İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma yöntemlerini belirlemektir. KAPSAM Madde 2: Bu çalışma yönergesi, İzmir Kent Konseyi nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. DAYANAK Madde 3: Bu yönerge, tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi ve tarih ve sayılı ( tarih ve sayılı değişik) Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Belediye:İzmir Büyükşehir Belediyesini, b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; İzmir in kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, İzmir li hemşehrilerin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını hayata geçiren İzmir Kent Konseyini, c) Meclisler ve Çalışma Gurupları: İzmir Kent Konseyi bünyesinde, kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı, kadın, gençlik, çocuk, engelli vb. toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını, ortak akıl ve uzlaşmanın sonucunda kentin yararına projeler üretmeyi hedefleyen ve gönüllülük esasına dayanan ortak yapıları, d) Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi nde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını, e) Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, f) YG21: Yerel Gündem 21 i ifade eder. 2. BÖLÜM: İZMİR KENT KONSEYİ NİN AMACI, OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ İZMİR KENT KONSEYİ NİN AMACI Madde 5: İzmir Kent Konseyi, kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kenti hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık,

2 sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yönetişim ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlar. OLUŞUMU: Madde 6: İzmir Kent Konseyi, tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi ve tarih ve sayılı ( tarih ve sayılı değişik) Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca 08/06/2010 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında oluşmuştur. GÖREVLERİ: Madde 7: İzmir Kent Konseyi nin görevleri; a) İzmir kentinde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, b) İzmir için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak, c) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, h) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, i) Kent yönetiminde saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, j) Başka kent konseyleri ile kentin geleceği ve gündelik hayatı ilgilendiren alanlarda işbirlikleri geliştirmek, k) Kent Konseyi Yürütme Kurulunda alınan kararlardan Yürütme Kurulunun uygun gördüğü karar maddelerinin değerlendirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine ve/veya İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesini sağlamaktır. ÇALIŞMA İLKELERİ: Madde 8: İzmir Kent Konseyi aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür: a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, İzmir in yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak, b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Anlaşmaları ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, c) İzmir kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim

3 ilkelerini ön planda tutarak İzmir in özgür ve keyifle yaşanılan, demokraside simge kent olmasına katkıda bulunmak, d) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak, e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir. 3. BÖLÜM: İZMİR KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ VE ORGANLARI İZMİR KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ Madde 9: İzmir Kent Konseyi; Kentte merkezi yönetimi, yerel yönetimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı içinde buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur: a) İzmir Valisi veya temsilcisi, b) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya temsilcisi, c) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerin kent konseyi temsilcileri, d) Sayısı onu geçmemek üzere İzmir Valisi tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, e) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı nın çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının, toplam muhtar sayısının yüzde 30 unu geçmemek ve 20 den az olmamak üzere kendi aralarında seçecekleri temsilcileri, f) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin il örgütlerinin birer temsilcisi, g) İzmir deki üniversitelerden birer temsilci, h) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birer temsilcisi, i) İzmir de örgütlü olan işçi, memur ve işveren sendikalarının birer temsilcisi, j) İzmir Noterler Odası nın bir temsilcisi, k) İzmir Barosu nun bir temsilcisi, l) İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde örgütlü olan, eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre, hukuk, basın, kadın, gençlik, engelli, iş yaşamı ve sosyal dayanışma alanlarında faaliyet gösteren derneklerin ve vakıfların birer temsilcisi, m) İzmir Kent Konseyi nce kurulmuş olan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi. İZMİR KENT KONSEYİNİN ORGANLARI: Madde 10:İzmir Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur: a) Genel Kurul, b) Yürütme Kurulu, c) Kent Konseyi Başkanı, d) Meclisler ve Çalışma Grupları. Genel Kurulun Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri: Madde 11: a) Genel Kurul, İzmir Kent Konseyi nin en yetkili organı olup, bu yönergenin 9. maddesinde sayılan üyelerden ve üye olmayan katılımcılardan oluşur. b) Üye olmayan katılımcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu toplantılarına söz hakkı olup oy hakkı olmaksızın katılan hemşehrilerden oluşur.

4 c) İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu Üyeleri, kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı ile üye giriş formunu doldurarak İzmir Kent Konseyi Genel Sekreterliği ne başvururlar. Üye formları, Seçimli Genel Kurul a en az 1 ay kala yenilenmiş olmalıdır. Üye formunu güncellemeyen üyeler, Seçimli Genel Kurul da oy kullanamazlar. d) İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu her yıl Ocak ve Eylül aylarında olağan olarak toplanır. Ayrıca Genel Kurul, İzmir Kent Konseyi Başkanı nın çağrısı ile veya Yürütme Kurulu nun toplantıya katılanların salt çoğunluk kararıyla ya da Genel Kurul katılımcı üye sayısının üçte birinin yazılı teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. e) Genel Kurul, İzmir Kent Konseyi Başkanı ile Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçer. f) Genel Kurula İzmir Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca Genel Kurul tarafından başkanlık divanına 1 başkan yardımcısı, 2 yazman üye seçilir. Seçilen üyeler başkanla birlikte Genel Kurul tutanağını imzalarlar. g) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az 30 (otuz) gün önceden İzmir Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara yazı ile bildirilir. Ayrıca mahalli araçlarla (afiş, branda, internet vb.) kamuoyuna duyurulur. h) Üyeler, İzmir Kent Konseyi Başkanlığı nın önceden hazırladığı katılım listesini imzalayarak Genel Kurul toplantısına katılırlar. i) Genel Kurul katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, en az 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki katılımcı üye sayısının Yürütme Kurulu üye tam sayısının iki katından fazla olması gerekir. j) Genel Kurul kararları, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. k) Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından önceden hazırlanmış gündemi görüşür. Katılımcı üyelerin %10 unun yazılı isteği ve üçte birinin kabulü ile gündemde değişiklik yapılabilir. l) Genel Kurul, ilgili yönetmeliğin ve bu yönergenin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Yürütme Kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını belirleyen çalışma yönergesi hazırlar. m) Genel Kurul tarafından oluşturulan ve kabul edilen görüşleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı na sunulmak üzere Yürütme Kurulu na gönderir. n) İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem iki yıl, ikinci dönem üç yıl görev yaparlar. o) İzmir Kent Konseyi nin üyesi olan kurum ve kuruluşlar, yetkili organlarının kararıyla Genel Kurul üyeliğinden çekilebilirler. p) Kurum ve kuruluşlarının ilk kez belirlediği ya da herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimleri, İzmir Kent Konseyi nin değişikliği takiben ilk Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı na bildirilir. r) İzmir Kent Konseyi, yeni katılımlara açıktır. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvuruları, Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek Kent Konseyi nin ilk Genel Kurulu nda karara bağlanır. s) Kent Konseyi Yönetmeliği nde ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen ya da İzmir Kent Konseyi nin olağan ve olağanüstü toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların Genel Kurul üyelikleri, Yürütme Kurulu nun önerisi ve Genel Kurulun salt çoğunluk kararı ile İzmir Kent Konseyi üyeliğinden düşürülebilir. Yürütme Kurulu nun Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri:

5 Madde 12: a) İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 14 (ondört) asil üye, Genel Kurul tarafından ayrıca seçilen Kent Konseyi Başkanı ile Kadın, Gençlik, Çocuk ve Engelli Meclisi Başkanlarının yer aldığı toplam 19 (ondokuz) kişiden oluşur. Genel Kurul, Yürütme Kurulu için 14 (ondört) yedek üye seçer. b) İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu; Genel Kurul tarafından birinci dönem için 2 (iki), ikinci dönem için 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilir. c) Yürütme Kurulu nun seçimle gelen üyeleri, en fazla iki dönem aynı statüde görev alabilirler. d) Kent Konseyi Başkanı bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. e) Yürütme Kurulu üye seçimleri, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Seçim yönteminin blok liste ya da çarşaf liste ile yapılmasına Genel Kurul karar verir. f) Yürütme Kurulu ayda bir olağan, Kent Konseyi Başkanı veya en az 5 Yürütme Kurulu üyesinin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. g) Yürütme Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste 3 veya yılda 5 kez katılmayan üyelerin Yürütme Kurulu üyeliği düşer. h) Yürütme Kurulu üye sayısının, yedek üyelerin de katılımından sonra 10 un altına düşmesi halinde olağanüstü Genel Kurul yapılarak Yürütme Kurulu yenilenir. i) Yürütme Kurulu, İzmir Kent Konseyi nin amaçları doğrultusunda eylem planları hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar. j) Genel Kurul tarafından alınan kararları uygular. k) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yerini, zamanını ve gündemini belirler. l) İzmir Kent Konseyi nin amaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturarak bu grupların çalışmalarına destek olur ve denetler. m) Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilk toplantısında görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı na sunar ve uygulamayı izler. İzmir Kent Konseyi Başkanı nın Seçimi, Görev ve Yetkileri: Madde 13: a) İzmir Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olarak ilk dönem için 2 (iki) yıl, ikinci dönem için 3 (üç) yıldır. b) Gizli oy açık sayım esasıyla yapılacak Kent Konseyi Başkanı seçimi için; ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki, ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oyu alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır ve üçüncü tur oylamada en fazla oyu alan aday başkan seçilmiş olur. c) İzmir Kent Konseyi Başkanı nın seçimi, Kent Konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır. d) İzmir Kent Konseyi Başkanı nın izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, kendisine Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder. e) İzmir Kent Konseyi Başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı İzmir Kent Konseyi ni temsil eder. f) İzmir Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. g) İzmir Kent Konseyi Başkanı, ilgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirir.

6 İzmir Kent Konseyi Meclislerinin Oluşumu ve Çalışma Esasları Madde 14: İzmir Kent Konseyi bünyesinde aşağıda sayılan meclisler oluşturulur: a) Kadın Meclisi: Bu yönergenin 9. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer kadın temsilcisi ile seçilmiş kadın yerel yöneticileri ve gönüllü kadın katılımcılardan (söz hakkı olup oy hakkı olmayan) oluşur. b) Gençlik Meclisi: Bu yönergenin 9. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile üniversite öğrenci konseyleri, lise öğrenci birlikleri, üniversite öğrenci kulüpleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ne bağlı gençlik birimlerinin yaş arasındaki birer temsilcisinden oluşur. c) Engelliler Meclisi: Bu yönergenin 9. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve varsa birer engelli temsilcileriyle resmi ve özel engelli rehabilitasyon merkezi temsilcileri ve gönüllü engellilerden oluşur. d) Çocuk Meclisi: Bu yönergenin 9. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların varsa yaş arası birer temsilcisinden oluşur. e) Yukarıda sayılan meclislerin Genel Kurullarının çalışma esasları, bu yönergede İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir. f) Meclis Genel Kurulları tarafından 1 Başkan, 1 Sekreter, 7 asil 7 yedek üyeden oluşan Yürütme Kurulu seçilir. İzmir Kent Konseyi Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Esasları Madde 15: a) İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu nun önerisi ve Yürütme Kurulu nun kararıyla belli konu ve alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturulur. b) Çalışma grupları, en az 7 kişiden oluşur. Çalışma gruplarına katılım, Yürütme Kurulu na yapılan yazılı başvurunun kabulü ile başlar. Çalışma grubu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan ve bir yazman seçer. c) Çalışma grupları yaptıkları etkinliklerle ilgili raporları üç ayda bir Yürütme Kuruluna sunarlar. d) Çalışma gruplarının süresi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. e) Çalışma gruplarının çalışma yöntem ve ilkeleri bu yönergedeki ilkelere uygun olarak sürdürülür. 4. BÖLÜM: ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Toplantı ve Görüşme Usulü Madde 16: a) İzmir Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. b) İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu nda söz alacak üyelerin konuşma süreleri 5 er dakika ile sınırlı olup, Yürütme Kurulu na önceden yazılı olarak başvuran ve önerisi gündeme alınan üyeye 15 dakika konuşma hakkı verilir. c) İzmir Kent Konseyi Genel Kurul toplantıları, basına ve halka açık olarak yapılır. Görüşlerin İlanı

7 Madde 17: İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından oluşturulan görüşler, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından İzmir Kent Konseyi ne bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur. Genel Sekreterlik Madde 18: a) İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir. b) İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri, ilgili yönetmelikte ve bu yönergede kent konseyinin görevleri olarak belirtilen çalışmaların yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar. c) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur. d) Genel Sekreter Yürütme Kurulu toplantılarına katılarak görüş belirtir, ancak oy kullanamaz. Sekretarya Hizmetleri Madde 19: a) İzmir Kent Konseyi nin sekreterya hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından önerilecek ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. b) İzmir Kent Konseyi Sekreteryası hizmetlerini yürüten personel Genel Sekretere karşı sorumludur. İzmir Kent Konseyi nin Mali Yapısı Madde 20: a) İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ne, bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. b) İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu, bütçenin oluşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak önerilerini rapor halinde sunar. c) Bütçeden yapılan harcamalar, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurulun bilgisine sunulur. d) İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ayrılan ödenek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kent Konseyi Şube Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluları tarafından kullanılır. Yürürlülük Madde 21: Bu yönerge, 08/06/2010 tarihinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22: Bu yönerge hükümlerini İzmir Kent Konseyi Başkanı yürütür

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 23.11.2003/25298 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Erzincan Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır.

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır. Amaç Madde 1. Bu tüzüğün amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapabilmeleri; ilgilenen öğrecilerin, Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 AK PARTİ TÜZÜĞÜ... 9 TEŞKİLAT İÇ YÖNETMELİĞİ... 95 YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ... 183 DEFTERLER YÖNETMELİĞİ... 219 ARŞİV YÖNETMELİĞİ... 233 KONGRE YÖNETMELİĞİ...

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı