Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin"

Transkript

1 Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT Yeni Osmanlılar Berlin 1

2 İçindekiler Delail`ül Hayrat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Cuma Hutbesi Namaz sonrası duası Cenaze bahsi Nikah duası

3 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi Rabbil alemin. Vesselatü vesselamü ala Seyyidina Muhammedin Hatemil-Enbiyai vel Mürselin ve ala alihi ve sahbihiecmain Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah ya Rabbel arşil Aziym Estağfirullah ya Rabbel arşil Kerim Estağfirullah ya Rabbelalemin. O ki, Habibtir! O Habibin şanı ne yücedir! Onu sever, Onu överim. O, yaratılmışlar içinde anılmaya ve övülmeye en layık olandır. En güzel Salatlar Onadır. Ya Rabbi, izin ver bizim de her nefeste zikrimiz Ondan, fikrimiz Ondan, işimiz Ondan olsun. 3

4 Onun şanı ne yücedir! O ki, el Hayyu la Yemut tur! Asla ölmeyen ebedi diri olandır. Onunla olanlar da asla ölmezler. Ya Rabbi bizleri Habibinin ahlakı ile ahlaklandır. Beni, ana-babamı, kardeşlerimi, ailemi ve çocuklarımı, ecdadımı ve zürriyetimi dünya ve ahirette salihlerden ve saidlerden yaz. Dünya ve ahirette yüzümüz ak, akibetimiz güzel, şerefimiz yüce olsun. Şefaat ya Resulallah, meded ya Sahib ul Zaman! Destur ya Seyyidi! El Hayyu la Yemût: Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedinninnebiyyiz zahidi resûlil melikis samedil vahidi sallallahü aleyhi vesseleme salaten daimeten ila müntehel ebedi bilen kıtain vela nefadin salaten tüncina bihamin harri cehenneme ve bi sel mihadü. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin-ninnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim. Salaten layuhsa lehü adedün vela yuaddü leha mededün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin salaten tükrimü biha mesvahü. 4

5 Ve tübelligu biha yevmel kıyameti mineşşefaati rızahü. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedinnin nebiyyil asilis seyyidin nebilillezi cae bilvahyi vettenzili ve evdahe beyanet tevili. Ve caehul eminü Seyyidüna Cibrilü aleyhisselamü bil kerameti vettafdili ve esra bihil melikül celilü fil leylil behimit-tavili fekeşe felehü an alel melekûti ve erahü sena el ceberûti. Ve nazaraila kudretil hayyid daimil bakıllezi la yemûtü. Sallallahü aleyhi ve selleme salaten makruneten bilcemali vel hüsni vel kemali vel hayri vel ifdali. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adedel aktari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede verakıl eşcari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede zebedil bihari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adedel enhari remlis sahara vel gıfari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede sıklil cibali vel ahcari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede ehlil cenneti ve ehlin 5

6 nari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adedel ebrari vet tüccari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede ma yahtelifü bihil leylü ven neharü. Vec alillahümme salatena aleyhi hicaben min azabinnari. Ve sebeben li ibahati daril karari. İnneke entel azizül gaffarü. Ve sallallahü ala Seyyidüna Muhammedin ve ala alihit tayyibine. Ve zürriyetihil mübarekine ve sahabetihil ekremike ve ezvacihi ümmehatil mü minine salaten mevsûleten tetereddedü ila yevmiddini. 3 x Allahümme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil mürselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylü ve eşraka aleyhinneharü. Allahümme ya zelmennillezi la yükafem-tinanühü. Vet tavlillezi la yü-cazain amühü ve ihsanühü. Nes elüke bike ve la nes elüke bi ehadin gayrike. En tutlika elsinetena indes süali. Ve tüveffikana li salihil a mali. Ve tec alena minel aminine yevmer recfi vez zelazili ya zel izzeti vel celali. Es elüke ya nûrennûri kablel ezmineti veddühûri. Entel baki bila zevali nil ganiyyü bila misali nil kuddûsüt tahirül aliyyül kahirüllezi la yuhitu bihi mekanün vela yeştemilü aleyhi zamanün. 6

7 Es'elüke biesmaikel hüsna külli ha ve bia zami esmaike ileyke ve eşrefiha indeke menzileten ve eczeliha indeke sevaben. Ve esreiha minke icabeten ve bismikel mahzûnil meknûnil celilil ecellil kebiril ekberil azimil a'zamillezi tuhibbuhu ve terda ammen deake bihi. Ve testecibü lehü duaehu. Es elükellahümme bila ilahe illa entel hannanül mennanü bediüssemavatı vel ardi zülcelali vel ikrami. Alimül gaybi veş şehadetil kebirül müteali. Ve es elüke bismikel azimil azamillezi iza duite bihi ecebte ve iza süilte bihi a teyte. Ve es elüke bismikellezi yezillü li azametihil uzamaü vel mülükü. Vessibaü vel hevammü ve küllü şey in halaktehu ya Allahü yarabbi-estecib da veti ya men lehül izzetü vel ceberûtü ya zelmülki vel melekûti ya men hüve hayyün layemutü. Sübhaneke rabbi ma azame şaneke ve erfaa mekaneke ente rabbi ya mütekaddise fi ceberûtihi ileyke ergabü ve iyyake erhebü. Ya Azimü ya Kebirü ya Cebbarü ya Kadirü ya Kaviyyü tebarekte ya Azimü tealeyte ya Alimü sübhaneke ya Azimü sübhaneke ya Celilü. 7

8 Es elüke bismikel azimit tammil Kebiri en la tusallita aleyna Cebbaren aniden. Vela şeytanen meriden vela insanen hasûden vela zaifen min halkıke vela şediden vela barren vela faciren vela abiden vela aniden. Allahümme inni es elüke feinni eşhi dü enneke entellahüllezi la ilahe illa entel Vahidül Ehadüs Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehu küfüven Ehadün. Ya hüve ya men la hüve illa hüve ya men la ilahe illa hüve ya ezeliyyü ya ebediyyü ya dehriyyü ya deymumiyyü ya men hüvel hayyüllezi la yemutü ya ilahena ve ilahe külli şey in ilahen vahiden la ilahe illa ente. Allahümme fatiressemavati vel ardı alimel gaybi veşşehadetir rahmaner Rahimel Hayyel Kayyümed Deyyanel Hannanel Mennanel Baisel Varise Zel Celali vel İkrami. Kulûbül Haliki bi yedike nevasihim ileyke fe entetezraül hayre fi kulibihim ve temhuş şerre iza şi te minhüm. Fe es elükellahümme en temhu ve min kalbi külli şey in tekrehühü. Ve en tahşüve kalbi min haşyetike ve marifetike ve rehbetike verragbete fima indeke vel emne vel afiyete va tıf aleyna birrahmeti vel bereketi minke. Ve elhimnessavabe vel hikmete fen-es elükel-lahümme ilmel 8

9 haifine ve inabetel mühbitine ve ihlasalmukınine. Ve şükressabirine ve tevbetes sıddıkiyne. Ve nes elükellahümme bi nûri vechikellezi melee erkane arşike en tezrea fi kalbi marifeteke hatta arifeke hakka marifetike kema yenbegi en turefe bihi. Ve sallallahü ala Seyyidüna Muhammedin hatemin Nebiyyine ve imamil mürseline ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen velhamdü lillahi rabbil alemin. Allahummağfirli muellifihi verhamhu vecalhu minel mahşurine fi zümretin nebiyyine ves siddikiyne veş şühedai ves salihine bi fadlike ya Rahman. Vağfir Allahumme limusahhihihi abdike yusuf bin Muhammedil muznibil hadii daaifi ve ente tube aleyhi inneke gafururrahim. Allahumme amin ya Rabbel alemin. İmam Muhammed b. Süleyman el Cezüli hazretlerinin ruhuna el Fatiha! 9

10 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Allahümmeşrah bissalati aleyhi sudûrena. Ve yessir biha umûrena. Ve ferricbiha humûmena. Vekşif biha gumumena vağfir biha zünubena. Vakdi biha duyunena. Ve eslih biha ahvalena. Ve bellig biha amalena. Ve takabbel biha tevbetena. Vagsil biha havbetena. Vensur biha hüccetena. Ve tahhir biha el sinetena. Ve anis biha vahşetena. Verham biha gurbetena. Vec alha nûren beyne eydina ve min halfina ve an eymanina ve an ş ina. Ve min fevkine ve min tahtiha. Ve fil hayatina ve mevtina ve fil kuburina ve haşrina ve neşrina. Ve zillen yevmel kıyameti ala ruûsina. Ve sakkıl biha mevazine hasenatina. Ve edim berekatiha aleyna hatta nelka nebiyyena ve Seyyidüna Muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme. Ve nahnü aminûne mutmeinnûne ferihûne müsteb-şirûne. Ve la tüferrik beynena ve beynehu hatta tüdhilena müdhalehu ve te viyena ila civarihil kerimi maallezine enamte aleyhim minennebiyyine ves sıddıkıyne veş şühedai ves salihine ve hasüne ulaike refikan. Allahümme inna amenna bihi sallallahü aleyhi ve 10

11 selleme ve lem nerehü. Femetti nellahüm me fiddareyni birü yetihi. Ve sebbit kulûbena ala mahabbetihi. Vesta milna ala sünnetini. Ve teveffena ala milletihi. Vahşurna fi zümretihin naciyeti ve hizbihil müflihine. Venfe na bimen tavet aleyhi kulûbüna min mehabbetihi sallallahü aleyhi ve selleme yevme la cede ve la male ve la benine. Ve evridna havzahül esfa. Veskına bike sihil evfa. Ve yessir aleyna ziyarete haremike ve haremihi min kabli en tümitena. Ve edim aleynel ikamete biharemike ve haremihi sallallahü aleyhi vesselleme ila en neteveffa. Allahümme inna nesteşfiu bihi ileyke iz hüve evcehuş şüfeai ileyke. Ve nuksimü bihi aleyke iz hüve azamü men uksime bihakkıhi aleyke. Ve netevesselü bihi ileyke iz hüve ekrabül vesaili ileyke. Neşkü ileyke yarabbi kasvete kulûbina. Ve kesrete zünûbina ve tûle amalina. Ve fesade amalina. Ve tekasülena anittaati ve hücûmena alel muhalefati. Feni mel müşteka ileyhi ente yarabbi bike nestansırü ala a daina ve enfüsina fansuma ve ala fazlike netevekkelü fi salahina. Fela tekilna ila gayrike ya Rabbena. Ve ila cenabı resûlike sallallahü aleyhi ve selleme nentesibü fela 11

12 tübidna. Ve bibabike nakıfüfela tatrüdna. Ve iyyake nes elü fela tüheyyibna. Allahümmerham tazarruana. Ve amin havfena. Ve tekabbel amalena. Ve eslih ahvalena vec al bitaatikeştigalena. Ve ilel hayri mealena. Ve hakkık biziyadeti amalena. Vahtim bissaadeti acelena. Haza züllüna zahirün beyne yedeyke. Ve halüna la yahfa aleyke. Emertena feterekna. Ve neheytena fertekebna. Ve la yeseuna illa afvüke. Fa fü anna ya hayre memul in ve ekreme mes ulin. İnneke afüvvün raufün rahimün. Ya erhamerrahimine. Ve sallallahü ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen. Velhamdülillahi Rabbil Alemine. Ve hüve hasbüna ve ni mel vekilü. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil-azim. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Elhamdulillahi Rabbilalemin, Hasbiyallahu Venimel vekil, Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim, Allahumme inni ebrau min havli ve min kuvveti ila havlike ve kuvvetike. Allahümme inni etekarrebu ileyke bisselati ala Seyyidüna Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulike Seyyidil Mürselin Sellallahu teala ve selleme aleyhi ve aleyhim ecmaın. 12

13 Imtisalen li emrike vetesdikan lehu ve muhabbeten fihi ve şevkan ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi. Ehlen li zalike Fetakabbelahu minni bi fadtlike vecalni min ibadikes salihin, ve vaffikni li kıraatika ala devami bicahihi indeke, ve Sallahû ala Seyyidüna Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel azim, Sübhanallahi velhamdülillahi, Sübhanallahi Velhamdulillahi, Sübhanallahu velhamdulillahi, Hasbiye Allahu venimel vekil Hasbiye llahu venimel vekil, Hasbiye İlahi ve nimel-vekil, Venimel mevla Venimen-nasir. Önce Euzu Besmele Çekerek Başlarız. Sonra Üç İhlas Okuruz. Yine Arkasından Felak Sûresini Okuruz. Yine Arkasından Nas Suresini Okuruz. Sonundada Fatihayı Şerifi Okuruz. Sonra 11 kere Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der. Sonra yedi kere: Hasbiyallahü ve ni mel vekil. diyerek Eûzü billahi menişşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, der. 13

14 ESMA ÜL HÜSNA ALLAH (c.c.) er-rahman (c.c.) er-rahim (c.c.) el-melik (c.c.) el-kuddüs (c.c.) es-selam (c.c.) el- Mümin (c.c.) el-müheymin (c.c.) el-aziz (c.c.) el- Cebbar (c.c.) el-mütekebbir (c.c.) el-halik (c.c.) el-bari (c.c.) el-musavvir (c.c.) el-gaffar (c.c.) el- Kahhar (c.c.) el-vehhab (c.c.) er-rezzak (c.c.) el- Fettah (c.c.) el-alim (c.c.) el-kabid (c.c.) el-basit (c.c.) er-rafi (c.c.) el-muiz (c.c.) el-müzill (c.c.) es-semi (c.c.) el-basir (c.c.) el-hakem (c.c.) el-adil (c.c.) el-latif (c.c.) el-habir (c.c.) el-halim (c.c.) el- Azim (c.c.) el-gafur (c.c.) eş-şekur (c.c.) el-aliyy (c.c.) el-kebir (c.c.) el-hafiz (c.c.) el-mukit (c.c.) el- Hasib (c.c.) el-celil (c.c.) el-kerim (c.c.) er-rakib (c.c.) el-mucib (c.c.) el-vasi (c.c.) el- Hakim (c.c.) el-vedud (c.c.) el-mecid (c.c.) el-bais (c.c.) eş-şehid (c.c.) el-hakk (c.c.) el-vekil (c.c.) el- Kaviyy (c.c.) el-metin (c.c.) el-veliyy (c.c.) el-hamid (c.c.) el-muhsi (c.c.) el-mübdi (c.c.) el- Muid (c.c.) el-muhyi (c.c.) el-mümit, el-hayy (c.c.) el-kayyum (c.c.) el-vacid (c.c.) el-macid (c.c.) el- Vahid (c.c.) el Ehad (c.c.) es-samed (c.c.) el-kadir (c.c.) el-muktedir (c.c.) el-mukaddim (c.c.) el- Muahhir (c.c.) el-evvel (c.c.) el-ahir (c.c.) 14

15 ez-zahir (c.c.) el-batin (c.c.) el-vali (c.c.) el-müteali (c.c.) el-berr (c.c.) et-tevvab (c.c.) el-müntekim (c.c.) el-afüvv (c.c.) er-rauf (c.c.) Malik ül Mülk (c.c.) Zul Celal Vel İkram (c.c.) el-muksit (c.c.) el-cami (c.c.) el-gani (c.c.) el-muğni (c.c.) el-muti (c.c.) el-mani (c.c.) ed-darr (c.c.) en-nafi (c.c.) en- Nur (c.c.) el-hadi (c.c.) el-bedi (c.c.) el-baki (c.c.) el-varis (c.c.) er-reşid (c.c.) es-sabur (c.c.) BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Allahumme salli ala ruhi Seyyidüna Muhammedin fil ervahi. Allahumme salli ala cesedi Seyyidüna Muhammedin fil eczadi. Allahumme salli ala gabri Seyyidüna Muhammedin fil guburi. Allahumme ebli ruhe Seyyidüna Muhammedin minni tehiyyeten ve selama. Allahümme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihü Seyyidüna Muhammed (s.a.v.). Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihü Seyyidüna Ahmed. Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihü seyyidine Hamid. Seyyidüna Mahmud (s.a.v.), Seyyidüna Ahyed (s.a.v.), Seyyidüna Vahid (s.a.v.), Seyyidüna Mah (s.a.v.), Seyyidüna Haşir (s.a.v.), Seyyidüna Akıb (s.a.v.), Seyyidüna Taha (s.a.v.), Seyyidüna Yasin (s.a.v.), Seyyidüna Tahir (s.a.v.), Seyyidüna Mutahhar (s.a.v.), Seyyidüna Tayy- 15

16 ib (s.a.v.), Seyyidüna Seyyid (s.a.v.), Seyyidüna Resûl (s.a.v.), Seyyidüna Nebiyy (s.a.v.), Seyyidüna Resûlür rahmeh (s.a.v.), Seyyidüna Kayyim (s.a.v.), Seyyidüna Cami (s.a.v.), Seyyidüna Muktef (s.a.v.), Seyyidüna Resûlül Melahim (s.a.v.), Seyyidüna Resûlür Rahah (s.a.v.), Seyyidüna Kamil (s.a.v.), Seyyidüna İklil (s.a.v.), Seyyidüna Müddessir (s.a.v.), Seyyidüna Müzzemmil (s.a.v.), Seyyidüna Abdullah (s.a.v.), Seyyidüna Habibullah (s.a.v.), Seyyidüna Safiyullah (s.a.v.). Seyyidüna Neciyyullah (s.a.v.), Seyyidüna Kelimullah (s.a.v.), Seyyidüna Hatemül Enbiya (s.a.v.), Seyyidüna Hatemür Rusul (s.a.v.), Seyyidüna Muhyin (s.a.v.), Seyyidüna Müneccin (s.a.v.), Seyyidüna Müzekkir (s.a.v.), Seyyidüna Nasirn (s.a.v.), Seyyidüna Mansûr (s.a.v.), Seyyidüna Nebiyyür Rahme (s.a.v.), Seyyidüna Nebiyyit Tevbeh (s.a.v.), Seyyidüna Harisün Aleyküm (s.a.v.), Seyyidüna Malûmün (s.a.v.), Seyyidüna Şehirh (s.a.v.), Seyyidüna Şahid (s.a.v.), Seyyidüna Şehid (s.a.v.), Seyyidüna Meşhûd (s.a.v.), Seyyidüna Beşir (s.a.v.), Seyyidüna Mübeşşir (s.a.v.), Seyyidüna Nezir (s.a.v.), Seyyidüna Münzir (s.a.v.), Seyyidüna Nûr (s.a.v.), Seyyidüna Sirac (s.a.v.), Seyyidüna Müsbah 16

17 (s.a.v.), Seyyidüna Hüden (s.a.v.), Seyyidüna Mühdi (s.a.v.), Seyyidüna Münir (s.a.v.), Seyyidüna Dain (s.a.v.), Seyyidüna Hafiyy (s.a.v.), Seyyidüna Afüvv (s.a.v.), Seyyidüna Veliyy (s.a.v.), Seyyidüna Hakk (s.a.v.), Seyyidüna Kaviyy (s.a.v.), Seyyidüna Emin (s.a.v.),seyyidüna Me men (s.a.v.), Seyyidüna Kerim (s.a.v.), Seyyidüna Mükerrem (s.a.v.), Seyyidüna Mekin (s.a.v.). Seyyidüna Metin ( s.a.v.), Seyyidüna Mübin (s.a.v.), Seyyidüna Müemmil (s.a.v.), Seyyidüna Vesûlün (s.a.v.), Seyyidüna Zû kuvvetin (s.a.v.), Seyyidüna Zû Hürmet (s.a.v.), Seyyidüna Zû Mekanet (s.a.v.), Seyyidüna Zû İzz (s.a.v.), Seyyidüna Zû Fadl (s.a.v.), Seyyidüna Muta (s.a.v.), Seyyidüna Muti (s.a.v.), Seyyidüna Kademü Sıdk (s.a.v.), Seyyidüna Rahmet (s.a.v.), Seyyidüna Büşra (s.a.v.), Seyyidüna Gavs (s.a.v.), Seyyidüna Gays (s.a.v.), Seyyidüna Gıyasun (s.a.v.), Seyyidüna Ni metullahi (s.a.v.), Seyyidüna Hediyetullah (s.a.v.), Seyyidüna Urvetün vüska (s.a.v.), Seyyidüna Sıratullah (s.a.v.), Seyyidüna Sıratün Müstakıym (s.a.v.), Seyyidüna Zikrullah (s.a.v.), Seyyidüna Seyfullah (s.a.v.), Seyyidüna Hizbullah (s.a.v.), Seyyidüna En Necmüs Sakıb (s.a.v.),seyyidüna Mustafa (s.a.v.), Seyyidüna Müc- 17

18 teba (s.a.v.), Seyyidüna Müntek (s.a.v.), Seyyidüna Ümmiyy (s.a.v.), Seyyidüna Muhtar (s.a.v.), SeyyidünaEcir (s.a.v.), Seyyidüna Cebbar (s.a.v.), Seyyidüna Ebul Kasım (s.a.v.), Seyyidüna Ebut Tahiri (s.a.v.), Seyyidüna Ebut Tayyibi (s.a.v.), Seyyidüna Ebu İbrahime (s.a.v.), Seyyidüna Müşeffe (s.a.v.), Seyyidüna Şefi (s.a.v.), Seyyidüna Salih (s.a.v.), Seyyidüna Muslıh (s.a.v.), Seyyidüna Müheymin (s.a.v.), Seyyidüna Sadık (s.a.v.), Seyyidüna Musaddık (s.a.v.), Seyyidüna Sıdk (s.a.v.), Seyyidüna Seyyidül Mürselin (s.a.v.), Seyyidüna İmamül- Muttakıyn (s.a.v.), Seyyidüna Kaadil Gırrül Muhaccelin (s.a.v.) Seyyidüna el-muhaccilin (s.a.v.), Seyyidüna Halilür Rahman (s.a.v.), Seyyidüna Berr (s.a.v.), Seyyidüna Meberr (s.a.v.), Seyyidüna Vecih (s.a.v.), Seyyidüna Nasih (s.a.v.), Seyyidüna Nasıh (s.a.v.), Seyyidüna Vekil (s.a.v.), Seyyidüna Mütevvekkil (s.a.v.), Seyyidüna Kefil (s.a.v.), Seyyidüna Şefik (s.a.v.), Seyyidüna Mukimüs Sünnet (s.a.v.), Seyyidüna Mukaddes (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Kuds (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Hakku (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Kıstı (s.a.v.), Seyyidüna Kafin (s.a.v.), Seyyidüna Müktefi (s.a.v.), Seyyidüna Balig (s.a.v.), Seyyidüna Mübellig (s.a.v.), Seyyidüna Şafi 18

19 (s.a.v.), Seyyidüna Vasil (s.a.v.), Seyyidüna Mevsûl (s.a.v.), Seyyidüna Sabık (s.a.v.), Seyyidüna Saik (s.a.v.), Seyyidüna Had (s.a.v.), Seyyidüna Mühdi (s.a.v.), Seyyidüna Mukaddem (s.a.v.), Seyyidüna Aziz (s.a.v.), Seyyidüna Fadıl (s.a.v.), Seyyidüna Mufaddal (s.a.v.), Seyyidüna Fatih (s.a.v.), Seyyidüna Miftah (s.a.v.), Seyyidüna Mıftahr Rahmeti (s.a.v.), Seyyidüna Müftahül Cennet (s.a.v.), Seyyidüna Alemül İman (s.a.v.), Seyyidüna Alemül Yakin (s.a.v.), Seyyidüna Delilül Hayrat (s.a.v.), Seyyidüna Müsahhihül Hasenat (s.a.v.), Seyyidüna Mukilül Aserat (s.a.v.), Seyyidüna Müsahhihül Hasenat (s.a.v.), Seyyidüna Mukilül Aserat (s.a.v.), Seyyidüna Sufûhün Anizzellat (s.a.v.), Seyyidüna Sahilüs Şefaat (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Makam (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Kadem (s.a.v.), Seyyidüna Mahsûsün Bilizzi (s.a.v.), Seyyidüna Mahsûsün Bilmecid (s.a.v.), Seyyidüna Mahsûsün Bişşeref (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Vesilet (s.a.v.), Seyyidüna Sahibüs Seyf (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Fazilei (s.a.v), Seyyidüna Sahibül İzar (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Hüccet (s.a.v.), Seyyidüna Sahibüs Sultan (s.a.v.), 19

20 Seyyidüna Sahibür Rida (s.a.v.), Seyyidüna Sahibüd Derecetir Refiati (s.a.v.), Seyyidüna Sahibü t Taci (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Miğferi (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Livai (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Mi raci (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Kadibi (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Burak (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Hatem (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Alamet (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Bürhan (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Beyan (s.a.v.), Seyyidüna Fasihül Lisan (s.a.v.), Seyyidüna Mutahharül Cenan (s.a.v.), Seyyidüna Raûf (s.a.v.), Seyyidüna Rahim (s.a.v.), Seyyidüna Üzünü Hayr (s.a.v.), Seyyidüna Sahıhül İslam (s.a.v.), Seyyidüna Seyyidül Kevneyn (s.a.v.), Seyyidüna Aynun Naim (s.a.v.), Seyyidüna Aynül Gırr (s.a.v.), Seyyidüna Sa dullah (s.a.v.), Seyyidüna Sa dul Halk (s.a.v.), Seyyidüna Hatibül Ümem (s.a.v.), Seyyidüna Alemül Hüda (s.a.v.), Seyyidüna Kaşifül Küreb (s.a.v.), Seyyidüna Rafiür Rüteb (s.a.v.), Seyyidüna İzzül arab (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Ferec. Sallallahü aleyhi ve ala alihi Allahümme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel Mustafa ve resulukel Seyyidüna Murtaza (s.a.v.) Seyyidüna Tahir kulubena min külli vasfin yübaidüna an müşahadetike 20

21 ve muhabbetike ve emmitna ala sünnetihi vel cemaati veş şevki ila ligaike ya ze l-celali vel-ikram ve sellallahü ala Seyyidüna ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslima. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Elhamdulillahi rabbil alemin. Ve hasbiyallahu ni mel vekil. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Allahumme inni ebreu ileyke min havli ve kuvveti ila havlike ve kuvvetike. Allahumme inni neveytu bisselati alen nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem, imtisale bi emrike ve tasdiken li nebiyyike Seyyidüna Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem ve mehabbeten fihi ve şevken ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi ehlen li zalike, fetekabbelha minni bi fadlike ve ihsanike ve ezil hicabel gafleti an kalbi vec anni min ibadikes salihiyn. Allahumme sidhu şerefen ala şerefihillezi evleytehu. Ve izzen ala izzihillezi a deytehu. Ve nuren ala nurihillezi minhu halektahu. Ve a li mekamehu fi mekametil murseliyn. Ve derecetehu fi derecetin nebiyyiyn. Ve eseluke ridake ve ridahu ya Rabbel alemiyn meal afiyetid daimeti vel mevti alel kitabi ves sünneti vel cemaati ve kelimeteyiş şehadeti ala tehkikiha min gayri ta ýirin vela tebdil. Vağfirli mertekeptuhu bimennike ve fadlike. 21

22 Ve cudike ve keremike ya ekremel ekremiyn ve sallallahu ala Seyyidüna Muhammedin ve alihi vesahbihi vesellem. Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu ala Seyyidüna Mevlana Seyyidüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecid. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala alihi kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala ali Seyyidüna İbrahime fil alemine inneke hamidün mecidün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Al- 22

23 lahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala ali Seyyidüna Muhammedin. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin abdike ve resûlike. Allahumme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme ve terahham ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema terahhamte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme ve tehannen ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema tahannente ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme ve sellim ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema selleyte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahumme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin verham Seyyidüna Muhammeden ve ale Seyyidüna Muhammedin ve 23

24 barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime fil alemine inneke hamidün mecidün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin nebiyi ve ezvacihi ümmehatil mü minine ve zürriyetihi ve ehli beytihi kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidü. Allahümme dahiyel medhuvvati ve bariel mesmûkati ve cebbarel kulûbi ala fitretiha şakiyyiha ve saidi hac al şeraife salavatike ve nevamiye berekatike ve ra fete tahannünike ala Seyyidüna Muhammedin abdike ve resûlikel fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka vel mu linil hakka bilhakkı veddamiği liceyşatil ebatili. Kema hummile fadtalaa bi emrike bi taatike müstevfizen fi merdatike vaiyen li vahyike hafızan li ahdike maziyeten ala nefazi emrike hatta evra kabesen li kabisin alaullahi tasilü bi ehlihi esbabehü bihi hüdiyetil kulûbü ba de havzatil fiteni vel ismi ve ebhece mûdihatil a lami ve nairatil ahkami ve müniratil İslami fehüve eminükel memûnü ve haziün ilmikel mahzuni ve Şehidüke yevmeddini ve baisüke ni meten ve resûlike bil hakkı rahmeten. 24

25 Allahümmefsah lehü fi adnike ve eczihi muzaafatil hayri min fazlike mühenneatin lehü gayre mükedderatin min fevzi sevabikel mahlûli ve cezili ataikel ma lûli. Allahümme ali ala binain nasi binaehü ve ekrim mesvahü ledeyke ve nüzülehü ve etmim lehü Nûrehü ve eczihi minibti asike lehü makbûleş şehadeti ve merdiyyel mekaleti za mantıkin adlin ve huttetin faslin ve bürhanin azimin. İnnellahe ve melaiketehü yusallûne alennebiyyi ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimü teslimen. Lebbeykellahümme Rabbi ve sa deyke salavatullahib berrir rahimi. Vel melaiketil mukarrebine ven nebiyyine vessıddıkıyne veşşühedai ves-salihine. Vema sebbaha leke min şey in ya Rabbel alemine. Ala Seyyidena Muhammed ibni Abdullahi hatemin nebiyyine. Ve Seyyidil mürseline ve imamil müttekıyne ve resûli Rabbil alimineş şahidil beşiddai ileyke biiznikes siracil müniri aleyhis selamü. Allahümme ecal salavatike ve berekatike ve rahmetike ala seyyidil mürseline ve imamil müttekıyne ve hatemin nebiyyine Seyyidüna Muhammedin abdike ve resûlike imamil hayri ve kaaidil hayri ve resûlir rahmeti, allahüm-meb ashü mekamen mahmûden yağbituhü fihil evvelûne vel ahirûne. 25

26 Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaihi ve muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna maahüm ecmaine ya erhamer rahimine. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin adede men salla aleyhi ve salli ala Seyyidüna Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi ve salli ala Seyyidüna Muhammedin kema emertena bissalati aleyhi. Ve salli aleyhi kema yuhibbu en yusallü aleyhi. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyhi. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema hüve ehlühü Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin kema tühibbü ve terdahü lehü. Allahümme ya rabbe Seyyidüna Muhammedin ve ale Seyyidüna Muhammedin salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin 26

27 ve eğdi Seyyidina Muhammeden ed derecete vel vesilete fil cenneti. Allahümme ya Rabbe Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin ecsi Seyyidina Muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme ma hüve ehlühü. Allahümme salli ala ali Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve ala ehli beytihi. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin hatta la yebka minessalati şey ün. Verham Seyyidina Muhammeden ve ale Seyyidüna Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey ün. Ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey ün. Ve sellim ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin hatta la yebka minesselami şey ün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin fil evveline. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin fil ahirine. Ve Salli ala Seyyidüna Muhammedin finnebiyyine. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin fil mürseline. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin fil meleil a la ila yevmiddini. Allahümme a tı Seyyidina Muhammedenel vesilete vel fazilete veşşerefe vedderecetel kebirete. Allahümme inni amentü bi Seyyidüna Muhammedin ve lem erehü fela tahrimni fil cinani 27

28 rü yetehü ver zukni sohbetehü ve teveffeni ala milletihi ve veskıni min havzihi meşreben ve reviyyen saigan henien la nazmeü ba dehü ebeden inneke ala külli şey in kadirün Allahümme eblig rûhe Seyyidüna Muhammedin minni tahiyyeten ve selamen. Allahümme ve kema amentü bi Seyyidina Muhammedin ve lem erehü fela tahrimni fil cinani rü yetehü. Allahümme takabbel şefaate Muhammedinil kübra verfa derecetehül ulya ve atihi sü lehü fil ahireti vel ula kema ateyte Seyyidüna İbrahime ve Seyyidüna Mûsa. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidüna Muhammedin nebiyyike ve resûlike ve Seyyidüna İbrahime halilike ve safiyyike ve Seyyidüna Mûsa kelimike ve neciyyike ve Seyyidüna İsa rûhike ve kelimetike ve ala cemi i melaiketike ve resûlike ve enbiyaike ve hiyeretike min halkıke ve esfiyaike ve hassetike ve evliyaike min ehli ardıke ve semaike ve sallallahü ala Seyyidüna Muhammedin adede halkıhı 28

29 ve rızae nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi ve kema hüve ehlühü ve küllema zekerehüz zakirune ve afele an zikrihil gafilûne ve ala ehli beytihi ve itretihit tahirine ve selleme teslimen. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyatihi ve ala cei in nebiyyine vel mürseline. Vel melaiketi vel mukarrebine ve cemi i ibadillahis salihine. Adede ma emtartis-semai münzü beyneteha ve salli ala Seyyidüna Muhammedin adede ma enbetetil ardi münzü dehevteha. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin adeden nücûmi fissemai feinneke ahseyteha. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin adede ma teneffesetil ervahü münzü halekteha. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin adede ma halakte ve ma tahlüku ve ma ehata bihi ilmüke ve ed afe zalike. Allahümme salli aleyhim adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatike. Allahümme salli aleyhim salaten tefûku ve tafdülü salatel musalline aleyhim minel halkı ecmaine kefadlike ala cemi i halkıke. Allahümme salli aleyhim salaten daimeten müstemirreted devami ala merril leyali vel eyyami muttasıleted devami lenkıdae leha velensı-rame ala merril leyali vel eyyami 29

30 adede külli vabilin vetallin. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin nebiyyike ve Seyyidüna İbrahime halilike ve ala cemi i enbiyaike ve esfiyaike min ehli ardıke ve semaike adede Halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve münteha ilmike, ve zinete cemi i mahlûkatike salaten mükerrereten ebeden adede ma ahsa ilmüke ve mile ma ahsa ilmüke ve ad afe ma ahsa ilmüke salaten tezidü ve tefûku ve tafdulü salatel musalline aleyhim minelhalkı ecmaine kefadlike ala cemi il-halkike. (ayağa kalk) Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Allahümmec alni mimmen lezime millete nebiyyike Seyyidüna Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Ve azzeme hürmetehu. Ve eazze kelimetehu. Ve hafıza ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve da vetehu. Ve kessere tabiihi ve firkatehu. Ve vafa zümretehu ve lem yuhalifu sebilehu ve sünnetehu. Allahümme inni es elükel istimsake bisünnetihi. Ve eûzübike minel inhirafi amma cae bihi.allahümme inni es elüke min hayri ma saleke minhü Muhammedün nebiyyüke ve resûlüke sallallahü aleyhi ve selleme. 30

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi...

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi... İçindekiler Delail ül Hayrat Pazartesi... 1-50 Salı... 50-68 Çarșamba... 69-89 Perșembe... 90-107 Cuma... 108-129 Cumartesi... 130-149 Pazar... 150-169 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdu

Detaylı

ESMA-İ HÜSNA -I- 1 "Allah" Her ismin vasfını ihtivâ eden öz adı. Dünyada bütün mahlûkata. merhamet eden, şefkat gösteren, îhsân eden.

ESMA-İ HÜSNA -I- 1 Allah Her ismin vasfını ihtivâ eden öz adı. Dünyada bütün mahlûkata. merhamet eden, şefkat gösteren, îhsân eden. ESMA-İ HÜSNA -I- 1 "Allah" Her ismin vasfını ihtivâ eden öz adı. 2 "Er-Rahmân" Dünyada bütün mahlûkata. merhamet eden, şefkat gösteren, îhsân eden. 3 "Er-Rahim" Âhırette, mü'minlere acıyan. 4 "El-Melik"

Detaylı

Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır.

Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır. Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır. 1- Allah: Bütün kâinat ve âlemleri yaratanın, kendine verdiği addır, özel adıdır, Cenâb-ı Hakk'ın

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

ALLAH IN GÜZEL ĐSĐMLERĐ

ALLAH IN GÜZEL ĐSĐMLERĐ ALLAH IN GÜZEL ĐSĐMLERĐ (ESMA-İ HÜSNA) Hazırlayan: Hamza Eravşar Yumak Eğitim ve Kültür Hizmeti: 5 ALLAH ADIN ZİKREDELİM Allah âdın zikredelim evvelâ Vâcib oldur cümle işde her kulâ Allah âdın her kim

Detaylı

Esma ü l Hüsna EN GÜZEL İSİMLER ALLAH INDIR AKKASE EBRU SERGİSİ TANITIM KATALOĞU. T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Esma ü l Hüsna EN GÜZEL İSİMLER ALLAH INDIR AKKASE EBRU SERGİSİ TANITIM KATALOĞU. T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Esma ü l Hüsna EN GÜZEL İSİMLER ALLAH INDIR AKKASE EBRU SERGİSİ TANITIM KATALOĞU Leyla OSMANLIOĞLU - M. Mesut OSMANLIOĞLU Ebru Sanatçıları T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Esma ü l

Detaylı

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kur'ân-ı Kerim'in Mekke'de ve hicretten önce nazil olan ayetleri. Surelerin mekkî ve medenî oluşları yapılan çeşitli tasniflere göredir. Başka bir ifade ile surelerin mekkî mi, yoksa medenî mi olduklarını

Detaylı

ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER

ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR ve SALAVAT-I ŞERİFELER Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifî KİTSAN - 1 - Kitsan Yayınları CEP KİTAPLARI SERİSİ: 2 Yazarı: Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifi Editör:

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla m MUKADDİME Bu sonsuz hayırlar (ihtiva eden salavat-ı şerifler) Hazin'ül Fersafi den Kainatın Efendisine hediyedir. Kendisi, Nebi (s.a.v.) önce rüyada ve sonra aşikar olarak (uyanıkken) gördükten sonra

Detaylı

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük.

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük. İmam Allah-u Ekber diyerek ellerini kulakları hizasına kaldırır ve daha sonra sağ kolu sol kolunun üzerine gelecek şekilde göğüs kafesi üzerinde birleştirir ve namaz kılmaya başlar. Namaz kılan tam bir

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

BİR TÖREN GECESİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 22 Şubat 2010 Sohbeti,

BİR TÖREN GECESİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 22 Şubat 2010 Sohbeti, BİR TÖREN GECESİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 22 Şubat 2010 Sohbeti, La ilahe ill'allah Seyyidina Muhammedun Resulullah (sav), aleyhi efdalu selamu ve ettemmü teslim Ya Seyyidil

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym. Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

Ramazan Cep Rehberi 2014 / 1435

Ramazan Cep Rehberi 2014 / 1435 Ramazan Cep Rehberi 2014 / 1435 #myfreedom 1 Es-Selamu Aleyküm Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman için, Ramazan Allah (cc) tan gelen birhediyedir. Diğer bütün aylardan farklıdır: kurtuluş, af ve

Detaylı

Esma-ül Hüsna ALLAH ın (c.c.) Güzel İsimleri

Esma-ül Hüsna ALLAH ın (c.c.) Güzel İsimleri Sayfa 1 / 5 Allah ın(c.c.) 99 ismi vardır. Her kim bu isimleri sayarsa, anlarsa, ezberlerse cennete girer. (Hz. Muhammed s.a.v.) Esmaü l Hüsna (Allah ın(c.c.) güzel isimleri) 1- Allah(c.c.): Uluhiyete

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim (Sultan Sultanın n Kulları Güzel, Etkileyici Ve Nurlu Olmalı) Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Esselamun aleyküm!... Hoşgeldiniz! Yüce Allah ın ve Onun Meleklerinin Rahmeti ile,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012

Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti,

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, RIZA MAKAMI Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, "Şeyh olmak güzel" diyoruz. Tabii, çok hürmet var. Ve tabii nefis için de güzel. Hiç şansı yok! Şeyhimiz selam yolluyor. Gerçek Şeyh odur. Bizimki

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Mart 2010 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Mart 2010 Sohbeti, TÂ Hİ YYÂT-Ü SELÂM Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 15 Mart 2010 Sohbeti, Meded ya Seyyidi. La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah Seyyidina Muhammedun Habibullah

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu: Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! İdraki ile müşerref olduğumuz mübarek Kadir Gecesi ni Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bütün İslam âlemine ve insanlık âlemine, barış ve hayra vesile eylesin. Allah (c.c) vatanımızı, memleketimizi,

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır.

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır. Suat Yıldırım Ahzap 56 ayetin altına yorum yazıp peygambere salat okumak tecdid-i biattır demişti yani bağlılığını yenileme, salatın analmı bu, şimdi bu bilgi ile oku aşağıdakileri, Bir insan sürekli bağlılığını

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü

Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2012 Sayı: 5 Nuruosmaniye Camisinin Hat Düzeni Nuruosmaniye Camii, Barok üslubun Osmanlı daki ilk önemli

Detaylı

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr.

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr. 249 105 Mezar Taþý 27.11.2006 Brod Yukarý Mezarlýk 82 cm 27 cm 4 cm Taþ Yontma ve Kabartma Ömer oðlu Yunus H. 1262/ M. 1846 el-merhûm / Yunus / bin Ömer / rûhî çûn / el-fâtiha / sene 1262 Serlevha düz

Detaylı

NAMAZLARDA SELÂM VERDİKTEN SONRA OKUNANLARIN FAZÎLETLERİ

NAMAZLARDA SELÂM VERDİKTEN SONRA OKUNANLARIN FAZÎLETLERİ VERDİKTEN SONRA OKUNANLARIN FAZÎLETLERİ Giriş: Namazdan 1 sonra, bilindiği gibi: 1) 3 adet, estağfirullah 2) 10 adet, lâilâhe illallâhü vahdehû 3) 7 adet, allâhümme ecirnâ minennâr 4) 1 adet, allahüekber

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Şubat 2010 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Şubat 2010 Sohbeti, İLİM OKYANUSLARI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 23 Şubat 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, Rical Allah meded. La İlahe ill'allah La İlahe ill'allah La İlahe ill'allah Seyyidina Nebiyyuna

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Mart 2010 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Mart 2010 Sohbeti, HAKİKÎ GÜNEŞ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Mart 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, meded. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aziz Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Artus Basım. Baskı. Abdüsselam Ferşatoğlu. Fotoğraf & Renk Ayrım. Fotografika. Tasarım. Ekrem Şahin. Editör ALBARAKA TÜRK

Artus Basım. Baskı. Abdüsselam Ferşatoğlu. Fotoğraf & Renk Ayrım. Fotografika. Tasarım. Ekrem Şahin. Editör ALBARAKA TÜRK Her yıl sabırsızlıkla beklenen Albaraka Türk Takvimi, bu yıl da Geleneksel Albaraka Türk Hat Yarışması nda dereceye giren ve teşvik ödülü kazananlar arasından seçilen eserden oluşuyor. Yarışmamızın ikincisini

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2-28 - 29-5 - 33-5 - 37-5 - 41-6 - 45-6 - 49-6 - 54-6 - 59-6 - 59 - 6-60 - 7-61 - 8-62 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 -

İÇİNDEKİLER 2-28 - 29-5 - 33-5 - 37-5 - 41-6 - 45-6 - 49-6 - 54-6 - 59-6 - 59 - 6-60 - 7-61 - 8-62 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 - İÇİNDEKİLER 2 - Önsöz 3 - HAC 5 - UMRE 5 - Umre nin hükmü 5 - Umre ne zaman yapılır? 6 - Umre nin ibadetleri 6 - Umre nin rüknü 6 - Umre nin vacipleri 6 - Umre nin şartları 6 - Umre nin ifsad olması 6

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI 1-Bedîüzzaman 2-Allâme-i Asır 3-Allâme-i Zîfünun 4-Nüsha-i Nâdire-i Zaman 5-Allâme-i Bedîüzzaman 6-Define-i Ulûm 7-Define-i Fünun 8-Bedîülbeyan 9-Lisan-ül Hak

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

Dualarımız Ve Kaynakları-2

Dualarımız Ve Kaynakları-2 Dualarımız Ve Kaynakları-2 1-Ezanın delili nedir?ezan diye bir şeyin varlığı ayetle sabittir lakin lafızları ne ile sabittir? Ezanın manası : Allah uludur,allah uludur,allah uludur,allah uludur Şüphesiz

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

RESULULLAH (SAS) AŞKI

RESULULLAH (SAS) AŞKI RESULULLAH (SAS) AŞKI Şeyh Bahauddin Efendi nin 27 Aralık 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler:

Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler: Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler: - Ya Resûlullah! Varlıklı müslümanlar cennetin en yüksek derecelerini ve ebedî nimetleri

Detaylı

Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın.

Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Ey celâl ve ikram sahibi! Bereket Senin şiarın, ululuk da şanındır. Allah,

Detaylı

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti DEPRESYON VE İNKAR Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah,

Detaylı

Çalışırken Dikkat Etmeniz Gerekenler. 1.Tüm bilgileri istenilen sürede öğrenebilmeniz için verilen görevlerinizi zamanında tamamlayın.

Çalışırken Dikkat Etmeniz Gerekenler. 1.Tüm bilgileri istenilen sürede öğrenebilmeniz için verilen görevlerinizi zamanında tamamlayın. Görev 1 Görev 2 Sevgili Öğrenciler Bu kitapçık, daha bilinçli namaz kılmak için gerekli olan bilgileri eğlenerek öğrenmeniz için hazırlanmıştır. Toplam 15 görevden oluşmaktadır. Her gün 1 görevi tamamladığınızda

Detaylı

Dua ile sema arasında bir engel vardır.üzerime salavat getirilince engel açılır, DUA YERİNE ULAŞIR.

Dua ile sema arasında bir engel vardır.üzerime salavat getirilince engel açılır, DUA YERİNE ULAŞIR. SALAVAT-I ŞERİFE GETİRMENİN FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor: Dua ile sema arasında bir engel vardır.üzerime salavat getirilince engel açılır, DUA YERİNE ULAŞIR. Üzerime

Detaylı

KÂBE VARAK YALDIZ + LAK ST-D001 KÂBE

KÂBE VARAK YALDIZ + LAK ST-D001 KÂBE KÂBE VARAK YALDIZ + KÂBE ST-D001 RAVZA VARAK YALDIZ + RAVZA ST-D002 Doğmazdı kalbe iman, inmezdi arza Kur an, Meçhul olurdu esmâ, sensiz cânım Muhammed Mâtem tutardı gökler, gülmezdi hiç melekler, Mahzûndur

Detaylı

BU DÜNYANIN KIYMETİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti,

BU DÜNYANIN KIYMETİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti, BU DÜNYANIN KIYMETİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 24 Mart 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, meded. La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah La ilahe ill'allah Seyyidine ve Nebiyuna

Detaylı

İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK

İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK Şeyh Bahauddin Efendi nin 5 Eylül 2015 Sohbeti Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Şubat 2013 Sohbeti, BAL Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 25 Şubat 2013 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi meded, meded. Meded. Esselamu Aleykum ey hadirun, hazır olan ihvanlarımız, Allah'ın kulları; size

Detaylı

ALBARAKA TÜRK

ALBARAKA TÜRK Rabbi yessir ve lâ tuassir, Rabbi temmim bi l-hayr. Rabbim, kolaylaflt r, güçlefltirme. Rabbim, hay rla tamam na erdir. (Dua) Hat: Ç rç rl Ali Efendi, Ebru: Alparslan Babao lu (Albaraka Türk koleksiyonu)

Detaylı

Hat: Abdulselam TUNÇ. Grafik Tasarım, İç Düzen ve Kapak ARAPÇA TASARIM EVİ 0 535 734 27 17. Kaside-i Bürde Prof. Dr. Musa YILDIZ

Hat: Abdulselam TUNÇ. Grafik Tasarım, İç Düzen ve Kapak ARAPÇA TASARIM EVİ 0 535 734 27 17. Kaside-i Bürde Prof. Dr. Musa YILDIZ 1 ١ Hat: Abdulselam TUNÇ Grafik Tasarım, İç Düzen ve Kapak ARAPÇA TASARIM EVİ 0 535 734 27 17 Kaside-i Bürde Prof. Dr. Musa YILDIZ AYET ve HADİSLERDEN GÜNLÜK DUALAR 3 ٣ İÇİNDEKİLER Kaside-i Bürde ve İmam-ı

Detaylı

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik.

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik. Yad-ı Pir-i Sübhani Beyan-ı Meram Bu çalışmadan maksadımız Hatem el-müçtehidin Gavs ül-vasıliyn Hazret-i Pir Nureddin (ks) Efendimiz in 300 üncü sene-i devriyesi vesilesiyle aziz hatırasını yad etmektir.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL GERÇEK AŞK İLE BİR YIL Şeyh Bahauddin Efendi nin 26 Nisan 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA. OKUNUŞU: "Subhânallâhil Aziym!" MANASI: "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!" BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA. OKUNUŞU: Subhânallâhil Aziym! MANASI: Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim! BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA "Subhânallâhil Aziym!" "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!" BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA Bismillâhi evvelehü ve âhirehü Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla. BU DUA

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

TARİKAT EDEPTEN İBARETTİR

TARİKAT EDEPTEN İBARETTİR TARİKAT EDEPTEN İBARETTİR Şeyh Mehmed Efendi nin 4 Mayıs 2012 Sohbeti, Selamu Aleykum ve Rahmetullahu ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ves Selamu ala Resulina

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

MELEKLER NEDEN HZ. ADEM E SECDE ETTİ?

MELEKLER NEDEN HZ. ADEM E SECDE ETTİ? MELEKLER NEDEN HZ. ADEM E SECDE ETTİ? Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 20 Şubat 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi, meded ya Sultanul Evliya. La İlahe ill'allah La İlahe ill'allah La İlahe

Detaylı

Büyü Bozma Yöntemleri

Büyü Bozma Yöntemleri Büyü Bozma Yöntemleri Büyüden kurtulmak için diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeplere yapıģmak lazımdır. Bunlardan bazıları Ģunlardır.Sabah-AkĢam okunması gereken bazı sureler vardır onlar okunduğu zaman

Detaylı

Araştırma Notları. Tasavvuf Mûsikîsinden İki Salât

Araştırma Notları. Tasavvuf Mûsikîsinden İki Salât Araştırma Notları Tasavvuf Mûsikîsinden İki Salât Mehmet Nuri UYGUN * Dinî Türk Mûsikîsinde Salât Formu Salât formu Dinî Türk mûsikîsinin en önemli çeşitlerinden biri olup, câmi mûsikîsi ve tekke mûsikîsi

Detaylı

İlahi Haber ve Uyarı

İlahi Haber ve Uyarı Bismillahirrahmanirrahim İlahi Haber ve Uyarı Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Ya Rabbi, sallimna, ya Rabbi, sallimna, ya Rabbi, sallimna, fi-l Dünya ve fi-l Ahiret! Eşhedü en la ilahe ill-allah, ve eşhedü

Detaylı

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR Şeyh Bahauddin Efendi nin 13 Ekim 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti, ALLAH IN EVLI YALARI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti, Aksi yola gitmeyelim. Rabbimizi sevelim. Sevelim ve sayalım. İstediği o Cenab-ı Hakk'ın. Beni sayınız,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. BAL YOLU Şeyh Bahauddin Efendi nin 11 Ekim 2015 Sohbeti Es-selamu aleykum. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu

Detaylı

KALPLERİMİZ KİLİTLİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 6 Mart 2010 Sohbeti,

KALPLERİMİZ KİLİTLİ. Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 6 Mart 2010 Sohbeti, KALPLERİMİZ KİLİTLİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 6 Mart 2010 Sohbeti, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kerim Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sultan Allah. İlahi leke

Detaylı

ILLA-L MAWADDATA FI-L QURBA (42:23)

ILLA-L MAWADDATA FI-L QURBA (42:23) ILLA-L MAWADDATA FI-L QURBA (42:23) Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Mayıs 2013 Sohbeti, Assalamu Alaikum. Ey yaran Şahı Merdan Destur. Meded. Biz zayıf kullarız. "Qawwi dha'fana

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sunuş Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan -ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Maalesef du nyanın pek çok yerinde Mu slu manlar, bu ramazana da boynu bu ku k, yu reği yaralı, gözleri

Detaylı

Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur.

Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur. Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur. Kaşıkçı Dede de esrarlı zatlardan biridir. Kilitbahirli Kaşıkçı Dede nin himmetine şahit olan sonraki

Detaylı

MECMUAT ÜL AHZAB FİHRİSTİ

MECMUAT ÜL AHZAB FİHRİSTİ MECMUAT ÜL AHZAB (1.CİLT) (Esseyyid Ebul Hasen Eş-Şazeli) FİHRİSTİ Hizb ül-kebir.2 Hizbu t-tevessül..13 Hizbu l Ayat.15 Hizbu l Fetih.29 Hizbu l Hamd (Her murad için okunur) 30 Hizbu l Lutf (Şiddet ve

Detaylı

Seyyid Ahmed Ticânî Hazretleri, yakaza hâlinde bu salevatın faziletini Hazret-i Resulüllah a (s.a.a.) sorar. Cevaben:

Seyyid Ahmed Ticânî Hazretleri, yakaza hâlinde bu salevatın faziletini Hazret-i Resulüllah a (s.a.a.) sorar. Cevaben: Bütün insanların ömürleri tamamen boşa geçmiştir. Ancak, Salavat-ı Fâtih ashâbının ömürleri müstesnâdır. (Rehber-i Sâlih Fî Şerh-i Salavat-ı Fâtih, sh: 105) Bu salevatın sahibi olan büyük kutub Muhammed

Detaylı

Hizbul Hz. Süleyman (Hz Süleyman'nın Duası)

Hizbul Hz. Süleyman (Hz Süleyman'nın Duası) Kullanıcı Adı Şifreniz Giriş Beni hatırla Help Kayıt ol Neler Yeni? Anasayfa Yeni Mesajlar Yardım Takvim Eylemler Yararlı Linkler Gelişmiş Arama Yap Forum GİZLİ İLİMLER HAZİNESİ Havas İlmi Forumu Havas

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

KUR AN-I KERİM VE EMANETİ

KUR AN-I KERİM VE EMANETİ KUR AN-I KERİM VE EMANETİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 5 Nisan 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi meded. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aziz Allah. Allah Allah Allah Allah

Detaylı

En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Kavâid Fi'l-Ezkâr (Zikirler Hakkında Temel Kurallar)

Kavâid Fi'l-Ezkâr (Zikirler Hakkında Temel Kurallar) Kavâid Fi'l-Ezkâr (Zikirler Hakkında Temel Kurallar) KAVÂİD Fİ L-EZKÂR (ZİKİRLER HAKKINDA TEMEL KURALLAR) Zekeriyyâ b. Ğulâm Kâdir el-pâkistânî Sunuş Elhamdulillahi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmu ala

Detaylı

KABE KİMİN İÇİN YAPILDI?

KABE KİMİN İÇİN YAPILDI? KABE KİMİN İÇİN YAPILDI? Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. nin 13 Nisan 2012 Sohbeti, Destur Ya Rical Allah. La İlahe ill'allah, La İlahe ill'allah, La İlahe ill'allah Seyyidina ve Nebiyyuna

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı