istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _' ÇEK-SENET ... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET ... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _' ÇEK-SENET..... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL 13 ŞUBAT 1990

3

4 içindekiler ÖN SÖZ Sayfa No. AÇIŞ KONUŞMALARI Atalay Şahinoğlu...:... 7 Arif Yüksel PANEL. Prof. Dr.. Seza Reisoğlu Vahit Özbayer... ; Doç. Dr. Sami Selçuk Prof. Dr. Ömer Teaman Süleyman Atilla Uğur... ~...,... :.. 55 Prof. Dr. Saim Üstündağ TARTIŞMA

5

6 ÖN SÖZ Bilindiği gibi Odamız, ekonomik hayatımızı yakından ilgilendiren güncel konularda tartışma ortamı açarak, sağlıklı araştırmalar yapılması ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Çek ve senet konusunda ortaya çıkan sorunlar ekonomik gündemde ön sıralardaki yerini korumaktadır. Karşılıksız çekierin ve protestolu senetierin Otlağan sayıimaya başlaması ticaret düzenini tehdit eder hale gelirken, diğer yandan sorun sürüp giden enflasyon ile de körüklenmektedir. Çek, senet kullanımının çeşitli yönleri ile ele alınarak, sorunları~. ilgili çözüm önerileri getirmek amacıyla Odamız "Çek-Senet Sorunları ve Çözüm Onerileri" konulu bir panel düzenlemiştir. Panelde. yapılan konuşmaların ve tartışmaların yer aldığı bu kitabı, sorunların çözümüne yardımcı olması dileğiyle üyelerimizin ve ilgililerin yararlanmasına sunuyoruz. Genel Sekreter Prof. Dr. i smail özaslan

7

8 istanbul TiCARET ODASI YÖNETiM KURULU BAŞKANVEKiLi ATALAY ŞAHiNOGLU'NUN AÇIŞ KONUŞMASI J3yın bakanım, Adalet Bakanlığı'nın sayın temsijcileri, değerli hukukçularımız, sayın konuklar ve basın mensupları, Ticaret hayatımızda önemli bir konu olan karşılıksız çekler ve senet protestolarındaki artışın yol açtığı problemler, bu seminerimizin konusunu teşkil etmektedir. Hatırlanacağı üzere bundan bir süre önce karşılıksız çek meselesi gündemde idi. Bankalar tarafından çek karnelerinin kullandırılmasında hassas davranılmamasının da etkisiyle karşılığı bulunmayan ve ödenemeyen çekler ticari hayatta büyük sıkıntı ve aksamalara neden. olmuştu Mart'ında çıkarılan 3167 sayılı kanunla çek kullanımına yeni bir.düzenleme getirilmiş ve karşılığı olmadan keşide edilen çekler için müeyyideler ağırlaştırılmıştı. Bir süre için hafiflemjş görünen karşılıksız çek sorunu son yıllarda, senet yerine vadeli çek kullanı rı. ı uygulamasının artması ve yasal önlemlere rağmen karşılıksız çek kullanımının çoğalmasıyla yeniden canlanmış görünmektedir. Ticaret Kanunu'ndaki tanıma aykırı olan vadeli çek ibraziarına karşı bankaların davranışlarını katılaştırmaları bu ters uygulamayı frenleyecek çarelerden biri gibi görünmektedir. Finansman sıkıntısı çeken ve ödeme güçlükleri yaşıyan ticaret sektöründe en büyük problem, alacağın tahsil edilernemesi ve tüccarların devamlı olarak bu tehlikenin baskısı altında bulunmasıdır. Bu sebeple karşılıksız çek dışında senetierin ödenmarnesi ve protesto olması ve daha kötüsü protestonun yaygınlaşarak olağan bir hadise sayıımaya başlanması, ticaret düzeni ve gelenekleri bakımından büyük bir tehdit. oluşturmaktadır. _ Usulüne uygun tanzim edilmiş olan bir ticari senet, bilindiği gibi bir çeşit ödeme vasıtasıdır. Diğer bir ifade ile Merkez Bankası' tarafından çıkarılan banknota benzer şekilde tedavül etme kabiliyetine sahiptir. Bunun tabii bir sonucu olarak ticari senetierin itibarının korunması ve vadesinde ödeneceğine dair herhangi bir şüpheye yer bırakılmaması gerekir. Bu sebepten do-. layı senet bir itibar müessesesi kabul edilmiş ve protesto keyfiyeti keşidecinin ticari itibarı na gölge düşüren ve kaçınılması gereken bir olay telakki edilmiştir. Halbuki son yıllarda bu kavramlar zayıflamış görünmekte ve protesto olan senet adet ve değerinde büyük artışlar meydali'a gelmektedir yılında sadece istanbul'da protesto olan senet adedi 648 bin gibi buyük bir rakama ulaşmış iken 1987 yılında bu sayı 841 bin'e, 1988'de ise 870 bin'e yükselmiştir. Senetierin toplam neminal değeri ise enflasyonun da e'kisiyle daha büyük oranda artmış, 1986'da 414 milyar TL' dan 1987'de 569 milyara, 1988'de ise 950 milyara yükselmiştir. 7

9 Elimizde geçen yıla yani 1989'a ait 1 O aylık rakamlar mevcut olup buna göre protestolu senet sayısında bir miktar azalma varsa da yılın ilk 1 O ayında protestoların neminal değer toplamı1 trilyon lirayı aşarak 1066 milyar TL'nı bulmuştur. Protestolu senetierin eriştiği bu düzey ticari işlemlerin düzenini tehdit. eder mahiyettedir ve önlenmesi gerekir. Bu konuda muhakkak ki alınabilecek çeşitli tedbirler vardır. Evvela, Ticaret Kanunu'muzdaki tarife göre kıymetli evrak sayılan senetlerin bu vasfı korunmalıdır. Diğer bir ifade ile, ekonomide para benzeri olarak adlandırılan ve ticari. usullere uyulmak şartıyla tedavül eden bu evrakın basılması ve ihzar yetkisi, çekler için de geçerli olduğu üzere, bir disiplin altına alınmah, böylece sorumsuz kişilerin senet kullanması bir dereceye kadar önlenmelidir. ikinci olarak karşılıksız çıkan senetierin mueyyidesi yeterli ve caydırıcı bir düzeye çıkarılmalıdır. Ancak bu cezanın ölçüsü ticari hayatın akışını en _gelleyici bir boyuta ulaşmamalı ve bu bakımdan iyi bir denge kurulabilmelidir. Konu bu yönü itibariyle sanırım ticaret hukukunun yanısıra Türk ceza kanunlarının kapsamı içine uzanmaktadır. Meseleye bir başka açıdan bakarsak gerek vadeli ve karşılıksız çek, gerekse protestolu senetierin genel ekonomik şartlarla bağıntılı olarak geliştiği söylenebilir. Enflasyon dolayısıyla faiz oranlarının yüksek oluşu, diğer taraftan ödenmeyen senetler üzerinden gecikme faizinin, belirli bir süre alan prosedürlerden sonra başlaması, borçlu lehine bir faizsiz dönem, böylece dalaylı bir kazanç imkanı sağlamaktadır. Kredi faizlerinin yüksekliği, protesto riskini göze alanların sayısını artırmaktadır. Ekonomik şartlar normale döndüğü ve faiz oranları düştüğü takdirde bu teşvik ortadan kalkacak, çek ve senet karşılıklarının ödenmemesi bu derece avantajlı olmaktan çıkacaktır. Ticari hayatı doğrudan tehdit eden bu önemli konunun halli için Ticaret Odamız elinden gelen girişimlerde bulunmaktadır. Bundan iki yıl kadar önce 1988 Nisan'ında protestolu senetler sorununun çözümü için bir seminer düzenlenmiş ve sayın Adalet Bakanı'mızla değerli hukukçularımızın ve Yargıtay üyelerimizden bazılarının kat~dığı bir seminerde kıymetli öneriler ve fikirler ortaya çıkmıştı. Hatırladığım kadarıyla ihbar mekanizmasının iyi düzenlenmesiyle gereksiz protestoların önlenmesi hususu üzerinde de durulmuştu. Ancak o zamandan bu yana, mevzuat bakımından kayda değer bir değişiklik henüz getirilememiştir. Bu semineri m izde karşılıksız çek ve protestolu senet sorunları birarada ele alınacaktır. Çalışmalarımızın elde edilecek sonuçlar ve ön~rilerin uygulamaya aktarılması bakımından bir önceki seminerden daha verimli olması dileğiyle Sayın Adalet Bakanlığı Müsteşarı'na ve Adalet Bakanlığı'nın sayın temsilcilerine ve değerli hukukçularımıza hoş geldiniz der, hepinizi saygı ile selamlarım. 8

10 ADALET BAKANLIGI MÜSTEŞARI ARiF YÜKSEL'iN AÇIŞ KONUŞMASI Sayın Konuklar, Basının ve TAT'nin Sayın Temsilcileri Değerli Hukukçular istanbul Ticaret Odası tarafından "Çek ve senetlerde uygulamada karşılaşılan sorunlar, alınması gereken tedbirler ve hukuki düzenleme" konulu bir panel düzenlenmesi bizleri memnun ve sunuş konuşmasının Bakanlığımıza tevdi edilmiş olması da son derece mütehassıs etmiştir. Ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan çek ve senetlerin, ekonomik hayattaki değişme ve gelişmelere paralel olarak ülkemizde de giderek yaygınlaşan bir uygulama alanı bulunduğu hepimizin bildiği bir gerçektir. Malum oldu.~u üzere senetiere ilişkin hükümler esas olarak Türk Ticaret Kanunu'nun Uçüncü Kitabı'nda yer almakla beraber, diğer kanunlarımızda da senetiere dair hüküm ve düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin mevzuatı incelediğimizde; Türk Ticaret Kanunu'nda, hisse senetleri, tahviller, poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant, taşıma senedi, konişmento, deniz ödüncü senedi, sigorta poliçesine, Türk Medeni Kanunu'nda ipotekli borç senedi, irad senedi, gayrimenkol karşılığı olarak ihraç edilen senetler, rehinli tahvilata, icra ve iflas Kanunu'muzda, çek, paliçe ve emre yazılı senetlerle ilgili özel t~kip usullerine, Harçlar Kanunu ile Damga Vergiı;;i Kanunu'nda ticari senetlere; ilişkin hükümlerin bulunduğunu görmekteyiz. Ayrıca, 29 Şubat 1984 tarih ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunla gelir ortaklığı senedi ile kamu i.ktisadi teşebbüsleri ile bunlara ait tesisiere ilakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak hisse senetleri de ekonomik hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Senetiere dair hükümlere Türk Ceza Kanunu'nda da yer verilmiş, bu kanunun 343 üncü maddesinde ve 349 uncu maddesinin ikinci fıkrasında emre ve hamile yazılı senetlerle emtiayı temsil eden senetlerdeki sahtekarlık, resmi evrakta sahtekarlık hükmünde düzenlenmiş ve cezalandırılmış 509 uncu maddesinde de beyaza imzanın kötüye kullanılması tecziye olunmuştur. Yukarıda be;ılirttiğim kanunlarımızdaki hükümlerden başka, Tapu Sicili Nizamnamesinde de ipoteku borç senetleri, irad senetleri ve gayrimenkol karşılık olarak çıkarılan senetlerle ilgili hükümler mevcut bulunmaktadır. Senetler içinde, iktisadi hayatın en uygun ödeme araçlarından biri olan - çekiere bilahare temas olunmak üzere, konuşmamın bu bölümünde diğer senetlerle ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan sıkıntılar ve bunların giderilmesi için Bakanlığımıza önerilen çözüm yollarına değinmek istiyorum. 9

11 Hisse senedinin hamiline yazılı olmasından doğan sorunlar: Bilindiği gibi hisse senetlerinin hamiline yazılı olması, özellikle çok ortaklı halka açık şirketlerde ortak sayısının belirlenmesi, genel kurul toplantılarında gerekli duyuruların yapılması, kar payının dağıtılması gibi konularda sorunlar yarattığı ndan, buna çözüm olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde değişiklik yapmak suretiyle, Bakanlar Kurulu'na yetki verilerek, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu'na göre hisse senetleri halka arz olunan veya olunmuş sayılan anonim ortaklıkların.hisse senetlerinin nama yazılı olarak düzenlenmesi önerilmektedir. Öneride ayrıca, bu şekilde düzenleme yapılmadan evvel nama yazılı hisse senetlerinin ikinci el piyasadasirkülasyonu açısından ortaya çıkaracağı sakıncaları gidermek üzere, problemi çözecek bir "takas kurumu ile merkezi saklama sisteminin" oluşturulmasi lüzumuna da değinilmektedir. Bu ôn~riyi tamamlayıcı olarak da Türk Ticaret Kanunu'ndaki nama yazılı hisse senetlerinin devirlerini engelleyici hükmün kaldırılması için 418 inci maddede buna uygun değişikliğin yapılması keza ileri sürülmektedir. Senedi ibraz keyfiyeti: Türk Ticaret Kanunu'nun 603 üncü maddesinde yer alan, senedin borçluya ikametgahında ibraz keyfiyeti tatbikatta güçlükler arzettiğinden, bu nev' i senetierin ödenmesi için bankaların borçluya gönderdiği ihbarnarnelerin ibraz mahiyetinde sayılması şeklinde maddenin yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. Zamanaşımı meselesi: Türk Ticaret Kanunu'nun 644 üncü maddesine göre dava açılması durumunda uygulanacak zamanaşımının ne olacağı hususu doktrin ve uygulamada tartışmalı olduğundan bu maddenin tereddütlere, tartışmalara son verecek şekilde yeniden düzenlenmesi teklif edilmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 661 inci maddesinde keşideci dışındaki avalist, ciranta gibi diğer müracaat borçlularının sorumlulukları yönünden zamanaşımı süres~nin aynen keşidecinin tabi bulunduğu zamanaşımı süresine çıkartılması suretiyle, iyi niyetli son hamilin çok kısa olan bu süreden dolayı hak kaybının önlenmesinin yerinde olacağı önerilmektedir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 662 nci maddesi ile Borçlar Kanunu' nun 133 üncü maddesinde yer alan zamanaşımını kesen sebepler bakımından paralellik sağlanarak ikrarın 662 nci maddeye ve ihbarın da Borçlar Kanunu'nun 133 üncü maddesine ilavesi ileri sürülmektedir. Kambiyo Senetlerine mahsus takip usulü: Diğer taraftan, kambiyo senetlerine mahsus takip usulünde en çok kötüye kullanılan, takibin durması:na ve borçlunun zaman kazanmasına sebep olan imza in karı meselesine icra ve ifla~ Kanunu'nda tarih ve

12 Büyük sayılı Kanunla yapılan değişiklikle çözüm getirilmiş, imza inkarının icra dairesine değil, doğrudan icra tetkik merciineyapılması ve bu itirazırı satıştan başka takibi durdurmaması esası hükme bağlanmıştır. Menkul kıymetierde işlenecek sahtecilik suçları: Sermaye piyasasının gelişmesinde, sermaye piyasası araçlarının etkinliği ve önemi büyüktür. Menkul kıymetler, sermaye piyasası araçlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu araçlarda işlenecek sahtecilik suçlarının sermaye piyasasının temelinde yatan güveni sarsacağı muhakkak bulunduğundan, bunların da Türk Ceza Kanunu'nun uygulanmasında resmi varaka hükmünde sayılması suretiyle, yapılacak sahtekarl ıkiarın resmi evrakta sahtecilik hükümlerine tabi kılınmasının yerinde olacağı mütalaa edilerek, Türk Ceza Kanunu Öntasarısında Türk Ceza Kanunu'nun 349 uncu maddesine tek~_bül eden 276 ncı maddesinde buna imkan veren düzenleme getirilmiştir. Ontasarıdaki bu düzenlemenin öntasarının kanuniaşması beklenmeksizin, 349 uncu maddede değişiklik yapılarak sağlanması konusu da öneriler arasında bulunmaktadır. Çekle yapılan ödemeler konusu: Malum olduğu üzere kambiyo senedi olan çek, ortak bir değer ölçüsü ve değişim aracı olan paranın bu görevini yerine getirmesine yardım ederek ekonomik etkinliğin artmasına yol açmış ve kullananlar ile bankalar ve ülke ekonomisi açısından önemli faydalar sağlamıştır. Çekler yönünden en önemli mesele, karşılıksız çek keşide edilmesi halinde keşidecinin cezalandırılması ve çek hamillerinin korunması huısusudur. Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 695 inci maddesinde karşılıksız çek failinin mali yönden sorumluluğu düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak karşılıksız çek keşide edenleri cezalandıran bir hüküm mevzuatımızda bulunmadığından ve Türkiye C Millet Meclisi'nin taihli tefsir kararında karşılıksız çek keşide etmenin Ceza Kanunu'ndaki dolandırıcılık suçuna tekabül ettiği belirlendiğinden mahkemelerce bir süre bu tefsir kararı doğrultusunda uygulama yapılmıştır. Ancak karşılıksız çek keşide edenler için Türk Ceza Kanunu'nun 503 üncü maddesinin uygulanmasının meseleye yeterli çözüm getirmemesi ve açılan davaların çok defa beraatle sonuçlanması üzerine başka çözüm yolları ararı m ış ve gerek keşideci gerek banka vet gerekse harnil yönünden sağlıklı bir düzenlemenin müstakil bir Kanunda yapılabileceği görüşüne uyularak, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunla konuya ilişkin yeni düzenleme ve hükümler getirilmiştir. Bu Kanunda, çek keşide edenler ile bankalara mükellefiyetler getirilmekte, karşılıksız çek keşide etmek fiili etkili ve caydırıcı müeyyidelere bağlanmakta ve çek hamillerinin korunması yönünden yeni esaslar vazedilnıektedir. Bu Kanunun çıkmasından sonra Türk Ceza Kanunu'nun 503 üncü maddesine göre açılan dava sayısında önemli ölçüde bir azalma olduğu müşahade olunmuştur. Aşağıdaki istatistiki bilgiler de bu hususu teyid eyleımektedir. 11

13 T.C.K.nun 503 üncü maddesine göre açılan dava adedi Yıllar Dava sayısı Ancak bu rakamlar içinde karşılıksız çek dışındaki diğer dolandırıcılık hallerinden dolayı açılan davalar da yer almaktadır. Buna mukabil 3167 sayılı kanuna göre açılan dava adedinde yıllar itibariyle büyük artış görülmüştür. Yıllar Dava sayısı sayılı Kanunun zaman içinde uygulanması ile ilgili olarak bir takım problemlerin, sıkıntıların ortaya çıktığı, bazı hükümlerinin yetersiz olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalındığı görülmüştür.. Türkiye Bankalar Birliği Bakanlığımıza gönderdiği bir yazıda müşteriye çek verilmesi işlemlerinin müşteriler için caydırıcı etki yaratan bazı formalitelerden arındırılması gerektiğini bildirmiştir. BaKanlığımızca, 3167 sayılı kanunun uygulamada görülen aksayan yönlerinin ve bunların giderilmesi için gerekli önerilerin neler olduğu hususunda ülkemizin ticart faaliyetleri en yoğun olan büyük illerimizin Başsavcılıkları na, Ticaret Mahkemeleri,!cra Tetkik Merpii Hakimlikleri ve Asliye Ceza Hakimlerinin konuya ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istenerek bu hususta gerekli bilgi ve öneriler toplanmış bulunmaktadır. Şimdi sizlere bu önerileri arz ve izaha çalışacağım: 1- Cumhuriyet Başsavcılıklarmdan alınan öneriler: 1) Çok mahdut sayıda olmakla beraber, en sert öneri Kanunun yürürlükten kaldırılarak, karşılıksız çek keşide etmenin suç olmaktan çıkarılması ve eski uygulamanın avdetinin sağlanması, 2) Bu konudaki diğer bir öneri Kanunun 16 ncı maddesindeki davaların şahsi dava haline dönüştürülmesini sağlayacak düzenlemenin yapılması, 3) Kanunun asıl amacı çek hamillerinin korunması olduğuna göre, karşılıksız çek keşide eden kişinin mahkumiyeti kesinleştikten sonra da, feragatın hükümden sonra dahi makbul olacağı ve bu halde hükmü n icrasından 12

14 ve cezanın neticelerinden sartınazar olunması şeklinde düzenleme yapılması, 4) Çeki veren bankalara biraz daha fazla sorumluluk getirilme1si, çekierin kullanım sahasının gibi önerilerdir. daraltılması, ll- Merkez Bankası'nca yapılan öneriler: 1) 3167 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, karşılıksız çek keşide eden hesap sahipleri hakkında bankaların savcıilk Iara yaptıkları ihbarları, kişilerin açık kimlik ve adres tesbitinin yapılamaması nedeniyle sonuçsuz kalması, davaların açılmasını önlediğinden bu sakıncayı ortadan kaldırmak amacıyla bankalara müşterilerden açık kimlik ve adreslerinin tesbiti için nüfus kayıt örnekleri, ikametgah tezkereleri veya ticaret sici-' li kayıtlarını alma zorunluluğu getirilmesi, 2) ibrazında karşılıksız kalan çek için m uhatap bankaca 1 O uncu madde gereğince hamile yapılan ödeme sonucunda, çekin hamiline iadesi konusunda uygulamadaki tereddütlere açıklık getirilmek amacıyla, 3167 sayılı kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, kısmen ödeme yapan muhatap bankanın çeki hamiline iadesinin öngörülmesi ve bu durumlarda yapılan ödemelerin çekin fotokopisi üzerine hamilin ödeme beyanı, tarih ve imzasının alınması, bunun muhatap banka yetkili memurlarınca tarih ve imza atılması suretiyle ispatlanabilmesi hususunun sağlanması, 3) ihtar mektuplarının uygulamadaki işlerliğinin hızlandırılması amacıyla 3167 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, muhatap bankaca karşılıksız çek keşide eden hesap sahibine çıkartılması gereken ihtar mektubunun ibraz tarihini izleyen bir iş günü içerisinde gönderilmesinin sağlanması, 4) 3167 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, çek bedelinin 1 O uncu madde uyarınca bankaca ödenmesi gereken limitin altında olması ve hamile çek tutarının tamamen ödenmesi durumunda, hamilin herhangi bir zararı söz konusu olamayacağından muhatap bankaca ödenmiş çek için keşideci tarafından çek tutarının gecikme faizi ile birlikte bankaya ödenmesi suretiyle düzeltme hakkının kullandırılması ve ayrıca % 1 O tazminat ödenmemesinin sağlanması, 5) Karşılıksız veya yeterli karşılığı bulunmayan çek keşidesi halinde, bankanın mesul olduğu miktarın belirlenmesinde, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan "Toptan Eşya Fiyatları Yıllık indeksi" yerine Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından yayınlanan indeksierin göz önünde bulundurulmasının daha uygun olacağı ileri sürülerek, bunu sağlayacak şekilde 3167 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde de~lişiklik yapılması, 6) Hesap sahibine yapılan ihtar konusu ile ilgili olarak Kanunun 12 nci maddesinin uygulanmasında, uygulamada çıkan tereddütlerin giderilmesi 13

15 amacıyla, bu maddede yapılacak değişiklikle hesap sahibinin hesap açılırken bildirdiği adreste bulunmaması halinde dahi tabligatın yapılmış sayılması, 7) 3167 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçerli bir sebebe dayanmaksızın çek karnelerini vermeyenierin ilgili banka tarafından bildirilmesi öngörülmüşken; daha ağır bir cezayı gerektir.en çek keşide etme. yasağı süresi içinde çek keşide edenlerin bildirilmesine ilişkin bir hüküm yer almadığından bunu sağlayacak değişikliğin yapılması, 8) 3167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde çek bastırabitecek kuruluşlar dışında çek karnesi basan veya bastıranlar hakkında uygulanması hükme bağlanan Türk Ceza Kanunu'nun 323 üncü maddesine göre ceza verilebilmesi için tüm unsurların aranılıp aranmayacağı konusundaki tereddütterin giderilmesini sağlayacak değişikliğin yapılması, 9) Kanunun bankaların genel mesuliyetini belirleyen 2 nci maddesi ile 1 O uncu maddesinde yer alan ödeme yükümlülüğü ne ve çek hesabı sahiplerinden alınacak bir miktar paranın banka adına bloke edilmesi uygulamasına ilişkin yasaklamaya aykırı davranışlar için cezai müeyyide getirilmesini sağlayacak düzenlemenin yapılması, 1 O) Kanunun 16 ncı maddesine göre ceza mahkemesince verilen çek hesabı açma ve çek keşide etme yasağının ceza hukukunda niteliği tartışma konusu olmuş, bu nedenle yasaklama süresinin başlaması, tecil edilip edilemeyeceği, asıl ceza tecil edilmişse yasağın hangi tarihten itibaren başlayacağı, yasaktan indirim ve mahsup yapılıp yapılamayacağı konusunda Kanundaki boşluğun giderilmesi ve aynı borç için verilmiş olsa bile, bir suç işleme. kararının icrası cümlesinden olmak üzere birden fazla çek keşidesinin müteselsil suç sayılması ve bu durumda yasaklama kararlarının da birbirine eklenmek suretiyle karar altına alınması hususuna açıklık getirilmesi amacıyla bu maddede değişiklik yapılması, 11) Kötü niyetli bazı keşidecilerin, 3167 sayılı Kanunla getirilen düzelt-. me işlemlerinden kaçınmak ve diğer müeyyidelerden kurtulmak amacıyla, genellikle keşide tarihi veya keşide yeri eksik unsurlu çek keşide etmek suretiyle,hamilleri zarara uğrattıkları görüldüğü nden, sadece keşide yeri veya keşide tarihi ya da iki unsurun birlikte eksik bırakıldığ: bir çek keşide edenlere de 16 ncı maddedeki cezai müeyyidelerin uygulanması suretiyle, kötüniyetli davranışların.önlenmesi ve esasen geçerli bir şekilde çek keşide ederek hamile verme yükümlülüğünde olan keşidecilerin bu hususta daha dikkatli davranmasını sağlayacak bir maddenin Kanuna eklenmesi, 12) Türk Ticaret Kanunu'our. 694 üncü.maddesi uyarınca, TQrkiye'de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak bir banka gösterilebilir ve diğer bir kimse üzerine çekilen çek havale hükmünde sayılmaktadır. Ancak, bazı kişilerjn, bankalardan başkaları üzerine keşide edilmiş çek adı ve görünümü altında belgeler vererek hamili zarara uğrattıkları görülmektedir sayılı kanun hükümlerinin tatbik edilmediği bu tür belgelerin önlerimasini tem inen müeyyide getirilmesi amacıyla Kanuna bir madde eklenmesi, 14

16 13) Karşılıksız çek keşide edenler hakkında ikame edilen ceza davasına harnilerin müdahale ederek, çeki n karşılıksız kalan kısmını yüzde on tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte talep etme imkanı tanıma!< suretiyle hamillerin alacağını bir an önce tahsil edebilmesini sağlayacak bir maddenin Kanuna eklenmesi, 14) 3167 Sayılı Kanuna göre, karşılıksız çek keşide eden keşideci, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme yapmadığı takdirde 16 ncı madde hükümlerine göre cezalandırılmaktadır. Ancak uygulamada, 8 nci maddede öngörülen süre geçtikten sonra ve belirtilen şeklin dışında da ödeme yapıldığı görüldüğünden, bu durumun ispatı halinde keşideciye hürriyeti bağlayı-. cı ceza verilmemesi, ödemelerin düzenli bir şekilde yapılmasının temini amacıyla da, sadece yasaklama kararı verilmesini sağlayacak bir maddenin Kanuna eklenmesi, 15) Uygulamada suçun işlendiği yer konusunda tereddüt doğduğu ndan, zamari kaybına neden olunmaması ve işlemlerin bir an önce sonuçlandırılmasını teminen, teorik ilkelere ve pratik ihtiyaçlara uygun olarak, çekin, hem keşide yeri hem de ödeme yerinde bulunan mahkemenin yetkili kılınmasını sağlayacak bir maddenin Kanuna eklenmesi, 16) Uygulamada tereddütlerin giderilmesi amacıyla, yabancıı para üzerinden düzenlenen çekierin bankaya ibrazında kısmen veyatamamen karşılıksız kaldığının tesbit edilmesi durumunda da 3167 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak bir maddenin Kanuna eklenmesi, önerilmektedir. Öğretide ise, 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında getiritmiş olan mekanizmanın ceza hukukunun temel ilkeleri ile çeliştiği, eğer bu hükmün düzeltilmesi isteniyor ise, suçla ihlal edilen ve cezayla korunan kamusal yarar bir tarafa bırakılarak suçun takibinin şi kayete bağlı kılınması veya kamu-. sal yarar korunacak ise, suçun takibinin şikayete bağlı suç olmaktan çıkarılması, zararın tazmininin fiilin cezalandırılması şartı haline getirilmesi, Diğer taraftan, 3167 sayılı Kanunun Türk Ticaret Kanunu'ndan ayrı olarak çeke bir biçim getirdiği ve buna göre çekierin banka marifetiyle basılacağı ve bu suretle tedavüle çıkarılabileceği hükme bağlanmış olduğundan bahisle bu durumda bu Kanundaki şartlara uymayan ancak Türk Ticaret Kanunu'nun aradığı bütün şartları gerçekleştiren bir belgenin 16 ncı maddede sağlanan cezai himayeden yararlan ıp yararlanamayacağı hususuna Kanunda açıklık getirilmesi, gibi öneriler ileri sürülmektedir. Halen, Bakanlığımızca 3167 sayılı Kanunun uygulanmasında ~ıörülen aksaklı k ve sıkıntıların giderilmesi için gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla Kanun Tasarısı hazırlama çalışmalarına başlanılmış bulunmaktadır. Bu hususta, panele iştirak eden ve tebliğ sunacak olan değerli konuşmacıların ve siz değerli konukların yararlı ve aydınlatıcı fikirlerinden geniş istifade imkanı bulacağız. Ayrıca panelin sonunda ortaya çıkacak olan değerli görüşler de Bakanlığımızca yürütülmekte olan çalışmalara ışık tutacaktır. 15

17 Sözlerime son verirken, paneli düzenleyen istanbul Ticaret Odası sayın yetkililerine şahsım ve Bakanlığım adına teşekkürler eder, hepinize saygılar sunarı m. 16

18 PANEL BAŞKAN: Prof. Dr. Re ha Poroy i.ü. Hukuk Fakültesi. PANELiSTLER: Prof. Dr. Seza Reisoğlu Bankalar Birliği - Vahit Özbayer Merkez Bankası Bankacılık Gen-el Müdür Yardımcısı -Doç. Dr. Sami Selçuk Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi. -Prof. Dr. Ömer Teoman i.ü. Hukuk Fakültesi Kara Ticareti Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi - Süleyman Atilla Uğur i.t.o. Meclis Üyesi. -Prof. Dr. Saim Üstündağ i.ü. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve icra iflas Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı.

19

20 PROF. DR. SEZA REiSOGLU -BANKALAR BiRLiGi- Sayın konuklar, çek ülkemizde bildiğiniz gibi esas itibariyle Ticaret Kanunu'nda düze'nlenmiş bir konudur. Daha sonra çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında 3167 sayılı Kanun Ticaret Kanunu'nu tamamlayıcı nitelikte yürürlüğe girmiştir. Çekle ilgili gerek Ticaret Kanunu'nda gerekse çek yasası dediğimiz 3167 sayılı yasada pek çok sorun vardır. Bu sorunlarıri bir kısmı uygulamada mahkeme kararlarıyla, banka uygulamalarıyle bir çözüme kavuşturulmuştur. Bir kısmı ise, sorun olmakta devam etmektedir ve yasal değişiklikleri gerekli kılmaktadır. Sayın Müsteşar bu konuda önerileri açıkladılar. Çalışmalardan söz ettiler. Ben ilk konuşmayı yaptığım için esas itibariyle, çek yasasının hükümlerine ana hatlarıyla değinmek istiyorum. Ticaret Kanunu dediğim gibi çeki esas itibariyle düzenleyen yasadır. Bugün tüm hükümleriyle yürürlüktedir. Sadece çek yasası hükümleri bir iki noktada Ticaret Kanunu hükümlerinden farklılık göstermekte ve ilave hükümler getirmektedir. Çek yasası bankaları. ve Merkez Bankası'nı devreye sokmuş, ayrıca ceza hükümleri getirmiş bulunmaktadır. Çekin sadece Ticaret Kanunu'nda düzenlendiği dönemde büyük sorun, karşılıksız çek çekenlerin nasıl cezalandırılacağı idi. Sayın Müsteşar da bilgi aktardılar. O dönemde dolandırıcılık hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir yorum kararından da yararlanılarak uygulanıyor idi. Ama bir süre sonra bu hükümler uygulanamaz hale geldi. Çünkü vadeli çekler, ilerki tarihli çekler yaygın bir hal aldı ve Yargıtay burada hamilin çeki n keşide edildiği tarihte çek karşılığı olmadığını bildiği bu nedenle, Ticaret Kanunu'na göre çeki ibraz edebileceği, karşılıksız kaydını koydurabileceği, ama bunun bir dolandırıcılık sayılmayacağı görüşünü benimsedi. Ondan sonraki çalışmalar büyük ölçüde karşılıksız çek Ierin ceza hukuku açısından cezalandırılması üzerinde yapıldı. Bu çalışmalar çek çekilmesi özendirilsin mi? Karşılıksız çek cezalandırılsın mı? şeklindeki tartışmalara yol açtı yılında Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü bir seminer düzenledi, burada üniversite hocalarının da katıldığı tebliğ sahipleri görüşlerini açıkladılar. Bir taslak hazırladılar ve bu taslağı Adalet Bakanlığı'na sundular. Daha sonra yasalaşan 3167 sayılı yasanın temelini bu çalışma oluşturmaktadır. Bu çalışma esas itibariyle Fransız çek hukukundan esinlenmiştir. Tasarı Meclise intikal ettikten sonra hatta komisyonlardan geçtikten sonra tekrar geri alınmış, çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmış ve bu son gördüğünüz şekliyle yasalaşmıştır. Çek yasası neler getiriyor ve ne gibi sorunlara yol açıyor? Bunu şöyle kısaca -çünkü bana verilen süre 20 dakika- madde madde değinmek suretiyle açıklamak istiyorum. Bir kere 2. madde bankalara basiretli, itinalı şekilde hareket etme yükümlülüğünü getiriyor. Şu tartışma hemen ortaya çıkıyor. Zaten Ticaret Kanunu bir tacir olan bankaların müdebbir hareket etmesi esasını getirmektedir. Burada tekrar ikinci maddede bunun tekrar edilmesi, ne anlama gelmektedir. Bu tekrarın bana göre anlattığı husus, bankaların Çek karnesi verirken, herhangi bir tacirin gösterdiği müdeb- 17

21 bir hareket etmeden ileri bir basiret göstermeleridir. Bankalar çek karnesi verirken, bir kredi müşterisi kadar olmasa bile çek karnesi verdikleri kişilerin durumunu inceleme zorundadırlar. Her çek karnesi isteyene çek karnesi verirlerse, bankalar ikinci maddeyi ihlal etmiş olurlar. Öyleyse örneğin bir banka bir yandan takip ettiği, devamlı protesto edilen, acz halindeki bir müşt.erisine çek karnesi verirse, basireti i hareket etmemiş olur. Peki bunun hukuki sonucu nedir? Bana göre hukuki sonucu, karşılıksız çeki n ortaya çıkması halinde hamil, bankanın da uğradığı zarara belli oranda katılmasını isteyebilir. Çünkü, bankanın bu çek karnesini verirken gerekli incelerneyi yaptığını kabul etmek gerekir... Üçüncü madde zaten eskiden beri bankalar tarafından basılan çekleri n, yasal olarak da bankalar tarafından basılacağını düzenlemektedir. Ancak bilgisayar uygulaması sonucu bankalar dışında da bazı müesseselerin çek bastırmaları bir zorunluluk gibi gözükmektedir ve Bankalar Birliği'ne bu tür başvurular vardır. Yasanın değiştirilerak belli izinlerle çekierin bankalar dışında da bastırılm~sı bilgisayar uygulaması açısından yararlı olacaktır. Dördüncü madde, ibraz ve ödeme ile ilgilidir. Bu madde çok maceralı bir gelişme göstermiştir. Hükümetin ilk tasarısında böyle idi. Ama daha sonra komisyon geri aldı tasarıyı ve dördüncü maddeyi değiştirdi. 4. madde meclise indikten sonra tekrar bir öneriyle eski şekliyle yasalaştı. Bu maddenin uygulamada, özellikle bankalar için çıkardığı iki önemli sorun var. Birincisi, kısmi karşılığı olan çeki n ödenmesi ile ilgili, bir banka kısmi karşılığı olan çeki bu maddeye göre ödemek zorundadır banka kısmi ödeme karşılığında kuşkusuz hamilden bir makbuz alabilir. O takdirde, banka kısmen ödendiğini belirtip, çeki hamile iade edecektir. Ancak banka çeki iade ettiği takdirdekeşideciye nasıl başvuracaktır? Çünkü keşideciye rücu edebilmesi için çekin bankanın elinde olması gerekir. 100 milyonluk bir çeki n 95 milyonunu ödeyip, hamile iade ettiği zaman banka, keşideciye rücu ettiğinde, keşideci çek nerede diyebilecektir. Ben böyle çek çekmedim. Bu imza benim değil diyebilecektir. Hamilden bankanın bu çeki alıp alamayacağı ayrı bir sorundur. Bir fotokopi çıkarıp bunu ibraz etmek, hukuken yeterli görülmemektedir. imza aksperleri fotokopi üzerindeki imzanın sağlıklı bir şekilde tespit edilemeyeceğkgörüşü ndedirler. Diğer yandan icra iflas Kanunu'na göre çekin takibe, icraya konulması halinde, aslını ibraz etmek zorunludur. Bir taraftan harnil demektedir ki, ben geri kalan miktar için keşideciyi takip edeceğim, çekimi ver. Banka 'demektedir ki ben sana buçeki verirsem, keşideciye rücu edemem. Bu madde ayrıca bankalara ağır para cezası öngörmüş ve bankalar ile çek hamillerini karşı karşıya getirmiştir. Uygulamada bildiğim kadarıyla bankalar bu kadar büyük bir risk altına girmemekte, hamile demektedirler ki, istersen kısmi karşılığı öderim. Çekin bende olduğuna dair belge de veririm. icraya başvurursan, çeki icraya da yollarım, ama ben sana çeki veremem. Çünkü verdiğim takdirde keşideciye rücu edemem. Keşideci kabul etmediği takdirde ödediğim 18

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Turgay AZAK* 29 Mustafa BİZİMYER 30 ** ÖZ 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, DVK ya

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEK VE SENET İŞLEMLERİ BÖLÜM

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 18.08.2016 Sayı: 2016/146 Ref:4/146 Konu: KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLENMESİNE HAPİS CEZASI GERİ GELMİŞ VE KAREKODU UYGULAMASI İLE ÇEK DÜZENLEYENLER HAKKINDA DETAYLI BAZI FİNANSAL VE HUKUKİ

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003

Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003 ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003 MADDE 1. - 19.3.1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle

Detaylı

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Elektronik imza kullanımı toplumumuzda da giderek yaygınlaşıyor. Tabi, bu yaygınlaşmadaki temel etkenlerden bir tanesi de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

Madde 2. Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine

Madde 2. Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4814 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Borçların yeniden yapılandırılması ( )

Borçların yeniden yapılandırılması ( ) Borçların yeniden yapılandırılması (16.11.2006) 16-385 Ek genelge ile; Borçların yeniden yapılandırılması konusunda, taksitler yönünden ödemelerin yerine getirilmemesi durumlarında ; a) Ödenmeyen Veya

Detaylı

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Resmi Gazete: 03.02.2012 Mükerrer Yürürlüğe Giriş Tarihi: 03.02.2012 ESKİ ŞEKLİ Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri MADDE 2... (2) Bankalar,

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR YENİ TÜRK LİRASI = 01.01.2005 YENİ DÖNEM 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanun Madde 1: Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 85593407.0.04.00-156.04.38 Konu: Beyannameye eklenen tasdikli sözleşme suretlerinde damga vergisi 14.02.2013 / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE

Detaylı

Karşılıksız Çek Adetleri - Yıllık

Karşılıksız Çek Adetleri - Yıllık 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 39.12 2.3 5.525 18.34 7.672 95.978 67.875 72.52 76.782 82.934 15.643 47.97 418.282 KARŞILIKSIZ ÇEK Türkiye de Mevcut Karşılıksız Çekler Çek, Ticaret Hukukunda geçen

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER. Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

SİRKÜLER. Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir. 1 MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI : 2013/38 KONU: Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması hk. Ankara,30/04/2013 SİRKÜLER 1. Giriş Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3167 Kabul Tarihi: 19/03/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/04/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:18714

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Ölüm geliri ve ölüm aylığı, bağlandığı sigorta kolunun niteliğine göre ölen

Detaylı

Konuyla İlgili Maliye Bakanlığı Sirküleri Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Maliye Bakanlığı Sirküleri Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2013-07 06.05.2013, ANKARA KONU: VADELİ ÇEKLERDE RESSKONT UYGULAMASI HK. Bilindiği üzere 5941 sayılı Kanunun geçici hükümlerine göre; çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden evvel ödenmek

Detaylı

3167 Sayılı Kanun daki Madde Numarasına Göre Yapılan Değişiklikler:

3167 Sayılı Kanun daki Madde Numarasına Göre Yapılan Değişiklikler: 08.03.2003 tarih, 25042 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4814

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2007 ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR Bu broşüre elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65 1 İÇİNDEKİLER Sayfa I. KIYMETLİ EVRAK... 3-27 1 Hak ve senet...... 3 2 a) Alacak senetlerinde /... 4 3 b) Emtia senetlerinde... 6 4 c) Ortaklıkla ilgili senetlerde

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Renkli Çek Kanunu BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Renkli Çek Kanunu BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Renkli Çek Kanunu Resmi Gazetede 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı kanunla yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu, önceki kanunlara göre bankalara ve çek kullanıcılarına bir çok ilave sorumluluk

Detaylı

DUYURU 16/ /Finans

DUYURU 16/ /Finans 5941 SAYILI ÇEK KANUNU NDA ÖNEMLĠ DEĞĠġĠKLĠKLER YAPILDI Çek, keşideci tarafından muhatap bankaya hitaben yazılan ve üzerinde yazılı tutarın lehdara ödenmesini emreden bir kıymetli evraktır. TTK nın 780

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun, yasası

Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun, yasası Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun, yasası 3167 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (1)

Detaylı

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı.

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 14.09.2015 SAYI : 2015 / 09 / 1 KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR.

KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR. KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR. ÇEK SENEDİNİ İLK DEFA DÜZENLEYEN 1865 tarihli FRANSIZ KANUNUNDAN BU YANA

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı