ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ (OKÖSYS) FAKTÖR YAPILARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ (OKÖSYS) FAKTÖR YAPILARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ (OKÖSYS) FAKTÖR YAPILARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Yard. Doç. Dr. Ömer KUTLU Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Uzm. İsmail KARAKAYA Şereflikoçhisar İbrahim Baltacı İlköğretim Okulu Özet Bu araştırmanın amacı, Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının (OKÖSYS) faktör yapılarını belirleyerek, ölçmeye çalıştığı zihinsel becerileri belirlemektir. Bunun için öğrencilerin OKÖSYS deki ham puanları kullanılmıştır. Faktör analizi için 1999, 2000 ve 2001 yıllarına ait datalar MEB-EĞİTEK Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı ndan alınmıştır. Her yıl için, Türkiye genelinde sınavı kazananlar arasından rastlantısal olarak 5,000 kişinin verileri kullanılarak OKÖSYS nin faktör yapıları belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin, ölçtüğü zihinsel becerileri belirlemek için ölçme ve değerlendirme uzmanları ile alan uzmanlarının görüşleri alınarak isimlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Sonuç olarak OKÖSYS; sözcük, cümle ve parçada anlam bilgisi, öğeler - durumlar arası ilişkileri kavrayabilme, şekillere dayalı ilişkilerden sonuç çıkarma, verilen durumdan sonuç çıkarma gibi zihinsel becerileri ölçtüğü görülmektedir. Anahtar Sözcükler: Akademik Yetenek, Faktör Analizi, Üst Düzey Zihinsel Beceriler A RESEARCH ON THE FACTOR STRUCTURE OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS STUDENT SELECTION AND PLACEMENT TEST (SEISSPT) The purpose of this study was to determine the factorial structure of The Secondary Education Institutions Student Selection and Placement Test and to find out the cognitive skills it intends to assess. For this purpose, the raw scores of the students in were made use of. For the factorial analysis, the data, which consisted of the scores of SEISSPT that was held country-wide in 1999, 2000, and 2001, was obtained from Ministry of Education-Assessment and Evaluation Department. The factor structures of SEISSPT were determined by analyzing the sample data from individuals that were chosen randomly from among those who achieved the test. As a consequence of the factorial analysis, labeling studies were conducted by consulting field experts and experts of assessment and evaluation in order to determine the cognitive skills that attained factors assess. As a result, it was found that SEISSPT assessed cognitive skills such as: comprehension in word, sentence and context level; understanding the relationship between elements-situations; and drawing conclusions out of illustrative relationships and given situations. Key Words: Academic Aptitude, Factor Analysis, High Level Cognitive Skills

2 Giriş Türk eğitim sisteminde, yükseköğretim kurumlarına ve birçok ortaöğretim kurumuna, öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi merkezi sınavlar sonucunda olmaktadır. Sözü edilen eğitim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işleminin sınav aracılığıyla yapılmasının bazı gerekçeleri vardır. Bunlardan ilki, bu kurumlarda eğitim görmek isteyen öğrenci sayılarının, eğitim görecek öğrenci sayısından fazla olmasıdır. Diğeri ise aynı yükseköğretimöğretim programını tercih eden birçok öğrenci arasından en uygun olanlarını belirleyerek, seçip yerleştirebilmektir (ÜSYM, 1979; Payaslıoğlu, 1985). Türkiye de yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılmaktadır. Türkiye de son yıllarda, yılları arasında uygulanan seçme ve yerleştirme amaçlı sınavlarda kullanılan testlerden farklı olarak, ortaöğretim programlarına dayanan bilgi ve becerilerden oluşan ve akademik yeteneği ölçme amacı taşıyan soruların kullanıldığı görülmektedir (Oral, 1985). ÖSYM ce geliştirilerek uygulanan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Lisansüstü Öğrenime Geçiş Sınavı (LES) ve MEB tarafından ilköğretimden ortaöğretime öğrenci geçişini sağlamak amacıyla geliştirilerek uygulanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (OKÖSYS) ve Özel Okullar Sınavı (ÖOS) bu özellikte sınavlardır. Bu çalışmanın konusu olan OKÖSYS; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere dört konu alanını kapsayan sorulardan oluşmaktadır. Kısaca OKÖSYS testlerindeki sorular, ilköğretim programlarına dayandırılarak geliştirilen ve akademik yeteneği ölçen bir özellik taşımaktadır testidir (MEB, 1998). Konu alanı ne olursa olsun, söz konusu testler verilen bilgileri, a) kullanabilme, b) yorumlayabilme, c) genelleyebilme, d) yordayabilme, e) öğeleri ayırt edebilme, f) öğeler arası ilişki kurabilme, g) değerlendirebilme gibi üst düzey zihinsel süreçleri yoklamayı amaçlamaktadır. Daha ayrıntılı irdelenecek olursa, konu alanı ne olursa olsun sorulara genel olarak aşağıda verilen zihinsel süreçler değerlendirilmektedir: 1) Verilen bilgi bütününde kullanılan kavram, grafik, tablo ve ilkelerden çıkarımlar yapma, 2) Yazılı olarak ya da şekil, grafik, tablo halinde verilen bilgi örüntüsünün öğeleri arasında ilişki kurarak sonuca varma, 3) Yazılı metni okuyup anlama, 2

3 4) Verilen bir problem durumundaki öğeleri ayırt etme, öğeler arası ilişki kurabilme, ilişkileri kullanarak bir sonuca ulaşma, 5) Verilen problemi, yazılı metni, şekil, grafik yada tabloyu belli ölçütlere göre değerlendirebilme, 6) Temel kavram ve ilkeleri kullanarak günlük yaşamdaki gözlemleri çıkarma, benzer örnekler verme, olayları anlama, problem çözme gibi zihinsel süreçlerin ölçülmeye çalışıldığı görülecektir (MEB, 2003). OKÖSYS ve ÖOS testlerinin ölçmeye çalıştığı zihinsel beceriler, akademik yetenek testleriyle benzerlik göstermektedir. Akademik yetenek testlerine genel olarak bakıldığında Okul Yeteneği Testi (Scholastic Aptitude Test -SAT-), Temel Beceri Iowa Testleri (The Iowa Tests of Basic Skills -ITBS-) ve Okul ve Fakülte Yetenek Testi (School and College Aptitude Test -SCAT-) sözel ve sayısal olmak üzere çeşitli alt testlerden oluştuğu görülmektedir (Cronbach, 1984; Anastasi ve Urbina, 1997; Cohen, Montague, Nathanson, Swerdlik, 1988). Sözel bölüm, sözcük dağarcığı, sözcük ve düşünceleri anlama ve genel olarak sözlü materyalleri anlama ve sözel akıl yürütme yeteneklerini; sayısal bölüm ise sayısal olarak ifade edilen problemleri anlama ve çözme, ayrıca sayılarla hızlı ve doğru işlem yapma olarak tanımlanabilecek davranışları ölçmektedir (Anastasi, 1982). Bu testler bireylerin öğrenme kapasitelerini ve gelecekteki performanslarının kestirilmesinde kullanılmaktadır. Eğitimde yetenek testleri gelecekteki eğitimsel çalışmada elde edilecek başarıyı kestirmek için kullanılmaktadır (Walsh ve Betz, 1995). Bir testin hangi zihinsel becerileri ölçmeye çalıştığının bilinmesi testin geçerliği açısından önemlidir. OKÖSYS de kullanılan testlerin faktör yapılarına ilişkin yapılmış bazı çalışmalarda bu testlerin amacını destekleyici sonuçlar bulunmuştur (Aslan, 2000; Kutlu ve Karakaya, 2003). OKÖSYS nin faktör yapılarını belirleme amacını taşıyan bu çalışma, OKÖSYS testlerinin hangi zihinsel becerileri ölçtüğünün, dolayısıyla testin kapsamındaki zihinsel boyutun ne olduğunun bilinmesine yardımcı olacaktır. Bu da MEB tarafından belirlenen zihinsel süreçlerin, ne derece gerçekleştiğini göstermesi açısından önemli bir katkı olacaktır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular hem MEB e hem de test geliştiricilere, test geliştirme açısından fikir verici olacaktır. 3

4 Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının (OKÖSYS) faktör yapılarını belirlemek ve ölçmeye çalıştığı zihinsel becerilerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu araştırmanın temel amaç kapsamındaki alt amaçları şunlardır: Alt Amaçlar yılı uygulanan OKÖSYS nin ölçtüğü zihinsel beceriler (faktör yapıları), test istatistikleri ve güvenirlikleri nelerdir? yılı uygulanan OKÖSYS nin ölçtüğü zihinsel beceriler (faktör yapıları), test istatistikleri ve güvenirlikleri nelerdir? yılı uygulanan OKÖSYS nin ölçtüğü zihinsel beceriler (faktör yapıları), test istatistikleri ve güvenirlikleri nelerdir? Araştırmanın Yöntemi Bu araştırmanın amacı, OKÖSYS sınavının ölçtüğü zihinsel becerileri, yani testin faktör yapılarını belirlemektir. Bunun için öğrencilerin sınavda vermiş oldukları yanıtlardan yararlanılmıştır. Bu çalışma var olan bir durumu belirlemesi açısından betimsel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini 1999, 2000 ve 2001 yıllarında OKÖSYS ye girmiş ve herhangi bir ortaöğretim kurumunu kazanmış öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 1999, 2000, 2001 yıllarındaki sınavı kazanan öğrenciler arasından her yıl için rastlantısal yolla seçilmiş kişi olmak üzere toplam öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin Toplanması Araştırmada ele alınan alt problemlerin çözümü için öğrencilerin OKÖSYS den aldıkları ham puanlar kullanılmıştır. Bu puanlar, MEB-EĞİTEK Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ndan sağlanmıştır. 4

5 Verilerin Çözümlenmesi OKÖSYS öğrenci puanları, Statistical Package for Social Science (SPSS) programı ortamına aktarılmış ve testin genel olarak faktör yapılarını belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizine (explatory factor analysis) tabi tutulmuştur. Faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin ölçtüğü zihinsel becerileri belirlemek için, ölçme ve değerlendirme uzmanları ile alan uzmanlarının görüşleri alınmış ve bu yolla faktörlere isim verme yoluna gidilmiştir. Faktörlerin ölçmeye çalıştığı zihinsel becerilerin neler olduğu bu yolla belirlenmiştir. Ayrıca faktörlerin soru sayıları test istatistikleri (aritmetik ortalamaları, standart sapmaları) ve güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular yorumlanırken faktör yük değerleri, güvenirlik katsayıları çizelgeler halinde verilmiştir. Bulgular ve Yorumlar Bulgular ve yorumlar alt amaçlara göre verilmiştir. 1. alt amaç: 1999 yılı uygulanan OKÖSYS nin ölçtüğü zihinsel beceriler (faktör yapıları), test istatistikleri ve güvenirlikleri nelerdir? Araştırmanın birinci alt amacıyla ilgili faktörleştirme işleminde, temel bileşenler analizi (principle compenent analysis) kullanılmıştır. Maddelerin öz değerleri ve açıklanan varyansı dikkate aldığımızda, faktör sayısı 8 olarak belirlenmiştir. Bu faktörler ve içerisindeki maddeler Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge Yılı Uygulanan OKÖSYS Testinin Faktör Analizi Sonuçları Faktörler Faktör 1 Madde No T3, T4, T2, T8, T20, T1, T24, T13, T15, S1, T12, T14, T18, T6, S9, T5, T25, T11, T22 Açıklanan Varyans (%) 16,54 Faktör 2 M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M17, M18, M23 4,67 Faktör 3 M1, M2, M3, M4, M22, M24, M25 2,95 Faktör 4 F3, F6, F7, F11, F12, F13, F14, F15, F16 1,66 Faktör 5 S2, S3, S5, S10, S11,S21 1,51 Faktör 6 F17, F25, F22, F19, F23, F24 1,37 Faktör 7 T7, T9, T10, T16, T21 1,29 Faktör 8 F20, S8, S19, S20 1,27 TOPLAM 31,26 T: Türkçe, M: Matematik, F: Fen Bilimleri S: Sosyal Bilimler 5

6 Faktörler içerisindeki maddelerin içerikleri, ölçmeye çalıştıkları psikolojik özellikler dikkate alınarak adlandırılmaya çalışılmıştır. Adlandırma çalışmalarında, konuyla ilgili branş öğretmenleri ile ölçme ve değerlendirme uzmanların görüşü alınmıştır. Buna göre; a) faktör 1 : sözcük, cümle ve parçada anlam, b) faktör 2 : öğeler, durumlar (yapılar) arası ilişkileri kavrayabilme, c) faktör 3 : şekillere dayalı ilişkilerden sonuç çıkarma, d) faktör 4 : fiziksel ve kimyasal olaylarla ilgili kuralı bulma, e) faktör 5 : verilen durumdan sonuç çıkarma, f) faktör 6 : fiziksel durumlardan sonuç çıkarma, g) faktör 7 : verilen bir cümledeki kuralı bulma (cümlede kural), h) faktör 8 : verilen olayla ilgili kuralı bulma olarak belirlenmiştir. Yukarıda belirlenen ve adlandırılan faktörlerin içerisindeki madde sayıları, aritmetik ortalamaları, standart sapmaları ve güvenirlik katsayıları Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge OKÖSYS Faktörlerinin Soru Sayıları, Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayıları Faktörler Soru Aritmetik Standart Güvenirlik Sayısı Ortalama Sapma Katsayısı Faktör ,44 2,71 0,83 Faktör ,28 3,21 0,78 Faktör 3 7 3,62 2,17 0,62 Faktör 4 9 6,14 2,08 0,62 Faktör 5 7 4,96 1,57 0,60 Faktör 6 6 3,10 1,55 0,48 Faktör 7 5 3,07 1,25 0,41 Faktör 8 4 3,03 0,90 0,34 Testin Tümü 70 63,33 14,55 0,93 Çizelge 2 ye bakıldığında madde sayısı az olan faktörlerin güvenirlik katsayılarının düşük olduğu görülmektedir. OKÖSYS da kullanılan testin bütün olarak güvenirlik katsayısı 0,93 bulunmuştur. Bu değer testin ölçtüğü özellikler bakımından homojen özellikler taşıdığı, içtutarlılığı yüksek bir test olduğu biçiminde yorumlanmıştır. Faktör 3 e ve faktör 6 ya ait aritmetik ortalamaların diğer faktörlerin ortalamalarına göre daha küçük, standart sapmalarının ise daha büyük olduğu görülmektedir. 6

7 2. alt amaç: 2000 yılı uygulanan OKÖSYS nin ölçtüğü zihinsel beceriler (faktör yapıları), test istatistikleri ve güvenirlikleri nelerdir? Araştırmanın ikinci alt amacıyla ilgili faktörleştirme işleminde de, temel bileşenler analizi (principle compenent analysis) kullanılmıştır. Maddelerin özdeğerleri ve açıklanan varyansı dikkate alındığında, faktör sayısı 9 olarak belirlenmiştir. Bu faktörler ve içerisindeki maddeler Çizelge 3 te verilmiştir. Çizelge Yılı Uygulanan OKÖSYS Testinin Faktör Analizi Sonuçları Faktörler Madde No Açıklanan Varyans (%) Faktör 1 M15,M6,M13,F10,M14,F16,F17,M16,M3, M1,T8,M2,S17,M12 14,803 Faktör 2 S19,S23,S20,S6,S22,S9,S16,F7,S10,F4,S15 S11,F11 3,138 Faktör 3 T1,T22,T3,T13,T11,T10,T2,T4,T12 1,681 Faktör 4 T17,F9,T20,T5,T14,T19,S3,T7,S2,T15 1,630 Faktör 5 F21,F22,F20,M11,M20,F12,M4,S12,F24,M8 1,589 Faktör 6 F2,F1,S18,T25,M23,S1,S8 1,505 Faktör 7 F3,F23,F8,M7,F19,F15,M19 1,458 Faktör 8 S5,T16,S21,S7,M5 1,437 Faktör 9 M21,M22,F14,M25 1,426 TOPLAM 28,667 T: Türkçe, M: Matematik, F: Fen Bilimleri S: Sosyal Bilimler Faktörler içerisindeki maddelerin içerikleri, ölçmeye çalıştıkları psikolojik özellikler dikkate alınarak alan uzmanlarından ve ölçme ve değerlendirme uzmanlarından görüş alınarak adlandırılmaya çalışılmıştır. Buna göre; a) faktör 1 : öğeler, durumlar ve yapılar arası ilişkileri kavrayabilme, b) faktör 2 : verilen bir durumdan sonuç çıkarma, c) faktör 3 : sözcük, cümle ve parçada anlam, d) faktör 4 : verilen olayla ilgili kuralı bulma, e) faktör 5 : fiziksel, sayısal ve sosyal durumlardan sonuç çıkarma, f) faktör 6 : temel kavram ve ilkeleri kullanarak günlük olayları anlama, g) faktör 7 : fiziksel ve kimyasal olaylarla ilgili kuralı bulma, h) faktör 8 : şekillere ya da yazıya dayalı ilişkilerden sonuç çıkarma, i) faktör 9 : verilen problemi belirli ölçütlere göre değerlendirme olarak belirlenmiştir. 7

8 Yukarıda açıklanan faktörlere ait madde sayıları, aritmetik ortalamaları, standart sapmaları ve güvenirlik katsayıları Çizelge 4 te verilmiştir. Çizelge OKÖSYS Faktörlerinin Soru Sayıları, Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayıları Faktörler Soru Aritmetik Standart Güvenirlik Sayısı Ortalama Sapma Katsayısı Faktör ,59 3,04 0,80 Faktör ,32 3,04 0,78 Faktör 3 9 6,51 1,88 0,66 Faktör 4 9 3,95 2,11 0,62 Faktör ,92 1,64 0,57 Faktör 6 6 2,49 1,47 0,51 Faktör 7 7 3,17 1,73 0,62 Faktör 8 5 1,52 1,11 0,28 Faktör 9 4 1,75 1,10 0,40 Testin Tümü 77 34,22 12,17 0,93 Çizelge 4 e bakıldığında, 2000 yılında uygulanan OKÖSYS nin 9 faktörden oluştuğu ve bu faktörlerde toplam 77 soru yer aldığı görülmektedir. Faktörlerin güvenirlik katsayıları soru sayısındaki artışa bağlı olarak artmaktadır. Testin tümüne ait güvenirlik katsayısının ise oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum testin ölçtüğü özellikler bakımından homojen olduğu, yüksek bir içtutarlılığının bulunduğu ve uygulama koşullarından gelen tesadüfi hatalardan arınık olduğu biçiminde yorumlanmıştır. Faktör 1, 5 ve 8 e ait aritmetik ortalamalar oldukça düşük bulunmuştur. Bu durum testi yanıtlayan öğrencilerin bu boyutta yer alan soruları yeteri düzeyde yanıtlayamadıklarını göstermektedir. Faktör 4, 6, 7 ve 9 a ait aritmetik ortalamalar ise soru sayılarına bağlı olarak yüzde elli civarında, diğer faktörlerin ortalamaları ise daha büyük olarak bulunmuştur. Bu faktörlerde yer alan maddelere verilen puanlar toplanarak her faktör için toplam puan elde edilmiştir. Faktörlerle, faktörlere ait maddeler arasındaki ilişkileri bulmak için Sperman Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı ile hesaplanmıştır (Ek - 1). Elde edilen sonuçlara göre, korelasyon değerlerinin tamamı,05 düzeyinde anlamlıdır ve aralarında genel olarak orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 8

9 3. alt amaç: 2001 yılı uygulanan OKÖSYS nin ölçtüğü zihinsel beceriler (faktör yapıları), test istatistikleri ve güvenirlikleri nelerdir? Araştırmanın ikinci alt amacıyla ilgili faktörleştirme işleminde de, temel bileşenler analizi (principle compenent analysis) kullanılmıştır. Maddelerin özdeğerleri ve açıklanan varyansı dikkate aldığımızda, faktör sayısı 8 olarak belirlenmiştir. Aşağıda belirlenmiş faktörler ve içerisindeki maddeler Çizelge 5 te verilmiştir. Çizelge Yılı Uygulanan OKÖSYS Testinin Faktör Analizi Sonuçları Faktörler Faktör 1 Madde No T17,T12,T21,T25,T22,T5,T18,T7,T15,T11, S11,T8,T10,T20,T1, Açıklanan Varyans (%) 14,271 Faktör 2 S4,S7,S10,S5,S6,S2,S9,S3,S12,S16,S18,S1, 3,706 S14,S19,S13,S15 Faktör 3 M9,M11,M10,M4,M8,M7,M13,M5,M16 2,102 Faktör 4 F1,F3,F2,F8,M25,M24,M14,F4,M19,F24 1,808 Faktör 5 F11,M15,F13,F9,F5,F12,M22,M2,M12,F14, 1,620 M3,F10,T24 Faktör 6 T2,T23,T13,T3,T16 1,519 Faktör 7 S25,S23,S22,S24 1,452 Faktör 8 F17,F18,F19,F23,F16,F15,F20 1,403 TOPLAM 27,881 T: Türkçe, M: Matematik, F: Fen Bilimleri S: Sosyal Bilimler 2001 OKÖSYS nin faktör analizi çalışması, temel bileşenler analiz yöntemiyle yapılmıştır OKÖSYS testi 8 faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler içerisindeki maddelerin içerikleri, ölçmeye çalıştıkları psikolojik özellikler dikkate alınarak adlandırılmaya çalışılmıştır. Buna göre; a) faktör 1 : verilen bir cümledeki ya da durumdaki kuralı bulma, b) faktör 2 : verilen durumdan sonuç çıkarma, c) faktör 3 : verilen bir problemdeki ilişkileri kullanarak sonuca ulaşma, d) faktör 4 : şekillere dayalı ilişkilerden sonuç çıkarma, e) faktör 5 : sayısal, fiziksel ve sözel durumlarla ilgili kuralı bulma, f) faktör 6 : sözcük, cümle ve parçada anlam, g) faktör 7 : yazılı metni okuyup anlama, 9

10 h) faktör 8 : fiziksel ve doğal olaylardan sonuç çıkarma olarak belirlenmiştir. Yukarıda ölçmeye alıştıkları psikolojik özellikler boyutunda alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda isimlendirilen faktörlere ait aritmetik ortalamalar, standart sapmalar ve güvenirlik katsayıları çizelge 6 da verilmektedir. Çizelge OKÖSYS Faktörlerinin Soru Sayıları, Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayıları Faktörler Soru Aritmetik Standart Güvenirlik Sayısı Ortalama Sapma Katsayısı Faktör ,16 3,29 0,73 Faktör ,53 3,52 0,76 Faktör 3 9 3,03 2,27 0,61 Faktör ,91 2,53 0,70 Faktör ,42 2,54 0,66 Faktör 6 5 3,67 1,18 0,47 Faktör 7 4 2,27 1,51 0,59 Faktör 8 7 3,11 1,75 0,54 Testin Tümü 77 41,60 15,72 0,92 Çizelgeden de görüleceği gibi testin tümüne ait güvenirlik katsayısı diğer yıllarda olduğu gibi yüksek bulunmuştur. Bu değer testte yer alan maddelerin aynı yeterliği ölçen, içtutarlılığa sahip homojen bir test olduğunu göstermektedir. Faktör 3 ve özellikle 5 e ait aritmetik ortalamalar oldukça düşük bulunmuştur. Bu durum testi yanıtlayan öğrencilerin bu boyutta yer alan soruları yeteri düzeyde yanıtlayamadıklarını göstermektedir. Diğer faktörlere ait aritmetik ortalamalar ise soru sayılarına bağlı olarak yüzde elli civarında daha büyük olarak bulunmuştur. Bu faktörlerde yer alan maddelere verilen puanlar toplanarak her faktör için toplam puan elde edilmiş; faktörlerle, faktörlere ait maddeler arasındaki ilişkileri bulmak için Sperman Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı ile hesaplanmıştır (Ek 2). Elde edilen sonuçlara göre, korelasyon değerlerinin tamamı,05 düzeyinde anlamlı ve aralarında genel olarak orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Sonuçlar Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 1999 ve 2001 yıllarında uygulanan OKÖSYS nin 8 faktörden, 2000 yılında uygulanan OKÖSYS nin ise 9 faktörden oluştuğu görülmüştür. 10

11 Sonuç olarak OKÖSYS; sözcük, cümle ve parçada anlam bilgisi, öğeler - durumlar arası ilişkileri kavrayabilme, şekillere dayalı ilişkilerden sonuç çıkarma, verilen durumdan sonuç çıkarma gibi üst düzey zihinsel becerileri ölçtüğü görülmektedir. Bu durum test maddelerinin, testin genel olarak amaçladığı psikolojik özellikleri ölçtüğünü göstermektedir. 1999, 2000 ve 2001 yıllarında uygulanan OKÖSYS testlerinin toplamda güvenirliği yüksektir. Faktörlere ait güvenirlik değerlerinin 0,28 ile 0,83 arasında değiştiği, bu değişmede de faktörlerde bulunan madde sayılarının önemli bir etken olduğu görülmektedir. Madde sayıları arttıkça güvenirlikler artmakta, madde sayıları azaldıkça güvenirlikler azalmaktadır. Çizelge 1, 3 ve 5 incelendiğinde OKÖSYS testlerinin 8 ve 9 faktörden oluşmaktadır. Faktörlerin oluşturduğu toplam varyans,30 civarındadır; bu durum testin yaklaşık üçte birinin bu faktörlerce açıklanabileceğini göstermektedir. OKÖSYS de her faktörde yer alan maddelerin, faktör puanı ile korelasyonlarını gösteren Sperman Brown Sıra Farkları Korelasyon katsayısı sonucunda tüm korelasyon değerleri,05 düzeyinde anlamlı bulunmuş ve bu durum, her maddenin faktör toplam puanını yordama özelliği gösterdiği biçiminde yorumlanmıştır.. Kaynakça Anastasi, A. (1982). Psychological Testing (5 th Ed.). New York: Macmillan Publishing Co. Inc. Anastasi, A. ve Urbina, S. (1997). Psychological Testing (7 th International. Inc. Ed.). USA: Prentice-Hall Aslan, Ö. (2000). The Construct Validity of The 1998 Secondary School Institutions Student Selection and Placement Test. Unpublished MSc Thesis, METU, Ankara. Cohen, R. J., Montague,, P., Nathanson, L. S. Ve Swerdlik, M. E. (1988). Psychological Testing. USA: Mayfield Puslishing Company. Cronbach, L. J. (1984). Essentials of Psychological Testing (4 th ed.). New York: Harper & Row Publishers. Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (2003). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının Faktör Yapısına ve Yordama Gücüne İlişkin Bir Araştırma. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), MEB. (1998). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu (OKÖSYS). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. 11

12 MEB. (2003). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu (OKÖSYS) ve Özel Okullar Sınavı (ÖOS) Tanıtım Kitapçığı. Ankara: MEB EĞİTEK Ölçme ve Daire Başkanlığı. Payaslıoğlu, A. (1985). Türkiye de Yükseköğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. Ankara: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Araştırma, Geliştirme Birimi, AGB ÜSYM. (1979). Yükseköğretime Geçişte Fırsat Eşitliği. Ankara: Üniversitelerarası Seçme Yerleştirme Merkezi. Walsh, W. B. ve Betz, N. E. (1995). Tests and Assesment. (3 rd ed.). New Jersoy: Pretice Hall, Erglewood Cliffs. 12

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ YORDAMA GEÇERLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA *

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ YORDAMA GEÇERLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA * ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ YORDAMA GEÇERLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA * İsmail Karakaya Şereflikoçhisar Büyükkışla İlköğretim Okulu kurtdereli10@yahoo.com Yrd.Doç.Dr.Ömer

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İLKÖĞRETİM AKADEMİK BAŞARI NOT ORTALAMALARI İLE OKÖSYS ALT TEST PUANLARI ARASINDAKİ UYGUNLUK GEÇERLİĞİ ÇALIŞMASI

İLKÖĞRETİM AKADEMİK BAŞARI NOT ORTALAMALARI İLE OKÖSYS ALT TEST PUANLARI ARASINDAKİ UYGUNLUK GEÇERLİĞİ ÇALIŞMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 2, (2005), 133-143 133 İLKÖĞRETİM AKADEMİK BAŞARI NOT ORTALAMALARI İLE OKÖSYS ALT TEST PUANLARI ARASINDAKİ UYGUNLUK GEÇERLİĞİ ÇALIŞMASI Cem GÜZELLER

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection And Placement for High School Scores *

The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection And Placement for High School Scores * Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2005, vol: 38, no: 2, 127-143 The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği YÖK ALES TE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR: ALES DAHA YALIN VE İŞLEVSEL HALE GETİRİLİYOR

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği YÖK ALES TE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR: ALES DAHA YALIN VE İŞLEVSEL HALE GETİRİLİYOR 07.09.2017 YÖK ALES TE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR: ALES DAHA YALIN VE İŞLEVSEL HALE GETİRİLİYOR Mevcut Durum Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), ilk defa 1997 yılında Lisansüstü

Detaylı

THE STUDY ON CLASSIFICA TION VALIDITY OF SECONDARY EDUCA TION STUDENT SELECTION & PLACEMENT EXAM

THE STUDY ON CLASSIFICA TION VALIDITY OF SECONDARY EDUCA TION STUDENT SELECTION & PLACEMENT EXAM ORTAÖGRETİM KURUMLARı ÖGRENCİ SEÇME SINAVININ sınıflama GEÇERLİGİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * THE STUDY ON CLASSIFICA TION VALIDITY OF SECONDARY EDUCA TION STUDENT SELECTION & PLACEMENT EXAM Cem GÜZELLER**,

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

SUNU İÇERİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSKOKULU

SUNU İÇERİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSKOKULU SUNU İÇERİĞİ AMAÇ GENEL BİLGİLER BAŞVURU KOŞULLARI SINAV DEĞERLENDİRME AŞAMALARI DGS SORULARI KONU BAŞLIKLARI 2014 DGS SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER YÜKSEKOKULUMUZDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU İçerik Giriş... 2 Puanlama... 2 Puanların Dağılımı... 3 Klasik Test Kuramına Göre Madde İstatistikleri... 4 Madde zorluk katsayıları...

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Ölçme ve Değerlendirme Ölçme (measurement), bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise, sahip oluş derecesinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FEN VE TEKNOLOJİ ALT TESTLERİNİN FAKTÖR YAPILARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

DEĞERLENDİRME AŞAMALARI SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI ÖN LİSANS BAŞARI PUANI DGS PUANININ HESAPLANMASI

DEĞERLENDİRME AŞAMALARI SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI ÖN LİSANS BAŞARI PUANI DGS PUANININ HESAPLANMASI R E H B E R L İ K S E R V İ S İ S I N A V Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVININ TÜRKÇE DİL YETERLİLİKLERİ AÇISINDAN MODELLENMESİ 1

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVININ TÜRKÇE DİL YETERLİLİKLERİ AÇISINDAN MODELLENMESİ 1 Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 403-412 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVININ TÜRKÇE DİL YETERLİLİKLERİ AÇISINDAN MODELLENMESİ 1 Cem GÜZELLER Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK Ders No : 000100 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Kazanımlar. Z puanları yerine T istatistiğini ne. zaman kullanacağını bilmek. t istatistiği ile hipotez test etmek

Kazanımlar. Z puanları yerine T istatistiğini ne. zaman kullanacağını bilmek. t istatistiği ile hipotez test etmek T testi Kazanımlar Z puanları yerine T istatistiğini ne 1 zaman kullanacağını bilmek 2 t istatistiği ile hipotez test etmek 3 Cohen ind sini ve etki büyüklüğünü hesaplamak 1 9.1 T İstatistiği: zalternatifi

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU SİVAS 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Tezin Başlığı...1 2. Giriş...1 2.1. Problem Durumu...1 2.1.1. Problem Cümlesi ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar BİYOİSTATİSTİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Yok Türkçe Seçmeli Dersin öğrenme ve öğretme Teorik Dersler teknikleri

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER: Üniversite Sınav Sistemi Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) Lisansa Yerleştirme Sınavı (LYS)

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

VALIDITY AND RELAIBILITY OF SCIENCE PROCESS SKILLS SCALE FOR MONTHS OLD CHILDREN

VALIDITY AND RELAIBILITY OF SCIENCE PROCESS SKILLS SCALE FOR MONTHS OLD CHILDREN Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s. 214-223 Banu ÖZKAN 1, Alev ÖNDER 2 60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 3 Özet Bu çalışmanın amacı, 60-72 Aylık Çocuklar

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MADDE VE TEST ANALİZİ. instagram: sevimasiroglu

MADDE VE TEST ANALİZİ.  instagram: sevimasiroglu MADDE VE TEST ANALİZİ Sunu Sırası Madde Analizi Madde Güçlüğü Madde Ayırıcılık Gücü Test Analizi Dizi Genişliği Ortanca Ortalama Standart Sapma Testin Ortalama Güçlüğü Testin Çarpıklık Düzeyi Test Güvenirliği

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bazı Temel Kavramlar TEMEL ARAŞTIRMA KAVRAMLARI Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir. Araştırma evreni (population) Evren, bütündeki

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 DİKEY GEÇİŞ SINAVI TANITIMI VE İSTATİSTİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 DİKEY GEÇİŞ SINAVI TANITIMI VE İSTATİSTİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 DİKEY GEÇİŞ SINAVI TANITIMI VE İSTATİSTİKLERİ EKİM 2014 İÇİNDEKİLER Dikey Geçiş Sınavı Nedir?... 1 Dikey Geçiş Sınavının İçeriği Nedir?... 1

Detaylı

Dikey geçiş nasıl yapılır?

Dikey geçiş nasıl yapılır? On5yirmi5.com Dikey geçiş nasıl yapılır? Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için ÖSYM tarafından

Detaylı

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-440 FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas. A.Hakan

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1 SPSS UYGULAMALARI-II 27.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Normal Dağılım Varsayımının İncelenmesi Çarpıklık ve Basıklık Katsayısının İncelenmesi Analyze Descriptive Statistics Descriptives tıklanır. Açılan pencerede,

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

1- Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ADANA 2- Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ADANA

1- Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ADANA 2- Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ADANA Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavını Kazanan öğrencilerin Genel BaĢarıları ile ÖSS puanları arasında iliģkinin incelenmesi D.SEVİMLİ 1, S.ÇAM, 2, K.DİKİCİ 1,, Z.DİNÇ

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017) 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz KPSS / EB CÖS soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 43.

Diğer sayfaya geçiniz KPSS / EB CÖS soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 43. 43. (I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirtke tablosu hazırlar.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar:

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: ALES HAKKINDA GENEL BĠLGĠ ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: Sayısal 1 ( 50 Soru ) Sayısal 2 (50 Soru ) Sözel 1 ( 50 Soru )

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement

Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement Problem Çözme Becerisi Đle Matematik Başarısı Arasındaki Đlişki * The Relationship Between Problem Solving Skills And Mathematical Achievement Gökhan ÖZSOY Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Đlköğretim

Detaylı

Öğretmenlik Programlarındaki Öğrencilerin ÖSS Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öğretmenlik Programlarındaki Öğrencilerin ÖSS Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2011, 2(1), 155-163 Öğretmenlik Programlarındaki Öğrencilerin ÖSS Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İsmail KARAKAYA

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

RASCH MODELİ İLE ELDE EDİLEN YETENEK ÖLÇÜLERİNİN NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

RASCH MODELİ İLE ELDE EDİLEN YETENEK ÖLÇÜLERİNİN NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA RASCH MODELİ İLE ELDE EDİLEN YETENEK ÖLÇÜLERİNİN NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA Yr. Doç. Dr. Giray BERBEROĞLU (*) Giriş Psikometrik testlerden elde edilen ham puanların karşılaştırılmaya elverişli hale

Detaylı

INVESTIGATION OF RELATIONS BETWEEN ÖSS SCORES AND QUALIFICATION SCORES(HEARING AREA, VOCAL AREA, INSTRUMENT AREA) IN THE SPECIAL QUALIFICATION TESTS

INVESTIGATION OF RELATIONS BETWEEN ÖSS SCORES AND QUALIFICATION SCORES(HEARING AREA, VOCAL AREA, INSTRUMENT AREA) IN THE SPECIAL QUALIFICATION TESTS Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, sayı:1, 133-144 (Haziran 2006) ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA ÖSS PUANI İLE YETENEK PUANLARI (İŞİTME ALANI, SES ALANI, ÇALGI ALANI) ARASINDAKİ

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University. Company Logo

17/01/2015. PowerPoint Template. Dr. S.Nihat ŞAD LOGO. İnönü University.  Company Logo PowerPoint Template LOGO Dr. S.Nihat ŞAD İnönü University www.thmemgallery.com Company Logo 1 Contents www.thmemgallery.com geliştirme süreci Birey hakkında bilgi toplama yolları lerin sınıflandırılması

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 4.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Ranj Çeyrek Kayma Çeyrekler Arası Açıklık Standart Sapma Varyans

Detaylı

Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları

Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik CE 205 Güz 3 0 0

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÜNİVERSİTE İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE YÖNELİK TUTUMLARIYLA, SINAVLAR, OKULUN FİZİKSEL

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ. 2010 DGS Puan Türleri ve Kontenjanlar

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ. 2010 DGS Puan Türleri ve Kontenjanlar T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2010 DGS Puan Türleri ve Kontenjanlar ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ KONT 2009-DGS EN KÜÇÜK PUANI PROGRAM ADI KOŞULLAR Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 15

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448, 2005 İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği Recep BİNDAK Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü Siirt

Detaylı