ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet"

Transkript

1 ÇALIŞMA AHLAKININ KONTROL ODAĞI, DİNDARLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Başak Uçanok * Özet Bu çalışmada iş dünyasının gündeminde önemi giderek artan çalışma ahlakının kontrol odağı ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Literatürde çalışma ahlakına ilişkin birbirinden farklı pek çok tanım ile karşılaşılmıştır. Bu tanımların kimisi çalışma ahlakını dini yönelimler ile açıklama yoluna gitmiştir (örneğin, Protestan çalışma ahlakı, İslami çalışma ahlakı). Bu tanımlardan etkilenerek, çalışma ahlakının açıklamasında dindarlığın önemli bir değişken olabileceği düşünülmüştür. Bir kişilik faktörü olan kontrol odağının çalışma ahlakını yordayan bir değişken olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkarak çalışma ahlakını dindarlık, kontrol odağı ve cinsiyet. yaş, eğitim seviyesi gibi demografik değişkenler ile açıklamak çalışmanın temel çerçevesini oluşturmuştur. Araştırmanın kapsadığı örneklem 95 çalışandan oluşmaktadır. Katılımcıların çoğu (%96) özel sektörde çalışmaktadır. Bu örneklemden toplanan veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda çalışma ahlakının alt boyutlarından olan, çalışma ortamında bireylere adaletli tutum ve tavır sergilemenin (hak); insanların, sebepleri kendinde arama, dışa bağımlılık ve inanç değişkenleri ile ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Aynı zamanda yaş ve cinsiyete ilişkin fark analizlerinin sonuçları da anlamlı farklılıklara işaret etmiştir. Çalışma, bulguların yorumlanması ve ileriki çalışmalar için önerilerin sunulması ile sonlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, kontrol odağının, çalışma ahlakına ilişkin inançlar üzerindeki etkisini incelemektir. Bu bağlamda, yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve dindarlık değişkenlerinin de kontrol odağını yordayabileceği öngörülmektedir. AHLAK ve İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER: Jones a (1996) göre, toplumsal ahlak büyük kitleler tarafından kabul gören düşünce ve davranış bütününü içermektedir. Bir toplumun var olabilmesi için bir veya daha fazla grubun, o toplumun kurallarını ve prensiplerini kabul etmesi gerekmektedir. Ortak norm ve değerlerin bulunmadığı topluluklar işlevlerini yerine getiremezler. İşletmeler de toplumlar gibi, işlevlerini yerine getirebilmek için ortak değerler bütününe, anlaşmalara ve kurallara ihtiyaç duyarlar. Bu noktada ahlak, işletmelerin değer sistemlerini şekillendirmelerinde çok önemli rol oynar. Bu şekillendirme sürecinde işletmenin istediği sonuca ulaşabilmesi; çalışanlarının eşitlik, dürüstlük ve doğruluk ilkelerini ne ölçüde taşıdıklarına bağlıdır. Bu mantıktan yola çıkarak; ahlakın, toplumsal öğretilerin bireyler tarafından benimsenmesi oranında kurumlara yansıdığını söyleyebiliriz. Bu döngünün farkına varmamız işletmeler içinde çalışma ahlakını hangi bakış açısıyla irdeleyeceğimize karar vermemiz açısından faydalıdır. Yani, çalışma ahlakını; bireyden yola çıkarak mı?, yoksa daha tümdengelimci bir yaklaşımla toplumsal ahlak kavramından yola çıkarak mı? tanımlayacağız sorusuna yanıt bulmamıza yardımcı olacaktır. Bu araştırma kapsamında ahlak; çalışma ortamında benimsenmesi ve uygulanması gereken değer ve pratiklerin çalışanlar tarafından ne derecede içselleştirildiği kriteriyle ölçülecektir. Bu kriterler temel olarak ahlak felsefesi ve ahlak teorilerinden yola çıkılarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla ahlak kavramının klasik, çağdaş ve postmodern tanımlarına bakmak bizim tespit ettiğimiz kriterlerin nereden geldiği hususunda aydınlatıcı olacaktır. Platon ve Aristo gibi klasik akım filozoflarının bakış açısıyla, ahlak, doğa kanunları ndan ortaya çıkar (Singer, 2000). Klasik akımda neyin iyi ya da doğru neyin kötü ya da yanlış olduğunun zaman ve mekân itibariyle sürekli olarak değişime uğradığı görülür. Antik çağ düşünürlerinin hemen hepsi (Sokrates, Platon, Aristo, Epiküros ve diğerleri) mutlu olmak için insanoğlu ne yapmalı, nasıl yaşamalı? sorusu ile ilgilenmişlerdir. Klasik akım da, ahlaki değer yargılarını mutluluk amacına yönelik olarak belirlemeye çalışmıştır (Aktan, 1999). Çağdaş ahlak yaklaşımı ise antik çağ ahlak anlayışından farklı olarak faydacılığı ve sonuç odaklı ahlak yaklaşımını temel almıştır. Çağdaş ahlak anlayışında erdemli olmak değil; yapılan eylemin sonucu ve ne niyetle yapıldığı önem arz etmiştir. Çağdaş ahlak kapsamında iki temel okuldan bahsedilebilir: Bunlardan biri ünlü filozof Immanuel Kant ın ( ) görev (deontolojik) etiği, diğeri ise amaç (teleolojik) yaklaşımıdır. Eylemin sonucuna göre etik değerlendirmede bulunan amaç yaklaşımının bilinen en tipik örneği Yararcılık Etiğidir (Utilitarianism). Yararcılık Etiği 19. Yüzyılın ortalarında Jeremy Bentham (1748- * Uçanok, B. (2004). Çalışma Ahlakının Kontrol Odağı, Dindarlık ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi. M.Ü. Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Bülteni. Ekim 2004, (9),

2 1832) ile John Stuart Mill ( ) tarafından geliştirilmiştir (Aydın, 2004). Burada söz konusu olan, en çok sayıda insanın en çok fayda gördüğü eylem biçiminin etik olarak en doğru eylem olarak kabul edilmesidir. Ödev etiğinden farklı olarak, eylemin özde iyi ya da kötü olduğundan çok yarattığı sonucun/getirinin varlığının önemli olmasıdır. Yararcılık teorisinde amaç mutluluğun ya da iyiliğin toplum içerisinde arttırılmasıdır. Mutluluk, sağlık, bilgi, kendini gerçekleştirmek ya da genelin refahı gibi kendi içinde değer kabul edilen getiriler faydacılık etiğinde arzulanan sonuçlardır (Aydın, 2004). Görev (Deontolojik) teorisinde, faydacılık etiğinin tersine, eylemin sonucu ikinci plandadır; eylemin hangi amaç ve istekle yapıldığı önemlidir. Yani bir eylemin doğruluğu veya yanlışlığı, o eylemin iyi veya kötü sonuç vermesine bağlanmaz. Önemli olan eylemin ne niyetle yapıldığıdır, kişinin kendi menfaati için mi, yoksa bir görev uğruna mı? Ahlaki olan, görev niyetiyle yapılan eylemdir. Öncelikli olarak bazı değerler üzerinde durur; insan özerkliği ve adalet gibi. En iyi bilinen görev etiği teorisyeni Immanul Kant tır. Post-modern bakış açısıyla ahlak ise tek, mutlak bir doğruyu ve evrensel ahlaki kuralları reddeder, Aksine ahlak kavramı farklı bakış açılarının bileşimi ile şekillenir; dolayısıyla çoğulcu bir yapısı vardır. Günümüzde ahlak literatüründe; postmodern ahlak anlayışından ziyade çağdaş (deontological ve teleological) ve klasik ahlak anlayışı hâkim olmuştur. Bu kuralcı (normatif) teoriler olması gereken leri ahlak anlayışı kapsamında öne sürer. Bu çalışmada kullanılacak olan çalışma ahlakı boyutları; yukarıda bahsetmiş olduğumuz temel ahlak literatürünün taranması sonucunda Singer (2000) tarafından tanımlanmıştır. Singer ın çalışma ahlakını tanımlamada temel aldığı 5 kriter aşağıda yer almaktadır: Fayda = çağdaş ahlak akımındaki teleolojik okuldan temelini alır. Hak = çağdaş ahlak akımındaki deontolojik Eşitlik okula tekabül eder. Dürüstlük =dürüstlük, evrensel ahlaki normları simgelerken; İhtimam ihtimam öznel ahlaka işaret eder. Bu kriterler Singer ın (2000) çalışma ahlakının alt boyutlarını ölçmek için yapmış olduğu faktör analizinde de anlamlı sonuç vermiştir. Buradan yola çıkarak bu araştırmada Singer ın çalışma ahlakı boyutları kullanılmıştır. Literatürde çalışma ahlakı pek çok farklı şekilde tanımlanmış ve araştırılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada kullanılmış olan ahlak tanımı ile diğerleri arasında ayrım yapabilmek için diğer yaklaşımların da belirtilmesi gerekli görülmüştür. ÇALIŞMA AHLAKI: Çalışma ahlakı, literatürde genellikle iş ahlakı kavramı ile karıştırılmaktadır. Dolayısıyla iş ahlakı ve çalışma ahlakı ayrımını yapmak gereklilik arz etmektedir. İş ahlakı, mal ve hizmet üreten işletmelerin ya da firmaların uymaları gereken ahlaki ilkeleri ve standartları ifade eder (Aktan, 1999). Oysa çalışma ahlakı, bireyin ve toplumun refahı için çalışmanın gerekli ve önemli olduğu üzerinde durur. Çalışmak, bireyin yaşamını idame ettirebilmesi için bir zaruret olmanın ötesinde bir bireysel sorumluluk ahlakıdır. Önemle belirtelim ki, çalışma ahlakı ile ekonomik refah arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır (Aktan, 1999). Çalışma ahlakının yüksek olduğu toplumlarda ekonomik refah düzeyinin de yüksek olduğu düşüncesi iktisatçılar tarafından genel kabul görmektedir. Dinlerin de çalışma ahlakının önemi üzerinde durdukları bilinmektedir. Örneğin, Hristiyan dininde çalışma ahlakı son derece önem taşımaktadır. Nitekim çalışma ahlakı konusuna özel önem vermesi dolayısıyla protestan ahlakı, literatürde çeşitli yazar ve düşünürler tarafından çalışma ahlakını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Protestan çalışma ahlakı, Tanrı tarafından insanın dünyevi görevlerinin tanımlanması amacına yöneliktir ve dolayısıyla dini bir sorumluluk olarak bireylerin çalışma hayatlarına yansır. Bu fikir de sıkı çalışma, üstün başarı, tasarruf ve dürüstlük gibi nitelikleri teşvik eder (Kılavuz, 2002). Protestan çalışma ahlakı testinin Türkiye deki geçerliliği Arslan (2001) tarafından araştırılmıştır. Arslan, Türkiye, İngiltere ve İrlanda da Protestan çalışma ahlakını ölçmüş ve protestan olmayan kültürlerde (Katolik İrlanda ve Müslüman Türk) bu olgunun ne derecede geçerli olduğunu açıklama yoluna gitmiştir. Araştırma sonucunda Müslüman Türk yöneticilerin. Protestan İngiliz yöneticilere göre bazı maddelerde daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür. Müslüman Türk yöneticiler para ve zaman tasarrufu, sıkı çalışma ve başarı ilişkisi, içsel kontrol odağı, ve sonuç odaklı çalışma faktörlerinde Protestan İngiliz yöneticilerden daha yüksek çalışma ahlakı puanları almışlardır. Protestan İngiliz yöneticiler ise boş vakte ilişkin tutum boyutunda 2

3 Müslüman Türk lere nazaran daha olumlu bir tutum sergilemişlerdir. Bunun yanı sıra çalışma Protestan İngiliz yöneticilerin Katolik İrlandalı lara kıyasla protestan çalışma ahlakını iki alanda daha çok benimsediklerini göstermiştir; bunlardan biri çalışmanın anlamı diğeri de para ve zaman tasarrufudur. Protestan ve Katolik yöneticilerin içsel kontrol odağı ve boş vakte ilişkin tutum boyutlarında birbirlerinden fark göstermedikleri tespit edilmiştir. Katolik yöneticiler Protestan olanlardan bir tek sıkı çalışma boyutunda daha yüksek çalışma ahlakı puanı almışlardır. Arslan (2001), Türk yöneticilerin yüksek protestan çalışma ahlakı puanı almış olmalarını araştırma örnekleminin (Sufi ve Nakşibendi Türk yöneticiler) inançlarına, politik tutumlarına ve ekonomik durumlarına bağlamıştır. Sonuç olarak da İngiliz ler protestan çalışma ahlakından giderek uzaklaşırken; Müslüman Türk ve Katolik İrlanda lı yöneticilerin giderek protestan çalışma ahlakına yaklaştıkları tespit edilmiştir. Bu bulgu, Protestan çalışma ahlakının, sırf Protestan dinine ilişkin tutumlardan kaynaklanmadığına işaret etmektedir, Ancak literatürde Weber in çalışma ahlakının, Protestanlar da daha yüksek olduğuna ilişkin tezini savunan araştırmalar da bulunmaktadır. İslam dini de çalışma ahlakının önemini vurgulayan dinlerin başında gelmektedir (Aktan, 1999). Ali ye (1988) göre islami çalışma ahlakı işe ilişkin bir yönelimdir. Çalışmak, kişinin hem ihtiyaçlarına yönelik bir erdem, hem de sosyal ve özel hayatında dengeyi sağlayabilmesi için gerekli bir unsurdur. İslami çalışma ahlakı; temelde kişinin kendini gerçekleştirmesine yöneliktir. İşe ilişkin süreçleri saygın bir mertebeye oturtan bir anlayış olarak da ifade edilir (Ali, 1992). Temel kaynağı ve dayanağı Kur an dır. Hiristiyanlıktan farklı olarak İslam, insanın ezeli günahtan bağımsız olduğunu varsaymakta ve buradan yola çıkarak ekonomik faaliyetlerde bulunmasını şart koşmaktadır (Ali, 1988). İslami çalışma ahlakına göre işe kendini adamak bir meziyet ve erdemdir. İşbirliğini vurgular ve yardımlaşmayı, hatalardan kaçınmaya ve zorlukları aşmaya yarayan bir unsur olarak görür. İş ortamında ilişkiler bireyin kişisel ve sosyal hayatındaki dengeyi kurabilmesi için gereklidir. Çalışmak bireyin özerkliğini elde etmesi, kendine güven duyması, tatmin sağlaması ve gelişimini tamamlaması açısından önemli bir kaynaktır. İslami çalışma ahlakı aynı zamanda mutluluk ve başarının temelinde yaratıcı düşüncenin yattığını vurgular. Ali (1988), islam çalışma ahlakında işin değerinin sonucunda değil, işi yapanın niyetinde olduğunu ifade etmiştir (Yousef, 2001). İş yerinde cömertlik ve adaletin toplumsal refahın sağlanması açısından gerekli olduğu vurgulanmış, kimseden hak ettiği ücretin esirgenmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu anlayışa göre, sıkı çalışmanın yanı sıra, rekabet de kalitenin arttırılması için teşvik edilmelidir (Yousef, 2001). İslami ve Protestan çalışma ahlakını karşılaştıracak olursak; her ikisinde de bireyin kendini işe adaması, yaratıcılık, sıkı çalışma, ahlaki olmayan servet kazanımlarından kaçınma, işbirliği ve rekabet gibi kavramların vurgulandığını söyleyebiliriz. Ancak Protestan çalışma ahlakının tersine, İslami çalışma ahlakı sonucu değil; o işi yapanın niyetini esas alır (Yousef, 2000). Çalışma ahlakının ilintili olduğu değişkenler ahlak literatüründe araştırılmış ve başarma güdüsü, güdülenme, çalışma azmi ile, kontrol odağı, güven, tutuculuk gibi kişilik faktörleriyle ilişkisi olduğu belirtilmiştir (Heller, Ruiz-Quintanilla, 1995). Bu değişkenlerden kontrol odağının çalışma ahlakını ne ölçüde açıkladığı bu araştırmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Kontrol odağının, çalışma ahlakının bir önceli olduğu literatürde desteklenmiştir (Jones, Kavanagh, 1996). Ancak kontrol odağı ve çalışma ahlakının literatürdeki ilişkilendirmesine geçmeden önce kontrol odağı ndan bahsedilecektir. KONTROL ODAĞI: Kontrol odağı kavramının teorik temeli sosyal öğrenme teorisine dayanmaktadır (Muhonnen, Torkelson, 2004). Bu teoriye göre belli bir pekiştireç ile ilişkilendirilecek olan davranış veya olay beklentisi pekiştirece bağlı olarak güçlenecektir. Bu beklentilerin veya inançların farklı durumlarda farklı davranışsal sonuçlara götüreceği ifade edilmiştir. Kontrol odağını sosyal psikoloji literatüründe ilk kavramsallaştıran kişi Rotter dir (1966). Rotter a göre (Dağ, 2002) kontrol odağı, kişinin belli bir davranışını belli bir pekiştiricinin izleyeceğine dair geliştirdiği bir beklentinin kuvvetlenmesi sonucunda oluşmaktadır. Birey kendi yaptığı bir davranışın olumlu ya da olumsuz pekiştirici ile sonuçlandığını algıladığında, o pekiştiricinin bu davranışı gelecekte de izleyeceğine ilişkin bir beklenti oluşturacaktır. Yani pekiştiriciler birey tarafından ya izler ya da izlemez olarak algılanmakta ve bunlar böylece genellenmektedir. Bu oluşuma bağlı olarak birey, pekiştiricilerin ya kendinin ya da kendi dışındaki güçlerin (bağımsızlık ya da kaderin) kontrolünde olduğuna dair genel bir beklentiyi benimseyebilmektedir. Birinci durumda bireyin iç kontrol odağına, ikinci durumda ise dış kontrol odağına inandığı literatürde ifade edilmiştir. Ancak bu tanımlamada Dağ (2002) iç ve dış kontrol odağı boyutlarının birbirine zıt iki kutup olarak algılanmaması gerektiğini, pekiştirmenin iç-dış kontrol odağı boyutlarının arasında da yer alabileceğini ifade etmiştir. Bu durumda kişilerin iç kontrol odaklı veya dış kontrol odaklı olarak 3

4 sınıflanamayacağı ve buna bağlı olarak da gene Dağ (2002) tarafından kontrol odağı değişkenin bir diğer değişkeni yordamada açıklayıcılık gücüne sahip olamayacağı eleştirisi getirilmiştir. Rotter ile benzer bir kontrol odağı tanımı yapan bir diğer araştırmacı da Adeyemi-Bello dur (2001). Ona göre kontrol odağı insanların hayatlarında yaşanan olayları kendi kontrolleri dışındaki olaylara ve güçlere atfetme derecesidir. Birey etrafında gelişen olayları kontrol etme yetisine pek de sahip olmadığını düşünüyorsa dışkontrol odaklı olarak tanımlanmaktadır. Dış-kontrol odaklı insanlar hayatlarındaki olayları; kader, bağımsızlık, gibi dışsal, yani kendi kontrolleri dışındaki sebeplere bağlarlar. İç-kontrol odaklı insanlar ise hayatlarındaki olayların sonucunun kendi davranışları olduğunu düşünürler. Kontrol odağına ilişkin bu bilgiler araştırmanın temel amacı olan çalışma ahlakını açıklamakta bize ışık tutmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, iç kontrol odaklı insanlar olayları kendi davranışlarının sonucu olarak algılarken, dış kontrol odaklı insanlar sonuçları kendilerinden bağımsız dış faktörlere atfederler. Buradan yola çıkarak Jones ve Kavanagh (1996) iç kontrol odaklı insanların, iş ortamında ahlaklı davranışlarda bulunmalarının; dış kontrol odaklılara nazaran daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Jones ve Kavanagh bu ilişkilendirmeyi, ahlaki davranış ve sorumluluk alma arasındaki ilişkiden yola çıkarak yapmıştır. Onlara göre; iç kontrol odaklılar kendi davranışları ve olaylar arasında doğrudan bir bağıntının olduğunu düşündüklerinden, sorumluluk alırlar; dış kontrol odaklılar ise, olayları dış faktörlere atfettiklerinden sorumluluğu daha çok dışa yüklerler. Ahlak ve kontrol odağı arasındaki ilişki ampirik çalışmalar tarafından da desteklenmektedir. Özellikle kaytarma, rüşvet alma, bilgi sızdırma gibi ahlaki olmayan sosyal davranışlar ile bağıntısı tespit edilmiştir (Jones, Kavanagh. 1996). Jones ve Kavanagh literatürün kontrol odağı ve ahlaki davranışlara ilişkin savını; dış kontol odaklıların içsellere nazaran ahlaki olmayan davranışlarda bulunma eğiliminin daha yüksek olduğunu göstererek desteklemiştir. Kontrol odağını ahlakla ilişkilendiren bir diğer çalışma da Cherrry ve Fraedrich e (2000) aittir. Çalışmanın sonucunda kontrol odağının ahlaki karar verme davranışını açıklayabilen anlamlı bir değişken olduğu vurgulanmıştır. İç kontrol odaklı yöneticilerin dışsallara oranla deontolojik ahlaka daha fazla önem verdikleri; dış odaklıların da de teolojik ahlaka içsellerden daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir. İç kontrol odaklıların, çalışma davranışlarını bireysel değer ve doğruluk standartlarına göre değerlendirmeleri; onların deontolojik ahlak anlayışına uygun şekilde düşündüklerini göstermektedir (Cherry ve Fraedrich, 1996). Yousef (2000) de kontrol odağı ve çalışma ahlakına ilişkin yukarıda bahsetmiş olduğumuz bulguları destekler yönde sonuçlar elde etmiştir. Yousef çalışmasında iç kontrol odaklı çalışanların dış kontrol odaklılara nazaran; İslami çalışma ahlakına daha yatkın olduklarını bulgulamıştır. Bu çalışmalar ışığında çalışma ahlakı ve kontrol odaklılığına ilişkin aşağıdaki hipotez öngörülmektedir: H1: İç kontrol odaklı çalışanların çalışma ahlakı puanları dışsallara oranla daha yüksek olacaktır. Araştırmanın bir diğer sorusu da kontrol odağının dindarlık, cinsiyet, eğitim seviyesi ve yaş ile bağlantılı olup olmadığına yöneliktir. Bu kapsamda bu değişkenlerden dindarlığa açıklık getirmek ve kontrol odağı ile olan ilişkisini temellendirmek gerekmektedir. DİNDARLIK: Dindarlık dine göre kişinin olumlu tutumu ve davranışlarıyla ortaya koyduğu bir dini yaşantı tarzını ifade eder (Uysal, 2003). Dindarlık kavramı geniş inanç ve uygulama şekillerini kapsayan bir kavramdır. Bu nedenle dindarlık, dini inanç, ibadet ve uygulamalarının bütün yönlerini dengeli ve eşit biçimde kaplamak zorundadır (Uysal, 2003). Dindarlık kavramının temelindeki teorik unsur, Allah a inanma ve O nu tanımadır. Bu genel çerçevesi itibariyle dindarlık kavramı dinsellik kavramından ayrılmaktadır. Dinsellik kavramı dindarlıktan farklı olarak, dış kaynaklı dini yönelimi daha fazla kapsayan bir dini yaşantıyı dile getirmektedir. Bu araştırma kapsamında daha genel bir bakış açısıyla dini eğilimlerin değişken olarak modele alınmak istenmesinden ötürü dindarlık kavramı kullanılmıştır. Literatürde dindarlık ve kontrol odağına ilişkin çalışmalar tutarlı sonuçlar vermemiştir. Özellikle dış kontrolü ölçmede, dindar olan kişilerin Tanrısal bir gücün olayları kontrol ettiğine inanmaları onların aynı zamanda bağımsızlık, kader, gibi dış kontrolü ölçen diğer faktörlere de aynı oranda inanmalarını gerektirmemektedir (Rasmussen ve Charman, 1995). Dolayısıyla dindar kişiler bu ölçümde yanlış sınıflandırılabilirler. Kontrol odağı ve dindarlığa ilişkin bir başka problem de İslam dini kapsamında dindarlığın kontrol odağı ile ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmanın bulunmamasıdır. Batı literatüründe kadercilik ile dış kontrol odağı eş anlamlı ya da paralel düşünülmektedir (Spector, 2001). Buradan yola çıkarak İslam dininin kaderci anlayışıyla bireylerin kontrol odaklılıklarını tahmin etmek yanıltıcı olacaktır. Bunun temel sebebi de 4

5 İslamiyette dindar olarak nitelendirilen kişilerin kendi hayatları üzerinde kontrole sahip olduklarına inandıkları anlayışıdır. Bu anlayış İslam dininde kişinin kendi kaderini belirleme özgürlüğüne sahip olmasından gelmektedir. Buradan yola çıkarak aşağıdaki hipotez test edilecektir. H2: Dindarlık ile iç kontrol odağı puanları arasındaki ilişki doğrusal olacaktır. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER: Cinsiyet: Genel kontrol odağı ve cinsiyet üzerine yapılmış araştırmalar birbirleriyle tutarsız sonuçlar vermiştir. Kimi çalışmalar kadınların erkeklere oranla daha dış odaklı olduklarını gösterirken; bazı çalışmalar aksini bulgulamış ve kimileri ise herhangi bir kayda değer ayırımın olmadığını göstermiştir (Muhonnen ve Torkelson, 2004). İç kontrol odağı ölçeğini kullanmış çalışmalarda ise demografik değişkenler -cinsiyet dâhiltemel araştırma konusu kapsamında yer almamıştır. Ancak kadınların iş yaşamında gittikçe daha fazla yer almaları cinsiyet faktörünün de örgütsel ve kişilik değişkenleri kapsamında belirleyici rolünü arttırmaktadır. Öte yandan, Türk toplumunda erkeklerin daha girişken ve kendine güvenli yetiştirilmeleri dolayısıyla olaylar karşısında daha kontrol sahibi olduklarına inanıyor olabilirler. Ayrıca Türk toplumunda erkeklerin aileyi geçindirmekle yükümlü tutulmaları büyük ölçüde erkeklerin daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir. Dolayısıyla iş ortamında cinsiyet değişkeninin kontrol odağı incelemelerinde kullanılması önem taşımaktadır. H3: Erkekler kadınlara oranla daha iç kontrol odaklıdırlar. Yaş: Literatürde yaş ile kontrol odağı arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu pek çok araştırmada tespit edilmiştir. Yaşın ilerlemesi ile bireylerin kontrol odaklılıklarının içe döndüğü kanıtlanmıştır (Knoop, 1981). Bunun sebebi olarak da yaşın ilerlemesi ile hayata ilişkin daha fazla tecrübe, bilgi ve kabiliyet edinildiği, dolayısıyla da olaylar karşısında daha fazla kontrole sahip olunduğu gösterilmiştir (Knoop, 1981). Türkiye de de yapılmış olan bir araştırmada Tükel ve Gök (1996) çeşitli yaşlardan, rastgele seçilmiş 126 kişide, iç kontrol odağının ileri yaş ile bağıntılı olduğunu bulmuştur. Aynı bulgu Murray-Harvey (1993) tarafından Avustralya daki üniversite öğrencileri ve akademisyenler üzerinde yapılan bir araştırmada da desteklenmiştir. Buradan yola çıkarak aşağıdaki hipotez test edilecektir: H4: Yaş ilerledikçe ve iç kontrol odaklılık puanlarında artış olacaktır. Eğitim Seviyesi: Abel ve Hayslip e (1986) göre; daha yüksek eğitim almış olan kişilerin diğerlerine oranla gerek finansal gerek bilgi erişimine yönelik daha fazla kaynakları olacağından, daha düşük eğitim almış kişilere göre olaylar üzerinde, daha fazla kontrol sahibi olacaklardır. Bu hipotezi de kendi çalışmalarında doğrulamışlardır. Buradan yola çıkarak aşağıdaki hipotez test edilecektir. H5: Eğitim seviyesi yükseldikçe iç kontrol odaklılığı puanlarında yükselme olacaktır. 5

6 ARAŞTIRMANIN MODELİ Çalışmamızda ele aldığımız değişkenler arasında, varsaydığımız ilişkileri özet olarak toparlayacak olursak, kontrol odağı, yaş-cinsiyet-eğitim ve dindarlık seviyesi ile ilişki içine girmekte. Bu ilişki sonucunda iç veya dış odaklı olarak şekillenen kontrol odağı, çalışma ahlakını etkilemektedir. Bu araştırmada kullanılan modelin şematiği aşağıda gösterilmektedir. Eğitim Yaş Cinsiyet KONTROL ODAĞI ÇALIŞMA AHLAKI DİNDARLIK Bu kapsamda demografik değişkenler ve dindarlığın, çalışma ahlakı ile ilişkisinde kontrol odağı nın ara değişken olarak ne gibi bir etkisi olduğu incelenecektir. YÖNTEM Denekler: Araştırma ya İstanbul ve Ankara da ikamet eden uzman ve uzman yardımcıları katılmaktadır. Anketler tarihinde 10 adet Türk Hava Yolları, 10 adet Havelsan, 10 adet Toprak Mahsülleri Ofisi çalışanına gönderilmiştir. Bunlara ek olarak anketin bir örneği adresine konmuş ve farklı sektörlerden 59 farklı çalışan tarafından doldurulmuştur. Araştırmaya katılan toplam 95 deneğin demografik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmektedir: Tablo 1. Deneklerin Demografik Özellikleri YAŞ EĞİTİM SEVİYESİ 21 Altı Üstü KADIN Master/doktora Üniversite Lise/dengi Altı Üstü ERKEK Master/doktora Üniversite Lise/dengi TOPLAM

7 Ölçme Araçları Çalışma Ahlakı Ölçeği: Çalışma ahlakı yukarıda da belirtildiği gibi bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır. Ölçümü için Singer (2000)in geliştirmiş olduğu 28 itemlik Çalışma Ahlakı ölçeği kullanılmıştır. Singer ın yapmış olduğu analizler sonucunda ahlaki çalışma davranışını ölçen sorular fayda, hak, eşitlik, dürüstlük ve ihtimam boyutlarında sınıflandırılmıştır. Singer ın (2000) kendi çalışmasında uygulamış olduğu faktör analizi bu 5 boyutu tek bir faktör altında toplamıştır. Bu 28 maddede yer alan ifadelerin katılımcılar için çalışma ortamında ne derece değeri olduğunu ölçmek için pek değeri yok tan pekçok değerli ye uzanan 6 lı ölçek kullanılmıştır. Çalışma ahlakı nın yüksek-düşük olduğunun tanımlanabilmesi için ortalama değerler hesaplanmıştır. Kontrol Odağı Ölçeği: Kontrol odağı bağımsız değişken olarak tanımlanmış ve Dağ (2002) ın kontrol odağı ölçeği araştırma için kullanılmıştır. Bu ölçek kontrol odağına ilişkin 47 farklı sorudan oluşmaktadır. Denekler soruları, kendi düşüncelerine uygunluk derecesine göre cevaplamışlardır. Cevap seçenekleri 5 basamaklı olup 1 = hiç uygun değil den, 5 = tamamen uygun a doğru uzanmaktadır. Puanlama ortalama değerler üzerinden yapılmıştır; buna göre ortalamanın üzerinde puan alanlar dış kontrol odaklı; ortalamanın altında puan alanlar ise iç kontrol odaklı olarak sınıflanmıştır. Ölçek Dağ tarafından faktör analizine tabi tutulmuş ve toplam varyansın %60,8 ini açıklayan 13 faktörün ilk beşinde çıkanları (varyansın toplam %40.1 ini açıklamaktadır) kullanmıştır. Aynı zamanda bu 47 soruluk ölçeğin 0.91 oranında güvenilirliğe sahip olduğu da tespit edilmiştir. Bu ölçeğin seçimindeki temel neden; Rotter ın genel kontrol odağı ölçeğinin Türkiye de ayrıştırıcı sonuçlar vermemesidir. Bu sebeple, Dağ ın (2002) Türk insanının kontrol ve atıf algılarına ilişkin geliştirmiş olduğu kontrol odağı ölçeğinin kullanımı uygun görülmüştür. Dindarlık Ölçeği: Dindarlığı ölçmek için Uysal ın (2003) araştırmasında kullanmış olduğu 26 soruluk Dindarlık Testi nin inanç ve ibadet boyutları kullanılmıştır. Bu iki boyutu ölçen soru sayısı 15 adettir. Bu ölçek daha önce geliştirilmiş ve başka araştırmalarda da kullanılmış bir ölçme aracı olup faktör analizi ve iç tutarlılık analizleri ölçeğin aynı düzeyde geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Ölçek, inanç boyutu için 1 = hiç katılmıyorum dan, 4 = tamamen katılıyorum a uzanmaktadır. İbadet boyutu için ise, katılımcının verilen ifadeleri ne sıklıkta gerçekleştirdiğini belirlemek için 1 = hiç ten, 4 = çok sık a uzanan bir ölçek kullanılmaktadır. Hem inanç hem de ibadet boyutu için ortalamanın üzerinde puan alanlar dindar olarak tanımlanmaktadır. Uygulama Anketin bir kısmı Ankara daki uygulama için- gönüllü olarak yardımcı olmak isteyen kişilerce deneklere dağıtılmış ve doldurulduktan sonra toplanmıştır. Bu anketler araştırmacıya posta yoluyla gönderilmiştir. Buna ek olarak anket internet üzerinde adresine konmuş ve Türkiye nin her ilinden katılımcının üye olduğu haberleşme gruplarına ankete ulaşabilecekleri adres gönderilmiştir. Kullanılan İstatistikler Faktör Analizi: Çalışma kapsamında ölçülen değişkenlerin alt boyutlarının olup olmadığını tespit edebilmek için kullanılmıştır. Güvenilirlik Analizi: Ölçüm için kullanılan testler içinde yer alan maddelerin ne derecede iç tutarlılığı olduğunu ölçebilmek için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Regresyon: çalışma ahlakının, dindarlık, demografik değişkenler ve de kontrol odağı ile yordanıp yordanmadığının tespitinde kullanılmıştır. Kruskal Wallis ANOVA ve Mann-Whitney U Testi: Kruskal-Wallis ANOVA ve Mann-Whitney U testleri ile kategorik olan demografik değişkenlerin, çalışma ahlakı, dindarlık ve kontrol odağı sürekli değişkenleri üzerinde farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. 7

8 Faktör analizleri BULGULAR: Çalışma Ahlakı: Çalışma ahlakı anketinin faktör analizine tabi tutulması sonucunda 28 sorunun 5 faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Bu 5 faktör toplam varyansın % ini açıklamaktadır. Faktör 5 in iç tutarlılığı düşük olduğundan analizlere dahil edilmemiştir. Dört faktör varyansın %66.8 ini açıklamaktadır. Tablo 2 de faktör analizi ve iç tutarlılık analizi sonuçları görülmektedir. Kontrol Odağı: Kontrol odağı anketinin maddelerinin faktör analizine tabi tutulması sonucunda 47 sorunun 12 faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Ancak daha sonra 13 sorunun faktör yüklerinin 0.50 nin altında olduğunun tespit edilmesi ve bu sorulardan kimilerinin (-) faktör yüklemeleri göstermeleri sonucunda analizlerden çıkarılmaları uygun görülmüştür. Soruların çıkarılması sonucunda yapılan faktör analizi 9 temel faktörle anket maddelerinin açıklanabileceğini göstermiştir. Bu 9 faktör varyansın % ini açıklamaktadır. Ancak daha sonradan yapılan güvenilirlik analizi sonucunda sadece 3 faktörün açıklayıcılığının güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Analizlerde kullanılan 3 faktör ise varyansın %42 ini açıklamaktadır. Tablo 3 te kontrol odağının üç faktörü ve her bir faktörün iç tutarlılık değerleri verilmiştir. Dindarlık: Dindarlık anketinin faktör analizine tabi tutulması sonucunda 15 sorunun 2 faktör altında toplandığı tespit edilmiştir. Bu 2 faktör toplam varyansın % ini açıklamaktadır. Tablo 4 te faktör analizi sonuçlarıyla birlikate iç tutarlılık sonuçları da verilmiştir. Tablo 2 Çalışma Ahlakı Faktörleri ve İç Tutarlılık Analizleri Sonuçları ÇALIŞMA AHLAKI BOYUTLARI Faktör varyansı Faktör ağırlığı Alfa (%) Faktör 1: HAK Başkalarının haklarına saygılı olmak Ahlaken doğru davranmak Onurlu davranmak Dürüst ve güvenilir olmak İnsanlara hakettiğini vermek Herkese adil davranmak Yaptığımız hareketlerin sonuçlarını düşünmek İnsanlara değer vermek Çalışana hakkını vermek Başkalarına karşı sorumluluk sahibi olmak.728 Faktör 2: EŞİTLİK Başkalarını da kararlara dâhil etmek Herkese eşit davranmak Herkese aynı standardları uygulamak Çalışanları gözardı etmemek Herkese ön yargısız yaklaşmak.580 Faktör 3: FAYDA Ahlak kurallarından ödün vermemek Çalışanların iyiliğini kendi parasal kazancının önünde tutmak Başkalarının çıkarlarını dikkate almak Toplumsal görevleri yerine getirmek Kişisel prensipleri, parasal kazancın önünde tutmak Başkalarını da düşünerek hareket etmek.588 Faktör 4: DÜRÜSTLÜK Toplumun yararlarını göz önüne alarak hareket etmek Gücü kötüye kullanmamak Davranışlarda kişisel çıkarları ön planda tutmamak Vicdanımızın sesini dinleyerek hareket etmek Toplumun iyiliğini destekleyecek şekilde hareket etmek.519 Faktör 5: İş ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmemek Hareket ederken para kaygısını ön planda tutmak.680 8

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Ali AYTEN * Özet Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Çanakkale savaşlarıyla ilgili algı ve yorumlama biçimlerini belirlemeye çalışmaktır.

Detaylı

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

SAHİP OLMA MI EMANET GÖRME Mİ? Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Ali AYTEN * Özet Makalede, bireylerin çevreye karşı yönelimleri, çevreyi koruma adına yaptıkları davranışları ve dindarlık düzeyleri arasındaki

Detaylı

AN EMPIRICAL STUDY ABOUT ENTREPRENEURSHIP VALUE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP

AN EMPIRICAL STUDY ABOUT ENTREPRENEURSHIP VALUE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.255-271. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği The Effects of Employees Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case Mehmet Merve ÖZAYDIN

Detaylı

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 449-465 Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Impact

Detaylı

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

MERT İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İbrahim Sani MERT 1 ÖZET

MERT İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İbrahim Sani MERT 1 ÖZET İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İbrahim Sani MERT 1 ÖZET Örgütsel Vatandaşlık Davranışını (ÖVD) etkileyen önemli değişkenlerden

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE ÇALIŞANLARININ ETİK İKİLEMLERİ: KARS VE ERZURUM İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE ÇALIŞANLARININ ETİK İKİLEMLERİ: KARS VE ERZURUM İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE ÇALIŞANLARININ ETİK İKİLEMLERİ: KARS VE ERZURUM İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali Kutlu Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Etik

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI

TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI Bu çalışma, Elif Tuay ve İnci Güvenç tarafından, Doç. Dr. Reyhan Bilgiç ve Doç. Dr. H. Canan Sümer e ODTÜ Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı Stajı

Detaylı

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri *

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 139-152, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * Elif

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2008, 187-209 DUYGUSAL ZEKANIN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİLERİ Ahmet Erkuş *, Ebru Günlü ** ÖZET Bu çalışmada duygusal zekanın dönüşümcü liderlik üzerindeki

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 22, ss. 121-139, 2013 Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Öznur BOZKURT* & İrfan YURT** Özet Bu çalışmada bir kamu

Detaylı

İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma Emine KALE Öğr.Gör.Dr.,Nevşehir Üniversitesi, MYO ekale@nevsehir.edu.tr Selda ÖZER Okt., Nevşehir Üniversitesi, MYO

Detaylı

KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlüğü... 159 KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Dr. Aydın USTA *1 ÖZET Kamu örgütlerinin amaçları olduğu gibi, bu örgütlerde

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma * ** ÖZET: Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler hem uygulayıcılar hem de ilgili araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı olarak kabul

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 35-59. ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İsmail BAKAN

Detaylı

BİREYCİLİK-TOPLULUKÇULUK DEĞERLERİNİN BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

BİREYCİLİK-TOPLULUKÇULUK DEĞERLERİNİN BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA BİREYCİLİK-TOPLULUKÇULUK DEĞERLERİNİN BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Önder SAKAL Öğr. Gör., Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu ondersakal@hotmail.com

Detaylı

Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma A.

Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma A. Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma The Relationships among Different Organizational Culture and Leadership

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik

Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 176-189 2014. Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik Copyright

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı