Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail H zl, maddi durumu yerinde olanlar n kurban n hepsini da tabilece ini, maddi durumu yetersiz kiflilerin ise kurban da tmak zorunda olmad n belirterek, "Yani kurban ancak kesebilmiflse ve neredeyse yoksul duruma düflecek noktadaysa bu kurban oldu u gibi kendi ailesine harcayabilir. Ama bizim gelene imizde, kurban kesildikten sonra paylaflmazsak tad n alamay z. Kurban bizden daha fakir, yoksul oldu unu düflündü ümüz kiflilerle veya komflular m zla paylaflmaktan büyük manevi haz al yoruz" dedi. HABER 18 DE 15 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ASELSAN Radar Üssü nü kuruyor... HABER 17 DE Trafikte kapan dönemi bafllad HABER 17 DE Saraço lu, kültür ve turizm havzas olacak Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci, Saraço lu Mahallesi'nin kültür ve turizm bölgesi olarak Ankara'ya kazand r lmas n istediklerini belirterek, "Kurban Bayram 'ndan sonra bu konuda kamuoyu yoklamas yapmak istiyoruz" dedi. Bezci, mevcut yap s n koruyarak bölgeyi, Ankara'n n kültür ve turizmine kazand rmay hedeflediklerini, bu konuda halk n düflüncelerini alacaklar n kaydederek, "Kurban Bayram 'ndan sonra kamuoyu yoklamas yapmak istiyoruz" diye konufltu. HABER 18 DE OKUL KANT NLER NE DÜZENLEME Haberi 15 de ÇUBUK UN ÇEHRES DE fi YOR Haberi 16 da B N ÇOCUK KOROSU Ç N KAYITLAR SÜRÜYOR Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin 15 Ekim 2013 Türkan fioray: Beni halk yapt ANTALYA Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali Uzun Metrajl Film Yar flmas Jüri Baflkan Türkan fioray, Sophia Loren e benzetilmesiyle ilgili olarak, Benim için Türk insan n n kalbinde Türkan olmak yeterli. Ben de Türkiye nin Türkan y m, Türk seyircisinin Türkan y m dedi. fioray, gazetecilere yapt aç klamada, y llar önce televizyon yokken, sinema hakkimken Yeflilçam n en önemli ifllevinin star yetifltirmek oldu unu söyledi. Halk n sevdi i isimlerin ön plana ç kt n, halk n kendilerini star yapt n dile getiren fioray, Art k sinema dönemi bitti, televizyon hakim. Televizyon sürekli star üretiyor ama sürekli de star tüketiyor, ne kadar kal c bilemiyorum diye konufltu. fioray, emek harcayan ve hakk n veren insanlar n ön plana ç kt n belirtti. Ukraynal gazetecilerin Yabanc bas nda Türkiye nin Sophia Loren i olarak nitelendiriliyorsunuz, bunu nas l de erlendiriyorsunuz sorusu üzerine fioray, Benim için Türk insan n kalbinde Türkan olmak yeterli. Ben de Türkiye nin Türkan y m. Türk seyircisinin Türkan y m ifadesini kulland ifadesini kulland. Türkan fioray a yak n karakter olup olmad n n sorulmas üzerine fioray, hepsinde kendisini gördü ünü kaydetti. fioray, kendisinin yerine geçecek veliahd n n olup olmad sorusuna da Ben bu söze karfl y m, rahats z ediyor. Her sanatç n n seyircinin kalbindeki yeri ayr d r. Veliaht demek, onu ç kard di erini koydu demektir cevab n verdi. Komedi filmlerinin ödül alamad ile ilgili bir soru üzerine fioray, sineman n komediyle dram yla aksiyonuyla renkli bir yelpaze oldu unu, nitelikli bir komedi filminin ödül alabilece ini ifade etti. - Kadir nan r n törene kat lmamas Bir gazetecinin, 50. Y l Özel Ödül töreninde Al yazmal m türküsü çal nd nda duyguland n z m, Kadir nan r yan n zda görmek ister miydiniz sorusunu fioray, çok duyguland n ve Kadir nan r görmek istedi i fleklinde yan tlad. Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Mustafa Akayd n da Kadir nan r n kendisine biraz k r ld n ancak onu çok sevdi ini belirtti. Kadir nan r k racak bir fley yapmad n söyleyen Akayd n, flöyle konufltu: Akil adamlarla ilgili bir toplant için Antalya ya gelmifllerdi. Ben de o gün stanbul a gitmek zorundayd m. Kadir bey bunu sanki Akil insanlar kabul etmiyor baflkan gibi yorumlad. Al nganl k yapt, al ngand r biraz. Ben de sayg duyuyorum, her zaman bekliyorum. Siyasetçinin sanatç ya küsmek gibi bir hakk yoktur. (AA) Michael Jackson a doktor bulan flirket akland ANKARA - ABD de pop efsanesi Micheal Jackson n ölümüyle ilgili aç lan davada jüri, konser organizatörü AEG Live n, sanatç n n ölümüne sebebiyet veren doktorun ifle al nmas nda ihmali olmad karar n verdi. Karar n aç klanmas ndan sonra AEG Live n baflsavunma avukat Marvin S Putnam, kesinlikle do ru fleyi yapan jürinin karar ndan çok memnun olduklar n söyledi. Micheal Jackson, 2009 da 50 yafl nda afl r dozda anestezik ilaç nedeniyle yaflam n yitirmiflti. Ünlü sanatç n n doktoru Conrad Murray, Jackson n istemeden ölümüne sebebiyet vermekten 4 y l hapse mahkum edilmiflti. Jackson n ailesi, organizatör flirketi, eski kardiyolog Murray hakk nda düzgün bir soruflturma yapmamakla suçlarken, flirket, Jackson n Murray n doktoru olmas konusunda srarc davrand n savunmufltu. Davada, Jackson n annesi Katherina ve en büyük o lu Prince dahil olmak üzere 50 den fazla tan k ifade vermiflti. Jackson n ailesi, AEG Live dan maddi ve manevi kay plar için 290 milyon dolar tazminat talep ediyordu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, Vampir K z Kardefller, Ar nma Gecesi, Turbo, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Mavi Yasemin, Büyük Kumar, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Turbo, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, Elysium: Yeni Cennet Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Büyük Kumar, Meryem, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, Son Moda Aflk Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, fiirinler 2, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Benimle Oynar M s n?, Öyle Sevdim Ki Seni, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Vampir K z Kardefller, Neva, fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Neva, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Moviecity (Keçiören) (312) fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Turbo, fieytan- Racim, Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler fiehri, Bu Aflk Fazla Sürmez, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Mavi Yasemin, Benimle Oynar M s n?, Meryem Vampir K z Karedfller, Zafere Hücum, Meryem, Diana, Turbo, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Korku Seans

3 15 Ekim 2013 ZONGULDAK - Zonguldak' n Ere li ilçesinde 42 y l sonra a abeylerine kavuflan Aysel Y ld zbakan, babas n n mezar n ziyaret etti. Babas n n mezar bafl nda göz yafl döken Y ld zbakan, y llard r itilip kak ld n, kendisine yaflat lan bütün utançlara ra men kendi do rular ndan flaflmad n söyledi. Y ld zbakan, hayat boyunca yaflad s k nt ve zorluklar yazaca kitapta anlataca n ifade etti. Ere li'de yaflayan Abdülkadir Özdemir, 42 y ld r görmedi i kardeflini dedektif gibi aray p, sosyal paylafl m sitesi Facebook'ta kardeflinin izini bulmufltu. 42 y l sonra ilk kez görüflen kardefller mutluluk göz yafllar ile birbirlerine sar larak hasret gideriyor. 42 y ll k hasreti sona eren Aysel Y ld zbakan, o lu Haluk Kazan ile a abeyleri Fatih ve Abdülkadir Özdemir ile birlikte babas Ahmet Özdemir'in Çayl o lu'nda ki mezar n ziyaret etti. Babas n n mezar bafl nda göz yafl döken Aysel Y ld zbakan, a abeyi Abdülkadir Özdemir'in okudu u Kur'an- Kerimi dinledi ve dua etti. Bugüne kadar çok büyük s k nt lar çekti ini kaydeden Y ld zbakan, kendisine çocuklar n n neden ayr kimliklerden oldu unu soran a abeyine, yapt yanl fllar n fark nda oldu unu ve hata yaparken yaln z oldu unu aktard. Y ld zbakan, "Y llard r itilip kak ld m. Bana yaflat lan bütün utançlara ra men kendi do rular ndan flaflmad m" dedi. Y ld zbakan ailesinden habersiz gurbette yaflad s k nt lar flöyle anlatt : "Çok dramatik bir yaflam m var. Kimsesizli in verdi i, soy ad m n Yaflam H CR RUM msak : kindi : Zilhicce 2 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : A abeyine 42 y l sonra kavufltu olmay fl n n, itilerek kak larak kenar mahallelerde yaflamam n bütün insanl k haklar m... Benim hayat m afl nmad. Benim yaflam haklar m elimden al nd. Babam n mezar na topra na dokundum. Babam n evine geldim. 10 dakika sonra benim o lum da benim kaderimi yafl yor. O lumun babas vefat etti. Bu hiç bir senaryo da inanarak belki izleyebilece imiz bir fley de il. Ama bu benim yaflam gerçe im. O da babas n n ad n benim gibi tafl m yor. ki ay önce kendi hayat mla ilgili bir kitap yazmaya karar vermifltim. Ben azimle, inançla bana yaflat lan bütün utançlara ra men bütün ac lara ra men kendi inand m do rudan flaflmad m. Ben dayaklar yiyip sokaklara at l rken, bana söylene fluydu; 'Güvendi in varsa ça r gelsin.' fiimdi benim arkamda ordu gibi insanlar m var. Hayat mda beni en çok üzen olay babas zl m. Benim babas zl mdan, kimsesizli imden kaynakl bana yaflat lan utançlar. Bana a abeyim bile sordu. Neden böyle. Çocuklar m n babalar n n neden ayr babalardan oldu unu sordu. Bende a abeyime flunu sordum. 'Ben hata yapt mda sen varm yd n? Bana sordun mu bu insan kötüdür? diye..." Aysel Y ld zbakan' n o lu Haluk Kazan ise dedesinin mezar n ziyaret etti i s rada kendisine telefon geldi ini ve babas Erkan Erkaplan' n kalp krizi geçirerek hayat n kaybetti ini söyledi. Çok karmafl k duygular yaflad n ifade eden Haluk Kazan, "Çocuklu umdan bu yana hep itildim. Dövüldüm. Ama gururumdan bir fley kaybetmedim" ifadelerini kulland. Mezarl k ziyareti sonras nda köy meydan n da oturan kardefller, babalar ndan kalan evraklara bakt. Evraklar içerisinde kendi do um karnesini bulan Aysel Y ld zbakan, kaç kilo do du unu sorup, babas n n resmine bak p o luna gösterdi. (CHA) 2 ayda 60 terörist teslim oldu fiirnak - fi rnak k rsal nda güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin say s 60'a ulaflt. Çözüm süreciyle birlikte terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son iki ayda terör örgütünden kaçanlar n say s 60'a ulaflt. Son olarak Kuzey Irak'tan kaçarak Habur s n r ndan Türkiye'ye giren 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzey Irak'taki kamptan kaçan teröristlerden birinin bayan üçünün erkek oldu u ö renildi. Silopi Emniyet Müdürlü ü Terörle Mücadele Grup Amirli i'ne götürülerek sorguya al nan PKK'l lar n sorgular sürüyor. TESL M OLMA GEREKÇELER Teslim olan PKK l lar n ifadelerinde örgütten kaç fl nedeni olarak : Kurtlu su içmek zorunda kalmalar, domuz eti yemeleri, yasam flartlar n n a r oluflu, hasta olunca ilgilenen kimsenin olmamas, dine küfür edilmesi, çözüm süreciyle beraber kazanan kesimin PKK olaca ve PKK l lara memur olma vaadinin verilmesi, aile özlemi ve k zlara tecavüz edilmesi gerekçelerini sayd klar ö renildi. (CHA) YARIN Konya Bozk r Baraj inflaat yar y geçti ANKARA - Konya Çumra Ovas na sulama suyu sa layacak olan Bozk r Baraj nda sona yaklafl ld. Baraj inflaat çal flmalar na 2013 y l nda h z verilerek yüzde 57 seviyesine ulafl ld. Konya Çumra Ovas III. Merhale Projesi'ne sulama suyu temin edecek olan Bozk r Baraj, Bozk r ilçesi s n rlar içerisinde Göksu deresi üzerinde infla ediliyor. Çumra Ovas III. Merhale Projesi nde Afflar Baraj ve Ba bafl Baraj yla beraber Bozk r Baraj n n da tamamlanmas yla toplam 2 milyon 234 bin 100 dekar tar m arazisi sulanacak. Ön yüzü beton kapl kaya dolgu olan baraj n temelden yüksekli i 116 metre. Y lda 35,27 milyon kilowaat.saat enerji üretilecek olan barajdan 168,5 milyon metreküp su ise Ba bafl Baraj na regüle edilmifl olarak aktar lacak. TAMAMLANMA SÜRES 6 AY ERKENE ÇEK LD 24 Mart 2011 tarihinde ihalesi yap lan Bozk r Baraj n n temeli Orman ve Su flleri Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu taraf ndan 25 May s 2012 tarihinde at lm flt. fl bitim tarihi 10 Ekim 2015 olarak belirtilen baraj n yap m süresi 6 ay erkene çekilerek 17 Aral k 2014 olarak belirlenmiflti y l sonu itibariyle yüzde 46 gerçekleflme sa lanan baraj inflaat nda, yap m süresinin 6 ay öne çekilmesi sebebiyle, 2013 y l nda çal flmalara h z verilerek yüzde 57 fiziksel gerçekleflmeye ulafl ld. 3 M LYON METREKÜPE YAKIN DOLGU YAPILDI Yüzde 68 seviyesine ulafl lan Bozk r Baraj n n gövde inflaat nda 2 milyon 800 bin metreküp dolgu yap ld. Toplam 360,7 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan baraj n gövdesinin kalan yüzde 32 lik k sm için 1 milyon 330 bin metreküp dolgu daha yap lacak y l nda da inflaat çal flmalar na h z kesmeden devam edilerek kalan ifller 17 Aral k 2014 tarihine kadar tamamlanacak. Toplam yat r m bedeli yaklafl k 120 milyon lira olan proje tamamland nda dekar bafl na net gelir art fl 395 lira olarak gerçekleflecek. (CHA)

4 4 YARIN Turizm 15 Ekim 2013 Dört bin y ll k flehrin yeralt yollar ortaya ç kar lacak TRABZON - ZAFER SEL - Dört bin y ll k tarihi geçmifli bulunan Trabzon da, surlarla çevrili antik kentte yaflayanlar n ihtiyaçlar n n d flar aç lan dehlizlerden sa land, yer alt ndaki bu geçitlerin zamanla kapand biliniyor. Trabzon Valili i nin bafllatt çal flmayla tarihi Ortahisar ile Za nos Vadisi aras ndaki dehlizler yeniden aç lacak. Trabzon un tarihsel geçmifli Milattan Önce 2000 li y llara kadar uzan yor. Güvenli inin sa lanmas için bat da Za nos, do uda Tabakhane Vadisi aras ndaki do al yükseltide kurulan kentin çevresine zamanla surlar infla edilmifl. Yukar hisar, Ortahisar ve Afla hisar olmak üzere üç bölümden oluflan surlar n büyük k sm günümüze kadar ulaflt. Hoflap Kalesi nde 360 y ll k Bunlardan Yukar hisar ve Ortahisar Kuzgundere ile maret Dereleri aras ndaki yüksek kaya kitlesi üzerine kurulmufl. En eski kent merkezi olarak da bilinen bu bölüm kabaca bir yuma a benzedi i için flehrin ad n n bu anlama gelen Trapez ya da Trapezus kelimesinden geldi i san l yor. Fatih Sultan Mehmet in 1461 de Trabzon u fethetmesiyle Ortahisar Osmanl Devleti nin vilayet yönetimi merkezi olarak yap land r ld. Trabzon un sur içinde kalan bu mekanlar Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Müdürlü ü taraf ndan kentsel sit alan olarak tespit edilerek koruma kapsam na al nd. Bu arada, Valilik, hem tarih bilincinin oluflturulmas hem de turizmin çeflitlendirilmesi için Trabzon antik kentinin kuruldu u sur içi mekanlar n n tarihsel dokuya uygun yeniden düzenlenmesi için çal flma bafllatt. Trabzon Valisi Recep K z lc k, AA muhabirine yapt aç klamada, Ortahisar surlar konusunda gelifltirilen proje ile sur içinden surlar n d fl na aç lan yolun (dehliz) arkeolojik kaz yap larak ortaya ç kar lmas n n hedeflendi ini belirtti. (AA) su sistemi ortaya ç kar ld VAN - Yüzünncü Y l Üniversitesince (YY) Gürp nar ilçesindeki Hoflap Kalesi nde yürütülen kaz çal flmalar nda, 360 y l öncesine ait su tesisat bulundu. Urartu medeniyetine ait kalenin temelleri üzerine 16. yüzy lda kurulan ve uzun y llar Mahmudi beylerinin saray olarak kullan lan Hoflap Kalesi nde, YYÜ taraf ndan 6 y l önce bafllat lan kaz çal flmalar bu y l da devam ediyor. YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top baflkanl nda 6 y ld r süren kaz çal flmalar nda, çok say da eser gün fl na ç kar l rken, kaledeki birçok yap da yeni bir görünüme büründü. Kaz çal flmalar n n bu y l ki bölümünde ise 1650 y l na ait oldu u belirlenen su tesisat bulundu. Bu y l devam eden kaz çal flmalar n inceleyen YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile Gürp nar Kaymakam Metin Y lmaz, ilk olarak kalede ortaya ç kar lan bölümleri gezdi. Çal flmalarla ilgili kaz baflkan Yrd. Doç. Dr. Top tan bilgi alan Rektör Battal, gazetecilere yapt aç klamada, Van n tarihi doku bak m ndan zengin bir kent oldu unu belirterek, Hoflap Kalesi nin de bu doku aras nda yer ald n söyledi. Kaz çal flmalar n n k sa sürede eserleri ortaya ç kard n anlatan Battal, Bugün gördük ki çok önemli bir eserimiz gün yüzüne ç kt ve ç kmaya devam ediyor. Kaleyle ilgili birkaç proje daha sunulacak. O projeler de uygulamaya geçti i zaman kaledeki baz mekanlar tamamen korunmufl olacak ve oturulabilir durumu gelecek. Böylece buraya daha fazla turist çekebilecek aflamaya gelece iz. Ana hatlar yla bu tarihi dokunun önemli hatlar ortaya ç kar lm fl oldu dedi. Kaymakam Metin Y lmaz ise kaleyi ilk kez yak ndan görme f rsat buldu unu bildirerek, nflallah ileride yap lacak çal flmalarla buras tam bir cazibe merkezi durumuna gelir. Bölgemizin de buna ihtiyac var. Böylesi yap lar n kazand r lmas yla bölgemizin imaj n n da olumlu anlamda geliflece ini düflünüyorum ifadelerini kulland. Kaz baflkan Top da kaz çal flmalar nda 3 ayr hamamla karfl laflt klar na de inerek, kaz larda yap lara aktar lan temiz ve kirli suyun da t m için künk sisteminin kullan ld na flahit olduklar n kaydetti. Hamamlardaki su ihtiyac n n kalenin yan bafl ndaki nehirden büyük ç kr klarla sa land n vurgulayan Top, Bunun d fl nda daha yüksek kesimlerden kaleye temiz su getirilmifl ve bu sular n kullan m da yine künk ve kanalizasyon sistemiyle sa lanm flt r. Bu y l bununla ilgili bulgulara ulaflt k. Bu sistem 1650 li y llardan beri kullan l yor diye konufltu. (AA)

5 15 Ekim 2013 YARIN 5 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Spor müsabakalar n yöneten tarafs z kifli. fiehir. 2. Közlenmifl patl can, sar msak ve k yma ile yap lan bir tür kebap. 3. Oyunda kazan lan her parti. Bir çalg y do ru ses vermesi için ayarlama. 4. Murdarilik. 5. Yasaklama, yasak etme. Bir halk saz. Nikelin simgesi. 6. Tarih öncesi ça larda tanr lara adak olarak kurban edilen küçük heykellere verilen ad. Kiflinin d fl görünüflü. 7. fiaflma anlatan ünlem. Çok ince ve de erli bir tür kumafl. 8. Fiyat yaftas. 9. Efli olmayan, biricik, yegâne. Dantel veya nak fl ipli i yuma. 10. Bir tür iç giysisi. Bir renk. 11. Tanr ya göre insan. Düzen. 12. Da keçisi. Orta. 13. K r lm fl tafl döflenip silindir geçirilerek yap lan yol. Bir nota. 14. Güzel sanat. En uzun yaya koflusu. 15. Ola anüstü irilikte olan. Lezzet. 16. Esirlik, tutsakl k. 17. Özenli, düzgün. Zahmet, s k nt. 18. Kar fl k renkli. ki taneden oluflan. 19. Bafll ca içece imiz. At n s rt - na konulan oturmal k. Bir nota. 20. Bir yerde oturma, e leflme. Gözde canl l k. Yukar dan afla ya: 1. Egemenlik. Keman ya da kemençe yay. syan eden, baflkald ran. 2. Kekli in boynundaki siyah halka. lgeç. pek eflarp. Parlakl n yitirmifl, rengi atm fl olan. 3. Japonlar n ulusal giysisi. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. ne in, sütten kesilmesinden bir yafl na kadar olan erkek yavrusu. 4. Kuranda bir sure. Kafl nd r c bir deri hastal. Al c, foto raf makinesi. laç, merhem. 5. Fas n plaka iflareti. Bir çalg. Asya da bir baflkent. Ça r kâ d. 6. ncelik, güzellik, zariflik. çinde diri bal k saklanan, denizden ayr lm fl havuz. Engel. 7. Zay f, ince uzun boylu kimse. Bombalardan, obüslerden korunmak için yerin alt na kaz lm fl siper. Kay s, erik gibi meyvelerin kurusu. 8. Okul. Dervifl selam. Favori. Dinlence. 9. Burun iltihab. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. Bir ö retim kurumu. 10. nceleme. Adalet. nsan vücudunun d fl yüzü. Barbunyaya benzeyen bir bal k. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 15 Ekim 2013 TEXBRIDGE, ihracata 500 milyon dolar katk yapacak CNR Holding kurulufllar ndan stanbul Fuarc l k organizasyonuyla Uluda Tekstil hracatç lar Birli i (UT B) ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derne i (KYSD) deste inde düzenlenen TEX- BR DGE Uluslararas Tekstil ve Aksesuarlar Fuar aç ld. Fuar, 11 Ekim e kadar aç k kalacak. BURSA - UT B Baflkan brahim Burkay da, aç l fltaki konuflmas nda, fuar n, her y l ziyaretçi ve kat l mc firma say s n istikrarl bir flekilde artt rd na iflaret ederek, Texbridge in sektörün ihracat na büyük katk sa lad n belirtti. Burkay, 4-4,5 milyar dolarl k kumafl ihracat n n 500 milyon dolar n Texbridge Fuar nda gerçeklefltiriyoruz. diye konufltu. Burkay, Texbridge in uzun vadede dünyan n en büyük kumafl fuar haline gelece ine ve dünya kumafl trendlerinin Türkiye de belirlenece ine inand n söyledi. Y l n ilk sekiz ay nda 5,5 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirildi ini kaydeden Burkay, son 10 y lda Brezilya, Çin, Tunus gibi yeni pazarlara olan ihracat n önemli ölçüde artt na iflaret ederek flunlar söyledi: Sektör hem pazara girifl hem de pazar çeflitlenmesi yönünde önemli baflar lara imza at yor. Tekstil sektöründe 2012 y l n 8 milyar dolar ihracat ile kapatm flt k. Bu y l n ilk dokuz ay nda gerçekleflen 6,2 milyar dolarl k ihracata bakt m zda y lsonuna kadar 8,5 milyar dolar civar nda rekor bir rakama do ru ilerliyoruz. Fuar n aç l fl na kat lan T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, Türkiye nin konusunda tek fuar olan Texbridge in tekstil sektöründeki dayan flman n örne i oldu- unu söyledi. Fuar n ihracat n dinamosu tekstil sektörüne büyük katk sa layaca n belirten Büyükekfli, k fl sezonu trendleri ve aksesuarlar sergilenece i trend alanlar stanbul un moda flehri olmas hedefine büyük katk sa layacak. Yak n gelecekte stanbul u Milano, Londra, New York gibi moda ve tasar m flehirlerinin aras nda görece iz diye konufltu. CNR Holding CEO su Cem fienel de Texbridge in dünya fuar olma yolunda h zla ilerledi ini belirterek, bu y l Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derne i ni (KYSD) de aralar na katt klar n söyledi. fienel, KYSD ile yap lan iflbirli i anlaflmas çerçevesinde Modaks Bölümü ilk kez fuarda yer alacak. Texbridge in gücüne güç katacak bu bölümde aksesuar ve yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren yerli-yabanc üretici firmalar toplu olarak bulunuyor fleklinde konufltu. fienel in verdi i bilgiye göre; Texbridge 20 bin metrekare alanda, 200 ün üzerinde firman n kat l m yla bafllad. Texbridge e al m yapmak için ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, Romanya ve Rusya gibi çok say da ülkeden profesyoneller ilgi gösteriyor. Texbridge stanbul'un kat l mc ülkelerini talya, Yunanistan, M s r, Hindistan, Tayvan ve Avusturya oluflturuyor. Yurtd fl ndan kat lan firmalar n aras nda; Teseo Spa, J-VAL SRL, Studio 33 SRL, Ricamificio Gimar SRL, Contramoda, Gafforelli SRL, Mauri Angelo, Avantgard, Anteprima da bulunuyor. Fuara al m için davet edilen firmalar aras nda; Zara, Abercrombie & Fitch, Diesel, Dockers, United Colors of Benetton, Bebe, Gap, Dkny, Dolce Gabbanna, Li Fung, Mark&Spencer Hugo Boss, Elle-Russia ve Splash-UAE yer al yor. Ayr ca Orta Do u'dan çok say da haz r giyim firmas fuar ziyaret ediyor trendlerinin sergilenece i trend alan ve trend book Amsterdam merkezli Lobster Concepts taraf ndan haz rland. Texbridge stanbul'un ürün gruplar n örme kumafl, dokuma kumafl, denim, suni deri, iplik, aksesuar ve yan sanayi oluflturuyor. (CHA) zmirli bakkallar al flverifl merkezlerini Atatürk'e flikayet etti ZM R - Üyelerinin al flverifl merkezlerinin rekabetinden ve yasalar n getirdi i s n rlamalardan olumsuz etkilendi ini kaydeden zmir Bakkallar ve Bayiler Odas yöneticileri, seslerini duyurmak için çeflitli etkinlikler yap yor. Bir süre önce bakkal esnaf n n ifllerinin aç lmas temennisiyle lokma döktüren oda yöneticileri, son olarak üyeleriyle birlikte Ankara ya ç karma yap p An tkabir i ziyaret etti. 140 üyeyle birlikte gittiklerini kaydeden Oda Baflkan Emin Ba c, ülke yöneticilerinden bakkallara sahip ç kmalar n istedi. Her kapat lan fabrikan n, her y - k lan spor tesisinin ve yeflil alan n yerine al flverifl merkezi yap lmak istendi ini dile getiren Ba c, Ülkemizdeki al flverifl merkezlerinin yüzölçümü, neredeyse Lüksemburg kadar. Bu da yetmiyormufl gibi hipermarketlerin uzant lar mahalle aralar na kadar girdi. Gençlerimiz, çocuklar m z art k soka unuttu. Bayramlar, hafta sonlar, tatiller bile al flverifl merkezlerinde geçiriliyor. Biz haks z rekabetin bir an önce engellenmesini, acilen Perakende Yasas ç kar lmas n istiyoruz. Seyyar ve kaça n önüne geçilmeli, esnaf destekleyen önlemler al nmal. Sigara ve alkol sat fl - n n düzenlenmesi yeniden gözden geçirilmeli, cezalar adil olmal. dedi. Hükümetin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s tasla n sektörün görüflüne sundu unu da hat rlatan Emin Ba c, "Büyük ma azalar n sokak aralar na girmesi önlenmeli. Kendi adlar alt nda imal ettirdikleri ürün pay yüzde 20 yi geçmemeli. Tespit edilecek ticaret bölgeleri ve yeni iflyeri aç l fllar nda, ilgili odalara da tespit komisyonunda yer verilmeli." fleklinde konufltu.(cha)

7 15 Ekim 2013 Ekonomi YARIN 7 Dünya da 870 milyon insan yetersiz besleniyor Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü (FAO), 16 Ekim'de kutlanacak Dünya G da Günü'nün temas n "G da Güvencesi ve Beslenme için Sürdürülebilir G da Sistemleri" olarak belirledi. Tema arac l yla tar m ve g da sistemlerinde köklü de iflikliklere odaklanarak kronik açl sona erdirmek için sorunlar n belirlenmesi ve çözüm yollar n n araflt r lmas amaçlan yor. ANKARA - " nsan Sa l Güvenilir G da Sistemlerine Ba l d r!" slogan yla yola ç kan FAO, günümüzde dünya genelinde yaklafl k 870 milyon insan n kronik olarak yetersiz beslendi ine, sürdürülemeyen kalk nma modellerinin gelecekte gerekli olacak g da kaynaklar n azaltt na, do al çevre, ekosistem, ve biyolojik çeflitlilikleri tehdit etti ine dikkati çekiyor. BM kaynaklar ndan edinilen bilgiye göre, yetersiz beslenmenin topluma maliyetler ödetti i günümüz dünyas nda 5 yafl n alt ndaki her dört çocuktan biri yeterli düzeyde geliflemiyor. Bu durum, yetersiz beslenen 165 milyon çocu un bedensel potansiyellerine hiçbir zaman eriflemeyecekleri anlam na geliyor. Öte yandan, dünya çap nda yaklafl k 2 milyar insan sa l kl olmak için gerekli vitamin ve mineralleri alam yor. Dünya nüfusunun yaklafl k 1,4 milyar afl r kilolu grubunda yer al rken, bu insanlar n üçte birine yak n bir k sm ise obez grubuna giriyor. Afl r kilonun, koroner kalp rahats zl, fleker hastal veya di er sa l k sorunlar na yol açt biliniyor. Obez anne ve babalarda da vitamin eksikli inin görülebildi ini dile getiren kaynaklar, bu anne ve babalar n çocuklar n n, yetersiz bak m ve beslenme al flkanl klar nedeniyle yeterince geliflim gösteremedi ine, öte yandan, yetersiz geliflim gösteren çocuklar n eriflkinlik dönemlerinde obez olma ve çeflitli hastal klara yakalanma risklerinin çok daha yüksek oldu- una iflaret ediyor. Bir di er tespit de yetersiz beslenen kad nlar n engelli bebek do urma olas l n n artt rd yönünde. Anne karn nda yetersiz beslenme, yoksullu un nesilden nesile aktar lmas na neden olan en önemli faktörlerden birini teflkil ediyor. Yetersiz beslenmenin küresel ekonomiye maliyeti, verimlilik kayb ve do rudan sa l k giderleri dahil olmak üzere, küresel toplam gelirin hemen hemen yüzde befline karfl l k geliyor. Bu da her y l 3,5 trilyon ABD dolar na veya kifli bafl na 500 ABD dolar na eflde er bir maliyet oluflturuyor. FAO'ya göre, yetersiz beslenmenin tüm dünyada ortadan kald r lmas güç bir hedef olarak alg lansa da bu konuda yap lacak yat r m n getirisinin yüksek olaca n n unutulmamas gerekiyor. Uzmanlar, küresel toplum mikro besin eksikliklerini azaltmak için 5 y ll k bir süre boyunca y lda 1,2 milyar ABD dolar yat r m yapm fl olsayd, daha sa l kl insanlar, daha az çocuk ölümü ve gelece e yönelik gelir art fl elde edilmifl olaca- n, böyle bir yat r m n ise y ll k olarak 15,3 milyar ABD dolar seviyesinde gelir yaratabilece ini belirtiyor. Tüketicilerin sa l kl beslenme seçimlerine yard mc olman n önemine de iflaret eden FAO, beslenme e itimleri ve bilgi kampanyalar vas tas yla davran fl de iflikliklerinin teflvik edilmesinin, evlerde hijyen kurallar - n n uygulanmas na özen gösterilmesi ve özellikle ilk bin gün olmak üzere her yaflta ve yaflam n her evresinde "güvenilir g da" tüketiminin sa lanmas n n önemini vurguluyor. Geçti imiz y llarda baz ülkelerde yetersiz beslenme konusunda önemli azalmalar kaydedildi i belirtilirken, sa lanan ilerlemelerin istikrars z oldu u ve bu ba lamda politik liderli e dayanan daha iyi bir yönetiflim gerekti inin alt çiziliyor. G da sistemi, tar msal ürünlerin üretilmesini, ifllenmesini ve tüketicilere sunulmas n sa layan çevre, insan, kurulufl ve süreçlerden olufluyor. Sürdürülebilir g da sistemleri, çiftlikten sofraya kadar uzanan zincirin hemen her aflamas nda kaynaklar etkin ve verimli bir flekilde kullanmay kaps - yor. Suyun her zerresinden, topra n her parças ndan, gübrenin her parçac ndan ve iflçili in her dakikas ndan en fazla g dan n elde edilmesinin, gelecek için kaynaklar koruyaca ve sistemleri daha sürdürülebilir hale getirece i ifade ediliyor. FAO, tar mda yüksek verimlili in, özellikle tar m sektörünün ekonomiden ve istihdamdan yüksek pay ald - ülkelerde, gelirlerin yükselmesini ve tüm tüketiciler bak m ndan g da maliyetlerinin azalmas n sa layarak daha iyi beslenmeye katk da bulundu una iflaret ediyor. BM kaynaklar, gelecek dönemlerde de tar msal verimlilikte istikrarl ve sürekli art fllar n hayati derecede önemli olmaya devam edece ini, talepte beklenen büyümeyi karfl layabilmek için temel g - da maddeleri üretiminin yüzde 60 oran nda art r lmas gerekti ini vurguluyor. Konuyla ilgili üç önemli mesaj veren FAO, iyi beslenmenin sa l kl diyete ba l oldu una, sa l kl diyet için güvenilir g da sistemlerine ihtiyaç duyuldu una ve güvenilir g da sistemlerinin uygun politikalarla, teflviklerle ve yönetiflimle mümkün oldu una dikkati çekiyor. FAO'nun Türkiye ofisi, Dünya G - da Günü dolay s yla ülke çap nda bir dizi etkinlik gerçeklefltirmeye haz rlan yor. Bu çerçevede, Türkiye G da Sanayi flverenleri Sendikas (TUGIS), G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ve FAO iflbirli inde 10 Ekim'de stanbul'da bir etkinlik düzenlenmesi, kamu ve özel sektör temsilcilerinin kat l m yla büyük bir panel gerçeklefltirilmesi planlan yor. Öte yandan, 12 Ekim'de Ankara Hipodrumu'nda Türkiye Jokey Klubü (TJK) ile Dünya G da Günü Kupas Koflusu'nun yap lmas, 22 Ekim'de Adana l Tar m Müdürlü ü ile ortak etkinlik düzenlenmesi, 23 Ekim'de Ankara Bat - kent'te Yenimahalle Belediyesi ile ortaklafla düzenlenecek etkinlik çerçevesinde belediye baflkan, belediye ve FAO çal flanlar, ö renciler, milletvekilleri, bakanl k mensuplar ve Birleflmifl Milletler çal flanlar n n kat laca bir yürüyüfl gerçeklefltirilmesi öngörülüyor. Bunlar n yan nda, "g da kay plar " temal bir foto raf yar flmas n n düzenlenmesi ve Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Türkiye Dam zl k S r Yetifltiricileri Merkez Birli i'nin katk - lar yla Dünya G da Günü'ne atfen 31 Ekim'de "Zorba" isimli bale temsilinin gerçeklefltirilmesi planlan yor. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 15 Ekim 2013 Aç kal n: Bankac l k sistemi için kur riski yok Yap Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Faik Aç kal n, bankac l k sistemi için kur riskinin olmad n belirterek, "Bankac l k sistemi bir pozisyon tafl m yor. Bireyler döviz üzerinden borçlanam yor. En az ndan bireyler taraf ndan, tüketicileri bu sorunun d fl nda tutuyor. fiirketler içinde biz mümkün oldu u kadar sa l kl de erlendirerek, kur riskini kald ramayacak ya da kur riskini yönetemeyecek flirketlerle zaten döviz baz nda iliflkiye girmiyoruz" dedi. STANBUL - Bankac l k sektöründe yaflanan son geliflmelere iliflkin AA muhabirine de erlendirmede bulunan Aç kal n, bankac l k sisteminin performans n n y l ikiye ay rarak incelemek gerekti ini belirterek, " lk befl ay n sonuna kadar ve ondan sonra Fed'den kaynaklanan türbülans ve onun bankac l k sektörüne etkisine bakmak gerekir. lk befl ayda bankac - l k sisteminin kredi ve karl l k büyümesi çok sa l kl oldu unu görüyoruz. Alt nc aydaki olaylar nedeniyle her ne kadar bankac l k sektöründe bir kredi büyümesi varsada Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) rakamlar na göre yüzde 20'ye yak n bir kar art fl varken afla yukar özvarl k art fl n n yüzde 1,6'da kald n görüyoruz" ifadelerini kulland. Öz varl k taraf na bak ld nda, küresel olaylar nedeni ile faiz oranlar ndaki de iflimin epey negatif etkisi oldu unu aktaran Aç - kal n, "Bizim kredi büyümemiz hedefledi imiz noktada gidiyor. Karl l m z öngördü ümüz flekilde devam ediyor. Hedefledi imiz sa l kl büyüme ve müflteriye dayal bankac l m z devam ediyor" de- erlendirmelerini yapt. Aç kal n, bankalar n yurt d fl ndan kaynak bulma konusunda s - k nt yaflay p yaflamad na yönelik, sendikasyon kredilerini geçen hafta yüzde yüzden daha fazla bir oranda yenilediklerini, dolay s yla kendi aç lar ndan herhangi bir sorun olmad n dile getirdi. Yeni bir tahvil ihrac n n gündemlerinde olup olmad na iliflkin soruya Aç kal n, uluslararas fiyatlamalar n ve Türkiye'nin risk priminin artmas ndan dolay flu aralar uygun bir zaman n olmad n söyledi. Aç kal n, flu anda niyetleri olsa bile, kendileri için fiyat n paray almak kadar önemli oldu unu vurgulayarak, "Çünkü son derece likitiz. Likidite aç s ndan öyle acil bir ihtiyac m z yok" dedi. Kat l m bankac l yapma konusundaki düflüncelerininin sorulmas üzerine Aç kal n, "Fizibilitesine bakar z. Ticari anlamda bir imkan görürsek neden olmas n. Alt yap m z haz rlar, baflvurumuzu yapar z ama flu anda öyle bir niyetimiz yok. Öyle bir niyetimiz olursa halka aç k oldu umuz için aç klamak zorunday z" fleklinde konufltu. Aç kal n, faizlerdeki yükseliflin sektöre yans malar na yönelik olarak flu de erlendirmeleri yapt : "Afla yukar mevduat faizinde sektörde 300 baz puan civar nda bir art fl var. Fakat bunun tüketici taraf na yans mas afla yukar 200 baz puan. Ticari tarafa yans - mas TL cinsinden kredi için 300 baz puan n biraz üzerinde. Dolay - s yla görünen o ki, biz bankac l k sektörü olarak faizlerdeki bu yükselifli k sa vadeli görmüflüz. Ticari tarafa yans t rken tüketici taraf nda bir parça daha uzun vadeli bir pozisyon al p daha az yans tarak devam etmifliz gibi görünüyor. Y - l n geri kalan nda ise ABD'nin durumu belli. Bu ifl dinamik bir ifl. Dolay s yla ABD'nin veya dünya piyasalar n n geliflimine göre, muhakkak bankac l k sisteminin de tepkileri gelecektir." Bankac l k sistemi için kur riskinin olmad na dikkati çeken Aç kal n, bankac l k sisteminin bir pozisyon tafl mad n, BDDK'n n bunu son derece yak ndan takip etti ini belirtti. Aç kal n, "Bizim otoritenin çok do ru olarak ald bir karar var. Bireyler döviz üzerinden borçlanam yor. En az ndan bireyler taraf ndan, tüketicileri bu sorunun d - fl nda tutuyor. fiirketler içinde biz mümkün oldu u kadar sa l kl de- erlendirerek, kur riskini kald ramayacak ya da kur riskini yönetemeyecek flirketlerle zaten döviz baz nda iliflkiye girmiyoruz" dedi. Çözüm sürecinin bankac l k için oradaki yat r mlar n artmas ve daha fazla bankac l k hizmeti götürülebilmesi aç s ndan ciddi bir f rsat olarak görülebilece ini belirten Aç kal n, "Bu anlamda Yap Kredi olarak çal flmalar m z var. Sadece bizim de il, tüm bankac - l k sistemimizin çal flmalar var" fleklinde konufltu. (AA) fikur, bu y l 500 bin kifliyi ifle yerlefltirdi ANKARA - fikur taraf ndan bu y - l n 8 ayl k bölümünde 500 bin kifli ifle yerlefltirilirken, ifle yerlefltirilenlerin yaklafl k 450 binini özel sektörde istihdam edildi. fikur Genel Müdürü Nusret Yaz c, AA muhabirine yapt aç klamada, hizmet kalitesindeki art fl n fikur'a yap lan baflvurular olumlu etkiledi ini söyledi. Kuruma ocak-a ustos döneminde yap lan baflvurular n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 60' n üzerinde artt n bildiren Yaz c, vatandafllar n kuruma güvenmesinin ve hizmetlerden yararlanmas n n kendilerini çok memnun etti ini dile getirdi. Söz konusu dönemde yaklafl k 1 milyon kiflilik aç k ifl talebi ald klar na dikkati çeken Yaz c, flu bilgileri verdi: " fikur olarak bu y l n 8 ayl k bölümünde yaklafl k 500 bin kifliyi ifle yerlefltirmeyi baflard k. fle yerlefltirdiklerimizin yaklafl k 450 bini özel sektörde istihdam edildi. Çal flmalar m z bu say n n daha da artmas yönünde. Bunun içinde niteliksiz ifl gücünü nitelikli ifl gücüne dönüfltüren çal flmalar hayata geçiriyoruz. ' fl bafl e itim program ' bunlardan en önemlisi. Bu programla iflsizlerin kurumumuza kay tl ifl yerlerinde daha önce edindikleri teorik bilgilerini pekifltirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalar n sa l yoruz. Bugüne kadar 45 bin iflsizimiz bu programdan faydalanarak çal flma hayat na dahil oldu." Yaz c, gençlerin ifl hayat na geçifllerini kolaylaflt rma ve ifl gücü piyasas na daha sa lam ad mlarla geçifllerini sa lama gayretinde olduklar n vurgulayarak, bu kapsamda üniversitelerle iflbirli i yaparak ö renciler için kampüslerde irtibat noktalar kurdu unu an msatt. fiimdiye kadar 23 üniversitede fi- KUR irtibat noktas aç ld n, 5 üniversitede çal flmalar n sürdü ünü, 20 üniversiteyle de irtibat noktas aç lmas konusunda planlamalar yap ld n bildiren Yaz c, "Hedefimiz bunu tüm devlet üniversitelerinde açmak. Bu uygulamayla ifl ve meslek dan flmanlar m z bu ofislerde, üniversiteli arkadafllar m za ifl gücü piyasas yla ilgili güncel bilgileri paylaflacak ve onlar yönlendirecek. Bir bak ma üniversitelerin meslekleriyle ilgili pembe tablolar gerçe- e dönüfltürecek" diye konufltu. (AA)

9 15 Ekim 2013 Ekonomi YARIN 9 Türkiye nin nar bahçesi Irl ganl Ovas 'nda hasat bafllad Türkiye üretiminin yüzde 85 inin ihraç edildi i Denizli nin Irl ganl beldesinde Hicaz Nar hasad bafllad. Binlerce dekar alanda pamuk yerine nar diken Irl ganl lar, befl kat fazla kazand ran Hicaz Nar 'n n Türkiye de merkezi konumuna geldi. DEN ZL - Yetifltirmesi pamu a göre oldukça kolay olan, mayhofl tad, iri taneleri ve uzun süre bozulmama özelli ine sahip nar, dikildikten yaklafl k iki y l sonra meyve vermeye bafll yor. A rl 500 gr. ile 1,5 kg. aras nda de iflen nar g da, meyve suyu ve ilaç yap m nda kullan l yor. Irl ganl da 30 bin dönümde yetiflen Hicaz Nar, mikroklima etkisinden dolay baflka bölgelerdeki narlardan daha iyi görünümü ve lezzetinden dolay kolay ihraç ediliyor. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl verilerine göre dünyada 2 milyon 500 bin ton olan nar üretiminde birinci s ray 1 milyon 140 bin tonla Hindistan, ikincili i 705 bin tonla ran, üçüncülü ü 127 bin 760 tonla Türkiye al yor. Denizli G da Tar m ve Hayvanc - l k l Müdürü Sezgin Kutlu, Türkiye'de en fazla nar n yetiflti i yerlerden biri olan Irl ganl beldesinden nar n ço unlu unun ihraç edildi ini söyledi. Suyunun, ekflisinin, çekirde- inin ve kabu unun de erlendirildi i, birçok hastal a flifa olan Hicaz Nar üreticileri, pazara götürmeden bahçeden ihracatç firmalara veriyor. Irl ganl Belediye Baflkan Hasan Y lmaz da sadece Türkiye nin de il, dünyan n en iyi nar n n ç kt yerin beldeleri oldu unu iddia ediyor: Buras Türkiye'deki nar n anavatan de- il, baflkenti. Burada 50 bin ton nar n, yüzde i ihracata gidiyor. Avrupa ülkelerine, Rusya ve çevresine gidiyor. Buradan giden narlar n hiçbirinde ilaç kal nt s yoktur. Aromas, tad, cildinin güzelli i, renginin güzelli inin dünyada bir efli yok. Burada 30 bin dönüm dekarda, mikroklima olan bir bölgede yetiflen bir nard r. Buradan daha afla lara indi- inizde bunlar n yetiflmesi mümkün de il. Irl ganl da râk m n metre aras nda de iflti ini ifade eden Baflkan Y lmaz, Hicaz Nar 'n n dünyada en iyisi burada ç k yor. Bunu yetifltirmesini, paketlemesini, ihraç etmesini ö rendik. Irl ganl ve Pamukkale havzas nda so uk hava tesislerine ihtiyaç var. Ben belediye baflkan olarak, bu flekilde tesis yapmak isteyen arkadafllar m z n Irl ganl ve çevresine geldi inde her konuda belediye ve buradaki arkadafllar emrindedir. Yolunda, suyunda, altyap - s nda belediyeye düflen bütün görevleri ücretsiz olarak yapmay taahhüt ediyoruz. Sadece bir tane so uk hava deposu var. Bize en az ndan befl alt tane ihtiyaç. Bunlar da yap ld - nda dünyan n her yerine, nar n anavatan olan Hindistan a bile nar götürece iz. Amerika ya bile nar gönderiyoruz. diye konufluyor y l nda Türkiye nin 500 milyar dolar ihracat hedefine Irl ganl olarak imkânlar sa land nda sadece nardan 150 milyon dolarla katk - da bulunabileceklerini belirten Y lmaz, Biz de 500 milyar dolarl k hedefte pay m z ve yerimizi almak istiyoruz. Bizim nar m z n fiyat, flu anda burada 800 kurufl ile 1,100 lira aras nda de ifliyor. nsanlar n sofralar na sunarken kimyasal ilaç kal nt lar ndan ar nd r lm fl. Bizde bütün yerlerde flu anda karnelerimiz var, reçetesi yaz lmayan hiçbir ilac att rm yoruz. Sulamas da ayn flekilde, analizini yapt r p sulat yoruz. Burada nar n hasad nda çal flmak için binlerce insan iflçi olarak geliyor; Alaflehir den tutun Çal dan, Çivril den, Ac payam'dan, Tavas'tan, Denizli nin içinden. Bugün burada 4 5 bin kifli çal fl yor. Buras aç khava fabrikas gibi insanlara ekmek kap s. Bu insanlar nar n hasad n ö rendi, bize de çok faydas oluyor." diyor. Irl ganl da bahçe sahibi olan Hüdayi Demiralay da beldelerindeki nar n, iklimden dolay iyi k zard n ve rengi güzel oldu u için tüccar n ra bet etti ini belirterek, Allah bereket versin, memnunuz." diyor. Ayfle Do- an ise saat 06.00'da kasa nar toplad klar n, evde çekirdeklerini ve suyunu ç kard klar n anlatarak, fiiflelerimize kat yoruz, ondan sonra dipfrizlere at yoruz. Müflterisini bulursak sat yoruz, bulamazsak bize kal - yor." diye konufluyor. Bir ihracat firmas yetkilisi olan Yakup Özdemir de bu sene, geçen y llara göre hasat döneminde ya fl olmad ndan dolay nar n kalitesinin çok güzel oldu unu ifade ederek, Kalite olarak çok güzel. Biz zaten ihracata kesiyoruz. hracat için bu bölgenin nar ideal. Gerçekten bulunmaz bir nar. ifadelerini kullan yor. (CHA) Porsche nin yeni spor modeli, Auid'nin Q5'ini and r yor BERL N - Ünlü otomobil flirketi Porsche nin yeni üretti i Porsche Macan, Audi nin Q5 serisini and r - yor. Audi Q5 ile Macan n aras nda farkl l klar n oldu una dikkat çeken proje sorumlusu Oliver Laqua, Dört tekerlek çekifli, motoru ve iç tasar m farkl. Bu araban n Porsche serisi oldu u belli olmas laz m. diye konufltu. Porsche mühendisleri, rekor zaman dilimi olarak nitelendirilen üç y l içerisinde Macan gelifltirdi. Uzmanlar, Porsche Cayenne nin kardefl modeli olarak tan mlanan Porsche Macan n, Audi Q5 ile ay rt edilmemesinin mümkün olmad nda hemfikir. Audi Q5 e baz özelliklerinin benzedi ini anlatan Macan serisi yöneticisi Hans-Jürgen Wöhler, Macan piyasaya sürmeden önce yapacak çok iflimiz var. Çal flmalar m z devam ediyor. aç klamas nda bulundu. Wöhler, Bu araba için 2009 da karar verildi. O zamanlar Audi elemanlar n n Q5 projesinden haberi yoktu. diye konufltu. Macan n 2014 de piyasaya ç kmas bekleniyor. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 15 Ekim 2013 Bakan Ergün: Türkiye güçlü büyümesine devam edecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, büyümenin önündeki en büyük engelin uluslararas piyasalardaki belirsizlikler oldu unu belirterek, "Tüm belirsizliklere ra men önümüzdeki dönemde Türkiye birçok ülkeden olumlu yönde ayr flacak ve güçlü büyümesine devam edecektir" ifadesini kulland. ANKARA -Bakan Ergün, yapt - yaz l aç klamada, a ustos ay na ait sanayi üretim endeksi verilerini de erlendirdi. Sanayi üretim endeksinin a ustos ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 1,3, takvim etkilerinden ar nd r lm fl endeksin ise yüzde 0,1 oran nda azald n hat rlatan Ergün, sanayi üretiminin a ustos ay nda beklentilerin bir miktar alt nda kald n ifade etti. Ergün, ülke büyümesinin önemli bir göstergesi olarak görülen sanayi üretim endeksinin, k sa dönemli ifl istatistikleri aras nda yer ald n, sanayi üretim endeksi rakamlar de erlendirilirken sadece bir aya de il genel gidiflata bakmakta fayda oldu unu kaydetti. Sanayi üretiminde baz aylarda dalgalanmalar olmas n n do al oldu- unu belirten Ergün, "Bu dalgalanmalarda mevsimsel etkiler etkili olabilece i gibi, dünya piyasalar ndaki geliflmelerin de sanayi üretimi üzerinde etkisi olabiliyor. Türkiye'de yaflananlar da bu çerçevede de erlendirmek gerekiyor. Özellikle küresel piyasalardan gelen haberler, sanayi üretimini a ustos ay nda bir miktar olumsuz etkilemifl gibi görünüyor. Bu verileri a ustos ay d fl ticaret rakamlar ile beraber de erlendirdi imizde tablo daha net görülüyor" de erlendirmesinde bulundu. Ergün, a ustos ay na bak ld nda sanayi üretiminde bir düflüfl görülmesine ra men önümüzdeki aylarda sanayi üretiminin büyümesine devam edece ine dikkati çekti. Türkiye'nin makro dengeleri güçlü, kamu mali yap s ve bankac l k sistemi sa lam bir ülke oldu unu vurgulayan Ergün, flunlar kaydetti: "Dünyada birçok ülke krizle bo uflurken, ülkemiz ekonomide yap sal de iflimleri büyük ölçüde tamamlam flt r. Tüm bunlar göz önüne al nd - nda Türkiye ciddi bir büyüme potansiyeli tafl maktad r. Büyümenin önündeki en büyük engel uluslararas piyasalardaki belirsizliklerdir. Tüm belirsizliklere ra men önümüzdeki dönemde Türkiye birçok ülkeden olumlu yönde ayr flacak ve güçlü büyümesine devam edecektir. Biz de tüm bu geliflmeleri yak ndan takip ediyoruz. Dünyan n yar n n bile göremedi i bir dönemde biz hükümet olarak gelece e dönük öngörülerimizi ve hedeflerimizi karar al c larla paylafl yoruz. Bu durum bile asl nda Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü oldu u ve ülkemizin kendine ne kadar güvendi inin bir göstergesidir." (AA) Makedonyal bakan iki ülke aras ndaki ticareti yetersiz buldu BURSA -Makedonya Ekonomi Bakan Valon Saracini, iflbirli i imkanlar n görüflmek üzere Bursa ya geldi. Vali Vekili Vedat Müftüo lu nu ziyaret eden Saracini, ülkesi ile Türkiye aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesini arzulad klar n ifade etti. Makedonya Ekonomi Bakan Valon Saracini, Türkiye ile Makedonya aras ndaki ifl birli inin yetersiz oldu una dikkat çekerek, Türk yat r mc s n ülkelerinde görmek istediklerini anlatt y l n n ilk 8 ay içinde Türkiye ile Makedonya aras nda 500 milyon dolar civar nda bir ekonomik ifl birli i gerçekleflti inin dile getiren Saracini, "Siz Türkiye'den Makedonya'ya 380 milyon dolar kadar ihracat yap yorsunuz. Biz de 120 milyon ihracat yap yoruz. Bu çok az bir rakam. fleklinde konufltu. Makedonya'n n ithalat ve ihracat n n AB ülkelerine dönük oldu unu söyleyen Saracini, Kendi ürettiklerimizin yüzde 65'ini AB'ye ihraç ediyoruz. S rbistan ve Kosova üzerinden de AB'ye ihraç edilen Makedonya mallar ise yüzde 90 civar nda. AB'deki en küçük bir kriz bile bizi olumsuz yönde etkiliyor. AB'deki 2009 ve 2011 y l ndaki kriz maalesef Makedonya'y da olumsuz etkiledi. Ortado u ve Türkiye'de bu dönemde bir art fl görüldü. AB'de düflüfl, Türkiye'de ise çok büyük bir yükselifl kaydedildi. Yüzde 7'ye kadar bir art fl var. Bizim mallar m z n Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelere dönmesi laz m." diye konufltu. Makedonya'daki flirketlerin küçük ölçekli oldu unu, bu yüzden Türkiye'nin deste ine ihtiyaç duydu unu kaydeden Saracini, flunlar kaydetti: Türkiye'deki ticaret odalar ile ifl birli i kurmalar gerekiyor. Bugün BTSO'daki sunumda Makedonya ve Türkiye aras nda bir ifl birli i anlaflmas imzalanmas n istiyoruz. Onlardan talebim Üsküp'e gelip orada bu anlaflmay imzalamalar. AB piyasas n Makedonya üzerinde kullanman z istiyoruz. Bizi bir ç k fl kap s olarak görebilir ve kendi mal n - z AB piyasas na sunabilirsiniz." Vali Vekili Müftüo lu da, "Buras do ru adres, 500 milyon dolarl k bir ifl birli imiz var. Bu oran daha da artmal. fl birli imizi daha da güçlendirelim. Bu rakamlar daha da yukar gitmeli. Bu konuda biz her türlü destek vermeye haz r z." ifadesini kulland. Konuflmalar n ard ndan Vedat Müftüo lu, konuk Bakan Valon Saracini'ye znik çinisi hediye etti. (CHA)

11 Ekonomi 15 Ekim YARIN E B, bölgesel rekabet stratejisi gelifltirmede Avrupa ya örnek oluyor ZM R - Ege hracatç Birlikleri (E B), Avrupa Komisyonu Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Program deste iyle yürüttü ü ve bütün Avrupa dan desteklenmeye hak kazanan dört projeden biri olan "Küme Yöneticileri çin Kapasite Gelifltirme" ile Avrupa ya örnek oluyor. Proje kapsam nda ilk aflamada Türkiye de yer alan 20 küme girifliminin yönetim kalitesini, stratejisini ve hizmetlerinin etkilerini ölçen E B ekibi, bunlar n gelece e haz rlanmas için teknik destek vermeye devam ediyor. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu Cluster Excellence Küme Mükemmelliyeti metodolojisini Türkiye ye transfer eden birlik, bölgesel rekabet stratejisi gelifltirme ad na sadece Ege Bölgesi veya Türkiye ye de il, bütünavrupa ya örnek oluyor. Proje çal flmalar n n son aflamas nda 10 Türk, 5 Polonyal ve 9 zlandal küme yöneticisini, zlanda n n baflflehri Reykjavik te biraraya getiren E B, kat l mc lar n hem farkl ülkelerin uygulamalar n gözlemlemesini hem de yeni ifl f rsatlar oluflmas n sa lad. Ziyaret hakk nda de erlendirmelerde bulunan E B Koordinatör Baflkan Mustafa Türkmeno lu, Küme organizasyonlar, günümüzde sektörlerin rekabetçi gücünün artt r lmas için önemli itici unsurlardan biri olarak karfl m za ç k yor. Mevcut kaynaklar en etkin flekilde kullanmak, sektörlerimizin sadece kendi bölgelerimizde de il, tüm dünyada rekabetçi hale gelmesini sa lamak ve en nihayetinde ekonomik kalk nmay ilerletip sürdürülebilir bir hale getirmek için kümelenme yaklafl m n n benimsenmesine bugün çok ihtiyac m z var. dedi. Bu kapsamda iki tam gün süren etkinlik düzenlediklerini aktaran KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Türkmeno lu, proje ortaklar ndan zlanda Araflt rma Merkezi (RAN- NIS) nin organize etti i etkinli e, Türkiye den 10 küme organizasyonunun yöneticilerinin kat ld n kaydetti. Saha ziyareti için zlanda n n seçilmifl olmas n n sebebini ise, Kümelenme çal flmalar na ciddi bir flekilde odaklanarak belli bir yol katedilmifl olmas ve kümelenme kavram n ortaya atan Michael Porter taraf ndan kümelenme çal flmalar n n bafllat lmas ve halen baflar l flekilde birçok kümelenme girifliminin sürdürülmesi. fleklinde aç klayan Türkmeno lu, flunlar söyledi: Bu çerçevede iki ayr ayakta de erlendirebilece imiz etkinli in ilk gününde, farkl sektörlerdeki kümelenme giriflimlerinin yerinde incelenmesini sa lad k. Farkl küme yönetim modellerine iliflkin örnekleri inceledik. Bu ziyaretlerle birlikte küme yöneticileri aras nda deneyim aktar m ve uluslararas iflbirli i için önemli bir zemin oluflturmaya çal flt k. Etkinli- in ikinci gününde ise Reykjavik te RANNIS ile iflbirli i ve zlanda Ekonomi ve Ticaret Bakan Say n Ragnhei?ur Elín Árnadóttir in kat - l mlar yla bir kümelenme konferans düzenledik. Proje Koordinatörümüz Ekin Taflk n, söz konusu etkinlikte ana konuflmac olarak bakan, bürokrat ve küme yöneticilerine, bölgesel ve ulusal sektör stratejisinin kümelenme modeliyle nas l kurgulanmas gerekti i konusunu detayl ca aktard. (CHA) H A K E M K E N T 2 A L N A Z K E 3 K A M A A K O R T 4 O M U R L K 5 M E N T A R N 6 D O L F Z K 7 Y A P E K T 8 E T K E T H H 9 T T E K K U K A 10 F A N L A A K 11 K U L N Z A M 12 E L K V A S A T 13 M A K A D A M R E 14 A R M A R A T O N 15 N D E V T A T 16 E S A R E T T T 17 O N A T Ç L E 18 A L A K L K 19 S U E Y E R S 20 K A M E T F E R

12 12 YARIN Ekonomi 15 Ekim 2013 Üretimi azalan beyaz alt n tarlada al c buldu Türkiye'de 1970'li y llarda bin tonu bulan pomuk rekoltesinin yar s n n karfl - land Çukurova yöresinde, üretim maliyetinin yükselmesi ve alternatif ürün m s ra talebin artmas yla birlikte ekim alanlar giderek azalan pamu un, ç rç r fabrikas iflletmecileri ve tüccar taraf ndan tarlada sat n al nd bildirildi. ADANA - Ceyhan Ziraat Odas Baflkan Yavuz Tezcan, AA muhabirine yapt aç klamada, lifiyle tekstil sektörünün, çekirde iyle ya sanayisinin, küspesiyle de hayvanc l n ana girdisini oluflturan pamu un, bu de- erler bak m ndan stratejik bir ürün oldu unu söyledi. Çukurova yöresinin, tar m azarileri 1970'in bafl ndan itibaren sulanmaya bafllamas yla pamuk üretiminde gerek ülke gerekse bölge ekonomisinde önemli yere geldi ini vurgulayan Tezcan, o tarihlerde Türkiye'deki bin ton pamuk üretiminin bin tonunun Çukurova'dan karfl land n ifade etti. Tezcan, mazot ve elle toplama gibi giderlerin düflük olmas nedeniyle aras geniflleyen pamuk ekim alanlar n n, üretim maliyetinin yükselmesi, tarla kiralar n n artmas ve alternatif ürün m s ra talebin yo- unlaflmas yla y ldan y la azald n bildirdi. Pamuk üreticisinin, uzun aradan sonra ekim alanlar n n daralmas na karfl n ürün fiyat ndan mumnun oldu- unu vurgulayan Tezcan, ''Yörede 'beyaz alt n' olarak isimlendirilen pamuk, serbest piyasada 1,7 lira. Çukurova Pamuk, Yerf st ve Ya l Tohumlar Tar m Sat fl Kooperatifleri Birli i (ÇUKOB RL K) ise 1,83 liradan çiftcinin ürününü al yor. Hasat bafl nda bu rakamlar serbest piyasada 1,6 lira, ÇUKOB RL K'te 1,75 lirayd '' dedi. Tezcan, makineli hasad n yayg nlaflmas na karfl n küçük tarlalarda yer yer elle yap lan pamuk hasad nda sona yaklafl ld n belirterek, flunlar kaydetti: ''Mazot ve tarla kiras gibi üretim maliyetinin yükselmesi, alternatif ürün m s ra talebin artmas sonucu ekim alanlar giderek azalan pamuk, ç rç r fabrikas iflletmecileri ve tüccar taraf ndan tarlada sat n al n yor. Daha çok ç rç r iflletmecileri makinelerini döndürmek için tarla tarla geziyor. Üstelik al c lar, sat n ald ürünü depolar na tafl mak için tarlaya römork veya kamyon gönderiyor. Çiftçi, nakliye paras da vermemifl oluyor. Dekarda ortalama 450 kilogram kütlü pamuk üretimi var. Üretim maliyeti kilogramda 1,7-1,8 lira olan pamu a verilen 50 kurufl prim deste i 75 kurufla ç kar lmal.'' Tezcan, Türkiye'de bu y l ki ifllenmifl pamuk rekoltesinin 400 bin ton, tüketiminin ise 1,5 milyon ton civar nda olmas n n beklendi ini, aradaki aç n ise ithalatla kapat laca n kaydetti. (AA) Kurbanl a eziyet edene 2 bin lira ceza verilebilecek ANKARA - Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, Kurban Bayram dolay s yla yap lacak kesimlerde hayvanlara eziyet edilmemesi uyar - s nda bulunarak, "Aksi takdirde hayvan bafl na 2 bin liray aflan idari para cezalar uygulanacak" dedi. Ero lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Kurban Bayram 'n n, insanlar n iyilik ve merhamet hislerini ortaya ç karmas bak m ndan önemli oldu unu belirtti. "Dini vecibemizi yerine getirip elimizde bulunanlar ihtiyaç sahipleriyle paylafl rken, hayvanlar m za eziyet ederek bu güzel bayrama halel getirmeyelim" ifadesini kullanan Ero lu, hayvanlar n uygunsuz flekilde yakalanmas, uygun olmayan gereçlerle ve flartlarda kesilmesi gibi insani ve dini bak mdan yak flmayan durumlar n, kurbanl klar n gereksiz yere ac çekmesine neden olaca n söyledi. Kurban Bayram dolay s yla yap - lacak kesimlerde hayvanlara eziyet edenlere, hayvan bafl na 2 bin liray aflan idari para cezalar uygulanaca - n bildiren Ero lu, flöyle konufltu: "5199 say l Hayvanlar Koruma Kanunu'nda 'Hayvanlar n kesilmesi, dini kurallar n gerektirdi i özel koflullar dikkate al narak, hayvan korkutmadan, ürkütmeden, en az ac verecek flekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yap l r. Hayvan kesiminin ehliyetli kiflilerce yap lmas sa lan r' hükmü yer al yor. Buna ayk r hareket edenlere hayvan bafl na 876 lira idari para cezas uygulanacak. Bu kanun uyar nca yürürlü e konulan Kurban Hizmetlerinin Diyanet flleri Baflkanl nca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine ayk r hareket edenlere de hayvan bafl na 2 bin 195 lira idari para cezas kesilecek." Hayvanlara her türlü kötü muamelenin yapt r ma tabi oldu unu vurgulayan Ero lu, kanuna göre, hayvanlara kas tl kötü davranan, ac - mas z ve zalimce ifllem yapan, döven, aç, susuz, afl r so uk ve s ca a maruz b rakan, bak mlar n ihmal eden, fiziksel ve psikolojik ac çektirenlere de 437 lira ceza uygulanaca n bildirdi. Ero lu, kesin olarak öldü ü anlafl lmadan hayvanlar n vücutlar na müdahalede bulunman n da yasak oldu una dikkati çekerek, bu hükme ayk r davrananlar n da 876 lira para cezas ödeyece ini ifade etti. Kurban Bayram süresince Orman ve Su flleri Bakanl il flube müdürlükleri taraf ndan gerekli önlemlerin al naca n vurgulayan Bakan Ero lu, kurban sat fl ve kesim yerleriyle ilgili denetimlerin de yerel yönetim birimlerinin yapt n kaydetti. (AA)

13 15 Ekim 2013 D fl Haberler YARIN 13 Almanya'da iltica konusu koalisyon görüflmelerine dahil edecek BERL N - talya n n Lampedusa adas aç klar nda yaklafl k 200 mültecinin hayat n kaybetmesinden sonra Almanya da iltica politikas muhtemel koalisyonlar n parças haline geldi. Sosyal Demokratlar ve Yefliller, iltica politikas n H ristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile yapacaklar koalisyon görüflmelerine dahil edeceklerini duyurdu. Yefliller Eflbaflkan Claudia Roth, hükümetin iltica politikas - n n de iflmesi gerekti ini söyledi. talya da yaflanan ölümlerden sora Federal çiflleri Bakan Hans- Peter Friedrich in kaçak göçle daha fazla mücadele edilmesi gerekti ini aç klad n hat rlatan Roth, bu aç klamay 'alayc ' olarak nitelendirdi. SPD li politikac Ralf Stegner ve bir grup Sosyal Demokrat da iltica politikas n n de- iflmesi ve hükümet program na al nmas için baflvuru haz rlad. Kas m ay nda Leipzig de gerçeklefltirilecek SPD kurultay nda konunun görüflülmesi bekleniyor. 200 den fazla Afrikal n n hayat n kaybetti i olay insani bir felaket olarak tan mlayan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, benzer olaylar n yaflanmamas için yürürlükte olan uygulamalar n yeniden gözden geçirilmesi ve iyilefltirilmesinin düflünüldü ünü söyledi. Avrupa Birli i içiflleri bakanlar bugün Lüksemburg da bir araya gelerek ortak iltica politikas belirlemek için harekete geçti. nsan haklar savunucular, kaçak göçe karfl sert önlemler almak yerine hukuki olarak güvence alt na al nm fl, korumal göçlerin yolunun aç lmas n talep ediyor. AB ülkelerine yurt d fl ndan iltica baflvuru yap lmad için göçmenlerin ölümü göze alarak yollara düfltü ünü hat rlatan insan haklar uzmanlar, AB ülkelerinin yurtd fl temsilciliklerinde iltica baflvuru hakk tan nmas n istiyor.(cha) Almanya'da evlet televizyonlar n n finanse edilmesi için toplanan GEZ vergilerinin harcanmas nda israf edildi i ö renildi. Vergi Ödeyenler Birli i nin araflt rmas na göre ARD ve ZDF, yar m milyar Euro dan fazla paray fuzuli harcamalara aktar yor. GEZ vergisinin tamamen kald r lmas n ve bu iki kanal n özellefltirilmesini isteyen birlik, tek adil yöntemi olarak bütün kanallar n reklam gelirleriyle yay n yapmas nda görüyor. Alman devlet televizyonlar 650 milyon Euro yu fuzuli harcam fl DÜSSELDORF - Vergi ödeyenler için lobicilik faaliyeti yürüten Vergi Ödeyenler Birli i, son olarak yay nlad araflt rmas ile Alman devlet kanallar ARD ve ZDF in yar m milyar Euro dan fazla paray fuzuli yere harcad klar n tespit etti. Özellikle personel, proje ve iletiflim alanlar nda büyük tasarruflar n yap labilece ini ortaya ç karan araflt rma, online alan na ve dijital yay n yapan televizyon kanallar na aktar lan paralar n da gere- inden fazla oldu unu gösteriyor. Birlik,birçok küçük flehir bürolar n n ve flehirlere özel medya kurumlar n n birleflmesi ile çok say da masraftan kurtulabilece ini iddia etti. Liberaller e yak n duran Friedrich Naumann Vakf na ait bir dergide yay nlanan araflt rma, 650 milyon Euro de erinde kar yapmak için bir yol haritas sunuyor. Özellikle GEZ vergisinin nas l harcanaca konusunda büyük esnekliklerin olmas bu tür fazla harcamalara sebebiyet veriyor. Vergi Ödeyenler Birli i araflt rma sonras zaten tart flmal olan GEZ vergisinin kurumlar taraf ndan nas l harcanaca na dair kesin s n rlar n tayin edilmesi gerekti ini talep ederken, vatandafltan al nan gelirlerin bu flekilde bol keseden harcanmas n n önüne geçilebilece ini alt n çiziyor Vergi Ödeyenler Birli- i, GEZ vergisinin tamamen kald r lmas n talep ederken, ARD ve ZDF in de özellefltirilmesinden yana. Birlik, bütün di er kanallarda oldu u gibi reklam gelirleri ile yay n hayat na devam etmenin tek adil yöntem olaca n savunuyor. Yeni GEZ yasas ile içinde birilerinin yaflad - belirlenen her hane vergi ödemek zorunda. Sene bafl nda hayata geçen yeni yasa ile devlet daireleri dahi zor durumda b rak lm fl. çerisinde televizyon izlenmesi söz konusu olmayan devlet daireleri dahi GEZ vergisi ödemekle karfl karfl ya kald Sadece ARD nin y ll k bütçesinin 4 milyar Euro yu aflt biliniyor. Buna ra men yeni GEZ vergi düzenlemesi sonras ARD, ZDF ve Deutschlandradio kurumlar 80 milyon Euro bütçe art fl yakalad. Bir ARD bas n sözcüsü bu 80 milyon Euro de erindeki art fl n geçti imiz y llarda yaflad klar sürekli düflüfl yaflayan bütçeye faydal oldu unu belirtiyor. Bu artan bütçenin hangi yay n organ na yönlendirilece inin özel bir komisyon taraf ndan tespit edilece ini aktaran bas n sözcüsü, Bu art fl ile hiç olmazsa GEZ vergisinin daha da fazla artmas n n önüne geçebiliriz. dedi. GEZ miktar hane bafl na ayda 17,98 Euro. Almanya da yaflayan Müslüman nüfusu ise 4 milyonun üzerinde. En az bir milyon Müslüman n her ay GEZ vergisi ödedi i düflünüldü ü takdirde bu ayda yaklafl k 18 milyon Euro ya denk geliyor. Özellikle sosyal paylafl m sitelerinde birçok Müslüman devlet kanallar n slamiyet hakk nda tarafl yay n yapmakla suçluyor ve bunun insanlardan toplanan paralarla yap - l yor olmas na tepki gösteriyor. (CHA)

14 14 YARIN D fl Haberler 15 Ekim 2013 Rusya nükleer silah harcamalar n yüzde 50 art r yor MOSKOVA - Rusya parlamentosu alt kanad Duma Savunma Komisyonu raporuna göre, Rusya önümüzdeki 3 y l içinde nükleer silah harcamalar n yüzde 50 art racak taslak bütçede yer alan rakamlara göre bu y l 29,29 milyar ruble olan nükleer silah harcamalar 2016 da 46,26 milyar rubleye (1,4 milyar dolar) ç kacak. Bütçede 2016 ya kadar askeri giderlerin yüzde 60 civar nda artmas planlan yor te 2,1 trilyon ruble olan Rusya n n askeri harcamalar 2016 da 3,38 trilyon rubleye yükselecek. Savunma giderleri 2014 de 2,49 trilyon ruble ve 2015 de 3,03 trilyon ruble olarak öngörülüyor. Rusya ordunun modernizasyonu çerçevesinde nükleer silahlar n da gelifltiriyor. Denizden f rlat lan Bulava tip nükleer füzeler, hava gücü için Kh-102 uzun menzilli nükleer füzeler, karadan f rlat lan k talararas füzeler yeni dönemde Rus ordusunda göreve bafllayacak ve 2016 projeksiyonuna göre ise bütçe aç büyüyor de 391 milyar ruble (12 milyar dolar) olan aç k, 2016 da 817 milyar rubleye (25 milyar dolar) ç kacak. Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev, 2014 bütçesinin s k oldu unu, gerekli görülmesi durumunda dönemi için bütçe giderlerinde yüzde 5 lere varan bir kesintinin planlanabilece ini ifade etmiflti. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin büyüme rakamlar ndaki düflüfle göre bütçe giderlerinde kesintiye gidilmesi gerekti ini, ancak bunun otomatik olarak yap lamayaca n söylemiflti. (CHA) Kabe'nin örtüsünün ipe i, talya ve sviçre'den geliyor Hac adaylar n n Arafat'a ç kmas na say l günler kala Kabe'de örtü de iflim heyecan yaflan yor. Hac adaylar n n Arafat'a ç kt gün Kabe'nin örtüsü de de ifltirilecek. Her y l yenilenen Kabe'nin örtüsünün ham ipe i ise talya ve sviçre'den geliyor. Dünyan n en kaliteli ipe inin kullan ld Kabe'nin örtüsünde yaklafl k 120 kilo gümüfl ve alt n kullan l yor. MEKKE - Kurban Bayram 'na say l günler kala bir milyonu aflk n Hac aday da Suudi Arabistan'a geldi. Mekke'de bulunan Kabe örtüsünün yap ld fabrika, bu y l Kabe'ye as lacak örtüyü teslim etti. flçiler, flimdiden gelecek y lki Kabe'nin örtüsünü dokumaya bafllad. Teslim edilen Kabe'nin yeni örtüsü ise Hac adaylar n n Arafat'a ç kt - gün de ifltirilecek Hicri tarihinde 4. Murat Han dönemindeki Kabe'nin kap s da fabrikada muhafaza alt nda. Cihan Haber Ajans 'na (Cihan) konuflan Kabe Örtü Fabrikas Genel Müdürü Dr. Muhammed Bin Abdullah Bin Ali Bacudah, fabrikan n bin 346 y l nda kuruldu unu söyledi. Kral Abdulaziz Bin Abdurrahman El-Suud emriyle kuruldu unu anlatan Bacudah, fabrikada 210 kiflinin çal flt n ifade etti. Her bir Kabe örtüsünün 670 kilogram tabii ipekten dokundu unu belirten Bacudah, Kabe'nin uzunlu unun 14 metre, çevresinin ise 47 metreden olufltu una dikkat çekti. Kabe örtüsünün tamam n n 658 metrekare oldu unu dile getiren Bacudah, Kabe örtüsünün üzerinde bulunan kemerin 47 metre oldu unu kaydetti. Her y l yenilenen Kabe'nin örtüsünün Zilhicce ay n n birinci günü teslim edildi ini ifade eden Bacudah, Zilhicce ay n n 9. gününde Hac lar n Arafat'a ç kt gün sabah erkenden Kabe örtüsünün de iflti ini vurgulad. Örtünün yaklafl k 8 ayda dokundu unu anlatan Bacudah, flöyle devam etti: "Bütün materyaller ham olarak geliyor. Her fley fabrikada ifllenip dokunuyor. Ham ipek talya ve sviçre'den geliyor. Daha sonra birkaç kez ipek y kan yor. Ondan sonra boyama ifllemi bafll yor. Boyamadan sonra ifllenmesi için makinelere gönderiliyor." Kabe'nin örtüsünde yaklafl k 120 kilo gümüfl ve alt n kullan ld n dile getiren Bacudah, örtünün maliyetinin ise yaklafl k milyon riyal (5,33-5,87 milyon dolar) oldu unu ve paran n tamam n n Suud Hükümeti taraf ndan karfl land n söyledi. Çal flanlar n yüzde yüzünün Suudlu ve erkek oldu una dikkat çeken Bacudah, çal - flan iflçilerin usta-ç rak iliflkisiyle yetiflti ini belirtti. Kabe'nin örtüsünün fabrika kurulmadan önce M s r, Yemen ve Hindistan'dan geldi ini anlatan Bacudah, örtü üzerine yaz lan ayetlerin hepsinin Hacla ilgili ayetlerden olufltu unun alt n çizdi. Bu ayetlerin sabit oldu unu dile getiren Bacudah, Kabe'nin eski örtüsünün ise çeflitli ülke ve yetkililere hediye edildi ini belirtti. pe in üç renge boyand n ifade eden Bacudah, "Siyah renk, örtünün d fl yüzü için kullan - l yor. Yeflil renk ise Kabe'nin içinde kullan l yor. K rm z renk ise Mescidi Nebevi'de kullan l yor. Dünyadaki en kaliteli ipek kullan l yor. Örtü teslim edildikten sonra hemen yenisinin dokunmas na bafllan yor." dedi. (CHA)

15 15 Ekim 2013 Ankara YARIN 15 Okul kantinlerine düzenleme Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, okul kantinlerinden yararlanan çocuklar n ve gençlerin sa l kl ve dengeli bir flekilde beslenmelerinin sa lanabilmesi amac yla bir genelge yay mlad. HABER MERKEZ Ankara Valisi Alâaddin Yüksel; Bulafl c hastal klar ile g da zehirlenmelerinin kayna n büyük ölçüde g - da güvenli i kurallar na uyulmadan üretilen, sat fla veya tüketime sunulan g da maddelerinin teflkil etti i göz önüne al narak, g da güvenli i bak - m ndan bilhassa çocuklar m z n güvenli inin sa lanmas ve sa l klar n n korunmas gerekmektedir. Bu ba lamda okullar n aç lmas, okul ça ndaki çocuklar m z n ve gençlerimizin sa l kl ve dengeli bir flekilde beslenmelerinin sa lanabilmesi amac ile özellikle okul kantinlerinde asgari teknik ve hijyenik flartlar ile g da güvenli- ine ait flartlar n oluflturulmas ve bunlar n sürekli olarak gerek okul idarelerince ve gerekse ilgili kurumlarca takip ve kontrol edilmesi kanuni zorunluluktur. dedi. Vali Yüksel, Aileleri taraf ndan Devletimize teslim edilen ve gelece imiz olan çocuklar m z ve gençlerimizin güvenli olmayan g dalarla sa l klar n n ve yaflamlar n n tehdit edilmesinin önlenmesine esas olmak üzere tüm s ral ilgililerin görev ve sorumluluklar n yerine getirmelerini önemle rica ederim. dedi i genelgesinde uygulanacak esaslar flöyle aç klad : 1. G dalar n ambalajs z ve aç kta sat fl yap lmayacak, ambalajl ve so- uk ortamda saklanmas gereken g - dalar (Süt, ayran, yo urt vb.) mutlaka buzdolab nda muhafaza edilecektir. 2. Kantinlerde çi et ve ürünleri hiçbir flekilde bulundurulmayacak ve bu ürünler kantinlerde piflirilerek sat - fla sunulmayacakt r. Haz r veya yar haz r halde ifllenmifl et ve et ürünleri ise so uk zincir k r lmadan uygun flartlarda muhafaza edilecektir. 3. Servise sunulan g dalar n tüketimi için tercihen tek kullan ml k araç-gereçler (Bardak, tabak, çatal, kafl k vb.) kullan lacak ve tek kullan ml k kaplar kullan ld ktan sonra mutlaka at lmak suretiyle baflka amaçlar için kullan lmayacakt r. 4. El ile temas etme zorunlulu u olan g da maddelerinin sat fl ve servisi uygun malzeme ve alet/donan m ile yap lacak, haz rlama ve ambalajs z ürünlerin servisi s ras nda mutlaka tek kullan ml k eldiven kullan lacakt r. 5. Tuvaletler kantinlerdeki g da üretim, sat fl ve tüketim yap lan yerlerden uygun uzakl klarda bulunacak, tuvaletler do rudan sat fl veya tüketim yerlerine mücavir aç lmayacakt r. 6. Ankara linde bulunan e itim kurumlar n n yat l veya pansiyonlu yemekhaneleri de dâhil olmak üzere okul kantinlerinde do al maden sular hariç, dengesiz beslenmeye ve fliflmanl a (Obezite) sebep olabilecek, enerji yo unlu u yüksek ancak besin de eri düflük olan enerji içecekleri, gazl, kolal ve aromal içecekler ile k zartma ve cipslerin sat fl yapt r lmayacak ve otomatik sat fl yapan makinelerde bulundurulmayacakt r. Bunlar n yerine süt, ayran, yo urt, meyve suyu, taze s k lm fl meyve suyu ve tane ile sat fl yap labilen meyve bulundurulmas ile ilgili olarak okul kantin sözleflmesine hükümler konacakt r. 7. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek g da maddelerinin tüketimini özendirici her türlü reklam, promosyon ve tan t m amaçl afifl, poster, broflür ve benzeri kullan lmayacak, reklam, promosyon ve tan t m amaçl afifl, poster, broflür ve benzerlerinin ö rencilerin sa l kl beslenmelerini olumlu yönde etkileyecek nitelikte olmas na özen gösterilecektir. 8. G da maddeleri ve g da ile temas eden madde ve malzemeler, temizlik malzemeleri ile ayn yerde bulundurulmayacak ve özellikle k rtasiye malzemeleri ile g da maddeleri ayr bölümlerde sat fla sunulacakt r. 9. Çal flanlar n yerine getirmesi gereken hususlar (Tüberküloz taramas, portör muayenesi vb.) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aksat lmadan yürütülecektir. Çal flanlar n t rnaklar k sa kesilmifl ve temiz olacak, ifl k yafetleri temiz, üretim ve servis aflamalar nda eldiven, maske ve bone kullan lmas ile bunun gibi kiflisel hijyen kurallar na uyulmas mutlaka sa lanacakt r. 10. Sat fl yap lan g dalar n tüketimi için kantin önünde uygun, hijyenik ve güvenilir tüketim alanlar oluflturulacak ve ayr ca kantinin görünür bir yerinde uygulanan fiyat tarifesi rahatl kla okunabilecek bir flekilde mutlaka bulundurulacakt r. Sincan Belediyesi nin hizmete sundu u Güngörmüfller Kona nda sa l k toplant lar düzenlenmeye devam ediyor. Bu haftaki sa l k toplant s n n konusu ise mide hastal klar yd. Özel Koru Hastanesi Genel Cerrahi Uzman Opr. Dr. smail Biri taraf ndan düzenlenen toplant da; reflü, gastrit, ülser ve hemoroit gibi s kça rastlanan hastal klar anlat ld. Güngörmüfllerin sorular ile oldukça verimli geçen toplant, büyük be enisi toplad. Güngörmüfller Kona na her geçen gün artan ilgiden oldukça memnun olduklar n belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; lçedeki vatandafllar m z için hizmete sundu umuz Güngörmüfller Kona- na olan ilgi her geçen gün art yor. Konak ta düzenlenen sa l k toplant - lar ve sohbet programlar ile de halk m z ayn zamanda bilgileniyor. Faaliyetlerimizi elimizden geldi ince art rarak devam ettirece iz. dedi. Asitli mide içeri inin yemek borusuna gelmesi ve yemek borusunun asitten kendini koruma özelli inin yok olmas ndan dolay reflünün olufltu unu belirten Özel Koru Hastanesi Genel Cerrahi Uzman Opr. Dr. smail Biri; Mide yanmas, gö üste yanma ve ekflime, a za gelen ac bir tat ve derin nefes almada güçlük çekiliyorsa bu reflünün belirtileri olabilir. Bu tür flikayetleriolan hastalar m z ihmal etmeden bir hekime baflvurmas - n öneriyorum. E er ihmal edilirse; kronik farenjit, kronik sinüzit, alerjik ast m ve difl çürüklerine neden olabilir. dedi. Mide hastal klar n n genellikle sonbahar ve ilkbaharda artt n belirten Özel Koru Hastanesi Genel Cerrahi Uzman Opr. Dr. smail Biri; Ülser; mide veya onikiparmak ba rsa n n mide asidi ve sindirim s v lar taraf ndan y pranmas sonucunda olufluyor. Ülser genelde karn n üst k sm nda kemirme ve yanma fleklinde a r yapar. Genellikle ö ün aralar nda meydana gelen a r, gece hastay uykudan uyand rabilir. Bir doktor gözetimimde uygun ilaç tedavisi ile a r lardan kurtulabilirsiniz. dedi. Genetik miras n mide hastal klar nda da etkili oldu unu belirten Biri; ilaç tüketimi, alkol, sigara, kahve al flkanl ve çevre kirlili inin de ülsere neden olabilece ini söyledi. Mide hastal klar n n büyük bir ço- unlu unun stresten kaynakland n belirten Biri, alkol, ilaç tüketimi ve beslenme al flkanl klar n n da mide hastal klar n tetikledi inin alt n çizdi.

16 Ankara 16 YARIN 15 Ekim 2013 Bin Çocuk Korosu için kay tlar sürüyor Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n hayata geçirdi i 1000 Çocuk Korosu nun yeni dönem kay tlar devam ediyor. HABER MERKEZ Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n Çocuk Dostu Çankaya anlay fl yla hayata geçen 1000 Çocuk Korosu, yeni dönem kay tlar sürüyor. Ücretsiz olan koro çal flmalar 7-12 yafl grubundaki tüm çocuklara aç k. Koro bu y l da, Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleflkesi nde ve Çankaya Belediyesi Toplumsal Dayan flma Merkezlerinin semtlerde bulunan birimlerinde uzman e itmenlerle birlikte çal flacak. lk büyük konserini Cumhurbaflkanl Senfoni Orkestras ile birlikte gerçeklefltiren, her y l 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram baflta olmak üzere dev konserler veren çocuklar, özgürce flark lar söylemenin keyfini yaflayacak. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, ailelere seslenerek, Çocuklar n za bu y lki bayram hediyeniz onlar n Çocuk Korosu na kat lmalar n sa lamak olsun. El ele veren çocuklar, birlikte ve dayan flma içinde flark lar söylesin. Ülkenin gelece i ve ayd nl için çocuklar n birlikteli i çok önemli dedi. Koro çal flmalar na kat lmak isteyenler, semtlerde bulunan TO- DAM lara ve Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleflkesi 1000 Çocuk Korosu birimine baflvurabilecek. Ayr nt l bilgi, , ve numaral telefonlardan al nabiliyor. Yol çal flmalar yla Çubuk un çehresi de ifliyor HABER MERKEZ Çubuk ilçesinde yol geniflletme çal flmalar ve asfaltlama çal flmalar tüm h z yla devam ediyor. lçede yürütülen çal flmalar hakk nda bilgi veren Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, Biz göreve geldi imiz günden bu tarafa çal flmalar m za hiç ara vermeden devam ediyoruz. Tek amac - m z ilçemizi hak etti i hizmete kavuflturmak ve kuzeyin parlayan y ld z yapmakt r dedi. Ankara Büyükflehir Belediyesi ve Çubuk Belediyesi taraf ndan ilçede alt yap ve yol bak m ndan devrim niteli- inde çal flmalar yap ld n hat rlatan Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, ilçede alt yap s tamamlanan bulvar, cadde, sokaklarda yol geniflletme ve asfaltlama çal flmalar n n tüm h z yla devam etti ini söyledi. Baflkan Özden yapt aç klamada, Yavuz Selim Mahallesi'nde yap - lan geniflletme çal flmalar n n ard ndan Atatürk ila Barbaros Mahalleri nde bulunan Kurbantepe ve Karagöl Caddeleri ile Adnan Menderes Bulvar nda da yol geniflletme ve asfaltlama çal flmalar na baflland n belirtti. Tek hedeflerinin ilçelerine ve ilçe halk na hizmet oldu unu vurgulayan Baflkan Özden, ilçe genelinde iki ayda 31 bin 660 ton s cak asfalt serimi gerçeklefltirildi ini ifade ederek, flunlar söyledi: Büyükflehir Belediyemiz ile ifl birli i içerisinde yürüttü ümüz yol çal flmalar m z tüm h z yla devam ediyor. Atatürk Mahallemizde Alparslan Türkefl, Mevlana Sokak, Barbaros Mahallemizde Karagöl Caddesi ve Yavuz Selim Mahallemizde ise TOK Yolu ve K ymeto lu Caddeleri ile bu caddelere ba l sokaklarda asfaltlama çal flmalar m z tamamland. Ayr ca Adnan Menderes Bulvar nda ise çal flmalar m z devam ediyor. Çal flma yap lan bölgelerdeki yollar m z mevcut imar plan na uygun hale getirildi. Yaklafl k 2 ayda 11bin 200 metre yol asfaltland. Asfalt sezonun bafllamas yla birlikte yaklafl k 9 ayda ilçemizde toplam 44 bin 700 metre yol asfaltlanarak ilçe halk m z n hizmetine sunuldu. Bu çal flmalar esnas nda ekiplerimiz taraf ndan 52 bin 410 metreküp hafriyat al m yap l rken, 77 bin 355 metreküp stabilize serimi gerçeklefltirildi. Ayr ca ilçe genelinde 13 bin 447 metreküp mekanik malzeme serimi, 31 bin 404 metreküp asfalt k r serimi, 2 bin 580 metre ham yol aç - m, 424 bin 350 metre reglaj yap - m, 3 bin 730 metre bordür tafl yap m ve 3 bin 280 metre de kald r m beton yap m yap lm flt r. lçeme ve ilçe halk ma hizmet etmek için bafllad m z bu kutlu yürüyüflte, ekibim ve tüm belediye çal flanlar yla birlikte gece gündüz demeden var gücümüzle çal fl yoruz. Bu çal flmalar esnas nda ilçe esnaf m za ve vatandafllar m - za da sab rlar ndan dolay teflekkür ederim. Özellikle terminal alan nda yap - lan çal flma ile Mevlana Sokak ile Alparslan Türkefl Caddesi nin birbirine ba lanmas n n ilçe merkezindeki trafik yo unlu unu azaltaca n kaydeden Baflkan Özden, Vatandafllar - m z n daha sa l kl bir kentte yaflamlar n devam ettirmeleri için inflallah bundan sonrada hizmetlerimiz aral ks z devam edecektir. lçemize her türlü destek ve katk veren Büyükflehir Belediye Baflkan m z Say n Melih Gökçek e ve ekibine de ilçem ad na teflekkür ederim diye konufltu.

17 15 Ekim 2013 Genel YARIN 17 ASELSAN Radar Üssü kuruyor Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, ASELSAN' n Gölbafl yerleflkesindeki Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Tesisi'nde incelemelerde bulundu. ANKARA - ASELSAN'dan yap lan aç klamaya göre, Genel Müdür Cengiz Ergeneman, Ankara'n n Gölbafl ilçesindeki yerleflkede Bakan smet Y lmaz'a bilgi verdi. Ergeneman, uzun mesafe ve yüksek irtifa radar sistemlerini de üretecek kapasitedeki tesisin, önümüzdeki y l n mart ay nda bitirilece ini ifade etti. Bakan Y lmaz'a ziyareti s ras nda Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf Genel Müdür Vekili Fikri Gönültafl, ASELSAN Yönetim Kurulu Baflkan Necmettin Baykul, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Canpolat ve Savunma Sanayii Müsteflar Yard mc s Dr. Faruk Özlü efllik etti. ASELSAN, Gölbafl 'ndaki Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Tesisi için yaklafl k 200 milyon dolar yat r m yapt. Macunköy tesislerinde devam eden radar üretim faaliyetleri, tesis tamamland nda Gölbafl yerleflkesinde toplanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl taraf ndan onaylanan Radar, Elektronik Harp ve stihbarat Sistemleri Ar-Ge Merkezi de faaliyetlerini bu yerleflkede sürdürecek. Yerleflkede binden fazla mühendis ve teknik personel görev yapacak. ASELSAN, söz konusu tesiste TSK'n n ihtiyac olan uzun Trafikte kapan dönemi ANKARA - Ankara polisi, "dur" ihtar na uymay p denetimden kaçan sürücüleri yakalamak için yeni bir yöntem uygulamaya bafllad. Polis, flüpheli sürücüleri durdurmak için üzerinde çiviler bulunan 7 metre uzunlu unda kapan kullanacak. Denetimlerden kaçan sürücüleri kovalarken kovalamaca s ras nda zaman zaman kazalar n meydana gelmesi ya da istenmeyen olaylar n yaflanmas üzerine farkl tedbirler almaya yönelen polis, "dur" ihtar na uymay p denetimden kaçan sürücüleri yakalamak için kapan uygulamas na bafllad. Polis, flüpheli sürücüleri durdurmak için, "kapan" ad verilen, üzeri çivili 7 metre uzunlu undaki bir düzene i kullan ma ald. Asayifl ve Trafik fiube Müdürlü- ü'ne ba l ekipler, uygulamalardan kaçan arac n önüne çiviler bulunan kapan at yor. Çivi, arac n lasti ine saplan p havay boflalt yor ve arac n 100 ile 200 metrede durmas n sa l yor. Kapan uygulamas yla alkol ve uyuflturucu madde kontrollerinden kaç fllar n önüne geçilmesi planlan - yor. menzilli hava savunma radarlar baflta olmak üzere her türlü radar, sinyal kesici jammer cihazlar, mikrodalga modül ve çeflitli elektronik harp teçhizatlar n n tasar m, üretim ve lojistik deste ini gerçeklefltirecek. Yeni yerleflkede radar ve elektronik harp alan nda mevcut olan tasar m/üretim yeteneklerini gelifltirmek üzere yeni radar sistem entegrasyon alanlar, mikrodalga bileflen/modül tasar m ve üretim tesisleri, özel ölçüm laboratuvarlar, hassas mekanik üretim tesisleri kuruluyor. (AA) Boru fleklindeki çiviler sayesinde girdi i lasti in havas n boflaltan kapanlar, kovalamaca s ras nda silah kullanma riskini ve flüpheli ölümleri ortadan kald r yor. Asayifl ve Trafik fiube Müdürlü- ü'ne ba l ekiplerin kulland kapan uygulamas yla denetimlerden kaçan flüpheliler atefl etmeden yakalanabilecek. Geçti imiz günlerde, Kocaeli'nden stanbul'a do ru kaçan ve dur ihtar na uymayan otomobilin sürücüsü polisler taraf ndan aç lan atefl ile durdurulurken, araç sürücüsü hayat n kaybetmiflti. (AA) Bal kesir tan t m günleriyle Ankara ya tafl nd HABER MERKEZ Bal kesir Valili i öncülü ünde düzenlenen ve dört gün sürecek Bal kesir Tan t m Günleri, Ankara da bafllad. Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen etkinlikte 65 firma, 18 ilçe ve üç belde stant açt Ekim 2013 aras nda devam edecek tan t m günlerinin aç l fl töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Törene kat lan Baflbakan Yard mc s Bekir Bozda, Bal kesir in Türkiye nin en verimli tar m arazilerine sahip illeri aras nda oldu unu belirterek, Bal kesir çok önemli bir ilimiz. Herkesin gidip görmesi gerekir. dedi. Trafik plakas numaras "10" olan Bal kesir, tarihinde Ankara da bütün de erleriyle tan t lacak. Etkinlik kapsam nda Ankara da yaflayan vatandafllar, dört gün boyunca Bal kesir in mahalli yemekleri, tarihî ve turistik yerleri ve di er de erlerini tan ma f rsat bulacak. Aç l fl törenine Baflbakan Yard mc s Bozda, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s ve Bal kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, CHP Genel Baflkan Yard mc s Muharrem nce, Bal kesir Valisi Ahmet Turhan, Belediye Baflkan smail Ok, ilin eski ve yeni milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu Baflkan Sadi Güven, Bal kesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Alkan, daire müdürleri, bürokratlar ve kalabal k bir topluluk kat ld. Sayg duruflu ve stiklâl Marfl n n ard ndan konuflan Baflkan Ok, tarihî bir gün yafland n belirterek, Bal - kesir in güzelliklerini yans tan bütün renkleri burada. Bal kesir in haketti ini alabilmesi için bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Bu iflin mimar ve öncülü ünü yapan valimize çok teflekkür ediyorum. dedi. AK Parti Genel Baflkan Yard mc s U ur ise etkinlikten duydu u gururu dile getirdi i konuflmas nda, Bal kesir in etiyle, sütüyle Türkiye yi doyuran bir flehir oldu unu söyledi: Biliyorsunuz Bal kesir in plakas 10. Bizler de Bal - kesir i 10 numara flehir yapmaya ahdettik. Bal kesir, Marmara n n incisi. lk defa böyle bir etkinlik tertip ediyoruz. Bal kesir art k otoyollar n kavfla- nda. Türkiye de üç havaalan na sahip üç dört tane ilden bir tanesiyiz. Önümüzdeki dönemde plaka numaras gibi 10 numara bir il olacak.

18 18 YARIN Genel 15 Ekim 2013 Saraço lu, kültür ve turizm havzas olacak Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci, Saraço lu Mahallesi'nin kültür ve turizm bölgesi olarak Ankara'ya kazand r lmas n istediklerini belirterek, "Kurban Bayram 'ndan sonra bu konuda kamuoyu yoklamas yapmak istiyoruz" dedi. fiangay - fiangay'da gazetecilerle sohbet toplant s düzenleyen Bezci, kat ld klar Turkuaz Türk Kültürü ve Yemekleri Festivali ile Saraço lu Mahallesi'ne iliflkin yürütülen çal flmalar de erlendirdi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül'e 3 ay önce gerçeklefltirdikleri ziyarette Saraço lu Mahallesi konusunun gündeme geldi ini ifade eden Bezci, "Bana proje hakk nda ne yapt m z sordu. Bize 'projeyi kamuoyuna yay n, herkesle fikrinizi paylafl n ve bütün kurumlar ortak edin' dedi. Projenin di er paydafllar Çevre ve fiehircilik Bakanl ve Mimarlar Odas Ankara fiubesi ile ortak toplant yapt k. Yanl fl anlafl lmalar da ortadan kalkt " dedi. Bezci, mevcut yap s n koruyarak bölgeyi, Ankara'n n kültür ve turizmine kazand rmay hedeflediklerini, bu konuda halk n düflüncelerini alacaklar n kaydederek, "Kurban Bayram 'ndan sonra kamuoyu yoklamas yapmak istiyoruz" diye konufltu. steklerinin gerçekleflmesi durumunda bölgenin kültür ve turizm havzas haline gelece ini ifade eden Bezci, flöyle devam etti: "Baflbakanl k ve di er bakanl klar, o bölgeden ç kacak. Oralar n müze haline getirilmesini istiyoruz. Dünyan n önemli flehirlerine bakt m zda bu her yerde böyle gerçeklefliyor. K z lay art k eski cazibesini yitirmifl durumda, bu bizi mutsuz ediyor. Bizim gençli imizde Atatürk Bulvar 'nda yürümek bir keyifti, ben 15 y ld r herhalde oralara hiç u ram yorum, bölgenin arka sokaklar girilemez hale gelmifl." Bezci, flehrin içindeki havaalanlar - n n kald r lmas gerekti ini vurgulayarak, "Duydu umuz haberler do ruysa Etimesgut'taki havaalan n n Isparta'ya gitme durumu var. Zaten Etimesgut'a inen uçaklar n hepsi tek motorlu, flehir içinde bu uçaklar n olmas yasak. nflallah gider de flehir rahat bir nefes al r" dedi. Ankara'daki mevcut mania plan n n (inflaat s n rlamalar ) oluflturdu u s k nt - lara da de inen Bezci, flunlar kaydetti: "E er mania s k nt s çözülürse ATO'nun binas n 70 katl, halka aç k olarak yapmak istiyoruz. Buradaki uçufl hatt ve havaalan n de ifltirirlerse Ankara'n n sorunu çözülür. Bu yetkiyi flimdi Sivil Havac l k Genel Müdürlü üne verdiler, süreç uzad. Sivil Havac l k 4. Kolordu'ya soracak, oradan ald kotu bize aktaracak. Ankara'da buna benzer o kadar çok bina var ki 30 santimetre, 2 metreden dolay iskan raporu, yap kullanma izin belgesi alamayan yerler var." Fuar ve festivallerin ülkenin tan t m aç s ndan önemine iflaret eden ATO Baflkan Bezci, bu aç s ndan Turkuaz Türk Kültürü ve Yemekleri Festivali gibi festivallere kat l m olmas gerekti ini söyledi. Bezci, "Bizim bu fuarlara, festivallere kat lmam z laz m. Ticaretimizi ancak böyle art rabiliriz. hracatta 500 milyar dolar hedefini koyduysak, dünya ile daha fazla entegre olmal y z" diye konufltu. (AA) "Maddi durumu yetersiz kifli kurban n da tmak zorunda de il" ANKARA - Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail H zl, maddi durumu yerinde olanlar n kurban n hepsini da tabilece- ini, maddi durumu yetersiz kiflilerin ise kurban da tmak zorunda olmad n belirterek, "Yani kurban ancak kesebilmiflse ve neredeyse yoksul duruma düflecek noktadaysa bu kurban oldu u gibi kendi ailesine harcayabilir. Ama bizim gelene imizde, kurban kesildikten sonra paylaflmazsak tad n alamay z. Kurban bizden daha fakir, yoksul oldu- unu düflündü ümüz kiflilerle veya komflular m zla paylaflmaktan büyük manevi haz al yoruz" dedi. H zl, AA muhabirine, kurbanl k hayvan seçimi, kurban etinin da t m, vekaletle kurban kesimi konular nda aç klamalarda bulundu. Kurban kesimiyle ilgili baz kampanyalar n oldu u, kredi kart na taksit imkan sunuldu u belirtilerek de erlendirmesinin sorulmas üzerine H zl, flöyle konufltu: "Asl nda böyle bir ibadet için en uygunu sahip olunan parayla peflin sat n almak. Ama bazen ekonomik durumlar n çok müsait olmamas ve kurban kesmeye de çok özenilmesi sebebiyle bu tür bir taksitlendirme uygun görülmüfltür. Mümkün olabildi ince kredi kart yla ve taksitli uygulamalardan kaç nmak daha iyi olmakla bu flekilde kesilmesi de elbette caizdir. Ancak kredi kart yla kurban n al nmas durumunda ödemelerin zaman nda yap lmamas sebebiyle oluflan gecikme faizi riskinden fliddetle kaç n lmal d r. Kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faizli ifllemin günah bu ibadeti gölgeler." Kimlerin kurban kesebilece i sorusu üzerine H zl, Hanefili e göre maddi durumu özellikle bayram öncesinde kurban kesmeye elveriflli olan, yani temel ihtiyaçlardan ve borçlardan baflka 80,18 gram alt n ya da bu de erde para veya eflyaya sahip kiflinin, kurban kesmesi gerekti ini belirtti. Bir ailede maddi durumu elveriflli olan herkesin kurban kesebilece ine iflaret eden H zl, "Sadece evin erke i de il bazen evin han m da maddi durumu bahsedilen biçimdeyse, mesela çal - fl yorsa, ailesinden miras kalm flsa o da kurban kesmeli. Hatta bu ailenin çocu- u çal fl yor ve bu sayede kendi imkanlar zenginlik ölçüsünde art rm flsa o bile kurban kesmelidir. Ailenin sadece bir ferdinin kurban kesmesi anlam na gelmiyor, maddi durumu müsait olan bütün aile bireylerinin buna dahil olmas nda ciddi faydalar var" ifadesini kulland. H zl, bir kiflinin birden fazla kurban da kesebilece ini dile getirdi. Küçükbafl hayvanlar n kurban edilebilmeleri için bir yafl n doldurmufl olmalar gerekti ini vurgulayan H zl, "Ancak baz küçükbafl hayvanlar var ki 6-7 ayl kt r ama bir yafl ndakilerin büyüklü üne ulaflm flsa onlar n da kesilmesinde herhangi bir beis yoktur" dedi. Büyükbafl hayvanlar n seçimi konusunda da dikkat edilmesi gereken hususlar n bulundu una dikkati çeken H zl, "Büyükbafl hayvanlar n kurban olarak kesilmesinin tercih edilmesi durumunda dini bak mdan bu hayvanlar n 2 yafl n doldurmufl olmalar na dikkat edilmesi gerekirken, maalesef ülkemizde 1 yafl - n geçmifl fakat iyi beslenerek 2 yafl ndaym fl gibi görünen büyükbafl hayvanlar n hala kesiliyor olmas son derece düflündürücüdür" diye konufltu. Ankara Müftüsü H zl, büyükbafl kurban al mlar nda bu konuda daha dikkatli olunmas uyar s nda bulundu. "Sol elle kurban kesilebilir mi" sorusunun kendilerine ulaflt n ifade eden Müftü H zl, "Kifli hangi eliyle daha rahat, daha kolay kesebiliyorsa o elini kullanmas nda hiçbir beis yoktur" diye konufltu. "Kurban paylafl ld kça sevgi ve dostluklar da art r r. Bugün toplumumuzun kaynaflma ve dayan flmaya daha çok ihtiyac var" diyen H zl, flöyle konufltu: " htiyac n z yoksa kesilen kurban oldu u gibi hayra verebiliyorsunuz. Bir kifli maddi durumu yetersizse hiç kimseye vermek zorunda da de il. Yani kurban ancak kesebilmiflse ve neredeyse yoksul duruma düflecek noktadaysa bu kurban oldu u gibi kendi ailesine harcayabilir. Ama bizim gelene imizde, kurban kesildikten sonra paylaflmazsak tad n alamay z. Kurban bizden daha fakir, yoksul oldu unu düflündü ümüz kiflilerle veya komflular m zla paylaflmaktan büyük manevi haz al yoruz. Ancak bu konudaki genel uygulama flöyledir: Etin üçte birini bayramda gelen misafir, konuklarla paylaflmak, di er üçte birini ailenizle tüketmek, son kalan üçte birini ise fakir fukaraya da tmak. Bu uygulaman n amac kurban kesemeyelerin mutlak manada gözetilmesi, onlar n da bayram daha iyi hissetmelerinin sa lanmas d r."(aa)

19 15 Ekim 2013 E itim YARIN 19 Ankara Büyükflehir okullara kuyu aç p, su depolar n temizleyecek... ANKARA - Ankara daki okullara yard m seferberli i bafllatan Büyükflehir Belediyesi ne Büyükflehir Belediye Meclisi nden destek geldi. Belediye Meclisi nde, ekonomik gücü olmayan baz okullar n bahçelerinin sulanmas için ASK taraf ndan kuyu aç lmas ve pompa sistemi kurulmas kararlaflt r l rken, özel okullar da dahil ilkö retim ve ortaö retim okullar ndaki su depolar n n ASK taraf ndan ücretsiz olarak temizlenmesi de oybirli i ile kabul edildi. Belediye Meclisi toplant s nda, y lbafl ndan itibaren belediye otobüslerinde ak ll kart sisteminin uygulanmaya bafllanaca Ankara da, 10 Ekim den itibaren da t m n gerçeklefltirilmesi ile ilgili düzenlemeye iliflkin de karar al nd. Belediye Meclisi nde, e itim ve ö retim y l nda ö renci ve ö retmen pasosu için baflvuruda bulunanlardan yeni ücret toplama sisteminde geçerli olacak kiflisellefltirilmifl indirimli kart verilmesi, tarihi mesai bitimine kadar baflvuruda bulunan ö rencilerden 5 lira kart ücreti al nmas, baflka herhangi bir ücret al nmamas, ö retmen bandrolü için baflvuruda bulunan ö retmenlerden ise e itim ve ö retim y l nda uygulanmakta olan bandrol ücretinin al nmas na devam edilmesine iliflkin EGO Genel Müdürlü ü nün yaz s okunarak oybirli i ile kabul edildi. Ankara Büyükflehir Belediyesi nin okullardaki yeflillendirme çal flmalar na büyük destek verdi i hat rlat lan bir di er önergede de baz okullarda ekonomik nedenlerden dolay yeterli miktarda sulama yap lamad ve okul bahçelerindeki mevcut a açlar n kurudu una dikkat çekildi. Genel Müdürlü ü nce Ankara daki ilk ve ortaö retim okullar n -özel okullar dahilteknik olarak kuyu aç lmas mümkün olanlar na kuyu aç lmas ve gerekli olan pompa montaj n n yap lmas yönündeki önerge de görüflülerek gündeme al nd ve oy birli i ile karara ba land. Okullarla ilgili bir di er önemli karar da su depolar ile ilgili al nd. ASK Genel Müdürlü ü taraf ndan özel okullar dahil Ankara daki ilkö retim ve ortaö retim okullar ndaki su depolar n n ücretsiz olarak temizlenmesi yönündeki önerge gündeme al narak oy birli i ile kabul edildi. (AA) Çocuklardaki göz rahats zl klar okul baflar lar n etkiliyor ANKARA - Okul ça ndaki çocuklar n gözlerindeki bozukluklar ve gözlerde oluflan hastal klar baflar lar n olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlara göre baz çocuklar bu rahats zl klar n dile getirmiyor, aileler de bu durumu fark edemediklerinde çocuklar n baflar s azal yor. Zekâs nda bir sorun olmad halde dikkat ve ilgilerinde hissedilir de ifliklikler ortaya ç kabiliyor. 11 Ekim Dünya Görme Günü dolay s yla aç klama yapan Ac badem Bursa Hastanesi Göz Hastal klar ve Cerrahisi Uzman Op. Dr. Murat Moray, ilkokul ça na gelen her çocu un mutlaka tüm göz muayenesine götürülmesi gerekti ini, bu muayenede her iki gözün ayr ayr kontrol edilmesi gerekti ini söyledi. Okul döneminde çocuklarda s k görülen kusur ve hastal klar s ralayan Op. Dr. Moray, "Miyop, hipermetrop, astigmat gibi k rma kusurlar ve bunlar n ortaya ç kard göz tembelli inin yan s ra, gözde ortaya ç kabilecek arpac k gibi enfeksiyonlar n da tedavisinin etkili bir flekilde ve erken dönemde yap lmas gereklili ini vurguluyor. Tahtay rahat göremeyen, kitab n sa l kl okumayan; ödevlerinde yanl fllar yapan bir çocu- un okul baflar s düflece inden, düzeltilebilir sorunlar nedeniyle ortaya ç kan s k nt lar önlenmelidir." dedi. Her çocu un gözüyle ilgili yak nmalar n ifade etmedi ini, baz çocuklar n da bu tür sorunlar söylemediklerini, bu durumun özellikle de birinci ve ikinci s n f çocuklar nda s k görüldü ünü hat rlatan Op. Dr. Moray, bu konuda ö retmenlere ve di- er e itimcilere de çok önemli bir görev düfltü ünü kaydetti. Okulda çocuklar n daha iyi fl kland r lm fl ortamlarda ders görmelerinin önemine de inen Op. Dr. Moray, ö retmenlerin çocuklar n santimetre mesafeden okuma ve yazma al flkanl kazanmalar n n sa lanmas n n göz sa l aç s ndan gerekli oldu unu belirtti. Çocuklarda s k görülen 5 göz problemi hakk nda bilgi veren Op. Dr. Murat Moray, 'Hipermetropi'nin uzak ve yak n görmeyi etkilemesi nedeniyle çocuklarda en çok üzerinde durulmas gereken gözlük kusuru oldu unu söyledi. Moray flöyle devam etti: "Çocu un uzak, yak n net görememe, iki gözle birlikte görme (derinlik hissi geliflimi) göz hareketlerini, netlefltirme kabiliyetini, göz-el iliflkisi gibi temel görsel becerilerini ö renmesi gecikiyor. Bu becerilerden biri yetersizse veya fonksiyonunu yerine getiremiyorsa, çocuk çal flmas n yafl tlar na göre daha zor sürdürüyor. Bu da bafl a r - s, yorgunluk ve di er göz problemlerine yol açabiliyor. ki göz aras nda göz kusurunun fazla oldu u durumlarda yüksek hipermetrop olan gözde kontakt lens tak lmas idealdir. Miyopi de uza görememe halidir. Çocuklar bu kusurun büyüklü ü (numara fazlal ) oran nda bu sorundan etkileniyor. Uza zorlukla ve yetersiz gören çocuk, ö renme güçlü ü çekiyor, dikkat eksikli i sendromu yafl yor, ak c okumas ve çabuk alg lamas engelleniyor. En yayg n tedavi biçimi uygun numarada gözlük verilerek yap l yor. Bir gözün k rma kusurunun çok yüksek olup di er gözün normal oldu u durumlarda ise yüksek olan göze kontakt lens kullan labilir."

20 20 YARIN Kültür Sanat 15 Ekim 2013 Naz m Anadolu hasreti öldürdü MOSKOVA - Naz m Hikmet in Moskova da yaflad son y llar na tan kl k eden Azeri as ll yazar Çingiz Hüseyinov (86) Sovyet lideri Josef Stalin in flairi öldürtmek istedi i yönündeki iddialar yalanlad. Cihan Haber Ajans na (Cihan) konuflan Hüseyinov, Naz m la ilgili an lar n paylaflt. Hüseyinov, Naz m n Moskova da yard mc s, dostu Azeri as ll Türkolog Ekber Babayev idi. Babayev le ben de dost idim. Bu dostluk sayesinde Naz m la tan flt m. Zaman zaman görüflüyorduk. Kuflkusuz büyük flair idi. Fakat son zamanlarda bas nda ç kan baz iddialarla ilgili bir kaç kelime söylemek isterim. Stalin'in Naz m öldürtmek istedi i fleklindeki iddialar yalan. Stalin tabii ki flairi tan yordu, SSCB ye kaç fl ndan haberdar idi. Ama Stalin büyük bir ülkenin bafl ndayd, büyük siyasi ifllerle u rafl yordu. Stalin in Naz m la u raflacak zaman da yoktu. Bu iddiay ilk kez Rus flair Yevgeni Yevtuflenko ortaya att. Üstelik benim evimde (gülerek). Y llar önce Türk gazeteciler benimle Naz m hakk nda mülakat al rken, komflum Yevtuflenko da geldi bize. O gazetecilere bu iddiay anlatt. Yevtuflenko gittikten sonra gazetecilere bunun uydurma oldu unu söyledim. dedi. Naz m n son y llar nda Anadolu hasreti ile yaflad n belirten Hüseyinov, 1958 y l nda Azeri flair Mehdi Hüseyin Türkiye nin Moskova Büyükelçisi nin daveti üzerine Türkiye ye gitmiflti. Hüseyin o s ralar SSCB Yazarlar Birli i Sekreteri idi. Türkiye den Moskova ya döndü ünde kald Moskva Oteli nde ziyaret ettim. Odaya girdi imde Naz m n çok dertli flekilde oturdu unu gördüm. Naz m, Hüseyin in getirdi i Türkçe kitap, gazete ve dergilere bak yor, inceliyor ve neredeyse a lamak istiyordu. Hüseyin, Çingiz Hüseyinov Türkiye den izlenimlerini aktar rken Naz m n memleket hasretiyle azap çekti ini hissediyordum. Gözleri dolmufltu. Hüseyin e bir kaç gazete, dergi ve kitap vermesini rica etti. Hüseyin ise 'Naz m benim Bakü ye kadar yolculu umda bunlara göz atmam laz m. Daha sonra ulaflt r r m sana' demesi flairi daha da üzdü. Naz m Anadolu hasreti öldürdü. diyerek an lar n paylaflt. MOSKOVA DA NAZIM MÜZES KURUL- MALI Naz m n mezar n n Türkiye ye götürülmesine karfl ç kt n ifade eden Azeri yazar, Naz m UNESCO korumas alt nda dünyaca ünlü Novodeviçiye Mezarl nda en gözle görünen yerde yat yor. Burada Rusya n n ünlü bilim adam, sanat ve siyasi isimlerin mezar var. Mezarl k art k tarihi eser ve müze. Peki neden o zaman Naz m buradan ç karmak istiyoruz. Moskova ya gelen yabanc turistler zaman zaman Novodeviçye Mezarl n ziyaret eder. Tan nmas aç s ndan Naz m n mezar n n böyle bir yerde olmas n n önemi büyük. Naz m art k mezar nda rahat b rakmak laz m. Ben flairin mezar bafl nda an t n n yap lmas n öneriyorum. dedi. Naz m Hikmet'in Moskova da müzesinin kurulmas n destekledi ini kaydeden Hüseyinov, Bu iflle efli Vera Tulyakova zaman nda meflgul olmal yd. SSCB Yazarlar Birli i ne ba l Sovyet yazar Konstantin Simonov'un baflkanl nda Naz m n eserlerini araflt rmak için bir komisyon kurulmufltu. Bu komisyon üyelerinden bugün kimin sa kal p kalmad n araflt rmak laz m. Onlar n yard m yla Moskova da Naz m Hikmet müzesi kurmal y z. ça r s nda bulundu. (CHA) Ça dafl Irak Türkmen edebiyat nda Serbest fliir geç bafllam flsa da ama iyi ve baflar l ürünler elde edebilmifltir y llar nda ilk serbest fliir Abdulhalik Bayatl ile Türkmen fliirinin kad n sesi olan Nesrin Erbil taraf ndan yaz lm flt r. Daha sonra bunlar n izinde bir tak m flair ve ça dafl Türkmen edebiyatç lar bu kervan seve seve sürdürmüfllerdir. Onlardan: Bendero lu, Kahtan Hürmüzlü, Mehmet Ömer Kazanc, Remzi Çavufl, Nusret Merdan, smet Özcan, fiemsettin Küzeci, Fevzi Ekrem Terzi ve Kad n flairlerden; Münevver Molla Hassun, Kadriye Ziya, Süphiye Halil Zeki Nesrin Erbil den Unut bafll kl fliiri: Yeni bir fliir isteme benden Bütün m sralar m tükendi Aln mda esrarengiz ülkelerin yazg s Arzular yol yol kurumufl içimde Köfle bafllar nda kalm fl gülüflmelerimiz Yeni bir fliir isteme benden Üzüleceksin Art k unut baflka ne varsa Ayr kadehlerde bafll yor örenlerimiz Ç l k ç l k büyüyecek sessizlik avuçlar mda Kadeh kenarlar nda dönecek bafllar m z Düflüneceksin Kaybolacaks n akflams z sokaklar içinde Yar m yamalak bir günefl yoluna ç kacak Yaln zl k zonklayacak kulaklar nda Avuçlar bofllukta kalacak Üflüyeceksin. Remiz Çavufl Pembe Dufl fliirinde flöyle diyor: Yeni bir flafak daha, Do sun diye: Özlemler s ralan r Günlerin tellerinde Yeni bir flafak Ufukta görünmeyince Sözler, Yalvar fl, Umutlar.. Deniz dalgalar gibi Parçalan r geceler k y s nda. smet Özcan ise Papatyam fliirinde iç duygular n aç kl yor; Papatya.. Papatya Yüz yerinden vurulmufl Sonra gülen papatya Bende bilirim KERKÜK MEKTUBU Dr.fiemsettin KÜZEC Irak Türkmen edebiyat nda serbest fliir U urlu bir rüzgârd r Ömrün ilkbahar Aflk da ndan eser ya. Yüre inde flark lar var Denizy ld zlar kadar Kanad nda, Yedi renkten örülmüfl S cak ve genifl bir merhaba Dünyay okflar gibi Süt mavisi gözlerinde Pul pul gümüflsü ya murlar Gecenin kömürleflen ba r na Boncuk boncuk düfler ya. Papatya.. Papatya Kalbi bin bir közle y kanm fl Yine seven papatya Ben de bilirim fiafa n nikab düflerken Çalkalan r yerin dol yata Yaflam kokar yaylalar Nas l ki Olur bir kiflneme Al rsa yaban k sra Öylesine flahlan r Kocaman dallar n flehveti Ya flehrimin gurur dolu kufllar!!? Ne de güzel götürürler Özgürlü ün pembe tülünü Götürürken Nice horyat yakarlar K r çiçekleri üstüne Papatyam Benim de bir horyat m var Öz üstüme yazm flam: Xara baxar Gül solsa xara baxar Meni bir namert vurup Al kan m xarap axar Türkmen huylu papatyam Günler sa r rmakt r Duymaz insan sesini Ak fl nda bellenmifl b çaklar var Sar s n, Yeflilini biçer ya Ey deryalar kadar derin Sürmesi slak Badem gözlüm papatyam Bendeniz; fiemsettin Küzeci, hislerimi bu flekilde ya fliire yans t yorum: Sevgi stersen A lat beni stersen de Güldür Yurdumu Sevdi ime Yurdumda beni Öldür! Bizim lde Bizim ilde Her ac y Çekmek Gerek... lac n Düflünmek. Katlanmayan Dara ac n Düflünmeli Bizim ilde, Bizim ilde. Bizden De il ''Günefli'' steyen Uykudan Uyanmal d r... Milletini Omzunda Tafl yan Her zorlu a Dayanmal d r... Bu istekleri Gerçeklefltiren Çilelere, ac lara Katlanmal d r... Katlanmazsa Bizden de il! Sezgin Soru nsan, nsan Öldürebilir Ama... nsan, nsana Can Verebilir mi? Biz Biz Günefl De iliz Günefli Görmeye Gelmifliz Ölmeden Önce. Ey Özgürlük Pahal s n Her fleyden Gözümde Yaflars n Yolunu Kimse Çeviremez S n rlar Aflars n.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı