FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN (Ünite 3) Nalan SAKIZLI (Ünite 4) Dr. Nimet ERS N (Ünite 5) Ö r.gör.dr. Mehmet Sinan ERGÜVEN (Ünite 6) Editör Doç. Coflgül YÜKSEL ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Gülcan Ergün Grafikerler Ayflegül Dibek Hilal Küçükda aflan Gülflah Y lmaz Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Foto raf ve Video Proje Gelifltirme ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Aral k 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kültür ve Sanat Programlar nda Proje Gelifltirme... 2 PROJE TANIMI... 3 Projenin Özellikleri... 4 Proje Örnekleri... 4 Proje Yaflam Döngüsü... 5 PROJE GEL fit RME... 5 Bir Fikrin Do uflu... 5 Araflt rma Aflamas... 7 çerik Araflt rmas... 7 Hedef Kitle Araflt rmas... 8 Planlama Aflamas... 9 PROJE ÖNER S N N RAPORLAfiTIRILMASI... 9 Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Portfolyo Tasar m PORTFOLYO TASARIMI Portfolyo Haz rlama Süreçleri FARKLI ORTAMLARDA PORTFOLYO SUNUMU CD veya DVD Ortam nda Portfolyo Haz rlama Web Ortam nda Portfolyo Haz rlama Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bir Fotoröportaj Projesi G R fi Fotoröportaj n Tan m ve Kapsam Fotoröportajc n n Özellikleri FOTORÖPORTAJ PROJES N N AfiAMALARI fl Plan Konuyu Seçmek Seçilen Konuyu Araflt rmak Çekim Haz rl ve Proje Yaz m Çekim Yay n ve Da t m ÖRNEK PROJE: ALTIN YOLLAR - P R RE S N Z NDE Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Belgesel Yap mlar n Projelendirilmesi BELGESEL YAPMAK Ç N B R F KR M VAR Belgesel Sinema Ve Yap m Süreçleri Üzerine Birkaç Not Belgesel Film Yap m nda Araflt rman n Önemi BELGESEL YAPIM PROJE DOSYASI Proje Dosyas n n fllevleri v 1. ÜN TE 2. ÜN TE 3. ÜN TE 4. ÜN TE

4 iv çindekiler Bir Fikirle Yola Ç kman n Önemi Proje Dosyas n n çeri inin Oluflturulmas Proje Dosyas n n Haz rlanmas ÖRNEK PROJE DOSYASI: CUMHUR YET N HAYALLER Bu Belgeseli Yapma Fikrinin Do uflu Ön Araflt rma Sürecinde Gerçeklefltirilen Çal flmalar Proje Dosyas ve Yap m Süreci liflkisi Üzerine Birkaç Not Özet Kendimizi S nayal m S ra Sizde Yan t Anahtar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar ÜN TE 6. ÜN TE Bir Televizyon Program Tasarlamak TELEV ZYON Ç N PROJE GEL fit RME Televizyon Program Projesi Program Fikri TELEV ZYON PROGRAMI PROJE DOSYASI Program Önerisi Haz rlama Program Önerisi Drama Önerisi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Reklam ve Tan t m Projesi Gelifltirme G R fi REKLAM VE TANITIM PROJES GEL fit RME Brief Durum Analizi Hedef Kitle Analizi Demografik De iflkenler Psikografik De iflkenler Reklam/ letiflim Hedefi Yarat c Strateji Reklam Kampanyas n n Tonu Reklamda Anlat m Biçimi Medya Planlama ÖRNEK B R REKLAM VE TANITIM PROJES - FIERY Durum Analizi Hedef Kitle Analizi letiflim Hedefi Yarat c Strateji Yarat c fller Medya Planlama Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Ekler...114

5 Önsöz v Önsöz Özgün ürün, hizmet ya da sonuçlar yaratmak için üstlenilmifl geçici çabalar olarak tan mlanan proje, geçmifli çok eskilere dayanan bir kavram. nsano lunun ilk topluluk halinde yaflamaya bafllad zamanlara kadar gidiyor. M s r n simgesi durumundaki piramitlere bakal m örne in. Bafllang çta firavunlar n kurdu u hayal ve önlerinde uzay p giden çöl vard. Bu hayalin gerçekleflmesiyle birlikte binlerce y ld r ayakta duran özgün eserler, piramitler ç kt ortaya. Bu hayal birden bire gerçek olmad kuflkusuz. Büyük piramidin yap lmas için hiyerarflik bir flekilde organize edilmifl, kiflilik iki gruptan oluflan ve ustal k derecelerine göre s - n fland r lm fl M s rl çal flm flt. Bu müthifl bir rakamd. Sadece çal flan insan say - s n tahmin etmeye çal flmak bile insan etkilemeye yetiyordu. Sonuçta Keops ortaya ç kt. Ama bafllang çta Keops ad verilen bu büyük piramit de bir hayaldi. K saca öncelikle hayal etmek gerekiyor. Hayal gerçek olabilir mi? Bu sorunun yan t n n olumlu olabilmesi için de sorununu net bir biçimde anlatan bir proje dosyas haz rlanmal. Biz Foto raf ve Video Proje Gelifltirme ad n verdi imiz bu kitab oluflturmaya çal fl rken hayallerini özgün yap tlara dönüfltürmüfl yazarlarla çal flmaya özen gösterdik. Yazarlar m z n çal flt klar alanlarla ilgili deneyimlerini paylaflmalar yla üniteler olufltu. Portfolyo Tasar m, Bir Fotoröportaj Projesi, Belgesel Yap mlar n Projelendirilmesi, Bir Televizyon Program Tasarlamak, Reklam ve Tan t m Projesi Gelifltirme bu kitab oluflturan üniteler. Prof. Dr. Levend K l ç ile bu kitap konusundaki ilk konuflmalar m z hat rl yorum. Bir hayaldi. Ama flimdi kitap elinizde. Hayallerinizi gerçek k lmak mümkün. Bunun yolu da iyi bir proje gelifltirmekten geçiyor. yi çal flmalar diliyorum. Editör Doç. Coflgül YÜKSEL

6 1FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Proje kavram n aç klayabilecek, Projenin özelliklerini s ralayabilecek, Proje yaflam döngüsünü tan mlay p, bu süreci oluflturan aflamalar ifade edebilecek, Proje gelifltirme kavram n tan mlay p, proje gelifltirme aflamalar n n hangi basamaklardan olufltu u sorusunu yan tlayabilecek, Projeyi raporlaflt rma ad mlar n uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Proje Proje Yaflam Döngüsü Proje Gelifltirme Tema (Ana Fikir) Konu Bilimsel Araflt rma Yöntemi Projenin Raporlaflt r lmas çindekiler Foto raf ve Video Proje Gelifltirme Kültür ve Sanat Programlar nda Proje Gelifltirme PROJE TANIMI PROJE GEL fit RME PROJE ÖNER S N N RAPORLAfiTIRILMASI

7 Kültür ve Sanat Programlar nda Proje Gelifltirme PROJE TANIMI Bir foto raf sergisini gezerken, her bir foto raf n sergi salonuna getirilmesi için ne kadar çok emek harcand n hiç düflündünüz mü? Peki, esas emek harcanan bölümün masa bafl nda geçen bölüm oldu unu? Konuyu seçmenin, araflt rma, iliflkilendirme, gözlem ve çekim a ac n oluflturma sürecinin ne denli düflün yo un bir süreç oldu unu tart flt n z m? Bir de bir sinema salonuna gidip bir ç rp da izleyip tüketiverdi iniz filmleri düflünün. Yönetmen ya da yap mc yönetmen olarak kocaman harflerle yaz lan ismin ne denli çok emek harcad n bir hayal etmeye çal fl n. Bunu yaparken t pk foto raf sanatç s gibi film yönetmeninin de esas çabay tasar m aflamas ndayken harcad n her zaman hat r n zda tutun. K saca ister foto raf ister film olsun bir kültür ve sanat program ortaya koymak istiyorsan z öncelikle düflünüp, araflt r p, desenleyip bir proje gelifltirmeniz gerekecektir. Proje dedi imiz kavram n geçmiflinin ise çok eskilere dayand n söyleyebiliriz. nsano lunun ilk topluluk halinde yaflamaya bafllad günlerden itibaren yaflam n içine girmifl bir kavramd r. Günümüzde hâlâ ihtiflamla yükselen piramitler, antik dönemin kokusunu hissettiren su kemerleri, tap naklar çok ciddi bir planlama ve koordinasyon becerisi sonucu ortaya ç km fl eserlerdir. Proje kavram n n farkl kaynaklarda farkl tan mlar yla karfl laflabiliriz, ancak genel anlamda proje, soruna özel, bir defaya özgü oluflturulan, belli bir zaman... dâhilinde hedefe ulaflmay sa layan ifllemler bütünü fleklinde tan mlanabilir (Albayrak, 2005, s:3). Project Management Institute (Proje Yönetim Enstitüsü) ise projeyi, özgün ürün, hizmet ya da sonuçlar yaratmak için üstlenilmifl geçici çabalar fleklinde tan mlar (PMI, 2000, s:4). K saca söylemek gerekirse proje; Faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendiren, Zaman ve kaynak planlamas na olanak sa layan, zleme ve de erlendirme olana sunan, Kaynak bulunmas na yard mc olan, Hedeflere ulafl lmas n n önündeki risklere ve engellere iliflkin bilgi sahibi olunmas na ve gerekli önlemlerin al nmas na f rsat tan yan, Fikrin anlat m n ve desteklenmesini kolaylaflt ran, Sonuçlar n sürdürülebilirli ini artt ran, (Aydemir, Demircan, Salman, 2011,s:4) Mutlaka bir bafllang ç ve bitifl tarihi olan çal flmad r. Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) projeyi özgün ürün, hizmet ya da sonuçlar yaratmak için üstlenilmifl geçici çabalar biçiminde tan mlar.

8 4 Foto raf ve Video Proje Gelifltirme Projenin Özellikleri Proje Yönetim Enstitüsü, projenin temel özelliklerini flu flekilde s ralamaktad r; Geçicidir: Projenin geçicili i dendi inde anlafl lmas gereken, her projenin belli bir bafllang ç ve bitifl zaman oldu udur. Bir baflka söyleyiflle her proje bir noktada son bulur. Projenin bitifl zaman geldi inde projede belirlenen amaçlara ulafl lm fl, görev tamamlanm fl ya da projede belirtilen amaçlara ulafl lamayaca anlafl lm fl demektir. Böyle bir durumda proje iptal edilir. Örne in, Belgesel Yap mlar n Projelendirilmesi ünitesinde yer alan Cumhuriyetin Hayalleri adl örnek proje amaç, yaklafl m, kapsam ve içerik, filmsel anlat m, yap m aflamalar ve disiplinler, araflt rma, arfliv-dokümantasyon ve deflifre çal flmalar, dan flmanlar gibi alt bafll klardan oluflan proje öneri dosyas n n sunumuyla bafllar. Sponsor taraf ndan projenin kabul edilip çekimlerin yap lmas, kurgunun tamamlanmas ve Cumhuriyetin 75. Kurulufl y l dönümünde gösterilecek band n teslimiyle birlikte proje tamamlanm fl olur. SIRA S ZDE Bir projenin SIRA geçici S ZDE olma özelli ini farkl proje örnekleri üzerinden tart fl n z. 1 Özgün Ürün Üretir: Proje sonucu ortaya ç kan eserin özgün olmas, projenin DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M önemli özelliklerinden birisidir. Örne in gelifltirilen pek çok proje sonucu birçok belgesel film üretilir. Ama her eser birbirinden konu, tema, biçim yönünden farkl SORU özellikler tafl r. SORU Ele al nan konu ayn oldu u zamanlarda bile filmin ana fikri, bize söylemek istedi i söz farkl olabilir. Örne in, II. Dünya savafl yla ilgili yap lm fl D KKAT filmlerin say s D KKAT oldukça fazlad r, ancak her biri farkl amaçlara, farkl yaflamlara, farkl ana fikirlere e ilir. Basamakl Ayr nt land rma: Projenin basamakl olmas, ad m ad m ilerledi- SIRA S ZDE SIRA S ZDE Projenin temel özellikleri i ve düzenli olarak yükseldi i anlam na gelir. Ayr nt land rma ise detaylar çözmek ve gelifltirmek anlam ndad r. Projenin bu özelli i, iyi gelifltirilmifl her projenin geçici olmas, özgün ürün üretmesi ve AMAÇLARIMIZ ad m ad m ilerledi ini ve her ad m n ayr nt lar yla tan mland n gösterir. Örne in ayr nt land r lm fl bir belgesel AMAÇLARIMIZ basamaklardan oluflmas film projesinden örnek verecek olursak, bir fikrin do uflu, araflt rma, biçiminde s ralanabilir. planlama, çekim gibi basamaklardan oluflan sürecin her bir aflamas ayr nt l planland nda K sonraki T A Pbasamakta sorun yaflanmayacak veya yaflanmas olas sorunlar K T A P en aza indirilecektir. K saca basamaklara ayr lmas ve her bir basama n detayl planlanmas projeyi proje yapan temel özelliklerden biridir. TELEV ZYON Bu noktada TELEV ZYON yan tlanmas gereken soru, devam eden faaliyetlerle proje aras nda ne fark vard r? sorusudur. S ralanan proje özelliklerinden hareketle projeler, geçici, bafllay p biten faaliyetlerken, devaml faaliyetlerin bitifl süresi yoktur. Proje ile devaml faaliyetler aras nda bir di er fark da her bir projede özgün bir ürün ortaya ç karken, NTERNET NTERNET devaml faaliyetler sonucunda ise benzer, birbirinin ayn ürünler ortaya konur. Ulusal yay n yapan TV kanallar n düflünürsek, haber programlar devaml ürünlere örnek verilebilir. Diziler ise bafllay p biten, özgün ürünler ortaya koyan, basamakl ayr nt land r larak gerçeklefltirilen projelerdir. Proje Örnekleri Bir reklam firmas n n yeni bir ürünün tan t m için TV Reklam spotlar haz rlamas. Kaybolan el sanatlar konusunda bir fotoröportaj haz rlamak. Türkiye de kad na yönelik fliddet konusunda bir film projesi gelifltirmek.

