NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r"

Transkript

1 NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

2 Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride b rakt k" Oya Delahaye Gisela Winkelhofer 34 Levent NART NART Sigorta ve Reasürans CEO Sergi Bir Sergi Öyküsü "Asurlular stanbul'da" mtiyaz Sahibi NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. ad na Genel Müdür & Yönetim Kurulu Baflkan Levent Nart Yay n Kurulu Belgin Turan, Berna Kat o lu, Burak Dülge, Burçak Alagök, Esra Unur Usta, Muzaffer Boyac gil, Oya Koçlar, Özlen Ifl ldak. 26 Koleksiyoner 29 Galeriler 33 Faruk Orhon, Oktay Duran, Öner Kocabeyo lu NART Merkez Ofisi Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sk. Norm fl Merkezi No: 12 Kat: fiiflli stanbul Tel Yay na Haz rlayan Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. Dr. Mazhar Ökten Sk. No:1 Rota Binas Tel: Fax: Galeri x-ist NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Risk & Life Dergisi, NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. taraf ndan 4 ayda bir yay nlan r. Bu yay n n tamam ya da bir bölümü yaz l izin olmaks z n kopyalanamaz, ço alt lamaz ve yay nlanamaz. De erli Dostlar; Y l n son aylar na sanki mevsimine uyarm flças na çok hüzünlü girdik. Bir yanda flehit haberleriyle içimize atefl düflmüflken, hemen ertesinde Van da meydana gelen deprem ve artan kay p say s, ac m z daha da art r yor. Milletimizin bafl sa olsun nan yorum ki, bu zor günleri de hep birlikte atlataca z, gelecek güzel günleri hep birlikte infla edece iz. Uzun bir aradan sonra Risk&Life dergimizin yeni say s n da ç kart yoruz. Yeni say m zda siz de erli dostlar m zla birlikte olmaktan mutluluk duydu umu da ayr ca belirtmek isterim. Yeni say m z n konusu; Sanat Tutkusunun Koleksiyonerli e Dönüflümü. Art k sanat eserleri de önemli bir yat r m arac - na dönüfltü. Geçmiflte belli bafll kurumlar n ve kiflilerin ilgi duydu u koleksiyonerlik iyi bir yat r m arac olmas nedeniyle, yat r m yapmak isteyenlerin ilgisini de artt r yor. Peki, artan bu ilgiyi nas l de erlendirmek gerekiyor? Bilinçli bir koleksiyonerlikten bahsetmek mümkün mü? Sadece eski ve antika eserler mi k ymetlidir? Genç sanatç lar, koleksiyonerli in neresinde duruyor? Ya galeriler Galeri sahipleri artan ilgiden ne kadar memnun? Bitmeyen bu sorulara yan t ararken, Dan flmanlar Kurulu toplant m z n onuncusunu Sanat Tutkusunun Koleksiyonerli e Dönüflümü bafll nda gerçeklefltirmeye karar verdik. Konunun muhataplar olan kiflileri bir masa etraf nda toplayarak, yukar da sayd m z sorulara yan t bulmaya çal flt k. nan n, sanata ilgi duyan bu farkl insanlar daha iyi alg lad m özellikle vurgulamak istiyorum. Bu toplant n n sanat n içinden olanlar kadar, ilgi duyanlar da farkl pencerelerden bakmas na olanak sa layaca na inan yorum. Türkiye de alt flubede, dünyada 126 ülkede, ifl ortaklar yla faaliyet gösteren NART Brokerlik in sanat tutkusu, Muhteflem Süleyman sergisinde yer alan eserlerin sigortalanmas yla bafllad. Kültür Bakanl n n gerçeklefltirdi i bu sergi, Tokyo, New York, Paris te de sergilendi ve biz ambalajlanmas ndan tutun dedektif sanat tarihçileri eflli inde eserlerin sergilenmesine kadar farkl alanlarda sigortalanmas görevini üstlendik. Bugün Türkiye deki sanatseverlere, koleksiyonerlere, müzelere, müzayede kurulufllar na, sanat sigortas konusunda hizmet veriyoruz. Yenilikçi yaklafl mlar m z ve yeni hizmetlerimizle, biz her zaman yan n zda olmaya devam edece iz. Yeni say m zda, Sanat Tutkusunun Koleksiyonerli e Dönüflümü bafll alt nda yap lan toplant n n yan nda, sanat sigortas alan nda verdi imiz hizmetlerimizi de dergilerimiz sayfalar nda yer verdik. Ayn zamanda hizmet sundu umuz koleksiyonerler ve galerimiz de bu say m zda bizi yaln z b - rakmay p, de erli görüfllerini paylaflt lar. Buradan hepsine çok teflekkür ederim. Farkl alanlarda uzman kiflilerin görüfllerinin yer ald bu sanat dolu dergimizin herkese katk sa layaca n düflünüyorum. Sonbahara ac haberlerle girdik ama gelecek günlerin herkese sa l k, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgi ve sayg lar mla, 02 03

3 H ZMETLER M Z Sanat, belli kal plar içine konulamayan ve estetik olan insan duygular n n d fla vurumu olarak tan mlan r. Daha detayl söylemek gerekirse, sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. nsanl n geçirdi i evrimler yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n, sanat biçimlerini ve sanata bak fllar n de ifltirmifl, her dönemde ve her toplumda, sanat farkl görünümlerde ortaya ç km fl. Thomas Munro ya göre; sanat doyurucu estetik yaflant lar oluflturmak amac yla dürtüler yaratma becerisidir. Sanat, güzel ile u rafl r. Güzel göreceli bir kavramd r. Kendi içinde tutarl bir bütünlü ü tafl yan fley çirkin, ac verici, i rendirici bile olsa estetik aç dan güzeldir. SANAT S GORTASI NART Plus Sanat Sigortas, sanat tutkunlar ve özel koleksiyonerler Için tasarlanm fl, karfl lafl labilecek her türlü risklere yönelik sanat eserlerini en genifl kapsanla korumay amaçl yor. len bilgisini ve uluslararas partnerleriyle olan ba lant gücünü sizler için sunuyor. Sanat Sigortalar nda, özel sigorta program çerçevesinde sanat eserlerinin, nadide koleksiyon parçalar n n yan s ra design mobilyalar, mücevherat ve saat gibi özel kullan m eflyalar n z için her türlü tehlikeye karfl sigortalama sistemi gelifltirdi. Riski anlamak, denetlemek ve stratejik hedefler do rultusunda riske hükmedebilmek için deneyime, uzmanl a ve vizyona ihtiyaç var. NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i, partnerleri kanal yla, 120 ülkedeki toplam 25 bini aflk n risk yöneticisiyle, sanat eserlerinizin maruz kalabilece i risklerin, hayat standard n zla çeliflmeyecek ekonomik bir flekilde kontrol alt nda tutulmas n amaçl yor. KISA KISA 53 milyon dolarl k koleksiyonu sigortalad lk kez Kanuni Sultan Süleyman Hazinesi'ni sigortalayan NARTSigorta Brokerlik Yönetim Baflkan Levent Nart, yabanc ortaklar yla birlikte 150 milyon dolara kadar reasürans piyasas ndan sanat eserlerine teminat sa lad klar n söylüyor. Bugüne kadar Türkiye'de en fazla 53 milyon dolarl k bir koleksiyonu sigortalad. Sanat dedektifleri devrede Günümüzde çal nan bir sanat eserinin yeniden sat lmas o kadar da kolay de il. Uluslararas Art Loss Register network a tüm dünyada çal nan sanat eserlerini kay t alt na al yor ve bir daha sat m n engelliyor. 1969'da New York'ta kurulan International Fundation of Art Research ise 1976 y l ndan beri 'Çal nt sanat eserleri uyar s ' yay ml yor y l ndan beri de 10 y lda bir bu eserlerin tan t ld kataloglar bas yor. Çal nan eserinizi buraya bildirerek dünyan n herhangi bir yerindeki müzayedede sat fl n engelleyebilirsiniz. Çal nt eser Spielberg e sat ld Norman Rockwell in Bir Rus Dersli inin Resmi adl tablosu, 1973 y l nda yap lan bir soygunda Clayton, Missouri de bulunan küçük bir galeriden çal nd y l nda New Orleans da bir müzayede de sat ld. Süreç sonucunda Steven Spielberg eseri sat n ald y l nda Spielberg in ekibi taraf ndan eserin FBI n çal nt listesinde bulundu u anlafl ld. Eserin tahmini de eri, 700 bin dolar. Peki bu güzellikleri korumak için neler yap yorsunuz? H rs zl k, kazalar, suistimaller derken özene bezene ald n z, sizde manevi de eri paha biçilemeyecek kadar k ymetli eserlerinizi nas l koruyorsunuz? Önemli bir servet yat r lan bu eserler, h rs zl k, kaza, terör hatta deprem riskine karfl sigortalan yor. Sanat Sigortas konusunda NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i verdi i hizmetlerle dikkat çekiyor. NART Çözüme Haz r! Sanat Sigortas nda yarat c çözümleri geniflletilmifl özel flartlar yla uygulayan NART, 25 y l aflk n deneyimden süzü

4 H ZMETLER M Z NART PLUS Sanat Sigortas her türlü risk durumuna karfl : Dünyan n her noktas nda geçerli, Do al afet ve terörizm tehlikelerini teminat alt na alan genifl kapsaml, Sanat eserlerinin nakliyesi ve adresler aras dolafl m n sa layan, Koleksiyonlara y l içerisinde kat lan parçalar n de er yükseliflini dikkate alarak teminat alt na alan, Koleksiyoncular n özel istekleri do rultusunda teminat geniflletmeleri sa layan poliçeler ile müflterilerinin sanat de erlerinin en kapsaml flekilde güvende olmas n hedefliyor. Sanat Sigortas Hizmetleri fiüphesiz, sanat eserlerinin güncel de erlerinin tespiti oldukça zordur. Uluslararas boyutlarda uzmanl k kazanm fl, yurt içi ve yurt d fl nda de erli sanat tutkunlar ve sanat eserleri ile profesyonelce ilgilenen kiflilere dan flmanl k veren sanat uzmanlar n n destekleri ile verdi imiz hizmetler: Sanat eserlerinizin yetkili uzmanlar taraf ndan detayl ekspertizi Sanat eserlerinizin sanat uzmanlar taraf ndan güncel de erlerinin belirlenmesi organizasyonu Nakliyat, paketleme, asma, yerlefltirme ve restorasyon hatalar - n en aza indirme dan flmanl organizasyonu. NART Sanat Sigortas nda Hasar Hizmetleri Sanat eserlerinin ve kültür varl klar n n muhtemel veya katastrofik hasarlar nda vermifl oldu umuz profesyonelce hizmet, yapt - m z ifle ne kadar titiz yaklaflt m z göstermektedir: 7/24 acil hizmet ve uzman deste i Uluslararas restoratörleri içinde bulunduran hizmet a Uluslararas ART LOSS REGISTER network a ile çal nan sanat eserlerinin tekrar bulunmas n n organizasyonu Katastrofik hasarlarda destek sa lamak üzere dünya genelinde ba lant lar m zla çözüm üretebilme kabiliyeti. H rs zl a Karfl Korunma Sanat h rs zl silah ve uyuflturucu kaçakl ndan sonra en çok paran n döndü ü 3. sektör. Tahminlere göre her sene sanat h rs zlar yaklafl k 5 milyar USD para kazan yor. H rs zl k uzun vadeli amaçlar için bu tablolar çal yor, üzerinden 10 y l veya daha uzun süre geçmesini sa layarak koleksiyoncular n bunu unutmas n bekliyorlar. Sanat eserlerinin s k s k çal nmas ise yeni bir meslek dal n n do mas na yol açt : `Sanat dedektifleri, profesyonel araflt rmalar sonucunda ulaflt klar eserleri sahiplerine iade ediyorlar. Sigortalanmayan eserler Cezanne in The Boy in the Red Vest (K rm - z Yelekli Çocuk) adl eseri, Emil Buehrle Muzesi (Zürih) nden 2008 y l nda, gün içinde gerçekleflen silahl soygunda çal nd. O gün toplam 160 milyon dolar de erinde olan dört eserden, Monet ve van Gogh a ait iki eser yerel ak l hastanesinin otopark na b rak lan bir arac n arkas nda bulundu. Degas ve Cezanne ye ait di er iki tablo hâlâ kay p. Bu koleksiyon sigortas zd. Restorasyon ve de er kayb Picasso nun Le Rêve adl eseri, sahibi taraf ndan 2006 y l nda hasar gördü. De er kayb ve restorasyon bedelleri için sigortac lar sorumlu oldu. Devlet te soygun 1997 de 31 eser, 2007 de iki bronz heykel çal nan Devlet Resim ve Heykel Müzesi nde, ressam Hoca Ali R za ya ait 13 adet kara kelem eskizinin sahteleriyle de ifltirildi i ortaya ç kt. Türkiye de sanat n de eri Ressam Burhan Do ançay' n baflyap t 'Mavi Senfoni 15 Kas m 2009 tarihinde yap lan müzayedede, 2 milyon 200 bin TL gibi rekor fiyata al c buldu. Böylece Burhan Do ançay yaflayan en de erli Türk ressam ünvan n kazanm fl oldu. H rs zl k teminat d fl Sigortal olup da hasar gören ilk sanat eserlerinden ikisi Edward Munch e ait Ç l k ve Madonna isimli tablolard r. Oslo daki Munch Müzesi nden eserlerin çal nmas s ras nda müze ziyaretçilerle doluydu bu nedenle atefl aç lamad. Müzede alarm yoktu. Güvenlik kameralar vard ancak soyguncular maskeliydi. Tablolar yang na karfl sigortal olmas na karfl n, h rs zl k teminat d fl ndayd. Bu nedenle de hasar ödemesi yap lmad. NART PLUS Sanat Sigortas nda Hizmet Verilebilecek Gruplar NART PLUS Sanat Sigortas nda en do ru çözümü sunabilmek için hizmet alanlar m z dört ana grupta toplanmaktad r: Kiflisel Koleksiyonlara Yönelik Sanat Eserleri Sigortas Sergilere ve Galerilere Yönelik Sanat Eserleri Sigortas Müzelere ve Tarihi Yap lara Yönelik Sanat Eserleri Sigortas fiirket ve Vak f Koleksiyonlar na Yönelik Sanat Eserleri Sigortas Hizmetlerimizin Kapsam Sanat eserlerimizin karfl laflabilece i risklerin tan mlanmas ve de erlendirilmesi, Lokal ve uluslar aras sigorta ve reasürans piyasalar nda bu kapsam sunacak oyuncular n bulunmas Hasar dan flmanl n n verilmesi, hasar eksperi, sigorta flirketi ve reasürans flirketleri ile hasar n h zl ve adil çözümünün sa lanmas, Risklerin önlenmesi ile ilgili hukuksal, organizasyonel veya teknik hata kaynaklar n n saptanmas, azalt lmas ve yok edilmesi ile ilgili dan flmanl n sa lanmas Uzman brokerlikten beklentiniz, en iyi fiyata en sa lam güvenceyi almak ise sorun yok. Arad n z bir sorunun çözümü ise biz yine haz r z. Hatta, bir sorununuz yoksa ama ifllerinizin daha iyi gitmesini ya da daha iyi ifller yapmay isterseniz, size bu konuda da yard mc olabiliriz. Konu riskler hele onlar n yönetimi olunca baflar m zdan eminiz. NART PLUS Sanat Sigortas, tamamen sanat tutkunlar ve özel koleksiyoncular için tasarlanm fl, hayat n her alan nda karfl laflabilece imiz risklere yönelik, seçkin zevklerin bir yans mas olan de erli sanat eserlerini en genifl kapsam ile korumay amaçl yor. H rs zl k Sigortal olup da hasar gören ilk sanat eserlerinden ikisi Edward Munch e ait ÇI LIK ve MADONNA isimli tablolard r. Oslo daki MUNCH müzesinden eserlerin çal nmas s ras nda müze ziyaretçilerle doluydu bu nedenle atefl aç - lamad. Müzede alarm yoktu. Güvenlik kameralar vard ancak soyguncular maskeliydi. Tablolar yang na karfl sigortal olmas na karfl n, h rs zl k teminat d fl ndayd. Bu nedenle de hasar ödemesi yap lmam flt r. H rs zl a karfl korunma Sanat h rs zl silah ve uyuflturucu kaçakl ndan sonra en çok paran n döndü ü 3. sektör. Tahminlere göre her sene sanat h rs zlar yaklafl k 5 milyar USD para kazan yor. H rs zl k uzun vadeli amaçlar için bu tablolar çal yor, üzerinden 10 y l veya daha uzun süre geçmesini sa layarak koleksiyoncular n bunu unutmas n bekliyorlar. Sanat eserlerinin s k s k çal nmas ise yeni bir meslek dal n n do mas na yol açt : `Sanat dedektifleri`, profesyonel araflt rmalar sonucunda ulaflt klar eserleri sahiplerine iade ediyorlar. (ART LOSS REGISTER) Eserlerin güncel de erini özel eksperler belirliyor Levent Nart, sanat sigortalar nda en do ru çözümü sunabilmek için üçü ana grupta hizmet verdiklerini belirterek, flunlar söylüyor: "Kiflisel koleksiyonlara, sergilere ve galerilere, müzeler ile tarihi yap - lara yönelik sanat eserleri sigortas yap - yoruz. Sigortan n kapsam çok genifl. Yang ndan sel bask n na, h rs zl ktan tamir masraflar na kadar her türlü teminat veriyoruz. fiüphesiz sanat eserlerinin güncel de erlerinin tespiti oldukça zor. fiirket olarak, sigorta çerçevesinde uzmanlar taraf ndan detayl ekspertiz hizmeti veriyoruz. Koleksiyonlar n arfliv ve dökümantasyonlar n n uluslararas sanat de erleri göz önünde bulundurularak, güncel de erleri tespit ediliyor. Ayr ca, nadide koleksiyon parçalar n n yan s ra, dizayn mobilyalar, mücevherat, saat, kürk gibi özel kullan m eflyalar için de her türlü tehlikeye karfl sigortalama sistemi gelifltirdik

5 SEM NERLER VE FORUMLAR 25 YILLIK DENEY M GER DE BIRAKTIK Sanat Tutkusunun Koleksiyonerli e Dönüflümü bafll alt nda düzenledi imiz Dan flmanlar Kurulu toplant m z n alt nc s n gerçeklefltirdik. Bu toplant n n düzenlenmesinde eme i geçen baflta Yavuz Canevi olmak üzere herkese flükranlar m iletiyorum. Ayr ca, ilk sanat müflterilerimizden Nejat Eczac bafl n, ilk Dan flmanlar Kurulu üyemiz Üzeyir Garih i de bu vesileyle rahmetle anmak istiyorum. Bizler 45 bin özel ve tüzel portföyü olan, hem kurumsal hem bireysel müflterilere hizmet veren bir kurumuz. Türkiye de 75, dünyada 23 bin kiflinin birlikte çal flt grubun üyesiyiz. Nart Risk Management Akademi, Kurumsal Çözümler, nsan Kaynaklar Çözümleri, Türkiye de çözümü sunulamayan ürünlerin sigorta kapsamlar n dünyada tedarik eden Nart Re, Nart Risk Management Mühendislik Hizmetleri ve Bireysel - Ticari Çözümler olmak üzere farkl birimlerimiz var. Dünyan n numaral gruplar n n Türkiye partneriyiz. Bunlar Amerika n n üç numaras fiikago merkezli Arthur J. Gallagher, Londra merkezli Jordan Lloyd Thompson, New York merkezli Locke Lord kurulufllar d r. Bunlar n her birinin bünyesinde yedi bine yak n çal - flan var. Bizim yapt m z ifli yap yorlar. Biz 75 kifliyi istihdam ederken, onlar arac l k yaparak mühim say da kifliye istihdam sa layarak, çok özel objeleri de sigortalama flanslar oluyor. Biz Türkiye de alt flubede, dünyada 120 ülkede, ifl ortaklar yla faaliyet gösteren arac l k kurulufluyuz. Türkiye nin en büyük ba ms z sigorta brokeriyiz. fiirketin kurucu baflkan olarak Nordsten Sigorta, Axa Sigorta gibi flirketlerinin kurucu baflkanl n da yapt m. Bunlar Fransa n n bir, Almanya n n iki ve dünyan n da üç numaral flirketleridir. 25 y ll k deneyimi geride b rakarak, 1999 y l nda Nart Sigorta ve Reasürans Brokerli i ni kurdum. Sanatla ba lant m z ise Çi dem Simavi, Nejat Eczac bafl gibi önemli isimlerin arac l yla oldu. Bu kifliler bizi ilk defa 1989 y l nda farkl sanat etkinliklerine ça rd lar. Bazen sponsor bazen de sigortac olarak, bizi ortamlara davet etmeleri neticesinde, sanat dünyas yla tan flma f rsat n yakalad k. O zamanlar dünyan n en büyük sanat sigortac s olan Nordstern in hem Türkiye deki yönetim kurulu baflkan hem de Nordstern Grubu nun baflkan olarak çal flmalar m sürdürüyordum. Kültür Bakanl n n Muhteflem Süleyman Sergisi, Levent Nart NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i CEO eserlerinin sigortalanmas görevini üstlendik. lk defa Türkiye sigorta sektöründe sanat tarihçisi istihdam ettik. Tokyo da, Paris te, New York ta farkl ülkelerde gerçekleflen serginin ambalaj dan flmanl ndan tutun da, dedektif sanat tarihçileri eflli inde bütün bu eserlerin sergilenmesi s ras ndaki sigortalanmas görevini üstlendik. O dönem Mona Lisa gibi önemli eserlerin dünya turnelerinin sigortalanmas görevini ekibimizle birlikte gerçeklefltirdik. Bugün 150 milyon dolar n ötesinde, 2A kategorisinde, Türkiye deki sanatseverlere, koleksiyonerlere, kurumsal koleksiyonerlere, galerilere, müzelere ve müzayede kurulufllar na kapasite sunabiliyoruz. Bu toplant n n düzenlenmesinin en önemli nedenlerinden biri de, koleksiyonerli i daha fazla alg lamak istedi imdendir. Sanata ilgi duyan bu farkl insanlar, daha iyi alg lama f rsat n hep birlikte bu toplant yla bulabiliriz. Koleksiyonerlikte, de er arz eden tablolar n yan s ra heykeller, hatlar, tüm görsel sanat eserleri, tak ve mücevherler, antika ürünler, klasik araçlar ve müzik aletlerine kadar toplan yor. Yine sanat koleksiyonerli i denilince bilmemiz gereken mühim bir hadise var; h rs zl k y l nda yap lan bir soygunda, Missouri de bulunan küçük bir galeriden Norman Nordfeld in, 700 bin dolar de erindeki, Rus Dersli inin Resmi adl eseri çal n yor. Sanat h rs zl, dünyada uyuflturucu ve silah ticaretinden sonra geliyor. Bu eser yaklafl k 10 y l ortadan kald r l yor. Daha sonra bir müzayede kanal yla, sat l yor. Eseri, 1988 y l nda Steven Allan Spielberg sat n al yor y l nda da Spielberg in sanat dan flmanlar bu eserin FBI listesinde çal nt eserlerden biri oldu unu tespit ediyorlar. Eser, Spielberg in elinden al n yor ve bu olay herkesin bafl na gelebilir. Bu tür tehlikelere karfl koleksiyonerleri koruyan uluslararas ve yerel anlamda sat n almada, arkeolojik ve modern sanat sat n alan kiflileri koruyan enteresan ürünler sunuyoruz. Bunun d fl nda Las Vegas da bir otel sahibi, kolunu bir esere çarp yor ve eserde önemli bir hasar meydana geliyor. Bu gibi hasarlar n tamirat yla, restorasyonuyla ilgili harcamalar ve art olarak de er kayb teminat alt na alabiliyoruz. Sanat eserlerinde en çok yaflanan hasarlara bakt m zda, terör hadiselerinin birinci s rada yer ald n görüyoruz. Amerika da çöken ikiz kulelerde çok önemli flirketlerin kurumsal koleksiyonlar da yok oldu. Daha sonra, nakliye, sergileme, kazaen k r lma ve restorasyon ile h rs zl k ve su bask n gibi riskleri s ralayabiliriz. Dolay s yla sanat eserlerinin özel araçlarla tafl nmas veya bir müzeye ödünç verilmesinde, müzeye nakli s ras nda veya paketleme esnas nda, korunman n eksikli inden kaynaklanan hasarlar meydana gelebiliyor. Bir baflka konu burada sanat eserinin sadece kendisine olabilecek bir hasar de il ayn zamanda onun üçüncü flah slara verece i riski de dikkate alman n önemli oldu unu vurgulamak istiyorum. Suistimallere karfl da sigorta yapabilirsiniz Sanat koleksiyonerleri, ofisinin, yazl n n hatta müzesinin yan s ra zaman zaman bu zevki üçüncü flah slarla paylaflmak üzere yurt içi ve yurt d fl ndaki farkl sergilere gönderiyorlar. Dünyan n her yerinde geçerli olan ve teminat sa layan bu ürünle tek flemsiye poliçede sigortalanma kabiliyetini Türkiye de sa lad k. Bir baflka özelli imiz yapt n z pek çok koruman n adeta birçok önemli eksiklerinin haiz oldu unu bilmenizi istiyorum. Çünkü Türkiye de deprem mühim bir risk. Terör ve deprem korumalar nda cebinizden her hasar n yüzde 20 si ç kacak flekilde dizayn edilmifl poliçeler sat n al yorsunuz. Bizim çal flmalar m zda hem muafiyetsiz koruma verildi i gibi hem de eserin y rt lmas, çizilmesi, k r lmas gibi kaza sonucunda oluflabilecek kapsam geniflletmeleri var. Bir de özel bir koleksiyonsa mevcut çal flanlar n z n suiistimaline karfl da bir ölçüde kollama flans var. Poliçe olufltururken beyan edilen sigorta bedelinden sonra yeni sat n al nan eserler toplam sigorta bedelinin yüzde 25 ine kadar otomatik olarak sigortal olan ürün yaratt k. Bunun d fl nda paketleme, asma, yerlefltirme, restorasyon hatalar n en aza indirme dan flmanl, organizasyonu gibi sofistike yard mlar m z da sa l yoruz. Türkiye de sanat alan nda yapt m z iflle, yenili in uygulay c s olduk Bizler, inovasyonu çok seviyoruz. Türkiye de sanat alan nda yapt m z iflle, yenili in uygulay c s olduk. Bunlar n bafl nda Nart Plus Sanat Sigortas ile etkinlik yapmaya bafllad k. Bu büyük Michael Jackson konserinden tutun da önemli etkinliklerin bafl sanatç n n bafl na bir fley gelmesi halinde bofla giden bütün harcamalar karfl layan enteresan ürünleri ilk defa Türkiye de uygulad k. lk defa Dan flmanlar Kurulu nu kurduk. Kurulda 12 nin üzerinde k ymetli üyemiz bulunuyor. Bu kifliler, bize k ymetli katk lar olan, sevdi imiz ve sayd m z ayn zamanda yapt klar iflte zirvede olan insanlard r. fiirket olarak da misyonumuz, Türkiye nin kültür ve sanat varl klar n n do ru korunmas, do ru kollanmas ndaki hassasiyetin art r lmas ve gelecek kuflaklara bu eserlerin aktar lmas n sa lamak. O bak mdan bize destek veren herkese özellikle bu gününü bize ay ran sizlere flükranlar m ve teflekkürlerimi sunuyorum. "Türkiye deki sanatseverlere, koleksiyonerlere, kurumsal koleksiyonerlere, galerilere, müzelere ve müzayede kurulufllar na kapasite sunabiliyoruz. Bu toplant n n düzenlenmesinin en önemli nedenlerinden biri de, koleksiyonerli i daha fazla alg lamak istedi imdendir. Sanata ilgi duyan bu farkl insanlar, daha iyi alg lama f rsat n hep birlikte bu toplant yla bulabiliriz." 08 09

6 SEM NERLER VE FORUMLAR NART S GORTA ALTINCI DANIfiMANLAR KURULU TOPLANTISI SANAT TUTKUSUNUN KOLEKS YONERL E DÖNÜfiÜMÜ Türkiye deki genç sanatç y destekleyen yurt d fl nda pek çok koleksiyoner var Son alt y ld r Türkiye de müthifl bir dönüflüm ve geliflim yaflan - yor. Bu hareketlili in temel iflaretlerinden biri de koleksiyonerlik. Ekonomi köflelerinden kad n dergilerine kadar pek çok yay nda koleksiyonerli in bugünkü hali hakk nda hem kahramanlar tan - t l yor hem yöntemler anlat l yor hem de bu dönüflümde al nmas gereken pozisyonlar hakk nda pek çok yorumda bulunuluyor. Bu sürece nas l gelindi? Bugünkü durumu anlatmak ürere k sa bir girifl yapaca m. NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i neden Dan flmanlar Kurulu oluflturdu? diye bana bir soru soruldu. Bu tamamen Levent Nart n yarat c l d r. Sigortac n n Dan flmanlar Kurulu oluflturarak, insanlar bir araya getirmesi, fikir al fl veriflinde bulunulmas, gerçekten önemli. Takdir etti im bu toplant larda, oturum baflkanl yapmaktan onur duyuyorum. Alt nc s düzenlenen Dan flmanlar Kurulu toplant s n n konusu, Sanat ve Türkiye Avrupa Kültür Baflkenti olan stanbul a da yak flan bir konuyu seçtik. Bu konunun sigortayla ne ilgisi var? diyenleri duyar gibiyim. Bildi iniz gibi sigorta ve sigortac l k bir aktüeryal sanat d r. Dolay s yla sigorta sanat n n varl n inkar edemeyiz. Bir ad m daha ileri gidersek, sigorta brokerli i, risk, getiri, maliyet dedi imiz fleytan üçgeninde sizi adeta kutup y ld z gibi do ru yola sevk eden bir ifl alan d r. Peki, sanat n sigortalanmas nereden ç kt? Bir fiziki sanat eserini sigortalarken onu içsellefltiriyor, duygu yüklüyor, takdir ediyor ve bir de de er biçiyorsunuz. Bunun içindir ki NART Sigorta Dan flmanlar Kurulu olarak bu y l panelimizi Türkiye de giderek günlük hayat m za giren sanat ve etkinliklerine kendini adam fl, kitlelere ulaflt ran, sanat koruyan hatta müze ve koleksiyonlara dönüfltüren gerçek sanat dostlar na b rakmaya karar verdik. Bugün fleref misafirlerimiz Contemporary stanbul Direktörü Dr. Emin Mahir Balc o lu, stanbul Modern Sanat Müzesi fief Küratörü Levent Çal ko lu, Sotheby s Türkiye Müdürü Oya Delahaye, Finansbank Yat r m Bankac l Genel Müdür Yard mc s Saruhan Do an, Proje4L Ça dafl Sanat Müzesi Kurucusu Dr. Can Elgiz olacaklard r. Ben konuklar m za katk lar ndan dolay peflinen teflekkür ediyorum. Toplant n n moderatörlü ünü de Levent Çal ko lu yapacak. Oturum Baflkan Yavuz Canevi Türk Ekonomi Bankas Yönetim Kurulu Baflkan Yaflanan bu dönüflüm içinde, 10 y l öncesinde olmayan yepyeni aktörler var. Bunlar n bafl nda küratörler geliyor. Bugünkü dönüflümün içinde yurt d fl ndan da çok fazla aktörler gelmeye bafllad. Türkiye deki özellikle genç sanat ve sanatç y destekleyen yurt d fl nda pek çok koleksiyoner var. Sanatç lar m z n yurt d fl ndaki arenada görünürlü ünün kabulüne iliflkin belki de bir bafllang ç noktas nday z. Bir baflka önemli nokta da aç kças rakamlar n dillenmeye bafllamas. 5-6 y l öncesine kadar konuflulmayan, (bunlar hem yaflayan hem de hayatta olmayan sanatç lar için) gazete manfletlerine ç kan ola anüstü rakamlar dillendiriliyor. Bu rakamlar n dillendirilmesi baflka iliflkileri do urdu. Bir taraftan bu rakamlar takip etmek çok zor olmaya bafllad. Nihayetinde art k web siteleri var, nerede, ne var ve fiyat ne kadar onu bilebiliyorsunuz. z sürmek için elimizde yeterli oranda doneler var. Bunlar ne ölçüde gerçekçi, bu rakamlar neyi ifade ediyor? Koleksiyonerlikte yaflad m z en büyük tart flma flu anki bu dönüflümdeki rakamlar n gerçek de eri midir? En nihayetinde y llarca sanatç lar m z n çok az kazand n ve sanatlar n devam etmeleri için deste e ihtiyaçlar n olduklar n ve sanat ekonomisinin düzenli ifllemesi için onlara da önemli bir alan sunuldu unu konufluyorduk. Bu sahneyi tart fl rken sanatç lar n rolü ve pozisyonu masada ne kadar duruyor? Bu dönüflüm sürecinde, koleksiyoner kimliklerine de bakmak laz m. Aç kças y llar önce Türkiye deki koleksiyonerler bir hamilik fikrini de bünyesinde tutuyordu. Koleksiyonerler sanatç aras ndaki iliflki çok daha yak nd. Yani akflam yemeklerinden yaz tatillerine kadar çok büyük dostluktan geçen bir iliflki vard. Bugünkü güncel sahne pek bunu bar nd rm yor. Ço unlukla koleksiyoner ya da bu ifli yat r m yapan kifli sanatç y tan m yor onu görmüyor tam anlam yla sanatç dan ba- ms z sanat eserine bir de er görerek bir yat r m yap yor. Bu yak nl k dedi imiz iliflkinin baflka alanlarda yaratt tatminde bir dönüflüm var. Çok küçük ama önemli bir nokta da bugünkü h z ve al flverifl kültüründen de bahsetmek gerekecek. Nihayetinde koleksiyoner dedi imiz kifli, düflünür, sorar, dan fl r, bir sanatç ya yat r m yapmak için birkaç kifliyle buluflur. Bugün öyle bir flans m z yok. Bugün inan lmaz bir h z var. Yar m saat düflünmek için bile vaktiniz Levent Çal ko lu stanbul Modern Sanat Müzesi fief Küratörü kalm yor. O sanatç yla karfl laflman n bir ön haz rl olmal. Çünkü o eserin karfl s nda iki saat düflünme flans n z kalmayabiliyor, siz bakarken o esnada eser sat lm fl oluyor. Ça dafl sanat koleksiyonerli i global bir dönüfl içerisinde Önemli bir nokta da ça dafl sanat koleksiyonerli inin global bir dönüfl içerisinde olmas. stanbul un 2000 li y llardaki hak etti i görselli i, popülerli i ve ça dafll hem içeriden hem d flar dan dinamiklerle yakalad. stanbul sanat n ve koleksiyonerli in dönüflümüne ev sahipli i yapt. stanbul fikri ve markas sanatç lar n alg lanabilirli i aç s ndan da çok büyük etiket olmaya bafllad. Hangi bölgeden geldi inizi söylemek sanatç ya ciddi bir kredibilite sa l yor. stanbul da bir megapol olarak bu kredibilite ile hem sanatç ya hem de temsil etti i galerilere de çok büyük bir referans sa l yor. Özellikle galericilik alan nda bir hareketlilik var. Galeriler, genç sanata sahip ç kan galeriler çok daha sistematik, çok daha inand klar bir ak fl desteklemek üzere mevcutlar. Bütün bu dönüflümün içinde mevcut bir koleksiyoner ve koleksiyonerli e yeni bafllayacaklar nas l yol alacak? Kerteriz noktalar nedir? Nelere dikkat eder? Bütün bu kahramanlar aras nda kendine nas l bir yer açar? Bütün bu yelpazenin içerisinde kendisini nas l konumland - r r? Bugün orta derecede bir yat r mc dan gerçekten büyük rakamlar verebilecek kurumsal yap lara kadar büyük bir sanat ekonomisi olufltu. Dolay s yla bu alanda yol almak bir hayli zor

7 SEM NERLER VE FORUMLAR stanbul marka flehir oldu Koleksiyoner olmak için büyük bir varl n olmas na gerek yok Çok ilginç ve heyecan verici bir dönem yafl yoruz. Tarihi bir perspektiften konuya girmek istiyorum. Özellikle Türkiye özelinde bugün yaflad m z olay çok ilginç. Cumhuriyet kuruldu undan bu yana ülkemizin geliflmesine bakt m zda, eksi konumday z. Sermaye yok, devlet çok k s tl bir bütçeyle hareket ediyor. Normalde ülkelerde sermayenin üstlenmesi gereken rolleri de devlet üstlenmifl, çok zavall bir konumdan bu noktalara geldik. Türkiye, k sa zamanda bu aflamalar geçti. Bunun kültür ve sanat alan ndaki geliflmelerini görebiliyoruz. Son y ld r çok fleyler de- iflti. Afla yukar 20 y l önce Ankara da ça dafl sanatla ilgili bir derne in baflkan yd m. O zamanda tart flt m z konular merkez, periferi iliflkileriydi yani dünyada baflka sanat merkezleri var. Çin, Hindistan, Arjantin, Türkiye, Brezilya gibi ülkeler merkezin diktas alt nda periferi olarak yarg lan yor ve kaale al n yor. Son 10 y l içinde bu paradigmalar ciddi bir flekilde de iflti. Bu bahsetti imiz ülkelerin de iflmeleriyle bugünlere gelindi. Tart flmalar, o dönemdeki etkisini kaybetmifl durumda y l nda biz Kopenhag da, 11 Türk, bir sergi açm flt k. Müthifl sükse yapt k, çok iyi yorumlar ald k ancak bize flunu soruyorlard : Bu çal flmalar güzel de, biz bunu Türk sanat oldu unu nereden anlayaca z? Art k bunun aflt m z söyleyebilirim. Fakat gerçek anlamda Türkiye de bu süreci birebir yafl yoruz. stanbul kesinlikle markalaflt. Bu geliflen yeni geliflen pazarlar n önde gelen kentleri aras nda da stanbul un ayr bir yeri var. Hiçbir kentte olmayan tarih boyutu var. Bu da insanlara cazibe olarak görünüyor. Content stanbul olarak yeni bir program bafllatt k. lkini zmir de gerçeklefltirdi imiz seminerleri Türkiye nin baflka kentlerinde de düzenlemeye bafllad k. Oradaki potansiyel koleksiyonerleri bulmaya çal fl yoruz. Amaç bu insanlara, koleksiyonerli in hem yaflam kalitesine katk s n hem de geçerli bir yat r m oldu unu anlatmak. Ald klar eserin zaman içinde de er kazanaca n da anlat yoruz ki, daha güçlü bir argümanla karfl lar na ç kal m zmir deki deneyim güzel geçti. Koleksiyonerli in ülkemizde yayg nlaflmas laz m. Bunun d fl nda yabanc lar buraya çekmek istiyoruz. Yurt d fl ndan nitelikli galerileri de buraya çekerek, uluslararas sanat ortam na dönüfltürmeye çal fl yoruz. Yaklafl k befl y l içinde bunun etkilerini görece iz. stanbul a s rf bu nedenle, ça dafl sanat eserlerini görmeye geleceklerine inan yorum. Galerilerimizi yurt d fl nda tan tmal y z Emin Mahir Balc o lu Sak p Sabanc Müzesi Müdürü Bu süreçte önemli gördü üm bir di er konu da stanbul u sanat merkezi haline getiren bienallerdi. Bienaller dünyaca yank uyand rmaya bafllad. Ciddi bir aflama kaydetti. Bunun d fl nda özel sektör, bu ifle yat r m yaparak müzeler kurmas, (Sak p Sabanc Müzesi, Vehbi Koç Müzesi, Pera, Santral stanbul gibi) çok büyük katk sa lad. stanbul un çok müzeli bir kent olmas önemli. stanbul a yaklafl k 10 milyon, Paris e y lda yaklafl k 60 milyon ziyaretçi geliyor. Paris teki müzelere ve yeni sergilere gidiyorlar bu aç dan yeni müzelerin olmas önemlidir. Önümüzdeki engeller biraz devlet kaynakl. Sanat eserlerindeki KDV oran yüzde 18. Bu konuda kimse pek bir fley yapm yor. Biz konuyla ilgili olarak, Kültür Bakanl yla görüfltük ama bu onlar da do rudan ilgilendiren bir konu de il. Araflt rd k, müze, sineme, opera girifl biletlerinde KDV oran yüzde 8. Demek ki, devletin bu konuda bir giriflimi var ama bunu nedense sanat eserlerine yans tm yor. Di er konu bizim galerilerimizi yurt d fl nda tan tmak. Galerilerimiz, yurt d fl ndaki fuarlara kat lmalar için destek alam yorlar. Bu anlamda galerilerin KOB kapsam na al nmas n talep ettik. O zaman teflvik alarak gidecekler. Fuara kat lmak, minimum bin dolarl k yat r md r bunun üstünden her galericinin kalkmas mümkün de il. Ayr ca beni ürküten geliflmeler de yaflan yor. Yüksek fiyatlar oluflmaya bafllad. Bizdeki tehlike, bu yüksek balonlar n patlama ihtimali var ve bunu ülkemizdeki sanat alan nda elefltirel altyap - s n n geliflmemifl olmas na ba l yorum. Bu da bizim önümüzde engeldir. 23 y ld r stanbul bienaline gelen önemli sanatç lardan eser al - m n kaç r yoruz ve bu f rsat kullanam yoruz. O dönemlerde önemli sanatç lar stanbul bienalinde yer ald ki, bunlar Eczac - bafl Vakf n n ilgili di er sponsorlar n ve do ru küratörlerin katk lar yla oldu. Biz daha sonraki y llarda yurt d fl nda fuarlar gezerken bize referans olarak gösteriyorlard. Bu sanatç stanbul bienalinde yer ald deniliyordu. Koleksiyoner olarak, bir koleksiyona üç yönden bak yorum: Parasal, niteliksel ve paylafl msal aç s ndan koleksiyon. Parasal aç dan koleksiyon derken, maliyeti kastediyorum. Sanat al c lar üç gruba ayr l yor. Bir koleksiyonerler, sanatseverler bir de son dönemde fiyatlar n artmas ndan kaynaklanan spekülatörler yahut spekülasyonu yapan sanat yat r mc lar var. Eseri sanat sevdi i için de il de belki fiyat artar, satar m diye düflünerek al yorlar. Sanatseverler ise evin de güzel eserler olmas n sevenlerdir. Evinde sanat eseri olmas n içinde isteyenlerdir. Koleksiyonerler ise bu iflin yükünü tafl yan sürekli kovalayan ve nerede hofluna giden varsa almaya çal flan daimi al c lard r. Belçikal bir koleksiyoner, bir koleksiyoncu için en kötü fley, zengin olmakt r der. Koleksiyonerin büyük bir varl kla ifle girmesi veyahut koleksiyonerin sanat al m n oluflturmas onun görüflüne göre uygun de- ildir ve bunu destekleyen pek çok kifli var. Esas meydan okuma küçük harcamalarla büyük sonuca ulaflmakt r. Herkesten önce neyin almas gerekti ini fark eder. Öyle bakt m zda koleksiyoner olmak için büyük bir varl k harcamaya yahut varl olmas - na gerek yok. Herkesten önce do ru eserleri herkesten önce görmektir. Niteliksel aç dan koleksiyon dedi imiz zaman Marcel Duchamp son dönemlerin en önemli sanatç s d r ve bir koleksiyonere flöyle hitap etmifl: Sen bir koleksiyon eseri yaratt n. Tek tek al mlarla bir eseri var ettin. Dr. Can Elgiz Proje4L Elgiz Ça dafl Sanat Müzesi Kurucusu Koleksiyonu bütünüyle bir eser olarak tan mlad. Bir koleksiyon olufltu unda eserler birbiriyle bir anlam ifade ediyor. Yan nda durdu u esere göre farkl bir anlat m tafl yor. Küratörlük mesle- i de uzmanl da buradan do mufl. Küratörler de zaten farkl koleksiyonlardan farkl eserleri farkl okuyarak, farkl biçimlerde yan yana getirerek, yeni anlat mlar katm fllard r. Koleksiyonerler bunlar alarak bir doku oluflturuyor. Bu dokuyu küratör bir sergide çok farkl bir anlat mla sonland rabiliyor. Di er bir deyimle özel koleksiyon hiçbir zaman didaktik de il, eklektik olabilir. Çünkü koleksiyonerin kendi kimli i, o günkü psikolojisi, o günkü mali durumuna göre de iflebiliyor. Bu da niteliksel aç dan koleksiyonu gösteriyor. Üçüncü konu paylafl msal aç dan koleksiyonerlik. Her koleksiyoner sat n ald eserleri önce kendi seyretmek istiyor. Koleksiyoner, sürekli edinmeye çal fl r. Bu al mlar devam ettikçe, evden büroya eserleri sergiliyor oras da yetmezse annenizin evine de tafl maya bafll yorsunuz. Bu neticede evinizde, büronuzda vs. özel alan n zda sadece eflinize, arkadafllar - n za, dostunuza bu eserleri aç yorsunuz. Bunu halka aç yorsan z, bir sergiye koyabiliyorsan z bu kamusal alanda sergiliyorsan z daha bencil alandan daha sosyal basama a geçmifl oluyorsunuz. Herkesle koleksiyonunuzu paylafl yorsunuz. Onu paylaflmak onu kamusal alanda sergilemek her koleksiyonerin rüyas d r. Son dönemde koleksiyonerler ödünç koleksiyonlu kamuya aç k sergilerde bunlar sergileyerek bir tatmin yafl yorlar. Al c her zaman kendi al m ndaki kriterleri düflünerek, o andaki duygusal ve di er faktörleri düflünerek yan yana koyabilir ama küratör çok daha farkl anlamlar katabilir. Bir de müze binalar için duydu um yeni bir deyim var. Müze binalar n ikiye ay r p, Starcitech ad vermifller. sim, star arcitech ten geliyor. Y ld z mimarlar n yapt binalar. Yurt d fl panelde izlemifltim sanat elefltirmenleri ve küratörlerin s k nt s mimarlar n bu binalar üzerinde çok fazla flov yapmaya bafllad klar. Mimarlar n flov alan olan binalar, sergilenen eserleri, gölgeler konuma geçmeye bafllad. Düz duvar olmayan binalar var. Bunun üzerine sanat eserini nas l asacaklar belli de il

8 SEM NERLER VE FORUMLAR Do ru al nan bir eser size çok iyi kazand rabilir Profesyonellerin tavsiyesini dinlemek gerek Sanata yat r m yapmak isteyen insanlar, do ru eser al m konusunda nelere dikkat etmeleri konusunda yard mc olmaya çal flaca m. Bir resim al nd nda do ru seçim, do ru yer, do ru zaman çok önemli. Bunu yapabilmek için bir fleyler bilmek gerekir. Piyasay takip etmek, sanatç y tan mak, sanatç n n kariyerini takip etmek gerekiyor. Eser al nd nda birkaç fleye bakmak laz m. Bunlardan biri eserin kalitesi. Sanatç n n tüm eserleri kaliteli olmayabilir. Kariyerinde daha iyi eserler olabilir. Bunu seçebilmek için sanatç y iyi tan man z gerekiyor. Ölen bir sanatç için bunu yapmak daha kolayd r. Çünkü tüm kariyer yaflam n biliyorsunuzdur. Onun hakk nda kritikler, kitaplar yaz lm flt r. Kariyerini, nereden nereye götürece ini bilmedi iniz bir sanatç için bu daha zor olabilir. Onun için biraz da kendi gözünüzü e iterek, bir eserin do ru olup olmad n kendiniz ya da bir uzman yard m yla yapabilirsiniz. Di er konu eserin nadirli i. Arz ne kadar azsa ve talep de o oranda çoksa, eserin fiyat da o oranda yüksek olur. Bugün bir eser satt k. Monet hayat boyunca iki otoportre yapm fl. Bir tanesi Japonya da müzede. Di eri de bir koleksiyondan yeni ç kt ve 24 milyon 400 bin pounda sat ld. Eserin nereden geldi i de çok önemli. Eser, önemli bir koleksiyondan geliyorsa, fiyat da yüksek olur. Biz Versace nin bir koleksiyonunu 2009 y l nda satt k. 2 milyon 500 bin pound eder belirlemifltik ama 7 milyon 400 bin pounda sat ld. Jimi Hendrix in bir gitar n satm flt k. Jimi Hendrix gitar n konserden sonra sahnede parçalarm fl, bir tanesini parçalamam fl. O da müzayede de 200 bin pounda sat ld. Bir de eserin fiziki durumu önemlidir. Eserin fazla restorasyon görmemifl olmas laz m. O fiyat düflürür, bu konuda size eksperler yard mc olacakt r. Ayr ca, eserin orijinal ve otantik olup olmad da çok önemlidir. Yaflayan bir sanatç ya gidip eseri için sertifika alabilirsiniz ama ölen bir sanatç için özel eksperler vard r. Goya n n, Picasso nun eksperi vard r ve onlardan ekspertiz raporu almak gerekiyor. Biraz da global sanat piyasas ndan bahsedece im y l nda yaflanan krizle dünyada bir çöküfl yafland. Sanat dünyas nda 2008 y l ortas ve sonunda bir gerileme oldu ama çabuk toparland y l sanat ekonomisinin en yüksek oldu u bir dönemdi. O zaman yüksek rekorlar k r ld, spekülatif fleyler de yafland la birlikte 2010 y l nda tekrar fiyatlar artmaya bafllad. Sanat dünyas pazar na eskiden sadece ABD, ngiltere ve Fransa hakimdi. Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya gibi ülkeler bu pazara girdiler. Bu sayede al c say s ve pasta büyüdü. Çin bugün yüzde 10,4 gibi çok önemli bir oranda üçüncü s rada ve yak n zamanda birinci s raya yükselebilir. Geliflmekte olan pazarlar Oya Delahaye Sotheby s Türkiye Müdürü önem kazanmaya bafllad. Pazar küçük tutman n anlam yok. Para yer de ifltirmeye ve di er ülkeler zenginleflmeye bafllad. Böylece al c potansiyeli artt. Türkiye ye girmemizin bir nedeni de; Türkiye nin yak n gelecekte dünya piyasas nda önemli bir yere gelece ine inanmam zd r. Kriz dönemlerinde en çabuk sanat eserleri ve alt n toparlan yor. Sanata yat r ma destek devam ediyor ve riskli de il. Do ru eseri al rsan z, eseri uzun süre elinizde tutarsan z, eserin de eri düflmez ve çok da iyi paralar kazand rabilir. Londra da iki tane Türk ça dafl sanat müzayedesi düzenledik. Bu ilk ça dafl sanata odaklanan bir müzayedeydi. lk sergide 1 milyon 300 bin poundluk bir sat fl yapt k. Yüzde 20 yabanc ald. Türk ça dafl sanat çok tan nm yor. Bir potansiyeli oldu unu biliyorlar ama al flverifl yoktu. Son müzayedemizde ise bu sat fl n neredeyse iki mislini yapt k ve 2 milyon 500 bin poundluk bir sat fl gerçeklefltirdik. Yabanc kat l m yüzde 30 oldu ve de er konusunda yüzde 60 yabanc al fl gerçekleflti. Bizim için önemli rakamlar bunlar, bu nedenle biz bu çal flmay devam ettirece iz. Sanat iyi yat r m olabilir ama her fleyden önce iyi bir zevktir. Bunu unutmamak laz m. Borsada yapt n z yat r m gibi de ildir, bunun zevkini, koleksiyonerleri ne kadar mutlu eden bir aktivite oldu unu görüyorsunuzdur. Bu iflin bafl ndan beri ciddi emek verilmesi gerekiyor. Spekülatif oyunlara girmeyin. Hem sanatç n n kariyerini hem eserin de erini bozabilirsiniz. Ben biraz iflin hikâyesini anlataca m y l n n Aral k ay nda bir arkadafl mla birlikte, kitap fuar na gittik. Fuara birkaç kez gidip geldik, son gitti imizde yanl fl kap dan ç km fl z ve kendimizi sanat fuar nda bulduk. Resimlere bak yorum, öyle de bir cehalet var ki, farkl bir teknik gördüysem bu iyi ya da bunu ben de yapar m diyorum. Boyutlarla, fiyatlar k yaslamaya bafllad m. Bu arada fuar hediyelik eflya fuar n n biraz hallicesi ve çok kötü bir fuar. Bir resim gördüm; 2 metreye 1,80 metre boyutlar ndayd ve fiyat da 2 bin TL ydi. Ben bunu al yorum dedim. Galerici sevindi. Fuar bittikten sonra resmi eve getirdiler. Salona resmi ast m, o zaman resim hakk nda bir fikrimin olmad n anlad m. 2 bin TL ye iyi bir fley mi ald m, kötü bir fley mi ald m bilmiyorum. Fuarda galerici çok profesyonel yaklaflt ve ressam hakk nda detayl bilgi verdi. Nerede okumufl, hangi ekolü takip ediyor, anlatt. O zaman bu ifli ö renmeye karar verdim. Bunu dedim ama ben bir yandan eser almaya devam ediyordum. Bir gün bir arkadafl m n masas - n n üzerinde Artreview adl dergi gördüm. Dergiye bakt m ve evden web sitesine girip abone oldum. Bendeki de iflim derginin eve gelmesiyle bafllad. Ben bu arada ayn ressam n eserlerini 15 günde bir almaya devam ediyordum ki, Levent Çal ko lu ile tan flt k. Levent çok a rbafll, profesyonel yorumlar yap yor. Ben de kendime profesyonellerin sözünü dinlemek ve onlardan ö renmek laz m dedim ve hala ayn fleyi söylüyorum. Mutlaka profesyonellerin tavsiyesiyle eser almak gerekiyor. Levent; biz kurs düzenliyoruz, sen de gel dedi. Haftada bir gün, üç saat süren bir kurstu. Kurs bitmesin diye Levent in gözünün içine bakard k, çünkü çok iyi anlat yordu. Yabanc dergi okumak, kitap okumak ve Levent in kursuyla bambaflka bir dünyay keflfettim. Okumak okumak okumak bu iflin anahtar bu. Bir gün ona genç bir ressamdan 10 resim ald m ve ne yapmam gerekti ini sordum. O da bana, kurtulacaks n dedi. Hayat m n en önemli dersiydi bu. Sanat eseri alaca m dedi iniz zaman, dü meye bas n ve alt ay bir fley almay n. O alt ay, benim gibi hatalar yapabiliyorsunuz. Ben o dönemi ucuz bir maliyetle atlatt m. Pahal ifllerden al p, sonras nda ben ne yapt m deyip arkas na bakan birçok kifli biliyorum. Dolay s yla bu iflin anahtar, ö renmek. Mutlaka bir sanat tarihi kursuna gidilmeli, gidilmiyorsa konuyla ilgili kitaplar okunmal, en az dört-befl tane önemli sanat dergisine abone olunmal. Bunlar mutlaka eve geliyor olmal. Koleksiyonerlik eflittir bilgidir. Koleksiyon dedi inizde, o iflin toplam de eri, tek tek 100 iflin de- erinden daha yüksektir. Bunun nedeni de bir teman z n olmas - d r. Örnek vermek istiyorum. Hiç bütçeniz yok ve y lda sadece Saruhan Do an Finansbank Yat r m Bankac l Genel Müdür Yard mc s 1000 TL ay rabiliyorsunuz. Bir sanatç n n her sergisinden o serginin en küçük iflini al n. Her sergide, o sanatç n n pahal eserlerinin yan nda 1000 TL lik bir eseri de mutlaka vard r. 20 y l sonra o sanatç n n gençli inden, aradaki bunal mlar na, olgunluk dönemine ait 20 ifli olur ve bu toplam da daha de erli olur. Bütünlük olarak ne yapt n z çok önemli. Ben bu konuda kesin bir çizgi çizdim ve 2000 sonras Türk Ça dafl Sanat Eserleri toplamaya karar verdim. Yabanc sanatç lar n çok özel ve fiyat olarak da uygun iflleriyle de karfl laflt m ama s rf odak noktam kaybetmeyeyim diye kendimi tuttum. Yoksa hoflunuza gideni al p, duvar n za asars n z. Böylece sanatsever olabilirsiniz ama koleksiyoner de il. Bu ifl biraz da risk ifli. Ben, y llar aras nda internette genç sanatç çok arad m. Bu ifle vakit vakfetmekle de alakal. O zaman genç sanatç lar gösteren galeriler vard. Buldu- um bu sanatç lar n hepsine att m. Telefonlar n bulup, arad m. Bu genç sanatç lardan biriyle görüflüp Kad köy deki evine gittim. Bana ifllerin görsellerini gösterdi. Yapt bu dijital ifllerin bask s pahal oldu u için basamam fl. Be endi im iki ifli alaca m bana bir fiyat vermesini istedim. Hayat nda hiç ifl satmad için bir fikri de yoktu. Tanesi 500 TL den iki ifl için 1000 TL fiyat verdi. Pazarl k etmeye bafllad k. 500 TL ye ald m bu iki ifl, kardeflimin evinin duvar nda. fiimdi bu sanatç n n yapt ifller baya pahaland. Galericisine yeni iflleri var m diye soruyorum. Yok diyorlar. Yabanc larla birlikte kuyrukta bekliyoruz. Onun gibi genç baz sanatç lar n da eserlerini ald m, al yorum. Yanl fl m 14 15

9 SEM NERLER VE FORUMLAR yapt m? Hay r. Ben 250 TL ye ald m. fiimdi 25 bin pound oldu, bunu anlatmak marifet de il. 10 sanatç n n iflini al rs n z, biri çok ünlü olur. Önemli olan ald n z dokuz sanatç n n da eserlerine güvenmeniz. Benim kendime sözüm var. nand m bir sanatç n n bir sergisinden bir eserini ald ysam, her sergisinden de bir eserini almak istiyorum. Bir sanatç y devaml takip etmeyecekseniz, hiç almamakta fayda var. Yoksa sadece 100 iflin toplam oluyor. Bu ifllerin aras nda da uyum olursa o zaman iyi bir koleksiyon yarat rs n z. Sanatç n n neler yapt bilgisine de ulaflmak laz m. Bilgiden kast m profesyonel seviyesinde bilmek de de il ama olabildi ince profesyonellerden yard m almak, elinizden geldi ince bilmeye ö renmeye çal flmak, mümkün oldu unda fuar, sergi ve galeri gezmek. Hep bilgiyi al m n önünde tutmak ve bu ifli mant kl yapmak. Çünkü koleksiyon dedi iniz zaman her seferinde kendinizi zorlaman z, parasal anlamda can n z n ac mas laz m yoksa koleksiyon oluflmaz. Canan fienol un Nihayet çimdesin adl bir iflini alm flt m. Bu bir dükkan tabelas. Canan Kad köy de efliyle birlikte bir dükkan kiral yorlar. Dükkan n üzerinde kocaman bir tabela as yor. Tabelada, Nihayet çimdesin yaz yor. Bütün esnaf ayaklan yor, kap ya dayan p, polis ça r yorlar. Bu ne rezalet diyerek ba r fl yorlar. Canan o dönem hamile ve kap ya ç k yor. Durumu izah etmeye çal fl yor. Canan n hamile oldu unu gören esnaf, onu tebrik edip, gidiyor. Buradaki, bu ifl Türkiye deki kad n cinselli ine, kad n n toplumdaki durufluna, feminizme, kad na bak fla iliflkin bin sayfal k tezlerden daha fazla fley anlat yor. Bu çok k ymetli bir ifl ve bunu Canan dan sat n ald m. stanbul Modern de düzenlenecek sergi için bana gelindi ve ifli müzeye götürdük. Be endi im bu ifl, sergileniyor ve herhalde hiçbir fley bana bu kadar gurur vermezdi. Bu da iflin güzel yanlar ndan biri. Benim kendime sözüm var. nand m bir sanatç n n bir sergisinden bir eserini ald ysam, her sergisinden de bir eserini almak istiyorum. Bir sanatç y devaml takip etmeyecekseniz, hiç almamakta fayda var. Yoksa sadece 100 iflin toplam oluyor. Bu ifllerin aras nda da uyum olursa o zaman iyi bir koleksiyon yarat rs n z. Ça dafl sanat denilince ne anlamal y z? Levent Çal ko lu 20. yüzy l bize resim ve heykel d fl nda baflka alanlar da açt. Bunun içine foto raf dahil oldu, resmin üzerinden kolaj, dekopaj gibi alanlar n do mas na neden oldu. Türkiye 1970 li y llar n ortalar ndan bu yana resim d fl ifade olanaklar n yoklayan, deneyen, gelifltiren sanatç larla tan flt. Bu sanatç lar, dünyayla birlikte paralellik tafl yorlar. Ça dafl sanat belli bafll k alt nda s n flamak art k do ru de il. Genel flemalar, resim heykel, foto raf, enstalasyon sonras hem sosyal hem kültürel hem politik söylem, sanat n içindeki ak flta yepyeni ifade alan ve kavram boyutu do du. Bu kavramdan konuflmaya bafllad n z zaman zaten kab - n za s m yorsunuz. Sanat n ifade boyutu s n rlar n ötesinde duruyor siz de art k üretimlerde flunu görüyorsunuz. Sanatç lar üç boyutlu espas ta yepyeni yarat c l k hayal ediyorlar. Bunun içerisine her türlü ifade olana ve metin s yor. Foto raflar s yor. Bunun içerisinde mekan kullanma fikri önem kazand. Bu kal psal yap Türkiye de 1980 sonras çok de iflti. Birçok sanatç sabit denilen tan m n içinde durmuyor. Ressam diyemiyorsunuz sanatç lara. Bu çok yerleflik kültürde alg lay fl belki ama art k bu tarif ortadan kalkt. Kendisini ifade eden bunu yaparken de resim hiç fark etmez di er kalan bütün olanaklar birlikte seferber eden bir sanatç kimli i söz konusu art k. Dolay s yla konuyla ilgili birçok örnek verilebilir. Bedri Baykam burada. Bedri Baykam n 1980 li y llardan itibaren gerçeklefltirdi i enstalasyonlar, mekan kullan mlar, ister istemez, mekan n içindeki alanlara ulaflmak durumundayd. Nihayetinde sanat hiç ummad m z alanlarla konuflmaya bafllad. Aç kças, nano teknoloji de sanatç n n konusu olabiliyor. NASA bile sanatç lar davet edip, sanatç larla bilim adamlar aras nda ortak projeler gerçeklefltiriyor. Tüm bu sahneye bakt m zda disiplin fikri y k ld zaten. Buna disiplinler aras de- il multidisipliner bak fl aç s olarak yaklaflmak laz m. Hem bizde hem stanbul daki sanat ortam ndaki hakl olarak siz bir sanatç - ya duvar kullanan bir sanatç dan daha fazla yer veriyorsunuz. O sanatç sizin alan n zda daha çok yer iflgal ediyor. Bunlar belli bir yerden sonra küratörler aç s ndan önem kazan yor. Belli bir yerde sonra o sanatç ya ay rd n z mekanla ve metrekareyle bir baflka sanatç ya ay rd n z alan ayn olmuyor. Burada da baflka politikalar söz konusu. Bugün sanat n geldi i noktada, disiplin fikri kay pt r. Bunun üzerinde durmamak laz m. Sanatç lar n ifade edifl tarz, multidisipliner alan tar yor. Bu internet ortam da olabilir, bu internet ortam nda bafl bofl dolaflan imajlar da olabilir. Son birkaç y ld r NASA, sanatç larla bilim adamlar n yan yana getirip, yeni bir alan yaratmaya çal fl yorlar. Bunun içerisinde sosyal alan da çok önem kazand. Birdenbire sanatç lar bilim adamlar, sosyal bilimciler, felsefeciler teorisyenerle ço unlukla ekonomistlerle yepyeni projeler gerçeklefltiriyorlar. Bu görünürlü ün içinde de aç kças mekan n kimli i de fl da önem kazan yor. Türkiye de enstalasyon özel koleksiyonlar n tercih etti i bir aç l m de- il. Çünkü enstalasyonlar mekanla birlikte düflünülüp üretildi i için bir alana aittirler. Siz onu o alandan kopar p, kendi koleksiyonunuza kat yorsunuz. Bunu sergilemediniz, bireysel olan kamusala açmad n z sürece bu enstalasyonlar tarihe hapsediyorsunuz demektir. Bu da çok tercih edilen bir fley de il. Fikirsel olarak sanatç lar bir fley sunuyorlar size. Sadece nesne olarak de il düflünce olarak da sat n al yorsunuz. Bu düflünce o sanatç yla birlikte ak yor ve devam ediyor. Siz onu belli bir aradan sonra bir mekanda infla edebilirsiniz. Nihayet özel koleksiyon zenginli e de sahiptir. Nas l sat n al n yor derseniz, sanatç size bir proje sunuyor. Uygulanabilirlik teflkil eden bir proje size sunuluyor ve siz de bunu yeri geldi inde uyguluyorsunuz. Ça dafl sanata inanan ve yat r m yapan Türkiye dahil dünyada pek çok koleksiyoner mevcut. Dr. Can Elgiz Sanat sadece tuval ve boya yahut heykel de il. Çok de iflik anlat m yollar var. Bunlar n içinde videolar, enstalasyonlar, kavramsal sanat yer al yor. Bunlar n sergilenme güçlükleri de var. Baz ifller elinize bir dosya ka d nda sertifika gibi geliyor. Elinizde tarifnamesi olan böyle ifller de oluyor. Neticede bu ifller bir mesaj tafl yor. O mesaj anlatabiliyorsan z sanatç anlatabiliyorsa o da çok güzel bir eser neticede. Bunlar n mesaj var ama bilek gücü yok. Sanatç n n onu anlatmas, izleyicinin de anlamas laz m. Baz ifller izah edilmeden anlafl lam yor o da ayr bir konu. Bu da art k bugünün gerçe i. Saruhan Do an Benim koleksiyonumda da enstalasyonlar var. Bunlar evde de depoda da durmuyor. Onlar için ayr bir depo tutman z gerekiyor. Dosya ka d ndalar henüz tam el s k flmad k ama Evrensel Belgin adl genç bir sanatç var. Yeni neslin önemli sanatç lar ndan biri. Simsiyah perde, AKM nin önünü kapl yor ve üzerinde Vicdans z Toplum yaz yor. Bu çok güzel ve güçlü bir ifl. Bu fikri, 30x50 ebatlar nda bir fleye de bas p sergileyebilirsiniz, de erinden bir fley kaybetmez. Enstalasyon olarak gücü AKM nin üzerine tek bez olarak as ld nda. Bir gün bu enstalasyonu oraya asmak ve toplumla paylaflmak k smet olur, herkese de vicdans z toplum mesaj n da vermifl oluruz. Erinç Seymen in baflka bir enstalasyon çal flmas var. 100 tane foto raftan olufluyor. Erinç o 100 foto raf bast, kutuda duruyor. E- rinç in o foto raflar eliyle100 taneyi tek tek ölçerek yap flt rmas laz m. Bu foto raflar n ben de olmas enstalasyonun bende duruyor anlam na gelmiyor. Sanatç bunu yapacak. Buna karfl Antonio Konstanino nun bir ifli var. Teneke kutulardan bir flehir yapm fl. Köprüler, opera binas, 20 tane kocaman bina var. Ya da saklayabilece iniz, eczac reçetesi gibi olanlar da var. Bunlar n hiçbir önemi yok. Önemli olan o ifl önemli mi de il mi ona bak n. Ya l boya beni etkiliyorsa hiç düflünmem al r m, enstalasyon vurucu bir ifl mi hiç düflünmem. Son dönemde enstalasyon ifllerin çok daha vurucu oldu unu düflünüyorum. Bat da özellikle video toplayan sadece enstalasyon toplayan koleksiyonerler var. Bu tip odak da çok önemli

10 SEM NERLER VE FORUMLAR Türkiye deki koleksiyonerlik kimli i hangi noktaya ulaflt? Kurumlar koleksiyonerlik konusunda nas l bir yol izleyecekler? Ben galeriyi açt m zaman sadece koleksiyoncular de il, ressamlar da, gazeteciler de haz r de ildi. Bugün Amerika da Avrupa da binlerce sanat kitab bas lm fl. Rönesans tan beri u rafl yorlar, y ld r bunun üzerine çal fl yorlar, sanat tarihçileri yaz lar yaz yorlar, paneller düzenliyorlar, müzeler aç lm fl biz de öyle bir background yok den itibaren el yordam yla bir galeri açt k. Ayn dönemde Ayd n Cumali ile Ertan Besçi yi de söylemek laz m. Onlar n da çok büyük katk s oldu. Biz sergileri açt m zda, gayet amatör ruhlu insanlar gelip, resimler al rd. O zamanlar bir ticari amaç da yoktu. Her yer resim doluydu. Bir Anadol arabam vard, onunla Ankara ya giderdim. Arabay resimlerle, a z na kadar doldururdum. Dikiz aynas ndan arkay göremezdim. Ankara ya gelirdim ama hiçbir fley satamazd k li y llar böyleydi fakat dan sonra de iflim yaflanmaya bafllad. Bu de iflimler aldat c d r. O dönemlerde ekonomik krizler olmaya bafllad. Zaten kifliyi geçmeyen koleksiyoncu grubu vard hep ayn insanlara resim satmaya çal fl rd k. E er resim al nmazsa, o ay çok kötü geçirirdik. fiimdi bu ifle sermaye girdi, yabanc lar girdi yeni gençler gelmeye bafllad. Çok beklenmeyen bir geliflim oldu Türkiye de. Dünya çok kutuplu oldu u için sadece Paris, New York, Londra gibi merkezler idare etmiyor art k. Uzak Do u, stanbul bundan sonra ad ndan söz ettirecek. Dünyan n sermayesi art k Türk resmine de girmeye bafllayacak. Türk sanatç s daha çok üretim yapacak, daha kaliteli mal kullanacak, daha genifl halk kitlelerine yay lacak. Sadece stanbul da de il, Anadolu nun çeflitli flehirlerinde ayr ca dünyan n her taraf nda varl k göstermeye bafllayacak ki, bu son befl y ld r bunu net olarak görüyorum. Burhan Do ançay gibi pek çok sanatç ç kacak. Dünya müzelerine giren, oralarda etkinlik düzenleyen pek çok sanatç ç kacak. Yahfli Baraz Dünyada ünlü 200 koleksiyoncunun da koleksiyo- Baraz Galeri nuna girecek Türk resmi, henüz o noktaya gelmedi. Türkiye nin bunu yapmas için önce kendi sanatç lar na sahip ç kmal d r. Bu da müzeler yoluyla olur. Buralarda çok ünlü zenginlerimiz Türk eserlerini dünyada çok farkl alanlarda da sergilemesi laz m. Sadece fuarlar yeterli de il. New York ta çok büyük çapta isimler, sansasyonel, popülist bir flekilde sanatlar n icra ediyorlar. Gerçek sanat n ne oldu u tart fl labilinir. Çünkü çok deneysel çal flmalar var. Bir anda eser 10 milyon dolar oluyor. Birden sanatç intihar etmifl ya da uyuflturucu kullan yor sanat b rak yor. Bunun örnekleri Türkiye de de geçerlidir. Bugün pek çok genç sanatç n n güncel eserlerinin yüzde 70 i çöp sepetine at lacakt r. Çok büyük sanat diye bir yan lg içindeler. Bunlar sizin gibi sanat yazarlar n n ay klamaya tabi tutaca bir sistemdir. Saruhan Do an Hem Amerika da hem Avrupa da pek çok kurum koleksiyon yap - yor bunu da kurumsal politikalar n n bir parças olarak yap yorlar. Ben iki seneyi aflk n Deutche Bank ta çal flt m. Deutche Bank 50 bini aflk n ifli olan dünyadaki en büyük koleksiyonlardan birine sahip. Kurumsal koleksiyonerler genelde flirketin kurucusunun özel inisiyatifiyle bafll yor. Onlar emekli olup ayr ld ktan sonra kurum politikas na dönüflerek, devam ediyor. Zaman içinde de çok da ciddi de er oluflur. Pek çok kurumumuz Cumhuriyet döneminde bafllad klar bu koleksiyonerlikle, bugün paha biçilemez boyuta ulaflm fllar dr. Örnek, Merkez Bankas, fl Bankas, Halkbank Koleksiyonu. Türkiye de bizden önceki nesiller bunu yapm fl, bugün biz bunu yap yor muyuz derseniz, -Cumhuriyet dönemine göre k yaslarsak- s n fta kalm fl say l r z. Bu bilinç yerleflmeye bafllad, mutlaka kurumsal koleksiyonerllikte h z kazanacakt r. Koleksiyon olarak de ilse bile, bütçeleriyle ça dafl sanata destek veriyorlar. Akbank ve Garanti flu an ciddi kaynak ay r yor. Levent Çal ko lu Çok kritik bir sorudur bu ayn zamanda, Türkiye deki dönüflümü ifade eder. Cumhuriyet politikalar bu alan açm flt r. Türkiye deki görsel belle in kayd aç kças, fl Bankas, Akbank, Ziraat Bankas, Merkez Bankas koleksiyonundad r. Bu alan n ne yaz k ki, k r ld süreçler de var den itibaren bu alandaki yat r m durmufltur. Türkiye de en ilginç koleksiyon flahsi fikrimdir, Milli Kütüphane koleksiyonudur. Bu koleksiyonun ne olup bitti iyle ilgili kimsenin fikri yoktur. Ankara da ola anüstü bir koleksiyon mevcuttur. Kay tlar n gördüm buna göre buradaki koleksiyon Türkiye deki görsel arflivin belle idir. Çok ilginçtir ki, 1960 sonras bak flla oluflmam fl. Nas l oluflmufl? Özellikle 1960 sonras banka koleksiyonlar ve kurum koleksiyonlar dökülmektedir. Neden? fiahsi fikrim, eserler sanat sevicili iyle al nm flt r. Efl dost, arkadafl sevicili iyle al nm flt r. Hiçbir kültürel anlamda de- eri yoktur. Özellikle 1980 le birlikte serbest ekonomi bambaflka bir bak fl getiriyor. Dönemdeki galerilerin hareketi, art fl vs. itici bir güçtü. Nihayetinde dünyaya bak yorsunuz bankalar, kurumlar, bunu bir kültür politikas olarak belirlemifllerdir li y llar Türkiye sinde bu anlamda at l m özel bankac l k alan nda söz konusu de il. Bankalar m z bu yat r m n, dünyadaki karfl l n n ne oldu unu bilmedi inden bu yat r m uzun vadede görmüyor. Befl y l sonraki geri dönüflümünü hiç hesaplayamad klar n, alan n n profesyonellerine bir kere dahi soru sormad klar n görüyor ve çok üzülüyorum. Befl y l önce herhangi bir sanatç ya yat r m n özel kurumlar aç s ndan çok ciddi geri dönüflümler ald n, uluslararas anlamda yat r m alan sundu u görülüyor. Bu anlamdaki iliflkilerimizde çevremizdeki insanlara güvenmeyebiliriz ama rakamlara inanabiliriz. Bu rakamlar n geri dönüflü hiç de yabana at l r rakamlar de ildir. Türkiye de ne yaz k ki ne bankac l k sektörü, bu iflteki kültürel sermayenin iktidar n ve bu anlamdaki yat r m n ekonomik anlamda geri dönüflünü fark etmifl de ildir. Bedri Baykam Ressam En yafll modern sanat müzemiz alt yafl nda Bu ülkenin 30 y l öncesine bak yorum. Bir koza gibiydi her fley. Baraz Galeri nin sundu u klasik empresyonist resimlerden sonra Yahfli beyin o dönem satt yeni koleksiyonlar vard. Ben Amerika dan gelip burada büyük sergi açt mda, ak tmalar, grafitiler, erotik d fla vurumcu resimleri gördü ünde Yahfli Bey herhalde çok flafl rm flt çünkü böyle bir kriter, altyap yoktu. Yaln z klasik ve empresyonist biraz da soyut resmin sat ld bir ortamd. 30 y lda baya yol kat ettik. En yafll modern sanat müzemiz alt yafl nda. Bunu ve devletin tamamen boflaltt bir alan olarak düflündü ümüzde, yaflananlar flu anda maç n daha üçüncü dakikas durumunday z. Devletin sanata bir yat r m yok. Almanya, ngiltere, Fransa, Hollanda da devletin sanata yapt yat r m, müzeler ve bütçe ortada. Bunun karfl s nda Türkiye de kocaman bir s f r var. Hep ayn örne i veririm, devlet yüzlerce camii üretmifl, bir tane modern müze infla etmemifl. Atatürk, nönü den sonra sanat öne ç karan bir devlet adam ç kmam fl, böyle bir eksiklik hissetmemifl. Anadolu dan ev yapt k, fabrika açt k bunun da duvar na ne asal m diye bir telefon gelmedi. Sanat tamamen özel sektörün, bankalar n bir de bireysel koleksiyonerlerin gücüyle yürüyor. Ayr ca, stanbul piyasas n n Türkiye için çizdi i bir sanat ortam ndan söz ediyoruz. Kimse al nmas n, sözüm meclisten d flar, tam sayfa ilanlar yay nlay p, flu kadar kâr yapt n söyleyen bankalar bile, ifl sanata geldi inde, o sanatç ya katalog yapacak param z yok, o sanatç n n resmini almaya param z yok derler. Oysa para var ama o paran n da sanata gitmesi gerekti i hem kültür hem prestij hem de er oldu unun bilgisi yok. O bilgi e itim olarak al nmam fl, müzelerden al nmam fl, alt yafl ndan beri müze gezen bir kuflak yarat lmam fl. Bunlar yeni yeni oluyor. Çocuklar stanbul Modern i, Aksanat daha yeni ziyaret ediyorlar. Bu koza içinde stanbul un s f r oldu u, Anadolu nun s f ra yak n oldu u, Ankara n n kültürel de er olarak orada oldu unu parasal olarak da olmad n da bakt m zda, en yafll müzemizin de alt yafl nda oldu unu düflündü ümüzde, son 15 y la s d r lan geliflme çok fazla ve bunun son üç y l daha da h zland. stanbul un Türk sanat için hakk n vermek laz m. Rekabet etti imiz pazarlar n artt n arkas ndaki dev bütçeleri, devlet gücünü ve yerleflik kökeni yani yüzy llara dayanan koleksiyonculuk ve devlet deste i gelene ini burada ç kan gücün hakk n vermek laz m. Bu ilerde belediyelerle, hükümetle, devletle bulufltu unda ise bambaflka yere gidecektir. Ayn zamanda ben koleksiyonerim. Genç sanatç lardan ben de eser topluyorum. Bu eserleri hiçbir zaman de erlensin, bire alay m de eri befl olsun mant yla seçmiyorum, toplam yorum. Sevdi im ve inand m eseri, ilginç buldu um eseri, keyif ald m ya da gurur duydu um için al yorum. Türk koleksiyonerlerin de daha çok bu öznel sahiplenmesi hissiyle ve daha çok para kazan r m mant n teflvik etmemek laz m ki, sanata olan gerçek iliflki, sanatç koleksiyoner iliflkisi ve içerik iliflkisi de geliflsin

11 SEM NERLER VE FORUMLAR Sanat eserlerinin vergisel boyutu nedir? Devlet teflvi i var m d r? Kerimcan Güleryüz Yok, hakikaten yok. Biz daha KDV ile u rafl yoruz oralara henüz gelemedik. Biz belki de yanl fl kap ya vuruyoruz, belki de muhatab m z Kültür Bakan de il. Daha farkl kiflilere ulaflmak laz m. Bu konuflmalar sonucunda daha iflimizin uzun oldu unu görüyorum. Çok iyi fleyler oluyor ne yapt n bilen bilinçli koleksiyonlar var ama birçok alanda geriyiz. Bir fuar organizasyonu bile sorun olabiliyor. Bunun çözümü çok basit ama kolay kolay çözülmüyor. Levent Çal ko lu Genel kültür politikalar na girersek iflin boyutu de ifliyor. Sanat ekonomisi sanatç ve bir galeri üzerinden ifllemiyor bunun bir ülkeyi kültürel ve politik bir tart flma oldu unu kabul etmek gerekiyor. Ortada bir pasta varsa, bu pastadan sizin ne kadar kopard n z n önemli de- il sizin pastaya ne ekledi iniz önemli. Yoksa ortada bu pastadan pay almak istiyoruz diyerek bu sanat ortam - n n içinde olam yorsunuz, global ekonomi bunu ne yaz k ki hofl karfl lam yor. nternetin sanat ekonomisi üzerinde ne tür etkisi olacak? Levent Çal ko lu Online ak fl bambaflka bir iletiflim yarat yor. Nihayetinde, internetin bugünkü hayat içinde gücü ve a rl n n fark nday z. nternetin sanat içindeki oran n araflt rm fl de iliz, hissediyoruz. Bunun popüler, konu oldu undan dolay sanat ekonomisi içinde bir alg lay fl oldu unun fark nday z ama rakamsal ve istatistiksel bir veri yok. Ancak kiflisel tecrübelerimiz ve hissiyatlar m z bize yol gösterebilir. nternet ortam sadece iletiflimsel bir alan de il databese in takip edildi i bilginin h zla elde edildi- i referans noktas nda da size yard m edecek bir alan. Çok büyük etkisi ve katk s olabilir. Uluslararas trafik ve alg lay fl aç s ndan da sizi çok do al linkin parças haline getiriyor bu büyük bir f rsat. E er internet olmasayd bir sergiyi haz rlamam z befl y l falan sürerdi diye düflünüyorum. Ortalama 1/1,5 y l içinde bunu yapabiliyoruz. fli h zland r yoruz. Yabanc lara yönelikbilgilendirme yap lm yor Gisela Winkelhofer Herkese stanbul un yaklafl k befl y l içinde ça dafl sanat n önde gelen mekânlar ndan biri olabilece ini söylüyorum ve ben buna tam olarak inan yorum. Uluslararas sanat eserleri toplaman n yan s ra flovlar düzenliyorum ve bir y l önce Türk sanat eserlerinin de koleksiyonunu yapmaya bafllad m. Ancak izin verirseniz, buraya s k s k geldi im için iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Etkinlikler konusunda, yabanc lara yönelik bilgilendirme her zaman çok iyi yap lm yor. Bütün bu kurumlarda, müzelerde, sanat fuarlar nda, bienallerde uluslararas profesyonel pazarlama eksikli i var. Bana bir davet geldi i zaman ben bunu aç - l fltan iki gün önce al yorum. Davet almaktan çok memnunum ama özel bir flov veya benzeri bir etkinli e yönelik bir seyahat organize etmek için biraz geç oluyor. Müze ve galerilerin bütün enerjisini bir araya getirerek bütün etkinlik takvimlerini kapsayan ayl k veya haftal k reklamlar yaparsan z çok memnun olurum. Di er yandan son iki y lda, Türkiye de veya baflka ülkelerde Türk sanat gösterileri ad verilen birçok gösteriye gittim. Ama bence gelecekte uluslararas çapta üst düzey veya orta kalitedeki sanatç larla yerli sanatç lar n bir karmas n yaparsan z -çünkü sadece Türk gösterileri düzenledi iniz takdirde uluslararas sanatç larla çok da fazla ba lant kurmufl olmuyorsunuz- bunun sanatç lar için iyi bir pazarlama olaca n düflünüyorum ve onlar büyüyecek ve biliyorsunuz kaliteleri de artacakt r. Ülkenizde ça dafl sanata fazla ilgili gösterilmiyor y l önce Avusturyal galeriler de uluslararas sanat fuarlar nda çok iyi temsil edilmiyordu. Ama Avusturya da bugün ile y l önceki durumu karfl laflt r rsak flu anda çok büyük say larda Avusturyal galeri uluslararas fuarlara kat l yor. Örne in, Art Basel, Frieze, Miami gibi uluslararas sanat fuarlar na gitti imde, diyebilirim ki sadece bir veya iki Türk sanat galerisi oluyor. Bu gerçekten ac nacak bir say. Avusturya daki bu geliflmenin sebebi nedir? Hükümet uluslararas sanat fuar bütçelerinin yaklafl k yar s n karfl l yor. Destek al yorlar. Avusturya dan her zaman yaklafl k 8 galeri oluyor ve biri Salzburg dan olursa di eri Viyana dan oluyor. Biliyorum ki ülkenizde ça dafl sanata fazla ilgili gösterilmiyor. Örne in kültür bakan yla kiflisel olarak görüfltü ümde de bunu gördüm. Ama bence bu gelece e iyi bir yat r m olacakt r. stanbul yaklafl k 20 milyon nüfusuyla Avrupa n n en büyük metropolü ve bu yüzden bir fleyler yap lmas gerekti ini ve bunun zaman n n geldi ini düflünüyorum

12 SEM NERLER VE FORUMLAR 22 23

13 RÖPORTAJ DO RU ALINMIfi B R ESER H ÇB R ZAMAN DE ER NDEN KAYBETMEZ duk. Londra da 31 Mart tan itibaren Sotheby s in salonlar nda 102 tabloyu ziyaretçilere gösterdik. Haz rlad m z 5000 adet katalo- u bütün ça dafl sanat müflterilerimize da tt k. Uluslararas sanat dergilerinde ilan veya demeç vererek, sergiden haberdar ettik. ngiltere'nin ünlü müzayede evi Sotheby's in stanbul Ofisi Direktörlü ü görevini Oya Delahaye yürütüyor. Sotheby's, Türkiye'de kurulan ilk uluslararas müzayede evi olmas n n yan nda, açt sergilerde Ça dafl Türk Sanatç lar na da yer veriyor. 7 Nisan tarihinde Londra da düzenlenen Türk Ça dafl Sanat Müzayedesi ne 102 eserle yer ald klar n belirten Oya Delahaye, gün geçtikçe Ça dafl Türk Sanat na ve sanatç lar na ilginin artt n vurguluyor. Kanada sanata yat r m yapan ülkelerin bafl nda geliyor. Hatta sanat ekonomisinin spor ekonomisinin hayli üzerinde oldu u da söyleniyor. Ülkemize bakt m zda, sanat ekonomisi konusunda nerelerdeyiz? Bu konuda devlet, özel sektör neler yap yor? Düflüncelerinizi ve gözlemlerinizi paylaflabilir misiniz? Rakamlar kontrol etmek gerekiyor ama 2008 e nazaran iki misline ç kt. Gördü üm kadar yla, yabanc koleksiyonerler gittikçe Ça dafl Türk Sanat na ilgi gösteriyor. Yabanc galeriler stanbul da flubeler aç yor. Devletin sanata biraz daha duyarl olmaya bafllad n düflünüyorum Istanbul Capital of Culture kapsam nda çok iyi projeler üretildi. Özel sektör her zamanki gibi çok aktif ve sanata çok destek veriyor. 7 Nisan tarihinde Londra da Tük Ça dafl Sanat Müayedesi düzenlediniz. Bu müzayedede kimin eserleriyle ve kaç eserle yer ald n z? 102 eserle kat ld k. Bu sat fla Modern Sanat ustalar ndan Mübin Orhon un özel bir koleksiyonda bulunan ola anüstü eserlerini sat fla sunaca z y llar nda sanatç dan direkt al nm fl ve 50 y ldan fazla ayn koleksiyonda kalm fl. Ayr ca Amerika dan gelen bir koleksiyonun Duvar serisinden 1985 yap - m çok güzel bir Burhan Do ançay, ça dafl sanatç lardan Taner Ceylan, Ansen, Hale Tenger, Canan Tolon, rfan Önürmen daha gençlerden Alp Sime, Erdem Ergaz, Halil Vurucuo lu, Ceren Oykut, Erdal Duman ve burada hepsini sayamayaca m ama çok inand m z pek çok sanatç n n eserleri yer ald. Koleksiyonerler al m yaparken nelere dikkat etmeli? Al c lar; eserin kalitesine, sanatç n n kariyerine, nerden geldi ine, nadirli ine, sat fla çoktand r ç kmam fl olmas na, kondisyonuna (restorasyon görmüfl mü, darbe yemifl mi), fiyat na bakmal lar. Kriz ortam ndan yavafl yavafl ç kt m z bu dönemde, sanatseverlere neler tavsiye edersiniz? Sanat, yat r m arac olarak nas l görüyorsunuz? Sotheby s in sat fllar 2010 da 2007 seviyesine ulaflt. Sanat piyasas krizi, öbür sektörlerden çok daha çabuk toparlad ve müzayedelerde rekor fiyatlar görüldü (Giacometti nin Yürüyen Adam adl eseri 104 milyon dolara sat ld ). Sanatseverler sanat yat r m için almaz, en az ndan ilk motivasyonu yat r m de ildir, sanat sevmek bir tutkudur. Sanatseverlere verebilece im tavsiye; genç sanatç lar araflt rmalar, dünya piyasas n takip etmeleri, mümkün oldu u kadar sanat fuarlar n gezmeleri, iyi bir sanat dan flman ndan yard m almalar. Sanat bir yat r m arac olabilir ancak do ru eseri do ru zamanda do ru fiyata do ru yerden ald ysan z, o resimden bir kazanç bekleyebilirsiniz. Ayr ca çok acele etmemekte fayda var. Müzayede piyasas na göre bir resim al nd ktan sonra biraz bekletilmeli hemen piyasa sunulmamal. Do ru al nm fl bir eser hiçbir zaman de erinden kaybetmez. Bir y lda ne kadar müzayede düzenliyorsunuz? Sotheby s Türkiye olarak yapt n z çal flmalardan ve kendinizden k saca bahseder misiniz? Sotheby s senede 240 worldwide müzayede düzenliyor. Sotheby s Türkiye bürosu her y l Türk Ça dafl Sanat müzayedesi haz rlamas d fl nda, yapt müzayedeleri tan tmak, müzayedelere kat lmak isteyen müflterilerine gereken servisi vermek, müzayedeler d fl nda özel sat fllar yapmak, müflterilerimizin koleksiyonlar n de erlendirmek, nakliye ve gümrük sorunlar nda destek vermek, etkinlikler düzenlemektedir. Oya Delahaye Eserler müzayedeye ç k ncaya kadar hangi aflamalardan geçiyor ve sanatseverlerle, koleksiyonerlerle bulufluyor? 7 Nisan da gerçekleflen sergi öncesinde, 16 Mart ta, 13 seçilmifl eseri Esma Sultan Yal s nda halka aç k bir sergide sun

14 SERG B R SERG ÖYKÜSÜ ASURLULAR STANBUL DA ANADOLU NUN ÖNSÖZÜ KÜLTEPE KAN fi KARUMU Dünyan n en zengin kültür hazinelerine sahip topraklar n üzerinde yaflamak bir flans olmakla beraber, bu de erlere sahip ç kmak ve onlar koruyarak gelecek kuflaklara aktarmak da o derece ciddi bir sorumluluktur. Bu sorumlulu u sadece biz meslek sahiplerine yüklemek san r m çok büyük haks zl k olur. Kültür de erlerine sahip ç kmak ve onlar korumak, ülke yönetiminde bulunan sorumlular n ve bu ülkede yaflayan toplumun tüm kurumlar n n ve bireylerinin de üzerine düflen bir görevdir. Ancak Anayasam zla da korunan kültür varl klar m z konusunda o kadar ilgisiz ve duyars z davran yoruz ki, adeta bir mirasyedi gibi kimi zaman onlar görmezden gelip yok sayarak, kimi zaman da geliflme ve kalk nman n önünde bir engel gibi görüp, projelerimizi hayata geçirmek için onlar tüketme yolunu seçerek!. Dr. fieniz Atik Asl nda onlar bu ülkenin gelece inin en de erli hazineleri ve kalk nman n da temel tafllar d r. Onlar yok sayarak ya da yok ederek kurulacak bir gelece in alt n yumurtlayan tavu u kesmek den bir fark olmamal. Bu topraklarda sadece bugün yaflanm yor, milyonlarca y l öncesinin yaflanm fll klar ndan günümüze ve gelecekte yaflanacaklara uzanan bir süreklilik söz konusu, yani insan serüveninin ortaya ç kt evrensel bir oluflum. Bu nedenledir ki Kültür Varl klar uluslararas antlaflmalarla da korunurlar. Bu oluflum bugün arkeolojik kaz larla yeryüzüne ç kar l rken bunu destekleyen pek çok bilim dal ile de yorumlanmaya çal fl l yor. Geçmiflle gelece in ba lant s n ancak bugün yaflayanlar kurabilir. Ülkemiz bu konudaki araflt rmalar konusunda o kadar zengin ki, her arkeolojik kaz n n ve her yeni bulgunun ayr bir önemi var. Ancak bu de erleri tan tma ve toplumla paylaflma konusunda eksiklerimiz, koruma konusunda da s k nt lar m z var. Bu konuda yaflanan s k nt lar n bilgi eksikli- inden kaynakland düflüncesi ile bunlar daha yak ndan tan tmak ve ortaya ç kan bilgileri toplumla paylaflmak için f rsatlar n de erlendirilmesinde yarar vard r. Bu noktada dünya kültür tarihi aç s ndan çok önemli ancak çok az tan nan merkezlerden birisini stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda, tan tarak katk sa lamak için Kültepe - Kanifl Karumu nu, Asurlular stanbul da bafll kl bir sergi ile anlatmak istedik. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanl denetiminde yürütülen Eski Yak ndo u nun En Önemli Uluslararas Ticaret Merkezi olan Kültepe-Kanifl te ilk sistemli kaz lar, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Atatürk ün vasiyeti ile kaz lar sürdüren Türk Tarih Kurumu ad na, 1948 y l nda Prof. Dr. Tahsin Özgüç baflkanl nda bafllat lm fl, onursal Baflkan Prof. Dr. Kutlu Emre ve Kaz Baflkan Prof. Dr. Fikri Kulako lu ile halen devam etmektedir. Bu süreçte yap lan bilimsel kaz lardan elde edilen on binlerce arkeolojik eserin yan s ra, say lar flimdilik 25 bin civar ndaki çivi yaz l tablet, Anadolu nun ilk tarihi belgeleri olarak gün fl na ç kar lm flt r. Eski Yak ndo u nun en önemli uluslararas ticaret merkezi olan Kültepe-Kanifl te, 60 y l aflk n bir süredir yap lan bilimsel kaz - larda keflfedilen arkeolojik ve çivi yaz l belgelerin topluma sunulmas ancak bir sergi ile mümkün olabilirdi. Arkeolojik kaz lar çok önemli buluntu verseler dahi, ziyaretçiler ören yerlerinde kimi zaman hayal k r kl yaratan bir manzarayla karfl lafl rlar. Gerçekte bir arkeolog bile bir antik kenti, ancak o alan n kaz s n yapan meslektafllar n n yard m ve o bölge ile ilgili eserleri görüp, yay nlar n okuyarak hayalinde canland r rken; özellikle tarih öncesi ça lara ait kaz alanlar n gezmeye gelen bir ziyaretçi, bu bölgenin yaflad y llardaki ihtiflam n hayal edebilmek için çok az fley görmektedir. flte sergiler bu noktada devreye girerek, y llar boyu yap lan kaz lar sonucu elde edilen somut kültür belgelerini, bu kez kaz dan elde edilen bilgilerle bütünlefltirerek, kaz y görsellefltirerek ve canland rarak toplumla paylaflmay sa larlar. Ancak geçmifli 5 bin y l öncesine kadar uzanan Kültepe yi tümü ile tek bir sergide anlatmak, çok kolay olmayacakt. Kald ki günümüzde hayal edilen bir serginin gerçeklefltirilmesi çok büyük bütçelerle mümkündür. O nedenle ilk etapta Kültepe den sadece bir kesitin sunulmas na karar verildi. Bu da; Anadolu ya ilk yaz - n n girdi i, dolay s ile Anadolu da ayd nlanma sürecinin yaflanmaya bafllad ve sonunda Büyük Hitit mparatorlu u nun kurulmas n haz rlayan koflullar n olufltu u Asur Ticaret Kolonileri Dönemi olabilirdi, yani M.Ö. 2. bin y l n bafllar ndan sadece 200 y ll k bir dönem. Bu zamanda yaz ile birlikte Anadolu tarihini bafllatan Kültepe-Kanifl Karumu, Hititlerin ilk baflkenti olman n yan s ra en eski uzak mesafeli organize ticaretin de koloni merkezidir. Sergide tüm bu süreç kaz da bulunan çeflitli belgeler ve bunlardan elde edilen o dönem hakk ndaki bilgiler bu sergide görsellefltirilerek sunulmufltur. Sergiye Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinden 312, Kayseri Müzesi nden 183 ve stanbul Arkeoloji Müzeleri nden 1 adet olmak üzere, toplam 496 eser kat lm flt r. stanbul Aya rini Müzesi Atrium unda 29 Aral k Mart 2011 tarihleri aras nda aç k olan sergiyi yaklafl k 40 bin kifli gezmifltir. Bu süre içinde yay nlanan bir programla; konferanslar, work-shop ve e itim programlar ve rehberli turlarla da desteklenmifltir. Sergide yer alan eserlerin foto rafl katalogu ve konusunda uzman yerli ve yabanc bilim adamlar n n makalelerini içeren sergi kitab da Türkçe ve ngilizce olarak iki ayr dilde bast r lm flt r. Sergi ile ilgili ö retim düzeyinde bir e itim kitapç da bulunmaktad r. stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti kapsam nda, Kültür ve Turizm Bakanl Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü- ü nün ortakl, Kayseri Büyükflehir Belediyesi nin katk s ile düzenlenen bu serginin hayata geçirilmesinde maddi olarak bizi zorlayacak en önemli iki faktör; eserlerin sigorta ve nakliyesinin sa lanmas idi. Bu nedenle sergi projesi henüz taslak aflamas ndayken bu konuda baz sigorta ve nakliye flirketlerinden teklifler al p, fikir al flveriflinde bulunduk. Rakamlar çok yüksekti. Bunlar proje bütçesine koyduk. Bütçemiz ilk etapta TL nin üzerinde idi. Bütçe nin tamam hiçbir kurum taraf ndan karfl lanamad Ajans sadece TL sini karfl layabilece ini aç klad. Bu flartlarda serginin gerçeklefltirilmesi ancak sigorta ve nakliye flirketlerinin sa layaca katk larla mümkün olabilirdi. Bizi ilk yüreklendirenler NART Sigorta sahibi ve Genel Müdürü Say n Levent Nart ile, sanat departman ndan Say n Nazan Aslan Y lmaz oldu. En bafl nda sa lanan karfl l kl güven ve iyi niyet sonucunda önemli bir sponsorlu u da beraberinde getirdi. Bu kez tafl ma konusunda Asya Nakliyat üst düzey yetkilileri Say n Ebru Demirel ve Banu Demirel ayn duyarl l kla piyasan n çok alt nda bir fiyatla ve piyasadaki en iyi flirketler düzeyinde bir tafl may taahhüt ettiler. En önemli sorunlar m z çözdükten sonra, 2010 Avrupa Kültür Baflkenti stanbul Ajans n n sa lad miktarlar nakit ödemlerde kullanarak, sergiyi gerçeklefltirebilece imize karar verdik ve yolumuza devam ettik. Katolo un bas m n Kayseri 26 27

15 SERG KOLEKS YONER ÜLKEM ZDE SANAT GEÇERL B R YATIRIM ARACINA DÖNÜfiTÜ Koleksiyoner Faruk Orhon, ülkemizde sanat n art k bir yat r m arac haline dönüfltü ünü belirterek, koleksiyonlar n n teflhiri ve korunmas konusunda da NART Brokerlik ten destek ald klar n söylüyor. ran, Hindistan, Lübnan gibi ülkeler sanat n n, Bat yla yar fla kalkt günümüzde, Türk sanat n n da daha fazla geri kalmayaca- n tahmin etmek pek de zor olmasa gerek. Bilindi i gibi, tan nm fl yabanc müzayede firmalar n n Türk resim ve heykeli ile ilgilenmeye bafllamalar ve sat fllar n baflar l geçmesi, sanat piyasam za büyük bir itici güç sa lad. Her ne kadar al c lar n yine Türk lerden ibaret oldu u tart fl l yor olsa da, demek ki en az ndan kendi piyasam zda büyük talebin do du u bir gerçek. Faruk Orhon Belediyesi, e itim kitapç n n bas m n Bilim Tur sa lam flt r. stanbul Büyükflehir Belediyesi sergi tan t m nda kullan lmak üzere bilbord sa lam flt r. Yine Aya rini Atriumu nun sergi mekan olarak haz rlanmas için gereken düzenlemeler, Kotto Pak s taraf ndan karfl lanm flt r. Maddi konular n ötesinde Sergi bir ekip iflidir. Bir serginin haz rlanmas çok uzun, çok zahmetli bir süreçtir. O nedenle bu serginin hayata geçirilmesinde uykular n dahi feda ederek çal - flan baflta Kültepe Kaz Baflkan Prof. Dr. Fikri Kulako lu olmak üzere, sergi tasar m n yapan fiahin Paksoy, editör Semlin Kangal, grafiker Seza Anet, foto raflar çeken Reyhan Ekfli ile sergi asistanl n yapan Arkeolog Merve Özk l ç n eme i ve özverisi göz ard edilemez. Serginin E itim Projesi ni haz rlayan Arkeolog Mine Kiraz ve Yeliz Kuflan a, teflekkürü borç bilirim. Bu serginin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans ndan Genel Sekreter Yard mc s Mehmet Gürkan ile Kültürel Miras ve Müzeler Direktörü Suay Aksoy ve Uzman Afflin Altayl ve Yeflim Kartaler e; Kültür ve Turizm Bakanl yetkililerine, baflta müsteflar smet Y lmaz Olmak üzere Genel Müdür O. Murat Süslü, Genel Müdür Yard mc s Abdulkadir Karao lu ve Nermin Beflbafl, Müzeler ve D fl liflkiler Daire Baflkan Zülküf Y lmaz, D fl liflkiler fiube Müdürü Nilüfer Ertan ve Uzman yard mc s Utku Yurtsever ile Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Melih Aslan flahs nda tüm müze uzman personeline, Kayseri Müzesi Müdür V. Asuman Arslan ve Müdür Yard mc s Hasan Elmaa aç ve uzmanlar na, stanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Z. K z ltan ve Sümerolog Asuman Dönmez e stanbul Rölöve Müdürlü ü ne sonsuz teflekkürler. Yine sergiyi destekleyen ve gerçekleflmesinde çok önemli katk sa layan;kayseri Valili i ile stanbul Vali Yard mc s Feyzullah Özcan ve stanbul Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Büyükflehir Belediyesi Baflkanl ve baflkan dan flman Kortan Çelikbilek e, teflekkür borçluyuz. Bu sergi benim için ise adeta bir vefa borcu idi. Arkeoloji bilimine ad m att m ilk kaz yeri olan Kültepe yi bir sergi ile topluma sunarken, uzun y llar Kültepe kaz s baflkanl yapan ve yak n geçmiflte aram zdan ebediyen ayr lan çok de erli hocam Prof. Dr. Tahsin Özgüç ü de, sayg flükran ve rahmetle an yorum. Dr. fieniz Atik Arkeolog Sergi Küratörü ve Koordinatörü Nitekim, arad m z sanatç lar n eserlerine ulaflabilmek giderek güçleflti. Fiyatlar n yükseliflinden bahsetmeye gerek bile yok. Bunun spekülatif bir balon oldu u, günün birinde patlayaca söylemine kesinlikle kat lmad m belirtmeliyim. Tersine sanat, tüm dünyada oldu u gibi, ülkemizde de çok geçerli bir yat r m arac haline süratle dönüflmekte ve bir k ymet art fl n da beraberinde getirmektedir. Kendimi henüz bir koleksiyoner olarak görebilecek durumdan çok uzak olsam da, mütevazi u rafl m n eflime ve bana, özellikle emeklilik hayat m zda çok büyük bir katk sa lad n söylemeden geçemeyece im. Günler adeta bize yetmez oldu. Almak mutlulu- una eriflebildi imiz her eseri duvar m zda as l görmek gibi bir tutkumuz da var. Gecenin bir vakti yataktan kalk p, spotlar yak p, saatlerce resimleri seyretti imi söylersem umar m bana gülmezsiniz. Hal böyle olunca, k ymeti giderek artan koleksiyonun teflhiri ve korunmas problem olmaya bafllam flt. flte o günlerde bir sanat fuar nda NART Brokerlik ile tan flt k ve birlikte çal flmaya bafllad k. Bize karfl gösterdikleri güven, alaka ve sab rlar na flaflmamak elde de ildi. Oldukça yüksek mebla lar gayet makul primlerle güvenceleri alt na almalar n n bize sa lad rahatl anlatmam mümkün de il. Sayelerinde tüm koleksiyonumuzu güvenceli kasalara kitlemek yerine, gözlerimizin önünde tutabilmenin keyfine kavuflmufl olduk. Bu konudaki di er faaliyetleri ile de Türk sanat na baflka yönlerden de çok büyük katk lar olaca görülüyor. Yani Nart Brokerli i desteklemek, bir anlamda hem kendimizi hem de sanat desteklemek demek oluyor. Bu gibi çal flmalar n ülkemizde çok daha ileri seviyelere yükselece i günler yak nd r. Teflekkürler NART 28 29

16 KOLEKS YONER KOLEKS YONERLER VE ESERLER BÜTÜNLEfiMEL! Özellikle ça dafl sanat dal na ilgi duydu unu belirten koleksiyoner Oktay Duran, ça dafl sanat eseri incelenirken eserin ne kadar güzel oldu undan öte ne mesaj verdi inin önemli oldu unu vurguluyor. Oktay Duran nsanlar n kendilerini güvende hissetmeleri iste i, her zaman var olmufltur. Bir yanda etraflar nda fiziksel bir koruma çemberi olufltururken di er yandan kendilerinin ve sonraki kuflaklar n n geleceklerini de güvence alt na alma sorumlulu unu üstlenmifllerdir. Maddi anlamda gelece ini güvence alt na alman n de iflik enstrümanlar aras na, sanat eserleri de girmifltir. Ayr ca kiflisel portföy içinde en keyifli ve en az riskli olan sanat eserleridir. Sanat eserleri d fl nda, di er yat r m enstrümanlar nda adeta davul yat r mc n n boynunda, tokmak piyasalar n elindedir. Bir sabah uyand n zda hisse senetleriniz de erini kaybetmifl, gayrimenkul fiyatlar yar ya inmifl, iflinizin pazar önemli ölçüde daralm fl olabilir. Ancak sanat eserlerinize her zaman dünyan n her yerinde bir al c ç kar. Kaotik bir ortamda fiyat n düflürerek sat n almak isteyenler olabilir ancak bu olgu eserin de erini yitirdi inden de il sadece arz ve talebin ne kadar aceleci davranmak mecburiyetinde oldu undan kaynaklan r. Sanat eseri, do ru de erde al nd ysa elde tutuldu u müddetçe de erinden bir fley kaybetmez. Bir sanat eseri, insan n sadece bir yat r m arac na sahip olmaktan öte kendini özel hissetmesine de sebep olur. Dünyada kabul görmüfl bir sanatç n n eserine milyonlarca dolar ödeyen kifli, o sanatç n n tek olarak yapt ve imzalad eserine sahip olman n hazz n yaflar. Bu unique bir eserdir ve onun sahibi de benim demenin keyfi, filanca flirketin hisse senetlerinin yüzde veya binde flu kadar benim demenin ötesinde bir keyiftir. Peki, tek olan esere milyonlarca lira bütçe ay ramayan ve o sanatç n n slak imzas na sahip olmak isteyen kifliler bundan mahrum mu kalacak? Onlar için de print eserler haz rlanmaktad r. Print, ad üzerinde bask anlam na gelmesine ra men bir eserin s n rl say da özel tekniklerle ço alt lm fl ve sanatç n n eser üzerinde slak imzas olan d r. Maddi olanaklar daha dar olan ve o sanatç n n slak imzal eserine sahip olmak isteyen koleksiyoner der ki: Tamam benim unique olan alacak birikimim yok ama çok daha mütevazi bir bütçeyle 50 adet ço alt lm fl eserden birine sahip olabilirim. Bu yaklafl m da do rudur ve dünya piyasalar nda her zaman yeri ve al c s vard r. Üstelik sanatç bir eserini 50 adet ço altt ve hepsini satt ise ikinci el piyasada print de erleri de hemen katlanmaya bafllar. Benim koleksiyoner olma yolunda yeni bafllayacak sanatseverlere önerim, önceleri müze, galeri gibi eserlerin toplu bulundu u yerleri gezip, hiçbir eser almadan gözlerini ve be enilerini test etmeleridir. Daha sonra bu konuda e itim veren kifli ve kurumlara müracaat etmeli ve sanat eseri seçiminin temel kriterlerini ö renmelidirler. Koleksiyoner adaylar bilmelidirler ki eserlerde adet çoklu u kaliteyi getirmez. Toplad klar eserler, birbirinden ayr sanatç lara ait olsalar bile bir tarz n bir dönemin bir ak m n parças olmal d rlar. Koleksiyoner, seçti i konuyla ilgili faydalanabilece i birçok yay n piyasadan bulabilecektir. Bir koleksiyoner, koleksiyonunu oluflturma iflini bofl zamanlar n de erlendirme meflgalesi olarak görmemeli, konusuna özel zaman ay rmal d r. Yüksek lisanslar n tamlam fl insanlar bile sanatla hafl r neflir olmaya bafllad klar nda, kendilerini gelifltirme süreçlerinin tamamland n aksine daha yeni bafllad n fark etmektedirler. Yaflar Kemal 1965 te TÜ de yapt bir konuflmada, Sanat önce insan n oluflmas nda ona yard mc olmufltur. Sonra insan n elinde körün de ne i iflini görmüfltür. Sanat baflkald rm fl, övmüfl, yermifl, incelemifl, hayran kalm flt r. demifltir. Hangi konuda kendinize kariyer yapmak isterseniz ve yeterince zaman n z ay rabilirseniz o konuda uzman olursunuz. Ancak sanat üzerine çal fl rsan z,uzman olmasan z bile hemen her konu hakk nda bilgi, görgü sahibi olur, her fleyi daha net ve objektif de- erlendirme yetiflsine eriflirsiniz. Geçen yüzy l n bafllar nda yaflam fl, döneminin en ünlü sanat uzman Berenson, Bir konuda de- erlendirme yapacak kadar bilgi sahibi olan insanlara uzman denir, ancak sanat hariç demifl. Sanat tabiî ki çok genifl bir kavram. Sanat n benim son 30 y ld r ilgilendi im dal, ça dafl sanatt r. Ça dafl sanat di er dallar aras nda en çok tart fl land r. Çünkü henüz büyük ölçüde de erlendirme kriterleri belirlenmemifl, literatüre geçmemifltir. Bugünün üretimleri içinde gelece i hangilerinin kucaklayaca n görebilmeyi ve zaman zaman risk alabilmeyi gerektirir. Ça dafl sanatç insan gözünün görmeye al flt her fleyi sorgular da, över de, yerer de. Bu yüzden ço u zaman bir ça dafl sanat eseri incelenirken, ne kadar güzel oldu undan öte ne mesaj verdi i ön plana ç kar. Koleksiyoner aday belki de bir eseri görür görmez almamal biraz içine sindirmeye b rakmal d r. Ça dafl bir eser y llarca sizin olsa da her bakt n zda size de iflik bir mesaj verebilir, vermelidir de 30 31

17 KOLEKS YONER GALER LER NART S GORTA B Z H Ç YANILTMADI Öner Kocabeyo lu, resimlerini dostlar yla paylaflmak amac yla Papko Art Collection' kuruyor. Tam bir sanat tutkunu olan Kocabeyo lu, soyut a rl kl resme ilgi duyuyor. Kocabeyo lu, NART Sigorta n n yüksek mebla lardaki tablolar n makul fiyatlarla sigorta güvencesine ald klar n söylüyor. ÜLKEM ZDE GELECEK BEfi YIL Ç NDE GENÇ SANATÇILARIN ESERLER DE ER KAZANACAK fiu anda geriye bak p, bir de erlendirme yapt mda, yola koleksiyon yapmak için ç kmad m gayet aç k bir flekilde ifade edebilirim. Yaklafl k 10 y ldan beri sanat eserleri al yorum. Bafllang çta, dostlar m n evlerinde ve ofislerinde gördü üm resimlerdi ilgimi çeken. Ancak lgimi çeken resimler ne bir figür ne de bir manzara resmi idi. fiimdi bile bakt mda ne anlatmak istedi ini anlayamad m soyut resimlerdi ilgimi çekenler. Selim Turan' n küçük bir guaj tablosu ile bafllad m bu serüven bir di er tablo, bir di er ressam n eseri derken devam etti ve kendimi, bir girdab n içinde buldum, fark na varmadan. Sanatç lar n eriflebildi im en iyi eserlerine sahip olmaya çal flt m. Ancak, sadece onun imzas var diye almad m resimleri. Zaman içerisinde sanat eserlerine karfl duydu um ilgi bir tutkuya dönüfltü. Koleksiyonculuk özünde bir tutkudur, disiplindir ayn zamanda. Sab r iflidir, takip ve özveri gerektirir, insan gelifltirir ve güzel vakit geçirmenizi sa lar. Zamanla koleksiyon ve koleksiyoner aras nda kuvvetli bir ba oluflur. Sergi sürecine gelince; koleksiyon kendi içinde eksi i veya fazlas yla belirli bir büyüklü e geldi inde neden bunu sanatseverlerle paylaflm yoruz düflüncesi oluflmaya bafllad. Zaten Papko Art Collection' da bu amaçla kurmufltum, dostlarla, arkadafllarla paylaflmak için. Sonunda koleksiyonun geldi i nokta böyle bir sergiyi gerekli k lmaya bafllam flt. Klasik Türk Resmi ile ilgili pek çok sergi yap ld. Ça dafl Türk Resmi içinde, döneminin üzerinde pek durulmad n fark ettik ve bu yola ç kmaya karar verdik. Geçen Temmuz ay nda kollar s vad k ve 20. Yüzy l n 20 Modern Türk Sanatç s sergisi için haz rl klara bafllad k. Zorlu bir süreçti bizi bekleyen ama bir o kadarda keyifli. Sadece kendi ekibimle böyle büyük bir projenin üstesinden gelmem elbette zor olacakt. Çekimler, resimlerin tafl nmas, yerlefltirilmesi ve daha birçok fley için büyük bir ekiple çal flt k. Bu yo un çal flma esnas nda, resimleri her türlü riskten korunmas için bize güven verecek olas problemler karfl s nda bize pratik ve alternatifli çözümler üretebilecek bir sigorta flirketi ile çal flmam z gerekiyordu. Bu aray fl içerisindeyken NART Sigorta ile tan flt k. Galeriler ve müzayede firmalar ile olan çal flm fl olmalar ve o bize vermifl olduklar referanslar de erlendirdik ve NART Sigorta'n n bu iflte yan m zda olmas n n çok do ru olaca na karar verdik. fiu ana kadar bizi hiç yan ltmad lar. Yüksek mebla lardaki tablolar m z makul fiyatlarla sigorta güvencesine ald lar. Süreç içerisindeki durum de iflikliklerine süratli ve pratik çözümler üreterek bizi rahatlatt lar. NART Sigorta' ya buradan bir kez daha teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Galeri x-ist, koleksiyoner Daryo Beskinazi ve sanat direktörü Kerimcan Güleryüz'ün uzun y llar süresince edindikleri deneyimlerin sonucunda gerçeklefltirdikleri bir 'galeri projesi'dir. Daryo Beskinazi, genç sanatç lar n her zaman yan nda olduklar n vurgulayarak, genç potansiyeli hem ulusal hem de uluslar aras arenada desteklediklerini söylüyor. Daryo Beskinazi Galericili imin temeli yaklafl k 15 y ll k koleksiyonerli ime dayan r. Hemen hemen sekiz y l boyunca o dönemde son derece az ve amatör denilebilecek galeri ve müzayede evleriyle çal fl p, 1960 sonras modern ve ça dafl Türk sanat toplad ktan sonra bir gün art k koleksiyonuma katmak istedi im tek bir sanatç dahi kalmad n fark ettim. Orta mla 2004 y l nda sadece 35 yafl alt genç Türk sanatç lar n destekleyerek onlara uluslararas kimlik kazand racak bir galeri projesine girifltim. x-ist böyle do du Hakikaten maddi manevi çok ac çektik, kiram z ödeyemedi imiz zamanlar oldu, ancak sabreden dervifl misali sonunda düzlü e ç kt k. Sekizinci y l m za girerken sanat çevrelerinde sevilen, takdir ve takip edilen bir galeri oldu x-ist. laveten ciddi bir enternasyonal hayran kitlesi de edindi, sanatç lar müzelere, milyonluk koleksiyonlara girdi. Burada en önemli unsur, zaten var olan ancak rantabl addedilmeyen genç potansiyeli hem ulusal hem de uluslararas anlamda ortaya ç kartma düsturundan asla vazgeçmemifl olmam zd r. Bizim ard m zdan gençler de ere bindi ve di er galerilerin yaz karma lar ndan ana listelerine transfer oldular. Bu aç dan görevimizi yerine getirmenin rahatl n ve mutlulu unu yafl yoruz. Bat n n gerek içerik ve gerekse de ba lam aç s ndan s k nt vermeye bafllayan, kendini tekrar edip duran fihristini bir kenara b rak p, Çin le bafllayarak zaman içerisinde çap kazanarak Orta Do u da kimli ini bulan global aktör aray fl n n zaman içerisindeki son iki halkas ndan biridir Türkiye, di eri de ran d r Ancak geçici bir ilgi de il buraya duyulan; bilakis hem Bat l hem de Do ulu olman n temel avantajlar n bünyesinde bar nd rd ndan ülkemiz farkl üretimlerin merkezi haline geldi. Önümüzdeki befl y lda, e er çok ciddi bir aksilik olmazsa zengin koleksiyonerlerinin yan na zengin genç sanatç lar da ekleyecek. Öner Kocabeyo lu Bunu galerici de il, daha ziyade koleksiyoner kimli imle ifade etti imi belirtmeliyim. Tüm bu sürecin önemli bir parças olan sigorta konusunda biz NART Sigorta dan destek al yoruz. Senede en az dört uluslararas fuara kat ld m zdan bu zaten elzem. Tafl ma firmalar n n sebep oldu u hasarlar n manen de ilse de madden giderilmesi konusunda önemli bir ifllevi yerine getiriyorlar. Oldukça da makul bedellerle bunu gerçeklefltiriyorlar. Kendilerine bu vesileyle teflekkür ederim

18 RÖPORTAJ HUMAN BEINGS SHALL FALL IN LOVE WITH ART AND IDEALLY SHOULD GET AFFECTED BY IT! Your companies for art and culture management Edition artco & w.art projects are recognized as leading international art consulting companies in Europe. You are also highly acknowledged in the community of artists and did curate several exhibitions with both national and international artists in Istanbul over the last three years, which earned appreciation. My first question is why are you collecting contemporary art? I grew up in an environment of art and my family protects a cultural inheritance for more than 500 years. Additionally, I went to a musical high school, in which art and music played a dominant role. Consequently, art and cultural history was very normal for me which helped me to develop a focus on art in my live. I studied at the universities in Los Angeles, Paris, Münster and Vienna. I got infected with this virus already in my childhood. Art is my mission coupled with passion, which will definitely accompany me until the end of my life. For me, contemporary art is one of the most intensive debates which exists in life and is a reflection of the society in each area, such as cultural and/or political and social environments. I do not want to miss these unique artistic contemporary documentations I really mean it the way I said in my private environment, since they enrich my life immensely. What is the motivation and what are the parameters for a good collector? What should be or should be not done to get a good collection? First of all, human beings shall fall in love with art and ideally should get affected by it! Considering an art collection only as an instrument for speculation would not develop any collection planned to be set up in a prospering way and will definitely not become a successful one on a long-term. Art lovers shall take their time in order to train their eyes to get familiar with art and artworks. Furthermore, art lovers and collectors should be advised by knowledgeable experts who have a profound education and enough experience on the one hand and who should help to develop guidelines for the collector on the other hand, for instance when they do not have enough time to visit relevant exhibitions, art fairs and auctions taking place all over the world even some times in parallel. Since art is always considered as a personal "event", the exchange of views and ideas with likeminded people about pro Gisela Winkelhofer and contra aspects will make them more professional related to purchases in long term. Is art a good instrument for investment? The art is in many aspects a perfect investment; for an individual, a company, a city, a region or a state! However, you should develop a clear understanding that the term investment must be differentiated and I don t want to limit the conversation only related to monetary and/or pecuniary investments. With regards to increase the monetary value of art works and/or a collection as a whole, the aspect of top quality is always to be seen as priority and pre-condition. Hence, it is a must to look into the works of the artists on a long-term basis and their environments in relation to the galleries, in which they get presented, both national and/or international, as well as to other actors and artists being involved and presented at the exhibitions and fairs. Furthermore, you also shall focus on the so called secondary markets, for example the auctions. All these factors can be considered as potential parameters related to a possible value increase. Additionally, there is also the type of collector, who perceives the purchase of art as an investment for raising reputation, only by intending to be acknowledged as an "art collector" within the society. Apart from individuals, enterprises do consider the establishment of an art collection as an investment, which shall reflect the company s philosophy, reputation and raise the motivation of the employees and customers at a later stage. At this point, I would like to highlight the example of the perfect collection set up by Mr. Ahmet Kocab y k of the Borusan Holding in Istanbul, and the collection of the Deutsche Bank with approximately artworks which is the greatest collection worldwide. What would Bilbao be without the Guggenheim Museum designed and created by the star architect Frank Gehry? Another example related to art is Doha which went into the focus only after the opening of the Museum for Islamic Art by I.M. Pei, respectively was recognized by a majority after creating itself a symbol. Coming back to your question: Is art a good investment? ultimately YES, if it is applied on top levels to meet highest standard. Which art branches will rise in importance in the future? The demand for art in general will grow worldwide. The global market with its various platforms such as the Internet (in January 2011, the first international online art fair was held for one week worldwide together with leading galleries), but also art fairs and auctions grow continuously. However, we must ask here, if the quality will go along with the quantity? This is something which I do not believe! In 2010, the market in Hong Kong has overcome the London Market for the first time regarding numbers and figures. After the crisis, the demand for art has grown over-proportionally since mid of 2010, independent from various categories. In June 2010, the Art Basel was a good indicator thereof. During the same month, the TEFAF was held in Maastricht for traders of Antiques, Moderns and a small part for the Contemporary in a perfect way. Now, we have to observe for the Turkish market: on 7th of April, Sotheby s as one of the most renowned and exclusive auction company will offer Turkish art for the third time. Finally, if we return to the division of the contemporary international art, the recommendation is that the sculpture will surely play a gradually increasing dominant role in the coming years! What do you think about the museums in Turkey? Do you think we have a sufficient number of international museums and modern arts museums in Turkey? Unfortunately and here I would like to refer only to Istanbul, there is no museum which could be compared with other world leading museums. The Archaeological Museum is deemed to be one of the best in its category worldwide with an outstanding collection. However, a more modern and more attractive presentation would be highly appreciated. Since Turkey as state and/or Istanbul city unfortunately did not make any significant ambitions related to contemporary art during the last five years, it is very welcome to see that private initiatives of individuals and/or companies who try to compensate this situation as good as they can. Unfortunately, you cannot find Istanbul per se in any calendars and overviews related to international exhibitions presented regularly in international newspapers, magazines and journals, distributed over the whole year related to art and art operations. A museum that potentially could be recognized in a similar level as the Museum of Modern Art in New York, or the TATE MODERN in London would be recognized as very important serving for the greatest metropolitan city of Europe with a population of approximately 20 million inhabitants as a bridging element between the West and the East. It is even a MUST for a city like Istanbul, traditionally so rich, seminal, dynamic and energy-loaded, that a museum for contemporary art or an art-hall will be built to which the whole world will be looking at! The Taksim Square, which is the most frequented square of Europe, would be predestinated for this purpose. In particular, a detailed concept titled Temporary Art Cube on Taksim Square was developed and ready for implementation but could not have been realized because of lack of readiness of sponsorship and financial means. It would be highly appreciated if those private initiatives and sponsorships could be combined and interlinked with programs and activities of Istanbul city and the State in exploiting the synergy effects and provide benefits for Istanbul as a shiny example worldwide

19

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı