ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet"

Transkript

1 ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet Bu çalışmada iş dünyasının gündeminde önemi giderek artan çalışma ahlakının kontrol odağı ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Literatürde çalışma ahlakına ilişkin birbirinden farklı pek çok tanım ile karşılaşılmıştır. Bu tanımların kimisi çalışma ahlakını dini yönelimler ile açıklama yoluna gitmiştir (örneğin, Protestan çalışma ahlakı, İslami çalışma ahlakı). Bu tanımlardan etkilenerek, çalışma ahlakının açıklamasında dindarlığın önemli bir değişken olabileceği düşünülmüştür. Bir kişilik faktörü olan kontrol odağının çalışma ahlakını yordayan bir değişken olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkarak çalışma ahlakını dindarlık, kontrol odağı ve cinsiyet. yaş, eğitim seviyesi gibi demografik değişkenler ile açıklamak çalışmanın temel çerçevesini oluşturmuştur. Araştırmanın kapsadığı örneklem 95 çalışandan oluşmaktadır. Katılımcıların çoğu (%96) özel sektörde çalışmaktadır. Bu örneklemden toplanan veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda çalışma ahlakının alt boyutlarından olan, çalışma ortamında bireylere adaletli tutum ve tavır sergilemenin (hak); insanların, sebepleri kendinde arama, dışa bağımlılık ve inanç değişkenleri ile ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Aynı zamanda yaş ve cinsiyete ilişkin fark analizlerinin sonuçları da anlamlı farklılıklara işaret etmiştir. Çalışma, bulguların yorumlanması ve ileriki çalışmalar için önerilerin sunulması ile sonlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, kontrol odağının, çalışma ahlakına ilişkin inançlar üzerindeki etkisini incelemektir. Bu bağlamda, yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve dindarlık değişkenlerinin de kontrol odağını yordayabileceği öngörülmektedir. AHLAK ve İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER: Jones a (1996) göre, toplumsal ahlak büyük kitleler tarafından kabul gören düşünce ve davranış bütününü içermektedir. Bir toplumun var olabilmesi için bir veya daha fazla grubun, o toplumun kurallarını ve prensiplerini kabul etmesi gerekmektedir. Ortak norm ve değerlerin bulunmadığı topluluklar işlevlerini yerine getiremezler. İşletmeler de toplumlar gibi, işlevlerini yerine getirebilmek için ortak değerler bütününe, anlaşmalara ve kurallara ihtiyaç duyarlar. Bu noktada ahlak, işletmelerin değer sistemlerini şekillendirmelerinde çok önemli rol oynar. Bu şekillendirme sürecinde işletmenin istediği sonuca ulaşabilmesi; çalışanlarının eşitlik, dürüstlük ve doğruluk ilkelerini ne ölçüde taşıdıklarına bağlıdır. Bu mantıktan yola çıkarak; ahlakın, toplumsal öğretilerin bireyler tarafından benimsenmesi oranında kurumlara yansıdığını söyleyebiliriz. Bu döngünün farkına varmamız işletmeler içinde çalışma ahlakını hangi bakış açısıyla irdeleyeceğimize karar vermemiz açısından faydalıdır. Yani, çalışma ahlakını; bireyden yola çıkarak mı?, yoksa daha tümdengelimci bir yaklaşımla toplumsal ahlak kavramından yola çıkarak mı? tanımlayacağız sorusuna yanıt bulmamıza yardımcı olacaktır. Bu araştırma kapsamında ahlak; çalışma ortamında benimsenmesi ve uygulanması gereken değer ve pratiklerin çalışanlar tarafından ne derecede içselleştirildiği kriteriyle ölçülecektir. Bu kriterler temel olarak ahlak felsefesi ve ahlak teorilerinden yola çıkılarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla ahlak kavramının klasik, çağdaş ve postmodern tanımlarına bakmak bizim tespit ettiğimiz kriterlerin nereden geldiği hususunda aydınlatıcı olacaktır. Platon ve Aristo gibi klasik akım filozoflarının bakış açısıyla, ahlak, doğa kanunları ndan ortaya çıkar (Singer, 2000). Klasik akımda neyin iyi ya da doğru neyin kötü ya da yanlış olduğunun zaman ve mekân itibariyle sürekli olarak değişime uğradığı görülür. Antik çağ düşünürlerinin hemen hepsi (Sokrates, Platon, Aristo, Epiküros ve diğerleri) mutlu olmak için insanoğlu ne yapmalı, nasıl yaşamalı? sorusu ile ilgilenmişlerdir. Klasik akım da, ahlaki değer yargılarını mutluluk amacına yönelik olarak belirlemeye çalışmıştır (Aktan, 1999). Çağdaş ahlak yaklaşımı ise antik çağ ahlak anlayışından farklı olarak faydacılığı ve sonuç odaklı ahlak yaklaşımını temel almıştır. Çağdaş ahlak anlayışında erdemli olmak değil; yapılan eylemin sonucu ve ne niyetle yapıldığı önem arz etmiştir. Çağdaş ahlak kapsamında iki temel okuldan bahsedilebilir: Bunlardan biri ünlü filozof Immanuel Kant ın ( ) görev (deontolojik) etiği, diğeri ise amaç (teleolojik) yaklaşımıdır. Eylemin sonucuna göre etik değerlendirmede bulunan amaç yaklaşımının bilinen en tipik örneği Yararcılık Etiğidir (Utilitarianism). Yararcılık Etiği 19. Yüzyılın ortalarında Jeremy Bentham (1748- * Uçanok, B. (2004). Çalışma Ahlakının Kontrol Odağı, Dindarlık ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi. M.Ü. Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Bülteni. Ekim 2004, (9),

2 1832) ile John Stuart Mill ( ) tarafından geliştirilmiştir (Aydın, 2004). Burada söz konusu olan, en çok sayıda insanın en çok fayda gördüğü eylem biçiminin etik olarak en doğru eylem olarak kabul edilmesidir. Ödev etiğinden farklı olarak, eylemin özde iyi ya da kötü olduğundan çok yarattığı sonucun/getirinin varlığının önemli olmasıdır. Yararcılık teorisinde amaç mutluluğun ya da iyiliğin toplum içerisinde arttırılmasıdır. Mutluluk, sağlık, bilgi, kendini gerçekleştirmek ya da genelin refahı gibi kendi içinde değer kabul edilen getiriler faydacılık etiğinde arzulanan sonuçlardır (Aydın, 2004). Görev (Deontolojik) teorisinde, faydacılık etiğinin tersine, eylemin sonucu ikinci plandadır; eylemin hangi amaç ve istekle yapıldığı önemlidir. Yani bir eylemin doğruluğu veya yanlışlığı, o eylemin iyi veya kötü sonuç vermesine bağlanmaz. Önemli olan eylemin ne niyetle yapıldığıdır, kişinin kendi menfaati için mi, yoksa bir görev uğruna mı? Ahlaki olan, görev niyetiyle yapılan eylemdir. Öncelikli olarak bazı değerler üzerinde durur; insan özerkliği ve adalet gibi. En iyi bilinen görev etiği teorisyeni Immanul Kant tır. Post-modern bakış açısıyla ahlak ise tek, mutlak bir doğruyu ve evrensel ahlaki kuralları reddeder, Aksine ahlak kavramı farklı bakış açılarının bileşimi ile şekillenir; dolayısıyla çoğulcu bir yapısı vardır. Günümüzde ahlak literatüründe; postmodern ahlak anlayışından ziyade çağdaş (deontological ve teleological) ve klasik ahlak anlayışı hâkim olmuştur. Bu kuralcı (normatif) teoriler olması gereken leri ahlak anlayışı kapsamında öne sürer. Bu çalışmada kullanılacak olan çalışma ahlakı boyutları; yukarıda bahsetmiş olduğumuz temel ahlak literatürünün taranması sonucunda Singer (2000) tarafından tanımlanmıştır. Singer ın çalışma ahlakını tanımlamada temel aldığı 5 kriter aşağıda yer almaktadır: Fayda = çağdaş ahlak akımındaki teleolojik okuldan temelini alır. Hak = çağdaş ahlak akımındaki deontolojik Eşitlik okula tekabül eder. Dürüstlük =dürüstlük, evrensel ahlaki normları simgelerken; İhtimam ihtimam öznel ahlaka işaret eder. Bu kriterler Singer ın (2000) çalışma ahlakının alt boyutlarını ölçmek için yapmış olduğu faktör analizinde de anlamlı sonuç vermiştir. Buradan yola çıkarak bu araştırmada Singer ın çalışma ahlakı boyutları kullanılmıştır. Literatürde çalışma ahlakı pek çok farklı şekilde tanımlanmış ve araştırılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada kullanılmış olan ahlak tanımı ile diğerleri arasında ayrım yapabilmek için diğer yaklaşımların da belirtilmesi gerekli görülmüştür. ÇALIŞMA AHLAKI: Çalışma ahlakı, literatürde genellikle iş ahlakı kavramı ile karıştırılmaktadır. Dolayısıyla iş ahlakı ve çalışma ahlakı ayrımını yapmak gereklilik arz etmektedir. İş ahlakı, mal ve hizmet üreten işletmelerin ya da firmaların uymaları gereken ahlaki ilkeleri ve standartları ifade eder (Aktan, 1999). Oysa çalışma ahlakı, bireyin ve toplumun refahı için çalışmanın gerekli ve önemli olduğu üzerinde durur. Çalışmak, bireyin yaşamını idame ettirebilmesi için bir zaruret olmanın ötesinde bir bireysel sorumluluk ahlakıdır. Önemle belirtelim ki, çalışma ahlakı ile ekonomik refah arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır (Aktan, 1999). Çalışma ahlakının yüksek olduğu toplumlarda ekonomik refah düzeyinin de yüksek olduğu düşüncesi iktisatçılar tarafından genel kabul görmektedir. Dinlerin de çalışma ahlakının önemi üzerinde durdukları bilinmektedir. Örneğin, Hristiyan dininde çalışma ahlakı son derece önem taşımaktadır. Nitekim çalışma ahlakı konusuna özel önem vermesi dolayısıyla protestan ahlakı, literatürde çeşitli yazar ve düşünürler tarafından çalışma ahlakını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Protestan çalışma ahlakı, Tanrı tarafından insanın dünyevi görevlerinin tanımlanması amacına yöneliktir ve dolayısıyla dini bir sorumluluk olarak bireylerin çalışma hayatlarına yansır. Bu fikir de sıkı çalışma, üstün başarı, tasarruf ve dürüstlük gibi nitelikleri teşvik eder (Kılavuz, 2002). Protestan çalışma ahlakı testinin Türkiye deki geçerliliği Arslan (2001) tarafından araştırılmıştır. Arslan, Türkiye, İngiltere ve İrlanda da Protestan çalışma ahlakını ölçmüş ve protestan olmayan kültürlerde (Katolik İrlanda ve Müslüman Türk) bu olgunun ne derecede geçerli olduğunu açıklama yoluna gitmiştir. Araştırma sonucunda Müslüman Türk yöneticilerin. Protestan İngiliz yöneticilere göre bazı maddelerde daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür. Müslüman Türk yöneticiler para ve zaman tasarrufu, sıkı çalışma ve başarı ilişkisi, içsel kontrol odağı, ve sonuç odaklı çalışma faktörlerinde Protestan İngiliz yöneticilerden daha yüksek çalışma ahlakı puanları almışlardır. Protestan İngiliz yöneticiler ise boş vakte ilişkin tutum boyutunda 2

3 Müslüman Türk lere nazaran daha olumlu bir tutum sergilemişlerdir. Bunun yanı sıra çalışma Protestan İngiliz yöneticilerin Katolik İrlandalı lara kıyasla protestan çalışma ahlakını iki alanda daha çok benimsediklerini göstermiştir; bunlardan biri çalışmanın anlamı diğeri de para ve zaman tasarrufudur. Protestan ve Katolik yöneticilerin içsel kontrol odağı ve boş vakte ilişkin tutum boyutlarında birbirlerinden fark göstermedikleri tespit edilmiştir. Katolik yöneticiler Protestan olanlardan bir tek sıkı çalışma boyutunda daha yüksek çalışma ahlakı puanı almışlardır. Arslan (2001), Türk yöneticilerin yüksek protestan çalışma ahlakı puanı almış olmalarını araştırma örnekleminin (Sufi ve Nakşibendi Türk yöneticiler) inançlarına, politik tutumlarına ve ekonomik durumlarına bağlamıştır. Sonuç olarak da İngiliz ler protestan çalışma ahlakından giderek uzaklaşırken; Müslüman Türk ve Katolik İrlanda lı yöneticilerin giderek protestan çalışma ahlakına yaklaştıkları tespit edilmiştir. Bu bulgu, Protestan çalışma ahlakının, sırf Protestan dinine ilişkin tutumlardan kaynaklanmadığına işaret etmektedir, Ancak literatürde Weber in çalışma ahlakının, Protestanlar da daha yüksek olduğuna ilişkin tezini savunan araştırmalar da bulunmaktadır. İslam dini de çalışma ahlakının önemini vurgulayan dinlerin başında gelmektedir (Aktan, 1999). Ali ye (1988) göre islami çalışma ahlakı işe ilişkin bir yönelimdir. Çalışmak, kişinin hem ihtiyaçlarına yönelik bir erdem, hem de sosyal ve özel hayatında dengeyi sağlayabilmesi için gerekli bir unsurdur. İslami çalışma ahlakı; temelde kişinin kendini gerçekleştirmesine yöneliktir. İşe ilişkin süreçleri saygın bir mertebeye oturtan bir anlayış olarak da ifade edilir (Ali, 1992). Temel kaynağı ve dayanağı Kur an dır. Hiristiyanlıktan farklı olarak İslam, insanın ezeli günahtan bağımsız olduğunu varsaymakta ve buradan yola çıkarak ekonomik faaliyetlerde bulunmasını şart koşmaktadır (Ali, 1988). İslami çalışma ahlakına göre işe kendini adamak bir meziyet ve erdemdir. İşbirliğini vurgular ve yardımlaşmayı, hatalardan kaçınmaya ve zorlukları aşmaya yarayan bir unsur olarak görür. İş ortamında ilişkiler bireyin kişisel ve sosyal hayatındaki dengeyi kurabilmesi için gereklidir. Çalışmak bireyin özerkliğini elde etmesi, kendine güven duyması, tatmin sağlaması ve gelişimini tamamlaması açısından önemli bir kaynaktır. İslami çalışma ahlakı aynı zamanda mutluluk ve başarının temelinde yaratıcı düşüncenin yattığını vurgular. Ali (1988), islam çalışma ahlakında işin değerinin sonucunda değil, işi yapanın niyetinde olduğunu ifade etmiştir (Yousef, 2001). İş yerinde cömertlik ve adaletin toplumsal refahın sağlanması açısından gerekli olduğu vurgulanmış, kimseden hak ettiği ücretin esirgenmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu anlayışa göre, sıkı çalışmanın yanı sıra, rekabet de kalitenin arttırılması için teşvik edilmelidir (Yousef, 2001). İslami ve Protestan çalışma ahlakını karşılaştıracak olursak; her ikisinde de bireyin kendini işe adaması, yaratıcılık, sıkı çalışma, ahlaki olmayan servet kazanımlarından kaçınma, işbirliği ve rekabet gibi kavramların vurgulandığını söyleyebiliriz. Ancak Protestan çalışma ahlakının tersine, İslami çalışma ahlakı sonucu değil; o işi yapanın niyetini esas alır (Yousef, 2000). Çalışma ahlakının ilintili olduğu değişkenler ahlak literatüründe araştırılmış ve başarma güdüsü, güdülenme, çalışma azmi ile, kontrol odağı, güven, tutuculuk gibi kişilik faktörleriyle ilişkisi olduğu belirtilmiştir (Heller, Ruiz-Quintanilla, 1995). Bu değişkenlerden kontrol odağının çalışma ahlakını ne ölçüde açıkladığı bu araştırmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Kontrol odağının, çalışma ahlakının bir önceli olduğu literatürde desteklenmiştir (Jones, Kavanagh, 1996). Ancak kontrol odağı ve çalışma ahlakının literatürdeki ilişkilendirmesine geçmeden önce kontrol odağı ndan bahsedilecektir. KONTROL ODAĞI: Kontrol odağı kavramının teorik temeli sosyal öğrenme teorisine dayanmaktadır (Muhonnen, Torkelson, 2004). Bu teoriye göre belli bir pekiştireç ile ilişkilendirilecek olan davranış veya olay beklentisi pekiştirece bağlı olarak güçlenecektir. Bu beklentilerin veya inançların farklı durumlarda farklı davranışsal sonuçlara götüreceği ifade edilmiştir. Kontrol odağını sosyal psikoloji literatüründe ilk kavramsallaştıran kişi Rotter dir (1966). Rotter a göre (Dağ, 2002) kontrol odağı, kişinin belli bir davranışını belli bir pekiştiricinin izleyeceğine dair geliştirdiği bir beklentinin kuvvetlenmesi sonucunda oluşmaktadır. Birey kendi yaptığı bir davranışın olumlu ya da olumsuz pekiştirici ile sonuçlandığını algıladığında, o pekiştiricinin bu davranışı gelecekte de izleyeceğine ilişkin bir beklenti oluşturacaktır. Yani pekiştiriciler birey tarafından ya izler ya da izlemez olarak algılanmakta ve bunlar böylece genellenmektedir. Bu oluşuma bağlı olarak birey, pekiştiricilerin ya kendinin ya da kendi dışındaki güçlerin (bağımsızlık ya da kaderin) kontrolünde olduğuna dair genel bir beklentiyi benimseyebilmektedir. Birinci durumda bireyin iç kontrol odağına, ikinci durumda ise dış kontrol odağına inandığı literatürde ifade edilmiştir. Ancak bu tanımlamada Dağ (2002) iç ve dış kontrol odağı boyutlarının birbirine zıt iki kutup olarak algılanmaması gerektiğini, pekiştirmenin iç-dış kontrol odağı boyutlarının arasında da yer alabileceğini ifade etmiştir. Bu durumda kişilerin iç kontrol odaklı veya dış kontrol odaklı olarak 3

4 sınıflanamayacağı ve buna bağlı olarak da gene Dağ (2002) tarafından kontrol odağı değişkenin bir diğer değişkeni yordamada açıklayıcılık gücüne sahip olamayacağı eleştirisi getirilmiştir. Rotter ile benzer bir kontrol odağı tanımı yapan bir diğer araştırmacı da Adeyemi-Bello dur (2001). Ona göre kontrol odağı insanların hayatlarında yaşanan olayları kendi kontrolleri dışındaki olaylara ve güçlere atfetme derecesidir. Birey etrafında gelişen olayları kontrol etme yetisine pek de sahip olmadığını düşünüyorsa dışkontrol odaklı olarak tanımlanmaktadır. Dış-kontrol odaklı insanlar hayatlarındaki olayları; kader, bağımsızlık, gibi dışsal, yani kendi kontrolleri dışındaki sebeplere bağlarlar. İç-kontrol odaklı insanlar ise hayatlarındaki olayların sonucunun kendi davranışları olduğunu düşünürler. Kontrol odağına ilişkin bu bilgiler araştırmanın temel amacı olan çalışma ahlakını açıklamakta bize ışık tutmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, iç kontrol odaklı insanlar olayları kendi davranışlarının sonucu olarak algılarken, dış kontrol odaklı insanlar sonuçları kendilerinden bağımsız dış faktörlere atfederler. Buradan yola çıkarak Jones ve Kavanagh (1996) iç kontrol odaklı insanların, iş ortamında ahlaklı davranışlarda bulunmalarının; dış kontrol odaklılara nazaran daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Jones ve Kavanagh bu ilişkilendirmeyi, ahlaki davranış ve sorumluluk alma arasındaki ilişkiden yola çıkarak yapmıştır. Onlara göre; iç kontrol odaklılar kendi davranışları ve olaylar arasında doğrudan bir bağıntının olduğunu düşündüklerinden, sorumluluk alırlar; dış kontrol odaklılar ise, olayları dış faktörlere atfettiklerinden sorumluluğu daha çok dışa yüklerler. Ahlak ve kontrol odağı arasındaki ilişki ampirik çalışmalar tarafından da desteklenmektedir. Özellikle kaytarma, rüşvet alma, bilgi sızdırma gibi ahlaki olmayan sosyal davranışlar ile bağıntısı tespit edilmiştir (Jones, Kavanagh. 1996). Jones ve Kavanagh literatürün kontrol odağı ve ahlaki davranışlara ilişkin savını; dış kontol odaklıların içsellere nazaran ahlaki olmayan davranışlarda bulunma eğiliminin daha yüksek olduğunu göstererek desteklemiştir. Kontrol odağını ahlakla ilişkilendiren bir diğer çalışma da Cherrry ve Fraedrich e (2000) aittir. Çalışmanın sonucunda kontrol odağının ahlaki karar verme davranışını açıklayabilen anlamlı bir değişken olduğu vurgulanmıştır. İç kontrol odaklı yöneticilerin dışsallara oranla deontolojik ahlaka daha fazla önem verdikleri; dış odaklıların da de teolojik ahlaka içsellerden daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir. İç kontrol odaklıların, çalışma davranışlarını bireysel değer ve doğruluk standartlarına göre değerlendirmeleri; onların deontolojik ahlak anlayışına uygun şekilde düşündüklerini göstermektedir (Cherry ve Fraedrich, 1996). Yousef (2000) de kontrol odağı ve çalışma ahlakına ilişkin yukarıda bahsetmiş olduğumuz bulguları destekler yönde sonuçlar elde etmiştir. Yousef çalışmasında iç kontrol odaklı çalışanların dış kontrol odaklılara nazaran; İslami çalışma ahlakına daha yatkın olduklarını bulgulamıştır. Bu çalışmalar ışığında çalışma ahlakı ve kontrol odaklılığına ilişkin aşağıdaki hipotez öngörülmektedir: H1: İç kontrol odaklı çalışanların çalışma ahlakı puanları dışsallara oranla daha yüksek olacaktır. Araştırmanın bir diğer sorusu da kontrol odağının dindarlık, cinsiyet, eğitim seviyesi ve yaş ile bağlantılı olup olmadığına yöneliktir. Bu kapsamda bu değişkenlerden dindarlığa açıklık getirmek ve kontrol odağı ile olan ilişkisini temellendirmek gerekmektedir. DİNDARLIK: Dindarlık dine göre kişinin olumlu tutumu ve davranışlarıyla ortaya koyduğu bir dini yaşantı tarzını ifade eder (Uysal, 2003). Dindarlık kavramı geniş inanç ve uygulama şekillerini kapsayan bir kavramdır. Bu nedenle dindarlık, dini inanç, ibadet ve uygulamalarının bütün yönlerini dengeli ve eşit biçimde kaplamak zorundadır (Uysal, 2003). Dindarlık kavramının temelindeki teorik unsur, Allah a inanma ve O nu tanımadır. Bu genel çerçevesi itibariyle dindarlık kavramı dinsellik kavramından ayrılmaktadır. Dinsellik kavramı dindarlıktan farklı olarak, dış kaynaklı dini yönelimi daha fazla kapsayan bir dini yaşantıyı dile getirmektedir. Bu araştırma kapsamında daha genel bir bakış açısıyla dini eğilimlerin değişken olarak modele alınmak istenmesinden ötürü dindarlık kavramı kullanılmıştır. Literatürde dindarlık ve kontrol odağına ilişkin çalışmalar tutarlı sonuçlar vermemiştir. Özellikle dış kontrolü ölçmede, dindar olan kişilerin Tanrısal bir gücün olayları kontrol ettiğine inanmaları onların aynı zamanda bağımsızlık, kader, gibi dış kontrolü ölçen diğer faktörlere de aynı oranda inanmalarını gerektirmemektedir (Rasmussen ve Charman, 1995). Dolayısıyla dindar kişiler bu ölçümde yanlış sınıflandırılabilirler. Kontrol odağı ve dindarlığa ilişkin bir başka problem de İslam dini kapsamında dindarlığın kontrol odağı ile ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmanın bulunmamasıdır. Batı literatüründe kadercilik ile dış kontrol odağı eş anlamlı ya da paralel düşünülmektedir (Spector, 2001). Buradan yola çıkarak İslam dininin kaderci anlayışıyla bireylerin kontrol odaklılıklarını tahmin etmek yanıltıcı olacaktır. Bunun temel sebebi de 4

5 İslamiyette dindar olarak nitelendirilen kişilerin kendi hayatları üzerinde kontrole sahip olduklarına inandıkları anlayışıdır. Bu anlayış İslam dininde kişinin kendi kaderini belirleme özgürlüğüne sahip olmasından gelmektedir. Buradan yola çıkarak aşağıdaki hipotez test edilecektir. H2: Dindarlık ile iç kontrol odağı puanları arasındaki ilişki doğrusal olacaktır. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER: Cinsiyet: Genel kontrol odağı ve cinsiyet üzerine yapılmış araştırmalar birbirleriyle tutarsız sonuçlar vermiştir. Kimi çalışmalar kadınların erkeklere oranla daha dış odaklı olduklarını gösterirken; bazı çalışmalar aksini bulgulamış ve kimileri ise herhangi bir kayda değer ayırımın olmadığını göstermiştir (Muhonnen ve Torkelson, 2004). İç kontrol odağı ölçeğini kullanmış çalışmalarda ise demografik değişkenler -cinsiyet dâhiltemel araştırma konusu kapsamında yer almamıştır. Ancak kadınların iş yaşamında gittikçe daha fazla yer almaları cinsiyet faktörünün de örgütsel ve kişilik değişkenleri kapsamında belirleyici rolünü arttırmaktadır. Öte yandan, Türk toplumunda erkeklerin daha girişken ve kendine güvenli yetiştirilmeleri dolayısıyla olaylar karşısında daha kontrol sahibi olduklarına inanıyor olabilirler. Ayrıca Türk toplumunda erkeklerin aileyi geçindirmekle yükümlü tutulmaları büyük ölçüde erkeklerin daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir. Dolayısıyla iş ortamında cinsiyet değişkeninin kontrol odağı incelemelerinde kullanılması önem taşımaktadır. H3: Erkekler kadınlara oranla daha iç kontrol odaklıdırlar. Yaş: Literatürde yaş ile kontrol odağı arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu pek çok araştırmada tespit edilmiştir. Yaşın ilerlemesi ile bireylerin kontrol odaklılıklarının içe döndüğü kanıtlanmıştır (Knoop, 1981). Bunun sebebi olarak da yaşın ilerlemesi ile hayata ilişkin daha fazla tecrübe, bilgi ve kabiliyet edinildiği, dolayısıyla da olaylar karşısında daha fazla kontrole sahip olunduğu gösterilmiştir (Knoop, 1981). Türkiye de de yapılmış olan bir araştırmada Tükel ve Gök (1996) çeşitli yaşlardan, rastgele seçilmiş 126 kişide, iç kontrol odağının ileri yaş ile bağıntılı olduğunu bulmuştur. Aynı bulgu Murray-Harvey (1993) tarafından Avustralya daki üniversite öğrencileri ve akademisyenler üzerinde yapılan bir araştırmada da desteklenmiştir. Buradan yola çıkarak aşağıdaki hipotez test edilecektir: H4: Yaş ilerledikçe ve iç kontrol odaklılık puanlarında artış olacaktır. Eğitim Seviyesi: Abel ve Hayslip e (1986) göre; daha yüksek eğitim almış olan kişilerin diğerlerine oranla gerek finansal gerek bilgi erişimine yönelik daha fazla kaynakları olacağından, daha düşük eğitim almış kişilere göre olaylar üzerinde, daha fazla kontrol sahibi olacaklardır. Bu hipotezi de kendi çalışmalarında doğrulamışlardır. Buradan yola çıkarak aşağıdaki hipotez test edilecektir. H5: Eğitim seviyesi yükseldikçe iç kontrol odaklılığı puanlarında yükselme olacaktır. 5

6 ARAŞTIRMANIN MODELİ Çalışmamızda ele aldığımız değişkenler arasında, varsaydığımız ilişkileri özet olarak toparlayacak olursak, kontrol odağı, yaş-cinsiyet-eğitim ve dindarlık seviyesi ile ilişki içine girmekte. Bu ilişki sonucunda iç veya dış odaklı olarak şekillenen kontrol odağı, çalışma ahlakını etkilemektedir. Bu araştırmada kullanılan modelin şematiği aşağıda gösterilmektedir. Eğitim Yaş Cinsiyet KONTROL ODAĞI ÇALIŞMA AHLAKI DİNDARLIK Bu kapsamda demografik değişkenler ve dindarlığın, çalışma ahlakı ile ilişkisinde kontrol odağı nın ara değişken olarak ne gibi bir etkisi olduğu incelenecektir. YÖNTEM Denekler: Araştırma ya İstanbul ve Ankara da ikamet eden uzman ve uzman yardımcıları katılmaktadır. Anketler tarihinde 10 adet Türk Hava Yolları, 10 adet Havelsan, 10 adet Toprak Mahsülleri Ofisi çalışanına gönderilmiştir. Bunlara ek olarak anketin bir örneği adresine konmuş ve farklı sektörlerden 59 farklı çalışan tarafından doldurulmuştur. Araştırmaya katılan toplam 95 deneğin demografik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmektedir: Tablo 1. Deneklerin Demografik Özellikleri YAŞ EĞİTİM SEVİYESİ 21 Altı Üstü KADIN Master/doktora Üniversite Lise/dengi Altı Üstü ERKEK Master/doktora Üniversite Lise/dengi TOPLAM

7 Ölçme Araçları Çalışma Ahlakı Ölçeği: Çalışma ahlakı yukarıda da belirtildiği gibi bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır. Ölçümü için Singer (2000)in geliştirmiş olduğu 28 itemlik Çalışma Ahlakı ölçeği kullanılmıştır. Singer ın yapmış olduğu analizler sonucunda ahlaki çalışma davranışını ölçen sorular fayda, hak, eşitlik, dürüstlük ve ihtimam boyutlarında sınıflandırılmıştır. Singer ın (2000) kendi çalışmasında uygulamış olduğu faktör analizi bu 5 boyutu tek bir faktör altında toplamıştır. Bu 28 maddede yer alan ifadelerin katılımcılar için çalışma ortamında ne derece değeri olduğunu ölçmek için pek değeri yok tan pekçok değerli ye uzanan 6 lı ölçek kullanılmıştır. Çalışma ahlakı nın yüksek-düşük olduğunun tanımlanabilmesi için ortalama değerler hesaplanmıştır. Kontrol Odağı Ölçeği: Kontrol odağı bağımsız değişken olarak tanımlanmış ve Dağ (2002) ın kontrol odağı ölçeği araştırma için kullanılmıştır. Bu ölçek kontrol odağına ilişkin 47 farklı sorudan oluşmaktadır. Denekler soruları, kendi düşüncelerine uygunluk derecesine göre cevaplamışlardır. Cevap seçenekleri 5 basamaklı olup 1 = hiç uygun değil den, 5 = tamamen uygun a doğru uzanmaktadır. Puanlama ortalama değerler üzerinden yapılmıştır; buna göre ortalamanın üzerinde puan alanlar dış kontrol odaklı; ortalamanın altında puan alanlar ise iç kontrol odaklı olarak sınıflanmıştır. Ölçek Dağ tarafından faktör analizine tabi tutulmuş ve toplam varyansın %60,8 ini açıklayan 13 faktörün ilk beşinde çıkanları (varyansın toplam %40.1 ini açıklamaktadır) kullanmıştır. Aynı zamanda bu 47 soruluk ölçeğin 0.91 oranında güvenilirliğe sahip olduğu da tespit edilmiştir. Bu ölçeğin seçimindeki temel neden; Rotter ın genel kontrol odağı ölçeğinin Türkiye de ayrıştırıcı sonuçlar vermemesidir. Bu sebeple, Dağ ın (2002) Türk insanının kontrol ve atıf algılarına ilişkin geliştirmiş olduğu kontrol odağı ölçeğinin kullanımı uygun görülmüştür. Dindarlık Ölçeği: Dindarlığı ölçmek için Uysal ın (2003) araştırmasında kullanmış olduğu 26 soruluk Dindarlık Testi nin inanç ve ibadet boyutları kullanılmıştır. Bu iki boyutu ölçen soru sayısı 15 adettir. Bu ölçek daha önce geliştirilmiş ve başka araştırmalarda da kullanılmış bir ölçme aracı olup faktör analizi ve iç tutarlılık analizleri ölçeğin aynı düzeyde geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Ölçek, inanç boyutu için 1 = hiç katılmıyorum dan, 4 = tamamen katılıyorum a uzanmaktadır. İbadet boyutu için ise, katılımcının verilen ifadeleri ne sıklıkta gerçekleştirdiğini belirlemek için 1 = hiç ten, 4 = çok sık a uzanan bir ölçek kullanılmaktadır. Hem inanç hem de ibadet boyutu için ortalamanın üzerinde puan alanlar dindar olarak tanımlanmaktadır. Uygulama Anketin bir kısmı Ankara daki uygulama için- gönüllü olarak yardımcı olmak isteyen kişilerce deneklere dağıtılmış ve doldurulduktan sonra toplanmıştır. Bu anketler araştırmacıya posta yoluyla gönderilmiştir. Buna ek olarak anket internet üzerinde adresine konmuş ve Türkiye nin her ilinden katılımcının üye olduğu haberleşme gruplarına ankete ulaşabilecekleri adres gönderilmiştir. Kullanılan İstatistikler Faktör Analizi: Çalışma kapsamında ölçülen değişkenlerin alt boyutlarının olup olmadığını tespit edebilmek için kullanılmıştır. Güvenilirlik Analizi: Ölçüm için kullanılan testler içinde yer alan maddelerin ne derecede iç tutarlılığı olduğunu ölçebilmek için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Regresyon: çalışma ahlakının, dindarlık, demografik değişkenler ve de kontrol odağı ile yordanıp yordanmadığının tespitinde kullanılmıştır. Kruskal Wallis ANOVA ve Mann-Whitney U Testi: Kruskal-Wallis ANOVA ve Mann-Whitney U testleri ile kategorik olan demografik değişkenlerin, çalışma ahlakı, dindarlık ve kontrol odağı sürekli değişkenleri üzerinde farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. 7

8 Faktör analizleri BULGULAR: Çalışma Ahlakı: Çalışma ahlakı anketinin faktör analizine tabi tutulması sonucunda 28 sorunun 5 faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Bu 5 faktör toplam varyansın % ini açıklamaktadır. Faktör 5 in iç tutarlılığı düşük olduğundan analizlere dahil edilmemiştir. Dört faktör varyansın %66.8 ini açıklamaktadır. Tablo 2 de faktör analizi ve iç tutarlılık analizi sonuçları görülmektedir. Kontrol Odağı: Kontrol odağı anketinin maddelerinin faktör analizine tabi tutulması sonucunda 47 sorunun 12 faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Ancak daha sonra 13 sorunun faktör yüklerinin 0.50 nin altında olduğunun tespit edilmesi ve bu sorulardan kimilerinin (-) faktör yüklemeleri göstermeleri sonucunda analizlerden çıkarılmaları uygun görülmüştür. Soruların çıkarılması sonucunda yapılan faktör analizi 9 temel faktörle anket maddelerinin açıklanabileceğini göstermiştir. Bu 9 faktör varyansın % ini açıklamaktadır. Ancak daha sonradan yapılan güvenilirlik analizi sonucunda sadece 3 faktörün açıklayıcılığının güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Analizlerde kullanılan 3 faktör ise varyansın %42 ini açıklamaktadır. Tablo 3 te kontrol odağının üç faktörü ve her bir faktörün iç tutarlılık değerleri verilmiştir. Dindarlık: Dindarlık anketinin faktör analizine tabi tutulması sonucunda 15 sorunun 2 faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Bu 2 faktör toplam varyansın % ini açıklamaktadır. Tablo 4 te faktör analizi sonuçlarıyla birlikate iç tutarlılık sonuçları da verilmiştir. Tablo 2 Çalışma Ahlakı Faktörleri ve İç Tutarlılık Analizleri Sonuçları ÇALIŞMA AHLAKI BOYUTLARI Faktör varyansı Faktör ağırlığı Alfa (%) Faktör 1: HAK Başkalarının haklarına saygılı olmak Ahlaken doğru davranmak Onurlu davranmak Dürüst ve güvenilir olmak İnsanlara hakettiğini vermek Herkese adil davranmak Yaptığımız hareketlerin sonuçlarını düşünmek İnsanlara değer vermek Çalışana hakkını vermek Başkalarına karşı sorumluluk sahibi olmak.728 Faktör 2: EŞİTLİK Başkalarını da kararlara dâhil etmek Herkese eşit davranmak Herkese aynı standardları uygulamak Çalışanları gözardı etmemek Herkese ön yargısız yaklaşmak.580 Faktör 3: FAYDA Ahlak kurallarından ödün vermemek Çalışanların iyiliğini kendi parasal kazancının önünde tutmak Başkalarının çıkarlarını dikkate almak Toplumsal görevleri yerine getirmek Kişisel prensipleri, parasal kazancın önünde tutmak Başkalarını da düşünerek hareket etmek.588 Faktör 4: DÜRÜSTLÜK Toplumun yararlarını göz önüne alarak hareket etmek Gücü kötüye kullanmamak Davranışlarda kişisel çıkarları ön planda tutmamak Vicdanımızın sesini dinleyerek hareket etmek Toplumun iyiliğini destekleyecek şekilde hareket etmek.519 Faktör 5: İş ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmemek Hareket ederken para kaygısını ön planda tutmak.680 8

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE

TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE Prof. Dr. Adnan GERÇEK Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü 1 PROJENİN AMAÇLARI 1. Türkiye genelinde ilk defa mükellef hakları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA

MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA Algı Bireylerin çevrelerini anlamlandırabilmek adına duyumsal izlenimlerini düzenleme ve yorumlama sürecine verilen isimdir. davranışlarımız algıladığımız dünyaya göre

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

1. GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİLİK

1. GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİLİK 1. GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİLİK Bilimsel araştırma sürecinde araştırmacı temelde bir açıklama bir soruya cevap aramaktadır. Bu cevabın doğruluğu, yanlışlığı ya da hatalı ölçümü ile ilgili olarak ise bilimsel

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ. Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ ***

YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ. Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ *** D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:129-149 YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ *** ÖZET Psikolojinin güncel akımını oluşturan pozitif

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

12/24/2013. Sağlık Ekibi Üyeleri

12/24/2013. Sağlık Ekibi Üyeleri Sağlık hizmeti etik kurallarının ana kuralı, sağlık hizmeti veren kişinin daima hastanın iyiliğini gözeterek ve yararını düşünerek davranmakla yükümlü olduğudur. Bütün sağlık çalışanları ahlaki olarak

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİK MATH 176 2 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 1,5 2,3 2,5,12 8,12 1,2,5 2,12 1,3,4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİK MATH 176 2 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 1,5 2,3 2,5,12 8,12 1,2,5 2,12 1,3,4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİK MATH 176 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR?

İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR? İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR? Saygun GÜRPINAR Haliç Üniversitesi - İşletme Fakültesi Emekyemez Mah. Okçumusa Mah. Şişhane Sok. No: 17

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

Temel Kavramlar. Bağlanım Çözümlemesi. Temel Kavramlar. Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Temel Kavramlar. Bağlanım Çözümlemesi. Temel Kavramlar. Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Bağlanım Çözümlemesi Temel Kavramlar Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

ROTTER İÇ- DIŞ KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *

ROTTER İÇ- DIŞ KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * ROTTER İÇ- DIŞ KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ** Yasin AKAY*** Tuncay CANBULAT**** Öz Bu araştırmada, Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

Deneysel Araştırma Modelleri. Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi

Deneysel Araştırma Modelleri. Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi Deneysel Araştırma Modelleri Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi Deney Nedir? Deney yapan kişi tarafından bir yada daha çok değişkene müdahale edilerek bu müdahalenin başka bir değişkene etkisini

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

D.I.S.C. Kişilik Envanteri. ve Geçerlilik Raporu

D.I.S.C. Kişilik Envanteri. ve Geçerlilik Raporu D.I.S.C. Kişilik Envanteri ve Geçerlilik Raporu Özet DISC batı ülkelerinde uzun zamandır kullanılan en yaygın davranış profili belirleme aracıdır. Glosis DISC i Türkçe ye ve Türk insanına uyarlayan ilk

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon Parametrik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Yönetim Dilemmaları TM

Yönetim Dilemmaları TM Yönetim Dilemmaları TM için Değerlendirici Raporu ASLI KUBAN Değerlendirme tarihi: 6 Ağustos 215 Perşembe Karşılaştırma grubu: Norm 1 - Yöneticiler (Tüm Düzeyler) GizlilikAnlaşması Bu rapor gizlidir. Raporun

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Uzm. Ahu ÖZTÜRK Doç. Dr. Melike SAYIL, Doç. Dr. Asiye

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 28, Temmuz 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 28, Temmuz 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 28, Temmuz 2016, s. 152-166 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Published Date 15.05.2016 21.07.2016 Yrd. Doç. Dr. Fadime

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı