Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail H zl, maddi durumu yerinde olanlar n kurban n hepsini da tabilece ini, maddi durumu yetersiz kiflilerin ise kurban da tmak zorunda olmad n belirterek, "Yani kurban ancak kesebilmiflse ve neredeyse yoksul duruma düflecek noktadaysa bu kurban oldu u gibi kendi ailesine harcayabilir. Ama bizim gelene imizde, kurban kesildikten sonra paylaflmazsak tad n alamay z. Kurban bizden daha fakir, yoksul oldu unu düflündü ümüz kiflilerle veya komflular m zla paylaflmaktan büyük manevi haz al yoruz" dedi. HABER 18 DE 15 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ASELSAN Radar Üssü nü kuruyor... HABER 17 DE Trafikte kapan dönemi bafllad HABER 17 DE Saraço lu, kültür ve turizm havzas olacak Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci, Saraço lu Mahallesi'nin kültür ve turizm bölgesi olarak Ankara'ya kazand r lmas n istediklerini belirterek, "Kurban Bayram 'ndan sonra bu konuda kamuoyu yoklamas yapmak istiyoruz" dedi. Bezci, mevcut yap s n koruyarak bölgeyi, Ankara'n n kültür ve turizmine kazand rmay hedeflediklerini, bu konuda halk n düflüncelerini alacaklar n kaydederek, "Kurban Bayram 'ndan sonra kamuoyu yoklamas yapmak istiyoruz" diye konufltu. HABER 18 DE OKUL KANT NLER NE DÜZENLEME Haberi 15 de ÇUBUK UN ÇEHRES DE fi YOR Haberi 16 da B N ÇOCUK KOROSU Ç N KAYITLAR SÜRÜYOR Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin 15 Ekim 2013 Türkan fioray: Beni halk yapt ANTALYA Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali Uzun Metrajl Film Yar flmas Jüri Baflkan Türkan fioray, Sophia Loren e benzetilmesiyle ilgili olarak, Benim için Türk insan n n kalbinde Türkan olmak yeterli. Ben de Türkiye nin Türkan y m, Türk seyircisinin Türkan y m dedi. fioray, gazetecilere yapt aç klamada, y llar önce televizyon yokken, sinema hakkimken Yeflilçam n en önemli ifllevinin star yetifltirmek oldu unu söyledi. Halk n sevdi i isimlerin ön plana ç kt n, halk n kendilerini star yapt n dile getiren fioray, Art k sinema dönemi bitti, televizyon hakim. Televizyon sürekli star üretiyor ama sürekli de star tüketiyor, ne kadar kal c bilemiyorum diye konufltu. fioray, emek harcayan ve hakk n veren insanlar n ön plana ç kt n belirtti. Ukraynal gazetecilerin Yabanc bas nda Türkiye nin Sophia Loren i olarak nitelendiriliyorsunuz, bunu nas l de erlendiriyorsunuz sorusu üzerine fioray, Benim için Türk insan n kalbinde Türkan olmak yeterli. Ben de Türkiye nin Türkan y m. Türk seyircisinin Türkan y m ifadesini kulland ifadesini kulland. Türkan fioray a yak n karakter olup olmad n n sorulmas üzerine fioray, hepsinde kendisini gördü ünü kaydetti. fioray, kendisinin yerine geçecek veliahd n n olup olmad sorusuna da Ben bu söze karfl y m, rahats z ediyor. Her sanatç n n seyircinin kalbindeki yeri ayr d r. Veliaht demek, onu ç kard di erini koydu demektir cevab n verdi. Komedi filmlerinin ödül alamad ile ilgili bir soru üzerine fioray, sineman n komediyle dram yla aksiyonuyla renkli bir yelpaze oldu unu, nitelikli bir komedi filminin ödül alabilece ini ifade etti. - Kadir nan r n törene kat lmamas Bir gazetecinin, 50. Y l Özel Ödül töreninde Al yazmal m türküsü çal nd nda duyguland n z m, Kadir nan r yan n zda görmek ister miydiniz sorusunu fioray, çok duyguland n ve Kadir nan r görmek istedi i fleklinde yan tlad. Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Mustafa Akayd n da Kadir nan r n kendisine biraz k r ld n ancak onu çok sevdi ini belirtti. Kadir nan r k racak bir fley yapmad n söyleyen Akayd n, flöyle konufltu: Akil adamlarla ilgili bir toplant için Antalya ya gelmifllerdi. Ben de o gün stanbul a gitmek zorundayd m. Kadir bey bunu sanki Akil insanlar kabul etmiyor baflkan gibi yorumlad. Al nganl k yapt, al ngand r biraz. Ben de sayg duyuyorum, her zaman bekliyorum. Siyasetçinin sanatç ya küsmek gibi bir hakk yoktur. (AA) Michael Jackson a doktor bulan flirket akland ANKARA - ABD de pop efsanesi Micheal Jackson n ölümüyle ilgili aç lan davada jüri, konser organizatörü AEG Live n, sanatç n n ölümüne sebebiyet veren doktorun ifle al nmas nda ihmali olmad karar n verdi. Karar n aç klanmas ndan sonra AEG Live n baflsavunma avukat Marvin S Putnam, kesinlikle do ru fleyi yapan jürinin karar ndan çok memnun olduklar n söyledi. Micheal Jackson, 2009 da 50 yafl nda afl r dozda anestezik ilaç nedeniyle yaflam n yitirmiflti. Ünlü sanatç n n doktoru Conrad Murray, Jackson n istemeden ölümüne sebebiyet vermekten 4 y l hapse mahkum edilmiflti. Jackson n ailesi, organizatör flirketi, eski kardiyolog Murray hakk nda düzgün bir soruflturma yapmamakla suçlarken, flirket, Jackson n Murray n doktoru olmas konusunda srarc davrand n savunmufltu. Davada, Jackson n annesi Katherina ve en büyük o lu Prince dahil olmak üzere 50 den fazla tan k ifade vermiflti. Jackson n ailesi, AEG Live dan maddi ve manevi kay plar için 290 milyon dolar tazminat talep ediyordu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, Vampir K z Kardefller, Ar nma Gecesi, Turbo, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Mavi Yasemin, Büyük Kumar, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Turbo, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, Elysium: Yeni Cennet Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Büyük Kumar, Meryem, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, Son Moda Aflk Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, fiirinler 2, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Benimle Oynar M s n?, Öyle Sevdim Ki Seni, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Vampir K z Kardefller, Neva, fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Neva, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Moviecity (Keçiören) (312) fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Turbo, fieytan- Racim, Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler fiehri, Bu Aflk Fazla Sürmez, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Mavi Yasemin, Benimle Oynar M s n?, Meryem Vampir K z Karedfller, Zafere Hücum, Meryem, Diana, Turbo, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Korku Seans

3 15 Ekim 2013 ZONGULDAK - Zonguldak' n Ere li ilçesinde 42 y l sonra a abeylerine kavuflan Aysel Y ld zbakan, babas n n mezar n ziyaret etti. Babas n n mezar bafl nda göz yafl döken Y ld zbakan, y llard r itilip kak ld n, kendisine yaflat lan bütün utançlara ra men kendi do rular ndan flaflmad n söyledi. Y ld zbakan, hayat boyunca yaflad s k nt ve zorluklar yazaca kitapta anlataca n ifade etti. Ere li'de yaflayan Abdülkadir Özdemir, 42 y ld r görmedi i kardeflini dedektif gibi aray p, sosyal paylafl m sitesi Facebook'ta kardeflinin izini bulmufltu. 42 y l sonra ilk kez görüflen kardefller mutluluk göz yafllar ile birbirlerine sar larak hasret gideriyor. 42 y ll k hasreti sona eren Aysel Y ld zbakan, o lu Haluk Kazan ile a abeyleri Fatih ve Abdülkadir Özdemir ile birlikte babas Ahmet Özdemir'in Çayl o lu'nda ki mezar n ziyaret etti. Babas n n mezar bafl nda göz yafl döken Aysel Y ld zbakan, a abeyi Abdülkadir Özdemir'in okudu u Kur'an- Kerimi dinledi ve dua etti. Bugüne kadar çok büyük s k nt lar çekti ini kaydeden Y ld zbakan, kendisine çocuklar n n neden ayr kimliklerden oldu unu soran a abeyine, yapt yanl fllar n fark nda oldu unu ve hata yaparken yaln z oldu unu aktard. Y ld zbakan, "Y llard r itilip kak ld m. Bana yaflat lan bütün utançlara ra men kendi do rular ndan flaflmad m" dedi. Y ld zbakan ailesinden habersiz gurbette yaflad s k nt lar flöyle anlatt : "Çok dramatik bir yaflam m var. Kimsesizli in verdi i, soy ad m n Yaflam H CR RUM msak : kindi : Zilhicce 2 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : A abeyine 42 y l sonra kavufltu olmay fl n n, itilerek kak larak kenar mahallelerde yaflamam n bütün insanl k haklar m... Benim hayat m afl nmad. Benim yaflam haklar m elimden al nd. Babam n mezar na topra na dokundum. Babam n evine geldim. 10 dakika sonra benim o lum da benim kaderimi yafl yor. O lumun babas vefat etti. Bu hiç bir senaryo da inanarak belki izleyebilece imiz bir fley de il. Ama bu benim yaflam gerçe im. O da babas n n ad n benim gibi tafl m yor. ki ay önce kendi hayat mla ilgili bir kitap yazmaya karar vermifltim. Ben azimle, inançla bana yaflat lan bütün utançlara ra men bütün ac lara ra men kendi inand m do rudan flaflmad m. Ben dayaklar yiyip sokaklara at l rken, bana söylene fluydu; 'Güvendi in varsa ça r gelsin.' fiimdi benim arkamda ordu gibi insanlar m var. Hayat mda beni en çok üzen olay babas zl m. Benim babas zl mdan, kimsesizli imden kaynakl bana yaflat lan utançlar. Bana a abeyim bile sordu. Neden böyle. Çocuklar m n babalar n n neden ayr babalardan oldu unu sordu. Bende a abeyime flunu sordum. 'Ben hata yapt mda sen varm yd n? Bana sordun mu bu insan kötüdür? diye..." Aysel Y ld zbakan' n o lu Haluk Kazan ise dedesinin mezar n ziyaret etti i s rada kendisine telefon geldi ini ve babas Erkan Erkaplan' n kalp krizi geçirerek hayat n kaybetti ini söyledi. Çok karmafl k duygular yaflad n ifade eden Haluk Kazan, "Çocuklu umdan bu yana hep itildim. Dövüldüm. Ama gururumdan bir fley kaybetmedim" ifadelerini kulland. Mezarl k ziyareti sonras nda köy meydan n da oturan kardefller, babalar ndan kalan evraklara bakt. Evraklar içerisinde kendi do um karnesini bulan Aysel Y ld zbakan, kaç kilo do du unu sorup, babas n n resmine bak p o luna gösterdi. (CHA) 2 ayda 60 terörist teslim oldu fiirnak - fi rnak k rsal nda güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin say s 60'a ulaflt. Çözüm süreciyle birlikte terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son iki ayda terör örgütünden kaçanlar n say s 60'a ulaflt. Son olarak Kuzey Irak'tan kaçarak Habur s n r ndan Türkiye'ye giren 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzey Irak'taki kamptan kaçan teröristlerden birinin bayan üçünün erkek oldu u ö renildi. Silopi Emniyet Müdürlü ü Terörle Mücadele Grup Amirli i'ne götürülerek sorguya al nan PKK'l lar n sorgular sürüyor. TESL M OLMA GEREKÇELER Teslim olan PKK l lar n ifadelerinde örgütten kaç fl nedeni olarak : Kurtlu su içmek zorunda kalmalar, domuz eti yemeleri, yasam flartlar n n a r oluflu, hasta olunca ilgilenen kimsenin olmamas, dine küfür edilmesi, çözüm süreciyle beraber kazanan kesimin PKK olaca ve PKK l lara memur olma vaadinin verilmesi, aile özlemi ve k zlara tecavüz edilmesi gerekçelerini sayd klar ö renildi. (CHA) YARIN Konya Bozk r Baraj inflaat yar y geçti ANKARA - Konya Çumra Ovas na sulama suyu sa layacak olan Bozk r Baraj nda sona yaklafl ld. Baraj inflaat çal flmalar na 2013 y l nda h z verilerek yüzde 57 seviyesine ulafl ld. Konya Çumra Ovas III. Merhale Projesi'ne sulama suyu temin edecek olan Bozk r Baraj, Bozk r ilçesi s n rlar içerisinde Göksu deresi üzerinde infla ediliyor. Çumra Ovas III. Merhale Projesi nde Afflar Baraj ve Ba bafl Baraj yla beraber Bozk r Baraj n n da tamamlanmas yla toplam 2 milyon 234 bin 100 dekar tar m arazisi sulanacak. Ön yüzü beton kapl kaya dolgu olan baraj n temelden yüksekli i 116 metre. Y lda 35,27 milyon kilowaat.saat enerji üretilecek olan barajdan 168,5 milyon metreküp su ise Ba bafl Baraj na regüle edilmifl olarak aktar lacak. TAMAMLANMA SÜRES 6 AY ERKENE ÇEK LD 24 Mart 2011 tarihinde ihalesi yap lan Bozk r Baraj n n temeli Orman ve Su flleri Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu taraf ndan 25 May s 2012 tarihinde at lm flt. fl bitim tarihi 10 Ekim 2015 olarak belirtilen baraj n yap m süresi 6 ay erkene çekilerek 17 Aral k 2014 olarak belirlenmiflti y l sonu itibariyle yüzde 46 gerçekleflme sa lanan baraj inflaat nda, yap m süresinin 6 ay öne çekilmesi sebebiyle, 2013 y l nda çal flmalara h z verilerek yüzde 57 fiziksel gerçekleflmeye ulafl ld. 3 M LYON METREKÜPE YAKIN DOLGU YAPILDI Yüzde 68 seviyesine ulafl lan Bozk r Baraj n n gövde inflaat nda 2 milyon 800 bin metreküp dolgu yap ld. Toplam 360,7 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan baraj n gövdesinin kalan yüzde 32 lik k sm için 1 milyon 330 bin metreküp dolgu daha yap lacak y l nda da inflaat çal flmalar na h z kesmeden devam edilerek kalan ifller 17 Aral k 2014 tarihine kadar tamamlanacak. Toplam yat r m bedeli yaklafl k 120 milyon lira olan proje tamamland nda dekar bafl na net gelir art fl 395 lira olarak gerçekleflecek. (CHA)

4 4 YARIN Turizm 15 Ekim 2013 Dört bin y ll k flehrin yeralt yollar ortaya ç kar lacak TRABZON - ZAFER SEL - Dört bin y ll k tarihi geçmifli bulunan Trabzon da, surlarla çevrili antik kentte yaflayanlar n ihtiyaçlar n n d flar aç lan dehlizlerden sa land, yer alt ndaki bu geçitlerin zamanla kapand biliniyor. Trabzon Valili i nin bafllatt çal flmayla tarihi Ortahisar ile Za nos Vadisi aras ndaki dehlizler yeniden aç lacak. Trabzon un tarihsel geçmifli Milattan Önce 2000 li y llara kadar uzan yor. Güvenli inin sa lanmas için bat da Za nos, do uda Tabakhane Vadisi aras ndaki do al yükseltide kurulan kentin çevresine zamanla surlar infla edilmifl. Yukar hisar, Ortahisar ve Afla hisar olmak üzere üç bölümden oluflan surlar n büyük k sm günümüze kadar ulaflt. Hoflap Kalesi nde 360 y ll k Bunlardan Yukar hisar ve Ortahisar Kuzgundere ile maret Dereleri aras ndaki yüksek kaya kitlesi üzerine kurulmufl. En eski kent merkezi olarak da bilinen bu bölüm kabaca bir yuma a benzedi i için flehrin ad n n bu anlama gelen Trapez ya da Trapezus kelimesinden geldi i san l yor. Fatih Sultan Mehmet in 1461 de Trabzon u fethetmesiyle Ortahisar Osmanl Devleti nin vilayet yönetimi merkezi olarak yap land r ld. Trabzon un sur içinde kalan bu mekanlar Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Müdürlü ü taraf ndan kentsel sit alan olarak tespit edilerek koruma kapsam na al nd. Bu arada, Valilik, hem tarih bilincinin oluflturulmas hem de turizmin çeflitlendirilmesi için Trabzon antik kentinin kuruldu u sur içi mekanlar n n tarihsel dokuya uygun yeniden düzenlenmesi için çal flma bafllatt. Trabzon Valisi Recep K z lc k, AA muhabirine yapt aç klamada, Ortahisar surlar konusunda gelifltirilen proje ile sur içinden surlar n d fl na aç lan yolun (dehliz) arkeolojik kaz yap larak ortaya ç kar lmas n n hedeflendi ini belirtti. (AA) su sistemi ortaya ç kar ld VAN - Yüzünncü Y l Üniversitesince (YY) Gürp nar ilçesindeki Hoflap Kalesi nde yürütülen kaz çal flmalar nda, 360 y l öncesine ait su tesisat bulundu. Urartu medeniyetine ait kalenin temelleri üzerine 16. yüzy lda kurulan ve uzun y llar Mahmudi beylerinin saray olarak kullan lan Hoflap Kalesi nde, YYÜ taraf ndan 6 y l önce bafllat lan kaz çal flmalar bu y l da devam ediyor. YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top baflkanl nda 6 y ld r süren kaz çal flmalar nda, çok say da eser gün fl na ç kar l rken, kaledeki birçok yap da yeni bir görünüme büründü. Kaz çal flmalar n n bu y l ki bölümünde ise 1650 y l na ait oldu u belirlenen su tesisat bulundu. Bu y l devam eden kaz çal flmalar n inceleyen YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile Gürp nar Kaymakam Metin Y lmaz, ilk olarak kalede ortaya ç kar lan bölümleri gezdi. Çal flmalarla ilgili kaz baflkan Yrd. Doç. Dr. Top tan bilgi alan Rektör Battal, gazetecilere yapt aç klamada, Van n tarihi doku bak m ndan zengin bir kent oldu unu belirterek, Hoflap Kalesi nin de bu doku aras nda yer ald n söyledi. Kaz çal flmalar n n k sa sürede eserleri ortaya ç kard n anlatan Battal, Bugün gördük ki çok önemli bir eserimiz gün yüzüne ç kt ve ç kmaya devam ediyor. Kaleyle ilgili birkaç proje daha sunulacak. O projeler de uygulamaya geçti i zaman kaledeki baz mekanlar tamamen korunmufl olacak ve oturulabilir durumu gelecek. Böylece buraya daha fazla turist çekebilecek aflamaya gelece iz. Ana hatlar yla bu tarihi dokunun önemli hatlar ortaya ç kar lm fl oldu dedi. Kaymakam Metin Y lmaz ise kaleyi ilk kez yak ndan görme f rsat buldu unu bildirerek, nflallah ileride yap lacak çal flmalarla buras tam bir cazibe merkezi durumuna gelir. Bölgemizin de buna ihtiyac var. Böylesi yap lar n kazand r lmas yla bölgemizin imaj n n da olumlu anlamda geliflece ini düflünüyorum ifadelerini kulland. Kaz baflkan Top da kaz çal flmalar nda 3 ayr hamamla karfl laflt klar na de inerek, kaz larda yap lara aktar lan temiz ve kirli suyun da t m için künk sisteminin kullan ld na flahit olduklar n kaydetti. Hamamlardaki su ihtiyac n n kalenin yan bafl ndaki nehirden büyük ç kr klarla sa land n vurgulayan Top, Bunun d fl nda daha yüksek kesimlerden kaleye temiz su getirilmifl ve bu sular n kullan m da yine künk ve kanalizasyon sistemiyle sa lanm flt r. Bu y l bununla ilgili bulgulara ulaflt k. Bu sistem 1650 li y llardan beri kullan l yor diye konufltu. (AA)

5 15 Ekim 2013 YARIN 5 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Spor müsabakalar n yöneten tarafs z kifli. fiehir. 2. Közlenmifl patl can, sar msak ve k yma ile yap lan bir tür kebap. 3. Oyunda kazan lan her parti. Bir çalg y do ru ses vermesi için ayarlama. 4. Murdarilik. 5. Yasaklama, yasak etme. Bir halk saz. Nikelin simgesi. 6. Tarih öncesi ça larda tanr lara adak olarak kurban edilen küçük heykellere verilen ad. Kiflinin d fl görünüflü. 7. fiaflma anlatan ünlem. Çok ince ve de erli bir tür kumafl. 8. Fiyat yaftas. 9. Efli olmayan, biricik, yegâne. Dantel veya nak fl ipli i yuma. 10. Bir tür iç giysisi. Bir renk. 11. Tanr ya göre insan. Düzen. 12. Da keçisi. Orta. 13. K r lm fl tafl döflenip silindir geçirilerek yap lan yol. Bir nota. 14. Güzel sanat. En uzun yaya koflusu. 15. Ola anüstü irilikte olan. Lezzet. 16. Esirlik, tutsakl k. 17. Özenli, düzgün. Zahmet, s k nt. 18. Kar fl k renkli. ki taneden oluflan. 19. Bafll ca içece imiz. At n s rt - na konulan oturmal k. Bir nota. 20. Bir yerde oturma, e leflme. Gözde canl l k. Yukar dan afla ya: 1. Egemenlik. Keman ya da kemençe yay. syan eden, baflkald ran. 2. Kekli in boynundaki siyah halka. lgeç. pek eflarp. Parlakl n yitirmifl, rengi atm fl olan. 3. Japonlar n ulusal giysisi. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. ne in, sütten kesilmesinden bir yafl na kadar olan erkek yavrusu. 4. Kuranda bir sure. Kafl nd r c bir deri hastal. Al c, foto raf makinesi. laç, merhem. 5. Fas n plaka iflareti. Bir çalg. Asya da bir baflkent. Ça r kâ d. 6. ncelik, güzellik, zariflik. çinde diri bal k saklanan, denizden ayr lm fl havuz. Engel. 7. Zay f, ince uzun boylu kimse. Bombalardan, obüslerden korunmak için yerin alt na kaz lm fl siper. Kay s, erik gibi meyvelerin kurusu. 8. Okul. Dervifl selam. Favori. Dinlence. 9. Burun iltihab. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. Bir ö retim kurumu. 10. nceleme. Adalet. nsan vücudunun d fl yüzü. Barbunyaya benzeyen bir bal k. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 15 Ekim 2013 TEXBRIDGE, ihracata 500 milyon dolar katk yapacak CNR Holding kurulufllar ndan stanbul Fuarc l k organizasyonuyla Uluda Tekstil hracatç lar Birli i (UT B) ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derne i (KYSD) deste inde düzenlenen TEX- BR DGE Uluslararas Tekstil ve Aksesuarlar Fuar aç ld. Fuar, 11 Ekim e kadar aç k kalacak. BURSA - UT B Baflkan brahim Burkay da, aç l fltaki konuflmas nda, fuar n, her y l ziyaretçi ve kat l mc firma say s n istikrarl bir flekilde artt rd na iflaret ederek, Texbridge in sektörün ihracat na büyük katk sa lad n belirtti. Burkay, 4-4,5 milyar dolarl k kumafl ihracat n n 500 milyon dolar n Texbridge Fuar nda gerçeklefltiriyoruz. diye konufltu. Burkay, Texbridge in uzun vadede dünyan n en büyük kumafl fuar haline gelece ine ve dünya kumafl trendlerinin Türkiye de belirlenece ine inand n söyledi. Y l n ilk sekiz ay nda 5,5 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirildi ini kaydeden Burkay, son 10 y lda Brezilya, Çin, Tunus gibi yeni pazarlara olan ihracat n önemli ölçüde artt na iflaret ederek flunlar söyledi: Sektör hem pazara girifl hem de pazar çeflitlenmesi yönünde önemli baflar lara imza at yor. Tekstil sektöründe 2012 y l n 8 milyar dolar ihracat ile kapatm flt k. Bu y l n ilk dokuz ay nda gerçekleflen 6,2 milyar dolarl k ihracata bakt m zda y lsonuna kadar 8,5 milyar dolar civar nda rekor bir rakama do ru ilerliyoruz. Fuar n aç l fl na kat lan T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, Türkiye nin konusunda tek fuar olan Texbridge in tekstil sektöründeki dayan flman n örne i oldu- unu söyledi. Fuar n ihracat n dinamosu tekstil sektörüne büyük katk sa layaca n belirten Büyükekfli, k fl sezonu trendleri ve aksesuarlar sergilenece i trend alanlar stanbul un moda flehri olmas hedefine büyük katk sa layacak. Yak n gelecekte stanbul u Milano, Londra, New York gibi moda ve tasar m flehirlerinin aras nda görece iz diye konufltu. CNR Holding CEO su Cem fienel de Texbridge in dünya fuar olma yolunda h zla ilerledi ini belirterek, bu y l Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derne i ni (KYSD) de aralar na katt klar n söyledi. fienel, KYSD ile yap lan iflbirli i anlaflmas çerçevesinde Modaks Bölümü ilk kez fuarda yer alacak. Texbridge in gücüne güç katacak bu bölümde aksesuar ve yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren yerli-yabanc üretici firmalar toplu olarak bulunuyor fleklinde konufltu. fienel in verdi i bilgiye göre; Texbridge 20 bin metrekare alanda, 200 ün üzerinde firman n kat l m yla bafllad. Texbridge e al m yapmak için ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, Romanya ve Rusya gibi çok say da ülkeden profesyoneller ilgi gösteriyor. Texbridge stanbul'un kat l mc ülkelerini talya, Yunanistan, M s r, Hindistan, Tayvan ve Avusturya oluflturuyor. Yurtd fl ndan kat lan firmalar n aras nda; Teseo Spa, J-VAL SRL, Studio 33 SRL, Ricamificio Gimar SRL, Contramoda, Gafforelli SRL, Mauri Angelo, Avantgard, Anteprima da bulunuyor. Fuara al m için davet edilen firmalar aras nda; Zara, Abercrombie & Fitch, Diesel, Dockers, United Colors of Benetton, Bebe, Gap, Dkny, Dolce Gabbanna, Li Fung, Mark&Spencer Hugo Boss, Elle-Russia ve Splash-UAE yer al yor. Ayr ca Orta Do u'dan çok say da haz r giyim firmas fuar ziyaret ediyor trendlerinin sergilenece i trend alan ve trend book Amsterdam merkezli Lobster Concepts taraf ndan haz rland. Texbridge stanbul'un ürün gruplar n örme kumafl, dokuma kumafl, denim, suni deri, iplik, aksesuar ve yan sanayi oluflturuyor. (CHA) zmirli bakkallar al flverifl merkezlerini Atatürk'e flikayet etti ZM R - Üyelerinin al flverifl merkezlerinin rekabetinden ve yasalar n getirdi i s n rlamalardan olumsuz etkilendi ini kaydeden zmir Bakkallar ve Bayiler Odas yöneticileri, seslerini duyurmak için çeflitli etkinlikler yap yor. Bir süre önce bakkal esnaf n n ifllerinin aç lmas temennisiyle lokma döktüren oda yöneticileri, son olarak üyeleriyle birlikte Ankara ya ç karma yap p An tkabir i ziyaret etti. 140 üyeyle birlikte gittiklerini kaydeden Oda Baflkan Emin Ba c, ülke yöneticilerinden bakkallara sahip ç kmalar n istedi. Her kapat lan fabrikan n, her y - k lan spor tesisinin ve yeflil alan n yerine al flverifl merkezi yap lmak istendi ini dile getiren Ba c, Ülkemizdeki al flverifl merkezlerinin yüzölçümü, neredeyse Lüksemburg kadar. Bu da yetmiyormufl gibi hipermarketlerin uzant lar mahalle aralar na kadar girdi. Gençlerimiz, çocuklar m z art k soka unuttu. Bayramlar, hafta sonlar, tatiller bile al flverifl merkezlerinde geçiriliyor. Biz haks z rekabetin bir an önce engellenmesini, acilen Perakende Yasas ç kar lmas n istiyoruz. Seyyar ve kaça n önüne geçilmeli, esnaf destekleyen önlemler al nmal. Sigara ve alkol sat fl - n n düzenlenmesi yeniden gözden geçirilmeli, cezalar adil olmal. dedi. Hükümetin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s tasla n sektörün görüflüne sundu unu da hat rlatan Emin Ba c, "Büyük ma azalar n sokak aralar na girmesi önlenmeli. Kendi adlar alt nda imal ettirdikleri ürün pay yüzde 20 yi geçmemeli. Tespit edilecek ticaret bölgeleri ve yeni iflyeri aç l fllar nda, ilgili odalara da tespit komisyonunda yer verilmeli." fleklinde konufltu.(cha)

7 15 Ekim 2013 Ekonomi YARIN 7 Dünya da 870 milyon insan yetersiz besleniyor Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü (FAO), 16 Ekim'de kutlanacak Dünya G da Günü'nün temas n "G da Güvencesi ve Beslenme için Sürdürülebilir G da Sistemleri" olarak belirledi. Tema arac l yla tar m ve g da sistemlerinde köklü de iflikliklere odaklanarak kronik açl sona erdirmek için sorunlar n belirlenmesi ve çözüm yollar n n araflt r lmas amaçlan yor. ANKARA - " nsan Sa l Güvenilir G da Sistemlerine Ba l d r!" slogan yla yola ç kan FAO, günümüzde dünya genelinde yaklafl k 870 milyon insan n kronik olarak yetersiz beslendi ine, sürdürülemeyen kalk nma modellerinin gelecekte gerekli olacak g da kaynaklar n azaltt na, do al çevre, ekosistem, ve biyolojik çeflitlilikleri tehdit etti ine dikkati çekiyor. BM kaynaklar ndan edinilen bilgiye göre, yetersiz beslenmenin topluma maliyetler ödetti i günümüz dünyas nda 5 yafl n alt ndaki her dört çocuktan biri yeterli düzeyde geliflemiyor. Bu durum, yetersiz beslenen 165 milyon çocu un bedensel potansiyellerine hiçbir zaman eriflemeyecekleri anlam na geliyor. Öte yandan, dünya çap nda yaklafl k 2 milyar insan sa l kl olmak için gerekli vitamin ve mineralleri alam yor. Dünya nüfusunun yaklafl k 1,4 milyar afl r kilolu grubunda yer al rken, bu insanlar n üçte birine yak n bir k sm ise obez grubuna giriyor. Afl r kilonun, koroner kalp rahats zl, fleker hastal veya di er sa l k sorunlar na yol açt biliniyor. Obez anne ve babalarda da vitamin eksikli inin görülebildi ini dile getiren kaynaklar, bu anne ve babalar n çocuklar n n, yetersiz bak m ve beslenme al flkanl klar nedeniyle yeterince geliflim gösteremedi ine, öte yandan, yetersiz geliflim gösteren çocuklar n eriflkinlik dönemlerinde obez olma ve çeflitli hastal klara yakalanma risklerinin çok daha yüksek oldu- una iflaret ediyor. Bir di er tespit de yetersiz beslenen kad nlar n engelli bebek do urma olas l n n artt rd yönünde. Anne karn nda yetersiz beslenme, yoksullu un nesilden nesile aktar lmas na neden olan en önemli faktörlerden birini teflkil ediyor. Yetersiz beslenmenin küresel ekonomiye maliyeti, verimlilik kayb ve do rudan sa l k giderleri dahil olmak üzere, küresel toplam gelirin hemen hemen yüzde befline karfl l k geliyor. Bu da her y l 3,5 trilyon ABD dolar na veya kifli bafl na 500 ABD dolar na eflde er bir maliyet oluflturuyor. FAO'ya göre, yetersiz beslenmenin tüm dünyada ortadan kald r lmas güç bir hedef olarak alg lansa da bu konuda yap lacak yat r m n getirisinin yüksek olaca n n unutulmamas gerekiyor. Uzmanlar, küresel toplum mikro besin eksikliklerini azaltmak için 5 y ll k bir süre boyunca y lda 1,2 milyar ABD dolar yat r m yapm fl olsayd, daha sa l kl insanlar, daha az çocuk ölümü ve gelece e yönelik gelir art fl elde edilmifl olaca- n, böyle bir yat r m n ise y ll k olarak 15,3 milyar ABD dolar seviyesinde gelir yaratabilece ini belirtiyor. Tüketicilerin sa l kl beslenme seçimlerine yard mc olman n önemine de iflaret eden FAO, beslenme e itimleri ve bilgi kampanyalar vas tas yla davran fl de iflikliklerinin teflvik edilmesinin, evlerde hijyen kurallar - n n uygulanmas na özen gösterilmesi ve özellikle ilk bin gün olmak üzere her yaflta ve yaflam n her evresinde "güvenilir g da" tüketiminin sa lanmas n n önemini vurguluyor. Geçti imiz y llarda baz ülkelerde yetersiz beslenme konusunda önemli azalmalar kaydedildi i belirtilirken, sa lanan ilerlemelerin istikrars z oldu u ve bu ba lamda politik liderli e dayanan daha iyi bir yönetiflim gerekti inin alt çiziliyor. G da sistemi, tar msal ürünlerin üretilmesini, ifllenmesini ve tüketicilere sunulmas n sa layan çevre, insan, kurulufl ve süreçlerden olufluyor. Sürdürülebilir g da sistemleri, çiftlikten sofraya kadar uzanan zincirin hemen her aflamas nda kaynaklar etkin ve verimli bir flekilde kullanmay kaps - yor. Suyun her zerresinden, topra n her parças ndan, gübrenin her parçac ndan ve iflçili in her dakikas ndan en fazla g dan n elde edilmesinin, gelecek için kaynaklar koruyaca ve sistemleri daha sürdürülebilir hale getirece i ifade ediliyor. FAO, tar mda yüksek verimlili in, özellikle tar m sektörünün ekonomiden ve istihdamdan yüksek pay ald - ülkelerde, gelirlerin yükselmesini ve tüm tüketiciler bak m ndan g da maliyetlerinin azalmas n sa layarak daha iyi beslenmeye katk da bulundu una iflaret ediyor. BM kaynaklar, gelecek dönemlerde de tar msal verimlilikte istikrarl ve sürekli art fllar n hayati derecede önemli olmaya devam edece ini, talepte beklenen büyümeyi karfl layabilmek için temel g - da maddeleri üretiminin yüzde 60 oran nda art r lmas gerekti ini vurguluyor. Konuyla ilgili üç önemli mesaj veren FAO, iyi beslenmenin sa l kl diyete ba l oldu una, sa l kl diyet için güvenilir g da sistemlerine ihtiyaç duyuldu una ve güvenilir g da sistemlerinin uygun politikalarla, teflviklerle ve yönetiflimle mümkün oldu una dikkati çekiyor. FAO'nun Türkiye ofisi, Dünya G - da Günü dolay s yla ülke çap nda bir dizi etkinlik gerçeklefltirmeye haz rlan yor. Bu çerçevede, Türkiye G da Sanayi flverenleri Sendikas (TUGIS), G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ve FAO iflbirli inde 10 Ekim'de stanbul'da bir etkinlik düzenlenmesi, kamu ve özel sektör temsilcilerinin kat l m yla büyük bir panel gerçeklefltirilmesi planlan yor. Öte yandan, 12 Ekim'de Ankara Hipodrumu'nda Türkiye Jokey Klubü (TJK) ile Dünya G da Günü Kupas Koflusu'nun yap lmas, 22 Ekim'de Adana l Tar m Müdürlü ü ile ortak etkinlik düzenlenmesi, 23 Ekim'de Ankara Bat - kent'te Yenimahalle Belediyesi ile ortaklafla düzenlenecek etkinlik çerçevesinde belediye baflkan, belediye ve FAO çal flanlar, ö renciler, milletvekilleri, bakanl k mensuplar ve Birleflmifl Milletler çal flanlar n n kat laca bir yürüyüfl gerçeklefltirilmesi öngörülüyor. Bunlar n yan nda, "g da kay plar " temal bir foto raf yar flmas n n düzenlenmesi ve Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Türkiye Dam zl k S r Yetifltiricileri Merkez Birli i'nin katk - lar yla Dünya G da Günü'ne atfen 31 Ekim'de "Zorba" isimli bale temsilinin gerçeklefltirilmesi planlan yor. (AA)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı