NİSAN. Üsküdar Belediyesi nin Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hediyesidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİSAN. Üsküdar Belediyesi nin Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hediyesidir."

Transkript

1 NİN 2008 süar Beleyes Çoclara 23 Nsa Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı Heyesr

2 Nsa 2008 süar Beleyes ıa ah MEHMET ÇIR Yayıa Hazırlaya Bası Yayı ve Halla İlşler Müürlüğü Yayı Hazırlı/Bası Etör EVE EVN U Graf Tasarı HİLL ŞİMŞE - EM TR Graf Uyglaa EM TR B yayıı tü haları süar Beleye se attr İzsz olara ıse veya taae opya eleez wwwsareltr Geleceğz teatı sevgl çoclar, öcelle hepz 23 Nsa Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı ı tlyor Blyorsz Ul Öer tatür, üyaı l ve te çoc ayraı ola Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı ı szlere arağa etştr B sze yla güve ve sevg ezersz r göstergesr Utları yeşerğ öyles güzel r ahar evse, sevgz, eşez coştğ Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı a szlerle terar lşaı tlğ yaşıyorz evgl çoclar, Ul öerz ayraı tü çoclara arağa eere, salı ç arış ol r üya üşleştr zler e, alığıız eğt yaıa, tü lg ayalarıı llaara, çevreze, üleze ve salığa yararlı reyler olayı aaçlaalısıız Gerçeleştreceğz üyü heefler e az szler aar, ğer saları a yaşalarıı güzelleştrecetr Utayıız, evresel eğerler eseye, lgye öe vere, saa ve üşüceye saygılı, hoşgörülü, üle ve üya olaylarıa yarlı reyler, yalızca üleler eğl, tü salığı e üyü zeglğr Blyor hepz ülese ve eğerlere ağlı, çalışa, lgl, oaılı ve çağaş reyler olara yetşece ve grrz olacasıız Yürelerze sevg ve gözlerze ışıltı le tü salığı ayılatacasıız Hepze hayat oy aşarı ve tlllar lyor gözlerze öpüyor Mehet ÇIR Beleye Başaı

3 8 16 Be Nasre Hoca ele Taıştı süar a! stel 800 yaşıa 12 ç Çzg Br Hâye: BU HİÂYEE EN VRIN e la ç o! TİMHLR: Her şey yavrları güvele gelşeler ç 20 Esraregz eetfl osyaları No: 1- ayıp Top O The Far I wet to a far Br Halıız Var ı Eve? Caı oy ra styor a 30 ş Baışı süar PNİ le NNİ ssaış! Bl Baalı e s? BENİ OU! ye taplar Ço heyecalıyız Havaı ısıasıa, laleler İstal a safr olasıa, şları aha r eşel şaıasıa, eyve ağaçlarıı ççeleese ayalaıyor heyecaıız Ta olar ç e heyecalıyız a asıl heyecaıız yepye r erg le arşııza olata ayalaıyor Uzca r sürer, seveleceğz r erg le sz lştra ç hazırlı yapıyorz Yazar ala ve ağaeylerz, E ço e sevece çoclar! yere rrleryle yarıştılar yazare Ressalarıız Be çzler görüce, olar a saatçı ola steyeceler yere, çalıştılar Çzler e çzler Yazılaları erg hale getre ea alaız, relerle oğşt sz ç B yaıştı; yo, yo yaışaı e, r gülerce Be e heres arasıa e o aece sz ç elze üşüre steeyeceğz, terar terar oyaleceğz, araaşlarııza heyecala göstereleceğz ve r sora sayısıı erala eleyeceğz r erg olası ç yrıca özel ola r güe 23 Nsa Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı a ergy sze laştıra a ayrı r tll z ç B sayııza, ç Çzg Br Hâye e ez arayalr, Çocta l Haer yazısıa gülüseyelr, test sayfasıa ez aha y taıyalrsz TG a sçly lalr, İglzce sayfalarıa yaacı lz raz gelştrelr, lece sayfasıa raç ele zer ce öğreelrsz yrıca tsahlar haıa ye lgler eelr, eve oy ürete yollarıı arayalrsz şaışı süar a, Pa le Na peşe taılıp, öşe ca süar ı eşfeelrsz yrıca atle sayfaları celeğze süar a sz ç eler yapılığıı aha y görelr ve öğrelerz sayese göğsüüzü gere gere Be süarlıyı! yelrsz Be tü ölü aşlılarıı yazasa a raa, sz heps te te oyalrsz Uarı sz e, e az z aar sayıyı seversz

4 ce ılge resıleye: NİN N ULUL EGEMENLİ ve ÇOCU BYRMI BU ENE HNGİ LELEREN RŞ EİNECEĞİZ? laya, B, ravtl, zerayca, Beyaz Rsya, Bosa Herse, Blgarsta, Ç, Fas, Flst, Gürcsta, Hırvatsta, Hsta, Ira, Japoya, araağ, ırgızsta, osova, zey ırıs Tür Chryet, Ltvaya, Macarsta, Maeoya, Mesa, Mısır, Moğolsta, Molova, Njerya, Roaya, Rsya Feerasyo, eegal, ırsta, lovaya, loveya, a, Tayla, Türesta, Uraya, Uraya ırı Özer Chryet, Veezella B gü 23 Nsa, ya Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı! Pe güü ayra yapa er? 88 yıl öce gü ara a Türye Büyü Mllet Mecls rl Osalı İparatorlğ 1 üya savaşıa ye çııştı lez İglzler, Frasızları, İtalyaları ve Yalıları şgal altıayı Mstafa eal tatür 19 Mayıs 1919 güü as a çıara rtlş avaşı ı aşlattı O, halı esteğ olaa ücaele azaılaayacağıı lyor Halı seçtğ teslclerle e e yöetes geretğe aıyor B yüze yr ört r tarafıa seçle teclcler ara a toplaasıı ste 23 Nsa 1920 güü 115 lletvel ecls asıa toplaı Baı öüe üçü r açılış töre yapılı Böylece Türye Chryet teeller ara a atılış ol Mllet teslcler o gü l ez toplaıları yapı ş rtlş avaşı Müzes olara varlığıı eva ettreter O yıllara üle şgal altıa ve yol çe olğ ç l TBMM ası şe ço farlıyı Ye Tür evlet l lletveller r ola getrtle tahta sıralara otryor Ba gaz laasıyla ayılaıyor, soayla ısııyor Top sesler ara sealarıı letre le llet teslcler yılaa çalışıyor Oları çalışalarıı te aacı varı: Egeelğ ya yöete yets ayıtsız şartsız llet olası Mstafa eal tatür 1924 te TBMM açılış tarh ola 23 Nsa güüü ayra olara tlaasıı ste B tarhte eş yıl sora a ayraı yarıı üyüler ola çoclara arağa ett rtı her yıl TBMM rlş yılöüü çoc şelleryle tlaaya aşlaı 1979 yılıa se Türye Chryet alalı ayraı tü üya çoclarıyla tlaaya arar ver O yıl 6 ülee çoclar gel Her geçe yıl sayı arttı rtı 23 Nsa ı üyaı hee hee her ülese gele çoclarla rlte tlyorz M safrlerz göüllü alelere r hafta alıyor, ülez geze, salarıızı taıa fırsatı lyor 23 Nsa şelğe sergleler hal aslarıyla ve gösterlerle zlere e ültürler taıta şasları olyor B çoclar her yıl ayı rüyayı le getrp ülelere öüyorlar: Tü salar tıpı çoclar g sevg ve arış çe yaşası Yeryüzüe hçr çoc ağlaası Tü üya çoclarıyla rlte ha ettğz g sevg ve arış ol r üyaa yaşaaız leğyle 23 Nsa ıız tl ols 7

5 Nsa 2008 resıleye: halıe esı yaza: selce yüsel arvas atasözüü l yğza alııza talar zaaıa çoclar pe lglyş İsalar era ettler şeyler çoclara sorp öğrerlerş Çoclar eree e ol, e tt, her şeye haerar olrlarış, g r üşüce gelelr Ve sözle saı l alıa gele atalarıızı çocları övüğüür slıa ş aslı hç e o aar grr verc eğl (arılaca güceece yo aa) çıcası atalarıız üç eleyle ee steşler, Gzl şeyler çocğ yaıa oşa ya a oa göstere O çoctr, alaaz, ger herese söyler e e sora pşa olrs Yo e öyle eeşt Çoc şte, yrş! slıa ee ste! yol o a eree çıtı?! g sözlerle r üzelteye çalışırsı E ys aşta ayağıı e al Çocğ yaıa her şey ortaya öe ya a olr olaz laf ete B atasözüe alaığııza göre çoclar lgler paylaşaya ço eralıırlar İsterler e ller heres ls a aze azı şeyler yalış yere söylerler Ya a söylee steler aşa şeyr e, üyüler oları yalış alar Öyle ya a öyle haer ayağı çoclarır Brazcı gıılaırlarsa hçr yere yaayacağıız lgler ortaya öerler Nasıl ı? yel arşı oşz 16 aylı eeğ sze ıraıp alışverşe gtt (16 aylı eeler yürüyüp etrafı ağıtata sta olalarıa rağe heüz ta olara oşayı ecereezler) Br saate yaı ee sz evze alı B araa o oyata sz ve 3 yaşıa üçü areşz görevy ez e sr rzler eşlğe sz zlyor Beeğ gtese yaı aşıa el r aza (!) gel es o alaya gelğe afasıı arasıa yrta aar r şşl varı ez aşıa geleler aese alattı a alattıları gerçete raz farlıyı (Ta sz gözüüze açaı) y, şeer e z üçüle oyyor Herhale z oyca araasıı se afasıa vrş Ne olğ ta alayaaı Bz fala oy hee aa şşt arşı oş ylarıa üzülür a yapaca r şey yotr Ta aeze teşeür ep eeğ ala ç hale yapar sz alııza öel r lg gelr Hee r ayılata stersz: ec areş vraı O afası üşüce şşt ez sa ye öğreş g şaşırır Br yaa a eeğ verp aha fazla oşaa sz çer çeeye çalışır aa üştü ü? Be far ete areş vr saı Tüh Hay llah üşüş Be yalış üşüüşü ee z olayı ayılataya eva eersz: Ha o tele ya O zaa üşüştü O yor ae oş aıı gözler ısılır, aez oryla açılır ec, e ttre O a eree çıarı? Çoc şte, y yryor Büyüyüce yazar olaca herhale, yere aez r rtaraya çalışır a sz aşııza geleceler alaaa oşaya eva eersz: Ha areşe vr ye ttr ya ae O zaa üştü O yor B öreğ evaıa oş aıı olları sıvaır, aez saçı raz yolp, yüzü çzlelr (Ta eğ g saece r öre üçüe e aşıa geleğ ç olayı etaylarıı ta vereyor!) a saırı öreğ aarı a ataları e ee steğ açılaa ç yeterl Herhale artı oy ta olara alaışsıızır Eğer hâlâ alaaıysaız e ys yazıyı aşta oy (Ço yorl, her şey terar alataca hal alaı) ee steğ alaıysaız sze söyleyece so r sözü var: Gelece sayıa terar rlte olcaya aar gıılasaız a llerz her öüüze gelee alatayı, se aşıı ere soayı! 9

6 Nsa Be Nasre Hoca, o ol y süar a e ç şeller yapılacaış, 800 yaşı tlaacaış Ço tl ol, ço heyecalaı Hazırlaı, z yollar aştı; r e gel süar a arşıa cüesyle, avğyla hatta eşeğyle Nasre Hoca Blese olğ; e e aırı oa Şöyle r atı; pe e heyetl ryor, sürel gülüsüyor Ne e güzel talt etş e! ağıa atı, sola atı; Braza sahee çoclara oylar oyayaca eler, e e saloa r yer aptı Br alaalı, r alaalı; oltlar olş, geleler ayata elyor llah ı aa ı zzet ltfat, aa ı hayralı Ço yglaı Mera eersz ye söylüyor, e tel- ıyafet oraayı Hç ger y, avla, cüeyle, süar Beleyes ltzae ültür Merez e e prograıa çarıla; alışaasa a gy sz g, öel ola ortalığı arıştıraa ta Öce şeller üzeleye süar Beleye s Beleye Başaı Mehet Bey oğl oşt e haıa; e e güzel şeyler söyle Utacıa yaaları ızarı rasıa hayatıı alattılar; o güzel güler gözüü öüe geçver ere sıra gel oya Be güel oşalarıı, sorla sorlara verğ cevapları fıra ye alatıyorlar ya yıllarır; şte o fıraları efes veree ara araya oyaılar geç çoclar sahee ahee Nasre Hoca o aar y oyaı, e e seyreere Hay llah, e güzel şeyler söyleş Nasre Hoca ey-! ver ora a ee gülü ta Tyatro oy tce e rolü yapa ş zatla taışsa, Be e güzel talt ettz ese, ye üşüü aa Yo, yo ee lazı, sora r arışılı olası yere vazgeçt essz seasız, saloa ayrılıre, r sergye taılı gözü Taılayaca g eğl aa, r resler yapışlar apı aar 50 ye aar sayı, gers sayaaı artı O aar res var serge llısı plls, üyüğü üçüğü, sl oyası, r oyası İsa e yüzüü 50 ez arşısıa görüce r thaf olyor ergy Bağcılar Esar olej e oya yavrları hazırlaışlar Br e pao yapışlar; hayatıı alatışlar, sözler yazışlar, e ç e ço zahete grşler ltzae ültür Merez e ayrılıre o aar tly alataa; gözler ol ol ol, r hüzüle sorayı eş, gülüreler ağlaaz ye! B sevgye göül ü ayaır Nasre Hoca ze yglarıı alattı, z e o ç r l artı hazırlayıp, e fırasıa yer ver sayfalara IREN Nasre Hoca r gü yol earıa es yııyorş Yola geçe araaşı hocaya: - Hoca ey yıaa ölür, eş Hoca alırış eteş ve yıaış raaşı öüşte hocayı terar yol earıa görüş a e ölüğüü far ece: - Hoca e sze eye yıaayı ölür ee? eş Hoca a: - Be ey yıare öle sıare ölü, eş Y TNE BEN E OLYIM Br gü Hoca eşeğ ayetş raaı yer, soraı sa ıraaış a e olşsa olş, laaış eşeğ Otrp ere yaaca yere, hale e şüreteye aşlaış oşları: - Bre Hoca, caı sağ ols aa, etcee eşete ol, şüreece e var a? eşler Hoca cevap verş: - oşlar, e şüretey e, ler şürets, ya e e eşeğ üstüe olsayı 11

7 Nsa 2008 arışı etler r hâye olştraca şele sırala Naraları çe sırasıyla yaz 1 r e aar aıllı ve yarısever tsah seğ araı üstüe ıraıverş Ve seğ tsahı r üstüe orp o yee ç hareete geçes elere 6 2 yaza ve resıleye: sea caeır 5 acı tsaha o r oy oyaatır Gülere r gü yaraaz ay göle r tsah görür 4 May şaşılı çe tsaha aaalır 13 3 Uzata aalı oyca seğyle o aırıp, seğ yttta sora şele şele gres zlee r hayl eyfl olacağıı üşüür yaraaz ay Tsahı asıl ızıracağıı üşüe ay alıa r aa parla r fr gelr a h r a a ıız t s a h l a l g l l g l e r s ay f a e 7

8 Nsa 2008 resıleye: tolga aoga - yaza: ılger çorl alatacağı hâye e r asal, e r fle alıtı stel hâyee alatılacalar sz olğza aha farlı yapayaca ze te r hâye alatıyor E öel eles çzg ola te r hâye Her şey aşı ve soy çzg Hâye trğe ee ısrarla çzgyle aşlaığıı alayacasıız a öyü öyle olay teyece! Ta sz altı aratere re ez lcaya e B hâye çzg ortaya çıtığı reherl erse eğl, ço öcese aşlaı Öyle gerye gtt öyü, te r çzgye aar zaı 5 şese r ateat ehası e sayı oğrs çzyor yı ol 5B sııfıa r l lc e ölü - 1 Ol ezel rapler rrler ya gözle süzere orta saloa greye çalışıyorları Br ol yalışlıla ğer şee r öğrecye sürttü? a llahı vealı g açışıyor Müür Feza Bey ollarıı araa avştrş azarayı seyreyor Hay aayı görey sz ş e yapacasıız, er gy Reherl hocası aıllı r aaı 3 şe lerler r araya getrrse 3 sııfı arasıa sor çözeleceğ lyor a göz arı ettğ; lerler yerler alayı eleye aşa şler e olğy Ve leğ şey, hâye çzg olştrata aret olaığıyı oferas salo tılı tılı 3 şe öğrecleryle olşt Her afaa r ses çııyor raa laf atalar, alay ep olay çıaraya çalışalar a yo eğl Şeler sııf aşaları se hee ayağa alıyor ve olayı üyües egellyorları B ğer şelere saygılarıa eğl araa üşalığı a r ralı olası geretğe aıları ç yapıyorları Reherl hocası slayt perese yalaşı 200 ele yasıttığıa hç se eler olğ alayaaıştı eleler Ras Bey eraa görüler elelere elere e yaı lları eley seçeleüyasıı satırlarıa sayısız çzg arasıa gezyor 5C şese se araaşlarıı çeştl o şellere çze r ressa varı Ollar yerl yere llaılığıa şze yarar a aze sııflar arası çeşelere ra gerler B ola a öyle olyor B üç sııfı reaet (5-5B-5C) llere esta olşt ororları rrlere ar eyorları azara şese r B şes öüe geçs şe ara lstese alııyor ve geçtğe geçeceğe pşa olyor Gerç ola avga gürültü olyor a alaşa a üü eğl 3 şe ezel avgasıa ala Müür Feza Bey; - Mae rrz göreye tahaül eeyorsz o hale a öyle her hataıza r araya gelecesz! eşt Br araa laya atlaaaya saları ayı çatı altıa ttata aha üyü r ceza olaazı elette r steğe r ateat ehası ola Ysf sayı oğrltsa, l lc ea rh erller yasıttığı satırlara, ressa Ere se çzğ aratürlere ayı eley görüşler ÇİZGİ Reherl hocası eleler toplaığıa tah eteler r şey ortaya çııştı ç şe ler farlılılarıa rağe orta r otaları olaleceğ görüştü Hayır hâye öyle eva ete B reherl hocası Ras Bey terch olr Göstere steğ şey ta olara olsa a hâye öyle eva eeez Ysf yüzü sre ıpırızı olş r hale salo ter ett Eraa oca elee üç ş ışıa ayı eley seçe r se aha asıl olazı stel asıl olr a e araaşlarıa ryle eğl e, o şelere ryle ayı eley seçer rıa ea şler gıcıratara otrğ yere rahatsızlığıı ell eteye aşlaı h ş Ras Hoca ever es aa r e ş arıştıra poltalarıa 15

9 Nsa 2008 Nsa catı Yelz, ea ı sııfı araa vrğ, o caa ostlarıyla orta lg alaları olştraya aşlayaleceğ söyleyp ryor Fat, Ysf sııfı sattığıı alatıyor ııflar hareetleş, olay ızışıştı slıa üç ş e aşıa er gzlce araaşlı eyorları Mee üşa lafları a safsatayı h Fat l ayarı hç yot Ber, Ere Ysf ve ea le reherl ers öcese e ca ost olğ hatta seeple so zaalara ateatğ aar yye gttğ, çüü Ysf o çalıştırış olaleceğ alatıyor stel resler e eğ g aes eğl ea yapıyor İşte hâye, Müür Feza Bey gzlce ve ssce yglaığı r yötele çzg üzere rglaaya aşlaıştı Br öğle vat yeehaee yalız ıraıla üç şe üç aşaı ayrı yerlere rrler sratıa aaa yeeler yyorları ere Ysf gözü öce ea ya sora Ere ye taılı İşte ütü ları sorlları oları Nasıl olr a araaşlarıa z vereş ve her olay çıtığıa oları ayata rtarıştı ea, Ysf ese atığıı görüce aşığıı asaya çarptı ve hışıla asaa altı Ere, Müür Feza Bey hızlıca yeehaee çıa ea ı arasıa o eşhr alaycılığıyla atığıı görüce her şey alaıştı Hâye sorls elly Pe asıl ortaya çıartacatı Ere artı es r arar verşt B reaet tes ç eğl, sorly açığa çıara ç ğraşacatı Eğer ç rapleryle ş rlğ yapası gereyorsa a yapacatı Ol çıışıa öce ea yı sora Ysf ola çet 3 çzgl hâye a sorası he eleryle he araaş saılarıyla he e üşa al ettleryle grştler ücaeley alataca Blara re se e varsı e la ç o Merhaa; Be özcü vcısı z ç ye sözler avlaı açasılar ye avlar avlaaz hee yazı Mera eerse oları, r aı L, ğer IR- MIZI Blar söyleşler farlı aa alaları ayı ola eleler Öğretelerz olara Eş lalı eleler erler Ş sözcü avlaa sırası see şağıa elelere r, söyleşler ayı aa alaları farlı Öğretelerz olara a Eş esl eleler erler İpçları avlarıı yazığı ete Baalı e aar y r avcısı, se e gözler ve laları ı ağı? Hay saa rastgele Pazara üştü yol r ağıı pazara E ço ağıra pazarcıyı atle lyor Bağırıyor avazı çıtığıca - l al razı var, al al ela var Pşa olrs alazsa, gel see al Yalaşıp yaıa alıyor elayı ve razı araa yaalıyor hee avıı Pazara üştü yol r ağıı pazara E ço ağıra pazarcıyı atle lyor Bağırıyor avazı çıtığıca - ırızı ırızı razı var, ırızı ırızı ela var Pşa olrs alazsa, gel se e al Yalaşıp yaıa alıyor elayı ve razı araa yaalıyor hee avıı Pe se yaalayal avıı? Be esleğ avcılı Ne ş avları e alı elelerr e avı: ay say tez, vıa güç yetez, Ye e ü hç tüeez Yazı görür or, ö z yar ler Gözü lağıır ağı: Ye r s ö z yca at eslr, Oları ö rt açarı Hee avıı yaaları, açası ye yaalaılarıı yazarı vazgeçse Hele o oşası yo y Hatırlaıça laları yaıyor - 3 şe her öğrecs e özetleye farlı r ele seçt Görüyorsz her rz farlı calılarız İstelerz, üşücelerz, lglerz farlı a r yaa (ah şte rası) üç araaşıız g farlılılar çe orta yalarıız a olalr Eğer rlere r şas verş olsaları (Şas ı? Neler yor hoca?) orta lg alalarıı geşletelecelere ve ço y araaş olalecelere e (rtı gerye öüş yo!) B reherl ers her şey aşlagıcı ol Ba sora 3 şe çlere ortalığı hazeeeyecet 3 şe 3 ler eler gzl r oy çe ollarıı alaışları Yerler ala steye 3 ş se oş raya- resıleye: see ayı yaza: yaseı altıgües

10 Nsa 2008 Tsahlar sıca ölgelere ve atalı earlarıa yaşar Uz, yaa ası yrları sa üre vazfes görür Yrtayla çoğalırlar ıyıa r lta açtıları çr çe 50 aar yrta yrtlarlar Yrtalarıı üzer la örtere yaılarıa elerler, aze süre 3 ayı lr layacağıız ço saırlı ve yvalarıa üşülerr resıleye: sea caeır yaza: zeyep teızler Yrtalar ç açtıları çrları ço hassas o r egeye göre seçerler: 30 C B çra ısı hçr zaa 30 erecey geçeelr Yosa yavrları hayatı tehleye grer e tsah her zaa çrları yer a göre seçer Tsahlar güüzler ler, çoğlla gece avlaır Gözeeler ey olğa gece e y görürler Balı, ş ve sya gele eeller özellle gece aha atl olaları gerer Çüü arıları aç ola tsahlar olara pe araaşça avraazlar Tsahları öürler ereeyse 100 yıl aarır 23 türü lr ve aılaz yüzücülerr araa vüctlarıı zor taşıalarıa rağe sa ço y yüzerler Gözler, laları ve rları aşlarıı üst ısıa lr a yüzere rahatça etraflarıı görür ve ştrler Bazı şlar tsahları açı ağızlarıa çeee grere artı etler ve aağa yapışa sülüler yerler B şlar tehle aıa tsahları çığlıları le yarırlar Tsahlar ğer hayvalarla pe araaşlı lşs raasalar a şlarla ço y alaşırlar Hatta r ev ortalı rları le söyleelr Yer ısıaya aşlaığıa ş tsah yvaya s sıçrataya ya a serlğ sağlayale ç yvaı üstüe çe yerleştreye aşlar Her şey yavrları güvele gelşeler ç Vüctları es pllarla örtülüür Ne gelrse aşlarıa o güzel plları yüzüe gelr erse çata, avl ve ayaaı yapılır B yüze ol tara avlaılırlar 19

11 Nsa süar ı Âşıları Bağlaa rs açılı Geç âşılar atıştı Br la verel aa Baalı ş e yaa Özgül Haarat aı ı g haaratı Bağlaayı çalıca Heres oyatırı Erah Çoa ır aı ttı saata aı İ ayı çe Blara taş çıarı ı ezer Haarat sıl raa haarat Bağlaaı hası ee ğerler alır at ı erar tar Yara e rtar B çocları aha Pşelere ço var O rsları ralıı Beleyez açtı ze Boş zaalarıızı eğerlerel ye Gelyorz raya Bağlaayı çalaya Öğre az zaaa Yaşası het Hoca ÂI: za, saz şar eetr Âşıları geçş taa 16 yüzyılı aşıa aar zaır Âşılar oservatar ez eğllerr Br sta âşığı yaıa yetştrlrler Âşı eclslere, ahvelere saatlarıı cra eerler Âşılar yar yar gezere görüler, yaşaılarıı alatırlar azları a ara foa e lyle e olp ttğ alatır Haftaa ört saatte Ba eler yapılırış Gelp göreler le Şaşırıp a alırış G Yaşası eleye çtı zlere ca Yo artı sayese oalara çalışa BGLM: öves ağaçta oylara yapılış, üç çft tel, z sapı ola r sazır Tür hal üzğe llaılır B r e üğülere llaıla, fşe taıla acasıı oğl varır Oa a eletro ağlaa er üğü olğ üç soa öteye yraya yarar BİZİM ÇOCULRIMIZ a Yaptığıız az le eva eeceğz hep Brlte eğleeye TIM: şıları ecerler, lgler göstere çr Ya r çeşt söz yarışıır E az âşı arşı arşıya gelr Meclste la saygı r ş aya ele zeler söyleesyle atışa aşlar Bazı âşılar he çalar he söyler Bazılarıysa öce yeceğ er arıa a sazıı oştrr azı rlo, rlo, rlo g ağeler ortaya öüce sıra gelr ötee  21

12 Nsa 2008 Ese top rğ yere r tta tüy - aa ço taıı gel- ve r parça çar l B z ahçe toprağıyla ayı olğ far ett şa hava ararıca ahçeye çıtı, aca öpeğz - araa o a e r parçası- pa ele rtl, heyecala oşaya aşlaı Ve e e üştü (Mz ağ e aar etl olğ a öğreş ol) yaza ve resıleye: ce ılge Merhaa! Be aı Ta areş Gölge le r eetfl üros raya arar verğz gü l osyaızı a açış ol Baaızı ze alığı top ayı gece ayol B esraregz r çözeye ve hırsızı laya z çota hazırı Ve elller toplaaya aşlaı aece pergel llaara sçl root res çıaralrsz Çarpılar are erez, ırızı es çzgler yarı çapı Tü areler esştğ yerlere atle aı çlya ar öel r pc sz elyor Heyecalaa pa top l aha sora ele eraer üşe fotoğraf aes çetğ fotoğrafta özel r yötele r root res çıarı Bell sçl o aşa ahçeey ve steeyere fotoğrafıı çeşt Ta ğer elllerle e ütüleşyor çl ve ee öyle yapıştı? 23

13 Nsa 2008 resıleye: ala özer yaza: yaseı altıgües Hey araaşlar, sz e e g ışarıa oy oyaa steğz hale eve alata; eve e hep ayı oyları oyaata sıılıız ı? Be alıa hara r fr gel e oyz ez lalı, ralı sora a oyayalı Ne, zor yorsz? eeee r şey eey caı Baı! Her eve olğ g z ev saloa a ocaa r halı var zere e ört üyü are Be arelere r oy hazırlaı, gerç te aşıa oyayaıyor aa ols Be oy r, eve l gele çocla oyarı artı z ısaırış g olayayı aa oy ço zevl ayılarla arası y olalar ve hafızasıa güveeler eslle aa atılacalar slıa oya a atılalrler Ta ele eğl, le olacağıa eler arar verrler Ye e r tavsyee layı; öce areşzle aşlayalrsz Braz pştte sora sııf ya a ahalle araaşlarııza telf eersz Oy ç e gerel? Halı ve halıı üzere areler çzeleceğz r âğıt, ayrıca r ale ta Br e zaa ayarlaa ç saat yeterl İl grplar hale steğz aar oyayalrsz Hatta trva le yapalrsz aha olay alaşılsı ye asıl oyaığıı alatayı stersez Gerç steesez e alatacağı, el sora stersz; hazıra ls Be âğıa halıa areler şel çzp, olara farlı raalar yazı -B araa oyaa ç r araaş l ta- Evze halıı eseler farlı olalr, are sayısı farlı olalr; ols Öel ola ayala asılaca üyülüte r ala olası Oya aşlayaca araaşıa ısa r süre raaları gösterp hafızasıa ttasıı söyle- Be raaları yarıa görülerz, e raalarıızı r zahet ez seçersz- arşıa oyc raaları ve yerler yce ezerleel ; e oa ara araya raaları söyleğe raaı arşılığı ola areye asals B eetr, e ara araya sayıları söylere, araaşıa halıı areler üzere ara araya zıplayaca Braa öel ola zıplaası eğl, oğr yerlere zıplaası Be 9 eğe araaşı oğr aree zıplaı, e 7 eğe ye oğr aree zıplaı aa 1 eğe yalış areye çca elever Ya e azaı oy; ta şl B araa ta 2 aa oyca oğr arelere sıçrasayı, sıçraa sırası aa gelr Be e yaparı leyor, heüz alayaca fırsatı olaı aha l tra eve gte zora alı araaşı Öevler varış yarıa Be e yazıyı trte sora aşa r araaşıla oyayaley t eyor Ve ş zaa eselese ger öe styor Ya ş 2 aa eselese, aslıa esele eğl UM UM UMBR HNİ NEREE PR YLŞ BENİM YNIM İYECEĞİM VR N PRNL OYUN LN YENİ BİR OYUN BULN ŞU GELENLER OYUN MU? BU BİR YENİ OYUN MU? OYUNLR GİRİ ĞIL ÇOBN BŞLI YMY e oy e rğ g -ya e alattılarıa sıırsız hayal gücüle ye rallar eleğ gsürey e e ayarlayalrs a ee sürey ısa ttp, rae z tta şele eğl yaptığıa hayal gücü eez çüü ürey e ayarlaığı g tr sayısıı, ya a olştracağı l grp sayısıı a ye e ayarlayalrs Be e oy r, se e ye lavelerle e oy ralrs a tavsye oy ve ralları e olrsa ols, öce alee ryle test ete areşler hag güler ç! B araa aşağıa sayışa a saa heye ols aa sayare hle yo! 25

14 Nsa 2008 resıleye: see ayı hazırlaya: eel ıal alshawa 27

15 Nsa

16 R BELEİYEİ 30 zler ç çalışıyor, zlere laşıyor! OT YŞYN HYVNLRI H İYİ TNIYORUM RTI! alı güü olza r telaş, r telaş varı; sorayı ıra z ola gelş; y haer! Geçtğz aylara re l Fat Ceesoy İlöğret Ol a oya araaşı Mrat, sıra sze e gelece eşt İşte o sıra gel! Br Veterer aca le -esyle taıştı aı ıtı Uçar ış-, oa Hayvaları Göüllüsü r teyze -o a aı yşe oğacı yış- hç yaığıız şeyler alattılar ze Taa, soata yaşaya hayvaları her zaa görüyorz aa olar raaşlar avetlsz! 4 süar Beleyes Blgevler 23 Nsa Ççeler Çoc oros oser Tarh: 24 Nsa 2008 aat: 2000 Yer: ltzae ültür Merez 4 17 Mayıs 2008 süar Beleyes İlöğret Olları Follor Yarışası Yer: Brha Fele por alo haıa ço az şey lyorşz Olara asıl avraılası geretğ öğre Başııza yalışlıla r aza gelrse! ye - r ısırı g- z haıa lez gereeler ve ısırıla ra yapaız gereeler eler; heps öğre yrıca hayvalarla laşa hastalılar haıa a lgz var artı İy sıra z ola gelş ıra her a sz ola a gelelr! alı gülere at e ece Oca ayıa yaa eleyez- z eleyez süar Beleyes, lyorsz zate aa ye e söyleyey- veterer acaız ve göüllü teyzezle olları ve öğrecler lştryor Veterer acaız ve göüllü teyzez ta 31 ola lacalar; r ısıa gttler, r ısıa geceler Bece teşeür etey tayı olara he o aar yorlyorlar z ç, he e r ol şey öğretyorlar ze Be olara teşeür ett, ta eleyeze e ĞLI TRMINN GEÇTİ, BENİM LBİM GMBR GMBR TIYOR! İlere hastalaaa ç, şe at ete gereyorş otor acalarıız ve teyzelerz hatırlattı ze, r tarafta z ayee eere Öce for olr, yapare aa raz yorl aa hç ses çıaraı ağlı yavr, her şeye öel! e, r Fora özgeçşz, eslee alışalılarıız, fzsel atvteler ya sporla lgl sorlar varı süar a 25 löğret ola yapıla taraaları see alzle lglyş alz ve aarlarıızla lgl hastalılar eğer eree far elrse, alelerz yarılalr, lere yaşayaleceğz sorlara şe çözü üretlelrş B taraalara yaet, olesterol ve oezte tetler yapılı B araa e e r hayl eşele yaet şeerle lglyş çüü Be e ço şeer yyor, acaa sor olr? ye üşüü aa Yalış alaışı r, yaet eğerse aıa şeerle lglyş, oa a r sor yoş Böylece çe e e olğ 2500 öğrec sağlı taraasıa geçş ol Beleyez ağlı İşler Müürlüğü ve Marara verstes aryoloj al alı şrlğ le yürütülüş çalışa, lgy e ye z tet ee otorlara öğre Ne ço şey lyorlar! Nsa 2008 ÇO UZLRN GELİ; GEZİ, GÖR, ÖĞRENİ! Haar e çıtı yola, raz yorl aa soa gel İstal a süar Beleyes, süar et osey Geçl Mecls avetls olara İstal ayı Ta 49 öğrec aşarılarıızı öülü olara, öğretelerzle rlte İstal a ağırlaı Yoğ r gez prograıız varı Topapı arayı, ltaahet Ca, yasofya Müzes ve Matür ü gezp, a Meeres ve Trgt Özal ı ezarlarıı zyaret ett Br e üstüe oğaz sefası Beleye persoel zle yaıa lgle, r eğz eteler Ço safrperverler şa a Yavztür Nyaz ayı ültür Merez e ostl ve ayaışa Geces e atılı süar et osey Geçl Mecls Şel ye tap öprüsü apayası ve se Yo ereğ aşlattığı Şel-ğaçlı öyü e İlöğret Ol projes haıa ayrıtılı lgler alı B haerler z ço sevr Şel ye öüğüüze projeler araaşlarııza alatacağız E, olar a e az z aar seveceler B araa z ç üzelee gecee e e hssettğ ygları atarıp, orgazasyo yapalara terar terar teşeür ett Ve r ez aha, süar et osey Geçl Mecls e teşeür eer: B araa z tayı; z sz tayacağız çüü 31

17 s Baısı süar Bölü -1 Ço sıca r yaz güü güverc Na ve artı Pa İstal Boğazı ı üzere çyorları Heeeey Na! Be ço ssaı! Nsa 2008 Pe çeşey yaptırış? resıleye: haı özay yaza: efıse atçaarlar Be e! Hay gel! Ş aşağıa çeşee s çel! Na at et! Oraa r e s çyor Yaıa ayrıla Taa taa Görü Bz ş tarafa gel H! Nefs! y taı ço güzelş Öyler! Be her saah raya gelyor Braa arıı oyrp s çyor Çüü e lağı eltr e ları eree lyors? Ha aayı! Neres el? ıllı öyle ee stee yor e her şeye haer olr Heeey r! Ne yapıyors! O gerçe gül eğl O erer stasıı üyü saırla şleğ gül lta 3 het, aes Gülş Vale lta ç yaptırış aaa! Ş eyaz gül e güzel! Br aayı asıl oyor Merer? 33 Osalılar ço güzel çeşeler yapışlar B a olara r Merer ya Merer ço güzel r taş Ustalar o şleyerere çeşt çeşt şeller yapıyorlar aaah, ah! Ta alaıyla taşı oştryorlar

18 Nsa 2008 Ha e hç ses yyor Taş asıl oşyor? Ş yeşl üzere sarı sarı yapılış şeyler e pe? Yaa, öyle eğl! Ya asıl? Taş üüz r şeye şte öyle güzel r çeşe olyor H alaı Hay gel, raz yarıa rp etrafa aalı Nacğ Oa hat eyor Ya güzel yazı B yazıyı yazalara a Hattat eyor Hıh! Ne varış sa Olar güzel yazı yazıyorsa, e e güzel güzel çyor Na! Bıra şaa yapayı a ş alaalığa a 34 rsaa! Ne yapıyors Ş ütü argalar saa güleceler Na le Pa çara çeşe çatısıa olar Ha ha ha! Ha ha ha! Şa aı hâlâ üyüeş! Taa taa ayıyor Ş söyle aalı e aıllı araaşı B çatıyı a erer stası ı yaptı? Gerçete ço alaalı İsalar, eler, öpeler, z g şlar hep raya s çeye gelyorlar B çeşey yaptıra e üyü yl yapış Baze herese yl yapa ç sa olası gelyor Ypp! Braa aya ço güzel Hayır ta B rş stası yaptı Öce rş ısıttı, ce taaalar hale getr ora est ora a parçaları r araya getrp çeşe üzer örttü Ya o a rş oştr Yaaa, şte e süar a e ço güeş atışıı sevyor a her yer, altı rege ürüüyor Hey! Güeş atıyor a azara ço lgç Be güeş atışıı her yere sevyor Çüü y vat gelyoooor! 35 ayılır aha oğrs örtü r eele yapıla çeşey güeşte, yağra ve ara oryor yı zaaa s çeler yağra ıslaıyor ve ço geçee hava ararı İ ş 3 het Çeşes arıa ağaçları allarıa re op yya alılar

19 resıleye: tolga aoga - hazırlaya: selce y arvas l aalı se s? Ne aar görgü lüsü? Br restoraa araaşlarıızla yee- tesz Masaa araaşlarııza r ağzıı şapırata şapırata yee yyor Çıarığı seste ço rahatsız olyorsz Etraftaler e rahatsız ollarıı farıasıız Ne yaparsııza Off Yeter! Şapır şpr yeeğ rza getr es ş ses, yere o yarırı Etrafıalere far ettree araaşıı yaraı r yol lr c raaşıı çıarığı sesler yazlıta gelr Ha r oy oyayalı ğzıı şapırataı ağzıa se grs! yere r oy eşlğe araaşıı yarırı raaşıız ısrarla r oa yalış lgz olğz söylüyor z se llerz oğr olğa esz Ne yaparsıız? a Eee afaı şşr Boş teee g ses ço çıaya aşlaı se, ye- re söz alaşıa grer e oğr lğ söyler İatlaşırsa üstelee c Ha ozz ışarıa paylaşalı, yere o üelloya avet eer avete ştra eerse araa aaa açarı oy apata ç fr eğştrş g yaparı a asla e lğe vazgeçe Tılı tılı ol r otoüste otrara yolcl yapıyorsz Otoüse hale r haı Ne ız? yaparsıa Etrafıa aarı Brs yer vers ye eler Yer vere olazsa sortara haıı yere avet eer Haıı a yacağı çe Böyle r arıla e ş var soata Otrs eve, er c Teyze arııza yastı ı ee? Beese yere otralrsz Yastısa sra aayı, er Hç üşüee haıa oltğa otraleceğ şaret eer raaşıızı yüzüüze arşı yala söyleğ far ettz Ne yaparsıız? a Oa yalacı çoa hâyes alatıp ers çıarasıı eler O yalacılıla sçlaa yere Herhale yalış lyors Blğ aarıyla şöyle şöyle, g cülelerle her şey farıa olğ ell eer c B yalaıı her öüe gelee alatara o rezl eer Vay, e e ye r aar üyü yor, yere yala söyleğ alaığıı a eer B C 1 sor sor sor sor sor sor Nsa 2008 Telefoz çalı arşııza ş eğerse yalış ara çevrş Ne yaparsıız? a arşıayle sohet r ee Yalış arayış aıra ç araı yeyors ta e gler y taırı e, yere arşıa ları sçc Yalış ara olğ söyler, y güler leyere fo apatırı tele raığı şyş g avraıp arşıayle alga geçer oğ güüüze gele heyeler açıyorsz Br araaşıızı paette çıa heyes hç eğeez Ne yaparsıız? a B e?! laca r şey laaı ı? laşıla se yet heye getre eğl, pasta yee, er Beğeeğ hç ell ete Teşeür eer, heyeler açaya eva eer c Beğee ee aa, y! Bee a varı, yere ço a e olaığıı ell eer Oooooo, ş heyeye a rallara layı Be heyey ha eece e yaptı? er pa: Şaa yapıyor olalısı! Eğer cyse se ter eer üyaı e görgüsüz çocğ olara reorlar taıa grelrs Böyle eva eerse r gü tez r sopa yyelrs yağıı e al Bee söylees pa: Görgü rallarıa yğ pe söyleyee aa zp r olğ es at et e şaa yapacağı ere aşıı elaya soa pa: Öre gösterlece aar görgülü olasa a gelşeye açısı Braz aha gayretle parala gösterlece aar görgülü r çoc olalrs pa: Terler! o erece görgülü r çocs e alıa, se yetştre aa aaı a ellere öpe lazı 37

20 Nsa 2008 Ha BlBaalı frey Bl Olayı Çöz 38 ele vı Cegz Cevap e hale r çoct Ta eleler üyasıa gree aar O artı Büyülü eleler ralı olara görüyor e Her efasıa r harf eğştrere so eleye laşılalr? ye üşüüş üşüüş ve ortaya öyle r şey çıış İşte o se ç hazırlaığı r laca Ver es Hayat aya R R al R R R R R R R R R R R ev R R R Ble re Hızlı Blaca YNİ RELERE İLÇEMİZİN I FRLI ŞEİLLERE YER LMT N ŞEN BUNLRI YLY- BİLME 120 NİYEN VR İTEREN RŞLRINL YRIŞBİLİRİN BLIM NE R HIZLIIN UNUTM! RIĞIN ELİME Z BİR OĞRU ZERİNE, ĞN OL, OLN Ğ, YURIN Ş- ĞIY, ŞĞIN YURIY VE HER TRL ÇRPRZ ŞEİLLERE RŞIN ÇIBİLİR Bgü gülere ]P5 PZ2P Neree lyor? Elette tave yrıca ütü BÇ6#P güü oşyor e asıl lezs? Haftalar öcese 7>C$$P5BP progra hazırlılarıa aşlaı le stel z çocları e sevçl gülere He e BÇ6#P çoclarıı heps lglere r gü Ç$>3ZH03 farlı yerlere saf rler gelyor Bz sııfııza a zerayca a r saf r gel ı Gügül yılı ve güzel gü eeş Br 6H8P6 saahı güeş pırıl pırıle oğş ırlara ]H]3>$35 heüz ye açış ve 2P P5 es ye gösteryorş salara B eele aes oa aı verş oşre azı eleler farlı llasa a alaşalyorz B ço güzel r şey Öğrete sııfııza r zer geleceğ söyleğe şaşırış ve asıl alaşacağız r #P2P6X4#$P ye üşüüştü a hç e #$3 olaı Çüü o hç e #P2P6X4 eğl a ze r oşası ço lg çec Gügül ü llaığı elelere azılarıı yaza styor Blyor Z36 e oşre eleler heps oğr llaaı Bazılarıa şfreler var Eh oları a se l Nasıl ı? Elette Gügül ü llaığı >3$HZ3$35B36 yola çıacası Şfreler la ç saa o yarı eece Bz sııfça Gügül ü ço sev e se e o llaığı >3$HZ3$35B36 taıyaca ve seveces >7$P# gels Me = Z36 Necesz? = 63X38H6H0 aahıız heyr = 8P2P #H5 Başa üşüre = 2P P BÇ ZÇ53Z Vağzal = PQ0P$ Pols şöes = 7$H8 238H B alıra = 2C6C P$45PZ Çöre = ] 53> Gügül ü llaığı eleler l yğa e e raz garpseşt a era ete, se ç fa r sözlü hazırlaı İşte yarıa eleler Türçe e arşılıları E azılarıı tah etşt zate Necesz: Nasılsıız? aahıız heyr: Güayı Başa üşüre: laıyor Vağzal: Tre stasyo Pols şöes: Pols araol B alıra: lıyor Çöre: Ee 39

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI BM Birleş iş illetler BM kurul ası çalış aları Ağustos tarihli Atla tik ildirisi ile aşla ış, ihai kuruluş i zası Nisa de i zala ıştır.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI EDEDE VAY EEDE IESED VITIFICATI TEĞ E DDASI Dişild ftiliti oruma v dvamlılığıı ağma amacı ugua ooit a da ovarumu dodurulmaı ti o ılrda i ufur açmıştır ürşid Aş DEE, Dugu BA ACA, Fda TPA ÇEA, Burcu E, Aha

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz;

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz; Öre A. Bezer pe 40 güç ayağıı dayama süreler aşağıda gbdr. Geşlelmş reas ablosu oluşuruuz;, 4,7 3, 3,4 3,3 3, 3,9 4, 3,4 4, 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0,,6 3, 3,,6,9 3, 3,0 3,3 4,3 3, 4, 4,6 3, 3,3 4,4 3,9,9

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL

GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL Boşlukları elirli geç iş za a ekleriyle dolduralı. 1. Ders iraz ö e it 2. Öğre i az ö e evap ver. 3. Kardeşi iraz ö e uyu.. 4. (Ben )ev işleri i itir. 5. Biz dü öğle ye eği ye.. 6.

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS MTEMTĐK ĐM YILLR 00 003 00 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - HREKET PROLEMLERĐ Hız msaa verildiğinden süre de saa olmalıdır lınan yol : x Hız: Zaman : ir araç x yolunu hızıyla sürede alır Yol Hız

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER. Memur,Ens titü Sekreteri,M üdür

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER. Memur,Ens titü Sekreteri,M üdür B040 B040 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU A T S O A K A D E M İABA AAG Y I L I IIAK D Ö N E M E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I A( E Y L Ü L AfA R A L I K ABA AA AG A) A T S O A K A D E M İ O d a m ı z d a e ğ t

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

Şekil 1. Bir oda ısıtma sisteminin basitleştirilmiş blok diyagram gösterimi. 1. Kontrol Sistemlerindeki Blok Diyagramlarının Temel Elemanları:

Şekil 1. Bir oda ısıtma sisteminin basitleştirilmiş blok diyagram gösterimi. 1. Kontrol Sistemlerindeki Blok Diyagramlarının Temel Elemanları: Blok yaraları: araşık teler, rok alt ten rrne uyun şeklde ağlanaından oluşur. Blok dyaraları, her r alt te araındak karşılıklı ağlantıyı öterek n kullanılır. Blok dyaralarında her r alt ten fonkyonu ve

Detaylı

Cebir Notları. Kombinasyon. www.mustafayagci.com, 2005. Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com

Cebir Notları. Kombinasyon. www.mustafayagci.com, 2005. Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com ve ve n tane farlı elemanan oluşan bir ümenin altümelerine birer ombinasyon enir. n, r 0 r n olma üzere, n elemanlı A ümesinin r elemanlı altümelerinen her birine A ümesinin r li bir ombinasyonu enir ve

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci FORMÜ KĞIDI Fourier ısı iletim yasası T Newton soğuma yasası T Yüzeyin ışınım yayma gücü 4 T Düzlemsel yüzeyler için iletim irenci R i Düzlemsel, siliniri ve üresel yüzeyler için taşınım irenci R i Düzlemsel

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Geometrik Kombinasyon

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Geometrik Kombinasyon Mustafa YĞI w www.mustafayagci.com.tr, 0 ebir Notları Mustafa YĞI, yagcimustafa@yahoo.com Geometri Kombinasyon H er farlı ii notanın bir oğru belirttiğini biliyoruz. Pei hangi oğruyu belirtiyorları? O

Detaylı

ALFABE A B. Aşağıdaki alfabe trenini ok yönlerini dikkate alarak tamamlayınız.

ALFABE A B. Aşağıdaki alfabe trenini ok yönlerini dikkate alarak tamamlayınız. Ad :... Soyad :... S n f/nu.:... /... ALFABE Aşağıdai alfabe tenini o yönleini diate alaa tamamlayınız. A B Aşağıdai sözcülede aç tane ünlü haf olduğunu önetei gibi utulaın içine yazınız. ben 1 esim güzeldi

Detaylı

KESTİM KARA SAÇLARIMI

KESTİM KARA SAÇLARIMI KESTİM KARA SAÇLARIMI Gülten Akın (Yozgat, 23 Ocak 1933 Ankara, 4 Kasım 2015). 1955 te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdi. 1956 da Yaşar Cankoçak la evlendi. Avukatlık ve öğretmenlik yaptı.

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i

İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i sa lık dışı ve a o ur kırı ı davra ışlarda ulu ula

Detaylı

- 10. (r) HARFİ ÇALIŞMA SAYFALARI HAZIRLAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1

- 10. (r) HARFİ ÇALIŞMA SAYFALARI HAZIRLAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1 - 10 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 2 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 3 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK A. 2. Aşağıdakilerden hangisi 2

7. SINIF MATEMATİK A. 2. Aşağıdakilerden hangisi 2 . Mee, şeilei gibi puanlanmış heef ahasına 2 aış yapıyor. Poziif am sayıların oluğu her bölgeye iişer o, negaif am sayıların oluğu her bölgeye üçer o isabe eiriyor. Mee isabe eiriği her o için o bölgeei

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersi Adı Öğreti Dili Anatomi TÜRKÇE Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin Türü Dersin Alan Kodu Ders

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

Đki Oyun Yaz Dnemi 22 Haziran 2011, Çarşamba Đst201 Đstatistik Teorisi Dersin konusu: Olasılık Hesabı

Đki Oyun Yaz Dnemi 22 Haziran 2011, Çarşamba Đst201 Đstatistik Teorisi Dersin konusu: Olasılık Hesabı Đki Oyu Yaz Demi 22 Hazira 20, Çarşamba Đst20 Đstatistik Teorisi Dersi kousu: Olasılık Hesabı - Çocuklar, Đstatistik Teorisi bir tarafa, istatistikçileri işi rasgelelik ortamıda hesap yapmaktır. Şöyle

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

ELEKTR K AKIMI BÖLÜM 19

ELEKTR K AKIMI BÖLÜM 19 EET II BÖÜ 9 ODE SOU DE SOUIN ÇÖZÜE ODE SOU DE SOUIN ÇÖZÜE. letken tel Teln kestnden geçen yük mktarı; q N elektron.q elektron T. - gra fğ nn eğ m y ve rr. T Bu na gö re;. ara lık ta, sa bt. ara lık ta,

Detaylı

Pr ot ein v e k alsiyum kaynağıdır. K emik v e diş sağlığı için önemlidir. Büyüme v e gelişme için gereklidir.

Pr ot ein v e k alsiyum kaynağıdır. K emik v e diş sağlığı için önemlidir. Büyüme v e gelişme için gereklidir. Pr ot ein v e k alsiyum kaynağıdır. K emik v e diş sağlığı için önemlidir. Büyüme v e gelişme için gereklidir. 2-3 su bar dağı süt ve y a y oğurt (350-450 gram) + Bir-2 dilim pe ynir (30-60 gram) 18.11.2013

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE A a düşü eyi destekleye, u görüşü okuru kafası da etleş esi i sağlaya yardı ı yargılara yardı ı düşü e de ektedir. Yardı ı düşü eyi ul aya yö elik

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Simdi Çok Kolay YAYINLARIMIZ

Simdi Çok Kolay YAYINLARIMIZ Sidi Çok Kolay YAYINLARIMIZ Öz alar İlkokul, ortaokul ve lise sınıfları için hazırladığıız özel seri öğreten yayınlarıız ile tü sınıfların ve öğrencilerin dersleriyle ilgili teel bilgileri en kolay biçide

Detaylı

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

OKUMAYAN TAKIMLAR ula ık/dağı ık çalışır tekrar çalışır ve vakit kay eder daha çok turnuvada hake lerde öğre ir puan kaybeder stresli olurlar

OKUMAYAN TAKIMLAR ula ık/dağı ık çalışır tekrar çalışır ve vakit kay eder daha çok turnuvada hake lerde öğre ir puan kaybeder stresli olurlar Görevler KRİTİK UYARI Herkesi aşağıda verile görevleri detayları ile ilgili ilgili ol ası gerektiği kadar, tur uvaya hem yeni katıla akları ve hem de de eyi li takı ları ro ot oyu uyla ilgili diğer kritik

Detaylı

y tr$e y * A KR, K*N H RA y*hej A!a-, ;' ::*T KO t] {!.!,r]:!]!t;.ju}!rr, L$yf \GF.nff t'n, E.]:"jq. L}ll :y:l l l Antnlajt S t Yerlc lc Ahalajl Su NalI Aralarfln -'al lc LJ] ve l]sa,sl l-lkkdt "t'*bl,,,,_,_t";;;:;:.:1,1,l,

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

ADAK. " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır.

ADAK.  A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır. ADAK 4042- Eb û H u r eyr e r ad iyallah u an h ' d an : ( A llah R esû lü sallallah u aleyh i ve sellem b u yu rd u : ) " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Ei Aralı Seviyesinde Denee Sınavı. Uzunluğu R/ olan bir zincirin ucu yarıçapı R olan pürüzsüz bir ürenin tepe notasına bağlıdır (şeildei ibi). Bilinen bir anda bu uç serbest bıraılıyor. )Uç serbest bıraıldığı

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SOSYAL GÜVENLİ K KURUMU BAŞKANI YADİ GAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİ K UYGULAMALARI YLA İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞMAKTAN VE KENDİ LERİ NE DESTEK

Detaylı

T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA SUNULAN NO HİZMET 1 U u i Ko trollerde halkı Sağlığı ile ilgili yerlerde yapıla de eti lerde Ge el )a ıta Yö et eliği

Detaylı

Ü Ğ Ş Ü Ğ İ ö İ ö öç Ğ ö İ Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö Ğ Ğ «Ü Ş ğ Ü Ş İ ğ İ ğ ğ ğ ö ö ç ç ğ ğ İ ğ Ç ğ ğ Ü Ş İ ğ İ Ç ğ ğ Ç ğ Ü Ş ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ İ ö İ ğ İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ ğ Ü ğ ö ç ö ğ ğ İ ğ İ ç ç ç İ ğ ğ İ ğ İ

Detaylı

Explanation: Number of bracelets made with 2 blue, 2 identical red and n identical black beads.

Explanation: Number of bracelets made with 2 blue, 2 identical red and n identical black beads. http://oeis.org/a - (,,) Origial wor by Ata Aydi Uslu Hamdi Gota Ozmeese.. Explaatio: Number of bracelets made with blue, idetical red ad idetical blac beads. Usage: Chemistry: CROSSRES: A85 A989 A989

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu. Kira Sözleşmesi. Güncellenme Tarihi:

Türk Borçlar Kanunu. Kira Sözleşmesi. Güncellenme Tarihi: Türk Borçlar Kanunu Kira Sözleşmesi 1 Güncellenme Tarihi: 01.06.2014 Temmuz öncesinde kira ilişkilerine sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile bu kanunda d zenlenmeyen konularda Eski Borçlar Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Anasayfa...4 Güncellemeler Sekmesi...4 Yazılar Menüsü...4 Tüm Yazılar Sekmesi...5

İÇİNDEKİLER. Anasayfa...4 Güncellemeler Sekmesi...4 Yazılar Menüsü...4 Tüm Yazılar Sekmesi...5 İÇİNDEKİLER WordPress kullanım kılavuzu...3 WordPress Kılavuzu : WordPress Nasıl Kurulur?...3 Cpanel üzerinden tek tıkla wordpress kurulumu...3 WordPress Kılavuzu : WordPress Yönetici Paneli...3 Başlangıç

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri,

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri, E-Bü lten MART 5 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, Ülkemizde G Dö e Başka lığı ı te ilk kez gerçekleştiril ekte ol asıyla örtüşe Küresel Para Haftası proje etki liği i geçe yıla kıyasla çok daha

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

BLAST A C G T T A A A C T C G G C I I I I I I I I I A C T T T A A G C C A A G C

BLAST A C G T T A A A C T C G G C I I I I I I I I I A C T T T A A G C C A A G C BLS Öcei erste; DN izilerie,,g, bazlarıı izilişi, RN izilerie,,g,u bazlarıı izilişi ve protei izilerie amio asitleri izilişi baımıa, orta bir alfabe ile yazılmış izileri hizalaması üzerie urulu. Hizalamış

Detaylı

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Hukuk Fakültesi 2014-2015 Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Birim Bölüm Sınıf Öğrenci No Ad Soyad YNO Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114984 UF ÇOLAK 3,87 Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114301

Detaylı

BİYOİNFORMATİK ARAŞTIRMALARI VE ARAÇLARI

BİYOİNFORMATİK ARAŞTIRMALARI VE ARAÇLARI BİYOİNFORMATİK ARAŞTIRMALARI VE ARAÇLARI Aslı YA)AĞAN 1 İçe ik ağlık ektö ü, Ge etik Ve i ve Biyoi fo Biyolojik Ve ita a la ı A aliz A açla ı atik 2 ağlık ektö ü Moleküle Biyoloji ve Ge o ili ile ağlıkta

Detaylı

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular Güvenl Stoları Tedar Zncrlernde Belrszl Yönetm: Güvenl Stoları Güvenl Stoğu: Herhang br dönemde, talebn tahmn edlen mtarın üzernde gerçeleşen mtarını arşılama çn elde bulundurulan sto mtarıdır Q Çevrm

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

ISO 45001. M. Görkem Erdoğan. Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına www.gorkemerdogan.com adresinden erişilebilir.

ISO 45001. M. Görkem Erdoğan. Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına www.gorkemerdogan.com adresinden erişilebilir. ISO 45001 M. Gör Erğa Bu suuya ve ouu pdf syasıa adreside işilebilir. 1 Giriş ISO 45001 e Nede İhtiyaç Duyuldu? Farlılılar Souç 2 Giriş ILO ya göre, h yıl 2.2 milyo çalışa iş azası veya mesle hastalığıda

Detaylı

el-mu'cem el-mufehres li Elfaz el-kur'an el-ker m

el-mu'cem el-mufehres li Elfaz el-kur'an el-ker m el-mu'cem el-mufehres li Elfaz el-kur'an el-ker m Kaynak: Kral Fahd Kur'an Kompleksi Sitesi (www.qurancomplex.com) 30.10.2002 Abdullah Ahmetolu abdullahahmetoglu@hotmail.com www.hayran.cjb.net Mu'cemu'l-Mufehres

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

Yakup BOZKURT Okul Müdürü

Yakup BOZKURT Okul Müdürü ŞHİT Uİ PAİ AADOLU İA HATİPLİSSİ Sayı : 015-1- Sınıfın Adı : 9A 4.10.015 1 3 4 5 6 7 8 İG9 BUS Gİ DYL COG SA ŞBAŞ İG9 BUS Gİ DYL COG SA BD1 FFD A DYL İG9 BUS Gİ DYL YU YU DYL İG9 BUS Gİ DYL İ SBLU İ Fİ

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

DENGELEME PROBLEMİNE HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

DENGELEME PROBLEMİNE HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI ÖE MMOB arta ve Kaastro Müesler Oası ürkye arta Blsel ve ekk Krltayı Mayıs Akara DENGELEME PROBLEMİNE EDEF PROGRAMLAMA AKLAŞIMI Mstaa ŞİMŞEK arta Geel Kotalığı Akara staassek@gkltr B çalışaa; e küçük karelerle

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e ERNOLR afsallı bağlantılara, trllrin taşııcı göv bağlanmasına ullanılır. rnoları aslaran aıran başlıca özlliği, bağlantılarınai msafnin ısa olması nnil ğilm momntlrinin üçü olması, olaısı il üz basıncının

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

araştır a, u gula alara destek, politikalar üretil esi çalış aları ap akta ız.

araştır a, u gula alara destek, politikalar üretil esi çalış aları ap akta ız. E-Bülten HAZİRAN 2015 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, Fi a sal Okur azarlık e Erişi Der eği olarak kuruluşu uzda iti are de let, özel sektör e diğer si il toplu kuruluşları ile iş irliği aparak

Detaylı

Pilot-2 Defter 2010 Tur-German Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Page 1. Mete Atay Ulafl Atay. Schulbuchverlag Anadolu

Pilot-2 Defter 2010 Tur-German Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Page 1. Mete Atay Ulafl Atay. Schulbuchverlag Anadolu Pilo-2 Dfr 2010 Tur-Grmn Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Pg 1 M Ay Ulfl Ay Schulbuchvrlg Andolu Pilo-2 Dfr 2010 Tur-Grmn Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Pg 2 Pilo 2 Çl flm Dfri Arbishf ISBN 978-3-86121-278-2 Bs.-Nr.:

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m BAŞBAKAN YARDI MCI SI BEŞİ R ATALAY: -TÜRKİ YE SON YI LLARDA SAĞLI K ALANI NDA BÜYÜK REF ORMLAR YAPARAK Bİ RÇOK UYGULAMA BAŞLATTI

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı