Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min"

Transkript

1

2 Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzübike rabbî en yahdurun. ve hifzan min külli şeytanin marid. (20 defa oku).innallahe ve melâiketehu yusallûne alennebiyyî, ya eyyühelleziyne amenusallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi biadede ilmike. Bismillahirrahmanirrahîm elleziy vahidül ahad!.. Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlûn

3 Kuddûs.. Seyec'alullahe bâ'de usrin yusra.. Valllahu alâ külle şeyin kadîra.. İkra' bismirabbîkelleziy halâk, halâkal insane min alâk, ikra' ve rabbukel ekrem elleziy alleme bilkalem, âllamel insane malem ya'lem.. Er rahman âllemelkur an, halâkal insane allemehul beyan.. Errahman alelarş ısteva lehû mâ fiys semâvati ve mâ fiyl ardı ve mâ beynehûma ve mâ tahtes sera. Zalike fadlullahi, yü'tiyhi men yeşa'.. İnnâ nahnu nûhyil mevta(3). Emvatûn gayrı ahya.nasrun min allahi ve fethun karîb. İnna fetahnaleke fethan mübîyna.liyağfire lekallahu

4 matekaddeme min zenbike ve mea teahhara, ve yutimme ni'metehu aleyke, ve yehdiyeke sıraten mustakiyma, ve yensurekallahu nasren azîza.. Ve nusiybu birahmetina men neşaû.. Feveceda abden min ibadina, ateynahu rahmeten min indina ve allemnahu min ledünnâ ilma. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina, ma künte tedriymel kitabu ve lel iymanu, ve lakin cealnahunuren, nehdiy bihi men neşau min ibadina, ve inneke letehdi ilâ sıratın mustakiyma. Ve enzelallahu aleykel kitabe ve hikmete ve allemeke malem tekun ta'lem.. Ve kâne fadlullahi aleykel azîyma..

5 Allahu yectebiy ileyhi men yeşau.. Ve lekad yessernel Kur'ane liz zikra.. Senuriyhim ayatina filafaki vefiy enfüsiküm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk!.. Ve lekad künte fiy gafletin min hâza, fekeşefna anke gıtaek ve basaruk, el yevmel hadiyd.. Yevme tubeddelül arza gayrel arz.. Limenil mülkilyevm, lillahil vahidil kahhar.. Şehidallahu ennehu lâ ilâhe illâ hu!. vel melâiketü ve ulul ilmi kaimen bilkıst ve huvel azîzül hakîm.. Allahu NURus semavati vel arz; meselü nûrihi kemişkatin fiyha misbah, elmisbahu fiy zücâce, ez

6 zücâcetü keenneha kevkebün dürriyyün yukadu min şeceretin mübâreketün zeytunetün, lâ şarkıyyetin ve lâ garbıyyetin yekadu zeytuha yudıyu, ve lev lem temseshu nar; nurun ala nur; yehdillahu linurihi men yeşa.. Fesebbih bismi rabbikel a'lâ.. Tebarekelleziy biyedihil mülk ve hüve alâ külli şeyin kadir.. Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billah.. Allahu lâ ilahe illa hu el hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetün vela nevm, lehu mafiys semavati ve mafilard, men zelleziy yeşfau indehu illa biiznih; ya'lemu ma beyne eydiyhim ve mahalfehüm; ve la yuhıytune

7 bişey'in min ilmihi illâ bima şâ', vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeuduhu hıfzıhuma ve huve aliyyul azıym.. Lâ yahfa âlallahi minhüm şey.. Ve lehu mekalidus semavati vel arz!.. Ve ma remeyte iz remeyte velâkinn Allahe rema'.. Vallahu ganiyyul anil alemiyn.. Subhanallah!.. Leyse kemislihi şey'a, ve huves semîul basiyr.. Efemen şerehallahu sadrehu lil'islam fehuve alâ nurin min rabbihi.. Ve men yettekıllahe yec'allehu mahreca ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib, vemen yetevekkel alallahi vehuve hasbûh. Elem neşrahleke sadrek ve vada'na anke vizrekelleziy ankada

8 zahrek verafa'naleke zikrek; feinne meâl usri yûsren, inne meal usri yusra; feiza ferağte fensab ve ilâ rabbike fergab.. Ve in yemseskallahu bidurrin felâ kaşife lehu illa hu; ve in yuridke bihayrin felâ radde lifadlih, yusıybu bihi men yeşau min ibadih ve huvel gafurur rahîm.. İza cae nasrullahi vel feth, ve reeyten nase yedhulune fiy diynillahi efvacen, fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehu kâne tevvaba.. Kulillahumme malikel mülk, tu'til mülke men teşau ve tenzilül mülke min men teşaa; tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa, biyedikel hayr

9 ve inneke alâ külli şeyin kadîr.. Allahu latıyfun biibadihi, yerzuku men yeşau bigayrı hisab. Bismillahir rahmanirrahim; elhamdulillahi rabbûl alemiyn, errahmanir rahîm, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaıyn, ihdinas sıratel mustakıym, sıratelleziyne en'amte aleyhim, gayrıl mağdubi aleyhim ve laddaaliyn. Kul hu vallahu ahad, Allahus samed, lem yelid ve lem yuled, ve lem yekun lehu kufuven ahad... Subbûhun Kuddûsun rabbûl melâiketi ver ruh ve rabbûl arşıl azıym.. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rızae nefsihi ve

10 zînete arşıhi ve midade kelimatihi.. La ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh, lehûl mülkü ve lehûl hamdu, yuhyi ve yumitu ve huve hayyun lâ yemutu biyedihil hayr, ve huve alâ külli şeyin kadîr.. Subhane rabbike rabbül izzeti amma yasıfun, veselâmün alel mürseliyn, vel hamdu lillahi rabbulalemin.. (üç fatiha oniki ihlas okuyalım başta Hazreti Rasûl aleyhisselam ve tüm evliyaullah ile bütün mümin kardeşlerimizin ruhuna.) Allahumme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammed.. Allahumme salli ala men ruhuhu mihrabûl ervahi vel melâiketi vel kevn, allahumme salli alâ men

11 huve imamûl enbiyai vel mürseliyn, allahumme salli alâ men huve imamu ehlil cenneti ibadullahil müminin... (Sabah, akşam okunması tavsiye edilmiştir.) NAMAZ DUASI Allahümme la ilahe illâ ente. Vahdeke la şeriyke lek. Ve enne Muhammeden abduke ve rasûlüke. Subhaneke ve bihamdike adede ilmike ve rıdae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik; kemâ

12 yenbeğiy licelâli vechike ve liazıymi sultânik: Ente rabbiy ve ente halakteniy ve ente tehdiyniy Ve ente tu timuniy ve ente teskiniy Ve ente tumıytuniy ve ente tuhyıniy Ve ene ala ahdike ve va dike mestata tu Ve euzü bike min şerri ma sana tu Ve ebûu leke bini metike aleyye Ve leke eslemtu, ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu Ve euzü birıdake min sehatike ve bimuâfâtike min ukubetike ve birahmetike min ğadabike ve euzübike minke; la melcee ve la mencee minke illa ileyk:

13 İnniy zalemtu nefsiy zulmen kebiyren kesiyra Ve lâ yağfiruz zünûbe illâ ente; fağfirliy hatıyetiy ve cehliy ve israfiy fiy emri ve ciddiy ve hezliy ve hataiy ve amdiy ve ma kaddemtu ve ma ahhartu ve ma esrartu ve ma a lentu ve mea ente a lemu bihi minniy; mağfireten min indike, verhamniylekel utba hatta terda İnneke entel Ğafûrur Rahiym ve Tevvâbur Rahiym. La havle vela kuvvete illa bike Ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve İsa ve mâ beynehum minen nebiyyine vel mürselin

14 salâvatullahi ve selâmuhu aleyhim ecmain, velhamdulillahi rabbil âlemiyn

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi...

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi... İçindekiler Delail ül Hayrat Pazartesi... 1-50 Salı... 50-68 Çarșamba... 69-89 Perșembe... 90-107 Cuma... 108-129 Cumartesi... 130-149 Pazar... 150-169 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdu

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT Yeni Osmanlılar Berlin 1 İçindekiler Delail`ül Hayrat Pazartesi... 003-033 Salı... 034-043 Çarşamba...

Detaylı

ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ

ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRALİYM 1) Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î

Detaylı

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala.

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala. ABDEST Hz. Peygamberin (s.a.a.v) Temizlik İmandandır düsturu ile her zaman temiz olmak bizler için bir vazifedir. Temizlik ruhen ve bedenen olmalıdır. Ruhen itikatta, inançta, iyi ahlakta, ibadette; bedenen

Detaylı

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. "Allah'tır gerçek İlâh!

Detaylı

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER 365 Gün Duâ ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER ve SURELERİN FAZİLETLERİ -------------------------------------------------------------------------------------------------- İsteme adresi; Arı Sanat yayınevi,( 0212

Detaylı

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu:

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehu l- mülkü ve lehü l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Manası: Allah tan başka hiçbir ilâh yoktur. O nun hiçbir

Detaylı

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN Yayın Yönetmeni: Yayın Danışmanı: Editör: Tashih:

Detaylı

P E Y G A M B E R -sallallahu aleyhi ve sellem- E F E N D İ M İ Z İ N BAZI HAZİNELERİ [ Türkçe ] Derleyen: Muhammed Şahin : Tetkik: Ümmü Nebil : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 49-008 B İ R İ N C

Detaylı

BEKTAŞİTERC~~ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 11 Sayı: 31 (Bahar 2007)------ 209. Ömer Faruk TEBER (*) Özet

BEKTAŞİTERC~~ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 11 Sayı: 31 (Bahar 2007)------ 209. Ömer Faruk TEBER (*) Özet EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yl: Say: 3 (Bahar 2007)------ 209 BEKTAŞİTERC~~ Ömer Faruk TEBER (*) Özet Alevf-Bektfişf topluluklarnn dinf öğreti, tdô.p ve geleneklerinin günümüze kadar kuşaktan kuşağa sözlü olarak

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ

TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 [2005], sayı: 15, ss. 253-288. TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Hür Mahmut Yücer * Giriş Hz.

Detaylı

ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî

ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî ŞERH-İ ESMÂ-YI İSNÂ AŞER Hazret-i Şeyh Niyâzî Mısrî Kuddise Sırrahu's Sâmî Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi rabbil âlemîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî,

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed.

Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. Sallfı ala Resiılüna Muhammed, Sallfı ala Seyyidina Muhammed, Sallft ali. mürşidina Muhammed, Sallfı ala Şemsiddühi Muhammed, Sallu ali. Bedriddüca Muhammed, Sallft ali. Nuriibiıda Muhammed. El-evvelü

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

HISNUL-MUSLİM. Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER. Yazan. Saîd el-kahtânî. Çeviren. İ smail Yaş a.

HISNUL-MUSLİM. Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER. Yazan. Saîd el-kahtânî. Çeviren. İ smail Yaş a. HISNUL-MUSLİM ح ص ن ا لم س ل م من ا ذكار الكتاب والسنة Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER Yazan Saîd el-kahtânî Çeviren İ smail Yaş a Düzelti ve Dizgi Muhammed Ş ahin KUR'AN VE

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Computer`den uzak dur Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler Halid el-cureysi

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler Halid el-cureysi Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler خگ خگ جو مع جو مع [تريك- Türkçe-Turkish [ Halid el-cureysi Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 2 TAKDİM Rahmetini isteyen kimseye kapısını açan, apaçık kitabında

Detaylı

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim NAMAZ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbilalemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Namaz Allah ın emirlerinden inananlara farz kıldığı, terki mümkün olmayan,

Detaylı

GÜLBENGLER SEYĐT HARUN NURDEDE OCAĞI HAZIRLAYAN: BAKĐ GÜNGÖR (DEDE) 1 KIZILPĐR KIRKLAR CEMEVĐ DEDESĐ BAKĐ GÜNGÖR

GÜLBENGLER SEYĐT HARUN NURDEDE OCAĞI HAZIRLAYAN: BAKĐ GÜNGÖR (DEDE) 1 KIZILPĐR KIRKLAR CEMEVĐ DEDESĐ BAKĐ GÜNGÖR GÜLBENGLER HAZIRLAYAN: (DEDE) SEYĐT HARUN NURDEDE OCAĞI 1 BİSM SMİŞAH ALLAH ALLAH Akşamlar hayır r ola Hayırlar fet ola Şerler def ola Münaf nafıklar bertaraf ola Geldikçe e hayırl rlısı gele Hayırl rlı

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, ÇARE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi, eskiden Türkiye

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı