NİSAN. Üsküdar Belediyesi nin Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hediyesidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİSAN. Üsküdar Belediyesi nin Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hediyesidir."

Transkript

1 NİN 2008 süar Beleyes Çoclara 23 Nsa Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı Heyesr

2 Nsa 2008 süar Beleyes ıa ah MEHMET ÇIR Yayıa Hazırlaya Bası Yayı ve Halla İlşler Müürlüğü Yayı Hazırlı/Bası Etör EVE EVN U Graf Tasarı HİLL ŞİMŞE - EM TR Graf Uyglaa EM TR B yayıı tü haları süar Beleye se attr İzsz olara ıse veya taae opya eleez wwwsareltr Geleceğz teatı sevgl çoclar, öcelle hepz 23 Nsa Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı ı tlyor Blyorsz Ul Öer tatür, üyaı l ve te çoc ayraı ola Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı ı szlere arağa etştr B sze yla güve ve sevg ezersz r göstergesr Utları yeşerğ öyles güzel r ahar evse, sevgz, eşez coştğ Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı a szlerle terar lşaı tlğ yaşıyorz evgl çoclar, Ul öerz ayraı tü çoclara arağa eere, salı ç arış ol r üya üşleştr zler e, alığıız eğt yaıa, tü lg ayalarıı llaara, çevreze, üleze ve salığa yararlı reyler olayı aaçlaalısıız Gerçeleştreceğz üyü heefler e az szler aar, ğer saları a yaşalarıı güzelleştrecetr Utayıız, evresel eğerler eseye, lgye öe vere, saa ve üşüceye saygılı, hoşgörülü, üle ve üya olaylarıa yarlı reyler, yalızca üleler eğl, tü salığı e üyü zeglğr Blyor hepz ülese ve eğerlere ağlı, çalışa, lgl, oaılı ve çağaş reyler olara yetşece ve grrz olacasıız Yürelerze sevg ve gözlerze ışıltı le tü salığı ayılatacasıız Hepze hayat oy aşarı ve tlllar lyor gözlerze öpüyor Mehet ÇIR Beleye Başaı

3 8 16 Be Nasre Hoca ele Taıştı süar a! stel 800 yaşıa 12 ç Çzg Br Hâye: BU HİÂYEE EN VRIN e la ç o! TİMHLR: Her şey yavrları güvele gelşeler ç 20 Esraregz eetfl osyaları No: 1- ayıp Top O The Far I wet to a far Br Halıız Var ı Eve? Caı oy ra styor a 30 ş Baışı süar PNİ le NNİ ssaış! Bl Baalı e s? BENİ OU! ye taplar Ço heyecalıyız Havaı ısıasıa, laleler İstal a safr olasıa, şları aha r eşel şaıasıa, eyve ağaçlarıı ççeleese ayalaıyor heyecaıız Ta olar ç e heyecalıyız a asıl heyecaıız yepye r erg le arşııza olata ayalaıyor Uzca r sürer, seveleceğz r erg le sz lştra ç hazırlı yapıyorz Yazar ala ve ağaeylerz, E ço e sevece çoclar! yere rrleryle yarıştılar yazare Ressalarıız Be çzler görüce, olar a saatçı ola steyeceler yere, çalıştılar Çzler e çzler Yazılaları erg hale getre ea alaız, relerle oğşt sz ç B yaıştı; yo, yo yaışaı e, r gülerce Be e heres arasıa e o aece sz ç elze üşüre steeyeceğz, terar terar oyaleceğz, araaşlarııza heyecala göstereleceğz ve r sora sayısıı erala eleyeceğz r erg olası ç yrıca özel ola r güe 23 Nsa Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı a ergy sze laştıra a ayrı r tll z ç B sayııza, ç Çzg Br Hâye e ez arayalr, Çocta l Haer yazısıa gülüseyelr, test sayfasıa ez aha y taıyalrsz TG a sçly lalr, İglzce sayfalarıa yaacı lz raz gelştrelr, lece sayfasıa raç ele zer ce öğreelrsz yrıca tsahlar haıa ye lgler eelr, eve oy ürete yollarıı arayalrsz şaışı süar a, Pa le Na peşe taılıp, öşe ca süar ı eşfeelrsz yrıca atle sayfaları celeğze süar a sz ç eler yapılığıı aha y görelr ve öğrelerz sayese göğsüüzü gere gere Be süarlıyı! yelrsz Be tü ölü aşlılarıı yazasa a raa, sz heps te te oyalrsz Uarı sz e, e az z aar sayıyı seversz

4 ce ılge resıleye: NİN N ULUL EGEMENLİ ve ÇOCU BYRMI BU ENE HNGİ LELEREN RŞ EİNECEĞİZ? laya, B, ravtl, zerayca, Beyaz Rsya, Bosa Herse, Blgarsta, Ç, Fas, Flst, Gürcsta, Hırvatsta, Hsta, Ira, Japoya, araağ, ırgızsta, osova, zey ırıs Tür Chryet, Ltvaya, Macarsta, Maeoya, Mesa, Mısır, Moğolsta, Molova, Njerya, Roaya, Rsya Feerasyo, eegal, ırsta, lovaya, loveya, a, Tayla, Türesta, Uraya, Uraya ırı Özer Chryet, Veezella B gü 23 Nsa, ya Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı! Pe güü ayra yapa er? 88 yıl öce gü ara a Türye Büyü Mllet Mecls rl Osalı İparatorlğ 1 üya savaşıa ye çııştı lez İglzler, Frasızları, İtalyaları ve Yalıları şgal altıayı Mstafa eal tatür 19 Mayıs 1919 güü as a çıara rtlş avaşı ı aşlattı O, halı esteğ olaa ücaele azaılaayacağıı lyor Halı seçtğ teslclerle e e yöetes geretğe aıyor B yüze yr ört r tarafıa seçle teclcler ara a toplaasıı ste 23 Nsa 1920 güü 115 lletvel ecls asıa toplaı Baı öüe üçü r açılış töre yapılı Böylece Türye Chryet teeller ara a atılış ol Mllet teslcler o gü l ez toplaıları yapı ş rtlş avaşı Müzes olara varlığıı eva ettreter O yıllara üle şgal altıa ve yol çe olğ ç l TBMM ası şe ço farlıyı Ye Tür evlet l lletveller r ola getrtle tahta sıralara otryor Ba gaz laasıyla ayılaıyor, soayla ısııyor Top sesler ara sealarıı letre le llet teslcler yılaa çalışıyor Oları çalışalarıı te aacı varı: Egeelğ ya yöete yets ayıtsız şartsız llet olası Mstafa eal tatür 1924 te TBMM açılış tarh ola 23 Nsa güüü ayra olara tlaasıı ste B tarhte eş yıl sora a ayraı yarıı üyüler ola çoclara arağa ett rtı her yıl TBMM rlş yılöüü çoc şelleryle tlaaya aşlaı 1979 yılıa se Türye Chryet alalı ayraı tü üya çoclarıyla tlaaya arar ver O yıl 6 ülee çoclar gel Her geçe yıl sayı arttı rtı 23 Nsa ı üyaı hee hee her ülese gele çoclarla rlte tlyorz M safrlerz göüllü alelere r hafta alıyor, ülez geze, salarıızı taıa fırsatı lyor 23 Nsa şelğe sergleler hal aslarıyla ve gösterlerle zlere e ültürler taıta şasları olyor B çoclar her yıl ayı rüyayı le getrp ülelere öüyorlar: Tü salar tıpı çoclar g sevg ve arış çe yaşası Yeryüzüe hçr çoc ağlaası Tü üya çoclarıyla rlte ha ettğz g sevg ve arış ol r üyaa yaşaaız leğyle 23 Nsa ıız tl ols 7

5 Nsa 2008 resıleye: halıe esı yaza: selce yüsel arvas atasözüü l yğza alııza talar zaaıa çoclar pe lglyş İsalar era ettler şeyler çoclara sorp öğrerlerş Çoclar eree e ol, e tt, her şeye haerar olrlarış, g r üşüce gelelr Ve sözle saı l alıa gele atalarıızı çocları övüğüür slıa ş aslı hç e o aar grr verc eğl (arılaca güceece yo aa) çıcası atalarıız üç eleyle ee steşler, Gzl şeyler çocğ yaıa oşa ya a oa göstere O çoctr, alaaz, ger herese söyler e e sora pşa olrs Yo e öyle eeşt Çoc şte, yrş! slıa ee ste! yol o a eree çıtı?! g sözlerle r üzelteye çalışırsı E ys aşta ayağıı e al Çocğ yaıa her şey ortaya öe ya a olr olaz laf ete B atasözüe alaığııza göre çoclar lgler paylaşaya ço eralıırlar İsterler e ller heres ls a aze azı şeyler yalış yere söylerler Ya a söylee steler aşa şeyr e, üyüler oları yalış alar Öyle ya a öyle haer ayağı çoclarır Brazcı gıılaırlarsa hçr yere yaayacağıız lgler ortaya öerler Nasıl ı? yel arşı oşz 16 aylı eeğ sze ıraıp alışverşe gtt (16 aylı eeler yürüyüp etrafı ağıtata sta olalarıa rağe heüz ta olara oşayı ecereezler) Br saate yaı ee sz evze alı B araa o oyata sz ve 3 yaşıa üçü areşz görevy ez e sr rzler eşlğe sz zlyor Beeğ gtese yaı aşıa el r aza (!) gel es o alaya gelğe afasıı arasıa yrta aar r şşl varı ez aşıa geleler aese alattı a alattıları gerçete raz farlıyı (Ta sz gözüüze açaı) y, şeer e z üçüle oyyor Herhale z oyca araasıı se afasıa vrş Ne olğ ta alayaaı Bz fala oy hee aa şşt arşı oş ylarıa üzülür a yapaca r şey yotr Ta aeze teşeür ep eeğ ala ç hale yapar sz alııza öel r lg gelr Hee r ayılata stersz: ec areş vraı O afası üşüce şşt ez sa ye öğreş g şaşırır Br yaa a eeğ verp aha fazla oşaa sz çer çeeye çalışır aa üştü ü? Be far ete areş vr saı Tüh Hay llah üşüş Be yalış üşüüşü ee z olayı ayılataya eva eersz: Ha o tele ya O zaa üşüştü O yor ae oş aıı gözler ısılır, aez oryla açılır ec, e ttre O a eree çıarı? Çoc şte, y yryor Büyüyüce yazar olaca herhale, yere aez r rtaraya çalışır a sz aşııza geleceler alaaa oşaya eva eersz: Ha areşe vr ye ttr ya ae O zaa üştü O yor B öreğ evaıa oş aıı olları sıvaır, aez saçı raz yolp, yüzü çzlelr (Ta eğ g saece r öre üçüe e aşıa geleğ ç olayı etaylarıı ta vereyor!) a saırı öreğ aarı a ataları e ee steğ açılaa ç yeterl Herhale artı oy ta olara alaışsıızır Eğer hâlâ alaaıysaız e ys yazıyı aşta oy (Ço yorl, her şey terar alataca hal alaı) ee steğ alaıysaız sze söyleyece so r sözü var: Gelece sayıa terar rlte olcaya aar gıılasaız a llerz her öüüze gelee alatayı, se aşıı ere soayı! 9

6 Nsa Be Nasre Hoca, o ol y süar a e ç şeller yapılacaış, 800 yaşı tlaacaış Ço tl ol, ço heyecalaı Hazırlaı, z yollar aştı; r e gel süar a arşıa cüesyle, avğyla hatta eşeğyle Nasre Hoca Blese olğ; e e aırı oa Şöyle r atı; pe e heyetl ryor, sürel gülüsüyor Ne e güzel talt etş e! ağıa atı, sola atı; Braza sahee çoclara oylar oyayaca eler, e e saloa r yer aptı Br alaalı, r alaalı; oltlar olş, geleler ayata elyor llah ı aa ı zzet ltfat, aa ı hayralı Ço yglaı Mera eersz ye söylüyor, e tel- ıyafet oraayı Hç ger y, avla, cüeyle, süar Beleyes ltzae ültür Merez e e prograıa çarıla; alışaasa a gy sz g, öel ola ortalığı arıştıraa ta Öce şeller üzeleye süar Beleye s Beleye Başaı Mehet Bey oğl oşt e haıa; e e güzel şeyler söyle Utacıa yaaları ızarı rasıa hayatıı alattılar; o güzel güler gözüü öüe geçver ere sıra gel oya Be güel oşalarıı, sorla sorlara verğ cevapları fıra ye alatıyorlar ya yıllarır; şte o fıraları efes veree ara araya oyaılar geç çoclar sahee ahee Nasre Hoca o aar y oyaı, e e seyreere Hay llah, e güzel şeyler söyleş Nasre Hoca ey-! ver ora a ee gülü ta Tyatro oy tce e rolü yapa ş zatla taışsa, Be e güzel talt ettz ese, ye üşüü aa Yo, yo ee lazı, sora r arışılı olası yere vazgeçt essz seasız, saloa ayrılıre, r sergye taılı gözü Taılayaca g eğl aa, r resler yapışlar apı aar 50 ye aar sayı, gers sayaaı artı O aar res var serge llısı plls, üyüğü üçüğü, sl oyası, r oyası İsa e yüzüü 50 ez arşısıa görüce r thaf olyor ergy Bağcılar Esar olej e oya yavrları hazırlaışlar Br e pao yapışlar; hayatıı alatışlar, sözler yazışlar, e ç e ço zahete grşler ltzae ültür Merez e ayrılıre o aar tly alataa; gözler ol ol ol, r hüzüle sorayı eş, gülüreler ağlaaz ye! B sevgye göül ü ayaır Nasre Hoca ze yglarıı alattı, z e o ç r l artı hazırlayıp, e fırasıa yer ver sayfalara IREN Nasre Hoca r gü yol earıa es yııyorş Yola geçe araaşı hocaya: - Hoca ey yıaa ölür, eş Hoca alırış eteş ve yıaış raaşı öüşte hocayı terar yol earıa görüş a e ölüğüü far ece: - Hoca e sze eye yıaayı ölür ee? eş Hoca a: - Be ey yıare öle sıare ölü, eş Y TNE BEN E OLYIM Br gü Hoca eşeğ ayetş raaı yer, soraı sa ıraaış a e olşsa olş, laaış eşeğ Otrp ere yaaca yere, hale e şüreteye aşlaış oşları: - Bre Hoca, caı sağ ols aa, etcee eşete ol, şüreece e var a? eşler Hoca cevap verş: - oşlar, e şüretey e, ler şürets, ya e e eşeğ üstüe olsayı 11

7 Nsa 2008 arışı etler r hâye olştraca şele sırala Naraları çe sırasıyla yaz 1 r e aar aıllı ve yarısever tsah seğ araı üstüe ıraıverş Ve seğ tsahı r üstüe orp o yee ç hareete geçes elere 6 2 yaza ve resıleye: sea caeır 5 acı tsaha o r oy oyaatır Gülere r gü yaraaz ay göle r tsah görür 4 May şaşılı çe tsaha aaalır 13 3 Uzata aalı oyca seğyle o aırıp, seğ yttta sora şele şele gres zlee r hayl eyfl olacağıı üşüür yaraaz ay Tsahı asıl ızıracağıı üşüe ay alıa r aa parla r fr gelr a h r a a ıız t s a h l a l g l l g l e r s ay f a e 7

8 Nsa 2008 resıleye: tolga aoga - yaza: ılger çorl alatacağı hâye e r asal, e r fle alıtı stel hâyee alatılacalar sz olğza aha farlı yapayaca ze te r hâye alatıyor E öel eles çzg ola te r hâye Her şey aşı ve soy çzg Hâye trğe ee ısrarla çzgyle aşlaığıı alayacasıız a öyü öyle olay teyece! Ta sz altı aratere re ez lcaya e B hâye çzg ortaya çıtığı reherl erse eğl, ço öcese aşlaı Öyle gerye gtt öyü, te r çzgye aar zaı 5 şese r ateat ehası e sayı oğrs çzyor yı ol 5B sııfıa r l lc e ölü - 1 Ol ezel rapler rrler ya gözle süzere orta saloa greye çalışıyorları Br ol yalışlıla ğer şee r öğrecye sürttü? a llahı vealı g açışıyor Müür Feza Bey ollarıı araa avştrş azarayı seyreyor Hay aayı görey sz ş e yapacasıız, er gy Reherl hocası aıllı r aaı 3 şe lerler r araya getrrse 3 sııfı arasıa sor çözeleceğ lyor a göz arı ettğ; lerler yerler alayı eleye aşa şler e olğy Ve leğ şey, hâye çzg olştrata aret olaığıyı oferas salo tılı tılı 3 şe öğrecleryle olşt Her afaa r ses çııyor raa laf atalar, alay ep olay çıaraya çalışalar a yo eğl Şeler sııf aşaları se hee ayağa alıyor ve olayı üyües egellyorları B ğer şelere saygılarıa eğl araa üşalığı a r ralı olası geretğe aıları ç yapıyorları Reherl hocası slayt perese yalaşı 200 ele yasıttığıa hç se eler olğ alayaaıştı eleler Ras Bey eraa görüler elelere elere e yaı lları eley seçeleüyasıı satırlarıa sayısız çzg arasıa gezyor 5C şese se araaşlarıı çeştl o şellere çze r ressa varı Ollar yerl yere llaılığıa şze yarar a aze sııflar arası çeşelere ra gerler B ola a öyle olyor B üç sııfı reaet (5-5B-5C) llere esta olşt ororları rrlere ar eyorları azara şese r B şes öüe geçs şe ara lstese alııyor ve geçtğe geçeceğe pşa olyor Gerç ola avga gürültü olyor a alaşa a üü eğl 3 şe ezel avgasıa ala Müür Feza Bey; - Mae rrz göreye tahaül eeyorsz o hale a öyle her hataıza r araya gelecesz! eşt Br araa laya atlaaaya saları ayı çatı altıa ttata aha üyü r ceza olaazı elette r steğe r ateat ehası ola Ysf sayı oğrltsa, l lc ea rh erller yasıttığı satırlara, ressa Ere se çzğ aratürlere ayı eley görüşler ÇİZGİ Reherl hocası eleler toplaığıa tah eteler r şey ortaya çııştı ç şe ler farlılılarıa rağe orta r otaları olaleceğ görüştü Hayır hâye öyle eva ete B reherl hocası Ras Bey terch olr Göstere steğ şey ta olara olsa a hâye öyle eva eeez Ysf yüzü sre ıpırızı olş r hale salo ter ett Eraa oca elee üç ş ışıa ayı eley seçe r se aha asıl olazı stel asıl olr a e araaşlarıa ryle eğl e, o şelere ryle ayı eley seçer rıa ea şler gıcıratara otrğ yere rahatsızlığıı ell eteye aşlaı h ş Ras Hoca ever es aa r e ş arıştıra poltalarıa 15

9 Nsa 2008 Nsa catı Yelz, ea ı sııfı araa vrğ, o caa ostlarıyla orta lg alaları olştraya aşlayaleceğ söyleyp ryor Fat, Ysf sııfı sattığıı alatıyor ııflar hareetleş, olay ızışıştı slıa üç ş e aşıa er gzlce araaşlı eyorları Mee üşa lafları a safsatayı h Fat l ayarı hç yot Ber, Ere Ysf ve ea le reherl ers öcese e ca ost olğ hatta seeple so zaalara ateatğ aar yye gttğ, çüü Ysf o çalıştırış olaleceğ alatıyor stel resler e eğ g aes eğl ea yapıyor İşte hâye, Müür Feza Bey gzlce ve ssce yglaığı r yötele çzg üzere rglaaya aşlaıştı Br öğle vat yeehaee yalız ıraıla üç şe üç aşaı ayrı yerlere rrler sratıa aaa yeeler yyorları ere Ysf gözü öce ea ya sora Ere ye taılı İşte ütü ları sorlları oları Nasıl olr a araaşlarıa z vereş ve her olay çıtığıa oları ayata rtarıştı ea, Ysf ese atığıı görüce aşığıı asaya çarptı ve hışıla asaa altı Ere, Müür Feza Bey hızlıca yeehaee çıa ea ı arasıa o eşhr alaycılığıyla atığıı görüce her şey alaıştı Hâye sorls elly Pe asıl ortaya çıartacatı Ere artı es r arar verşt B reaet tes ç eğl, sorly açığa çıara ç ğraşacatı Eğer ç rapleryle ş rlğ yapası gereyorsa a yapacatı Ol çıışıa öce ea yı sora Ysf ola çet 3 çzgl hâye a sorası he eleryle he araaş saılarıyla he e üşa al ettleryle grştler ücaeley alataca Blara re se e varsı e la ç o Merhaa; Be özcü vcısı z ç ye sözler avlaı açasılar ye avlar avlaaz hee yazı Mera eerse oları, r aı L, ğer IR- MIZI Blar söyleşler farlı aa alaları ayı ola eleler Öğretelerz olara Eş lalı eleler erler Ş sözcü avlaa sırası see şağıa elelere r, söyleşler ayı aa alaları farlı Öğretelerz olara a Eş esl eleler erler İpçları avlarıı yazığı ete Baalı e aar y r avcısı, se e gözler ve laları ı ağı? Hay saa rastgele Pazara üştü yol r ağıı pazara E ço ağıra pazarcıyı atle lyor Bağırıyor avazı çıtığıca - l al razı var, al al ela var Pşa olrs alazsa, gel see al Yalaşıp yaıa alıyor elayı ve razı araa yaalıyor hee avıı Pazara üştü yol r ağıı pazara E ço ağıra pazarcıyı atle lyor Bağırıyor avazı çıtığıca - ırızı ırızı razı var, ırızı ırızı ela var Pşa olrs alazsa, gel se e al Yalaşıp yaıa alıyor elayı ve razı araa yaalıyor hee avıı Pe se yaalayal avıı? Be esleğ avcılı Ne ş avları e alı elelerr e avı: ay say tez, vıa güç yetez, Ye e ü hç tüeez Yazı görür or, ö z yar ler Gözü lağıır ağı: Ye r s ö z yca at eslr, Oları ö rt açarı Hee avıı yaaları, açası ye yaalaılarıı yazarı vazgeçse Hele o oşası yo y Hatırlaıça laları yaıyor - 3 şe her öğrecs e özetleye farlı r ele seçt Görüyorsz her rz farlı calılarız İstelerz, üşücelerz, lglerz farlı a r yaa (ah şte rası) üç araaşıız g farlılılar çe orta yalarıız a olalr Eğer rlere r şas verş olsaları (Şas ı? Neler yor hoca?) orta lg alalarıı geşletelecelere ve ço y araaş olalecelere e (rtı gerye öüş yo!) B reherl ers her şey aşlagıcı ol Ba sora 3 şe çlere ortalığı hazeeeyecet 3 şe 3 ler eler gzl r oy çe ollarıı alaışları Yerler ala steye 3 ş se oş raya- resıleye: see ayı yaza: yaseı altıgües

10 Nsa 2008 Tsahlar sıca ölgelere ve atalı earlarıa yaşar Uz, yaa ası yrları sa üre vazfes görür Yrtayla çoğalırlar ıyıa r lta açtıları çr çe 50 aar yrta yrtlarlar Yrtalarıı üzer la örtere yaılarıa elerler, aze süre 3 ayı lr layacağıız ço saırlı ve yvalarıa üşülerr resıleye: sea caeır yaza: zeyep teızler Yrtalar ç açtıları çrları ço hassas o r egeye göre seçerler: 30 C B çra ısı hçr zaa 30 erecey geçeelr Yosa yavrları hayatı tehleye grer e tsah her zaa çrları yer a göre seçer Tsahlar güüzler ler, çoğlla gece avlaır Gözeeler ey olğa gece e y görürler Balı, ş ve sya gele eeller özellle gece aha atl olaları gerer Çüü arıları aç ola tsahlar olara pe araaşça avraazlar Tsahları öürler ereeyse 100 yıl aarır 23 türü lr ve aılaz yüzücülerr araa vüctlarıı zor taşıalarıa rağe sa ço y yüzerler Gözler, laları ve rları aşlarıı üst ısıa lr a yüzere rahatça etraflarıı görür ve ştrler Bazı şlar tsahları açı ağızlarıa çeee grere artı etler ve aağa yapışa sülüler yerler B şlar tehle aıa tsahları çığlıları le yarırlar Tsahlar ğer hayvalarla pe araaşlı lşs raasalar a şlarla ço y alaşırlar Hatta r ev ortalı rları le söyleelr Yer ısıaya aşlaığıa ş tsah yvaya s sıçrataya ya a serlğ sağlayale ç yvaı üstüe çe yerleştreye aşlar Her şey yavrları güvele gelşeler ç Vüctları es pllarla örtülüür Ne gelrse aşlarıa o güzel plları yüzüe gelr erse çata, avl ve ayaaı yapılır B yüze ol tara avlaılırlar 19

11 Nsa süar ı Âşıları Bağlaa rs açılı Geç âşılar atıştı Br la verel aa Baalı ş e yaa Özgül Haarat aı ı g haaratı Bağlaayı çalıca Heres oyatırı Erah Çoa ır aı ttı saata aı İ ayı çe Blara taş çıarı ı ezer Haarat sıl raa haarat Bağlaaı hası ee ğerler alır at ı erar tar Yara e rtar B çocları aha Pşelere ço var O rsları ralıı Beleyez açtı ze Boş zaalarıızı eğerlerel ye Gelyorz raya Bağlaayı çalaya Öğre az zaaa Yaşası het Hoca ÂI: za, saz şar eetr Âşıları geçş taa 16 yüzyılı aşıa aar zaır Âşılar oservatar ez eğllerr Br sta âşığı yaıa yetştrlrler Âşı eclslere, ahvelere saatlarıı cra eerler Âşılar yar yar gezere görüler, yaşaılarıı alatırlar azları a ara foa e lyle e olp ttğ alatır Haftaa ört saatte Ba eler yapılırış Gelp göreler le Şaşırıp a alırış G Yaşası eleye çtı zlere ca Yo artı sayese oalara çalışa BGLM: öves ağaçta oylara yapılış, üç çft tel, z sapı ola r sazır Tür hal üzğe llaılır B r e üğülere llaıla, fşe taıla acasıı oğl varır Oa a eletro ağlaa er üğü olğ üç soa öteye yraya yarar BİZİM ÇOCULRIMIZ a Yaptığıız az le eva eeceğz hep Brlte eğleeye TIM: şıları ecerler, lgler göstere çr Ya r çeşt söz yarışıır E az âşı arşı arşıya gelr Meclste la saygı r ş aya ele zeler söyleesyle atışa aşlar Bazı âşılar he çalar he söyler Bazılarıysa öce yeceğ er arıa a sazıı oştrr azı rlo, rlo, rlo g ağeler ortaya öüce sıra gelr ötee  21

12 Nsa 2008 Ese top rğ yere r tta tüy - aa ço taıı gel- ve r parça çar l B z ahçe toprağıyla ayı olğ far ett şa hava ararıca ahçeye çıtı, aca öpeğz - araa o a e r parçası- pa ele rtl, heyecala oşaya aşlaı Ve e e üştü (Mz ağ e aar etl olğ a öğreş ol) yaza ve resıleye: ce ılge Merhaa! Be aı Ta areş Gölge le r eetfl üros raya arar verğz gü l osyaızı a açış ol Baaızı ze alığı top ayı gece ayol B esraregz r çözeye ve hırsızı laya z çota hazırı Ve elller toplaaya aşlaı aece pergel llaara sçl root res çıaralrsz Çarpılar are erez, ırızı es çzgler yarı çapı Tü areler esştğ yerlere atle aı çlya ar öel r pc sz elyor Heyecalaa pa top l aha sora ele eraer üşe fotoğraf aes çetğ fotoğrafta özel r yötele r root res çıarı Bell sçl o aşa ahçeey ve steeyere fotoğrafıı çeşt Ta ğer elllerle e ütüleşyor çl ve ee öyle yapıştı? 23

13 Nsa 2008 resıleye: ala özer yaza: yaseı altıgües Hey araaşlar, sz e e g ışarıa oy oyaa steğz hale eve alata; eve e hep ayı oyları oyaata sıılıız ı? Be alıa hara r fr gel e oyz ez lalı, ralı sora a oyayalı Ne, zor yorsz? eeee r şey eey caı Baı! Her eve olğ g z ev saloa a ocaa r halı var zere e ört üyü are Be arelere r oy hazırlaı, gerç te aşıa oyayaıyor aa ols Be oy r, eve l gele çocla oyarı artı z ısaırış g olayayı aa oy ço zevl ayılarla arası y olalar ve hafızasıa güveeler eslle aa atılacalar slıa oya a atılalrler Ta ele eğl, le olacağıa eler arar verrler Ye e r tavsyee layı; öce areşzle aşlayalrsz Braz pştte sora sııf ya a ahalle araaşlarııza telf eersz Oy ç e gerel? Halı ve halıı üzere areler çzeleceğz r âğıt, ayrıca r ale ta Br e zaa ayarlaa ç saat yeterl İl grplar hale steğz aar oyayalrsz Hatta trva le yapalrsz aha olay alaşılsı ye asıl oyaığıı alatayı stersez Gerç steesez e alatacağı, el sora stersz; hazıra ls Be âğıa halıa areler şel çzp, olara farlı raalar yazı -B araa oyaa ç r araaş l ta- Evze halıı eseler farlı olalr, are sayısı farlı olalr; ols Öel ola ayala asılaca üyülüte r ala olası Oya aşlayaca araaşıa ısa r süre raaları gösterp hafızasıa ttasıı söyle- Be raaları yarıa görülerz, e raalarıızı r zahet ez seçersz- arşıa oyc raaları ve yerler yce ezerleel ; e oa ara araya raaları söyleğe raaı arşılığı ola areye asals B eetr, e ara araya sayıları söylere, araaşıa halıı areler üzere ara araya zıplayaca Braa öel ola zıplaası eğl, oğr yerlere zıplaası Be 9 eğe araaşı oğr aree zıplaı, e 7 eğe ye oğr aree zıplaı aa 1 eğe yalış areye çca elever Ya e azaı oy; ta şl B araa ta 2 aa oyca oğr arelere sıçrasayı, sıçraa sırası aa gelr Be e yaparı leyor, heüz alayaca fırsatı olaı aha l tra eve gte zora alı araaşı Öevler varış yarıa Be e yazıyı trte sora aşa r araaşıla oyayaley t eyor Ve ş zaa eselese ger öe styor Ya ş 2 aa eselese, aslıa esele eğl UM UM UMBR HNİ NEREE PR YLŞ BENİM YNIM İYECEĞİM VR N PRNL OYUN LN YENİ BİR OYUN BULN ŞU GELENLER OYUN MU? BU BİR YENİ OYUN MU? OYUNLR GİRİ ĞIL ÇOBN BŞLI YMY e oy e rğ g -ya e alattılarıa sıırsız hayal gücüle ye rallar eleğ gsürey e e ayarlayalrs a ee sürey ısa ttp, rae z tta şele eğl yaptığıa hayal gücü eez çüü ürey e ayarlaığı g tr sayısıı, ya a olştracağı l grp sayısıı a ye e ayarlayalrs Be e oy r, se e ye lavelerle e oy ralrs a tavsye oy ve ralları e olrsa ols, öce alee ryle test ete areşler hag güler ç! B araa aşağıa sayışa a saa heye ols aa sayare hle yo! 25

14 Nsa 2008 resıleye: see ayı hazırlaya: eel ıal alshawa 27

15 Nsa

16 R BELEİYEİ 30 zler ç çalışıyor, zlere laşıyor! OT YŞYN HYVNLRI H İYİ TNIYORUM RTI! alı güü olza r telaş, r telaş varı; sorayı ıra z ola gelş; y haer! Geçtğz aylara re l Fat Ceesoy İlöğret Ol a oya araaşı Mrat, sıra sze e gelece eşt İşte o sıra gel! Br Veterer aca le -esyle taıştı aı ıtı Uçar ış-, oa Hayvaları Göüllüsü r teyze -o a aı yşe oğacı yış- hç yaığıız şeyler alattılar ze Taa, soata yaşaya hayvaları her zaa görüyorz aa olar raaşlar avetlsz! 4 süar Beleyes Blgevler 23 Nsa Ççeler Çoc oros oser Tarh: 24 Nsa 2008 aat: 2000 Yer: ltzae ültür Merez 4 17 Mayıs 2008 süar Beleyes İlöğret Olları Follor Yarışası Yer: Brha Fele por alo haıa ço az şey lyorşz Olara asıl avraılası geretğ öğre Başııza yalışlıla r aza gelrse! ye - r ısırı g- z haıa lez gereeler ve ısırıla ra yapaız gereeler eler; heps öğre yrıca hayvalarla laşa hastalılar haıa a lgz var artı İy sıra z ola gelş ıra her a sz ola a gelelr! alı gülere at e ece Oca ayıa yaa eleyez- z eleyez süar Beleyes, lyorsz zate aa ye e söyleyey- veterer acaız ve göüllü teyzezle olları ve öğrecler lştryor Veterer acaız ve göüllü teyzez ta 31 ola lacalar; r ısıa gttler, r ısıa geceler Bece teşeür etey tayı olara he o aar yorlyorlar z ç, he e r ol şey öğretyorlar ze Be olara teşeür ett, ta eleyeze e ĞLI TRMINN GEÇTİ, BENİM LBİM GMBR GMBR TIYOR! İlere hastalaaa ç, şe at ete gereyorş otor acalarıız ve teyzelerz hatırlattı ze, r tarafta z ayee eere Öce for olr, yapare aa raz yorl aa hç ses çıaraı ağlı yavr, her şeye öel! e, r Fora özgeçşz, eslee alışalılarıız, fzsel atvteler ya sporla lgl sorlar varı süar a 25 löğret ola yapıla taraaları see alzle lglyş alz ve aarlarıızla lgl hastalılar eğer eree far elrse, alelerz yarılalr, lere yaşayaleceğz sorlara şe çözü üretlelrş B taraalara yaet, olesterol ve oezte tetler yapılı B araa e e r hayl eşele yaet şeerle lglyş çüü Be e ço şeer yyor, acaa sor olr? ye üşüü aa Yalış alaışı r, yaet eğerse aıa şeerle lglyş, oa a r sor yoş Böylece çe e e olğ 2500 öğrec sağlı taraasıa geçş ol Beleyez ağlı İşler Müürlüğü ve Marara verstes aryoloj al alı şrlğ le yürütülüş çalışa, lgy e ye z tet ee otorlara öğre Ne ço şey lyorlar! Nsa 2008 ÇO UZLRN GELİ; GEZİ, GÖR, ÖĞRENİ! Haar e çıtı yola, raz yorl aa soa gel İstal a süar Beleyes, süar et osey Geçl Mecls avetls olara İstal ayı Ta 49 öğrec aşarılarıızı öülü olara, öğretelerzle rlte İstal a ağırlaı Yoğ r gez prograıız varı Topapı arayı, ltaahet Ca, yasofya Müzes ve Matür ü gezp, a Meeres ve Trgt Özal ı ezarlarıı zyaret ett Br e üstüe oğaz sefası Beleye persoel zle yaıa lgle, r eğz eteler Ço safrperverler şa a Yavztür Nyaz ayı ültür Merez e ostl ve ayaışa Geces e atılı süar et osey Geçl Mecls Şel ye tap öprüsü apayası ve se Yo ereğ aşlattığı Şel-ğaçlı öyü e İlöğret Ol projes haıa ayrıtılı lgler alı B haerler z ço sevr Şel ye öüğüüze projeler araaşlarııza alatacağız E, olar a e az z aar seveceler B araa z ç üzelee gecee e e hssettğ ygları atarıp, orgazasyo yapalara terar terar teşeür ett Ve r ez aha, süar et osey Geçl Mecls e teşeür eer: B araa z tayı; z sz tayacağız çüü 31

17 s Baısı süar Bölü -1 Ço sıca r yaz güü güverc Na ve artı Pa İstal Boğazı ı üzere çyorları Heeeey Na! Be ço ssaı! Nsa 2008 Pe çeşey yaptırış? resıleye: haı özay yaza: efıse atçaarlar Be e! Hay gel! Ş aşağıa çeşee s çel! Na at et! Oraa r e s çyor Yaıa ayrıla Taa taa Görü Bz ş tarafa gel H! Nefs! y taı ço güzelş Öyler! Be her saah raya gelyor Braa arıı oyrp s çyor Çüü e lağı eltr e ları eree lyors? Ha aayı! Neres el? ıllı öyle ee stee yor e her şeye haer olr Heeey r! Ne yapıyors! O gerçe gül eğl O erer stasıı üyü saırla şleğ gül lta 3 het, aes Gülş Vale lta ç yaptırış aaa! Ş eyaz gül e güzel! Br aayı asıl oyor Merer? 33 Osalılar ço güzel çeşeler yapışlar B a olara r Merer ya Merer ço güzel r taş Ustalar o şleyerere çeşt çeşt şeller yapıyorlar aaah, ah! Ta alaıyla taşı oştryorlar

18 Nsa 2008 Ha e hç ses yyor Taş asıl oşyor? Ş yeşl üzere sarı sarı yapılış şeyler e pe? Yaa, öyle eğl! Ya asıl? Taş üüz r şeye şte öyle güzel r çeşe olyor H alaı Hay gel, raz yarıa rp etrafa aalı Nacğ Oa hat eyor Ya güzel yazı B yazıyı yazalara a Hattat eyor Hıh! Ne varış sa Olar güzel yazı yazıyorsa, e e güzel güzel çyor Na! Bıra şaa yapayı a ş alaalığa a 34 rsaa! Ne yapıyors Ş ütü argalar saa güleceler Na le Pa çara çeşe çatısıa olar Ha ha ha! Ha ha ha! Şa aı hâlâ üyüeş! Taa taa ayıyor Ş söyle aalı e aıllı araaşı B çatıyı a erer stası ı yaptı? Gerçete ço alaalı İsalar, eler, öpeler, z g şlar hep raya s çeye gelyorlar B çeşey yaptıra e üyü yl yapış Baze herese yl yapa ç sa olası gelyor Ypp! Braa aya ço güzel Hayır ta B rş stası yaptı Öce rş ısıttı, ce taaalar hale getr ora est ora a parçaları r araya getrp çeşe üzer örttü Ya o a rş oştr Yaaa, şte e süar a e ço güeş atışıı sevyor a her yer, altı rege ürüüyor Hey! Güeş atıyor a azara ço lgç Be güeş atışıı her yere sevyor Çüü y vat gelyoooor! 35 ayılır aha oğrs örtü r eele yapıla çeşey güeşte, yağra ve ara oryor yı zaaa s çeler yağra ıslaıyor ve ço geçee hava ararı İ ş 3 het Çeşes arıa ağaçları allarıa re op yya alılar

19 resıleye: tolga aoga - hazırlaya: selce y arvas l aalı se s? Ne aar görgü lüsü? Br restoraa araaşlarıızla yee- tesz Masaa araaşlarııza r ağzıı şapırata şapırata yee yyor Çıarığı seste ço rahatsız olyorsz Etraftaler e rahatsız ollarıı farıasıız Ne yaparsııza Off Yeter! Şapır şpr yeeğ rza getr es ş ses, yere o yarırı Etrafıalere far ettree araaşıı yaraı r yol lr c raaşıı çıarığı sesler yazlıta gelr Ha r oy oyayalı ğzıı şapırataı ağzıa se grs! yere r oy eşlğe araaşıı yarırı raaşıız ısrarla r oa yalış lgz olğz söylüyor z se llerz oğr olğa esz Ne yaparsıız? a Eee afaı şşr Boş teee g ses ço çıaya aşlaı se, ye- re söz alaşıa grer e oğr lğ söyler İatlaşırsa üstelee c Ha ozz ışarıa paylaşalı, yere o üelloya avet eer avete ştra eerse araa aaa açarı oy apata ç fr eğştrş g yaparı a asla e lğe vazgeçe Tılı tılı ol r otoüste otrara yolcl yapıyorsz Otoüse hale r haı Ne ız? yaparsıa Etrafıa aarı Brs yer vers ye eler Yer vere olazsa sortara haıı yere avet eer Haıı a yacağı çe Böyle r arıla e ş var soata Otrs eve, er c Teyze arııza yastı ı ee? Beese yere otralrsz Yastısa sra aayı, er Hç üşüee haıa oltğa otraleceğ şaret eer raaşıızı yüzüüze arşı yala söyleğ far ettz Ne yaparsıız? a Oa yalacı çoa hâyes alatıp ers çıarasıı eler O yalacılıla sçlaa yere Herhale yalış lyors Blğ aarıyla şöyle şöyle, g cülelerle her şey farıa olğ ell eer c B yalaıı her öüe gelee alatara o rezl eer Vay, e e ye r aar üyü yor, yere yala söyleğ alaığıı a eer B C 1 sor sor sor sor sor sor Nsa 2008 Telefoz çalı arşııza ş eğerse yalış ara çevrş Ne yaparsıız? a arşıayle sohet r ee Yalış arayış aıra ç araı yeyors ta e gler y taırı e, yere arşıa ları sçc Yalış ara olğ söyler, y güler leyere fo apatırı tele raığı şyş g avraıp arşıayle alga geçer oğ güüüze gele heyeler açıyorsz Br araaşıızı paette çıa heyes hç eğeez Ne yaparsıız? a B e?! laca r şey laaı ı? laşıla se yet heye getre eğl, pasta yee, er Beğeeğ hç ell ete Teşeür eer, heyeler açaya eva eer c Beğee ee aa, y! Bee a varı, yere ço a e olaığıı ell eer Oooooo, ş heyeye a rallara layı Be heyey ha eece e yaptı? er pa: Şaa yapıyor olalısı! Eğer cyse se ter eer üyaı e görgüsüz çocğ olara reorlar taıa grelrs Böyle eva eerse r gü tez r sopa yyelrs yağıı e al Bee söylees pa: Görgü rallarıa yğ pe söyleyee aa zp r olğ es at et e şaa yapacağı ere aşıı elaya soa pa: Öre gösterlece aar görgülü olasa a gelşeye açısı Braz aha gayretle parala gösterlece aar görgülü r çoc olalrs pa: Terler! o erece görgülü r çocs e alıa, se yetştre aa aaı a ellere öpe lazı 37

20 Nsa 2008 Ha BlBaalı frey Bl Olayı Çöz 38 ele vı Cegz Cevap e hale r çoct Ta eleler üyasıa gree aar O artı Büyülü eleler ralı olara görüyor e Her efasıa r harf eğştrere so eleye laşılalr? ye üşüüş üşüüş ve ortaya öyle r şey çıış İşte o se ç hazırlaığı r laca Ver es Hayat aya R R al R R R R R R R R R R R ev R R R Ble re Hızlı Blaca YNİ RELERE İLÇEMİZİN I FRLI ŞEİLLERE YER LMT N ŞEN BUNLRI YLY- BİLME 120 NİYEN VR İTEREN RŞLRINL YRIŞBİLİRİN BLIM NE R HIZLIIN UNUTM! RIĞIN ELİME Z BİR OĞRU ZERİNE, ĞN OL, OLN Ğ, YURIN Ş- ĞIY, ŞĞIN YURIY VE HER TRL ÇRPRZ ŞEİLLERE RŞIN ÇIBİLİR Bgü gülere ]P5 PZ2P Neree lyor? Elette tave yrıca ütü BÇ6#P güü oşyor e asıl lezs? Haftalar öcese 7>C$$P5BP progra hazırlılarıa aşlaı le stel z çocları e sevçl gülere He e BÇ6#P çoclarıı heps lglere r gü Ç$>3ZH03 farlı yerlere saf rler gelyor Bz sııfııza a zerayca a r saf r gel ı Gügül yılı ve güzel gü eeş Br 6H8P6 saahı güeş pırıl pırıle oğş ırlara ]H]3>$35 heüz ye açış ve 2P P5 es ye gösteryorş salara B eele aes oa aı verş oşre azı eleler farlı llasa a alaşalyorz B ço güzel r şey Öğrete sııfııza r zer geleceğ söyleğe şaşırış ve asıl alaşacağız r #P2P6X4#$P ye üşüüştü a hç e #$3 olaı Çüü o hç e #P2P6X4 eğl a ze r oşası ço lg çec Gügül ü llaığı elelere azılarıı yaza styor Blyor Z36 e oşre eleler heps oğr llaaı Bazılarıa şfreler var Eh oları a se l Nasıl ı? Elette Gügül ü llaığı >3$HZ3$35B36 yola çıacası Şfreler la ç saa o yarı eece Bz sııfça Gügül ü ço sev e se e o llaığı >3$HZ3$35B36 taıyaca ve seveces >7$P# gels Me = Z36 Necesz? = 63X38H6H0 aahıız heyr = 8P2P #H5 Başa üşüre = 2P P BÇ ZÇ53Z Vağzal = PQ0P$ Pols şöes = 7$H8 238H B alıra = 2C6C P$45PZ Çöre = ] 53> Gügül ü llaığı eleler l yğa e e raz garpseşt a era ete, se ç fa r sözlü hazırlaı İşte yarıa eleler Türçe e arşılıları E azılarıı tah etşt zate Necesz: Nasılsıız? aahıız heyr: Güayı Başa üşüre: laıyor Vağzal: Tre stasyo Pols şöes: Pols araol B alıra: lıyor Çöre: Ee 39

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 5. İstatst Güler Sempozumu 4-7 Maıs 6 Atala Aara Üverstes Fe Faültes İstatst Bölümü 5. İstatst Güler Sempozum Kouları Blg Sstemler e-statst ve Blg Güvelğ Bostatst

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI Brml Hasar Teorler ve Hareet Iletm Elemaa Uyulamas HAVACILIK VE UZAY TEKOLOJILERI ERGISI OCAK 00 CILT SAYI (-0) BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMAIA UYGULAMASI Göha Er SAATÇI YTÜ Maa Faült,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek.

TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek. 2 3 ZÜBEYİR GÜNDÜZALP 4 Biri i Baskı: 2010 Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek Kapak Tasarı ı: Bası Tarihi: Kası Matbaa:.. Mat aa ılık - İsta TAKDİM

Detaylı

Arazi Yönetimi. Jeodezi Jeoinformasyon

Arazi Yönetimi. Jeodezi Jeoinformasyon Jeoe Jeoformaso ra Yöetm emm / Öel Saı ISS 3-3534 ürke Ulsal Ortofoto Blg Sstem Gerçekleştrle Çalışmalar la Faı Cvarıa Yerkabğ Hareketler Jeoek Yötemler le İcelemes ortal ekolojs Ulsal Komsal Ver ltaısı

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne,

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ

ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ Eüst ühesð Degs Ct: 3 Sayý: Sayfa: 8-39 YE 00 Öze Sayısı ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKBETÇİ TESİS YER SEÇİİ PROBLEİ İÇİN TBU R SEZGİSELİ Hae KÜÇÜKYDIN*, Necat RS, İ. Kuba LTINEL Boğazç Üvestes, Eüst ühesğ Böüü,

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

DERS-1) KLAVYENİN TANIMI, STANDART TÜRK KLAVYESİNİN ÖZELLİKLERİ VE TANITIMI

DERS-1) KLAVYENİN TANIMI, STANDART TÜRK KLAVYESİNİN ÖZELLİKLERİ VE TANITIMI DERS-1) KLAVYENİN TANIMI, STANDART TÜRK KLAVYESİNİN ÖZELLİKLERİ VE TANITIMI A) KLAVYENİN TANIMI: Harf, rakam, işaret ve sembollerden oluşan ve yazı makinelerinin veya bilgisayarların klavye adı verilen

Detaylı

NOYA BİLGİSAYAR KURSLARI

NOYA BİLGİSAYAR KURSLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NOYA BİLGİSAYAR KURSLARI www.noyabilgisayar.net Tel: (212) 238 99 32 Adres: Darülaceze Cad. No 150/3 Okmeydanı-Beyoğlu / İstanbul 1 aaa aaa kkk kkk aaa kkk aka aka aka eee eee

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı