Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min"

Transkript

1

2 Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzübike rabbî en yahdurun. ve hifzan min külli şeytanin marid. (20 defa oku).innallahe ve melâiketehu yusallûne alennebiyyî, ya eyyühelleziyne amenusallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi biadede ilmike. Bismillahirrahmanirrahîm elleziy vahidül ahad!.. Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlûn

3 Kuddûs.. Seyec'alullahe bâ'de usrin yusra.. Valllahu alâ külle şeyin kadîra.. İkra' bismirabbîkelleziy halâk, halâkal insane min alâk, ikra' ve rabbukel ekrem elleziy alleme bilkalem, âllamel insane malem ya'lem.. Er rahman âllemelkur an, halâkal insane allemehul beyan.. Errahman alelarş ısteva lehû mâ fiys semâvati ve mâ fiyl ardı ve mâ beynehûma ve mâ tahtes sera. Zalike fadlullahi, yü'tiyhi men yeşa'.. İnnâ nahnu nûhyil mevta(3). Emvatûn gayrı ahya.nasrun min allahi ve fethun karîb. İnna fetahnaleke fethan mübîyna.liyağfire lekallahu

4 matekaddeme min zenbike ve mea teahhara, ve yutimme ni'metehu aleyke, ve yehdiyeke sıraten mustakiyma, ve yensurekallahu nasren azîza.. Ve nusiybu birahmetina men neşaû.. Feveceda abden min ibadina, ateynahu rahmeten min indina ve allemnahu min ledünnâ ilma. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina, ma künte tedriymel kitabu ve lel iymanu, ve lakin cealnahunuren, nehdiy bihi men neşau min ibadina, ve inneke letehdi ilâ sıratın mustakiyma. Ve enzelallahu aleykel kitabe ve hikmete ve allemeke malem tekun ta'lem.. Ve kâne fadlullahi aleykel azîyma..

5 Allahu yectebiy ileyhi men yeşau.. Ve lekad yessernel Kur'ane liz zikra.. Senuriyhim ayatina filafaki vefiy enfüsiküm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk!.. Ve lekad künte fiy gafletin min hâza, fekeşefna anke gıtaek ve basaruk, el yevmel hadiyd.. Yevme tubeddelül arza gayrel arz.. Limenil mülkilyevm, lillahil vahidil kahhar.. Şehidallahu ennehu lâ ilâhe illâ hu!. vel melâiketü ve ulul ilmi kaimen bilkıst ve huvel azîzül hakîm.. Allahu NURus semavati vel arz; meselü nûrihi kemişkatin fiyha misbah, elmisbahu fiy zücâce, ez

6 zücâcetü keenneha kevkebün dürriyyün yukadu min şeceretin mübâreketün zeytunetün, lâ şarkıyyetin ve lâ garbıyyetin yekadu zeytuha yudıyu, ve lev lem temseshu nar; nurun ala nur; yehdillahu linurihi men yeşa.. Fesebbih bismi rabbikel a'lâ.. Tebarekelleziy biyedihil mülk ve hüve alâ külli şeyin kadir.. Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billah.. Allahu lâ ilahe illa hu el hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetün vela nevm, lehu mafiys semavati ve mafilard, men zelleziy yeşfau indehu illa biiznih; ya'lemu ma beyne eydiyhim ve mahalfehüm; ve la yuhıytune

7 bişey'in min ilmihi illâ bima şâ', vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeuduhu hıfzıhuma ve huve aliyyul azıym.. Lâ yahfa âlallahi minhüm şey.. Ve lehu mekalidus semavati vel arz!.. Ve ma remeyte iz remeyte velâkinn Allahe rema'.. Vallahu ganiyyul anil alemiyn.. Subhanallah!.. Leyse kemislihi şey'a, ve huves semîul basiyr.. Efemen şerehallahu sadrehu lil'islam fehuve alâ nurin min rabbihi.. Ve men yettekıllahe yec'allehu mahreca ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib, vemen yetevekkel alallahi vehuve hasbûh. Elem neşrahleke sadrek ve vada'na anke vizrekelleziy ankada

8 zahrek verafa'naleke zikrek; feinne meâl usri yûsren, inne meal usri yusra; feiza ferağte fensab ve ilâ rabbike fergab.. Ve in yemseskallahu bidurrin felâ kaşife lehu illa hu; ve in yuridke bihayrin felâ radde lifadlih, yusıybu bihi men yeşau min ibadih ve huvel gafurur rahîm.. İza cae nasrullahi vel feth, ve reeyten nase yedhulune fiy diynillahi efvacen, fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehu kâne tevvaba.. Kulillahumme malikel mülk, tu'til mülke men teşau ve tenzilül mülke min men teşaa; tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa, biyedikel hayr

9 ve inneke alâ külli şeyin kadîr.. Allahu latıyfun biibadihi, yerzuku men yeşau bigayrı hisab. Bismillahir rahmanirrahim; elhamdulillahi rabbûl alemiyn, errahmanir rahîm, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaıyn, ihdinas sıratel mustakıym, sıratelleziyne en'amte aleyhim, gayrıl mağdubi aleyhim ve laddaaliyn. Kul hu vallahu ahad, Allahus samed, lem yelid ve lem yuled, ve lem yekun lehu kufuven ahad... Subbûhun Kuddûsun rabbûl melâiketi ver ruh ve rabbûl arşıl azıym.. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rızae nefsihi ve

10 zînete arşıhi ve midade kelimatihi.. La ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh, lehûl mülkü ve lehûl hamdu, yuhyi ve yumitu ve huve hayyun lâ yemutu biyedihil hayr, ve huve alâ külli şeyin kadîr.. Subhane rabbike rabbül izzeti amma yasıfun, veselâmün alel mürseliyn, vel hamdu lillahi rabbulalemin.. (üç fatiha oniki ihlas okuyalım başta Hazreti Rasûl aleyhisselam ve tüm evliyaullah ile bütün mümin kardeşlerimizin ruhuna.) Allahumme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammed.. Allahumme salli ala men ruhuhu mihrabûl ervahi vel melâiketi vel kevn, allahumme salli alâ men

11 huve imamûl enbiyai vel mürseliyn, allahumme salli alâ men huve imamu ehlil cenneti ibadullahil müminin... (Sabah, akşam okunması tavsiye edilmiştir.) NAMAZ DUASI Allahümme la ilahe illâ ente. Vahdeke la şeriyke lek. Ve enne Muhammeden abduke ve rasûlüke. Subhaneke ve bihamdike adede ilmike ve rıdae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik; kemâ

12 yenbeğiy licelâli vechike ve liazıymi sultânik: Ente rabbiy ve ente halakteniy ve ente tehdiyniy Ve ente tu timuniy ve ente teskiniy Ve ente tumıytuniy ve ente tuhyıniy Ve ene ala ahdike ve va dike mestata tu Ve euzü bike min şerri ma sana tu Ve ebûu leke bini metike aleyye Ve leke eslemtu, ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu Ve euzü birıdake min sehatike ve bimuâfâtike min ukubetike ve birahmetike min ğadabike ve euzübike minke; la melcee ve la mencee minke illa ileyk:

13 İnniy zalemtu nefsiy zulmen kebiyren kesiyra Ve lâ yağfiruz zünûbe illâ ente; fağfirliy hatıyetiy ve cehliy ve israfiy fiy emri ve ciddiy ve hezliy ve hataiy ve amdiy ve ma kaddemtu ve ma ahhartu ve ma esrartu ve ma a lentu ve mea ente a lemu bihi minniy; mağfireten min indike, verhamniylekel utba hatta terda İnneke entel Ğafûrur Rahiym ve Tevvâbur Rahiym. La havle vela kuvvete illa bike Ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve İsa ve mâ beynehum minen nebiyyine vel mürselin

14 salâvatullahi ve selâmuhu aleyhim ecmain, velhamdulillahi rabbil âlemiyn

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü

Detaylı

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM 1-)EV PROGRAMINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN HAZIRLANMASI Rukye ayetleri suya,zeytinyağına ve bala okunur.okuma işleminin günlük olarak

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kur'ân-ı Kerim'in Mekke'de ve hicretten önce nazil olan ayetleri. Surelerin mekkî ve medenî oluşları yapılan çeşitli tasniflere göredir. Başka bir ifade ile surelerin mekkî mi, yoksa medenî mi olduklarını

Detaylı

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu: Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! İdraki ile müşerref olduğumuz mübarek Kadir Gecesi ni Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bütün İslam âlemine ve insanlık âlemine, barış ve hayra vesile eylesin. Allah (c.c) vatanımızı, memleketimizi,

Detaylı

ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER

ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR ve SALAVAT-I ŞERİFELER Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifî KİTSAN - 1 - Kitsan Yayınları CEP KİTAPLARI SERİSİ: 2 Yazarı: Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifi Editör:

Detaylı

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli İçindekiler Namaz tesbihatlarının anlamı... 3. Fatiha...8 Kevser Suresi.. 9 İhlas Suresi.. 10 Tebbet Suresi.......11 Nasr Suresi... 12 Kafirun Suresi...... 13 Maun Suresi..... 14 Kureyş Suresi...... 15

Detaylı

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli İçindekiler Namaz tesbihatlarının anlamı... 3. Fatiha...7 Asr Suresi......... 8 Fil Suresi......9 Kureyş Suresi...... 10 Maun Suresi..... 11 Kevser Suresi.....12 Kafirun Suresi...... 13 Nasr Suresi...

Detaylı

İNŞİRAH. Sadr Kalb Fuad Lüb. Yılmaz DÜNDAR

İNŞİRAH. Sadr Kalb Fuad Lüb. Yılmaz DÜNDAR İNŞİRAH Sadr Kalb Fuad Lüb Yılmaz DÜNDAR YILMAZ DÜNDAR Euzü Billahi mineş şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym. 1 İNŞİRAH - 3 ARALIK 2011 2 YILMAZ DÜNDAR 3 İNŞİRAH - 3 ARALIK 2011 İNŞİRAH Sadr Kalb

Detaylı

MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla m MUKADDİME Bu sonsuz hayırlar (ihtiva eden salavat-ı şerifler) Hazin'ül Fersafi den Kainatın Efendisine hediyedir. Kendisi, Nebi (s.a.v.) önce rüyada ve sonra aşikar olarak (uyanıkken) gördükten sonra

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2-28 - 29-5 - 33-5 - 37-5 - 41-6 - 45-6 - 49-6 - 54-6 - 59-6 - 59 - 6-60 - 7-61 - 8-62 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 -

İÇİNDEKİLER 2-28 - 29-5 - 33-5 - 37-5 - 41-6 - 45-6 - 49-6 - 54-6 - 59-6 - 59 - 6-60 - 7-61 - 8-62 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 - İÇİNDEKİLER 2 - Önsöz 3 - HAC 5 - UMRE 5 - Umre nin hükmü 5 - Umre ne zaman yapılır? 6 - Umre nin ibadetleri 6 - Umre nin rüknü 6 - Umre nin vacipleri 6 - Umre nin şartları 6 - Umre nin ifsad olması 6

Detaylı

P E Y G A M B E R -sallallahu aleyhi ve sellem- E F E N D İ M İ Z İ N BAZI HAZİNELERİ [ Türkçe ] Derleyen: Muhammed Şahin : Tetkik: Ümmü Nebil : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 49-008 B İ R İ N C

Detaylı

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala.

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala. ABDEST Hz. Peygamberin (s.a.a.v) Temizlik İmandandır düsturu ile her zaman temiz olmak bizler için bir vazifedir. Temizlik ruhen ve bedenen olmalıdır. Ruhen itikatta, inançta, iyi ahlakta, ibadette; bedenen

Detaylı

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti DEPRESYON VE İNKAR Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah,

Detaylı

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym. Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi...

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi... İçindekiler Delail ül Hayrat Pazartesi... 1-50 Salı... 50-68 Çarșamba... 69-89 Perșembe... 90-107 Cuma... 108-129 Cumartesi... 130-149 Pazar... 150-169 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdu

Detaylı

AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER

AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER Peygamber efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki: Dikkat edin! size amellerinizin Rabbiniz katında en hayırlısını, en makbulünü, dereccenizi yükseltenini, altın vegümü infak etmenizden

Detaylı

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır.

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır. Suat Yıldırım Ahzap 56 ayetin altına yorum yazıp peygambere salat okumak tecdid-i biattır demişti yani bağlılığını yenileme, salatın analmı bu, şimdi bu bilgi ile oku aşağıdakileri, Bir insan sürekli bağlılığını

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR Şeyh Bahauddin Efendi nin 13 Ekim 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT Yeni Osmanlılar Berlin 1 İçindekiler Delail`ül Hayrat Pazartesi... 003-033 Salı... 034-043 Çarşamba...

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 3. Baskı H. 1434- R. 2013 ÇOCUKLAR İÇİN İSLÂMİ KÜLTÜR SERİ 1 ŞAFÎİ MEZHEBİNE GÖRE ADANA-2013 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON ÖNSÖZ AKÂİD BÖLÜMÜ İBÂDET BÖLÜMÜ İSLÂMİ AHLÂK

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim (Sultan Sultanın n Kulları Güzel, Etkileyici Ve Nurlu Olmalı) Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Esselamun aleyküm!... Hoşgeldiniz! Yüce Allah ın ve Onun Meleklerinin Rahmeti ile,

Detaylı

Evvelâ Kur ân-ı Kerîm e bakalım. Cenâb-ı Mevlâ (c.c) yüce kitabımızda bu olay hakkında ne buyuruyor:

Evvelâ Kur ân-ı Kerîm e bakalım. Cenâb-ı Mevlâ (c.c) yüce kitabımızda bu olay hakkında ne buyuruyor: Aziz, muhterem ve değerli kardeşlerim! Mi rac gecesi, çok mübarek, müşerref, çok feyizli ve kudsî bir gecedir. Bu gecede, kâinatın efendisi, Peygamberlerin imamı, lideri ve önderi Hz. Muhammed Mustafa

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE ÇOCUKLAR İÇİN İSLÂMİ KÜLTÜR SERİSİ 1 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii

Detaylı

İlmimin kaynağı, Üstadım, AHMED HULÛSİ ye

İlmimin kaynağı, Üstadım, AHMED HULÛSİ ye GİZ li Gülşen İlmimin kaynağı, Üstadım, AHMED HULÛSİ ye Ahmed Bâki nin Yayınlamış Diğer Kitapları Holografik Bakış Aynadaki Evren Ahmed Bâki nin Websitesinde Yayınlanan Diğer Eserleri Son Misafir Online

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti,

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, RIZA MAKAMI Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, "Şeyh olmak güzel" diyoruz. Tabii, çok hürmet var. Ve tabii nefis için de güzel. Hiç şansı yok! Şeyhimiz selam yolluyor. Gerçek Şeyh odur. Bizimki

Detaylı

AHMED HULÛSİ. DUA ve ZİKİR. www.ahmedhulusi.org

AHMED HULÛSİ. DUA ve ZİKİR. www.ahmedhulusi.org AHMED HULÛSİ DUA ve ZİKİR www.ahmedhulusi.org KAPAK HAKKINDA Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder. Kapakta yer

Detaylı

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL GERÇEK AŞK İLE BİR YIL Şeyh Bahauddin Efendi nin 26 Nisan 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

DEPRESYON TEDAVİSİ. Şeyh Bahauddin Efendi nin 6 Ocak 2015 Sohbeti,

DEPRESYON TEDAVİSİ. Şeyh Bahauddin Efendi nin 6 Ocak 2015 Sohbeti, DEPRESYON TEDAVİSİ Şeyh Bahauddin Efendi nin 6 Ocak 2015 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir:

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir: HADİSLERDE DUA ÖRNEKLERİ Peygamberimiz (s.a.s.), dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah a dua etmiştir. Sabah, akşam, yatağa yatınca, gece kalkınca, evden çıkınca ve benzeri mutat vakitlerde

Detaylı

KUR AN-I KERİM ÖZETİ 3 KUR AN-İ ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER İÇİN

KUR AN-I KERİM ÖZETİ 3 KUR AN-İ ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER İÇİN KUR AN-I KERİM ÖZETİ 3 KUR AN-İ ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER İÇİN Selçuk GÜLÜMSER 2015 Çatı Kitapları / Kur an-ı Kerim Özeti -3- Temmuz 2015, İstanbul Selçuk Gülümser Tüm hakları saklıdır. Eserin herhangi bir parçasının

Detaylı

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. "Allah'tır gerçek İlâh!

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu:

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehu l- mülkü ve lehü l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Manası: Allah tan başka hiçbir ilâh yoktur. O nun hiçbir

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYI DENEYİN

GÜVENİLİR OLMAYI DENEYİN GÜVENİLİR OLMAYI DENEYİN Şeyh Bahauddin Efendi nin 3 Ocak 2015 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym

Detaylı

GERÇEK TANRI ERLERİ 3 Önsöz Hak Tealâ Hazretleri'nin rızasını gözeterek hayırlı bir hizmette bulunmak dileği ile bu kitabın basılması için maddi olarak masarifatın tamamını karşılayan İstanbul şehrinin

Detaylı

ÇARŞAMBA SOHBETLERİ. (1. Cilt) MEHMET TURAN

ÇARŞAMBA SOHBETLERİ. (1. Cilt) MEHMET TURAN ÇARŞAMBA SOHBETLERİ (1. Cilt) Kapaktaki ayetin meali: (Zümer: 73) "Allah'ın selâmı üzerinize olsun Hoşgeldiniz. Temelli ve ebedî olarak girin cennete." MEHMET TURAN 1 Coypright Mehmet Turan İsteme Adresi:

Detaylı

Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012

Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül

Detaylı

Rabbının hayatını yaşa Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

Rabbının hayatını yaşa Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Rabbının hayatını yaşa Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Duanın Önemi Çeşitli Dualar

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Duanın Önemi Çeşitli Dualar DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Duanın Önemi Çeşitli Dualar Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER 365 Gün Duâ ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER ve SURELERİN FAZİLETLERİ -------------------------------------------------------------------------------------------------- İsteme adresi; Arı Sanat yayınevi,( 0212

Detaylı

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ SON GÜN için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ Ezan Mucizesi 1 Burada, yüce Al-lah tarafından hz. Muhammede (a.s.) öğretilip hediye edilmiş olan o mübarek Ezanda saklı olan 19 kodlu, en muazzam Simetrik

Detaylı

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Kemal AYDOĞDU, Yusuf Sönmez ARTAN. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Kemal AYDOĞDU, Yusuf Sönmez ARTAN. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kemal AYDOĞDU, Yusuf Sönmez ARTAN YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi - Dizgi ve Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Şubat 2013 Sohbeti, DÜNYA BİR PAZARDIR Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Şubat 2013 Sohbeti, Esselamu Aleykum. Ey Müslümanlar! Size selam olsun. Muminler buluştuğu vakitinde biri ifade eylesin;

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

PARİS TE KAOS. Şeyh Bahauddin Efendi nin 10 Ocak 2015 Sohbeti,

PARİS TE KAOS. Şeyh Bahauddin Efendi nin 10 Ocak 2015 Sohbeti, PARİS TE KAOS Şeyh Bahauddin Efendi nin 10 Ocak 2015 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

SAMİMİ OLUN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 25 Kasım 2014 Sohbeti,

SAMİMİ OLUN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 25 Kasım 2014 Sohbeti, SAMİMİ OLUN Şeyh Bahauddin Efendi nin 25 Kasım 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

(EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet. Ezan ve kamet

(EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet. Ezan ve kamet (EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet Erkeklerin, ister tek başlarına kılsınlar, ister edâ isterse kaza kılsınlar, ister seferde ve isterse hazarda bulunsunlar, farz namazlarını kılarlarken ezan ve kamet (okumaları)

Detaylı

KAYSERİ ETNOGRAFYA MÜZESİ NDE BULUNAN ŞİFA TASLARI VE SANATI ÜZERİNE * ÖZET

KAYSERİ ETNOGRAFYA MÜZESİ NDE BULUNAN ŞİFA TASLARI VE SANATI ÜZERİNE * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 2119-2138, ANKARA-TURKEY KAYSERİ ETNOGRAFYA MÜZESİ NDE BULUNAN ŞİFA TASLARI VE SANATI ÜZERİNE * Şerife TALİ

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: OKULU : SINAV TARİHİ: 02 MAYIS 2015 CUMARTESİ - 10:00 A KİTAPÇIĞI Alanlar Soru Sayısı TEST 1 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 20 TEST 2 KAVRAMA

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri VAKIFLAR DERGİSİ ÖZEL SAYISI Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri Ortada yer

Detaylı

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur.

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur. İbrahim Efendi Konağından Saçlı Abdülkadir Haziresine Eyüpsultan da tarihin tozlu sayfaları arasında gezintiye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Saçlı Abdülkadir Efendi mescidi haziresi Saçlı Abdülkadir

Detaylı

Bu kitapçık; Diyanet İşleri Başkanlığı nın Temel Dini Bilgiler ve Dinimizi Öğreniyoruz adlı eserlerinden hazırlanmıştır.

Bu kitapçık; Diyanet İşleri Başkanlığı nın Temel Dini Bilgiler ve Dinimizi Öğreniyoruz adlı eserlerinden hazırlanmıştır. Bu kitapçık; Diyanet İşleri Başkanlığı nın Temel Dini Bilgiler ve Dinimizi Öğreniyoruz adlı eserlerinden hazırlanmıştır. Bu kitapçığın hazırlanmasında büyük emekleri ve yardımları olan değerli hocam Mehmet

Detaylı

Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

03-10-2001 Mekke-i Mükerreme Kâbe-i Muazzama TEVHİD

03-10-2001 Mekke-i Mükerreme Kâbe-i Muazzama TEVHİD 1 03-10-2001 Mekke-i Mükerreme Kâbe-i Muazzama TEVHİD lâ ilâhe illâ allah dedi Hazreti Allah Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah Her ikisini cem eden ehlûllah Dedi, elhamdülillâh, elhamdülillâh

Detaylı

G Ö N Ü L D E N E S İ N T İ L E R (IV)

G Ö N Ü L D E N E S İ N T İ L E R (IV) G Ö N Ü L D E N E S İ N T İ L E R (IV) RİSALE-İ L Ü B B Ü L L Ü B V E S I R R Ü S S I RRI ÖZÜN ÖZÜ VE SIRRI SIRRI OSMANLICA ASLINDAN ÇEVİREN NECDET ARDIÇ NECDET ARDIÇ SERİSİ IV 1 İ Ç İ N D E K İ L E R

Detaylı

Teslim ol teslim al Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

Teslim ol teslim al Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Teslim ol teslim al Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Şeyh Eşref Efendi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete

Detaylı

Bismillah. arkadaþým. Zaman Arkadaþým. 4 TEMMUZ 2003 CUMA arkadaþým 1. Feza Gazetecilik AÞ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ali Akbulut

Bismillah. arkadaþým. Zaman Arkadaþým. 4 TEMMUZ 2003 CUMA arkadaþým 1. Feza Gazetecilik AÞ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ali Akbulut Bismillah arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA SAYI: 5 Feza Gazetecilik AÞ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ali Akbulut Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý Yayýn Danýþmaný Hamdullah Öztürk Editörler Yayýn: Yusuf Çaðlar Din-Kültür:

Detaylı

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez..

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.. Biz Müslümanlara verilen en değerli zamanlardan birileri hiç kuşkusuz ki arefe günleri ve bayramlardır. Bu günler bizlere ilahi birer lütuf olarak verilmişlerdir. Bu günler rahmeti ilahinin üzerimize aktığı

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti, ALLAH IN EVLI YALARI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 6 Mart 2013 Sohbeti, Aksi yola gitmeyelim. Rabbimizi sevelim. Sevelim ve sayalım. İstediği o Cenab-ı Hakk'ın. Beni sayınız,

Detaylı

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)...

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)... NAMAZ VE DİĞER ZAMANLAR İÇİN SÛRE VE DUA ÖRNEKLERİ İLAHİ BUYRUKLAR VE ÖNERİLER İçindekilerdeki başlıklara tıklayarak ilgili konuya ulaşabilirsiniz. İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Türkçe Okunuşuyla NAMAZ TESBİHATI. (Transkripsiyonlu) Basım Yayın ın Hediyesidir.

Türkçe Okunuşuyla NAMAZ TESBİHATI. (Transkripsiyonlu) Basım Yayın ın Hediyesidir. Türkçe Okunuşuyla NAMAZ TESBİHATI (Transkripsiyonlu) Basım Yayın ın Hediyesidir. TAKDİM TAKDİM Hz. Peygamber in (a.s.m.) hakiki şahsiyetini ya kın dan tanıma fırsatını yakalayan bir Müslüman, her haliyle

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Mart 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Mart 2013 Sohbeti, YÜ RÜ YEN KALE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 22 Mart 2013 Sohbeti, Meded ey Evliyalar. Elhamdulillahillezi âhyânâ Bâ'de Mâ Emâtenâ ve İleyhinnuşûr. Bizi uykudan kaldıran Mevla'ya

Detaylı

Haremeyn deki Belli Başlı Mâbedlerde Yazılı Âyetlere Dâir Mülâhazalar - 2

Haremeyn deki Belli Başlı Mâbedlerde Yazılı Âyetlere Dâir Mülâhazalar - 2 M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 25 (2003/2), 103-125 Haremeyn deki Belli Başlı Mâbedlerde Yazılı Âyetlere Dâir Mülâhazalar - 2 Yrd. Doç. Dr. Murat SÜLÜN II. MESCİD-İ NEBEVÎDEKİ ÂYETLER Mescid-i Nebevî

Detaylı

ŞERİATTIR; cümle makamları toplayan, Zannetmeyin ki sadece İlm-i Zahiran, Gayret eyle iyi düşün ey taliban! Şekil suretle oyalanırsan ne yazık.

ŞERİATTIR; cümle makamları toplayan, Zannetmeyin ki sadece İlm-i Zahiran, Gayret eyle iyi düşün ey taliban! Şekil suretle oyalanırsan ne yazık. 1 ŞERİATTIR; cümle makamları toplayan, Zannetmeyin ki sadece İlm-i Zahiran, Gayret eyle iyi düşün ey taliban! Şekil suretle oyalanırsan ne yazık. TARİKATTIR; yoldur, başlanır gidilmeye. Gönülden Muhabbetullah

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

RESULULLAH I SEVİN VE İBADET EDİN

RESULULLAH I SEVİN VE İBADET EDİN RESULULLAH I SEVİN VE İBADET EDİN Şeyh Bahauddin Efendi nin 10 Aralık 2014 Sohbeti, Selamun aleykum Bu güzel camide, sizlerle olmak çok güzel maşaallah. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Șeref söz dinleyenedir

Șeref söz dinleyenedir Șeref söz dinleyenedir Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi. Destur ya Sultan ul Evliya Destur ya Seyyidi, ya Sultan

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdâyî nin Necâtü l-garîk Adl Eseri

Azîz Mahmud Hüdâyî nin Necâtü l-garîk Adl Eseri Azîz Mahmud Hüdâyî nin Necâtü l-garîk Adl Eseri A H M E T A R A L I Araflt rmac - Yazar Necâtü l-garîk 1 Hudaya hamd ve minnet evvel ahir Ki oldur zâhir ve bât nda zâhir Zuhuru perde olmufldur zuhura Gözü

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet )

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve

Detaylı

MÜSLÜMAN OLMAYI BEKLEYEN

MÜSLÜMAN OLMAYI BEKLEYEN MÜSLÜMAN OLMAYI BEKLEYEN Şeyh Bahauddin Efendi nin 25 Ekim 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahumma sall wa sallim

Detaylı

Checkbookla dans edenler

Checkbookla dans edenler Bismillahirrahmanirrahim Checkbookla dans edenler Şeyh Eşref Efendi Berlin, 27.12.2008...Eüzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Destur ya Seyyidi meded. Meded ya Ricalallah. Meded ya Sultan

Detaylı

YOLUN TEHLİKELERİ. İBRETLİK BİR HİKÂYE DAHA. TERZİBABA-Necdet Ardıç. (94) MESCİD-İ DIRAR. KUBBETU L KARA.

YOLUN TEHLİKELERİ. İBRETLİK BİR HİKÂYE DAHA. TERZİBABA-Necdet Ardıç. (94) MESCİD-İ DIRAR. KUBBETU L KARA. 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLR YOLUN TEHLİKELERİ. İBRETLİK BİR HİKÂYE DAHA. TERZİBABA-Necdet Ardıç. (94) MESCİD-İ DIRAR. KUBBETU L KARA. İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (94) 1 Bismillâhirrahmânirrahîm.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI NDAN TERMİKEL E ALTIN MADALYA

TÜRK KIZILAYI NDAN TERMİKEL E ALTIN MADALYA Aylık Yayın Organı / Temmuz 2015 Sayı 40 TÜRK KIZILAYI NDAN TERMİKEL E ALTIN MADALYA TERMİKEL GELENEKSEL İFTAR YEMEGİ ELEKTROMED İN TURQUAL ITY BAŞARISI KÜNYE SAYI 40 Temmuz 2015 Sayısı Yerel Süreli Yayın

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

BAYRAM CEMİ DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI 1 KIZILPİR KIRKLAR CEMEVİ DEDESİ BAKİ GÜNGÖR

BAYRAM CEMİ DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI 1 KIZILPİR KIRKLAR CEMEVİ DEDESİ BAKİ GÜNGÖR BAYRAM CEMİ DOSYASI HAZIRLAYAN: SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI 1 DAR GÜLBENGİ BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET,

Detaylı

RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir.

RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir. RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir. Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) sadaka vermedikçe asla iyi ye (hayra, takvâya, Allah ın rızasına) erişemezsiniz. Her ne sarfederseniz, şüphesiz Allah

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

2.45 - (B sırrınca) Sabr ve Salat ile yardım isteyin; muhakkak ki bu huşu edenlerden başkasına

2.45 - (B sırrınca) Sabr ve Salat ile yardım isteyin; muhakkak ki bu huşu edenlerden başkasına ----- 1 - Fatiha suresi 7. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 24) ----- (١-٧) ص ر اط ال ذ ين ا ن ع م ت ع ل ي ه م غ ي ر ال م غ ض وب ع ل ي ه م و ل ا الض ال ي ن 1.7 - Sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uyun-u Ahbar ir-rıza (a.s) İmam Rıza (a.s) Hadis Pınarı (H. 305-381) Ocak 2001. El-Mehdi Hüseyniyesi

İÇİNDEKİLER. Uyun-u Ahbar ir-rıza (a.s) İmam Rıza (a.s) Hadis Pınarı (H. 305-381) Ocak 2001. El-Mehdi Hüseyniyesi İÇİNDEKİLER Uyun-u Ahbar ir-rıza (a.s) İmam Rıza (a.s) Hadis Pınarı Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh (H. 305-381) CİLT.2 : Baskı Ocak 2001 El-Mehdi Hüseyniyesi Uyun-u Ahbar ir-rıza nın ikinci cildi, 31. bölümden

Detaylı

G Ö N Ü L D E N E S İ N T İ L E R (VII)

G Ö N Ü L D E N E S İ N T İ L E R (VII) G Ö N Ü L D E N E S İ N T İ L E R (VII) İ S L A M İ M A N İ H S A N İ K A N TASAVVUF NECDET ARDIÇ NECDET ARDIÇ SERİSİ 7 Alemde tek kurtuluştur İslam, Getirdi yüce aleyhisselam, Uyanlar huzur bulur vesselam,

Detaylı

Ön söz... 2 Alevilik Nedir?... 3 Neden Aleviyiz?... 3 Hz. Peygamber Vasiyet Yazdı mı?... 5 Alevilikte Kadın... 7 Türbeler... 9 Türbeler Nasıl Ziyaret

Ön söz... 2 Alevilik Nedir?... 3 Neden Aleviyiz?... 3 Hz. Peygamber Vasiyet Yazdı mı?... 5 Alevilikte Kadın... 7 Türbeler... 9 Türbeler Nasıl Ziyaret Ön söz...... 2 Alevilik Nedir?... 3 Neden Aleviyiz?... 3 Hz. Peygamber Vasiyet Yazdı mı?... 5 Alevilikte Kadın... 7 Türbeler...... 9 Türbeler Nasıl Ziyaret Edilir?...... 10 Đnanç ve Đtikat.... 11 Đslam

Detaylı

İçindekiler Allahu Teâlâ katında en üstün amel Allah ın azâbından korunma Cehennem ateşinde yanmama Cennete dilediğin kapıdan girebilme

İçindekiler Allahu Teâlâ katında en üstün amel Allah ın azâbından korunma Cehennem ateşinde yanmama Cennete dilediğin kapıdan girebilme İçindekiler Allahu Teâlâ katında en üstün amel Îmân etmek...11 Allah ın azâbından korunma Kelime-i Tevhîd i ikrâr etmek...11 Cehennem ateşinde yanmama Kelime-i şahâdet getirmek, dili bu kelimeye yatkın

Detaylı

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ İstanbul, Süleymaniye de, Süleymaniye Külliyesi içinde, güney yönünde, caminin mihrap duvarı arkasındaki hazire alanı içinde yer alan Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Mimar

Detaylı

Cenaze Fonu nun Hizmetleri ve Islam da Techiz ve Tekfin

Cenaze Fonu nun Hizmetleri ve Islam da Techiz ve Tekfin VIKZ S TERBEFONDS Cenaze Fonu nun Hizmetleri ve Islam da Techiz ve Tekfin... zor anlarınızı kolay kılan dost eli Her canlı, mutlaka ölümü tadacaktır. (Al-i İmran 185) VIKZ Sterbefonds ggmbh İslam Kültür

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Erkânname, Bektaşî Geleneği, Tekbir, Tercüman.

Anahtar Kelimeler: Erkânname, Bektaşî Geleneği, Tekbir, Tercüman. BİR BEKTAŞİ ERKÂNNAMESİ BİR Bektaşî ERKÂNNAMESİ Ersoy TOPUZKANAMIŞ 1 ÖZET Erkânnameler Bektaşî geleneğinde bu geleneğin ve cem törenlerinin kural ve anlayışının anlatıldığı metinlerdir. Bu eserlerle yola

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

CUMARTESİ GÜNÜ EVRÂDI

CUMARTESİ GÜNÜ EVRÂDI CUMARTESİ EVRÂDI 1 CUMARTESİ GÜNÜ EVRÂDI İstiğfar (Bağışlanma) Âyetleri Bismillâhirrahmânirrahîm (Rahmân ve Rahîm Allah adıyla) Sonra, insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah tan bağışlanma

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

Beyin Ayetini Gördünüz mü?

Beyin Ayetini Gördünüz mü? Beyin Ayetini Gördünüz mü? (Ayetel Kürsi ye bir yaklaşım denemesi) İslam ın özünün Haniflikten; (dışarıda tanrı olmadığı gerçeğinden) hareketle insani- evrensel sistem okumasından ibaret olduğunu fark

Detaylı