R ü z g â r a K a r þ ý I I Ömer Madra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R ü z g â r a K a r þ ý I I Ömer Madra"

Transkript

1 Rüzgâra Karþý II Ömer Madra

2 Rüzgâra Karþý II Ömer Madra

3 altkitap - deneme 2 Rüzgâra Karþý II Ömer Madra Ekim 2000 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti: Tasarým: Tasarým Uygulama: Kapak Fotografý: Þerif Erol Þerif Erol Faruk Ulay Adnan Kurt Marcel Bovis 2000 altkitap ve Ömer Madra Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz.

4 Yazar Hakkýnda 1945 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Ömer Madra, orta okulu English High School'da (1961) liseyi de Robert Kolej'de bitirdi (1964). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Diplomasi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü) birincilikle bitirdikten sonra (1968), ayný Fakülte'nin Uluslararasý Hukuk kürsüsünde 13 yýl süreyle öðretim üyeliði yaptý yýlýnda "Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve Bireysel Baþvuru Hakký" konusunda doktorasýný tamamlayan Madra Hollanda, Ýsviçre ve Ýsveç'te uluslararasý hukuk, uluslararasý iliþkiler ve insan haklarý alanlarýnda araþtýrmalar yürüttü. Bu arada, 1975 yýlýnda kýsa dönem yedek subay olarak askerlik görevini tamamladý. Adý anýlan doktora tezi, 1980 yýlýnda A.Ü.S.B.F. tarafýndan yayýmlandý yýlýnda üniversitedeki görevinden istifa eden Ömer Madra, Milliyet gazetesinde 1983 baþlarýndan itibaren 2 yýl süreyle araþtýrma ve dýþ haberler bölümünde görev yaptý. Madra, daha sonra Playboy, Þehir, Gergedan ve Start dergilerinde kurucu, editör ve yazar olarak çalýþtý ( ) baþýnda Arredamento/Dekorasyon adlý mimari, tasarým, sanat ve dekorasyon dergisini kuran Ömer Madra, 5 yýl süreyle bu derginin yayýn yönetmenliðini ve baþyazarlýðýný üstlendi. Madra, bu görevinin yaný sýra, 1990 yýlýnda altý ay süre ile Güneþ gazetesinin Pazar Eki'nin (P.Eki) yayýn yönetmenliðini ve köþe yazarlýðýný da yürüttü. Ömer Madra, Avrupa Konseyi'nden aldýðý bir bursla Fransa'da (Strasbourg) araþtýrmalarda bulunduktan sonra, uluslararasý hukuk ve göçmen iþçiler konusunda Migrant Workers and International Law adlý bir kitap yayýmladý (Ankara, 1985) yýlý sonunda Romanýmla Sana Bir Ses adlý romanýný (Remzi Kitapevi) yayýmlayan Madra'nýn çeþitli dergi ve gazetelerde çok çeþitli konularda (bilim, sanat, sinema, tiyatro, müzik, yemek, hayat, spor, vb.) yayýnlanmýþ elliyi aþkýn makale, deneme ve röportajýndan bir seçme ile bir hikâyesini içeren Rüzgâra Karþý adlý kitabý 1996 yýlýnda Yapý Kredi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý. Ömer Madra, 1994 yýlýndan itibaren radyoculuk konusunda çalýþmalara baþladý. Madra, 13 Kasým 1995 tarihinde yayýn hayatýna atýlan Açýk Radyo'nun (94.9) kurucularý arasýnda yer aldý; halen de bu radyonun yayýn yönetmeni. Ayrýca, radyoda "Açýk Gazete" ve "Rock 'n' Roll Kalýcýdýr" adlý programlarýn yapýmcýlýðýný da yürütmektedir. Madra, ayrýca, 1995/1996 akademik yýlýndan itibaren Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararasý Ýliþkiler ve Uluslararasý Hukuk dallarýnda öðretim üyesi olarak görev yapmakta ve 1999 aralýk ayýndan beri Yeni Binyýl Gazetesi'nde haftada 5 gün köþe yazýlarý yayýnlanmaktadýr. Ýki oðlu ve bir kýzý olan Madra Ýngilizce ve Fransýzca biliyor.

5 i Kainatýn Ýçinde Karýþýk Bir Çarþý Ben Yazýyorum Rüzgara Karþý Þerif Erol Ömer Madra, 'Rüzgara Karþý' isimli -ve þu elinizin altýndaki sanal kitabýn ilki sayýlabilecek- kitabýnýn 'sunuþ'unda, "Yazýlarýn kitaba dönüþüp yayýnlanmasý süreci," diyor, "-kolay kolay açýklanamayacak, çünkü kolay kolay anlaþýlamayacak nedenlerden ötürü- hem acýklý, hem de komik bir "serüven"e dönüþtü ve neredeyse üç yýl sürdü!" Benim için ise, 'Rüzgara Karþý II'nin yayýna hazýrlanmasý vazifesine beni layýk gören Murat Gülsoy kardeþimin kimi zaman alnýnda boncuk boncuk terler birikmesine sebep olduðumu tahmin etmeme raðmen (teslim tarihini sürekli geciktiriyordum çünkü) bu iþ üç ay bile sürmedi. Bu, hiç þüphesiz, konusuna fevkalade hakim ve cevval bir editör olmamdan kaynaklanmýyordu. Ancak, þu kadarýný söyleyebilirim: Bir Ömer Madra okuru olmamýn semeresini gördüm elbette. Yoksa nerdee üç ay?.. Þimdi yeri gelmiþken okuru olmamýn yaný sýra geçen üç seneden beri tanýþý olmamýn da "kolay kolay açýklanamayacak, çünkü kolay kolay anlaþýlamayacak nedenler" hakkýnda bir fikrim olmasýný saðladýðýný söylemeliyim. Çünkü karar vermek kainatýn en zor iþidir Ömer Madra için. Bilhassa yazý yazarken o kadar ince eler ve sýk dokur ki onlarýn bir de yayýna hazýrlanmasýnýn kendisi için yazmaktan daha zorlu bir iþ haline gelmiþ olabileceðini rahatlýkla kestirebiliyorum. Mamafih, bu eleme ve dokuma titizliði Madra'nýn yazýlarýný (köþe yazýlarýnýn kaderi gereði aktüelle doðrudan dirsek temasý içinde olsalar bile) eskimez kýlar. Bu özellik, üslubundan ve bakýþýndan kaynaklanýr. Kalemi elime geçirmiþken kiþisel bir tespitte bulunmak cüretini göstereceðim; ben Madra'nýn yazýlarýnýn, okurken 'gözümüzün önüne getirilebileceðine' inanýyorum. Hayat karþýsýnda saf, savunmasýz ve bu dezavantajlarýna raðmen çok meraklý bir kiþinin, þu dünyada baþýmýza gelenler karþýsýnda bir þaþkýnlýktan bir diðerine sürükleniþi, günlük bir köþe yazýsýný hayalde canlandýrýlabilir bir minik serüven haline getirmektedir çünkü. Mesela, yýlbaþý sabahý uyku mahmurluðuyla gözlerini oðuþtururken dünya nüfusunun büyük bir kýsmýnýn hala açlýk çektiðini hayretle öðrenmekte ya da siyasi

6 Önsöz - Þerif Erol ii geliþmeler karþýsýnda aðzý bir karýþ açýk kaldýðý için tatilde yüzerken boðulma tehlikesi geçirmektedir -buna 'Madragil ironi' de denmiþ ve böylelikle bencileyin acemi bir editörün tarif ve tespit yükü zamanýnda fazlasýyla hafifletilmiþtir. Gene de 'merak' ile 'bakýþ' hususlarýnda bir iki kelime daha söyleyeceðim. Birazdan okumaya baþlayacaðýnýz yazýlar toplamýnýn, Madra'nýn merak ettiði ya da ilgisini çeken konular hakkýnda size tam tekmil bir fikir vereceðini düþünüyorsanýz fevkalade yanýlýyorsunuz. Onlar, burnunu sokmayý becerebildiklerinin sadece bir kýsmýdýr. 'Bakýþ'a gelince, Madra -benim de birkaç seneden sonra çok þükür biraz anlar gibi olduðum üzere- 'Hayat'a bakar. Ama nereden? Kainatýn mümkünse ve tercihan yüksek bir yerinden. Ýnsanýn, insan diye anýlýp insanca yaþayamayanlarýn, hayvanlarýn, bitkilerin, mikro ve makro organizmalarýn, çevre kirliliðinden mustarip olanlarýn, dünya nimetlerinden haklý payýný alamayanlarýn, "olaðan ve sahici" bir ömrü olamayanlarýn hayatlarýna bakar. Baktýkça onlar için çok üzülür ve oturup bir yazý yazar ancak... Elinden gelen budur. Ýyisi mi, yakalarýnýzý kaldýrýn ve okumaya baþlayýn. Ama sahiden kaldýrýn. Zira baktým da ilk kitaptan bu yana rüzgarýn þiddeti de meðer fena halde artmýþ.

7 Ýçindekiler TERAZÝ YA DA UÐURLU KELÝMELERÝNÝZ: HUKUK, DEMOKRASÝ NOEL BABA ( ) 9 PINOCHET ÝNSANLIÐIN HÝZMETÝNDE ( ) 11 "HOÞ" ( ) 13 SOÐUKTAN GELEN CASUS ( ) 15 KANLI PAZAR YA DA BRÝTANYA'NIN SUSURLUK'U ( ) 17 KAPALIAÇIK ( ) 19 NASILSINIZ, ÝYÝ MÝSÝNÝZ? 21 ANONÝM, ANINDA, ALEMÞÜMUL ( ) 22 BÝNYILI BÝZÝM ÝÇÝN DE AÇAN KUPA ( ) 24 AÐIR METAL ÇOCUKLARIN BAÞINA DÜÞTÜ ( ) 26 SON BÜYÜK ULUSAL NUMARAMIZ ( ) 28 "MEKSÝKA'DA DOÐAN GÜNEÞ" ( ) 30 AÐABEY ANAVATANA DÖNÜYOR ( ) 32 BÖCEKLER, KURABÝYELER VE MAYMUNLAR ( ) 34 ANAYASA DERSLERÝ ( ) 36 ATMOSFER ( ) 38 TABÝAT ANANIN ANASI AÐLARKEN MEÇHUL AFETZEDE ANITI ( ) 40 ÇOCUKLAR YAÞADI ( ) 42 TARÝHÝN ÝÇÝNDE UYURGEZER OLMAK ( ) 45 MEVSÝM DEÐÝÞÝKLÝKLERÝNÝ ANLAMAK ( ) 47 "KENDÝNÝ YÝYEN BEYÝN" PARADOKSU ( ) 49 ÝN MÝSÝN, GEN MÝSÝN? ( ) 52 ÞÝÞEDEN KAÇAN GEN MASALI ( ) 54 "3. HAMUR" KAÐIDA BASILMIÞ UCUZ DEDEKTÝF ROMANI ( ) 56 KÖPEKBALIÐI YÜZGECÝ ÇORBASI ( ) 58 BÝR BÜYÜDÜK ARTIK -HER YERDEYÝZ ( ) 60 SANDALETLER VE BÝSÝKLETLER ( ) 62 DÝNOZORLAR BURNUMUZUN DÝBÝNDE YELLENÝYOR ( ) 64 BÝR DÝNOZORUN HEZEYANLARI ( ) 66 EYYAM-I BAHUR ( ) 68 SABOTAJCI ( ) 70 GECÝKEN TATÝLCÝLER ÝÇÝN BULUNMAZ FIRSAT ( ) 72 ULUSLARIN FAKÝRLÝÐÝ YA DA KÝMSEDE 'MORAL' KALMADI KAHRAMANLAR VE ALÇAKLAR ( ) 74 PUSULASINI ÞAÞIRMIÞ ÝNSANLIK ( ) 76 ÇÜRÜK KÝRAZLARI AYIKLAMAK ( ) 78 BREZÝLYA'NIN DOÐUM GÜNÜ ( ) 80 BEYAZIN DA BEYAZI ( ) 82 VÝETNAM SAVAÞI: KÝM KAZANDI? ( ) 84 KÜRESELLEÞMENÝN DAYANILMAZ AÐIRLIÐI ( ) 86 AMA HAYDUTLUK DA KÜRESELLEÞTÝ ( ) 88 ELMASLAR EBEDÝDÝR ( ) 90 KÝTAB-ÜL HAYAT ( ) 92 HAYAT -VE ÖLÜM- KÝTABI ( ) 94 ALO ALO, ORASI NERESÝ --AFRÝKA MI? ( ) 96 "HERKES ÝÇÝN DAHA ÝYÝ BÝR DÜNYA" ( ) 98 VAAT EDÝLMÝÞ TOPRAK ( ) 100 G-8 ZÝRVESÝNDE LÝDERLERÝN BURUNLARI UZADI ( ) 102

8 KABRÝSTAN GÜLE GÜLE 'KEMO SABE' ( ) 104 DON MARTIN DE GÝTTÝ: SPLOP! ( ) 106 SEN ÝYÝ BÝR ÇÝZERDÝN, CHARLES SCHULZ ( ) 108 KARINCAEZMEZ ÞEVKÝ ( ) 110 KOPAN HAYAT BAÐLARI ( ) 112 BÜYÜK ÝNSANLIÐIN ÝRÝLÝ UFAKLI HALLERÝ OLAÐAN VE SAHÝCÝ ( ) 114 BAYRAMIN KARANLIK YÜZÜ ( ) 116 ÇOCUKLARIMA BÝR KOLAJ ( ) 118 GÜVERCÝN SAVAÞLARI ( ) 119 KAR TATÝLÝNDE MERVE ÝLE MEDÝNE ( ) 121 HER ÖÐRENCÝ 1 LÝRA VERECEK ( ) 123 EVET, MUTLULUÐUN RESMÝNÝ ÇÝZEBÝLECEÐÝZ ( ) 126 ORDA KÝMSE YOK MU? ( ) 128 AMERÝKA'DA YENÝ BÝR CEZA SÖMÜRGESÝ ( ) 130 YÜKSEKLÝK KORKUSU ( ) 132 GÝZLÝ ÇIKARLAR ( ) 134 KAVANOZ DÝPLÝ DÜNYA ( ) 136 BAYRAK DÝREÐÝ ( ) 138 GÜZEL LAETITIA VATAN HAÝNÝ MÝ? ( ) 140 CÝNAYETÝ GÖRDÜK ( ) 142 ÝNSANIN NEÞE DOLMASI ( ) MUM YAKTIK, SEYRÝNE BAKTIK! ( ) 146 "TÜM YAÞAM BÝÇÝMLERÝ AYNI DERECEDE DEÐERLÝDÝR" ( ) 148 "EN KIYMETLÝ HAZÝNEMÝZ, ROBOTLARIMIZ" ( ) 150 YAYIN KESÝLÝNCE ( ) 152 KARAGÖZ'ÜN NEW YORK SAFASI NEW YORK NEW YORK I ( ) 154 NEW YORK NEW YORK II ( ) 156 NEW YORK NEW YORK III ( ) 158 NEW YORK NEW YORK (Vallahi son!) ( ) 160 AMA BU BÝ YAÐMURLA GELEN ( ) 162 BELGRAD'DA ZAMAN ( ) 164 BELGRAD'DA ZAMAN ( ) 166 DEVRÝM SONRASI SIRBÝSTAN - TÜRKÝYE KARÞILAÞTIRMALARI I ( ) 168 DEVRÝM SONRASI SIRBÝSTAN - TÜRKÝYE KARÞILAÞTIRMALARI II ( ) 170 DEVRÝM SONRASI SIRBÝSTAN - TÜRKÝYE KARÞILAÞTIRMALARI III ( ) 172

9 9 TERAZÝ YA DA UÐURLU KELÝMELERÝNÝZ: HUKUK, DEMOKRASÝ NOEL BABA 27 Aralýk 1999, Yeni Binyýl Rahmetli Oðuz Atay, inci gibi elyazýsýyla kaleme aldýðý o unutulmaz "Günlük"ünde þöyle diyor: "Bana öyle geliyor ki biz çocuk kalmýþ bir milletiz ve daha olaylarý ve dünyayý mucizelere baðlý bir þekilde yorumluyoruz en ciddi bir biçimde." Sonra ekliyor: "Ýçinde, düþüncenin farketmediði bir 'humour' olan, saf diyebileceðim bir görüþ." Genel olarak "Türkler" hakkýnda yapýlmýþ en canalýcý tespitlerden biri bu. Ama, "biz"den baþka, belki bir tek Amerikalýlar için de geçerli sayabiliriz bunu. Washington Irving'in, yüz yýl uyuduktan sonra uyanan kahramaný Rip Van Winkle da týpatýp Atay'ýn tanýmýna uymuyor mu: Dünyanýn Amerikalýlara nasýl baktýðýnýn aynasý o adeta: Zaman zaman ve bir noktaya kadar sevimli, canayakýn; ama özünde, pek olgunlaþmamýþ, benmerkezci, kaygýsýz ve hepsinden önemli - ve belki de tehlikeli - olarak, saf. 24 Aralýk 1999 sabahý hepimiz Rip gibi uyandýk ve gözlerimizi oðuþturduk: Cumhurbaþkaný Demirel, bilebildiðim kadarýyla, Türklerin ya da T.C.'nin tarihinde ilk kez yayýnladýðý Noel mesajýnda þöyle diyordu: "Hz. Ýsa'nýn 2000'inci doðum yýldönümünün barýþa ve hayýrlara vesile olmasýný, bu mübarek Ramazan ayýnda Allah'tan niyaz ediyor, Hýristiyan dinine mensup vatandaþlarýmýzýn ve tüm Hýristiyan âleminin kutsal Noel bayramýný kutluyorum [ ] Caminin, kilisenin ve havranýn yanyana varlýklarýný sürdürdükleri bu topraklarýn insanlýk onurunu herþeyin üstünde tutan eþsiz hoþgörü geleneði Cumhuriyetin eþitlik ilkesine dayalý anayasal vatandaþlýk hakkýyla daha da pekiþmiþtir." (Gazeteler) Ayný sabah, yani Hz. Ýsa'nýn doðumunun 2000'inci sabahýnda, gözlerimizi oðuþturmaya devam: Amerikan diplomasisinin bir numarasý Madeleine Albright, A.B.D.'nin Müslüman

10 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 10 gruplarýnýn önde gelen temsilcilerine verdiði iftar yemeðinde þöyle diyor: "Ülkemiz dinsel özgürlük peþindekiler tarafýndan kuruldu. Sivil haklar alanýndaki her ilerlemeyle biraz daha güçlendi. Geleceðimiz, Amerikan kimliðinin herhangi bir ýrkýn, etnisitenin ya da dinin malý olmadýðýný kavrama yeteneðimize baðlý. Bu yaklaþýmla sorunu olanlar varsa, bunu aþmak zorundadýlar [ ] Kadýn olduðum için bu iþi yapamayacaðým [ ] söylenmiþti. Bu Müslümanlara ve kadýnlara yönelik bir hakaretti ve ciddi bir cehaletin yansýmasýydý. Bosna'da, Kosova'da, Çeçenistan'da Müslüman sivillere yönelik þiddete karþý duruyoruz. Huntington'ýn 'Uygarlýklar Çatýþmasý' tezinde öngörülen Ýslam-Batý çatýþmasýna izin vermeyeceðiz." (Milliyet) Yani? Ýslamköy'lü 'Çoban Sülü' 'Barajlar kralý' olarak siyasete giriyor, iki kez darbe ile devriliyor, baþbakanlýktan altý kez ayrýlýp yedi kez geri geliyor, yedi yýl yasaklý kalýyor; aradaki iktidar günlerinde idamlar, "bana, saðcýlar cinayet iþliyor dedirtemezsiniz" laflarý, 'baba' oluþu; sonra canileri kapsayan af yasasýný 180 derecelik bir dönüþle 24 saatte veto, AGÝT zirvesini, yýllar yýlý insanlarýn sadece okuduklarý için hapislerde süründükleri Nâzým Hikmet'in meþhur "yaþamak bir aðaç gibi tek ve hür/ve bir orman gibi kardeþçesine" dizesiyle kapatýþ, "darbeler olmasaydý çoktan Avrupa Birliði üyesiydik" diye yakýnýþ ve iþte bir sabah karþýmýzda: Kýzaðý 'hoþgörü', 'haklar', 'eþitlik', 'sivillik', 'yurttaþlýk' ve 'kardeþlik' paketleriyle dolu, kýrmýzý elbisesi ve beyaz ponponlu þapkasýyla - "Hoh hoh hoo!" Ayný anda, yeryüzünün en güçlü askeri ve ekonomik ülkesinin dünya politikasý sözcüsü Albright. Nazi canilerinin toplama kamplarýna kurban verdiði aile fertlerini bile çok sonradan öðrenmiþ bir Avrupa Yahudisi ailenin Amerikalý kýzý. Latin Amerika diktatörlüklerine binlerce kurban verilmesine yol açan ABD/CIA desteðinden dolayý özür diledikten sonra, Müslümanlara iftar yemeði verirken, Ýslam-Batý çatýþmasýna izin vermeyeceklerini söylüyor; peþin yargý yok! Ha ha. Yorumlamakta zorluk çektiðinizi hissediyorum. Ama, durun: Benim de size bir Noel ve yýlbaþý hediyem olacak: Aslýnda çok kolay, sevgili dostlar: Bütün bunlar bir mucizeden ibaret. En ciddi biçimde söylüyorum. Vallahi.

11 11 PINOCHET ÝNSANLIÐIN HÝZMETÝNDE 14 Ocak 2000, Yeni Binyýl Tarihin en kanlý faþist diktatörlüklerinden birinin kurucusu ve baþ cellâdý olan Pinochet'nin Ýngiltere'deki 14 aylýk zorunlu ikameti artýk sona erecek gibi görünüyor. Bedenlerini ve ruhlarýný paramparça ettiði onbinlerce insanýn (bu insanlarýn sevdiði, yakýn olduðu kiþileri de sayarsak, yüzbinlerin) haklý isyanýna raðmen, bu yaratýðýn saðlýk nedenleriyle ülkesine dönmesine izin verilmesi kararýný desteklediðimi belirtmiþtim. Baþlýca gerekçem de þuydu: Zaten artýk bir 'mevta' olan emekli generalin, 'yaþlý bir mahpus' olarak çýkacaðý duruþmalar sýrasýnda ölüp gitmesi halinde, hani olur ya, bir tür kahramana dönüþmesi tehlikesi vardý. Serbest býrakýlmasý ile hepimiz bu ölümcül tehlikeden kurtulmuþ oluyoruz. Öte yandan, Pinochet'nin þu kýsacýk tutukluluk süresi içinde insanlýða yaptýðý sayýsýz hizmeti de unutmayalým: Generalin ilk büyük hizmeti, Ýngiltere seyahatidir: Ameliyat gerekçesiyle oraya özel gezi yapmasaydý, uslanmaz hukukçu Garzon onu orada kýstýramazdý; o zaman da, onu deðerli bir silah müþterisi olarak kabul eden eski-yeni Avrupa politikacýlarýnýn o kayýtsýz ve sinik maskesi düþmez, kimsecikler de Þili'deki 18 küsur yýllýk kepazelikleri hatýrlamak zorunda kalmazdý. Pinochet, çok öðretici bir seyyah çýktý. Uluslararasý hukuk ve adalet anlayýþýna yaptýðý katký ise kalýcý, hatta ölümsüz oldu generalin: Kendi ülkesindeki silahsýz vatandaþlarý ve yabancýlarý katlederek 20. Yüzyýlýn en 'in' kavramlarýndan biri olan 'democide'a (nüfus kýrýmý) müthiþ katkýlarý olan eski devlet yetkililerinin, ulusal egemenlik iddiasýnýn ardýna sýðýnarak dokunulmazlýk zýrhýndan yararlanmalarýnýn imkânsýz olduðunun canlý kanýtý ve anýtý oldu o. Çünkü, uluslararasý insan haklarý sözleþmeleri böyle suçlarýn takibi için sýnýr tanýmýyor. (Kendisi, bundan böyle, "beni Þili doktorlarýna emanet ediniz!" diyebilir ancak.) General, böylelikle, istemeyerek de olsa,

12 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 12 kendisi gibi zalimlere karþý kendimizi nasýl koruyabileceðimizi gösterdi bize. Öðretmen Pinochet. Üçüncü ve belki de en büyük hizmete geldi sýra: General, 1980'lerin sonlarýnda, kendisine hâlâ insanlarý güpegündüz 'kaybetmeyi' nasýl baþardýðýný soran bir gazeteciye, "boþverin kayýplarý, insan haklarýný filan; ekonomik kalkýnmamýza bakýn!" demiþti. Para ve maddiyat hýrsýnýn doðurduðu bu sýnýr tanýmaz küstahlýk, yirminci yüzyýl sonlarýnýn en belirgin 'insan davranýþlarý'ndan biri sayýlabilirdi. Ýþte, ameliyat için girdiði hastanede gözaltýna alýndýktan sonra da -- iyileþtiði halde -- Þili halkýnýn parasýyla kalmaya devam eden bu adam, "diðer hastalarýn haklarýný gasp ettiði" gerekçesiyle hastaneden kovulurken, gýkýný bile çýkaramamýþtý. Bu, zalimlerin had tanýmaz küstahlýðýnýn sonunun da yavaþ yavaþ gelmekte olduðunu belirten bir 'sessiz gýk'tý aslýnda Gelin þimdi, bizlere bunca paha biçilmez dersler veren adamý selâmlayalým: Gýk sana Pinochet.

13 13 "HOÞ" 17 Mart 2000, Yeni Binyýl Yargýtay 8. Ceza Dairesi Baþkaný Naci Ünver, dairesindeki resmî telefonlarýnýn herhangi bir mahkeme kararý olmaksýzýn, devletin kolluk kuvvetlerince dinlendiðini öðrenmiþ. Bunu nereden öðrenmiþ? Ankara DGM Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn yürütmekte olduðu bir soruþturmadan. Konumu gereði ülkenin en yetkin hukukçularýndan biri sayýlmasý gereken yargýç, bu durumdan infial duymuþ. Neden? Çünkü, böyle bir davranýþýn, Anayasa'ya ve Anayasa'nýn koruma altýna aldýðý demokratik hukuk devleti, hukukun üstünlüðü gibi en temel ilke ve kurallara aykýrý olduðunu en iyi bilecek durumda olanlardan biri o da ondan. Bunun üzerine ne yapmýþ sayýn yargýç? Temel haklarýnýn çiðnendiðini düþünen her vatandaþýn yapmasý gereken - ama genellikle yapmaktan nedense kaçýndýðý -- þeyi. "Aðýr hizmet kusuru" iþlendiði gerekçesiyle Ýçiþleri Bakanlýðý aleyhine 25 milyar liralýk tazminat dâvâsý açmýþ. Konuþmanýn içeriðinin hiç önemli olmadýðýný, ne konuþulmuþ olursa olsun dinlemenin suç teþkil ettiðini belirtmiþ dilekçesinde. Halen Ankara 10. Ýdare Mahkemesi'nde devam etmekte bu dâvâ konusunda dâvâlý, yani TC Ýçiþleri Bakanlýðý ne yapmýþ peki? Ýki ayrý savunma göndermiþ. Bakanlýðýn, hiç þüphesiz hepsi de yetkin, akýllý ve saðduyulu birer hukukçu olan avukatlarý, ne demiþler bu savunmalarda? 1) Telefon dinleme eylemi, telefonu gizlice dinlenen kiþinin kiþiliðine, kimliðine, özel hayatýna, özel hayatýnýn dokunulmazlýðýna, yargý baðýmsýzlýðýna ve hakimlik teminatýna bir saldýrý deðildir. 2) Böyle bir saldýrý olmayýnca, hâkimin zarar gördüðü iddiasý da soyut, belirsiz ve kanýtsýzdýr. 3) Zarar, zaten ancak ticari bir kayýp olmuþsa zarardýr; hakimin mal varlýðýna bir halel gelmediðine göre ortada zarar filan yoktur. Hakim esasen "konuþmanýn içeriði önemli deðil" derken, zarar görmediðini de söylemiþtir. Dolayýsýyla, hakim zaten "aðýr, haksýz ve

14 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 14 "fâhiþ" olan böyle bir tazminatý alýrsa "sebepsiz" yere "zenginleþmiþ" olur. 4) Gizlice telefonlarý dinlenen sadece dâvâcý deðildir ki: "Diðer önemli kurum ve kiþilerin" resmî telefonlarý da hep dinlenmektedir zaten. Yani, bu "kiþiye özel" filan deðil, genel ve "normal" bir uygulama sayýlmalýdýr. Olayda "hukuk devleti ilkelerine bir saldýrý sözkonusu olabilir", ama bu ilkelere saldýrýlýnca, sadece telefonu gizlice dinlenen, ama hakkýnda takibat filan yapýlmayan yargýtay hakimi bundan niye zarar görmüþ olsun ki? 5) Hem, herkes yargýç Naci Ünver gibi tazminat isterse bu iþin sonu neye varýr: "Tazminat istekleri sonu gelmez hoþ olmayan bir örnek olur." Ýþte böyle. Dünkü bazý gazeteler (Yeni Binyýl, Milliyet, Radikal...) bu olayý, "Komedi", "Komik Savunma", "Tuhaf Savunma", "Aziz Nesin'lik Savunma" baþlýklarýyla verdiler. Bence, bu gazeteler tümüyle yanýlýyordu: Tüm uðraþýma raðmen, olayda komik ve tuhaf bir yan göremedim. Ayrýca, Aziz Nesin'in sanatýna duyduðum hayranlýða raðmen de, deðil üstadýn, yeryüzünün gelmiþ geçmiþ tüm mizah yazarlarýnýn biraraya gelseler bile, hayal güçlerinin böyle bir kurguyu dile getirmeye yeteceðinden adamakýllý kuþkuluyum. Evet, hayat sanatý taklit ediyor. Kendimizi hayatýn bu hoþ akýþýna býrakalým, nâhoþ örneklere yol açmayalým, tatilimize kayalým.

15 15 SOÐUKTAN GELEN CASUS 27 Mart 2000, Yeni Binyýl Yirminci yüzyýl, özellikle ikinci yarýsýndan itibaren, casusluk faaliyetlerinin yoðunluðuyla da tarihe geçmiþtir herhalde. Baðýmsýz Ýskoç gazeteci Duncan Campbell'ýn 20 yýldýr derinlemesine ve belgelerle yürüttüðü araþtýrmalar, dünyada öncelikle Ýngilizce konuþulan Batý ülkelerinin gizli servislerinin muazzam bir egemenliði olduðunu tartýþma götürmez þekilde ortaya koydu. Avrupa Birliði'nin de Campbell'a hazýrlatýp benimsediði yeni bir rapor, yeryüzünde neredeyse bütün insanlarýn neredeyse bütün konuþma, görüþme ve mesajlarýnýn dinlendiðini ve arþivlendiðini anlatýyor. Abarttýðýmý düþünebilirsiniz, ama saatte birkaç milyar mesajdan sözedildiðini unutmayýn! Böylelikle, George Orwell'in "1984" adlý unutulmaz romanýnda çizilen fiktif totaliter toplum modelinin gerçek hayatta düpedüz uygulandýðý bir çaða ulaþmýþ oluyoruz. 21. yüzyýlýn daha da eksiksiz bir "casuslar ve gizli servisler çaðý" olacaðýna da kesin gözüyle bakýlabilir. Bunu da abartmalý bir kehanet olarak görüyorsanýz, Rusya'da dün yapýlan seçim sonuçlarýna bakmanýzý öneririm. Sovyetler Birliði'nin "kendi aðýrlýðý altýnda" kalýp çökmesinin ardýndan dün yapýlan 3. baþkanlýk seçiminde, halkýn "milli kahraman" Vladimir Vladimiroviç Putin'i baþa getirmeye kararlý olduðu anlaþýlýyor. Kim bu Putin? 47 yaþýnda bir casus. Çekirdekten yetiþme. Üniversiteyi bitirir bitirmez "çocukluk hayallerini" besleyen bu heyecanlý mesleðe KGB'de atýlmýþ. Eski Baþkan Boris Yeltsin, onu geçen Aðustos'ta Baþbakanlýða atadýðýnda bu ünlü gizli teþkilâtýn yerini alan FSB'nin baþýydý. Hakkýnda da kimse bir þey bilmiyordu. Doðal olarak. Çünkü, hepimizin bildiði gibi, casusluk mesleðinin en temel ögesi, gizliliktir; yoksa iyi bir casus olunamaz. Putin dün seçim sandýðýndan çýkarken, kimse gene onun hakkýnda pek birþey bilmiyordu. "Hukukun diktatörlüðü" gibi siyaset literatürüne hayli tuhaf

16 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 16 yeni katkýlarý olacaðýndan, siyasî bakýmdan tehlikeli gördüðü basýný ezmesinden, Thatcher'ý çok beðenmesinden, güçlü devletyurtseverlik-aile deðerleri-âdil iþ koþullarý-yoksullukla savaþ gibi son derece tanýdýk -- ve muðlâk-- kavramlarý savunmasýndan baþka... Ha, bir de þu var: Seçimden birkaç gün önce, Batý medyasýna verdiði son derece nadir demeçlerden birinde, Rusya'nýn baþ belâsý yolsuzlukla mücadele için müthiþ bir formül geliþtirdiðini açýkladý Putin: Seçimi kazandýðý gibi, çok güvendiði bütün eski casus yoldaþlarýný Kremlin'e sokup yolsuzluðun kökünü kazýyacak ve Rusya'yý "muasýr medeniyet seviyesine taþýyacak"mýþ! (New York Times, 24 Mart 2000) Soðuktan gelen casuslar küreselleþip Batý ile bütünleþiyor. Ayný söyleþide "sembollerle uðraþacak hali olmadýðýný" söyleyen Vladimir Vladimiroviç Putin, belki kendi farkýnda bile olmadan, 21. yüzyýlýn en büyük metaforlarýndan biri haline geldi bile.

17 17 KANLI PAZAR YA DA BRÝTANYA'NIN 'SUSURLUK'U 30 Mart 2000, Yeni Binyýl Þu günlerde Britanya, tarihinin en en büyük adlî soruþturmasýna tanýk oluyor: "Kanlý Pazar" soruþturmasýna. Buna, bir bakýmdan, "Britanya'nýn Susurluk'u" da diyebiliriz yýlýnýn Ocak ayý sonunda Kuzey Ýrlanda tarihinin en karanlýk Pazar günlerinden birinde, Londonderry'de Britanya Paraþüt Alayý'nýn birinci taburu, yasadýþý yürüyüþ yapmak isteyen insanlarýn üzerine aðýr silahlarla ateþ açmýþtý. Bu ateþ, hepsi de silâhsýz olan 14 delikanlýnýn yürüyüþüne ebediyyen son verdiði gibi, 17 kiþinin de - kimisi aðýr -yaralanmasýna yol açmýþtý. Bazýsý arkadan vurularak öldürülenlerin altýsý, henüz 17 yaþýndaydý. Asker de dahil olmak üzere orada görevli olan kolluk kuvvetlerinin tümü, öldürülenlerin çoðunun þüpheli þahýslar olduðunu iddia etmekteydi. Yani ya yasadýþý IRA'nýn silahlý militanlarýydýlar, ya da çivibombacýlarý. Kanlý Pazar'i izleyen üç ay içinde bu dehþetengiz olayýn soruþturmasý inanýlmaz bir süratle tamamlandý ve soruþturma baþyargýcý Lord Widgery, paraþütçülerin, üzerlerine ateþ açýlmasý üzerine "nefs-i müdafaa" amacýyla karþýlýk verdikleri kanaatine vardý ve böylece Ordu'yu da akladý. Olay da bu þekilde kapanmýþ oluyordu. Ama, Kanlý Pazar kurbanlarýnýn aileleri, ilk günden itibaren, ne yapýlan resmî açýklamalara, ne de bu soruþturma sonuçlarýna inandýlar. Widgery'nin alelacele hazýrladýðý 36 sayfalýk üstünkörü raporun tek kelimesini kabul etmediler. Çocuklarýnýn, kardeþlerinin ya da aðabeylerinin IRA ile iliþkisi olmadýðýný, yürüyüþ günü hiçbirinin üzerinde tek bir silâh dahi bulunmadýðýný, iþin içinde baþka bir iþ olduðunu anlatmak üzere çalmadýk kapý býrakmadýlar. Bu bir avuç sivil insanýn çok uzun, zorlu ve dolambaçlý adalet mücadelesi çeyrek yüzyýlý aþkýn bir süre devam etti. Sonunda, iki yýl önce, artýk baskýlara ayak direyemeyen Blair hükûmeti, ikinci bir soruþturma baþlatmaya karar verdi. Kara kaplý defter yeniden açýlmýþtý iþte sonunda. Yargýç

18 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 18 Lord Saville baþkanlýðýnda yürütülen yeni soruþturma da iki gün önce resmen baþladý sayfadan fazla kanýt belgenin ortaya konacaðý bu soruþturmanýn sadece açýlýþ ya da sunuþ konuþmalarýnýn 4 hafta boyunca aralýksýz devam edeceði biliniyor. Adlî soruþturmanýn iddia makamýnda bulunan Christopher Clarke, "insani bakýmdan nekadarý elimizden geliyorsa, o kadar koþacaðýz hakikatin peþinde." Nasýl bir hakikat bu? "Ýnsanlarýn gördüðü hakikat deðil. Ýnsanlarýn olmasýný istediði hakikat de deðil. Olanca yalýnlýðý ile sadece hakikat." Dünyanýn dört bir yanýnda 2110 tanýðýn aranýp taranmasýndan ve bunlarýn neredeyse tümünün ifadesine baþvurulduktan sonra ortaya çýkacak olan hakikatten bahsediliyor. Bedeli de aðýr olabilir bu hakikat arayýþýnýn. Bütçeden müthiþ paralar ayrýlmýþ, high-tech salonlar kurulmuþ ve yaklaþýk iki yýl sürecek aðýr bir süreç izlenecekmiþ. "Kanlý Pazar'da ilk aðýzda ölen Jack Duddy adlý delikanlýnýn yeðenlerinden birinin açýlýþ günü belirttiði gibi, "kurbanlarýn aileleri, Ýrlanda'nýn Derry kenti halký ve bir de uluslararasý insan haklarý camiasý, Britanya hükûmetini bu soruþturmayý baþlatmaya zorladý." Soruþturma ile tam ayný tarihte, Britanya'dan Peter Pringle ve Philip Jacobson adlý iki gazetecinin bu konudaki derinlemesine araþtýrmalarýnýn sonuçlarýný ortaya koyduklarý bir kitap yayýmlandý. Ordunun gizli bir"katliam planý" uyguladýðýný kanýtlarýyla ileri süren kitabýn sadece adý bile hayli aydýnlatýcý: "Kanlý Pazar: Bunlar gerçek mermi, öyle deðil mi?" 28 yýl sonra yavaþ yavaþ aralanan bu kanlý ve karanlýk perdenin arkasýndakileri anlatmaya yarýn devam edeceðiz.

19 19 KAPALIAÇIK 5 Nisan 2000, Yeni Binyýl Dün, iktidar koalisyonunun bir zirvesi daha sonuçlandý. Týpký daha önceki yirmiki zirve gibi bunun da tarihî bir liderler zirvesi olduðu konusunda tüm gazeteler hemfikir. Hürriyet gazetesi, bu seferki tarihî zirveden iki karar çýktýðýný, bunlardan birinin "açýk karar", ötekininse "gizli karar" olduðunu belirttikten sonra, hem açýðýný, hem de kapalýsýný (gizlisini) bize açýkladý. Aslýnda, belli baþlý diðer bütün yayýn organlarýnda da açýklandýðý için pek gizlisi saklýsý kalmadýðýný düþünsek de, biz gene biz olalým, bu gizli kararý saklý tutalým ve açýk karara bakalým. Buna göre, 5 Nisan günü (yani bugün) yapýlacak olan tarihî oylamada milletvekillerinin "Anayasa deðiþikliði için attýklarý imzaya sahip çýkmasý saðlanacak"mýþ. Liderler, bunun için "her tedbiri alacaðýz" demiþler. (Hürriyet, 4 Nisan 2000, s. 25) TBMM'de yapýlacak gizli oylamada imzalara sahip çýkýlmasýnýn saðlanmasý için nasýl tedbir alýnacaðý konusunda rivayet muhtelif. Bu fevkalade karmaþýk oylama sürecini en iyi Yeni Binyýl anlatmýþ: Kýsaca, "gizli oy, açýk pul" ya da "ýskarta oy formülü" diye adlandýrýlan bu sistem, özetle þöyle iþliyor: - Oylamada kur'a usulüyle 5 milletvekili "tasnif komisyonu" olarak belirleniyor. Adý okunan milletvekili komisyon masasýna gelip bir zarf ile 3 renk pul alýyor. - Meclis matbaasýnda bastýrýlan ve mutlaka kalýn kartonlardan oluþan pullar kýrmýzý (red), beyaz (kabul) ve yeþil (çekimser/çekinser) renkte oluyor. - Gizli oylama olduðundan, kapalý kabine giren milletvekili, orada oyunu koyduðu zarfý, açýk sayým olduðundan dýþardaki baþkanlýk kürsüsü önündeki oy sepetine atýyor. Diðer iki pulu ise ister cebine koyuyor, isterse çöp sepetine (ýskartaya) atýyor. - Bu aþamada devreye giren "ýskarta formülü"ne göre, avucuna sakladýðý diðer iki pulu parti denetçilerine gösteriyor. (Milletvekilinin, kullanmadýðý pullarý avucunda kimden sakladýðýný maalesef anlayamadým, tarihi zirveden çýkan tarihi ve açýk kararda burasý

20 Rüzgara Karþý II- Ömer Madra 20 açýklanmamýþ çünkü.) - Son aþamada, ek bir tedbir daha var: Üç pulu alan milletvekili, a) Kabinde beyaz pul koymadan zarfý kapatýp çýktýðýnda boþ zarfý oy sepetine atabilir. b) Beyaz pulu saklayýp, diðer iki pulu parti yöneticilerine teslim edebilir. Bu gibi sakat durumlara karþý, beyaz oylarýn mutlaka yöneticilere alenen gösterilerek zarfa konmasý ve sandýða atýlmasý öngörülmekteymiþ. (Yeni Binyýl, 4 Nisan Salý) (Yukarýdaki a ve b þýklarýna, bir de beyaz pulun milletvekili tarafýndan "yutulmasý" ihtimaline de Sabah'ta Rauf Tamer dikkat çekiyor. Bu ihtimale karþý, oylamaya katýlan milletvekillerinin tek tek mide röntgenlerinin alýnmasý gibi bir tedbir de ayrýca düþünülmüþ müdür, orasýný bilemiyoruz, ama itiraf etmek gerekir ki, bu kadarý biraz fantezi olur.) Tarihî zirveden çýkan tarihî karar uyarýnca alýnacak bu tarihî tedbirler manzumesi Meclis'teki tarihî oylamada bitamam eksiksiz uygulanýrsa, Türkiye de dünya tarihinde "bir ilk'e daha imza atmýþ" ve böylelikle dünya siyaset literatürüne "gizliaçýk oylama" terimini kazandýrmýþ olacak. Ayrýca, istikrar da geri gelecek tabii. Bütün bu karmaþýk sistem içinde, oylarýn niçin kapalý kabinlerde kullanýldýðýný da anlamadým, ama ey kari, bu kadarýný da benim kapalý zihnime ver ve beni baðýþla.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı