Kategori: Glokom Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basýncý üzerine etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kategori: Glokom Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basýncý üzerine etkisi"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (3): ARAÞTIRMA Kategori: Glokom Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basýncý üzerine etkisi Mesut Erdurmuþ, Eser Paþa, Üzeyir Günenç, Zeynep Özbek, Nilüfer Koçak, Abdullah Karaca Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý, Ýzmir Özet Amaç: Pigmenter Glokom'da Nd:YAG lazer iridotominin Pigment Dispersiyon Sendromu üzerine etkilerini araþtýrmak. Gereç ve yöntem: Aralýk 2001-Mart 2003 tarihleri arasýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Glokom Birimi'nde izlenen ve göz içi basýnçlarý bir veya iki topikal antiglokomatöz ilaçla kontrol altýna alýnmýþ, Pigment Dispersiyon Sendromu olan Okuler Hipertansiyon veya Pigmenter Glokom tanýsý almýþ 4 hastanýn 8 gözü çalýþma kapsamýna alýndý. Hastalardan 1'i erkek 3'ü bayan idi. Tüm hastalara görme keskinliði, biyomikroskopi, aplanasyon tonometrisi, detaylý fundus muayenesi, Humprey beyaz-beyaz görme alaný ve gonyoskopi yapýldý. Trabeküler pigmentasyon dereceleri belirlendi ve Krukenberg spindle düzeyi evre 1' den 4'e kadar sýnýflandýrýldý. Hastalarýn randomize seçilmiþ 4 gözüne Nd:YAG lazer iridotomi yapýlmasý planlandý. Her hastanýn sadece bir gözüne Nd:YAG lazer iridotomi yapýlarak diðer göz ile sonuçlarýn karþýlaþtýrýlmasý hedeflendi. Hastalarýn 1, 2, 6 ve 12. aylarda kontrol muayeneleri yapýldý. Bulgular: Hastalarýn Krukenberg spindle ve trabeküler pigmentasyon düzeyleri 12 ay içinde giderek azalma eðilimi gösterdi. Lazer yapýlan gözlerin tümünde Krukenberg spindle düzeyi baþlangýçta grade 3-4 iken, lazer sonrasý 12. ayda sadece 1 gözde grade 4 idi ve diðer gözlerde grade1-2 düzeyinde idi. Hiçbir hastada görme alaný hasarýnda progresyon saptanmadý. Göz içi basýnçlarý arasýnda Nd:YAG lazer öncesi ve sonrasý bir fark bulunmadý. Sonuç: Pigmenter Glokom'da konkav olan iris arka yüzeyinin zonüllere sürtünmesi ile açýða çýkan pigmentler korneal endotel ve iridokorneal açý gibi ön segment yapýlarý üzerinde birikime yol açmakta ve Nd:YAG lazer iridotomi bu süreci yavaþlatabilmektedir. Anahtar kelimeler : Pigment Dispersiyon Sendromu, Nd:YAG lazer iridotomi Bu çalýþma 37.Ulusal Oftalmoloji Kongresi'nde (Ekim 2003-Ýstanbul) poster olarak sunulmuþtur. Yazýþma Adresi: Dr.Mesut Erdurmuþ Korutürk Mahallesi Kaktüs Sokak Aksoydan Sitesi B blok No:34 Kat:3 Daire:7 Balçova-Ýzmir Tel: The effect of Nd:yag laser iridotomy on pigment dispersion and intraocular pressure in pigment dispersion syndrome Abstract Objective: To evaluate the effect of Nd:YAG laser iridotomy on the extent of pigment dispersion and intraocular pressure in Pigment Dispersion Syndrome.

