T.C. Resmî Gazete. 15 Haziran 1989 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. 15 Haziran 1989 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararname"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Haziran 1989 PERŞEMBE Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/ Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı ve 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 7/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. MADDE Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26'ncı maddesinin (b) fıkrasının 4 ve 5'inci bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : "(4). Profesörlüğe başvuran adayların bilimsel niteliklerinin profesörlüğe yükseltilmek için bu maddenin (a) fıkrasının 2'nci bendinde öngörülen şartlara uygun olup olmadığını tesbit etmek üzere, Üniversitelerarası Kurul tarafından üç yıl süre ile görev yapmak üzere beş profesörden oluşan bir Değerlendirme Komisyonu kurulur. Bu Komisyon, gerek gördüğü sayıda geçici veya belirli süreler için alt çalışma grupları kurabilir ve çalışma usullerini tesbit eder. Değerlendirme Komisyonu'nda her hangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde, boşalan üyenin süresini tamamlamak üzere aynı usulle yenisi seçilir. Süreleri sona eren üyelerin Komisyon'a yeniden seçilmeleri mümkündür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : (5). Yükseköğretim Kurulu, başvurulan ilgili üniversitelere bildirir. Rektör, aday rın nitelikleri hakkında, her bir adayın kendisinin bildireceği üç profesörden, ayrı ayrı ya. görüş alır. Adayların yayınları Rektör tarafından Değerlendirme Komisyonu'na gönderilir. Rektör, bu Komisyon'un yaptığı değerlendirmenin sonucunu, üç profesörden alınan görüşle birlikte Üniversite Yönetim Kurulu'na sunar. Rektör, Yönetim Kurulu'ndan aldığı görüşü inceleyerek, atama hakkındaki önerisini, Değerlendirme Komisyonu'nun raporu ve profesörlerin yazılı görüşleri ile birlikte Yükseköğretim Kurulu'na sunar." MADDE Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 40' ıncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili yönetim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından, istekte 1 lunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-ögretim yılı için görevlendirilebilirler. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir dışında bulunan üniversitelerde bu şekilde görevlendirilenler, kendi maaş, yan ödeme ve tazminatlarını aldıkları gibi, gittikleri üniversitede de kadrolarıyla il li özlük haklarını aynen alırlar. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak atama adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğtim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğret üyelerine öncelik verilir. MADDE Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 2'nci maddesi'ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir : "Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu kararı ancak bu kurumun en az iki fakülteden oluşması ve fen ve edebiyat alanları ile ilgili eğitim programlarının bulunması, eğitim ve araştırma düzeyinin en az o ilde, o ilde üniversite yo en yakın ilde bulunan Devlet üniversitelerindeki eğitim ve araştırma düzeyinde olması şartı "üniversite" adı verilebilir." MADDE Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 3'üncu maddesinin son i rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : "Yükseköğretim Genel Kurulu, belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sor kurulacak yükseköğretim kurumu hakkında kararını verir ve bu kararını bilgi için Milli f tim Bakanlığı'na sunar." MADDE Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 13'üncü maddesi aşağı ki şekilde değiştirilmiştir. EK MADDE 13. Vakıf Üniversitesi veya yükseköğretim kurumunun kapatılması ve başka bir vakıf üniversitesi veya yükseköğretim kurumu ile birleştirilmesi veya vakıf ünivertesi veya yükseköğretim kurumunun adının değiştirilmesi; üniversite veya yükseköğretim kurumlarını kuran vakıfların yetkili yönetim organları ile mütevelli heyetlerinin ortak onay üzerine, Yükseköğretim Kurulu karan ile olur. Yürtüme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Vakıf üniversiteleri veya yükseköğretim kurumlarının birleştirilmelerine veya adlarının değiştirilmesine karar verilmesi halinde, birleştirilen veya adı değiştirilen vakıf üniversiteleri ya yükseköğretim kurumlarının her türlü mal varlıkları yeni kurumun mal varlığına intikal er. MADDE 6. Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. T ÖZAL Başbakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı A. BOZER Devlet Bak. ve Başbakan Yrd İ. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı A AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı K. İNAN G. TANER Devlet Bakanı Devlet Bakanı M YAZAR İ. İ. ÖZARSLAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı İ. AŞKIN M. O. SUNGURLU Devlet Bakanı Adalet Bakanı A M YILMAZ E. PAKDEMİRLİ Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakam H. ŞIVGIN Sağlık Bakam C ÇİÇEK Devlet Bakanı S. SERT Devlet Bakanı E. KONUKMAN Milli Savunma Bakanı V A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı C. TUNCER Ulaştırma Bakanı L KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı F KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ı. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N K. ZEYBEK Kültür Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. AKÜZÜM Tunzm Bakanı Karar Sayısı : 89/13935 Milletlerarası Andlaşma 31 Ocak 1989 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında, Belçika Krallığı Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Mali Yardım Yapılmasına Dair Anlaşma"nın, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 3/3/1989 tarihli ve EİBD-II-1076 sayılı yazısı erine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/3/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı K. OKSAY Devlet Bakanı Y. B ÖZAL Devlet Bakanı M TOPAÇ Adalet Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı E. PAKDEMİRLİ Ulaştırma Bakanı F. KURT A TENEKECİ Devlet Bakanı A KAHVECİ Devlet Bakam E. VURALHAN Milli Savunma Bakanı H. C. GÜZEL Milli Eğitim Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. K İNAN Devlet Bakanı M. YAZAR Devlet Bakanı M. KALEMLİ İçişleri Bakanı İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bak. H. H DOĞAN İ. AYKUT Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Çalışma ve Sos. Güv. Bak. M. T. TİTİZ Turizm Bakanı A. BOZER Devlet Bakanı C ÇİÇEK Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı N. KİTAPÇI Sağlık Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı M. T. TİTİZ Kültür Bakanı V Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında, Belçika Krallığı Hükümeti Tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Mali Yardım Yapılmasına Dair Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Belçika Krallığı Hükümeti; Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının (bundan böyle "Teşkilat" diye anılacaktır) üyesi olduklarını dikkate alarak, Türkiye'nin Kalkınma Planının uygulanmasına yardım etmek için kamusal ve özel dış kaynakların tam bir desteğini sağlamayı mümkün kılacak araç ve yöntemlerin en kısa zamanda bir konsorsiyum kurmak suretiyle araştırılmasına ilişkin Teşkilat Konseyi'nin 11 Temmuz 1962 tarihli Karar Tasarısını gözönünde bulundurarak; Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Programının uygulanmasının kolaylaştırılmasına yönelik olarak 31 Temmuz 1962 tarihinde kurulan bir Konsorsiyumu gözönünde bulundurarak; 10 Kasım 1967 tarihli ve 75 sayılı Kraliyet Kararnamesi ve 10 Ağustos 1981 tarihli kanunla değiştirilmiş bulunan 3 Haziran 1964 tarihli Yasanın Belçika Krallığı Maliye Bakanı'nın ve Ticari Dış ilişkilerle görevli Bakanı'nın, yabancı Devletlere ikrazda bulunmak üzere yetkili kılındığını gözönünde bulundurarak; Bu anlaşma ile öngörülen mali yardımın, teşkilat bünyesinde yürütülen işbirliği çabaları çerçevesinde Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Planı'nın yürürlüğe konmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlandığını arzu ederek; Bu malı yardımın Türkiye ile Belçika arasında geleneksel ticari İlişkilerinin devamına ve gelişmesine yardımcı olmasını arzu ederek; Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : MADDE 1 : ödemeler : 1. Belçika Krallığı Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, ikraz şeklinde iki yüz milyon Belçika Franklık bir mali yardım yapacaktır. 2. Bu mali yardım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin emrine, Belçika Milli Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına açılacak faizsiz bir hesaba Belçika Frangı olarak yapılacak bir ödeme şeklinde gerçekleşecektir. 3. Bu ödeme, işbu Anlaşmanın 8. maddesinde belirtilen yürürlük koşullarının gerçekleşmesinden hemen sonra yapılacaktır. MADDE 2 : Faizler : 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşma hükümleri gereğince verilmiş olan ikrazın ödenmesi gereken bakiyesi üzerinden yılda % 2 oranında faiz ödeyecektir. 2. Faizler, işbu Anlaşmanın 1. maddesinin 2. paragrafında işaret olunan ödeme tarihinden 10 yıl sonra işlemeye ve hesaplanmaya başlayacak ve Brüksel'de Belçika Frangı olarak Belçika Devletinin veznedarı sıfatıyla hareket eden Belçika Milli Bankası'na ödenecektir. 3. Bu faizler, vadelerinin bitiminde ve ilki 31 Aralık 1999 tarihinde olmak üzere, her yılın 31 Aralığında ödenecektir. MADDE 3 : Geri ödemeler : 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşma hükümlerine göre verilen bu ikrazı, Belçika Krallığı Hükümetine, her biri on milyon ( ) Belçika Franklık yirmi taksitte geri Ödeyecektir. 2. Bu geri ödemeler, Brüksel'de, Belçika Devletinin Veznedarı sıfatıyla hareket eden Belçika Milli Bankası'na yıllık olarak ve ilki 31 Aralık 1999 tarihinde olmak üzere, her yıl 31 Aralık'ta yapılacaktır. MADDE 4 : ikrazın Tahsisi : işbu Anlaşma gereğince sağlanan mali yardım Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nce Ekonomik Kalkınma Planı çerçevesinde ihtiyaç duyulan ve Belçika'dan temin edilecek olan ekipmanların ve bu ekipmanların teminine ilişkin hizmetlerin finansmanında kullanılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 15 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yardımı tercihan, Kalkınma Planı'na göre öncelik taşıyan veya uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliği halinde gerçekleştirilen belirli bir projeye ait olsun veya olmasın, teçhizat mallarının ve hizmetlerinin satınalınmasında kullanacaktır. İşbu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin teknik koşullar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında mektup değişimi ile ortaklaşa saptanacaktır. MADDE 5 : Taşıma : Bu Anlaşma çerçevesinde ithali sözkonusu olan malların taşınması yalnızca Türk ve Belçika taşıma şirketleri tarafından ve eşit oranlarda yapılacaktır. MADDE 6: Bu anlaşma uyarınca yapılacak olan anapara ve faiz ödemeleri; benzer ödemelerin Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Belçika Krallığı'nda mevcut yasa veya tüzük hükümleri uyarınca tabi tutuldukları mevcut ve gelecekte konulacak her türlü vergi ve resimden muaf olacaklardır. MADDE 7: Hükümetlerinin Ajanları sıfatıyla hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Belçika Milli Bankası, işbu Anlaşma hükümlerinin icrası için gerekli teknik önlemleri birlikte alacaklardır. MADDE 8: İşbu Anlaşma hükümleri, Anlaşma'nın uygulanması için gerekli formalitelerin her iki tarafın kendi milli mevzuatına göre yerine getirilmiş olduğunu gösteren nota değişimiyle saptanacak" bir tarihte yürürlüğe girecektir. Bu hususları teyiden aşağıda imzaları bulunan Yetkili Temsilciler, işbu Anlaşma'yı imzalamışlardır. Ankara'da 31 Ocak 1989 tarihinde Fransızca iki nüsha halinde yapılmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA BELÇİKA KRALLIĞI HÜKÜMETi ADINA EK I : Ali BOZER Devlet Bakanı Robert URBAIN Dış Ticaret Bakanı Ankara, Ocak 1989 Sayın Bakan, Belçika Krallığı Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugün imzalanan anlaşmada yer alan hükümlerin uygulanması amacıyla aşağıdaki teknik yöntemlerin kabulünü size önermekten şeref duyarım : "1. Anlaşmanın 1. maddesi uyarınca Türkiye'ye sağlanan iki yüz milyon Belçika Frangı bundan sonra Belçika Frangı Toplamı olarak anılacaktır) nın tümü yalnızca; anlaşmanın imza tarihinden sonra aktedilmiş sözleşmeler uyarınca sağlanan ve ithal müsaadeleri T.C. Merkez Bankası tarafından bu tarihten sonra verilmiş olan Belçika menşeli teçhizat ve bu teçhizatlara ilişkin hizmetler karşılığı olarak Belçika'da faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Belçika Frangı tutan nın bir veya birden fazla projeye tahsis edilmesi halinde, projelerinin seçimi ve kredinin seçilen projeye tahsisinde uygulanacak yöntem konularında iki ülke yetkilileri önceden görüşme yapacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, krediden Belçika Frangı olarak yapılacak ödemeler için bunların mesnedi fatura veya mukavelelerin kopyalarını, Belçika Dışişleri, Dış Ticaret ve Kalkınma için İşbirliği Bakanlığına iletecektir. Bu fatura veya mukavelelerin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir : a) İthal müsaadesi verilmesinin gerekli olduğu hallerde ithal müsaadesinin veriliş tarihi, b) Verilen hizmetin cinsi, c) Teslim edilen malların cinsi ve bu malların gümrük-tarife pozisyonları, d) Malların Belçika Menşei. Belçika Dışişleri-Dış Ticaret ve Kalkınma için İşbirliği Bakanlığı, sözkonusu mukaveleler için krediden yapılacak ödemelerin kredi anlaşmasına ve bu mektup hükümlerine uygunluğunu belirlemek amacıyla hertürlü ilave bilgiyi Türk Hükümetinden talep edebilir. 3. Bu anlaşma hükümlerinin uygulanması için gerekli bulunan teknik önlemler, ye dinci maddeye uygun olarak, Belçika Milli Bankasının girişimi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bu banka tarafından müştereken alınacaktır. Bu teknik önlemler alındıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yukarıda sözü edilen mukavelelerde öngörülen-ödemeler için krediden ödeme yapılması amacıyla Belçika Milli Bankasına gayrıkabilirücu ödeme emirleri gönderebilir. Bu ödeme emirlerinin yerine getirilmesi Belçika Dışişleri-Dış Ticaret ve Kalkınma için İşbirliği Bakanlığının kesin onayına bağlı olacaktır. 4. Kredi, bir mali ve ticari mukavele çerçevesinde bütünü veya bir bölümü itibariyle peşinat ödemesi olarak kullanılabilir. Peşinat ödemesinin yapıldığı Belçika firması ise işi tamamlayamayarak peşinatı iade etme durumuna düşebilir. Bu nedenle Belçika firması bir Belçika Bankasının "geri ödeme garantisini" sunmak zorundadır. Bu takdirde Türk Hükümeti, söz konusu garantinin ticari mukavelede yer alması hususuna dikkat edecek ve sözkonusu garantinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına Belçika Milli Bankasında açılacak olan hesaba yapılacak bir ödemeyle gerçekleşmesini gözetecektir." Bu hükümler konusundaki mutabakatınızı bana teyit ederseniz size minnettar kalacağım En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Sayın Bakan. Robert URBAIN Dış Ticaret Bakanı EK II : Ankara, 31 Ocak 1989 Sayın Bakanı, İçeriği aşağıda yer alan 31 Ocak 1989 tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekten şeref duyarım: "Belçika Krallığı Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugün imzalanan anlaşmada yer alan hükümlerin uygulanması amacıyla aşağıdaki teknik yöntemlerin kabulünü size önermekten şeref duyarım : 1. Anlaşmanın 1. maddesi uyarınca Türkiye'ye sağlanan iki yüz milyon Belçika Frangı (bundan sonra Belçika Frangı Toplamı olarak anılacaktır) nın tümü yalnızca; anlaşmanın imza tarihinden sonra aktedilmiş sözleşmeler uyarınca sağlanan ve ithal müsaadeleri T.C. Merkez Bankası tarafından bu tarihten sonra verilmiş olan Belçika menşeli teçhizat ve bu teçhizatlara ilişkin hizmetler karşılığı olarak Belçika'da faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 15 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Belçika Frangı tutarının bir veya birden fazla projeye tahsis edilmesi halinde, projelerin seçimi ve kredinin seçilen projeye tahsisinde uygulanacak yöntem konularında iki ülke yetkilileri önceden görüşme yapacaklardır. 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Krediden Belçika Frangı olarak yapılacak ödemeler için bunların mesnedi fatura veya mukavelelerin kopyalarını, Belçika Dışişleri, Dış Ticaret ve Kalkınma için İşbirliği Bakanlığına iletecektir. Bu fatura veya mukavelelerin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir: a) İthal müsaadesi verilmesinin gerekli olduğu hallerde ithal müsaadesinin veriliş tarihi, b) Verilen hizmetin cinsi, c) Teslim edilen malların cinsi ve bu maltların gümrük-tarife pozisyonları, d) Malların Belçika Menşei. Belçika Dışişleri-Dış Ticaret ve Kalkınma için İşbirliği Bakanlığı, sözkonusu mukaveleler için krediden yapılacak ödemelerin kredi anlaşmasına ve bu mektup hükümlerine uygunluğunu belirlemek amacıyla hertürlü ilave bilgiyi Türk Hükümetinden talep edebilir. 3. Bu anlaşma hükümlerinin uygulanması için gerekli bulunan teknik önlemler, yedinci maddeye uygun olarak, Belçika Milli Bankasının girişimi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bu banka tarafından müştereken alınacaktır. Bu teknik önlemler alındıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yukarıda sözü edilen mukavelelerde öngörülen ödemeler için krediden ödeme yapılması amacıyla Belçika Milli Bankasına gayrıkabilirücu ödeme emirleri gönderebilir. Bu ödeme emirlerinin yerine getirilmesi Belçika Dışişleri-Dış Ticaret ve Kalkınma için İşbirliği Bakanlığının kesin onayına bağlı olacaktır. 4. Kredi, bir mali ve ticari mukavele çerçevesinde bütünü veya bir bölümü itibariyle peşinat ödemesi olarak kullanılabilir. Peşinat ödemesinin yapıldığı Belçika firması ise işi tamamlayamayarak peşinatı iade etme durumuna düşebilir. Bu nedenle Belçika firması bir Belçika- Bankasının "geri ödeme garantisini" sunmak zorundadır. Bu takdirde Türk Hükümeti, sözkonusu garantinin ticari mukavelede yer alması hususuna dikkat edecek ve sözkonusu garantinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına Belçika Milli Bankasında açılacak olan hesaba yapılacak bir ödemeyle gerçekleşmesini gözetecektir." Yukarıda aynen alınmış olan hükümler konusundaki mutabakatımı size teyit etmekten onur duyarım. En derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Sayın Bakan. EK. III: Sayın Bakan, Ali BOZER Devlet Bakanı Ankara, 31 Ocak 1989 Belçika Krallığı Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti hükümetine sağlanan mali yardıma ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında bugün imzalanan Anlaşmanın 8. maddesi uyarınca sözkonusu anlaşmanın uygulanabilir hale gelmesi için Belçika mevzuatı açısından yerine getirilmesi gerekli formalitelerin tamamlandığını bildirmekten şeref duyuyorum. Dolayısıyla sözkonusu anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihini bugün olarak tespit etmeyi öneriyorum. En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Sayın Bakan. Robert URBAIN Dış Ticaret Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : EK. IV Ankara, 31 Ocak 1989 Sayın Bakan, Belçika Krallığı Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti hükümetine sağlanan mali yardıma ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında bugün imzalanan Anlaşmanın 8. maddesi uyarınca sözkonusu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Belçika mevzuatı açısından yerine getirilmesi gerekli formalitelerin tamamlandığını bildiren bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekten şeref duyuyorum. Bu vesileyle ben de size sözkonusu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Türk mevzuatı açısından yerine getirilmesi gerekli formalitelerin tamamlandığını bildirmekten şeref duyuyorum. Sonuç olarak sözkonusu anlaşmanın 31 Ocak 1989 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi hususundaki teklifinize kesin mutabakatımı bildiriyorum. En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Sayın Bakan. Ali BOZER Devlet Bakanı ACCORD ENTRE LE GOUVTRl^EMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF A L'CÎTROI D'UNE AIDE FINANCIERE PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE Le Gouvernement de la Republique de Turquie et le Gouvernement du Royaume de Belgique, Considérant qu'ils sont membres de l'organisation de Coopération et de Développement Economique (appelée ci-dessous 1' "Organisation") ; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 15 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Considérant que le 11 juillet 1962 l'organisation a adopté une Résolution concernant la recherche des moyens et des méthodes permettant d'assurer au mieux un apport adéquat de ressources extérieures tant publiques que privées pour contribuer à la mise en oeuvre du Plan de Développement de la Turquie, notamment par la création d'un Consortium ; Considérant la constitution en date du y\ juillet 1962 d'un Consortium destiné à faciliter Inapplication du Programme de Développement Economique de la Turquie ; Considérant que la loi du 3 juin 1964, modifiée par l'arrêté royal n 75 du 10 novembre 1967, par la loi du 10 août 1981 et par l'arrêté royal n 526 du 31 mars 1987, autorise en Belgique le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions à consentir des prêts à*des Etats étrangers ; Désirant que l'aide financière prévue dans le présent Accord soit fournie dans le cadre de l'effort commun de coopération entrepris BOUS l'égide de l'organisation, en vue de faciliter la mise en oeuvre du Plan de Développement Economique de la Turquie ; Désirant que cette aide financière contribue au maintien et à l'expansion du courant traditionnel des échanges entre la Turquie et la Belgique ; Sont convenus de ce qui suit : Paiement ARTICLE 1 1 Le Gouvernement du Royaume de Belgique accordera au Gouvernement de la République de Turquie une aide financière de deux cents millions de francs belges sous forme de prêt. Yürütme ve İdare Bölömö Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : Cette aide financière sera mise à la disposition du Gouvernement de la République de Turquie par un versement en francs belges à un compte de la Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, non productif d'intérêts, ouvert auprès de la Banque Nationale de Belgique. 3«Ce versement sera effectué, dès que possible, après l'accomplissement des formalités d'entrée en vigueur prévues à l'article 8 du présent Accord. ARTICLE 2 Intérêts 1. Le Gouvernement de la République de Turquie versera un intérêt au taux de 2% l'an sur le solde du prêt accordé aux termes du présent Accord. 2. Les intérêts commenceront à courir et seront calculés dix ans après la date où le versement visé au paragraphe 2 de l'article 1er du présent Accord sera effectué et seront payables en francs belges convertibles à, Bruxelles, auprès de la Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de Caissier de 1'Etat-belge. 3. Ces intérêts seront payés annuellement, à terme échu le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre ARTICLE 3 Remboursements 1. Le Gouvernement de la République de Turquie remboursera au Gouvernement du Royaume de Belgique le prêt Bccordé aux termes du présent Accord en vingt versements de dix millions de francs belges chacun. 2. Ces remboursements seront effectués en francs belges convertibles, a Bruxelles, auprès de la Banque Nationale de Belgique, agissant en qualité de Caissier de Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 15 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 l'etat belge ; ils auront lieu annuellement le 51 décembre de chaque année, et pour la première fois 1 le J1 décembre ARTICLE 4 Affectation du prêt L'aide financière consentie au titre du présent Accord sera utilisée intégralement et exclusivement par le Gouvernement de la République de Turquie à l'achat de biens d'équipement belges ou au paiement de services belges -liés à la livraison de ces biens, entrant dans le cadre du Plan de Développement économique de la République de Turquie. Le Gouvernement de la République de.turquie accordera sa préférence à l'utilisation de cette aide pour l'achat de biens d'équipement et de services, rentrant ou pon dans le cadre d'un projet déterminé, mais considéré comme prioritaire dans l'exécution du PlBn de Développement ou réalisé en collaboration avec des institutions financières internationales. Les modalités techniques en vue de l'application Les modalités techniques en vue de l'application des dispositions du présent Article seront fixées de des dispositions du présent Article seront fixées de commun accord, par un échange de lettres à intervenir commun accord par un échange de lettres intervenir entre le Gouvernement de la République de Turquie et entre le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement du Royaume de Belgique. le Gouvernement du Royaume de Belgique. A R T I C L E 5 Les marchandises achetées dans le cadre du présent Accord seront transportées en égale répartition et ce uniquement entre les lignes nationales de la République de Turquie et du Royaume de Dolgiquc. ARTICLE 6 Les paiements effectués conformément au présent Accord seront, tant pour le règlement du principal que pour le règlement des intérêts, nets de tous impôts ou Yürütme ve İdare BöIümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : 2019 taxes généralement quelconques, présents ou futurs, dont de tels paiements pourraient être passibles en vertu de dispositions légales ou réglementaires généralement quelconques, respectivement de la République de Turquie et du Royaume de Belgique. ARTICLE 7 La Banque Nationale de Belgique et la Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, agissant en qualité d'agents de leurs Gouvernements respectifs, prendront de commun accord les mesures techniques nécessaires à l'exécution des dispositions du présent Accord. ARTICLE 8 Les dispositions du présent Accord entreront en vigueur à une date à fixer par un échange de notes constatant l'accomplissement des formalités requises par la législation nationale de chaque partie contractante pour l'exécution de l'accord. lin foi de quoi, loa Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leur signature au bas du présent Accord. Fuit à Ankara, lu 31 Janvier 1989 française, en deux exemplaires originaux. en longue Pour le Gouvernement de la République de Turquie : Pour le Gouvernement Royaume de Belgique : du Ali BOZER Ministre d'etat Robert URBAIN Ministre du Commeroe, extérieur Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 5 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 NÏÏEXE I Anknra, le 31 Janvier 1989 lonsieur le Ministre, En vue de l'application des dispositions de i 'Accord conclu ce jour entre le Gouvernement du Royaume îe Belgique et le Gouvernement de la République de 'urquie, j'ai l'honneur de vous proposer l'adoption des "Odalités techniques suivantes : 1 La somme de deux cents millions de francs belges "ise à la disposition de la Turquie en application de l'article 1 de l'accord (appelée ci-après la somme en francs ielges) sera intégralement et exclusivement utilisée au paieront en feveur de personnes et de firmes exerçant leur activité en Belgique, de biens d'équipement belges ou de prestations de services y afférentes, fournis en exécution de contrats conclus après la date de signature de l'accord mentionné cilessus, et pour lesquels la licence d'importation a été délivrée par la TUrkiye Cumhuriyet Mcrkez Bankasi après cette date. Au cas ou la somme en francs belges serait consacrée ï un ou plusieurs projets, des consultations préalables auront lieu entre les deux pays sur le choix des projets et sur les «odalités pratiques d'affectation du crédit au projet choisi. La Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, agissant au iom du Gouvernement turc, communiquera au Ministère belge ies Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la : oopération au Développement la copie des factures ou des -ontrats en vertu desquels les paiements en francs evront être effectués. belges Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : Ces fnctures ou contrats devront mentionner les renseignements suivants : a) la date de délivrance de la licence d'importation dans le cas où ce document est nécessaire ; b) la nature des prestations livrées ; c) la nature des marchandises livrée;, ainsi ^,ae leurs numéros de positions douanières se référant au tarif douanier turc d) l'origine beiße des marchnndises. Le Ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement pourra demander au Gouvernement turc tout renseignement supplémentaire pour lui permettre de vérifier si les paiements à effectuer au titre des contrats en cause sont conformes aux dispositions de l'accord et de la présente lettre. 3. Conformément à l'article 7 de l'accord, les mesures techniques nécessaires à l'exécution des dispositions de celui-ci seront prises, à l'initiative de la Banque Nationale de Belgique, d'un commun accord entre celle-ci et la Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi. Dès que ces mesures techniques auront été prises, la Türkiye Cumhuriyet Merkez B3nkasi pourra envoyer à la Banque Nationale de Belgique den ordres de paiement irrévocables visant à l'utilisation de la somme en francs belges au titre des paiements prévus par les contrats mentionnés ci-dessus. L'exécution de cej, ordres de paiement sera subordonnée à l'approbation formelle du Ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de-la Coopération BU Développement. ti. Si la somme en francs belges devait être utilisée, en tout ou en partie, dans le cadre du contrat commercial et financier, à titre d'acompte, moyennant garantie bancaire Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 15 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 de restitution, le Gouvernement turc veillera à ce que le contrat commercial stipule que la réalisation, pour quelque raison que ce soit, de ladite garantie de restitution se concrétise par un versement au crédit du compte ouvert au nom de la Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi auprès de la Banque Nationale de Belgique. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ces dispositions. Je vous prie d * agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération. Robert URBAIN Ministre du Commerce extérieur ANNEXE II Ankara, le 31 janvier 19B9 Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 31 janvier 1989 dont la teneur est la suivante : "En vue de l'application des dispositions de 1 "Accord conclu ce jour entre le Gotivernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de D a République de Turquie, j* ai l'honneur de vous proposer l'adoption des modalités techniques suivantes : 1. La somme de deux cents millions de francs belges mise à la disposition de la Turquie en application de l'article 1 de l'accord (ax>pelée ci-après la somme en francs belges) sera intégralement et exclusivement utilisée au paiement en faveur de personnes et de firmes exerçant activité en Belgique, de biens d'équipement leur belges ou de prestations de services y afférentes, fournis en exécution de contrats conclus après la date de signature de l'accord mentionné ci-dessus, et pour lesquels la licence d'importation a été délivrée par la Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi après cette date. Yürütmeve İdare Bölümü Sayfa : İS

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : Au cas où la somme en francs belges serait consacrée à un ou plusieurs projets, des consultations préalables auront lieu entre les deux pays sur le choix des projets et sur les modalités pratiques d'affectation du crédit au projet choisi. 2 «L a Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, agissant au nom du Gouvernement turc, communiquera au Ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de le Coopération su Développement la copie des factures ou des contrats en vertu desquels les paiements en francs belges devront être effectués. Ces factures ou contrats devront mentionner les renseignements suivants a) la date de délivrance de la licence d'importation dans la cas où ce document est nécessaire ; b) la nature des prestations livrées ; c) la nature des marchandises livrées ainsi que leurs numéros de positions douanières se référant au tarif douanier turc ; d) l'origine belge des marchandises. Le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement pourra demander au Gouvernement turc tout renseignement supplémentaire pour lui permettre de vérifier si les paiements à effectuer au titre des contrats en cause sont conformes aux dispositions de l'accord et de la présente lettre. 3. Conformément à l'article 7 de l'accord, les mesures techniques nécessaires à l'exécution des dispositions de celui-ci seront prises, à l'initiative de la Banque Nationale de Belgique, d'un commun accord entre celle-ci et la Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 15 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 la Dès que ces mesures techniques auront été prises, Tlirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi pourra envoyer à la Banque Nationale de Belgique des ordres de paiement irrévocables visant à l'utilisation de la somme en francs belges au titre des paiements prévus par les contrats mentionnés ci-dessus. L'exécution de ces ordres de paiement sera subordonnée à 1 1 approbation lonuelle du Ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au 4* S i i a Développement. somme en francs belges devait être utilisée en tout ou en partie, dans le cadre du contrat commercial et financier, à titre d'jjcomple, moyennant garantie bancaire de restitution, le Gouvernement turc veillera à ce que le contrat commercial stipule que la réalisation, pour quelque raison que ce soit, de ladite garantie de restitution se concrétise par un versement au crédit du compte ouvert nu nom de ln Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi auprès de la Banque M.stiorinle de Belgique. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ces dispositions". J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur les dispositions reproduites oi-deosus. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération. ANNEXE III Ali BOZER Ministre d'etat de la République de Turquie Ankara, le 31 janvier 1989 Monsieur le Ministre, Conformément à l'article 8 de l'accord signé ce jour entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie relatif Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : à l'octroi d'une aide financière par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République de Turquie, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les formalités requises par la législation belge pour l'exécution de l'accord sont accomplies. En conséquence, je vous propose de fixer l'entrée en vigueur dutiit Accord à la d-3i<; de ce jour. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération. Robert URBAIN Ministre du Commerce extérieur ANNEXE IV Monsieur le Ministre, Ankara, le 31 janvier 1989 J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour par laquelle vous voulez bien m'indiquer que, conformément à l'article 8 de l'accord conclu ce jour à Ankara entre le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement du Royaume de Belgique, les formalités requises par la législation belge pour l'exécution de cet Accord ont été accomplies. A cette occasion, j ai l'honneur de porter à votre connaissance que les formalités prévues a cet égard par la législation turque ont également été accomplies. Par conséquent, je vous fais part de mon plein accord sur votre proposition en vue de fixer l'entrée en vigueur de l'accord susmentionné à la date du 31 janvier Je vous prie d'ogrcer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération. Ali BOZEK Ministre d'etat Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 15 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 89/14133 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılması hakkındaki T.C. Merkez Bankası Meclisinin 27/4/1989 tarihli ve 5643/15242 sayılı Kararının yürürlüğe konulması; Yüksek Plânlama Kurulu'nun 1/5/1989 tarihli ve 25 sayılı raporu üzerine, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun değişik 40'ncı maddesinin II numaralı paragrafının (a), (b) bendlerine ve 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/5/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbaka n Kenan EVREN Cumhurbaşkanı G. TANER K. İNAN G TANER C. ÇİÇEK Devlet Bak. ve Başbaka n Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı I. ÇELEBİ M. YAZAR İ. ÖZARSLA N S. SERT Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı E. KONUKMA N İ. AŞKIN M. O SUNGURL U İ. S. GİRAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı A AKSU A. M. YILMAZ E. PAKDEMİRL İ A. AKYOL İçişler i Bakanı Dışişler i Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı C. ALTINKAY A H ŞIVGIN C. TUNCER Bayındırlı k ve İskân Bakanı Sağlık Bakam Ulaştırma Bakanı L. KAYALAR t AYKUT Ş. YÜRÜR Tarım Orman ve Köyişler i Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenli k Bakanı Sanayi ve Ticare t Bakanı F KURT N. K. ZEYBEK İ. AKÜZÜM Enerj i ve Tabi i Kaynakla r Bakam Kültür Bakanı Turizm Bakanı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde I 88/12944 Sayılı Kararın 3 üncü maddesi c fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği kanuni karşılık oranları ile diğer rasyoları eksik tesis eden bankalara tahakkuk ettirdiği cezai faizler," Madde 2 88/12944 Sayılı Kararın 3 üncü maddesine aşağıdaki g fıkrası ilave edilmiştir. g fıkrası ilave edil- "g) Değişken faizli mevduat uygulamasına ilişkin tebliğlerde Fon'a aktarılması öngörülen faiz tutarı," Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZET E 15 Haziran 1989 Sayı : Madde 3 88/12944 Sayılı Karara aşağıdaki maddeler eklenmiştir. Ek Madde 1 Kamuya ait yarım kalmış tesisleri tamamlanmak üzere satın alan teşvik belgesi almış yatırımcılardan; A - Tesisin bedelini peşin ödeyenlere fiilen Ödedikleri tutar, B - Tesisin bedelini taksitle ödeyecek olanlara, a) Satış sözleşmesinde yer alan satış bedelinin sözleşmede belirtilen faiz oranı veya böyle bir faizin belirlenmemiş olması halinde, sözleşme tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası orta vadeli ihracat garantili yatırım kredileri reeskont faiz oranı ve taksitlendirme vadesi gözönünde bulundurularak hesaplanacak sözleşme tarihindeki değeri, b) Veya teşvik belgesi süresi içinde ödenen her taksit tutarı, üzerinden, ibraz edecekleri harcama belgeleri karşılığında destekleme primi ödenir. Ek Madde 2 Ek Madde 1 'e göre ödenecek primler ve ilgili mevzuat çerçevesinde bu yatırımlara teşvik belgelerine istinaden ödenecek diğer kaynak kullanımım destekleme primleri yatırımcıya, gelecek dönemde yapacağı prim ödenmesine esas harcamalarının finansmanında Türkiye Kalkınma Bankası'nca kontrollü olarak kullandırılır. Yürürlük Madde 4 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Dışişleri Bakanlığından : Atama Kararı Karar Sayısı : 89/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Bakanlık Birinci Hukuk Müşaviri görevini yürütmek üzere Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Devletler Hukuku Profesörü Dr. Hüseyin PAZARCI'nın 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun değişik 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilmesi uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Dışişleri Bakanı yürütür 13 Haziran 1989 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI T. ÖZAL A. M. YILMAZ Başbaka n Dışişleri Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 15 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 Yönetmelikler İçişleri Bakanlığından : İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun çalışma usûl ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun çalışma usül ve esaslarına, teftiş, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve eğitim işlerine ilişkin hükümleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 12/9/1985 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün 78 inci maddesine göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; "Bakanlık", İçişleri Bakanlığını, "Bakan", İçişleri Bakanını, "Teftiş Kurulu", İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunu, "Başkanlık", İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığını, "Başkan", İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanını, "Müfettiş", Mülkiye Başmüfettişi, Mülkiye Müfettişini, "Tüzük", İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünü, ifade eder. İKİNCİ KISIM TEFTİŞE İLİŞKİN ÇALIŞMA USULLERİ VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM TEFTİŞİN KAPSAMI Teftişin Kuruluş ve Birimler Yönünden Kapsamı Madde 5 Teftiş edilecek kuruluş ve birimler şunlardır; A - Bakanlık Merkez Teşkilatında; a) Ana hizmet birimleri; 1) İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 2) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 3) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 4) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 5) Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : b) Danışma ve denetim birimleri; 1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 3) Hukuk Müşavirliği, 4) Bakanlık Müşavirleri, 5) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. c) Yardımcı birimler; 1) Personel Genel Müdürlüğü, 2) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 4) Özel Kalem Müdürlüğü. d) Bakanlık bağlı kuruluşları; 1) Emniyet Genel Müdürlüğü, 2) Jandarma Genel Komutanlığının mülki görevleri, 3) Sahil Güvenlik Komutanlığının idari görevleri. B - Bakanlık Taşra Teşkilatında; a) İllerde; 1) Valilik, 2) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, 3) Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 4) Sivil Savunma Müdürlüğü. 5) Emniyet Müdürlüğü, 6) İl Jandarma Alay Komutanlığının mülki görevleri, 7) İl Merkez Jandarma Bölük Komutanlığının mülki görevleri, 8) Sahil Güvenlik Komutanlığının idari görevleri. b) İlçelerde; 1) Kaymakamlık, 2) Yazı İşleri Müdürlüğü, 3) Nüfus Müdürlüğü, 4) Sivil Savunma Müdürlüğü veya memurluğu, 5) Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Amirliği veya Komiserliği, 6) İlçe Jandarma Bölük Komutanlığının mülki görevleri, 7) Sahil Güvenlik Komutanlığının idari görevleri. c) Mahalli İdarelerde; 1) İl ve ilçe özel idare müdürlükleri, il özel idarelerine bağlı işletmeler, il özel idarelerinin kurdukları veya katıldıktan birlikler, 2) Büyükşehir Belediyeleri, il, ilçe ve kasaba belediyeleri, belediyelere bağlı işletmeler, özel kanunla kurulmuş işletme ve idareler, belediyelerin kurdukları veya katıldıkları birlikler, 3) Köyler ve bunların kurdukları birlikler. Ancak, kasaba belediyeleri, köyler ve bunların kendi aralarında kurdukları birlikler Bakanın yazılı emri olmadıkça müfettişlerce teftiş edilmezler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

23 15 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Müfettişler, teftişle görevlendirildikleri idari bölümün sınırları içindeki teftişe tabi bütün kuruluş ve birimlerin teftişini yapmakla yükümlüdürler. Teftişin Konu Yönünden Kapsamı Madde 6 Teftiş konuları, Tüzüğün 5 inci maddesinde sayılan kuruluş ve birimlere, bunların amir, memur ve görevlilerine mevzuat hükümleriyle verilen görev ve yetkilerle ilgili iş ve işlemlerdir. Teftişin Süre Yönünden Kapsamı Madde 7 Teftişler; a) Akçalı birimlerde, önceki teftişin bitiminden içinde bulunulan mali yılın başına kadar, b) Diğer birimlerde, önceki teftişin bittiği tarihten yeni teftişin sonuna kadar, c) Yeni kurulan birimlerde, kuruluş tarihinden başlamak üzere yukarıdaki fıkralarda belirtilen tarihlere kadar, geçen süreleri kapsar. Uzun süreden beri teftiş edilmemiş birimlerin teftişinde, teftişin süre bakımından kapsamı verilen emirde belirtilir. Teftiş sırasında suç tesbit edildiği takdirde bu sürelere bağlı kalınmaz. Teftiş Süreleri İKİNCİ BÖLÜM TEFTİŞE İLİŞKİN ÇALIŞMA ESASLARI Madde 8 Müfettişlikte geçen fiili hizmetleri; a) 3 yıla kadar olan müfettişler 6 ay, b) 4-6 yıl olan müfettişler 5 ay, c) 7-12 yıl olan müfettişler 4 ay, d) 12 yıldan fazla olan müfettişler 3 ay, süreyle çalışma merkezleri dışındaki illerin teftişlerinde çalıştırılabilirler. Ancak verilmiş olan teftiş programının bitirilmesi asıldır. İl ve İlçe Merkezleri Dışındaki Kuruluş ve Birimlerin Teftişi Madde 9 İllerin ve birden fazla müfettiş görevlendirildiği takdirde ilçelerin merkezleri dışındaki kuruluş ve birimlerin, 7 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarında gösterilen müfettişler tarafından teftişi asıldır. Teftişin Uygulaması Madde 10 Başkanlıkça, kurulun iş yükü, teftişe tabi kuruluş ve birimlerle, görevli müfettiş sayısı dikkate alınarak Tüzüğün 23 üncü maddesine göre düzenlenecek yıllık çalışma programında, teftişlerde genel teftiş, özel teftiş ve özel denetim usullerinden hangilerinin uygulanacağı belirtilir. Müfettişler, teftiş ve denetimlerinde çalışmalarının etkili, verimli ve eğitici olmasını gözetirler. Gerekli gördükleri takdirde, teftiş ettikleri kuruluş ve birimlere günlük faaliyet içinde uygulama yaptırarak hizmetlerin niteliğini belirleyip, görevlileri değerlendirebilirler. Akçalı Birimlerde Tahsilat İşlerinin Teftişi Madde 11 Müfettişler, tahsilat iş ve işlemlerinin teftişinde teftiş edilen kuruluş ve lirim dışından yeter sayıda memurun görevlendirilmesini vali ve kaymakamlardan isteyebilirler. Vali ve kaymakamlarca daha önce tahsilat işleri denetlettirilmişse, müfettişler bu denetimlerin usulüne uygun ve sıhhatli olup olmadığını, sonuçlarının doğruluğunu araştırıp, durunu lâyihalarında belirtirler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1989 Sayı : Grup Teftişlerinin Düzenlenmesi Madde 12 Tüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkanlıkça hazırlanacak olan yıllık genel teftiş programlarında illerin coğrafi konumu, iklim şartları ve kurulun iş yükü gözönünde bulundurulur. Bu esaslar çerçevesinde genel teftişlerin zamanlaması yapılır, gerekirse değiştirilir. Yıllık genel teftiş programları bir başkan ve yeteri kadar müfettişten oluşan teftiş gruplarınca uygulanır. Grup başkanının herhangi bir nedenle ayrılması halinde başkanlık görevini grubun kıdemli müfettişi yapar. Bu durum gruba yeni bir başkan görevlendirilmesine engel değildir. Gruplara Görev Verilmesi Madde 13 Gruptaki müfettişlerin hangi il ve ilçeleri, gerektiğinde de hangi kuruluş ve birimleri teftiş edecekleri Başkanlıkça belirtilir. Zorunluluk olmadıkça grup başkanlarına ilçe teftişi verilmez. Gerekli görülen ilçelerin teftişi için birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu takdirde hangi müfettişlerin hangi kuruluş ve birimleri teftiş edeceği verilen emirde belirtilmemişse, kıdemli müfettişin düzenleyeceği programa göre işlem yapılır. il Merkezlerindeki Kuruluş ve Birimlerin Teftişi Madde 14 il merkezlerinde, il özel idareleri hesap ve işlemlerinin, valilerin genel ve özel idareye ilişkin iş ve yürütümlerinin grup başkanı tarafından teftiş edilmesi asıldır. Grup başkanı, gerekli görülen hallerde, bu teftişleri Başkanlığın onayı alındıktan sonra grupta görevli müfettişlerle birlikte yapabilir. il merkezlerindeki birimlerin teftiş programı, grupta görevli müfettişlerin il merkezîne intikal etmesinden önce grup başkanı tarafından düzenlenerek ilgili müfettişlere duyurulur ve Başkanlığa bildirilir. İl merkezi teftiş programlarının düzenlenmesinde teftişin bütün müfettişlerce aynı anda bitirilmesi, iş yükünün müfettişler arasında eşit ve adil dağıtılması gözetilir. Grup başkanı zorunlu hallerde il merkez teftiş programında değişiklik yapabilir. Teftiş Çalışmalarının Müfettişlerce Değerlendirilmesi Madde 15 Tüzüğün 25 inci maddesi uyarınca, birinci il teftiş programını bitiren müfettişler teftiş çalışmalarına en çok 15 gün süreyle ara verebilirler. Bu durumda çalışma merkezlerinde göreve başlayan müfettişler, teftiş çalışmalarının genel gidişi, karşılaşılan sorunlar ve uygulamada birliği gerektiren hususlarla ilin özel önem taşıyan sosyal, ekonomik, kültürel ve asayiş konularını kapsayan bir değerlendirme raporu düzenlerler. Birinci il teftişine ait değerlendirme raporunu söz konusu 15 günlük süre içinde düzenleyen müfettişler, ikinci il teftişi sonunda yalnızca bu il'e ait değerlendirme raporunu düzenleyip Başkanlığa verirler. Birinci il teftişi sonunda ara vermeden ikinci il teftişine başlayan müfettişler, teftiş programının bitiminde her iki il için de ayrı değerlendirme raporu düzenleyip Başkanlığa iletirler. İlçelerin Teftiş Süresi Madde 16 İlçelerdeki teftiş süreleri Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğine ekli ilçe sınıflarına göre belirlenir. Azami teftiş süreleri altıncı ve beşinci sınıf ilçelerde 15, dördüncü ve üçüncü sınıf ilçelerde 25, ikinci ve birinci sınıf ilçelerde 35 iş günüdür. Bu sürelerin yetmeyeceği anlaşılırsa durum gerekçesi ve teftişin bitirileceği tahmini sürede belirtilmek suretiyle yazılı olarak Başkanlığa ve grup başkanlığına bildirilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

25 5 Haziran 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Grup Başkanının Görev ve Yetkileri Madde 17 Grup başkanı grubun temsilcisidir. Bu sıfatla müfettişlerle sürekli şekilde ilişki kurar, gerektiğinde toplantılar yaparak çalışmayı düzenler. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin uygulanmasında birliği sağlamaya çalışır. Çalışmaların süresinde bitirilmesini gerçekleştirecek tedbirleri alır. Grup çalışmaları hakkında Başkanlığa bilgi verir. Özel Teftişin Niteliği ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL TEFTİŞ VE ÖZEL DENETİM Madde 18 Özel teftişler, Tüzüğün 38 inci maddesinde öngörülen esaslar içinde, Tüzüğün 5 inci maddesinde sayılan kuruluş ve birimlerde; a) Mevzuatla belirlenen görevlerin usulüne uygun olarak ve zamanında yerine getirilip getirilmediğini, b) Hizmet ve görevlerin yerine getirilmesinde kullanılan metodların, çalışma yerleriyle yerleşim düzenlerinin, hizmet ve görevin niteliğine ve iş akımına uygun, ekonomik, hizmetlerin etkinliğini sağlamaya, verimliliği gerçekleştirmeye yeterli olup olmadığını, c) Bakanlık emir ve genelgelerinin uygulanıp uygulanmadığını, d) Yıllık genel teftişlerde tesbit edilen aksaklıklarla, eleştirilen ve tavsiyeye değer görülen konularda yapılan işlemleri, e) Kuruluşların amaçlarına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını, belirlemek amacıyla yapılır. Bu teftişlerde görevlilerin bilgi ve yetenekleriyle çalışmaları değerlendirilir, Özel Teftişe Tabi İllerin, Kuruluş ve Birimlerin Tesbiti Madde 19 O yılın özel teftiş programı, Bakanın emriyle veya Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, valilerin istemi yahut yıllık genel teftiş sonuçlarının denetlenmesi amacıyla Başkanın önerisi üzerine Bakanın onayıyla belirlenir. Yıl içinde Tüzüğün 23 ve 38 inci maddelerindeki esaslar içinde programda değişiklik yapılabilir. Özel Teftişin Uygulanması Madde 20 Müfettişler, özel teftişlerini görev emrinde belirtilen usul, süre ve kapsam içinde yaparlar. Teftiş edilen amir, memur ve görevlileri değerlendirmeye esas olmak üzere, kuruluş ve birimin geçmiş iş ve işlemlerini teftiş etmekle birlikte teftiş anındaki hizmet ve icraatı da kontrol edebilirler. Gerekli gördükleri takdirde hizmet ve görevlilerle ilgili olarak uygulama yaptırabilirler. Kuruluş ve birimlerin özel teftişe tabi tutulan iş ve işlemleri genel teftişlerde teftiş edilmezler. Özel Teftiş Rapor ve Lâyihaları Madde 21 Özel teftiş rapor ve lâyihalarının kısa, açık ve anlaşılır şekilde yazılmasına özen gösterilir. Sonuç bölümünde özel teftişin genel değerlendirilmesi yapılır. Tesbit edilen orunlar belirtilir, bunların çözüm yollarına ilişkin tavsiyelere yer verilir. Müfettişler özel teftişler sonucunda düzenledikleri rapor ve lâyihaları Başkanlığa verirler. Özel Denetimler Madde 22 Özel denetimler, Bakanlığın teftiş ve denetimine tabi kuruluş ve birimlerin günlük faaliyetleri içindeki hizmetlerinin kalitesini, verimini ve etkinliğini tesbit etmek, yö- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

Re smı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Re smı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Re smı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 37 OCAK 1977 PERŞEMBE Sayı : 15832 KARARNAME

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194)

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) Dönem : 19 T. B. M. M. (S. Sayısı: 15) Yasama Yılı : 1 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) TC. Başbakanlık

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 18 Eylül 1985 ÇARŞAMBA Sayı: 18872

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR Ekli "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar" ile "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında Karar'a Bir Madde Eklenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Nisan 1990 CUMA Sayı : 20491

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) Madde 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Dr. Fazıl AYDIN Gelirler Başkontrolörü I. Giriş 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 29.10.2011 Tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı