Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail H zl, maddi durumu yerinde olanlar n kurban n hepsini da tabilece ini, maddi durumu yetersiz kiflilerin ise kurban da tmak zorunda olmad n belirterek, "Yani kurban ancak kesebilmiflse ve neredeyse yoksul duruma düflecek noktadaysa bu kurban oldu u gibi kendi ailesine harcayabilir. Ama bizim gelene imizde, kurban kesildikten sonra paylaflmazsak tad n alamay z. Kurban bizden daha fakir, yoksul oldu unu düflündü ümüz kiflilerle veya komflular m zla paylaflmaktan büyük manevi haz al yoruz" dedi. HABER 18 DE 15 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ASELSAN Radar Üssü nü kuruyor... HABER 17 DE Trafikte kapan dönemi bafllad HABER 17 DE Saraço lu, kültür ve turizm havzas olacak Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci, Saraço lu Mahallesi'nin kültür ve turizm bölgesi olarak Ankara'ya kazand r lmas n istediklerini belirterek, "Kurban Bayram 'ndan sonra bu konuda kamuoyu yoklamas yapmak istiyoruz" dedi. Bezci, mevcut yap s n koruyarak bölgeyi, Ankara'n n kültür ve turizmine kazand rmay hedeflediklerini, bu konuda halk n düflüncelerini alacaklar n kaydederek, "Kurban Bayram 'ndan sonra kamuoyu yoklamas yapmak istiyoruz" diye konufltu. HABER 18 DE OKUL KANT NLER NE DÜZENLEME Haberi 15 de ÇUBUK UN ÇEHRES DE fi YOR Haberi 16 da B N ÇOCUK KOROSU Ç N KAYITLAR SÜRÜYOR Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin 15 Ekim 2013 Türkan fioray: Beni halk yapt ANTALYA Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali Uzun Metrajl Film Yar flmas Jüri Baflkan Türkan fioray, Sophia Loren e benzetilmesiyle ilgili olarak, Benim için Türk insan n n kalbinde Türkan olmak yeterli. Ben de Türkiye nin Türkan y m, Türk seyircisinin Türkan y m dedi. fioray, gazetecilere yapt aç klamada, y llar önce televizyon yokken, sinema hakkimken Yeflilçam n en önemli ifllevinin star yetifltirmek oldu unu söyledi. Halk n sevdi i isimlerin ön plana ç kt n, halk n kendilerini star yapt n dile getiren fioray, Art k sinema dönemi bitti, televizyon hakim. Televizyon sürekli star üretiyor ama sürekli de star tüketiyor, ne kadar kal c bilemiyorum diye konufltu. fioray, emek harcayan ve hakk n veren insanlar n ön plana ç kt n belirtti. Ukraynal gazetecilerin Yabanc bas nda Türkiye nin Sophia Loren i olarak nitelendiriliyorsunuz, bunu nas l de erlendiriyorsunuz sorusu üzerine fioray, Benim için Türk insan n kalbinde Türkan olmak yeterli. Ben de Türkiye nin Türkan y m. Türk seyircisinin Türkan y m ifadesini kulland ifadesini kulland. Türkan fioray a yak n karakter olup olmad n n sorulmas üzerine fioray, hepsinde kendisini gördü ünü kaydetti. fioray, kendisinin yerine geçecek veliahd n n olup olmad sorusuna da Ben bu söze karfl y m, rahats z ediyor. Her sanatç n n seyircinin kalbindeki yeri ayr d r. Veliaht demek, onu ç kard di erini koydu demektir cevab n verdi. Komedi filmlerinin ödül alamad ile ilgili bir soru üzerine fioray, sineman n komediyle dram yla aksiyonuyla renkli bir yelpaze oldu unu, nitelikli bir komedi filminin ödül alabilece ini ifade etti. - Kadir nan r n törene kat lmamas Bir gazetecinin, 50. Y l Özel Ödül töreninde Al yazmal m türküsü çal nd nda duyguland n z m, Kadir nan r yan n zda görmek ister miydiniz sorusunu fioray, çok duyguland n ve Kadir nan r görmek istedi i fleklinde yan tlad. Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Mustafa Akayd n da Kadir nan r n kendisine biraz k r ld n ancak onu çok sevdi ini belirtti. Kadir nan r k racak bir fley yapmad n söyleyen Akayd n, flöyle konufltu: Akil adamlarla ilgili bir toplant için Antalya ya gelmifllerdi. Ben de o gün stanbul a gitmek zorundayd m. Kadir bey bunu sanki Akil insanlar kabul etmiyor baflkan gibi yorumlad. Al nganl k yapt, al ngand r biraz. Ben de sayg duyuyorum, her zaman bekliyorum. Siyasetçinin sanatç ya küsmek gibi bir hakk yoktur. (AA) Michael Jackson a doktor bulan flirket akland ANKARA - ABD de pop efsanesi Micheal Jackson n ölümüyle ilgili aç lan davada jüri, konser organizatörü AEG Live n, sanatç n n ölümüne sebebiyet veren doktorun ifle al nmas nda ihmali olmad karar n verdi. Karar n aç klanmas ndan sonra AEG Live n baflsavunma avukat Marvin S Putnam, kesinlikle do ru fleyi yapan jürinin karar ndan çok memnun olduklar n söyledi. Micheal Jackson, 2009 da 50 yafl nda afl r dozda anestezik ilaç nedeniyle yaflam n yitirmiflti. Ünlü sanatç n n doktoru Conrad Murray, Jackson n istemeden ölümüne sebebiyet vermekten 4 y l hapse mahkum edilmiflti. Jackson n ailesi, organizatör flirketi, eski kardiyolog Murray hakk nda düzgün bir soruflturma yapmamakla suçlarken, flirket, Jackson n Murray n doktoru olmas konusunda srarc davrand n savunmufltu. Davada, Jackson n annesi Katherina ve en büyük o lu Prince dahil olmak üzere 50 den fazla tan k ifade vermiflti. Jackson n ailesi, AEG Live dan maddi ve manevi kay plar için 290 milyon dolar tazminat talep ediyordu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, Vampir K z Kardefller, Ar nma Gecesi, Turbo, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Mavi Yasemin, Büyük Kumar, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Turbo, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, Elysium: Yeni Cennet Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Büyük Kumar, Meryem, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, Son Moda Aflk Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, fiirinler 2, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Benimle Oynar M s n?, Öyle Sevdim Ki Seni, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Vampir K z Kardefller, Neva, fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Neva, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Moviecity (Keçiören) (312) fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Turbo, fieytan- Racim, Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler fiehri, Bu Aflk Fazla Sürmez, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Mavi Yasemin, Benimle Oynar M s n?, Meryem Vampir K z Karedfller, Zafere Hücum, Meryem, Diana, Turbo, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Korku Seans

3 15 Ekim 2013 ZONGULDAK - Zonguldak' n Ere li ilçesinde 42 y l sonra a abeylerine kavuflan Aysel Y ld zbakan, babas n n mezar n ziyaret etti. Babas n n mezar bafl nda göz yafl döken Y ld zbakan, y llard r itilip kak ld n, kendisine yaflat lan bütün utançlara ra men kendi do rular ndan flaflmad n söyledi. Y ld zbakan, hayat boyunca yaflad s k nt ve zorluklar yazaca kitapta anlataca n ifade etti. Ere li'de yaflayan Abdülkadir Özdemir, 42 y ld r görmedi i kardeflini dedektif gibi aray p, sosyal paylafl m sitesi Facebook'ta kardeflinin izini bulmufltu. 42 y l sonra ilk kez görüflen kardefller mutluluk göz yafllar ile birbirlerine sar larak hasret gideriyor. 42 y ll k hasreti sona eren Aysel Y ld zbakan, o lu Haluk Kazan ile a abeyleri Fatih ve Abdülkadir Özdemir ile birlikte babas Ahmet Özdemir'in Çayl o lu'nda ki mezar n ziyaret etti. Babas n n mezar bafl nda göz yafl döken Aysel Y ld zbakan, a abeyi Abdülkadir Özdemir'in okudu u Kur'an- Kerimi dinledi ve dua etti. Bugüne kadar çok büyük s k nt lar çekti ini kaydeden Y ld zbakan, kendisine çocuklar n n neden ayr kimliklerden oldu unu soran a abeyine, yapt yanl fllar n fark nda oldu unu ve hata yaparken yaln z oldu unu aktard. Y ld zbakan, "Y llard r itilip kak ld m. Bana yaflat lan bütün utançlara ra men kendi do rular ndan flaflmad m" dedi. Y ld zbakan ailesinden habersiz gurbette yaflad s k nt lar flöyle anlatt : "Çok dramatik bir yaflam m var. Kimsesizli in verdi i, soy ad m n Yaflam H CR RUM msak : kindi : Zilhicce 2 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : A abeyine 42 y l sonra kavufltu olmay fl n n, itilerek kak larak kenar mahallelerde yaflamam n bütün insanl k haklar m... Benim hayat m afl nmad. Benim yaflam haklar m elimden al nd. Babam n mezar na topra na dokundum. Babam n evine geldim. 10 dakika sonra benim o lum da benim kaderimi yafl yor. O lumun babas vefat etti. Bu hiç bir senaryo da inanarak belki izleyebilece imiz bir fley de il. Ama bu benim yaflam gerçe im. O da babas n n ad n benim gibi tafl m yor. ki ay önce kendi hayat mla ilgili bir kitap yazmaya karar vermifltim. Ben azimle, inançla bana yaflat lan bütün utançlara ra men bütün ac lara ra men kendi inand m do rudan flaflmad m. Ben dayaklar yiyip sokaklara at l rken, bana söylene fluydu; 'Güvendi in varsa ça r gelsin.' fiimdi benim arkamda ordu gibi insanlar m var. Hayat mda beni en çok üzen olay babas zl m. Benim babas zl mdan, kimsesizli imden kaynakl bana yaflat lan utançlar. Bana a abeyim bile sordu. Neden böyle. Çocuklar m n babalar n n neden ayr babalardan oldu unu sordu. Bende a abeyime flunu sordum. 'Ben hata yapt mda sen varm yd n? Bana sordun mu bu insan kötüdür? diye..." Aysel Y ld zbakan' n o lu Haluk Kazan ise dedesinin mezar n ziyaret etti i s rada kendisine telefon geldi ini ve babas Erkan Erkaplan' n kalp krizi geçirerek hayat n kaybetti ini söyledi. Çok karmafl k duygular yaflad n ifade eden Haluk Kazan, "Çocuklu umdan bu yana hep itildim. Dövüldüm. Ama gururumdan bir fley kaybetmedim" ifadelerini kulland. Mezarl k ziyareti sonras nda köy meydan n da oturan kardefller, babalar ndan kalan evraklara bakt. Evraklar içerisinde kendi do um karnesini bulan Aysel Y ld zbakan, kaç kilo do du unu sorup, babas n n resmine bak p o luna gösterdi. (CHA) 2 ayda 60 terörist teslim oldu fiirnak - fi rnak k rsal nda güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin say s 60'a ulaflt. Çözüm süreciyle birlikte terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son iki ayda terör örgütünden kaçanlar n say s 60'a ulaflt. Son olarak Kuzey Irak'tan kaçarak Habur s n r ndan Türkiye'ye giren 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzey Irak'taki kamptan kaçan teröristlerden birinin bayan üçünün erkek oldu u ö renildi. Silopi Emniyet Müdürlü ü Terörle Mücadele Grup Amirli i'ne götürülerek sorguya al nan PKK'l lar n sorgular sürüyor. TESL M OLMA GEREKÇELER Teslim olan PKK l lar n ifadelerinde örgütten kaç fl nedeni olarak : Kurtlu su içmek zorunda kalmalar, domuz eti yemeleri, yasam flartlar n n a r oluflu, hasta olunca ilgilenen kimsenin olmamas, dine küfür edilmesi, çözüm süreciyle beraber kazanan kesimin PKK olaca ve PKK l lara memur olma vaadinin verilmesi, aile özlemi ve k zlara tecavüz edilmesi gerekçelerini sayd klar ö renildi. (CHA) YARIN Konya Bozk r Baraj inflaat yar y geçti ANKARA - Konya Çumra Ovas na sulama suyu sa layacak olan Bozk r Baraj nda sona yaklafl ld. Baraj inflaat çal flmalar na 2013 y l nda h z verilerek yüzde 57 seviyesine ulafl ld. Konya Çumra Ovas III. Merhale Projesi'ne sulama suyu temin edecek olan Bozk r Baraj, Bozk r ilçesi s n rlar içerisinde Göksu deresi üzerinde infla ediliyor. Çumra Ovas III. Merhale Projesi nde Afflar Baraj ve Ba bafl Baraj yla beraber Bozk r Baraj n n da tamamlanmas yla toplam 2 milyon 234 bin 100 dekar tar m arazisi sulanacak. Ön yüzü beton kapl kaya dolgu olan baraj n temelden yüksekli i 116 metre. Y lda 35,27 milyon kilowaat.saat enerji üretilecek olan barajdan 168,5 milyon metreküp su ise Ba bafl Baraj na regüle edilmifl olarak aktar lacak. TAMAMLANMA SÜRES 6 AY ERKENE ÇEK LD 24 Mart 2011 tarihinde ihalesi yap lan Bozk r Baraj n n temeli Orman ve Su flleri Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu taraf ndan 25 May s 2012 tarihinde at lm flt. fl bitim tarihi 10 Ekim 2015 olarak belirtilen baraj n yap m süresi 6 ay erkene çekilerek 17 Aral k 2014 olarak belirlenmiflti y l sonu itibariyle yüzde 46 gerçekleflme sa lanan baraj inflaat nda, yap m süresinin 6 ay öne çekilmesi sebebiyle, 2013 y l nda çal flmalara h z verilerek yüzde 57 fiziksel gerçekleflmeye ulafl ld. 3 M LYON METREKÜPE YAKIN DOLGU YAPILDI Yüzde 68 seviyesine ulafl lan Bozk r Baraj n n gövde inflaat nda 2 milyon 800 bin metreküp dolgu yap ld. Toplam 360,7 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan baraj n gövdesinin kalan yüzde 32 lik k sm için 1 milyon 330 bin metreküp dolgu daha yap lacak y l nda da inflaat çal flmalar na h z kesmeden devam edilerek kalan ifller 17 Aral k 2014 tarihine kadar tamamlanacak. Toplam yat r m bedeli yaklafl k 120 milyon lira olan proje tamamland nda dekar bafl na net gelir art fl 395 lira olarak gerçekleflecek. (CHA)

4 4 YARIN Turizm 15 Ekim 2013 Dört bin y ll k flehrin yeralt yollar ortaya ç kar lacak TRABZON - ZAFER SEL - Dört bin y ll k tarihi geçmifli bulunan Trabzon da, surlarla çevrili antik kentte yaflayanlar n ihtiyaçlar n n d flar aç lan dehlizlerden sa land, yer alt ndaki bu geçitlerin zamanla kapand biliniyor. Trabzon Valili i nin bafllatt çal flmayla tarihi Ortahisar ile Za nos Vadisi aras ndaki dehlizler yeniden aç lacak. Trabzon un tarihsel geçmifli Milattan Önce 2000 li y llara kadar uzan yor. Güvenli inin sa lanmas için bat da Za nos, do uda Tabakhane Vadisi aras ndaki do al yükseltide kurulan kentin çevresine zamanla surlar infla edilmifl. Yukar hisar, Ortahisar ve Afla hisar olmak üzere üç bölümden oluflan surlar n büyük k sm günümüze kadar ulaflt. Hoflap Kalesi nde 360 y ll k Bunlardan Yukar hisar ve Ortahisar Kuzgundere ile maret Dereleri aras ndaki yüksek kaya kitlesi üzerine kurulmufl. En eski kent merkezi olarak da bilinen bu bölüm kabaca bir yuma a benzedi i için flehrin ad n n bu anlama gelen Trapez ya da Trapezus kelimesinden geldi i san l yor. Fatih Sultan Mehmet in 1461 de Trabzon u fethetmesiyle Ortahisar Osmanl Devleti nin vilayet yönetimi merkezi olarak yap land r ld. Trabzon un sur içinde kalan bu mekanlar Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Müdürlü ü taraf ndan kentsel sit alan olarak tespit edilerek koruma kapsam na al nd. Bu arada, Valilik, hem tarih bilincinin oluflturulmas hem de turizmin çeflitlendirilmesi için Trabzon antik kentinin kuruldu u sur içi mekanlar n n tarihsel dokuya uygun yeniden düzenlenmesi için çal flma bafllatt. Trabzon Valisi Recep K z lc k, AA muhabirine yapt aç klamada, Ortahisar surlar konusunda gelifltirilen proje ile sur içinden surlar n d fl na aç lan yolun (dehliz) arkeolojik kaz yap larak ortaya ç kar lmas n n hedeflendi ini belirtti. (AA) su sistemi ortaya ç kar ld VAN - Yüzünncü Y l Üniversitesince (YY) Gürp nar ilçesindeki Hoflap Kalesi nde yürütülen kaz çal flmalar nda, 360 y l öncesine ait su tesisat bulundu. Urartu medeniyetine ait kalenin temelleri üzerine 16. yüzy lda kurulan ve uzun y llar Mahmudi beylerinin saray olarak kullan lan Hoflap Kalesi nde, YYÜ taraf ndan 6 y l önce bafllat lan kaz çal flmalar bu y l da devam ediyor. YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top baflkanl nda 6 y ld r süren kaz çal flmalar nda, çok say da eser gün fl na ç kar l rken, kaledeki birçok yap da yeni bir görünüme büründü. Kaz çal flmalar n n bu y l ki bölümünde ise 1650 y l na ait oldu u belirlenen su tesisat bulundu. Bu y l devam eden kaz çal flmalar n inceleyen YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile Gürp nar Kaymakam Metin Y lmaz, ilk olarak kalede ortaya ç kar lan bölümleri gezdi. Çal flmalarla ilgili kaz baflkan Yrd. Doç. Dr. Top tan bilgi alan Rektör Battal, gazetecilere yapt aç klamada, Van n tarihi doku bak m ndan zengin bir kent oldu unu belirterek, Hoflap Kalesi nin de bu doku aras nda yer ald n söyledi. Kaz çal flmalar n n k sa sürede eserleri ortaya ç kard n anlatan Battal, Bugün gördük ki çok önemli bir eserimiz gün yüzüne ç kt ve ç kmaya devam ediyor. Kaleyle ilgili birkaç proje daha sunulacak. O projeler de uygulamaya geçti i zaman kaledeki baz mekanlar tamamen korunmufl olacak ve oturulabilir durumu gelecek. Böylece buraya daha fazla turist çekebilecek aflamaya gelece iz. Ana hatlar yla bu tarihi dokunun önemli hatlar ortaya ç kar lm fl oldu dedi. Kaymakam Metin Y lmaz ise kaleyi ilk kez yak ndan görme f rsat buldu unu bildirerek, nflallah ileride yap lacak çal flmalarla buras tam bir cazibe merkezi durumuna gelir. Bölgemizin de buna ihtiyac var. Böylesi yap lar n kazand r lmas yla bölgemizin imaj n n da olumlu anlamda geliflece ini düflünüyorum ifadelerini kulland. Kaz baflkan Top da kaz çal flmalar nda 3 ayr hamamla karfl laflt klar na de inerek, kaz larda yap lara aktar lan temiz ve kirli suyun da t m için künk sisteminin kullan ld na flahit olduklar n kaydetti. Hamamlardaki su ihtiyac n n kalenin yan bafl ndaki nehirden büyük ç kr klarla sa land n vurgulayan Top, Bunun d fl nda daha yüksek kesimlerden kaleye temiz su getirilmifl ve bu sular n kullan m da yine künk ve kanalizasyon sistemiyle sa lanm flt r. Bu y l bununla ilgili bulgulara ulaflt k. Bu sistem 1650 li y llardan beri kullan l yor diye konufltu. (AA)

5 15 Ekim 2013 YARIN 5 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Spor müsabakalar n yöneten tarafs z kifli. fiehir. 2. Közlenmifl patl can, sar msak ve k yma ile yap lan bir tür kebap. 3. Oyunda kazan lan her parti. Bir çalg y do ru ses vermesi için ayarlama. 4. Murdarilik. 5. Yasaklama, yasak etme. Bir halk saz. Nikelin simgesi. 6. Tarih öncesi ça larda tanr lara adak olarak kurban edilen küçük heykellere verilen ad. Kiflinin d fl görünüflü. 7. fiaflma anlatan ünlem. Çok ince ve de erli bir tür kumafl. 8. Fiyat yaftas. 9. Efli olmayan, biricik, yegâne. Dantel veya nak fl ipli i yuma. 10. Bir tür iç giysisi. Bir renk. 11. Tanr ya göre insan. Düzen. 12. Da keçisi. Orta. 13. K r lm fl tafl döflenip silindir geçirilerek yap lan yol. Bir nota. 14. Güzel sanat. En uzun yaya koflusu. 15. Ola anüstü irilikte olan. Lezzet. 16. Esirlik, tutsakl k. 17. Özenli, düzgün. Zahmet, s k nt. 18. Kar fl k renkli. ki taneden oluflan. 19. Bafll ca içece imiz. At n s rt - na konulan oturmal k. Bir nota. 20. Bir yerde oturma, e leflme. Gözde canl l k. Yukar dan afla ya: 1. Egemenlik. Keman ya da kemençe yay. syan eden, baflkald ran. 2. Kekli in boynundaki siyah halka. lgeç. pek eflarp. Parlakl n yitirmifl, rengi atm fl olan. 3. Japonlar n ulusal giysisi. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. ne in, sütten kesilmesinden bir yafl na kadar olan erkek yavrusu. 4. Kuranda bir sure. Kafl nd r c bir deri hastal. Al c, foto raf makinesi. laç, merhem. 5. Fas n plaka iflareti. Bir çalg. Asya da bir baflkent. Ça r kâ d. 6. ncelik, güzellik, zariflik. çinde diri bal k saklanan, denizden ayr lm fl havuz. Engel. 7. Zay f, ince uzun boylu kimse. Bombalardan, obüslerden korunmak için yerin alt na kaz lm fl siper. Kay s, erik gibi meyvelerin kurusu. 8. Okul. Dervifl selam. Favori. Dinlence. 9. Burun iltihab. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. Bir ö retim kurumu. 10. nceleme. Adalet. nsan vücudunun d fl yüzü. Barbunyaya benzeyen bir bal k. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 15 Ekim 2013 TEXBRIDGE, ihracata 500 milyon dolar katk yapacak CNR Holding kurulufllar ndan stanbul Fuarc l k organizasyonuyla Uluda Tekstil hracatç lar Birli i (UT B) ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derne i (KYSD) deste inde düzenlenen TEX- BR DGE Uluslararas Tekstil ve Aksesuarlar Fuar aç ld. Fuar, 11 Ekim e kadar aç k kalacak. BURSA - UT B Baflkan brahim Burkay da, aç l fltaki konuflmas nda, fuar n, her y l ziyaretçi ve kat l mc firma say s n istikrarl bir flekilde artt rd na iflaret ederek, Texbridge in sektörün ihracat na büyük katk sa lad n belirtti. Burkay, 4-4,5 milyar dolarl k kumafl ihracat n n 500 milyon dolar n Texbridge Fuar nda gerçeklefltiriyoruz. diye konufltu. Burkay, Texbridge in uzun vadede dünyan n en büyük kumafl fuar haline gelece ine ve dünya kumafl trendlerinin Türkiye de belirlenece ine inand n söyledi. Y l n ilk sekiz ay nda 5,5 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirildi ini kaydeden Burkay, son 10 y lda Brezilya, Çin, Tunus gibi yeni pazarlara olan ihracat n önemli ölçüde artt na iflaret ederek flunlar söyledi: Sektör hem pazara girifl hem de pazar çeflitlenmesi yönünde önemli baflar lara imza at yor. Tekstil sektöründe 2012 y l n 8 milyar dolar ihracat ile kapatm flt k. Bu y l n ilk dokuz ay nda gerçekleflen 6,2 milyar dolarl k ihracata bakt m zda y lsonuna kadar 8,5 milyar dolar civar nda rekor bir rakama do ru ilerliyoruz. Fuar n aç l fl na kat lan T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, Türkiye nin konusunda tek fuar olan Texbridge in tekstil sektöründeki dayan flman n örne i oldu- unu söyledi. Fuar n ihracat n dinamosu tekstil sektörüne büyük katk sa layaca n belirten Büyükekfli, k fl sezonu trendleri ve aksesuarlar sergilenece i trend alanlar stanbul un moda flehri olmas hedefine büyük katk sa layacak. Yak n gelecekte stanbul u Milano, Londra, New York gibi moda ve tasar m flehirlerinin aras nda görece iz diye konufltu. CNR Holding CEO su Cem fienel de Texbridge in dünya fuar olma yolunda h zla ilerledi ini belirterek, bu y l Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derne i ni (KYSD) de aralar na katt klar n söyledi. fienel, KYSD ile yap lan iflbirli i anlaflmas çerçevesinde Modaks Bölümü ilk kez fuarda yer alacak. Texbridge in gücüne güç katacak bu bölümde aksesuar ve yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren yerli-yabanc üretici firmalar toplu olarak bulunuyor fleklinde konufltu. fienel in verdi i bilgiye göre; Texbridge 20 bin metrekare alanda, 200 ün üzerinde firman n kat l m yla bafllad. Texbridge e al m yapmak için ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, Romanya ve Rusya gibi çok say da ülkeden profesyoneller ilgi gösteriyor. Texbridge stanbul'un kat l mc ülkelerini talya, Yunanistan, M s r, Hindistan, Tayvan ve Avusturya oluflturuyor. Yurtd fl ndan kat lan firmalar n aras nda; Teseo Spa, J-VAL SRL, Studio 33 SRL, Ricamificio Gimar SRL, Contramoda, Gafforelli SRL, Mauri Angelo, Avantgard, Anteprima da bulunuyor. Fuara al m için davet edilen firmalar aras nda; Zara, Abercrombie & Fitch, Diesel, Dockers, United Colors of Benetton, Bebe, Gap, Dkny, Dolce Gabbanna, Li Fung, Mark&Spencer Hugo Boss, Elle-Russia ve Splash-UAE yer al yor. Ayr ca Orta Do u'dan çok say da haz r giyim firmas fuar ziyaret ediyor trendlerinin sergilenece i trend alan ve trend book Amsterdam merkezli Lobster Concepts taraf ndan haz rland. Texbridge stanbul'un ürün gruplar n örme kumafl, dokuma kumafl, denim, suni deri, iplik, aksesuar ve yan sanayi oluflturuyor. (CHA) zmirli bakkallar al flverifl merkezlerini Atatürk'e flikayet etti ZM R - Üyelerinin al flverifl merkezlerinin rekabetinden ve yasalar n getirdi i s n rlamalardan olumsuz etkilendi ini kaydeden zmir Bakkallar ve Bayiler Odas yöneticileri, seslerini duyurmak için çeflitli etkinlikler yap yor. Bir süre önce bakkal esnaf n n ifllerinin aç lmas temennisiyle lokma döktüren oda yöneticileri, son olarak üyeleriyle birlikte Ankara ya ç karma yap p An tkabir i ziyaret etti. 140 üyeyle birlikte gittiklerini kaydeden Oda Baflkan Emin Ba c, ülke yöneticilerinden bakkallara sahip ç kmalar n istedi. Her kapat lan fabrikan n, her y - k lan spor tesisinin ve yeflil alan n yerine al flverifl merkezi yap lmak istendi ini dile getiren Ba c, Ülkemizdeki al flverifl merkezlerinin yüzölçümü, neredeyse Lüksemburg kadar. Bu da yetmiyormufl gibi hipermarketlerin uzant lar mahalle aralar na kadar girdi. Gençlerimiz, çocuklar m z art k soka unuttu. Bayramlar, hafta sonlar, tatiller bile al flverifl merkezlerinde geçiriliyor. Biz haks z rekabetin bir an önce engellenmesini, acilen Perakende Yasas ç kar lmas n istiyoruz. Seyyar ve kaça n önüne geçilmeli, esnaf destekleyen önlemler al nmal. Sigara ve alkol sat fl - n n düzenlenmesi yeniden gözden geçirilmeli, cezalar adil olmal. dedi. Hükümetin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s tasla n sektörün görüflüne sundu unu da hat rlatan Emin Ba c, "Büyük ma azalar n sokak aralar na girmesi önlenmeli. Kendi adlar alt nda imal ettirdikleri ürün pay yüzde 20 yi geçmemeli. Tespit edilecek ticaret bölgeleri ve yeni iflyeri aç l fllar nda, ilgili odalara da tespit komisyonunda yer verilmeli." fleklinde konufltu.(cha)

7 15 Ekim 2013 Ekonomi YARIN 7 Dünya da 870 milyon insan yetersiz besleniyor Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü (FAO), 16 Ekim'de kutlanacak Dünya G da Günü'nün temas n "G da Güvencesi ve Beslenme için Sürdürülebilir G da Sistemleri" olarak belirledi. Tema arac l yla tar m ve g da sistemlerinde köklü de iflikliklere odaklanarak kronik açl sona erdirmek için sorunlar n belirlenmesi ve çözüm yollar n n araflt r lmas amaçlan yor. ANKARA - " nsan Sa l Güvenilir G da Sistemlerine Ba l d r!" slogan yla yola ç kan FAO, günümüzde dünya genelinde yaklafl k 870 milyon insan n kronik olarak yetersiz beslendi ine, sürdürülemeyen kalk nma modellerinin gelecekte gerekli olacak g da kaynaklar n azaltt na, do al çevre, ekosistem, ve biyolojik çeflitlilikleri tehdit etti ine dikkati çekiyor. BM kaynaklar ndan edinilen bilgiye göre, yetersiz beslenmenin topluma maliyetler ödetti i günümüz dünyas nda 5 yafl n alt ndaki her dört çocuktan biri yeterli düzeyde geliflemiyor. Bu durum, yetersiz beslenen 165 milyon çocu un bedensel potansiyellerine hiçbir zaman eriflemeyecekleri anlam na geliyor. Öte yandan, dünya çap nda yaklafl k 2 milyar insan sa l kl olmak için gerekli vitamin ve mineralleri alam yor. Dünya nüfusunun yaklafl k 1,4 milyar afl r kilolu grubunda yer al rken, bu insanlar n üçte birine yak n bir k sm ise obez grubuna giriyor. Afl r kilonun, koroner kalp rahats zl, fleker hastal veya di er sa l k sorunlar na yol açt biliniyor. Obez anne ve babalarda da vitamin eksikli inin görülebildi ini dile getiren kaynaklar, bu anne ve babalar n çocuklar n n, yetersiz bak m ve beslenme al flkanl klar nedeniyle yeterince geliflim gösteremedi ine, öte yandan, yetersiz geliflim gösteren çocuklar n eriflkinlik dönemlerinde obez olma ve çeflitli hastal klara yakalanma risklerinin çok daha yüksek oldu- una iflaret ediyor. Bir di er tespit de yetersiz beslenen kad nlar n engelli bebek do urma olas l n n artt rd yönünde. Anne karn nda yetersiz beslenme, yoksullu un nesilden nesile aktar lmas na neden olan en önemli faktörlerden birini teflkil ediyor. Yetersiz beslenmenin küresel ekonomiye maliyeti, verimlilik kayb ve do rudan sa l k giderleri dahil olmak üzere, küresel toplam gelirin hemen hemen yüzde befline karfl l k geliyor. Bu da her y l 3,5 trilyon ABD dolar na veya kifli bafl na 500 ABD dolar na eflde er bir maliyet oluflturuyor. FAO'ya göre, yetersiz beslenmenin tüm dünyada ortadan kald r lmas güç bir hedef olarak alg lansa da bu konuda yap lacak yat r m n getirisinin yüksek olaca n n unutulmamas gerekiyor. Uzmanlar, küresel toplum mikro besin eksikliklerini azaltmak için 5 y ll k bir süre boyunca y lda 1,2 milyar ABD dolar yat r m yapm fl olsayd, daha sa l kl insanlar, daha az çocuk ölümü ve gelece e yönelik gelir art fl elde edilmifl olaca- n, böyle bir yat r m n ise y ll k olarak 15,3 milyar ABD dolar seviyesinde gelir yaratabilece ini belirtiyor. Tüketicilerin sa l kl beslenme seçimlerine yard mc olman n önemine de iflaret eden FAO, beslenme e itimleri ve bilgi kampanyalar vas tas yla davran fl de iflikliklerinin teflvik edilmesinin, evlerde hijyen kurallar - n n uygulanmas na özen gösterilmesi ve özellikle ilk bin gün olmak üzere her yaflta ve yaflam n her evresinde "güvenilir g da" tüketiminin sa lanmas n n önemini vurguluyor. Geçti imiz y llarda baz ülkelerde yetersiz beslenme konusunda önemli azalmalar kaydedildi i belirtilirken, sa lanan ilerlemelerin istikrars z oldu u ve bu ba lamda politik liderli e dayanan daha iyi bir yönetiflim gerekti inin alt çiziliyor. G da sistemi, tar msal ürünlerin üretilmesini, ifllenmesini ve tüketicilere sunulmas n sa layan çevre, insan, kurulufl ve süreçlerden olufluyor. Sürdürülebilir g da sistemleri, çiftlikten sofraya kadar uzanan zincirin hemen her aflamas nda kaynaklar etkin ve verimli bir flekilde kullanmay kaps - yor. Suyun her zerresinden, topra n her parças ndan, gübrenin her parçac ndan ve iflçili in her dakikas ndan en fazla g dan n elde edilmesinin, gelecek için kaynaklar koruyaca ve sistemleri daha sürdürülebilir hale getirece i ifade ediliyor. FAO, tar mda yüksek verimlili in, özellikle tar m sektörünün ekonomiden ve istihdamdan yüksek pay ald - ülkelerde, gelirlerin yükselmesini ve tüm tüketiciler bak m ndan g da maliyetlerinin azalmas n sa layarak daha iyi beslenmeye katk da bulundu una iflaret ediyor. BM kaynaklar, gelecek dönemlerde de tar msal verimlilikte istikrarl ve sürekli art fllar n hayati derecede önemli olmaya devam edece ini, talepte beklenen büyümeyi karfl layabilmek için temel g - da maddeleri üretiminin yüzde 60 oran nda art r lmas gerekti ini vurguluyor. Konuyla ilgili üç önemli mesaj veren FAO, iyi beslenmenin sa l kl diyete ba l oldu una, sa l kl diyet için güvenilir g da sistemlerine ihtiyaç duyuldu una ve güvenilir g da sistemlerinin uygun politikalarla, teflviklerle ve yönetiflimle mümkün oldu una dikkati çekiyor. FAO'nun Türkiye ofisi, Dünya G - da Günü dolay s yla ülke çap nda bir dizi etkinlik gerçeklefltirmeye haz rlan yor. Bu çerçevede, Türkiye G da Sanayi flverenleri Sendikas (TUGIS), G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ve FAO iflbirli inde 10 Ekim'de stanbul'da bir etkinlik düzenlenmesi, kamu ve özel sektör temsilcilerinin kat l m yla büyük bir panel gerçeklefltirilmesi planlan yor. Öte yandan, 12 Ekim'de Ankara Hipodrumu'nda Türkiye Jokey Klubü (TJK) ile Dünya G da Günü Kupas Koflusu'nun yap lmas, 22 Ekim'de Adana l Tar m Müdürlü ü ile ortak etkinlik düzenlenmesi, 23 Ekim'de Ankara Bat - kent'te Yenimahalle Belediyesi ile ortaklafla düzenlenecek etkinlik çerçevesinde belediye baflkan, belediye ve FAO çal flanlar, ö renciler, milletvekilleri, bakanl k mensuplar ve Birleflmifl Milletler çal flanlar n n kat laca bir yürüyüfl gerçeklefltirilmesi öngörülüyor. Bunlar n yan nda, "g da kay plar " temal bir foto raf yar flmas n n düzenlenmesi ve Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Türkiye Dam zl k S r Yetifltiricileri Merkez Birli i'nin katk - lar yla Dünya G da Günü'ne atfen 31 Ekim'de "Zorba" isimli bale temsilinin gerçeklefltirilmesi planlan yor. (AA)

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı