Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler"

Transkript

1 Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için makineyi kullanmazdan önce Güvenlik Bilgileri'ni okuduğunuzdan emin olun.

2 Giriş Bu kõlavuzda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu kõlavuzu kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu kõlavuzun içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. lar Bu kõlavuzdaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Belirli işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki bayinizle irtibat kurun. Lazer Güvenliği: Bu makine sõnõf 1 lazerli alet olarak değerlendirilir, büro/edp kullanõmõ için güvenlidir. Makine bir adet 5-miliwatt, nanometere dalga boylu, GaAIAs lazer diyota sahiptir. Lazer õşõk demetine doğrudan (veya dolaylõ olup yansõyan) göz temasõ ciddi göz hasarõyla sonuçlanabilir. Güvenlik önlemleri ve kenetleme düzenekleri kullanõcõnõn laser õşõğõna maruz kalmasõnõ engellemek için tasarlanmõştõr. Şu etiket makinenin arka tarafõna yapõştõrõlmõştõr. Dikkat: Bu kõlavuzda belirtilen kumandalarõn veya ayarlarõn ya da performans süreçlerinin kullanõmõ tehlikeli õşõnõma maruziyete yolaçabilir. lar: Makinelerin model isimleri ileriki sayfalarda bulunmaz. Bu kõlavuzu okumadan önce makinenizin tipini kontrol edin. (Ayrõntõlar için bkz., p.7 Makine Tipleri.) Tip 1: 16 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Tip 2: 20 kopya/dakika dubleks birimiyle birlikte (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Bazõ tipler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki bayinizle irtibat kurun. Bu kõlavuzda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn. İyi kopyalama kalitesi için tedarikçi sizin tedarikçiden temin edilen markalõ toneri kullanmanõzõ tavsiye eder. Ofis ürünlerinizde tedarikçinin orijinal parçalarõ dõşõnda parçalarõn kullanõmõndan doğabilecek hasar veya masraftan tedarikçi sorumlu değildir. Güç Kaynağõ V, 50/60Hz, 7A veya daha fazla Lütfen elektrik kablosunu yukarõda belirtilen gibi bir güç kaynağõna bağladõğõnõzdan emin olun. Güç kaynağõ hakkõnda ayrõntõlar için bkz., p.76 Güç Bağlantõsõ.

3 Makine için Kõlavuzlar Şu kõlavuzlar bu makinenin çalõşma prosedürlerini tanõmlar. Belirli işlevler için kõlavuzun ilgili kõsõmlarõna bakõn. Sunulan kõlavuzlar makine tipine özeldir. Kõlavuzlarõ PDF dosyasõ olarak görmek için Adobe Acrobat Reader gereklidir. Genel Ayarlar Rehberi Makinenin genel bir gözden geçirilmesini sunar ve Sistem Ayarlarõnõ (kağõt kasetleri, Yönetici Araçlarõ, vs) sorun gidermeyi tanõmlar. Ağ Rehberi Ağ ortamõnda makineyi ve bilgisayarlarõn düzenlenmesi prosedürlerini tanõmlar. Kopyalama Referansõ (bu kõlavuz) Bu makinenin fotokopi işlevi için çalõştõrma, işlevler, ve sorun gidermeyi tanõmlar. Yazõcõ/Tarayõcõ Referansõ Bu makinenin yazõcõ ve tarayõcõ işlevi için sistem ayarlarõnõ, işlevleri, sorun giderme ve çalõştõrmayõ tanõmlar. i

4 İÇİNDEKİLER Makine için Kõlavuzlar...i Uyarõ...1 Kõlavuzu Nasõl Okumalõ...2 Ana Seçeneklerin Adlarõ...3 Güvenlik Bilgisi...4 Çalõşma Sõrasõnda Güvenlik...4 UYARI R ve DİKKATR Etiketleri için Etiket ve Damgalarõn Konumu...6 Makine Tipleri...7 Kontrol Paneli...8 Ekran...10 Ekranõn Okunmasõ ve Tuşlarõn Kullanõmõ...11 Gücün Açõlmasõ...12 Ana Gücün Açõlmasõ...12 Gücün Açõlmasõ...13 Gücün Kapatõlmasõ...13 Ana Gücün Kapatõlmasõ...14 Enerji Tasarrufu Orijinallerin Yerleştirilmesi Orijinaller...15 Tavsiye Edilen Orijinallerin Boyut ve Ağõrlõklarõ...15 Otomatik Kağõt Seçimi ile Boyutlar Saptanabilir...17 Kayõp Resim Alanõ...18 Orjinallerin Yerleştirilmesi...19 Orijinal Yönlendirme...19 Şaryo Camõ üzerine Orijinallerin Yerleştirilmesi...20 ADF veya ARDF'ye Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Temel Prosedür...25 Bypass Tepsisinden kopyalama...27 Fotokopi İşlevleri...33 Resim Yoğunluğunu Ayarla...33 Orijinal Tür Ayarõ Seçimi...33 Kopya Kağõdõ Seçimi...34 Önceden ayarlanmõş Küçült/Büyüt...36 Yakõnlaş...37 Otomatik Küçült/Büyüt...39 Harmanla...40 Kopyalanacak set sayõsõnõn değiştirilmesi...42 Dubleks (Sadece tip 2)...42 Tek-Taraflõ Birleştirme...46 İki-Taraflõ Birleştir (sadece tip 2)...49 Seriler Kopyalar...51 ii

5 3. Sorun Giderme Eğer Makineniz İstediğiniz Gibi Çalõşmazsa...55 Bir Mesaj Görüntülendiğinde...55 Eğer Temiz Okunaklõ Kopyalar Yapamõyorsanõz...56 Eğer Kopyalarõ İstediğiniz Gibi Yapamõyorsanõz...57 Hafõza Dolu...58 B Kağõt Yükleme...59 Kağõt Yükleme...59 Yönlendirme-Sabit Kağõt veya İki-Taraflõ Kağõt...60 D Toner Ekleniyor...62 Toner Kullanõmõ Kurallarõ...62 Toner Depolama...62 Kullanõlmõş Toner...62 Toneri Çõkarma...63 Toner Takma Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Kullanõcõ Araçlarõna Erişim ( Fotokopi Özellikleri )...65 Varsayõlan Ayarlarõ Değiştirmek...65 Kullanõcõ Araçlarõndan Çõkõş...66 Kullanõcõ Araçlarõ ile Değiştirebileceğiniz Ayarlar...67 APS/ Otomatik K/B Önceliği...67 Otomatik Kaset Değiştirme...67 Orijinal Tür Ayarõ...68 Dubleks Mod Önceliği...69 Yönlendirme...69 Azami Set Sayõsõ...69 Orijinal Sayma Ekranõ...69 Reprodüksiyon Oranõ...70 Ön ayarlanmõş K/B Önceliği...70 Dubleks Kenar Boşluğu...71 Döndürerek Harmanla...71 Döndürerek Harmanla: Otomatik Devam Et...71 Antetli kağõt Ayarõ Uyarõlar Yapõlmasõ ve Yapõlmamasõ Gerekenler...73 Makinenizi Nereye Koymalõsõnõz...74 Makine Çevresi...74 Hareket ettirme...75 Güç Bağlantõsõ...76 Makineye Erişim...77 Makinenizin Bakõmõ...78 Şaryo Camõnõn Temizlenmesi...78 Şaryo Camõ Kapağõ Temizliği...78 ADF veya ARDF temizliği...79 iii

6 6. Özellikler Bileşim Cetveli...81 Tamamlayõcõ Bilgiler...82 İNDEKS iv

7 Uyarõ Önemli Çoğaltõlmasõ kanunlarca yasaklanmõş hiçbir öğeyi kopyalamayõn veya yazdõrmayõn. Aşağõdaki öğeleri kopyalamak veya yazdõrmak yerel kanunlar tarafõndan genellikle yasaklanmõştõr: banknotlar, damga pullarõ, bonolar, hisse senetleri, banka poliçeleri, çekler, pasaportlar, sürücü belgeleri. Yukarõdaki liste yalnõzca örnek amaçlõdõr ve yasaklõ bütün belgeleri içermez. Listenin tamlõğõ veya doğruluğuyla ilgili sorumluluk bize ait değildir. Kimi belgelerin çoğaltõlmasõ veya yazdõrõlmasõyla ilgili sorularõnõz için, lütfen hukuk müşavirinizle görüşün. Kablosuz LAN Arayüzü (Seçenek) Kullanõcõlarõna Uyarõ Avrupa Ekonimik Alanõ (EEA) Ülkelerindeki Kullanõcõlara Uyarõ Bu ürün Avrupa Parlementosu ve Konseyinin 9 Mart 1999 tarihli raydo cihazlarõ ve haberleşme terminali cihazlarõyla ilgili Direktifi 1999/5/EC'nin elzem gereksinimleriyle uyumludur ve onlarõn uyumluluğunu karşõlõklõ tanõr. CE Uygunluk Bildirgesi şu internet URL adresinde mevcuttur: Bu ürün sadece EEA ve diğer yetkili ülkelerde kullanõm içindir. Bu ürünün açõk havada kullanõmõ Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, veya Hollanda'da yasaklanmõştõr. 1

8 Kõlavuzu Nasõl Okumalõ Semboller Bu kõlavuzda aşağõdaki sembol setleri kullanõlõr. R UYARI: Bu sembol bu makineyi bu sembol altõndaki talimatlarõ takip etmeksizin uygun olmayan şekilde kullanõrsanõz ölüm veya ciddi yaralanmaya yolaçabilecek potansiyel tehlikeli durumu vurgular. Güvenlik Bilgileri bölümünde tanõmlanan tüm talimatlarõ okuduğunuzdan emin olun. R DİKKAT: Bu sembol bu makineyi bu sembol altõndaki talimatlarõ takip etmeksizin uygun olmayan şekilde kullanõrsanõz küçük veya orta ciddiyette yaralanmaya yolaçabilecek potansiyel tehlikeli durumu vurgular. Güvenlik Bilgileri bölümünde tanõmlanan tüm talimatlarõ okuduğunuzdan emin olun. * Yukarõdaki ifadeler güvenliğiniz için uyarõlardõr. Önemli Eğer bu talimatlar takip edilmezse kağõt sõkõşabilir, orijinaller hasar görebilir veya veriler kaybedilebilir. Bunu okuduğunuzdan emin olun. Hazõrlõk Bu sembol kullanõm öncesi gerekli bilgiler ve hazõrlõklarõ vurgular. Bu sembol kullanõm için tedbileri veya anormal durumlarda yapõlacak eylemleri vurgular. Sõnõrlamalar Bu sembol sayõsal sõnõrlarõ, birlikte kullanõlamayan işlevleri veya belirli bir işlevin kullanõlamadõğõ durumlarõ vurgular. Referans Bu sembol bir referansõ vurgular. [ ] Makinein görüntü panelinde görüntülenen tuşlar. { } Makinenin kontrol paneli içerisindeki tuşlar. 2

9 Ana Seçeneklerin Adlarõ Bu makinenin ana seçenekleri bu kõlavuzda ifade edildiği gibidir : Otomatik Belge Besleyici ADF Otomatik Belge Besleyici bir kağõdõn her iki tarafõnõ tarayabilecek özelliktedir ARDF 3

10 Güvenlik Bilgisi Bu makineyi kullanõrken şu güvenlik önlemleri daima takip edilmelidir. Çalõşma Sõrasõnda Güvenlik Bu el kitabõnda aşağõdaki önemli semboller kullanõlõr: R UYARI: Eğer talimatlar takip edilmediği zaman ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak potansiyel tehlikeli durumlarõ vurgular. R DİKKAT: Eğer talimatlar takip edilmediği zaman hafif veya orta ciddiyette yaralanmayla sonuçlanacak potansiyel tehlikeli durumlarõ vurgular. R UYARI: Eğer elektrik kablosu veya fişi yõpranmõşsa veya hasar görmüşse elektrik fişini çekiniz (fişi çekerek kabloyu değil ). Tehlikleli elektrik çarpmalarõnõ veya lazer õşõnõmõna maruziyeti önleyebilmek için bu kõlavuzda belirtilenler haricinde herhangi bir kapağõ veya vidayõ sökmeyin. Eğer şunlardan herhangi biri gerçekleşirse gücü kapatõn ve elektrik fişini çekin (fişi çekerek kabloyu değil ): Makine içersine bir şey dökerseniz. Makinenizin servis veya tamir gerektirdiğinden şüphelenirseniz. Makinenizin dõş kabõ hasar görmüşse. Dökülen veya kullanõmõş toneri yakmayõn. Toner tozu açõk aleve maruz kaldõğõnda tutuşabilir. İmha etme yetkili bir bayimizde gerçekleşebilir. Kullanõlmõş toner kutularõnõ yerel kanunlara uygun olarak imha edin. Makineyi sadece bu kõlavuzun ön kapağõnõn iç yüzünde tanõmlanan güç kaynağõna bağlayõn. Güç kablosunu doğrudan duvardaki prize bağlayõn ve bir uzatma kablosu kullanmayõn. Güç kablosuna hasar vermeyin, kõrmayõn veya herhangi bir değişiklik yapmayõn. Kablo üzerine ağõr cisimler koymayõn. Kabloyu sert bir şekilde çekmeyin ya da gereğinden fazla katlamayõn. Bu eylemler bir elektrik çarpmasõna veya yangõna neden olabilir. 4

11 R DİKKAT: Makineyi rutubetlilikten veya yağmur ve kar gibi õslak havadan koruyun. Makineyi hareket ettirmeden önce güç kablosunu duvardaki prizden çekin. Makineyi hareket ettirirken elektrik kablosununun makine altõnda kalõp hasar görmeyeceğinden emin olun. Güç kablosu fişini duvardaki prizden çekerken daima fişi çekin (kabloyu değil). Ataş, zõmba teli, veya diğer küçük cisimlerin makinenin içine düşmesine izin vermeyin. Toner (kullanõlmõş veya kullanõlmamõş) ve toner şişelerini çocuklarõn erişiminden uzakta tutun. Çevresel nedenlerden ötürü makineyi veya makine sarf malzemelerinin atõklarõnõ evsel atõk toplama noktlarõnda imha etmeyin. İmha etme yetkili bir bayide gerçekleşebilir. Makinenin içi çok sõcak olabilir. Sõcak yüzey i gösteren etiketi olan parçalara dokunmayõn. Aksi halde yaralanma olabilir. Makineyi rutubet ve tozdan uzak tutun. Aksi halde yangõn veya elektrik çarpmasõ meydan gelebilir. Makineyi sabit olmayan veya eğimli bir yüzeye yerleştirmeyin. Eğer devrilirse yaralanma meydana gelebilir. Makineyi hareket ettirmeden önce tutma kollarõnõn dördünü de tamamen dõşarõya çektiğinizden emin olun. Eğer böyle yapmazsanõz bir yaralanma olabilir. Makineyi hareket ettirdikten sonra tutma kollarõnõ orijinal konumuna getirin. Seçenek kağõt kaseti takõldõğõ zaman ana birimin üst kõsmõnõ yatay olarak itmeyin. Eğer kağõt kaseti ana birimden ayrõlõrsa bir yaralanma meydana gelebilir. Eğer makineyi dar alanlarda kullanõrsanõz sürekli hava dönüşümünün olduğundan emin olun. Makineyi yanõcõ sõvõ, gaz, ve aerosollerden uzak tutun. Yangõn veya elektrik çarpmasõ meydan gelebilir. 5

12 UYARI R ve DİKKATR Etiketleri için Etiket ve Damgalarõn Konumu Bu makine UYARI R ve DİKKAT R için aşağõda gösterilen konumlarda etiketlere sahiptir. Güvenlik için, lütfen talimatlarõ takip edin ve makineyi belirtildiği şekilde kullanõn. APE023S 6

13 Makine Tipleri Bu makine kopyalama hzõyla ayrõlabilen iki model olarak gelir. Hangi modele sahip olduğunuzdan emin olmak için bu kõlavuzun ön kapak iç yüzüne bakõn. Tip 1 Tip 2 Kopya Hõzõ Tip 1: 16 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) 20 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Dubleks birimi : Bu tip ile kullanõlabilir. : Bu tip ile kullanõlamaz. 7

14 Kontrol Paneli Bu çizimler Tip 2 yi göstermektedir. TR APE012S 1. {Kopya} tuşu Fotokopi işlevini çalõştõrmak için basõn. 2. Göstergeler Hatalarõ ve makine durumunu görüntüler. h: Hata göstergesi Bkz., Genel Ayarlar Rehberi. D: Toner Ekle Göstergesi Bkz. p.62 D Toner Ekleniyor. B: Kağõt İlave Göstergesi Bkz. p.59 B Kağõt Yükleme. 3. Görüntüle Çalõştõrma durumunu ve mesajlarõ görüntüler. 4. Seçim tuşlarõ Ekranda olan ögelere karşõlõk gelir. Karşõ geldiği ögeyi seçmek için basõn. 5. Kaydõrma tuşlarõ Bir ögeyi seçmek için basõn. {U} : yukarõya doğru kaydõr {T} : aşağõya doğru kaydõr {V} : sağa doğru kaydõr {W} : sola doğru kaydõr Referans Bkz. p.11 Ekranõn Okunmasõ ve Tuşlarõn Kullanõmõ. 6. {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşu Varsayõlan veya çalõştõrma parametrelerini gerektiği şekilde değiştirmek için basõn. 7. {Sil Modlar} tuşu Halihazõrdaki ayarlarõ silmek için basõn. 8

15 8. {Sil/Durdur} tuşu Sil: girilen sayõsal bir değeri siler. Durdur: kopyalamayõ durdurur. 9. Ana güç göstergesi Ana güç anahtarõ açõldõğõnda yanar. Referans p.12 Gücün Açõlmasõ 10. Çalõştõrma anahtarõ(açõk göstergesi) Gücü açmak için basõn. Açõk göstergesi yanar. Gücü kapatmak için tekrar basõn. Bu tuş tarama ve varsayõlan değerleri girme sõrasõnda inaktiftir. Referans p.12 Gücün Açõlmasõ 11. {Dubleks} tuşu (sadece Tip 2) İki-taraflõ kopyalar yapar. Referans Bkz. p.42 Dubleks (Sadece tip 2). 12. {Birleştir/Seriler} tuşu Birleştirmek veya seri kopyalar yapmak için basõn. Referans p.46 Tek-Taraflõ Birleştirme p.49 İki-Taraflõ Birleştir (sadece tip 2) p.51 Seriler Kopyalar 13. {Harmanla} tuşu Kopyalarõ otomatik olarak harmanlar. 14. {Açõk} ve {Koyu} Resim yoğunluk ayarlarõnõ değiştirmek için basõn. Daha açõktan Daha koyuya beş aşamada artan resim yoğunluğunu seçin. 15. {Escape} tuşu Bir işlemi iptal etmek ya da önceki ekrana dönmek için basõn. 16. {Orijinal Tür} tuşu [Orijinal Tür 1 (Metin)] veya [Orijinal Tip 2 (Fotoğraf)] ile kaydedilen orijinal tipi seçmek için basõn. Orijinal tür seçildiği zaman karşõlõk gelen gösterge yanar. 17. {OK} tuşu Seçili bir öğeyi ya da girilmiş sayõsal değeri ayarlamak için basõn. 18. Rakam tuşlarõ Sayõsal bir değer girmek için basõn. 19. {Başla} tuşu Tarama veya göndermeyi başlatmak için basõn. 9

16 Ekran Bu kõsõm ekranõ nasõl okumak gerektiğini ve baçlangõç kopya ekranõ için Seçim tuşlarõnõ nasõl kullanmak gerektiğini açõklar. Kopya ekranõ makine açõldõğõnda varsayõlan görüntü olarak ayarlanõr. İlk kopyalama ekranõ AAX024S 4 TR AAI024S 1. İşlem durumu veya mesajlar. 2. Mesajlar ve seçilen kaset burada görüntülenir. Yeni seçilen öğeler köşeli ayraç içinde görüntülenir. 3. Kopya sayõsõ ayarõ. 4. Sabit olmayan oranlar için Küçült/Büyüt oran işlevi. 10

17 Ekranõn Okunmasõ ve Tuşlarõn Kullanõmõ Bu kõsõm ekranõ nasõl okumak gerektiğini ve baçlangõç kopya ekranõ için seçim tuşlarõnõ nasõl kullanmak gerektiğini açõklar. Kopya ekranõ makine açõldõğõnda varsayõlan görüntü olarak ayarlanõr. TR APE010S 1. Seçim tuşlarõ Ekranõn alt satõrõndaki öğelere karşõlõk gelir. Örnek: başlangõç kopya ekranõ Bu kõlavuzda [%100]'e basõn talimatõ görüntülendiğinde sol seçim tuşuna basõn. Bu kõlavuzda [K/B]'e basõn talimatõ görüntülendiğinde orta seçim tuşuna basõn. Bu kõlavuzda [Otomatik K/B]'e basõn talimatõ görüntülendiğinde sağ seçim tuşuna basõn. 2. {Escape} tuşu Bir işlemi iptal etmek ya da önceki ekrana dönmek için basõn. 3. {OK} tuşu Seçili bir öğeyi ya da girilmiş sayõsal değeri ayarlamak için basõn. 4. Kaydõrma tuşlarõ İmleci herhangi bir yönde tek tek hareket ettirmek için basõn. Bu kõlavuzda {U}, {T}, {V}, veya {W} tuşlarõ görüntülendiğinde, aynõ yönün kaydõrma tuşuna basõn. 11

18 Gücün Açõlmasõ Bu makine iki güç anahtarõna sahiptir. Çalõştõrma anahtarõ (kontrol panelinin sağ tarafõ) Makineyi devreye sokmak için basõn. Makine õsõnmayõ tamamladõğõnda çalõştõrabilirsiniz. Ana Güç Anahtarõ (makinenin sol yanõ) Bu anahtarõ kapatmak kontrol panelinin sağ yanõnda bulunan ana güç göstergesini söndürür. Bu yapõldõğõnda makine gücü tamamen kesilir. Bu makine onu bir süre kullanmadõğõnõz zaman otomatik olarak Enerji Tasarruf moduna girer veya kendini kapatõr. Bkz., Genel Ayarlar Rehberi. Ana Gücün Açõlmasõ A Elektrik kablosunun duvardaki prize sağlam bir şekilde takõlõ olduğundan emin olun. B Ana elektrik anahtarõnõ açõn. Ana güç göstergesi yanar. AAI027S Önemli Ana güç anahtarõnõ açtõktan sonra hemen geri kapatmayõn. Böyle yapmak hafõzada hasarla sonuçlanõp bozukluklara neden olabilir. 12

19 Gücün Açõlmasõ A Çalõştõrma anahtarõna basõn. On göstergesi yanar. APE013S Çalõştõrma anahtarõ basõlõyken eğer güç gelmezse ana güç anahtarõnõn açõk olduğunu kontrol edin. Eğer kapalõysa açõn. Gücün Kapatõlmasõ A Çalõştõrma anatarõna basõn. On göstergesi söner. APE013S Çalõştõrma anahtarõna bassanõz dahi, gösterge sönmez fakat şu durumlarda yanõp söner: Harici cihazlarla iletişim sõrasõnda. 13

20 Ana Gücün Kapatõlmasõ Önemli On göstergesi yanõyor veya yanõp sönüyorken ana güç anahtarõnõ kapatmayõn. Böyle yapõlmasõ hafõzada hasara yolaçabilir. Ana güç anahtarõnõ kapatmadan önce başlangõç tarama ekranõnda mevcut hafõza için %100 yazdõğõndan emin olun. Güç kablosunu çekmeden önce ana güç anahtarõnõ kapattõğõnõzdan emin olun. Böyle yapõlmamasõ hafõzada hasara yolaçabilir. A On göstergesinin yanmadõğõndan emin olun. B Ana güç anahtarõnõ kapatõn. Ana güç göstergesi söner. Enerji Tasarrufu -Otomatik Kapat / Düşük Güç İş bittiğinde belirli bir süre geçtikten sonra makine otomatik olarak kendini kapatõr. Bu işleme "Otomatik Kapatma" adõ verilir. Otomatik Kapatma zamanõnõ değiştirebilirsiniz. Bkz., Genel Ayarlar Rehberi. Otomatik kapatma Zamanlayõcõsõ şu durumlarda çalõşmayacaktõr: Bir uyarõ mesajõ görüntülendiğinde Servis çağrõ mesajõ görüntülendiğinde Kağõt sõkõştõğõnda Kapak açõk olduğunda Toner Ekle mesajõ görüntülendiğinde Toner takviye edilirken Kullanõcõ Araçlarõ ekranõ görüntülendiğinde Sabit õsõnma süresi işlemdeyse Yazõcõ veya diğer işlevler aktif olduğunda Yazdõrma sõrasõnda çalõşmalar engellendiğinde Veriler Hafõzada göstergesi yanõyor veya yanõp sönüyorsa 14

21 1. Orijinallerin Yerleştirilmesi Orijinaller Tavsiye Edilen Orijinallerin Boyut ve Ağõrlõklarõ Metrik ölçüler Orijinal yeri Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ A3'e kadar -- ADF veya ARDF İnç ölçüleri Tek taraflõ orijinaller: A3L A5KL Çift taraflõ orijinaller: *1 A3L A5KL g/m g/m 2 *1 Orijinal yeri Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ 11" 17"e kadar -- ADF veya ARDF Tek taraflõ orijinaller: 11" 17"L 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL Çift taraflõ orijinaller *1 : 11" 17"L 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL lb lb. *1 *1 Seçeneğe bağlõ ARDF gerekir. ADF'ye yaklaşõk 30 orijinal yerleştirilebilir. ARDF'ye yaklaşõk 50 orijinal yerleştirilebilir. 15

22 Orijinallerin Yerleştirilmesi ADF veya ARDF'yle uyumsuz orijinaller 1 Aşağõdaki tipte kağõtlarõ ADF veya ARDF'ye yerleştirmek kağõtlarõn sõkõşmasõna neden olabilir veya orijinallerin hasar görmesiyle sonuçlanabilir. Bunun yerine bu orijinalleri şaryo camõna yerleştirin. Belirtilenler dõşõndaki orijinaller p.15 Tavsiye Edilen Orijinallerin Boyut ve Ağõrlõklarõ Zõmbalanmõş veya ataşlanmõş orijinaller Delikli veya yõrtõlmõş orijinaller Kõvrõlmõş, katlanmõş veya kõrõşmõş orijinaller Yapõştõrõlmõş orijinaller El işi kağõdõ, aluminyum folyo, karbon kağõdõ veya iletgen kağõt gibi herhangi bir kaplama içeren orijinaller Delikli bölme çizgisi olan orijinaller Endeksli, etiketli veya başka çõkõntõlarõ olan orijinaller Yarõ saydam kağõt gibi yapõşkan orijinaller İnce, çok esnek orijinaller Kartpostallar gibi kalõn orijinaller Kitaplar gibi ayrõlamayan orijinaller OHP asetat veya yarõ saydam kağõt gibi saydam orijinaller Kurşun kalem veya benzeri gereçle yazõlmõş orijinaller kirlenebilir. 16

23 Orijinaller Otomatik Kağõt Seçimi ile Boyutlar Saptanabilir Metrik ölçüler Orijinal yeri Boyut A3L B4 JIS *1 L A4KL B5 JIS *1 L B5 JIS *1 K A5LK 8 1 / 2 " 13"L Şaryo camõ ADF veya ARDF 1 : Saptanabilir boyut : Saptanamayan boyut *1 JIS: Japon Sanayi Standartlarõ Eğer makineyi otomatik olarak A5K seçmesi için ayarlamak istiyorsanõz servis temsilcinizle irtibat kurunuz. İnç ölçüleri Orijinal yeri : Saptanabilir boyut : Saptanamayan boyut Şaryo camõ Boyut 11" 17"L 8 1 / 2 " 14"L 8 1 / 2 " 13"L 8 1 / 2 " 11"KL 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL Şaryo camõ ADF veya ARDF Yerleştirm e işareti Yatay boyut Dikey boyut Azami tarama alanı mm) mm) TR GCSIZE1E 17

24 Orijinallerin Yerleştirilmesi ADF veya ARDF 1 Dikey boyut Yatay boyut Azami tarama alanı mm) TR GCSIZE2E Özel boyutlu orijinalleri kopyalarken orijinalin boyutunu mutlaka belirtin. Belirtmediğiniz takdirde görüntü düzgün kopyalanmayabilir. Bkz. p.22 Özel boyutlu orijinalleri yerleştirme. Saptanmasõ zor boyutlar Şu orijinalleri makinenin otomatik olarak saptamasõ güçtür bu nedenle kağõt boyutunu manuel olarak seçin. Endeksli, etiketli veya başka çõkõntõlarõ olan orijinaller OHP asetat veya yarõ saydam kağõt gibi saydam orijinaller Bol miktarda metin ve çizim bulunan koyu orijinaller Kõsmen bir resim içeren orijinaller Kenarlarõ boyunca resim bulunan orijinaller Kayõp Resim Alanõ Orijinalleri ADF veya ARDF'ye ya da şaryo camõna doğru olarak yerleştirseniz dahi dört kenraõn dördünden de 4 mm (0.2") kenar boşluğu kopyalanmayabilir. 18

25 Orjinallerin Yerleştirilmesi Orjinallerin Yerleştirilmesi Yalnõzca daksil veya mürekep tamamen kuruduktan sonra orijinalleri yerleştirmeye mutlaka dikkat edin. Bu önlemi almadõğõnõz durumlarda, şaryo camõ üzerinde kağõda kopyalanacak izler oluşabilir. 1 Referans Ayarlanabilir orijinal boyutlarõ için, bkz p.15 Orijinaller. Orijinal Yönlendirme Orijinal yönlendirmeyi şu yollarla ayarlayabilirsiniz. Bu işlev yõrtõlmõş veya büyük orijinalleri kopyalamak için kullanõşlõdõr. Normal olarak orijinaller arka sol köşeden hizalanmalõdõr. Buna rağmen bazõ kopyalama işlevleri orijinallerin yönlendirmesine bağlõ olarak farklõ sonuçlar verebilir. Ayrõntõlar için her bir işlevin açõklamalarõna bakõn. Orijinaller ADF veya ARDF Şaryo camõ set11ee set23ee 19

26 Orijinallerin Yerleştirilmesi Şaryo Camõ üzerine Orijinallerin Yerleştirilmesi 1 A Şaryo camõnõn kapağõnõ, ADF veya ARDF'yi kaldõrõnõz. Önemli Şaryo camõnõn kapağõnõ, ADF veya ARDF'yi kuvvet uygulayarak açmayõn. Eğer böyle yaparsanõz ADF veya ARDF kapağõ açõlabilir veya hasar görebilir. Şaryo camõnõn kapağõ, ADF veya ARDF'yi 30 'den daha fazla açtõğõnõzdan emin olun. Aksi halde orijinalin boyutu doğru algõlanmayabilir. B Orijinali yüzü alta bakacak şekilde şaryo camõna yerleştirin. Orijinal sol arka köşeye hizalanmalõdõr. AAI025S 1. Yerleştirme işareti 2. Sol cetvel Kopyalanacak ilk sayfayla başlayõn. C Şaryo camõ kapağõ, ADF veya ARDF'yi indirin. 20

27 Orjinallerin Yerleştirilmesi ADF veya ARDF'ye Orjinallerin Yerleştirilmesi Ayarlar şu durumlarda yapõlõyor olmalõdõr: Özel boyutlu orijinalleri yerleştirirken: p.22 Özel boyutlu orijinalleri yerleştirme 1 ADF veya ARDF'in yan perdesi üzerindeki sõnõr işaretini aşacak kadar orijinalleri yõğmayõn. Son sayfa en altta olmalõdõr. Sensörleri ellerinizle kapatmayõn veya üzerine cisimler koymayõn. Böyle yapmak boyutun yanlõş saptanmasõna neden olabilir veya kağõt sõkõşõyor hata mesajõ belirir. Bu bir arõzaya da neden olacağõndan kapak üzerine herhangi bir şey de koymayõn. ARDF ADF AAI036S 1. Sensör 21

28 Orijinallerin Yerleştirilmesi 1 A Belge kõlavuzunu orijinal boyuta ayarlayõn. B Orijinallerin kenarlarõnõ hizalayõn ve kopyalanacak yüzler yukarõ gelecek şekilde ADF veya ARDF içine yerleştirin. AAI026S 1. Sõnõr işareti 2. Belge kõlavuzu ADF veya ARDF'ye yerleştirmeden önce orijinallerin kõvrõlmalarõnõ düzeltin. Aynõ anda birden fazla sayfanõn makineye beslenmesini önlemek için ADF veya ARDF'ye yerleştirmeden önce orijinalleri harmanlayõp düzeltin. Orijinalleri yerine iyice yerleştirin. Özel boyutlu orijinalleri yerleştirme ADF veya ARDF'ye özel boyutta orijinalleri yerleştirdiğinizde orijinallerin boyutunu belirtin. Bu fonksiyonda dikey uzunluklarõ mm (4.2"-11.6") ve yatay uzunluklarõ mm (5.1"-49.6") olan kağõt yerleştirilebilir. A {U} veya {T} kullanarak kağõt kasetini seçin, ve sonra {#} tuşuna basõn. 22

29 Orjinallerin Yerleştirilmesi B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Özel Boyut] 'yi seçin, ve sonra {OK} tuşuna basõn. 1 [Oto Algõla] seçiliyken, orijinalin boyutu otomatik olarak belirlenecektir. C Numara tuşlarõnõ kullanarak orijinalin yatay boyutunu giriniz, ve sonra {OK} tuşuna basõn. Hatalõ giriş yaparsanõz {Sil/Durdur} tuşuna basõn ve değeri yeniden girin. D Numara tuşlarõnõ kullanarak orjinalin dikey boyutunu giriniz, ve sonra {OK} tuşuna basõnõz. Ayarlõ orijinal boyutuyla birlikte Programlanmış mesajõ belirir. Özel boyutlu orijinallerin ayarlarõ kayõt edildiğinde, kopyalama ekranõnõn en üstünde belirir. Ayarladõğõnõz boyutu iptal etmek için {Sil Modlarõ} tuşuna basõn. 23

30 Orijinallerin Yerleştirilmesi Normal boyutta orijinalleri yerleştirme 1 A {U} veya{t} tuşunu kullanarak kağõt kasetini seçin, ve sonra {#} tuşuna basõn. B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Normal Boyut] 'yi seçin, ve sonra {OK} tuşuna basõn. [Oto Algõla] seçilmişken, yerleştirilen orijinalin boyutu otomatik olarak belirlenecektir. C Kaydõrma tuşlarõnõ kullanarak kağõt boyutunu seçin, ve sonra{ok} tuşuna basõn. Programlanmış mesajõ belirir. Normal boyutta orijinaller kayõt edildiğinde, kopyalama ekranõnõn en üstünde belirir. Ayarladõğõnõz boyutu iptal etmek için {Sil Modlarõ} tuşuna basõn. 24

31 2. Kopyalama Temel Prosedür A Eğer makineye kullanõcõ kodlarõ ayarlandõysa, numara tuşlarõnõ kullanarak kullanõcõ kodu (sekiz haneye kadar) girin, ve sonra {OK} veya {#} tuşuna basõn. Makine kopyalamaya hazõr olur. Referans Kullanõcõ kodlarõ için, Genel Ayarlar Rehberi'ne bakõnõz. B Ekranda "d Hazõr" görüntülendiğinden emin olun. İlk kopyalama ekranõ Eğer herhangi bir başka işlev görüntülenirse, {Kopyala} tuşuna basõn. C Önceki ayarlarõn tümüyle sõfõrlandõğõndan emin olun. Önceki ayarlar duruyorsa, {Sil Modlarõ} tuşuna basõn ve enter tuşuna tekrar basõn. D Orijinalleri yerleştirin. Referans p.19 Orjinallerin Yerleştirilmesi E Gerekli ayarlarõ yapõn. Referans Her bir işlev için açõklamalara bakõn. 25

32 Kopyalama F Rakam tuşlarõnõ kullanarak yapõlacak kopya sayõsõnõ girin. 2 Ayarlanabilecek azami kopyalama miktarõ 99'dur. G {Başla} tuşuna basõn. Kopyalama başlar. Kopyalar, ön yüzleri alta bakacak şekilde çõkar. -Nasõl kullanmalõ Sayfalar arasõnda değiştirmek veya işlevleri seçmek için: Kaydõrma tuşuna basõn. Çok kopyalamalõ bir çalõşmada makineyi durdurumak için: {Sil/Durdur} tuşuna basõn. Kopyalamasonrasõ makineyi başlangõçtaki duruma getirmek için: {Sil Modlarõ} tuşuna basõn. Girilen bir değeri silmek için. {Sil/Durdur} tuşuna basõn. 26

33 Bypass Tepsisinden kopyalama Bypass Tepsisinden kopyalama OHP asetatlara, kalõn kağõda, zarfa ve kağõt kasetlerine yerleştirilemeyecek kopya kağõtlarõna kopyalama yapmak için bypass tepsisini kullanõn. Önemli 433 mm'den daha uzun kağõt kõrõşabilir, beslenemeyebilir ve sõkõşabilir. Eğer standart boyutta kopya kağõtõ kullanmõyorsanõz veya özel bir kağõt kullanõyorsanõz, kağõtõn yatay ve dikey boyutlarõnõ girmelisiniz. Bkz. p.22 Özel boyutlu orijinalleri yerleştirme. Girebileceğiniz boyutlar aşağõdaki gibidir: 2 Metrik ölçüler Dikey: mm Yatay: mm İnç ölçüleri Dikey: 3.55" 11.69" Yatay: 5.83" Makine otomatik olarak şu kopya kağõdõ boyutlarõnõ belirleyebilir: Metrik ölçüler A3L, A4KL, A5KL, 203,2 mm 330,2 mml İnç ölçüleri 11" 17"L, 8 1 / 2 " 11"KL, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "L, 8 1 / 2 " 14"L OHP asetatlara veya 105 g/m 2 (yaklaşõk 28 lb.)'den daha ağõr kağõtlara kopyalarken kağõt tipini belirtmeniz gerekir. Bkz. p.31 Özel kağõt üzerine kopyalarken. Bir defada yerleştirebileceğiniz azami kağõt sayõsõ kağõt tipine bağlõdõr. Azami kağõt sayõsõ üst sõnõrõ geçmemelidir. A Bypass tepsisini açõn. ZENY100E 27

34 Kopyalama B Kağõt kõlavuzu serbest bõrakma kolunu yukarõya itiniz. 2 1 ZENY110E 1. Kağõt kõlavuzu serbest bõrakma kolu C Kağõdõ kopyalamak istediğiniz yüzü aşağõya gelecek şekilde verin ve sonra kağõt kõlavuzunu kağõt boyutuna ayarlayõn ZENY120E 1. Yatay boyut 2. Dikey boyut 3. Kağõt desteği 4. Kağõt kõlavuzlarõ Eğer kõlavuzlar kopya kağõdõyla aynõ hizada değil iseler, resimler çarpõk basõlabilir veya hatalõ kağõt beslemeleri gerçekleşebilir. Kağõdõ sõnõr işaretinin üzerinde yõğmayõn, aksi halde resimler çarpõk basõlabilir veya hatalõ kağõt beslemeleri gerçekleşebilir. A4L, 8 1 / 2 " 11"L'den daha büyük boyuttaki kağõtlarõ desteklemek için kağõt desteğini dõşarõya doğru uzatõn. Kağõtlarõn arasõna hava girmesini sağlamak ve çoklu sayfa beslemesini engellemek için kağõtlarõ havalandõrõn. 28

35 Bypass Tepsisinden kopyalama D Kağõt kõlavuzunu serbest bõrakma kolunu aşağõya doğru çekin (basamak B). Ekranda bypass tepsisi seçilir. Eğer ekranda [Byp.] seçili değilse, {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Byp.] seçin, ve sonra {#} tuşuna basõn. E Kağõt boyutunu ve tipini seçin. 2 Normal boyda kağõt üzerine kopyalarken A {U} veya {T} kullanarak [Kağõt Boyutu] seçeneğini seçin ve {OK} tuşuna basõn. B {U} veya {T} kullanarak [Normal Boyut] seçeneğini seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. C Kaydõrma tuşlarõnõ kullanarak kağõt boyutunu seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. Programlanmış mesajõ belirir. 29

36 Kopyalama Özel boyutta kağõt üzerine kopyalarken 2 Önemli Hatalõ kağõt beslemelerini önlemek için kopya kağõdõnõn boyutunu belirtmeniz gerekir. A {U} veya {T} kullanarak [Kağõt Boyutu] seçeneğini seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. B {U} veya {T} kullanarak [Özel Boyut] seçeneğini seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. C Rakam tuşlarõnõ kullanarak orijinalin yatay boyutunu girin ve sonra {OK} tuşuna basõn. Hatalõ giriş yaparsanõz {Sil/Durdur} tuşuna basõn ve sonra değeri tekrar girin. D Rakam tuşlarõnõ kullanarak orijinalin dikey boyutunu girin ve sonra {OK} tuşuna basõn. Programlanmış mesajõ belirir. 30

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Düşünceler Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanıcı Araçları (Fotokopi Özellikleri) Açıklamalar Teknik Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanıcı Araçları (Fotokopi Özellikleri) Açıklamalar Teknik Özellikler Kullanım Talimatları Kopyalama Referansı 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanıcı Araçları (Fotokopi Özellikleri) Açıklamalar Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan önce

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Makineye Genel Bakış Makineye Genel Bakış Özellikler Cihazınız, yapılandırmasına bağlı olarak şu özelliklere sahiptir: 8 Kopyalama E-posta Internet Faksı Sunucu Faksı Doküman

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e

Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e Aygõtõnõzõn sahip olduğu tüm becerilerden yararlanarak ÜRETKENLİĞİNİZİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTIN. Ürününüzle birlikte bir Eğitim ve Bilgi CD'si gönderilmiştir. Bu CD'de,

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Kombine İşlev İşlemleri Kullanıcı Araçları (Sistem Ayarları) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 11 Mart 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Kablosuz Yerel Ağõ Kullanma Grafik Yoğunluklu

Detaylı

HP LaserJet P2050 Series Yazıcı Kağıt ve Yazdırma Kılavuzu

HP LaserJet P2050 Series Yazıcı Kağıt ve Yazdırma Kılavuzu HP LaserJet P2050 Series Yazıcı Kağıt ve Yazdırma Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden

Detaylı

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hızlı Başvuru Kılavuzu Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma 1. Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın. 2. Ürünü seçin

Detaylı

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopyalama Yapma Hizmetler Ana Sayfası İş Durumu Dokunmatik Ekran Başlat Tümünü Temizle Dur. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı bakacak şekilde

Detaylı

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk. Ocak 2007

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk. Ocak 2007 Sürücüler Belge Bölüm Numarası: 430220-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk sürücüsü anlatõlõr. İçindekiler 1 Sürücü bakımı 2 Sürücü ısıgı 3 Sabit disk sürücüsü Sabit

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI551 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI551 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma İÇİNDEKİLER 1. Tüm Kullanıcılara Giriş...3 Kılavuz Hakkında Bilgi...3 Ticari Markalar...4 RICOH Smart Device Connector nedir?... 5 RICOH

Detaylı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kullanılabilir uygulamalar yazıcı kurulumunuza göre değişebilir. Uygulamalar ve özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. Kullanım Kılavuzu. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Giriş Sayfası ana uygulama

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

1 ) Yazıcım Kartuş Bitti Hatası Veriyor ve paneldeki " C " ile " B " ışığı yanıyor ne yapmalıım?

1 ) Yazıcım Kartuş Bitti Hatası Veriyor ve paneldeki  C  ile  B  ışığı yanıyor ne yapmalıım? 1 ) Yazıcım Kartuş Bitti Hatası Veriyor ve paneldeki " C " ile " B " ışığı yanıyor ne yapmalıım? Çözüm : Canon MP250 MP252 MP 280 MP 282 MX300 MX 320 MX 360 MG 2150 MP 495 Marka ve model yazıcılar için

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix AirPrint Kılavuzu AirPrint hakkında bilgiler Ayar Prosedürü Yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. AirPrint hakkında bilgiler

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Hızlı Başvuru Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. 5 Kağıt yığınını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Kağıt

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

GARRETT GTI 2500 Kullanım kılavuzu

GARRETT GTI 2500 Kullanım kılavuzu GARRETT GTI 2500 Kullanım kılavuzu Tebrikler. Siz şimdi 2000 Model bir Metall arama cihazõ sahibisiniz. Lütfen bu kõlavuzu önce tamamen okuyun, orjinal kõlavuza da bakõnõz. Cihaz dayanõklõ üretilmiştir.

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

HP LaserJet P2030 Series Yazıcı. Kağıt ve Yazdırma Kılavuzu

HP LaserJet P2030 Series Yazıcı. Kağıt ve Yazdırma Kılavuzu HP LaserJet P2030 Series Yazıcı Kağıt ve Yazdırma Kılavuzu HP LaserJet P2030 Series Yazıcı Kağıt ve Yazdırma Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif

Detaylı

Donanım Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulum Kılavuzu Paketi açma Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. Bu kılavuzdaki resimler benzer bir model içindir. Mevcut modelden farklılık göstermesine karşın, çalışma yöntemi aynıdır. Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın.

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopya. Faks. Yazdırma. Tarama. Web Image Monitor. Kağıt ve Toner Ekleme.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopya. Faks. Yazdırma. Tarama. Web Image Monitor. Kağıt ve Toner Ekleme. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Kopya Faks Yazdırma Tarama Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için, verilen CD-ROM'daki

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Kopyalama / Doküman Sunucusu Özellikleri

Kopyalama / Doküman Sunucusu Özellikleri Kullanım Talimatları Kopyalama / Doküman Sunucusu Özellikleri 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantılı Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

Yenilikler LogiKal VERSİYON 7

Yenilikler LogiKal VERSİYON 7 Yenilikler LogiKal VERSİYON 7 Yenilikler Versiyon 7 Sayfa 1 İÇERİK YENİ KULLANICI ARAYÜZÜ...4 ANA MENÜ...4 PROJE YÖNETİCİSİ...5 PROJE MERKEZİ...6 PROJE GİRİŞİ...7 PROJE YÖNETİCİSİ...8 MENÜ İŞLEVİ YAPILANDIRMASI...8

Detaylı

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı:

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı: HASTA KILAVUZU Hasta adı-soyadı: Icare HOME (Model: TA022) HASTA KILAVUZU TA022-035 TR-3.1 3 Giriş Bu kılavuz, Icare HOME tonometrenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Tonometreyi

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

Sürücüler. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk. Ocak 2007

Sürücüler. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk. Ocak 2007 Sürücüler Belge Parça Numarası: 419424-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk sürücüsü anlatõlõr. İçindekiler 1 Sürücü bakımı 2 Sürücü ışığı 3 Sabit disk sürücüsü Sabit

Detaylı

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk. Mart 2006

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk. Mart 2006 Sürücüler Belge Bölüm Numarası: 396846-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk sürücüsü anlatõlõr. İçindekiler 1 Sürücü bakımı 2 IDE sürücüsü ışığı 3 Sabit disk sürücüsü

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

MIRASCAN E GIRIŞ... 5 TARAMA YAPMAK... 9. Saydam asõl belgeler için... 10 2.3 STANDALONE MODE (EKLENTISIZ MOD) IÇINDE TARAMA YAPMA...

MIRASCAN E GIRIŞ... 5 TARAMA YAPMAK... 9. Saydam asõl belgeler için... 10 2.3 STANDALONE MODE (EKLENTISIZ MOD) IÇINDE TARAMA YAPMA... MiraScan Tarayõcõ Sürücüsü Kullanõcõ El Kitabõ İçindekiler Tablosu MIRASCAN E GIRIŞ..................................................................... 5 1.1 MIRASCAN............................................................................

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 9 Ocak 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Ekran Ayarlarõnõ Değiştirme Bilgisayarõ Taktõktan

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı