Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler"

Transkript

1 Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için makineyi kullanmazdan önce Güvenlik Bilgileri'ni okuduğunuzdan emin olun.

2 Giriş Bu kõlavuzda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu kõlavuzu kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu kõlavuzun içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. lar Bu kõlavuzdaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Belirli işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki bayinizle irtibat kurun. Lazer Güvenliği: Bu makine sõnõf 1 lazerli alet olarak değerlendirilir, büro/edp kullanõmõ için güvenlidir. Makine bir adet 5-miliwatt, nanometere dalga boylu, GaAIAs lazer diyota sahiptir. Lazer õşõk demetine doğrudan (veya dolaylõ olup yansõyan) göz temasõ ciddi göz hasarõyla sonuçlanabilir. Güvenlik önlemleri ve kenetleme düzenekleri kullanõcõnõn laser õşõğõna maruz kalmasõnõ engellemek için tasarlanmõştõr. Şu etiket makinenin arka tarafõna yapõştõrõlmõştõr. Dikkat: Bu kõlavuzda belirtilen kumandalarõn veya ayarlarõn ya da performans süreçlerinin kullanõmõ tehlikeli õşõnõma maruziyete yolaçabilir. lar: Makinelerin model isimleri ileriki sayfalarda bulunmaz. Bu kõlavuzu okumadan önce makinenizin tipini kontrol edin. (Ayrõntõlar için bkz., p.7 Makine Tipleri.) Tip 1: 16 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Tip 2: 20 kopya/dakika dubleks birimiyle birlikte (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Bazõ tipler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki bayinizle irtibat kurun. Bu kõlavuzda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn. İyi kopyalama kalitesi için tedarikçi sizin tedarikçiden temin edilen markalõ toneri kullanmanõzõ tavsiye eder. Ofis ürünlerinizde tedarikçinin orijinal parçalarõ dõşõnda parçalarõn kullanõmõndan doğabilecek hasar veya masraftan tedarikçi sorumlu değildir. Güç Kaynağõ V, 50/60Hz, 7A veya daha fazla Lütfen elektrik kablosunu yukarõda belirtilen gibi bir güç kaynağõna bağladõğõnõzdan emin olun. Güç kaynağõ hakkõnda ayrõntõlar için bkz., p.76 Güç Bağlantõsõ.

3 Makine için Kõlavuzlar Şu kõlavuzlar bu makinenin çalõşma prosedürlerini tanõmlar. Belirli işlevler için kõlavuzun ilgili kõsõmlarõna bakõn. Sunulan kõlavuzlar makine tipine özeldir. Kõlavuzlarõ PDF dosyasõ olarak görmek için Adobe Acrobat Reader gereklidir. Genel Ayarlar Rehberi Makinenin genel bir gözden geçirilmesini sunar ve Sistem Ayarlarõnõ (kağõt kasetleri, Yönetici Araçlarõ, vs) sorun gidermeyi tanõmlar. Ağ Rehberi Ağ ortamõnda makineyi ve bilgisayarlarõn düzenlenmesi prosedürlerini tanõmlar. Kopyalama Referansõ (bu kõlavuz) Bu makinenin fotokopi işlevi için çalõştõrma, işlevler, ve sorun gidermeyi tanõmlar. Yazõcõ/Tarayõcõ Referansõ Bu makinenin yazõcõ ve tarayõcõ işlevi için sistem ayarlarõnõ, işlevleri, sorun giderme ve çalõştõrmayõ tanõmlar. i

4 İÇİNDEKİLER Makine için Kõlavuzlar...i Uyarõ...1 Kõlavuzu Nasõl Okumalõ...2 Ana Seçeneklerin Adlarõ...3 Güvenlik Bilgisi...4 Çalõşma Sõrasõnda Güvenlik...4 UYARI R ve DİKKATR Etiketleri için Etiket ve Damgalarõn Konumu...6 Makine Tipleri...7 Kontrol Paneli...8 Ekran...10 Ekranõn Okunmasõ ve Tuşlarõn Kullanõmõ...11 Gücün Açõlmasõ...12 Ana Gücün Açõlmasõ...12 Gücün Açõlmasõ...13 Gücün Kapatõlmasõ...13 Ana Gücün Kapatõlmasõ...14 Enerji Tasarrufu Orijinallerin Yerleştirilmesi Orijinaller...15 Tavsiye Edilen Orijinallerin Boyut ve Ağõrlõklarõ...15 Otomatik Kağõt Seçimi ile Boyutlar Saptanabilir...17 Kayõp Resim Alanõ...18 Orjinallerin Yerleştirilmesi...19 Orijinal Yönlendirme...19 Şaryo Camõ üzerine Orijinallerin Yerleştirilmesi...20 ADF veya ARDF'ye Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Temel Prosedür...25 Bypass Tepsisinden kopyalama...27 Fotokopi İşlevleri...33 Resim Yoğunluğunu Ayarla...33 Orijinal Tür Ayarõ Seçimi...33 Kopya Kağõdõ Seçimi...34 Önceden ayarlanmõş Küçült/Büyüt...36 Yakõnlaş...37 Otomatik Küçült/Büyüt...39 Harmanla...40 Kopyalanacak set sayõsõnõn değiştirilmesi...42 Dubleks (Sadece tip 2)...42 Tek-Taraflõ Birleştirme...46 İki-Taraflõ Birleştir (sadece tip 2)...49 Seriler Kopyalar...51 ii

5 3. Sorun Giderme Eğer Makineniz İstediğiniz Gibi Çalõşmazsa...55 Bir Mesaj Görüntülendiğinde...55 Eğer Temiz Okunaklõ Kopyalar Yapamõyorsanõz...56 Eğer Kopyalarõ İstediğiniz Gibi Yapamõyorsanõz...57 Hafõza Dolu...58 B Kağõt Yükleme...59 Kağõt Yükleme...59 Yönlendirme-Sabit Kağõt veya İki-Taraflõ Kağõt...60 D Toner Ekleniyor...62 Toner Kullanõmõ Kurallarõ...62 Toner Depolama...62 Kullanõlmõş Toner...62 Toneri Çõkarma...63 Toner Takma Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Kullanõcõ Araçlarõna Erişim ( Fotokopi Özellikleri )...65 Varsayõlan Ayarlarõ Değiştirmek...65 Kullanõcõ Araçlarõndan Çõkõş...66 Kullanõcõ Araçlarõ ile Değiştirebileceğiniz Ayarlar...67 APS/ Otomatik K/B Önceliği...67 Otomatik Kaset Değiştirme...67 Orijinal Tür Ayarõ...68 Dubleks Mod Önceliği...69 Yönlendirme...69 Azami Set Sayõsõ...69 Orijinal Sayma Ekranõ...69 Reprodüksiyon Oranõ...70 Ön ayarlanmõş K/B Önceliği...70 Dubleks Kenar Boşluğu...71 Döndürerek Harmanla...71 Döndürerek Harmanla: Otomatik Devam Et...71 Antetli kağõt Ayarõ Uyarõlar Yapõlmasõ ve Yapõlmamasõ Gerekenler...73 Makinenizi Nereye Koymalõsõnõz...74 Makine Çevresi...74 Hareket ettirme...75 Güç Bağlantõsõ...76 Makineye Erişim...77 Makinenizin Bakõmõ...78 Şaryo Camõnõn Temizlenmesi...78 Şaryo Camõ Kapağõ Temizliği...78 ADF veya ARDF temizliği...79 iii

6 6. Özellikler Bileşim Cetveli...81 Tamamlayõcõ Bilgiler...82 İNDEKS iv

7 Uyarõ Önemli Çoğaltõlmasõ kanunlarca yasaklanmõş hiçbir öğeyi kopyalamayõn veya yazdõrmayõn. Aşağõdaki öğeleri kopyalamak veya yazdõrmak yerel kanunlar tarafõndan genellikle yasaklanmõştõr: banknotlar, damga pullarõ, bonolar, hisse senetleri, banka poliçeleri, çekler, pasaportlar, sürücü belgeleri. Yukarõdaki liste yalnõzca örnek amaçlõdõr ve yasaklõ bütün belgeleri içermez. Listenin tamlõğõ veya doğruluğuyla ilgili sorumluluk bize ait değildir. Kimi belgelerin çoğaltõlmasõ veya yazdõrõlmasõyla ilgili sorularõnõz için, lütfen hukuk müşavirinizle görüşün. Kablosuz LAN Arayüzü (Seçenek) Kullanõcõlarõna Uyarõ Avrupa Ekonimik Alanõ (EEA) Ülkelerindeki Kullanõcõlara Uyarõ Bu ürün Avrupa Parlementosu ve Konseyinin 9 Mart 1999 tarihli raydo cihazlarõ ve haberleşme terminali cihazlarõyla ilgili Direktifi 1999/5/EC'nin elzem gereksinimleriyle uyumludur ve onlarõn uyumluluğunu karşõlõklõ tanõr. CE Uygunluk Bildirgesi şu internet URL adresinde mevcuttur: Bu ürün sadece EEA ve diğer yetkili ülkelerde kullanõm içindir. Bu ürünün açõk havada kullanõmõ Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, veya Hollanda'da yasaklanmõştõr. 1

8 Kõlavuzu Nasõl Okumalõ Semboller Bu kõlavuzda aşağõdaki sembol setleri kullanõlõr. R UYARI: Bu sembol bu makineyi bu sembol altõndaki talimatlarõ takip etmeksizin uygun olmayan şekilde kullanõrsanõz ölüm veya ciddi yaralanmaya yolaçabilecek potansiyel tehlikeli durumu vurgular. Güvenlik Bilgileri bölümünde tanõmlanan tüm talimatlarõ okuduğunuzdan emin olun. R DİKKAT: Bu sembol bu makineyi bu sembol altõndaki talimatlarõ takip etmeksizin uygun olmayan şekilde kullanõrsanõz küçük veya orta ciddiyette yaralanmaya yolaçabilecek potansiyel tehlikeli durumu vurgular. Güvenlik Bilgileri bölümünde tanõmlanan tüm talimatlarõ okuduğunuzdan emin olun. * Yukarõdaki ifadeler güvenliğiniz için uyarõlardõr. Önemli Eğer bu talimatlar takip edilmezse kağõt sõkõşabilir, orijinaller hasar görebilir veya veriler kaybedilebilir. Bunu okuduğunuzdan emin olun. Hazõrlõk Bu sembol kullanõm öncesi gerekli bilgiler ve hazõrlõklarõ vurgular. Bu sembol kullanõm için tedbileri veya anormal durumlarda yapõlacak eylemleri vurgular. Sõnõrlamalar Bu sembol sayõsal sõnõrlarõ, birlikte kullanõlamayan işlevleri veya belirli bir işlevin kullanõlamadõğõ durumlarõ vurgular. Referans Bu sembol bir referansõ vurgular. [ ] Makinein görüntü panelinde görüntülenen tuşlar. { } Makinenin kontrol paneli içerisindeki tuşlar. 2

9 Ana Seçeneklerin Adlarõ Bu makinenin ana seçenekleri bu kõlavuzda ifade edildiği gibidir : Otomatik Belge Besleyici ADF Otomatik Belge Besleyici bir kağõdõn her iki tarafõnõ tarayabilecek özelliktedir ARDF 3

10 Güvenlik Bilgisi Bu makineyi kullanõrken şu güvenlik önlemleri daima takip edilmelidir. Çalõşma Sõrasõnda Güvenlik Bu el kitabõnda aşağõdaki önemli semboller kullanõlõr: R UYARI: Eğer talimatlar takip edilmediği zaman ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak potansiyel tehlikeli durumlarõ vurgular. R DİKKAT: Eğer talimatlar takip edilmediği zaman hafif veya orta ciddiyette yaralanmayla sonuçlanacak potansiyel tehlikeli durumlarõ vurgular. R UYARI: Eğer elektrik kablosu veya fişi yõpranmõşsa veya hasar görmüşse elektrik fişini çekiniz (fişi çekerek kabloyu değil ). Tehlikleli elektrik çarpmalarõnõ veya lazer õşõnõmõna maruziyeti önleyebilmek için bu kõlavuzda belirtilenler haricinde herhangi bir kapağõ veya vidayõ sökmeyin. Eğer şunlardan herhangi biri gerçekleşirse gücü kapatõn ve elektrik fişini çekin (fişi çekerek kabloyu değil ): Makine içersine bir şey dökerseniz. Makinenizin servis veya tamir gerektirdiğinden şüphelenirseniz. Makinenizin dõş kabõ hasar görmüşse. Dökülen veya kullanõmõş toneri yakmayõn. Toner tozu açõk aleve maruz kaldõğõnda tutuşabilir. İmha etme yetkili bir bayimizde gerçekleşebilir. Kullanõlmõş toner kutularõnõ yerel kanunlara uygun olarak imha edin. Makineyi sadece bu kõlavuzun ön kapağõnõn iç yüzünde tanõmlanan güç kaynağõna bağlayõn. Güç kablosunu doğrudan duvardaki prize bağlayõn ve bir uzatma kablosu kullanmayõn. Güç kablosuna hasar vermeyin, kõrmayõn veya herhangi bir değişiklik yapmayõn. Kablo üzerine ağõr cisimler koymayõn. Kabloyu sert bir şekilde çekmeyin ya da gereğinden fazla katlamayõn. Bu eylemler bir elektrik çarpmasõna veya yangõna neden olabilir. 4

11 R DİKKAT: Makineyi rutubetlilikten veya yağmur ve kar gibi õslak havadan koruyun. Makineyi hareket ettirmeden önce güç kablosunu duvardaki prizden çekin. Makineyi hareket ettirirken elektrik kablosununun makine altõnda kalõp hasar görmeyeceğinden emin olun. Güç kablosu fişini duvardaki prizden çekerken daima fişi çekin (kabloyu değil). Ataş, zõmba teli, veya diğer küçük cisimlerin makinenin içine düşmesine izin vermeyin. Toner (kullanõlmõş veya kullanõlmamõş) ve toner şişelerini çocuklarõn erişiminden uzakta tutun. Çevresel nedenlerden ötürü makineyi veya makine sarf malzemelerinin atõklarõnõ evsel atõk toplama noktlarõnda imha etmeyin. İmha etme yetkili bir bayide gerçekleşebilir. Makinenin içi çok sõcak olabilir. Sõcak yüzey i gösteren etiketi olan parçalara dokunmayõn. Aksi halde yaralanma olabilir. Makineyi rutubet ve tozdan uzak tutun. Aksi halde yangõn veya elektrik çarpmasõ meydan gelebilir. Makineyi sabit olmayan veya eğimli bir yüzeye yerleştirmeyin. Eğer devrilirse yaralanma meydana gelebilir. Makineyi hareket ettirmeden önce tutma kollarõnõn dördünü de tamamen dõşarõya çektiğinizden emin olun. Eğer böyle yapmazsanõz bir yaralanma olabilir. Makineyi hareket ettirdikten sonra tutma kollarõnõ orijinal konumuna getirin. Seçenek kağõt kaseti takõldõğõ zaman ana birimin üst kõsmõnõ yatay olarak itmeyin. Eğer kağõt kaseti ana birimden ayrõlõrsa bir yaralanma meydana gelebilir. Eğer makineyi dar alanlarda kullanõrsanõz sürekli hava dönüşümünün olduğundan emin olun. Makineyi yanõcõ sõvõ, gaz, ve aerosollerden uzak tutun. Yangõn veya elektrik çarpmasõ meydan gelebilir. 5

12 UYARI R ve DİKKATR Etiketleri için Etiket ve Damgalarõn Konumu Bu makine UYARI R ve DİKKAT R için aşağõda gösterilen konumlarda etiketlere sahiptir. Güvenlik için, lütfen talimatlarõ takip edin ve makineyi belirtildiği şekilde kullanõn. APE023S 6

13 Makine Tipleri Bu makine kopyalama hzõyla ayrõlabilen iki model olarak gelir. Hangi modele sahip olduğunuzdan emin olmak için bu kõlavuzun ön kapak iç yüzüne bakõn. Tip 1 Tip 2 Kopya Hõzõ Tip 1: 16 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) 20 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Dubleks birimi : Bu tip ile kullanõlabilir. : Bu tip ile kullanõlamaz. 7

14 Kontrol Paneli Bu çizimler Tip 2 yi göstermektedir. TR APE012S 1. {Kopya} tuşu Fotokopi işlevini çalõştõrmak için basõn. 2. Göstergeler Hatalarõ ve makine durumunu görüntüler. h: Hata göstergesi Bkz., Genel Ayarlar Rehberi. D: Toner Ekle Göstergesi Bkz. p.62 D Toner Ekleniyor. B: Kağõt İlave Göstergesi Bkz. p.59 B Kağõt Yükleme. 3. Görüntüle Çalõştõrma durumunu ve mesajlarõ görüntüler. 4. Seçim tuşlarõ Ekranda olan ögelere karşõlõk gelir. Karşõ geldiği ögeyi seçmek için basõn. 5. Kaydõrma tuşlarõ Bir ögeyi seçmek için basõn. {U} : yukarõya doğru kaydõr {T} : aşağõya doğru kaydõr {V} : sağa doğru kaydõr {W} : sola doğru kaydõr Referans Bkz. p.11 Ekranõn Okunmasõ ve Tuşlarõn Kullanõmõ. 6. {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşu Varsayõlan veya çalõştõrma parametrelerini gerektiği şekilde değiştirmek için basõn. 7. {Sil Modlar} tuşu Halihazõrdaki ayarlarõ silmek için basõn. 8

15 8. {Sil/Durdur} tuşu Sil: girilen sayõsal bir değeri siler. Durdur: kopyalamayõ durdurur. 9. Ana güç göstergesi Ana güç anahtarõ açõldõğõnda yanar. Referans p.12 Gücün Açõlmasõ 10. Çalõştõrma anahtarõ(açõk göstergesi) Gücü açmak için basõn. Açõk göstergesi yanar. Gücü kapatmak için tekrar basõn. Bu tuş tarama ve varsayõlan değerleri girme sõrasõnda inaktiftir. Referans p.12 Gücün Açõlmasõ 11. {Dubleks} tuşu (sadece Tip 2) İki-taraflõ kopyalar yapar. Referans Bkz. p.42 Dubleks (Sadece tip 2). 12. {Birleştir/Seriler} tuşu Birleştirmek veya seri kopyalar yapmak için basõn. Referans p.46 Tek-Taraflõ Birleştirme p.49 İki-Taraflõ Birleştir (sadece tip 2) p.51 Seriler Kopyalar 13. {Harmanla} tuşu Kopyalarõ otomatik olarak harmanlar. 14. {Açõk} ve {Koyu} Resim yoğunluk ayarlarõnõ değiştirmek için basõn. Daha açõktan Daha koyuya beş aşamada artan resim yoğunluğunu seçin. 15. {Escape} tuşu Bir işlemi iptal etmek ya da önceki ekrana dönmek için basõn. 16. {Orijinal Tür} tuşu [Orijinal Tür 1 (Metin)] veya [Orijinal Tip 2 (Fotoğraf)] ile kaydedilen orijinal tipi seçmek için basõn. Orijinal tür seçildiği zaman karşõlõk gelen gösterge yanar. 17. {OK} tuşu Seçili bir öğeyi ya da girilmiş sayõsal değeri ayarlamak için basõn. 18. Rakam tuşlarõ Sayõsal bir değer girmek için basõn. 19. {Başla} tuşu Tarama veya göndermeyi başlatmak için basõn. 9

16 Ekran Bu kõsõm ekranõ nasõl okumak gerektiğini ve baçlangõç kopya ekranõ için Seçim tuşlarõnõ nasõl kullanmak gerektiğini açõklar. Kopya ekranõ makine açõldõğõnda varsayõlan görüntü olarak ayarlanõr. İlk kopyalama ekranõ AAX024S 4 TR AAI024S 1. İşlem durumu veya mesajlar. 2. Mesajlar ve seçilen kaset burada görüntülenir. Yeni seçilen öğeler köşeli ayraç içinde görüntülenir. 3. Kopya sayõsõ ayarõ. 4. Sabit olmayan oranlar için Küçült/Büyüt oran işlevi. 10

17 Ekranõn Okunmasõ ve Tuşlarõn Kullanõmõ Bu kõsõm ekranõ nasõl okumak gerektiğini ve baçlangõç kopya ekranõ için seçim tuşlarõnõ nasõl kullanmak gerektiğini açõklar. Kopya ekranõ makine açõldõğõnda varsayõlan görüntü olarak ayarlanõr. TR APE010S 1. Seçim tuşlarõ Ekranõn alt satõrõndaki öğelere karşõlõk gelir. Örnek: başlangõç kopya ekranõ Bu kõlavuzda [%100]'e basõn talimatõ görüntülendiğinde sol seçim tuşuna basõn. Bu kõlavuzda [K/B]'e basõn talimatõ görüntülendiğinde orta seçim tuşuna basõn. Bu kõlavuzda [Otomatik K/B]'e basõn talimatõ görüntülendiğinde sağ seçim tuşuna basõn. 2. {Escape} tuşu Bir işlemi iptal etmek ya da önceki ekrana dönmek için basõn. 3. {OK} tuşu Seçili bir öğeyi ya da girilmiş sayõsal değeri ayarlamak için basõn. 4. Kaydõrma tuşlarõ İmleci herhangi bir yönde tek tek hareket ettirmek için basõn. Bu kõlavuzda {U}, {T}, {V}, veya {W} tuşlarõ görüntülendiğinde, aynõ yönün kaydõrma tuşuna basõn. 11

18 Gücün Açõlmasõ Bu makine iki güç anahtarõna sahiptir. Çalõştõrma anahtarõ (kontrol panelinin sağ tarafõ) Makineyi devreye sokmak için basõn. Makine õsõnmayõ tamamladõğõnda çalõştõrabilirsiniz. Ana Güç Anahtarõ (makinenin sol yanõ) Bu anahtarõ kapatmak kontrol panelinin sağ yanõnda bulunan ana güç göstergesini söndürür. Bu yapõldõğõnda makine gücü tamamen kesilir. Bu makine onu bir süre kullanmadõğõnõz zaman otomatik olarak Enerji Tasarruf moduna girer veya kendini kapatõr. Bkz., Genel Ayarlar Rehberi. Ana Gücün Açõlmasõ A Elektrik kablosunun duvardaki prize sağlam bir şekilde takõlõ olduğundan emin olun. B Ana elektrik anahtarõnõ açõn. Ana güç göstergesi yanar. AAI027S Önemli Ana güç anahtarõnõ açtõktan sonra hemen geri kapatmayõn. Böyle yapmak hafõzada hasarla sonuçlanõp bozukluklara neden olabilir. 12

19 Gücün Açõlmasõ A Çalõştõrma anahtarõna basõn. On göstergesi yanar. APE013S Çalõştõrma anahtarõ basõlõyken eğer güç gelmezse ana güç anahtarõnõn açõk olduğunu kontrol edin. Eğer kapalõysa açõn. Gücün Kapatõlmasõ A Çalõştõrma anatarõna basõn. On göstergesi söner. APE013S Çalõştõrma anahtarõna bassanõz dahi, gösterge sönmez fakat şu durumlarda yanõp söner: Harici cihazlarla iletişim sõrasõnda. 13

20 Ana Gücün Kapatõlmasõ Önemli On göstergesi yanõyor veya yanõp sönüyorken ana güç anahtarõnõ kapatmayõn. Böyle yapõlmasõ hafõzada hasara yolaçabilir. Ana güç anahtarõnõ kapatmadan önce başlangõç tarama ekranõnda mevcut hafõza için %100 yazdõğõndan emin olun. Güç kablosunu çekmeden önce ana güç anahtarõnõ kapattõğõnõzdan emin olun. Böyle yapõlmamasõ hafõzada hasara yolaçabilir. A On göstergesinin yanmadõğõndan emin olun. B Ana güç anahtarõnõ kapatõn. Ana güç göstergesi söner. Enerji Tasarrufu -Otomatik Kapat / Düşük Güç İş bittiğinde belirli bir süre geçtikten sonra makine otomatik olarak kendini kapatõr. Bu işleme "Otomatik Kapatma" adõ verilir. Otomatik Kapatma zamanõnõ değiştirebilirsiniz. Bkz., Genel Ayarlar Rehberi. Otomatik kapatma Zamanlayõcõsõ şu durumlarda çalõşmayacaktõr: Bir uyarõ mesajõ görüntülendiğinde Servis çağrõ mesajõ görüntülendiğinde Kağõt sõkõştõğõnda Kapak açõk olduğunda Toner Ekle mesajõ görüntülendiğinde Toner takviye edilirken Kullanõcõ Araçlarõ ekranõ görüntülendiğinde Sabit õsõnma süresi işlemdeyse Yazõcõ veya diğer işlevler aktif olduğunda Yazdõrma sõrasõnda çalõşmalar engellendiğinde Veriler Hafõzada göstergesi yanõyor veya yanõp sönüyorsa 14

21 1. Orijinallerin Yerleştirilmesi Orijinaller Tavsiye Edilen Orijinallerin Boyut ve Ağõrlõklarõ Metrik ölçüler Orijinal yeri Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ A3'e kadar -- ADF veya ARDF İnç ölçüleri Tek taraflõ orijinaller: A3L A5KL Çift taraflõ orijinaller: *1 A3L A5KL g/m g/m 2 *1 Orijinal yeri Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ 11" 17"e kadar -- ADF veya ARDF Tek taraflõ orijinaller: 11" 17"L 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL Çift taraflõ orijinaller *1 : 11" 17"L 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL lb lb. *1 *1 Seçeneğe bağlõ ARDF gerekir. ADF'ye yaklaşõk 30 orijinal yerleştirilebilir. ARDF'ye yaklaşõk 50 orijinal yerleştirilebilir. 15

22 Orijinallerin Yerleştirilmesi ADF veya ARDF'yle uyumsuz orijinaller 1 Aşağõdaki tipte kağõtlarõ ADF veya ARDF'ye yerleştirmek kağõtlarõn sõkõşmasõna neden olabilir veya orijinallerin hasar görmesiyle sonuçlanabilir. Bunun yerine bu orijinalleri şaryo camõna yerleştirin. Belirtilenler dõşõndaki orijinaller p.15 Tavsiye Edilen Orijinallerin Boyut ve Ağõrlõklarõ Zõmbalanmõş veya ataşlanmõş orijinaller Delikli veya yõrtõlmõş orijinaller Kõvrõlmõş, katlanmõş veya kõrõşmõş orijinaller Yapõştõrõlmõş orijinaller El işi kağõdõ, aluminyum folyo, karbon kağõdõ veya iletgen kağõt gibi herhangi bir kaplama içeren orijinaller Delikli bölme çizgisi olan orijinaller Endeksli, etiketli veya başka çõkõntõlarõ olan orijinaller Yarõ saydam kağõt gibi yapõşkan orijinaller İnce, çok esnek orijinaller Kartpostallar gibi kalõn orijinaller Kitaplar gibi ayrõlamayan orijinaller OHP asetat veya yarõ saydam kağõt gibi saydam orijinaller Kurşun kalem veya benzeri gereçle yazõlmõş orijinaller kirlenebilir. 16

23 Orijinaller Otomatik Kağõt Seçimi ile Boyutlar Saptanabilir Metrik ölçüler Orijinal yeri Boyut A3L B4 JIS *1 L A4KL B5 JIS *1 L B5 JIS *1 K A5LK 8 1 / 2 " 13"L Şaryo camõ ADF veya ARDF 1 : Saptanabilir boyut : Saptanamayan boyut *1 JIS: Japon Sanayi Standartlarõ Eğer makineyi otomatik olarak A5K seçmesi için ayarlamak istiyorsanõz servis temsilcinizle irtibat kurunuz. İnç ölçüleri Orijinal yeri : Saptanabilir boyut : Saptanamayan boyut Şaryo camõ Boyut 11" 17"L 8 1 / 2 " 14"L 8 1 / 2 " 13"L 8 1 / 2 " 11"KL 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL Şaryo camõ ADF veya ARDF Yerleştirm e işareti Yatay boyut Dikey boyut Azami tarama alanı mm) mm) TR GCSIZE1E 17

24 Orijinallerin Yerleştirilmesi ADF veya ARDF 1 Dikey boyut Yatay boyut Azami tarama alanı mm) TR GCSIZE2E Özel boyutlu orijinalleri kopyalarken orijinalin boyutunu mutlaka belirtin. Belirtmediğiniz takdirde görüntü düzgün kopyalanmayabilir. Bkz. p.22 Özel boyutlu orijinalleri yerleştirme. Saptanmasõ zor boyutlar Şu orijinalleri makinenin otomatik olarak saptamasõ güçtür bu nedenle kağõt boyutunu manuel olarak seçin. Endeksli, etiketli veya başka çõkõntõlarõ olan orijinaller OHP asetat veya yarõ saydam kağõt gibi saydam orijinaller Bol miktarda metin ve çizim bulunan koyu orijinaller Kõsmen bir resim içeren orijinaller Kenarlarõ boyunca resim bulunan orijinaller Kayõp Resim Alanõ Orijinalleri ADF veya ARDF'ye ya da şaryo camõna doğru olarak yerleştirseniz dahi dört kenraõn dördünden de 4 mm (0.2") kenar boşluğu kopyalanmayabilir. 18

25 Orjinallerin Yerleştirilmesi Orjinallerin Yerleştirilmesi Yalnõzca daksil veya mürekep tamamen kuruduktan sonra orijinalleri yerleştirmeye mutlaka dikkat edin. Bu önlemi almadõğõnõz durumlarda, şaryo camõ üzerinde kağõda kopyalanacak izler oluşabilir. 1 Referans Ayarlanabilir orijinal boyutlarõ için, bkz p.15 Orijinaller. Orijinal Yönlendirme Orijinal yönlendirmeyi şu yollarla ayarlayabilirsiniz. Bu işlev yõrtõlmõş veya büyük orijinalleri kopyalamak için kullanõşlõdõr. Normal olarak orijinaller arka sol köşeden hizalanmalõdõr. Buna rağmen bazõ kopyalama işlevleri orijinallerin yönlendirmesine bağlõ olarak farklõ sonuçlar verebilir. Ayrõntõlar için her bir işlevin açõklamalarõna bakõn. Orijinaller ADF veya ARDF Şaryo camõ set11ee set23ee 19

26 Orijinallerin Yerleştirilmesi Şaryo Camõ üzerine Orijinallerin Yerleştirilmesi 1 A Şaryo camõnõn kapağõnõ, ADF veya ARDF'yi kaldõrõnõz. Önemli Şaryo camõnõn kapağõnõ, ADF veya ARDF'yi kuvvet uygulayarak açmayõn. Eğer böyle yaparsanõz ADF veya ARDF kapağõ açõlabilir veya hasar görebilir. Şaryo camõnõn kapağõ, ADF veya ARDF'yi 30 'den daha fazla açtõğõnõzdan emin olun. Aksi halde orijinalin boyutu doğru algõlanmayabilir. B Orijinali yüzü alta bakacak şekilde şaryo camõna yerleştirin. Orijinal sol arka köşeye hizalanmalõdõr. AAI025S 1. Yerleştirme işareti 2. Sol cetvel Kopyalanacak ilk sayfayla başlayõn. C Şaryo camõ kapağõ, ADF veya ARDF'yi indirin. 20

27 Orjinallerin Yerleştirilmesi ADF veya ARDF'ye Orjinallerin Yerleştirilmesi Ayarlar şu durumlarda yapõlõyor olmalõdõr: Özel boyutlu orijinalleri yerleştirirken: p.22 Özel boyutlu orijinalleri yerleştirme 1 ADF veya ARDF'in yan perdesi üzerindeki sõnõr işaretini aşacak kadar orijinalleri yõğmayõn. Son sayfa en altta olmalõdõr. Sensörleri ellerinizle kapatmayõn veya üzerine cisimler koymayõn. Böyle yapmak boyutun yanlõş saptanmasõna neden olabilir veya kağõt sõkõşõyor hata mesajõ belirir. Bu bir arõzaya da neden olacağõndan kapak üzerine herhangi bir şey de koymayõn. ARDF ADF AAI036S 1. Sensör 21

28 Orijinallerin Yerleştirilmesi 1 A Belge kõlavuzunu orijinal boyuta ayarlayõn. B Orijinallerin kenarlarõnõ hizalayõn ve kopyalanacak yüzler yukarõ gelecek şekilde ADF veya ARDF içine yerleştirin. AAI026S 1. Sõnõr işareti 2. Belge kõlavuzu ADF veya ARDF'ye yerleştirmeden önce orijinallerin kõvrõlmalarõnõ düzeltin. Aynõ anda birden fazla sayfanõn makineye beslenmesini önlemek için ADF veya ARDF'ye yerleştirmeden önce orijinalleri harmanlayõp düzeltin. Orijinalleri yerine iyice yerleştirin. Özel boyutlu orijinalleri yerleştirme ADF veya ARDF'ye özel boyutta orijinalleri yerleştirdiğinizde orijinallerin boyutunu belirtin. Bu fonksiyonda dikey uzunluklarõ mm (4.2"-11.6") ve yatay uzunluklarõ mm (5.1"-49.6") olan kağõt yerleştirilebilir. A {U} veya {T} kullanarak kağõt kasetini seçin, ve sonra {#} tuşuna basõn. 22

29 Orjinallerin Yerleştirilmesi B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Özel Boyut] 'yi seçin, ve sonra {OK} tuşuna basõn. 1 [Oto Algõla] seçiliyken, orijinalin boyutu otomatik olarak belirlenecektir. C Numara tuşlarõnõ kullanarak orijinalin yatay boyutunu giriniz, ve sonra {OK} tuşuna basõn. Hatalõ giriş yaparsanõz {Sil/Durdur} tuşuna basõn ve değeri yeniden girin. D Numara tuşlarõnõ kullanarak orjinalin dikey boyutunu giriniz, ve sonra {OK} tuşuna basõnõz. Ayarlõ orijinal boyutuyla birlikte Programlanmış mesajõ belirir. Özel boyutlu orijinallerin ayarlarõ kayõt edildiğinde, kopyalama ekranõnõn en üstünde belirir. Ayarladõğõnõz boyutu iptal etmek için {Sil Modlarõ} tuşuna basõn. 23

30 Orijinallerin Yerleştirilmesi Normal boyutta orijinalleri yerleştirme 1 A {U} veya{t} tuşunu kullanarak kağõt kasetini seçin, ve sonra {#} tuşuna basõn. B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Normal Boyut] 'yi seçin, ve sonra {OK} tuşuna basõn. [Oto Algõla] seçilmişken, yerleştirilen orijinalin boyutu otomatik olarak belirlenecektir. C Kaydõrma tuşlarõnõ kullanarak kağõt boyutunu seçin, ve sonra{ok} tuşuna basõn. Programlanmış mesajõ belirir. Normal boyutta orijinaller kayõt edildiğinde, kopyalama ekranõnõn en üstünde belirir. Ayarladõğõnõz boyutu iptal etmek için {Sil Modlarõ} tuşuna basõn. 24

31 2. Kopyalama Temel Prosedür A Eğer makineye kullanõcõ kodlarõ ayarlandõysa, numara tuşlarõnõ kullanarak kullanõcõ kodu (sekiz haneye kadar) girin, ve sonra {OK} veya {#} tuşuna basõn. Makine kopyalamaya hazõr olur. Referans Kullanõcõ kodlarõ için, Genel Ayarlar Rehberi'ne bakõnõz. B Ekranda "d Hazõr" görüntülendiğinden emin olun. İlk kopyalama ekranõ Eğer herhangi bir başka işlev görüntülenirse, {Kopyala} tuşuna basõn. C Önceki ayarlarõn tümüyle sõfõrlandõğõndan emin olun. Önceki ayarlar duruyorsa, {Sil Modlarõ} tuşuna basõn ve enter tuşuna tekrar basõn. D Orijinalleri yerleştirin. Referans p.19 Orjinallerin Yerleştirilmesi E Gerekli ayarlarõ yapõn. Referans Her bir işlev için açõklamalara bakõn. 25

32 Kopyalama F Rakam tuşlarõnõ kullanarak yapõlacak kopya sayõsõnõ girin. 2 Ayarlanabilecek azami kopyalama miktarõ 99'dur. G {Başla} tuşuna basõn. Kopyalama başlar. Kopyalar, ön yüzleri alta bakacak şekilde çõkar. -Nasõl kullanmalõ Sayfalar arasõnda değiştirmek veya işlevleri seçmek için: Kaydõrma tuşuna basõn. Çok kopyalamalõ bir çalõşmada makineyi durdurumak için: {Sil/Durdur} tuşuna basõn. Kopyalamasonrasõ makineyi başlangõçtaki duruma getirmek için: {Sil Modlarõ} tuşuna basõn. Girilen bir değeri silmek için. {Sil/Durdur} tuşuna basõn. 26

33 Bypass Tepsisinden kopyalama Bypass Tepsisinden kopyalama OHP asetatlara, kalõn kağõda, zarfa ve kağõt kasetlerine yerleştirilemeyecek kopya kağõtlarõna kopyalama yapmak için bypass tepsisini kullanõn. Önemli 433 mm'den daha uzun kağõt kõrõşabilir, beslenemeyebilir ve sõkõşabilir. Eğer standart boyutta kopya kağõtõ kullanmõyorsanõz veya özel bir kağõt kullanõyorsanõz, kağõtõn yatay ve dikey boyutlarõnõ girmelisiniz. Bkz. p.22 Özel boyutlu orijinalleri yerleştirme. Girebileceğiniz boyutlar aşağõdaki gibidir: 2 Metrik ölçüler Dikey: mm Yatay: mm İnç ölçüleri Dikey: 3.55" 11.69" Yatay: 5.83" Makine otomatik olarak şu kopya kağõdõ boyutlarõnõ belirleyebilir: Metrik ölçüler A3L, A4KL, A5KL, 203,2 mm 330,2 mml İnç ölçüleri 11" 17"L, 8 1 / 2 " 11"KL, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "L, 8 1 / 2 " 14"L OHP asetatlara veya 105 g/m 2 (yaklaşõk 28 lb.)'den daha ağõr kağõtlara kopyalarken kağõt tipini belirtmeniz gerekir. Bkz. p.31 Özel kağõt üzerine kopyalarken. Bir defada yerleştirebileceğiniz azami kağõt sayõsõ kağõt tipine bağlõdõr. Azami kağõt sayõsõ üst sõnõrõ geçmemelidir. A Bypass tepsisini açõn. ZENY100E 27

34 Kopyalama B Kağõt kõlavuzu serbest bõrakma kolunu yukarõya itiniz. 2 1 ZENY110E 1. Kağõt kõlavuzu serbest bõrakma kolu C Kağõdõ kopyalamak istediğiniz yüzü aşağõya gelecek şekilde verin ve sonra kağõt kõlavuzunu kağõt boyutuna ayarlayõn ZENY120E 1. Yatay boyut 2. Dikey boyut 3. Kağõt desteği 4. Kağõt kõlavuzlarõ Eğer kõlavuzlar kopya kağõdõyla aynõ hizada değil iseler, resimler çarpõk basõlabilir veya hatalõ kağõt beslemeleri gerçekleşebilir. Kağõdõ sõnõr işaretinin üzerinde yõğmayõn, aksi halde resimler çarpõk basõlabilir veya hatalõ kağõt beslemeleri gerçekleşebilir. A4L, 8 1 / 2 " 11"L'den daha büyük boyuttaki kağõtlarõ desteklemek için kağõt desteğini dõşarõya doğru uzatõn. Kağõtlarõn arasõna hava girmesini sağlamak ve çoklu sayfa beslemesini engellemek için kağõtlarõ havalandõrõn. 28

35 Bypass Tepsisinden kopyalama D Kağõt kõlavuzunu serbest bõrakma kolunu aşağõya doğru çekin (basamak B). Ekranda bypass tepsisi seçilir. Eğer ekranda [Byp.] seçili değilse, {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Byp.] seçin, ve sonra {#} tuşuna basõn. E Kağõt boyutunu ve tipini seçin. 2 Normal boyda kağõt üzerine kopyalarken A {U} veya {T} kullanarak [Kağõt Boyutu] seçeneğini seçin ve {OK} tuşuna basõn. B {U} veya {T} kullanarak [Normal Boyut] seçeneğini seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. C Kaydõrma tuşlarõnõ kullanarak kağõt boyutunu seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. Programlanmış mesajõ belirir. 29

36 Kopyalama Özel boyutta kağõt üzerine kopyalarken 2 Önemli Hatalõ kağõt beslemelerini önlemek için kopya kağõdõnõn boyutunu belirtmeniz gerekir. A {U} veya {T} kullanarak [Kağõt Boyutu] seçeneğini seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. B {U} veya {T} kullanarak [Özel Boyut] seçeneğini seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. C Rakam tuşlarõnõ kullanarak orijinalin yatay boyutunu girin ve sonra {OK} tuşuna basõn. Hatalõ giriş yaparsanõz {Sil/Durdur} tuşuna basõn ve sonra değeri tekrar girin. D Rakam tuşlarõnõ kullanarak orijinalin dikey boyutunu girin ve sonra {OK} tuşuna basõn. Programlanmış mesajõ belirir. 30

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 6 Giriş... 6 Kanuni

Detaylı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz,

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları Kullanım Talimatları Sorun Giderme 1 2 3 4 5 6 7 Makine istenilen Şekilde Çalışmadığında Fotokopi İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Yazıcı İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Tarayıcı

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Adding Paper and Toner Troubleshooting Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D Giriş Taskalfa 181/221'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli bakımını

Detaylı

AR-5520N DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU

AR-5520N DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU MODEL: AR-556N AR-550N DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU İÇINDEKILER MAKINEYI KULLANMADAN ÖNCE PARÇA İSİMLERİ VE FONKSİYONLAR... İŞLETİM PANELI...6 MAKINEYI AÇMA VE KAPAMA... 8 MAKINE AÇIK...8

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

İçindekiler-1. 1 Giriş. 2 Kurulum ve Çalıştırma Uyarıları

İçindekiler-1. 1 Giriş. 2 Kurulum ve Çalıştırma Uyarıları İçindekiler 1 Giriş 1.1 Energy Star... 1-3 Energy Star ortağı... 1-3 Bir ENERGY STAR Ürün ne demektir?... 1-3 1.2 Markalar ve tescilli markalar... 1-4 1.3 Mevcut Kopyalama Özellikleri... 1-5 Kopyalama...

Detaylı

AR-5623D AR-5618D AR-5620D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU

AR-5623D AR-5618D AR-5620D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D KULLANIM KILAVUZU İÇINDEKILER GİRİŞ... KILAVUZU KULLANMA... MODELLER ARASINDAKİ FARKLAR... 5 KURULUM YAZILIMI KURMADAN

Detaylı

Basit Kullanım Kılavuzu

Basit Kullanım Kılavuzu Basit Kullanım Kılavuzu MFC-L740DW İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu Bu Basit Kullanım Kılavuzu cihazla ilgili tüm bilgileri içermez. Detaylı bilgi almak için İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD5193-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD5193-00 TR NPD5193-00 TR Copyright Copyright Bu yayımın hiçbir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmaksızın yeniden üretilemez, bilgi alma sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi,

Detaylı

BASİT KULLANIM KILAVUZU

BASİT KULLANIM KILAVUZU BASİT KULLANIM KILAVUZU MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W Sürüm 0 TUR Müşteri Hizmetlerini aramak istediğinizde Lütfen aşağıda istenen bilgileri yazarak, ileride başvurmak üzere saklayınız: Model Numarası:

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi ALIŞTIRMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0 Baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers

Detaylı

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W MFC-T800W Sürüm 0 TUR Kullanım Kılavuzları ve nerede bulabilirim? Hangi Kılavuz? İçinde ne var? Nerede? Ürün Güvenlik Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu

Detaylı

İçindekiler. Bölüm 6 CaptureOnTouch ile Tarama...31

İçindekiler. Bölüm 6 CaptureOnTouch ile Tarama...31 Kullanıcı Kılavuzu Bu tarayıcıyı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. İçindekiler İçindekiler...2 Bölüm

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır.

2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu kılavuzun kullanımı sonucunda ortaya

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN. Sürüm 0 TUR

KULLANIM KILAVUZU MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN. Sürüm 0 TUR KULLANIM KILAVUZU MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Sürüm 0 TUR Müşteri Hizmetlerini aramak istediğinizde Lütfen aşağıda istenen bilgileri yazarak, ileride başvurmak üzere saklayınız: Model Numarası:

Detaylı

Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,önsöz bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,önsöz bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,önsöz bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu aygıtı satın alarak, kaliteli OKI bir ürünü seçmiş

Detaylı