IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen"

Transkript

1 IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ozel sayi Yunan Adalar Samos - Pisagor un Adas Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Mikonos - Özgürlükler Diyar Santorini - Rüya Rodos Kos Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun Kapak Foto raf Sinan Özgen

2 Gezi Y u n a n A d a l a r nsan akl n n hayal gücünün varabilece i son noktalardan biri de Yunan adalar feribot tarifesidir. ncil in Patmos adas nda yaz ld n bilirsiniz. Büyük olas l kla feribot beklerken s k nt dan yaz lm fl olabilir. Douglas Adams n Kutsal Dedektiflik Bürosu adl kitab ndan Nisan-18 May s 2002 de TÜ de düzenlenen 20. yüzy l Yunan Mimarl sergisinin hemen sonras nda, sergide birlikte çal flt - m z Mimar Savvas Tsilenis den bir elektronik posta ald k. e-postas n n sonunda özetle flöyle yaz yordu Tsilenis: Sinan gelebilirsen bir an önce organize et, bekliyorum... flte herfley bu flekilde bafllad. Arka arkaya iki defa gitmemize neden olacak kadar ilgi çekici Yunanistan ana karas ve adalar ndan baz lar nda geçen yolculu- umuzun sadece adalar k sm n n yer ald bu yaz, geziden döndükten sonra, tuttu umuz notlar n gözden geçirilmesi ve kaydetmedi imiz baz isimleri hat rlayabilmek için baflvurdu umuz birkaç kitap deste iyle olufltu. 1 Haziran sabah yola koyulduk. Baflka bir yaz n n konusu olan rotam z motosiklet üzerinde geçilecek Alexandropolis (Dedea aç), Komotini (Gümülcine), Xanthi ( skeçe), Kavala, Drama, Seres, Selanik, Larisa, Trikala, Kalambaka, Meteora, Trikala, Lamia, Atina çizgisi oluflturmufltu. Atina ya ulaflt ktan sonra Savvas Tsilenis le buluflup, buradaki iki günden sonra Pire üzerinden feribotla adalara, oradan da Türkiye ye döndük. Pire den Türkiye ye do ru gelirken, feribotlar n öncelikle u rad adalar toplulu u, k raç topraklar na karfl n özgün mimarileriyle öne ç kan Kiklad Adalar (Orta Ege) oluyor. Kiklad sözü, cycladescircle dan geliyor. Bu adalar toplulu unun tam ortas nda yer alan ve bugün üzerinde yerleflim yeri bulunmasa da arkeolojik de eri yüzünden günü birlik turlar n düzenlendi i Mikonos un hemen yan bafl ndaki kutsal Delos Adas n n etraf nda dairesel biçimde yerleflmifl adalar anlam na geliyor. Burada gün fl na ç kan ve Kiklad sanatlar n günümüze kadar tafl yan heykelleri de Atina daki müzelerde görmek mümkün. Paros a u ray p, ayn akflam Samos a geçti imizde, Türkiye ye geçen sene yap lmakta oldu unu bildi imiz araç geçiflinin kalkt n, ancak yayalar n geçebildi ini ö reniyor, kara kara ne yapaca m z düflünüyoruz. Bundan sonras ise tam bir macera; Samos Pythagorio Kasabas ndan Agathonisi ve Patmos Adalar na, oradan Kalimnos ve Kos a geçiyoruz. Kos tan Bodrum ise teknenin tipine göre dakika sürüyor. Dönüfl için bu kadar acele etmemizin sebebi vize sürelerimizin sona ermesi km lik Yunanistan seferinden dönüflte u rad m z adalarda çok s k nt çekmifl, çok keyifli, güvenli ve görülüp üzerinde vakit geçirilmesi gereken yerler olan Yunan Adalar n n tad n tam anlam yla ç karamam flt k. Daha gezinin üzerinden iki ay geçmemiflti ki ani bir kararla vize ald ktan sonra internette Yunan Adalar Gemi Tarifesi araflt rmas yaparak 5 A ustos sabah kendimi yeniden beyaz motorumun üzerinde buldum. Hala da yap lmas gereken ifllerimiz oldu undan saat 12:30 Band rma feribotuna binmek üzere yolculu a beraber ç kaca m z arkadafl m Ceyda Vatan ile sözlefltik. Bu yeni plan m za göre Kufladas na kadar motorla inecek, motoru orada bir arkadafl m n evine b rakt ktan sonra kasklar ve korumalar m z yan m za alarak Samos a geçecektik. Yola ç kmadan önce hiçbir rezervasyon yapt rmad k, ancak yapt rmak isteyenler olursa internet üzerinden pek çok bilgiye ulaflmak mümkün. Yunan Adalar, çok uzun olmayan ve neredeyse hiç araban n bulunmad, güzel ve k vr ml yollar ile motor kullanman n çok zevkli oldu u yerler. Buna ra men e er sadece adalara gidiyorsan z kendi motorunuzu götürmenize hiç gerek yok. Bunun bafll ca sebeplerinden bir tanesi Türkiye den araç ile Yunan Adalar na geçiflin çok az say da yerden ve çok pahal fiyatlarla yap labilmesi. kincisi; Yunanistan a ilk gidiflimiz esnas nda oran n Olympos unda bir mola adalardaki kiral k scooter bollu u. Ada yollar nda, Rodos ve Girit hariç, hiçbir zaman büyük motora ihtiyaç duymuyorsunuz ve scooter kiralar da sudan ucuz. Bizce en önemli maddeyi oluflturan üçüncü sebep ise, motorun tafl nabildi i büyük feribotlar n içinde saatler boyu denizde kalmaktan s k l yor ya da bunlarda vakit kaybetmek istemiyorsan z ayn mesafeyi 2-3 saatte aflan h zl gemilere ancak motorsuz binilebilmesi. Daha sonralar bir arkadafl m z n bize sordu u belli bir hacimdeki motorlar n üstündekilerin (250cc üzeri) gemiye al nmamas gibi bir fley söz konusu de il. Sadece 250 cc üzerine daha çok para ödemeniz gerekli. Motor kiralamak için muhakkak motor ehliyetine ihtiyac n z var. Ehliyetinizde A2 ibaresi varsa, Türk ehliyeti ile rahatl kla motor kiralaman z mümkün. Yan mda Turing den ald m uluslararas ehliyetim de olmas na ra men hiç kullanmad m. Gidifl tarihi aç s ndan en uygun dönem Haziran ay çünkü bu tarihte fiyatlar normal say labilecek düzeyde seyrediyor. Turistin bol oldu u A ustos ay na ise High Season- Yüksek Sezon diyorlar ve fiyatlar aç s ndan en uygunsuz dönem. Scooter kiras ndan otel odas fiyat na kadar herfley iki ile çarp l yor. Saat 12:00. Motorla oldu umuz için t ka basa dolu Band rma feribotunda kolayca yer buluyoruz. Manisa ya kadar hava çok s cak, korumal k yafetlerin içinde ya gibi eridi imizi söylemek mümkün. Benzin ihtiyaçlar d fl ndaki tek molam z Manisa dan Sabuncubeli ne t rmanmadan önceki bir benzincide verdik. Saatte 90km/s i aflmayan bir h zla saat 21:00 civarinda Kufladas nda kalaca m z otele vard m zda s caktan bitmifl bir haldeyiz. Motoru garaja koyarak derin bir hüzünle arkama baka baka otele geri döndüm. S - cak bizi çok yormufl olmal ki yata zor buluyorum. Samos - Pisagor un Adas Sabah saat 7 civar nda kalkarak, s rt çantalar m z ve kasklar m z alarak Kufladas Liman na iniyoruz. Samos a giden tekne saat 09:00 da kalk yor ve adam bafl vergiler dahil 25 USD. Hava çok güzel, Ege nin derin mavi sular nda yol al rken heyecan duymamak elde de il. 1 saat 45 dakika süren bir yolculuktan sonras, daha önce motosikletle geldi imizde bir türlü Türkiye ye geçemedi imiz Samos un ana liman olan Vathi Kasabas na ulaflt k. Bu adan n afl bir arkadafl m z olan Volkan Olgun un tavsiye etti- i, liman n karfl s nda yer alan Pegasus Rent-a-Bike, Samos lu Kostas ve Hollanda da yaflay p, yazlar buraya dinlenmek için gelen Malezyal Frank taraf ndan iflletilen bir motor kiralama dükkân. Haziran da bize çok yard mc olduklar için güle oynaya giriyoruz dükkandan içeri. Frank eflyalar m z al p güvenli bir yere koyuyor, oradan Samos Adas, Vathi Kasabas, Avli Pansiyon

3 Samos Adas, Pisagor Heykeli, hemen arkas nda Davutlar Milli Park 10 Euro ya kiralad m z scooter ile yine Frank in tavsiye etti i sahildeki Aeolis Otel den girilen soka n sonundaki Avli Pansiyon a gidiyoruz. Yunanistan n pansiyonlar bizdeki anlay fltan farkl. Öncelikli olarak oda standartlar bizim 2 y ld zl oteller kalitesinde ve iflletme anlay fllar çok profesyonel. Avli (Afli okunuyor) ahflap eski bir konak, küçük bir kap dan geçilen enfes bir avlusu var ve odalar bu avluya bak yor. ki kifli için 30 Euro istenen odan n tavanlar yüksek, içeride çok hofl bir ahflap kokusu var. Eflyalar Frank ten al p odaya yerlefltirdikten sonra kendimizi uzaktan gelen bir sirtakinin ezgisine kaptirip, sesin geldi i yöne do ru ilerliyoruz. Üzeri asmalarla örtülü bir bahçe lokantas buras ve biz kurt gibi ac km fl z. 2 ay sonra, özledi imiz yemeklere kavuflmak üzereyiz ve daha önce de yapt m z gibi kalamar istiyoruz tabii ki. Kalamar stanbul da yedi imiz dairesel, taratorlu olandan çok farkl. Kalamar saçaklar yla beraber bütün getiriyorlar, üzerindeki sosu çok kal n de il ayr ca tarator yerine üzerine limon s k l yor. Üzerine büyük bir beyaz peynir diliminin kondu u sö üfl salataya ise Greek Salad deniyor ve her yerde sabit fiyat; 3 Euro. Gelifltirdi imiz teoriye göre Yunanistan da bir lokantan n fiyat kategorisini Greek Salad n fiyat na bakarak anlayabilirsiniz (3 Euro nun üstü pahal lokanta, 3 Euro normal, afla s ucuz). Bira sevmedi imiz halde neredeyse damacana ile getirdikleri 500ml lik Heineken i ve derin dondurucudan ç kartt klar buzlu bardaklar sevmemek elde de il. Afl k oldu umuz yerlere dönüflümüzü kutluyoruz. Yemekten sonraysa 50 lik Kymco scooter a atlayarak adan n kuzeyi boyunca ilerledik. Kuzey rüzgarlar na aç k Kokkari, engin mavili e sahip rüzgârl denizi ve çak ll kumsallar ile ilk durak, sahili çok canl. Biz buraya flöyle bir göz gezdirerek 2 km uzaktaki Tsomadou Plaj na devam ediyoruz. Bir önceki gün geçirdi imiz s k nt l motor yolculu unun izleri suya girdikten sonra tamamen siliniyor. Akflamüstü bir ada turu yapmaya karar veriyor, adan n kuzeyinde yer alan ve ikinci ana liman konumundaki Karlovasi ye do ru sürüyoruz motoru. Karlovasi, II. Dünya Savafl esnas nda önemli bir deri ve ayakkab sanayiine sahip olmas n n sonucu oldukça zengin. Deniz k y s boyunca dizilen neo-klasik malikânelerin süslemeleri hala canl. Adan n bat ucunda yer alan ve Yunan Adalar n n en yüksek da lar ndan olan Kerki ye bir selam verip güneydeki virajl da yollar nda köylere gire ç ka ilerliyoruz. Yol boyunca bizimle ayn otelde kalan talyan çiftle yolumuz sürekli kesifliyor. Kulland klar siyah BMW R 1150R bize kendi motorumuzla buraya geliflimizi hat rlat yor km süren bu yolculuk saat 19:00 civar nda do u ucundaki Pythagorio da sona eriyor. Bir Ermoupolis, gidilip görülmesi gerekli güzel bir flehir önceki yolculu umuz s ras nda kald m z bu kasaba misafirperver insanlar n yaflad - dükkânlar ve evlerden olufluyor. M.Ö. 580 de burada do mufl olan matematikçi Pisagor dan ad n alan kasaban n parke tafll sokaklar ve küçük liman na dizilmifl küçük evlerin alt nda lokantalar var. sveçli bir garsonun servis yapt lokantada, Yunanl lar n souflaki ad n verdi i flifle geçirilmifl tavuktan (iste e göre baflka etlerden de yap labiliyor) oluflan yeme imizi yerken, Kufladas n n Davutlar Yar madas Milli Park na ve Pisagor un heykeline bakarak bat r yoruz günefli y l nda Nikolaos karis taraf ndan tasarlanan Siros Adas, Ermoupolis in mermer kapl sokaklar ve limana do ru bakan heykel, bir dik üçgeni yakalamaya çal flan Pisagor u tasvir etmekte. Hemen arkas nda görülen Davutlar Yar - madas ise elinizi uzatsan z dokunulacak mesafede... Akflam Vathi ye geri dönüyoruz. Ertesi gün Mikonos a geçmek istedi imizden bir acentaya gidip ertesi sabah 06:00 daki gemi için bilet al yoruz. Kifli bafl normal koltuk ücreti yaklafl k 16 Euro. Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Ertesi sabah 06:00 da limanday z. Motoru bir gece önce Frank in tarif etti i üzere dükkân n önüne b rak p anahtar n da paspas n alt na koyuyoruz. Gemi geliyor ancak kalkmak bilmiyor. Feribotlar Yunan Adalar n n atardamar. Geldi i ve gidece i zamanlarda bombofl liman alan panay r yerine dönüyor. Geminin önünde yine öyle bir kalabal k, 07:30 gemisi kalk yor, bizimki ancak 08:00 sular nda a r aksak yola ç kabiliyor. U rad Karlovasi ve karia limanlar nda da uzun uzun bekleyen gemi 7 saate yak n s k c bir aç k deniz yolculu undan sonra Mikonos a var yor ancak di erlerinde uzun uzun duran o de ilmifl gibi buraya dokunmas yla ayr lmas bir oluyor. Biz koridorlar afl p da afla ya indi imizde kapak kapan yor gemi yola ç km fl bile. Eee, nereye gidiyoruz diyoruz, cevap Siros, 1 saat uzakta. Çok can - m z s k l yor, ö leden sonra Mikonos ta denize girece imizi düflünürken biz Siros yollar na düflüyoruz. Tanr Hermes ten ad n alan Ermoupolis, Siros un ana liman ve Kyklad (Orta Ege Adalar Grubu) Adalar n n en büyük kenti. Ege nin meflhur meltem rüzgâr biraz sert esiyor olsa da Mikonos ta inemedi imize seviniyoruz. Büyük tersanesi sayesinde elde etti i zenginli i ile 19. yüzy lda Yunanistan n en önde gelen limanlar ndan olan flehir, kuzeyde Katolik Ano Siros ve güneyde Ortodoks Vrandado adl ikiztepeler ile taçlanmakta, liman n çevresinde yer alan bir amfitiyatro biçiminde flekillenmekte. Merkezi olan Plateia Miaouli nin mimari güzelli i sayesinde Ulusal Tarih miras olarak kabul edilen kentteki bütün kald r mlar n ve yollar n tertemiz mermer kaplamalar flehrin bir dönem ola- anüstü zenginli inin iflareti. K y da nefis kafeler ve pizzac lar var ancak bizim karn - Siros Adas, Ermoupolis Belediye Binas

4 Siros Adas, Ermoupolis Belediye Binas m z aç ve ara sokaklarda rastlad m z, bir ana-k z n iflletti i küçük ama çok güzel bir lokantada karn m z doyuruyoruz. Atina da da yedi imiz gibi burada da enfes bir zeytinya l spanak yeme i var, battal boy porsiyonun yan nda limonla servis ediliyor. Sokaklar bombofl, klasik ö le molas (siesta) görüntüsü. Deniz özlemi duydu umuz için motor kiralamak istiyoruz. Ne yaz k ki günün ortas nda kiral k bir araç bulmak mümkün de il, bütün halk adan n bat taraf ndaki plajlara gitmifl. Kiral k motor aramak için dolafl rken yürüdü ümüz mermer kaplamal sokaklar bizi büyülüyor, yine iyi ki plaja gitmemifliz diyoruz. Neo-klasik üsluba sahip tafl binalar çok göz al c ve ihtiflaml. A açlar n açt pembe çiçekler beyaz mermerlere dökülmüfl rüzgârla savruluyor, etraf m zda ikimizden baflka kimse yok. Biraz içerilere ilerleyince karfl m za ç kan Miaouli Meydan nda Alman mimar Ernst Ziller in tasar m n yapt Neo-klasik üsluptaki büyük Belediye Saray (1876) yer almakta. Vardaka Meydan nda ise Frans z mimar Chabeau taraf ndan Milano daki La Scala n n bir kopyas olarak tasarlanan Yunanistan n ilk opera binas olan Apollon Tiyatrosu nu görmek mümkün. Has l gidilip görülecek, yaflanmas gereken bir flehir buras. Belediye Binas n n önündeki kafede Kaymaki li dondurma ile günefli bat r - yoruz bu defa. Siros Adas, Ermoupolis Belediye Binas yokuflu ç kmaya bafll yoruz. Durum ümitsiz, uzaktan gözüken merkeze iniyoruz. Mikonos son dönemlerde Avrupa jet sosyetesinin u rak mekan, çoklukla sanatç lar n yerleflip çal flt klar, Yunanistan n en gösteriflli adalar ndan biri. fiehir merkezinin göz al c beyazl ktaki dar sokaklar ve küp biçimli evleri minimum lüksü sunmas na karfl n çok çekici. Akflamüstleri ç kan ancak bazen sertleflebilen meltem rüzgâr ndan ve korsan sald r lar ndan korunmak üzere dar tasarlanm fl sokaklar nda bugün bile kaybolman z, ç kt n z yeri bulamaman z olas d r. K raç ve bitkisiz do as na ra men Mikonos cennetten bir parça gibi. Henüz ö renci iken mar Hukuku dersinde hocam z köy yerleflik alan ndan bahsetmifl, bu alan n köyün son evlerinden geçen çizginin 100 metre d fl ndaki izafi s n r oldu unu söylemiflti. Mikonos un merkezi Hora da bu çizgiyi, yani köyün son evlerini görebiliyoruz. Bu kadar küçük bir yere 2001 y l n n verilerine göre y lda bir milyon insan nas l s yor onu anlamak ise mümkün de il... Saat geceyar s n buldu unda indi imiz Hora Meydan c v l c v l, fiehre indi imiz limandaki bir acentaya b rakt m z s rt çantalar ve kasklar m za neyse ki kimse dokunmam fl, b rakt m z yerde buluyoruz. Acentadan akflam 21:45 teki Mikonos gemisi için bilet aliyoruz; kifli bafl 8 Euro. Gecenin karanl nda ilerideki Mikonos un fl klar görünüyor, gemi geliyor, 1 saatlik yolumuz var. Yaklafl k 50 dakika sonra gemi bir yere yanafl yor, bir önceki deneyimden ç kar mla kapa n tam önündeyiz, kapak iniyor, çok fl kl olmayan bir flehir, Mikonos mu? diye soruyorum, inmeden, Hay r Tinos buras, Mikonos a 15 dakika var diyorlar, yine inemiyoruz. Volkan Olgun un bahsetti i Douglas Adams n Kutsal Dedektiflik Bürosu adl kitab nda flöyle yaz yor: nsan akl n n hayal gücünün varabilece i son noktalardan biri de Yunan adalar feribot tarifesidir. ncil in Patmos Adas nda yaz ld n bilirsiniz. Muhtemelen feribot beklerken s k nt dan yaz lm fl olabilir. Adalar n feribotlar tam Tafll tarla dolmuflu; nerede ne zaman duraca, ne zaman gelip, ne zaman kalkaca belirsiz. Asl nda belirsiz de il de, o kadar kar fl k ki iflin içinden ç kmak zor. Neyse sonunda o 15 dakika da geçiyor, gemide yer alan ve Mikonos a gittikleri her hallerinden belli, flortlar, mayolar ve ellerindeki teflerle tam bir Rio Karnaval havas ndaki Avrupal gençlerle beraber c v l c v l Mikonos gecesine iniyoruz. Mikonos - Özgürlükler Diyar Mikonos ta herhangi bir yer ayarlamas yapmam fl ve gece ulaflabilecekseniz, yer bulma konusunda size ancak flans n z yard m edebilir. Geçen y l sadece bu adaya bir milyon turistin geldi i ve bu turistlerin her birinin en az 7 gece konaklad göz önüne al nd nda yer bulamamak son derece do al. Saatler geceyar s n gösterirken indi imiz Mikonos un merkezi olan Hora Kasabas n n liman panay r yeri gibi. Geminin önünde tuzak kurmufl olan oda sat c lar na fiyat soruyorum, 100 Euro dan kap aç yorlar, onlar da flehir d fl nda... Bütün acentalar kapanm fl ya da kapanmak üzere, flehrin iç k s mlar nda daha rahat yer bulabilece imizi düflünerek bir Mikonos, Hora Kasabas, ileride Delos Adas

5 Mikonos, Hora Kasabas barlar ve restoranlar kalabal k ancak bizim Bodrum da oldu u gibi kulaklar y rtan bir müzik yok. Rastlad m z birkaç otelde de yer yok. Tam o s rada önünde durdu umuz bir hediyelik eflya dükkan sahibi yer aray p aramad m z soruyor, 70 Euro ya kendisinin bir odas oldu unu söyluyor. Kabul etmemiz üzerine dükkân n kapatmak için biraz süre istiyor, gecenin sat fl n yapm fl olmaktan son derece mutlu, o önde, biz arkada gecenin içinde ilerliyoruz. Herhalde bize evinde bir oda verecek diye gayet sesli bir Türkçe ile düflünürken 5 dakika sonra hayat m zda gördü ümüz en dar sokaklardan birine giriyoruz. Adada yaflayan halk n ço unlu u bu kad n gibi küçük evlerinin alt kat n bir odaya dönüfltürmüfl. Sokaktan direkt girilen, içinde mutfakç, banyosu olan gayet temiz bembeyaz bir oda buras. Hafif hafif esen meltem rüzgar sayesinde neredeyse hiç rutubet yok, hatta sivrisinek de yok! Kad n, Pencereleri rahatl kla aç k b rakabilirsiniz burada eflyan za hiç birfley olmaz diyor, kendisine bizi plajda yatmaktan kurtard için teflekkür etmemizle uyumam z bir oluyor. Mikonos un alçakgönüllü sokaklar nsanlar n yavafl yavafl yatmaya gitti i saatler olan 06:30 da, hafifçe serin, güneflli bir Mikonos sabah na aç yoruz gözümüzü. Kendimizi hemen soka a at yoruz, gece k yafetli insanlar geçiyor önümüzden. Rehber kitap, gezenlerin muhakkak kayboldu unu söyledi i halde ona inanm yoruz, bunun sonucunda kaybolmaksa kaç n lmaz. Mikonos un dar ve beyaz sokaklar bir masal dünyas n and r yor. leride denizin görüntü ü dar bir geçitten denize do ru ilerledi imizde sa da bitiflik nizamdaki yal lardan oluflan Küçük Venedik bölgesi, solda ise Mikonos un s ral yelde irmenlerini görüyoruz. Biraz ilerledi imizde yol bizi önce ana meydana, oradan da Panagia Parapotiani ye ulaflt r - yor. Paraportiani 1425 y llar nda yap lan, 16. ve 17. yüzy llarda çeflitli eklerle büyütülmüfl olan bir kilise. Kap - s ndaki tabelada Ortaça daki kalenin arka kap s na (paraporti) yap ld yaz lm fl. Mikonos Adas, Hora Kasabas n n Liman ndaki Bal kç Tezgah Kahvalt için meydanda çevreye bak n yoruz. Yunanistan n en güzel taraflar ndan birisi de pastahane benzeri f r nlar ; enfes hamur iflleri var, bu dükkânlar sabah n en erken aç lanlar. Gözümüze kestirdi imiz bir krepçide sabah kahvalt s ediyoruz, daha önceki gezimizde ö rendi imiz Tçay kelimesi sayesinde bizim bildi imiz anlamdaki çay m z da rahatça isteyebiliyoruz. Yunanl lar ingilizce Tea kelimesinden hiç birfley anlam yorlar. Mikonos sokaklar o kadar dar ki, flehre her türlü araç girifli yasak. Sadece izni olan triportör benzeri malzeme tafl y c lar ve ufak çöp arabalar girebiliyor. Evler ve sokaklar n döflemeleri neredeyse hergün denecek kadar s k boyan yor. Özellikle yaz aylar nda yap ld n düflündü ümüz bu uygulama sayesinde her yer temiz ve bak ml görünüyor. Sokaklarda dolafl p foto raf çekiyoruz. Burada dünyaca ünlü moda evlerinin, kuyumcular n, tasar mc lar n firma olarak bizzat kendilerini bulman z mümkün. Gelin görün ki içlerinde yer ald klar binalar bir o kadar mütevazi. Kasaban n meydan hala eski özelliklerini ve yap s n koruyor. Adan n 5000 olan nüfusu yaz n tamamen turizme yönelirken, y l n geri kalan k sm nda kendi ifllerine ve bal kç l a devam ediyorlar. Meydana yapt klar mermer tezgâh üzerinde hala bal k sat l yor ve temizleniyor. Sabah 09:00 için Santorini ye biletimiz var ama burada da denize girebilmek için ö leden sonra saat 14:30 daki ile de ifltiriyoruz, iki ada aras n üç buçuk saatte alan Flying Cat isimli katamaran n fiyat kifli bafl 22 Euro. Santorini den de Rodos a geçece iz. Ancak haritaya bakarsan z bu ifl gemi ile deveye hendek atlatmaktan zor çünkü Santorini Kiklad Grubu nun en güneyde yer alan adas ve ikisi aras nda direkt sefer yok. Aktarmal olarak yaklafl k 6-7 adaya u rayarak 1 günde gidebiliyorsunuz. Akl ma uçakla gitmek gibi parlak bir fikir geliyor, soruyoruz, evet uçak var ve fiyati 75 Euro. Biletleri al yoruz, ve hemen liman n Mikonos Adas, Hora Kasabas n n sürekli boyanan beyaz sokaklar

6 Mikonos Adas n n ünlü Super Paradise Plaj karfl s ndan 20 Euro ya bir scooter kiral yoruz, bu defa 50 lik bir sar Typhoon 50. Korumalar, kasklar giyildikten sonra sabah 9.30 da 6 km uzaktaki Paradise Camping plaj nday z. Paradise Camping ler baz adalarda bulunan tam teflekküllü konaklama-yüzmeyeme-içme mekanlar. Paradise Beach güzel bir plaj. Bu plajdaki iflletmede 2 adet bar, 2 adet restoran, al flverifl için bir yer, dufllar, tuvaletler, havuz, bungalowlar ve çad r alanlar ndan oluflmufl alternatif bir yaflam alan yarat lm fl. Fazlas yla yo un olmas na ra men gayet temiz ve düzenli bir iflletme, tek dezavantaj flehir merkezinden görece uzakl. Burada 1 saat kald ktan sonra Paradise Beach den yaklafl k 10 km uzaktaki Super Paradise Beach e do ru çeviriyoruz gidonu. Yol oldukça virajl ve oldukça da dik bir iniflle sonlan yor. Ö le saatlerine yaklaflt m z için bir scooter ordusu plaja ak n etmeye bafll yor. Super Paradise, sakl bir koydaki p r l p r l denizden oluflan gizemli bir plaj. Çok vaktimiz yok, suya girmemizle ç kmam z bir oluyor, flehre geri dönüyoruz. Odam za inen yokuflun bafl nda motoru b rak p, biraz kaybolarak oday buluyor, eflyalar m z al p scooterin önündeki bofllu a y p limana iniyoruz. Liman anababa günü gibi, yolcular dakika bafl gelen devasa gemilerden iniyor ya da biniyorlar. Bizim binece imiz küçük Uçan Kedi yanafl yor, Santorini ye gitmek üzere heyecanla giriyoruz içine. Bu tekne bizim deniz otobüsleri gibi katamaran ancak daha modern. çinde herhangi bir ses duymak mümkün de il. Pencereden d flar bak ld nda ise resmen uçtu- unu san yor insan. Mikonos tan sonra önce Naxos, ard ndan Paros, os ve sonunda efsanevi Santorini gözüküyor uzaktan. Ada limanlar ndan bir kesit, Express Milos kalk fla haz rlan yor Santorini - Rüya Uzaktan Santorini nin hilâl biçimindeki körfezine yaklaflmak rüya gibi geldi bize. O kadar çekici ve de iflik bir görüntü var ki önümüzde... Denizden yaklafl k 300 metre yukar da kurulmufl flehirler küçük beyaz üzüm salk mlar n and r yor. M.Ö y l nda Minoslularca kolonilefltirilen dairesel biçimli adan n ortas ndaki volkan n M.Ö de patlamas ile orta k sm çökmüfl, bofllu a dolan deniz yüzünden ada bugünkü hilal biçimini alm fl. Di er ad olan Thira, M.Ö. 8. yüzy lda buraya yerleflen Dorlar dan gelen bir isimdir. Aday 13. yüzy lda fetheden Venedikliler ise Azize rene ye atfen Santorini olarak adland rm fllar. Athinios, Santorini nin yeni liman. ner inmez sizi otobüsler bekliyor ve 1 Euro karfl l nda istedi iniz flehre gitmeniz mümkün. Döne dolafla yüzlerce metre yukar ç kan otobüs ile Santorini nin merkezi olan Fira fiehri ne gidiyoruz. Theotokopoulou Meydan na iner inmez gözüme bir motor kiralama dükkân kestiriyorum, günlerdir 50cc li e bindi imizden dolay ikimiz de b kk n durumday z, o yüzden 80 lik iri cüsseli bir Peugeot Elyseo kiral yoruz, 2 günlü ü 45 Euro. Selesi limuzin gibi, sele alt na çantalar t k flt r yor, kasklar tak p otel aramaya ç k yoruz. Fira fiehri nin içine çok dar ve merdivenli sokaklar yüzünden araç giremiyor ancak flehrin arkas nda devam eden yol boyunca motorla devam edip, istedi iniz bir ara sokaktan flehre kat lman z mümkün. Kat ld n z ara sokak bafllar zaten motor park halini alm fl. Fira y görmek için yanaflt m z bir terastan ola anüstü bir manzara seriliyor gözlerimizin önüne. Sol yan m zda Fira flehri, önümüzde kartpostaldan f rlam fl gibi duran mavi kubbeli bir kilise ve günefl bat yor. Bütün ada misafirlerinin kat ld bir akflamüstü ritüeli bu, herkes flehrin denize yüzlerce metre yukar dan bakan sokaklar na dizilmifl, bu ana tan kl k ediyor, üstelik adeta hergün tekrarlanan bir tören haline dönüflmüfl. Günefl batar batmaz bizim akl m za hala bir yerimizin olmad geliyor, atl yoruz motora çevreyi dolaflarak otel ar yoruz. Denize bakan, birbirinin üzerine as lm fl gibi duran binalar aras ndaki otellerde fiyatlar gecesi odabafl Euro aras nda de iflti i için do ruca deniz görmeyen otellere yöneliyoruz. Fira n n kuzeyine do ru sürüyorum motoru, biraz sonra içgüdüsel olarak sola sap yorum. Bir otel var, Ceyda inip fiyat almaya gidiyor, ben de dönmek için az ileri devam ediyorum. Rastlad m Pansiyon Santor Inn, kiral k odalar tabelas n görüp içeri girdi imde duvarda as l foto raflardan eski bir subay oldu u anlafl lan yafll bir adam karfl l yor beni. Mükemmel ingilizce konufluyor, oda var, gecesi 60 Euro. Kahvalt elbetteki bir Yunan Adas klasi i olarak mevcut de il. Ceyda y ça r yorum, oda çok güzel, gayet büyük ve banyolu. Eflyalar koyup birkaç ad m yürüdü ümüzde flehre bakan bir terasa ulafl yoruz ve neredeyse bütün flehir halk burada; odadan manzara görmüyoruz ama flehrin en güzel gö- Mikonos, Motor Park ; fiehire giremeyen araçlar n park alan Santorini, tarife gerek var m?

7 Santorini Adas, Oia Kasabas rüntü ü noktadan sadece 20 metre uzaktay z. Akflam yeme i için dolan yoruz. fiehirde ya bara benzeyen kafeler, ya da ayaküstü gyro (döner) yapan yerler bulabildi imiz için hiçbirini be enemedik. Çok büyük açt kreplere enfes malzemeler koyan bir krepçide yedi imiz yemek sonras Santor Inn e döndük. 9 A ustos sabah, kalkar kalkmaz flehre gündüz gözüyle bir bak p motora atlad k. Hedef, güneyde yer alan volkanik siyah kumuyla meflhur Perissa plaj. Yolda Megalochori civarinda bir pasta-unlu mamuller f r n görüp duruyoruz. Böylesine mavi bir gökyüzü alt ndaki sabah havas nda kahvalt çok keyifli. Birazdan önümüzden bir scooter ordusu akmaya bafll yor. Hepsinde iki kifli var ve 50cc den büyük motoru olan yok. Biz de konvoya kat l p Perissa ya iniyoruz. Dar ve a açl kl yolun bir taraf 8 km uzunlu unda kapkara kumsal, di er taraf nda da barlar, kafeler, kulüpler çardaklar n alt na yerleflmifl durumdalar. Yunanistan daki bir di er güzel uygulama da; plajlar n hiçbirinde bir k s tlama olmamas. stedi iniz her plaja ücretsiz girebilirsiniz. Sadece yatmak için flezlong ve flemsiye istedi inizde 2 kifli için ortalama 5 euro ödemek durumundas n z. Perissa n n hemen yan nda adalar üzerindeki en de erli arkeolojik alanlardan biri olan Akrotiri Kasabas var. Buras adan n çöküflüne neden olan volkan püskürmesinde Pompei ye benzer biçimde lav alt nda kalm fl antik bir Minos yerleflimi de 3500 y l n ard ndan tonlarca külün alt ndan gün fl na ç kart lan Akrotiri nin en önemli buluntular ise renklerini dahi kaybetmeyen freskleri. Fresklerin baz lar Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi nde, baz lar ise Fira n n merkezinde kurulmufl, küçük, modern Arkeoloji Müzesi nde saklanmakta, özellikle Bal kç Çocuk ve Boks Yapan Gençler freskleri görülmeye de er nitelikteler. Günümüzü Perissa da geçirip, akflam üzeri Fira ya u rad ktan sonra motor için enfes say labilecek dolambaçl bir Santorini Adas, Oia Kasabas n n evleri yoldan en kuzeye, Oia ya, Santorini Adas, Fira Kasabas n n lüks otelleri adan n üçüncü büyük liman na ç kt k. Oia, adada gün bat m n en iyi izleyece iniz yer olarak kabul edilmekte, gün bat m ndan evvel bir motosiklet ak n na u ramakta. Kasaban n kendisi ise ad üzerinde oya gibi ifllenmifl; 1956 da geçirdi i fliddetli deprem sonras dikkatle onar lm fl, k rm z volkanik bir tepenin üzerine kurulmufl beyaz ve pastel renkli evleri, mavi kubbeli kiliseleri ve skafta(ma ara) evleri ile geleneksel bir yerleflim. Oia dan geçip afla inen yolu takip etti inizde küçüklü üne ve safl na ra men insan büyüleyen atmosferi ile küçük bal kç köyü Ammoudi ye ulafl yorsunuz. Akflam yeme imizi Oia n n içinde bir lokantada kalabal k yüzünden zar zor yer bularak yerken, karfl - m zda Fira n n fl klar n görüyoruz. Yemek yerken keflfetti imiz bir di er fley de Santorini nin flaraplar n n nefaseti. Yunan anakaras nda da çok güzel flaraplar olmas na ra men, volkanik bir topra a sahip Santorini nin flaraplar n n tad anlat l r gibi de il. Santorini deki son günümüzde, denizin ortas nda yer alan ve hala aktif olan kraterin oldu u adac gezmek istiyoruz. Fira n n meydan nda bir köflede, buraya düzenlenen turlar satan Pelican isimli acentadan bilet ald ktan sonra, genelde kat rlarla inilen Fira n n Skala Fira isimli eski, küçük liman na yürüyerek inmeye çal fl yoruz. 580 basama inerken, biz bitiyoruz basamaklar bitmiyor. Zar zor tekneye yetiflip 10 dakikada hemen önümüzdeki kratere ulaflt k. Yunan aksan yla ingilizce konuflan rehberimiz, ö le s ca nda koflturarak krater tepesine ç kar yor bizi. Santorini nin bütün yap lar n- Oia da gece

8 da kullan lan siyah volkanik tafllardan oluflan, Nea Kameni isimli bitkisiz bu garip adac n yerinden yükselen s ayakkab lar m z n taban n gevfletiyor. Sonunda tepeye vard m zda hala sülfür kokan aktif krater önümüzde. Az ileride gözüken Fira ve Oia n n silueti ise harika. Tekne bizi toplay p hemen arkadaki daha küçük Palaia Kameni Adas n n k y s na götürüyor. Burada bir s cak su kayna denize kar fl yor, su s s yaklafl k 38 derece. Turdan dönüflte, limandan Fira ya yaklafl k 2 dakikada ç - kan ve kifli bafl na 3 Euro ödenen teleferi i kullan yoruz. Santorini, 80cc lik canavar motorumuz Yafll otel sahibimiz adan n do u taraf na bakan teras nda oturuyor ve kula na takt büyük kulakl klardan bize kadar gelen bir pop parças na tempo tutar halde karfl l yor bizi. Kendisi ile vedalafl yoruz, eflyalar motora at p, merkeze inerek motoru da teslim ediyoruz. Buradaki bir bakkaldan flarap ald ktan sonra atlad m z otobüsün hedefi Santorini Havaliman. Buras uluslararas bir havaliman ancak sadece AB ülkelerine sefer var gördü ümüz kadar ile. Hiçbir pasaport kontrolü olmadan Roma veya Münih e uçabilmek bize çok garip geliyor. Sonunda uça m z geliyor, küçük p r-p r denen cinsten. Gemiyle 1 günde gidilebilen Rodos, pilotun anonsuna göre bu uçakla sadece 25 dakika. Rodos Oniki adan n en büyü ü olan Rodos Adas n n Paradisi Havaalan flehre oldukça uzak bir noktada kurulmufl ve taksicileri çok kaz kç. Otobüs çok seyrek oldu undan dolay mecburen bir taksiye biniyoruz. stanbul daki bir tur firmas ndan üçümüze 6 gün için otelden ibaret bir tur sat n alarak buraya gelen motor hayran arkadafl m z Gülflah Kütükçüo lu ile otelde buluflaca z. Otel, Rodos flehrine yak n oldu u söylenilen Faliraki de, havaalan na 22 km, Rodos a 12 km uzakl kta. Rodos, gezdi imiz di er adalar n aksine çok büyük bir ada. Yunanistan n adalar ve anakara dahil bir çok yerinde göremedi imiz büyük otel binalar ve tatil köyleri sanki buraya toplanm fllar. Otel e ulafl p Gülflah la bulufluyoruz. Akflam yeme inden sonra seferleri çok düzenli olan bir otobüse binerek flehir merkezine indik. Rodos Kenti kale içinde kalm fl eski kentin çevresinde düzenlenmifl modern bir kent. Ada adeta motosiklet cenneti, yollar gayet güzel ve genifl, güneye do ru virajl orman yollar da bulman z mümkün. Gülflah da aram za kat l nca motosikletten daha ucuza gelen bir araba kiral yoruz. Günlü ü 38 Euro ya, 1000cc lik klimal bir Suzuki ile önce Rodos un güneyinde gelenekselli ini en iyi korumufl olan Lindos Kasabas na gitmek için yola ç k yoruz. Benzinci ararken rastlad m z Michelin Bayisi dikkatimi çekiyor. stanbul daki scooterimin lastikleri yirmibin kilometreyi geçti i için de ifltirmek istedi im ancak bulamad m Bopper lar n olup olmad n soruyorum heyecanla. Lastik var ve tanesi 32 Euro civarinda. Tarihini kontrol ediyorum, 2002 ortas neredeyse, kredi kart yla iki tane al p bagaja koyuyoruz. Lindos beyaz evlerin çevreledi i, küçük tafllarla kapl dar Rodos, fiövalyeler Soka sokaklar, tepedeki akropolü ve enfes plaj ile hakikaten görülmesi gereken bir yer. Yanl z çukurda kald için bu aylarda afl r s cak. Lindos un beyaz evleri, enfes koyu ve dar sokaklar insana Rodos ta oldu unu unutturabilir. Zaten bu yüzden olmal insanlardan çok ra bet görüyor. Akropol, Lindos Kasabas n n en güzel görülebildi i yer, yukar ç karken Büyük skender in de pelerinini diken Lindos lular n dikti i dokumalar gözden kaç r lmayacak derecede güzel. Buradan ç kt ktan sonra daha güneye devam edip, Gennadio, Vatio, Apolakia üzerinden Monolithos a ulaflt k. Çam a açlar n n çevreledi i yollar Türkiye nin Antalya civar n and r yor. Monolithos da flövalyelerin yüksek bir tepeye kurdu u kaleyi görmek mümkün. Buradan sonra tekrar kuzeye dönerek içinden geçti imiz Siana da bal ve Souma isimli alkolü çok yüksek bir içki üretiliyor. Tatmak için girdi imiz dükkândaki yafll çiftle ahbap oluyor, foto raf çektiriyoruz. Biraz ilerideki Emponas ta ise yöre ailelerinin flarap üretimi var. Saat 18:00 e do ru varabildi imiz Petaloudes Vadisi ise Kelebekler Vadisi olarak biliniyor. Akflam otele vard m zda kilometre saati o gün için 150 kilometre ye yak n yol yapt m z gösteriyor. Kale içindeki Büyük Üstadlar Saray ve fiövalyeler Soka Rodos un görülmesi gereken yerlerinden. Kale çevresi ndeki kent 19. yüzy lda büyümüfl ve 1920 lerden itibaren talyanlar n eline geçmifl. Liman çevresinde görkemli devlet binalar infla ettiren talyanlar n etkileri kentin do u k sm ndaki Nea Agora ve Mandraki Limanlar ndan baflka çevredeki dükkânlarda da hala kendisini göstermekte. Kale içindeki pek çok yap özellikle Saray ve fiövalyeler Soka Mussolini nin ziyareti flerefine adeta yeniden yap lm fl denecek biçimde elden geçmifl. Saray n içindeki mozaiklerin ço u Kos tan getirilmifl ve son derece iyi korunmufl. Çok iyi düzenlenmifl modern bir müze de saray n bodrumlar nda son derece iyi klimatize edilmifl odalardan olufluyor. Kale içinde gezerken Osmanl dan kalan camileri, hanlar da görmek mümkün. Kentte gezerken, her yerde oldu u gibi motorsiklet fazlal yine dikkatimizi çekiyor. Rodos, Lindos Kasabas Rodos, Üstadlar Saray n n Avlusu

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş.

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. ÖNSÖZ li ON R N ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı Pronto Life İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. adına li ON R N Büyükdere Caddesi No:16/5 Şişli İstanbul Sorumlu Müdür Sarp ÖZK R sarp.ozkar@prontotour.com.tr

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

içindekiler lkbahar 2010 02 Crystal

içindekiler lkbahar 2010 02 Crystal içindekiler lkbahar 2010 26 02 Crystal 12 20 64 78 06 / Tur Bu say daki Tur sayfalar nda sizin için seçti imiz lüks spalar, Paris'te gastronomi turlar, bahar destinasyonlar, ilginç al flverifl vahalar,

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR N bag b1 TEMMUZ 2010 S:18 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi OSMAN TURAL RÜZGÂRA KARfiI ARKADAfi ISLIKLARI» HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

ÖNSÖZ. Bahar, tazelenme zamanı. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş.

ÖNSÖZ. Bahar, tazelenme zamanı. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. ÖNSÖZ li ON R N ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı Pronto Life İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. adına li ON R N Büyükdere Caddesi No:16/5 Şişli İstanbul Sorumlu Müdür Sarp ÖZK R sarp.ozkar@prontotour.com.tr

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya

Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya Baharat Çeflitleri Anason Baharat Çeflitleri K rm z Biber Baharat Çeflitleri Çemen Baharat Çeflitleri Çörekotu Baharat Çeflitleri Sak z Baharat Çeflitleri Kakao Baharat Çeflitleri Demirhindi Baharat Çeflitleri

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R 2 0 1 0 / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda

Detaylı