Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min"

Transkript

1

2 Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzübike rabbî en yahdurun. ve hifzan min külli şeytanin marid. (20 defa oku).innallahe ve melâiketehu yusallûne alennebiyyî, ya eyyühelleziyne amenusallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi biadede ilmike. Bismillahirrahmanirrahîm elleziy vahidül ahad!.. Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlûn

3 Kuddûs.. Seyec'alullahe bâ'de usrin yusra.. Valllahu alâ külle şeyin kadîra.. İkra' bismirabbîkelleziy halâk, halâkal insane min alâk, ikra' ve rabbukel ekrem elleziy alleme bilkalem, âllamel insane malem ya'lem.. Er rahman âllemelkur an, halâkal insane allemehul beyan.. Errahman alelarş ısteva lehû mâ fiys semâvati ve mâ fiyl ardı ve mâ beynehûma ve mâ tahtes sera. Zalike fadlullahi, yü'tiyhi men yeşa'.. İnnâ nahnu nûhyil mevta(3). Emvatûn gayrı ahya.nasrun min allahi ve fethun karîb. İnna fetahnaleke fethan mübîyna.liyağfire lekallahu

4 matekaddeme min zenbike ve mea teahhara, ve yutimme ni'metehu aleyke, ve yehdiyeke sıraten mustakiyma, ve yensurekallahu nasren azîza.. Ve nusiybu birahmetina men neşaû.. Feveceda abden min ibadina, ateynahu rahmeten min indina ve allemnahu min ledünnâ ilma. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina, ma künte tedriymel kitabu ve lel iymanu, ve lakin cealnahunuren, nehdiy bihi men neşau min ibadina, ve inneke letehdi ilâ sıratın mustakiyma. Ve enzelallahu aleykel kitabe ve hikmete ve allemeke malem tekun ta'lem.. Ve kâne fadlullahi aleykel azîyma..

5 Allahu yectebiy ileyhi men yeşau.. Ve lekad yessernel Kur'ane liz zikra.. Senuriyhim ayatina filafaki vefiy enfüsiküm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk!.. Ve lekad künte fiy gafletin min hâza, fekeşefna anke gıtaek ve basaruk, el yevmel hadiyd.. Yevme tubeddelül arza gayrel arz.. Limenil mülkilyevm, lillahil vahidil kahhar.. Şehidallahu ennehu lâ ilâhe illâ hu!. vel melâiketü ve ulul ilmi kaimen bilkıst ve huvel azîzül hakîm.. Allahu NURus semavati vel arz; meselü nûrihi kemişkatin fiyha misbah, elmisbahu fiy zücâce, ez

6 zücâcetü keenneha kevkebün dürriyyün yukadu min şeceretin mübâreketün zeytunetün, lâ şarkıyyetin ve lâ garbıyyetin yekadu zeytuha yudıyu, ve lev lem temseshu nar; nurun ala nur; yehdillahu linurihi men yeşa.. Fesebbih bismi rabbikel a'lâ.. Tebarekelleziy biyedihil mülk ve hüve alâ külli şeyin kadir.. Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billah.. Allahu lâ ilahe illa hu el hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetün vela nevm, lehu mafiys semavati ve mafilard, men zelleziy yeşfau indehu illa biiznih; ya'lemu ma beyne eydiyhim ve mahalfehüm; ve la yuhıytune

7 bişey'in min ilmihi illâ bima şâ', vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeuduhu hıfzıhuma ve huve aliyyul azıym.. Lâ yahfa âlallahi minhüm şey.. Ve lehu mekalidus semavati vel arz!.. Ve ma remeyte iz remeyte velâkinn Allahe rema'.. Vallahu ganiyyul anil alemiyn.. Subhanallah!.. Leyse kemislihi şey'a, ve huves semîul basiyr.. Efemen şerehallahu sadrehu lil'islam fehuve alâ nurin min rabbihi.. Ve men yettekıllahe yec'allehu mahreca ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib, vemen yetevekkel alallahi vehuve hasbûh. Elem neşrahleke sadrek ve vada'na anke vizrekelleziy ankada

8 zahrek verafa'naleke zikrek; feinne meâl usri yûsren, inne meal usri yusra; feiza ferağte fensab ve ilâ rabbike fergab.. Ve in yemseskallahu bidurrin felâ kaşife lehu illa hu; ve in yuridke bihayrin felâ radde lifadlih, yusıybu bihi men yeşau min ibadih ve huvel gafurur rahîm.. İza cae nasrullahi vel feth, ve reeyten nase yedhulune fiy diynillahi efvacen, fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehu kâne tevvaba.. Kulillahumme malikel mülk, tu'til mülke men teşau ve tenzilül mülke min men teşaa; tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa, biyedikel hayr

9 ve inneke alâ külli şeyin kadîr.. Allahu latıyfun biibadihi, yerzuku men yeşau bigayrı hisab. Bismillahir rahmanirrahim; elhamdulillahi rabbûl alemiyn, errahmanir rahîm, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaıyn, ihdinas sıratel mustakıym, sıratelleziyne en'amte aleyhim, gayrıl mağdubi aleyhim ve laddaaliyn. Kul hu vallahu ahad, Allahus samed, lem yelid ve lem yuled, ve lem yekun lehu kufuven ahad... Subbûhun Kuddûsun rabbûl melâiketi ver ruh ve rabbûl arşıl azıym.. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rızae nefsihi ve

10 zînete arşıhi ve midade kelimatihi.. La ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh, lehûl mülkü ve lehûl hamdu, yuhyi ve yumitu ve huve hayyun lâ yemutu biyedihil hayr, ve huve alâ külli şeyin kadîr.. Subhane rabbike rabbül izzeti amma yasıfun, veselâmün alel mürseliyn, vel hamdu lillahi rabbulalemin.. (üç fatiha oniki ihlas okuyalım başta Hazreti Rasûl aleyhisselam ve tüm evliyaullah ile bütün mümin kardeşlerimizin ruhuna.) Allahumme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammed.. Allahumme salli ala men ruhuhu mihrabûl ervahi vel melâiketi vel kevn, allahumme salli alâ men

11 huve imamûl enbiyai vel mürseliyn, allahumme salli alâ men huve imamu ehlil cenneti ibadullahil müminin... (Sabah, akşam okunması tavsiye edilmiştir.) NAMAZ DUASI Allahümme la ilahe illâ ente. Vahdeke la şeriyke lek. Ve enne Muhammeden abduke ve rasûlüke. Subhaneke ve bihamdike adede ilmike ve rıdae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik; kemâ

12 yenbeğiy licelâli vechike ve liazıymi sultânik: Ente rabbiy ve ente halakteniy ve ente tehdiyniy Ve ente tu timuniy ve ente teskiniy Ve ente tumıytuniy ve ente tuhyıniy Ve ene ala ahdike ve va dike mestata tu Ve euzü bike min şerri ma sana tu Ve ebûu leke bini metike aleyye Ve leke eslemtu, ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu Ve euzü birıdake min sehatike ve bimuâfâtike min ukubetike ve birahmetike min ğadabike ve euzübike minke; la melcee ve la mencee minke illa ileyk:

13 İnniy zalemtu nefsiy zulmen kebiyren kesiyra Ve lâ yağfiruz zünûbe illâ ente; fağfirliy hatıyetiy ve cehliy ve israfiy fiy emri ve ciddiy ve hezliy ve hataiy ve amdiy ve ma kaddemtu ve ma ahhartu ve ma esrartu ve ma a lentu ve mea ente a lemu bihi minniy; mağfireten min indike, verhamniylekel utba hatta terda İnneke entel Ğafûrur Rahiym ve Tevvâbur Rahiym. La havle vela kuvvete illa bike Ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve İsa ve mâ beynehum minen nebiyyine vel mürselin

14 salâvatullahi ve selâmuhu aleyhim ecmain, velhamdulillahi rabbil âlemiyn

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü

Detaylı

NAMAZLARDA SELÂM VERDİKTEN SONRA OKUNANLARIN FAZÎLETLERİ

NAMAZLARDA SELÂM VERDİKTEN SONRA OKUNANLARIN FAZÎLETLERİ VERDİKTEN SONRA OKUNANLARIN FAZÎLETLERİ Giriş: Namazdan 1 sonra, bilindiği gibi: 1) 3 adet, estağfirullah 2) 10 adet, lâilâhe illallâhü vahdehû 3) 7 adet, allâhümme ecirnâ minennâr 4) 1 adet, allahüekber

Detaylı

Euzü Billahi mineş şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym.

Euzü Billahi mineş şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym. Euzü Billahi mineş şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym. 1 Ocak 2013 4. Baskı Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm.

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük.

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük. İmam Allah-u Ekber diyerek ellerini kulakları hizasına kaldırır ve daha sonra sağ kolu sol kolunun üzerine gelecek şekilde göğüs kafesi üzerinde birleştirir ve namaz kılmaya başlar. Namaz kılan tam bir

Detaylı

30 Ramazan 1428 / 10 Ekim 2007

30 Ramazan 1428 / 10 Ekim 2007 42 30 Ramazan 1428 / 10 Ekim 2007 Sen Tanrı mısın? notlarına böyle başlamıştık: İslamiyet te tek bir tesbit, tek bir cümle var; Kelime-i Tevhid; La ilahe İllallah. Bu cümle, başka bir şey yok! Hatta o

Detaylı

Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur.

Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur. Çanakkele de başta Efendimiz (sav) olmak üzere büyük zatların manevi tasarruf ve yardımları olmuştur. Kaşıkçı Dede de esrarlı zatlardan biridir. Kilitbahirli Kaşıkçı Dede nin himmetine şahit olan sonraki

Detaylı

Euzü Billahi mineş şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym.

Euzü Billahi mineş şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym. Euzü Billahi mineş şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym. 1 Mart 2016 7. Baskı 2 Kullarım sana, Ben den sorduğunda (de ki); Ben garibim (çok yakınım), bana dua ettiği vakit dua edenin duasına icabet

Detaylı

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM 1-)EV PROGRAMINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN HAZIRLANMASI Rukye ayetleri suya,zeytinyağına ve bala okunur.okuma işleminin günlük olarak

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kur'ân-ı Kerim'in Mekke'de ve hicretten önce nazil olan ayetleri. Surelerin mekkî ve medenî oluşları yapılan çeşitli tasniflere göredir. Başka bir ifade ile surelerin mekkî mi, yoksa medenî mi olduklarını

Detaylı

ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER

ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR SALAVAT-I ŞERİFELER ÜÇ AYLARDA HAC UMRE DE OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR ve SALAVAT-I ŞERİFELER Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifî KİTSAN - 1 - Kitsan Yayınları CEP KİTAPLARI SERİSİ: 2 Yazarı: Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifi Editör:

Detaylı

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli İçindekiler Namaz tesbihatlarının anlamı... 3. Fatiha...8 Kevser Suresi.. 9 İhlas Suresi.. 10 Tebbet Suresi.......11 Nasr Suresi... 12 Kafirun Suresi...... 13 Maun Suresi..... 14 Kureyş Suresi...... 15

Detaylı

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin ömürlerine kıyasla, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olmasına üzülüyordu: Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! İdraki ile müşerref olduğumuz mübarek Kadir Gecesi ni Cenâb-ı Mevlâ (c.c) bütün İslam âlemine ve insanlık âlemine, barış ve hayra vesile eylesin. Allah (c.c) vatanımızı, memleketimizi,

Detaylı

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA. OKUNUŞU: "Subhânallâhil Aziym!" MANASI: "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!" BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA. OKUNUŞU: Subhânallâhil Aziym! MANASI: Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim! BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA "Subhânallâhil Aziym!" "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!" BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA Bismillâhi evvelehü ve âhirehü Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla. BU DUA

Detaylı

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli İçindekiler Namaz tesbihatlarının anlamı... 3. Fatiha...7 Asr Suresi......... 8 Fil Suresi......9 Kureyş Suresi...... 10 Maun Suresi..... 11 Kevser Suresi.....12 Kafirun Suresi...... 13 Nasr Suresi...

Detaylı

Hizbul Hz. Süleyman (Hz Süleyman'nın Duası)

Hizbul Hz. Süleyman (Hz Süleyman'nın Duası) Kullanıcı Adı Şifreniz Giriş Beni hatırla Help Kayıt ol Neler Yeni? Anasayfa Yeni Mesajlar Yardım Takvim Eylemler Yararlı Linkler Gelişmiş Arama Yap Forum GİZLİ İLİMLER HAZİNESİ Havas İlmi Forumu Havas

Detaylı

ilkmehdi.wordpress.com Imam Ahmed el-hasanın (as) Buyurdugu Sekilde NAMAZ Ansarullah Production

ilkmehdi.wordpress.com Imam Ahmed el-hasanın (as) Buyurdugu Sekilde NAMAZ Ansarullah Production NAMAZ Imam Ahmed el-hasanın (as) Buyurdugu Sekilde NAMAZ Ansarullah Production 2017 1 Içindekiler Ezan...3 Ikamet...4 Namazın Vacibatı...5 Namaz...6 Niyet...6 Tekbiratül Ihram...6 Birinci Rekat...7 Ikinci

Detaylı

Nur ayetinin özellikleri nelerdir? Bu ayeti kerime belli ve has sayıda okunursa çok bereketli

Nur ayetinin özellikleri nelerdir? Bu ayeti kerime belli ve has sayıda okunursa çok bereketli Question Nur ayetinin özellikleri nelerdir? Bu ayeti kerime belli ve has sayıda okunursa çok bereketli olduğunu söylüyorlar. Acaba söylenen bu sözler doğru mudur? Answer: Kuran amel kitabıdır. Kuranı okumak

Detaylı

İNŞİRAH. Sadr Kalb Fuad Lüb. Yılmaz DÜNDAR

İNŞİRAH. Sadr Kalb Fuad Lüb. Yılmaz DÜNDAR İNŞİRAH Sadr Kalb Fuad Lüb Yılmaz DÜNDAR YILMAZ DÜNDAR Euzü Billahi mineş şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym. 1 İNŞİRAH - 3 ARALIK 2011 2 YILMAZ DÜNDAR 3 İNŞİRAH - 3 ARALIK 2011 İNŞİRAH Sadr Kalb

Detaylı

Dualarımız Ve Kaynakları-2

Dualarımız Ve Kaynakları-2 Dualarımız Ve Kaynakları-2 1-Ezanın delili nedir?ezan diye bir şeyin varlığı ayetle sabittir lakin lafızları ne ile sabittir? Ezanın manası : Allah uludur,allah uludur,allah uludur,allah uludur Şüphesiz

Detaylı

Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler:

Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler: Bir gün Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanların fakirleri Peygamberimiz e (s.a.v.) gelerek şöyle dediler: - Ya Resûlullah! Varlıklı müslümanlar cennetin en yüksek derecelerini ve ebedî nimetleri

Detaylı

Gönlü sahibine vermek, anmak, anılmak ve bütün hal üzere Allah ı unutmamak, her an O nun

Gönlü sahibine vermek, anmak, anılmak ve bütün hal üzere Allah ı unutmamak, her an O nun Anmak; onun adını, emrini, nehyini baş tacı etmek. Anmak hayatımızdaki önceliği hayatı bize bahşedene sunmaktır. Anmak O nun arzusu hilafına hiçbir şey yapmamaktır. Anmak Tevhidi dilden kalbe, kalbten

Detaylı

Namaz Surelerinin Okunuşu ve Anlamları

Namaz Surelerinin Okunuşu ve Anlamları On5yirmi5.com Namaz Surelerinin Okunuşu ve Anlamları Namazda okunan surelerin okunuşu ve anlamları... Yayın Tarihi : 5 Temmuz 2012 Perşembe (oluşturma : 1/16/2017) Ayet-el Kürsi Okunuşu: Allahülailahe

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

KUR AN-I KERİM VE EMANETİ

KUR AN-I KERİM VE EMANETİ KUR AN-I KERİM VE EMANETİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 5 Nisan 2010 Sohbeti, Destur Ya Seyyidi meded. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aziz Allah. Allah Allah Allah Allah

Detaylı

MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

MUKADDİME. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla m MUKADDİME Bu sonsuz hayırlar (ihtiva eden salavat-ı şerifler) Hazin'ül Fersafi den Kainatın Efendisine hediyedir. Kendisi, Nebi (s.a.v.) önce rüyada ve sonra aşikar olarak (uyanıkken) gördükten sonra

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2-28 - 29-5 - 33-5 - 37-5 - 41-6 - 45-6 - 49-6 - 54-6 - 59-6 - 59 - 6-60 - 7-61 - 8-62 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 -

İÇİNDEKİLER 2-28 - 29-5 - 33-5 - 37-5 - 41-6 - 45-6 - 49-6 - 54-6 - 59-6 - 59 - 6-60 - 7-61 - 8-62 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 19 - İÇİNDEKİLER 2 - Önsöz 3 - HAC 5 - UMRE 5 - Umre nin hükmü 5 - Umre ne zaman yapılır? 6 - Umre nin ibadetleri 6 - Umre nin rüknü 6 - Umre nin vacipleri 6 - Umre nin şartları 6 - Umre nin ifsad olması 6

Detaylı

Cuma Sohbetleri Rüya Görme ve Duanın Gücü

Cuma Sohbetleri Rüya Görme ve Duanın Gücü Cuma Sohbetleri Rüya Görme ve Duanın Gücü Cuma Sohbetleri Rüya Görme ve Duanın Gücü yazımızda rüya gördüğümüzde ne yapmalıyız neye yormalıyız ve müminin gücü olan duayı ne zamanlar yaparsak daha etkili

Detaylı

"Allahû lâ ilâhe illa hû

Allahû lâ ilâhe illa hû "Allahû lâ ilâhe illa hû Bu ayetin içinde Allah ın ne olduğu söyleniyor. Çünkü önce Allah denilmiş ve sonra hangi vasıflara sahip olduğu söylenmiş. Bütün Ayetel Kürsü O nunla ilgilidir. Buradaki anlam

Detaylı

Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER

Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER FAZİLET NEŞRİYAT ve TİCARET A.Ş. Yerebatan Cad. Muhterem Efendi Sok. No: 15, 34410 Sultanahmet - İSTANBUL Tel: (0 212) 514 06 37-40 (4

Detaylı

P E Y G A M B E R -sallallahu aleyhi ve sellem- E F E N D İ M İ Z İ N BAZI HAZİNELERİ [ Türkçe ] Derleyen: Muhammed Şahin : Tetkik: Ümmü Nebil : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 49-008 B İ R İ N C

Detaylı

RABBİMİZ İN RIZASI İÇİN

RABBİMİZ İN RIZASI İÇİN RABBİMİZ İN RIZASI İÇİN Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 11 Nisan 2010 Sohbeti, Destur... Meded... Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah v'allahu Ekber

Detaylı

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala.

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala. ABDEST Hz. Peygamberin (s.a.a.v) Temizlik İmandandır düsturu ile her zaman temiz olmak bizler için bir vazifedir. Temizlik ruhen ve bedenen olmalıdır. Ruhen itikatta, inançta, iyi ahlakta, ibadette; bedenen

Detaylı

KADININ ALTIN TAKMASI HARAM MI?

KADININ ALTIN TAKMASI HARAM MI? Kadının Altın Takması Haram Mı? - 1 - KADININ ALTIN TAKMASI HARAM MI? İnnel hamde lillâh, nahmeduhû ve nesteînûhû, ve nesteğfirûhû, ve neûzû billâhi min şûrûvri enfisûne, ve min seyyieti âğmelinâ, men

Detaylı

Allah ile O nun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır.

Allah ile O nun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. YASİN SURESİ 2. MÜBİN DUASI 3. MÜLK SURESİ 4. NEBE SURESİ 5. VAKIA SURESİ 6. CUMA SURESİ 7. BAKARA-285, 286 8. AL-İ İMRAN-18, 19 9. İSM-İ AZAM DUASI 10. KENZUL ARŞ VE KADEH DUASI 11.

Detaylı

"Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."

Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün. "Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün." Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak

Detaylı

05 Cemaziyelevvel 1429 / 09 Mayıs 2008

05 Cemaziyelevvel 1429 / 09 Mayıs 2008 160 05 Cemaziyelevvel 1429 / 09 Mayıs 2008 İhlas Hayat Döngüsü Büyük Haritası nün bu halini bir mübarek görünce; savaş taktikleri haritasına benziyor dedi. Tabi ihlâslı bir kalble ve ihlâslı bir dille

Detaylı

Çalışırken Dikkat Etmeniz Gerekenler. 1.Tüm bilgileri istenilen sürede öğrenebilmeniz için verilen görevlerinizi zamanında tamamlayın.

Çalışırken Dikkat Etmeniz Gerekenler. 1.Tüm bilgileri istenilen sürede öğrenebilmeniz için verilen görevlerinizi zamanında tamamlayın. Görev 1 Görev 2 Sevgili Öğrenciler Bu kitapçık, daha bilinçli namaz kılmak için gerekli olan bilgileri eğlenerek öğrenmeniz için hazırlanmıştır. Toplam 15 görevden oluşmaktadır. Her gün 1 görevi tamamladığınızda

Detaylı

Büyü Bozma Yöntemleri

Büyü Bozma Yöntemleri Büyü Bozma Yöntemleri Büyüden kurtulmak için diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeplere yapıģmak lazımdır. Bunlardan bazıları Ģunlardır.Sabah-AkĢam okunması gereken bazı sureler vardır onlar okunduğu zaman

Detaylı

İYYAKE NA'BUDU VE İYYAKE NESTA'IYN-2 13 Receb 1436 / 02 Mayıs 2015

İYYAKE NA'BUDU VE İYYAKE NESTA'IYN-2 13 Receb 1436 / 02 Mayıs 2015 Yılmaz Dündar 21 İYYAKE NA'BUDU VE İYYAKE NESTA'IYN-2 13 Receb 1436 / 02 Mayıs 2015 Euzü Billahi mineş şeytanir raciym, Bismillahir Rahmanir Rahıym. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biraz

Detaylı

AFİŞLERİMİZ OKUYAN OKUL, OKUYAN ÇOCUK

AFİŞLERİMİZ OKUYAN OKUL, OKUYAN ÇOCUK OKUYAN OKUL, OKUYAN ÇOCUK AFİŞLERİMİZ AMACIMIZ Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı da küçük yaşlarda kazandırarak beceri haline getirmek. Özellikle 7-10 yaş dönemi okunan hikayeler, masallar çocukların

Detaylı

RESULULLAH (SAS) AŞKI

RESULULLAH (SAS) AŞKI RESULULLAH (SAS) AŞKI Şeyh Bahauddin Efendi nin 27 Aralık 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym. Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

İNŞİRAH. Sadr Kalb Fuad Lüb. Yılmaz DÜNDAR

İNŞİRAH. Sadr Kalb Fuad Lüb. Yılmaz DÜNDAR İNŞİRAH Sadr Kalb Fuad Lüb Yılmaz DÜNDAR YILMAZ DÜNDAR Euzü Billahi mineş şeytanir raciym Bismillahir Rahmanir Rahiym. 1 İNŞİRAH 2 YILMAZ DÜNDAR Mart 2015 Ankara 3 İNŞİRAH İNŞİRAH Sadr Kalb Fuad Lüb Yılmaz

Detaylı

Tuğçe Işınsu - Mucizeleri Çağırmak

Tuğçe Işınsu - Mucizeleri Çağırmak Tuğçe Işınsu - Mucizeleri Çağırmak www.cepsitesi.net GİRİŞ 10 sene önceydi. Artık herşeyimizi kaybetmiş, ailemdeki herkes sorunlar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrı yerlere dağılmıştı. Ben de annenanneme

Detaylı

GİRİŞ VARAKA YA GİDİŞ

GİRİŞ VARAKA YA GİDİŞ Yılmaz Dündar 1 FATİHA ile fetih-1 13 Rabiulahir 1434 / 22 Şubat 2013 GİRİŞ VARAKA YA GİDİŞ Euzü Billahi mineş Şeytanir Raciym, Bismillahir Rahmanir Rahiym Bismillahir Rahmanir Rahiym El-Hamdü Lillahi

Detaylı

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti

DEPRESYON VE İNKAR. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti DEPRESYON VE İNKAR Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Şubat 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah,

Detaylı

ELHAMDÜLİLLAH. ELHAMDÜLİLLAH. ELHAMDÜLİLAHİ RABBİL ÂLEMİN. VESSALATÜ VESSELAMÜ ÂLA RASÜLİNA MUHAMMEDİN VE ÂLA ALİHİ VE SAHBİHİ ECMAÎN.

ELHAMDÜLİLLAH. ELHAMDÜLİLLAH. ELHAMDÜLİLAHİ RABBİL ÂLEMİN. VESSALATÜ VESSELAMÜ ÂLA RASÜLİNA MUHAMMEDİN VE ÂLA ALİHİ VE SAHBİHİ ECMAÎN. ELHAMDÜLİLLAH. ELHAMDÜLİLLAH. ELHAMDÜLİLAHİ RABBİL ÂLEMİN. VESSALATÜ VESSELAMÜ ÂLA RASÜLİNA MUHAMMEDİN VE ÂLA ALİHİ VE SAHBİHİ ECMAÎN. Bu haftaki dersimizin konusunda; Kadiri Tariki, Abdüllatif Kolu, Ahmed

Detaylı

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi...

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi... İçindekiler Delail ül Hayrat Pazartesi... 1-50 Salı... 50-68 Çarșamba... 69-89 Perșembe... 90-107 Cuma... 108-129 Cumartesi... 130-149 Pazar... 150-169 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdu

Detaylı

AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER

AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER Peygamber efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki: Dikkat edin! size amellerinizin Rabbiniz katında en hayırlısını, en makbulünü, dereccenizi yükseltenini, altın vegümü infak etmenizden

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

En güçlü silah: Zikir! Perşembe, 26 Haziran :40

En güçlü silah: Zikir! Perşembe, 26 Haziran :40 Vesvesenin en belirgin alanı ve iman açısından en tehlikelisi Allah Teâlâ hakkında olan vesvesedir. Kimi zaman tefekkür kılığında, kimi zaman hakikati araştırma adı altında farklı sorularla Allah Teâlâ

Detaylı

HADİS YARIŞMASI HAZIRLIK SORULARI

HADİS YARIŞMASI HAZIRLIK SORULARI بسم رلاهللا UFKA YOLCULUK HADİS YARIŞMASI HAZIRLIK SORULARI HAZIRLAYIP PAYLAŞTIĞIMIZ İLK 700 SORU-KİTABIN BAŞINDAN-431.HADİS-İ ŞERİFE KADAR(Rabbim cümlemizden razı olsun! Dileyen kardeşimiz bu paylaşımı

Detaylı

NAMAZ-DUA VE İBADETLERDE OKUNAN SURE-AYET-SÖZLER VE ANLAMLARI

NAMAZ-DUA VE İBADETLERDE OKUNAN SURE-AYET-SÖZLER VE ANLAMLARI YENİ ADIM AKADEMİ NAMAZ-DUA VE İBADETLERDE OKUNAN SURE-AYET-SÖZLER VE ANLAMLARI MEHMET KARASAKAL 2017 GAZİANTEP 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖN SÖZ... 4 GİRİŞ... 5 NAMAZLARDA VE SIKLIKLA OKUNAN SURE

Detaylı

SİHİR BÜYÜ,NAZAR,HASEDE UĞRAMIŞ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM

SİHİR BÜYÜ,NAZAR,HASEDE UĞRAMIŞ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM SİHİR BÜYÜ,NAZAR,HASEDE UĞRAMIŞ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM 1-)EV PROGRAMINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN HAZIRLANMASI Rukye ayetleri suya,zeytinyağına ve bala okunur.okuma işleminin

Detaylı

DUÂNIN FAZÎLETİ. Muhammed Şahin

DUÂNIN FAZÎLETİ. Muhammed Şahin DUÂNIN FAZÎLETİ [ Türkçe ] فضل الدعاء [باللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden : Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

MALAYANİ. Şeyh Bahuddin Efendi nin 15 Eylül 2012 Sohbeti,

MALAYANİ. Şeyh Bahuddin Efendi nin 15 Eylül 2012 Sohbeti, MALAYANİ Şeyh Bahuddin Efendi nin 15 Eylül 2012 Sohbeti, Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed Aleyhi Selam. Salaten tedumu ve tuhda ileyh me marel le yali ve tuled devam. Allahümme salli ve sellim

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT Yeni Osmanlılar Berlin 1 İçindekiler Delail`ül Hayrat Pazartesi... 003-033 Salı... 034-043 Çarşamba...

Detaylı

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır.

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır. Suat Yıldırım Ahzap 56 ayetin altına yorum yazıp peygambere salat okumak tecdid-i biattır demişti yani bağlılığını yenileme, salatın analmı bu, şimdi bu bilgi ile oku aşağıdakileri, Bir insan sürekli bağlılığını

Detaylı

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR Şeyh Bahauddin Efendi nin 13 Ekim 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın.

Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Sabah Duaları Rahman ve Rahîm Allah ın adıyla. Allahım! Selam Sensin, bütün kusurlardan sâlimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Ey celâl ve ikram sahibi! Bereket Senin şiarın, ululuk da şanındır. Allah,

Detaylı

8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU):

8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU): 8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU): 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışıdır? a) İhtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmak ve Allah tan başarı dilemek b) Çiftçinin tarlaya tohumu atması ve

Detaylı

9. NASR SÛRESİ ÖĞRENELİM

9. NASR SÛRESİ ÖĞRENELİM اس ا ذا جا ء ن ص ر ه و را ي ت ال ن 1 الل و ال فت ح ف س ب ح ح 2 اجا ب مد ين ه الل ا ف و ي د خلو ن ف ي د 3 است غ ف ر ه ا ن ه كا ن ت واب ا ر ب ك و NASR SÛRESİ - ÖĞRENELİM 9. NASR SÛRESİ ÖĞRENELİM ANLAMI Rahmân

Detaylı

DRAMA İÇİN OKSİJEN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Ocak 2015 Sohbeti,

DRAMA İÇİN OKSİJEN. Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Ocak 2015 Sohbeti, DRAMA İÇİN OKSİJEN Şeyh Bahauddin Efendi nin 1 Ocak 2015 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

NAMAZIN ŞARTLARINA DAİR DİĞER BİLGİLER. Temizlik Şartıyla ilgili Hususlar

NAMAZIN ŞARTLARINA DAİR DİĞER BİLGİLER. Temizlik Şartıyla ilgili Hususlar NAMAZIN ŞARTLARINA DAİR DİĞER BİLGİLER Temizlik Şartıyla ilgili Hususlar Üst yüzü temiz, alt yüzü pis olan keçe (ve benzeri şeyler)üzerinde [1] [1] namaz kılınır. (Etrafından ve ortasından) dikişli değilse

Detaylı

لا ا ل ه ا لا ٱلله و ح د ه لا ش ر يك ل ه ل ه ٱل م ل ك و ل ه ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله

لا ا ل ه ا لا ٱلله و ح د ه لا ش ر يك ل ه ل ه ٱل م ل ك و ل ه ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim (Sultan Sultanın n Kulları Güzel, Etkileyici Ve Nurlu Olmalı) Şeyh Nazım Adil El-Hakkani Kıbrıs Esselamun aleyküm!... Hoşgeldiniz! Yüce Allah ın ve Onun Meleklerinin Rahmeti ile,

Detaylı

EBU CEHİL İN VAZİFESİ

EBU CEHİL İN VAZİFESİ EBU CEHİL İN VAZİFESİ Şeyh Bahauddin Efendi nin 15 Aralık 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Güneş yükselince işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün {küçük} günahları affolur.. {Hadis-i Şerif ibni Ahmed}

Güneş yükselince işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün {küçük} günahları affolur.. {Hadis-i Şerif ibni Ahmed} GüN içindeki FAZiLETLi NAMAZLAR Her kim kendisinde sevap bulunan bir hadis duyarda o sevaba kavuşma arzusuyla o hadisle amel ederse hadis batılda olsa ALLAHU Teala ona o sevabı verir.. {imam suyuti} Müslüman

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 3. Baskı H. 1434- R. 2013 ÇOCUKLAR İÇİN İSLÂMİ KÜLTÜR SERİ 1 ŞAFÎİ MEZHEBİNE GÖRE ADANA-2013 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON ÖNSÖZ AKÂİD BÖLÜMÜ İBÂDET BÖLÜMÜ İSLÂMİ AHLÂK

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

Urfa Harrankapı Mezarlığındaki Yüzyıldan Üç Mezar Taşı

Urfa Harrankapı Mezarlığındaki Yüzyıldan Üç Mezar Taşı Urfa Harrankapı Mezarlığındaki 16-17. Yüzyıldan Üç Mezar Taşı Gül GÜLER Özet Bu çalışmada, Urfa Harrankapı Mezarlığında bulunan tarihi mezar taşlarından, 16.-17.yy a ait tip ve malzeme olarak farklılık

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE ÇOCUKLAR İÇİN İSLÂMİ KÜLTÜR SERİSİ 1 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii

Detaylı

Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah.

Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. MEHDİ Yİ BEKLEMEK Şeyh Bahauddin Efendi nin 20 Kasım 2016 Sohbeti, Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah. Allah Hu Allah Hu Allah Hu Allah.

Detaylı

07 Ramazan 1429 / 06 Eylül 2008

07 Ramazan 1429 / 06 Eylül 2008 Yılmaz Dündar 217 07 Ramazan 1429 / 06 Eylül 2008 İnşaAllah, Ramazan Ayı nın enerjisinden, özellikle de gecesindeki nurundan istifade ederiz. Bu dua ile başlamış olalım nasibse. Aslında, A ve B diye bahsettiğimiz

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

ÂYETÜ L-KÜRSÎ. Âyetü l-kürsî ile İlgili Âyetler

ÂYETÜ L-KÜRSÎ. Âyetü l-kürsî ile İlgili Âyetler ÂYETÜ L-KÜRSÎ Âyetü l-kürsî ile İlgili Âyetler Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; Güneş,

Detaylı

Ebrû nunhatlaimtihanı

Ebrû nunhatlaimtihanı . Ebrû nunhatlaimtihanı Ebrû nun Hatla. Imtihanı Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 6 34768 Ümraniye / İstanbul Tel.: 0090 (216) 666 01 01 Faks: 0090 (216) 666 16 00 www.albarakaturk.com.tr

Detaylı

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti,

RIZA MAKAMI. Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, RIZA MAKAMI Şeyh Bahauddin Efendi nin 30 Nisan 2012 Sohbeti, "Şeyh olmak güzel" diyoruz. Tabii, çok hürmet var. Ve tabii nefis için de güzel. Hiç şansı yok! Şeyhimiz selam yolluyor. Gerçek Şeyh odur. Bizimki

Detaylı

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir:

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir: HADİSLERDE DUA ÖRNEKLERİ Peygamberimiz (s.a.s.), dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah a dua etmiştir. Sabah, akşam, yatağa yatınca, gece kalkınca, evden çıkınca ve benzeri mutat vakitlerde

Detaylı

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN:

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: 1308-9595 İSTANBULMÜFTÜLÜĞÜ Doç. Dr. Murat SÜLÜN Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi B ilindiği gibi, başta mimarî eserlerimiz

Detaylı

Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. BAL YOLU Şeyh Bahauddin Efendi nin 11 Ekim 2015 Sohbeti Es-selamu aleykum. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu

Detaylı

16 Zilkade 1428 / 24 Kasım 2007

16 Zilkade 1428 / 24 Kasım 2007 76 16 Zilkade 1428 / 24 Kasım 2007 İhlâs Hayat Döngüsü-Sen Tanrı mısın? Duyacağınız yeni bilgilerin ve gelecek ilhamların Rahmani ilhamlar olması için, o doğrultuda hareket etmeniz için, şeytani yanılgılara

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Enes RA'den Hulvânî rivâyet etmiş ki, Peygamber SAS şöyle buyuruyor: RE. 503/2 (Ye'tî alen-nâsi zemânün yed'fîhil-mü'minü lil-{mmeti feyeklull{h: Üd'u lih{ssati nefsike estecib

Detaylı

Artus Basım. Baskı. Abdüsselam Ferşatoğlu. Fotoğraf & Renk Ayrım. Fotografika. Tasarım. Ekrem Şahin. Editör ALBARAKA TÜRK

Artus Basım. Baskı. Abdüsselam Ferşatoğlu. Fotoğraf & Renk Ayrım. Fotografika. Tasarım. Ekrem Şahin. Editör ALBARAKA TÜRK Her yıl sabırsızlıkla beklenen Albaraka Türk Takvimi, bu yıl da Geleneksel Albaraka Türk Hat Yarışması nda dereceye giren ve teşvik ödülü kazananlar arasından seçilen eserden oluşuyor. Yarışmamızın ikincisini

Detaylı

İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK

İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK İNSANLIK İÇİN EŞİTLİK Şeyh Bahauddin Efendi nin 5 Eylül 2015 Sohbeti Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu Allah. Allah Hu, Allah Hu, Allah

Detaylı

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL

GERÇEK AŞK İLE BİR YIL GERÇEK AŞK İLE BİR YIL Şeyh Bahauddin Efendi nin 26 Nisan 2015 Sohbeti Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu

Detaylı

29 Rabiulahir 1429 / 04 Mayıs 2008

29 Rabiulahir 1429 / 04 Mayıs 2008 Yılmaz Dündar 29 Rabiulahir 1429 / 04 Mayıs 2008 Bugün farklı bir bakışla, önceki anlatımı bir basamak ilerletip tasavvuf literatürüne uygun bir yere taşıyacağız. Belki ileride, bu anlatacağımızı da daha

Detaylı

XVII. BÖLÜM DUALAR Dua ibadettir Allâhümme âtinâ fi d dünyâ hasene ve fi l âhireti hasene ve kınâ azâbe n nâr: 1471.

XVII. BÖLÜM DUALAR Dua ibadettir Allâhümme âtinâ fi d dünyâ hasene ve fi l âhireti hasene ve kınâ azâbe n nâr: 1471. XVII. BÖLÜM DUALAR 1468. Nu mân İbni Beşîr radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre Resûl i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dua ibadettir. Ebû Dâvûd, Vitir 23; Tirmizî, Tefsîru l Kur

Detaylı

İlmimin kaynağı, Üstadım, AHMED HULÛSİ ye

İlmimin kaynağı, Üstadım, AHMED HULÛSİ ye GİZ li Gülşen İlmimin kaynağı, Üstadım, AHMED HULÛSİ ye Ahmed Bâki nin Yayınlamış Diğer Kitapları Holografik Bakış Aynadaki Evren Ahmed Bâki nin Websitesinde Yayınlanan Diğer Eserleri Son Misafir Online

Detaylı

DEPRESYON TEDAVİSİ. Şeyh Bahauddin Efendi nin 6 Ocak 2015 Sohbeti,

DEPRESYON TEDAVİSİ. Şeyh Bahauddin Efendi nin 6 Ocak 2015 Sohbeti, DEPRESYON TEDAVİSİ Şeyh Bahauddin Efendi nin 6 Ocak 2015 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah.

Detaylı

Başlangıç Çizgisi (iyyake na'budu VE iyyake nesta'iyn) Şevval 1436 / 25 Temmuz 2015

Başlangıç Çizgisi (iyyake na'budu VE iyyake nesta'iyn) Şevval 1436 / 25 Temmuz 2015 210 Başlangıç Çizgisi (İyyaKE na'budu VE iyyake nesta'ıyn)-10 Başlangıç Çizgisi (iyyake na'budu VE iyyake nesta'iyn)-10 09 Şevval 1436 / 25 Temmuz 2015 Euzü Billahi mineş şeytanir raciym, Bismillahir Rahmanir

Detaylı

Hayali Rabıta ve Hafi Zikir... İntısap, Ders ve Virdler

Hayali Rabıta ve Hafi Zikir... İntısap, Ders ve Virdler www.sohbetican.com Hayali Rabıta ve Hafi Zikir... İntısap, Ders ve Virdler 1. Tevbe guslü: El tutup ders alınca, ilk gece (bir mazeret var da gusletmeye imkan olmazsa üç gün içinde) başka bir sebebe bağlı

Detaylı

ŞEYH EFENDİ Yİ ZİYARET EDİN, BU AÇIK BİR EVDİR

ŞEYH EFENDİ Yİ ZİYARET EDİN, BU AÇIK BİR EVDİR ŞEYH EFENDİ Yİ ZİYARET EDİN, BU AÇIK BİR EVDİR Şeyh Bahauddin Efendi nin 9 Ağsutos 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Evvelâ Kur ân-ı Kerîm e bakalım. Cenâb-ı Mevlâ (c.c) yüce kitabımızda bu olay hakkında ne buyuruyor:

Evvelâ Kur ân-ı Kerîm e bakalım. Cenâb-ı Mevlâ (c.c) yüce kitabımızda bu olay hakkında ne buyuruyor: Aziz, muhterem ve değerli kardeşlerim! Mi rac gecesi, çok mübarek, müşerref, çok feyizli ve kudsî bir gecedir. Bu gecede, kâinatın efendisi, Peygamberlerin imamı, lideri ve önderi Hz. Muhammed Mustafa

Detaylı