NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r"

Transkript

1 NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

2 Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride b rakt k" Oya Delahaye Gisela Winkelhofer 34 Levent NART NART Sigorta ve Reasürans CEO Sergi Bir Sergi Öyküsü "Asurlular stanbul'da" mtiyaz Sahibi NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. ad na Genel Müdür & Yönetim Kurulu Baflkan Levent Nart Yay n Kurulu Belgin Turan, Berna Kat o lu, Burak Dülge, Burçak Alagök, Esra Unur Usta, Muzaffer Boyac gil, Oya Koçlar, Özlen Ifl ldak. 26 Koleksiyoner 29 Galeriler 33 Faruk Orhon, Oktay Duran, Öner Kocabeyo lu NART Merkez Ofisi Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sk. Norm fl Merkezi No: 12 Kat: fiiflli stanbul Tel Yay na Haz rlayan Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. Dr. Mazhar Ökten Sk. No:1 Rota Binas Tel: Fax: Galeri x-ist NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Risk & Life Dergisi, NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. taraf ndan 4 ayda bir yay nlan r. Bu yay n n tamam ya da bir bölümü yaz l izin olmaks z n kopyalanamaz, ço alt lamaz ve yay nlanamaz. De erli Dostlar; Y l n son aylar na sanki mevsimine uyarm flças na çok hüzünlü girdik. Bir yanda flehit haberleriyle içimize atefl düflmüflken, hemen ertesinde Van da meydana gelen deprem ve artan kay p say s, ac m z daha da art r yor. Milletimizin bafl sa olsun nan yorum ki, bu zor günleri de hep birlikte atlataca z, gelecek güzel günleri hep birlikte infla edece iz. Uzun bir aradan sonra Risk&Life dergimizin yeni say s n da ç kart yoruz. Yeni say m zda siz de erli dostlar m zla birlikte olmaktan mutluluk duydu umu da ayr ca belirtmek isterim. Yeni say m z n konusu; Sanat Tutkusunun Koleksiyonerli e Dönüflümü. Art k sanat eserleri de önemli bir yat r m arac - na dönüfltü. Geçmiflte belli bafll kurumlar n ve kiflilerin ilgi duydu u koleksiyonerlik iyi bir yat r m arac olmas nedeniyle, yat r m yapmak isteyenlerin ilgisini de artt r yor. Peki, artan bu ilgiyi nas l de erlendirmek gerekiyor? Bilinçli bir koleksiyonerlikten bahsetmek mümkün mü? Sadece eski ve antika eserler mi k ymetlidir? Genç sanatç lar, koleksiyonerli in neresinde duruyor? Ya galeriler Galeri sahipleri artan ilgiden ne kadar memnun? Bitmeyen bu sorulara yan t ararken, Dan flmanlar Kurulu toplant m z n onuncusunu Sanat Tutkusunun Koleksiyonerli e Dönüflümü bafll nda gerçeklefltirmeye karar verdik. Konunun muhataplar olan kiflileri bir masa etraf nda toplayarak, yukar da sayd m z sorulara yan t bulmaya çal flt k. nan n, sanata ilgi duyan bu farkl insanlar daha iyi alg lad m özellikle vurgulamak istiyorum. Bu toplant n n sanat n içinden olanlar kadar, ilgi duyanlar da farkl pencerelerden bakmas na olanak sa layaca na inan yorum. Türkiye de alt flubede, dünyada 126 ülkede, ifl ortaklar yla faaliyet gösteren NART Brokerlik in sanat tutkusu, Muhteflem Süleyman sergisinde yer alan eserlerin sigortalanmas yla bafllad. Kültür Bakanl n n gerçeklefltirdi i bu sergi, Tokyo, New York, Paris te de sergilendi ve biz ambalajlanmas ndan tutun dedektif sanat tarihçileri eflli inde eserlerin sergilenmesine kadar farkl alanlarda sigortalanmas görevini üstlendik. Bugün Türkiye deki sanatseverlere, koleksiyonerlere, müzelere, müzayede kurulufllar na, sanat sigortas konusunda hizmet veriyoruz. Yenilikçi yaklafl mlar m z ve yeni hizmetlerimizle, biz her zaman yan n zda olmaya devam edece iz. Yeni say m zda, Sanat Tutkusunun Koleksiyonerli e Dönüflümü bafll alt nda yap lan toplant n n yan nda, sanat sigortas alan nda verdi imiz hizmetlerimizi de dergilerimiz sayfalar nda yer verdik. Ayn zamanda hizmet sundu umuz koleksiyonerler ve galerimiz de bu say m zda bizi yaln z b - rakmay p, de erli görüfllerini paylaflt lar. Buradan hepsine çok teflekkür ederim. Farkl alanlarda uzman kiflilerin görüfllerinin yer ald bu sanat dolu dergimizin herkese katk sa layaca n düflünüyorum. Sonbahara ac haberlerle girdik ama gelecek günlerin herkese sa l k, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgi ve sayg lar mla, 02 03

3 H ZMETLER M Z Sanat, belli kal plar içine konulamayan ve estetik olan insan duygular n n d fla vurumu olarak tan mlan r. Daha detayl söylemek gerekirse, sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. nsanl n geçirdi i evrimler yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n, sanat biçimlerini ve sanata bak fllar n de ifltirmifl, her dönemde ve her toplumda, sanat farkl görünümlerde ortaya ç km fl. Thomas Munro ya göre; sanat doyurucu estetik yaflant lar oluflturmak amac yla dürtüler yaratma becerisidir. Sanat, güzel ile u rafl r. Güzel göreceli bir kavramd r. Kendi içinde tutarl bir bütünlü ü tafl yan fley çirkin, ac verici, i rendirici bile olsa estetik aç dan güzeldir. SANAT S GORTASI NART Plus Sanat Sigortas, sanat tutkunlar ve özel koleksiyonerler Için tasarlanm fl, karfl lafl labilecek her türlü risklere yönelik sanat eserlerini en genifl kapsanla korumay amaçl yor. len bilgisini ve uluslararas partnerleriyle olan ba lant gücünü sizler için sunuyor. Sanat Sigortalar nda, özel sigorta program çerçevesinde sanat eserlerinin, nadide koleksiyon parçalar n n yan s ra design mobilyalar, mücevherat ve saat gibi özel kullan m eflyalar n z için her türlü tehlikeye karfl sigortalama sistemi gelifltirdi. Riski anlamak, denetlemek ve stratejik hedefler do rultusunda riske hükmedebilmek için deneyime, uzmanl a ve vizyona ihtiyaç var. NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i, partnerleri kanal yla, 120 ülkedeki toplam 25 bini aflk n risk yöneticisiyle, sanat eserlerinizin maruz kalabilece i risklerin, hayat standard n zla çeliflmeyecek ekonomik bir flekilde kontrol alt nda tutulmas n amaçl yor. KISA KISA 53 milyon dolarl k koleksiyonu sigortalad lk kez Kanuni Sultan Süleyman Hazinesi'ni sigortalayan NARTSigorta Brokerlik Yönetim Baflkan Levent Nart, yabanc ortaklar yla birlikte 150 milyon dolara kadar reasürans piyasas ndan sanat eserlerine teminat sa lad klar n söylüyor. Bugüne kadar Türkiye'de en fazla 53 milyon dolarl k bir koleksiyonu sigortalad. Sanat dedektifleri devrede Günümüzde çal nan bir sanat eserinin yeniden sat lmas o kadar da kolay de il. Uluslararas Art Loss Register network a tüm dünyada çal nan sanat eserlerini kay t alt na al yor ve bir daha sat m n engelliyor. 1969'da New York'ta kurulan International Fundation of Art Research ise 1976 y l ndan beri 'Çal nt sanat eserleri uyar s ' yay ml yor y l ndan beri de 10 y lda bir bu eserlerin tan t ld kataloglar bas yor. Çal nan eserinizi buraya bildirerek dünyan n herhangi bir yerindeki müzayedede sat fl n engelleyebilirsiniz. Çal nt eser Spielberg e sat ld Norman Rockwell in Bir Rus Dersli inin Resmi adl tablosu, 1973 y l nda yap lan bir soygunda Clayton, Missouri de bulunan küçük bir galeriden çal nd y l nda New Orleans da bir müzayede de sat ld. Süreç sonucunda Steven Spielberg eseri sat n ald y l nda Spielberg in ekibi taraf ndan eserin FBI n çal nt listesinde bulundu u anlafl ld. Eserin tahmini de eri, 700 bin dolar. Peki bu güzellikleri korumak için neler yap yorsunuz? H rs zl k, kazalar, suistimaller derken özene bezene ald n z, sizde manevi de eri paha biçilemeyecek kadar k ymetli eserlerinizi nas l koruyorsunuz? Önemli bir servet yat r lan bu eserler, h rs zl k, kaza, terör hatta deprem riskine karfl sigortalan yor. Sanat Sigortas konusunda NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i verdi i hizmetlerle dikkat çekiyor. NART Çözüme Haz r! Sanat Sigortas nda yarat c çözümleri geniflletilmifl özel flartlar yla uygulayan NART, 25 y l aflk n deneyimden süzü

4 H ZMETLER M Z NART PLUS Sanat Sigortas her türlü risk durumuna karfl : Dünyan n her noktas nda geçerli, Do al afet ve terörizm tehlikelerini teminat alt na alan genifl kapsaml, Sanat eserlerinin nakliyesi ve adresler aras dolafl m n sa layan, Koleksiyonlara y l içerisinde kat lan parçalar n de er yükseliflini dikkate alarak teminat alt na alan, Koleksiyoncular n özel istekleri do rultusunda teminat geniflletmeleri sa layan poliçeler ile müflterilerinin sanat de erlerinin en kapsaml flekilde güvende olmas n hedefliyor. Sanat Sigortas Hizmetleri fiüphesiz, sanat eserlerinin güncel de erlerinin tespiti oldukça zordur. Uluslararas boyutlarda uzmanl k kazanm fl, yurt içi ve yurt d fl nda de erli sanat tutkunlar ve sanat eserleri ile profesyonelce ilgilenen kiflilere dan flmanl k veren sanat uzmanlar n n destekleri ile verdi imiz hizmetler: Sanat eserlerinizin yetkili uzmanlar taraf ndan detayl ekspertizi Sanat eserlerinizin sanat uzmanlar taraf ndan güncel de erlerinin belirlenmesi organizasyonu Nakliyat, paketleme, asma, yerlefltirme ve restorasyon hatalar - n en aza indirme dan flmanl organizasyonu. NART Sanat Sigortas nda Hasar Hizmetleri Sanat eserlerinin ve kültür varl klar n n muhtemel veya katastrofik hasarlar nda vermifl oldu umuz profesyonelce hizmet, yapt - m z ifle ne kadar titiz yaklaflt m z göstermektedir: 7/24 acil hizmet ve uzman deste i Uluslararas restoratörleri içinde bulunduran hizmet a Uluslararas ART LOSS REGISTER network a ile çal nan sanat eserlerinin tekrar bulunmas n n organizasyonu Katastrofik hasarlarda destek sa lamak üzere dünya genelinde ba lant lar m zla çözüm üretebilme kabiliyeti. H rs zl a Karfl Korunma Sanat h rs zl silah ve uyuflturucu kaçakl ndan sonra en çok paran n döndü ü 3. sektör. Tahminlere göre her sene sanat h rs zlar yaklafl k 5 milyar USD para kazan yor. H rs zl k uzun vadeli amaçlar için bu tablolar çal yor, üzerinden 10 y l veya daha uzun süre geçmesini sa layarak koleksiyoncular n bunu unutmas n bekliyorlar. Sanat eserlerinin s k s k çal nmas ise yeni bir meslek dal n n do mas na yol açt : `Sanat dedektifleri, profesyonel araflt rmalar sonucunda ulaflt klar eserleri sahiplerine iade ediyorlar. Sigortalanmayan eserler Cezanne in The Boy in the Red Vest (K rm - z Yelekli Çocuk) adl eseri, Emil Buehrle Muzesi (Zürih) nden 2008 y l nda, gün içinde gerçekleflen silahl soygunda çal nd. O gün toplam 160 milyon dolar de erinde olan dört eserden, Monet ve van Gogh a ait iki eser yerel ak l hastanesinin otopark na b rak lan bir arac n arkas nda bulundu. Degas ve Cezanne ye ait di er iki tablo hâlâ kay p. Bu koleksiyon sigortas zd. Restorasyon ve de er kayb Picasso nun Le Rêve adl eseri, sahibi taraf ndan 2006 y l nda hasar gördü. De er kayb ve restorasyon bedelleri için sigortac lar sorumlu oldu. Devlet te soygun 1997 de 31 eser, 2007 de iki bronz heykel çal nan Devlet Resim ve Heykel Müzesi nde, ressam Hoca Ali R za ya ait 13 adet kara kelem eskizinin sahteleriyle de ifltirildi i ortaya ç kt. Türkiye de sanat n de eri Ressam Burhan Do ançay' n baflyap t 'Mavi Senfoni 15 Kas m 2009 tarihinde yap lan müzayedede, 2 milyon 200 bin TL gibi rekor fiyata al c buldu. Böylece Burhan Do ançay yaflayan en de erli Türk ressam ünvan n kazanm fl oldu. H rs zl k teminat d fl Sigortal olup da hasar gören ilk sanat eserlerinden ikisi Edward Munch e ait Ç l k ve Madonna isimli tablolard r. Oslo daki Munch Müzesi nden eserlerin çal nmas s ras nda müze ziyaretçilerle doluydu bu nedenle atefl aç lamad. Müzede alarm yoktu. Güvenlik kameralar vard ancak soyguncular maskeliydi. Tablolar yang na karfl sigortal olmas na karfl n, h rs zl k teminat d fl ndayd. Bu nedenle de hasar ödemesi yap lmad. NART PLUS Sanat Sigortas nda Hizmet Verilebilecek Gruplar NART PLUS Sanat Sigortas nda en do ru çözümü sunabilmek için hizmet alanlar m z dört ana grupta toplanmaktad r: Kiflisel Koleksiyonlara Yönelik Sanat Eserleri Sigortas Sergilere ve Galerilere Yönelik Sanat Eserleri Sigortas Müzelere ve Tarihi Yap lara Yönelik Sanat Eserleri Sigortas fiirket ve Vak f Koleksiyonlar na Yönelik Sanat Eserleri Sigortas Hizmetlerimizin Kapsam Sanat eserlerimizin karfl laflabilece i risklerin tan mlanmas ve de erlendirilmesi, Lokal ve uluslar aras sigorta ve reasürans piyasalar nda bu kapsam sunacak oyuncular n bulunmas Hasar dan flmanl n n verilmesi, hasar eksperi, sigorta flirketi ve reasürans flirketleri ile hasar n h zl ve adil çözümünün sa lanmas, Risklerin önlenmesi ile ilgili hukuksal, organizasyonel veya teknik hata kaynaklar n n saptanmas, azalt lmas ve yok edilmesi ile ilgili dan flmanl n sa lanmas Uzman brokerlikten beklentiniz, en iyi fiyata en sa lam güvenceyi almak ise sorun yok. Arad n z bir sorunun çözümü ise biz yine haz r z. Hatta, bir sorununuz yoksa ama ifllerinizin daha iyi gitmesini ya da daha iyi ifller yapmay isterseniz, size bu konuda da yard mc olabiliriz. Konu riskler hele onlar n yönetimi olunca baflar m zdan eminiz. NART PLUS Sanat Sigortas, tamamen sanat tutkunlar ve özel koleksiyoncular için tasarlanm fl, hayat n her alan nda karfl laflabilece imiz risklere yönelik, seçkin zevklerin bir yans mas olan de erli sanat eserlerini en genifl kapsam ile korumay amaçl yor. H rs zl k Sigortal olup da hasar gören ilk sanat eserlerinden ikisi Edward Munch e ait ÇI LIK ve MADONNA isimli tablolard r. Oslo daki MUNCH müzesinden eserlerin çal nmas s ras nda müze ziyaretçilerle doluydu bu nedenle atefl aç - lamad. Müzede alarm yoktu. Güvenlik kameralar vard ancak soyguncular maskeliydi. Tablolar yang na karfl sigortal olmas na karfl n, h rs zl k teminat d fl ndayd. Bu nedenle de hasar ödemesi yap lmam flt r. H rs zl a karfl korunma Sanat h rs zl silah ve uyuflturucu kaçakl ndan sonra en çok paran n döndü ü 3. sektör. Tahminlere göre her sene sanat h rs zlar yaklafl k 5 milyar USD para kazan yor. H rs zl k uzun vadeli amaçlar için bu tablolar çal yor, üzerinden 10 y l veya daha uzun süre geçmesini sa layarak koleksiyoncular n bunu unutmas n bekliyorlar. Sanat eserlerinin s k s k çal nmas ise yeni bir meslek dal n n do mas na yol açt : `Sanat dedektifleri`, profesyonel araflt rmalar sonucunda ulaflt klar eserleri sahiplerine iade ediyorlar. (ART LOSS REGISTER) Eserlerin güncel de erini özel eksperler belirliyor Levent Nart, sanat sigortalar nda en do ru çözümü sunabilmek için üçü ana grupta hizmet verdiklerini belirterek, flunlar söylüyor: "Kiflisel koleksiyonlara, sergilere ve galerilere, müzeler ile tarihi yap - lara yönelik sanat eserleri sigortas yap - yoruz. Sigortan n kapsam çok genifl. Yang ndan sel bask n na, h rs zl ktan tamir masraflar na kadar her türlü teminat veriyoruz. fiüphesiz sanat eserlerinin güncel de erlerinin tespiti oldukça zor. fiirket olarak, sigorta çerçevesinde uzmanlar taraf ndan detayl ekspertiz hizmeti veriyoruz. Koleksiyonlar n arfliv ve dökümantasyonlar n n uluslararas sanat de erleri göz önünde bulundurularak, güncel de erleri tespit ediliyor. Ayr ca, nadide koleksiyon parçalar n n yan s ra, dizayn mobilyalar, mücevherat, saat, kürk gibi özel kullan m eflyalar için de her türlü tehlikeye karfl sigortalama sistemi gelifltirdik

5 SEM NERLER VE FORUMLAR 25 YILLIK DENEY M GER DE BIRAKTIK Sanat Tutkusunun Koleksiyonerli e Dönüflümü bafll alt nda düzenledi imiz Dan flmanlar Kurulu toplant m z n alt nc s n gerçeklefltirdik. Bu toplant n n düzenlenmesinde eme i geçen baflta Yavuz Canevi olmak üzere herkese flükranlar m iletiyorum. Ayr ca, ilk sanat müflterilerimizden Nejat Eczac bafl n, ilk Dan flmanlar Kurulu üyemiz Üzeyir Garih i de bu vesileyle rahmetle anmak istiyorum. Bizler 45 bin özel ve tüzel portföyü olan, hem kurumsal hem bireysel müflterilere hizmet veren bir kurumuz. Türkiye de 75, dünyada 23 bin kiflinin birlikte çal flt grubun üyesiyiz. Nart Risk Management Akademi, Kurumsal Çözümler, nsan Kaynaklar Çözümleri, Türkiye de çözümü sunulamayan ürünlerin sigorta kapsamlar n dünyada tedarik eden Nart Re, Nart Risk Management Mühendislik Hizmetleri ve Bireysel - Ticari Çözümler olmak üzere farkl birimlerimiz var. Dünyan n numaral gruplar n n Türkiye partneriyiz. Bunlar Amerika n n üç numaras fiikago merkezli Arthur J. Gallagher, Londra merkezli Jordan Lloyd Thompson, New York merkezli Locke Lord kurulufllar d r. Bunlar n her birinin bünyesinde yedi bine yak n çal - flan var. Bizim yapt m z ifli yap yorlar. Biz 75 kifliyi istihdam ederken, onlar arac l k yaparak mühim say da kifliye istihdam sa layarak, çok özel objeleri de sigortalama flanslar oluyor. Biz Türkiye de alt flubede, dünyada 120 ülkede, ifl ortaklar yla faaliyet gösteren arac l k kurulufluyuz. Türkiye nin en büyük ba ms z sigorta brokeriyiz. fiirketin kurucu baflkan olarak Nordsten Sigorta, Axa Sigorta gibi flirketlerinin kurucu baflkanl n da yapt m. Bunlar Fransa n n bir, Almanya n n iki ve dünyan n da üç numaral flirketleridir. 25 y ll k deneyimi geride b rakarak, 1999 y l nda Nart Sigorta ve Reasürans Brokerli i ni kurdum. Sanatla ba lant m z ise Çi dem Simavi, Nejat Eczac bafl gibi önemli isimlerin arac l yla oldu. Bu kifliler bizi ilk defa 1989 y l nda farkl sanat etkinliklerine ça rd lar. Bazen sponsor bazen de sigortac olarak, bizi ortamlara davet etmeleri neticesinde, sanat dünyas yla tan flma f rsat n yakalad k. O zamanlar dünyan n en büyük sanat sigortac s olan Nordstern in hem Türkiye deki yönetim kurulu baflkan hem de Nordstern Grubu nun baflkan olarak çal flmalar m sürdürüyordum. Kültür Bakanl n n Muhteflem Süleyman Sergisi, Levent Nart NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i CEO eserlerinin sigortalanmas görevini üstlendik. lk defa Türkiye sigorta sektöründe sanat tarihçisi istihdam ettik. Tokyo da, Paris te, New York ta farkl ülkelerde gerçekleflen serginin ambalaj dan flmanl ndan tutun da, dedektif sanat tarihçileri eflli inde bütün bu eserlerin sergilenmesi s ras ndaki sigortalanmas görevini üstlendik. O dönem Mona Lisa gibi önemli eserlerin dünya turnelerinin sigortalanmas görevini ekibimizle birlikte gerçeklefltirdik. Bugün 150 milyon dolar n ötesinde, 2A kategorisinde, Türkiye deki sanatseverlere, koleksiyonerlere, kurumsal koleksiyonerlere, galerilere, müzelere ve müzayede kurulufllar na kapasite sunabiliyoruz. Bu toplant n n düzenlenmesinin en önemli nedenlerinden biri de, koleksiyonerli i daha fazla alg lamak istedi imdendir. Sanata ilgi duyan bu farkl insanlar, daha iyi alg lama f rsat n hep birlikte bu toplant yla bulabiliriz. Koleksiyonerlikte, de er arz eden tablolar n yan s ra heykeller, hatlar, tüm görsel sanat eserleri, tak ve mücevherler, antika ürünler, klasik araçlar ve müzik aletlerine kadar toplan yor. Yine sanat koleksiyonerli i denilince bilmemiz gereken mühim bir hadise var; h rs zl k y l nda yap lan bir soygunda, Missouri de bulunan küçük bir galeriden Norman Nordfeld in, 700 bin dolar de erindeki, Rus Dersli inin Resmi adl eseri çal n yor. Sanat h rs zl, dünyada uyuflturucu ve silah ticaretinden sonra geliyor. Bu eser yaklafl k 10 y l ortadan kald r l yor. Daha sonra bir müzayede kanal yla, sat l yor. Eseri, 1988 y l nda Steven Allan Spielberg sat n al yor y l nda da Spielberg in sanat dan flmanlar bu eserin FBI listesinde çal nt eserlerden biri oldu unu tespit ediyorlar. Eser, Spielberg in elinden al n yor ve bu olay herkesin bafl na gelebilir. Bu tür tehlikelere karfl koleksiyonerleri koruyan uluslararas ve yerel anlamda sat n almada, arkeolojik ve modern sanat sat n alan kiflileri koruyan enteresan ürünler sunuyoruz. Bunun d fl nda Las Vegas da bir otel sahibi, kolunu bir esere çarp yor ve eserde önemli bir hasar meydana geliyor. Bu gibi hasarlar n tamirat yla, restorasyonuyla ilgili harcamalar ve art olarak de er kayb teminat alt na alabiliyoruz. Sanat eserlerinde en çok yaflanan hasarlara bakt m zda, terör hadiselerinin birinci s rada yer ald n görüyoruz. Amerika da çöken ikiz kulelerde çok önemli flirketlerin kurumsal koleksiyonlar da yok oldu. Daha sonra, nakliye, sergileme, kazaen k r lma ve restorasyon ile h rs zl k ve su bask n gibi riskleri s ralayabiliriz. Dolay s yla sanat eserlerinin özel araçlarla tafl nmas veya bir müzeye ödünç verilmesinde, müzeye nakli s ras nda veya paketleme esnas nda, korunman n eksikli inden kaynaklanan hasarlar meydana gelebiliyor. Bir baflka konu burada sanat eserinin sadece kendisine olabilecek bir hasar de il ayn zamanda onun üçüncü flah slara verece i riski de dikkate alman n önemli oldu unu vurgulamak istiyorum. Suistimallere karfl da sigorta yapabilirsiniz Sanat koleksiyonerleri, ofisinin, yazl n n hatta müzesinin yan s ra zaman zaman bu zevki üçüncü flah slarla paylaflmak üzere yurt içi ve yurt d fl ndaki farkl sergilere gönderiyorlar. Dünyan n her yerinde geçerli olan ve teminat sa layan bu ürünle tek flemsiye poliçede sigortalanma kabiliyetini Türkiye de sa lad k. Bir baflka özelli imiz yapt n z pek çok koruman n adeta birçok önemli eksiklerinin haiz oldu unu bilmenizi istiyorum. Çünkü Türkiye de deprem mühim bir risk. Terör ve deprem korumalar nda cebinizden her hasar n yüzde 20 si ç kacak flekilde dizayn edilmifl poliçeler sat n al yorsunuz. Bizim çal flmalar m zda hem muafiyetsiz koruma verildi i gibi hem de eserin y rt lmas, çizilmesi, k r lmas gibi kaza sonucunda oluflabilecek kapsam geniflletmeleri var. Bir de özel bir koleksiyonsa mevcut çal flanlar n z n suiistimaline karfl da bir ölçüde kollama flans var. Poliçe olufltururken beyan edilen sigorta bedelinden sonra yeni sat n al nan eserler toplam sigorta bedelinin yüzde 25 ine kadar otomatik olarak sigortal olan ürün yaratt k. Bunun d fl nda paketleme, asma, yerlefltirme, restorasyon hatalar n en aza indirme dan flmanl, organizasyonu gibi sofistike yard mlar m z da sa l yoruz. Türkiye de sanat alan nda yapt m z iflle, yenili in uygulay c s olduk Bizler, inovasyonu çok seviyoruz. Türkiye de sanat alan nda yapt m z iflle, yenili in uygulay c s olduk. Bunlar n bafl nda Nart Plus Sanat Sigortas ile etkinlik yapmaya bafllad k. Bu büyük Michael Jackson konserinden tutun da önemli etkinliklerin bafl sanatç n n bafl na bir fley gelmesi halinde bofla giden bütün harcamalar karfl layan enteresan ürünleri ilk defa Türkiye de uygulad k. lk defa Dan flmanlar Kurulu nu kurduk. Kurulda 12 nin üzerinde k ymetli üyemiz bulunuyor. Bu kifliler, bize k ymetli katk lar olan, sevdi imiz ve sayd m z ayn zamanda yapt klar iflte zirvede olan insanlard r. fiirket olarak da misyonumuz, Türkiye nin kültür ve sanat varl klar n n do ru korunmas, do ru kollanmas ndaki hassasiyetin art r lmas ve gelecek kuflaklara bu eserlerin aktar lmas n sa lamak. O bak mdan bize destek veren herkese özellikle bu gününü bize ay ran sizlere flükranlar m ve teflekkürlerimi sunuyorum. "Türkiye deki sanatseverlere, koleksiyonerlere, kurumsal koleksiyonerlere, galerilere, müzelere ve müzayede kurulufllar na kapasite sunabiliyoruz. Bu toplant n n düzenlenmesinin en önemli nedenlerinden biri de, koleksiyonerli i daha fazla alg lamak istedi imdendir. Sanata ilgi duyan bu farkl insanlar, daha iyi alg lama f rsat n hep birlikte bu toplant yla bulabiliriz." 08 09

6 SEM NERLER VE FORUMLAR NART S GORTA ALTINCI DANIfiMANLAR KURULU TOPLANTISI SANAT TUTKUSUNUN KOLEKS YONERL E DÖNÜfiÜMÜ Türkiye deki genç sanatç y destekleyen yurt d fl nda pek çok koleksiyoner var Son alt y ld r Türkiye de müthifl bir dönüflüm ve geliflim yaflan - yor. Bu hareketlili in temel iflaretlerinden biri de koleksiyonerlik. Ekonomi köflelerinden kad n dergilerine kadar pek çok yay nda koleksiyonerli in bugünkü hali hakk nda hem kahramanlar tan - t l yor hem yöntemler anlat l yor hem de bu dönüflümde al nmas gereken pozisyonlar hakk nda pek çok yorumda bulunuluyor. Bu sürece nas l gelindi? Bugünkü durumu anlatmak ürere k sa bir girifl yapaca m. NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i neden Dan flmanlar Kurulu oluflturdu? diye bana bir soru soruldu. Bu tamamen Levent Nart n yarat c l d r. Sigortac n n Dan flmanlar Kurulu oluflturarak, insanlar bir araya getirmesi, fikir al fl veriflinde bulunulmas, gerçekten önemli. Takdir etti im bu toplant larda, oturum baflkanl yapmaktan onur duyuyorum. Alt nc s düzenlenen Dan flmanlar Kurulu toplant s n n konusu, Sanat ve Türkiye Avrupa Kültür Baflkenti olan stanbul a da yak flan bir konuyu seçtik. Bu konunun sigortayla ne ilgisi var? diyenleri duyar gibiyim. Bildi iniz gibi sigorta ve sigortac l k bir aktüeryal sanat d r. Dolay s yla sigorta sanat n n varl n inkar edemeyiz. Bir ad m daha ileri gidersek, sigorta brokerli i, risk, getiri, maliyet dedi imiz fleytan üçgeninde sizi adeta kutup y ld z gibi do ru yola sevk eden bir ifl alan d r. Peki, sanat n sigortalanmas nereden ç kt? Bir fiziki sanat eserini sigortalarken onu içsellefltiriyor, duygu yüklüyor, takdir ediyor ve bir de de er biçiyorsunuz. Bunun içindir ki NART Sigorta Dan flmanlar Kurulu olarak bu y l panelimizi Türkiye de giderek günlük hayat m za giren sanat ve etkinliklerine kendini adam fl, kitlelere ulaflt ran, sanat koruyan hatta müze ve koleksiyonlara dönüfltüren gerçek sanat dostlar na b rakmaya karar verdik. Bugün fleref misafirlerimiz Contemporary stanbul Direktörü Dr. Emin Mahir Balc o lu, stanbul Modern Sanat Müzesi fief Küratörü Levent Çal ko lu, Sotheby s Türkiye Müdürü Oya Delahaye, Finansbank Yat r m Bankac l Genel Müdür Yard mc s Saruhan Do an, Proje4L Ça dafl Sanat Müzesi Kurucusu Dr. Can Elgiz olacaklard r. Ben konuklar m za katk lar ndan dolay peflinen teflekkür ediyorum. Toplant n n moderatörlü ünü de Levent Çal ko lu yapacak. Oturum Baflkan Yavuz Canevi Türk Ekonomi Bankas Yönetim Kurulu Baflkan Yaflanan bu dönüflüm içinde, 10 y l öncesinde olmayan yepyeni aktörler var. Bunlar n bafl nda küratörler geliyor. Bugünkü dönüflümün içinde yurt d fl ndan da çok fazla aktörler gelmeye bafllad. Türkiye deki özellikle genç sanat ve sanatç y destekleyen yurt d fl nda pek çok koleksiyoner var. Sanatç lar m z n yurt d fl ndaki arenada görünürlü ünün kabulüne iliflkin belki de bir bafllang ç noktas nday z. Bir baflka önemli nokta da aç kças rakamlar n dillenmeye bafllamas. 5-6 y l öncesine kadar konuflulmayan, (bunlar hem yaflayan hem de hayatta olmayan sanatç lar için) gazete manfletlerine ç kan ola anüstü rakamlar dillendiriliyor. Bu rakamlar n dillendirilmesi baflka iliflkileri do urdu. Bir taraftan bu rakamlar takip etmek çok zor olmaya bafllad. Nihayetinde art k web siteleri var, nerede, ne var ve fiyat ne kadar onu bilebiliyorsunuz. z sürmek için elimizde yeterli oranda doneler var. Bunlar ne ölçüde gerçekçi, bu rakamlar neyi ifade ediyor? Koleksiyonerlikte yaflad m z en büyük tart flma flu anki bu dönüflümdeki rakamlar n gerçek de eri midir? En nihayetinde y llarca sanatç lar m z n çok az kazand n ve sanatlar n devam etmeleri için deste e ihtiyaçlar n olduklar n ve sanat ekonomisinin düzenli ifllemesi için onlara da önemli bir alan sunuldu unu konufluyorduk. Bu sahneyi tart fl rken sanatç lar n rolü ve pozisyonu masada ne kadar duruyor? Bu dönüflüm sürecinde, koleksiyoner kimliklerine de bakmak laz m. Aç kças y llar önce Türkiye deki koleksiyonerler bir hamilik fikrini de bünyesinde tutuyordu. Koleksiyonerler sanatç aras ndaki iliflki çok daha yak nd. Yani akflam yemeklerinden yaz tatillerine kadar çok büyük dostluktan geçen bir iliflki vard. Bugünkü güncel sahne pek bunu bar nd rm yor. Ço unlukla koleksiyoner ya da bu ifli yat r m yapan kifli sanatç y tan m yor onu görmüyor tam anlam yla sanatç dan ba- ms z sanat eserine bir de er görerek bir yat r m yap yor. Bu yak nl k dedi imiz iliflkinin baflka alanlarda yaratt tatminde bir dönüflüm var. Çok küçük ama önemli bir nokta da bugünkü h z ve al flverifl kültüründen de bahsetmek gerekecek. Nihayetinde koleksiyoner dedi imiz kifli, düflünür, sorar, dan fl r, bir sanatç ya yat r m yapmak için birkaç kifliyle buluflur. Bugün öyle bir flans m z yok. Bugün inan lmaz bir h z var. Yar m saat düflünmek için bile vaktiniz Levent Çal ko lu stanbul Modern Sanat Müzesi fief Küratörü kalm yor. O sanatç yla karfl laflman n bir ön haz rl olmal. Çünkü o eserin karfl s nda iki saat düflünme flans n z kalmayabiliyor, siz bakarken o esnada eser sat lm fl oluyor. Ça dafl sanat koleksiyonerli i global bir dönüfl içerisinde Önemli bir nokta da ça dafl sanat koleksiyonerli inin global bir dönüfl içerisinde olmas. stanbul un 2000 li y llardaki hak etti i görselli i, popülerli i ve ça dafll hem içeriden hem d flar dan dinamiklerle yakalad. stanbul sanat n ve koleksiyonerli in dönüflümüne ev sahipli i yapt. stanbul fikri ve markas sanatç lar n alg lanabilirli i aç s ndan da çok büyük etiket olmaya bafllad. Hangi bölgeden geldi inizi söylemek sanatç ya ciddi bir kredibilite sa l yor. stanbul da bir megapol olarak bu kredibilite ile hem sanatç ya hem de temsil etti i galerilere de çok büyük bir referans sa l yor. Özellikle galericilik alan nda bir hareketlilik var. Galeriler, genç sanata sahip ç kan galeriler çok daha sistematik, çok daha inand klar bir ak fl desteklemek üzere mevcutlar. Bütün bu dönüflümün içinde mevcut bir koleksiyoner ve koleksiyonerli e yeni bafllayacaklar nas l yol alacak? Kerteriz noktalar nedir? Nelere dikkat eder? Bütün bu kahramanlar aras nda kendine nas l bir yer açar? Bütün bu yelpazenin içerisinde kendisini nas l konumland - r r? Bugün orta derecede bir yat r mc dan gerçekten büyük rakamlar verebilecek kurumsal yap lara kadar büyük bir sanat ekonomisi olufltu. Dolay s yla bu alanda yol almak bir hayli zor

7 SEM NERLER VE FORUMLAR stanbul marka flehir oldu Koleksiyoner olmak için büyük bir varl n olmas na gerek yok Çok ilginç ve heyecan verici bir dönem yafl yoruz. Tarihi bir perspektiften konuya girmek istiyorum. Özellikle Türkiye özelinde bugün yaflad m z olay çok ilginç. Cumhuriyet kuruldu undan bu yana ülkemizin geliflmesine bakt m zda, eksi konumday z. Sermaye yok, devlet çok k s tl bir bütçeyle hareket ediyor. Normalde ülkelerde sermayenin üstlenmesi gereken rolleri de devlet üstlenmifl, çok zavall bir konumdan bu noktalara geldik. Türkiye, k sa zamanda bu aflamalar geçti. Bunun kültür ve sanat alan ndaki geliflmelerini görebiliyoruz. Son y ld r çok fleyler de- iflti. Afla yukar 20 y l önce Ankara da ça dafl sanatla ilgili bir derne in baflkan yd m. O zamanda tart flt m z konular merkez, periferi iliflkileriydi yani dünyada baflka sanat merkezleri var. Çin, Hindistan, Arjantin, Türkiye, Brezilya gibi ülkeler merkezin diktas alt nda periferi olarak yarg lan yor ve kaale al n yor. Son 10 y l içinde bu paradigmalar ciddi bir flekilde de iflti. Bu bahsetti imiz ülkelerin de iflmeleriyle bugünlere gelindi. Tart flmalar, o dönemdeki etkisini kaybetmifl durumda y l nda biz Kopenhag da, 11 Türk, bir sergi açm flt k. Müthifl sükse yapt k, çok iyi yorumlar ald k ancak bize flunu soruyorlard : Bu çal flmalar güzel de, biz bunu Türk sanat oldu unu nereden anlayaca z? Art k bunun aflt m z söyleyebilirim. Fakat gerçek anlamda Türkiye de bu süreci birebir yafl yoruz. stanbul kesinlikle markalaflt. Bu geliflen yeni geliflen pazarlar n önde gelen kentleri aras nda da stanbul un ayr bir yeri var. Hiçbir kentte olmayan tarih boyutu var. Bu da insanlara cazibe olarak görünüyor. Content stanbul olarak yeni bir program bafllatt k. lkini zmir de gerçeklefltirdi imiz seminerleri Türkiye nin baflka kentlerinde de düzenlemeye bafllad k. Oradaki potansiyel koleksiyonerleri bulmaya çal fl yoruz. Amaç bu insanlara, koleksiyonerli in hem yaflam kalitesine katk s n hem de geçerli bir yat r m oldu unu anlatmak. Ald klar eserin zaman içinde de er kazanaca n da anlat yoruz ki, daha güçlü bir argümanla karfl lar na ç kal m zmir deki deneyim güzel geçti. Koleksiyonerli in ülkemizde yayg nlaflmas laz m. Bunun d fl nda yabanc lar buraya çekmek istiyoruz. Yurt d fl ndan nitelikli galerileri de buraya çekerek, uluslararas sanat ortam na dönüfltürmeye çal fl yoruz. Yaklafl k befl y l içinde bunun etkilerini görece iz. stanbul a s rf bu nedenle, ça dafl sanat eserlerini görmeye geleceklerine inan yorum. Galerilerimizi yurt d fl nda tan tmal y z Emin Mahir Balc o lu Sak p Sabanc Müzesi Müdürü Bu süreçte önemli gördü üm bir di er konu da stanbul u sanat merkezi haline getiren bienallerdi. Bienaller dünyaca yank uyand rmaya bafllad. Ciddi bir aflama kaydetti. Bunun d fl nda özel sektör, bu ifle yat r m yaparak müzeler kurmas, (Sak p Sabanc Müzesi, Vehbi Koç Müzesi, Pera, Santral stanbul gibi) çok büyük katk sa lad. stanbul un çok müzeli bir kent olmas önemli. stanbul a yaklafl k 10 milyon, Paris e y lda yaklafl k 60 milyon ziyaretçi geliyor. Paris teki müzelere ve yeni sergilere gidiyorlar bu aç dan yeni müzelerin olmas önemlidir. Önümüzdeki engeller biraz devlet kaynakl. Sanat eserlerindeki KDV oran yüzde 18. Bu konuda kimse pek bir fley yapm yor. Biz konuyla ilgili olarak, Kültür Bakanl yla görüfltük ama bu onlar da do rudan ilgilendiren bir konu de il. Araflt rd k, müze, sineme, opera girifl biletlerinde KDV oran yüzde 8. Demek ki, devletin bu konuda bir giriflimi var ama bunu nedense sanat eserlerine yans tm yor. Di er konu bizim galerilerimizi yurt d fl nda tan tmak. Galerilerimiz, yurt d fl ndaki fuarlara kat lmalar için destek alam yorlar. Bu anlamda galerilerin KOB kapsam na al nmas n talep ettik. O zaman teflvik alarak gidecekler. Fuara kat lmak, minimum bin dolarl k yat r md r bunun üstünden her galericinin kalkmas mümkün de il. Ayr ca beni ürküten geliflmeler de yaflan yor. Yüksek fiyatlar oluflmaya bafllad. Bizdeki tehlike, bu yüksek balonlar n patlama ihtimali var ve bunu ülkemizdeki sanat alan nda elefltirel altyap - s n n geliflmemifl olmas na ba l yorum. Bu da bizim önümüzde engeldir. 23 y ld r stanbul bienaline gelen önemli sanatç lardan eser al - m n kaç r yoruz ve bu f rsat kullanam yoruz. O dönemlerde önemli sanatç lar stanbul bienalinde yer ald ki, bunlar Eczac - bafl Vakf n n ilgili di er sponsorlar n ve do ru küratörlerin katk lar yla oldu. Biz daha sonraki y llarda yurt d fl nda fuarlar gezerken bize referans olarak gösteriyorlard. Bu sanatç stanbul bienalinde yer ald deniliyordu. Koleksiyoner olarak, bir koleksiyona üç yönden bak yorum: Parasal, niteliksel ve paylafl msal aç s ndan koleksiyon. Parasal aç dan koleksiyon derken, maliyeti kastediyorum. Sanat al c lar üç gruba ayr l yor. Bir koleksiyonerler, sanatseverler bir de son dönemde fiyatlar n artmas ndan kaynaklanan spekülatörler yahut spekülasyonu yapan sanat yat r mc lar var. Eseri sanat sevdi i için de il de belki fiyat artar, satar m diye düflünerek al yorlar. Sanatseverler ise evin de güzel eserler olmas n sevenlerdir. Evinde sanat eseri olmas n içinde isteyenlerdir. Koleksiyonerler ise bu iflin yükünü tafl yan sürekli kovalayan ve nerede hofluna giden varsa almaya çal flan daimi al c lard r. Belçikal bir koleksiyoner, bir koleksiyoncu için en kötü fley, zengin olmakt r der. Koleksiyonerin büyük bir varl kla ifle girmesi veyahut koleksiyonerin sanat al m n oluflturmas onun görüflüne göre uygun de- ildir ve bunu destekleyen pek çok kifli var. Esas meydan okuma küçük harcamalarla büyük sonuca ulaflmakt r. Herkesten önce neyin almas gerekti ini fark eder. Öyle bakt m zda koleksiyoner olmak için büyük bir varl k harcamaya yahut varl olmas - na gerek yok. Herkesten önce do ru eserleri herkesten önce görmektir. Niteliksel aç dan koleksiyon dedi imiz zaman Marcel Duchamp son dönemlerin en önemli sanatç s d r ve bir koleksiyonere flöyle hitap etmifl: Sen bir koleksiyon eseri yaratt n. Tek tek al mlarla bir eseri var ettin. Dr. Can Elgiz Proje4L Elgiz Ça dafl Sanat Müzesi Kurucusu Koleksiyonu bütünüyle bir eser olarak tan mlad. Bir koleksiyon olufltu unda eserler birbiriyle bir anlam ifade ediyor. Yan nda durdu u esere göre farkl bir anlat m tafl yor. Küratörlük mesle- i de uzmanl da buradan do mufl. Küratörler de zaten farkl koleksiyonlardan farkl eserleri farkl okuyarak, farkl biçimlerde yan yana getirerek, yeni anlat mlar katm fllard r. Koleksiyonerler bunlar alarak bir doku oluflturuyor. Bu dokuyu küratör bir sergide çok farkl bir anlat mla sonland rabiliyor. Di er bir deyimle özel koleksiyon hiçbir zaman didaktik de il, eklektik olabilir. Çünkü koleksiyonerin kendi kimli i, o günkü psikolojisi, o günkü mali durumuna göre de iflebiliyor. Bu da niteliksel aç dan koleksiyonu gösteriyor. Üçüncü konu paylafl msal aç dan koleksiyonerlik. Her koleksiyoner sat n ald eserleri önce kendi seyretmek istiyor. Koleksiyoner, sürekli edinmeye çal fl r. Bu al mlar devam ettikçe, evden büroya eserleri sergiliyor oras da yetmezse annenizin evine de tafl maya bafll yorsunuz. Bu neticede evinizde, büronuzda vs. özel alan n zda sadece eflinize, arkadafllar - n za, dostunuza bu eserleri aç yorsunuz. Bunu halka aç yorsan z, bir sergiye koyabiliyorsan z bu kamusal alanda sergiliyorsan z daha bencil alandan daha sosyal basama a geçmifl oluyorsunuz. Herkesle koleksiyonunuzu paylafl yorsunuz. Onu paylaflmak onu kamusal alanda sergilemek her koleksiyonerin rüyas d r. Son dönemde koleksiyonerler ödünç koleksiyonlu kamuya aç k sergilerde bunlar sergileyerek bir tatmin yafl yorlar. Al c her zaman kendi al m ndaki kriterleri düflünerek, o andaki duygusal ve di er faktörleri düflünerek yan yana koyabilir ama küratör çok daha farkl anlamlar katabilir. Bir de müze binalar için duydu um yeni bir deyim var. Müze binalar n ikiye ay r p, Starcitech ad vermifller. sim, star arcitech ten geliyor. Y ld z mimarlar n yapt binalar. Yurt d fl panelde izlemifltim sanat elefltirmenleri ve küratörlerin s k nt s mimarlar n bu binalar üzerinde çok fazla flov yapmaya bafllad klar. Mimarlar n flov alan olan binalar, sergilenen eserleri, gölgeler konuma geçmeye bafllad. Düz duvar olmayan binalar var. Bunun üzerine sanat eserini nas l asacaklar belli de il

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı