Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin"

Transkript

1 Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT Yeni Osmanlılar Berlin 1

2 İçindekiler Delail`ül Hayrat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Cuma Hutbesi Namaz sonrası duası Cenaze bahsi Nikah duası

3 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi Rabbil alemin. Vesselatü vesselamü ala Seyyidina Muhammedin Hatemil-Enbiyai vel Mürselin ve ala alihi ve sahbihiecmain Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah ya Rabbel arşil Aziym Estağfirullah ya Rabbel arşil Kerim Estağfirullah ya Rabbelalemin. O ki, Habibtir! O Habibin şanı ne yücedir! Onu sever, Onu överim. O, yaratılmışlar içinde anılmaya ve övülmeye en layık olandır. En güzel Salatlar Onadır. Ya Rabbi, izin ver bizim de her nefeste zikrimiz Ondan, fikrimiz Ondan, işimiz Ondan olsun. 3

4 Onun şanı ne yücedir! O ki, el Hayyu la Yemut tur! Asla ölmeyen ebedi diri olandır. Onunla olanlar da asla ölmezler. Ya Rabbi bizleri Habibinin ahlakı ile ahlaklandır. Beni, ana-babamı, kardeşlerimi, ailemi ve çocuklarımı, ecdadımı ve zürriyetimi dünya ve ahirette salihlerden ve saidlerden yaz. Dünya ve ahirette yüzümüz ak, akibetimiz güzel, şerefimiz yüce olsun. Şefaat ya Resulallah, meded ya Sahib ul Zaman! Destur ya Seyyidi! El Hayyu la Yemût: Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedinninnebiyyiz zahidi resûlil melikis samedil vahidi sallallahü aleyhi vesseleme salaten daimeten ila müntehel ebedi bilen kıtain vela nefadin salaten tüncina bihamin harri cehenneme ve bi sel mihadü. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin-ninnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim. Salaten layuhsa lehü adedün vela yuaddü leha mededün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin salaten tükrimü biha mesvahü. 4

5 Ve tübelligu biha yevmel kıyameti mineşşefaati rızahü. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedinnin nebiyyil asilis seyyidin nebilillezi cae bilvahyi vettenzili ve evdahe beyanet tevili. Ve caehul eminü Seyyidüna Cibrilü aleyhisselamü bil kerameti vettafdili ve esra bihil melikül celilü fil leylil behimit-tavili fekeşe felehü an alel melekûti ve erahü sena el ceberûti. Ve nazaraila kudretil hayyid daimil bakıllezi la yemûtü. Sallallahü aleyhi ve selleme salaten makruneten bilcemali vel hüsni vel kemali vel hayri vel ifdali. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adedel aktari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede verakıl eşcari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede zebedil bihari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adedel enhari remlis sahara vel gıfari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede sıklil cibali vel ahcari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede ehlil cenneti ve ehlin 5

6 nari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adedel ebrari vet tüccari. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin adede ma yahtelifü bihil leylü ven neharü. Vec alillahümme salatena aleyhi hicaben min azabinnari. Ve sebeben li ibahati daril karari. İnneke entel azizül gaffarü. Ve sallallahü ala Seyyidüna Muhammedin ve ala alihit tayyibine. Ve zürriyetihil mübarekine ve sahabetihil ekremike ve ezvacihi ümmehatil mü minine salaten mevsûleten tetereddedü ila yevmiddini. 3 x Allahümme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil mürselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylü ve eşraka aleyhinneharü. Allahümme ya zelmennillezi la yükafem-tinanühü. Vet tavlillezi la yü-cazain amühü ve ihsanühü. Nes elüke bike ve la nes elüke bi ehadin gayrike. En tutlika elsinetena indes süali. Ve tüveffikana li salihil a mali. Ve tec alena minel aminine yevmer recfi vez zelazili ya zel izzeti vel celali. Es elüke ya nûrennûri kablel ezmineti veddühûri. Entel baki bila zevali nil ganiyyü bila misali nil kuddûsüt tahirül aliyyül kahirüllezi la yuhitu bihi mekanün vela yeştemilü aleyhi zamanün. 6

7 Es'elüke biesmaikel hüsna külli ha ve bia zami esmaike ileyke ve eşrefiha indeke menzileten ve eczeliha indeke sevaben. Ve esreiha minke icabeten ve bismikel mahzûnil meknûnil celilil ecellil kebiril ekberil azimil a'zamillezi tuhibbuhu ve terda ammen deake bihi. Ve testecibü lehü duaehu. Es elükellahümme bila ilahe illa entel hannanül mennanü bediüssemavatı vel ardi zülcelali vel ikrami. Alimül gaybi veş şehadetil kebirül müteali. Ve es elüke bismikel azimil azamillezi iza duite bihi ecebte ve iza süilte bihi a teyte. Ve es elüke bismikellezi yezillü li azametihil uzamaü vel mülükü. Vessibaü vel hevammü ve küllü şey in halaktehu ya Allahü yarabbi-estecib da veti ya men lehül izzetü vel ceberûtü ya zelmülki vel melekûti ya men hüve hayyün layemutü. Sübhaneke rabbi ma azame şaneke ve erfaa mekaneke ente rabbi ya mütekaddise fi ceberûtihi ileyke ergabü ve iyyake erhebü. Ya Azimü ya Kebirü ya Cebbarü ya Kadirü ya Kaviyyü tebarekte ya Azimü tealeyte ya Alimü sübhaneke ya Azimü sübhaneke ya Celilü. 7

8 Es elüke bismikel azimit tammil Kebiri en la tusallita aleyna Cebbaren aniden. Vela şeytanen meriden vela insanen hasûden vela zaifen min halkıke vela şediden vela barren vela faciren vela abiden vela aniden. Allahümme inni es elüke feinni eşhi dü enneke entellahüllezi la ilahe illa entel Vahidül Ehadüs Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehu küfüven Ehadün. Ya hüve ya men la hüve illa hüve ya men la ilahe illa hüve ya ezeliyyü ya ebediyyü ya dehriyyü ya deymumiyyü ya men hüvel hayyüllezi la yemutü ya ilahena ve ilahe külli şey in ilahen vahiden la ilahe illa ente. Allahümme fatiressemavati vel ardı alimel gaybi veşşehadetir rahmaner Rahimel Hayyel Kayyümed Deyyanel Hannanel Mennanel Baisel Varise Zel Celali vel İkrami. Kulûbül Haliki bi yedike nevasihim ileyke fe entetezraül hayre fi kulibihim ve temhuş şerre iza şi te minhüm. Fe es elükellahümme en temhu ve min kalbi külli şey in tekrehühü. Ve en tahşüve kalbi min haşyetike ve marifetike ve rehbetike verragbete fima indeke vel emne vel afiyete va tıf aleyna birrahmeti vel bereketi minke. Ve elhimnessavabe vel hikmete fen-es elükel-lahümme ilmel 8

9 haifine ve inabetel mühbitine ve ihlasalmukınine. Ve şükressabirine ve tevbetes sıddıkiyne. Ve nes elükellahümme bi nûri vechikellezi melee erkane arşike en tezrea fi kalbi marifeteke hatta arifeke hakka marifetike kema yenbegi en turefe bihi. Ve sallallahü ala Seyyidüna Muhammedin hatemin Nebiyyine ve imamil mürseline ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen velhamdü lillahi rabbil alemin. Allahummağfirli muellifihi verhamhu vecalhu minel mahşurine fi zümretin nebiyyine ves siddikiyne veş şühedai ves salihine bi fadlike ya Rahman. Vağfir Allahumme limusahhihihi abdike yusuf bin Muhammedil muznibil hadii daaifi ve ente tube aleyhi inneke gafururrahim. Allahumme amin ya Rabbel alemin. İmam Muhammed b. Süleyman el Cezüli hazretlerinin ruhuna el Fatiha! 9

10 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Allahümmeşrah bissalati aleyhi sudûrena. Ve yessir biha umûrena. Ve ferricbiha humûmena. Vekşif biha gumumena vağfir biha zünubena. Vakdi biha duyunena. Ve eslih biha ahvalena. Ve bellig biha amalena. Ve takabbel biha tevbetena. Vagsil biha havbetena. Vensur biha hüccetena. Ve tahhir biha el sinetena. Ve anis biha vahşetena. Verham biha gurbetena. Vec alha nûren beyne eydina ve min halfina ve an eymanina ve an ş ina. Ve min fevkine ve min tahtiha. Ve fil hayatina ve mevtina ve fil kuburina ve haşrina ve neşrina. Ve zillen yevmel kıyameti ala ruûsina. Ve sakkıl biha mevazine hasenatina. Ve edim berekatiha aleyna hatta nelka nebiyyena ve Seyyidüna Muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme. Ve nahnü aminûne mutmeinnûne ferihûne müsteb-şirûne. Ve la tüferrik beynena ve beynehu hatta tüdhilena müdhalehu ve te viyena ila civarihil kerimi maallezine enamte aleyhim minennebiyyine ves sıddıkıyne veş şühedai ves salihine ve hasüne ulaike refikan. Allahümme inna amenna bihi sallallahü aleyhi ve 10

11 selleme ve lem nerehü. Femetti nellahüm me fiddareyni birü yetihi. Ve sebbit kulûbena ala mahabbetihi. Vesta milna ala sünnetini. Ve teveffena ala milletihi. Vahşurna fi zümretihin naciyeti ve hizbihil müflihine. Venfe na bimen tavet aleyhi kulûbüna min mehabbetihi sallallahü aleyhi ve selleme yevme la cede ve la male ve la benine. Ve evridna havzahül esfa. Veskına bike sihil evfa. Ve yessir aleyna ziyarete haremike ve haremihi min kabli en tümitena. Ve edim aleynel ikamete biharemike ve haremihi sallallahü aleyhi vesselleme ila en neteveffa. Allahümme inna nesteşfiu bihi ileyke iz hüve evcehuş şüfeai ileyke. Ve nuksimü bihi aleyke iz hüve azamü men uksime bihakkıhi aleyke. Ve netevesselü bihi ileyke iz hüve ekrabül vesaili ileyke. Neşkü ileyke yarabbi kasvete kulûbina. Ve kesrete zünûbina ve tûle amalina. Ve fesade amalina. Ve tekasülena anittaati ve hücûmena alel muhalefati. Feni mel müşteka ileyhi ente yarabbi bike nestansırü ala a daina ve enfüsina fansuma ve ala fazlike netevekkelü fi salahina. Fela tekilna ila gayrike ya Rabbena. Ve ila cenabı resûlike sallallahü aleyhi ve selleme nentesibü fela 11

12 tübidna. Ve bibabike nakıfüfela tatrüdna. Ve iyyake nes elü fela tüheyyibna. Allahümmerham tazarruana. Ve amin havfena. Ve tekabbel amalena. Ve eslih ahvalena vec al bitaatikeştigalena. Ve ilel hayri mealena. Ve hakkık biziyadeti amalena. Vahtim bissaadeti acelena. Haza züllüna zahirün beyne yedeyke. Ve halüna la yahfa aleyke. Emertena feterekna. Ve neheytena fertekebna. Ve la yeseuna illa afvüke. Fa fü anna ya hayre memul in ve ekreme mes ulin. İnneke afüvvün raufün rahimün. Ya erhamerrahimine. Ve sallallahü ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen. Velhamdülillahi Rabbil Alemine. Ve hüve hasbüna ve ni mel vekilü. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil-azim. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Elhamdulillahi Rabbilalemin, Hasbiyallahu Venimel vekil, Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim, Allahumme inni ebrau min havli ve min kuvveti ila havlike ve kuvvetike. Allahümme inni etekarrebu ileyke bisselati ala Seyyidüna Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulike Seyyidil Mürselin Sellallahu teala ve selleme aleyhi ve aleyhim ecmaın. 12

13 Imtisalen li emrike vetesdikan lehu ve muhabbeten fihi ve şevkan ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi. Ehlen li zalike Fetakabbelahu minni bi fadtlike vecalni min ibadikes salihin, ve vaffikni li kıraatika ala devami bicahihi indeke, ve Sallahû ala Seyyidüna Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel azim, Sübhanallahi velhamdülillahi, Sübhanallahi Velhamdulillahi, Sübhanallahu velhamdulillahi, Hasbiye Allahu venimel vekil Hasbiye llahu venimel vekil, Hasbiye İlahi ve nimel-vekil, Venimel mevla Venimen-nasir. Önce Euzu Besmele Çekerek Başlarız. Sonra Üç İhlas Okuruz. Yine Arkasından Felak Sûresini Okuruz. Yine Arkasından Nas Suresini Okuruz. Sonundada Fatihayı Şerifi Okuruz. Sonra 11 kere Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der. Sonra yedi kere: Hasbiyallahü ve ni mel vekil. diyerek Eûzü billahi menişşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, der. 13

14 ESMA ÜL HÜSNA ALLAH (c.c.) er-rahman (c.c.) er-rahim (c.c.) el-melik (c.c.) el-kuddüs (c.c.) es-selam (c.c.) el- Mümin (c.c.) el-müheymin (c.c.) el-aziz (c.c.) el- Cebbar (c.c.) el-mütekebbir (c.c.) el-halik (c.c.) el-bari (c.c.) el-musavvir (c.c.) el-gaffar (c.c.) el- Kahhar (c.c.) el-vehhab (c.c.) er-rezzak (c.c.) el- Fettah (c.c.) el-alim (c.c.) el-kabid (c.c.) el-basit (c.c.) er-rafi (c.c.) el-muiz (c.c.) el-müzill (c.c.) es-semi (c.c.) el-basir (c.c.) el-hakem (c.c.) el-adil (c.c.) el-latif (c.c.) el-habir (c.c.) el-halim (c.c.) el- Azim (c.c.) el-gafur (c.c.) eş-şekur (c.c.) el-aliyy (c.c.) el-kebir (c.c.) el-hafiz (c.c.) el-mukit (c.c.) el- Hasib (c.c.) el-celil (c.c.) el-kerim (c.c.) er-rakib (c.c.) el-mucib (c.c.) el-vasi (c.c.) el- Hakim (c.c.) el-vedud (c.c.) el-mecid (c.c.) el-bais (c.c.) eş-şehid (c.c.) el-hakk (c.c.) el-vekil (c.c.) el- Kaviyy (c.c.) el-metin (c.c.) el-veliyy (c.c.) el-hamid (c.c.) el-muhsi (c.c.) el-mübdi (c.c.) el- Muid (c.c.) el-muhyi (c.c.) el-mümit, el-hayy (c.c.) el-kayyum (c.c.) el-vacid (c.c.) el-macid (c.c.) el- Vahid (c.c.) el Ehad (c.c.) es-samed (c.c.) el-kadir (c.c.) el-muktedir (c.c.) el-mukaddim (c.c.) el- Muahhir (c.c.) el-evvel (c.c.) el-ahir (c.c.) 14

15 ez-zahir (c.c.) el-batin (c.c.) el-vali (c.c.) el-müteali (c.c.) el-berr (c.c.) et-tevvab (c.c.) el-müntekim (c.c.) el-afüvv (c.c.) er-rauf (c.c.) Malik ül Mülk (c.c.) Zul Celal Vel İkram (c.c.) el-muksit (c.c.) el-cami (c.c.) el-gani (c.c.) el-muğni (c.c.) el-muti (c.c.) el-mani (c.c.) ed-darr (c.c.) en-nafi (c.c.) en- Nur (c.c.) el-hadi (c.c.) el-bedi (c.c.) el-baki (c.c.) el-varis (c.c.) er-reşid (c.c.) es-sabur (c.c.) BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Allahumme salli ala ruhi Seyyidüna Muhammedin fil ervahi. Allahumme salli ala cesedi Seyyidüna Muhammedin fil eczadi. Allahumme salli ala gabri Seyyidüna Muhammedin fil guburi. Allahumme ebli ruhe Seyyidüna Muhammedin minni tehiyyeten ve selama. Allahümme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihü Seyyidüna Muhammed (s.a.v.). Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihü Seyyidüna Ahmed. Allahümme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihü seyyidine Hamid. Seyyidüna Mahmud (s.a.v.), Seyyidüna Ahyed (s.a.v.), Seyyidüna Vahid (s.a.v.), Seyyidüna Mah (s.a.v.), Seyyidüna Haşir (s.a.v.), Seyyidüna Akıb (s.a.v.), Seyyidüna Taha (s.a.v.), Seyyidüna Yasin (s.a.v.), Seyyidüna Tahir (s.a.v.), Seyyidüna Mutahhar (s.a.v.), Seyyidüna Tayy- 15

16 ib (s.a.v.), Seyyidüna Seyyid (s.a.v.), Seyyidüna Resûl (s.a.v.), Seyyidüna Nebiyy (s.a.v.), Seyyidüna Resûlür rahmeh (s.a.v.), Seyyidüna Kayyim (s.a.v.), Seyyidüna Cami (s.a.v.), Seyyidüna Muktef (s.a.v.), Seyyidüna Resûlül Melahim (s.a.v.), Seyyidüna Resûlür Rahah (s.a.v.), Seyyidüna Kamil (s.a.v.), Seyyidüna İklil (s.a.v.), Seyyidüna Müddessir (s.a.v.), Seyyidüna Müzzemmil (s.a.v.), Seyyidüna Abdullah (s.a.v.), Seyyidüna Habibullah (s.a.v.), Seyyidüna Safiyullah (s.a.v.). Seyyidüna Neciyyullah (s.a.v.), Seyyidüna Kelimullah (s.a.v.), Seyyidüna Hatemül Enbiya (s.a.v.), Seyyidüna Hatemür Rusul (s.a.v.), Seyyidüna Muhyin (s.a.v.), Seyyidüna Müneccin (s.a.v.), Seyyidüna Müzekkir (s.a.v.), Seyyidüna Nasirn (s.a.v.), Seyyidüna Mansûr (s.a.v.), Seyyidüna Nebiyyür Rahme (s.a.v.), Seyyidüna Nebiyyit Tevbeh (s.a.v.), Seyyidüna Harisün Aleyküm (s.a.v.), Seyyidüna Malûmün (s.a.v.), Seyyidüna Şehirh (s.a.v.), Seyyidüna Şahid (s.a.v.), Seyyidüna Şehid (s.a.v.), Seyyidüna Meşhûd (s.a.v.), Seyyidüna Beşir (s.a.v.), Seyyidüna Mübeşşir (s.a.v.), Seyyidüna Nezir (s.a.v.), Seyyidüna Münzir (s.a.v.), Seyyidüna Nûr (s.a.v.), Seyyidüna Sirac (s.a.v.), Seyyidüna Müsbah 16

17 (s.a.v.), Seyyidüna Hüden (s.a.v.), Seyyidüna Mühdi (s.a.v.), Seyyidüna Münir (s.a.v.), Seyyidüna Dain (s.a.v.), Seyyidüna Hafiyy (s.a.v.), Seyyidüna Afüvv (s.a.v.), Seyyidüna Veliyy (s.a.v.), Seyyidüna Hakk (s.a.v.), Seyyidüna Kaviyy (s.a.v.), Seyyidüna Emin (s.a.v.),seyyidüna Me men (s.a.v.), Seyyidüna Kerim (s.a.v.), Seyyidüna Mükerrem (s.a.v.), Seyyidüna Mekin (s.a.v.). Seyyidüna Metin ( s.a.v.), Seyyidüna Mübin (s.a.v.), Seyyidüna Müemmil (s.a.v.), Seyyidüna Vesûlün (s.a.v.), Seyyidüna Zû kuvvetin (s.a.v.), Seyyidüna Zû Hürmet (s.a.v.), Seyyidüna Zû Mekanet (s.a.v.), Seyyidüna Zû İzz (s.a.v.), Seyyidüna Zû Fadl (s.a.v.), Seyyidüna Muta (s.a.v.), Seyyidüna Muti (s.a.v.), Seyyidüna Kademü Sıdk (s.a.v.), Seyyidüna Rahmet (s.a.v.), Seyyidüna Büşra (s.a.v.), Seyyidüna Gavs (s.a.v.), Seyyidüna Gays (s.a.v.), Seyyidüna Gıyasun (s.a.v.), Seyyidüna Ni metullahi (s.a.v.), Seyyidüna Hediyetullah (s.a.v.), Seyyidüna Urvetün vüska (s.a.v.), Seyyidüna Sıratullah (s.a.v.), Seyyidüna Sıratün Müstakıym (s.a.v.), Seyyidüna Zikrullah (s.a.v.), Seyyidüna Seyfullah (s.a.v.), Seyyidüna Hizbullah (s.a.v.), Seyyidüna En Necmüs Sakıb (s.a.v.),seyyidüna Mustafa (s.a.v.), Seyyidüna Müc- 17

18 teba (s.a.v.), Seyyidüna Müntek (s.a.v.), Seyyidüna Ümmiyy (s.a.v.), Seyyidüna Muhtar (s.a.v.), SeyyidünaEcir (s.a.v.), Seyyidüna Cebbar (s.a.v.), Seyyidüna Ebul Kasım (s.a.v.), Seyyidüna Ebut Tahiri (s.a.v.), Seyyidüna Ebut Tayyibi (s.a.v.), Seyyidüna Ebu İbrahime (s.a.v.), Seyyidüna Müşeffe (s.a.v.), Seyyidüna Şefi (s.a.v.), Seyyidüna Salih (s.a.v.), Seyyidüna Muslıh (s.a.v.), Seyyidüna Müheymin (s.a.v.), Seyyidüna Sadık (s.a.v.), Seyyidüna Musaddık (s.a.v.), Seyyidüna Sıdk (s.a.v.), Seyyidüna Seyyidül Mürselin (s.a.v.), Seyyidüna İmamül- Muttakıyn (s.a.v.), Seyyidüna Kaadil Gırrül Muhaccelin (s.a.v.) Seyyidüna el-muhaccilin (s.a.v.), Seyyidüna Halilür Rahman (s.a.v.), Seyyidüna Berr (s.a.v.), Seyyidüna Meberr (s.a.v.), Seyyidüna Vecih (s.a.v.), Seyyidüna Nasih (s.a.v.), Seyyidüna Nasıh (s.a.v.), Seyyidüna Vekil (s.a.v.), Seyyidüna Mütevvekkil (s.a.v.), Seyyidüna Kefil (s.a.v.), Seyyidüna Şefik (s.a.v.), Seyyidüna Mukimüs Sünnet (s.a.v.), Seyyidüna Mukaddes (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Kuds (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Hakku (s.a.v.), Seyyidüna Ruhül Kıstı (s.a.v.), Seyyidüna Kafin (s.a.v.), Seyyidüna Müktefi (s.a.v.), Seyyidüna Balig (s.a.v.), Seyyidüna Mübellig (s.a.v.), Seyyidüna Şafi 18

19 (s.a.v.), Seyyidüna Vasil (s.a.v.), Seyyidüna Mevsûl (s.a.v.), Seyyidüna Sabık (s.a.v.), Seyyidüna Saik (s.a.v.), Seyyidüna Had (s.a.v.), Seyyidüna Mühdi (s.a.v.), Seyyidüna Mukaddem (s.a.v.), Seyyidüna Aziz (s.a.v.), Seyyidüna Fadıl (s.a.v.), Seyyidüna Mufaddal (s.a.v.), Seyyidüna Fatih (s.a.v.), Seyyidüna Miftah (s.a.v.), Seyyidüna Mıftahr Rahmeti (s.a.v.), Seyyidüna Müftahül Cennet (s.a.v.), Seyyidüna Alemül İman (s.a.v.), Seyyidüna Alemül Yakin (s.a.v.), Seyyidüna Delilül Hayrat (s.a.v.), Seyyidüna Müsahhihül Hasenat (s.a.v.), Seyyidüna Mukilül Aserat (s.a.v.), Seyyidüna Müsahhihül Hasenat (s.a.v.), Seyyidüna Mukilül Aserat (s.a.v.), Seyyidüna Sufûhün Anizzellat (s.a.v.), Seyyidüna Sahilüs Şefaat (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Makam (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Kadem (s.a.v.), Seyyidüna Mahsûsün Bilizzi (s.a.v.), Seyyidüna Mahsûsün Bilmecid (s.a.v.), Seyyidüna Mahsûsün Bişşeref (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Vesilet (s.a.v.), Seyyidüna Sahibüs Seyf (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Fazilei (s.a.v), Seyyidüna Sahibül İzar (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Hüccet (s.a.v.), Seyyidüna Sahibüs Sultan (s.a.v.), 19

20 Seyyidüna Sahibür Rida (s.a.v.), Seyyidüna Sahibüd Derecetir Refiati (s.a.v.), Seyyidüna Sahibü t Taci (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Miğferi (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Livai (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Mi raci (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Kadibi (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Burak (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Hatem (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Alamet (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Bürhan (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Beyan (s.a.v.), Seyyidüna Fasihül Lisan (s.a.v.), Seyyidüna Mutahharül Cenan (s.a.v.), Seyyidüna Raûf (s.a.v.), Seyyidüna Rahim (s.a.v.), Seyyidüna Üzünü Hayr (s.a.v.), Seyyidüna Sahıhül İslam (s.a.v.), Seyyidüna Seyyidül Kevneyn (s.a.v.), Seyyidüna Aynun Naim (s.a.v.), Seyyidüna Aynül Gırr (s.a.v.), Seyyidüna Sa dullah (s.a.v.), Seyyidüna Sa dul Halk (s.a.v.), Seyyidüna Hatibül Ümem (s.a.v.), Seyyidüna Alemül Hüda (s.a.v.), Seyyidüna Kaşifül Küreb (s.a.v.), Seyyidüna Rafiür Rüteb (s.a.v.), Seyyidüna İzzül arab (s.a.v.), Seyyidüna Sahibül Ferec. Sallallahü aleyhi ve ala alihi Allahümme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel Mustafa ve resulukel Seyyidüna Murtaza (s.a.v.) Seyyidüna Tahir kulubena min külli vasfin yübaidüna an müşahadetike 20

21 ve muhabbetike ve emmitna ala sünnetihi vel cemaati veş şevki ila ligaike ya ze l-celali vel-ikram ve sellallahü ala Seyyidüna ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslima. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Elhamdulillahi rabbil alemin. Ve hasbiyallahu ni mel vekil. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Allahumme inni ebreu ileyke min havli ve kuvveti ila havlike ve kuvvetike. Allahumme inni neveytu bisselati alen nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem, imtisale bi emrike ve tasdiken li nebiyyike Seyyidüna Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem ve mehabbeten fihi ve şevken ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi ehlen li zalike, fetekabbelha minni bi fadlike ve ihsanike ve ezil hicabel gafleti an kalbi vec anni min ibadikes salihiyn. Allahumme sidhu şerefen ala şerefihillezi evleytehu. Ve izzen ala izzihillezi a deytehu. Ve nuren ala nurihillezi minhu halektahu. Ve a li mekamehu fi mekametil murseliyn. Ve derecetehu fi derecetin nebiyyiyn. Ve eseluke ridake ve ridahu ya Rabbel alemiyn meal afiyetid daimeti vel mevti alel kitabi ves sünneti vel cemaati ve kelimeteyiş şehadeti ala tehkikiha min gayri ta ýirin vela tebdil. Vağfirli mertekeptuhu bimennike ve fadlike. 21

22 Ve cudike ve keremike ya ekremel ekremiyn ve sallallahu ala Seyyidüna Muhammedin ve alihi vesahbihi vesellem. Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu ala Seyyidüna Mevlana Seyyidüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecid. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala alihi kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala ali Seyyidüna İbrahime fil alemine inneke hamidün mecidün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Al- 22

23 lahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala ali Seyyidüna Muhammedin. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin abdike ve resûlike. Allahumme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme ve terahham ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema terahhamte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme ve tehannen ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema tahannente ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme ve sellim ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema selleyte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahumme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin verham Seyyidüna Muhammeden ve ale Seyyidüna Muhammedin ve 23

24 barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime fil alemine inneke hamidün mecidün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin nebiyi ve ezvacihi ümmehatil mü minine ve zürriyetihi ve ehli beytihi kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidü. Allahümme dahiyel medhuvvati ve bariel mesmûkati ve cebbarel kulûbi ala fitretiha şakiyyiha ve saidi hac al şeraife salavatike ve nevamiye berekatike ve ra fete tahannünike ala Seyyidüna Muhammedin abdike ve resûlikel fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka vel mu linil hakka bilhakkı veddamiği liceyşatil ebatili. Kema hummile fadtalaa bi emrike bi taatike müstevfizen fi merdatike vaiyen li vahyike hafızan li ahdike maziyeten ala nefazi emrike hatta evra kabesen li kabisin alaullahi tasilü bi ehlihi esbabehü bihi hüdiyetil kulûbü ba de havzatil fiteni vel ismi ve ebhece mûdihatil a lami ve nairatil ahkami ve müniratil İslami fehüve eminükel memûnü ve haziün ilmikel mahzuni ve Şehidüke yevmeddini ve baisüke ni meten ve resûlike bil hakkı rahmeten. 24

25 Allahümmefsah lehü fi adnike ve eczihi muzaafatil hayri min fazlike mühenneatin lehü gayre mükedderatin min fevzi sevabikel mahlûli ve cezili ataikel ma lûli. Allahümme ali ala binain nasi binaehü ve ekrim mesvahü ledeyke ve nüzülehü ve etmim lehü Nûrehü ve eczihi minibti asike lehü makbûleş şehadeti ve merdiyyel mekaleti za mantıkin adlin ve huttetin faslin ve bürhanin azimin. İnnellahe ve melaiketehü yusallûne alennebiyyi ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimü teslimen. Lebbeykellahümme Rabbi ve sa deyke salavatullahib berrir rahimi. Vel melaiketil mukarrebine ven nebiyyine vessıddıkıyne veşşühedai ves-salihine. Vema sebbaha leke min şey in ya Rabbel alemine. Ala Seyyidena Muhammed ibni Abdullahi hatemin nebiyyine. Ve Seyyidil mürseline ve imamil müttekıyne ve resûli Rabbil alimineş şahidil beşiddai ileyke biiznikes siracil müniri aleyhis selamü. Allahümme ecal salavatike ve berekatike ve rahmetike ala seyyidil mürseline ve imamil müttekıyne ve hatemin nebiyyine Seyyidüna Muhammedin abdike ve resûlike imamil hayri ve kaaidil hayri ve resûlir rahmeti, allahüm-meb ashü mekamen mahmûden yağbituhü fihil evvelûne vel ahirûne. 25

26 Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaihi ve muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna maahüm ecmaine ya erhamer rahimine. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin adede men salla aleyhi ve salli ala Seyyidüna Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi ve salli ala Seyyidüna Muhammedin kema emertena bissalati aleyhi. Ve salli aleyhi kema yuhibbu en yusallü aleyhi. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyhi. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema hüve ehlühü Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin kema tühibbü ve terdahü lehü. Allahümme ya rabbe Seyyidüna Muhammedin ve ale Seyyidüna Muhammedin salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin 26

27 ve eğdi Seyyidina Muhammeden ed derecete vel vesilete fil cenneti. Allahümme ya Rabbe Seyyidüna Muhammedin ve ali Seyyidüna Muhammedin ecsi Seyyidina Muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme ma hüve ehlühü. Allahümme salli ala ali Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve ala ehli beytihi. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin hatta la yebka minessalati şey ün. Verham Seyyidina Muhammeden ve ale Seyyidüna Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey ün. Ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey ün. Ve sellim ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin hatta la yebka minesselami şey ün. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin fil evveline. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin fil ahirine. Ve Salli ala Seyyidüna Muhammedin finnebiyyine. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin fil mürseline. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin fil meleil a la ila yevmiddini. Allahümme a tı Seyyidina Muhammedenel vesilete vel fazilete veşşerefe vedderecetel kebirete. Allahümme inni amentü bi Seyyidüna Muhammedin ve lem erehü fela tahrimni fil cinani 27

28 rü yetehü ver zukni sohbetehü ve teveffeni ala milletihi ve veskıni min havzihi meşreben ve reviyyen saigan henien la nazmeü ba dehü ebeden inneke ala külli şey in kadirün Allahümme eblig rûhe Seyyidüna Muhammedin minni tahiyyeten ve selamen. Allahümme ve kema amentü bi Seyyidina Muhammedin ve lem erehü fela tahrimni fil cinani rü yetehü. Allahümme takabbel şefaate Muhammedinil kübra verfa derecetehül ulya ve atihi sü lehü fil ahireti vel ula kema ateyte Seyyidüna İbrahime ve Seyyidüna Mûsa. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema salleyte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime ve barik ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin kema barekte ala Seyyidüna İbrahime ve ala ali Seyyidüna İbrahime inneke hamidün mecidün. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidüna Muhammedin nebiyyike ve resûlike ve Seyyidüna İbrahime halilike ve safiyyike ve Seyyidüna Mûsa kelimike ve neciyyike ve Seyyidüna İsa rûhike ve kelimetike ve ala cemi i melaiketike ve resûlike ve enbiyaike ve hiyeretike min halkıke ve esfiyaike ve hassetike ve evliyaike min ehli ardıke ve semaike ve sallallahü ala Seyyidüna Muhammedin adede halkıhı 28

29 ve rızae nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi ve kema hüve ehlühü ve küllema zekerehüz zakirune ve afele an zikrihil gafilûne ve ala ehli beytihi ve itretihit tahirine ve selleme teslimen. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyatihi ve ala cei in nebiyyine vel mürseline. Vel melaiketi vel mukarrebine ve cemi i ibadillahis salihine. Adede ma emtartis-semai münzü beyneteha ve salli ala Seyyidüna Muhammedin adede ma enbetetil ardi münzü dehevteha. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin adeden nücûmi fissemai feinneke ahseyteha. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin adede ma teneffesetil ervahü münzü halekteha. Ve salli ala Seyyidüna Muhammedin adede ma halakte ve ma tahlüku ve ma ehata bihi ilmüke ve ed afe zalike. Allahümme salli aleyhim adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatike. Allahümme salli aleyhim salaten tefûku ve tafdülü salatel musalline aleyhim minel halkı ecmaine kefadlike ala cemi i halkıke. Allahümme salli aleyhim salaten daimeten müstemirreted devami ala merril leyali vel eyyami muttasıleted devami lenkıdae leha velensı-rame ala merril leyali vel eyyami 29

30 adede külli vabilin vetallin. Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin nebiyyike ve Seyyidüna İbrahime halilike ve ala cemi i enbiyaike ve esfiyaike min ehli ardıke ve semaike adede Halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve münteha ilmike, ve zinete cemi i mahlûkatike salaten mükerrereten ebeden adede ma ahsa ilmüke ve mile ma ahsa ilmüke ve ad afe ma ahsa ilmüke salaten tezidü ve tefûku ve tafdulü salatel musalline aleyhim minelhalkı ecmaine kefadlike ala cemi il-halkike. (ayağa kalk) Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Allahümmec alni mimmen lezime millete nebiyyike Seyyidüna Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Ve azzeme hürmetehu. Ve eazze kelimetehu. Ve hafıza ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve da vetehu. Ve kessere tabiihi ve firkatehu. Ve vafa zümretehu ve lem yuhalifu sebilehu ve sünnetehu. Allahümme inni es elükel istimsake bisünnetihi. Ve eûzübike minel inhirafi amma cae bihi.allahümme inni es elüke min hayri ma saleke minhü Muhammedün nebiyyüke ve resûlüke sallallahü aleyhi ve selleme. 30

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi...

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi... İçindekiler Delail ül Hayrat Pazartesi... 1-50 Salı... 50-68 Çarșamba... 69-89 Perșembe... 90-107 Cuma... 108-129 Cumartesi... 130-149 Pazar... 150-169 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdu

Detaylı

Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min

Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzübike rabbî en yahdurun. ve

Detaylı

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER 365 Gün Duâ ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER ve SURELERİN FAZİLETLERİ -------------------------------------------------------------------------------------------------- İsteme adresi; Arı Sanat yayınevi,( 0212

Detaylı

ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ

ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRALİYM 1) Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î

Detaylı

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. "Allah'tır gerçek İlâh!

Detaylı

TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ

TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 [2005], sayı: 15, ss. 253-288. TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Hür Mahmut Yücer * Giriş Hz.

Detaylı

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala.

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala. ABDEST Hz. Peygamberin (s.a.a.v) Temizlik İmandandır düsturu ile her zaman temiz olmak bizler için bir vazifedir. Temizlik ruhen ve bedenen olmalıdır. Ruhen itikatta, inançta, iyi ahlakta, ibadette; bedenen

Detaylı

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu:

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehu l- mülkü ve lehü l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Manası: Allah tan başka hiçbir ilâh yoktur. O nun hiçbir

Detaylı

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN Yayın Yönetmeni: Yayın Danışmanı: Editör: Tashih:

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu AB: Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeşitli manaları ihtiva eder: Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam,

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT I Kitabevi AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT Tıpkıbasım ve çeviri Hazırlayanlar Dr. Mustafa Tatcı Dr. Musa Yıldız III ÖN SÖZ Celvetî tarîkinin Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

BEKTAŞİTERC~~ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 11 Sayı: 31 (Bahar 2007)------ 209. Ömer Faruk TEBER (*) Özet

BEKTAŞİTERC~~ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 11 Sayı: 31 (Bahar 2007)------ 209. Ömer Faruk TEBER (*) Özet EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yl: Say: 3 (Bahar 2007)------ 209 BEKTAŞİTERC~~ Ömer Faruk TEBER (*) Özet Alevf-Bektfişf topluluklarnn dinf öğreti, tdô.p ve geleneklerinin günümüze kadar kuşaktan kuşağa sözlü olarak

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, ÇARE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi, eskiden Türkiye

Detaylı

ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî

ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi rabbil âlemîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî,

Detaylı

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed.

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. Sallfı ala Resiılüna Muhammed, Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallfı ala Şemsiddühi Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. El-evvelü

Detaylı

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim NAMAZ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbilalemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Namaz Allah ın emirlerinden inananlara farz kıldığı, terki mümkün olmayan,

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

P E Y G A M B E R -sallallahu aleyhi ve sellem- E F E N D İ M İ Z İ N BAZI HAZİNELERİ [ Türkçe ] Derleyen: Muhammed Şahin : Tetkik: Ümmü Nebil : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 49-008 B İ R İ N C

Detaylı

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL MEBDE VE ME ÂD mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL Gayb perdesi ard nda olan güzelliklerin, Hepsini Senin güzel sûretine koydular.

Detaylı

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 6 Birinci K sm KUR ÂN-I KERÎMDE KIYÂMET ve ÂHIRET Müellifi mâm- Gazâlî Mütercimi Ömer Beğ Nefs Muhâsebesi kinci K sm MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Seksenüçüncü Bask Hakîkat

Detaylı