9 1. Ünite - Kültür ve Sanat Programlar nda Proje Gelifltirme 5 Proje Yaflam Döngüsü Proje yaflam döngüsü, bir proje fikrinin ortaya ç kmas ndan projenin tamamlanmas na kadar geçen süre içinde gerçeklefltirilen tüm aflamalar ifade eder. Projenin tan mlanmas, plan yap lmas, iflin uygulanmas ve projenin kapat lmas na kadar do rusal olarak ilerlemesini ifade eden kavramd r. Eser Sunumu Bir Fikrin Do uflu fiekil 1.1 Proje yaflam döngüsü Projenin Gerçeklefltirilmesi Araflt rma Aflamas Projeye Kaynak Bulunmas Planlama Aflamas Her bir proje için farkl yaflam döngüsü tan mlanabilir. Genelde üç aflama olarak ifade edilen proje yaflam döngüsünü oluflturan aflamalar, bafllang ç aflamas, geçifl aflamas ve sonuç aflamas olarak s ralanabilir. Kültür ve Sanat programlar için proje yaflam döngüsünü oluflturan aflamalar ise flöyledir: Bir fikrin do uflu Araflt rma aflamas Planlama aflamas Projeye kaynak bulunmas Projenin gerçeklefltirilmesi Eser sunumu Proje yaflam döngüsü, bir proje fikrinin ortaya ç kmas ndan projenin tamamlanmas na kadar geçen süre içinde gerçeklefltirilen tüm aflamalar ifade eder. Projenin tan mlanmas, plan yap lmas, iflin uygulanmas ve projenin kapat lmas na kadar do rusal olarak ilerlemesini ifade eden kavramd r. Bir fotoröportaj projesinin yaflam döngüsünü oluflturmaya çal fl n z. SIRA S ZDE PROJE GEL fit RME SIRA S ZDE Proje gelifltirme kavram n n düflünüp tasarlamak oldu unu dikkate DÜfiÜNEL M al rsak, bizim DÜfiÜNEL M ele alaca m z aflamalar n, bir fikrin do uflu, araflt rma ve planlama aflamas oldu- unu söyleyebiliriz. SORU SORU Bir projenin ilk cümlesinden Bir Fikrin Do uflu son cümlesine dek D KKAT anlat lmak istenen D KKAT süreç Bu süreçte öncelikle yan tlanmas gereken soru ne söyleyece im sorusudur. Bir içerisinde enine boyuna baflka söyleyiflle projenin temas ne olacakt r? Tema, film, foto raf, reklam vs. gerçeklefltirildi inde verilmek istenen temel mesaj simgeler. Daha SIRA ayr nt l S ZDE ifllenen, gelifltirilen, projenin özünü yaratan, içeri ini tan mlamaya SIRA S ZDE oluflturan, bir konuya ba l çal fl rsak; Bir projenin ilk cümlesinden son cümlesine dek anlat lmak iste- olarak anlat lan ana düflünceye, egemen olan nen, süreç içerisinde enine boyuna ifllenen, gelifltirilen, projenin özünü yaratan, AMAÇLARIMIZ görüfle, iletiye, içeri ini oluflturan, bir konuya ba l olarak anlat lan ana düflünceye, egemen olan ö retiye tema, ana fikir, önerme görüfle, iletiye, ö retiye tema, ana fikir, önerme denir (Akyürek, 2008, s:82). denir. K T A P 2 K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

10 6 Foto raf ve Video Proje Gelifltirme Foto raf 1.1 Suç ve Ceza kitap kapa. Dostoyevski Suç ve Ceza adl roman n bir gazete haberinden esinlenerek yazm flt r. Haberde bir üniversite ö rencisinin (Raskolnikov) tefeci bir kad n öldürmesiyle ilgili bilgi yer almaktad r. Dahi yazar bu haberden hareketle hiçbir suçun cezas z kalmayaca fleklinde ifade edilebilecek bir temay iflleyen eserini yazar. Her gün karfl lafl lan haberlerden biri olan bu haber, Dostoyevski nin bir baflyap t yaratmas na neden olur. Kendi yaflam deneyimlerinden, günlük yaflam ya da günlük deneyimler s ras nda karfl lafl lan herhangi bir olaydan, roman, öykü, tiyatro oyunu, gazete haberinden bir tema ç kar labilir. Ancak bir cümlenin, bir sözün program fikrine kaynak olabilmesi için, yap mc n n o cümle ya da sözü ba layabilece i bir birikime de sahip olmas gerekir. Konu ise, filmde, foto rafta canland - r lan somut olayd r. Ayn tema farkl konular ifllenerek aktar labilir. Örne in Flaherty nin Kuzeyli Nanook (Nanook of The North) filmini ele alacak olursak ana fikri insan n do ayla mücadelesini ona uyum sa layarak kazand fleklinde özetleyebiliriz. Bu filmde konu olarak bir Eskimo ailesinin yaflam seçilmifltir, oysa bu ana fikir çölde yaflayan bir Bedevi ailenin yaflam üzerinden de verilebilirdi. Foto raf 1.2 Kuzeyli Nanook. Flaherty nin yönetmenli ini yapt Kuzeyli Nanook adl filmde insan n do ayla mücadelesini, ona uyum sa layarak kazand fleklinde ifade edilebilecek bir ana fikri iflledi i söylenebilir. Ayn konu farkl temalar n anlat m n da kaynakl k edebilir. II. Dünya savafl ndan örnek verecek olursak, Leni Riefenstahl n yönetmenli ini yapt tam bir propaganda belgeseli örne i olan radenin Zaferi Hitler dönemi yönetimini göklere ç karan bir çal flmad r. Ayn konuyu, II. Dünya savafl n ele alan, Roman Polanski nin yönetmenli ini yapt Piyanist filminde Hitler yönetimi, savafl y llar nda yaflanan s k nt lar n sorumlusu olarak tan t l rken, Riefenstahl n filminde Hitler in önderlik etti i bir baflar öyküsü anlat lmaktad r. Neyi anlataca m sorusunun netleflmeye bafllamas yla birlikte yan tlanmas gereken soru nas l sorusu olur. Hayal kurma süreci de denilebilecek bu aflamada e er bir film ile mesaj m z aktarmak, sözümüzü söylemek istiyorsak, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, besteci ve film üretim sürecinde görev alacak di er uzmanlarla toplant lara bafllan r. Bunlar, filmin anlat m dili ve biçimi hakk nda karar-

11 1. Ünite - Kültür ve Sanat Programlar nda Proje Gelifltirme 7 lar n verildi i toplant lard r. Ana fikri ve konusu belirlenmifl bir projenin sahip olaca anlat m diline bu toplant lar sonucunda karar verilir. Filmin gerçekleflmesinde temel görev üstlenen ekip elemanlar n n çekimlerin gerçeklefltirilece i mekânlarda yapaca gözlem ve araflt rmalar hayal kurma sürecini olumlu etkileyecek etkenlerdir. Görüntü yönetmeni bu toplant lar s ras nda belirlenen konu ve ana fikri görsel olarak nas l yans taca sorusunun yan tlar n arar. Di er yanda bir fotoröportaj projesini oluflturdu unuzu varsayal m. Konu ve bu konu üzerinden söyleyece iniz sözü, ana fikri tasarlad ktan sonra elinizdeki arac, foto raf kullanarak bu mesaj bu konu üzerinden nas l söyleyece inizi tart flmaya bafllars n z. flte bu nas l yapmal y m sorusuna yan t vermeye çal flt n z süreçtir. Gerçekten de tasar m süreci de diyebilece imiz bu süreç, tam anlam yla hayal kurma sürecidir. ster bir foto raf projesi gerçeklefltirme peflinde olun, isterseniz derdiniz bir TV program ya da bir belgesel üzerinden bir mesaj iletmek olsun, bu aflamada sanatç n n masas nda, s n rlar n koyarak belirledi i bir konu ile ana fikir, bir de gerçeklefltirece i projenin hayali vard r. Araflt rma Aflamas Araflt rma, problemlere güvenilir çözümler aramak amac yla, planl ve sistemli olarak, verilerin toplanmas, çözümlenmesi, yorumlanarak de erlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir (Karasar;1982,s.21). Bir baflka söyleyiflle, araflt rmalar genelde bir gereksinimle bafllar ve yaflanan belirli süreçlerden sonra rapor yaz m yla sona erer. Tan mda belirtildi i gibi araflt rma, planl ve sistemli bir eylem oldu una göre, öncelikle do ru sorunun sorulmas gerekecektir. Bu aflamadaki do ru soru ise Neyin, kime, hangi amaçla söylenmek istedi i dir. Neyi sorusuna al nacak yan t içerik konusundaki bilgileri, Kime sorusuna al nacak yan t hedef kitle ile bilgileri aktar r. Hangi amaçla sorusuna al nacak yan t da genel amac gösterir. çerik Araflt rmas çerik araflt rmas ile birlikte Neyi sorusunun yan tlar al nmaya çal fl l r. Kullan - lacak araflt rma yöntemleri ise görüflme, yaz flma (anket), gözlem ve alan okumalar d r. Görüflme: Sözlü iletiflim yoluyla veri toplama tekni idir. Bu aflamada daha çok alan uzmanlar, alan uygulay mc lar ya da seçilen konunun do rudan muhatab olan kiflilerle yap l r. Görüflme s ras nda sorulacak sorular; Ne tür bilgi istendi ini aç kça belirten, sorular n yöneltildi i kifli taraf ndan kolayca anlafl labilen sorular olmal d r. Her bir soru tek bir amac yan tlayacak flekilde sorulmal d r. Sorular yans z olmal, görüflme yapan n düflüncelerini içermemelidir. Görüflme yap lan kiflinin verebilece i türden sorular olmal d r (Karasar;1982,s ). Toplumsal tarihi insan öyküleri üzerinden kavramaya çal flan bir belgesel yap m türü olan sözlü tarihi yöntem olarak benimsemifl Mandolinli K z filminden örnek verelim y llar aras nda köye ö retmen yetifltirme konusunda kendine özgü bir e itim yöntemi belirlemifl olan köy enstitülerini kendine konu edinen bu film, o dönem kurulmufl ve e itim veren 21 köy enstitüsünü evren olarak belirler. Örneklem olarak da çok farkl bölgelerde faaliyet gösteren (Kars Cilavuz ve zmir K z lçullu gibi) enstitülerden seçilen 32 mezunla aç k uçlu görüflme Araflt rma aflamas nda sorulacak ve araflt r lacak soru, neyi, kime, hangi amaçla söylemek istiyorum sorusudur. çerik araflt rmas yap lmas nda kullan lan yöntemler görüflme, yaz flma (anket), gözlem ve alan okumalar fleklinde s ralanmaktad r. Görüflme, sözlü iletiflim yoluyla veri toplama tekni idir. Yaz flma (anket), yaz l iletiflim yoluyla veri toplama tekni idir. Gözlem ise belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve koflula iliflkin bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmifl bir bak fl ve dinleyifltir. Çevreyi gözleyerek yap labildi i gibi belge tarama biçiminde de yap labilir. Alanyaz n taramas, araflt r lan konuyla ilgili tüm çal flmalar n incelenerek veri toplanmas d r.

12 8 Foto raf ve Video Proje Gelifltirme Foto raf 1.3 Mandolinli K z. Görüflme tekni inin yo un olarak kullan ld Mandolinli K z filminde sorular n anlafl l r olmas na, görüflülen kiflinin yan tlayabilece i sorular n seçilmesine özen gösterilmifltir. yap l r. Bu görüflmeler s ras nda haz rlanan sorular n konuflulan kifliler taraf ndan kolayca anlafl labilir olmas na özen gösterilmifl, görüflme s ras nda da do açlama sorular n bu özelli i tafl mas na dikkat edilmifltir. Görüflmeci görüflme s ras nda yans z davranmaya özen göstermifl, görüflülen kiflinin yan t veremeyece i düflünülen sorular görüflülen kifliye yöneltilmemifltir. Yaz flma (anket): Yaz l iletiflim yoluyla veri toplama tekni idir. En yayg n olarak kullan lan ankettir. Anketler, yap land r lm fl sorular arac l yla seçeneklere dayal bilgi toplamay öngören yaz flma türüdür. Görüflme tekni i için haz rlanan sorularda özen gösterilmesi gereken ilkeler, anket sorular n n haz rlanmas için de geçerlidir. Gözlem: Gözlem; belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve koflula iliflkin bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmifl bir bak fl ve dinleyifltir. Çevreyi gözleyerek yap labildi i gibi belge tarama biçiminde de yap labilir (Aktaran: Karasar;1982,s.164). Örne in, Mandolinli K z (2004) adl belgesel filmin araflt rma aflamas nda eski köy enstitüleri gezilmifl, arflivlerde bulunan belge ve foto raflar incelenip önemli olanlar kaydedilmifltir. Alanyaz n Taramas : Araflt r lan konuyla ilgili tüm çal flmalar n incelenerek veri toplanmas d r. Kaynaklar n bulunmas, h zl okunup, notlar ç kar lmas ve de- erlendirme ifllemlerini kapsar. Yap lan tüm bu araflt rmalardan sonra Neyi sorusunun yan tlar belirmeye bafllar. Hedef Kitle Araflt rmas Bu araflt rma, Kime sorusunu yan tlamak için yap lan bir araflt rmad r. Hedef kitle araflt rmas n n temel amac, izleyicilerin özelliklerini saptamakt r. K saca hedef kitlenin en bafltan belli olmas gerekir. Peki, bu hedef kitle hangi özellikleri tafl - maktad r? flte burada yap lacak hedef kitle araflt rmas, bu temel amaca hizmet edecek bir araflt rmad r. Bulunmak istenen özellikler ulafl lmak istenilen belirli izleyici tipi nedir?, yafl aras ndaki gençler, daha büyük yafl grubu, aileler, ev kad nlar çal flan erkek ya

13 1. Ünite - Kültür ve Sanat Programlar nda Proje Gelifltirme 9 da kad nlar. Genel kitle iletiflim araflt rmalar nda, toplumsal araflt rmalarda izleyici tipi, demografik özellikler (cinsiyet, yafl, gelir vb.), çevresel özellikler (Zettl;1984,s ) fleklinde s ralanabilir. K saca, hedef kitlenin cinsiyet ve yafllar, ö renim durumlar, sosyo-ekonomik koflullar, geçmifl deneyimleri, kat ld klar programa iliflkin beklenti ve tutumlar, özel ilgi alanlar, yetenekleri, programa kat lmadan önceki bilgi düzeyleri, güdülenme düzeyleri gibi konularda araflt rma yapmak gerekir. çerik ve hedef kitle araflt rmalar sonucunda Kime ve Neyi sorular aç kl k kazanmaya bafllar. Planlama Aflamas Planlama aflamas, tüm araflt rmalar n tamamlan p elde edilen verilerin mant kl bir çerçeveye oturtuldu u aflamad r. Projenin hangi kaynaklarla, hangi sürelerde, kimler taraf ndan gerçeklefltirilece i bu aflamada belirlenir. Bir baflka söyleyiflle planlama özünde gereksinimlere iliflkin sorular sorma ve bu sorular yan tlama, daha sonra bu yan tlar sistemli biçimde örgütleyerek uygulamaya yönelik bir çizelge ç karma iflidir. Demek ki, öncelikle gereksinimlerin saptanmas, sonra bu gereksinimlerin karfl lanma yollar n n araflt r lmas ve belirlenmesi, daha sonra bunlar n uygun bir zamanlama yap larak kâ da dökülmesi gerekmektedir. Bu çal flma sistemli ve disiplinli çal flmaya al fl k biri taraf ndan hakk yla gerçeklefltirilebilir. Yap mc n n bu al flkanl edinmesi olmazsa olmaz bir kofluldur (Mutlu,1995,s:46-47). Biz burada bir belgesel film projesinin planlama aflamas ndan örnekler vererek konuyu aç klamaya çal flal m. Bir belgesel filmin planlama aflamas nda yap lacak çal flmalar birkaç bafll k alt nda ele al nabilir. Bunlardan ilki çekimi gerçeklefltirecek ekip elemanlar n n belirlenmesidir. Bir di er çal flma teknik alt yap n n oluflturulmas d r. Görüntü yönetmeninin belirlenen ana fikir ve konuyu nas l görsellefltirece i sorusuna verdi i yan tlar do rultusunda teknik donan m belirlenir. Bir baflka söyleyiflle kamera, objektifler, filtreler, fl k malzemeleri, flaryo, vinç gibi araçlar, ses kayd için gerekli donan m çekim için haz rlan r, di er yanda yap m çal flmalar sürdürülür. Bunlar çekim için gerekli resmi izinlerin al nmas, çekim ekibinin konaklama, yeme, ulafl m gereksinimlerinin nas l karfl lanaca n n belirlenmesi gibi ifllemlerdir. Tüm bu kapsaml çal flmalar n ard ndan bir bütçe haz rlan r. Projenin gerçeklefltirilmesi s ras nda çal flt r lan personel, araç-gereç ve di er kalemler (mekân/dekor; aksesuar; seyahat masraflar ; yiyecek içecek gibi yap m masraflar, vb.) çok ciddi harcamalara neden olacakt r. Dolay s yla gider-gelir dengesini sa l kl bir flekilde tutturabilmek, projeler için yap lacak harcamalar n bir genel bütçe içinde de erlendirilebilmesini gerektirir. Bunun için de her projenin ayr nt l biçimde bütçelenmesi gerekir. Tahmini bütçe, bir proje önerisinin kabul edilip edilmemesinde en önemli etkenlerin bafl nda gelir. Bu konudaki örnek bir çal flmay EKLER bölümünde bulabilirsiniz. Planlama özünde gereksinimlere iliflkin sorular sorma ve bu sorular yan tlama, daha sonra bu yan tlar sistemli biçimde örgütleyerek uygulamaya yönelik bir çizelge ç karma iflidir. PROJE ÖNER S N N RAPORLAfiTIRILMASI Konunun ve kullan lacak arac n özelliklerine göre farkl l klar göstermesine karfl n ortalama bir proje öneri dosyas nda yer almas gereken bafll klar bafll k, içindekiler, projenin amac ve projenin öteki bölümlerini kapsayan girifl ve bütçe fleklinde s ralanabilir.

14 10 Foto raf ve Video Proje Gelifltirme Bafll k Bafll k, projenizin bütün özetini içinde bar nd ran, temayla ilgili ipuçlar n hemen ça r flt ran bir özellikte olmal d r. K sa ve ak lda kal c bir ad bulunmas nda yarar vard r. çindekiler Okuyana raporun hangi bölümlerden olufltu unu göstermesi aç s ndan önemlidir. Projenizi okuyan kifliler genellikle ilk okumada h zla göz atm fl olacaklard r. Dönüp tekrar bakmak istediklerinde tüm projeyi bafltan sona okumak yerine, sorular na yan t olacak bölümü aç p okumalar na ön ayak olacak bölüm, içindekiler bölümüdür. Girifl Girifl bölümü projenin amac n n aç kland bölüm ile projenin ana hatlar yla özetlendi i bölümden oluflur. Projenin Amac : Proje sorununun en somutlaflt yer amaç bölümüdür. E er projenin amac n tek bir cümle ile yetkin bir biçimde ifade edebiliyorsak projemiz hakk nda yeterli araflt rmay yapm fl z demektir. Örne in Cumhuriyetin Hayalleri belgeseline bakal m. Bu projenin amac insanlar n, her fleyden önce düflüncelerinde kurduklar ve tüm olanaks zl klara ra men diri tuttuklar ve bugün bizlerin Cumhuriyet kufla ruhu olarak adland rd m z tutku belgeselin omurgas n oluflturacak fleklinde ifade edilmektedir. Araflt rma sürecinde cumhuriyet kufla ruhu denebilecek tutkunun varl yakalanm fl ve bu duyguyu di er insanlarla paylaflmak için bir belgesel film haz rlanmas planlanm flt r. Kuflkusuz böyle bir ruhu yans tabilmenin en do ru yöntemi de sözlü tarih denilen yöntem olacakt r. Böylece görüldü ü gibi projenin amac net ifadelerle söylenebildi inde, anlat m dili, kullan lacak yöntem, hatta kullan lacak teknik donan m konusunda bile ipuçlar ortaya ç kmaktad r. Projenin Özeti: Girifl bölümünü oluflturan ikinci bölüm projenin özetidir demifltik. Proje öneri dosyas n n bundan önceki tüm bölümleri bünyesinde toplayan bölüm, özet bölümüdür. Projede söylenmek istenen ana fikrin (tema) ne oldu u, bu teman n hangi konu ifllenerek aktar laca özet bölümünde yer almas gereken ilk noktalard r. Araflt rma sürecinde elde edilen veriler, hedef kitleyle ilgili bilgiler, anlat m dili özet bölümünü oluflturur. Bütçe Bütçe, yap ma bir maliyet yükleyen her kalemin tek tek yaz ld bir listeden baflka bir fley de ildir. Gerçekçi bir bütçe haz rlamak için önce program projesini özenle ve ayr nt s yla düflünüp gelifltirmek, sonra bu proje için gerekli tüm masraf kategori ve kalemlerini bir ana liste üzerinde çal flmak gerekir (Mutlu, 1995,s:57-61). Bütçe ç karmada ilk ad m takvim ç karmakt r. E er bir belgesel ya da TV program yapma haz rl ndaysan z takvim ç karma aflamas nda, metin yazma, çekim yap lacak mekânlar n araflt r lmas, müzi in bestelenmesi, kayd, çekimin gerçeklefltirilmesi, kurgu için gereken süreler hakk nda gerçekçi varsay mlarda bulunman z gerekir. Sonuçta ortaya bir liste ç kar. Bu liste ne kadar süre çal fl laca, kimlerin nerelerde çal flaca konusunda temel bilgileri içerir. Bir bütçe temel olarak üç kategoride düzenlenir. lk kategori yarat c yap m elemanlar d r. kincisi teknik ve yap m elemanlar olurken, üçüncü kategoride yap m ve teknik giderler yer al r. Zaman n ve kimlerin çal flaca n n belirlenmesiyle birlikte bütçe oluflturmak için veriler ortaya ç km fl demektir.

15 1. Ünite - Kültür ve Sanat Programlar nda Proje Gelifltirme 11 Bütçeyi aflmamak için bir yap mc n n yap ma iliflkin her fleyi bütçeye dâhil etti- inden emin olmas gerekir. Her ayr nt y, ekibin içece i kahveden, konuklar n tafl nmas için kiralanacak arabaya kadar her fleyi düflünmek gerekir; çünkü her ayr nt para demektir. Unutulan küçük kalemlerin toplam öyle bir miktara ulaflabilir ki, di er yönlerden iyi haz rlanm fl ve yürütülmüfl bir projenin bütçe limitlerini çok fazla aflmas na neden olabilir (Mutlu, 1995,s:59). Tüm bu bafll klar n her proje dosyas nda bulunmas gerekmedi ini, baflvurdu- unuz alana göre dosyan z n farkl l k gösterece ine de inmifltik. Biz bu ünitede temel olarak proje kavram n ve genel özelliklerini anlatmaya çal flt k. Kitab n farkl bölümlerinde, konular n kendilerine özgü proje dosyalar n n nas l haz rland n ve bu dosyalar n sunumlar nda özen gösterilmesi gereken noktalar ayr nt lar yla bulabileceksiniz. Son söz olarak e er topluma söyleyece iniz bir sözünüz ya da paylaflmak istedi iniz bir mesaj n z varsa bu yolda at lacak ilk ad m bir proje dosyas haz rlamakt r. Bunun size iki yarar olacakt r. Projenizin sadece bir hayal de il, somut, elle tutulabilir, gerçeklefltirilebilir bir öneri olup olmad görme flans na sahip olacaks n z. Ayr ca fon, hibe ve destekleyici aray fllar için elinizde, düflüncenizi sistematik bir biçimde anlatan haz r bir dosya olacakt r. Anlafl l r, derdini iyi anlatan bir proje dosyas, hayalinize bir ad m daha yaklaflt n z n en iyi göstergesidir.

16 12 Foto raf ve Video Proje Gelifltirme Özet A MAÇ 1 A MAÇ 2 A MAÇ 3 Proje kavram n aç klayabilmek. Proje dedi imiz kavram n geçmifli çok eskilere dayanmaktad r. nsano lunun ilk topluluk halinde yaflamaya bafllad günlerden itibaren yaflam n içine girmifl bu kavram n farkl kaynaklarda farkl tan mlar yla karfl laflabiliriz. Bu çal flmada Project Management Institute nün (Proje Yönetim Enstitüsü) özgün ürün, hizmet ya da sonuçlar yaratmak için üstlenilmifl geçici çabalar fleklindeki tan m temel al nm flt r. Projenin özelliklerini s ralayabilmek. Proje Yönetim Enstitüsü, projenin temel özelliklerini geçicidir, özgün ürün üretir ve ayr nt land r lm fl ad mlardan oluflur, fleklinde s ralamaktad r. Projenin geçicili i dendi inde anlafl lmas gereken, her projenin belli bir bafllang ç ve bitifl zaman oldu udur. Özgün ürün üretim ifadesinden anlafl lmas gereken de proje sonucu ortaya ç kan eserin özgün olmas d r. Projenin basamakl olmas, ad m ad m ilerledi i ve düzenli olarak yükseldi i anlam - na gelir. Ayr nt land rma ise detaylar çözmek ve gelifltirmek anlam ndad r. Projenin bu özelli i, iyi gelifltirilmifl her projenin ad m ad m ilerledi ini ve her ad m n ayr nt lar yla tan mland n gösterir. Devam eden faaliyetlerle projenin birbirlerine kar flt - r lmamas gerekir. S ralanan proje özelliklerinden hareketle projeler, geçici, bafllay p biten faaliyetlerken, devaml faaliyetlerin bitifl süresi yoktur. Proje ile devaml faaliyetler aras nda bir di er fark da her bir projede özgün bir ürün ortaya ç karken, devaml faaliyetler sonucunda ise benzer, birbirinin ayn ürünler ortaya konur. Proje yaflam döngüsünü tan mlay p, bu süreci oluflturan aflamalar ifade edebilmek. Proje yaflam döngüsü, bir proje fikrinin ortaya ç kmas ndan projenin tamamlanmas na kadar geçen süre içinde gerçeklefltirilen tüm aflamalar ifade eder. Projenin tan mlanmas, plan yap lmas, iflin uygulanmas ve projenin kapat lmas na kadar do rusal olarak ilerlemesini ifade eden kavramd r. Her bir proje için farkl yaflam döngüsü tan mlanabilir. Genelde üç aflama olarak ifade edilen proje yaflam döngüsünü oluflturan aflamalar, bafllang ç aflamas, geçifl aflamas ve sonuç aflamas olarak s ralanabilir. Kültür ve Sanat programlar için proje yaflam döngüsünü oluflturan aflamalar ise flöyle s ralanabilir: Bir fikrin do uflu, Araflt rma aflamas, Planlama aflamas, Projeye kaynak bulunmas, Projenin gerçeklefltirilmesi, Eser sunumu. A MAÇ 4 A MAÇ 5 Proje gelifltirme kavram n tan mlay p, proje gelifltirme aflamalar n n hangi basamaklardan olufltu u sorusunu yan tlayabilmek. Proje gelifltirme kavram düflünüp tasarlamak fleklinde tan mlanabilir. Bir proje yaflam döngüsünün bir fikrin do uflu, araflt rma aflamas, planlama aflamas, projeye kaynak bulunmas, projenin gerçeklefltirilmesi, eser sunumu aflamalar ndan olufltu u belirtilmiflti. Bu noktadan hareketle proje gelifltirmenin aflamalar n n da bir fikrin do uflu, araflt rma ve planlama aflamas oldu u söylenebilir. Bir fikrin do uflu dedi imiz süreçte çal flman n temas (ana fikri) ve konusu hakk nda karar verilir. Tema, film, foto raf, reklam vs. gerçeklefltirildi inde verilmek istenen temel mesaj simgeler. Konu ise, filmde, foto rafta canland r lan somut olayd r. Ayn tema farkl konular ifllenerek aktar labilir. Ayn konu farkl temalar n anlat m - n da kaynakl k edebilir. Ana fikri ve konuyu belirleme çal flmalar yla birlikte projenin sahip olaca anlat m dili de belirlemeye bafllar. Proje gelifltirme sürecinde teman n ve konunun belirlenmesinin ard ndan araflt rma sürecine geçilir. Araflt rma, problemlere güvenilir çözümler aramak amac yla, planl ve sistemli olarak, verilerin toplanmas, çözümlenmesi, yorumlanarak de erlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci biçiminde tan mlan r. çerik konusunda ve hedef kitle hakk nda yap lacak çal flmalar kapsar. çerik araflt rmas ile birlikte Neyi sorusunun yan tlar al nmaya çal fl l r. Kullan lacak araflt rma yöntemleri ise görüflme, yaz flma (anket), gözlem ve alan okumalar d r. Hedef kitle araflt rmas, Kime sorusunu yan tlamak için yap lan bir araflt rmad r. Hedef kitle araflt rmas n n temel amac, izleyicilerin özelliklerini saptamakt r. Planlama aflamas, tüm araflt rmalar n tamamlan p elde edilen verilerin mant kl bir çerçeveye oturtuldu u aflamad r. Projenin hangi kaynaklarla, hangi sürelerde, kimler taraf ndan gerçeklefltirilece i bu aflamada belirlenir. Projeyi raporlaflt rma ad mlar n uygulayabilmek. Konunun ve kullan lacak arac n özelliklerine göre farkl l klar göstermesine karfl n ortalama bir proje öneri dosyas nda yer almas gerekenler; bafll k, içindekiler, projenin amac n ve özeti kapsayan girifl, bütçe fleklinde s ralanabilir.

17 1. Ünite - Kültür ve Sanat Programlar nda Proje Gelifltirme 13 Kendimizi S nayal m 1. Afla dakilerden hangisi proje tan m na uygun bir etkinliktir? a. Tatil foto raf çekmek b. Haber program yapmak c. Belgesel film çekmek d. An defteri tutmak e. Gezi program yapmak 2. Proje kavram yla ilgili afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Sonuçta ortaya özgün bir ürün ç kar. b. Hedeflere ulafl lmas n n önündeki risklere ve engellere iliflkin bilgi sahibi olunmas na ve gerekli önlemlerin al nmas na f rsat tan r. c. Mutlaka bir bafllang ç noktas vard r. d. Benzer ürünler ortaya ç kar. e. Bitifl tarihi vard r. 3. Afla dakilerden hangisi kültür ve sanat programlar için proje yaflam döngüsünü oluflturan aflamalardan biri de ildir? a. Say lt lar n belirlenmesi b. Araflt rma aflamas c. Planlama aflamas d. Projenin gerçeklefltirilmesi e. Eser sunumu 4. Afla dakilerden hangisi tema kavram n aç klamaktad r? a. Özettir. b. Ana fikirdir. c. Girifltir. d. Bafll kt r. e. Son cümledir. 5. Afla dakilerden hangisi, araflt rma aflamas nda neyi sorusunun cevab al nd nda ayd nlan r? a. Biçim b. çerik c. Anlat m biçimi d. Hedef kitle e. Amaç 6. Afla dakilerden hangisi kültür ve sanat programlar için yap lan hedef kitle araflt rmas nda sorgulanan özelliklerden biri olamaz? a. Cinsiyet b. Yafl c. Gelir d. Fiziksel özellik e. E itim 7. Afla dakilerden hangisi içerik araflt rmas yap l rken kullan lan yöntemlerden biri de ildir? a. Gözlem b. Görüflme c. Örneklem seçimi d. Anket e. Alanyaz n taramas 8. Afla dakilerden hangisi projeyi raporlaflt rma ad mlar ndan biri olan bafll k belirlenirken göz önünde bulundurulmal d r? a. Büyük harf yaz lmas b. Sayfa ortas nda yer almas c. Temay tan mlamas d. Takvimin netleflmesi e. Bütçenin oluflmas 9. Afla dakilerden hangisi yarat c yap m elemanlar ndan biridir? a. Ses operatörü b. Ifl k operatörü c. Makyajc d. Senaryo yazar e. Kurgucu 10. Afla dakilerden hangisi bütçe ç kar l rken at lacak ilk ad md r? a. Takvim ç kar lmas b. Çekim yap lmas c. Müzik kayd yap lmas d. Kameramanlar n belirlenmesi e. Teknik donan m n belirlenmesi

18 14 Foto raf ve Video Proje Gelifltirme Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar 1. c Yan t n z do ru de ilse, Proje Tan m bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçiriniz 2. d Yan t n z do ru de ilse Projenin Özellikleri bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçiriniz 3. a Yan t n z do ru de ilse Proje Yaflam Döngüsü bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçiriniz 4. b Yan t n z do ru de ilse Bir Fikrin Do uflu bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçiriniz 5. b Yan t n z do ru de ilse Araflt rma Aflamas bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçiriniz 6. d Yan t n z do ru de ilse Hedef Kitle Araflt rmas bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçiriniz 7. c Yan t n z do ru de ilse çerik Araflt rmas bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçiriniz 8. c Yan t n z do ru de ilse Proje Önerisinin Raporlaflt r lmas bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçiriniz 9. d Yan t n z do ru de ilse Proje Önerisinin Raporlaflt r lmas bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçiriniz 10. a Yan t n z do ru de ilse Proje Önerisinin Raporlaflt r lmas bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçiriniz S ra Sizde Yan t Anahtar S ra Sizde 1 Örne in bir reklam kampanyas n ele alal m. Kampanya çal flmalar reklamverenin reklam iste ini brief ad - n verdi imiz ifl istek formunda belirtmesiyle birlikte proje süreci bafllam fl olur. Ard ndan reklam flirketi durum analizi yapar. Bunu hedef kitle analizi izler. Reklam/iletiflim hedefinin böylece belirlenmesinin ard ndan yarat c süreç çal flmalar bafllar. Oldukça uzun ve yo un süren bu süreci medya planlamas izler. Tüm bu çal flmalar n tamamlan p müflteriye sunumuyla birlikte proje tamamlanm fl olur. Bu süreç tan m n kurmaca bir film üzerinden siz de yapabilirsiniz. S ra Sizde 2 3. Ünitede ayr nt lar yla ele al nacak fotoröportaj projesinin yaflam döngüsü ifl plan dedi imiz ilk ad mla bafllar. Bu ad mda öncelikle yap lacak olan konu seçmektir. Konu seçerken neden bu konunun seçildi i, konunun yeterince s n rland r l p s n rland r lmad, görüntülerle ifade edilebilen bir konunun olup olmad gibi sorulara aç k, güvenilir yan tlar verilmeye çal fl l r. Ard ndan seçilen konunun araflt r lmas na giriflilir. Araflt rma süreci, kaynak tarama, gözlem vb. ad mlar kapsar. fl plan dedi imiz ilk ad m n son aflamas nda çekim haz rl ve proje yaz m çal flmalar na yo unlafl l r. Fotoröportaj projesinin yaflam döngüsünü oluflturan ikinci ad m çekim, izleyen ad m ise yay n ve da t md r.

19 1. Ünite - Kültür ve Sanat Programlar nda Proje Gelifltirme 15 Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar A Guide To The Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2000 Edition, Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania USA. Akyürek, F. (2008). Senaryo Yazar Olmak Senaryo Yazmak, 6. Bask. Albayrak, B. (2005). Proje Yönetimi, Nobel Yay n Da - t m, Ankara. Aydemir, G., DEM RCAN, S., SALMAN F. (2011). Sivil Toplum Gelifltirme Program Proje Gelifltirmede Mant ksal Çerçeve Yaklafl m, ( de ulafl ld ) Mutlu, E. (1995). Televizyonda Program Yap m, Ankara Üniversitesi letiflim Fakültesi Yay nlar No:4 Karasar, N. (1982). Bilimsel Araflt rma Yöntemi Kavramlar, lkeler, Teknikler Matbay Matbaac l k ve Ambalaj Sanayi, Ankara. Yurdalan, Ö. (2007). Belgesel Foto raf ve Fotoröportaj, 3. Bas m, Agora Kitapl, stanbul. Zettle, H. (1984). Television Production Handbook, Wadsworth, Belmont.

20 2FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Portfolyo kavram n tan mlayarak, portfolyo tasar m sürecini aç klayabilecek, Portfolyonun sunumunda beden dilinin önemini yorumlayabilecek, CD, DVD, Web gibi farkl ortamlarda portfolyo tasarlarken dikkat edilmesi gerekenleri aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Portfolyo Portfolyo Tasar m Sunum Beden Dili CD ve DVD Ortam Web Portfolyo çindekiler Foto raf ve Video Proje Gelifltirme Portfolyo Tasar m PORTFOLYO TASARIMI FARKLI ORTAMLARDA PORTFOLYO SUNUMU

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

"HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET*

HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER  K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi.. "HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* P nar DÖNMEZ FEDAKAR** P nar Dönmez Fedakar:

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Ders 16: ZLEME VE DE ERLEND RME

Ders 16: ZLEME VE DE ERLEND RME zleme ve de erlendirme nedir? Ders 16: ZLEME VE DE ERLEND RME Proje döngüsü yönetiminin aflamalar ndan biri de izleme ve de erlendirmedir. zleme ve de erlendirme, gerçeklefltirilmek istenen sosyal dönüflümle

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU E TSEL B L M OYUNLARI VE OYUNCAKLARI YÖNERGES (*) B R NC BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU E TSEL B L M OYUNLARI VE OYUNCAKLARI YÖNERGES (*) B R NC BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU E TSEL B L M OYUNLARI VE OYUNCAKLARI YÖNERGES (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönerge ile Baflkanl k, Marmara

Detaylı