2 26 Nd:YAG lazer iridotominin etkisi Methods: The study was carried out between December March 2003 in the Department of Ophthalmology, Dokuz Eylül University, School of Medicine Ýzmir-Turkey. Eight eyes of four patients with Pigment Dispersion Syndrome diagnosed as having Ocular Hypertension or Pigmentary Glaucoma were included in the study. Three patients were female and one was male. All patients underwent routine ophthalmological examination including visual acuity, slit lamp examination, applanation tonometry, detailed fundus examination, Humprey automated perimetry and gonioscopy. Trabecular pigmentation was scored and Krukenberg spindle intensity was classified as grade1 to 4. One eye of each patient was selected randomly for Nd:YAG laser iridotomy and the other eye was evaluated as the control. All patients were controlled at 1,2,6 and 12th months. Results: Trabecular pigmentation and Krukenberg spindle intensity tended to decrease during 12 months. While the initial trabecular pigmentation and Krukenberg spindle intensity was grade 3-4; after 12 months only one eye was grade 4 and the others were about grade 1-2. None of the patients showed progression in visual field defect. Intraocular pressures did not significiantly differ before and after the treatment. Conclusion: In Pigment Dispersion Syndrome, the mechanism leading to the deposition of pigment in the anterior segment structures (corneal endothelium and iridocorneal angle) results from rubbing of the posterior iris surface against the zonules, due to a posterior bowing of the concave iris root. Nd: YAG laser iridotomy reduces the pigment deposition. Key words: Pigment Dispersion Syndrome, Nd:YAG laser iridotomy Pigment Dispersiyon Sendromu'nda (PDS) iridozonüler sürtünme, melanin granüllerinin iris pigment epitelinden aköz hümora salýnýmýna yol açar (1). Bu aköz dýþa akýmýný azaltabilir ve trabeküler aðda melanin granüllerinin birikmesi sonucu sekonder açýk açýlý glokoma (Pigmenter Glokom) neden olabilir. Pigmenter glokom (PG) iris pigment epitelinden pigment salýnýmý ve bunlarýn deðiþik ön segment yapýlarý üzerinde birikimi ile karakterize bir sekonder açýk açýlý glokom tipidir (2). Campbell, konkav arka iris yüzeyi ve zonül lifleri arasýndaki mekanik sürtünmenin iris pigment epitelinden pigment granülü salýnmasýndan sorumlu olduðunu belirtmiþtir(1). PDS'li gözlerde aközdeki melanin granüllerinin sayýca belirgin olarak arttýðý ve bu melanin dispersiyonunun artmýþ göz içi basýncý ve görme kaybý ile baðlantýlý olduðu gösterilmiþtir (3). PDS ve PG için bir tedavi seçeneði de ters pupiller bloðu ortadan kaldýrmak ve aköz hümore melanin salýnýmýný azaltmak için yapýlan lazer iridotomidir (4-5). Bu çalýþmanýn amacý PDS ve PG'li gözlerde lazer iridotomiyi takiben biriken melanin granüllerinin miktarýnýn azalýp azalmadýðýný araþtýrmak ve göz içi basýncý (GÝB) üzerine olan etkisini deðerlendirmektir. Bu çalýþmada PDS'lu 4 hastanýn 4 gözüne uygulanan Nd:YAG lazer iridotominin GÝB ve pigment salýnýmý üzerine olan etkileri izlendi. Gereç ve Yöntem Aralýk 2001-Mart 2003 tarihleri arasýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Glokom Birimi'nde PDS'ye baðlý Okuler Hipertansiyon veya Pigmenter Glokom tanýsý almýþ 1 erkek, 3 kadýn toplam 4 hastanýn randomize seçilmiþ 4 gözü çalýþma kapsamýna alýndý. Tüm hastalar PDS'ye baðlý retrokorneal Krukenberg spindle, belirgin trabeküler pigmentasyon ve derin ön kamara gibi klinik karakteristik klinik bulgularý göstermekteydi. Operasyon öncesi hasta karakteristikleri Tablo 1'de gösterilmiþir. Hiçbir hastanýn melanin dispersiyonuna neden olabilecek pseudoeksfoliasyon sendromu, diabetes mellitus, geçirilmiþ oküler travma, üveit hikayesi veya artmýþ intraoküler pigmentasyon (melanosis okuli, uveal melanositoma) gibi durumlarý içeren hikayesi yoktu. Bir hastada yaklaþýk diyoptri civarýnda olan ve toplam 3 hastada miyopi (-1.50 D ile D arasýnda deðiþen) mevcuttu. Diðer hasta ise emetroptu. Ayný hastalarýn diðer 4 gözü ise kontrol grubu olarak kabul edildi. Lazer tedavisi öncesi tüm hastalardan bilgilendirilmiþ onay alýndý. Tüm hastalarýn göz içi basýnçlarý bir veya iki antiglokomatöz ajanla kontrol altýna alýnmýþtý. Randomize olarak seçilen üç hastanýn sol gözüne ve bir hastanýn sað gözüne irisin üst nazal periferinden ters pupil bloðu düzeltmek ve pigment salýnýmýný durdurmak amacýyla Nd:YAG lazer (Carl Zeiss Visulass ) iridotomi uygulandý. Ýþlemden 1 saat önce hastalara %2 pilokarpin ve %1 aproklonidin damla uygulandý. Patent bir iridotomi için 4-5 mj enerji ile 3-8 arasý þut uygulandý ve iþlem tek seansta gerçekleþtirildi. Lazer uygulamasýný takiben bir hafta süreyle aproklonidin %1 damla günde iki kez bir damla ve topikal fluoromethalon %0.1 günde 4 defa bir damla uygulandý. Bu süre boyunca hastalar kullandýklarý antiglokomatöz ilaçlara devam ettiler. Nd:YAG lazer iridotomiyi takip eden ilk bir haftalýk periyotta hiçbir hastada GÝB yükselmesi tespit edilmedi. Daha sonra hastalar düzenli olarak 1, 2, 6 ve 12. aylarda kontrollere çaðrýldýlar. Kontroller sýrasýnda rutin göz muayenesi yanýsýra, Krukenberg spindle ve trabeküler pigmentasyon dereceleri, Humprey beyaz-beyaz görme alaný ve gonyoskopi yapýldý. Trabeküler pigmentasyon ve

3 Nd:YAG lazer iridotominin etkisi 27 Tablo 1. Hasta özellikleri. Yaþ Cinsiyet KS grade R: sað, L: sol GÝB (mmhg) Refraksiyon (D) C/D oraný Görme alaný (Humphrey) Hasta 1 58 Bayan Grade 3 R Grade 3 L 23/ / /0.4 Normal Hasta 2 26 Erkek Grade 4 R Grade 4 L 25/ / /0.4 Normal Hasta 3 52 Bayan Grade 4 R Grade 4 L 24/ X90 / X90 0.4/0.4 Nazal step Hasta 4 44 Bayan Grade 3 R Grade 3 L 24/26 Emetrop/Emetrop 0.5/0.4 Bjerrium skotomu KS: Krukenberg spindle, C/D oraný: Çukur/Disk oraný, D: Diyoptri, : Sað/Sol Krukenberg spindle dereceleri evre 1'den 4'e kadar sýnýflandýrýlarak deðerlendirildi. Göz içi basýncýný ölçmek için Goldman aplanasyon tonometrisi kullanýldý. Ayrýca 12. ayda yapýlan kontrol muayenesinde hastalara Vistech Kontrast Duyarlýlýk Testi ve Farnsworth Munsel 100-Hue Testi uygulandý. Bulgular Hastalarýn yaþlarý ortalamasý 45 (26-58) idi. Hastalarýn ortalama sferik ekivalan refraksiyonu -2.94±2.66 (0-7.00) idi. Hastalar görme keskinlikleri açýsýndan Snellen eþeli ile takip edildiler. Görme keskinliði tüm hastalarda 200/200 idi. Lazer iridotomi sonrasý 1, 2, 6 ve 12.aylarda görme keskinlikleri stabil seyretti ve 200/200 idi. Ancak tüm hastalar lazer iridotomi yapýlan tarafta subjektif olarak görme netliklerinde bir artýþ olduðunu ifade ettiler. Baþlangýç ortalama GÝB kontrol grubunda (ilaçsýz) 24.50±1.70 mmhg (23-27mmHg) ve Nd:YAG lazer iridotomi yapýlacak gözlerde (ilaçsýz) 24.75±0.96 mmhg (24-26) idi. Bir veya iki topikal antiglokomatöz tedavi ile baþlangýçtaki GÝB ortalamasý kontrol grubu gözlerde 16.25±3.40 mmhg (13-21) ve Nd:YAG lazer iridotomi yapýlacak gözlerde 17.00±3.80 mmhg (14-22) idi. Ortalama GÝB 1.ayda kontrol grubunda 17.75±1.89 mmhg (15-19) ve iridotomili gözlerde 19.50±3.40 mmhg (16-24) idi, 2.ayda kontrol grubunda 16.75±1.25 (15-18) ve iridotomili gözlerde 15.75±0.50 (15-16), 6.ayda kontrol grubunda 16.50±1.29 (12-18) ve iridotomili gözlerde 14.75±2.06 (12-17), 12.ayda kontrol grubunda 16.25±1.70 (14-18) ve iridotomili gözlerde 16.50±2.38 (13-18) idi. Bununla birlikte iridotomi yapýlan ve yapýlmayan gözler arasýndaki GÝB deðiþikliði belirgin bir farklýlýk göstermemekteydi. Göz içi basýncýnýn zamanla deðiþimi Þekil 1 ve Tablo 2'de özetlenmiþtir. Tüm hastalar lazer iridotomiden sonra da daha önce kullandýðý topikal antiglokomatöz tedaviye aynen devam etti. Nd:YAG lazer iridotomi sonrasý sadece birinci hastada ilk ayda iridotomi yapýlan gözde 24 mmhg'ya çýkan GÝB artýþý not edildi. Takiplerde bu artýþ normal düzeylere döndü. Bu geçici artýþ haricinde tüm hastalarda 1 yýllýk takip boyunca GÝB hem kontrol grubu gözlerde hem de iridotomili gözlerde normal sýnýrlarda (10-22 mmhg) seyretti. Baþlangýçta Krukenberg spindle skoru hem kontrol grubu gözlerde hem de iridotomili gözlerde 3.50±0.57 (3-4) idi. Takip periyodunda konrol grubu gözlerde bu skor sabit kaldý. Ýridotomili gözlerde 1.ayda ortalama Krukenberg spindle skoru yine 3.50±0.57 (3-4) iken; 2.ayda ortalama 3.25±0.50 (3-4), 6. ayda ortalama 2.50±0.57 (2-3) ve 12.ayda 1.75±0.57 (1-2) idi. Lazer iridotomi öncesi ortalama pigmentasyon derecesi 3,50±0,57 (3-4) iken, tedavi sonrasý 12.ayda ortalama 1.75±0.57 (1-2)'ye düþtü. Nd:YAG lazer iridotomi sonrasý takiplerde Krukenberg spindle derecelerinde 2, 6 ve 12. aylarda belirgin bir azalma saptandý. Lazer tedavisi uygulanmayan gözlerde ise trabeküler ve korneal endotel pigmentasyonunda deðiþiklik görülmediði saptandý. Krukenberg spindle düzeyinin iridotomi yapýlan ve yapýlmayan gözlerde zamanla deðiþimi Þekil 2'de gösterilmektedir. Baþlangýçta bir hastada nazal step ve bir hastada bjerrium skotomu tarzýnda görme alaný hasarý bulunmaktaydý. Diðer iki hastada görme alaný hasarý yoktu. Kontrol grubu gözlerde ve iridotomi yapýlacak gözlerde baþlangýçta ortalama 'mean deviasyon' sýrasýyla ±1.65 ( ) db ve ±3.383 ( ) db idi. Ortalama 'mean deviasyon' kontrol grubu ve iridotomili gözlerde 12.ayda sýrasýyla 3.73±2,36 ( ) db ve -4.36±2.95 (1, ) db idi. Bu açýdan

4 28 Nd:YAG lazer iridotominin etkisi Tablo 2. Göz içi basýncýnýn (mmhg) zamanla deðiþimi. YAG lazer öncesi GÝB Ýlaçsýz YAG lazer öncesi GÝB Ýlaçla * 1 ay GÝB 2 ay GÝB 6 ay GÝB 12 ay GÝB Hasta 1 (sol) 23/24 15/18 19/24 15/16 15/17 14/18 Hasta 2 (sað) 25/27 22/21 18/19 16/18 15/17 13/16 Hasta 3 (sol) 24/24 13/14 15/20 17/15 %0.005t) 18/12 17/17 Hasta 4 (sol) 24/26 16/14 18/16 17/16 16/15 18/18 *:Sað/Sol _ (altý çizili deðerler):lazer iridotomi yapýlan gözler. bakýldýðýnda 1 yýllýk takip periyodu sonunda hastalarýn görme alaný hasarlarýnda progresyon izlenmedi ve baþlangýçtaki görme alanlarý ile takip periyodundaki görme alanlarý arasýnda bir fark bulunmadý. Ayrýca 12.ayda uygulanan Vistech Kontrast Duyarlýlýk Testi sonuçlarý Þekil 3'de gösterilmiþtir. Nd:YAG lazer iridotomi yapýlan gözlerde 3 ve 6 uzaysal frekanslarda kontrast duyarlýlýk kontrol grubuna göre daha fazla bulunmuþtur. Kontrol grubu ve iridotomili gözlerde Farnsworth Munsel 100-Hue Testi toplam hata skorlarý ortalamasý sýrasý ile 53.66±58.44 ve 64.66± idi. Vistech Kontrast Duyarlýlýk Testi ve Farnsworth Munsel 100-Hue Testi açýsýndan kontrol grubu ve iridotomili gözler arasýnda anlamlý bir fark saptanmadý. Tartýþma Pigment Dispersiyon Sendromu sekonder açýk açýlý glokomun önemli bir nedenidir ve genellikle 3. ve 4. dekatta miyopik bireylerde görülür. Çalýþmamýza alýnan 4 hastadan 1'inde dejeneratif myopi olmak üzere toplam 3 hastada miyopi mevcuttu. PDS patogenezini anlamada ters pupiller blok mekanizmasý üzerinde geniþ bir fikir birliði vardýr (4,6,7). Ön kamaradan arka kamaraya olan basýnç gradienti irisin arkaya doðru bombeleþmesine neden olmakta ve ortaya çýkan iridozonuler temas nedeniyle melanin pigmenti salýnýmý meydana gelmektedir(8). Bu meknizma ultrason biomikroskopik çalýþmalarda da gösterilmiþtir (9-10). Küchle M ve arkadaþlarý; aköz melanin granüllerinin, trabeküler pigmentasyon ve Krukenberg spindle düzeylerinin kantitatif olarak azaldýðýný rapor etmiþlerdir (11). Çalýþmamýzda, göz içi basýnçlarý Nd:YAG lazer iridotomi sonrasý takip periyodunda stabil seyretti. Sadece bir hastada ilk ayda geçici bir GÝB artýþý izlenmesine raðmen 2, 6 ve 12.aylarda bu artýþ gözlenmedi. Bu geçici artýþ dýþýnda tüm hastalarda 2, 6 ve 12.aylarda GÝB normal sýnýrlardaydý. Gandolfi ve arkadaþlarý 21 PDS'li hastanýn randomize seçilen birer gözüne Nd:YAG lazer iridotomi uygulamasý sonrasý 2 yýllýk takip periyodu sonunda sadece 1 hastada (%4.7) GÝB artýþý tespit etmiþlerdir. Hastalarýn lazer iridotomi yapýlmayan diðer gözleri kontrol grubu olarak alýnmýþ ve tedavisiz býrakýlan bu gözlerin takip periyodunda 11'inde (%52.3) GÝB artýþý saptanmýþtýr(12). Hastalarýmýzda hem kontrol grubu gözlerde hem de iridotomi yapýlan gözlerde GÝB normal sýnýrlarda seyretti. Ancak hasta sayýmýzýn az olmasý nedeniyle bu konuda genel bir kanýya varmak mümkün gözükmemektedir. Nd:YAG lazer iridotomi uygulanmasýnýn PDS'de GÝB artýþ insidansýný azalttýðý, ancak PG'de ise GÝB üzerine belirgin bir etkisi olmadýðý bildirilmiþtir(11). Ayrýca Gandolfi'nin çalýþmasýnda lazer iridotominin baþarýsý yaþ ile ters orantýlý bulunmuþtur (12). Çalýþmamýzda 58 yaþýnda kadýn hastada saptadýðýmýz ilk aydaki GÝB artýþýný bu açýdan deðerlendirilebilinir. Trabeküler pigmentasyon ve Krukenberg spindle düzeylerinde kontrol grubunda bir deðiþiklik izlenmezken iridotomi yapýlan gözlerde ortalama 3.5 ±0.57'den (Grade 3-4) 1.75±0.57'ye (Grade 1-2) düþtü. Bu sonuçlar daha önce yapýlan çeþitli çalýþmalarla uygunluk arzetmektedir(5,15). Ayrýca hastalarýn görme keskinlikleri Snellen eþeli ile ayný düzeyde tespit edilmesine raðmen subjektif olarak lazer iridotomi yapýlan gözlerde daha net görme bildirildi. Nd:YAG laser iridotomi sonrasý iridozonuler temasýn ve dolayýsýyla pigment salýnýmýnýn azalmasý ile birlikte

5 Nd:YAG lazer iridotominin etkisi 29 Þekil 1. Kontrol grubu ve lazer iridotomili gözlerde zamanla GÝB deðiþimi. Þekil 2. Nd:YAG lazer iridotomili ve kontrol grubu gözlerde Krukenberg spindle skoru. Þekil 3. Kontrol grubu gözler ve iridotomili gözler arasýnda Vistech Kontrast Duyarlýlýk Testinin Karþýlaþtýrýlmasý.

6 30 Nd:YAG lazer iridotominin etkisi aközün süpürücü etkisi nedeniyle pigment düzeyinin azalmasý buna neden olabileceðini gibi görme netliðindeki deðiþimin santral korneal endotelyal pigmentasyon miktarýndaki azalma ile de açýklanabilir. PDS'li gözlerde ters pupiller bloðu ortadan kaldýrmak için lazer iridotomi terapötik bir yaklaþým olarak kabul görmüþtür. Nd:YAG lazer iridotominin PDS'li gözlerde ön segment konfigürasyonu üzerine etkisini araþtýran birkaç ultrason biyomikroskopik çalýþma bildirilmiþ ve iridotominin iris lens temasýný azalttýðý sonucuna varýlmýþtýr (3). Ýris uygulama sonrasý normal þekline dönmüþ (5); arka kamaranýn derinliði artmýþ (13) ve akomodasyonla iris konkavitesi korunmuþ (14); ve ekzersiz sonrasý iris konfigürasyonunun düz kaldýðý gösterilmiþtir (7). Daha da ötesi, periferik iriste bir travmatik defektin PDS ve PG'den koruduðu görülmüþtür (12,13,15). Çalýþmamýzýn en önemli eksikliði hasta sayýsýnýn sýnýrlý olmasýyla birlikte kanýmýzca takipte ultrason biyomikroskopi kullanma olanaðýna sahip olamamýz idi. Sonuç olarak, Pigment Dispersiyon Sendromu ve Pigmenter Glokom hastalarýnda periferik irise uygulanan Nd:YAG lazer iridotominin ön kamara yapýlarýndaki pigmentasyonu belirgin olarak azalttýðýný, görme keskinliðini göreceli olarak arttýrdýðýný, göz içi basýncýný deðiþtirmediðini ve görme alanýnda ise bir progresyon oluþturmadýðýný izledik. Ancak daha fazla sayýda hasta ile uzun dönem kontrollü çalýþmalar daha deðerli bilgiler vereceði kanýsýndayýz. Kaynaklar 1.Campbell DG. Pigmentary dispersion and glaucoma. A new theory. Arch Ophthalmol 1979;97: Alvarado JA, Murphy CG. Outflow obstruction in pigmentary and primary open angle glaucoma. Arch Ophthalmol 1992;101: Küchle M, Mardin CY, Nguyen NX, Martus P, Naumann GOH. Quantification of aqueous melanin granules in primary pigment dispersion syndrome. Am J Ophthalmol 1998;126: Karickhoff JR (1992) Pigmentary dispersion syndrome and pigmentary glaucoma: a new mechanism concept, a new treatment, and a new technique. Ophthalmic Surg Lasers 1992;23: Breingan PJ, Esaki K, Ishikawa H, Liebmann JM, Greenfield DS, Ritch R. Iridolenticular contact decreases following laser iridotomy for pigment dispersion syndrome. Arch Ophthalmol. 1999;117(3): Farrar SM, Shields MB. Current concepts in pigmentary glaucoma. Surv Ophthalmol 1993;37: Koch Jensen P, Nissen O, Kessing SV. Exercise and reversed pupillary block in pigmentary glaucoma. Am J Ophthalmol 1995;120: Kupfer C, Kuwabara T, Kaiser-Kupfer M. The histopathology of pigmentary dispersion syndrome with glaucoma. Am J Ophthalmol 1975;80: Kampik A, Green WR, Quigley HA, Pierce LH. Scanning and transmission electron microscopic studies of two cases of pigment dispersion syndrome. Am J Ophthalmol 1981;91: Potash SD, Tello C, Liebmann J, Ritch R. Ultrasound biomicroscopy in pigment dispersion syndrome. Ophthalmology 1994;101: Küchle M, Mardin CY, Nguyen NX, Martus P, Naumann GOH. Quantification of aqueous melanin granules in primary pigment dispersion syndrome. Am J Ophthalmol 1998;126: Gandolfi SA, Vecchi M. Effect of a YAG laser iridotomy on intraocular pressure in pigment dispersion syndrome. Ophthalmology 1996; 103: Lagrèze WDA, Mathieu M, Funk J. The role of YAG-laser iridotomy in pigment dispersion syndrome. German J Ophthalmol 1997;5: Pavlin CJ, Macken P, Trope GE, Harasiewicz K, Foster FS. Accomodation and iridotomy in the pigment dispersion syndrome. Ophthalmic Surg Lasers 1996; 27: Jampel HD. Lack of effect of peripheral laser iridotomy in pigment dispersion syndrome. Arch Ophthalmol 1993;111:1606

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ Correlation of Total Energy, Pulse Energy and Pulse

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Glokom Tedavisinde İrise Yönelik Lazer Uygulamaları

Glokom Tedavisinde İrise Yönelik Lazer Uygulamaları DOI: 10.4274/tjo.43.15010 Derleme / Review Glokom Tedavisinde İrise Yönelik Lazer Uygulamaları Laser Applications on Iris for Treatment of Glaucoma Ahmet Özkök, Nevbahar Tamçelik, Erdoğan Cicik, Didar

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14 Orijinal Makale Demir ve ark. Ön Kamara Derinliğinin Selektif Lazer Trabeküloplasti Sonrası Değişiminin Değerlendirilmesi The Evaluation

Detaylı

Pars Plana Vitrektomi Sonrasý Göz Ýçi Basýnç Artýþ Nedenlerimiz

Pars Plana Vitrektomi Sonrasý Göz Ýçi Basýnç Artýþ Nedenlerimiz Pars Plana Vitrektomi Sonrasý Göz Ýçi Basýnç Artýþ Nedenlerimiz Intraocular Pressure Rise Following Pars Plana Vitrectomy Eylem YAMAN PINARCI 1, Zerrin BAYRAKTAR 1, Ziya KAPRAN 2, Þükrü BAYRAKTAR 3, Zeynep

Detaylı

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Ret - Vit 2003; 11 : 273-279 273 Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Yusuf AKAR 1, K. Cemil APAYDÝN 2, Alper ÖZEL 1 ÖZET Amaç: Panretinal

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23 Orijinal Makale Demir ve ark. Pseudoeksfolyatif Sendromlu Olgularda Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Ön Kamara Derinliği Değişimi

Detaylı

Enzimatik kanalostomi* (Glokom Tedavisinde Enzim: Deneysel Tavþan Modeli)

Enzimatik kanalostomi* (Glokom Tedavisinde Enzim: Deneysel Tavþan Modeli) Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (3): 1-6 ARAÞTIRMA Enzimatik kanalostomi* (Glokom Tedavisinde Enzim: Deneysel Tavþan Modeli) Ahmet Demirok 1, Adnan Çinal 1, Serdar Uðraþ 2, Atilla Yazýcýoðlu 1, Gürkan

Detaylı

Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý

Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý Results of secondary intraocular lens implantation for aphakia Safiye Yýlmaz, safiyekucukbay@hotmail.com Aras Saklamaz,

Detaylı

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Glokom, Retina Ganglion Hücrelerinin bir dizi reaksiyon ile hasarlaşması veya ölmesi sonucu gelişen ilerleyici optik sinir hastalığıdır. Glokom bir optik nöropatidir

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

Diabetik Hastalarda Panretinal Fotokoagülasyon Tedavisinin Farklý Santral Görme Alaný Bölgelerine Etkisi *

Diabetik Hastalarda Panretinal Fotokoagülasyon Tedavisinin Farklý Santral Görme Alaný Bölgelerine Etkisi * Ret - Vit 2003; 11 : 243-249 243 Diabetik Hastalarda Panretinal Fotokoagülasyon Tedavisinin Farklý Santral Görme Alaný Bölgelerine Etkisi * K. Cemil APAYDIN 1, Yusuf AKAR 2, Mehmet METÝNSOY 3 ÖZET Amaç:

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Glokom Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Tarihçe Glokom terimi eski Yunanca da gri-mavi anlamına gelen (glaukos) kelimesinden türemiştir. Hipokrat, glokomu yaşlı insanlarda görülen ve pupillanın mavimsi bir

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM

Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Glokom, Retina Ganglion Hücrelerinin bir dizi reaksiyon ile hasarlaşması veya ölmesi sonucu gelişen ilerleyici optik sinir hastalığıdır. Glokom bir optik nöropatidir. Dünya

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Pars Plana Vitrectomy for Removal of Retained Lens Materials after Phacoemulsification Faruk KAYA 1,

Detaylı

Diyabet ve Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları*

Diyabet ve Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları* Diyabet ve Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları* Long-term Results of Intravitreal Triamcinolone Injection for Macular Edema

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu OLGU SUNUMU Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu Prof.Dr. Selim DOĞANAY, a Yrd.Doç.Dr. Penpegül FIRAT, a Uz.Dr. Cem ÇANKAYA, a Dr. Bekir KOÇ a a Göz Hastalıkları AD, İnönü

Detaylı

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Phacoemulsification Surgery in Patients with Cataract Formation

Detaylı

Yaþa baðlý maküla dejenerasyonunda geliþen koroid neovasküler membranlarýn verteporfin ile fotodinamik tedavisi

Yaþa baðlý maküla dejenerasyonunda geliþen koroid neovasküler membranlarýn verteporfin ile fotodinamik tedavisi Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 240-244 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Yaþa baðlý maküla dejenerasyonunda geliþen koroid neovasküler membranlarýn verteporfin ile fotodinamik tedavisi Ali Sakýn

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Fonksiyonel ve Yapısal Testlerin Karşılaştırılması

Primer Açık Açılı Glokom (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Fonksiyonel ve Yapısal Testlerin Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Primer Açık Açılı Glokom (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Fonksiyonel ve Yapısal Testlerin Karşılaştırılması Comparison of Functional and Structural

Detaylı

Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Gözlenen Erken Dönem Göz İçi Basıncı Artışı ve Risk Faktörleri

Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Gözlenen Erken Dönem Göz İçi Basıncı Artışı ve Risk Faktörleri DOI: 10.4274/tjo.69077 Özgün Araflt rma / Original Article Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Gözlenen Erken Dönem Göz İçi Basıncı Artışı ve Risk Faktörleri Early Intraocular Pressure Spikes Observed

Detaylı

Fotodinamik tedavide 18 aylýk sonuçlarýmýz

Fotodinamik tedavide 18 aylýk sonuçlarýmýz ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Fotodinamik tedavide 18 aylýk sonuçlarýmýz Photodynamic therapy: 18 months follow-up results Ayþe Öner, Asst. aoner@erciyes.edu.tr Abdullah Özkýrýþ, Assoc. aozkiris@erciyes.edu.tr

Detaylı

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 21 - ARAÞTIRMA 5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Mesut Garipardýç

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz 12 ARAÞTIRMA Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz Ufuk Þahin Týð Erzincan Devlet Hastanesi Göz Hastalýklarý Kliniði, Erzincan Özet Amaç: Travmalý gözlerde, erken dönemde, özellikle

Detaylı

Senil kataraktý olan hastalarda lens kalýnlýðý, ön kamara derinliði ve aksiyel uzunluk deðiþiklikleri

Senil kataraktý olan hastalarda lens kalýnlýðý, ön kamara derinliði ve aksiyel uzunluk deðiþiklikleri ARAÞTIRMA 49 Senil kataraktý olan hastalarda lens kalýnlýðý, ön kamara derinliði ve aksiyel uzunluk deðiþiklikleri Alime Güneþ, Levent Tök, Özlem Tök. Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Göz Hastalýklarý

Detaylı

Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Comparasion of Reliability and Effectiveness of the Foldable

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Ön Polar Katarakt Hastalarında Anizometropi ve Ambliyopi*

Ön Polar Katarakt Hastalarında Anizometropi ve Ambliyopi* Ön Polar Katarakt Hastalarında Anizometropi ve Ambliyopi* Anisometropia and Amblyopia in Patients with Anterior Polar Cataract Eyyüp KARAHAN 1, Aylin YAMAN 2, A.Tülin BERK 3 Klinik Çalışma Original Article

Detaylı

Ýskemik kalp hastalýðý olan hastalarda glokomatöz risk faktörleri

Ýskemik kalp hastalýðý olan hastalarda glokomatöz risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 96-100 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Ýskemik kalp hastalýðý olan hastalarda glokomatöz risk faktörleri Ahmet Ergin (*), Haksun Ebinç (**), Reyhan Güllü (*),

Detaylı

Diabetik Makula Ödeminde Ýntravitreal Triamsinolon Tedavisinin Santral Retina Duyarlýlýðýna Etkisi

Diabetik Makula Ödeminde Ýntravitreal Triamsinolon Tedavisinin Santral Retina Duyarlýlýðýna Etkisi Ret - Vit 2003; 11 : 265-272 265 Diabetik Makula Ödeminde Ýntravitreal Triamsinolon Tedavisinin Santral Retina Duyarlýlýðýna Etkisi Yavuz BARDAK 1, Arzu ÜZÜM 2, Seçil CILLI 3 ÖZET Amaç: Diabetik makula

Detaylı

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 96-102 Orijinal Makale Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Özlem

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Diyabetes mellituslu olgularda santral kornea kalýnlýðý ve retina sinir lifi kalýnlýðý

Diyabetes mellituslu olgularda santral kornea kalýnlýðý ve retina sinir lifi kalýnlýðý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 91-95 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Diyabetes mellituslu olgularda santral kornea kalýnlýðý ve retina sinir lifi kalýnlýðý Ahmet Ergin (*), Reyhan Güllü (*),

Detaylı

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi*

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* Ret - Vit 2003; 11 : 77-82 77 Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* F. Nilüfer YALÇINDAÐ 1, Figen BATIOÐLU 2, Ýlhan GÜNALP 3 ÖZET Her iki gözde

Detaylı

Trabekülektomi cerrahisinin uzun dönem sonuçları

Trabekülektomi cerrahisinin uzun dönem sonuçları JCEI / 2015; 6 (3): 263-268 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0530 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Trabekülektomi cerrahisinin uzun dönem sonuçları Long

Detaylı

Erodible Mask ve Axicon Sistemi Ýle Hipermetropik Laser in Situ Keratomileusis

Erodible Mask ve Axicon Sistemi Ýle Hipermetropik Laser in Situ Keratomileusis Erodible Mask ve Axicon Sistemi Ýle Hipermetropik Laser in Situ Keratomileusis HYPEROPIC LASIK USING ERODIBLE MASK AND AXICON SYSTEM Rengin YILDIRIM*, Nilüfer KÖYLÜOÐLU**, Kazým DEVRANOÐLU***, Þehirbay

Detaylı

Türk Toplumunda Farnsworth-Munsell 100 Hue Test Sonuçlarý

Türk Toplumunda Farnsworth-Munsell 100 Hue Test Sonuçlarý Türk Toplumunda Farnsworth-Munsell 100 Hue Test Sonuçlarý The Result of Farnsworth-Munsell 100 Hue Test in Turkish Population Abdullah KARACA 1, A. Osman SAATÇÝ 2, Canan KAYNAK 3 ÖZET SUMMARY Amaç: Bu

Detaylı

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Ret - Vit 2003; 11 : 259-264 259 Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Nazmiye EROL 1, Seyhan TOPBAÞ 2 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Diyabetli Olgularda Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Maküler Kalınlık ve Göz İçi Basıncına Etkileri

Diyabetli Olgularda Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Maküler Kalınlık ve Göz İçi Basıncına Etkileri DOI: 10.4274/tjo.55563 Özgün Araflt rma / Original Article Diyabetli Olgularda Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Maküler Kalınlık ve Göz İçi Basıncına Etkileri The Effects of Nd: YAG Laser

Detaylı

Tek Taraflı Eksfoliasyon Sendromlu Olguların İki Gözleri Arasındaki Korneal Biyomekanik Özelliklerin Karşılaştırılması

Tek Taraflı Eksfoliasyon Sendromlu Olguların İki Gözleri Arasındaki Korneal Biyomekanik Özelliklerin Karşılaştırılması DO I: 10.4274/tjo.42.17894 Özgün Araflt rma / Original Article Tek Taraflı Eksfoliasyon Sendromlu Olguların İki Gözleri Arasındaki Korneal Biyomekanik Özelliklerin Karşılaştırılması Comparison of Corneal

Detaylı

Psödoeksfoliasyon Sendromlu Gözlerin Heidelberg Retinal Tomografi İle Değerlendirilmesi

Psödoeksfoliasyon Sendromlu Gözlerin Heidelberg Retinal Tomografi İle Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309306 Psödoeksfoliasyon Sendromlu Gözlerin Heidelberg Retinal Tomografi İle Değerlendirilmesi Mehmet Özbaş 1, Süleyman Kuğu 2, İhsan Yılmaz 3, Gürkan Erdoğan

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

50 ARAÞTIRMA Ispartada meme kanserli hastalarda BRCA1 ve BRCA2 ekspresyonu Özden Çandýr*, Nermin Karahan*, Mahmut Bülbül**, Fahriye Kýlýnç*, Þirin Baþpýnar*, *Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

Weill-Marchesani Sendromlu Pupil Bloğu Gelişen Olguya Cionni Kapsül Germe Halkası ve Hidrofobik Akrilik Foldable Lens İmplantasyonu

Weill-Marchesani Sendromlu Pupil Bloğu Gelişen Olguya Cionni Kapsül Germe Halkası ve Hidrofobik Akrilik Foldable Lens İmplantasyonu Weill-Marchesani Sendromlu Pupil Bloğu Gelişen Olguya Cionni Kapsül Germe Halkası ve Hidrofobik Akrilik Foldable Lens İmplantasyonu Cionni Capsular Tension Ring And Hydrophobic Acrylic Foldable İntraocular

Detaylı

Bilateral akut iris depigmentasyonu: İki olgunun sunumu

Bilateral akut iris depigmentasyonu: İki olgunun sunumu doi:10.5222/terh.2016.085 Olgu Sunumu Bilateral akut iris depigmentasyonu: İki olgunun sunumu Bilateral acute depigmentation of iris: A report of two cases Mehmet Giray Ersöz 1, Beysim Doğan 2, Şenay Aşık

Detaylı

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 10-14 Orijinal Makale Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

İleri ve Dirençli Glokomda Transskleral Diyot Lazer Siklodestrüksiyon Etkin ve Güvenilir Bir Tedavi Yöntemi mi?*

İleri ve Dirençli Glokomda Transskleral Diyot Lazer Siklodestrüksiyon Etkin ve Güvenilir Bir Tedavi Yöntemi mi?* İleri ve Dirençli Glokomda Transskleral Diyot Lazer Siklodestrüksiyon Etkin ve Güvenilir Bir Tedavi Yöntemi mi?* Is Transscleral Diode Laser Cyclophotocoagulation an Effective and Safe Treatment Method

Detaylı

ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ

ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ Retina - Vitreus 2002; Özel Sayý : 15-19 15 ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ Pýnar ÇAKIR 1, Zeliha ÇÖLLÜOÐLU 1, Hikmet HASIRÝPÝ 2 ÖZET: Burada kronik böbrek yetmezliðine baðlý üremi,

Detaylı

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi DOI: 10.4274/tjo.10337 Özgün Araflt rma / Original Article Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi The Effect of Nd: YAG Laser

Detaylı

Akut Retina Pigment Epitelit

Akut Retina Pigment Epitelit 290 Akut Retina Pigment Epitelit (Krill Hastalýðý) Akut Retina Pigment Epitelit Özge GÜNGÖR, Ahmet ÞENGÜN, Sinan SARICAOÐLU, Ragýp GÜRSEL, Ahmet KARAKURT ÖZET: Sol gözünde 1 aydýr devam eden görme azlýðý

Detaylı

Retina ve Koroid Neovaskülarizasyonu Ýle Seyreden Radyasyon Retinopatisi *

Retina ve Koroid Neovaskülarizasyonu Ýle Seyreden Radyasyon Retinopatisi * Ret - Vit 2002; 10 : 283-287 283 Retina ve Koroid Neovaskülarizasyonu Ýle Seyreden Radyasyon Retinopatisi * Hakan F. ÖNER 1, Süleyman KAYNAK 2, Nilüfer KOÇAK 1, Tülin KAYNAK 3, Güray ÇINGIL 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü: Hızlandırılmış Proje Desteği Proje No: 13H3330001 Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Oya TEKELİ Proje Konusu: Glokomlu Hastalarda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

LENSE BAĞLI SEKONDER GLOKOMLAR

LENSE BAĞLI SEKONDER GLOKOMLAR LENSE BAĞLI SEKONDER GLOKOMLAR Doç.. Dr. Erdoğan Cicik Lense bağlı sekonder glokomları üç başlık k altında toplayabiliriz: I. Açık k açılıa glokomlar a)fakolitik glokom(lens protein glokomu) b)lens partikül

Detaylı

Açık Açılı Glokom Olgularında Latanoprostun Görme Keskinliği Maküla Kalınlığı ve Volümü Üzerine Kısa Dönem Etkileri

Açık Açılı Glokom Olgularında Latanoprostun Görme Keskinliği Maküla Kalınlığı ve Volümü Üzerine Kısa Dönem Etkileri Klinik Araştırma MN OFTALMOLOJİ Açık Açılı Glokom Olgularında Latanoprostun Görme Keskinliği Maküla Kalınlığı ve Volümü Üzerine Kısa Dönem Etkileri Cemal ÇAVDARLI*, Alper YARANGÜMELİ*, Handan AKIL**, Emine

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

Oküler Muayene ve Tanı Yöntemleri

Oküler Muayene ve Tanı Yöntemleri Esin Söğütlü Sarı GİRİŞ Oküler muayeneye öncelikle hastanın şikayeti sorularak başlanır. Tanıya yol gösterecek sistemik hastalıkların varlığı ayrıca sorgulanmalıdır. Oküler muayene de her ne kadar hastanın

Detaylı

Normal ve Glokomlu Olgularda Göz İçi Basınç Değişiminin Oküler Nabız Basıncı Üzerindeki Etkisi*

Normal ve Glokomlu Olgularda Göz İçi Basınç Değişiminin Oküler Nabız Basıncı Üzerindeki Etkisi* Normal ve Glokomlu Olgularda Göz İçi Basınç Değişiminin Oküler Nabız Basıncı Üzerindeki Etkisi* Affect of Intraocular Pressure Change on Ocular Pulse Amplitude in Normal and Glaucomatous Eyes Ebru CÖMERT

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Etkinliğinin Karşılaştırılması

Primer Açık Açılı Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Etkinliğinin Karşılaştırılması DOI: 10.4274/tjo.65872 Özgün Araflt rma / Original Article Primer Açık Açılı Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Etkinliğinin Karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir Erdem (**), Güngör Sobacý (**), Cengizhan Açýkel (***), A.Hakan Durukan (**), Suat Karagül (**)

Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir Erdem (**), Güngör Sobacý (**), Cengizhan Açýkel (***), A.Hakan Durukan (**), Suat Karagül (**) Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 94-100 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati geliþimine etki eden risk faktörlerinin deðerlendirilmesi: çok merkezli çalýþma (Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler

Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler 228 Intraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Oküler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler Mehmet Yasin TEKE, Sadi

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli Hastalarda Kistik Maküla Ödemi Geliþimine Etkisi

Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli Hastalarda Kistik Maküla Ödemi Geliþimine Etkisi Ret - Vit 2003; 11 : 107-119 107 Ekstrakapsüler veya Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Ekstraksiyonu Yöntemlerinin Diyabetli Hastalarda Kistik Maküla Ödemi Geliþimine Etkisi Berna DOÐAN 1, Mehmet Numan ALP

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Alt Ekstremite Deformite Analizi (II) Oblik Plan ve Translasyon Deformiteleri

Alt Ekstremite Deformite Analizi (II) Oblik Plan ve Translasyon Deformiteleri Alt Ekstremite Deformite Analizi (II) Oblik Plan ve Translasyon Deformiteleri Mehmet Çakmak*, Korhan Özkan** Bu derginin bir önceki sayýsýnda yayýnlanan, alt ekstremite deformite analizi makalesine kaldýðýmýz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

LASEK Sonrası Steroide Bağlı Göz İçi Basıncı Artışı*

LASEK Sonrası Steroide Bağlı Göz İçi Basıncı Artışı* LASEK Sonrası Steroide Bağlı Göz İçi Basıncı Artışı* Steroid-Induced Intraocular Pressure Elevation After LASEK Nurullah ÇAĞIL 1, Hasan Basri ÇAKMAK 1, Pınar Kutucu ÖZALP 2, Şaban ŞİMŞEK 3 Klinik Çalışma

Detaylı

Penetran Keratoplasti Sonrası Görülen Dirençli Glokomda Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Etkinliği Uzun Dönem Sonuçları: 10 Yıllık Deneyim*

Penetran Keratoplasti Sonrası Görülen Dirençli Glokomda Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Etkinliği Uzun Dönem Sonuçları: 10 Yıllık Deneyim* Penetran Keratoplasti Sonrası Görülen Dirençli Glokomda Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Etkinliği Uzun Dönem Sonuçları: 10 Yıllık Deneyim* Long Term Results of Cyclodiode Photocoagulation for Refractory

Detaylı

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2 ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 013; 14(1) : 11-15 Araþtýrma PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ 1 1 Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER,

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Oküler Hipertansiyon Tanısı ile Takip Edilen Olguların Klinik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Glokom Gelişen Olgularda Tedaviye Rağmen Progresyonu Etkileyen Risk Faktörlerinin

Detaylı

Glokomda Ön Segment Görüntüleme Yöntemleri

Glokomda Ön Segment Görüntüleme Yöntemleri GUNCEL KONU/QUEST EDITORIALS Glokomda Ön Segment Görüntüleme Yöntemleri Anterior Segment Imaging Techniques in Glaucoma M. Sinan SARICAOĞLU 1, E. Esra KARACA 2 ÖZ Glokom olgularında ön segmentin ve ön

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/tjo.47450 Özgün Araflt rma / Original Article Oküler Hipertansiyon Tanılı Hastalarda Santral Kornea Kalınlığı ile Retina Sinir Lifi Tabakasi Kalınlığı ve Ganglion Hücre Kompleksinin Karşılaştırılması

Detaylı

Ön Kamara Açısının Spektral Optik Koherens Tomografi ve Scheimpflug-Placido Kombine Sistemi ile Değerlendirilmesi

Ön Kamara Açısının Spektral Optik Koherens Tomografi ve Scheimpflug-Placido Kombine Sistemi ile Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Ön Kamara Açısının Spektral Optik Koherens Tomografi ve Scheimpflug-Placido Kombine Sistemi ile Değerlendirilmesi Assessment of Anterior Chamber Angle Using Spectral Optical

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/tjo.41.84803 Özgün Araflt rma / Original Article Fakoemülsifikasyon ve Katlanabilir Göz içi Lensi mplantasyonu Sonras Ön Segment Konfigürasyon De iflikliklerinin Ultrason Biyomikroskopi ile

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması Comparison of the Effect of Topical Loteprednol Etabonate

Detaylı

Hedef GİB Nedir? Nasıl Belirlenmelidir? Dr.Hanife Tuba AKÇAM Mart 2011

Hedef GİB Nedir? Nasıl Belirlenmelidir? Dr.Hanife Tuba AKÇAM Mart 2011 Hedef GİB Nedir? Nasıl Belirlenmelidir? Dr.Hanife Tuba AKÇAM Mart 2011 GLOKOM Tedavi edilebilir körlük nedeni Glokom tedavisinde amaç hastanın hayat kalitesinin arttırılması ya da sürdürülmesidir Glokom

Detaylı

0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi

0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 107-113 Orijinal Makale 0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi T. Hakan Doðan 1,

Detaylı

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar Van Tıp Dergisi: 7 (1): 32-36, 2000 Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58. Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58. Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58 T A D ARAŞTIRMA Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız Adil Kılıç, Çağatay Çağlar, Adnan Çınal, Tekin Yaşar, Ahmet

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı