Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences"

Transkript

1 Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL ÇÖZÜME YAKINLIĞA GÖRE TERCİH SIRALAMA TEKNİĞİ A VARIANT PERSPECTIVE TO MULTI CRITERIA ABC ANALYSIS PROBLEM: FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS - TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION Aslı KILIÇ 1, Süeyye AYGÜN 1, Gülşen AYDIN KESKİN 1*, Kası BAYNAL 1 1Endüstri Mühendisliği Bölüü, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, 41380, Kocaeli. Geliş Tarihi/Received: , Kabul Tarihi/Accepted: *Yazışılan yazar/corresponding author doi: /paes Özet İşleteler, olağanüstü rekabetin yaşandığı günüüz piyasa şartlarında, aliyetleri iniize, kârı aksiize edecek etkin stok politikalarını geliştirek ve uygulaak zorundadır. Stoklar, üreti işletelerinin topla varlıklarının içinde öneli bir yere sahiptir. Bu öneli kale için etkin stok kontrol ve yöneti politikalarının uygulanası, işletenin geleceği için büyük öne taşıaktadır. Bu çalışa kapsaında, büyük bir holdingin kiyasallar grubunda faaliyet gösteren bir işletesinde öncelikle stok kontrol yöntelerinden ABC analizi uygulanıştır. İkinci olarak stokların çok kriterli olarak sınıflandırılası için öncelikle Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntei ile kriter ağırlıkları belirleniş ve İdeal Çözüe Yakınlığa Göre Tercih Sıralaa Tekniği (TOPSIS) yöntei kullanılarak stok kaleleri öne derecelerine göre sıralanıştır. Çalışanın sonunda stokların sınıflandırılasında klasik ABC analizi ve BAHP-TOPSIS yöntelerinin sonuçları arasındaki farklılıklar ortaya konuştur. Anahtar kelieler: Çok kriterli karar vere, ABC analizi, Bulanık AHP, TOPSIS. 1 Giriş İşleteler üretie ilişkin faaliyetlerini, pek çok kısıt altında gerçekleştirektedirler. Bu kısıtlar içinde fiyat, kalite veya zaan gibi ürünün niteliğinden kaynaklanan ve işletenin kontrolü altındaki faktörler olabileceği gibi, piyasa ve üşteri talebindeki belirsizlikler gibi işletenin kontrolü dışında gerçekleşen dışsal faktörler de olabilir. Bu bağlada, öngörülebilen veya öngörüleeyen kısıtlar altında, evcut kaynakları etkin bir biçide kullanarak en uygun kararların alınası süreci, işlete yönetiinin teel işlevleri arasındadır [1]. İşletelerin başarısını ve kârlılığını etkileyen öneli faktörlerden biri, hiç şüphesiz işlete stoklarının en uygun düzeyde bulundurulasıdır. Stok bulunduranın en uygun değerinin ne olacağı konusu işletelerin dikkat etesi gereken en öneli hususlardan birisidir. Az sayıda stok bulundura üretii aksatabileceği gibi, çok fazla sayıda stok bulundurak da depolaa, bozula, deode ola, üreti giderlerini karşılayaaa gibi duruları yaratabilektedir. Yöneticiler günlük hayatlarında birçok gerçek karar vere probleiyle karşılaşırlar. Günüüz piyasasındaki hızlı değişikliklere ayak uydurabilek ve rekabet edebilek için Abstract In today s copetitive arket conditions, organizations have to develop and ipleent effective inventory policies to iniize their costs, and axiize profit. Inventories have an iportant place in the total assets of production enterprises. Applying efficient inventory control and anageent policies for this significant ite is very iportant for the future of the organizations. In this paper, initially an ABC analysis ethod had been applied to a fir operating at the cheical group of a congloerate. Then, to classify the inventory as ulti criteria; priarily criteria weights are deterined by the fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) and then stock keeping units are ranked according to their significances with Technique for Order Preference by Siilarity to Ideal Solution (TOPSIS) ethod. Finally, the differences are presented between classical ABC analysis and FAHP-TOPSIS results for classifying the inventories. Keywords: Multi-criteria decision aking, ABC analysis, Fuzzy AHP, TOPSIS. yöneticiler karşılarına çıkan seçenekleri, birçok seçi kriterine göre karşılaştıralı ve en uygun olanları seçelidirler. Sadece, çok basit durularda, ta bir tatinin tek bir seçi kriteri ile sağlanabileceği söylenebilirse de; bir seçile elde edilek istenen özellikler genellikle çok çeşitlidir ve bu çeşitlilik farklı kriterlerin değerlendireye sokulasını gerektirektedir [2]. Bu nedenle çalışada çok kriterli ABC analizine başvuruluştur. Çok kriterli ABC analizi ile ilgili yapılış çalışalar incelendiğinde, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) ve İdeal Çözüe Yakınlığa Göre Tercih Sıralaa Tekniği (TOPSIS) yöntelerinin birlikte kullanıına rastlanaıştır. Bu çalışada aaçlanan, klasik ABC Analizi ile çok kriterli stok sınıflandırılasında kullanılan BAHP ve TOPSIS yöntelerinin sonuçları arasındaki farklılıkları ortaya koyaktır. Çalışa altı bölüden oluşaktadır. Giriş kısı ile başlayan çalışa, ikinci bölüde ABC analizi ile deva etektedir. Çalışanın üçüncü bölüünü kriter ağırlıklarının belirlendiği Bulanık AHP oluşturaktadır. Dördüncü bölüde TOPSIS yönteine yer verilektedir. Beşinci bölü gerçek bir sanayi uygulaasını içerektedir. Son olarak altıncı bölü uygulaanın sonuçları ve tartışa kısıdır. 179

2 2 ABC Yöntei Son yıllarda oldukça geçerli olan ve 1950 lerde General Elektik Şirketi nce geliştirilen ABC sınıflandıra yöntei, farklı seçenekler arasında karar vere duruunda olan işletelerin stok yönetiinde de yardıcı olaktadır. Bu yönte, yakın kontrol gerektiren stokları kontrol gerektireyen stoklardan ayıraya yarayan basit bir kontrol sisteidir [3]. Stokta bulundurulan çeşitli alların her birinin işlete için taşıdıkları öne farklıdır. Stoktaki alları taşıdıkları önee göre sınıflandırak yöneti açısından bazı kolaylıklar sağlaaktadır. Önein ölçüsü olarak da genellikle, alların satış değeri kullanılaktadır. Bu ölçüye göre, çok öneli, orta öneli ve önesiz olarak sınıflandırılan alların, Pareto prensibine uygun olarak, çok öneli olanlarının iktar olarak az bir yer tuttuğu, buna karşın önesiz olanların iktar olarak büyük bir yer tuttuğu görülektedir [4] yılında Vilfredo Pareto tarafından bulunan Pareto Diyagraı, Kuralı olarak da adlandırılaktadır. Bu prensibe uygun olarak, stokta tutulan çeşitli allar A, B ve C grupları olak üzere üç sınıfa ayrılaktadır: "A" grubu allar iktar olarak, toplaın ancak %20'sini oluştururken, satış değeri olarak %80'ine sahiptir. Diğer uçta bulunan "C" grubu allar ise, iktar olarak toplaın %50 ile %60'ını oluştururken satış değeri olarak sadece %5 ile %10 gibi küçük bir değerine sahiptir. Ortada bulunan "B" grubu allar ise, topla iktarın %20 ile %30'una, satış değeri olarak da %15 ile %20'lik payına sahiptir [4]. Tek kriterli analizlerde en öneli varsayı, olaydaki diğer kriterlerin etkilerinin sabit kabul edilesi ve her defasında sadece bir kriterin incelee konusu yapılasıdır. Hâlbuki evrendeki olaylar ve obeler sadece tek bir kriterin etkisi ile değil, çok sayıda iç ve dış kriterlerin ortak etkisi ile oluşakta ve karaşık bir yapı gösterektedir. Bu nedenle, olaylar ve obeler sadece bir değişkene göre değil, çok sayıda değişkene ve bunların ortaklaşa etkilerine göre tanılanalıdır. Bu gerekçeden dolayı çok kriterli karar vere etotlarına heen her alanda başvurulaktadır [5]. Birden fazla kriterin birlikte değerlendirildiği ABC analizine "Çok Kriterli ABC Analizi" denilektedir. Kullanı değeri, kullanı iktarı, örü, tedarik süresi, biri fiyatı, kritikliği, ikae edilebilirliği, boyutu gibi kriterler dikkate alınabilektedir [6]. Klasik yönteden farklı olarak bu çalışa iki aşaadan oluşaktadır. Çalışanın birinci aşaasında stokları sınıflandırak için belirleniş olan kriterler, çok kriterli karar vere yöntelerinden biri olan BAHP ile ağırlıklandırılaktadır. Çalışanın ikinci aşaasında ise stokta tutulan ürünler, ağırlıklandırılış kriterler yardıı ile TOPSIS yöntei kullanılarak sıralanaktadır. 2.1 Literatür Araştırası Son yıllarda, envanter sınıflandıra için birçok yeni çok kriterli yaklaşı getiriliştir. Fakat hepsinin bazı dezavantaları vardır. İki kriterli klasik ABC yaklaşıı, çok kriterli ABC sınıflandırasında ileri bir adıdır. Bununla birlikte, daha fazla kriterin göz önünde bulundurulası gerektiğinde yöntein kullanılası nispeten zorlaşaktadır. İkiden fazla kriter için yöntei genişletenin belirgin bir yolu yoktur [7]. ABC analizi ile ilgili ilk akale 1986 da Flores ve Whybark tarafından sunuluştur [8]. Bu çalışadan etkilenen Chen vd. (2008), tedarik süresi ve stokta bulundurulan ürünlerin kritikliği gibi ilave kriterler ekleyerek uygulaa tabanlı çok kriterli ABC analizi yapışlardır [9] yılında Ernst ve Cohen tarafından istatistiksel küeleeye dayanan bir yönte sunuluştur. Fakat bu yaklaşı faktör analizi kullanıı ve küelee işleini gerektirektedir. İlave olarak, küeler kendilerini yeni stok kalelerini sınıflandırak aacı ile yeniden değerlendirilelidir. Bu nedenle önceden sınıflandırılış stoğa yeni stok kaleleri eklendiğinde sınıfların farklı şekilde belirlenebile olasılığı ortaya çıkakta ve bu duruda stok kontrol sistei düzeninin bozulabile ihtiali ortaya çıkaktadır. Özetle, odel bir orta kadee yöneticisi için çok karaşık olabilektedir [10]. AHP süreci de ABC analizi için birçok yazar tarafından öneriliştir [11]. Cakir ve Canbolat (2008), çok kriterli envanter sınıflandıra probleini çözüleek için bulanık tekniğe entegre olan AHP önerişlerdir [12]. AHP nin avantaı birçok kriteri birleştirebilesi ve büyük hesaplaalarda ve ölçü sisteinde kullanı kolaylığının olasıdır. Yöntein öneli dezavantalarından biri kriterlerin ikili karşılaştırılasında, derecelendirilelerinde ve ilgili ağırlıklandırılalarında öneli iktarda sübektiflik içeresidir [7, 10]. Yapay zeka, çok kriterli envanter sınıflandırası için başka bir yöntedir. Güvenir ve Erel (1998), çok kriterli sınıflandıra için AHP tekniği ve genetik algoritayı birlikte kullanarak yeni bir yaklaşı sunuştur [13]. Yapay sinir ağları, sınıflandıra işlei için uygulanabilir bir diğer tekniktir. Partovi ve Anandaraan (2002), stok kalelerinin ABC yöntei ile sınıflandırılası için iki öğrene etodu olan geriye yayılı ve genetik algoritadan yararlanan bir yapay sinir ağı öneriştir [10]. Raanathan (2006), çok kriterli envanter sınıflandıra problei için veri zarflaa analizine benzeyen, basit ağırlıklı bir doğrusal optiizasyon odeli öneriştir [14]. Zhou ve Fan (2007), çok kriterli ABC stok sınıflandırası için bazı dengelee özelliklerini de dahil ederek Raanathan ın odelinin genişletiliş bir versiyonunu sunuş ve elde ettikleri sınıflandıra sonuçlarını Bayes ve diğer bulanık sınıflandırıcıların sonuçları ile karşılaştırışlardır. Sonuç olarak da önerdikleri yöntein diğerlerinden üstün olduğunu gösterişlerdir [15]. Bhattacharya ve diğ. (2007), ABC analizi için TOPSIS yönteini kullanışlar, ANOVA ile de elde ettikleri sonuçların analizini gerçekleştirişlerdir [16]. Chu vd. (2008), ABC analizi ve bulanık sınıflandırayı entegre ederek yeni bir stok kontrol yaklaşıı önerişlerdir [7]. Aydın Keskin ve Özkan (2013), çok kriterli ABC sınıflaası için bir küelee yöntei olan Fuzzy C-Means algoritasını kullanıştır [17]. Bu çalışada stok kalelerinin çok kriterli olarak sınıflandırılası aacıyla BAHP ve TOPSIS yönteleri birlikte kullanılıştır. BAHP yöntei, seçi aacına yönelik tercihlerin belirlenesinde yöneticilere yol gösteren bir yönte olasının yanında tercihleri kantitatif olarak ölçerek farklı kriterler karşısında birleştiren sağla (robust) bir yöntedir. Bunun yanında he uygulaası he de anlaşılası oldukça kolaydır. AHP ayrıştıra teellerini, ikili karşılaştıraları, öncelik vektör oluşuunu ve sentezini içeren bir yöntedir. AHP nin aacı uzanların bilgisini elde etek olasına karşın, geleneksel AHP karar vericinin belirsiz tercihlerini yansıtaaaktadır. Bu nedenle; BAHP, AHP etodunun belirsizliklerini gidererek hiyerarşik bulanık probleleri çözek için geliştiriliştir [12, 18, 19]. Çok kriterli ABC analizi ile ilgili yapılış çalışalar incelendiğinde, BAHP ve TOPSIS yöntelerinin birlikte kullanıına rastlanaıştır. Çalışanın literatüre katkısı bu noktada ortaya çıkaktadır. BAHP kriter ağırlıklarının 180

3 belirlenesi aacıyla kullanılırken, stok kalelerinin sıralanası TOPSIS yöntei ile gerçekleştiriliştir. 3 Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi AHP 1970 li yılların ortasında Pensilvanya Üniversitesinden Thoas L. Saaty tarafından geliştirilen ölçe ve karar vere için kullanılan bir ateatiksel teoridir. Literatürde yaygın olarak çalışılan AHP son yiri yılda çok kriterli karar vere ile ilgili neredeyse tü uygulaalarda kullanılıştır. Bunun nedeni, yöntein karar vericiler tarafından kolay anlaşılabilir olasıdır [20]. AHP, öğeleri arasında karaşık ilişkiler bulunan sistelere ait karar problelerinde; sistei alt sisteleriyle ilişkili hiyerarşik bir yapıda oldukça basit halde ifade edip, sezgisel ve antıksal düşünceyle irdeleyebilen bir yaklaşıdır [21]. Çok ölçütlü karar vere odellerinin gerçek uygulaalarında, karar vericilerin yargılarını sözel olarak ifade ettikleri veya obektif yargılarda bulunadıkları sıkça gözlenektedir. Bunun yanı sıra, elde edilen değerlendireler her zaan kesin ve ta bilgi içereyebilektedir. Bu tür karar odellerinde analizler bulanık antık yaklaşıı ile yapılabilektedir. Bulanık antığın karar vere sürecindeki uygulaaları genellikle klasik karar teorilerinin bulanıklaştırılası ile gerçekleştirilektedir. Bulanık antıkla tanılanan karar problelerinde, klasik problelerde olduğu gibi bulanık olayan en iyi karara ulaşak aaçlanaktadır. Ancak, bulanık teori sonucunda elde edilen karar optial karar iddiasında olaktan çok, her alternatifin hangi olabilirlikte optial olabileceğini belirteyi aaçlaaktadır. Problelerde kesin belirlilikler bulunadığında; paraetrelerin veya değişkenlerin kesin olarak bilinediği durularda ve değerlendirelerin sözel olduğu durularda bulanık teori ile geliştirilen yöntelerin uygulanası önerilektedir [22]. 3.1 Bulanık Küe ve Bulanık Sayılar Bulanık küe kavraı, ilk kez Lotfi A. Zadeh tarafından 1965 yılında "Bulanık Küeler" adlı akalenin yayınlanası ile ortaya atılıştır. Bulanık küe, devalı üyelik derecesine sahip nesneler küesidir ve her nesneyi 0-1 arasında değişen üyelik derecesine sahip üyelik fonksiyonu ile nitelendirektedir. Bulanık sayılar ise dışbükey, noralleştiriliş, sınırlı sürekli üyelik fonksiyonu olan ve gerçel sayılarda tanılanış bir bulanık küe olarak ifade edilir. Üçgensel bir bulanık sayı Şekil 1 de gösterilektedir. Bu sayı üç tane gerçek sayı ile tanılanış bulanık sayıların özel bir çeşidi olup l,, u şeklinde ifade edilektedir [23]. Bu ifadeler sırasıyla bulanık bir olayda en düşük olasılığı, net değeri ve en yüksek olasılığı ifade eder [24]. Şekil 1: Üçgensel bulanık sayı M [18]. Bulanık bir sayı her zaan her bir üyelik derecesinin karşılık geldiği sağ ve sol gösterilerle verilebilir. Eşitlik (1) de gösterilen l(y) ve r(y) sırası ile bulanık bir sayının sol ve sağ tarafını ifade etektedir [25]. M = ( M l(y), M r(y) ) = (l + ( l)y, u + ( u)y) (1) Bir M bulanık küesi, [0,1] kapalı aralığında tanılanan karakteristik bir fonksiyon ile ifade edilektedir. Söz konusu fonksiyona, üyelik fonksiyonu adı verilektedir. M bulanık küesi için tanılanacak olan bir üyelik fonksiyonu, eşitlik (2) de gösterilektedir [26]. μ_m : E [0,1] (2) M bulanık küesinin eleanı olan x' in üyeliğinin derecesi μ_m (x), x eleanının M bulanık küesine hangi derecede üye olduğunun göstergesidir. Bir üçgensel bulanık sayının sağ ve sol üyelik derecesi değerlerine göre lineer gösterii eşitlik (3) teki gibidir [24]. 0, x 1, ( x l) /( l), 1 x, ( x / M ) (3) ( u x) /( u ), x u 0, x u M 1 = (l 1, 1, u 1 ) ve M 2 = (l 2, 2, u 2 ) iki üçgensel bulanık sayıyı gösterek üzere, üçgen bulanık sayılar arasında yapılacak olan aritetik işleler eşitlik (4)'te özetlenektedir [26]. M 1(+)M 2 = (l 1, 1, u 1 )(+)(l 2, 2, u 2 ) = (l 1 + l 2, 1 + 2, u 1 + u 2 ) M 1( )M 2 = (l 1, 1, u 1 )( )(l 2, 2, u 2 ) = (l 1 l 2, 1 2, u 1 u 2 ) M 1( )M 2 = (l 1, 1, u 1 )( )(l 2, 2, u 2 ) = (l 1 l 2, 1 2, u 1 u 2 ) M 1(/)M 2 = (l 1, 1, u 1 )(/)(l 2, 2, u 2 ) = (l 1 /u 2, 1 / 2, u 1 /l 2 ) M 1 1 = (l 1, 1, u 1 ) 1 = (1/u 1, 1/ 1, 1/l 1 ) 3.2 Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Algoritası (4) Bu çalışada, bulanık yapay değerlerin hesaplanasında Chang in (1996) genişletiliş analiz yöntei kullanılıştır. X = {x 1, x 2,, x n } bir nesneler küesi ve U = {u 1, u 2,, u n } de bir aaçlar küesi olsun. Genişletiliş analiz yönteine göre, her bir nesne bir aacı gerçekleştirek üzere ele alınır. Genişletiliş ifadesi ile bu nesnenin aacı ne kadar gerçekleştirdiği ifade edilektedir. Böylece, tane genişletiliş analiz değeri elde ediliş olup eşitlik (5) teki gibi gösterilektedir. M 1 gi, M 2 gi,..., M gi i = 1, 2,..., n (5) Buradaki tü M gi ( = 1, 2,..., ) değerleri, üçgensel bulanık sayılardır. Chang'in genişletiliş analizinin adıları aşağıdaki gibi özetlenebilir [27]: 1. Adı: i. nesne için bulanık büyüklük değeri eşitlik (6) daki gibi tanılanır. S i = M gi n [ M gi ] i=1 1 (6) Burada S i, i. aacın sentez değerini, M gi her bir aaca yönelik genişletiliş değeri ifade etektedir. Eşitlik (6)'daki işle, bulanık sayılarda yapılan bir çeşit noralizasyon işlei olarak da algılanabilir. M gi değerini elde etek için, adet genişletiliş analiz değeri bulanık toplaa işlei yardııyla bulunarak bir atris elde edilir. Bu atrisin elaanları eşitlik (7) yardııyla hesaplanır. 181

4 M gi = ( l,, u ) (7) n [ i=1 M gi ] 1 'i elde etek için, M gi ( = 1, 2,..., ) değerlerinin bulanık toplaa işlei eşitlik (8) deki gibi uygulanır. n [ M gi ] i=1 1 1 = ( n i=1 u i 1, n i=1 i 1, n i=1 l i ) (8) 2. Adı: Chang'in önerdiği yönte, elde edilen sentez değerlerinin karşılaştırılası ve bu karşılaştıra değerlerinden ağırlık değerlerinin elde edilesi esasına dayanaktadır. İki bulanık sayının karşılaştırılası şu şekilde yapılaktadır: M 1 = (l 1, 1, u 1 ) ve M 2 = ( l 2, 2, u 2 ) iki üçgensel bulanık sayı iken M 2 M 1 eşitliğinin olabilirlik derecesi eşitlik (9) daki gibi tanılanır. V(M 2 M 1) = sup [in(μ M 1(x), μ M 2(y))] y x (9) Bu eşitlik, y x eşitsizliğinin genişlee prensibine göre ifade ediliş şeklidir. Eşitlik y x ve μ M 1(x) = μ M 2(y) gibi ilişki bulunan (x,y) sayı çiftinin aralarındaki büyüklük ilişkisini yani M 1 nin M 2 den büyük ola olabilirliğini gösteren değerin V(M 2 M 1) = 1 olduğunu belirtektedir. Bu eşitlikte M 2'nin orta değerinin M 1'den büyük olabilirliği 1 değerini alaktadır. Aksi takdirde, olabilirlik hesabı eşitlik (10) kullanılarak yapılabilir. Ancak sadece, V(M 2 M 1) değerini bilek yeterli değildir. Ayrıca V(M 1 M 2) değerinin de hesaplanası gereklidir. Şekil 2'de görüldüğü gibi M 1 ve M 2 gibi iki bulanık sayıdan M 2'nin M 1'den büyük olabilirliği bu iki sayının kesişi noktasındaki üyelik fonksiyonunun değerine eşittir. M 1 = (l 1, 1, u 1 ) ve M 2 = ( l 2, 2, u 2 ) bulanık sayılar iken, dır. V(M 1 M 2) = yükseklik (M 1 M 2) = μ M 2(d) 1, eğer 2 1 0, eğer l 1 u 2 = l 1 u 2, aksi halde {( 2 u 2 ) ( 1 l 1 ) (10) Şekil 2: M 1 ve M 2 sayılarının büyüklüklerinin karşılaştırılası [25]. 3. Adı: Konveks bir bulanık sayının k adet bulanık sayıdan, M i (i = 1, 2,..., k) daha büyük olabilirlik derecesi eşitlik (11) de olduğu gibi tanılanır. V(M M 1, M 2,, M k ) = V[(M M 1 ) ve (M M 2 ) ve (M M k )] = in V(M M i ), i = 1, 2,..., k O takdirde S 'ler için şu varsayılar yapılıştır: (11) k = 1, 2,..., n; k için d (A i ) = in V (S i S k ) (12) Daha sonra ağırlık vektörü A i (i = 1, 2,..., n)'nin n eleandan oluştuğu eşitlik (13) ile ifade edilir. W = (d (A 1 ), d (A 2 ),..., d (A n )) T (13) 4. Adı: Noralizasyon ile noralize ediliş ağırlık vektörü W eşitlik (14) kullanılarak elde edilir ve burada W bir bulanık sayı değildir. W = (d(a 1 ), d(a 2 ),, d(a n )) T (14) İkili karşılaştıralarda kullanılan bulanık öne dereceleri Tablo 1 de gösteriliştir: Tablo 1: Bulanık öne dereceleri [24]. Sözel Öne Bulanık Ölçek Karşılık Ölçek Eşit öne (1,1,1) (1/1,1/1,1/1) (1,2,3) (1/3,1/2,1) Biraz daha fazla öneli (2,3,4) (1/4,1/3,1/2) (3,4,5) (1/5,1/4,1/3) Kuvvetli derecede öneli (4,5,6) (1/6,1/5,1/4) (5,6,7) (1/7,1/6,1/5) Çok kuvvetli derecede öneli (6,7,8) (1/8,1/7,1/6) (7,8,9) (1/9,1/8,1/7) Taaıyla öneli (8,9,9) (1/9,1/9,1/8) 4 İdeal Çözüe Yakınlığa Göre Tercih Sıralaa Tekniği Yöntei Chen ve Hwang, (1992) tarafından Hwang ve Yoon un (1981) çalışaları referans gösterilerek ortaya konulan TOPSIS yöntei çok kriterli karar vere yöntelerinden birisidir [28]. Yönte ideal çözü için gerekli olan yakınlığı bulurken, he pozitif-ideal çözüe uzaklığı he de negatif-ideal çözüe uzaklığı dikkate alaktadır. Bulunan uzaklıkların birbiri ile karşılaştırılası ile tercih sıralaası yapılaktadır. İdeal çözü, tü kriterler sağlandıktan sonra tercih edilen alternatiflerin bu kriterleri olası gereken yani ideal seviyelerde yerine getiresidir. Eğer ideal çözü uygulanaaz veya ulaşılaaz olursa, o zaan ideal çözüe en yakın noktanın seçilesi gerekektedir. Pozitif-ideal, çözüe en yakın çözü olurken, negatif-ideal, çözüe en uzak çözü olaktadır [29; 30]. TOPSIS yöntei, pozitif-ideal çözüe benzerlik indeksi olarak tanılanaktadır. Buna göre pozitif-ideal çözüe en yakın nokta veya negatif-ideal çözüe en uzak noktanın kobinasyonudur. Daha sonra da ideale en benzer alternatif seçilektedir [29]. TOPSIS yönteinin adıları aşağıda tanılanıştır [31]: 1.Adı: Karar atrisi (D) oluşturulur. Karar atrisinin satırlarında i (i = 1, 2,..., ) alternatifler, sütunlarında ise ( = 1, 2,..., n) ölçütler yer alaktadır. D atrisi karar verici tarafından oluşturulan veri atrisidir. Karar atrisi eşitlik (15)'deki gibi gösterilir. x 11 x 1n D i = [ ] (15) x 1 x n 2. Adı: Noralize ediliş karar atrisi (R) oluşturulur. Noralizasyon işleinin gerçekleştirilesinde farklı yönteler vardır. En sık kullanılanlar vektör noralizasyonu, doğrusal noralizasyon ve onoton olayan noralizasyondur. Doğrusal noralizasyon için de farklı yaklaşılar bulunaktadır. Noralize ediliş karar atrisi için vektör noralizasyonu sıklıkla kullanılan bir yönte 182

5 olarak ortaya çıkaktadır. Burada noralize ediliş karar atrisi için vektör noralizasyonu eşitlik (16)'da belirtiliştir. r i = x i 2 i=1 x i i = 1, 2,..., ; = 1, 2,..., n (16) R atrisi eşitlik (17)'deki gibi elde edilir. r 11 r 1n R i = [ ] (17) r 1 r n 3. Adı: Ağırlıklı noralize ediliş karar atrisi (Y) oluşturulur. Öncelikle değerlendire faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri (w i ) belirlenir ( n i=1 w i = 1). Daha sonra atrisinin her bir sütunundaki eleanlar ilgili w i değeri ile çarpılarak Y atrisi oluşturulur. Y atrisi eşitlik (18)'de gösteriliştir. w 1 r 11 w n r 1n Y i = [ ] (18) w 1 r 1 w n r n 4. Adı: Pozitif-ideal (A * ) ve negatif-ideal (A - ) çözüler oluşturulur. İdeal çözü setinin oluşturulabilesi için Y atrisindeki ağırlıklandırılış ölçütlerin yani sütun değerlerinin en büyükleri (ilgili ölçüt iniizasyon yönlü ise en küçüğü) seçilir. Pozitif-ideal çözü setinin bulunası eşitlik (19)'da gösteriliştir. A = {(ax i y i J), (in i y i J )} (19) (19) nuaralı denkle yardııyla hesaplanacak olan set denkle (20)'de gösterildiği gibi oluşturulur. A = {y 1, y 2,..., y n } (20) Negatif-ideal çözü seti ise, Y atrisindeki ağırlıklandırılış ölçütlerin, bir başka deyişle, sütun değerlerinin en küçükleri (ilgili değerlendire faktörü aksiizasyon yönlü ise en büyüğü) seçilerek oluşturulur. Negatif-ideal çözü setinin bulunası eşitlik (21) ile sağlanaktadır. A = {(in i y i J), (ax i y i J )} (21) Denkle (21) yardııyla hesaplanacak olan set eşitlik (22) ile gösteriliştir. A = {y 1, y 2,..., y n } (22) Her iki forülde de J fayda (aksiizasyon), J ise kayıp (iniizasyon) değerini gösterektedir. Gerek pozitif-ideal gerekse negatif-ideal çözü seti, ölçüt sayısı yani eleandan oluşaktadır. 5. Adı: Her alternatifin pozitif-ideal çözü ve negatif-ideal çözüe uzaklıkları hesaplanır. TOPSIS yönteinde her bir alternatife ilişkin ölçüt değerinin pozitif-ideal ve negatif-ideal çözü setinden uzaklıklarının belirlenesinde Euclidian Uzaklık Yaklaşıından yararlanılaktadır. Buradan elde edilen alternatiflere ilişkin uzaklık değerleri ise pozitif-ideal çözüe uzaklık (S i ) ve negatif-ideal çözüe uzaklık (S i ) olarak adlandırılaktadır. Pozitif-ideal çözüe uzaklık (S i ) değeri eşitlik (23), negatif-ideal çözüe (S i ) uzaklık ise eşitlik (24) ile hesaplanaktadır. (S n i ) = (y i y ) 2 (S n i ) = (y i y ) 2 (23) (24) Burada hesaplanacak S i ve S i sayısı, karşılaştırılan alternatif sayısı kadardır. 6. Adı: İdeal çözüe göreceli yakınlık değerleri hesaplanır. Her bir alternatifin ideal çözüe göreceli yakınlığının (C i ) hesaplanasında pozitif-idealden ve negatif-idealden uzaklık ölçüleri kullanılaktadır. Burada kullanılan ölçüt, negatif-ideal çözüe uzaklık değerinin pozitif-ideal çözüe uzaklık değeri ile negatif-ideal çözüe uzaklık değerinin toplaına oranıdır. İdeal çözüe göreceli yakınlık değerinin hesaplanası eşitlik (25)'te gösterilektedir. s i C i = s i + s (25) i Burada, C i değeri 0 C i 1 aralığında değer alır ve C i = 1 ilgili alternatifin pozitif-ideal çözü noktasında bulunduğunu, C i = 0 ilgili alternatifin negatif-ideal çözü noktasında bulunduğunu gösterir. 7. Adı: Alternatifler C i 'ye göre azalan sırada sıraya dizilerek tercih sırası belirlenir. Maksiu C i 'ye sahip, diğer bir deyişle ideale en benzer alternatif seçilir. Çalışanın bundan sonraki bölüünde öncelikle, tek kriterli ABC analizi yapılarak stok kaleleri sınıflandırılaktadır. Stok kaleleri tek bir kritere göre sınıflandırılış olacağından, ilgili stok kaleleri bir kez de çok kriterli ABC analizine göre sıralanıştır. Bu analizde karar verici tarafından belirlenen kriterlerin ağırlıkları BAHP ile hesaplanış ve daha sonra TOPSIS yöntei ile tü kriterler göz önünde bulundurularak stok kalelerinin öne sırası belirleniştir. 5 Uygulaa Ele alınan uygulaa örneği Türkiye nin önde gelen bir holdingine bağlı bir işletede yapılıştır. Fabrikada sürekli üreti yapılaktadır. Stok alanında yapılış olan gözleler sonucunda depolarda bitiş ürünlerin fazla olduğu ve bu nedenle de daha fazla stok alanına ihtiyaç olduğu tespit ediliştir. Stokların etkin bir şekilde yönetii için ürünlerin öne düzeylerinin belirlenesi gerektiği ortaya çıkıştır. Bunun için de ABC analizinden yararlanılıştır. Öncelikle yıllık satış değeri kriteri göz önüne alınarak klasik ABC analizi çalışası yapılıştır. Daha sonra tesli zaanı, biri fiyat, talep, ikae edilebilirlik ve biri aliyet kriterleri göz önünde bulundurularak çok kriterli bir ABC analizi gerçekleştiriliştir. 5.1 Klasik ABC Yöntei ile Çözü İşletenin ürettiği ürünlerden 55 adet stok kalei üzerinden ABC analizi yapılarak stok kalelerinin yıllık satış değerleri bulunuştur. Bir stok kaleinin biri değerinin yıllık talep ile çarpılasıyla yıllık satış değeri elde ediliştir. Bu değerler Tablo 2 de veriliştir. Stok kaleleri Tablo 3 te yıllık satış değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıştır. Her bir stok kaleinin topla satış değeri içerisindeki yüzdeleri bulunuş ve bu yüzdeler küülatif olarak sıralanıştır. Son olarak da ABC sınıflandırılası yapılıştır. Tablo 3 te 19 stok kaleinin A, 20 stok kaleinin B ve 16 stok kaleinin de C grubunda olduğu bulunuştur. A sınıfında yer alan kalelere daha fazla öne verilerek denetilerinin sık yapılası, ayrıntılı stok kayıtlarının tutulası önerilektedir. A sınıfı stoklar satış değeri olarak toplaın %80 ine sahiptir. B sınıfı stokları da satış değeri toplaının %15 ine sahiptir. Bu stokların denetii noral 183

6 zaanlarda yapılabilir. C sınıfı ise satış değeri toplaının %5 ine sahiptir. Bu stoklar için basit stok kayıtları tutulabilir. Tablo 2: Klasik ABC analizi verileri. Ürün Kodu Yıllık Talep (kg) Biri Fiyat (euro/kg) Satış Değeri (euro) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tablo 3: Ürün stoklarının ABC analizi sonuçları. Satış Değeri Küülatif Sınıflandıra Sıralaası Yüzde ,32 0, A ,44 0, A ,85 0, A ,25 0, A ,20 0, A ,40 0, A ,80 0, A ,10 0, A ,40 0, A ,04 0, A ,04 0, C ,00 0, C ,65 0, C ,70 0, C ,52 0, C ,50 0, C ,70 0, C ,00 0, C ,78 0, C ,20 1 C 5.2 Çok Kriterli Karar Vere Yönteleri ile Çözü Klasik ABC yönteinde olduğu gibi bu analiz de 55 adet stok kalei üzerinden ele alınıştır. Çok kriterli karar verede karar hiyerarşisi aşağıda Şekil 3 te görülektedir. Uygulaanın gerçekleştiği işletedeki ilgili kişilerden oluşturulan bir ekibin çalışası sonucunda tesli zaanı, fiyat, talep, ikae edilebilirlik ve üreti aliyeti kriterleri seçiliştir. Bu kriterlerin ağırlıkları BAHP yöntei ile belirleniştir. Kriterlerin ağırlıklarına göre ürünlerin öne sırası ise TOPSIS yöntei ile elde ediliştir. Şekil 3. Çok kriterli karar verede karar hiyerarşisi. BAHP yöntei için kriterler belirlendikten sonra ikili karşılaştıralarda kullanılan bulanık öne dereceleri Tablo 1 de verilişti. Bu bulanık derecelere göre, uzan kişiler tarafından oluşturulan ikili karşılaştıra atrisi Tablo 4 te veriliştir. Kriterlerin l,, u değerleri o satırdaki l, ve u değerlerinin toplaından elde edilir. Topla l,, u değerleri de bütün satır ve sütundaki l, ve u değerlerinin toplaıdır. Kriterler için bulanık değerler şu şekilde bulunur: St.z = (2,57, 3,7, 4,92) (1/58,3,1/48,3,1/38,8)=(0,044,0,077, 0,127) Sf = (13,16,19) (1/58,3,1/48,3,1/38,8)=(0,223, 0,331, 0,490) St = (7,4, 9,5, 11,67) (1/58,3,1/48,3,1/38,8)=(0,127,0,197, 0,301) Si = (1,82,2,08,2,73) (1/58,3,1/48,3,1/38,8)=(0,031,0,043, 0,070) S = (14,17,20) (1/58,3,1/48,3,1/38,8)=(0,240, 0,352, 0,515) Bulanık büyüklük değerlerine göre olabilirlik dereceleri hesaplanış ve ağırlık vektörü bulunuştur W 1 0,37 0, ,92 0,92 1 0,28 0, Ağırlık vektörü kullanılarak noralize ediliş ağırlık vektörü aşağıdaki şekilde hesaplanıştır. 0 / 2,2 0 0,92 / 2,2 0,42 W 0,28 / 2,2 0,13 0 / 2,2 0 1/ 2,2 0,45 Yukarıdaki eşitlikten elde edilen kriterlerin ağırlıkları Tablo 5 te veriliştir. St.z = (2,57, 3,7, 4,92) (1/58,3,1/48,3,1/38,8)=(0,044,0,077, 0,127) Sf = (13,16,19) (1/58,3,1/48,3,1/38,8)=(0,223, 0,331, 0,490) St = (7,4, 9,5, 11,67) (1/58,3,1/48,3,1/38,8)=(0,127,0,197, 0,301) Si = (1,82,2,08,2,73) (1/58,3,1/48,3,1/38,8)=(0,031,0,043, 0,070) S = (14,17,20) (1/58,3,1/48,3,1/38,8)=(0,240, 0,352, 0,515) Bulanık büyüklük değerlerine göre olabilirlik dereceleri hesaplanış ve ağırlık vektörü bulunuştur W 1 0,37 0, ,92 0,92 1 0,28 0, Ağırlık vektörü kullanılarak noralize ediliş ağırlık vektörü aşağıdaki şekilde hesaplanıştır. 0 / 2,2 0 0,92 / 2,2 0,42 W 0,28 / 2,2 0,13 0 / 2,2 0 1/ 2,2 0,45 184

7 Tablo 4. Kriterlerin bulanık ikili karşılaştıra atrisi. Kriter Tesli Zaanı Fiyat Talep İkae ed. Maliyet Tesli zaanı (1,1,1) (1/5,1/4,1/3) (1/5,1/4,1/3) (1,2,3) (1/6,1/5,1/4) Fiyat (3,4,5) (1,1,1) (3,4,5) (5,6,7) (1,1,1) Talep (3,4,5) (1/5,1/4,1/3) (1,1,1) (3,4,5) (1/5,1/4,1/3) İkae ed. (1/3,1/2,1) (1/7,1/6,1/5) (1/5,1/4,1/3) (1,1,1) (1/7,1/6,1/5) Maliyet (4,5,6) (1,1,1) (3,4,5) (5,6,7) (1,1,1) Yukarıdaki eşitlikten elde edilen kriterlerin ağırlıkları Tablo 5 te veriliştir. Tablo 5: Kriterlerin ağırlıkları. Kriterler Ağırlıklar Tesli Zaanı 0,00 Fiyat 0,42 Talep 0,13 İkae Edilebilirlik 0,00 Maliyet 0,45 Karar verici tarafından belirleniş olan ve ikili karşılaştıraları yapılan kriterlerle gerçekleştirilen işleler sonucu tesli zaanı ve ikae edilebilirlik kriterlerinin diğer kriterler arasında ağırlığı 0 (sıfır) olarak belirleniştir. Bu yüzden TOPSIS yöntei ile yapılacak olan sıralaa işlelerine diğer 3 kriterle deva edilecektir. Bu kısıda satırda ürünler sütunda kriterler yer alacak şekilde karar atrisi (D) oluşturulur. D atrisi karar verici tarafından oluşturulan veri atrisidir. Karar atrisini oluşturabilek için kriterler sırasıyla Tablo 6, 7 ve 8 de ölçeklendiriliştir. Tablo 6: Ürünün fiyat değerlerinin ölçek değerleri. Ölçek Karar vericiden alınan bilgi 1 Ürün fiyatı, 0,1 f<0,40 aralığında çok düşük fiyatlıdır. 2 Ürün fiyatı, 0,40 f<0,80 aralığında düşük fiyatlıdır. 3 Ürün fiyatı, 0,80 f<1,20 aralığında orta fiyatlıdır. 4 Ürün fiyatı, 1,20 f<1,60 aralığında yüksek fiyatlıdır. 5 Ürün fiyatı, 1,60 f aralığında çok yüksek fiyatlıdır. Tablo 7: Ürünün talep iktarının ölçek değerleri (ton). Ölçek Karar vericiden alınan bilgi 1 Ürünün talebi, 100 t<1000 aralığında çok düşüktür. 2 Ürünün talebi, 1000 t<2000 aralığında düşüktür. 3 Ürünün talebi, 2000 t<3000 aralığında noraldir. 4 Ürünün talebi, 3000 t<4000 aralığında yüksektir. 5 Ürünün talebi, 4000 t aralığında çok yüksektir. Tablo 8. Ürünün aliyet ölçek değerleri. Ölçek Karar vericiden alınan bilgi 1 Ürünün aliyeti, 0,1 <0,60 aralığında çok düşüktür. 2 Ürünün aliyeti, 0,60 <0,80 aralığında düşüktür. 3 Ürünün aliyeti, 0,80 < 1 aralığında noraldir. 4 Ürünün aliyeti, 1 <1,20 aralığında yüksektir. 5 Ürünün aliyeti, 1,20 aralığında çok yüksektir. Ölçek tabloları kullanılarak Tablo 9 daki karar atrisi oluşturulur. Karar atrisinin verilerine göre noralize ediliş karar atrisi (R) oluşturuluştur. Noralizasyon işleinin gerçekleştirilesinde farklı yönteler evcuttur. Ancak bu çalışada vektör noralizasyon yaklaşıı kullanılıştır. Noralize ediliş karar değerleri, bir ürünün bir kriterdeki ölçek değerinin, bütün ürünlerin o kriterdeki ölçek değerlerinin karelerinin toplaının kareköküne bölünesi ile bulunuş ve Tablo 10 da gösterilen R atrisi oluşturuluştur. Tablo 9: Karar atrisi (D). Ürün Kodu Fiyat Talep Maliyet Tablo 10: Noralize ediliş karar atrisi (R). Ürün Kodu Fiyat Talep Maliyet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ağırlıklı noralize ediliş karar atrisi (Y) Tablo 11 de yer aldığı gibi oluşturuluştur. R atrisinin her bir sütunundaki 185

8 ölçek değerleri daha önceden BAHP ile belirlenen ilgili ağırlık değerleri ile çarpılarak elde ediliştir. Tablo 11. Ağırlıklı noralize ediliş karar atrisi (Y). Ürün Kodu Fiyat Talep Maliyet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pozitif-ideal (A*) ve negatif-ideal (A - ) çözüleri oluşturulur. Pozitif-ideal çözü setinin oluşturulabilesi için Y atrisindeki ağırlıklandırılış ölçütlerin yani sütun değerlerinin en büyükleri (ilgili ölçüt iniizasyon yönlü ise en küçüğü) seçilir. Negatif-ideal çözü seti ise, Y atrisindeki ağırlıklandırılış ölçütlerin, bir başka deyişle, sütun değerlerinin en küçükleri (ilgili değerlendire faktörü iniizasyon yönlü ise en büyüğü) seçilerek oluşturulur. Tablo 12 de pozitif-ideal ve negatif-ideal çözüleri gösterilektedir. Her ürünün pozitif-ideal çözü ve negatifideal çözüe uzaklıkları hesaplandıktan sonra ideal çözüe göreceli yakınlık değerleri hesaplanır. Tablo 13 te de pozitifve negatif-ideal çözüe uzaklık ve ideal çözüe göreceli yakınlık değerleri veriliştir. Tablo 12: Pozitif- ve negatif-ideal çözü setleri. Pozitif-ideal çözü seti Negatif-ideal çözü seti Fiyat Talep Maliyet 0, , , , , , Son olarak, C i değerleri büyükten küçüğe doğru sıralanarak ürünler öne sırasına göre sıralanış ve bu sıralaa Tablo 14 te veriliştir. Tablo 15 te klasik ABC analizi sonucu ve BAHP-TOPSIS yönteinin sonucu birbiri ile karşılaştırılıştır. İki yönte karşılaştırılarak hangi yöntede hangi ürün öneli iken diğerinde öneinin azaldığı kontrol ediliştir. Öneinde değişiklik olan ürünler Tablo 16 da ortaya konuştur. Tablo 16 yı özetleek gerekirse, klasik ABC yönteinde B ve C gruplarında olan bazı ürünler BAHP-TOPSIS yönteinde daha öneli hale geliştir. Klasik ABC yönteinde öneli olan A grubu ürünlerin bazılarının BAHP-TOPSIS yönteinde önelerinin azaldığı görülektedir. Klasik ABC yönteinde tek kriter olarak satış değeri dikkate alındığından satış rakaları yüksek olan ürünler öneli sayılıştır. BAHP- TOPSIS yönteinde aliyet, fiyat ve talep kriterlerinin de değerlendireye dahil edilesiyle ürünlerin öne dereceleri değişiştir. Tablo 13: Pozitif- ve negatif-ideal çözüe uzaklık ve ideal çözüe göreceli yakınlık. Ürün Kod Pozitif-İdeal Çözüe Uzaklık (S i ) Negatif-İdeal Çözüe Uzaklık (S i ) İdeal Çözüe Göreceli Yakınlık (C i ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Etkin stok yönetii politikalarının kullanıına göre firadaki karar vericilerin değerlendiresi ile stoğa çalışıldığı takdirde BAHP-TOPSIS yönteinin kullanılası daha doğru olacaktır. Klasik ABC yönteinde öneli sayılan A grubu stoklar yıllık satış değerleri açısından %80 lik ancak iktar olarak %20 lik bir paya sahip olduğu için satışa yönelik ürünlerdir. Bu yüzden BAHP-TOPSIS yönteinde aliyet ve diğer kriterler açısından değerlendirildiğinde stokta çok bekleeyen ürünler olduğu için stokta bulundurulaları önesiz hale geliştir. Aynı şekilde Klasik ABC yönteinde B ve C grubu ürünler yıllık satış değeri bakıından topla olarak %20 lik bir paya, iktar bakıından ise toplada %80 lik bir paya sahiptir. Bu yüzden BAHP-TOPSIS yönteinde bu grup ürünler stokta kala olasılığı yüksek ürünler olduğu için aliyet ve diğer kriterler açısından daha öneli oluştur. Böylece firanın politikası doğrultusunda çok kriterli karar vere yönteleri kullanılarak etkin bir stok kontrolünün yapılası sağlanıştır. Tablo 14. İdeal çözüe göreceli yakınlık değerlerinin sıralanası. C i Büyüklük Sırası , , , , , , , , , , ,

9 3356 0, , , , , , , , ,39939 Tablo 15: Klasik ABC analizi ve BAHP-TOPSIS yönteinin Karşılaştırılası. Klasik ABC Analizi BAHP-TOPSIS Yöntei 8724 A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C ,39939 Tablo 16: Klasik ABC ve BAHP-TOPSIS yöntelerinin ürün bazında değerlendirilesi. Klasik ABC de önei az iken BAHP-TOPSIS yönteinde öneli ürünler BAHP-TOPSIS de önei az iken Klasik ABC yönteinde öneli ürünler Sonuçlar 1006 Yapılan uygulaada bitiş ürün stokları için satış değeri kriteri kullanılarak klasik ABC yöntei uygulanıştır. Her bir ürünün topla satış değeri içindeki yüzdesi bulunarak yüzdeler küülatif olarak sıralanıştır. Bu sıraya göre ABC sınıflandırılası yapılıştır. Daha sonra tesli zaanı, fiyat, talep, ikae edilebilirlik ve aliyet kriterleri kullanılarak çok kriterli ABC analizi yapılıştır. Bulanık AHP yönteinde bulanık öne dereceleri kullanılarak kriterler ikili karşılaştırılarak bir atris elde ediliştir. Her kriter için bulanık değerler hesaplanarak bu değerlere göre olabilirlik dereceleri bulunuş ve ağırlık vektörü elde ediliştir. Bu vektör noralize edilerek her bir kriterin bulanık olayan ağırlığı bulunuştur. Karar verici tarafından kriter olarak değerlendirilen ancak bu işleler sonucu birbiri içinde öneli oladığı ve ağırlığının sıfır bulunduğu iki kriter (ikae edilebilirlik, tesli zaanı) bundan sonraki işleler için göz önünde bulundurulaıştır. Çalışaya kalan üç kriterle deva ediliştir. Ürünlerin sıralanası için TOPSIS yöntei kullanılıştır. TOPSIS yönteinde öncelikle karar verici tarafından belirlenen ölçeklerle karar atrisi oluşturuluştur. Vektör noralizasyonu yaklaşıı ile noralize ediliş karar atrisi oluşturuluş ve kriter ağırlıklarıyla ilişkilendirilerek ağırlıklı noralize ediliş karar atrisi hesaplanıştır. Pozitif-ideal ve negatif-ideal çözüleri bulunarak her ürünün pozitif-ideal çözü ve negatif-ideal çözüe uzaklıkları hesaplanıştır. Daha sonra ideal çözüe göreceli yakınlık değerleri hesaplanarak büyüklük sıralaası yapılış ve ürünlerin öne sırası belirleniştir. Çalışanın sonunda iki yöntein sonuçları karşılaştırılarak karar vericiler ile bir değerlendire yapılıştır. Değerlendireler sonucu BAHP- TOPSIS yönteinin daha etkin sonuçlar verdiği ortaya konuştur. 7 Kaynaklar [1] Sulak, H., Stok Kontrolü ve Ekonoik Sipariş Miktarı Modellerinde Yeni Açılılar: Ödeelerde Gecikeye İzin Verilesi Duruu ve Bir Model Önerisi, Süleyan Deirel Üniversitesi, Sosyal Bililer Enstitüsü, Doktora Tezi, 160 Sayfa, Nisan [2] Çınar, Y., Çok Nitelikli Karar Vere ve 'Bankaların Mali Perforanslarının Değerlendirilesi Örneği, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bililer Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, 204 sayfa, [3] Ertuğrul, İ. ve Tanrıverdi, Y., "Stok Kontrolde ABC Yöntei ve AHP Analizlerinin İplik İşletesine Uygulanası", Uluslararası Alanya İşlete Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, s , [4] Top, A., Üreti Sisteleri: Analiz ve Planlaası, 3.b., İstanbul: Alfa Bası Yayı, [5] Daşdeir, İ. ve Güngör, E., Çok Boyutlu Karar Vere Metodları ve Orancılıkta Uygulaa Alanları, ZKÜ Bartın Oran Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, s. 1-19, [6] Tanyaş, M. ve Baskak, M., Üreti Planlaa ve Kontrol, 2.b, İstanbul: İrfan Yayıcılık, [7] Chu, C.-W., Liang, G.-S., Liao, C.-T., Controlling inventory by cobining ABC analysis and fuzzy classification, Coputers & Industrial Engineering, Vol. 55, pp , [8] Flores, B.E., Whybark, D.C., Ipleenting ultiple criteria ABC analysis, Journal of Operations Manageent, Vol. 7 (1-2), pp , [9] Chen, Y., Li K.W., Kilgour, D.M., Hipel, K.W., A case-based distance odel for ultiple criteria ABC analysis, Coputers & Operations Research, Vol. 35, pp , [10] Partovi, F.Y., Anandaraan, M., Classifying inventory using an artificial neural network approach, Coputers& Industrial Engineering, Vol. 41, pp , [11] Flores, B.E., Olson, D.L., Dorai, V.K., Manegeent of ulticriteria inventory classification, Matheatical and Coputer Modelling, Vol. 16 (12) pp , [12] Cakir O., Canbolat M.S., A web-based decision support syste for ulti-criteria inventory classification using fuzzy AHP ethodology, Expert Systes with Applications, Vol. 35, pp , [13] Guvenir, H.A. and Erel, E., Multicriteria inventory classification using a genetic algorith. European Journal of Operational Research, Vol. 105 (1), pp ,

10 [14] Raanathan, R., ABC inventory classification with ultiple-criteria using weighted linear optiization, Coputers & Operations Research, Vol. 33, pp , [15] Zhou, P., Fan, L., A note on ulti-criteria ABC inventory classification using weighted linear optiization, European Journal of Operational Research, Vol. 182, pp , [16] Bhattacharya, A., Sarkar, B., Mukheree S.K., Distancebased consensus ethod for ABC analysis, International Journal of Production Research, Vol. 45, No. 15, , [17] Aydın Keskin G., Özkan C., Multiple Criteria ABC Analysis with FCM Clustering, Journal of Industrial Engineering, Vol. 2013, pp. 1-7, [18] Hadi-Vencheh, A., Mohaadghasei, A., A fuzzy AHP-DEA approach for ultiple criteria ABC inventory classification, Expert Systes with Applications, Vol. 38, pp , [19] Torfi, F., Zanirani Farahani, R., Rezapour, S., Fuzzy AHP to deterine the relative weights of evaluation criteria and Fuzzy TOPSIS to rank the alternatives, Applied Soft Coputing, Vol. 10, , [20] Supçiller, A.A. ve Çapraz, O., "AHP-TOPSİS Yönteine Dayalı Tedarikçi SEçii Uygulaası", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonoetri ve İstatistik Dergisi, Sayı:13, s. 1-22, [21] Toksarı, M. ve Toksarı, M.D., "Bulanık Analitik Prosesi (AHP) Yaklaşıı Kullanılarak Hedef Pazarın Belirlenesi", ODTÜ Gelişe Dergisi, Sayı: 38, s , [22] Aydın, Ö., "Bulanık AHP ile Ankara için Hastane Yer Seçii", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, s , [23] Ertuğrul, İ. ve Karakaşoğlu, N., "Electre ve Bulanık AHP Yönteleri ile Bir İşlete için Bilgisayar Seçii", Dokuz 1 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt:25, Sayı: 2, s , [24] Akan, G. ve Alkan, A., "Tedarik Zinciri Yönetiinde Bulanık AHP Yöntei Kullanılarak Tedarikçilerin Perforansının Ölçülesi: Otootiv Yan Sanayiinde Bir Uygulaa", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilileri Dergisi, Sayı:9, s , [25] Yalçın Seçe, N. ve Özdeir, A.İ., "Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntei ile Çok Kriterli Strateik Tedarikçi Seçii: Türkiye Örneği", İktisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, s , [26] Avcı Öztürk, B. ve Başkaya, Z., "Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçii", Business and Econoics Research Journal, Cilt: 3, Sayı:1, s , [27] Öztürk A., Ertuğrul, İ. ve Karakaşoğlu, N., "Nakliye Firası Seçiinde Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntelerinin Karşılaştırılası", Marara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, s , [28] Deireli, E., "TOPSIS Çok Kriterli Karar Vere Sistei: Türkiye'deki Kau Bankaları Üzerine Bir Uygulaa", Girişicilik ve Kalkına Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, s , [29] Özgüven, N., "Kriz Döneinde Küresel Perakendeci Aktörlerin Perforanslarının TOPSIS Yöntei ile Değerlendirilesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, s , [30] Özdeir, A.İ. ve Yalçın Seçe, N., İki Aşaalı Strateik Tedarikçi Seçiinin Bulanık Topsıs Yöntei İle Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, s , [31] Özdağoğlu, A., "Üreti Yapan İşleteler için Hidrolik Giyotin Alternatiflerinin TOPSIS Yöntei ile İncelenesi", Ege Akadeik Bakış Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 4, s ,

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünirsitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Unirsity Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK AHP TOPSİS A VARIANT PERSPECTIVE

Detaylı

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Lojistik Dağıtım Ağ Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ve Hedef Programlama ile Depo Seçimi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Lojistik Dağıtım Ağ Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ve Hedef Programlama ile Depo Seçimi Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran University Journal of Engineering HU Muh. Der. 01 (2017) p.1-13 HU J. of Eng. 01 (2017) p.1-13 Lojistik Dağıtı Ağ Problelerinde Analitik

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ İleri Teknoloji Bilileri Dergisi Cilt, Sayı, 46-54, 03 Journal of Advanced Technology Sciences Vol, No, 46-54, 03 BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ Bilal

Detaylı

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2016-2017 Güz Dönemi Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 2 Tesis Yer Seçimi Problemi (TYSP) TEK AMAÇLI

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim 2017, s Akadeik Sosyal Araştıralar Dersi, Yıl: 5, Sayı: 55, Eki 07, s. 60-74 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlana Tarihi / The Publication Date 03.08.07 0.0.07 Yrd. Doç. Dr. V. Sine ARIKAN KARGI

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter Geoetrik Düzelte ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geoetric Correction and Gabor Filter Muhaet Balcılar, A. Coşkun Sönez Bilgisayar Mühendisliği Bölüü Yıldız

Detaylı

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY HAM ENERJİ KAYNAĞI KISITLI BİRİM İÇEREN HİDROTERMAL GÜÇ SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL EKONOMİK GÜÇ DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Serdar ÖZYÖN 1 Celal YAŞAR 1 Hasan TEMURTAŞ 1 Dulupınar Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ SONLU ELEMANLAR EKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ MODELİNİN HASSASİYEİNİN İYİLEŞİRİLMESİ arkan Çalışkan 1 Volkan Nalbantoğlu 2 Deet Ülker 1 Yavuz Yaan 1 tarkan@ae.etu.edu.tr vnalbant@geo.aselsan.co dulker@ae.etu.edu.tr

Detaylı

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt,. Sayı, s. 181-187, 13 SAU J. Sci. Vol 17, No, p. 181-187, 13 Aktif süspansiyon sisteli çeyrek araç odelinin gözleleyiciyle optial kontrolü Ayhan Özdeir 1*, Dinçer Maden 1*

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı (00) -6, KONA Küresel Haroniklerin Tekrarlaa Bağıntıları İle Hesaplanası Erhan AKIN, Atilla GÜLEÇ, Hüseyin ÜKSEL ÖZET: Bu çalışada atoik ve oleküler hesaplaalarda

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Journal of Naval Science and Engineering 2009, Vol. 5, No.2, pp. 55-74 PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET GS ğlarında Duyarlık ve Güven Optiizasyonu, 7.ürkiye Harita ilisel ve eknik Kurultayı, s.135, nkara, 1999. 1 / 18 GS ĞLRIND DURLIK VE GÜVEN OĐMĐSONU Orhan KUR * Haluk KONK ** slan DĐLVER *** ÖE Jeodezik

Detaylı

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:, No:, 009 (-) Electronic Journal of Textile Technologies ol:, No:, 009 (-) TEKNOLOJĐK ARAŞTRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-ssn: 09-99 (Hake Onaylı Makale)

Detaylı

YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ

YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ 273 YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ Figen BALO Aynur UÇAR Mustafa İNALLI ÖZET Binalarda ısı enerjisi tasarrufu, ancak doğru uygulanış bir ısı yalıtıı ile

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örneği)

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örneği) ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örneği) Hicabi CINDIK Yener TOP Selan KARAYILMAZLAR Kadri Ceil AKYÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Oran Fakültesi Oran

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir.

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir. İSTATİSTİKTE VERİ GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Hafta sonu hava yağışlı olacak ı? Bu yıl hangi takı şapiyon olacak? Gelecek yıl döviz kuru ne olur? Bu yıl ülkeizin kişi başına illi geliri ne

Detaylı

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 007 Finansal Varlık Fiyatlaa Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanası: Paraetrik Olayan Yaklaşı Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Süer Aycan Hepsağ Bu çalışada, 05/01/000

Detaylı

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 S.Ü. Müh.-Mi. Fak. Derg., c.20, s.1, 2005 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.20, n.1, 2005 DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI Öer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 1 S.Ü. Teknik

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 TÜRKİYE DE PARA TALEBİ İSTİKRARLILIĞININ TESTİ: KAYAN PENCERELERDE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Veli Yılancı, Arş.Grv., İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI

YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI YENİ MODEL ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ BİR YÜK DAĞITIMI ALGORİTMASI Nurettin Çetinkaya Abdullah Ürkez 2 İset Erken 3,2 Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüü - Konya

Detaylı

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi Orta ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenesi Uğur Bekçibaşı 1, Kubilay Taşdelen 2 1 Süleyan Deirel Üniversitesi, ElektronikHaberleşe Mühendisliği Bölüü, Isparta 2 Süleyan Deirel Üniversitesi,

Detaylı

11. Üretim Bölgeleri Yönünden Karşılaştırma ve Değerlendirme

11. Üretim Bölgeleri Yönünden Karşılaştırma ve Değerlendirme 11. Üreti Bölgeleri Yönünden Karşılaştıra ve Değerlendire Üreti bölgeleri yönünden tuz üreti ve tüketii ile ilgili yapacağıız kısa bir çözülee ile, gelecekteki üreti stratejisine ilişkin birtakı ipuçları

Detaylı

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine MAKALE TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARINDA KULLANILAN YAVAŞLATICI (RETARDER) FRENLERİN ARACIN TAHRİK SİSTEMİNE DİNAMİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ Zafer Güler * BMC San. ve Tic. A.Ş. Pınarbaşı, İzir zafer-guler@hotail.co

Detaylı

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM Deniz Koçak Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonometri Bölümü, Ankara denizkocak36@gmail.com

Detaylı

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k SÜREKSİZ TEMAS KOŞULLARININ ÖNGERİLMELİ İKİ KATLI İÇİ BOŞ SİLİNDİRLERDE EKSENEL SİMETRİK BOYUNA DALGA YAYILIMINA ETKİSİ(DIŞ SİLİNDİR İÇ SİLİNDİRE ORANLA DAHA RİJİT) (*) Surkay AKBAROV, (**) Cengiz İPEK

Detaylı

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT Cengiz DÜNDAR Ç.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract SESSION 1 Turiz Gelirlerinin Ekonoik Büyüe Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşe ve Nedensellik Analizi The Affects of Touris Revenues on Econoic Growth: A Panel Cointegration and Causality Analysis Ahet

Detaylı

MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ . ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Miarlık Fakültesi, 4-6 Eylül MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Hira Karagülle Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması

İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması Akadeik Bilişi 0 - XII. Akadeik Bilişi Konferansı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniversitesi İş Akış Çizelgelee Problei Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılası Muaz Salih Kurnaz,

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 10. KİTAP DİFERANSİYEL DENKLEMLER III DD III

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 10. KİTAP DİFERANSİYEL DENKLEMLER III DD III FEN VE MÜHENDİSİKTE MATEMATİK METOTAR 0. KİTAP DİFERANSİYE DENKEMER III DD III 8 İÇİNDEKİER I. SO() ve KÜRESE HARMONİKER A) SO Spektruu B) Diferansiyel Operatör Tesilleri C) Uzay Tersinesi D) Küresel Haronikler

Detaylı

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Alınış Tarihi: 10.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 31.10.2014

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ BAÜ Fen Bil Enst Dergisi (2004)62 VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ *Hüseyin USTA *Volkan KIRMACI **Kevser DİNCER *GÜ

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa ep Telefonu SAR Değerinin İnsan Kulak ve Etrafında Sebep Olduğu Sıcaklık Artışının Teral Görüntülee Tekniği ve Bulanık -Ortalaa Algoritası ile Analizi Analysis of SAR Value of Mobile Phone aused Teperature

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU 3.1 Aaçlar 1. Genlik (AM) odülasyon prensiplerinin anlaşılası 2. Genlik (AM) sinyalinin

Detaylı

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 10 th International Conference on Knowledge, Econoy and Manageent; 11 th International Conference of the ASIA EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ / TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION Bilal Çankır / Kırklareli

Detaylı

PORLA METODU İLE TAHMİN EDİLEN ARMA MODEL PARAMETRELERİ ÜZERİNDE PENCERE FONKSİYONLARININ ETKİSİ

PORLA METODU İLE TAHMİN EDİLEN ARMA MODEL PARAMETRELERİ ÜZERİNDE PENCERE FONKSİYONLARININ ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ ESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLESİ PAMUKKALE UNIVERSIY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİL SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 2 : 173-178 PORLA

Detaylı

Rüzgar Enerjisi İçin Sayısal Denetimli Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenmesi

Rüzgar Enerjisi İçin Sayısal Denetimli Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenmesi Rüzgar Enerisi İçin Sayısal Denetili Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenesi Erkan DEMİRCİ İrfan ŞENLİK Ali Ekber ÖZDEMİR 3 Güven ÖNBİLGİN 4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sasun M.Y.O. Elektrik Prograı,

Detaylı

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları Bilisel Süreç Becerilerinin Ortaöğreti 10., 11., 12. Sınıf Kiya Dersi Öğreti Progralarında Tesil Edile Duruları Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN Ahi Evran Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretenliği

Detaylı

Oğuzhan YAVUZ Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye oyavuz@gazi.edu.tr

Oğuzhan YAVUZ Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye oyavuz@gazi.edu.tr ELECTRE I Karar Moeli ile Tearikçi Seçi Süreci ve Perakene Sektörüne Bir Uygulaa Supplier Selection Process Using ELECTRE I Decision Moel an an Application in the Retail Sector Oğuzhan YAVUZ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM.

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM. Özet GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Hasan ÖZTÜRK *, Gülden KÖKTÜRK ** * Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Müh. Böl., Bornova, 35100 İzir hasan.ozturk@deu.edu.tr

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ

İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ 4. METRAJ - MALİYET YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ i İÇİNDEKİLER ÖZET... iii 1. HESAP ADIMLARI... 1 2. DEĞERLENDĠRME... 1 3. YARIġMAYA KATILIM KOġULLARI... 2 4. EK-1...

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ ENVANTER SINIFLANDIRMASINDA, ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ ANALİZİNİN UYGULANMASI. Ali ÖZDEMİR * Onur ÖZVERİ **

ÇOK KRİTERLİ ENVANTER SINIFLANDIRMASINDA, ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ ANALİZİNİN UYGULANMASI. Ali ÖZDEMİR * Onur ÖZVERİ ** D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:2, Yıl:2004, ss:137-154 ÇOK KRİTERLİ ENVANTER SINIFLANDIRMASINDA, ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ ANALİZİNİN UYGULANMASI Ali ÖZDEMİR * Onur ÖZVERİ ** ÖZET Firmalar, gelecekte

Detaylı

BETONARME KOLON KESİTLERİNİN HESABI İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE GELİŞTİRİLEN YENİ FORMÜLLER

BETONARME KOLON KESİTLERİNİN HESABI İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE GELİŞTİRİLEN YENİ FORMÜLLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : : : 83-9 BETONARME

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSMLR 131 Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya FPGA ile Seri Port asarıı ve Uygulaası Hüseyin Oktay

Detaylı

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FK.DERGİSİ CİLT.25 SYI.1-2 Haziran/ralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FC.ENG.RCH. VOL.25 NO.1-2 EKSNTRİK YÜK LTIND ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLRIN NLİZİ Serkan TOKGÖZ M.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o.

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o. YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER P k P k q k/,5,5 9 f 9 9 L8 ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi İnşaat ühendisliği ölüü YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi ühendislik

Detaylı

V. ULUSAL \s * TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

V. ULUSAL \s * TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tob akina ühendisleri odası V. ULUSAL \s * TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI İZMİR o yayın no : E/2001/269-1 EKİM 2001 tob akina ühendisleri odası Süer Sok. No: 36/1 -A Deirtepe,

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2013 Yılı Merkez Kapüsleri Bakı Onarı İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Atwood Aleti Problemi Çözüm Stratejilerinin Prakseolojik Analizi

Öğretim Elemanlarının Atwood Aleti Problemi Çözüm Stratejilerinin Prakseolojik Analizi Eğiti Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. ht Öğreti Eleanlarının Atwood Aleti Problei Çözü Stratejilerinin Prakseolojik Analizi Ahet Yavuz, Gökhan Özdeir Niğde Üniversitesi

Detaylı

ESO DERGİ YENİLİĞE, İNOVASYONA VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE DESTEK ESO TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ. Proje Fuarı 2017 Gerçekleştirildi

ESO DERGİ YENİLİĞE, İNOVASYONA VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE DESTEK ESO TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ. Proje Fuarı 2017 Gerçekleştirildi S A N A Y İ O D A S I Ocak - Haziran 2017 Yıl: 6 Sayı: 15 tir a. co.tr Para ile satılaz D E R G İ S İ.s er a ik ar as ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI DERGİSİ Ocak - Haziran 2017 YIL: 6 SAYI: 15 ESO DERGİ E S K

Detaylı

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Cilt, Sayı 1, 1 ISSN: 139-8 (Online) DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Aslı YENIPAZARLI Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F. İktisat Bölüü İsabeyli Yerleşkesi- Nazilli E-posta: ayenipazarli@adu.edu.tr

Detaylı

Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişim

Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişim Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişi Görke Karadeniz, Can Tunca, Sinan Işık*, Ce Ersoy oğaziçi Üniversitesi, ilgisayar Mühendisliği ölüü, NETLA, İstanbul *oğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ Bartın Oran Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 6/ Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Fügen TORUNBALCI

Detaylı

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonoetri ve İstatistik Sepozyuu Özel Sayısı, 2011 243 MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fata GÜNDOĞDU 1 Hayati

Detaylı

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması I. Ulusal Akdeniz Oran ve Çevre Sepozyuu, 26-28 Eki 20, Kahraanaraş KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 202 5 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 202 Oran Yollarının Dinaik Modelli CAD Prograları

Detaylı

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-5

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-5 BULANIK AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ VE ADANA İLİNDE UYGULAMASI Personel Selection With Fuzzy Analytıcal Hıerarchy Process and Applıcatıon ın ADANA Cennet Beste ÖNEL Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Oya

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

Stok Kontrolde ABC Yöntemi ve AHP Analizlerinin İplik İşletmesine Uygulanması

Stok Kontrolde ABC Yöntemi ve AHP Analizlerinin İplik İşletmesine Uygulanması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:1, s. 41-52 Year:2013, Vol:5, No:1, s. 41-52 Stok Kontrolde ABC Yöntemi ve AHP Analizlerinin

Detaylı

Alternatif Hareketli Kesme Düzeninin Hareket Kinematiği

Alternatif Hareketli Kesme Düzeninin Hareket Kinematiği ...3. Alternatif Hareketli Kese Düzeninin Hareket Kineatiği Paraklı ve yaprak bıçaklı biçe düzeninde, bıçağın iki parak arasında gidip gele hareketi bir eksantrik düzen ile sağlanır. Bu düzen, herhangi

Detaylı

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS STÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN RBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS

Detaylı

Kömür Rezerv Tahmininde Variogram Etki Mesafesinin Önemi

Kömür Rezerv Tahmininde Variogram Etki Mesafesinin Önemi MADENCİLİK Eylül - Aralık Septeber - Deceber 1993 Cilt - Volue XXXII Sayı No 3-4 Köür Rezerv Tahininde Variogra Etki Mesafesinin Önei The Iportance of the Variogra Range in Coal Reserve Estiation ÖZET

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Sadettin SARI Yrd. Doç. Dr., Paukkale Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

Cilt: 7 Sayı: 4 s. 307-314, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 307-314, 2004

Cilt: 7 Sayı: 4 s. 307-314, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 307-314, 2004 Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 37-314, 4 Vol: 7 No: 4 pp. 37-314, 4 Kardan Kaplinlerindeki Eksenel Kayar Mafsaldaki Sürtüne Kuvvetinin Şasi ve Güç Aktara Sistelerinde Oluşturduğu

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

Yüksek Dayanımlı Çelik Lifli Kompozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenmesi

Yüksek Dayanımlı Çelik Lifli Kompozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenmesi Yüksek Dayanılı Çelik Lifli Kopozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenesi Serkan Tokgöz a ve Cengiz Dündar b a Mersin Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüü, 33340 Mersin, Türkiye b Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN İŞLETME BÖLÜMÜNÜ SEÇMELERİNDE ETKİLİ OLAN ÖNCELİKLİ FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ METODU İLE ANALİZİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Teknoloji Sektörünün Entropi Ağırlıklı Uzlaşık Programlama (CP) ile Finansal Performans Analizi: BİST de Bir Uygulama

Teknoloji Sektörünün Entropi Ağırlıklı Uzlaşık Programlama (CP) ile Finansal Performans Analizi: BİST de Bir Uygulama Teknoloji Sektörünün Entropi Ağırlıklı Uzlaşık Progralaa (CP) ile Finansal Perforans Analizi: BİST de Bir Uygulaa Yrd.Doç.Dr.Mehet APAN 1 Öğr.Gör.Ahet ÖZTEL 2 Yrd.Doç.Dr.Mehet İSLAMOĞLU 1 1 Karabük Üniversitesi

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU 4.1 Aaçlar 1. Genlik odülasyonunun genel prensiplerinin anlaşılası.. Diyot Algılayıı ile

Detaylı

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Kullana Kılavuzu ürü 757665g Türkçe Leica Lino ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız. niyet taliatları, kullana kılavuzundan sonraki bölüde açıklanaktadır. Cihazı

Detaylı

SPORCULARIN YÖNETİCİLERE DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

SPORCULARIN YÖNETİCİLERE DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS377 SPORCULARIN YÖNETİCİLERE DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ

Detaylı