rum Baþkanlýk Müsteþarý'nýn Eroðlu'nun yemek davetine iliþkin açýklamasý Rum Baþkanlýk Müsteþarý Titos Hristofidis, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a yemek davetinde bulunduðuna iliþkin Rum basýný haberlerini teyit etti. Politis ve diðer gazetelere göre Hristofidis yaptýðý yazýlý açýklamada, Derviþ Eroðlu'nun, doðrudan müzakerelerin yeniden baþlayacaðý 26 Mayýs'tan önce, yemekte bir araya gelmeleri için Hristofyas'a davet mektubu gönderdiðini söyledi. Hristofidis, "Hristofyas'ýn Eroðlu'na gönderdiði cevabi mektubunda daveti reddetmediðini sadece alternatif olarak, bu sosyal davetin, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn huzurunda, ister özel temsilcinin evinde isterse askersizleþmiþ bölge içerisinde (Ledra Palace karþýsý) yapýlmasýný önerdiðini" kaydetti. Hristofidis, Hristofyas'ýn mektubunda, bu tür sosyal görüþmelerin ilk fýrsatta yapýlmasý ihtimalini de açýk býraktýðýný söyledi. Gazete, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun yemek davetine iliþkin olarak dün öðleden sonra yapmýþ olduðu "Hristofyas'ý yemeðe davet ettiðini, ancak Rum liderliðinin bunu reddettiðini basýna sýzdýrdýðý" þeklindeki açýklamasýna da yer verdi. Haberi; "Eroðlu'ndan Mektup Diplomasisi" baþlýðýyla veren Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun, "sosyal içerikli görüþmelere iliþkin öneriler konusunda selefinin faaliyetlerini takip ederek mektup diplomasisini benimsediðini" yazdý. Gazete, Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn "barýþ kahvesinin" yerine Eroðlu'nun "tanýþma yemeðine" iliþkin davette bulunduðunu, ayrýca Eroðlu'nun "imaj yaratmaya ve iyi insaný sunmaya çalýþtýðýný" savundu. Öte yandan Politis gazetesi; Kýbrýs sorununda aktif olan uluslararasý unsur ile BM'nin, perde gerisindeki görüþmelerde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'yla yapacaðý ilk görüþmelerde müzakere Rum Yönetimi Eski Baþkaný Tasos Papadopulos'un naaþýnýn, fidye amaçlý çalýnmasýyla ilgili davanýn 12 Haziran'da görülmeye baþlanacaðý bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre naaþýn çalýnmasý olayýyla ilgili olarak tutuklanan "Al Capone" lakaplý Andonis Prokopiu Kitas, kardeþi Mamas Kitas ve Hindistan uyruklu Sarpcit Sinh, dün Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýlar ve aleyhlerine 16 dava okundu. Habere göre Sinh, aleyhindeki tüm suçlamalarý kabul etti, fakat Mamas Kitas ve Andonis Prokopiu Kitas olaya karýþtýklarý yönündeki iddialarý reddetti. Gazete, Mamas Kitas'ýn, davanýn baþlayacaðý güne kadar serbest kalacaðýný yazdý. GÜNEY'DE KALP VE KANSER BAÞLICA ÖLÜM SEBEBÝ Güney Kýbrýs'ta yaþanan ölüm olaylarýnýn sebebi olarak ilk sýrayý, kalp krizi vs gibi dolaþým sistemleri hastalýklarýnýn aldýðý, ikinci sýrada ise kanserin geldiði bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Ýstatistik Enstitüsünün 2008 yýlýna iliþkin yayýmladýðý verilerde, en büyük ölüm zemininin yeniden teyit edilmesini zaruri bir konu olarak ortaya koymamasý temennisini dile getirdiklerini yazdý. Gazete, BM ve uluslararasý unsur üyelerinin temel argümanýnýn, Talat-Hristofyas arasýndaki 23 Mayýs ve 1 Temmuz ortak açýklamalarýnýn yeniden teyit edilmesi talebinin, muhtemelen gerginlik yaratacaðý yönünde olduðunu belirtti. Habere göre, BM ve uluslararasý unsur üyeleri, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun sözlü olarak tek egemenlikli federasyonu kabul ettiðini söylediðini de savunuyorlar. Habere göre BM ve uluslararasý unsur üyeleri, "Hristofyas'ýn, yeni Kýbrýslý Türk liderle olan yeni görüþmesinde ayaðýnýn nereye basacaðýný ilk andan bilmek istemesini anlayýþla karþýlarken, Eroðlu'nun daha önceki açýklamalarýna iliþkin olarak tutarsýz gözükmemesi için de Eroðlu'na biraz zaman verilmesini" talep ediyorlar. Uluslararasý unsurun, müzakere masasýnda öze ve iletiþime iliþkin ilk baþtan sorunlar yaþanmamasý için, görüþmeler gündeminin mülkiyet konusuyla ilerlemesi amacýyla, dolaylý ancak kararlýlýkla Hristofyas'a baský yaptýðýný savunan gazete, diplomatik kaynaklarýn, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve Türkiye'nin, müzakerelerin kaldýðý yerden devam edeceðine iliþkin taahhüdünü ve müzakerelerin dayalý olduðu çerçeveden þüphe duyulmadýðýný ortaya koyduklarýný belirtti. Gazete, uluslararasý unsurun bu talebinin açýk bir þekilde Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve yakýn çalýþma arkadaþlarýna ifade edildiðini ve bunun; büyük bir çekince içerisinde Kýbrýs Rum tarafýnca kabul edildiðinin görülmekte olduðunu yazdý. Haberde Hristofyas'ýn, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun, geçmiþteki ve önceki düþüncelerine baðlý olarak niyetlerinden emin olmadýðýný belirttiði ve Eroðlu'nun kendisinden, müzakere zemininden þüphe duymadýðý konusunda teyit almak istediði de kaydedildi. PAPADOPULOS'UN NAAÞININ ÇALINMASI DAVASI 12 HAZÝRAN'DA GÖRÜLECEK sebebinin kalp hastalýklarý olduðu ortaya çýktý yýlýnda gerçekleþen 5 bin 194 ölümün 2 bin 15'i kalp ve dolaþým hastalýklarý sebebiyle gerçekleþirken, bin 138 ölüm olayýnýn sebebi ise kanser hastalýðý oldu. Üçüncü sýrayý ise kazalar ve dýþtan gelen yaralanmalarla ölüm olaylarý aldý. DRUSÝOTÝS'E TEHDÝT ARAÞTIRMASI HAZIR Rum polisinin, Rum gazeteci Makarios Drusiotis'e yönelik tehdit mesajlarý içerdiði gerekçesiyle baþlattýðý ve bir Rum avukatýn evine baskýn düzenlenmesi sebebiyle Güney Kýbrýs'ta büyük tepkilere de yol açan "Christofyas-watch" davasýyla ilgili araþtýrmasýný tamamladýðý bildirildi. Alithia ve diðer gazeteler, Drusiotis'in þikayeti üzerine baþlattýðý araþtýrmasýný tamamlayan polisin, dosyayý dün Baþsavcý Petros Kliridis'e ilettiðini yazdý. Gazete, Polis Ýnternet Suçlarý Araþtýrma Birimi'nin, söz konusu internet sitesinin yöneticisi olduðu þüphesiyle bilgisayarlarýna el koyduðu avukatýn iki suç unsuru gerçekleþtirdiði kanaatine vardýðýný, ancak son kararýn Baþsavcý Kliridis tarafýndan verileceðini kaydetti. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Londra kahraman köpekleri unutmadý Ýkinci Dünya Savaþý'nda baþkent Londra'nýn hava saldýrýlarýndan kurtuluþunun 70'inci yýlýný kutlayan Ýngiltere'de köpekler de unutulmadý. Anma günleri çerçevesinde, bombardýman esnasýnda enkaz yýðýnlarý altýnda kalan yüzlerce kiþinin yerini tespit ederek hayatlarýný kurtaran köpekler onurlandýrýldý. Ülke genelinde "Kahraman Yedili" olarak hatýrlanan 7 köpek adýna, "Hasta Hayvanlar Ýçin Dispanser" isimli kuruluþ tarafýndan þeref madalyasý yaptýrýldý. Çoban, kurt ve terrier cinsi yedi köpek, II. Dünya Savaþý döneminde kýsa bir kurtarma eðitimi aldýktan sonra üstün baþarý göstererek efsaneleþti. "Kahraman Yedili" o günden bu yana ülkede kahraman olarak anýlýyor. Ne kadar büyük burun o kadar az hastalýk ABD'deki Iowa Üniversitesi bilim insanlarýnýn araþtýrmalarýna göre, büyük burun, toz zerrecikleri, bakteri ve diðer mikroplara karþý daha iyi koruma saðlýyor. Bu nedenle baþta soðuk algýnlýðý ve saman nezlesi olmak üzere, büyük burun birçok hastalýkla daha iyi mücadele imkâný veriyor. Ýncelemede, büyük burnun yüzde 7 oranýnda daha az toz ve bakteri geçirdiði saptandý. Araþtýrma, gösteri dünyasýnda olmalarýna raðmen burunlarýna müdahaleden kaçýnan manken Giselle Bündchen, aktör Gerard Depardieu ve þarkýcý Barbara Streisand gibi ünlülerin kararlarýný doðrulamýþ oldu. Tek parçaya takýldý Ýngiltere'de 86 yaþýndaki Jack Harris, 5 bin parçalýk puzzle'ý birleþtirmek için tam 8 yýlýný verdi. Ancak Harris'in 1.5 metre uzunluðundaki puzzle'ý kaybolan bir parça yüzünden eksik kaldý. Yaþlý adam, evin her yerinde aradýðý ama bulamadýðý kayýp parçayý köpeðinin yuttuðunu düþünüyor. Harris'in ailesi "Yýllarýný verdiði puzzle'ý bitirememenin hayal kýrýklýðýný yaþýyor" dedi. Dizüstü býlgisayar uykusuzluk yapýyor Amerikalý uzmanlar, parlak ýþýk yayan dizüstü bilgisayar, ipad gibi elektronik cihazlarýn uykusuzluða neden olabileceðini açýkladý. Northwestern Üniversitesi'nin son araþtýrmasýna göre, bu cihazlardan yayýlan ýþýk, biyolojik ritmi bozarak uykuyu kaçýrýyor. Ýnsan beyni, biyolojik olarak güneþ doðduðu anda uyanýyor. Çünkü karanlýkta üretilen ve kiþinin uykulu olmasýný saðlayan melatonin hormonunun üretimi otomatikman duruyor. Ancak elektronik cihazlardan yayýlan mavi ýþýk, zihni hâlâ gündüz olduðuna ikna ediyor. Pisti tutturamadý bahçeye çakýldý!.. Ýngiltere'nin Oxfordshire kenti ilginç bir kazaya ev sahipliði yaptý. 49 yaþýnda ismi açýklanmayan bir planör pilotu, pisti tutturamayýnca bir evin bahçesine çakýldý. Kazada þans eseri yaralanan olmadý. 72 yaþýndaki ev sahibi "TV izlerken korkunç bir gürültüyle irkildik. Dýþarý çýktýðýmýzda bahçemize çakýlmýþ planörü ve bizden sürekli özür dileyen pilotu gördük" dedi.

12 12 19 Mayýs 2010 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Giderim gider oldum Aþgýndan heder oldum Seni sevdim seveli Mecnundan beter oldum OSMANLILAR Halil Ýnalcýk Timaþ Yayýnlarý sayfa "Ýnsanýn dostu yoktur. Ancak bahtiyarlýk, þan ve þeref zamanlarýnýn dostlarý vardýr. Bunlar insaný terkedince, dostlar da ortadan silinir." Napolyon O kadar güzel bir yüzdü ki Gelip geçici olamazdý Ya da bir resimdi çizilmiþ yastýðýma Onunla hep Bir uçurum kýyýsýnda gibi seviþtik Kanatlanýp Birbirimizin uçurumuna Ataol Behramoðlu "O kadar güzel bir yüzdü ki" adlý þiirinden DEVLET TÝYATROLARI OYUNCULARI ALSANCAK ÝLKOKULU'NDAYDI Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý oyuncularý, Alsancak Ýlkokulu'nda öðrencilerle tiyatroyu konuþtu. Okuldan verilen bilgiye göre, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý'nýn ortak projesi olan 'Oyuncaktaki Sýr' oyununda rol alan sanatçýlardan oluþan ekip Alsancak Ýlkokulu'nda söyleþiye katýldý. Devlet Tiyatrolarý Müdürü Hakan Yozcu ile Yýlsay Özbudak ve Nergül Tuncay, "Oyuncaktaki Sýr" oyunuyla çocuklara vermek istedikleri mesajlarý anlattýlar ve oyundan bir bölümü canlandýrdýlar. "Yedi Kocalý Hürmüz" müzikali Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Tiyatro Kulübü'nün hazýrladýðý "Yedi Kocalý Hürmüz" müzikali ilk kez UKÜ Apartlar Meydaný'nda izleyicilerle buluþtu. Yaklaþýk bin kiþinin katýldýðý müzikalde izleyenler coþkulu anlar yaþadý. UKÜ Tiyatro Kulübü üyelerinden Harun Korkmaz, yönetmenliðini yaptýðý müzikalin yedi aylýk bir çalýþmanýn ürünü olduðunu belirtti. Elli kiþilik oyuncu kadrosu ile baþlayan çalýþmalarda drama eðitimi verildiðini ifade eden Korkmaz, bunun sonucunda da baþarýlý bir performans ortaya koyduklarýný açýkladý. "Yedi Kocalý Hürmüz" müzikali 17 Mayýs'ta Yakýn Doðu Üniversitesi Kütüphane Salon 4'te sahne alýrken, 18 Mayýs'ta Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde, 22 Uluslararasý Silifke Kültür Haftasý Yarýn Baþlýyor Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Kültür Dairesi Müdürlüðü'ne baðlý Devlet Türk Halk Müziði Topluluðu saz sanatçýlarý Silifke'de Kültür Haftasý Þenlikleri'nde konserler verecekler Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Silifke'de gerçekleþtirilecek olan "37. Uluslararasý Silifke Kültür Haftasý" etkinliklerine KKTC'yi temsilen Devlet Türk Halk Müziði Topluluk Þefi ve ses sanatçýsý Ahmet Ýlker Dölek eþiliðinde katýlacaktýr. Geleneksel olarak düzenlenen ve bu yýl 37.'si gerçekleþtirilecek etkinliðe Devlet Türk Halk Müziði Korosu elemanlarýndan Mehmet Çakmak, Nafiz Alpertunga Dölek, Cem Kalfaoðlu, Mahmut Müezzinler, Fikret Canbulat, Yusuf Erhan Binici ve Salim Keçecioðlu da katký koyacak. Hafta süresince deðiþik mekânlarda sahne alacak olan sanatçýlarýmýz Kýbrýs Türkülerini Silifkeli sanatseverlere tanýtacaktýr. Yakýn geçmiþte Kýbrýs'tan göç ederek Silifke ve yöresine yerleþen çok sayýda Kýbrýslý Türkün memleket özlemlerinin giderilmesine de bir nebze katký yapýlmasýna çalýþýlacaktýr. Mayýs'ta Girne Amerikan Üniversitesi'nde ve son olarak da 26 Mayýs'ta Orta Doðu Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü'nde sahne alacak. Tiyatro Ekibi Yöneten: Harun Korkmaz - Yardýmcý Yönetmen: Baþar Çetinkaya - Müzik Eðitmeni: Özlem Özenç - Dans Eðitmeni: Nezihe Erken - Sahne Amiri: Mehmet Osmanlýoðlu ve Yardýmcýsý Yosun Süzük - Müzisyenler: Zafer Osmanlýoðlu (Kanun), Mustafa Akdoðmuþ (Darbuka), Yavuz Elbistan (Bendir), Feyzi Taslý (Gitar), Özlem Özenç (Bas Gitar) - Vokaller ve Dansçýlar: Sedef Akýcý, Tuðba Öner, Gizem Pýnar Yüksel, Selin Cesur, Seden Sevindik, Çisem Palamar, Seçil Eryiðit, Muhammet Sait Yücekaya, KKTC, "19. Hýdýrellez Bahar Þelikleri Festivali"nde Devlet Halk Danslarý Topluluðu tarafýndan temsil edildi Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý Kültür Dairesi Müdürlüðü'ne baðlý faaliyet gösteren Devlet Halk Danslarý Topluluðu, 7-11 Mayýs tarihleri arasýnda Makedonya'da gerçekleþtirilen "19. Hýdýrellez Bahar Þenlikleri Festivali" etkinliklerinde KKTC'yi baþarýlý bir þekilde temsil etmiþtir. Balkanlarda yaþayan Türk Topluluklarýný bir araya getirmek amacýyla düzenlenen festivale bu yýl K.K.T.C.'nin yaný sýra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova,Türkiye,Yunanistan ve Makedonya'nýn yerli ekipleri de katýlmýþtýr. "19. Hýdýrellez Bahar Þenlikleri Festivali"ne Engin Furkan Coþkun, Murat Yýlmaz, Aytaç Baki, Sinan Demirkesen - Oyuncu Kadrosu: Baþar Çetinkaya (Anlatýcý), Pelin Yangýner (Hürmüz), Eda Avcýdoðan (Safinaz), Sami Tural (Doktor), Onur Þahin (Berber Hasan), Fatih Sultan Mehmet Altýntaþ (Katil Ömer), Tuna Tan (Hýzýr Reis), Yahya Eke (Bekçi Memo), Ergin Ayman (Hallaç Rüstem), Harun Arslan (Kadý), Fulden Özyazgan (Rukiye), Nida Tatlýyer (Huriye), Özge Kara (Havva), Sinem Çetinkaya (Anne), Oðuzhan Akdoðan (Zabit), Erol Gören (Mübaþir), Sinan Demirkesen (Yaver), Murat Yýlmaz (Kabadayý 1), Engin Furkan Coþkun (Kabadayý 2), Onur Berkay Sayar (Torik 1), Aytaç Baki (Torik 2), Ahmet Canbaz (Köylü) - Iþýk ve Ses: Melikcan Ovacýlý ve Baran Demirkol.. Serhat Kozoðlu yönetmenliðinde 16 dansçý ile katýlan Devlet Halk Danslarý Topluluðu, kültürümüzü Makedonya'da yaþayan soydaþlarýmýza en iyi þekilde tanýtmýþ olmanýn mutluluðu içerisindedir. Gösteriler Makedonya'nýn Çalýklý, Valandova ve Kalkandere þehirlerinde gerçekleþtirilmiþ ve Devlet Halk Danslarý Topluluðu'nun yapmýþ olduðu gösteriler ilgi ve beðeniyle izlenmiþtir. Festival kapsamýnda Makedonya'nýn Çalýklý þehrinde düzenlenen Halkoyunlarý yarýþmasýnda ülkemiz de jüri arasýnda yer alarak yarýþmaya katký koymuþtur. Büyük Oyun a, En Ýyi Film ödülü Yönetmenliðini Atýl Ýnaç'ýn yaptýðý "Büyük Oyun", San Fransisco Tiburon Film Festivali'nde "En Ýyi Film" ödülüne layýk görüldü. Warner Bros Türkiye'den yapýlan açýklamaya göre, Suzan Genç, Selen Uçer, Serdal Genç, Serkan Genç, Rana Cabbar, Haktan Pak, Selim Bayraktar, Nalan Koruçim'in rol aldýðý, yönetmenliðini Atýl Ýnaç'ýn yaptýðý filmin senaryosunu Avni Özgürel kaleme aldý. Film, Irak savaþý ve iþgal sürecinde ülkenin kuzeyindeki Telafer kentinin bir köyünde yaþanan saldýrýda ailesini kaybeden Cennet adýnda bir genç kýzýn hikayesini ele alýyor. Film çekimleri, Irak'ýn kuzey bölgesindeki Erbil ve Musul ile Türkiye bölümünde Þanlýurfa, Adýyaman, Malatya ve Ýstanbul'da tamamlandý Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Robin Hood ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Iron Man 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Hallowen 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Ejderhaný Nasýl Eðitirsin ( ) Maðusa Maðusa Galeria Ýki Babalýk ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon Siyah Beyaz ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 19 Mayýs 2010 Çarþamba 13 SÖZ HAKKI Hüseyin Hasan KABURDÝ ESKÝ BÝR YOLDAÞA MEKTUP Gecenin saat 23.00'ü ve TV haberlerinde UBP belediye baþkan adaylarýnýn isimleri söyleniyor... Girne Belediye Baþkan adayý Nidai Güngördü... Ciddi olarak bu boku yemek istediðini söyleseydin, sana o zaman son sözümü söyleyip 30 sene önce açýlan defteri kapatýrdým. Senin benim sinir sistemimi bozmana ve sabaha dek uykusuz býrakmana hakkýn yoktur ve olamaz. Aylar öncesinden yoldaþlarýn beni arayýp bu durumu söylediklerinde yalandýr dedim, inanmayýn dedim. Bilir misin, dün akþam beni bir bacýn, bir yoldaþýn aradý. Neden mi? Çünkü birisi kendisine Nidai Güngördü'nün UBP'den Girne Belediye Baþkan adayý olduðunu söylemiþ. Bu bacýnýn verdiði cevabý merak eder misin? Söyleyeyim: "Süt kara olur ama Nidai UBP'den aday olmaz." Bu yoldaþýn Nidai Hasan'ýn 78'lerde devrim yolunda þehit olduðunu bilemedi! Nidai Güngördü'nün bizlerin yabancýsý, tanýmadýðýmýz birisi olduðunu bilemedi! Canýmýzý ortaya koyup devrimci hareketin içinde olduðumuz bir yoldaþýmýzýn þimdi kalkýp da ismi lazým olmayan bir faþist ile kolkola girmesinin nedenini açýklamak zorundasýn. Nedeni para ise kimse beraber götürmedi. Hava ise havan batsýn! Ýnsan onurunu kaybettikten sonra yaþamýn bir anlamý kalmaz. Daha önceleri de bazý yoldaþlarýn senin gibi yolunu kaybetmiþlerdi. Ama bu kadar rezillik ve onursuzluk yapmamýþlardý. Köþelerine çekilip oturmuþlardý. Devrimci mücadelede bizlere kurþun sýkan bir faþist ile kolkola girmemiþlerdi. Türkiye'de yurtlarýmýzý kapatýp bizleri sokaða atanlar þimdi kolkola girdiðin zihniyet deðil miydi? Ayrancý Yurdu direniþimizi ve ardýndan faþist polis dayaðýný, Emniyet Sarayý'ný ne çabuk sildin hafýzandan. Sahi sen kimbilir, Sýhhýye'deki tek odalý evimizi de unutmuþsundur. Hani odanýn ortasýna bir çarþaf çekip tek odayý iki odaya çevirdiðimizi ve 15 kiþiyi barýndýrdýðýmýz evimizi... Aç kaldýðýmýz günleri... Ankara güvercinlerini yemleyip odaya kapattýðýmýzý ve tutup yediðimizi de hatýrlamazsýn belki de... Kaynar suya yumurta kýrýp yemek yaptýðýmýzý... Sabaha kadar çamaþýr yýkayýp þafak sökmeden Kýzýlay'a gidip bir ucundan sen bir ucundan da ben tutup ipe serdiðimizi de unuttun kimbilir... "Maltepe Albayrak"a konan bombayý ve o bomba parçalarýnýn hala daha yoldaþlarýmýzýn vücutlarýnda dolaþtýðýný ne çabuk unuttun... Olduðun yerde arkaný dönüp bakacak olsan birisini göreceksin. Ya Trabzonlu Sevilay... Hala vücudunda taþýyor Amerikan malý bombanýn þarapnel parçalarýný. "Mamak Tatil Köyü"nde (!) seni ve yoldaþlarý ne þartlar altýnda ziyaret ettiðimi nasýl unutursun? Faþist Evren cuntasýnýn bize ve yoldaþlarýmýza yaptýðý iþkenceleri, asýlan ve katledilen devrimcileri, 12 Eylül cuntasýnýn iþkenceleriyle öldürülen ve sakat býrakýlanlarý, iþkencede onurunu satmayan ve iþkencecisinin yüzüne tüküren Züber yoldaþý ne çabuk unuttun? Biz Türkiye devrimci hareketi içinde faþistler tarafýndan katledilen Kýbrýslý devrimcileri unutmadýk... Kýbrýslý devrimcileri katleden faþist katiller ve maþalarýnýn Kýbrýs uzantýlarýný biz biliyorduk. Niyetinin ciddi olduðunu söyleseydin sana bu mektubu elden verecektim. Ama haberi basýndan öðrendiðim için basýn yolu ile gönderiyorum. Çünkü sen benim için bir baþkasý deðildin, herkesten daha yakýndýn... Faþist baskýlara ve kurþunlara karþý omuz omuza verip savaþtýðým biriydin... Þu anda birileri seninle gurur duyabilir, ama ben duymuyorum. Yazýklar olsun... Derviþ Zaim'in yeni filmi Kýbrýs'la ilgili... "Gölgeler ve Suretler" n 1963 olaylarýný beyaz perdeye taþýyan filmde Türk ve Rum oyuncular rol aldý... "Tabutta Rövaþata", "Filler ve Çimen", "Çamur", "Cenneti Beklerken" ve "Nokta" gibi ses getiren filmlerin Kýbrýslý Türk Yönetmeni Derviþ Zaim, 1963 Kýbrýs olaylarýný, yeni filmi "Gölgeler ve Suretler" ile beyaz perdeye taþýdý. Gölgeler ve Suretler'de; 1963'te baþlayan olaylar sýrasýnda Karagöz oynatýcýsý olan babasýndan ayrý düþen genç kýzýn geçirdiði dönüþüm ve olgunlaþma süreci anlatýlýyor. Yýkýlýp yanan köylerden, daha güvenli olan þehire kaçýþ esnasýnda yaþanan acýlar, dostluklar ve savaþ ortamý hikayeye ýþýk tutuyor. Karpaz, Büyükkonuk ve Gazimaðusa'da gerçekleþtirilen çekimlerde Türk ve Rum oyuncular; Osman Alkaþ, Settar Tanrýöðen, Erol Refikoðlu, Buðra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Popi Avraam, Ahmet Karabiber, Nadi Güler, Ekrem Yücelten, Cihan Tarýman, Cem Yardýmcý, Konstantinos Gavriel, Pantelis Antonas rol aldý. Filmin yapýmcýlýðýný Maraton Film, yetkili yapýmcýlýðýný Sadýk Ekinci, uygulayýcý yapýmcýlýðýný Emre Oskay, sanat yönetmenliðini Elif Taþçýoðlu üstlendi. ''Gölgeler ve Suretler''in görüntü yönetmeni ise Emre Erkmen. Filmin Sponsorluðunu ise, Pegasus Havayollarý, Kaya Artemis Otel, ALPET, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Cypri-Cola Company, Tözün Temizleme, Ekor Un Ürünleri Sanayii, KMK Copy Center, Kavanlar Ýnþaat, Umay Construction, Büyükkonuk Belediyesi ve Gazimaðusa Belediyesi üstlendi. Filmin dün tamamlanan çekimlerinin ardýndan Derviþ Zaim filmin oyuncularýndan Konstantinos Gavriel, Osman Alkaþ ve Hazar Ergüçlü ile birlikte Doðu Akdeniz Üniversitesi Deniz Kulübü Tesisleri'nde basýn toplantýsý düzenleyerek film hakkýnda bilgi verdi. ZAÝM Derviþ Zaim, basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, Kýbrýs'ta ilk sinema filmini çekerek bir hayalini gerçekleþtirdiðini ifade etti. Gölgeler ve Suretler'in daha önce sinemada hiç ele alýnmamýþ 1963 olaylarýný anlatan bir film olduðunu kaydeden Zaim, "50 yýl önce vuku bulmuþ olayý ele almaktan mutluyum. Filmi çekerken en büyük motivasyonum bu oldu" dedi. Zaim, filmin çekimini 5 haftalýk bir sürede tamamladýklarýný, filmde Türk ve Rum oyuncularýn birlikte rol aldýklarýný belirterek, Karpaz yarýmadasýnýn bakir doðasýný, tarihi ve insan malzemesini filme yansýttýklarýný kaydetti. Basýn toplantýsýnda sorularý da yanýtlayan Zaim, 1996 yýlýnda "Tabutta Rövaþata" filmini çektikten sonra Kýbrýs'ta bir film çekmeyi çok istediðini ancak geçen sürede koþullarýn oluþmamasýndan dolayý projenin gerçekleþmesinin 14 yýl aldýðýný söyledi. Gölgeler ve Suretler'in konusunu Kýbrýs'tan alan ve Kýbrýs'ta çekilmiþ bir film olduðunu vurgulayan Zaim, oyuncu seçiminde sezgileriyle hareket ederek çalýþmaktan mutluluk duyacaðý oyuncularý seçtiðini bunun da filme olumlu yansýdýðýný belirtti. Zaim filmin önümüzdeki yýl vizyona gireceðini kaydetti. GAVRIEL Filmin oyuncularýndan Konstantinos Gavriel de, önemli bir yönetmenle önemli bir projede yer almaktan dolayý mutlu olduðunu belirtti. Gavriel, Kýbrýs'ta Türk ve Rumlarýn birbirlerine insani yaklaþmalarý gerektiðini ifade etti ve rolü hakkýnda bazý bilgiler verdi.

14 14 19 Mayýs 2010 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuþamayan ve rahat davranamayan, mahcup. Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoðunluðu yönünden þehirden ayýrt edilen, genellikle tarýmsal alanda çalýþmak gibi iþlevlerle belirlenen, konutlarý ve öteki yapýlarý bu hayatý yansýtan yerleþme birimi. 2-At, aslan gibi bazý hayvanlarýn ensesinde veya boynunda bulunan uzun kýllar. Balýk yumurtasý ile yapýlan bir meze. 3-Bir iþi yapmaya hazýr. Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. 4-Ayný amacý güden kimseler arasýnda çekiþme, yarýþ. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kýsa yazýlýþý. 5- Manganez'in kýsaltmasý. Eski dilde "Yeri ölçme". 6-Herhangi bir konuda kiþilere soru yönelterek bilgi toplama iþi. Ters okunuþu "Diþi geyik". 7-Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Geyikgillerden, boynuzlarý küçük ve çatallý bir hayvan. 8-Notada duraklama iþareti. Bir toplumdaki ahlâki davranýþ biçimleri. 9-Tanrý tanýmaz. Ters okunuþu "Beyaz". 10-Hammaddeyi iþleyip mal üretme. Yenilen oyuncu veya takýmýn yarýþmalardan çýkarýlmasý. 11-Bir iþi veya bir þeyi ele alýp, özelliklerini, ayrýntýlarýný inceden inceye, özenle anlamaya, öðrenmeye çalýþmak, incelemek (iki kelime). Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Marmara Eczanesi: Yzb. Tekin Yurdabak Cad. No:16/A Marmara Bölgesi Tel: Dilek Eczanesi: 27 Girne Cad. Saray Otel Yolu (Akay Optik Yaný) Tel: Maðusa Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýkaz etmek. Ýlgilendiren, ilgili. 2-Birinden bir þeyi yapýlmasýný istemek, dilemek (iki kelime). 3-Sona "A" konursa "Ýlgi" olur. Bir araba markasý. 4-Piþmanlýk. Zaman, sýra, yer ve önem bakýmýndan ötekilerden önce gelen. 5- Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk. Alfabenin 24 ve 22. harfleri. 6-Binek hayvaný. Notada duraklama iþareti. Sopayla atýlan dayak. 7- Kösele, meþin, kumaþ gibi hafif malzemelerden yapýlýp büyüklüðüne göre para, evrak, yiyecek koyup taþýmaya yarayan kap (çoðul). Harf okunuþu. 8-Radyum'un kýsaltmasý. Bir cismin durumunun ve yerinin deðiþmesi. 9-Beþparmak daðlarý üzerinde bulunan bir kale. Sona "A" konursa "Ölmüþ bir insaný hatýrlamak için yapýlan tören" olur. 10-Bir erkek adý. Tatlý olmayan. Kuzu sesi. 11-Hayret bildirir. Herhangi bir sanat eserinde iþlenen konu. Eþi olmayan, biricik, yegâne. TV'DE BU AKÞAM Pan ýn Labirenti Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Büyüsü bir an bile bozulmayan korkutucu bir masal olan El laberinto del fauno / Pan ýn Labirenti nde, Guillermo del Toro hikayesini salt görsellikle bile anlatabileceðini kanýtlýyor. Görünürde küçük bir kýzýn hikayesi, daha doðrusu hikayeleri. Yer, Ýç Savaþý nýn ardýndan, Franko rejiminn hüküm sürdüðü Ýspanya. Zaman ise, 1944 ün Mayýs ve Haziran aylarý. Kahramanýmýz Ofelia (Ivana Baquero) Falanjist üvey babasý Yüzbaþý Vidal in (Sergi López) yanýna gidiyor. Vidal, Kuzey Ýspanya tepelerinde Franco rejimine karþý savaþan solcularýn peþinde olan acýmasýz bir asker. Ancak, onun haberi olmasa da, solcular evinin içine kadar sýzmýþ. Annesi ise hamile ve hasta. Ofelia bu tatsýz çocukluk günlerini korkutucu olsa da ayný zamanda heyecan veren hayal dünyasýyla zenginleþtiriyor. Gerçek dünya ile bir böceðin ardýna düþüp labirente gittiði hayal dünyasý þaþýrtýcý bir þekilde birbirini tamamlýyor. Filme özgün adýný (El laberinto del fauno) veren kocaman ve terk edilmiþ labirent ise, gerçek dünyanýn tehlikesine ve korkularýna karþý koruma saðlamaktan çok uzak. Ýntikam Yemini Türü: Yabancý Sinema KANALTURK / 19:45 Gino, doðma büyüme Brooklyn li bir polis memurudur. Çocukluktan beri tanýdýðý mahallenin kötü çocuðu (William Forsythe), þimdi de Brooklyn' in sokaklarýný bir savaþ alanýna çevirmektedir. O, tam anlamýyla serbest býrakýlmýþ çýlgýn bir suç makinesi gibidir. Gino için onu hapishaneye göndermek, çok büyük bir zevk olacaktýr. Ama bunu yapabilmek için, ilk önce onu yakalamasý gerekmektedir. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Sözcüklerin Gücü Türü: Yabancý Sinema TV8 / 21:15 Akeelah And The Bee sekiz ödül almýþ ve oniki ödüle de aday gösterilmiþ bir film. 11 yaþýndaki Akeelah Anderson un yaþamý hiç kolay deðildir; babasý ölmüþtür,annesi onu ihmal etmektedir ve erkek kardeþi mahalle çeteleriyle takýlmaktadýr. Zeki bir kýzdýr, ancak çevresi onun hayallerini yok etmektedir. Akeelah okula devamsýzlýðý yüzünden müdürün kendisini okuldan atma tehdidine karþýlýk olarak heceleme yarýþmasýna katýlýr ve kazanýr. Ancak baþarýnýn gerektirdiði mücadeleler de ortaya çýkmaya baþlar. Ýyi, Kötü ve Tuhaf Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 20:45 Birçok farklý etnik gruba ev sahipliði yapan Mançurya'da geçen film, üç Koreli adamýn kesiþen hikayesini anlatýyor. Do-won baþýna para ödülü konmuþ suçlularýn peþinde bir avcý. Chang-yi bir soyguncu çetesinin lideri ve hiçbir konuda ikinci planda kalmaya tahammülü yok. Tae-goo dokuz canlý bir tren soyguncusu. Tae-goo nun tren vagonlarýný soyarken bulduðu garip bir haritanýn sakladýklarýnýn peþine düþen bu üç adamýn soluksuz macerasýný oryantel esintiler de barýndýran film müzikleri eþliðinde izliyoruz. POLÝS KONVOYUNA SALDIRI Pakistan'ýn kuzey batýsýnda bulunan Dera Ýsmail Han kentinde polis konvoyuna düzenlenen bombalý saldýrýda ilk belirlemelere göre 3'ü polis 8 kiþi öldü. Polis yetkilisi, kentin Kaçi Paind Han bölgesinde düzenlenen saldýrýda 15 kiþinin de yaralandýðýný söyledi. Bir baþka polis yetkilisi de saldýrýda en az 8 kilogram patlayýcýnýn kullanýldýðýný, yaralýlarýn bazýlarýnýn durumunun aðýr olduðunu belirtti. AFGANÝSTAN'DA ÝNTÝHAR SALDIRISI: 20 ÖLÜ Afganistan'ýn baþkenti Kabil'in batýsýnda, NATO güçlerini hedef alan intihar saldýrýsýnda 20'den fazla kiþinin öldüðü bildirildi. Afgan ordusundan Tabip General Ahmed Ziya Yeftali, þu ana kadar hastaneye 5 kiþinin cesedinin getirildiðini, ancak ölü sayýsýnýn 20'den fazla olduðunu belirtti. Yeftali, ölenlerin tümünün sivil olduðunu ve ölü sayýsýnýn artabileceðini ifade etti. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýnýn yeriyle ilgili ise farklý bilgiler geliyor. Reuters ajansý, NATO güçlerini hedef alan saldýrýnýn parlamento yakýnýnda, AP ajansý, hükümet binalarýnýn bulunduðu bölgede, Fransýz haber ajansý AFP ise Kabil'in batýsýnda bir hastanenin önünde düzenlendiðini duyurdu. HAMAS 3 KÝÞÝYÝ DAHA KURÞUNA DÝZDÝRDÝ Gazze Þeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas hükümeti, cinayetten ölüm cezasýna çarptýrýlan üç hükümlüyü idam etti. Gazze'deki Hamas iktidarýnýn Ýçiþleri Bakanlýðý, mahkumlarýn bu sabah kurþuna dizilerek idam edildiðini, cesetlerin Þifa hastanesine gönderildiðini bildirdi. Son infazlar, Gazze Þeridi'nde Hamas'ýn iktidarý ele almasýnýn ardýndan ikinci idam cezasý uygulamasý oldu. Birkaç hafta önce de Ýsrail'le iþbirliði yapmaktan suçlu bulunan iki Gazzeli idam edilmiþti. HODORKOVSKÝ AÇLIK GREVÝNDE Vergi kaçakçýlýðýndan cezaevinde bulunan Rus milyarderi Mihail Hodorkovski'nin, açlýk grevine baþladýðý bildirildi. Hodorkovski'nin amacýnýn, "beyaz yaka suçlarý"yla itham edilen sanýklara uygulanan yanlýþ mahkeme kararlarýna dikkati çekmek olduðu belirtildi. Rus iþadamý yazdýðý açýk mektupta, mahkemelerin, "ekonomiyle ilgili suçlarla itham edilenlerin, mahkemeye çýkmadan önce gözaltýnda tutulmasýný engelleyen yasal deðiþikliði gözardý ettiðini" ifade etti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 19 Mayýs 2010 Çarþamba ODTÜ KKK'DE KONFERANS ODTÜ Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü, Mayýs tarihleri arasýnda üç gün boyunca ODTÜ KKK Kültür ve Kongre Merkezi'nde oturumlar halinde yapýlacak bir konferans düzenleneceðini açýkladý. KKTC'nin, Türkiye'nin ve dünyanýn çeþitli kurum, kuruluþ ve üniversitelerinden 150 katýlýmcýnýn hazýr bulunacaðý oturumlarda "Akdeniz bölgesine küreselleþme sürecinin etkileri" "Bölgedeki uluslararasý giriþimlerin arkasýndaki dinamikler" "ABD'nin 'Büyük Orta Doðu Projesi' ve NATO'nun Akdeniz Diyaloðu" "Akdeniz bölgesel güvenliðinde Ýslam'ýn rolü" gibi birçok baþlýk ele alýnýp idrelenecek. ODTÜ KKK'den yapýlan açýklamada, 20 Mayýs Perþembe sabahý 09.30'da, Kampustaki Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ KKK Rektörü Prof. Dr. Turgut Tümer tarafýndan açýlýþý yapýlacak olan konferansýn sonuçlarýnýn etkili olmasýnýn beklendiði bildirildi. KKTC GELECEK STRATEJÝLERÝ KONFERANSI MAYIS'TA Türk Ekonomi Bankasý Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu, KKTC-TC Ýþ Konseyi ve Kýbrýs Türk Ticaret Odasý iþbirliðiyle "KKTC Gelecek Stratejileri Konferansý" düzenleniyor. Girne Mercure Hotel'de Mayýs tarihlerinde yer alacak konferansta, KKTC'nin uzun ve orta vadeli kalkýnma planlamasýnýn resminin özel sektör temsilcilerinin katýlýmýyla ele alýnmasý hedefleniyor. Konferans 24 Mayýs Pazartesi saat 09.30'da açýlýþ konuþmalarýyla baþlayacak. Konferansta, "KKTC'nin baskýn özellikleri", "Stratejik açýlýmlar", "KKTC iþletmelerinin geleceðini etkileyen eðilimler", "KKTC iþletmelerinin geliþimini etkileyen eðilimler" konularýnda konuþmalar yapýlacak. Ýkinci gün ise, "KKTC ekonomik geliþim görevlerinin belirlenmesi", "KKTC'nin 2-5 yýllýk ekonomik geliþim hedeflerinin belirlenmesi" oturumlarýnýn ardýndan kapanýþ oturumuyla tamamlanacak. Bakanlar Kurulu... Hükümet programý ve KTHY görüþüldü UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ün Baþbakanlýðýnda dün Cumhurbaþkaný'nca atanan ve bugün Cumhuriyet Meclisi'ne sunulan azýnlýk hükümeti, ilk toplantýsýný dün yaptý. Bakanlar Kurulu'nun toplantýsýnýn ana gündemini, "hükümet programý" ve mali krizdeki "KTHY" oluþturdu. Baþbakan Küçük baþkanlýðýndaki Bakanlar Kurulu toplantýsý saat sýralarýnda baþladý. Alýþýlmýþýn dýþýnda zamanýnda baþlayan Bakanlar Kurulu toplantýsýna yurt dýþýnda bulunan Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner dýþýndaki bakanlar katýldý. Ýlk kez bakanlýk görevine gelen Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre de ilk kez Bakanlar Kurulu toplantýsýnda yer aldý. Küçük, toplantý öncesi basýna yaptýðý açýklamada, dün Cumhurbaþkaný'nýn onaylamasýyla yeni hükümetin kurulduðunu belirterek, bugün de Meclis'e sunulduðunu hatýrlattý. Belli bir sürede hükümet programýnýn hazýrlanýp meclise sunulmasý, genel görüþmesi ve güven oylamasý yapýlmasýnýn anayasa ve yasalar gereði olduðunu kaydeden Ýrsen Küçük, bugün mecliste tüm siyasi partilerle görüþerek konsensüs saðlandýðýný; buna göre Perþembe günü meclis toplantýnsýn ertelendiðini; hükümet programýnýn ise Cuma günü sunulacaðýný söyledi. Küçük, mecliste pazartesi günü hükümet programýnýn görüþüleceðini; görüþmeler bir günde biterse Çarþamba günü; iki güne taþarsa Perþembe günü güven oylamasýna gidileceðini belirterek, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü ilk toplantýsýnda, hükümet programýnýn ele alýnacaðýný bildirdi. Bakanlarýn kendi konularýnda çalýþmalarýný sürdürdüðünü; bunlarýn müzakeresinin yapýlacaðýný; en geç Perþembe günü taslaðýn ortaya çýkacaðýný ve öðleden sonra son þeklini vererek, Cuma günü görüþülmek üzere meclise göndermeyi planladýklarýný anlatan Baþbakan Küçük, gündemlerinde KTHY'nin de yer alacaðýný açýkladý. Küçük þöyle konuþtu: "KTHY'nin hala sorunlarý vardýr. Çalýþanlarýmýza bugün oldu hala daha yüzde 11 avans uygulamasý yapýlmýþtýr. Ancak geçen cumartesi benim de katýldýðým bir bakanlar kurulu gerçekleþmiþti, bu toplantýda 5 bakandan oluþan bir komite oluþturulmuþtu. Komitedeki bakan arkadaþlarýn bir çalýþmasý olacaktý ve bugün bize bu çalýþmanýn sonucunu getirsinler " Baþbakan Küçük, bir soru üzerine, gerek duyulursa hükümet programý için Perþembe günü Bakanlar Kurulu'nun yeniden toplanabileceðini söyledi. 15 ÖZGÜRGÜN HRÝSTOFYAS'IN LÝMAN AÇIKLAMASINA TEPKÝ GÖSTERDÝ Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Dimitris Hristofyas'ýn KKTC limanlarýndan ticaret yapýlmasýyla ilgili açýklamasýnýn Rum Yönetimi'nin Kýbrýs Türk tarafý ve halkýna yönelik adaletsiz ve tahammülsüz yaklaþýmýný bir kez daha gözler önüne serdiðini ifade etti ve "Özellikle Cumhurbaþkaný Eroðlu ile müzakerelere yeniden baþlama arifesinde yapmýþ olduðu açýklamalar büyük talihsizliktir" dedi. Özgürgün yazýlý açýklamasýnda, Hristofyas'ýn, Kýbrýs Türk halkýna Avrupa Birliði'nin verdiði sözler çerçevesinde yeniden gündeme getirilen Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün kabulünü engellemeye çalýþtýðýna ve hiçbir surette KKTC'nden ticarete izin vermeyeceklerini açýkça dile getirdiðine dikkat çekti. "GKRY liderliði Kýbrýs Türk tarafýnýn ekonomik geliþmesine katký koyabilecek en küçük adýma karþý bile bu þekilde tepki göstermesinin altýndaki amaç bizce gayet açýktýr. GKRY liderliði, adada Kýbrýs Türk tarafýnýn geliþmesini engelleyerek Kýbrýs Türkünü asimile etme ve tüm Kýbrýs'ý egemenliði altýna alma çabasýndadýr" diyen Özgürgün, Rum Yönetimi'nin hiçbir zaman bu emelini gerçekleþtiremeyeceðini de vurguladý. Hristofyas'ýn, açýklamasýyla Rum Yönetiminin Kýbrýs konusunda kendisine Türkiye'yi muhatap alma giriþimini ve Kýbrýs konusunu bir "iþgal sorunu" olarak gösterme çabasýný bir kez daha dile getirdiðini belirten Özgürgün, "Unutulmamalýdýr ki Kýbrýs'ta Kýbrýs Rum tarafýnýn tek ve yegâne muhatabý Kýbrýs Türk tarafýdýr. Kýbrýs sorunu ise Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti'ni iþgali, bugüne kadar bu iþgali devam ettirme çabasý ve Kýbrýs Türk ortaðý ile siyasi eþiti olarak güç paylaþýmýna gitmeme sorunudur" dedi.

16 16 19 Mayýs 2010 Çarþamba

17 19 Mayýs 2010 Çarþamba 17

18 18 19 Mayýs 2010 Çarþamba

19 19 Mayýs 2010 Çarþamba 2. Geleneksel LTB Atýcýlýk Federasyonu Trap-Skeet Federasyon Kupasý'nda müsabakalar tamamlandý... Gönyeli ve Lefke þampiyon Lefkoþa Türk Belediyesi sponsorluðunda düzenlenen "2.Geleneksel LTB Atýcýlýk Federasyonu Federasyon Kupasý" sona erdi. 2 ayrý poligonda Mayýs tarihleri arasýnda yapýlan müsabakalarda finalistler belli oldu.. Gönyeli Atatürk poligonunda olimpik skeet müsabakasý, Mutluyaka Dr. Fazýl Küçük Poligonu'nda ise olimpik trap müsabakasý sýcak havaya raðmen baþarýyla sonuçlandý. Gönyeli Atatürk poligonunda yer alan olimpik skeet müsabakasýnda ilk kez tozlu flaþ plak da kullanýldý. Gönyeli Atatürk poligonunda yapýlan olimpik skeet müsabakasýný izlemeye gelenler arasýnda Maliye Bakaný Ersin Tatar'da vardý. Tatar sporcularla birlikte final serisini izledi ve baþarýlý sporcularý kutladý. Tatar, "Atýcýlýk sporunu ve sporcularýnýn her zaman yanýndayým" þeklinde konuþarak, atýcýlýk sporunun daha da geliþmesi için gerekli olan desteðin verileceðini vurguladý. Olimpik trap ve olimpik skeet büyük erkek, genç erkek, büyük bayan ve veteran kategorileri ve takým sýralama sonuçlarý þöyle. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI ndan MALÝ GENEL KURULA -DAVET Cuma tarihli toplantýda nisap saðlanamadýðýndan dolayý ertelenen Mali Genel Kurul un Cuma tarihli toplantýsýnda nisap aranmayacaktýr. GENEL KURUL GÜNDEMÝ: 1. Açýlýþ Konuþmasý 2. Yoklama ve Saygý Duruþu Mali Raporun Okunmasý, Genel Görüþme, Aklama Sendika Bütçesinin Tartýþýlmasý ve Onayý 5. Karar Tasarýlarýnýn Tartýþýlmasý ve Onayý 6. Kapanýþ. TARÝH : 21 MAYIS 2010 Cuma YER : KTÖS Merkez Lokali LEFKOÞA SAAT : SAHÝBÝNDEN KÝRALIK EV 2. Selim Cad. Üzerinde Mücahitler Derneði yanýnda 3+1 daire sahibinden kiralýktýr TRAP: Trap Erkekler Takým Sýralamasý 1.Gönyeli A.A.Kulübü Puan 2.Gazimaðusa A.A.Birliði Puan 3.Maraþ A.A Puan Trap Büyük Erkek 1.Cemal DAYI Puan 2. Hasan EYLENCELÝ Puan 3. Erkan BALLI. 114 Puan Trap Genç Erkek 1.Hasan EMÝRSOYU..76 Puan 2.Raif PAÞA 69 Puan 3.Tunç CANKUT 64 Puan Trap Veteran 1.Mehmet ÜLKÜ 92 Puan 2.Ekrem GÜNBAY.57 Puan SKEET Skeet Erkekler Takým Sýralamasý 1.Lefke A.A. Birliði 329 Puan 2.Gazimaðusa A.A. Birliði..322 Puan KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI Güney Kýbrýs taki ata malýna sahip çýkmak için tereke kurmak isteyenler i arayabilirler... 3.Gönyeli A.A. Kulübü 319 Puan Skeet Büyük Erkek 1. Mehmet ÞAHOÐLU.135 Puan 2. Tuðrulsan TAÇ.134 Puan 3. Taner ÖZBERKAN..134 Puan Skeet Büyük Bayan 1. Neþe TUNÇALIN.. 53 Puan Skeet Veteran 1. Vedat ARICAN..74 Puan 2. Ýsmet PÝRE.. 64 Puan 3.Yaþar ONURCAN...62 Puan Skeet Genç Erkek 1.Ali SOMUNCU 126 Puan 2. Salahi ZAÝMOÐLU.120 Puan 3. Ali ÇELER Puan DUYURU Puan ve arsa alýnýr, satýlýr. Tel: KAYIP KKTC Milli Eðitim Bakanlýðý Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'nden aldýðým Kuaför Denklik Belgesini kaybettim. Geçersizdir. Ýlker Dabis KAYIP KÝMLÝK KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Aykýz Konarý Girne bölgesinde 24 saat elektrik, su, uydu, soðutma sistemleri, buzdolabý arýzalarý hemen giderilir. Tel: Taze koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: Galatasaray transfere erken baþladý n Galatasaray transfer sezonunu erken açtý. Sarýkýrmýzýlýlar, Beþiktaþlý Serdar Özkan ve Bucasporlu Mehmet Batdal ile 3'er yýllýk sözleþme imzaladý... Galatasaray Kulübü, futbol sezonun bitiminden sonra transfer çalýþmalarýna baþlarken, dün Beþiktaþlý Serdar Özkan ve Bucasporlu Mehmet Batdal'ý renklerine baðladý. Galatasaray Kulübü'nden yapýlan açýklamada, iki futbolcuyla da 3'er yýllýk sözleþme imzalandýðý belirtilerek, ''Galatasaray Futbol A.Þ. ile futbolcular, Beþiktaþ A.Þ'den Serdar Özkan ve Bucaspor'dan Mehmet Batdal arasýnda, Haziran 2010'dan itibaren üç yýl boyunca geçerli olmak üzere sözleþme imzalanmýþtýr'' denildi. MEHMET BATDAL 18 GOL ATTI Galatasaray'ýn 3 yýllýk sözleþme imzaladýðý Bucasporlu Mehmet Batdal, bu sezon sarýlacivertli forma altýnda 32 maçta 18 gol attý. Futbola Bucaspor'un altyapýsýnda baþlayan 24 yaþýndaki Mehmet Batdal, sezonundan itibaren sarýlacivertli ekipte mücadele etmeye baþladý. Bucaspor'da oynadýðý dönemde bir çok takýma transferi gündeme gelen Mehmet Batdal, bu sezon Bucaspor'la Süper Lig'e yükseldikten sonra Galatasaray'la anlaþtý. BEÞÝKTAÞ'LA 71 MAÇA ÇIKTI Galatasaray'ýn yeni transferi Serdar Özkan, altyapýsýndan yetiþtiði Beþiktaþ'ta toplam 71 lig maçýnda görev aldý sezonunda sadece 12 maçta görev alabilen Serdar, gol atmayý da baþaramazken, bazý maçlarda taraftarlarla girdiði polemiklerle gündeme geldi. Kýnalar Selülit yaðý Deniz yaðlarý Bitkisel yaðlar Þifalý bitkiler Doðal taþlar El ve vücut kremleri Bitkisel masaj yaðlarý Bitkisel þampuanlar Ýlvina salyangoz kremleri Atatürk Caddesi No:22 B1 Lefkoþa - Yeniþehir (1001 Çeþit Maðazalarý karþýsý...) Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr asansörlü apartman dairesi peþinatta esnek stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg

20 Doping semineri yapýlýyor Güreþ Federasyonu bünyesine baðlý kulüplerde görev yapan görevli idareci, antrenör ve hakemlere yönelik doping konulu bir seminer düzenliyor. Yarýn yapýlacak seminer Sporcu Eðitim Merkezi'nde baþlayacak. Doping ile ilgili semineri Dr. Hikmet Yücel sunacak. Futbolda 1. Lig'e yükselecek olan 3. takýmý belirleyecek play-off maçlarýnda dört takýmýn birer puaný bulunuyor takým kim olacak? n Futbolda 1. Lig'e yükselecek olan 3. takýmý belirleyecek play-off maçlarýnda 2. maçlar nefes kesecek. Gençler Birliði, Yenicami, Görneç ve Alsancak Yeþilova arasýnda oynanan ilk hafta maçlarýnda takýmlar birer puan aldýlar. Pazar günü oynanacak olan 2. karþýlaþmalarda galibiyet elde eden takýmlar büyük avantaj yakalayarak son haftaya girecekler. Pazar günü Gençler Birliði- Görneç, Yenicami- Alsancak Yeþilova karþýlaþmalarý oynanacak (Necati Özsoy) Futbolda lig karþýlaþmalarýnýn ardýndan baþlayan play-out ve play-off karþýlaþmalarý ile heyecan devam ediyor. Futbol 2. Ligi'nde baþlayan play-off karþýlaþmalarýnda ilk haftada takýmlar birer puan almýþlardý. Düzkaya ve Lefke'den sonra 1. Lig'e yükselecek olan 3. takýmý belirleyecek olan play-off karþýlaþmalarýnda 4 takým ilk haftada puan kaybetmedi. Gençler Birliði, Yenicami, Görneç ve Alsancak Yeþilova takýmlarý 1. Lig'e yükselebilmek için müthiþ bir mücadeleye baþladýlar. Oynanan ilk maçlarda Yenicami-Gençler Birliði ile 1-1, Görneç, Alsancak Yeþilova ile 0-0 berabere kaldýlar. Böylelikle dört takým da birer puanýn sahibi oldu. 24 Mayýs 2010 Pazar günü oynanacak olan 2. karþýlaþmalarda galibiyet elde eden takýmlar büyük avantaj saðlayacaklar. Bu dört akým arasýnda yer alan baþkent ekibi Yenicami'de ligde son haftalarda gösterdiði baþarý ile play-off sýnýrýna girmiþti. Alsancak Yeþilova, Gençler Birliði ve Görneç hep üst sýralarda mücadele eden ekiplerdi. Þimdi bu dört takým arasýnda yapýlacak maçlarda en çok puaný toplayan ekip 1. Lig'e yükselecek. Pazar günü Yeni Boðaziçi Sahasý'nda Gençler Birliði-Görneç ile Güzelyurt Zafer Stadý'nda ise Yenicami-Alsancak Yeþilova ile karþý karþýya gelecekler. Bu maçlardan sonra birer maç daha oynanacak ve ligi zirvede bitiren takým 1. Lig'e yükselecek. Yüksekbaþ tan Sanlý Çoban a destek n Gönyeli nin önceki Baþkaný Bülent Yüksekbaþ, kendisinin de baþkan olduðu ilk yýl þampiyon olamadýðýný ancak ikinci yýlýnda 8 branþta mücadele edip, bunlarýn tümünde þampiyon olurken, 4 branþta namaðlup olarak þampiyon olduklarýna dikkat çekti Futbol Sezonunda Fly Oil 1. Lig þampiyonluðunu foto finiþ ile Doðan Türk Birliðine kaptýran Gönyeli de göreve devam kararý alan Gönyeli Baþkaný Sanlý Çoban a destek eski baþkaný Bülent Yüksekbaþtan geldi. Büyük bir baþarý yakalamýþtý Gönyeli nin iki yýl baþkanlýðýný yapan, ilk yýl baþarýlý olamayýp, þampiyonluðu rakiplerine kaptýran ancak ikinci yýl 8 branþta 8 þampiyonluk elde eden ve bu 8 þampiyonluðun 4 branþýnda namaðlup sezonu tamamlayarak Gönyeli ye büyük bir baþarý yaþatan Bülent Yüksekbaþ, Gönyeli nin bu yýl kaybettiði þampiyonluðu önümüzdeki yýl yeniden yaþayacaðýný belirtti. Sanlý Baþkan takýma sahip çýktý Gönyeli Spor Kulübü ne yaþattýðý baþarýlar ve kazandýrdýðý þampiyonluklar nedeni ile Gönyeli Spor Kulübü taraftarlarý ile sempatizanlarýnýn gönüllerinde taht kuran Bülent Yüksekbaþ, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: Sanlý baþkan bana göre bu yýl Gönyeli ye baþarýlý bir sezon yaþattý. Daha baþarýlý olabilirmiydi? Kuþkusuz olabilirdi. Baþarý lig þampiyonluðu ise bu noktada Sanlý Baþkaný baþarýsýz görebiliriz. Ama þampiyonluk haricinde, Sanlý baþkan takýma sahip çýktý. Takýmýn daðýlmasýný önledi. Takýmýn daðýlmamasý konusunda baþarýlý oldu. Kýsacasý þampiyonluk dýþýnda baþarýlý bir sezon yaþadý ve yaþattý. Ben de ilk yýl þampiyon olamamýþtým Hatýrlayanlar bilir, ben de ilk sene bende þampiyon olamamýþtým. Yani ilk yýlýmda þampiyon olamamýþtým. Ýkinci yýlýmda bütün kupalarý topladým. 8 branþta mücadele edip, 8 branþta þampiyon olurken, 4 branþta namaðlup olarak þampiyon olmuþtuk.ben ilk yýl þampiyonluk yaþayamayan Sanlý Baþkanýn ikinci yýlýnda þampiyonluk yaþayacaðý inancýndayým. Yöneticilik ile baþkanlýðý da bir noktada ayýrmak lazým. Yöneticilik ve baþkanlýk ayni þey deðildir. Birisinin üzerindeki yük çok büyük olurken bir diðerinin üzerindeki yük diðerine nazaran çok daha hafiftir. Yönetici hata yapar telafisi vardýr. Ama Baþkan hata yaparsa hatasýnýn telafisi yoktur. Veya çok zordur. Acemilik döneminden ustalýk dönemine geçti Bu nedenle Sanlý Baþkan yönetici iken yaptýðý hatalarý kapatan bir baþka yönetici veya baþkaný yanýnda bulabilir. Ancak þimdi kendisi baþkan olunca yaptýðý hata kolay kapatýlamaz. Sanlý baþkan hata yapmadýmý? Kuþkusuz o da bizim gibi ilk yýl yaptýðýmýz hatalara benzer hatalar yaptý. Ama acemilik dönemi bitti. Sanlý Baþkan yaptýðý hatalarý gördü ve bu hatalarý sanýrým bir daha kesinlikle yapmaz. Onun artýk Ustalýk devri baþladý. Bu nedenle ona destek olmamýz gerekir. Kýrgýn veya küs deðilim Gönyeli camiasýna kesinlikle baþkanlýðý býraktýktan sonra yaþananlar nedeni ile kýrgýn veya küs olmadýðýný, hatta hemen hemen her gün külübe gittiðini belirten Bülent Yüksekbaþ, camiayý ve Gönyeli Spor Kulübünü çok sevdiðini, büyük bir camiaya hizmet etmekten büyük gurur duyduðunu, ne zaman ihtiyaç olursa da bir emir eri gibi Gönyeli nin emrinde olacaðýný vurguladý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI. Genel seçimleri yaptýk... Ardýndan cumhurbaþkanýný da seçtik. Sýra belediyelerde... Merak etmeyin, buna karýþmaz Türkiye! Muhtarlýk serbest 82. vilayette! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýhale kutusundan teklifin çalýnmasý Kýbrýslý Türklerin direniþ tarihine geçecek. Kimbilir, belki bir gün bu yurtsever hýrsýzýn heykeli de dikilecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba

Detaylı