R ü z g â r a K a r þ ý I I Ömer Madra

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R ü z g â r a K a r þ ý I I Ömer Madra"

Transkript

1 Rüzgâra Karþý II Ömer Madra

2 Rüzgâra Karþý II Ömer Madra

3 altkitap - deneme 2 Rüzgâra Karþý II Ömer Madra Ekim 2000 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti: Tasarým: Tasarým Uygulama: Kapak Fotografý: Þerif Erol Þerif Erol Faruk Ulay Adnan Kurt Marcel Bovis 2000 altkitap ve Ömer Madra Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz.

4 Yazar Hakkýnda 1945 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Ömer Madra, orta okulu English High School'da (1961) liseyi de Robert Kolej'de bitirdi (1964). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Diplomasi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü) birincilikle bitirdikten sonra (1968), ayný Fakülte'nin Uluslararasý Hukuk kürsüsünde 13 yýl süreyle öðretim üyeliði yaptý yýlýnda "Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve Bireysel Baþvuru Hakký" konusunda doktorasýný tamamlayan Madra Hollanda, Ýsviçre ve Ýsveç'te uluslararasý hukuk, uluslararasý iliþkiler ve insan haklarý alanlarýnda araþtýrmalar yürüttü. Bu arada, 1975 yýlýnda kýsa dönem yedek subay olarak askerlik görevini tamamladý. Adý anýlan doktora tezi, 1980 yýlýnda A.Ü.S.B.F. tarafýndan yayýmlandý yýlýnda üniversitedeki görevinden istifa eden Ömer Madra, Milliyet gazetesinde 1983 baþlarýndan itibaren 2 yýl süreyle araþtýrma ve dýþ haberler bölümünde görev yaptý. Madra, daha sonra Playboy, Þehir, Gergedan ve Start dergilerinde kurucu, editör ve yazar olarak çalýþtý ( ) baþýnda Arredamento/Dekorasyon adlý mimari, tasarým, sanat ve dekorasyon dergisini kuran Ömer Madra, 5 yýl süreyle bu derginin yayýn yönetmenliðini ve baþyazarlýðýný üstlendi. Madra, bu görevinin yaný sýra, 1990 yýlýnda altý ay süre ile Güneþ gazetesinin Pazar Eki'nin (P.Eki) yayýn yönetmenliðini ve köþe yazarlýðýný da yürüttü. Ömer Madra, Avrupa Konseyi'nden aldýðý bir bursla Fransa'da (Strasbourg) araþtýrmalarda bulunduktan sonra, uluslararasý hukuk ve göçmen iþçiler konusunda Migrant Workers and International Law adlý bir kitap yayýmladý (Ankara, 1985) yýlý sonunda Romanýmla Sana Bir Ses adlý romanýný (Remzi Kitapevi) yayýmlayan Madra'nýn çeþitli dergi ve gazetelerde çok çeþitli konularda (bilim, sanat, sinema, tiyatro, müzik, yemek, hayat, spor, vb.) yayýnlanmýþ elliyi aþkýn makale, deneme ve röportajýndan bir seçme ile bir hikâyesini içeren Rüzgâra Karþý adlý kitabý 1996 yýlýnda Yapý Kredi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý. Ömer Madra, 1994 yýlýndan itibaren radyoculuk konusunda çalýþmalara baþladý. Madra, 13 Kasým 1995 tarihinde yayýn hayatýna atýlan Açýk Radyo'nun (94.9) kurucularý arasýnda yer aldý; halen de bu radyonun yayýn yönetmeni. Ayrýca, radyoda "Açýk Gazete" ve "Rock 'n' Roll Kalýcýdýr" adlý programlarýn yapýmcýlýðýný da yürütmektedir. Madra, ayrýca, 1995/1996 akademik yýlýndan itibaren Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararasý Ýliþkiler ve Uluslararasý Hukuk dallarýnda öðretim üyesi olarak görev yapmakta ve 1999 aralýk ayýndan beri Yeni Binyýl Gazetesi'nde haftada 5 gün köþe yazýlarý yayýnlanmaktadýr. Ýki oðlu ve bir kýzý olan Madra Ýngilizce ve Fransýzca biliyor.

5 i Kainatýn Ýçinde Karýþýk Bir Çarþý Ben Yazýyorum Rüzgara Karþý Þerif Erol Ömer Madra, 'Rüzgara Karþý' isimli -ve þu elinizin altýndaki sanal kitabýn ilki sayýlabilecek- kitabýnýn 'sunuþ'unda, "Yazýlarýn kitaba dönüþüp yayýnlanmasý süreci," diyor, "-kolay kolay açýklanamayacak, çünkü kolay kolay anlaþýlamayacak nedenlerden ötürü- hem acýklý, hem de komik bir "serüven"e dönüþtü ve neredeyse üç yýl sürdü!" Benim için ise, 'Rüzgara Karþý II'nin yayýna hazýrlanmasý vazifesine beni layýk gören Murat Gülsoy kardeþimin kimi zaman alnýnda boncuk boncuk terler birikmesine sebep olduðumu tahmin etmeme raðmen (teslim tarihini sürekli geciktiriyordum çünkü) bu iþ üç ay bile sürmedi. Bu, hiç þüphesiz, konusuna fevkalade hakim ve cevval bir editör olmamdan kaynaklanmýyordu. Ancak, þu kadarýný söyleyebilirim: Bir Ömer Madra okuru olmamýn semeresini gördüm elbette. Yoksa nerdee üç ay?.. Þimdi yeri gelmiþken okuru olmamýn yaný sýra geçen üç seneden beri tanýþý olmamýn da "kolay kolay açýklanamayacak, çünkü kolay kolay anlaþýlamayacak nedenler" hakkýnda bir fikrim olmasýný saðladýðýný söylemeliyim. Çünkü karar vermek kainatýn en zor iþidir Ömer Madra için. Bilhassa yazý yazarken o kadar ince eler ve sýk dokur ki onlarýn bir de yayýna hazýrlanmasýnýn kendisi için yazmaktan daha zorlu bir iþ haline gelmiþ olabileceðini rahatlýkla kestirebiliyorum. Mamafih, bu eleme ve dokuma titizliði Madra'nýn yazýlarýný (köþe yazýlarýnýn kaderi gereði aktüelle doðrudan dirsek temasý içinde olsalar bile) eskimez kýlar. Bu özellik, üslubundan ve bakýþýndan kaynaklanýr. Kalemi elime geçirmiþken kiþisel bir tespitte bulunmak cüretini göstereceðim; ben Madra'nýn yazýlarýnýn, okurken 'gözümüzün önüne getirilebileceðine' inanýyorum. Hayat karþýsýnda saf, savunmasýz ve bu dezavantajlarýna raðmen çok meraklý bir kiþinin, þu dünyada baþýmýza gelenler karþýsýnda bir þaþkýnlýktan bir diðerine sürükleniþi, günlük bir köþe yazýsýný hayalde canlandýrýlabilir bir minik serüven haline getirmektedir çünkü. Mesela, yýlbaþý sabahý uyku mahmurluðuyla gözlerini oðuþtururken dünya nüfusunun büyük bir kýsmýnýn hala açlýk çektiðini hayretle öðrenmekte ya da siyasi

6 Önsöz - Þerif Erol ii geliþmeler karþýsýnda aðzý bir karýþ açýk kaldýðý için tatilde yüzerken boðulma tehlikesi geçirmektedir -buna 'Madragil ironi' de denmiþ ve böylelikle bencileyin acemi bir editörün tarif ve tespit yükü zamanýnda fazlasýyla hafifletilmiþtir. Gene de 'merak' ile 'bakýþ' hususlarýnda bir iki kelime daha söyleyeceðim. Birazdan okumaya baþlayacaðýnýz yazýlar toplamýnýn, Madra'nýn merak ettiði ya da ilgisini çeken konular hakkýnda size tam tekmil bir fikir vereceðini düþünüyorsanýz fevkalade yanýlýyorsunuz. Onlar, burnunu sokmayý becerebildiklerinin sadece bir kýsmýdýr. 'Bakýþ'a gelince, Madra -benim de birkaç seneden sonra çok þükür biraz anlar gibi olduðum üzere- 'Hayat'a bakar. Ama nereden? Kainatýn mümkünse ve tercihan yüksek bir yerinden. Ýnsanýn, insan diye anýlýp insanca yaþayamayanlarýn, hayvanlarýn, bitkilerin, mikro ve makro organizmalarýn, çevre kirliliðinden mustarip olanlarýn, dünya nimetlerinden haklý payýný alamayanlarýn, "olaðan ve sahici" bir ömrü olamayanlarýn hayatlarýna bakar. Baktýkça onlar için çok üzülür ve oturup bir yazý yazar ancak... Elinden gelen budur. Ýyisi mi, yakalarýnýzý kaldýrýn ve okumaya baþlayýn. Ama sahiden kaldýrýn. Zira baktým da ilk kitaptan bu yana rüzgarýn þiddeti de meðer fena halde artmýþ.

7 Ýçindekiler TERAZÝ YA DA UÐURLU KELÝMELERÝNÝZ: HUKUK, DEMOKRASÝ NOEL BABA ( ) 9 PINOCHET ÝNSANLIÐIN HÝZMETÝNDE ( ) 11 "HOÞ" ( ) 13 SOÐUKTAN GELEN CASUS ( ) 15 KANLI PAZAR YA DA BRÝTANYA'NIN SUSURLUK'U ( ) 17 KAPALIAÇIK ( ) 19 NASILSINIZ, ÝYÝ MÝSÝNÝZ? 21 ANONÝM, ANINDA, ALEMÞÜMUL ( ) 22 BÝNYILI BÝZÝM ÝÇÝN DE AÇAN KUPA ( ) 24 AÐIR METAL ÇOCUKLARIN BAÞINA DÜÞTÜ ( ) 26 SON BÜYÜK ULUSAL NUMARAMIZ ( ) 28 "MEKSÝKA'DA DOÐAN GÜNEÞ" ( ) 30 AÐABEY ANAVATANA DÖNÜYOR ( ) 32 BÖCEKLER, KURABÝYELER VE MAYMUNLAR ( ) 34 ANAYASA DERSLERÝ ( ) 36 ATMOSFER ( ) 38 TABÝAT ANANIN ANASI AÐLARKEN MEÇHUL AFETZEDE ANITI ( ) 40 ÇOCUKLAR YAÞADI ( ) 42 TARÝHÝN ÝÇÝNDE UYURGEZER OLMAK ( ) 45 MEVSÝM DEÐÝÞÝKLÝKLERÝNÝ ANLAMAK ( ) 47 "KENDÝNÝ YÝYEN BEYÝN" PARADOKSU ( ) 49 ÝN MÝSÝN, GEN MÝSÝN? ( ) 52 ÞÝÞEDEN KAÇAN GEN MASALI ( ) 54 "3. HAMUR" KAÐIDA BASILMIÞ UCUZ DEDEKTÝF ROMANI ( ) 56 KÖPEKBALIÐI YÜZGECÝ ÇORBASI ( ) 58 BÝR BÜYÜDÜK ARTIK -HER YERDEYÝZ ( ) 60 SANDALETLER VE BÝSÝKLETLER ( ) 62 DÝNOZORLAR BURNUMUZUN DÝBÝNDE YELLENÝYOR ( ) 64 BÝR DÝNOZORUN HEZEYANLARI ( ) 66 EYYAM-I BAHUR ( ) 68 SABOTAJCI ( ) 70 GECÝKEN TATÝLCÝLER ÝÇÝN BULUNMAZ FIRSAT ( ) 72 ULUSLARIN FAKÝRLÝÐÝ YA DA KÝMSEDE 'MORAL' KALMADI KAHRAMANLAR VE ALÇAKLAR ( ) 74 PUSULASINI ÞAÞIRMIÞ ÝNSANLIK ( ) 76 ÇÜRÜK KÝRAZLARI AYIKLAMAK ( ) 78 BREZÝLYA'NIN DOÐUM GÜNÜ ( ) 80 BEYAZIN DA BEYAZI ( ) 82 VÝETNAM SAVAÞI: KÝM KAZANDI? ( ) 84 KÜRESELLEÞMENÝN DAYANILMAZ AÐIRLIÐI ( ) 86 AMA HAYDUTLUK DA KÜRESELLEÞTÝ ( ) 88 ELMASLAR EBEDÝDÝR ( ) 90 KÝTAB-ÜL HAYAT ( ) 92 HAYAT -VE ÖLÜM- KÝTABI ( ) 94 ALO ALO, ORASI NERESÝ --AFRÝKA MI? ( ) 96 "HERKES ÝÇÝN DAHA ÝYÝ BÝR DÜNYA" ( ) 98 VAAT EDÝLMÝÞ TOPRAK ( ) 100 G-8 ZÝRVESÝNDE LÝDERLERÝN BURUNLARI UZADI ( ) 102

8 KABRÝSTAN GÜLE GÜLE 'KEMO SABE' ( ) 104 DON MARTIN DE GÝTTÝ: SPLOP! ( ) 106 SEN ÝYÝ BÝR ÇÝZERDÝN, CHARLES SCHULZ ( ) 108 KARINCAEZMEZ ÞEVKÝ ( ) 110 KOPAN HAYAT BAÐLARI ( ) 112 BÜYÜK ÝNSANLIÐIN ÝRÝLÝ UFAKLI HALLERÝ OLAÐAN VE SAHÝCÝ ( ) 114 BAYRAMIN KARANLIK YÜZÜ ( ) 116 ÇOCUKLARIMA BÝR KOLAJ ( ) 118 GÜVERCÝN SAVAÞLARI ( ) 119 KAR TATÝLÝNDE MERVE ÝLE MEDÝNE ( ) 121 HER ÖÐRENCÝ 1 LÝRA VERECEK ( ) 123 EVET, MUTLULUÐUN RESMÝNÝ ÇÝZEBÝLECEÐÝZ ( ) 126 ORDA KÝMSE YOK MU? ( ) 128 AMERÝKA'DA YENÝ BÝR CEZA SÖMÜRGESÝ ( ) 130 YÜKSEKLÝK KORKUSU ( ) 132 GÝZLÝ ÇIKARLAR ( ) 134 KAVANOZ DÝPLÝ DÜNYA ( ) 136 BAYRAK DÝREÐÝ ( ) 138 GÜZEL LAETITIA VATAN HAÝNÝ MÝ? ( ) 140 CÝNAYETÝ GÖRDÜK ( ) 142 ÝNSANIN NEÞE DOLMASI ( ) MUM YAKTIK, SEYRÝNE BAKTIK! ( ) 146 "TÜM YAÞAM BÝÇÝMLERÝ AYNI DERECEDE DEÐERLÝDÝR" ( ) 148 "EN KIYMETLÝ HAZÝNEMÝZ, ROBOTLARIMIZ" ( ) 150 YAYIN KESÝLÝNCE ( ) 152 KARAGÖZ'ÜN NEW YORK SAFASI NEW YORK NEW YORK I ( ) 154 NEW YORK NEW YORK II ( ) 156 NEW YORK NEW YORK III ( ) 158 NEW YORK NEW YORK (Vallahi son!) ( ) 160 AMA BU BÝ YAÐMURLA GELEN ( ) 162 BELGRAD'DA ZAMAN ( ) 164 BELGRAD'DA ZAMAN ( ) 166 DEVRÝM SONRASI SIRBÝSTAN - TÜRKÝYE KARÞILAÞTIRMALARI I ( ) 168 DEVRÝM SONRASI SIRBÝSTAN - TÜRKÝYE KARÞILAÞTIRMALARI II ( ) 170 DEVRÝM SONRASI SIRBÝSTAN - TÜRKÝYE KARÞILAÞTIRMALARI III ( ) 172

9 9 TERAZÝ YA DA UÐURLU KELÝMELERÝNÝZ: HUKUK, DEMOKRASÝ NOEL BABA 27 Aralýk 1999, Yeni Binyýl Rahmetli Oðuz Atay, inci gibi elyazýsýyla kaleme aldýðý o unutulmaz "Günlük"ünde þöyle diyor: "Bana öyle geliyor ki biz çocuk kalmýþ bir milletiz ve daha olaylarý ve dünyayý mucizelere baðlý bir þekilde yorumluyoruz en ciddi bir biçimde." Sonra ekliyor: "Ýçinde, düþüncenin farketmediði bir 'humour' olan, saf diyebileceðim bir görüþ." Genel olarak "Türkler" hakkýnda yapýlmýþ en canalýcý tespitlerden biri bu. Ama, "biz"den baþka, belki bir tek Amerikalýlar için de geçerli sayabiliriz bunu. Washington Irving'in, yüz yýl uyuduktan sonra uyanan kahramaný Rip Van Winkle da týpatýp Atay'ýn tanýmýna uymuyor mu: Dünyanýn Amerikalýlara nasýl baktýðýnýn aynasý o adeta: Zaman zaman ve bir noktaya kadar sevimli, canayakýn; ama özünde, pek olgunlaþmamýþ, benmerkezci, kaygýsýz ve hepsinden önemli - ve belki de tehlikeli - olarak, saf. 24 Aralýk 1999 sabahý hepimiz Rip gibi uyandýk ve gözlerimizi oðuþturduk: Cumhurbaþkaný Demirel, bilebildiðim kadarýyla, Türklerin ya da T.C.'nin tarihinde ilk kez yayýnladýðý Noel mesajýnda þöyle diyordu: "Hz. Ýsa'nýn 2000'inci doðum yýldönümünün barýþa ve hayýrlara vesile olmasýný, bu mübarek Ramazan ayýnda Allah'tan niyaz ediyor, Hýristiyan dinine mensup vatandaþlarýmýzýn ve tüm Hýristiyan âleminin kutsal Noel bayramýný kutluyorum [ ] Caminin, kilisenin ve havranýn yanyana varlýklarýný sürdürdükleri bu topraklarýn insanlýk onurunu herþeyin üstünde tutan eþsiz hoþgörü geleneði Cumhuriyetin eþitlik ilkesine dayalý anayasal vatandaþlýk hakkýyla daha da pekiþmiþtir." (Gazeteler) Ayný sabah, yani Hz. Ýsa'nýn doðumunun 2000'inci sabahýnda, gözlerimizi oðuþturmaya devam: Amerikan diplomasisinin bir numarasý Madeleine Albright, A.B.D.'nin Müslüman

10 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 10 gruplarýnýn önde gelen temsilcilerine verdiði iftar yemeðinde þöyle diyor: "Ülkemiz dinsel özgürlük peþindekiler tarafýndan kuruldu. Sivil haklar alanýndaki her ilerlemeyle biraz daha güçlendi. Geleceðimiz, Amerikan kimliðinin herhangi bir ýrkýn, etnisitenin ya da dinin malý olmadýðýný kavrama yeteneðimize baðlý. Bu yaklaþýmla sorunu olanlar varsa, bunu aþmak zorundadýlar [ ] Kadýn olduðum için bu iþi yapamayacaðým [ ] söylenmiþti. Bu Müslümanlara ve kadýnlara yönelik bir hakaretti ve ciddi bir cehaletin yansýmasýydý. Bosna'da, Kosova'da, Çeçenistan'da Müslüman sivillere yönelik þiddete karþý duruyoruz. Huntington'ýn 'Uygarlýklar Çatýþmasý' tezinde öngörülen Ýslam-Batý çatýþmasýna izin vermeyeceðiz." (Milliyet) Yani? Ýslamköy'lü 'Çoban Sülü' 'Barajlar kralý' olarak siyasete giriyor, iki kez darbe ile devriliyor, baþbakanlýktan altý kez ayrýlýp yedi kez geri geliyor, yedi yýl yasaklý kalýyor; aradaki iktidar günlerinde idamlar, "bana, saðcýlar cinayet iþliyor dedirtemezsiniz" laflarý, 'baba' oluþu; sonra canileri kapsayan af yasasýný 180 derecelik bir dönüþle 24 saatte veto, AGÝT zirvesini, yýllar yýlý insanlarýn sadece okuduklarý için hapislerde süründükleri Nâzým Hikmet'in meþhur "yaþamak bir aðaç gibi tek ve hür/ve bir orman gibi kardeþçesine" dizesiyle kapatýþ, "darbeler olmasaydý çoktan Avrupa Birliði üyesiydik" diye yakýnýþ ve iþte bir sabah karþýmýzda: Kýzaðý 'hoþgörü', 'haklar', 'eþitlik', 'sivillik', 'yurttaþlýk' ve 'kardeþlik' paketleriyle dolu, kýrmýzý elbisesi ve beyaz ponponlu þapkasýyla - "Hoh hoh hoo!" Ayný anda, yeryüzünün en güçlü askeri ve ekonomik ülkesinin dünya politikasý sözcüsü Albright. Nazi canilerinin toplama kamplarýna kurban verdiði aile fertlerini bile çok sonradan öðrenmiþ bir Avrupa Yahudisi ailenin Amerikalý kýzý. Latin Amerika diktatörlüklerine binlerce kurban verilmesine yol açan ABD/CIA desteðinden dolayý özür diledikten sonra, Müslümanlara iftar yemeði verirken, Ýslam-Batý çatýþmasýna izin vermeyeceklerini söylüyor; peþin yargý yok! Ha ha. Yorumlamakta zorluk çektiðinizi hissediyorum. Ama, durun: Benim de size bir Noel ve yýlbaþý hediyem olacak: Aslýnda çok kolay, sevgili dostlar: Bütün bunlar bir mucizeden ibaret. En ciddi biçimde söylüyorum. Vallahi.

11 11 PINOCHET ÝNSANLIÐIN HÝZMETÝNDE 14 Ocak 2000, Yeni Binyýl Tarihin en kanlý faþist diktatörlüklerinden birinin kurucusu ve baþ cellâdý olan Pinochet'nin Ýngiltere'deki 14 aylýk zorunlu ikameti artýk sona erecek gibi görünüyor. Bedenlerini ve ruhlarýný paramparça ettiði onbinlerce insanýn (bu insanlarýn sevdiði, yakýn olduðu kiþileri de sayarsak, yüzbinlerin) haklý isyanýna raðmen, bu yaratýðýn saðlýk nedenleriyle ülkesine dönmesine izin verilmesi kararýný desteklediðimi belirtmiþtim. Baþlýca gerekçem de þuydu: Zaten artýk bir 'mevta' olan emekli generalin, 'yaþlý bir mahpus' olarak çýkacaðý duruþmalar sýrasýnda ölüp gitmesi halinde, hani olur ya, bir tür kahramana dönüþmesi tehlikesi vardý. Serbest býrakýlmasý ile hepimiz bu ölümcül tehlikeden kurtulmuþ oluyoruz. Öte yandan, Pinochet'nin þu kýsacýk tutukluluk süresi içinde insanlýða yaptýðý sayýsýz hizmeti de unutmayalým: Generalin ilk büyük hizmeti, Ýngiltere seyahatidir: Ameliyat gerekçesiyle oraya özel gezi yapmasaydý, uslanmaz hukukçu Garzon onu orada kýstýramazdý; o zaman da, onu deðerli bir silah müþterisi olarak kabul eden eski-yeni Avrupa politikacýlarýnýn o kayýtsýz ve sinik maskesi düþmez, kimsecikler de Þili'deki 18 küsur yýllýk kepazelikleri hatýrlamak zorunda kalmazdý. Pinochet, çok öðretici bir seyyah çýktý. Uluslararasý hukuk ve adalet anlayýþýna yaptýðý katký ise kalýcý, hatta ölümsüz oldu generalin: Kendi ülkesindeki silahsýz vatandaþlarý ve yabancýlarý katlederek 20. Yüzyýlýn en 'in' kavramlarýndan biri olan 'democide'a (nüfus kýrýmý) müthiþ katkýlarý olan eski devlet yetkililerinin, ulusal egemenlik iddiasýnýn ardýna sýðýnarak dokunulmazlýk zýrhýndan yararlanmalarýnýn imkânsýz olduðunun canlý kanýtý ve anýtý oldu o. Çünkü, uluslararasý insan haklarý sözleþmeleri böyle suçlarýn takibi için sýnýr tanýmýyor. (Kendisi, bundan böyle, "beni Þili doktorlarýna emanet ediniz!" diyebilir ancak.) General, böylelikle, istemeyerek de olsa,

12 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 12 kendisi gibi zalimlere karþý kendimizi nasýl koruyabileceðimizi gösterdi bize. Öðretmen Pinochet. Üçüncü ve belki de en büyük hizmete geldi sýra: General, 1980'lerin sonlarýnda, kendisine hâlâ insanlarý güpegündüz 'kaybetmeyi' nasýl baþardýðýný soran bir gazeteciye, "boþverin kayýplarý, insan haklarýný filan; ekonomik kalkýnmamýza bakýn!" demiþti. Para ve maddiyat hýrsýnýn doðurduðu bu sýnýr tanýmaz küstahlýk, yirminci yüzyýl sonlarýnýn en belirgin 'insan davranýþlarý'ndan biri sayýlabilirdi. Ýþte, ameliyat için girdiði hastanede gözaltýna alýndýktan sonra da -- iyileþtiði halde -- Þili halkýnýn parasýyla kalmaya devam eden bu adam, "diðer hastalarýn haklarýný gasp ettiði" gerekçesiyle hastaneden kovulurken, gýkýný bile çýkaramamýþtý. Bu, zalimlerin had tanýmaz küstahlýðýnýn sonunun da yavaþ yavaþ gelmekte olduðunu belirten bir 'sessiz gýk'tý aslýnda Gelin þimdi, bizlere bunca paha biçilmez dersler veren adamý selâmlayalým: Gýk sana Pinochet.

13 13 "HOÞ" 17 Mart 2000, Yeni Binyýl Yargýtay 8. Ceza Dairesi Baþkaný Naci Ünver, dairesindeki resmî telefonlarýnýn herhangi bir mahkeme kararý olmaksýzýn, devletin kolluk kuvvetlerince dinlendiðini öðrenmiþ. Bunu nereden öðrenmiþ? Ankara DGM Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn yürütmekte olduðu bir soruþturmadan. Konumu gereði ülkenin en yetkin hukukçularýndan biri sayýlmasý gereken yargýç, bu durumdan infial duymuþ. Neden? Çünkü, böyle bir davranýþýn, Anayasa'ya ve Anayasa'nýn koruma altýna aldýðý demokratik hukuk devleti, hukukun üstünlüðü gibi en temel ilke ve kurallara aykýrý olduðunu en iyi bilecek durumda olanlardan biri o da ondan. Bunun üzerine ne yapmýþ sayýn yargýç? Temel haklarýnýn çiðnendiðini düþünen her vatandaþýn yapmasý gereken - ama genellikle yapmaktan nedense kaçýndýðý -- þeyi. "Aðýr hizmet kusuru" iþlendiði gerekçesiyle Ýçiþleri Bakanlýðý aleyhine 25 milyar liralýk tazminat dâvâsý açmýþ. Konuþmanýn içeriðinin hiç önemli olmadýðýný, ne konuþulmuþ olursa olsun dinlemenin suç teþkil ettiðini belirtmiþ dilekçesinde. Halen Ankara 10. Ýdare Mahkemesi'nde devam etmekte bu dâvâ konusunda dâvâlý, yani TC Ýçiþleri Bakanlýðý ne yapmýþ peki? Ýki ayrý savunma göndermiþ. Bakanlýðýn, hiç þüphesiz hepsi de yetkin, akýllý ve saðduyulu birer hukukçu olan avukatlarý, ne demiþler bu savunmalarda? 1) Telefon dinleme eylemi, telefonu gizlice dinlenen kiþinin kiþiliðine, kimliðine, özel hayatýna, özel hayatýnýn dokunulmazlýðýna, yargý baðýmsýzlýðýna ve hakimlik teminatýna bir saldýrý deðildir. 2) Böyle bir saldýrý olmayýnca, hâkimin zarar gördüðü iddiasý da soyut, belirsiz ve kanýtsýzdýr. 3) Zarar, zaten ancak ticari bir kayýp olmuþsa zarardýr; hakimin mal varlýðýna bir halel gelmediðine göre ortada zarar filan yoktur. Hakim esasen "konuþmanýn içeriði önemli deðil" derken, zarar görmediðini de söylemiþtir. Dolayýsýyla, hakim zaten "aðýr, haksýz ve

14 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 14 "fâhiþ" olan böyle bir tazminatý alýrsa "sebepsiz" yere "zenginleþmiþ" olur. 4) Gizlice telefonlarý dinlenen sadece dâvâcý deðildir ki: "Diðer önemli kurum ve kiþilerin" resmî telefonlarý da hep dinlenmektedir zaten. Yani, bu "kiþiye özel" filan deðil, genel ve "normal" bir uygulama sayýlmalýdýr. Olayda "hukuk devleti ilkelerine bir saldýrý sözkonusu olabilir", ama bu ilkelere saldýrýlýnca, sadece telefonu gizlice dinlenen, ama hakkýnda takibat filan yapýlmayan yargýtay hakimi bundan niye zarar görmüþ olsun ki? 5) Hem, herkes yargýç Naci Ünver gibi tazminat isterse bu iþin sonu neye varýr: "Tazminat istekleri sonu gelmez hoþ olmayan bir örnek olur." Ýþte böyle. Dünkü bazý gazeteler (Yeni Binyýl, Milliyet, Radikal...) bu olayý, "Komedi", "Komik Savunma", "Tuhaf Savunma", "Aziz Nesin'lik Savunma" baþlýklarýyla verdiler. Bence, bu gazeteler tümüyle yanýlýyordu: Tüm uðraþýma raðmen, olayda komik ve tuhaf bir yan göremedim. Ayrýca, Aziz Nesin'in sanatýna duyduðum hayranlýða raðmen de, deðil üstadýn, yeryüzünün gelmiþ geçmiþ tüm mizah yazarlarýnýn biraraya gelseler bile, hayal güçlerinin böyle bir kurguyu dile getirmeye yeteceðinden adamakýllý kuþkuluyum. Evet, hayat sanatý taklit ediyor. Kendimizi hayatýn bu hoþ akýþýna býrakalým, nâhoþ örneklere yol açmayalým, tatilimize kayalým.

15 15 SOÐUKTAN GELEN CASUS 27 Mart 2000, Yeni Binyýl Yirminci yüzyýl, özellikle ikinci yarýsýndan itibaren, casusluk faaliyetlerinin yoðunluðuyla da tarihe geçmiþtir herhalde. Baðýmsýz Ýskoç gazeteci Duncan Campbell'ýn 20 yýldýr derinlemesine ve belgelerle yürüttüðü araþtýrmalar, dünyada öncelikle Ýngilizce konuþulan Batý ülkelerinin gizli servislerinin muazzam bir egemenliði olduðunu tartýþma götürmez þekilde ortaya koydu. Avrupa Birliði'nin de Campbell'a hazýrlatýp benimsediði yeni bir rapor, yeryüzünde neredeyse bütün insanlarýn neredeyse bütün konuþma, görüþme ve mesajlarýnýn dinlendiðini ve arþivlendiðini anlatýyor. Abarttýðýmý düþünebilirsiniz, ama saatte birkaç milyar mesajdan sözedildiðini unutmayýn! Böylelikle, George Orwell'in "1984" adlý unutulmaz romanýnda çizilen fiktif totaliter toplum modelinin gerçek hayatta düpedüz uygulandýðý bir çaða ulaþmýþ oluyoruz. 21. yüzyýlýn daha da eksiksiz bir "casuslar ve gizli servisler çaðý" olacaðýna da kesin gözüyle bakýlabilir. Bunu da abartmalý bir kehanet olarak görüyorsanýz, Rusya'da dün yapýlan seçim sonuçlarýna bakmanýzý öneririm. Sovyetler Birliði'nin "kendi aðýrlýðý altýnda" kalýp çökmesinin ardýndan dün yapýlan 3. baþkanlýk seçiminde, halkýn "milli kahraman" Vladimir Vladimiroviç Putin'i baþa getirmeye kararlý olduðu anlaþýlýyor. Kim bu Putin? 47 yaþýnda bir casus. Çekirdekten yetiþme. Üniversiteyi bitirir bitirmez "çocukluk hayallerini" besleyen bu heyecanlý mesleðe KGB'de atýlmýþ. Eski Baþkan Boris Yeltsin, onu geçen Aðustos'ta Baþbakanlýða atadýðýnda bu ünlü gizli teþkilâtýn yerini alan FSB'nin baþýydý. Hakkýnda da kimse bir þey bilmiyordu. Doðal olarak. Çünkü, hepimizin bildiði gibi, casusluk mesleðinin en temel ögesi, gizliliktir; yoksa iyi bir casus olunamaz. Putin dün seçim sandýðýndan çýkarken, kimse gene onun hakkýnda pek birþey bilmiyordu. "Hukukun diktatörlüðü" gibi siyaset literatürüne hayli tuhaf

16 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 16 yeni katkýlarý olacaðýndan, siyasî bakýmdan tehlikeli gördüðü basýný ezmesinden, Thatcher'ý çok beðenmesinden, güçlü devletyurtseverlik-aile deðerleri-âdil iþ koþullarý-yoksullukla savaþ gibi son derece tanýdýk -- ve muðlâk-- kavramlarý savunmasýndan baþka... Ha, bir de þu var: Seçimden birkaç gün önce, Batý medyasýna verdiði son derece nadir demeçlerden birinde, Rusya'nýn baþ belâsý yolsuzlukla mücadele için müthiþ bir formül geliþtirdiðini açýkladý Putin: Seçimi kazandýðý gibi, çok güvendiði bütün eski casus yoldaþlarýný Kremlin'e sokup yolsuzluðun kökünü kazýyacak ve Rusya'yý "muasýr medeniyet seviyesine taþýyacak"mýþ! (New York Times, 24 Mart 2000) Soðuktan gelen casuslar küreselleþip Batý ile bütünleþiyor. Ayný söyleþide "sembollerle uðraþacak hali olmadýðýný" söyleyen Vladimir Vladimiroviç Putin, belki kendi farkýnda bile olmadan, 21. yüzyýlýn en büyük metaforlarýndan biri haline geldi bile.

17 17 KANLI PAZAR YA DA BRÝTANYA'NIN 'SUSURLUK'U 30 Mart 2000, Yeni Binyýl Þu günlerde Britanya, tarihinin en en büyük adlî soruþturmasýna tanýk oluyor: "Kanlý Pazar" soruþturmasýna. Buna, bir bakýmdan, "Britanya'nýn Susurluk'u" da diyebiliriz yýlýnýn Ocak ayý sonunda Kuzey Ýrlanda tarihinin en karanlýk Pazar günlerinden birinde, Londonderry'de Britanya Paraþüt Alayý'nýn birinci taburu, yasadýþý yürüyüþ yapmak isteyen insanlarýn üzerine aðýr silahlarla ateþ açmýþtý. Bu ateþ, hepsi de silâhsýz olan 14 delikanlýnýn yürüyüþüne ebediyyen son verdiði gibi, 17 kiþinin de - kimisi aðýr -yaralanmasýna yol açmýþtý. Bazýsý arkadan vurularak öldürülenlerin altýsý, henüz 17 yaþýndaydý. Asker de dahil olmak üzere orada görevli olan kolluk kuvvetlerinin tümü, öldürülenlerin çoðunun þüpheli þahýslar olduðunu iddia etmekteydi. Yani ya yasadýþý IRA'nýn silahlý militanlarýydýlar, ya da çivibombacýlarý. Kanlý Pazar'i izleyen üç ay içinde bu dehþetengiz olayýn soruþturmasý inanýlmaz bir süratle tamamlandý ve soruþturma baþyargýcý Lord Widgery, paraþütçülerin, üzerlerine ateþ açýlmasý üzerine "nefs-i müdafaa" amacýyla karþýlýk verdikleri kanaatine vardý ve böylece Ordu'yu da akladý. Olay da bu þekilde kapanmýþ oluyordu. Ama, Kanlý Pazar kurbanlarýnýn aileleri, ilk günden itibaren, ne yapýlan resmî açýklamalara, ne de bu soruþturma sonuçlarýna inandýlar. Widgery'nin alelacele hazýrladýðý 36 sayfalýk üstünkörü raporun tek kelimesini kabul etmediler. Çocuklarýnýn, kardeþlerinin ya da aðabeylerinin IRA ile iliþkisi olmadýðýný, yürüyüþ günü hiçbirinin üzerinde tek bir silâh dahi bulunmadýðýný, iþin içinde baþka bir iþ olduðunu anlatmak üzere çalmadýk kapý býrakmadýlar. Bu bir avuç sivil insanýn çok uzun, zorlu ve dolambaçlý adalet mücadelesi çeyrek yüzyýlý aþkýn bir süre devam etti. Sonunda, iki yýl önce, artýk baskýlara ayak direyemeyen Blair hükûmeti, ikinci bir soruþturma baþlatmaya karar verdi. Kara kaplý defter yeniden açýlmýþtý iþte sonunda. Yargýç

18 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 18 Lord Saville baþkanlýðýnda yürütülen yeni soruþturma da iki gün önce resmen baþladý sayfadan fazla kanýt belgenin ortaya konacaðý bu soruþturmanýn sadece açýlýþ ya da sunuþ konuþmalarýnýn 4 hafta boyunca aralýksýz devam edeceði biliniyor. Adlî soruþturmanýn iddia makamýnda bulunan Christopher Clarke, "insani bakýmdan nekadarý elimizden geliyorsa, o kadar koþacaðýz hakikatin peþinde." Nasýl bir hakikat bu? "Ýnsanlarýn gördüðü hakikat deðil. Ýnsanlarýn olmasýný istediði hakikat de deðil. Olanca yalýnlýðý ile sadece hakikat." Dünyanýn dört bir yanýnda 2110 tanýðýn aranýp taranmasýndan ve bunlarýn neredeyse tümünün ifadesine baþvurulduktan sonra ortaya çýkacak olan hakikatten bahsediliyor. Bedeli de aðýr olabilir bu hakikat arayýþýnýn. Bütçeden müthiþ paralar ayrýlmýþ, high-tech salonlar kurulmuþ ve yaklaþýk iki yýl sürecek aðýr bir süreç izlenecekmiþ. "Kanlý Pazar'da ilk aðýzda ölen Jack Duddy adlý delikanlýnýn yeðenlerinden birinin açýlýþ günü belirttiði gibi, "kurbanlarýn aileleri, Ýrlanda'nýn Derry kenti halký ve bir de uluslararasý insan haklarý camiasý, Britanya hükûmetini bu soruþturmayý baþlatmaya zorladý." Soruþturma ile tam ayný tarihte, Britanya'dan Peter Pringle ve Philip Jacobson adlý iki gazetecinin bu konudaki derinlemesine araþtýrmalarýnýn sonuçlarýný ortaya koyduklarý bir kitap yayýmlandý. Ordunun gizli bir"katliam planý" uyguladýðýný kanýtlarýyla ileri süren kitabýn sadece adý bile hayli aydýnlatýcý: "Kanlý Pazar: Bunlar gerçek mermi, öyle deðil mi?" 28 yýl sonra yavaþ yavaþ aralanan bu kanlý ve karanlýk perdenin arkasýndakileri anlatmaya yarýn devam edeceðiz.

19 19 KAPALIAÇIK 5 Nisan 2000, Yeni Binyýl Dün, iktidar koalisyonunun bir zirvesi daha sonuçlandý. Týpký daha önceki yirmiki zirve gibi bunun da tarihî bir liderler zirvesi olduðu konusunda tüm gazeteler hemfikir. Hürriyet gazetesi, bu seferki tarihî zirveden iki karar çýktýðýný, bunlardan birinin "açýk karar", ötekininse "gizli karar" olduðunu belirttikten sonra, hem açýðýný, hem de kapalýsýný (gizlisini) bize açýkladý. Aslýnda, belli baþlý diðer bütün yayýn organlarýnda da açýklandýðý için pek gizlisi saklýsý kalmadýðýný düþünsek de, biz gene biz olalým, bu gizli kararý saklý tutalým ve açýk karara bakalým. Buna göre, 5 Nisan günü (yani bugün) yapýlacak olan tarihî oylamada milletvekillerinin "Anayasa deðiþikliði için attýklarý imzaya sahip çýkmasý saðlanacak"mýþ. Liderler, bunun için "her tedbiri alacaðýz" demiþler. (Hürriyet, 4 Nisan 2000, s. 25) TBMM'de yapýlacak gizli oylamada imzalara sahip çýkýlmasýnýn saðlanmasý için nasýl tedbir alýnacaðý konusunda rivayet muhtelif. Bu fevkalade karmaþýk oylama sürecini en iyi Yeni Binyýl anlatmýþ: Kýsaca, "gizli oy, açýk pul" ya da "ýskarta oy formülü" diye adlandýrýlan bu sistem, özetle þöyle iþliyor: - Oylamada kur'a usulüyle 5 milletvekili "tasnif komisyonu" olarak belirleniyor. Adý okunan milletvekili komisyon masasýna gelip bir zarf ile 3 renk pul alýyor. - Meclis matbaasýnda bastýrýlan ve mutlaka kalýn kartonlardan oluþan pullar kýrmýzý (red), beyaz (kabul) ve yeþil (çekimser/çekinser) renkte oluyor. - Gizli oylama olduðundan, kapalý kabine giren milletvekili, orada oyunu koyduðu zarfý, açýk sayým olduðundan dýþardaki baþkanlýk kürsüsü önündeki oy sepetine atýyor. Diðer iki pulu ise ister cebine koyuyor, isterse çöp sepetine (ýskartaya) atýyor. - Bu aþamada devreye giren "ýskarta formülü"ne göre, avucuna sakladýðý diðer iki pulu parti denetçilerine gösteriyor. (Milletvekilinin, kullanmadýðý pullarý avucunda kimden sakladýðýný maalesef anlayamadým, tarihi zirveden çýkan tarihi ve açýk kararda burasý

20 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 20 açýklanmamýþ çünkü.) - Son aþamada, ek bir tedbir daha var: Üç pulu alan milletvekili, a) Kabinde beyaz pul koymadan zarfý kapatýp çýktýðýnda boþ zarfý oy sepetine atabilir. b) Beyaz pulu saklayýp, diðer iki pulu parti yöneticilerine teslim edebilir. Bu gibi sakat durumlara karþý, beyaz oylarýn mutlaka yöneticilere alenen gösterilerek zarfa konmasý ve sandýða atýlmasý öngörülmekteymiþ. (Yeni Binyýl, 4 Nisan Salý) (Yukarýdaki a ve b þýklarýna, bir de beyaz pulun milletvekili tarafýndan "yutulmasý" ihtimaline de Sabah'ta Rauf Tamer dikkat çekiyor. Bu ihtimale karþý, oylamaya katýlan milletvekillerinin tek tek mide röntgenlerinin alýnmasý gibi bir tedbir de ayrýca düþünülmüþ müdür, orasýný bilemiyoruz, ama itiraf etmek gerekir ki, bu kadarý biraz fantezi olur.) Tarihî zirveden çýkan tarihî karar uyarýnca alýnacak bu tarihî tedbirler manzumesi Meclis'teki tarihî oylamada bitamam eksiksiz uygulanýrsa, Türkiye de dünya tarihinde "bir ilk'e daha imza atmýþ" ve böylelikle dünya siyaset literatürüne "gizliaçýk oylama" terimini kazandýrmýþ olacak. Ayrýca, istikrar da geri gelecek tabii. Bütün bu karmaþýk sistem içinde, oylarýn niçin kapalý kabinlerde kullanýldýðýný da anlamadým, ama ey kari, bu kadarýný da benim kapalý zihnime ver ve beni baðýþla.

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

Bugün günlerden mümkün

Bugün günlerden mümkün PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı