Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min"

Transkript

1

2 Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzübike rabbî en yahdurun. ve hifzan min külli şeytanin marid. (20 defa oku).innallahe ve melâiketehu yusallûne alennebiyyî, ya eyyühelleziyne amenusallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi biadede ilmike. Bismillahirrahmanirrahîm elleziy vahidül ahad!.. Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlûn

3 Kuddûs.. Seyec'alullahe bâ'de usrin yusra.. Valllahu alâ külle şeyin kadîra.. İkra' bismirabbîkelleziy halâk, halâkal insane min alâk, ikra' ve rabbukel ekrem elleziy alleme bilkalem, âllamel insane malem ya'lem.. Er rahman âllemelkur an, halâkal insane allemehul beyan.. Errahman alelarş ısteva lehû mâ fiys semâvati ve mâ fiyl ardı ve mâ beynehûma ve mâ tahtes sera. Zalike fadlullahi, yü'tiyhi men yeşa'.. İnnâ nahnu nûhyil mevta(3). Emvatûn gayrı ahya.nasrun min allahi ve fethun karîb. İnna fetahnaleke fethan mübîyna.liyağfire lekallahu

4 matekaddeme min zenbike ve mea teahhara, ve yutimme ni'metehu aleyke, ve yehdiyeke sıraten mustakiyma, ve yensurekallahu nasren azîza.. Ve nusiybu birahmetina men neşaû.. Feveceda abden min ibadina, ateynahu rahmeten min indina ve allemnahu min ledünnâ ilma. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina, ma künte tedriymel kitabu ve lel iymanu, ve lakin cealnahunuren, nehdiy bihi men neşau min ibadina, ve inneke letehdi ilâ sıratın mustakiyma. Ve enzelallahu aleykel kitabe ve hikmete ve allemeke malem tekun ta'lem.. Ve kâne fadlullahi aleykel azîyma..

5 Allahu yectebiy ileyhi men yeşau.. Ve lekad yessernel Kur'ane liz zikra.. Senuriyhim ayatina filafaki vefiy enfüsiküm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk!.. Ve lekad künte fiy gafletin min hâza, fekeşefna anke gıtaek ve basaruk, el yevmel hadiyd.. Yevme tubeddelül arza gayrel arz.. Limenil mülkilyevm, lillahil vahidil kahhar.. Şehidallahu ennehu lâ ilâhe illâ hu!. vel melâiketü ve ulul ilmi kaimen bilkıst ve huvel azîzül hakîm.. Allahu NURus semavati vel arz; meselü nûrihi kemişkatin fiyha misbah, elmisbahu fiy zücâce, ez

6 zücâcetü keenneha kevkebün dürriyyün yukadu min şeceretin mübâreketün zeytunetün, lâ şarkıyyetin ve lâ garbıyyetin yekadu zeytuha yudıyu, ve lev lem temseshu nar; nurun ala nur; yehdillahu linurihi men yeşa.. Fesebbih bismi rabbikel a'lâ.. Tebarekelleziy biyedihil mülk ve hüve alâ külli şeyin kadir.. Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billah.. Allahu lâ ilahe illa hu el hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetün vela nevm, lehu mafiys semavati ve mafilard, men zelleziy yeşfau indehu illa biiznih; ya'lemu ma beyne eydiyhim ve mahalfehüm; ve la yuhıytune

7 bişey'in min ilmihi illâ bima şâ', vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeuduhu hıfzıhuma ve huve aliyyul azıym.. Lâ yahfa âlallahi minhüm şey.. Ve lehu mekalidus semavati vel arz!.. Ve ma remeyte iz remeyte velâkinn Allahe rema'.. Vallahu ganiyyul anil alemiyn.. Subhanallah!.. Leyse kemislihi şey'a, ve huves semîul basiyr.. Efemen şerehallahu sadrehu lil'islam fehuve alâ nurin min rabbihi.. Ve men yettekıllahe yec'allehu mahreca ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib, vemen yetevekkel alallahi vehuve hasbûh. Elem neşrahleke sadrek ve vada'na anke vizrekelleziy ankada

8 zahrek verafa'naleke zikrek; feinne meâl usri yûsren, inne meal usri yusra; feiza ferağte fensab ve ilâ rabbike fergab.. Ve in yemseskallahu bidurrin felâ kaşife lehu illa hu; ve in yuridke bihayrin felâ radde lifadlih, yusıybu bihi men yeşau min ibadih ve huvel gafurur rahîm.. İza cae nasrullahi vel feth, ve reeyten nase yedhulune fiy diynillahi efvacen, fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehu kâne tevvaba.. Kulillahumme malikel mülk, tu'til mülke men teşau ve tenzilül mülke min men teşaa; tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa, biyedikel hayr

9 ve inneke alâ külli şeyin kadîr.. Allahu latıyfun biibadihi, yerzuku men yeşau bigayrı hisab. Bismillahir rahmanirrahim; elhamdulillahi rabbûl alemiyn, errahmanir rahîm, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaıyn, ihdinas sıratel mustakıym, sıratelleziyne en'amte aleyhim, gayrıl mağdubi aleyhim ve laddaaliyn. Kul hu vallahu ahad, Allahus samed, lem yelid ve lem yuled, ve lem yekun lehu kufuven ahad... Subbûhun Kuddûsun rabbûl melâiketi ver ruh ve rabbûl arşıl azıym.. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rızae nefsihi ve

10 zînete arşıhi ve midade kelimatihi.. La ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh, lehûl mülkü ve lehûl hamdu, yuhyi ve yumitu ve huve hayyun lâ yemutu biyedihil hayr, ve huve alâ külli şeyin kadîr.. Subhane rabbike rabbül izzeti amma yasıfun, veselâmün alel mürseliyn, vel hamdu lillahi rabbulalemin.. (üç fatiha oniki ihlas okuyalım başta Hazreti Rasûl aleyhisselam ve tüm evliyaullah ile bütün mümin kardeşlerimizin ruhuna.) Allahumme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammed.. Allahumme salli ala men ruhuhu mihrabûl ervahi vel melâiketi vel kevn, allahumme salli alâ men

11 huve imamûl enbiyai vel mürseliyn, allahumme salli alâ men huve imamu ehlil cenneti ibadullahil müminin... (Sabah, akşam okunması tavsiye edilmiştir.) NAMAZ DUASI Allahümme la ilahe illâ ente. Vahdeke la şeriyke lek. Ve enne Muhammeden abduke ve rasûlüke. Subhaneke ve bihamdike adede ilmike ve rıdae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik; kemâ

12 yenbeğiy licelâli vechike ve liazıymi sultânik: Ente rabbiy ve ente halakteniy ve ente tehdiyniy Ve ente tu timuniy ve ente teskiniy Ve ente tumıytuniy ve ente tuhyıniy Ve ene ala ahdike ve va dike mestata tu Ve euzü bike min şerri ma sana tu Ve ebûu leke bini metike aleyye Ve leke eslemtu, ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu Ve euzü birıdake min sehatike ve bimuâfâtike min ukubetike ve birahmetike min ğadabike ve euzübike minke; la melcee ve la mencee minke illa ileyk:

13 İnniy zalemtu nefsiy zulmen kebiyren kesiyra Ve lâ yağfiruz zünûbe illâ ente; fağfirliy hatıyetiy ve cehliy ve israfiy fiy emri ve ciddiy ve hezliy ve hataiy ve amdiy ve ma kaddemtu ve ma ahhartu ve ma esrartu ve ma a lentu ve mea ente a lemu bihi minniy; mağfireten min indike, verhamniylekel utba hatta terda İnneke entel Ğafûrur Rahiym ve Tevvâbur Rahiym. La havle vela kuvvete illa bike Ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve İsa ve mâ beynehum minen nebiyyine vel mürselin

14 salâvatullahi ve selâmuhu aleyhim ecmain, velhamdulillahi rabbil âlemiyn

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü

Detaylı

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük.

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük. İmam Allah-u Ekber diyerek ellerini kulakları hizasına kaldırır ve daha sonra sağ kolu sol kolunun üzerine gelecek şekilde göğüs kafesi üzerinde birleştirir ve namaz kılmaya başlar. Namaz kılan tam bir

Detaylı

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM 1-)EV PROGRAMINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN HAZIRLANMASI Rukye ayetleri suya,zeytinyağına ve bala okunur.okuma işleminin günlük olarak

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kur'ân-ı Kerim'in Mekke'de ve hicretten önce nazil olan ayetleri. Surelerin mekkî ve medenî oluşları yapılan çeşitli tasniflere göredir. Başka bir ifade ile surelerin mekkî mi, yoksa medenî mi olduklarını

Detaylı

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli İçindekiler Namaz tesbihatlarının anlamı... 3. Fatiha...8 Kevser Suresi.. 9 İhlas Suresi.. 10 Tebbet Suresi.......11 Nasr Suresi... 12 Kafirun Suresi...... 13 Maun Suresi..... 14 Kureyş Suresi...... 15

Detaylı

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu: Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! İdraki ile müşerref olduğumuz mübarek Kadir Gecesi ni Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bütün İslam âlemine ve insanlık âlemine, barış ve hayra vesile eylesin. Allah (c.c) vatanımızı, memleketimizi,

Detaylı

ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER

ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR ve SALAVAT-I ŞERİFELER Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifî KİTSAN - 1 - Kitsan Yayınları CEP KİTAPLARI SERİSİ: 2 Yazarı: Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifi Editör:

Detaylı

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA. OKUNUŞU: "Subhânallâhil Aziym!" MANASI: "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!" BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA. OKUNUŞU: Subhânallâhil Aziym! MANASI: Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim! BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA "Subhânallâhil Aziym!" "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!" BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA Bismillâhi evvelehü ve âhirehü Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla. BU DUA

Detaylı

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli İçindekiler Namaz tesbihatlarının anlamı... 3. Fatiha...7 Asr Suresi......... 8 Fil Suresi......9 Kureyş Suresi...... 10 Maun Suresi..... 11 Kevser Suresi.....12 Kafirun Suresi...... 13 Nasr Suresi...

Detaylı

İNŞİRAH. Sadr Kalb Fuad Lüb. Yılmaz DÜNDAR

İNŞİRAH. Sadr Kalb Fuad Lüb. Yılmaz DÜNDAR İNŞİRAH Sadr Kalb Fuad Lüb Yılmaz DÜNDAR YILMAZ DÜNDAR Euzü Billahi mineş şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym. 1 İNŞİRAH - 3 ARALIK 2011 2 YILMAZ DÜNDAR 3 İNŞİRAH - 3 ARALIK 2011 İNŞİRAH Sadr Kalb

Detaylı

Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler:

Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler: Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler: - Ya Resûlullah! Varlıklı müslümanlar cennetin en yüksek derecelerini ve ebedî nimetleri

Detaylı

Dualarımız Ve Kaynakları-2

Dualarımız Ve Kaynakları-2 Dualarımız Ve Kaynakları-2 1-Ezanın delili nedir?ezan diye bir şeyin varlığı ayetle sabittir lakin lafızları ne ile sabittir? Ezanın manası : Allah uludur,allah uludur,allah uludur,allah uludur Şüphesiz

Detaylı

Gönlü sahibine vermek, anmak, anılmak ve bütün hal üzere Allah ı unutmamak, her an O nun

Gönlü sahibine vermek, anmak, anılmak ve bütün hal üzere Allah ı unutmamak, her an O nun Anmak; onun adını, emrini, nehyini baş tacı etmek. Anmak hayatımızdaki önceliği hayatı bize bahşedene sunmaktır. Anmak O nun arzusu hilafına hiçbir şey yapmamaktır. Anmak Tevhidi dilden kalbe, kalbten

Detaylı

Namaz Surelerinin Okunuşu ve Anlamları

Namaz Surelerinin Okunuşu ve Anlamları On5yirmi5.com Namaz Surelerinin Okunuşu ve Anlamları Namazda okunan surelerin okunuşu ve anlamları... Yayın Tarihi : 5 Temmuz 2012 Perşembe (oluşturma : 1/16/2017) Ayet-el Kürsi Okunuşu: Allahülailahe

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla m MUKADDİME Bu sonsuz hayırlar (ihtiva eden salavat-ı şerifler) Hazin'ül Fersafi den Kainatın Efendisine hediyedir. Kendisi, Nebi (s.a.v.) önce rüyada ve sonra aşikar olarak (uyanıkken) gördükten sonra

Detaylı

Cuma Sohbetleri Rüya Görme ve Duanın Gücü

Cuma Sohbetleri Rüya Görme ve Duanın Gücü Cuma Sohbetleri Rüya Görme ve Duanın Gücü Cuma Sohbetleri Rüya Görme ve Duanın Gücü yazımızda rüya gördüğümüzde ne yapmalıyız neye yormalıyız ve müminin gücü olan duayı ne zamanlar yaparsak daha etkili

Detaylı

P E Y G A M B E R -sallallahu aleyhi ve sellem- E F E N D İ M İ Z İ N BAZI HAZİNELERİ [ Türkçe ] Derleyen: Muhammed Şahin : Tetkik: Ümmü Nebil : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 49-008 B İ R İ N C

Detaylı

"Allahû lâ ilâhe illa hû

Allahû lâ ilâhe illa hû "Allahû lâ ilâhe illa hû Bu ayetin içinde Allah ın ne olduğu söyleniyor. Çünkü önce Allah denilmiş ve sonra hangi vasıflara sahip olduğu söylenmiş. Bütün Ayetel Kürsü O nunla ilgilidir. Buradaki anlam

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2-28 - 29-5 - 33-5 - 37-5 - 41-6 - 45-6 - 49-6 - 54-6 - 59-6 - 59 - 6-60 - 7-61 - 8-62 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 -

İÇİNDEKİLER 2-28 - 29-5 - 33-5 - 37-5 - 41-6 - 45-6 - 49-6 - 54-6 - 59-6 - 59 - 6-60 - 7-61 - 8-62 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 - İÇİNDEKİLER 2 - Önsöz 3 - HAC 5 - UMRE 5 - Umre nin hükmü 5 - Umre ne zaman yapılır? 6 - Umre nin ibadetleri 6 - Umre nin rüknü 6 - Umre nin vacipleri 6 - Umre nin şartları 6 - Umre nin ifsad olması 6

Detaylı

05 Cemaziyelevvel 1429 / 09 Mayıs 2008

05 Cemaziyelevvel 1429 / 09 Mayıs 2008 160 05 Cemaziyelevvel 1429 / 09 Mayıs 2008 İhlas Hayat Döngüsü Büyük Haritası nün bu halini bir mübarek görünce; savaş taktikleri haritasına benziyor dedi. Tabi ihlâslı bir kalble ve ihlâslı bir dille

Detaylı

KADININ ALTIN TAKMASI HARAM MI?

KADININ ALTIN TAKMASI HARAM MI? Kadının Altın Takması Haram Mı? - 1 - KADININ ALTIN TAKMASI HARAM MI? İnnel hamde lillâh, nahmeduhû ve nesteînûhû, ve nesteğfirûhû, ve neûzû billâhi min şûrûvri enfisûne, ve min seyyieti âğmelinâ, men

Detaylı

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym. Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala.

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala. ABDEST Hz. Peygamberin (s.a.a.v) Temizlik İmandandır düsturu ile her zaman temiz olmak bizler için bir vazifedir. Temizlik ruhen ve bedenen olmalıdır. Ruhen itikatta, inançta, iyi ahlakta, ibadette; bedenen

Detaylı

Çalışırken Dikkat Etmeniz Gerekenler. 1.Tüm bilgileri istenilen sürede öğrenebilmeniz için verilen görevlerinizi zamanında tamamlayın.

Çalışırken Dikkat Etmeniz Gerekenler. 1.Tüm bilgileri istenilen sürede öğrenebilmeniz için verilen görevlerinizi zamanında tamamlayın. Görev 1 Görev 2 Sevgili Öğrenciler Bu kitapçık, daha bilinçli namaz kılmak için gerekli olan bilgileri eğlenerek öğrenmeniz için hazırlanmıştır. Toplam 15 görevden oluşmaktadır. Her gün 1 görevi tamamladığınızda

Detaylı

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi...

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi... İçindekiler Delail ül Hayrat Pazartesi... 1-50 Salı... 50-68 Çarșamba... 69-89 Perșembe... 90-107 Cuma... 108-129 Cumartesi... 130-149 Pazar... 150-169 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdu

Detaylı

RESULULLAH (SAS) AŞKI

RESULULLAH (SAS) AŞKI RESULULLAH (SAS) AŞKI Şeyh Bahauddin Efendi nin 27 Aralık 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

GİRİŞ VARAKA YA GİDİŞ

GİRİŞ VARAKA YA GİDİŞ Yılmaz Dündar 1 FATİHA ile fetih-1 13 Rabiulahir 1434 / 22 Şubat 2013 GİRİŞ VARAKA YA GİDİŞ Euzü Billahi mineş Şeytanir Raciym, Bismillahir Rahmanir Rahiym Bismillahir Rahmanir Rahiym El-Hamdü Lillahi

Detaylı

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti DEPRESYON VE İNKAR Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah,

Detaylı

AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER

AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER Peygamber efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki: Dikkat edin! size amellerinizin Rabbiniz katında en hayırlısını, en makbulünü, dereccenizi yükseltenini, altın vegümü infak etmenizden

Detaylı

HADİS YARIŞMASI HAZIRLIK SORULARI

HADİS YARIŞMASI HAZIRLIK SORULARI بسم رلاهللا UFKA YOLCULUK HADİS YARIŞMASI HAZIRLIK SORULARI HAZIRLAYIP PAYLAŞTIĞIMIZ İLK 700 SORU-KİTABIN BAŞINDAN-431.HADİS-İ ŞERİFE KADAR(Rabbim cümlemizden razı olsun! Dileyen kardeşimiz bu paylaşımı

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

DUÂNIN FAZÎLETİ. Muhammed Şahin

DUÂNIN FAZÎLETİ. Muhammed Şahin DUÂNIN FAZÎLETİ [ Türkçe ] فضل الدعاء [باللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden : Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات

Detaylı

9. NASR SÛRESİ ÖĞRENELİM

9. NASR SÛRESİ ÖĞRENELİM اس ا ذا جا ء ن ص ر ه و را ي ت ال ن 1 الل و ال فت ح ف س ب ح ح 2 اجا ب مد ين ه الل ا ف و ي د خلو ن ف ي د 3 است غ ف ر ه ا ن ه كا ن ت واب ا ر ب ك و NASR SÛRESİ - ÖĞRENELİM 9. NASR SÛRESİ ÖĞRENELİM ANLAMI Rahmân

Detaylı

MALAYANİ. Şeyh Bahuddin Efendi nin 15 Eylül 2012 Sohbeti,

MALAYANİ. Şeyh Bahuddin Efendi nin 15 Eylül 2012 Sohbeti, MALAYANİ Şeyh Bahuddin Efendi nin 15 Eylül 2012 Sohbeti, Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed Aleyhi Selam. Salaten tedumu ve tuhda ileyh me marel le yali ve tuled devam. Allahümme salli ve sellim

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır.

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır. Suat Yıldırım Ahzap 56 ayetin altına yorum yazıp peygambere salat okumak tecdid-i biattır demişti yani bağlılığını yenileme, salatın analmı bu, şimdi bu bilgi ile oku aşağıdakileri, Bir insan sürekli bağlılığını

Detaylı

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR Şeyh Bahauddin Efendi nin 13 Ekim 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Güneş yükselince işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün {küçük} günahları affolur.. {Hadis-i Şerif ibni Ahmed}

Güneş yükselince işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün {küçük} günahları affolur.. {Hadis-i Şerif ibni Ahmed} GüN içindeki FAZiLETLi NAMAZLAR Her kim kendisinde sevap bulunan bir hadis duyarda o sevaba kavuşma arzusuyla o hadisle amel ederse hadis batılda olsa ALLAHU Teala ona o sevabı verir.. {imam suyuti} Müslüman

Detaylı

8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU):

8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU): 8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU): 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışıdır? a) İhtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmak ve Allah tan başarı dilemek b) Çiftçinin tarlaya tohumu atması ve

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT Yeni Osmanlılar Berlin 1 İçindekiler Delail`ül Hayrat Pazartesi... 003-033 Salı... 034-043 Çarşamba...

Detaylı

Ebrû nunhatlaimtihanı

Ebrû nunhatlaimtihanı . Ebrû nunhatlaimtihanı Ebrû nun Hatla. Imtihanı Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 6 34768 Ümraniye / İstanbul Tel.: 0090 (216) 666 01 01 Faks: 0090 (216) 666 16 00 www.albarakaturk.com.tr

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim (Sultan Sultanın n Kulları Güzel, Etkileyici Ve Nurlu Olmalı) Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Esselamun aleyküm!... Hoşgeldiniz! Yüce Allah ın ve Onun Meleklerinin Rahmeti ile,

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 3. Baskı H. 1434- R. 2013 ÇOCUKLAR İÇİN İSLÂMİ KÜLTÜR SERİ 1 ŞAFÎİ MEZHEBİNE GÖRE ADANA-2013 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON ÖNSÖZ AKÂİD BÖLÜMÜ İBÂDET BÖLÜMÜ İSLÂMİ AHLÂK

Detaylı

EBU CEHİL İN VAZİFESİ

EBU CEHİL İN VAZİFESİ EBU CEHİL İN VAZİFESİ Şeyh Bahauddin Efendi nin 15 Aralık 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Urfa Harrankapı Mezarlığındaki Yüzyıldan Üç Mezar Taşı

Urfa Harrankapı Mezarlığındaki Yüzyıldan Üç Mezar Taşı Urfa Harrankapı Mezarlığındaki 16-17. Yüzyıldan Üç Mezar Taşı Gül GÜLER Özet Bu çalışmada, Urfa Harrankapı Mezarlığında bulunan tarihi mezar taşlarından, 16.-17.yy a ait tip ve malzeme olarak farklılık

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE ÇOCUKLAR İÇİN İSLÂMİ KÜLTÜR SERİSİ 1 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

Evvelâ Kur ân-ı Kerîm e bakalım. Cenâb-ı Mevlâ (c.c) yüce kitabımızda bu olay hakkında ne buyuruyor:

Evvelâ Kur ân-ı Kerîm e bakalım. Cenâb-ı Mevlâ (c.c) yüce kitabımızda bu olay hakkında ne buyuruyor: Aziz, muhterem ve değerli kardeşlerim! Mi rac gecesi, çok mübarek, müşerref, çok feyizli ve kudsî bir gecedir. Bu gecede, kâinatın efendisi, Peygamberlerin imamı, lideri ve önderi Hz. Muhammed Mustafa

Detaylı

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti,

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, RIZA MAKAMI Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, "Şeyh olmak güzel" diyoruz. Tabii, çok hürmet var. Ve tabii nefis için de güzel. Hiç şansı yok! Şeyhimiz selam yolluyor. Gerçek Şeyh odur. Bizimki

Detaylı

29 Rabiulahir 1429 / 04 Mayıs 2008

29 Rabiulahir 1429 / 04 Mayıs 2008 Yılmaz Dündar 29 Rabiulahir 1429 / 04 Mayıs 2008 Bugün farklı bir bakışla, önceki anlatımı bir basamak ilerletip tasavvuf literatürüne uygun bir yere taşıyacağız. Belki ileride, bu anlatacağımızı da daha

Detaylı

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir:

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir: HADİSLERDE DUA ÖRNEKLERİ Peygamberimiz (s.a.s.), dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah a dua etmiştir. Sabah, akşam, yatağa yatınca, gece kalkınca, evden çıkınca ve benzeri mutat vakitlerde

Detaylı

KARA DAVUT ŞERHİ : BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

KARA DAVUT ŞERHİ : BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM KARA DAVUT ŞERHİ : BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM HZ.ADEM'İN BAĞIŞLANMAK İÇİN ETTİĞİ DUA : "Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve il lem teğfir lenâ ve terhamnâ le-nek Ûnene mine'l -hâsirîn." ANLAMI: "Ey Rabbimiz! Biz

Detaylı

16 Zilkade 1428 / 24 Kasım 2007

16 Zilkade 1428 / 24 Kasım 2007 76 16 Zilkade 1428 / 24 Kasım 2007 İhlâs Hayat Döngüsü-Sen Tanrı mısın? Duyacağınız yeni bilgilerin ve gelecek ilhamların Rahmani ilhamlar olması için, o doğrultuda hareket etmeniz için, şeytani yanılgılara

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Enes RA'den Hulvânî rivâyet etmiş ki, Peygamber SAS şöyle buyuruyor: RE. 503/2 (Ye'tî alen-nâsi zemânün yed'fîhil-mü'minü lil-{mmeti feyeklull{h: Üd'u lih{ssati nefsike estecib

Detaylı

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL GERÇEK AŞK İLE BİR YIL Şeyh Bahauddin Efendi nin 26 Nisan 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

DEPRESYON TEDAVİSİ. Şeyh Bahauddin Efendi nin 6 Ocak 2015 Sohbeti,

DEPRESYON TEDAVİSİ. Şeyh Bahauddin Efendi nin 6 Ocak 2015 Sohbeti, DEPRESYON TEDAVİSİ Şeyh Bahauddin Efendi nin 6 Ocak 2015 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

İlmimin kaynağı, Üstadım, AHMED HULÛSİ ye

İlmimin kaynağı, Üstadım, AHMED HULÛSİ ye GİZ li Gülşen İlmimin kaynağı, Üstadım, AHMED HULÛSİ ye Ahmed Bâki nin Yayınlamış Diğer Kitapları Holografik Bakış Aynadaki Evren Ahmed Bâki nin Websitesinde Yayınlanan Diğer Eserleri Son Misafir Online

Detaylı

Hayali Rabıta ve Hafi Zikir... İntısap, Ders ve Virdler

Hayali Rabıta ve Hafi Zikir... İntısap, Ders ve Virdler www.sohbetican.com Hayali Rabıta ve Hafi Zikir... İntısap, Ders ve Virdler 1. Tevbe guslü: El tutup ders alınca, ilk gece (bir mazeret var da gusletmeye imkan olmazsa üç gün içinde) başka bir sebebe bağlı

Detaylı

KUR AN-I KERİM ÖZETİ 3 KUR AN-İ ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER İÇİN

KUR AN-I KERİM ÖZETİ 3 KUR AN-İ ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER İÇİN KUR AN-I KERİM ÖZETİ 3 KUR AN-İ ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER İÇİN Selçuk GÜLÜMSER 2015 Çatı Kitapları / Kur an-ı Kerim Özeti -3- Temmuz 2015, İstanbul Selçuk Gülümser Tüm hakları saklıdır. Eserin herhangi bir parçasının

Detaylı

ŞEYH EFENDİ Yİ ZİYARET EDİN, BU AÇIK BİR EVDİR

ŞEYH EFENDİ Yİ ZİYARET EDİN, BU AÇIK BİR EVDİR ŞEYH EFENDİ Yİ ZİYARET EDİN, BU AÇIK BİR EVDİR Şeyh Bahauddin Efendi nin 9 Ağsutos 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

GERÇEK TANRI ERLERİ 3 Önsöz Hak Tealâ Hazretleri'nin rızasını gözeterek hayırlı bir hizmette bulunmak dileği ile bu kitabın basılması için maddi olarak masarifatın tamamını karşılayan İstanbul şehrinin

Detaylı

AHMED HULÛSİ. DUA ve ZİKİR. www.ahmedhulusi.org

AHMED HULÛSİ. DUA ve ZİKİR. www.ahmedhulusi.org AHMED HULÛSİ DUA ve ZİKİR www.ahmedhulusi.org KAPAK HAKKINDA Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder. Kapakta yer

Detaylı

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu:

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehu l- mülkü ve lehü l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Manası: Allah tan başka hiçbir ilâh yoktur. O nun hiçbir

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYI DENEYİN

GÜVENİLİR OLMAYI DENEYİN GÜVENİLİR OLMAYI DENEYİN Şeyh Bahauddin Efendi nin 3 Ocak 2015 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

İYYAKE NA'BUDU VE İYYAKE NESTA'IYN-8 26 Şaban 1436 / 13 Haziran 2015

İYYAKE NA'BUDU VE İYYAKE NESTA'IYN-8 26 Şaban 1436 / 13 Haziran 2015 152 İYYAKE NA'BUDU VE İYYAKE NESTA'IYN-8 26 Şaban 1436 / 13 Haziran 2015 Selamün aleyküm. Bugün için planladığımız kısmı inşaallah bitirebilmeye gayret edeceğiz. Çünkü konu bir yerde kendi içinde tamamlanmış

Detaylı

Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012

Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Salihlerden ol Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül

Detaylı

ÇARŞAMBA SOHBETLERİ. (1. Cilt) MEHMET TURAN

ÇARŞAMBA SOHBETLERİ. (1. Cilt) MEHMET TURAN ÇARŞAMBA SOHBETLERİ (1. Cilt) Kapaktaki ayetin meali: (Zümer: 73) "Allah'ın selâmı üzerinize olsun Hoşgeldiniz. Temelli ve ebedî olarak girin cennete." MEHMET TURAN 1 Coypright Mehmet Turan İsteme Adresi:

Detaylı

Rabbının hayatını yaşa Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

Rabbının hayatını yaşa Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Rabbının hayatını yaşa Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil

Detaylı

DĐNĐMĐ ÖĞRENĐYORUM -3-9 YAŞ ÜSTÜ

DĐNĐMĐ ÖĞRENĐYORUM -3-9 YAŞ ÜSTÜ DĐNĐMĐ ÖĞRENĐYORUM -3-9 YAŞ ÜSTÜ İçindekiler Đçindekiler... 2 HADĐSLER... 4 KASIM 2008... 5 Đhlâs (112) Suresi... 5 Anne-baba hakkında dua:... 6 ARALIK 2008... 7 Fatiha (1) Suresi... 7 Đlmin Artması için

Detaylı

BAYRAM NAMAZLARI. Bayram namazları. Bayram Namazları ve Vücûbunun Şartları. Bayram namazları, hutbe hariç, [2] 1 / 7 [1] [1]

BAYRAM NAMAZLARI. Bayram namazları. Bayram Namazları ve Vücûbunun Şartları. Bayram namazları, hutbe hariç, [2] 1 / 7 [1] [1] BAYRAM NAMAZLARI [1] [1] Bayram Namazları ve Vücûbunun Şartları, hutbe hariç, [2] [2] cumanın vücûb şartlarıyli ırîikte kendisine cuma namazı farz olan kimselere vaciptir.* )iğer görüşlerin) en doğrusu

Detaylı

"Zikredenle, etmeyen arasında ki fark, ölü ile diri arasında ki farktır." demektedir.

Zikredenle, etmeyen arasında ki fark, ölü ile diri arasında ki farktır. demektedir. Zikir, Allah (c.c.)'ı anmak demektir. Daha geniş bir ifadeyle, Allah (c.c.)'ın sıfatlarını gözönüne alarak, dil ve kalple ikrar etmesi ve tecrübeyle O'nu görmesidir. Kur-an'ı Kerim'de konuyla ilgili olarak

Detaylı

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. "Allah'tır gerçek İlâh!

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Duanın Önemi Çeşitli Dualar

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Duanın Önemi Çeşitli Dualar DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Duanın Önemi Çeşitli Dualar Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Kemal AYDOĞDU, Yusuf Sönmez ARTAN. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYIN KURULU. Hazırlayanlar Kemal AYDOĞDU, Yusuf Sönmez ARTAN. YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kemal AYDOĞDU, Yusuf Sönmez ARTAN YAYIMA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi - Dizgi ve Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim En Sevgili Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym

Detaylı

A KATEGORİSİ A2 KİTAPÇIĞI. (14 Yaş Altı) 1 Diğer sayfaya geçiniz. 3. Yöneticilerin en kötüsü

A KATEGORİSİ A2 KİTAPÇIĞI. (14 Yaş Altı) 1 Diğer sayfaya geçiniz. 3. Yöneticilerin en kötüsü 1) Görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 2) Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanları doldurunuz.

Detaylı

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ SON GÜN için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ Ezan Mucizesi 1 Burada, yüce Al-lah tarafından hz. Muhammede (a.s.) öğretilip hediye edilmiş olan o mübarek Ezanda saklı olan 19 kodlu, en muazzam Simetrik

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHIYM

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHIYM 30 FATİHA ile fetih-2 01 Zilkade 1434 / 06 Eylül 2013 BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHIYM Bismillahir Rahmanir Rahiym yani Besmele Fatiha Sûresi nin ilk ayetidir. Her dile mecburen çevriliyor, Türkçe ye de. Rahman

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

YILMAZ DÜNDAR. Euzü Billahi mineş şeytanir raciym Bismillahir Rahmanir Rahiym.

YILMAZ DÜNDAR. Euzü Billahi mineş şeytanir raciym Bismillahir Rahmanir Rahiym. YILMAZ DÜNDAR Euzü Billahi mineş şeytanir raciym Bismillahir Rahmanir Rahiym. 1 AŞAĞILARIN AŞAĞISI 2 YILMAZ DÜNDAR AŞAĞILARIN AŞAĞISI Yılmaz DÜNDAR Temmuz 2014 Ankara 3 AŞAĞILARIN AŞAĞISI AŞAĞILARIN AŞAĞISI

Detaylı

YOLCULUĞUN TADINI ÇIKARIN

YOLCULUĞUN TADINI ÇIKARIN YOLCULUĞUN TADINI ÇIKARIN Şeyh Bahauddin Efendi nin 5 Aralık 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Şubat 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Şubat 2013 Sohbeti, DÜNYA BİR PAZARDIR Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 21 Şubat 2013 Sohbeti, Esselamu Aleykum. Ey Müslümanlar! Size selam olsun. Muminler buluştuğu vakitinde biri ifade eylesin;

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym

Detaylı

PARİS TE KAOS. Şeyh Bahauddin Efendi nin 10 Ocak 2015 Sohbeti,

PARİS TE KAOS. Şeyh Bahauddin Efendi nin 10 Ocak 2015 Sohbeti, PARİS TE KAOS Şeyh Bahauddin Efendi nin 10 Ocak 2015 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

VELİNİN İLMİ FITRAT ÜZERE MÂNÂLARDIR-2

VELİNİN İLMİ FITRAT ÜZERE MÂNÂLARDIR-2 Yılmaz Dündar 1 VELİNİN İLMİ FITRAT ÜZERE MÂNÂLARDIR-2 30 Receb 1437 / 07 Mayıs 2016 Euzü Billahi mineş şeytanir raciym, Bismillahir Rahmanir Rahıym. 11. MANA VE MANA ALANLARINDA AKLIN ROLÜ "Akıl" ismi

Detaylı

SAMİMİ OLUN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 25 Kasım 2014 Sohbeti,

SAMİMİ OLUN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 25 Kasım 2014 Sohbeti, SAMİMİ OLUN Şeyh Bahauddin Efendi nin 25 Kasım 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu

Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu KABE NİN ÇEKİM GÜCÜ Şeyh Bahauddin Efendi nin 4 Ekim 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

(EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet. Ezan ve kamet

(EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet. Ezan ve kamet (EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet Erkeklerin, ister tek başlarına kılsınlar, ister edâ isterse kaza kılsınlar, ister seferde ve isterse hazarda bulunsunlar, farz namazlarını kılarlarken ezan ve kamet (okumaları)

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri VAKIFLAR DERGİSİ ÖZEL SAYISI Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri Ortada yer

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

EY RABBİMİZ, SANA HAMD EDERİZ

EY RABBİMİZ, SANA HAMD EDERİZ HAMD ALEMLERİN RABBİ ALLAH ADIR Hamd(in övme ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin (tek) Rabbi olan Allah adır. (Fatiha/2) Hamd, göklerde olanlar ve yerde bulunanlar(ın tamamı) kendisinin olan Allah içindir.

Detaylı

Alemdar YALÇIN-Hacı YILMAZ

Alemdar YALÇIN-Hacı YILMAZ ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ERKANNAME: 1 Alemdar YALÇIN-Hacı YILMAZ ÖZET Bilindiği gibi erkannameler bir tarikatın mensuplarının uyması gereken kuralları içeren ve tarikat

Detaylı

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur.

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur. İbrahim Efendi Konağından Saçlı Abdülkadir Haziresine Eyüpsultan da tarihin tozlu sayfaları arasında gezintiye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Saçlı Abdülkadir Efendi mescidi haziresi Saçlı Abdülkadir

Detaylı