KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Âlim GÜR HAZIRLAYAN Harun ÇOLAK KONYA

2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...4 KISALTMALAR 6 GİRİŞ..7 A. Türk Romanına Kısa Bir Bakış...8 B. Kahraman, Karakter ve Tip Kavramları 13 I.BÖLÜM HAYATI, GÖRÜŞLERİ VE ESERLERİ HAYATI GÖRÜŞLERİ FĠKRĠ YÖNÜ SANATA VE ROMANA DAĠR GÖRÜġLERĠ Sanat Anlayışı Romana ve Romancılığa Bakışı ESERLERİ ROMANLARI ÖYKÜLERĠ MEKTUPLARI NOTLARI...95 II.BÖLÜM KEMAL TAHİR İN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR TĠPLER Ağalar Baba Eğitmen Entelektüeller İttihatçılar Kardeş Uyanıklar Serseriler Şövalye TALÎ VE DEKORATĠF FĠGÜRLER Ağalar Askerler Babalar Dinle İlgili İnsanlar i

3 Entelektüeller Esnaflar Etnik Figürler İdeolojik İnsanlar İşçiler Kardeşler Mahkûmlar Memurlar Psikolojik Kişiler Serseriler Yöneticiler SONUÇ KAYNAKÇA..340 DİZİN..344 ii

4 ÖZET KEMAL TAHİR İN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR Tez bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Türk romanına kısa bir bakış ve kahraman, karakter, tip kavramları yer almaktadır. Birinci bölümde Kemal Tahir in hayatı, görüşleri ve eserleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise Kemal Tahir in 1955 ten sonra yayımlanan romanlarında görülen erkek kahramanlar fiziksel, ruhsal ve sosyal özellikler açısından incelenmiş ve daha sonra bu tipler konularına göre gruplandırılmıştır. iii

5 SUMMARY OF THE THESIS KEMAL TAHİR NOVELS MEN HEROES The thesis consists of an introduction and two parts. The introduction, a brief overview of the Turkish novel and heroic, character, such concepts are. In the first chapter Kemal Tahir life, views, and his works are examined. In the second chapter in the male heroes in the novels published after 1955, Kemal Tahir's physical, mental and social properties of these types were analyzed and grouped by topic. iv

6 ÖN SÖZ Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli romancılarından biri de Kemal Tahir ( ) dir. Romanlar, öyküler yazan, ardından notları yayımlanan Tahir, polisiye eserler çevirir ve 1955'te Sağırdere yi bastırır. Bundan sonra konularını köy, taşra, hapishane ve tarihten aldığı romanlarını yayınlamaya devam eder. Birbirinden farklı konularda sosyalist gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazdığı eserler yaşadığı dönemin özelliklerine dair ipuçları verir. Romanlarda kadın ve erkek çok sayıda kahraman yer alır. Kadınların sayıları az, erkeklerin fazladır. Erkek kahramanların bir kısmı tip, bir kısmı ise tali ve dekoratif figürlerdir. Açıklama yöntemi ile anlatılan ve bir kez karşımıza çıkan bu figürler romanlarda ağırlıktadır. Yazarla ilgili birçok çalışma yapılmış, eserleri ve kendisi hakkında makaleler ve incelemeler yazılmıştır. Bu çalışmaların her birinde yararlanılabilecek taraflar bulunmasına rağmen, çoğu onun romanlarında görülen şahıs kadrosunu tüm yönleri ile değerlendirmekten uzaktır. Bu sebeple, erkek kahramanların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan detaylı bir şekilde incelenmesini gerekli görerek böyle bir çalışma hazırlamaya karar verdik. Bu çalışmada yalnızca roman kahramanlarının özelliklerini belirlemekle yetinmedik. Figürleri tipler, tali ve dekoratif figürler olmak üzere iki ana başlık altında topladık. Ortak özellik taşıyan tip ve figürleri aynı yerde değerlendirdik. Tezimiz, giriş, iki temel bölüm, sonuç, kaynakça ve dizinden oluşmaktadır. Girişte, Türk Romanına Kısa Bir Bakış başlığı altında, Kemal Tahir in ilk telif eserinin yayınlandığı 1955 yılına kadar Türk romanının geçirdiği evrelerin farklı kaynaklardan yararlanarak üzerinde durduk. Daha sonra Kahraman, Karakter ve Tip Kavramları nı açıkladık. Bunlar hakkında detaylı bilgiler verdik. Aynı başlık içinde toplumcu gerçekçi sanat anlayışının karakteri ve tipi nasıl değerlendirdiğini de ele aldık. Birinci bölümde, başta kendi notlarından, hatıralarından, mektuplarından ve hakkında kaleme alınan eserlerden yola çıkarak sanatçının hayatını inceledik. Hayatı hakkında kendi ifadelerine yer vermeye özen gösterdik. Kemal Tahir in görüşleri başlığı altında sanatçının fikri yönünün daha iyi anlaşılması için bilgiler verdik. Yazarın fikirleri ele alınırken özellikle kitaplaştırılan notlarından yararlandık. Sanata ve romana dair görüşlerini kendisinin verdiği bilgileri kullanarak irdeledik. Yine bu bölümde eserlerini de genel olarak değerlendirdik. Çalışmanın ikinci bölümünde, yazarın romanlarında görülen erkek kahramanları fiziki, ruhi ve sosyal özellikler açısından incelemeye çalıştık. Yine burada, Kemal Tahir in romanlarındaki erkek kahramanlar hakkında ana hatları ile bilgi verildi. Sanatçının kaleme 4

7 aldığı yirmi romanda geçen bütün kahramanların ortak özellikleri belirlendi. Bunlar belirlenen ana başlıklar altında tip ve figür özelliklerine göre gruplandırıldı. Sonuç ta Kemal Tahir in toplumcu gerçekçi anlayışa bağlı romanlarında görülen özellikleri ve erkek kahramanlar hakkında ulaşılan genel yargıları ana hatlarıyla belirterek, karşılaşılan erkek kahramanların konumunu tespite çalıştık. Eserin Kaynakça sında eserleri yazarların soyadlarına göre alfabetik sıraya koyduk. Aynı yazara ait olanları özellikle K.Tahir in eserlerini ilk baskılarına göre kronolojik sırayla sunduk. Bu yolla dipnotlarda verilen yazar ve eserlere kolayca ulaşılmasını sağladık. Ayrıca kullandığımız internet kaynaklarını da kaynakçanın sonuna alfabetik sırayla ekledik. Konunun genişliği ve tezi yazma aşamasında oluşan teknik sorunlar sebebiyle birtakım eksik ve kusurlarımızın bulunabileceğini kabul ederek, bunlara hoşgörü ile yaklaşılmasını umuyoruz. Çalışma süresince, her konuda sabır ve desteği ile yanımda olan, tezin her aşamasını dikkatle takip eden saygıdeğer hocam Prof. Dr. Alim GÜR e şükranlarımı sunuyorum. Konya 2012 Harun ÇOLAK 5

8 KISALTMALAR Ans. Ansiklopedi, Ansiklopedisi bk. Bakınız bs. Baskı, basım s. Sayfa A.g.e. Adı geçen eser A.g.s. Adı geçen site hzl. Hazırlayan, hazırlayanlar İst. İstanbul çev. Çeviren, çevirmen c. Cilt vb. ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi yay. Yayın, Yayınları, Yayınevi yay. hzl. Yayına Hazırlayan yy. yüzyıl K.Tahir Kemal Tahir 6

9 Giriş Herkesin üzerinde birleştiği bir tarif bulunmasa da roman için bugüne kadar birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan biri ve diğer tanımları da içine alanı şu şekildedir: Roman, insanın ya da çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, gerçek ya da gerçeğe yakın olaylara dayanan düzyazı biçimindeki, uzun yazı türüdür. 1 Anlatı türlerinin en eskilerinin destanlar ve fabllar olduğu bilinen bir gerçektir. Destanlardan menkabelere, menkabelerden halk hikâyelerine ve romana geçiş sürecinin uzun bir geçmişi vardır. Roman fertlerin hikâyesidir. Günümüzdeki şeklini alıncaya kadar uzun bir süreçten geçmiştir. Batı da romanın kaynağı epopeler ve legendler dir. Latin ordusu içindeki barbar kavimlerin mensuplarından oluşan paralı askerlerin diliyle yazılmış tahkiyeli eserlere romans denir. Romanslar yazılı ve manzumdur. Kilisenin katı tavrına karşı romansa aşkın, kadının, lirik hassasiyetlerin ve muhayyilenin girişi romanlarda derinlik boyutunun oluşumunu başlatır. 2 XVII. yy başlarında İngiltere de roman sözcüğü hem gerçek hem de kurmaca olaylar için kullanılır. 3 Roman asıl kimliğine ve yetkinliğine modern dönemde kavuşur. Onun kendine has bir yapısı ve kurgusu vardır. Roman inşa edilen bir yapıdır ve her zaman yeniliğe açık bir türdür. 4 Romanların tasnifi değişik kriterlere göre yapılabilir. Fikrî ve edebî cereyanlara göre (klasik, romantik, realist, natüralist, egzistansiyalist vb.), yazarın özelliklerine göre (otobiyografik, itiraflara dayalı roman, çıraklık dönemi romanı vb.), romanın niceliğine göre (kısa roman, uzun roman vb.), yapısına göre ( nehir roman vb.), yayımlanış ve anlatış şekline göre (çizgi roman, foto roman vb.), okuyucu karşısındaki duruşuna göre (çocuk romanı, gençlik romanı, yetişkin romanı, halk romanı, popüler roman, burjuva romanı, aydın romanı, genç kız romanı vb.), teknik özelliklerine göre (vak a romanı, karakter romanı, dramatik roman, bilinç akışı romanı, dokümental roman, mektup roman vb.), tematik tercihlere göre (psikolojik, terbiyevi, öğretici, felsefî, macera, töre, satirik, mizah, tarihi roman vb.), işlenen konuya göre (fantastik, esrarengiz, gothic, dedektif, bilim-kurgu, problem romanı [içine propaganda, sınıf, köy romanı ve sosyolojik, politik, mahalli roman girer.] vb.) tasnif etmek mümkündür. 5 1 Dil Derneği, Türkçe Sözlük, s M.Kayahan Özgül, Romanın Hikâyesi, s Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, s Mehmet Tekin, Roman Sanatı I (romanın unsurları), s M. Kayahan Özgül, Romanın Hikâyesi, s

10 Romanın asıl metni nasıl ortaya çıkar sorusuna şu cevap verilebilir: Romancı romanı kendi içinde iyice pişirdikten sonra ilk müsveddeyi adeta pek de farkına varmadan hızla yazar. Bu çalışma romanın esasını meydana getirir. Romancının zanaatkâr olarak inşa sanatını harekete geçirerek ilk müsveddeye müdahaleleri son safhayı hazırlar. Bu son safhayı tayin eden müktesep bilgiler romancının ruhuna, üslubuna, dünya görüşüne sıkı sıkıya bağlıdır. 6 Bundan sonraki bölümde Türk romanının Kemal Tahir in ilk eserinin yayımlandığı 1955 yılına kadar nasıl bir gelişim izlediği irdelenecektir. Daha sonraki aşamalarda ise kahraman, karakter ve tip kavramları, Kemal Tahir in hayatı, fikri yönü, sanat ve roman görüşleri ile eserleri incelenecektir. A. Türk Romanına Kısa Bir BakıĢ Kemal Tahir in ilk telif romanı Sağırdere 1955 yılında yayınlanmıştır. Bu roman dönemin eğilimine uyularak kaleme alınmış köy romanı geleneğinin bir örneğidir. Kahramanları köyde yaşayan ve belirli bir toplumsal sınıfa mensup insanlardır. Tahir in bu eseri yayınlayıncaya kadar Türk romanı belirli aşamalardan geçmiştir. İlk örneklerinin görüldüğü günden itibaren günümüze gelinceye kadar uzun bir geçmişi vardır. Kendi entelektüellerimizin geliştirmesinden ziyade bizde roman çeviri ve taklitle başlamıştır. Bu yüzden Romanımızın tarihi, batılılaşma (modernleşme) maceramızın da tarihidir. 7 Yabancı dilleri öğrenen yazarlarımız, bazı eserlerin çevirilerini değişik vesilelerle yapmıştır. Bu çeviriler sırasında roman türüyle de karşılaşırlar. Bu edebi türü de çeviri yoluyla daha iyi tanır ve tanıtırlar. Yazınımıza Batı yazınından yapılan çevirilerle giren roman 8 Batılı eserlerin uzun yıllar etkisinde kalmıştır. Türkçeye çevrilen ilk roman Yusuf Kamil Paşa nın Telemaque tercümesidir. Bu eser 1862 de basılmıştır. Bunu, Ceride-i Havadis te tefrika edilen Sefiller özeti ile Ahmet Lütfi Efendi nin Arapçadan çevirdiği Robinson Cruzoe (1864) takip eder. Teodor Kasap, Monte Cristo yu yıllarında arasında çevirir. Lesage dan Topal Şeytan ile Chateaubriand dan Atala (1872) çevrilir te Bernardin de Saint- Pierre in Paul ve Virginie si çıkar. Bu suretle roman türünün büyük örnekleri çevrilir. Bu çeviri romanlardan sonra telif romanlar gelmeye başlar. Şemseddin Sami nin Taaşşuk-ı Talat ü Fıtnat ı (1872), Ahmet Mithat Efendi nin Felatun Bey le Rakım Efendi si (1875), Namık Kemal in İntibah ı (1876), Namık Kemal in Cezmi si (1880), Samipaşazade Sezai nin 6 K.Tahir, Notlar, Sanat Edebiyat 2, s Mustafa Kutlu, Soruşturmalar, s Olcay Önertoy, Soruşturmalar, s

11 Sergüzeşt i (1887), da Recaizade Mahmut Ekrem in Araba Sevdası (1889), Halit Ziya nın Nemide si (1889) yayınlanır senelerinde Türk edebiyatında yeni bir devre doğru hazırlık vardır. Ahmet Mithat, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım, R. Mahmut Ekrem, Halit Ziya yazdıkları eserlerle hep bu yeni dönemi hazırlamışlardır. 10 Ahmet Mithat ve Namık Kemal gibi romancılar toplumu eğitmeye çalışıyorlardı. Oysa roman fertlerin hikâyesiydi ve Batı da ferdin hayatı yazılıyordu. 11 Her şeyden önce Türk halkının romana alıştırılması gerekiyordu. Osmanlı ülkesinde halk, Batılı tarzda romandan önce Divan edebiyatının mesnevilerini ve halk hikâyelerini okuyordu. Bunlarda masalsı unsurlar, atmosferler vardı ve genellikle romantik temalıydı. Mesnevilerde ise dil ağırdı ve psikolojik tahliller yoktu. Halk hikâyeleri ferdi ve sosyal hayatı daha çok yansıtıyordu. Ayrıca dil ve üslubu hitap ettiği topluluğun konuşma diline ve üslubuna çok yakındı. Bunlardan kopmak ve Batılı tarzdaki romana yönelmek halk için kolay değildi. Farklı kaynaklardan beslenmeye alışmış okuyucuların Batılı romana alıştırılmaları iki yoldan olmuştur. Birinci yol Ahmet Mithat ın açtığı halk hikâyesi ile Batılı romanı uzlaştırma yoludur. Bu yolda yerli unsurlar daha çoktur. İkinci yol ise Namık Kemal tarafından açılan, yerli hikâye örneklerini dikkate almadan doğrudan Batılı roman tekniğini uygulamaya çalışan yoldur. 12 Tanzimat devrinin birçok romancısı sanat değerinin daha üstün olduğunu düşünerek ikinci yolu tercih etmiştir. Romanlardaki romantik aşk olaylarının bolluğu halkı romana yaklaştırır yılına kadar Fransız edebiyatını örnek alan romancılar romantizmden etkilenirler. İlk telif romanımız olarak kabul edilen Taaşşuk ı Talat ve Fıtnat romantik bir aşk macerasıdır. Toplumsal bir mesele olan görücü usulü ile evlendirme konusu işlenmektedir. İlk dönem sanatçılarından Ahmet Mithat Efendi, insan psikolojisini anlatmada her ne kadar başarılı olamasa da vakanın anlatılması ve ansiklopedik bilgi verme açısından müdahil yazar olarak başarılıdır. 13 Namık Kemal e göre yeni Türk hikâyeciliği insan ruhunu tahlile çalışmalıdır. Romanın vakası gerçek ya da gerçeğe yakın olmalı, vakanın içinde bir sosyal çevrenin yaşayış, duyuş ve düşünüş tarzı bulunmalıdır. Romanda sanatkârane üslup ile konuşma üslubu arasında ortalama bir yol tutturmaktan ziyade Namık Kemal in sanatkârane üslubu daha sonraki romancılar tarafından örnek alınmıştır. Edebiyat-ı sahiha diye N.Kemal tarafından adlandırılan bu tarz Sezai-Ekrem-Nabi-zade kanalından geçerek Servet-i Fünun 9 A. Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s A.g.e, s A.g.e, s Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri , s A.g.e, s.73. 9

12 romanına girer. Bunun yanında Ahmet Mithat tan sonra da Hüseyin Rahmi Gürpınar onun takipçisi olacaktır. O da modern roman ile halk hikâyelerini ve bize ait kültürel değerleri birleştirmeye çalışmıştır ten sonra dil ve üslupta bazı romancılar farklı bir yol tuttu. Bu farklı yolun öncüsü Fransız edebiyatını, romantizmi örnek alan ve eserlerinde sanatkârane üslubu ortaya koymaya çalışan Namık Kemal dir den sonra sanatkârane üslup, romantizm ve realizmle yoluna devam etmiştir. Servet-i Fünun romanı da kendini romantizmin etkisinden tamamen kurtaramamıştır. Bu dönem sanatçılarının ilk üstatları Ahmet Mithat ve Namık Kemal dir. Sonra Fransız romancılarını örnek almaya başlarlar. Devrin şartları ve etkisinden kurtulamadıkları romantizm bunların sosyal temalara eğilmelerini engeller. Batı medeniyetinin şartlarına uymak için sanatçının yol göstericilik gücüne güvenirler. Romanlarında kahramanların iç dünyalarının tahliline yönelirler ve sosyal hayatın tasvirini yapmakla yetinirler. Servet-i Fünuncuların roman tekniği gelişmiştir. Eserlerinde gözleme değer verdiler. En büyük kusurları dil ve üsluplarının ağırlığıdır. Dönemin önemli ismi Halit Ziya da Batılı roman tekniği, gözlem ve objektif tasvir ağırlıktadır. Bunun yanında vakayı durdurarak kahramanların geçmişine dönmek, teknik bir kusur olarak görülmektedir. 15 Serveti Fünuncular, Namık Kemal in açtığı sanatkârane roman tarzını Batı seviyesine çıkardılar. Aynı devirde bu tarzı çok daha basit bir seviyeye indiren romancılar da (Ahmet Rasim, Mehmet Celal, Mustafa Reşit, Fatma Aliye, Safvet Nezihi, Vecihi, Güzide Sabri) kolaylıkla ün kazandılar. 16 Fecr-i Ati döneminde roman yeni bir devre kavuşur. Dil ve üslup bakımından yapmacıktır. Yakup Kadri ve Refik Halit dışında bu hareketin içinde görülen nesirci yok gibidir. Bunların dışında dönemin iki romancısı: Cemil Süleyman ve İzzet Melih tir den sonra sadece ferdi temaları işleyen, dilde Servet-i Fünun nesrinin devamı olan, sosyal hayat ve onun sorunlarıyla genellikle ilgilenmeyen Fecr-i Ati romanının yanında, daha çok hayata ve sosyal meselelere yönelen, yapma dil ve üslubu bir yana bırakarak konuşma dilini ve üslubunu hâkim kılmaya çalışan yeni bir roman tarzının da yer almaya başladığı görülür. Türk sosyal hayatı bu dönem (Milli Edebiyat Devri) romancıları tarafından değişik yönlerden ele alınır. Milliyetçilik ideolojisi eserlerde anlatılır. Fakat sosyal meselelerde bir derinlik yoktur. Bu devrin romanlarında fert hayatından sosyal hayata doğru 14 A.g.e, s.75,76, A.g.e, s A.g.e, s A.g.e, s

13 genişçe bir açılmanın, tema bakımından, sosyal konulara doğru büyük bir kaymanın başladığını söylemek gerekir yılına gelindiğinde yeni bir yönetim şekli olan Cumhuriyet dönemi başlamıştır. Cumhuriyet romanı da bu yıldan itibaren başlar yılları arasında Cumhuriyet döneminin ilk romancıları Cumhuriyet ilan edildiği zaman varlıklarını ispatlamışlardı. Aynı zamanda bu romancılar Milli Mücadele ye verdikleri destekle de o yılların önde gelen şahsiyetleriydi. Halide Edip ve Yakup Kadri, Milli Mücadele yi adım adım takip etmiş ve o macerayı romana aktarmışlardır. Onların yazdıkları her satır heyecanla beklenmiş ve okunmuştur. Yakup Kadri asıl Cumhuriyet ten sonra romancı şöhretini kazanmıştır. Bunların dışında Aka Gündüz, Peyami Safa, Reşat Nuri ve romanlarının yapı ve içeriğini değiştirmeyen Hüseyin Rahmi de roman sahasında birçok eser vermiştir. 19 Cumhuriyet döneminde öne çıkan Memleket edebiyatı akımı sadece günümüzde tanınan güçlü sanatçılardan ibaret değildir. Bugün neredeyse unutulmuş bu yazarlar, dönemlerinde okurlarını heyecanlandırmış ve duygulandırmıştır. Hitabet üslubuyla yazdığı tezli romanlarında milli heyecanlara ve sosyal tenkide yer veren Aka Gündüz ( ) ve mizah dergilerinde karikatürleri bulunan, oyun ve tiyatro tenkitleri yazan çok sayıda eserin sahibi Mahmut Yesari ( ) bu yıllarda görülür. 20 Yine bu yıllarda Milli edebiyat döneminde ve Memleket edebiyatı taraflarınca kaleme alınan köy edebiyatı ürünleri görülmektedir. Yazarlarımız köylüyü ve onun sorunlarını bu yıllarda eserlerde işlemişlerdir. Gerçekçiliğe ve gözleme dayalı bu eserlerde köy gerçeği birçok yönüyle ortaya konmuştur. Türkiye nin sanayileşmesi ve çoğulcu demokrasiyi benimsemesi sonucu memleket gerçekçiliğinin yerini toplumcu gerçekçilik akımı alır. Köyden ve İstanbul dışından gelen yazarlar, içinden çıktıkları ortamı, şehirleşme ve sanayileşme sürecindeki köylüleri, hazır sosyoloji modellerine göre inceler ve değerlendirirler. Cumhuriyet sonrasının hayatımızdaki en önemli konularından biri köyse diğeri de kadındır. Edebiyatımızda kadın konusunun işlenmesinin yanında kadın yazarların bu konuya el atmaları da önemli bir safha oluşturur dönemi Türk edebiyatı için farklı beslenme kaynaklarının öne çıktığı ve toplumsal değişimlerin ve darbelerin yaşandığı bir dönemdir. Fakat biz romanımızın gelişimini 1955 yılına kadar inceleyeceğiz yılı Türkiye de çoğulcu demokrasiye geçişin başlangıcını da teşkil eder. Edebiyatımızda sonraki yıllarda görülen çok seslilik bu dönemde 18 A.g.e, s İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, s A.g.e, s A.g.e, s

14 başlar. II. Dünya Savaşı nın bitişi Avrupa da yerleşik değerlerle yeni bir hesaplaşmayı beraberinde getirmiştir. Artık Avrupa kültürüne daha rahat açılan yazarlarımız bu hesaplaşmaların esintilerini ülkemize de taşırlar. 22 Çoğu arası doğmuş yazarlar bu dönemin yazar kadrosunu oluştururlar. (A. Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Tarık Buğra gibi) Bu dönemde devlet halk ilişkilerinde çok önemli bir yeri olan memurlar, edebiyatımızda bol miktarda işlenir. Bunlar arkalarında yeni kurulan devletin desteğini bulan ülkücü kişilerdir. İçlerinde Anadolu daki cehaletle savaşa koşan öğretmenler ön plandadır. Cumhuriyet döneminde romancılar arasındaki devlet memurları, eserlerinin konularını büyük ölçüde hizmet verdikleri bölgelerde şahit oldukları, duydukları olaylardan almışlardır ve tenkitçi bir bakış tarzı geliştirmişlerdir. Memur, artık seyirci ve kaderci olmak istemediği gibi gözlemlerini de aktarır. Bunlar bir çeşit açık rapor gibidir li yıllarda olduğu gibi köy romanı devam ederken yazarların yetiştikleri bölgelere göre köyün yalnızlığını, köylünün terk edilmişliğini işlerler. Bu yazarların bir kısmı köy enstitülerinden yetişmiştir. Köye romantik bakış tarzı zamanla değişmiş, Marksist ideoloji doğrultusunda köy ve köylü yorumlanmaya ve yönlendirilmeye başlamıştır den sonra tarihi romanların sayıları artar. Daha önceleri destanın bir devamı gibi tarihin şanlı sayfalarının ve yiğitlerinin anlatıldığı popüler tarihi roman yazarlığı gazetelerdeki tefrikalarla devam etmiş ve çok sayıda eser ortaya çıkmıştır lerde tefrika romanlarla bu gelenek gazetelerde devam eder. Tarihi romanlarla birlikte yaşanan güncel siyaset ortamının sıcağı sıcağına edebiyata aktarılması yaygınlaşır. Göktürk Devleti, Osmanlı Devleti nin kuruluşu, Milli Mücadele dönemi bu yazarlarca ele alınır. Tarihi olmaktan çok devrin siyasi gelişmelerini inceleyen romanlarda ise Türkiye nin çoğulcu demokrasiye geçiş denemeleri, II. Dünya Savaşı nın etkileri, askeri darbeler yer alır den sonra sayıları artan tarihi romanlarda, günün konuları mazi havasında aranmıştır. Tarık Buğra, Samim Kocagöz, Kemal Tahir, Attila İlhan gibi yazarlar bu dönemde eserlerini yazmışlardır. Yazarlar dünya görüşlerine uygun tarihi kişileri ve dönemleri seçmişlerdir. 25 Türkiye de Batılılaşmayı ve modernleşmeyi esas alan Cumhuriyet rejiminin en önemli sosyal olayı 1946 yılında ilk muhalefet partisinin kurularak çok partili sisteme geçilmiş olmasıdır. Kutuplaşan dünyada Avrupa dakine benzer siyasi, sosyal ve ekonomik nitelikli bir demokrasi, komünizm ve aşırı milliyetçilik gibi zıt düşünceler Türkiye de medeni hayatın doğmasına, evrensel, uzun vadeli hedeflere yönelmiş bir siyasi düşünce geleneğinin 22 A.g.e, s A.g.e, s A.g.e, s A.g.e, s

15 kurulmasına engel olur. Eskimiş gelenek ve kavramlar milliyetçi söylemle, birçok yeni kavram da komünizmle ortaya konur. İnsanlar iki karşıt görüşten birini tercih durumunda kalır. Türkiye de üçüncü bir yol olarak çoğulcu demokrasiyi benimsemiştir. Çok partili sistem beraberinde çok sesliliği de getirir lardan itibaran yaşanan II. Dünya Savaşının yıkımları, iki kutuplu dünyada kendine yer arama çabaları, çok partili demokrasiyi kurma ve geliştirme gayretleri, sanayileşmenin getirdiği problemler Türk toplum hayatında etkili olmuş ve kalıcı izler bırakmıştır. Böylesine sarsıcı nitelikte sosyal olayların yaşandığı bir dönemin romanını, elbette bu olaylardan ayrı düşünemeyiz. Hatta denebilir ki, çok partili dönem Türk romanı, konu bakımından, dönemin siyasi, ekonomik ve sosyal şartlarına parelel olarak büyük bir zenginlik ve çeşitlilik gösterir. 26 Her yazar savunduğu düşünceleri romanlarında tartışır, anlatmaya çalışır devresi romanı, Cumhuriyet döneminin 1930 lardan itibaren yazılan ilk devre romanlarında belirmeye başlayan toplumsal gerçekçiliğe bağlı kalmıştır. İlk devre romancıları çeşitli toplum meselelerine eleştirel bir gözle bakmışlar ve eserlerinde, yaşadıkları dönemin gerçeklerini yansıtmaya çalışmışlardır. Aynı şekilde çok partili dönemin romancıları da içinde yaşadıkları toplumsal gerçekleri ele almış, romanda teknik özellikleri ve romanın sanatsal yönünü ikinci plana itmişlerdir. Dönem romancılarının çoğu romanı, toplumsal kaygılarının ve düşüncelerinin ifadesi için bir araç olarak görmüşlerdir. Bu anlayış dönemin romanlarına sosyolojik belge değeri katarken kalıcılık vasfını da yitirmelerinin sebebi olmuştur. Üslup, teknik ve konu açısından roman olma özelliğini çok yansıtmayan eserler birer ideoloji bildirisi gibi yazılmaya başlamıştır. Sanat yönleri zayıftır. B. Kahraman, Karakter ve Tip Kavramları Roman sisteminin oluşmasında önemli rol oynayan dört unsurdan biri de kişilerdir. Bu kişiler roman kahramanları olarak adalandırılmaktadır. Kahramanları karakter ve tip olarak iki grupta incelemek mümkündür. Kahraman kavramı daha geneldir. Roman kurgusunun önemli bir parçasını da kişiler oluşturur. Bunlar romanda ya etken ya da edilgen konumdadırlar. Yani ya özne ya da nesne konumundadırlar. 27 Özne konumuna alınan kişilerin ağırlıkta olduğu eserlerde karaktere rastlanır. Fakat kişilerin nesne konumuna düşürüldüğü eserlerde kişiler daha çok tip özelliği gösterir. Romanlarda anlatılan olaylara canlılık kişiler sayesinde kazandırılır. Her ne kadar mekân, zaman ve olay gibi unsurlar anlatı için önemini korusa da anlatıyı ete kemiğe bürüyen, gerçeklik duygusunu kuvvetlendiren kişilerdir. Romanlarda yer 26 Enver Okur, Çok Partili Demokrasi Dönemi Türk Romanı, s Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s

16 alan kahramanların anlatıcı tarafından çizilmesi ve ona beşeri bir yapı kazandırılması olayını karakterizasyon kelimesiyle karşılıyoruz. Romancının oluşturduğu kurmaca dünyada başlıca ilgi odağı kişilerdir. Bunlar insan kimliği kazandırılmış varlıklardır. İnsanların özelliklerini taşıyan soyut kişilikler romanın kurmaca dünyasında kendisine yer edinmeye çalışmaktadır. Birey eksenli romanlar yazılmaya başlandığında kahramanların ruhlarında bir tek ihtiras hâkimdi ve bunlar bizde bir tek duygu uyandırırdı. Bu tür eserlerde bireyler de genellikle tek yönleri ile anlatılırdı. Yeni romancılar ise kahramanları ruhsal durumları değişen dinamik bir yapıya bürümüştür. Roman kişilerine değişik açılardan bakmaya başlamışlar hatta kurgu içinde kişilerin değişim süreçlerini yansıtmışlardır. Bu sayede insan ögesi tek boyutluluktan sıyrılıp çok boyutlu bir yapıya kavuşmuştur. 28 Bu çok boyutlu ve birbirinden farklı özellikler taşıyan karakterler roman içinde bir değişim ve gelişim yaşarlar. Durağan değillerdir. İnsan davranışları üzerine incelemeler yapan psikoloji biliminin gelişmesiyle, insanı tanımaya olan merak da artmıştır. Tüm gelişmelerden yararlanıp onları kendine mal etmeyi başaran roman da bu bilimin etkisiyle insana çok boyutlu bakar. Değişen ve gelişen birey kavramı psikiyatri biliminden de gerekli malzemeleri bünyesine katmayı başarır. Bir zaman sonra roman kahramanları kendilerine verilen bu dinamik yapıyı kullanarak romanın üstüne çıkmaya, olayları unutturmaya başlarlar. Bu tip kahramanların en güzel örnekleri romantizmin etkisiyle yazılır. Sonrasında ise kahraman, romanda bu özelliğini kaybetmeye, yalnızca vakanın bir parçası olmaya başlar. Romanlarda anlatılan kahramanların nasıl anlatıldığı da önemlidir. Anlatıcılar, romanda kişileri iki farklı yöntemle anlatır, bunlar: açıklama yöntemi ve dramatik yöntemdir. Açıklama yönteminde kişiyle ilgili bilgiler bizzat anlatıcı tarafından verilir. Dramatik yöntemde ise kişiler davranış, duygu ve düşünceleriyle kendi kendini ortaya koyar. Kişinin özellikleri parça parça verilir. Klasik romandan modern romana geçerken kahramanları anlatma yönteminde de böyle bir değişme yaşanır. Açıklamadan dramatikliğe doğru yol alınır. Kişilerin sunumunda değişik yöntemler görülür. Bunlar kişilerin başkası tarafından sunumu, kişilerin kendi kendilerini sunumudur. Bunu yaparken bedensel boyut, ruhsal boyut göz önünde bulundurulur. Kişiler romanda etken (özne) ya da edilgen (nesne) olabilir. Romanın roman olabilmesi için kişiye ihtiyaç vardır. Klasik dönem romanında sahip olduğu sosyal, fiziksel ve ruhsal özelliklerinin tesirinde kalan roman kişileri merkezi konumdadır. Modern dönem romanlarında ise kişi anlatımı yön değiştirmiştir. Bu yüzden karakter ve tip incelemesi 28 Mehmet Tekin, Roman Sanatı 1, s

17 yapmak anlamlı değildir. Figürlerin duygu, düşünce ve fiillerine bakılmalıdır. Romanlarda kişilerin genel nitelikleri iyi ve kötü diye iki gruba ayrılmaktadır. İyi kişiler romanda örnek olarak sunulan, idealize model kişilerdir. Öncü, güçlü, iyimser kişilerdir. Kimi zaman olayların önünde sürüklenen iyi kişiler de vardır. İyi olmalarına rağmen model olamayacak silik, iradesiz, nesne konumundaki iyi kişilerdir bunlar. Kötü kişiler ise çirkin, zararlı bilinen değerlerle donatılmıştır. Toplum için tehlikeli kişilerdir. Roman kişileri bu iki temel özelliğin yanında gerçeklikle ilişkileri açısından da değerlendirilir. Bir de kişiler düz müdür yoksa boyutlu mudur buna bakılmalıdır. Bazı romanlarda ise kişi kadrosu belirleyici olur. Aile romanı, köy romanı vb. Kimi romanlarda toplumu olabildiğince geniş bir biçimde sergileyebilmek için çok farklı kesimlere yer vermek amacıyla bol miktarda kişiye romanda yer verilir. Karakter tahliline yoğunlaşan romancı daha az sayıda roman kişisine yer verir. Romancının kişilere bakış açısı da kişilerin çözümlenmesinde önemli maddelerden biridir. Bunların yanında roman kişilerinin okuyucu üzerinde oluşturduğu etki de tahlilde önemlidir. Romanlarda dikkati çeken en önemli kahraman, bütün unsurların merkezinde bulunan ve romanın bütünlüğünü kuran başkişidir. Diğer kahramanlar başkişinin daha da belirginleşmesini sağlar. Onlar da kendi aralarında karakter, tip ve dekoratif olmak üzere üç gruba ayrılır. Klasik ve modern romanda kahramanı ya yazar (anlatıcı) tanıtır, ya kahraman kendisi hakkında bilgi verir ya da kahramanı diğer kahramanlar tanıtır. Romanlarda kahramanlar birey olmanın kavgasını verir. Günümüz romanında kahramanlar dekoratif bir unsur olmanın ötesinde bir anlam ifade etmez olmuştur. Kahraman ilgi odağı olmaktan çıkmıştır. Bu durum beşeri kusurlarını unutturacak kadar mükemmel olan kahramanın değerini kaybedişinin bir yansımasıdır. Roman incelemelerinde karakterler boyutlu, tipler ise düz olarak adlandırılır. Karakter yalnız bir yönüyle veya toplumsal kimliğiyle değil birçok yönüyle karşımıza çıkar. Dinamiktir ve roman boyunca bir değişim yaşar. Tip ise temsili bir nitelik taşır. Kendi dışında bir şeyi temsil eden, sosyal ve tarihsel koşulların belirlediği bir şahsiyettir. Tip, ferdi olmaktan ziyade başkalarında da mevcut ortak özellikler taşıyan ve bu özellikleri en belirgin şekilde temsil eden şahıstır. 29 Tip, yazarın hayat hakkında söylemek istediği şeyleri taşıyan bir araçtır. 30 Dekoratif özellik taşıyan kişiler ise karakter veya tip özellikleriyle görünmeyen, olayın ya da dekorun tamamlanmasında kendilerine ihtiyaç duyulan ve zaman zaman ortaya 29 Mehmet Tekin, Roman Sanatı 1, s A.g.e, s

18 çıkan yardımcı unsurlardır. Romanlarda isim olarak veya kendilerine verilen kısa görevlerle görünürler. 31 Karakter, bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti, bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye ve bir yapıtta duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse 32 olarak tanımlanmaktadır. Tip hakkında aynı cinsten bütün varlıkların ya da nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek. 33 şeklinde bir tanım yapılmaktadır. Romanın kurmaca dünyasında ilgi odağı kişilerdir. Romanlardaki kişi sistemini üç bölümde incelenebilir. Yapıyı oluşturan bütün unsurların merkezinde olan, asıl kahraman başkişidir. Romanlar onlara hayat vermek için yazılır. Romandaki başkişinin diğer adı merkezi kişidir. Temel kişi, esas kahraman, protagonist. Özne konumunda olan bütün nesne konumundaki kişileri çevresinde toplayan kahramandır. Diğer kişiler ona göre tavır alır, bağımlıdır. Sürükleyicidir. Toplayıcı rolü vardır. Klasik romanlarda roman büyük oranda onun etrafında döner. Karakter, kendine özgü özellikleri olan kişidir. Tip ise toplumsal kişiliği ile temsili bir nitelik taşır. Tip bir grubun veya türün ortak özelliklerini üstünde taşır. Farklı insanların tavır ve genel eğilimlerinin sistemli bir somut göstergesidir. Tip doğal değil yapmadır. Nurullah Çetin, karakter konusunda olaylar, zaman, hayat, dünya, varlık, yokluk gibi unsurlar karşısında ferdi tavır alan kişidir, her insanın ferdi olarak özgün şahsiyetinin dışa, konuşmasına, davranışına, tutumuna yansımasıdır, fert olarak insanı diğer insanlardan ayıran özelliktir, karakterde asıl olan sosyal bir durumun verilmesi değil kişiliğin açılması ve sergilenmesidir, karakter sosyal yönden ziyade kişisel yöne bakar değerlendirmesinde bulunmaktadır. Birol Emil, tip ferdi olmaktan ziyade başkalarında da mevcut ortak özellikler taşıyan ve bu özellikleri en belirgin şekilde temsil eden şahıstır. 34 diye açıklar. Mehmet Kaplan ise muhtelif insanların hayat karşısında almış oldukları tavır ve hâkim temayüllerine göre sokulabilecekleri grup ve nev i 35 dir açıklamasını yapar. Tip, tarihsel önemi veya toplumsal konumu hemcinslerinden farklı olan bir roman kahramanıdır. Gerekli olduğu için romancı tarafından çizilir. Romancı onunla toplumsal sorunları irdeleme fırsatı yakalar. Murat Belge, tip kendi hayatını yaşamaya fırsat bulamayan kişidir. benzerlerinin 31 Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s Dil Derneği, Türkçe Sözlük, s A.g.e, s Birol Emil, Reşat Nuri Güntekin, s Mehmet Kaplan, Tip Tahlilleri, s

19 temsilciliğini üstlenir. Tip, yazarın hayat hakkında söylemek istediği şeyleri taşıyacak bir araçtır. 36 der. Yunanca typos, çoğaltma, kalıp, basım için temel örnek anlamına da gelir tip kavramı. Tip temsilcisi olduğu sosyal grubun medeniyet, kültür ve dünya görüşünün adeta bir sisteme kavuştuğu kişidir. Kendine benzeyen birçok insanın ortak sorunlarını ve dramlarını yansıtır. Ortak tavır ve davranışlar gösterir. İçinde yaşadığı fiziksel, sosyal çevreyle varlıklarla belirir. Tipi incelerken onun bireysel ve sosyal yapısının yanında fiziksel çevreye de dikkat etmek gerekmektedir. Mensubu olunan grubu temsil eden tipte ortak yönler bulunur. Tiplerin hepsinde nesnel ortak yönler ve yazarın ona bakışı vardır. Düz tiplerde yönlendirme, rol ön plandadır. Nurullah Çetin tarafından tipler, yapılarına göre tipler ve konularına göre tipler olmak üzere temelde iki ana gruba ayrılmıştır. Yapılarına göre tipler: a) Yüceltilmiş Örnek Tip: idealize tip, kusursuz tip, romancının duygu ve düşüncelerini temsil eden kişidir. Dini, milli, ideolojik, felsefi veya sosyal nitelikli değer taşır. Bu değerler için yerine göre mücadele eder. Fedakârlıklarda bulunur, kahraman kişidir. Toplumun özlediği model tiplerdir. Tarihi romanlarda yüceltilmiş tipler destanî özellikler taşır. Çevrede görülen değil icat edilen tiplerdir. Yeni bir dünya kurmak için görev yüklenmiş bir kişidir. Bu tip daha çok sosyalist gerçekçi anlayışla yazılmış romanlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Sosyalist gerçekçi anlayışta tip olumludur. Sosyalizm sınırları içinde kalan ona göre düşünüp yaşayan üstün niteliklere sahip bir sosyalist kişidir. b) İlkörnek: Simge kişiler olan ve temsil yeteneği olan tiplerdir. Tarihi kimlikleri ile önplandadırlar. Sembol olmuşlardır. c) Nihilist Tip: Bu tipte fiziksel dünyayı, biyolojik varlığı korumak ve devam ettirmek esastır. Ölümden korkar. Hedonisttir. Ciddi ve samimi anlamda bir inancı yoktur. İçgüdülerine ve rastgele oluşan şartlara göre yaşamayı seçer. Kıskanç ve yıkıcıdır. Sorumluluk duygusu taşımaz. Merdud tiplerdir. Olumlu tiplerin daha da belirginleşmesi için kullanılır. Konularına göre tipler: a) Sosyal Tipler: Kişilerin doğuştan getirdiği değil, sosyal şartlar nedeniyle sonradan ortaya çıkmış olguları, durumları, olayları, duygu ve düşünceleri temsil eden tiplerdir. Belli sosyal zümrelerin temsilcisi olan tiplerdir. Örneğin ev kadını tipi, taşralı öğrenci, öğretmen, işçi, patron, alafranga, köy ağası, sosyete kadını gibi. b) Psikolojik Tipler: Kişiye bağlı, birey kaynaklı, kişilerin doğuştan getirdikleri soyut değerlerin genel ve yaygın bir değer olarak sergilendiği kişiye psikolojik tip denir. c) Zihinsel Tipler: Zihin faaliyetleriyle ilgili değerleri temsil eden tiplerdir. 36 Murat Belge, Çeşitli Açılardan Roman Kişisi (Edebiyat Üstüne Yazılar), s

20 Toplumcu Gerçekçi Sanatın Karakter ve Tipe BakıĢı 1930 yılından sonra Türk edebiyatında gözlemci gerçekçilik, eleştirel gerçekçilikten sonra ortaya çıkan üçüncü gerçekçilik eğilimi olan toplumcu gerçekçilik, 1980 li yıllara kadar Türk romanında önemli bir etkiye sahip olmuştur. Fransızcadaki Realisme socialiste terimi, Türk edebiyatına Sosyalist Realizm olarak çevrilir. Sosyalist realizm ya da toplumcu gerçekçilik terimi daha çok katı Komünist Partisi programı ve ilkelerine bağlı edebiyat, sosyal realizm ya da toplumsal gerçekçilik terimi ise sanatsal ve estetik kaygının daha ağır bastığı edebiyat için kullanılır. Türk edebiyatında da bu iki kavram birbiri yerine kullanılmaktadır. Toplumcu yazarlardan bir kısmı birinci tanıma uygun eserler verirken bir kısmı da ikinci tanıma uygun eserler vermişlerdir. Genel olarak bu akım, Marksizmin edebiyata yansımasıdır. Fert için değil; toplum için sanat ilkesini benimser. İşçilerin, köylülerin, emeğiyle geçinen değişik toplum katmanlarının duygu, düşünce, beklenti ve hayallerine tercüman olup bu kitleyi komünist/sosyalist anlayışa göre yönlendirmeye çalışır. Sosyalist yazarlar, edebî ürünlerini Marksizmin tez-antitez çatışması ilkesine dayanan, ezen-ezilen, burjuva-proleterya, sömüren-sömürülen, ağa-köylü, işçi-patron gibi hep birbirinin düşmanı olarak kabul ettikleri sosyal sınıfların çatışması ve karşıtlığı üzerine kurarlar. Toplumsal olaylara diyalektik açıdan bakarlar. Ezen ve ezilen sınıfları temsil niteliğine sahip tipler üretirler ve eserlerini bu tiplerin mücadelesi üzerine kurarlar. Sosyalist gerçekçi yazarlar, eğitim, aşk, gelenek gibi kültürel ilişkileri konu edindikleri eserlerinde de hep üst yapı kurumları, alt yapı kurumlarının yani üretim biçimi ve ilişkilerinin sonucudur. ilkesinden hareket ederler. Aşk, cinsellik, gelenek, görenek, dinî yaşantı gibi olay ve durumları salt tespit edip olduğu gibi vermek yerine, bunları hep o toplumun ekonomik anlamda üretim araçlarının ve üretim ilişkilerinin sonucu olarak vurgularlar. Toplumcu gerçekçilikte estetik ve sanatsal anlamda kurmacaya olabildiğince az yer verilir. Ağırlıklı olarak dış dünyada, toplumda var olan gerçek yaşantılar, gözlem, izlenim ya da bizzat tecrübelere dayalı olarak elde edilen sosyal olaylar; ancak Marksist dünya görüşü, bakış açısı ve toplum analizi terimlerine bağlı kalınarak sergilenir. Gerçek yaşamdan alınan konular, olduğu gibi değil; Marksizme göre yeniden şekillendirilerek, ayıklanıp, seçilip, düzenlenip tanımlanarak sunulur. Bir bakıma onlar, hakikî gerçeklik değil; dönüştürülmüş gerçeklik sunarlar. Bu tür tutumlar da Marksist rejim ikame etmeye dönük kazanımlar sağlamak amacını taşır. İnsanların bireysel sorunları ve dünyaları yerine toplumun ortak sorunları üzerinde durulur. Bireysel sorunlara yer verilse bile 18

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.)

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.) 434002712012-2. SINIF GÜZ A-Seçmeli I No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS 1 271 A-Seçmeli I (Türkçenin Gelişme Ev releri) 3 0 3 5 2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) 3 0 3 5 3 275 A-Seçmeli I (Çağdaş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ Bu kaynakta belli başlı düz yazı (nesir) türleri ile ilgili kısa bilgiler bulunmaktadır. Her türle ilgili ayrıntılı bilgiler için, üst menümüzdeki Edebi Türler sekmesinden faydalanabilirsiniz..

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

ROMAN Roman, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halkın konuştuğu halk Latincesine verilen addır. Sonraları herkesin anlayabilmesi İçin bu dil

ROMAN Roman, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halkın konuştuğu halk Latincesine verilen addır. Sonraları herkesin anlayabilmesi İçin bu dil ROMAN Roman, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halkın konuştuğu halk Latincesine verilen addır. Sonraları herkesin anlayabilmesi İçin bu dille yazılan destan ve hikâyelere de roman denmiştir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE DEĞİŞİM VE GEREKÇELER Öğrencinin performansını yükseltmek istiyorsanız kaliteli öğretmen yetiştirmek zorundasınız Alan bilgisi Genel eğitim ve kültür dersleri

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri LYS Lisans Yerleştirme Sınavı Öğretmenin defteri LYS EDEBİYAT HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE İÇİNDEKİLER Güzel Sanatlar ve Edebiyat... Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması... 1 29 Bütün hakları Editör

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim tanım Öyküleme, yeni icat edilmiş bir uygulama olamamasına rağmen geçmişi yüzyıllar öncesine ulaşan bir öğretim tekniği olmadığı da belirtilmelidir. 20.Yüzyılın ikinci

Detaylı

DİNİ GELİŞİM. Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde Tanrı Tasavvuru ve Dinî Yargı Gelişimi

DİNİ GELİŞİM. Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde Tanrı Tasavvuru ve Dinî Yargı Gelişimi DİNİ GELİŞİM Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde Tanrı Tasavvuru ve Dinî Yargı Gelişimi Bilişsel Yaklaşımda Tanrı Tasavvuru 1. Küçük çocuklar Tanrı yı bir ruh olarak düşünürler, gerçek vücudu ve insani duyguları

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz Adem in elması nasıl boğazında kaldı? Adem: Tanrım, kime görünelim kime görünmeyelim? Tanrı: Bana görünmeyin de kime görünürseniz görünün. Kovuldunuz. Havva: Ama

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı