IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen"

Transkript

1 IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ozel sayi Yunan Adalar Samos - Pisagor un Adas Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Mikonos - Özgürlükler Diyar Santorini - Rüya Rodos Kos Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun Kapak Foto raf Sinan Özgen

2 Gezi Y u n a n A d a l a r nsan akl n n hayal gücünün varabilece i son noktalardan biri de Yunan adalar feribot tarifesidir. ncil in Patmos adas nda yaz ld n bilirsiniz. Büyük olas l kla feribot beklerken s k nt dan yaz lm fl olabilir. Douglas Adams n Kutsal Dedektiflik Bürosu adl kitab ndan Nisan-18 May s 2002 de TÜ de düzenlenen 20. yüzy l Yunan Mimarl sergisinin hemen sonras nda, sergide birlikte çal flt - m z Mimar Savvas Tsilenis den bir elektronik posta ald k. e-postas n n sonunda özetle flöyle yaz yordu Tsilenis: Sinan gelebilirsen bir an önce organize et, bekliyorum... flte herfley bu flekilde bafllad. Arka arkaya iki defa gitmemize neden olacak kadar ilgi çekici Yunanistan ana karas ve adalar ndan baz lar nda geçen yolculu- umuzun sadece adalar k sm n n yer ald bu yaz, geziden döndükten sonra, tuttu umuz notlar n gözden geçirilmesi ve kaydetmedi imiz baz isimleri hat rlayabilmek için baflvurdu umuz birkaç kitap deste iyle olufltu. 1 Haziran sabah yola koyulduk. Baflka bir yaz n n konusu olan rotam z motosiklet üzerinde geçilecek Alexandropolis (Dedea aç), Komotini (Gümülcine), Xanthi ( skeçe), Kavala, Drama, Seres, Selanik, Larisa, Trikala, Kalambaka, Meteora, Trikala, Lamia, Atina çizgisi oluflturmufltu. Atina ya ulaflt ktan sonra Savvas Tsilenis le buluflup, buradaki iki günden sonra Pire üzerinden feribotla adalara, oradan da Türkiye ye döndük. Pire den Türkiye ye do ru gelirken, feribotlar n öncelikle u rad adalar toplulu u, k raç topraklar na karfl n özgün mimarileriyle öne ç kan Kiklad Adalar (Orta Ege) oluyor. Kiklad sözü, cycladescircle dan geliyor. Bu adalar toplulu unun tam ortas nda yer alan ve bugün üzerinde yerleflim yeri bulunmasa da arkeolojik de eri yüzünden günü birlik turlar n düzenlendi i Mikonos un hemen yan bafl ndaki kutsal Delos Adas n n etraf nda dairesel biçimde yerleflmifl adalar anlam na geliyor. Burada gün fl na ç kan ve Kiklad sanatlar n günümüze kadar tafl yan heykelleri de Atina daki müzelerde görmek mümkün. Paros a u ray p, ayn akflam Samos a geçti imizde, Türkiye ye geçen sene yap lmakta oldu unu bildi imiz araç geçiflinin kalkt n, ancak yayalar n geçebildi ini ö reniyor, kara kara ne yapaca m z düflünüyoruz. Bundan sonras ise tam bir macera; Samos Pythagorio Kasabas ndan Agathonisi ve Patmos Adalar na, oradan Kalimnos ve Kos a geçiyoruz. Kos tan Bodrum ise teknenin tipine göre dakika sürüyor. Dönüfl için bu kadar acele etmemizin sebebi vize sürelerimizin sona ermesi km lik Yunanistan seferinden dönüflte u rad m z adalarda çok s k nt çekmifl, çok keyifli, güvenli ve görülüp üzerinde vakit geçirilmesi gereken yerler olan Yunan Adalar n n tad n tam anlam yla ç karamam flt k. Daha gezinin üzerinden iki ay geçmemiflti ki ani bir kararla vize ald ktan sonra internette Yunan Adalar Gemi Tarifesi araflt rmas yaparak 5 A ustos sabah kendimi yeniden beyaz motorumun üzerinde buldum. Hala da yap lmas gereken ifllerimiz oldu undan saat 12:30 Band rma feribotuna binmek üzere yolculu a beraber ç kaca m z arkadafl m Ceyda Vatan ile sözlefltik. Bu yeni plan m za göre Kufladas na kadar motorla inecek, motoru orada bir arkadafl m n evine b rakt ktan sonra kasklar ve korumalar m z yan m za alarak Samos a geçecektik. Yola ç kmadan önce hiçbir rezervasyon yapt rmad k, ancak yapt rmak isteyenler olursa internet üzerinden pek çok bilgiye ulaflmak mümkün. Yunan Adalar, çok uzun olmayan ve neredeyse hiç araban n bulunmad, güzel ve k vr ml yollar ile motor kullanman n çok zevkli oldu u yerler. Buna ra men e er sadece adalara gidiyorsan z kendi motorunuzu götürmenize hiç gerek yok. Bunun bafll ca sebeplerinden bir tanesi Türkiye den araç ile Yunan Adalar na geçiflin çok az say da yerden ve çok pahal fiyatlarla yap labilmesi. kincisi; Yunanistan a ilk gidiflimiz esnas nda oran n Olympos unda bir mola adalardaki kiral k scooter bollu u. Ada yollar nda, Rodos ve Girit hariç, hiçbir zaman büyük motora ihtiyaç duymuyorsunuz ve scooter kiralar da sudan ucuz. Bizce en önemli maddeyi oluflturan üçüncü sebep ise, motorun tafl nabildi i büyük feribotlar n içinde saatler boyu denizde kalmaktan s k l yor ya da bunlarda vakit kaybetmek istemiyorsan z ayn mesafeyi 2-3 saatte aflan h zl gemilere ancak motorsuz binilebilmesi. Daha sonralar bir arkadafl m z n bize sordu u belli bir hacimdeki motorlar n üstündekilerin (250cc üzeri) gemiye al nmamas gibi bir fley söz konusu de il. Sadece 250 cc üzerine daha çok para ödemeniz gerekli. Motor kiralamak için muhakkak motor ehliyetine ihtiyac n z var. Ehliyetinizde A2 ibaresi varsa, Türk ehliyeti ile rahatl kla motor kiralaman z mümkün. Yan mda Turing den ald m uluslararas ehliyetim de olmas na ra men hiç kullanmad m. Gidifl tarihi aç s ndan en uygun dönem Haziran ay çünkü bu tarihte fiyatlar normal say labilecek düzeyde seyrediyor. Turistin bol oldu u A ustos ay na ise High Season- Yüksek Sezon diyorlar ve fiyatlar aç s ndan en uygunsuz dönem. Scooter kiras ndan otel odas fiyat na kadar herfley iki ile çarp l yor. Saat 12:00. Motorla oldu umuz için t ka basa dolu Band rma feribotunda kolayca yer buluyoruz. Manisa ya kadar hava çok s cak, korumal k yafetlerin içinde ya gibi eridi imizi söylemek mümkün. Benzin ihtiyaçlar d fl ndaki tek molam z Manisa dan Sabuncubeli ne t rmanmadan önceki bir benzincide verdik. Saatte 90km/s i aflmayan bir h zla saat 21:00 civarinda Kufladas nda kalaca m z otele vard m zda s caktan bitmifl bir haldeyiz. Motoru garaja koyarak derin bir hüzünle arkama baka baka otele geri döndüm. S - cak bizi çok yormufl olmal ki yata zor buluyorum. Samos - Pisagor un Adas Sabah saat 7 civar nda kalkarak, s rt çantalar m z ve kasklar m z alarak Kufladas Liman na iniyoruz. Samos a giden tekne saat 09:00 da kalk yor ve adam bafl vergiler dahil 25 USD. Hava çok güzel, Ege nin derin mavi sular nda yol al rken heyecan duymamak elde de il. 1 saat 45 dakika süren bir yolculuktan sonras, daha önce motosikletle geldi imizde bir türlü Türkiye ye geçemedi imiz Samos un ana liman olan Vathi Kasabas na ulaflt k. Bu adan n afl bir arkadafl m z olan Volkan Olgun un tavsiye etti- i, liman n karfl s nda yer alan Pegasus Rent-a-Bike, Samos lu Kostas ve Hollanda da yaflay p, yazlar buraya dinlenmek için gelen Malezyal Frank taraf ndan iflletilen bir motor kiralama dükkân. Haziran da bize çok yard mc olduklar için güle oynaya giriyoruz dükkandan içeri. Frank eflyalar m z al p güvenli bir yere koyuyor, oradan Samos Adas, Vathi Kasabas, Avli Pansiyon

3 Samos Adas, Pisagor Heykeli, hemen arkas nda Davutlar Milli Park 10 Euro ya kiralad m z scooter ile yine Frank in tavsiye etti i sahildeki Aeolis Otel den girilen soka n sonundaki Avli Pansiyon a gidiyoruz. Yunanistan n pansiyonlar bizdeki anlay fltan farkl. Öncelikli olarak oda standartlar bizim 2 y ld zl oteller kalitesinde ve iflletme anlay fllar çok profesyonel. Avli (Afli okunuyor) ahflap eski bir konak, küçük bir kap dan geçilen enfes bir avlusu var ve odalar bu avluya bak yor. ki kifli için 30 Euro istenen odan n tavanlar yüksek, içeride çok hofl bir ahflap kokusu var. Eflyalar Frank ten al p odaya yerlefltirdikten sonra kendimizi uzaktan gelen bir sirtakinin ezgisine kaptirip, sesin geldi i yöne do ru ilerliyoruz. Üzeri asmalarla örtülü bir bahçe lokantas buras ve biz kurt gibi ac km fl z. 2 ay sonra, özledi imiz yemeklere kavuflmak üzereyiz ve daha önce de yapt m z gibi kalamar istiyoruz tabii ki. Kalamar stanbul da yedi imiz dairesel, taratorlu olandan çok farkl. Kalamar saçaklar yla beraber bütün getiriyorlar, üzerindeki sosu çok kal n de il ayr ca tarator yerine üzerine limon s k l yor. Üzerine büyük bir beyaz peynir diliminin kondu u sö üfl salataya ise Greek Salad deniyor ve her yerde sabit fiyat; 3 Euro. Gelifltirdi imiz teoriye göre Yunanistan da bir lokantan n fiyat kategorisini Greek Salad n fiyat na bakarak anlayabilirsiniz (3 Euro nun üstü pahal lokanta, 3 Euro normal, afla s ucuz). Bira sevmedi imiz halde neredeyse damacana ile getirdikleri 500ml lik Heineken i ve derin dondurucudan ç kartt klar buzlu bardaklar sevmemek elde de il. Afl k oldu umuz yerlere dönüflümüzü kutluyoruz. Yemekten sonraysa 50 lik Kymco scooter a atlayarak adan n kuzeyi boyunca ilerledik. Kuzey rüzgarlar na aç k Kokkari, engin mavili e sahip rüzgârl denizi ve çak ll kumsallar ile ilk durak, sahili çok canl. Biz buraya flöyle bir göz gezdirerek 2 km uzaktaki Tsomadou Plaj na devam ediyoruz. Bir önceki gün geçirdi imiz s k nt l motor yolculu unun izleri suya girdikten sonra tamamen siliniyor. Akflamüstü bir ada turu yapmaya karar veriyor, adan n kuzeyinde yer alan ve ikinci ana liman konumundaki Karlovasi ye do ru sürüyoruz motoru. Karlovasi, II. Dünya Savafl esnas nda önemli bir deri ve ayakkab sanayiine sahip olmas n n sonucu oldukça zengin. Deniz k y s boyunca dizilen neo-klasik malikânelerin süslemeleri hala canl. Adan n bat ucunda yer alan ve Yunan Adalar n n en yüksek da lar ndan olan Kerki ye bir selam verip güneydeki virajl da yollar nda köylere gire ç ka ilerliyoruz. Yol boyunca bizimle ayn otelde kalan talyan çiftle yolumuz sürekli kesifliyor. Kulland klar siyah BMW R 1150R bize kendi motorumuzla buraya geliflimizi hat rlat yor km süren bu yolculuk saat 19:00 civar nda do u ucundaki Pythagorio da sona eriyor. Bir Ermoupolis, gidilip görülmesi gerekli güzel bir flehir önceki yolculu umuz s ras nda kald m z bu kasaba misafirperver insanlar n yaflad - dükkânlar ve evlerden olufluyor. M.Ö. 580 de burada do mufl olan matematikçi Pisagor dan ad n alan kasaban n parke tafll sokaklar ve küçük liman na dizilmifl küçük evlerin alt nda lokantalar var. sveçli bir garsonun servis yapt lokantada, Yunanl lar n souflaki ad n verdi i flifle geçirilmifl tavuktan (iste e göre baflka etlerden de yap labiliyor) oluflan yeme imizi yerken, Kufladas n n Davutlar Yar madas Milli Park na ve Pisagor un heykeline bakarak bat r yoruz günefli y l nda Nikolaos karis taraf ndan tasarlanan Siros Adas, Ermoupolis in mermer kapl sokaklar ve limana do ru bakan heykel, bir dik üçgeni yakalamaya çal flan Pisagor u tasvir etmekte. Hemen arkas nda görülen Davutlar Yar - madas ise elinizi uzatsan z dokunulacak mesafede... Akflam Vathi ye geri dönüyoruz. Ertesi gün Mikonos a geçmek istedi imizden bir acentaya gidip ertesi sabah 06:00 daki gemi için bilet al yoruz. Kifli bafl normal koltuk ücreti yaklafl k 16 Euro. Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Ertesi sabah 06:00 da limanday z. Motoru bir gece önce Frank in tarif etti i üzere dükkân n önüne b rak p anahtar n da paspas n alt na koyuyoruz. Gemi geliyor ancak kalkmak bilmiyor. Feribotlar Yunan Adalar n n atardamar. Geldi i ve gidece i zamanlarda bombofl liman alan panay r yerine dönüyor. Geminin önünde yine öyle bir kalabal k, 07:30 gemisi kalk yor, bizimki ancak 08:00 sular nda a r aksak yola ç kabiliyor. U rad Karlovasi ve karia limanlar nda da uzun uzun bekleyen gemi 7 saate yak n s k c bir aç k deniz yolculu undan sonra Mikonos a var yor ancak di erlerinde uzun uzun duran o de ilmifl gibi buraya dokunmas yla ayr lmas bir oluyor. Biz koridorlar afl p da afla ya indi imizde kapak kapan yor gemi yola ç km fl bile. Eee, nereye gidiyoruz diyoruz, cevap Siros, 1 saat uzakta. Çok can - m z s k l yor, ö leden sonra Mikonos ta denize girece imizi düflünürken biz Siros yollar na düflüyoruz. Tanr Hermes ten ad n alan Ermoupolis, Siros un ana liman ve Kyklad (Orta Ege Adalar Grubu) Adalar n n en büyük kenti. Ege nin meflhur meltem rüzgâr biraz sert esiyor olsa da Mikonos ta inemedi imize seviniyoruz. Büyük tersanesi sayesinde elde etti i zenginli i ile 19. yüzy lda Yunanistan n en önde gelen limanlar ndan olan flehir, kuzeyde Katolik Ano Siros ve güneyde Ortodoks Vrandado adl ikiztepeler ile taçlanmakta, liman n çevresinde yer alan bir amfitiyatro biçiminde flekillenmekte. Merkezi olan Plateia Miaouli nin mimari güzelli i sayesinde Ulusal Tarih miras olarak kabul edilen kentteki bütün kald r mlar n ve yollar n tertemiz mermer kaplamalar flehrin bir dönem ola- anüstü zenginli inin iflareti. K y da nefis kafeler ve pizzac lar var ancak bizim karn - Siros Adas, Ermoupolis Belediye Binas

4 Siros Adas, Ermoupolis Belediye Binas m z aç ve ara sokaklarda rastlad m z, bir ana-k z n iflletti i küçük ama çok güzel bir lokantada karn m z doyuruyoruz. Atina da da yedi imiz gibi burada da enfes bir zeytinya l spanak yeme i var, battal boy porsiyonun yan nda limonla servis ediliyor. Sokaklar bombofl, klasik ö le molas (siesta) görüntüsü. Deniz özlemi duydu umuz için motor kiralamak istiyoruz. Ne yaz k ki günün ortas nda kiral k bir araç bulmak mümkün de il, bütün halk adan n bat taraf ndaki plajlara gitmifl. Kiral k motor aramak için dolafl rken yürüdü ümüz mermer kaplamal sokaklar bizi büyülüyor, yine iyi ki plaja gitmemifliz diyoruz. Neo-klasik üsluba sahip tafl binalar çok göz al c ve ihtiflaml. A açlar n açt pembe çiçekler beyaz mermerlere dökülmüfl rüzgârla savruluyor, etraf m zda ikimizden baflka kimse yok. Biraz içerilere ilerleyince karfl m za ç kan Miaouli Meydan nda Alman mimar Ernst Ziller in tasar m n yapt Neo-klasik üsluptaki büyük Belediye Saray (1876) yer almakta. Vardaka Meydan nda ise Frans z mimar Chabeau taraf ndan Milano daki La Scala n n bir kopyas olarak tasarlanan Yunanistan n ilk opera binas olan Apollon Tiyatrosu nu görmek mümkün. Has l gidilip görülecek, yaflanmas gereken bir flehir buras. Belediye Binas n n önündeki kafede Kaymaki li dondurma ile günefli bat r - yoruz bu defa. Siros Adas, Ermoupolis Belediye Binas yokuflu ç kmaya bafll yoruz. Durum ümitsiz, uzaktan gözüken merkeze iniyoruz. Mikonos son dönemlerde Avrupa jet sosyetesinin u rak mekan, çoklukla sanatç lar n yerleflip çal flt klar, Yunanistan n en gösteriflli adalar ndan biri. fiehir merkezinin göz al c beyazl ktaki dar sokaklar ve küp biçimli evleri minimum lüksü sunmas na karfl n çok çekici. Akflamüstleri ç kan ancak bazen sertleflebilen meltem rüzgâr ndan ve korsan sald r lar ndan korunmak üzere dar tasarlanm fl sokaklar nda bugün bile kaybolman z, ç kt n z yeri bulamaman z olas d r. K raç ve bitkisiz do as na ra men Mikonos cennetten bir parça gibi. Henüz ö renci iken mar Hukuku dersinde hocam z köy yerleflik alan ndan bahsetmifl, bu alan n köyün son evlerinden geçen çizginin 100 metre d fl ndaki izafi s n r oldu unu söylemiflti. Mikonos un merkezi Hora da bu çizgiyi, yani köyün son evlerini görebiliyoruz. Bu kadar küçük bir yere 2001 y l n n verilerine göre y lda bir milyon insan nas l s yor onu anlamak ise mümkün de il... Saat geceyar s n buldu unda indi imiz Hora Meydan c v l c v l, fiehre indi imiz limandaki bir acentaya b rakt m z s rt çantalar ve kasklar m za neyse ki kimse dokunmam fl, b rakt m z yerde buluyoruz. Acentadan akflam 21:45 teki Mikonos gemisi için bilet aliyoruz; kifli bafl 8 Euro. Gecenin karanl nda ilerideki Mikonos un fl klar görünüyor, gemi geliyor, 1 saatlik yolumuz var. Yaklafl k 50 dakika sonra gemi bir yere yanafl yor, bir önceki deneyimden ç kar mla kapa n tam önündeyiz, kapak iniyor, çok fl kl olmayan bir flehir, Mikonos mu? diye soruyorum, inmeden, Hay r Tinos buras, Mikonos a 15 dakika var diyorlar, yine inemiyoruz. Volkan Olgun un bahsetti i Douglas Adams n Kutsal Dedektiflik Bürosu adl kitab nda flöyle yaz yor: nsan akl n n hayal gücünün varabilece i son noktalardan biri de Yunan adalar feribot tarifesidir. ncil in Patmos Adas nda yaz ld n bilirsiniz. Muhtemelen feribot beklerken s k nt dan yaz lm fl olabilir. Adalar n feribotlar tam Tafll tarla dolmuflu; nerede ne zaman duraca, ne zaman gelip, ne zaman kalkaca belirsiz. Asl nda belirsiz de il de, o kadar kar fl k ki iflin içinden ç kmak zor. Neyse sonunda o 15 dakika da geçiyor, gemide yer alan ve Mikonos a gittikleri her hallerinden belli, flortlar, mayolar ve ellerindeki teflerle tam bir Rio Karnaval havas ndaki Avrupal gençlerle beraber c v l c v l Mikonos gecesine iniyoruz. Mikonos - Özgürlükler Diyar Mikonos ta herhangi bir yer ayarlamas yapmam fl ve gece ulaflabilecekseniz, yer bulma konusunda size ancak flans n z yard m edebilir. Geçen y l sadece bu adaya bir milyon turistin geldi i ve bu turistlerin her birinin en az 7 gece konaklad göz önüne al nd nda yer bulamamak son derece do al. Saatler geceyar s n gösterirken indi imiz Mikonos un merkezi olan Hora Kasabas n n liman panay r yeri gibi. Geminin önünde tuzak kurmufl olan oda sat c lar na fiyat soruyorum, 100 Euro dan kap aç yorlar, onlar da flehir d fl nda... Bütün acentalar kapanm fl ya da kapanmak üzere, flehrin iç k s mlar nda daha rahat yer bulabilece imizi düflünerek bir Mikonos, Hora Kasabas, ileride Delos Adas

5 Mikonos, Hora Kasabas barlar ve restoranlar kalabal k ancak bizim Bodrum da oldu u gibi kulaklar y rtan bir müzik yok. Rastlad m z birkaç otelde de yer yok. Tam o s rada önünde durdu umuz bir hediyelik eflya dükkan sahibi yer aray p aramad m z soruyor, 70 Euro ya kendisinin bir odas oldu unu söyluyor. Kabul etmemiz üzerine dükkân n kapatmak için biraz süre istiyor, gecenin sat fl n yapm fl olmaktan son derece mutlu, o önde, biz arkada gecenin içinde ilerliyoruz. Herhalde bize evinde bir oda verecek diye gayet sesli bir Türkçe ile düflünürken 5 dakika sonra hayat m zda gördü ümüz en dar sokaklardan birine giriyoruz. Adada yaflayan halk n ço unlu u bu kad n gibi küçük evlerinin alt kat n bir odaya dönüfltürmüfl. Sokaktan direkt girilen, içinde mutfakç, banyosu olan gayet temiz bembeyaz bir oda buras. Hafif hafif esen meltem rüzgar sayesinde neredeyse hiç rutubet yok, hatta sivrisinek de yok! Kad n, Pencereleri rahatl kla aç k b rakabilirsiniz burada eflyan za hiç birfley olmaz diyor, kendisine bizi plajda yatmaktan kurtard için teflekkür etmemizle uyumam z bir oluyor. Mikonos un alçakgönüllü sokaklar nsanlar n yavafl yavafl yatmaya gitti i saatler olan 06:30 da, hafifçe serin, güneflli bir Mikonos sabah na aç yoruz gözümüzü. Kendimizi hemen soka a at yoruz, gece k yafetli insanlar geçiyor önümüzden. Rehber kitap, gezenlerin muhakkak kayboldu unu söyledi i halde ona inanm yoruz, bunun sonucunda kaybolmaksa kaç n lmaz. Mikonos un dar ve beyaz sokaklar bir masal dünyas n and r yor. leride denizin görüntü ü dar bir geçitten denize do ru ilerledi imizde sa da bitiflik nizamdaki yal lardan oluflan Küçük Venedik bölgesi, solda ise Mikonos un s ral yelde irmenlerini görüyoruz. Biraz ilerledi imizde yol bizi önce ana meydana, oradan da Panagia Parapotiani ye ulaflt r - yor. Paraportiani 1425 y llar nda yap lan, 16. ve 17. yüzy llarda çeflitli eklerle büyütülmüfl olan bir kilise. Kap - s ndaki tabelada Ortaça daki kalenin arka kap s na (paraporti) yap ld yaz lm fl. Mikonos Adas, Hora Kasabas n n Liman ndaki Bal kç Tezgah Kahvalt için meydanda çevreye bak n yoruz. Yunanistan n en güzel taraflar ndan birisi de pastahane benzeri f r nlar ; enfes hamur iflleri var, bu dükkânlar sabah n en erken aç lanlar. Gözümüze kestirdi imiz bir krepçide sabah kahvalt s ediyoruz, daha önceki gezimizde ö rendi imiz Tçay kelimesi sayesinde bizim bildi imiz anlamdaki çay m z da rahatça isteyebiliyoruz. Yunanl lar ingilizce Tea kelimesinden hiç birfley anlam yorlar. Mikonos sokaklar o kadar dar ki, flehre her türlü araç girifli yasak. Sadece izni olan triportör benzeri malzeme tafl y c lar ve ufak çöp arabalar girebiliyor. Evler ve sokaklar n döflemeleri neredeyse hergün denecek kadar s k boyan yor. Özellikle yaz aylar nda yap ld n düflündü ümüz bu uygulama sayesinde her yer temiz ve bak ml görünüyor. Sokaklarda dolafl p foto raf çekiyoruz. Burada dünyaca ünlü moda evlerinin, kuyumcular n, tasar mc lar n firma olarak bizzat kendilerini bulman z mümkün. Gelin görün ki içlerinde yer ald klar binalar bir o kadar mütevazi. Kasaban n meydan hala eski özelliklerini ve yap s n koruyor. Adan n 5000 olan nüfusu yaz n tamamen turizme yönelirken, y l n geri kalan k sm nda kendi ifllerine ve bal kç l a devam ediyorlar. Meydana yapt klar mermer tezgâh üzerinde hala bal k sat l yor ve temizleniyor. Sabah 09:00 için Santorini ye biletimiz var ama burada da denize girebilmek için ö leden sonra saat 14:30 daki ile de ifltiriyoruz, iki ada aras n üç buçuk saatte alan Flying Cat isimli katamaran n fiyat kifli bafl 22 Euro. Santorini den de Rodos a geçece iz. Ancak haritaya bakarsan z bu ifl gemi ile deveye hendek atlatmaktan zor çünkü Santorini Kiklad Grubu nun en güneyde yer alan adas ve ikisi aras nda direkt sefer yok. Aktarmal olarak yaklafl k 6-7 adaya u rayarak 1 günde gidebiliyorsunuz. Akl ma uçakla gitmek gibi parlak bir fikir geliyor, soruyoruz, evet uçak var ve fiyati 75 Euro. Biletleri al yoruz, ve hemen liman n Mikonos Adas, Hora Kasabas n n sürekli boyanan beyaz sokaklar

6 Mikonos Adas n n ünlü Super Paradise Plaj karfl s ndan 20 Euro ya bir scooter kiral yoruz, bu defa 50 lik bir sar Typhoon 50. Korumalar, kasklar giyildikten sonra sabah 9.30 da 6 km uzaktaki Paradise Camping plaj nday z. Paradise Camping ler baz adalarda bulunan tam teflekküllü konaklama-yüzmeyeme-içme mekanlar. Paradise Beach güzel bir plaj. Bu plajdaki iflletmede 2 adet bar, 2 adet restoran, al flverifl için bir yer, dufllar, tuvaletler, havuz, bungalowlar ve çad r alanlar ndan oluflmufl alternatif bir yaflam alan yarat lm fl. Fazlas yla yo un olmas na ra men gayet temiz ve düzenli bir iflletme, tek dezavantaj flehir merkezinden görece uzakl. Burada 1 saat kald ktan sonra Paradise Beach den yaklafl k 10 km uzaktaki Super Paradise Beach e do ru çeviriyoruz gidonu. Yol oldukça virajl ve oldukça da dik bir iniflle sonlan yor. Ö le saatlerine yaklaflt m z için bir scooter ordusu plaja ak n etmeye bafll yor. Super Paradise, sakl bir koydaki p r l p r l denizden oluflan gizemli bir plaj. Çok vaktimiz yok, suya girmemizle ç kmam z bir oluyor, flehre geri dönüyoruz. Odam za inen yokuflun bafl nda motoru b rak p, biraz kaybolarak oday buluyor, eflyalar m z al p scooterin önündeki bofllu a y p limana iniyoruz. Liman anababa günü gibi, yolcular dakika bafl gelen devasa gemilerden iniyor ya da biniyorlar. Bizim binece imiz küçük Uçan Kedi yanafl yor, Santorini ye gitmek üzere heyecanla giriyoruz içine. Bu tekne bizim deniz otobüsleri gibi katamaran ancak daha modern. çinde herhangi bir ses duymak mümkün de il. Pencereden d flar bak ld nda ise resmen uçtu- unu san yor insan. Mikonos tan sonra önce Naxos, ard ndan Paros, os ve sonunda efsanevi Santorini gözüküyor uzaktan. Ada limanlar ndan bir kesit, Express Milos kalk fla haz rlan yor Santorini - Rüya Uzaktan Santorini nin hilâl biçimindeki körfezine yaklaflmak rüya gibi geldi bize. O kadar çekici ve de iflik bir görüntü var ki önümüzde... Denizden yaklafl k 300 metre yukar da kurulmufl flehirler küçük beyaz üzüm salk mlar n and r yor. M.Ö y l nda Minoslularca kolonilefltirilen dairesel biçimli adan n ortas ndaki volkan n M.Ö de patlamas ile orta k sm çökmüfl, bofllu a dolan deniz yüzünden ada bugünkü hilal biçimini alm fl. Di er ad olan Thira, M.Ö. 8. yüzy lda buraya yerleflen Dorlar dan gelen bir isimdir. Aday 13. yüzy lda fetheden Venedikliler ise Azize rene ye atfen Santorini olarak adland rm fllar. Athinios, Santorini nin yeni liman. ner inmez sizi otobüsler bekliyor ve 1 Euro karfl l nda istedi iniz flehre gitmeniz mümkün. Döne dolafla yüzlerce metre yukar ç kan otobüs ile Santorini nin merkezi olan Fira fiehri ne gidiyoruz. Theotokopoulou Meydan na iner inmez gözüme bir motor kiralama dükkân kestiriyorum, günlerdir 50cc li e bindi imizden dolay ikimiz de b kk n durumday z, o yüzden 80 lik iri cüsseli bir Peugeot Elyseo kiral yoruz, 2 günlü ü 45 Euro. Selesi limuzin gibi, sele alt na çantalar t k flt r yor, kasklar tak p otel aramaya ç k yoruz. Fira fiehri nin içine çok dar ve merdivenli sokaklar yüzünden araç giremiyor ancak flehrin arkas nda devam eden yol boyunca motorla devam edip, istedi iniz bir ara sokaktan flehre kat lman z mümkün. Kat ld n z ara sokak bafllar zaten motor park halini alm fl. Fira y görmek için yanaflt m z bir terastan ola anüstü bir manzara seriliyor gözlerimizin önüne. Sol yan m zda Fira flehri, önümüzde kartpostaldan f rlam fl gibi duran mavi kubbeli bir kilise ve günefl bat yor. Bütün ada misafirlerinin kat ld bir akflamüstü ritüeli bu, herkes flehrin denize yüzlerce metre yukar dan bakan sokaklar na dizilmifl, bu ana tan kl k ediyor, üstelik adeta hergün tekrarlanan bir tören haline dönüflmüfl. Günefl batar batmaz bizim akl m za hala bir yerimizin olmad geliyor, atl yoruz motora çevreyi dolaflarak otel ar yoruz. Denize bakan, birbirinin üzerine as lm fl gibi duran binalar aras ndaki otellerde fiyatlar gecesi odabafl Euro aras nda de iflti i için do ruca deniz görmeyen otellere yöneliyoruz. Fira n n kuzeyine do ru sürüyorum motoru, biraz sonra içgüdüsel olarak sola sap yorum. Bir otel var, Ceyda inip fiyat almaya gidiyor, ben de dönmek için az ileri devam ediyorum. Rastlad m Pansiyon Santor Inn, kiral k odalar tabelas n görüp içeri girdi imde duvarda as l foto raflardan eski bir subay oldu u anlafl lan yafll bir adam karfl l yor beni. Mükemmel ingilizce konufluyor, oda var, gecesi 60 Euro. Kahvalt elbetteki bir Yunan Adas klasi i olarak mevcut de il. Ceyda y ça r yorum, oda çok güzel, gayet büyük ve banyolu. Eflyalar koyup birkaç ad m yürüdü ümüzde flehre bakan bir terasa ulafl yoruz ve neredeyse bütün flehir halk burada; odadan manzara görmüyoruz ama flehrin en güzel gö- Mikonos, Motor Park ; fiehire giremeyen araçlar n park alan Santorini, tarife gerek var m?

7 Santorini Adas, Oia Kasabas rüntü ü noktadan sadece 20 metre uzaktay z. Akflam yeme i için dolan yoruz. fiehirde ya bara benzeyen kafeler, ya da ayaküstü gyro (döner) yapan yerler bulabildi imiz için hiçbirini be enemedik. Çok büyük açt kreplere enfes malzemeler koyan bir krepçide yedi imiz yemek sonras Santor Inn e döndük. 9 A ustos sabah, kalkar kalkmaz flehre gündüz gözüyle bir bak p motora atlad k. Hedef, güneyde yer alan volkanik siyah kumuyla meflhur Perissa plaj. Yolda Megalochori civarinda bir pasta-unlu mamuller f r n görüp duruyoruz. Böylesine mavi bir gökyüzü alt ndaki sabah havas nda kahvalt çok keyifli. Birazdan önümüzden bir scooter ordusu akmaya bafll yor. Hepsinde iki kifli var ve 50cc den büyük motoru olan yok. Biz de konvoya kat l p Perissa ya iniyoruz. Dar ve a açl kl yolun bir taraf 8 km uzunlu unda kapkara kumsal, di er taraf nda da barlar, kafeler, kulüpler çardaklar n alt na yerleflmifl durumdalar. Yunanistan daki bir di er güzel uygulama da; plajlar n hiçbirinde bir k s tlama olmamas. stedi iniz her plaja ücretsiz girebilirsiniz. Sadece yatmak için flezlong ve flemsiye istedi inizde 2 kifli için ortalama 5 euro ödemek durumundas n z. Perissa n n hemen yan nda adalar üzerindeki en de erli arkeolojik alanlardan biri olan Akrotiri Kasabas var. Buras adan n çöküflüne neden olan volkan püskürmesinde Pompei ye benzer biçimde lav alt nda kalm fl antik bir Minos yerleflimi de 3500 y l n ard ndan tonlarca külün alt ndan gün fl na ç kart lan Akrotiri nin en önemli buluntular ise renklerini dahi kaybetmeyen freskleri. Fresklerin baz lar Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi nde, baz lar ise Fira n n merkezinde kurulmufl, küçük, modern Arkeoloji Müzesi nde saklanmakta, özellikle Bal kç Çocuk ve Boks Yapan Gençler freskleri görülmeye de er nitelikteler. Günümüzü Perissa da geçirip, akflam üzeri Fira ya u rad ktan sonra motor için enfes say labilecek dolambaçl bir Santorini Adas, Oia Kasabas n n evleri yoldan en kuzeye, Oia ya, Santorini Adas, Fira Kasabas n n lüks otelleri adan n üçüncü büyük liman na ç kt k. Oia, adada gün bat m n en iyi izleyece iniz yer olarak kabul edilmekte, gün bat m ndan evvel bir motosiklet ak n na u ramakta. Kasaban n kendisi ise ad üzerinde oya gibi ifllenmifl; 1956 da geçirdi i fliddetli deprem sonras dikkatle onar lm fl, k rm z volkanik bir tepenin üzerine kurulmufl beyaz ve pastel renkli evleri, mavi kubbeli kiliseleri ve skafta(ma ara) evleri ile geleneksel bir yerleflim. Oia dan geçip afla inen yolu takip etti inizde küçüklü üne ve safl na ra men insan büyüleyen atmosferi ile küçük bal kç köyü Ammoudi ye ulafl yorsunuz. Akflam yeme imizi Oia n n içinde bir lokantada kalabal k yüzünden zar zor yer bularak yerken, karfl - m zda Fira n n fl klar n görüyoruz. Yemek yerken keflfetti imiz bir di er fley de Santorini nin flaraplar n n nefaseti. Yunan anakaras nda da çok güzel flaraplar olmas na ra men, volkanik bir topra a sahip Santorini nin flaraplar n n tad anlat l r gibi de il. Santorini deki son günümüzde, denizin ortas nda yer alan ve hala aktif olan kraterin oldu u adac gezmek istiyoruz. Fira n n meydan nda bir köflede, buraya düzenlenen turlar satan Pelican isimli acentadan bilet ald ktan sonra, genelde kat rlarla inilen Fira n n Skala Fira isimli eski, küçük liman na yürüyerek inmeye çal fl yoruz. 580 basama inerken, biz bitiyoruz basamaklar bitmiyor. Zar zor tekneye yetiflip 10 dakikada hemen önümüzdeki kratere ulaflt k. Yunan aksan yla ingilizce konuflan rehberimiz, ö le s ca nda koflturarak krater tepesine ç kar yor bizi. Santorini nin bütün yap lar n- Oia da gece

8 da kullan lan siyah volkanik tafllardan oluflan, Nea Kameni isimli bitkisiz bu garip adac n yerinden yükselen s ayakkab lar m z n taban n gevfletiyor. Sonunda tepeye vard m zda hala sülfür kokan aktif krater önümüzde. Az ileride gözüken Fira ve Oia n n silueti ise harika. Tekne bizi toplay p hemen arkadaki daha küçük Palaia Kameni Adas n n k y s na götürüyor. Burada bir s cak su kayna denize kar fl yor, su s s yaklafl k 38 derece. Turdan dönüflte, limandan Fira ya yaklafl k 2 dakikada ç - kan ve kifli bafl na 3 Euro ödenen teleferi i kullan yoruz. Santorini, 80cc lik canavar motorumuz Yafll otel sahibimiz adan n do u taraf na bakan teras nda oturuyor ve kula na takt büyük kulakl klardan bize kadar gelen bir pop parças na tempo tutar halde karfl l yor bizi. Kendisi ile vedalafl yoruz, eflyalar motora at p, merkeze inerek motoru da teslim ediyoruz. Buradaki bir bakkaldan flarap ald ktan sonra atlad m z otobüsün hedefi Santorini Havaliman. Buras uluslararas bir havaliman ancak sadece AB ülkelerine sefer var gördü ümüz kadar ile. Hiçbir pasaport kontrolü olmadan Roma veya Münih e uçabilmek bize çok garip geliyor. Sonunda uça m z geliyor, küçük p r-p r denen cinsten. Gemiyle 1 günde gidilebilen Rodos, pilotun anonsuna göre bu uçakla sadece 25 dakika. Rodos Oniki adan n en büyü ü olan Rodos Adas n n Paradisi Havaalan flehre oldukça uzak bir noktada kurulmufl ve taksicileri çok kaz kç. Otobüs çok seyrek oldu undan dolay mecburen bir taksiye biniyoruz. stanbul daki bir tur firmas ndan üçümüze 6 gün için otelden ibaret bir tur sat n alarak buraya gelen motor hayran arkadafl m z Gülflah Kütükçüo lu ile otelde buluflaca z. Otel, Rodos flehrine yak n oldu u söylenilen Faliraki de, havaalan na 22 km, Rodos a 12 km uzakl kta. Rodos, gezdi imiz di er adalar n aksine çok büyük bir ada. Yunanistan n adalar ve anakara dahil bir çok yerinde göremedi imiz büyük otel binalar ve tatil köyleri sanki buraya toplanm fllar. Otel e ulafl p Gülflah la bulufluyoruz. Akflam yeme inden sonra seferleri çok düzenli olan bir otobüse binerek flehir merkezine indik. Rodos Kenti kale içinde kalm fl eski kentin çevresinde düzenlenmifl modern bir kent. Ada adeta motosiklet cenneti, yollar gayet güzel ve genifl, güneye do ru virajl orman yollar da bulman z mümkün. Gülflah da aram za kat l nca motosikletten daha ucuza gelen bir araba kiral yoruz. Günlü ü 38 Euro ya, 1000cc lik klimal bir Suzuki ile önce Rodos un güneyinde gelenekselli ini en iyi korumufl olan Lindos Kasabas na gitmek için yola ç k yoruz. Benzinci ararken rastlad m z Michelin Bayisi dikkatimi çekiyor. stanbul daki scooterimin lastikleri yirmibin kilometreyi geçti i için de ifltirmek istedi im ancak bulamad m Bopper lar n olup olmad n soruyorum heyecanla. Lastik var ve tanesi 32 Euro civarinda. Tarihini kontrol ediyorum, 2002 ortas neredeyse, kredi kart yla iki tane al p bagaja koyuyoruz. Lindos beyaz evlerin çevreledi i, küçük tafllarla kapl dar Rodos, fiövalyeler Soka sokaklar, tepedeki akropolü ve enfes plaj ile hakikaten görülmesi gereken bir yer. Yanl z çukurda kald için bu aylarda afl r s cak. Lindos un beyaz evleri, enfes koyu ve dar sokaklar insana Rodos ta oldu unu unutturabilir. Zaten bu yüzden olmal insanlardan çok ra bet görüyor. Akropol, Lindos Kasabas n n en güzel görülebildi i yer, yukar ç karken Büyük skender in de pelerinini diken Lindos lular n dikti i dokumalar gözden kaç r lmayacak derecede güzel. Buradan ç kt ktan sonra daha güneye devam edip, Gennadio, Vatio, Apolakia üzerinden Monolithos a ulaflt k. Çam a açlar n n çevreledi i yollar Türkiye nin Antalya civar n and r yor. Monolithos da flövalyelerin yüksek bir tepeye kurdu u kaleyi görmek mümkün. Buradan sonra tekrar kuzeye dönerek içinden geçti imiz Siana da bal ve Souma isimli alkolü çok yüksek bir içki üretiliyor. Tatmak için girdi imiz dükkândaki yafll çiftle ahbap oluyor, foto raf çektiriyoruz. Biraz ilerideki Emponas ta ise yöre ailelerinin flarap üretimi var. Saat 18:00 e do ru varabildi imiz Petaloudes Vadisi ise Kelebekler Vadisi olarak biliniyor. Akflam otele vard m zda kilometre saati o gün için 150 kilometre ye yak n yol yapt m z gösteriyor. Kale içindeki Büyük Üstadlar Saray ve fiövalyeler Soka Rodos un görülmesi gereken yerlerinden. Kale çevresi ndeki kent 19. yüzy lda büyümüfl ve 1920 lerden itibaren talyanlar n eline geçmifl. Liman çevresinde görkemli devlet binalar infla ettiren talyanlar n etkileri kentin do u k sm ndaki Nea Agora ve Mandraki Limanlar ndan baflka çevredeki dükkânlarda da hala kendisini göstermekte. Kale içindeki pek çok yap özellikle Saray ve fiövalyeler Soka Mussolini nin ziyareti flerefine adeta yeniden yap lm fl denecek biçimde elden geçmifl. Saray n içindeki mozaiklerin ço u Kos tan getirilmifl ve son derece iyi korunmufl. Çok iyi düzenlenmifl modern bir müze de saray n bodrumlar nda son derece iyi klimatize edilmifl odalardan olufluyor. Kale içinde gezerken Osmanl dan kalan camileri, hanlar da görmek mümkün. Kentte gezerken, her yerde oldu u gibi motorsiklet fazlal yine dikkatimizi çekiyor. Rodos, Lindos Kasabas Rodos, Üstadlar Saray n n Avlusu

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki

Pisagorion. Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Kufladas ndan kufl uçuflu uzakl ktaki Pisagorion Baz günler gökyüzünde sanki gerçekten de gö ün yüzü görünür. ncecik beyaz bulutlardan çizgi gibi gözler, afla do ru uzanan

Detaylı

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE GEMİ + 4 GECE OTEL Tarih Liman Varış Hareket Cumartesi Kuşadası (Türkiye) - 13:00 Cumartesi Patmos 16:00 21:00 Pazar Girit (Heraklion),

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

Arka planda dinlediğiniz eser George Harrison un söylediği Dokuzuncu Bulut (9th Cloud) şarkısıdır.

Arka planda dinlediğiniz eser George Harrison un söylediği Dokuzuncu Bulut (9th Cloud) şarkısıdır. Fethiye Ölüdeniz, bir tarafı yemyeşil ağaçların rengini almış doğal bir plaj, diğer tarafı turkuvaz rengi sonsuz bir deniz. İsterseniz tekne turlarıyla adalara yolculuk yapın, isterseniz plajlarında güneşlenip

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

* * * Mevsim tatilini fırsat bilip, Cemre ile birlikte hem Yunan adaları turu yaptık, hem de Bodrum'd an Kekova 'ya kadar denizden dolaştık.

* * * Mevsim tatilini fırsat bilip, Cemre ile birlikte hem Yunan adaları turu yaptık, hem de Bodrum'd an Kekova 'ya kadar denizden dolaştık. Gazeteci, yazar ve TV yönetmeni Mehmet Ali Birand, tatilini geçirdiği Ege de gördüklerini yazdı. Bir tarafta Yunan adaları, diğer yanda Türk kıyıları.. Neler gördü, nelerden etkilendi? İki günlük yazılarında

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Yunanistan - Santorini

Yunanistan - Santorini Yunanistan - Santorini Yunanistan - Santorini Milattan önce meydana gelen volkanik patlama sonucunda bugünkü krater görüntüsüne kavuşmuş, her yıl 1 milyonu aşkın turisti ve balayı çiftini ağırlayan, beyaz

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 7 TOPLANTI YERĠ : Gorinchem-HOLLANDA TOPLANTI TARĠHĠ

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Nice&Cannes, 16 18 Haziran, 2016 Milli Takımımızın Euro 2016 da İkinci Maçı Euro 2016 Coşkusuna Siz de Katılın! Yaz aylarında canlanan Nice, Euro2016 ile daha

Detaylı

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım:

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım: RENK DEDİKLERİ Birkaç ay önce annem tutturdu Kaş a gidelim Kaş a gidelim diye, babam başta tamam gideriz bir ara diye annemi geçiştirdi ama sonra anladı ki bu iş böyle devam edemeyecek. Sonuçta bayram

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK

PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK PULLMANTUR ZENITH İLE BATI AKDENIZ, EGE & ADRIYATIK EKSTRA TUR PAKETİ. 1 TAORMINA Tur süresi: 5 saat 55 Limandan ayrılışımızı takiben, Sicilya'nın mücevherlerinden biri olan Taormina kentine hareket edeceğiz.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2

Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2 Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2 Özet Kalkan Merkez'de tatil kiralamaları için beş yatak odalı özel havuzlu ve bahçeli lüks villa. 10 kişiye kadar konaklama yapabilmektedir. Açıklama

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

ŞEKER BAYRAMINDA YUNANİSTAN. Kalambaka/Meteora-Kavala(1)- Atina(2)/Korint Kanalı- Selanik(1) Turu. 4 gece 5 gün 4 Yıldızlı Otellerde Konaklamalı

ŞEKER BAYRAMINDA YUNANİSTAN. Kalambaka/Meteora-Kavala(1)- Atina(2)/Korint Kanalı- Selanik(1) Turu. 4 gece 5 gün 4 Yıldızlı Otellerde Konaklamalı ŞEKER BAYRAMINDA YUNANİSTAN 25 TEMMUZ/ 30 TEMMUZ 2014 (Şeker Bayramı) Kalambaka/Meteora-Kavala(1)- Atina(2)/Korint Kanalı- Selanik(1) Turu 4 gece 5 gün 4 Yıldızlı Otellerde Konaklamalı 1 gece 4 yıldızlı

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

II. VW-T3 Türkiye Buluşması

II. VW-T3 Türkiye Buluşması II. VW-T3 Türkiye Buluşması 1-9 Eylül 2012 Her yıl yapılmasını planladığımız T3 Türkiye Buluşması nın ikincisi için bütün hazırlıklar bu kitapçıkta yer almaktadır. Özellikle buluşma sonrası yapılacak Batı

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM?

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? Türkiye den katılan öğrenciler için SWT(Summer Work&Travel) 15 Mayıs ta başlar, 1 Ekim de biter. Bu süre içinde okulunuzun

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Amsterdam Turu 3 TUR ÖZELLİKLERİ. 1.Gün: İstanbul Amsterdam "Şehir Turu" 2.Gün: Amsterdam Serbest Gün veya Büyük Hollanda Ekstra Turu

Amsterdam Turu 3 TUR ÖZELLİKLERİ. 1.Gün: İstanbul Amsterdam Şehir Turu 2.Gün: Amsterdam Serbest Gün veya Büyük Hollanda Ekstra Turu Amsterdam Turu 3 30.08.2017'den itibaren kalkışlı 747,00 EUR 2.955,21TL TUR ÖZELLİKLERİ 1.Gün: İstanbul Amsterdam "Şehir Turu" Tüm kenti dolaşan su kanallarıyla ve 17. yüzyıl mimarisiyle dikkat çeken Amsterdam,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

LOUIS CRISTAL ile YUNAN ADALARI BODRUM KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ

LOUIS CRISTAL ile YUNAN ADALARI BODRUM KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ ,0 LOUIS CRISTAL ile YUNAN ADALARI BODRUM KONAKLAMALI - CRUISE & STAY Tarih Liman Varış Hareket Cumartesi Kuşadası (Türkiye) - 13:00 Cumartesi Samos (Yunanistan) 15:30 22:00 Pazar Milos (Yunanistan) 09:00

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

ôte St. Fransa n n rüya sahilleri:

ôte St. Fransa n n rüya sahilleri: Fransa n n rüya sahilleri: Yazan: EBRU COfiKUN FRANCOUR CTropez den St. bafllay p Menton a kadar uzanan Frans z Rivieras (Côte d Azur), l man Akdeniz ikliminin hüküm sürdü ü k y lar, günefli, denizi, muhteflem

Detaylı

Uzak Ülkeleri Düfllemek

Uzak Ülkeleri Düfllemek nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver Uzak Ülkeleri Düfllemek Ü lkemizde yay mlanan ilk renki ansiklopediyle ilk ciltli ve çok ayr nt l dünya atlas na sahip olan flansl çocuklardan biriydim. Rahmetli annem,

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

22-27 Kasım 2016 Kenya Safari Turu. Türk Hava Yolları tarifeli seferleriyle 5 gece 6 günlük safari turu.

22-27 Kasım 2016 Kenya Safari Turu. Türk Hava Yolları tarifeli seferleriyle 5 gece 6 günlük safari turu. Kenya Safari Turu 2 http://deepnature.com/yurtdisi-turlar/kenya-safari-turu-2/ Süre:5 GECE 6 GÜN (22-27 Kasım 2016) 22-27 Kasım 2016 Kenya Safari Turu. Türk Hava Yolları tarifeli seferleriyle 5 gece 6

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kaçkarlar (3932 m) (30 Ağustos 2005 Zafer Tırmanışı) 26 Ağustos-01 Eylül 2005 Yazan: Hüseyin Sarı

Kaçkarlar (3932 m) (30 Ağustos 2005 Zafer Tırmanışı) 26 Ağustos-01 Eylül 2005 Yazan: Hüseyin Sarı Kaçkarlar (3932 m) (30 Ağustos 2005 Zafer Tırmanışı) 26 Ağustos-01 Eylül 2005 Yazan: Hüseyin Sarı Yusufeli Kayak Rafting Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği nin geleneksel olarak düzenlediği 30 Ağustos

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı