Bir mektup da Anastasiadis e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir mektup da Anastasiadis e"

Transkript

1 Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3048 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EN AÐIR HAKARETÝ YAPAN ADAM l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... AMA AYIP OLUYOR... Zübeyir Aðaoðlu SÖZLER KULAÐA GÝTMEDEN Ali Osman KEÞKE RÜÞVET OLSA Erdoðan Baybars GOODBYE LENÝN Elvan Levent BÝR SENARYO VE TALAT'IN ÝSYANI Mehmet Levent TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile görüþmesinin hemen ardýndan Derviþ Eroðlu jet hýzýyla harekete geçti ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a mektup gönderdi... Ban a söz: Gazetemizle birlikte... Bir mektup da Anastasiadis e n Bir mektup da Rum muhalefet lideri Nikos Anastasiadis e gönderen Derviþ Eroðlu, erken bir çözümün mümkün olduðunu belirtti... n Eroðlu, Anastasiadis in Hristofyas ý çözüm için teþvik etmesini istedi sayfada Kaldýðý yerden n Eroðlu'nun Talat'tan farklý hareket edeceðini ve müzakere masasýný havaya uçuracaðýný sananlar yanýldýlar... Ban'a gönderdiði mektupta Eroðlu, Kýbrýs müzakerelerine kaldýðý yerden devam etmeye hazýr olduðunu bildirdi... n Mektubunda "Bir çözüm mümkündür, ulaþýlabilirdir ve bunu baþarmak için çabalarýmýzý artýrmamýz gerekir" diyen Eroðlu, 23 Mayýs 2008 Ortak Açýklamasý'na vurgu yaptý ve buna sadýk kalýnacaðýný belirtti... n Eroðlu: Sayýn Ekselanslarý, size iyi niyet misyonunuz himayesinde devam eden müzakereler yoluyla adil, kalýcý ve kapsamlý bir çözüme olan taahhüdümüzü ve sürecin kaldýðý yerden devam ettirilmesine hazýr olduðumuzu bildirmek için yazýyorum... l 4. sayfada "Yeni Kýbrýslý Türk lideri"ne Ban'dan kutlama... Ban: Görüþelim n BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Derviþ Eroðlu'nu telefonla arayarak kutladý... Eroðlu, telefon görüþmesinin önceki akþam saat 22.00'de gerçekleþtiðini açýkladý... n Eroðlu: Ban, yakýn bir gelecekte, ya New York'ta, ya da baþka bir yerde görüþebileceðimizi ifade etti... (3. sayfada) AFRÝKA dan mektup... SÖYLEDÝKLERÝNÝN HÝÇBÝRÝ DOÐRU ÇIKMADI l 3 te ÇÖZÜMCÜLÜK Özlem Güneyli l 2. sayfada 2. CUMHURREÝSÝ OFÝSÝ... Sezan Artun l 6. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Lafda deðil uygulamada solculuk n2. sayfada

2 kimse Özlem GÜNEYLÝ ÇÖZÜMCÜLÜK SOL o kadar 1 irtifa kaybetti KÝ/ aðlayasý geliyor insanýn. 1 eski fraksiyonlara bakýn/ 1 de þimdikilere/nereden nereye/ 1 tarafta MAO'cular vardý/ diðer tarafta STALÝN'ciler/ 1 tarafta DEV- YOL'cular/ diðer tarafta DEV- SOL'cular. Falanca fraksiyona baðlý olmanýn 1 karizmasý var idiyse/ filancanýn DA havasý vardý. Hangi fraksiyondan olduðunu söylemenin 1 rengi vardý. Þimdi soruyosun adama fraksiyonun ne DÝYE/ Çözümcüyüm diyor/ iyi ben DE çözümcü deðilim FALAN diyesi geliyor o hava karþýsýnda. Çözüm isteyenler 1 tarafta/ Çözüm istemeyenler diðer tarafta. Çözüm DE çözüm olsa. Demem þudur KÝ; Çözümcüler-Çözümsüzlükçüler GÝBÝ fraksiyonlara bölünmenin beyhude olduðunu anladýysanýz ne ala... Yok eðer hâlâ daha ÇÖZÜMÜ BEN YAPARIM/SEN YAPAMAZSIN ve buna benzer megalomanyak yaklaþýmlarla devam edecekseniz/ önden buyrun/ Lefkoþa'dan Karpaz'a kadar yolunuz var/ DA tutmaz artýk bu maya/ hakkaten tutmaz/ inanmazsanýz koklayýn/ üüüüüüffffff/ pis kokuyo bu maya... CTP'nin veya 1 baþka partinin kendine ÇÖZÜMCÜ diyebilmesi için ÇÖZÜMÜ yapabilecek kudrete sahip olmasý gerekir öncelikle. Bu BÝR. CTP'nin veya 1 baþka partinin öteki partiye ÇÖZÜMSÜZLÜKÇÜ diyebilmesi için kendisinin ÇÖZÜM yapmaya/ ÇÖZÜMSÜZLÜKÇÜ olduðunu iddia ettiði partinin DE olasý 1 çözümü engellemeye muktedir olmasý lazým. Bu ÝKÝ. Yani CTP'nin ÇÖZÜM yapmasý DA/ UBP'nin ÇÖZÜMSÜZLÜÐÜ sürdürmesi DE Türkiye'ye baðlýyken/ hiç çekilmiyor bu hava/ hem kendi kafalarýný yiyorlar/ hem DE baþkasýyla kafa buluyorlar. -Kýbrýs Türkü Türkiye'nin neresindedir arkadaþlar? -Kalbiiiinnnndeeeeee baþkaným. HADÝ BE ORDAN SÝZ DE... Böyle parti baþkaný mý olur/ böyle partili mi olur? Kýbrýs Türkünün DE/ Kýbrýs Sorununun DA Türkiye'nin kozmik odalarýnda olduðunu öðrenemediniz mi daha? Siz þimdi o kozmik odalarýn anahtarýnýn DA TURGAY AVCI'da olduðunu sanýyorsunuzdur büyük ihtimal. VAH VAH. Kahvecioðlu HASAN aðbim Talat'a soruyor: -Sizce Tayyip Erdoðan'ýn kalbinde kim var? Talat soruya soruyla karþýlýk veriyor: -Sizce kim? Kahvecioðlu Hasan aðbim göðsünü kabartarak cevabý yapýþtýrýyor: -Bence siz varsýnýz. Ah HASAN aðbi/ ne diyosun caným aðbim/tayyip beyin gönlündeki açýlýmlarýn nasýl birer birer kapandýðýný DA mý görmüyosun? Ermeni açýlýmý baddoz/ Alevi açýlýmý masal/ Roman açýlýmý havagazý. Arasýra baþýný ÇÖZÜMden kaldýrýp 1 de AÇILIMLARA bak 2 gözüm aðbim. -Açýlýmlarda 1 adým ileriye giderken/ 10 adým geriye giden AKP çözümde kaç adým ileriye gitti/ kaç adým geriye? Söylesene anne... -Neyini söyleyim a gýzým/ ne ilerisi galdý memleketin ne gerisi/ açmam açamam söyleyemem... Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Ýþte bir kere daha beraberiz. Bu seferki daha uzun mu sürdü ne? Yoksa bana öyle mi geldi? Sevgili Þener'e yokluðumda yerimi eski yazýlarýmla olsun doldurup yokluðumu kapattýðý için teþekkür ederim... "Eðer beni sual eden olursa", þöyle özetleyelim: Gidip da dönmeyen trenin vagonundan, biletim kesilmediði için indirildim ve eve gönderildim. Yahya Kemal Beyatlý'nýn "Artýk demir almak günü gelmiþse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan" dediði "Meçhule giden gemiden biletim kesilmediði için indirildim" de diyebiliriz. O nedenle, iþgal altýnda gerçekleþtirilen son "Cumhurbaþkanlýðý seçimi"ni pek az izleyebildim. Gazete okuyamadým bu süre içerisinde. Bazý günler, pek az haber izledim. Ama yattýðým yerden gücümün elverdiði oranda düþündüm... Neden biz toplum olarak bu hallere düþtük? Evela kendimi sorguladým. Sonra yakýnlarýmý. Bir baþka deyiþle filmi baþtan aldým. Neysa... Lafý uzatmayalým. Daha önce de anlattým. Ama sýrasý geldi bir daha anlatayým. Yýl Girne Boðazý'ndaydýk. Girne Boðazý Sancak oldu. Sancaktarlýða Fýrtýna, Sancaktar yardýmcýlýðýna Rüzgar atandý. Bir tane de Þimþek vardý... Bir akþam Sancaktar Yardýmcýsý rahmetli Rüzgar, sohbetimiz sýrasýnda bana þöyle dediydi: "Bir bok yediðimiz yok, ama isim da beðenmeyiz. Kimimiz Rüzgar, kimimiz Fýrtýna, kimimiz Þimþek..." Þunu da bir yere kaydedin iþinize yarayacak. Beyninizin bir yerinde dursun, LAFDA DEÐÝL UYGULAMADA SOLCULUK lazým olur... Bir akþam, tabii gene 1964'de ve Girne Boðazý'nda rahmetli Rüzgar bana þöyle dediydi: "Ýnsanlarýn insana karþý alakalarý, iþleri görülünceye kadardýr." Benim çok hoþuma gitti bu saptama. Ve rahmetli Rüzgar'a: -Aman bir dakika. Bunu kaydedeyim. Rüzgar: -Ulan benimle dalga mý geçiyorsun? "Hayýr" dedim. Küçücük bir defterciðim vardý. Bazý þeyleri o defterciðe kaydederdim. Tekrarlattým ve o defterciðe kaydettim. O küçücük defterciðim, daha bir yerlerde durur. Diyeceðim odur ki, bizim de Kýbrýs'ýn solcularý olarak, Kuzey, Güney farketmez, bir bok yediðimiz yok ama, kendimizi bir yere sýðdýramayýz. Gidip da dönmeyen trenin vagonundan, biletim kesilmediði için indirildim ve eve gönderildim. Yahya Kemal Beyatlý'nýn "Artýk demir almak günü gelmiþse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan" dediði "Meçhule giden gemiden biletim kesilmediði için indirildim" de diyebiliriz... Kimimiz solcuyuz, kimimiz Sosyal Demokrat, kimimiz Sosyalist, kimimiz komünist... Aynaya da bakmayýz belki suratýmýzdan utanýrýk. Fayýk Dayý ile Çelebi Dayý þarabý biraz kaçýrýnca eski bir hesabý hatýrlarlar ve güya hesaplaþacaklardý. Fayýk Dayý "eyo ime haros" (Ben azrailim) deyinca Çelebi Dayý, "esu ise skada" (Sen boksun) diye yapýþtýrýrdý cevabý... TKP ile CTP, iþçiden, emekçiden yana olduklarýný söylerlerdi. TKP de, CTP de koalisyon olarak hükümete geldiler. CTP bir ara herþeyi eline geçirdi. Mumunan arayýn. TKP veya CTP, iþçi ve emekçiye ne verdi. Ne vermeye çalýþtý hükümette iken... Sendikalarýn iþçi ve emekçi için elde ettiklerine bakýn. Neredeyse kazanýlmýþ haklarýn tümü de Denktaþ'ýn ve UBP'nin idaresinde kazanýldý. Bakalým görelim ve utanalým.utanacak surat kaldýysa bizde. Konu geniþ... Üzerinde epey durmak lazým. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EN AÐIR HAKARETÝ YAPAN ADAM Mehmet Ali Talat saraydaki veda konuþmasýnda, hayatýnda uðradýðý "en büyük hakaret"i de açýklamýþ... Bu hakaret ne? UBP'nin parti gazetesinde seçimden sonra sarayý yaðmaladýðý, oradan mal kaçýrdýðý yazýlmýþ... Hýrsýzlýkla suçlanmýþ yani... Bizce de aðýr bir hakaret... Ve böyle bir hakareti sineye çekmek kolay deðil. O da çekmemiþ zaten... Öyle bir törende bile yanýt verme ihtiyacý duymuþ buna. Parti gazetesi yayýnýndan partiyi de, Eroðlu'nu da sorumlu tutmuþ... Haklý olarak... Peki o yazýyý yazan adam kim o gazetede? Þinasi Baþaran! Bir kastý mý var Talat'a? Bir Talat ve CTP düþmaný mý Þinasi? Siz hiç CTP'lilerin Þinasi Baþaran hakkýnda fena bir laf söylediðini iþittiniz mi? Provokatör, ajan falan dediler mi hiç mesela? Demediler... Her zaman iyi geçindikleri ve yakýn iliþkiler kurduklarý güvenilir bir gazeteci oldu onlar için Þinasi... CTP'nin kýyaklara boðduðu Doðan Harman'ýn gazetesinde yazýlar yazdý ve söyleþiler yaptý uzun zaman... Talat'ýn ve CTP'nin sýrtýný sývazladý. Harman'a saðlanan kýyaklardan o da aldý payýný... Hatta Gönyeli'deki evi bir yangýnda kül olduðu zaman, büyük bir maddi yardým görmüþ Ahmet Uzun'dan... O tatlý iliþkileri sayesinde... Evi yanan herkese hükümet öyle büyük miktarlarda yardým mý yapar? Ama Doðan Harman'ýn tayfalarý arasýnda olan Þinasi 'herkes' deðildi onlar için... Bunu geçin... Ve daha da geriye gidin biraz... Þinasi'nin Talat ve CTP nazarýnda ne kadar güvenilir birisi olduðunu anlamak için... Geçtiðimiz yýlýn Kasým ayýnda müthiþ bir haber patlatmýþtý Þinasi Harman'ýn gazetesinde... O güne dek ele vermediði sýrlarý ele vermiþti... Açýkça ortaya sermiþti Talat'la CTP'nin 'gerçek' yüzünü 'li yýllarýn baþýnda Talat ile Soyer onun yardýmýna baþvurmuþlar... Askeri komutanlýkla aracýlýk yapmasýný istemiþler aralarýnda... Demiþler ki Þinasi'ye: -Ne olur bize bir aracýlýk yap da kendimizi askere tanýtalým... Biz asker ve Türkiye aleyhtarý bir parti deðiliz... Ýsterlerse buluþalým, derdimizi anlatalým... Þinasi kýrmamýþ onlarý ve bu ricalarýný yerine getirmiþ... 'Gelik' restoranýnda gerçekleþmiþ bu görüþme komutanlarla... Ve sabahýn ilk ýþýklarýna dek sürmüþ... Masada o akþam konuþulanlarý yazmamýþ Þinasi... Yazamaz da zaten... Yazarsa, "Avrupa" gazetesi ile yazarlarý hakkýnda yapýlan konuþmalarý ve çirkin pazarlýklarý da yazmak zorunda kalýr çünkü... Ve bizim bir asker-ctp komplosu ile nasýl karþý karþýya kaldýðýmýz ortaya çýkar... Talat'a hayatýndaki en büyük hakareti yapmýþ olan adam bu adam iþte... Ýnandýðý ve güvendiði bir adam... Yalnýz o mu? Güvendikleri arasýnda daha pek çoðu arkadan hançerlemiþ onu... CTP 2005'te tüm ipleri eline geçirince kendisine hep böyle kýlavuzlar seçmiþ zaten... "Baþýna saksý düþen" eski Denktaþçý gazetecilerle iþbirliði yapmýþ hep... En baþta da Doðan Harman'la... Harman Talat'a da, Soyer'e de, Kalyoncu'ya da akýl hocalýðý yapmýþ bu dönemde... Þimdilerde ise Eroðlu ve UBP ile yakýnlaþmanýn yollarýný arýyor... CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk'in resmini baþaþaðý basýyor gazetesinde... Talat ve CTP'nin en çok öfkelendikleri ve artýk adýný bile duymaya tahammül edemedikleri Reþat Akar da eski dönemin gözdelerindendi... Ve yalnýz CTP çevresinde deðil, CTP'yle yakýn iliþkileri olan barýþçý Rum gazetecileri arasýnda da çok saðlam bir yere sahipti. Çýkardýðý üç dilli 'Dialog' gazetesine CTP hükümeti tomar tomar para akýttý. Kýsacasý diyeceðim þu... Kimsede aramasýnlar suçu... Kendi kargalarý oynamýþ onlara en büyük oyunu...

3 AFRÝKA dan mektup... SÖYLEDÝKLERÝNÝN HÝÇBÝRÝ DOÐRU ÇIKMADI Seçimden önce çok þeyler söylendi... Ve söylenenlerin ne kadar boþ olduðu seçim biter bitmez anlaþýldý. Mesela Turgay Avcý da, Tahsin Ertuðruloðlu da çok iddialýydý. "19 Nisan'dan sonra çok þey olacak, çok þey deðiþecek" diyorlardý... Ve Talat'ý destekleyen gazeteciler de þiþirdikçe þiþiriyorlardý onlarý... Söyleyin bakalým þimdi... Hani ne olmuþ? Bugün 25 Nisan iþte..., Eroðlu yemin etmiþ, saraya oturmuþ... Talat evine dönmüþ... Ortalýk sakin... Nerde o deprem? Avcý'yý da, Ertuðruloðlu'nu da arayýp soran kimse kalmamýþ... Ekranlara bile çaðýrmýyorlar eskisi gibi... Bir beklentileri kalmamýþ artýk onlardan çünkü... * Baþka ne diyorlardý kahinler seçimden önce? DP intihar etmiþ Eroðlu'nu desteklemekle... Ne intiharý? Ne biçim bir rüyaydý bu? Serdar Denktaþ ile partisi asýl þimdi diriliyor iþte... Asýl þimdi ayaða kalkýyor... Bir de yerel seçimlerde iþbirliði yapacaklar þimdi UBP'yle... Bakýn görün bakalým o zaman... Neler olur... Ne Maðusa kalýr elinizde, ne Girne... Gönyeli de gider, Deðirmenlik de... Ardýndan gelsin bir de koalisyon... Serdar Denktaþ çýksýn tahtýna... Siz yapýþýn yapýþabilirseniz kerevetine... Ýntihar dediðiniz bu mu? * Baþka ne diyorlardý? Türkiye güya Derviþ Eroðlu'na büyük bir tuzak hazýrlamýþ... Eroðlu hem seçimi kaybedecek, hem de baþbakanlýktan olacakmýþ! Buymuþ plan! Seçimi keybeden Eroðlu'nun baþbakan olarak kalmasý münasip deðilmiþ çünkü... Çok karýþacakmýþ UBP çok... Ve Tahsin Ertuðruloðlu'nun baþbakan olmasýyla sonuçlanacakmýþ bu kavga... Bunlarý yazýp söylüyorlardý iþte... Hani ne oldu? Çýktý mý dedikleri? Ýþte Eroðlu sarayda... UBP ise her zamankinden daha güçlü... Parçalanmanýn eþiðinde olan CTP... TDP ve BKP daha da kan kaybetmiþ... Yerel seçimlerde hiçbir varlýk gösteremeyebilirler de... Avcý ile Ertuðruloðlu ise silinip gitmiþ... * Baþka ne diyorlardý? Eroðlu gelirse yakacakmýþ görüþme masasýný... Yazýp söylediler günlerce... Oysa þimdiden çözüm ve barýþ moduna girmiþ Eroðlu... Devir teslim törenine gelen Ahmet Davutoðlu'ndan almýþ ilk dersini... Ve kaç gündür ilan ediyor, müzakerelere Talat'ýn kaldýðý yerden baþlayacak diye... Þimdi isterseniz gidip yapýþýn yakasýna... Hesap sorun... Neden size egemenliðimizi geri alacak diye yalan söylemiþ? Durmayýn hadi, koþun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ban Ki Moon Eroðlu'nu telefonla kutladý... Ban'dan Eroðlu'na: Görüþelim n Eroðlu: Ban dün akþam beni arayarak seçim zaferimi kutladý, yakýn bir gelecekte ya New York'ta ya da baþka bir yerde görüþebileceðimizi ifade etti... Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, önceki akþam kendisini telefonla arayarak seçim zaferini kutladýðýný açýkladý. Bugün bir kabulü sýrasýnda, BM Genel Sekreteri Ban'ýn kendisini telefonla arayýp aramadýðýnýn sorulmasý üzerine Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Ban Ki Moon'un önceki akþam saat 22.00'de kendisini aradýðýný ve seçim zaferini kutladýðýný belirtti. Gönderdiði mektubu Genel Sekreter'in aldýðýný da öðrendiðini bildiren Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Ban, yakýn bir gelecekte ya New York'ta ya da baþka bir yerde görüþebileceðimizi de ifade etti" diye konuþtu. "DOWNER'LE MAYIS AYININ ÝLK GÜNLERÝNDE GÖRÜÞECEÐÝM" Mayýs'ýn ilk günlerinde BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn Kýbrýs'a geleceðini ve ilk kez görüþeceklerini de bildiren Cumhurbaþkaný Eroðlu, bu görüþmenin ardýndan da iki liderin görüþme tarihini belirleme gayreti içine girileceðini söyledi. APOSTOLOS VARNAVA HATIRASI Güney Kýbrýs'taki Rum Eðitim Bakanlýðý uzun bir süreden beri, yeniden yakýnlaþma programý çerçevesinde Kýbrýslý Türk konuklarýn Rum okullarýna davet edilmesini ve öðrencilerle iletiþim kurulmasýný saðlýyor. Bu kervana gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent de katýldý geçtiðimiz hafta... Lefkoþa bölgesindeki "Apostolos Varnava" lisesine davet edilen Levent'e bu ziyaretinde Ýbrahim Aziz eþlik etti... Öðrencilere çeþitli konulardaki görüþlerini açýklayan Levent, bu arada onlarýn sorularýný da yanýtladý yýlýnda kurulan Apostolos Varnava lisesinde 700 öðrenci bulunuyor... Eroðlu'ndan bir mektup da Anastasiadis'e Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden dolayý kendisine tebrik mesajý gönderen Rum ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DISI) Baþkaný Nikos Anastasiadis'e teþekkür mektubu gönderdi. Eroðlu, 22 Nisan tarihli mektubunda, karþýlýklý iyi niyet bulunduðu takdirde adada adil, kalýcý ve erken bir çözümün mümkün olduðunun altýný çizdi. Kapsamlý bir çözüme ulaþmak için kendine düþen sorumluluklarý yerine getirmeye hazýr olduðunu vurgulayan Eroðlu, Anastasidis'in DÝSÝ Baþkaný olarak Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý Kýbrýs Türk tarafý ile iyi niyet içerisinde müzakere etmek için teþvik edeceðine olan inancýný ifade etti. Eroðlu ayrýca, Anastasiadis'le erken bir zamanda buluþmayý temenni ettiðini de kaydetti. ex istence Elvan Levent GOODBYE LENÝN Þimdilerde Lenin'in yüz kýrkýncý doðum gününün kutlandýðý Rusya'da, Bolþevik Devrimi'nin önderinin yanýsýra, muhtemelen hiçbir zaman dinmeyecek olan Sovyet dönemiyle ile ilgili tartýþmalar da alevlendi yeniden. Ruslarýn Sovyet dönemi ile ilgili tartýþmalarý, bir tür tarih hesaplaþmasýydý aslýnda. Anlamak, affetmek demek deðildir, cümlesi düþmüyordu aðýzlarýndan. Malum, büyük 'zafer günü' kutlamalarý da kapýdaydý. Rus televizyon kanalýndaki bir açýk oturumda biraraya gelen Stalin hayranlarýyla, Stalin kurbanlarý hararetli bir tartýþmaya giriþmiþlerdi. Bir yanda da Ýkinci Dünya Savaþý gazileri vardý elbette. Hep bir aðýzdan, Stalin olmasa bu büyük zaferi kazanamazdýk ve Stalin olmasa Sovyetler Birliði büyük bir güç olamazdý, diyorlardý. Peki ya Stalin rejiminin kurbanlarý? Belirli sayýda kiþiler üzerinden fikir yürütülemeyeceðini iddia ediyordu Stalin'in büyük boy posterlerini basan bir reklamcý hatta, "Kaynaklara baktýðýnýzda Stalin döneminde tutuklananlarýn sayýsý üç 3 milyon 770 bin kiþiyi geçmez", diyebilecek kadar da ileri gidebiliyordu. Bu rakam, ortamý o kadar kýzýþtýrmýþtý ki, reklamcýnýn bundan böyle televizyon ekranlarýndan bu tür söylemlerde bulunmayacaðý açýktý. Bu noktada, programýn sunucusu, Katyn Katliamý'na dair belgelerin ekrana gelmesini talep ediyordu. Katyn Katliamý, Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda yer bulan en büyük trajedilerden biriydi. Yaklaþýk 22 bin Polonyalý savaþ esiri, Sovyet gizli servisi tarafýndan öldürülmüþtü. Katyn Katliamý'na dair ekrana gelen belgelerde, 'kurþuna dizin' emrinin altýnda, Stalin'in imzasý vardý. Programýn sunucusu stüdyodaki Stalinistlere dönüp þöyle diyordu sonra: "Kimsenin duygularýný incitmek istemem ama, sizin kahramanýnýz bir katil, bir cellat. Bunu ne anlamak mümkün, ne de affetmek." Kader, dramdan da öte, trajedi türünde bir oyuna soyunmuþ gibiydi adeta. Bir yanda, Lenin'in doðum günü kutlamalarý... Bir yanda, Ruslarýn 'Zafer Bayramý' kutlamalarý... Öte yandan Polonya tarihinin iki büyük trajedisinden biri olan Katyn Katliamý'nýn yýldönümü... Ve bu katliamdaki kurbanlarý anmaya doðru yola çýkan Polonya Devlet Baþkaný'yla beraberindekilerin geçirdikleri uçak kazasý sonucu gelen ölümleri... Bütün bu olaylarýn hepsi bir arada, ne kadar da akýl almaz bir tablo oluþturuyordu. Film senaryosu olsa, inanmakta güçlük çekerdiniz. "Polonya, bir asýr gözyaþý dökse de bu acýnýn üstesinden gelemez", diye yazmýþtý gazeteler... Lenin'le ilgili tartýþmalara gelince... Kimileri artýk Kýzýl Meydan'daki mozolesinden kaldýrýlýp, gömülmesi gerektiðinde ýsrar ederken... Bazýlarý da, "Nasýl olsa ne yemek, ne de su istemiyor, býrakýn yattýðý yerde kalsýn", diyordu. Lenin'nin gömülmesinde ýsrar edenlerin en büyük argümaný, Lenin'i gömmedikçe, geçmiþin hayaletlerinden de kurtulamayacak olmalarýydý. Oysa görünüþe bakýlýrsa, kimsenin gerçekte, Lenin'in halâ o mozolede sanki birazdan uyanacakmýþ gibi yatýyor olmasý üstüne kafa yorduðu yoktu. Hatta, Lenin'in týpký devrimci fikirlerinin artýk pek de hatýrlanmadýðý ancak, imajý çok satan Che Guevara gibi, uluslararasý bir markaya dönüþtürülmesi gerektiðini düþünenler de vardý. "Eðer çok fazla gülersek, yeni bir Lenin'in geliþini farketmeyebiliriz", þeklinde konuya temkinli yanaþanlar da mevcuttu. Lenin'in 'iyi kalpli bir dede, en insancýl insan' olduðunu düþünenlerse, kendisine Stalin kadar saygý gösterilmemesinden þikayetçiydiler. "Stalin halâ bizimle mi", sorusuna, televiyon ekranlarýnda konuþanlardan 'evet' yanýtý geliyordu, 'toplumu ikiye bölecek tartýþmalar yaratmaya devam ettiði sürece bizimle." Peki ya Lenin, Lenin halâ bizimle mi? Yanýt ilginçti: "Stalin geri dönecek ve herkese gününü gösterecek ancak, Lenin'in geri dönmeye niyeti yok gibi görünüyor."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bize ne lâzým söyler misin Kâzým Erdoðan'a "one minute" diyecek lider lâzým Bir de adam gibi kavgaya soyunmak lâzým Bu kadar yeter, baþka söz yok, yaþþa be Kâzým Ali OSMAN Periyodik SÖZLER KULAÐA GÝTMEDEN Daha önce de yazdým... Biraz da bugün deðineceðim.. CTP'lilerin ve de Talat'a kol kanat gerenlerin, hatta omuz verenlerin özürleri kabahatlarýndan büyük... Türkiye Talat'tan yanaymýþ ama Eroðlu üç kaðýtlarla, yalanlarla Türkiyelileri kandýrarak seçimi kazanmýþ... Tayyip'in Talat'ý desteklemesini hazmeden birisi ki bunu aðzýyla söylüyor bize, bana göre solculukla, yurtseverlikle alakasý olmamalýdýr... Uþak ruhludur... Çýkarcýdýr... Ne demek benim liderim saydýðým birisini baþka bir ülkenin, iþgalci bir ülkenin baþbakaný destekleyecek... Ben orada, o anda mayna eder ve kenara çekilirim... Talat'sa veya bir baþkasýysa tarafýna dahi bakmam... Kalyoncu'yu dinlemiþtim bir ara... TC Elçisi'nin görevden alýnmasýyla ilgiliydi konuþtuklarý... TC Elçisi'nin görevden alýnmasýnýn arkasýnda Eroðlu'nu desteklediði, ama Talat'ý desteklemediði iddialarýnýn gerçek dýþý olduðunu söylüyordu. TC Elçisinin görevden alýnmasýnýn sebebi KKTC maliyesinin borçlanmasýnýn yasak olmasý imiþ. Kim koymuþ bu yasaðý? Türkiye Önce KKTC'nin var olmadýðýný söyleyelim. Bu nedenle Kýbrýs'ýn kuzeyine atanan TC Elçilerinin de hukukdýþý olduklarýný yazalým Bu durum BM tarafýndan Türkiye'ye geçmiþte sözlü ve de yazýlý olarak iletildi. BM kararlarýnda da vardýr. Türkiye'nin buraya atadýðý ve adýna elçi dediði kiþi aslýnda Mersin'in bir kazasýna veya bir ilçesine atanan kaymakam kadar yasal deðildir... Hukuki bir tarafý yoktur Ve iþte bu elçinin görevden alýnmasýný, KKTC maliyesinin borçlanmasýna onay vermesine baðlýyor Kalyoncu... -E, be efendi, maliyenin borçlanmasýnýn bile Ankara'dan sorulduðu ve buradaki TC elçisinin Ankara'ya sormadan izin veremeyeceði bir yerde neyin siyasetini yaparsýnýz siz? Karýþmacýlýðý çok doðal karþýlamak yurtseverlik midir? Uþaklýðý, iþbirlikçiliði özümsemek midir? CTP gitti UBP geldi... Talat gitti Derviþ geldi. Ýkisi de Türkiyeli... -Eroðlu Kayseriliymiþ de Talat nereli? Ben nereli olup olmadýklarý açýsýndan bakmýyorum konuya... Ýkisi de ayný yere hizmet ediyorlar.. Ondan ikisine de Türkiyeli dedim. Galileo'nun, dünya yuvarlaktýr ve güneþin etrafýnda dönüyor, dediði için idam edilmesini KKTC seçimlerine benzetiyor Kalyoncu Bu açýklamasýnda ne deyeceðini de þaþýrýyor, ama olsun Halk Talat'ý seçerse Galileo'ya idam cezasý verecek hakimler gibi davranmayacak, seçmezse engizisyon hakimlerine benzeyecekler suçlamasý yapmýþtý Ýlahi Kalyoncu Aðzýndan çýkan kulaðýna gitmeden nasýl unutuyorsun Buraya hakim olan Ankara deðil mi? O halde Kalay BU ÜLKEDE ESAS SORUN NE? Bu memlekette çözüm sorunu deðil, çözülme sorunu var. Bu memlekette Türk-Rum sorunu deðil, Türkiyeli-Kýbrýslý sorunu deðil, insanlýk sorunu var. Bu memlekette milliyetçilik sorunu deðil, yurdunu yeterince sevmeme sorunu var. Bu memlekette kimlik sorunu deðil, kiþilik sorunu var. Bu memlekette sað-sol sorunu deðil, ham-hum sorunu var. Bu memleket öyle bir memleket ki, meclisi var, 50 tane milletvekili var, onlarca bakaný var ama doðru düzgün bir hastanesi yoktur. O kadar ki, Maðusa'da kaza geçirip, yoðun bakýma alýnmanýz gereken insanlar, Lefkoþa'ya gelene kadar hakkýn rahmetine kavuþur. Eroðlu'ndan Ban'a mektup n Eroðlu, Ban'a Kýbrýs müzakerelerine kaldýðý yerden devam etmeye hazýr olduðunu bildirdi... Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a, Kýbrýs sorununa çözüm bulma amacýyla baþlatýlan müzakere sürecine kaldýðý yerden devam etmeye hazýr olduðunu bildirdi. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, bu yöndeki niyetini Ban'a gönderdiði 23 Nisan tarihli mektupta belirtti. Eroðlu mektupta, adada çözümün mümkün olduðunu ve Kýbrýs Türk tarafýnýn, BM'nin Ýyi Niyet Misyonu himayesinde adada kalýcý bir çözüm bulma yönündeki taahhüdünün devam ettiðini ifade etti. Cumhurbaþkaný Eroðlu mektubunda, "Ýki bölgelilik, iki halkýn siyasi eþitliði, iki kurucu devletin eþit statüsü ve çözümün yeni bir ortaklýk yaratacaðý gibi temel Birleþmiþ Milletler parametreleri Kýbrýs'taki herhangi bir çözüm çabasýnýn temel taþlarý olmayý sürdürmelidir" dedi. Mektupta, 23 Mayýs 2008 Ortak Açýklamasý'na uygun olarak devam eden BM sürecinin esas çerçevesinin Kýbrýs Türk tarafýnca tam olarak desteklendiðini belirten Cumhurbaþkaný Eroðlu, 1960 Garantiler Sistemi'nin ve iki halkýn eþit egemenliði ilkesinin Kýbrýs Türk tarafý için yaþamsal olduðuna iþaret etti. Mektupta izolasyonlarýn haksýzlýðýný vurgulayan Cumhurbaþkaný Eroðlu, müzakerelerde yeni bir tura baþlanacak olmasýnýn Kýbrýslý Türkler üzerindeki izolasyonlarýn kaldýrýlmasý sürecinin geciktirilmesi için bir gerekçe olmamasý gerektiðini, izolasyonlarýn kaldýrýlmasýnýn Kýbrýs'ta adil ve acil bir çözüm için Kýbrýs Rum tarafýný teþvik edebilecek birkaç kozdan birisi olduðunu kaydetti. Cumhurbaþkaný ayrýca, müzakerelere bir zaman sýnýrlamasý konulmasýnýn erken çözümü teþvik edeceðine de vurgu yaptý. Eroðlu, "Tam teþekküllü müzakerelere bir zaman sýnýrlamasý konulmasýnýn erken çözümü teþvik edeceði ve bu yüzden zorunlu olduðu inancýndayým. Aksi halde Kýbrýs Rum tarafýnýn bugüne dek sergilediði ayak sürüme uðraþý dikkate alýndýðýnda çok kýymetli zamanýmýzý boþ yere harcama tehlikesiyle karþý karþýya kalabiliriz" dedi. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a gönderdiði mektubun tamamý þöyle: "Kuzey Kýbrýs'ta kýsa süre önce yapýlan seçimlerin sonucunda Cumhurbaþkanlýðý görevini devraldým; Sayýn Ekselanslarý size, iyi niyet misyonunuz himayesinde devam eden müzakereler yoluyla adil, kalýcý ve kapsamlý bir çözüme olan taahhüdümüzü ve sürecin kaldýðý yerden devam ettirilmesine hazýr olduðumuzu bildirmek için yazýyorum. Bunu fýrsat bilerek konuya iliþkin bazý görüþlerimizi sizinle paylaþmak istiyorum. Öncelikle, sizinle Kýbrýs Türk halkýnýn hakiki bir endiþesini paylaþmayý gerekli görüyorum yýlýnda BM kapsamlý çözüm planýna benim halkým güçlü bir evet demiþ olmasýna raðmen, Kýbrýslý Rumlarýn hayýr'ý nedeniyle Kýbrýs Türk halkýnýn uluslararasý toplumdaki haklý yerini almasý engellenmiþtir. Kýbrýs Türk halký, adada uzun süredir devam eden bu soruna bir son vermek için kendisi bakýmýndan çok büyük fedakarlýklar içermiþ olmasýna raðmen kapsamlý çözüm önerisini destekler nitelikte oy kullanmýþtýr. Sizden önceki Genel Sekreter'in Güvenlik Konseyi'ne iki ayrý ve eþ zamanlý referandumlar ertesinde sunduðu 28 Mayýs 2004 tarihli raporda uluslararasý toplumu ve özellikle Güvenlik Konseyi üyelerini tüm devletlerin hem ikili hem de uluslararasý yapýlarda 'Kýbrýslý Türklerin izole olmasýna neden olan ve geliþimlerini engelleyen gereksiz kýsýtlama ve engellerin ortadan kaldýrýlmasý için' güçlü þekilde liderlik etmeleri çaðrýsý yapmýþtý. Ayný raporda, önceki Genel Sekreter 'Kýbrýslý Türklerin verdikleri oyun, onlara baský yapmanýn ve onlarý izole etmenin mantýðýný da anlamsýz kýldýðýný' da vurgulamaktadýr. Maalesef Kýbrýslý Türkler üzerindeki haksýz izolasyonlarýn kaldýrýlmasý yönünde verilen sözler ve alýnan kararlar, Kýbrýslý Rumlarýn karþý çýkýþý nedeniyle henüz gözle görülür bir sonuç doðurmamýþtýr. Biz hala bu adaletsizliðin düzeltilmesini umut ediyoruz. Benim halkým izolasyonlar altýnda yaþamayý hak etmemektedir. Bundan sonrasý için, iki taraf arasýndaki görüþmelerin kaldýðý yerden sizin iyi niyet misyonunuz çerçevesinde erken bir çözüm için sonuç verecek þekilde yürütülmesi, bizim samimi arzumuzdur. Ýki bölgelilik, iki halkýn siyasi eþitliði, iki kurucu devletin eþit statüsü ve çözümün yeni bir ortaklýk yaratacaðý gibi temel Birleþmiþ Milletler parametreleri Kýbrýs'taki herhangi bir çözüm çabasýnýn temel taþlarý olmayý sürdürmelidir. Bu anlayýþla, 23 Mayýs 2008 Ortak Açýklamasý'na uygun olarak devam eden BM sürecinin esas çerçevesinin tarafýmýzdan tam olarak desteklendiðini açýkça ifade etmek istiyorum. Ayrýca, 1960 Garantiler Sistemi, iki halkýn eþit egemenliði ilkesi Kýbrýs Türk tarafý için ayný þekilde yaþamsaldýr. Bize göre çözüm hükümleri adanýn iki yanýnda halen varolan iki ayrý demokrasiyi ve kurumlarýný dikkate almalýdýr. Kýbrýs'a iliþkin yaratýlacak yeni düzenin dýþ dengesi, iki garantör Anavatan arasýndaki dengeyle muhafaza edilmelidir. Onlarca yýl süren müzakereler sonucunda karþýlýklý samimi siyasi irade olmasý durumunda adil, yaþayabilir ve erken bir çözümü mümkün kýlacak yerleþmiþ parametrelerle Kýbrýs sorunu konusundaki birikimin oluþturduðu somut BM müktesebatý, Ada'daki iki tarafýn kullanýmýna açýktýr. Bizim için, çözümün içeriði ile yaþayabilirliði çözümün nasýl isimlendirildiðinden daha önemlidir. BM parametreleri çerçevesinin nasýl doldurulacaðý ve ileride kurulacak bir ortaklýðýn unsurlarýnýn, Kýbrýs'taki iki halkýn meþru kaygýlarýna hitap etmesi gerektiði görüþünü taþýyorum. Bunun, devam eden müzakerelerin konusu ve amacý olduðu bir gerçektir. Devam eden müzakerelerde yeni bir tura baþlanmasýnýn Kýbrýs Türk halký üzerindeki haksýz izolasyonlarýn kaldýrýlmasý sürecinin geciktirilmesi için bir bahane/gerekçe olarak kullanýlmamasý gerektiðinin altýný çizmeyi gerekli görüyorum. Aksine, izolasyonlarýn kaldýrýlmasý Kýbrýs'ta adil ve acil bir çözüm için Kýbrýs Rum tarafýnýn teþvik edebilecek birkaç kozdan/maniveladan birisidir. Tam teþekküllü müzakerelere bir zaman sýnýrlamasý konulmasýnýn erken çözümü teþvik edeceði ve bu yüzden zorunlu olduðu inancýndayým. Aksi halde Kýbrýs Rum tarafýnýn bugüne dek sergilediði ayak sürüme uðraþý dikkate alýndýðýnda çok kýymetli zamanýmýzý boþ yere harcama tehlikesiyle karþý karþýya kalabiliriz. Mektubuma son vermeden önce, müzakerelerin siz sayýn Ekselanslarýnýn iyi niyet misyonu çerçevesinde ve iki liderin 23 Mayýs 2008 Ortak Açýklamasý'na uygun olarak entegre bir bütün þeklinde Kýbrýs sorununa adil ve kalýcý bir çözüm için taahhüdümüzü yinelemek istiyorum. 1 Þubat 2010'da adaya yapmýþ olduðunuz ziyaret sýrasýnda siz sayýn Ekselanslarýyla tanýþmaktan onur duydum. Sizi yakýn zamanda ziyaret etmeyi ve Kýbrýs'ta erken bir çözüm bulunmasý için müzakere sürecinin yürütülmesiyle ilgili perspektifi tartýþmayý/ele almayý diliyorum. Adayý ziyaretinizde çok doðru þekilde ifade ettiðiniz üzere bir çözüm mümkündür, ulaþýlabilirdir ve bunu baþarmak için çabalarýmýzý artýrmamýz gerekir. Ben, halkýma ve uluslararasý topluma karþý sorumluluklarýmý yerine getirmeye ve müzakereler baþladýðýnda bu sürece olumlu, dinamik ve yapýcý biçimde katýlmaya hazýrým. Sayýn Ekselanslarý Kýbrýs sorununa kapsamlý bir çözüm bulunmasý anlayýþýyla sizinle çalýþmayý umut ediyorum/bekliyorum. Dr. Derviþ Eroðlu Cumhurbaþkaný " Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝR SENARYO VE TALAT'IN ÝSYANI M.A. Talat sormuþ Ahmet Davutoðlu'na... "Bunu bana neden yaptýnýz? Madem ki görevden alacaktýnýz, neden beni çekip açýk yüreklilikle belirtmediniz? Bir dediðinizi iki mi ettim? Tavuðunuza kýþ mý dedim? Otur dediniz de oturmadým, kalk dediniz de kalkmadým mý? Neden bir yandan bana destek ve takdir mesajlarý verir, benden memnunluk getirirken, bir yandan da rakip olarak karþýma Eroðlu'nu çýkardýnýz? Bugüne kadar kimi istedinizse seçtirdiniz de, bir Eroðlu'na mý söz geçiremediniz? Bir Eroðlu'na mý 'aday olma' diyemediniz?" Davutoðlu dinlemiþ dinlemiþ Talat'ý býyýkaltýndan ince tebessümlerle... Ve þöyle demiþ: "Sizin anlamanýzý bekledik. Aday olup olmama noktasýnda, bu tavrýmýzý sizin mutlaka doðru okuyacaðýnýzý düþündük. Ama siz bizi burda yanýlttýnýz iþte. Adaylýðýnýzý açýkladýktan sonra da ok yaydan çýktý ve iþler geri dönülmez noktaya geldi." Yukarýda okuduklarýnýz tamamen kendi hayal ürünüm olan bir senaryo. Bu senaryoda sadece þahýslar gerçek. Gerisi kurgu... Cumhurbaþkanlýðý devir teslim töreni için Kuzey Kýbrýs'a gelen TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, saraydaki son saatlerini yaþayan 2. Cumhurbaþkaný M.A. Talat ile de görüþtü. Ancak bu görüþmede nelerin konuþulduðuna dair bir açýklama yapýlmadý. Ben de hiç iþim yokmuþ gibi kendi kafama göre takýlýp, yukarýda okuduðunuz diyaloðu kurguladým. Ýtiraf edeyim ki, Talat'ýn bu sorgulamasýnýn gerçekten yaþanmýþ olmasýný çok isterdim. Kimbilir belki de tam hayal ettiðim gibi geçmiþtir o görüþme. Ýçimden bir ses öyle diyor. Kimileri, Ankara'nýn Talat'ý istediði saplantýsýndan kurtulamýyor hâlâ! Kurtulanlar ise, bu yanýlgýyý itiraf etmekten çekiniyor nedense. Ama bu tavrýn, Eroðlu'nun zaferini daha da büyütüp destanlaþtýrdýðýnýn farkýnda deðiller. Eroðlu bu zaferi, uluslararasý toplumun Talat'a olan desteðine raðmen kazandýysa bravo! Hade bunu saymayalým. Ama Ankara'ya raðmen kazandýysa on kere bravo! Söylememe gerek var mý bilmem. Bana göre böyle birþey, bugün bize dayatýlan ahval ve þerait içinde tamamen ihtimal dýþýdýr. UBP'nin yayýn organý Güneþ gazetesi, M.A. Talat'ýn, giderayak saraydaki devlet mallarýný da çalýp beraberinde götürdüðünü iddia edecek kadar, kelimenin tam anlamýyla çirkef bir yayýn yaptý. Talat devri teslim törenindeki veda konuþmasýnda bu ahlakdýþý iftiraya þiddetli tepki göstererek, "sarayý yaðmalamak ve hýrsýzlýkla suçlanmanýn" hayatý boyunca karþýlaþtýðý en büyük hakaret olduðunu söyledi. Çok haklý olarak, bu iftiraya isyan ve sitemini dile getirdi. Ýftiranýn ve müfterinin vicdaný olmaz derler. Talat'a yöneltilen bu çirkin iftirayý atan müfteriler de, toplumun çok büyük bir kesiminin vicdanýnda mutlaka mahkûm olduklarýný bilmelidirler. Kanaatimce Talat'a asla yöneltilemeyecek bir karalama varsa, o da hýrsýzlýk ve yaðmacý suçlamasýdýr.

5 25 Nisan 2010 Pazar Þaziye nin Görüþü: 101 pare top ile baþladý göreve Eroðlu Ýnþallah vatandaþa topu attýrmaz * Vietnam uyruklu bazý þahýslar yemek için balkonda köpek besliyormuþ. - Kýbrýs Kýbrýs olmaktan çýktý ey Kýbrýslýlar! Ýster kuzey, ister güney Her iki taraf da boktan artýk! * Çözüm iradesi dimdik ayaktaymýþ. - Yürüyemedikten sonra ayakta olmasýnýn ne önemi var ki..! * Eroðlu'nun Maðusa'daki baþarýsý, Kayalp döneminin de sona geldiðini gösteriyormuþ. - Suyu ýsýnsa da, öyle kolay kolay "haþlanmaz" Kayalp Belki ýzgara.. * KTOEÖS "Eðitim özele peþkeþ çekilemez" demiþ. - Hadi caným siz de Bu memlekette eðitimden özellerin kazandýðý parayý, doktorlar bile kazanmýyor. * KTÖS "ortak mücadele zarar gördü" demiþ. - Ah ah Bu memlekette hangi ortak mücadele amacýna ulaþtý ki.. Þener Elcil, Adnan Eraslan tarafýndan vurulduðunu söyledi. Dikkat ettiniz mi.. Son zamanlarda dostlar bir birini vurmaya baþladý. Mesela Zeki Beþiktepeli, Ýzzet Ýzcan'ý vurdu. Mesela Tahsin Ertuðruloðlu, Derviþ Eroðlu'nu vurdu.. Mesela Erdoðan Aþardað, Turgay Avcý'yý vurdu. Ýþin garip tarafý Hristofyas da Talat'ý vurdu. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KEÞKE RÜÞVET OLSA YDÜ hükümete 15 milyon verdi. Elcil diyor ki "bu bir seçim rüþvetidir." Gerçekten rüþvet mi? Ben diyorum ki "Keþke rüþvet olsa." Bir "izin bedeli" olarak az para deðil. Üstelik devletin kasasýna girdi. Ama Verilen bu 15 milyon rüþvet deðilse "Rüþvet" deðil de "borç" ise. Eyvah ki eyvah Eyvah ki eyv ah Ýþte o zaman "izin" bedavaya gitti demektir ki, çok yazýk oldu. TALAT NEDEN ÝSTEDÝ.. 2. cumhurbaþkaný Talat, saraydan ayrýlýrken devletin kendisine bazý ayrýcalýklar saðlamasýný istedi. Araba istedi Ofis istedi.. Personel istedi.. Ahçý ve garson bile istedi. Hatta karýsý için de önemli istekleri oldu. Hükümet kaþlarýný kaldýrdý, ýhh etti, olmaz dedi. Gerekçe bütçe yok. Þimdi sýký durun Bütçe olmadýðýný hükümet bilir de Cumhurbaþkaný bilmez mi? Bilir tabii. E bu durumda nasýl ister? Çünkü hükümetin isterse yoktan yonga çýkaracaðýný herkesten iyi bilir de ondan istedi. "Para yok" gerekçesine inanmadýðý için istedi. AB DAÐILABÝLÝR!.. Türkiye AB'ye girer mi? Biraz zor girer Belki de... Girmez bile... Sýrasý gelene kadar daðýlabilir! Ama gerek de yok galiba. Baksanýza, bir AB ülkesi olan Yunanistan'a "maddi yardýmda" bulunmayý önerecek duruma geldi. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Salgýn sürüyor. Bugünlerde okuduðunuz seçim yorumlarýna fazla kafa takmayýn. Stres yapýyor. 5 MORMENEKÞE'DE AÐILDA YANGIN ÇIKTI Mormenekþe'de Cemal Atamert'e ait aðýlda bulunan garaj içerisinde, önceki gün saat sýralarýnda, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Polisten verilen bilgiye göre yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Yangýn sonucu garaj içerisinde bulunan 600 adet balya tamamen, 13 adet galvaniz boru, 20 adet profil demir, 55 adet siyah boru, 180 adet oluklu saç kýsmen yanarak hasar meydana geldiðini belirten polis, olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiðini kaydetti. MARKETTE RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBETTÝ Lapta'da Ayhan Akbulut adlý kiþi, markette alýþveriþ yaparken rahatsýzlanarak hayatýný kaybetti. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gece saat sýralarýnda, Lapta'da bir markette alýþveriþ yapmakta olan Ayhan Akbulut (E-48) market içerisinde aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polisin olayla ilgili soruþturmasýnýn sürdüðü belirtildi. ÝLKER KARTER ÝLKOKULU'NA HASAR VEREN 2 ÇOCUK HAKKINDA YASAL ÝÞLEM Ýskele'de Þehit Ýlker Karter Ýlkokulu'nda dün meydana gelen olayla ilgili 2 çocuk hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saat sýralarýnda, A.K (E-8) ve E.Ç (E-8), Þehit Ýlker Karter Ýlkokulu'nun 3 sýnýfýnýn kapý, pencere camý ve 1 panjurunu, müdür ve müdür muavini odasýnýn giriþ kapýsý camýný ve pencere camýný taþlarla kýrýp hasara uðrattýktan sonra Atatürk Büstü'ndeki bayraklarý yerinden indirip oturma banklarýna baðlamýþlardý. Polis, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü belirtti. "UNÝFEX GENEL FUARI" AÇILIYOR Mobilyadan gýda maddelerine kadar yaklaþýk 90 iþletmenin standýnýn yer alacaðý "Unifex Genel Fuarý" bugün açýlýyor. UNIFEX Fuarcýlýk tarafýndan organize edilen ve Lefkoþa Fuar Alaný'nda yer alacak fuarýn açýlýþýnýn Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý tarafýndan saat 18.00'de yapýlacaðý belirtildi. 2 Mayýs'a kadar açýk kalacak olan fuar, her gün saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. UNIFEX Fuarcýlýk'tan yapýlan açýklamaya göre fuarda, esnaf ve üreticiler, ürünlerini sergileyip tüketicilerle buluþma fýrsatý yakalayacak; ziyaretçilerse 18 aya varan taksit imkanlarý ile alýþveriþ imkaný bulabilecek. AYDINLIK YARINLAR HAREKETÝ, YEREL ÖRGÜTLENME ÇALIÞMALARINA BAÞLADI Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi'nin, ülke geneline yayýlma amacýyla yerel örgütlenme çalýþmalarýna Güzelyurt'tan baþladýðý belirtildi. Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi'nden verilen bilgiye göre, hareket baþkaný Anýl Kaya, Güzelyurt'a gerçekleþtirilen ziyarette yaptýðý açýklamada, "Köylerdeki sorunlara da sahip çýkmak ve oralardan da insanlarýmýzý hareketimize katarak katýlýmcýlýðý teþvik etmek istiyoruz" dedi. Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi'nin hedefinin; toplumsal ilerlemenin önünü açýp üretimin ve ilerlemenin yeni yollarýný bulmak olduðunu belirten Kaya, ülkede var olan sýkýntýlarýn büyüklüðünün görülenden çok daha büyük olduðunu savundu ve önlemler alýnmamasý durumunda bedelinin aðýr olacaðýný iddia etti. 1. PSÝKOLOJÝ GÜNLERÝ NÝSAN TARÝHLERÝNDE 1. Psikoloji Günleri, Nisan tarihleri arasýnda Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) gerçekleþecek. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, 3 gün sürecek etkinlikte uzman konuþmacýlar farklý konularý ele alacak. Etkinlikte "Sýnýrlarý Aþmak" ana temalý psikoloji konferanslarý, GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Karmi Kampüs Millenium Senato Salonu'nda gerçekleþecek.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun 2. CUMHURREÝSÝ OFÝSÝ GÜNLÜK KKTC'deki Cumhurreisliði seçimlerinden sonra devir-teslim için devlet töreni yaplýldý. Töreni izlemek için yerli-yabancý konuk ve medya mensubu hazýr bulunuyordu. Yani, dünyanýn gözü o törende idi Ḃöylesi törenlerde, formalite aðýrlýklý, belirli, çoðu zaman biribirine yakýn, deðiþmez ifadeler kullanýlýr. Rakiplerin son hesaplama yerleri deðildir. Özellikle yenilen pehlivanýn son yumuruðu vurmaya gayret edeceði yer deðildir. Gönülden gelmese bile taraflar birbirlerinin deðerini vurgularlar, hizmetlerini yarým aðýz ile bile olsa överler, baþarý dilerler. Týpký son yolculukta cemmatten kimsenin imamýn sorusuna olumsuz yanýt vermediði gibi. * * * KKTC uluslararasý alanda tanýnmamýþ bir devlet olmasýna raðmen, bu toprakalar üzerinde yaþayan Kýbrýslýtürk toplumu yok sayýlmýyor. Uluslararasý yasalar bir devleti yok sayabilir, insanlarýný asla... Dünya bu devlete isterse korsan desin, devleti tanýsýn veya tanýmasýn, o insanlarýn bir gururu, bir kiþiliði, bir þerefi, insan haklarý vardýr. Ve bütün dünya o insanlara, diðer insanlara gösterdiði saygýyý gösterir. Göstermek zorundadýr. Dünya ister Cumhurbaþkaný desin, ister kabile reisi desin, ister diktatör desin iyi veya kötü bir sözcüleri, bir liderleri vardýr muhakkak. Onlarýn temsilcisi durumunda. Emekliler Cemiyeti Genel Kurulu yapýldý Tatar: Hedef gelirleri 2 milyara çýkarmak n "Emeklilerin haklarýna herhangi bir haksýzlýk gelmemesi için elden gelen her þey yapýlacak..." Maliye Bakaný Ersin Tatar, hedeflerinin devlet gelirlerini 1.6 milyardan 2 milyara çýkartarak, Türkiye'den gelen mali yardýmýn altyapýya yönlendirilmesi olduðunu kaydetti. Kýbrýs Türk Emekliler Cemiyeti'nin Merkez Genel Kurul toplantýsýna katýlan Maliye Bakaný Tatar, burada yaptýðý konuþmada, amaçlarýnýn; KKTC'yi yatýrým için cazip bir bölge yaparak, ülkeye yatýrýmý arttýrmak ve emekliler dahil halkýn refahýný arttýrmak olduðunu ifade etti. Saray Otel'de yer alan genel kurula bazý sendika ve sivil toplum örgütü baþkan ve temsilcileri de katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan kurul toplantýsýnda, konuþmalarýn ardýndan faaliyet ve mali raporlar okundu ve tüzük deðiþikliði yapýldý. Maliye Bakaný Ersin Tatar genel kurul toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, devletin yýlda 1.6 milyar TL gelir toplandýðýný, alýnacak tedbirlerle kayýt dýþý ekonominin kayýt altýna alýnmasýyla bu geliri 2 milyar TL'ye çýkarmayý hedeflediklerini ifade etti. Tatar, "Bu, 2 milyar TL'ye çýkartýldýðý takdirde Türkiye'den gelen yardýmlarýn çoðu yatýrýmlara yönlendirilecek ve böylece ekonominin rekabet gücü artacak" dedi. KKTC'nin büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduðunu, Dubai'den de yatýrým talebi bulunduðunu ifade eden Maliye Bakaný Tatar, KKTC'de yatýrýmlar için istikrarlý bir ortam yaratýldýðý taktirde, KKTC'nin daha refah bir yaþam sunma noktasýna geleceðine inandýðýný söyledi. UBP 9 MAYIS'TA OLAÐANÜSTÜ KURULTAYA GÝDÝYOR Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi dün gerçekleþtirdiði toplantýda, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'ndan boþalan genel baþkanlýk için seçim yapýlmasý tek gündem maddesiyle 9 Mayýs'ta olaðanüstü kurultaya gidilmesi kararý aldý. UBP Genel Merkezi'nde saat sýralarýnda baþlayan ve yaklaþýk bir buçuk saat süren toplantýnýn ardýndan UBP Baþkan Vekili ve Genel Sekreteri Ýrsen Küçük açýklama yaptý. Küçük, Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðý'na seçilmesinden sonra boþalan Genel Baþkan mevkisinin doldurulmasý konusunu görüþtüklerini belirtti. Parti tüzüðüne göre, Genel Baþkan'ýn baþka bir göreve geçmesi halinde Genel Sekreter'in vekalet ettiðini anýmsatarak, bugünden sonra UBP Genel Baþkanlýðý'na kendisinin vekalet ettiðini söyledi. Genel Sekreter'in, 45 gün içerisinde olaðanüstü kurultay yapmasý gerektiðini, bu nedenle de bugün toplanarak kurultay için tarih belirlediklerini anlatan Küçük, UBP Parti Meclisi'nin yerel seçimleri de göz önüne alarak olaðanüstü kurultayýn 9 Mayýs'ta yapýlmasýna karar verdiðini belirtti. Küçük, Olaðanüstü Kurultay'ýn "yeni UBP Baþkaný seçimi gündemiyle toplanacaðýný" kaydetti. UBP Baþkan Vekili ve Genel Sekreteri Ýrsen Küçük, bugünkü toplantýda, geçen hafta gerçekleþtirilen Cumhurbaþkanlýðý seçiminin kritiðini de yaptýklarýný ve yerel seçimler konusundaki çalýþmalarý da deðerlendirdiklerini kaydetti. Onlarýn resmi konumunda. Bu sözcüler, o toplumun hatýrýna itibar görür, belli bir protokolde yer alýr. O, toplum lideri, dediðimiz kiþiler de toplumu temsil ettiklerinin bilincinde hareket ederler. Kiþiyi alakadar eden davranýþlarda herkes istediði gibi hareket edebilir. Tepki koyabilir. Sonuç, sadece onu etkiler. Ýyisi ile kötüsü ile. Ancak toplum temsilcileri arzu ettikleri gibi davranamazlar. Hareket ve konuþmalarýna sýnýr koyarlar. Bir toplum lideri, bir esnaf gibi bir manav gibi tepki koyamaz. Onun tepki yeri ve türü, ölçülü olur. Sokak dili ile olmaz... * * * KKTC'de yeralan seçim sonuçlarý belli ki Talat tarafýndan hazmedilemedi. Devir-teslim töreninde, oyuncaðý elinden alýnmýþ çocuk misali hýrçýn sayýlacak bir "devir" söylemine þahit olduk. Söyleminde ne kadar etik sýnrýlar içinde kalmýþtýr? Onu rahatsýz eden geliþmelere tepki yeri orasý mý idi? O an Kýbrýslýtük toplumunun temsilcilerinin görev deðiþikliðinin gerçekleþtrirdiði bir toplantý idi. Toplumumuzun kiþiliði, yapýsý, hoþgörüsü, uygar veya ilkel oluþu, dünyanýn gözü önünde sýnav veriyordu. Ve toplum liderliðini devretme durumunda olan Talat, mutfaktan, çanak-çömlekten, Emekli Cumhurbaþkaný ofisi koltuk takýmýndan söz ediyordu. Bazan üstükapalý, bazan açýkça görevi devredeceði kiþi ile polemik yaratacak sözler sarfediyordu. Duygu sömürüsü yapýyor, kendisini haksýz duruma düþürülmüþ sayýyor. Oysa bütün bu rahatsýzlýklarýný sonradan tertipleyeceði bir basýn toplantýsý ile açýklayabilirdi. Ýddialara orada yanýt verir, hesap sorar, yasal haklarýný kullanýrdý. * * * Talat, konuþmasýnýn bir bölümünü 2. Cumhurbaþkanlýðý Öfisi'ne ayýrdý. Bürokrasimizin çoðu zaman týkanmasý, devlet iþlerinin titizlikle yürütülmesinde, aksamalarýn meydana geliþinin en büyük nedeni, üçlü kararnameler olmuþtur. Müdür ve müsteþarlýklar, kariyere göre deðil, siyasal görüþe göre þekilleniyor. Her iktidar deðiþiminde kýzaða alýnan müdür-müssteþar ordusu yaratýldý. CTP iktidar, Talat da Cumhurreisi olunca yanlýþ bir uygulama baþlatmýþtý. Raur Denktaþ'a bir ofis ve personel tahsis etmiþti. Rauf Denktaþ'a verilen ofis ve çalýþma personeli, MA Talat tarafýndan da talep edildi. Neye gerek var ki?... Rauf Denktaþ'a bu olanaklarýn tanýnmasý ne kadar doðru idi? CTP bu kararý kendi iradesi veya talimata göre almýþ olsun... Hatalý bir karar. Ýster Denktaþ, ister Talat, ister bundan sonra Eroðlu olsun. Zaten o kiþi toplum tarafýndan bir sýnavdan geçirilmiþtir. Sýnavý geçmediði için görev verilmemiþtir. "Emekli Cumhurbaþkanlarý Ofisleri"nin topluma yararý ne, maliyeti ne? Toplumun yeni lideri onlardan yararlanmak istiyorsa ille de bir ofisinin olmasý mý gerekiyor? * * * Dünyanýn gözü önünde olduðumuz bir gün... "Cumhurreisi" devir töreni... Kullanýlan dil ve konular... Kýbrýslýtürkler ilkel veya uygar dünyanýn hangisine sokulmuþtur? TAYYÝP ERDOÐAN'IN NASÝHATÝNE DÝYECEK YOK: 'YETKÝ SENÝN, ÝSTER ASARSIN, ÝSTER KESERSÝN' Baþbakan Tayyip Erdoðan, 23 Nisan Çocuk Bayramý nedeniyle koltuðunu ilkokul 4'ncü sýnýf öðrencisi Elgin Koçubaba'ya býraktý. Erdoðan konuþmasýnýn ardýndan, 'Ben yoruldum. Koltuðumu Baþbakan'a býrakýyorum' dedi. Küçük Elgin, Erdoðan'a dönerek 'Konuþmama baþlayayým mý' diye sordu. Erdoðan 'Yetki artýk senin. Ýster asarsýn ister kesersin' cevabýný verdi. "Ýlginç" diye nitelendirilen bu sözler, gereðinden fazla vahimdi. Minik Baþbakan Elgin Koçubaba, Eðitim Bakaný'na, 'Okula gidemeyen çocuklar için daha fazla çalýþma yapýlmasý ve satrançýn zorunlu ders olmasý" yönünde talimat verdikten sonra, Çevre Bakaný'na da 'Dünya bize atalarýmýzdan miras kalmadý. Onu çocuklarýmýzdan ödünç aldýk' diyordu. Bir gazetecinin 'Sayýn Baþbakan'ým baþkanlýk sistemi hakkýnda ne düþünüyorsunuz' sorusuna Elgin Koçubaba 'Bu konuda sayýn Baþbakan'a katýlmýyorum. Baþkanlýk sistemini istemiyorum. Ulu önder Atatürk Cumhuriyet'i uygun gördü, en iyisinin Cumhuriyet olduðunu düþünüyorum' yanýtýný verdi. Ýlk golü minik Elgin'den yiyen Erdoðan'a bir gol de Devlet Bahçeli'den geldi. 23 Nisan nedeniyle taþ atan çocuklar dahil hapishanede bulunan bütün çocuklarý kapsayacak bir çocuk affý öneren Bahçeli, "asar mýsýn keser misinle bu iþler olmaz" diyerek taþý gediðine koydu. BASÝT DENKLEM Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! BÝR SORU "18 Nisan'dan sonra çok þey olacak" diyen Avcý ve Ertuðruloðlu'na bir sorumuz var: Talat gidecek, yerine Eroðlu gelecek mi demek istemiþlerdi acaba? BESLE KARGAYI Talat ve arkadaþlarýnýn saraydan hýrsýzlýk yaptýklarýný yazan gazeteci Þinasi Baþaran olmuþ... Ah CTP'li kardeþ ah, besle kargayý, oysun gözünü deðil mi? TERCÜME BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Derviþ Eroðlu'nu telefonla arayarak kutlamýþ. Tercümeyi Rauf Denktaþ mý yapmýþ acaba? VURAL BEY Sayýn Vural Türkmen Bey... Sen olsun söyle... Eroðlu Talat'ýn teslim ettiði egemenliðimizi Hristo'dan geri alacak mý? Týrnak... "Böyle güzel ve tarihi bir günde de insanlarýmýz güneyde alýþveriþteydi. Kermiya'daki sýnýr kapýsýnda uzun araç konvoylarý oluþtu. Vatandaþlar bir an önce güneye geçmek için canýný yedi. Hani kuzey, güneyden daha ucuzdu. Öyle olsa millet, her fýrsatta Rum tarafýna akýn eder mi?" Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Aslýnda basit gibi görünen somut þeyler de halkýn Talat'a karþý burnundan solumasýna neden oldu. Ve tabii ki halkýmýz haklý olarak yalnýz Talat'ýn deðil, CTP'nin bütün icraatlarýnýn faturasýný da Talat'a çýkardý. Haklý dedik, çünkü Talat baðýmsýz aday numarasýna soyunmuþ olsa da halk yutmadý ve de ikisinin dayanýþma halinde bir bütün olduðunu gözden kaçýrmadý." Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Devir-teslimin sorunsuz bir þekilde yapýlmasýný saðlamak Eroðlu'nun yükümlülüðündeydi. Seçimin bittiðini, kazandýðýný ve etrafýndakilerin kin ile intikam ile hareket etmemesi gerektiðini etrafýndakilere anlatmak görevi de Eroðlu'nundur. Fakat Eroðlu bu görevleri yerine getirmedi." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) "Halimiz nereye benziyor diye düþündüm. Diyarbakýr'da bir küçük çocuk ölmek istediðini söylemiþti kameralara. Nedeni çok ilginçti. Cennete giderse eðer, orada istediði kadar kola içebileceðini düþünüyordu. O çocuðun kola içme hayali gibi biz de 'varýz' diyen halimizin kabulünü bekliyoruz." Emine SÜTÇÜ (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný AHMET DAVUTOÐLU TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun devir teslim törenine geliþi ve Derviþ Eroðlu ile ilk görüþmesini yapmasý etkisini göstermiþ hemen... Eroðlu, Davutoðlu gider gitmez, hiç vakit kaybetmeden BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a bir mektup yazmýþ ve Kýbrýs müzakerelerine Talat'ýn býraktýðý yerden devam etmeye hazýr olduðunu bildirmiþ... Çok 'çözümcü' ve 'barýþçý' bir dil kullanmýþ Eroðlu bu mektubunda... Böylelikle, "Eroðlu müzakere masasýný yakmaya gidecek" diyenleri þimdiden yanýltmýþ... Kýsacasý, Davutoðlu'nun Eroðlu'na ilk dersi baþarýlý geçmiþ denilebilir... "Eroðlu Talat'laþacak" diyenler haklý çýkmýþ...

7 25 Nisan 2010 Pazar Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: AMA AYIP OLUYOR... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Önceki günkü devir teslim törenlerine Talat'ýn konuþmasý damgasýný vurmuþa benziyor... Gerçi bu konuya dünkü yazýmda biraz deðinmiþtim... Talat keþke sitemlerini baþka zeminlere erteleseydi demiþtim... Ama yapmadýðýna göre bize de eleþtiri hakký doðar herhalde... xxx Seçimlerin birinci turdan biteceðine ihtimal verenler azýnlýktý... Gerçi her iki taraf da "birinci turda biz kazanýrýz" diyordu... Ama bunun moral saðlama gayesi güttüðü için yapýldýðýna inanýlýrdý... Özellikle Talat taraftarlarý seçimi brinci turdan kaybedeceklerine ihtimal vermediler... Vermediler ki Talat iþsiz kalýnca nereye gideceðini düþünemediler... Seçimler birinci turdan sonuçlanýnca apar topar yer teminine gidildi... Yani Talat'ýn dünkü konuþmalarýndan anladýðým kadarýyle bu böyle oldu diyorum... Talat da inkar etmekten ziyade düzeltme yapmaya uðraþtý zaten... Ýddia edildi ki "Saraydan eþya yürütülmüþ"... Talat da dedi ki "hayýr öyle olmadý"... Ya nasýl olmuþ?... Müsteþarlar seviyesinde yazýþýlmýþ ve de konuþulmuþ... Talat Bey'in ofis binasý için, devlete ait bir yere iki odalýk eþya taþýnmýþ... Bu eþyalar cumhurbaþkanlýðýna daha önce alýnan ve kullanýlmayan eþyalarmýþ... Ayrýca 24 adet de personel telafuz edilmiþ ama bu sayýnýn tasvip edileceði kadarýna razýymýþ... Ofis tasvip edilmeyince taþýnan malzemeler geri getirilmiþ... xxx Þimdi eðri oturup doðru konuþalým... Devlet bütçesi hükmi karakuþi mi?... Bütçede olamayan harcamayý kim yapabilir?... Denktaþ Bey için böyle bir uygulama daha önce yapýldý... Peki bu uygulama için yasal iþlem yok mu?... Denktaþ Bey'e özel bir uygulama mý oldu o zaman?... Efendiler, önce Türkiye'deki ve Güneydeki uygulamalara bir bakacaksýnýz... Bütçenizin büyük bir kýsmýný saðlayan Türkiye olduðuna göre... Siz üretmeden ve kazanmadan harcama yaparken çok dikkatli olmak zorundasýnýz... Dilendiðiniz toplumdan daha ferah bir hayat sürme lüksünüz yoktur... Duyduðumuza göre Necdet Sezer emekli olduðunda kendisine EROÐLU'NUN ÝLK KABULÜ- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, dün sabah, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinlikleri için KKTC'de bulunan konuk ekipleri kabul etti. Cumhurbaþkanlýðý'nda saat 10.00'da gerçekleþen kabulde Eroðlu, Cumhurbaþkaný olarak ilk kabulünde çocuklarla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduðunu söyledi. MAÐUSA'DA KANALÝZASYON ÝNÞASI SÜRÜYOR Gazimaðusa Belediyesi, 2011 yýlýnda kentin yaklaþýk 20 bin nüfusunu kanalizasyon altyapýsýna kavuþturacak kanalizasyon projesinin inþasýna devam ediyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, kente kanalizasyon altyapýsýnýn kurulmasý için Çanakkale Bölgesi'nden baþlanan ilk çalýþmalarda sokaklarýn ana hat inþasýnýn büyük bir kýsmýný tamamlayan ekipler, evlerin kanalizasyon aðýna baðlantý noktalarý için gerekli altyapýyý hazýrladý. ofis tahsis edilmemiþ... Bir mütevazi konut ile bir koruma ve bir de þoför... Güneyde ise bir gün Klerides'in ofisine gitmiþtim... Görünürde bir yardýmcýsý, bir sekreteri bir koruma ile bir de þoförü vardý... xxx Eroðlu eðer yeni bir çýðýr açmak istiyorsa... Bu konuda bir yasa geçirtmeli... Kurucu falan hepsi boþ ve yalan... Emekli olan ve olacak cumhurbaþkanlarýna ayný olanaklarý saðlamalý... Mütevazi bir konut ile bir koruma ve bir þoför... Denktaþ Bey'e ofis tahsis edildi de ne faydasýný gördü bu toplum?... Politikalarýný tasvip etmeyip onu yolcu etmediniz mi?.. Hem de sokaklarda biraz da ayýp edip O'na "Barra" demediniz mi?.. E peki ofis tahsis edip de size takoz koymasýna niye fýrsat yaratýyorsunuz?.. Yoksa Türkiye size o konuda da mý talepte bulundu?... xxx Ben her konuda ayaðýmýzýn yorganýmýza göre uzatýlmasýndan yanayým... Kazandýðýmýz kadar harcama becerisi göstermeye baþlayalým artýk diyorum.. Dilenmek kadar ve böylelikle söz hakkýnýzý kaybetmek kadar kötü bir durum olamaz... Özellikle siz dilenirseniz ve bu yüzden toplum þamar oðlaný durumuna düþürülürse.. Sayýn Eroðlu, dünkü yazýmda, siyaseten kendi düþüncelerinizi tatbik edin dedim... Bunu yapacaðýnýza olan inancým maalesef azdýr... Gerek bundan 2 ay önce bana verdiðiniz mülakatta... Gerekse seçim sürecince yaptýðýnýz seçim konuþmalarýnda... "Tek vatandaþlýk tek egemenlik ve tek uluslararasý kimlik" kabul edilmez dediniz... "Ben UBP'nin adayý olduðuma göre, kazanýrsam UBP'nin kurultay kararýna uyacaðým" dediniz ve Talat-Papadopullos ve Talat- Hristofias zeminini reddettiniz... Ama daha seçilir seçilmez "Talat'ýn býraktýðý yerden görüþmelere varým" demektesiniz... Talat'ýn býraktýðý yer Talat'ýn kabul ettiði ve sizin reddettiðiniz zemindir... Hade þimdilik bunlarý yapacak kadar cesur olamayacaksýnýz, bu anlaþýlmýþtýr.. Talat gibi "Türkiye otur derse oturacak kalk derse kalkacaksýnýz"... Belki Talat'tanbiraz da farklý "otur" dediðinde "oturmasam daha iyi olur" bile diyeceksiniz.. xxx Ama iç konularda biraz farklý olun ve korkmayýn... Türkiye'yi de memnun edersiniz.. Sizi desteklediðine bakmadan... Denktaþ Bey dahil, emekli olan cumhurbaþkanlarýna "devletin ensesinden siyaset yapma" olanaðý saðlamayýn lütfen... CTP'nin Rauf Bey'e verdiði imkanlarý da geri alýn.. Benim yetkim yok o konu hükümetin iþi de demeyin... Hem cumhurbaþkaný olarak yasalarý reddetme yetkiniz var... Hem de UBP üzerinde, hepimizin bildiði kadar hükmetme gücünüz... Gelin baþlangýçta bunu yapýn ve hiç olmazsa icraatýnýza deðiþik bir portre çizerek baþlayýn... Bekleyelim görelim ve yine yazalým... Hepinize mutluluklar dilerim... GÖR BENÝ GÖREYÝM SENÝ... Köþemize elektronik postayla yazý gönderen bir vatandaþýmýz, seçim sonrasý beklentilerine ve geçmiþte söylenenlere dikkat çekti. Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Þimdi olan oldu torba doldu. Hükümet nasýl kurulacak tartýþmalarý baþlatýldý. Medya da bunun üzerine balýklama atladý. Kurulsa ne kurulmasa ne diye düþünüyorum ben... Baþbakan kim olacak... Bir gazete Ýrsen Küçük'ün olmasýný yazýyor. Diðeri görevin Özgürgün'e verildiðini... Ancak herkeste bir beklenti var. Benim beklentim yok... Eski hükümet de benim hükümetim deðildi. Sorarsanýz, 'senin hükümetin hiç oldu mu?' diye. Kýbrýs'ýn kuzeyinde olmadý derim. Neden mi? Ankara'dan yönlendirilen, onun tavsiyesi ve talimatlarýyla hareket eden bir hükümet Kýbrýslý olarak benim hükümetim deðildir. Diyeceksiniz ki neden sen de seçimlere gidip oy verdin? Verdim. Siz neden aday oldunuz? Ayný amacý taþýdým ben de... Ankara madem ki hakimdir, tanýsam da tanýmasam da burada yaþamak zorundayým. Kukla hükümetler bir gün bitecek çünkü... Ben görmesem bile benden sonrakiler görecektir. Heyecan þimdi hükümetin nasýl kurulacaðýna çevrildi... Koalisyon mu deðil mi, bakanlar kimler olacak acaba? UBP daðýlacak mý? CTP hazýrda hükümete girmek için bekliyor... Merak bu yönde þimdi... Gözlerin baþka taraflara kaymasýný en çok medya saðlar... Bu konuda sizin birinci sayfadan toplumun ilgisini daðýtmak için yazý yayýnlamadýðýnýzý gördüðüm için yazdým. CTP döneminde yapýlan yolsuzluklarýn, kayýrmacýlýklarýn, partizanlýklarýn ve etrafta dolaþan bir sürü dedikodunun hesabýnýn sorulacaðý söyleniyordu... Soruldu mu? CTP de söylerdi, onlar da sormadý.. Eðer CTP geldiði zaman sorgulamasýný yapsaydý bugünkü duruma düþmezdi. Aslýnda herþey didik didik edilmeli... CTP o treni kaçýrdý. Gelenler de bana göre kaçýrdý... Aslýnda danýþýklýydý hep. Toplumumuzun gerilmesini saðladýlar sadece. Birileri otur der demez çöktüler. CTP 30 yýllýk UBP-Denktaþ dönemini sorgulayabildi mi? Söyledi ama yapamadý. UBP de beþ yýl dahi olsa CTP-Talat dönemini sorgulayamadý. Gör beni göreyim seni yani... Hayýf Kýbrýs Türk halkýna..." DENKTAÞ'LAR GEÇÝDÝ... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz þunlarý söyledi: "Geçen gün gazetenizin birinci sayfasýnda üst baþlýkta yazdýðýnýz yazý için sizi tebrik ediyorum. Tam isabet Denktaþ, 2. Denktaþ ve 3. Denktaþ dönemi dediniz. Ben ve çevrem de ayný duygular içindeyiz. Bu arada Talat Bey'in saraydan ayrýlýrken istediklerini de kýnýyorum. Denktaþ'a kendileri bu olanaklarý verirken kendileri için hazýrlýk yaptýlar demektir... Birinci Denktaþ devri bitti, ikinci Denktaþ devri de bitti, üçüncüsü baþladý... Bakalým dördüncüsü beþincisi ne zamana? Ancak Denktaþ'lar bitmez, bitmeleri gayrý kabildir... Çünkü Denktaþ'larý yaratanlarýn kýlýcý ensemizdedir..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR TOP YÜZBÝR KAZIK BÝNBÝR HASSÝKTÝR Bizim Mandra UBP'nin yayýn organý Güneþ gazetesinde Talat'ýn sarayý yaðmalamak ve hýrsýzlýkla suçlanmasý, toplumun çok büyük bir kesiminde büyük tepki yaratýrken, Eroðlu'nun yemin ederek sarayda görevi devralmasýyla yaþanan tarihi güne de kapkara bir leke olarak düþer. Vatandaþlar, Talat'a hiç haketmediði bu korkunç iftirayý atanlarýn toplum vicdanýnda en aðýr þekilde mahkûm olduklarýný dile getirirken, sokaktaki adam, "Bu müfteriler sebep oldu ve Eroðlu hiç iyi baþlamadý" diye kendi kendine söylenir.

8 8 25 Nisan 2010 Pazar GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... ÖZEL GÜVENLÝK ÞÝRKETLERÝ "KÜÇÜK BÝR ORDU" NÝTELÝÐÝNDE Güney Kýbrýs'taki özel güvenlik þirketlerinin, "küçük bir ordu" niteliði taþýdýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Güney Kýbrýs'ta 93 özel güvenlik þirketinin, yetkilendirilmek için baþvuruda bulunduðunu ve bunlardan 73'ünün yetkilendirildiðini yazdý. Gazete, buna göre, 73 þirkette toplam 542 korumanýn görev yapacaðýný kaydetti. Habere göre, bu kiþilerin cop kullanma, kelepçe takma, þahsi bilgilerin korunmasý ve polise haber verilmesini gerektirecek bir durumla karþýlaþýlmasý durumunda, koruduklarý kiþiyi müdafaa etme yetkileri bulunacak. KATAR ANLAÞMASININ YANKILARI SÜRÜYOR Katar Emirliði ile Güney Kýbrýs arasýnda imzalanan yatýrým anlaþmasýnýn Güney Kýbrýs'taki yankýlarý sürerken, Rum Ortodoks Kilisesi'nin de atýl duran bazý arazileri hakkýnda Katar'la anlaþma aþamasýnda olduðu ifade edildi. Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Ortodoks Kilisesi, Güney Lefkoþa ve Limasol'da bulunan bazý arazilerinin deðerlendirilmesi konusunda Katar'la anlaþma aþamasýnda bulunuyor. Gazete, iki tarafýn müzakerelerinin son aþamaya geldiðini, ancak anlaþmanýn saðlanabilmesi için Rum hükümetinin imar izni konusunda söz konusu bölgelerde yumuþamaya gitmesi gerektiðini belirtirken, Rum hükümetinin bu konuda kiliseye direnmesinin çok zor göründüðünü vurguladý. RUM VE YUNAN ASKERÝ LÝDERLÝÐÝ AY. GEORGÝOS'U ANDI Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) ve ELDÝK (Güney Kýbrýs'taki Yunan Kuvvetleri) askerleri, Lefkoþa Rum Kesimi'ndeki birliklerinde yaptýklarý törenlerle, "kara kuvvetlerinin koruyucusu" olduðuna inanýlan Ay. Georgios'u andý. Simerini gazetesinin haberine göre, Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos'un yönettiði anma yortusuna, RMMO Komutaný Korgeneral Petros Çalikidis, Rum Savunma Bakaný Kostas Papakostas ve yüksek rütbeli askerler ile yetkililer katýldý. Papakostas konuþmasýnda, Katar ile Güney Kýbrýs arasýndaki ortaklýk þirketi kurulmasýna yönelik anlaþma çerçevesinde, Hilton Oteli karþýsýna inþa edilecek kompleksten dolayý, oradaki RMMO birliðinin 3 ay içerisinde baþka bir yere taþýnacaðýný kaydetti. DEVLET VE KÝT ADINA KAYITLI 9 BÝN 21 ARAÇ VAR Rum devleti ve Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri (KÝT) adýna kayýtlý 9 bin 21 araç bulunduðu bildirildi. Alithia gazetesi, bu araçlardan 6 bin 655'inin devlete, 2 bin 366'sýnýn da KÝT'e ait olduðunu yazdý. ÝSTÝKRAR PAKETÝNE "HAYIR"... Rum Ekonomi Bakaný Harilaos Stavrakis'in, Rum hükümetinin önerdiði istikrar paketi konusunda dün ilgili birimlere bilgilendirmede bulunduðu, partilerin ise genel anlamda buna "hayýr" dedikleri belirtildi. Simerini gazetesi; "Ýstikrar Paketine Genel Anlamda Hayýr" baþlýklý haberinde, Stavrakis'in dün partileri ve diðer ilgili birimleri bilgilendirdiðini yazdý ve partilerin hükümetin önerdiði önlemleri "yetersiz, üstünkörü ve belirsiz" olarak nitelendirdiklerini kaydetti. Haberde, AKEL'in dahi söz konusu istikrar programýnýn iyileþtirme olanaklarýna sahip olduðunu savunduðu belirtildi. Gazete, baþka bir haberinde ise, Uluslararasý Para Fonu IMF'nin Rum ekonomisinin bu yýl da küçülme seyredeceði tahmininde bulunduðunu ifade etti. YURTDIÞI TEMASLARI Rum Savunma Bakaný Kostas Papakostas, Avrupa Birliði Savunma Bakanlarý toplantýsýna katýlmak üzere bugün Lüksemburg'a gidecek. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Nisan tarihlerinde gerçekleþtirilecek toplantýda, AB'nin operasyonlarý ele alýnacak. Ban Ki Moon Hristofyas'ý telefonla aradý BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, önceki akþam üzeri Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý telefonla arayarak; KKTC Cumhurbaþkanlýðý'na Derviþ Eroðlu'nun seçilmesinin hemen ardýndan Kýbrýs doðrudan müzakerelerine Talat'la anlaþtýklarý zeminde ve býraktýklarý yerden devam etme taahhüdünü yinelemesini kutladýðý bildirildi. Haberi; "Genel Sekreter'den Sonraki Adýma Ýliþkin Mesaj" baþlýðýyla yansýtan Fileleftheros, Ban'ýn Hristofyas'ý çözüm yönünde harcadýðý çabalarýndan dolayý da Devir teslim töreni Rum basýnýnda Rum gazeteleri, KKTC'nin 3'üncü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun önceki gün Cumhurbaþkanlýðý'nda gerçekleþtirilen törenle 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'tan görevi devralmasýyla ilgili haberlere geniþ yer verdiler... Fileleftheros; "Aþýrý Tezler Ýçeren Güven Belgesi... Eroðlu Müzakerelere Hazýr Olduðunu Söylüyor Ama Kendi Þartlarýyla" baþlýklý haberinde okurlarýna; Derviþ Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a mektup göndererek Kýbrýs doðrudan müzakerelerinin, Talat ve Hristofyas'ýn býraktýðý noktadan devam etmesini isteyeceðini bildirdi. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda gerçekleþtirilen devir teslim törenine TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun da katýldýðýna dikkat çeken gazete, Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný sýfatý ile ilk görüþmesini de Davutoðlu'yla yaptýðýný, görüþmede Kýbrýs sorununun ele alýndýðýný kaydetti. Gazete, Eroðlu'nun hem törende yaptýðý konuþmada hem de Türkiye gazetelerine verdiði demeçlerde, içerisinde hareket edeceði çerçeveyi de çizdiðini belirttiði haberinde Güney'deki "komþulara sesleniþi ile anlayýþýnýn; iki ayrý devlet varlýðý temelinde olduðu" mesajý verdiðini yazdý. Gazete devamla, Eroðlu'nun Sabah gazetesine yaptýðý açýklamaya yer verdi. Eroðlu'nun bu açýklamasýnda "toprak verecek bir cumhurbaþkaný var mýdýr?" diye sorarak toprak konusunda kendini net þekilde ortaya koyduðunu, TC kökenli KKTC vatandaþlarýyla ilgili görüþlerinin de "olumsuz olduðunu" iddia eden gazete, bu konunun müzakere masasýnda ele alýnmasýna karþý olduðunu yazdý. Gazete devamla 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ndan çift kabin van tipi aracýyla ayrýldýðýný kaydetti ve "Bu hareketiyle muhtemelen sahte hükümetin kendisine 24 personel ve 4 'hizmet aracý' vermeyi reddetmesinden duyduðu hoþnutsuzluðu dile getirmek istedi" ifadesini kullandý. Politis; "Derviþ Eroðlu Her Þeyi Deðiþtirmek Ýstiyor... Tek Egemenlik ve Tek Vatandaþlýðý Yeniden Tartýþmaya Açýyor" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Eroðlu'nun Türkiye medyasýna yaptýðý açýklamaya yer verdi. Gazete okurlarýna Eroðlu'nun; Talat ve Hristofyas arasýnda görüþülen ve anlaþmaya kutladýðýný, Hristofyas'ýn da Ban'a müzakerelere derhal devam etmeye hazýr olduðunu söylediðini yazdý. Gazeteye göre Hristofyas, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, Talat'la yaptýklarý anlaþmalara riayet etmesi ve müzakerelerin koptuðu noktadan devam etmesini dilediðini söyledi. Kýbrýs sorununun hallinde Türkiye'nin rolünün belirleyici olduðu görüþünü yineleyen Hristofyas, "Dolayýsýyla Türkiye, BM'nin Kýbrýs'la ilgili kararlarýna saygý göstermeli ve Kýbrýs sorununun çözümünde olumlu rol oynamalýdýr" iddiasýnda bulundu. Fotoðraf: Mustafa Erkan varýlan baþlýklardan çoðunu yeniden açmakta kararlý göründüðünü ve ilgilendiði baþlýca konularýn da; "federal çözümün özünü oluþturduðunu" kaydettiði tek egemenlik ve tek vatandaþlýk konularý olduðunu belirtti. Eroðlu'nun, "Talat-Hristofyas ortak açýklamasýnda açýkça belirtiliyor olmasýna raðmen" bu konunun inceleneceðini söylediðine iþaret eden gazete, Ankara'nýn ise müdahale ederek sahneyi netleþtirme niyetinde görünmediðini yazdý. Gazete, dünkü devir teslim törenine katýlan TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun "hiçbir iþaret vermediðini, sadece müzakerelerin devamýna iliþkin genel ifadeler kullandýðýný" kaydettiði haberinde "Oysa gerek Lefkoþa gerek yabancý diplomatlar Davutoðlu'nun Eroðlu'nun izleyeceði politikanýn çerçevesini netleþtireceði beklentisi içindeydi" diye yazdý. Haravgi ise, devir teslim töreninde yapýlan konuþmalarý okurlarýna "Eroðlu Sahte Cumhurbaþkanlýðýný Üstlendi... Talat Çift Kabin Van Ýle Ayrýldý" baþlýklý kýsa haberiyle aktardý. Mahi; "Eroðlu Müzakereleri Torpilledi... Davutoðlu'nun Huzurunda..." baþlýðýný kullandý. Alithia da, "Talat 'Cumhurbaþkanlýðý'ný Çift Kabin Van Ýle Terk Etti... Kýbrýslý Türk Lider Ýlke Olarak Baþ Baþa Görüþmelere Hayýr Diyor"; Simerini; "Derviþ 'Yemin Etti'... M. A. Talat Çift Kabin Van Ýle Ayrýldý Eroðlu: 'Hedefim, Kýbrýslý Türklerin Tanýnmasýyla Çözüm'" baþlýðýný kullandý. Öte yandan Haravgi; "Baþkan: 'Hedef, En Kýsa Zamanda Çözüme Ulaþmak'" baþlýklý haberinde ise Rum Baþkanlýk Müsteþarý Vasos Georgiu'nun "Eroðlu'nun Kýbrýs Türk toplumu liderliðine seçilmesi ile iþgal bölgelerinde var olan olumsuz geliþmeye raðmen Baþkan Hristofyas, mümkün olan en kýsa sürede çözüme ulaþabilmemiz için çabalarýný sürdürecek" dediðini yazdý. Gazeteye göre, Lefkoþa'nýn Rum kesiminde düzenlenen "Geliþme Halindeki Kýbrýs Sorunu... Uluslararasý Boyut, Yönetim, Ýnsan Haklarý Meseleleri" konulu panelde konuþan Georgiu, kendilerinin uzlaþýlmýþ iki bölgeli, iki toplumlu federasyon zeminine baðlý olduklarýný ve müzakerelerin býrakýlan noktadan devam etmesi için Kýbrýs Türk tarafýnýn da ayný zeminde yürümek istemesini dilediklerini savundu. KIBRIS'TAKÝ OKULLARDA 50 FARKLI MÝLLÝYETTEN ÖÐRENCÝ VAR Güney Kýbrýs'taki okullarda 50 farklý milliyetten öðrencinin öðrenim gördüðü bildirildi. Fileleftheros gazetesi; Fransa, Romanya, Ukrayna, Suriye, Afrika, Rusya, Filipinler ve Mýsýr'dan çeþitli milliyetlerde öðrencinin, Güney Kýbrýs'taki devlet okullarýnda öðrenim gördüklerini ve bazý konularda zorluklar yaþadýklarýný yazdý. Gazete, bu öðrencilerin "günaydýn" ve "teþekkür ederim" dýþýnda hiç Yunanca bilmediklerini ve derslerde zorlandýklarýný kaydetti. Rum Ýlkokul Öðretmenleri Sendikasý (OELMEK) adýna açýklama yapan baþkan Eleni Semelidu, Eðitim Bakanlýðý tarafýndan bu konuda önlemler alýndýðýný, fakat bu önlemlerin yetersiz kaldýðýný söyledi. Semelidu, öðrencilerin sýnýfta sadece dinleyici konumunda kalmamalarý için Yunan dilinin öðretimi çerçevesinde hýzlandýrýlmýþ programlar yapýlmasý gerektiðini belirtti. ULUSLARARASI YARDIM TATBÝKATI Almanya'dan uluslararasý yardým gruplarý, eðitim amacýyla Güney Kýbrýs'ta bugünden baþlayarak 3 gün süreyle deprem ve tsunami tatbikatlarý yapacak. Fileleftheros gazetesi, tatbikatlara Rum Sivil Savunma, Almanya Teknik Destek Federal Örgütü (THW) ve Almanya Sivil Toplum Kuruluþu yetkililerinin katýlacaðýný yazdý. Habere göre, resmi baþlangýç yarýn Limasol'daki "ELIAS" isimli otelde yapýlacak. Bugün ise, eðitim tatbikatý için gelen kiþilere bilgilendirme yapýlacak. "OÞÝNOGRAFÝ MERKEZÝ" YASAYLA ÝHDAS EDÝLÝYOR Rum tarafýndaki "Oþinografi Merkezi"nin resmileþtirilmesi yönünde giriþimlerde bulunulduðu belirtildi. Politis gazetesi, Rum tarafýndaki "Oþinografi Merkezi"nin, "Kýbrýs Üniversitesi"nin kuruluþ ve iþlevine iliþkin hukuki çerçeve içerisinde çalýþabilmesi amacýyla yasayla ihdas edileceðini belirtti. "Oþinografi Merkezi"nin resmileþtirileceði yönetmeliklerin önümüzdeki hafta Rum Bakanlar Kurulu'na sunulmasýnýn beklendiðini belirten gazete, ilgili önerinin "Kýbrýs Üniversitesi" tarafýndan uzun zaman önce hazýrlandýðýný; geçtiðimiz Haziran ayýnda da Rum Eðitim Bakanlýðý'na sunulduðunu haber verdi. Yönetmeliklerin Rum Bakanlar Kurulu'na sunulmasýný, oylanmasý amacýyla Meclis'e sunulmasýnýn izleyeceði ifade edildi. DÜNYANIN EN BÜYÜK DOÐALGAZ YATAKLARINDAN BÝRÝ DOÐU AKDENÝZ'DE ABD Jeolojik Araþtýrmalar Merkezi (USGS) tarafýndan yayýmlanan bir raporda, dünyanýn en büyük doðalgaz yataklarýndan birinin Doðu Akdeniz'de, Kýbrýs ile Suriye arasýnda yer alan "Levandinis Çukuru"nda bulunduðu açýklandý. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, söz konusu kuruluþ ilk kez resmi bir raporla Doðu Akdeniz'de doðalgaz ve petrol yataklarýna iliþkin verilere yer verirken, bu raporla Güney Kýbrýs, Suriye ve Lübnan "münhasýr ekonomik bölgelerine" denk düþen alanda doðalgaz ve petrol yataklarýnýn bulunduðu doðrulandý. Söz konusu raporda, "Levandinis Çukuru'nda 112 trilyon ayak küp doðalgaz ve 1 milyon 7 yüz bin varil petrol bulunduðu" iddia edilirken, haberde, söz konusu bölgenin büyük oranda Güney Kýbrýs ve Suriye'nin "münhasýr ekonomik bölgesi" içerisine girdiði, her iki ülkenin bölgede petrol ve doðalgaz arama çalýþmalarýnýn ikinci aþama ihalelerine geçmelerine karþýn, Türkiye'nin tepkisi üzerine Güney Kýbrýs'ýn bu süreci dondurduðu ifade edildi. Rum Enerji Dairesi Müdürü Solonas Kasinis ise gazeteye yaptýðý açýklamada, Güney Kýbrýs'ýn "kendisine ait bölgeye iliþkin verilerinin bilindik olduðunu" ve konu hakkýnda baþka yorumda bulunmayacaðýný ifade etti.

9 25 Nisan 2010 Pazar 9 Tünel ALINTI DENETÝMSÝZ ORDU Paþalar birbirini suçluyor. Soruþturmalar ve tutuklamalar, geniþ bir komutan kadrosunun iktidarý ele geçirmek için entrika peþinde koþtuðunu anlatýyor. Darbeciler, adaletin pençesinden paçayý kurtarmak için, her yolu deniyor. Ordu bünyesinde skandal zaaflar, insan hayatýna mal olan görev kusurlarý ortaya çýkýyor. Aktütün'deki, Daðlýca'daki zaaflarý unutmadýk. Van Savcýlýðý, geçen sene 7 askerimizi þehit eden mayýnýn, TSK tarafýndan döþendiðini açýkladý. Bu hepimizin sorunu. Ordumuzu bataklýktan çýkartmalýyýz. Askerî kurumlar Parlamento'nun ve hükümetin denetimine açýlmalý. Askerî harcamalar Parlamento'nun ve Sayýþtay'ýn denetimine açýlmalý. Denetimsiz bir ordu, ülkenin kýt kaynaklarýný tüketiyor ve silahlý gücün amacý dýþýnda kullanýlmasýna fýrsat veriyor. Orduyu bu kötü durumdan kurtaracak olan güç, demokrasinin kurumlarýnda mevcut. MÜMTAZ'ER TÜRKÖNE (Zaman) DÝPNOT TC Devlet Bakaný ve Kýbrýs Ýþleri Sorumlusu Cemil Çiçek, Derviþ Eroðlu ile sýnýf arkadaþýdýr. DOÐAN HARMAN'I DA KUCAKLAMAYI UNUTMA ARÞÝV TARÝH 15 MART, 2009 "Halkýn paralarýný topluyoruz" diyen CTP yetkilileri, vergi borcundan dolayý muhalif medyayý hacizle tehdit ederken, yandaþý olan medyadan hiç vergi almýyor! Gözden kaçmayanlar... MERAL EROÐLU AVCI'NIN ELÝNÝ NEDEN SIKMADI... "Her baþarýlý erkeðin arkasýnda bir kadýn var" sözü en çok Derviþ Eroðlu'na uyar herhalde... Çünkü Eroðlu'nun ardýnda kazandýðý bu zaferlerde, eþi Meral Eroðlu'nun ne kadar büyük bir payý olduðunu herkes biliyor. Saraydaki devir teslim töreninden sonra verilen resepsiyonda da en çok göz dolduran Meral Haným olmuþ... Herkes elini öpmüþ neredeyse... Hatta ondan yaþlý olanlar bile... Tebrik kuyruðuna girenler arasýnda Turgay Avcý da vardý, ancak Meral Haným sýkmamýþ Avcý'nýn elini... Arkasýndaki biriyle konuþarak Avcý'yý görmezlikten gelmiþ. Erkek unutur, ama kadýn ihaneti asla unutmaz dememiþler boþuna... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Çok istihdam yapan bir belediye dönemi yaþadýk. Ýstihdam ettiði insanlara saygýlý olsa insanýn yüreði yanmaz. Hakaret eden, söven-sayan, bugün iþten atan yarýn yeniden iþe alan bir belediye yönetimi var orta yerde." Kutlay ERK Aklýnýzda bulunsun Kemik erimesine doðal çözüm Agave bitkisinin özü, þeker hastalýðý ve kemik erimesini önlemeye yardýmcý oluyor. Meksika'da fareler üzerinde yapýlan araþtýrmaya imza atan araþtýrma ekibi, Agave nektarýnýn kireçlenmeyi önleyebileceði, kemik dokularýnýn oluþumunu büyük ölçüde iyeleþtirebileceði, ensülin üretimini artýran GLP-1 hormonunu da harekete geçirebileceði sonucuna vardý. Araþtýrmacýlar, Agave bitkisinin göbeðinden elde edilen sývýnýn damýtýlmasýyla yapýlan Meksika içkisi tekilada ise damýtýlma nedeniyle bu faydalý etkilere rastlanmadýðýna dikkati çektiler. "Beni Kýbrýs'ýn en kötü insaný gibi göstermeye çalýþan, çeþitli derin konularý manþet yapan basýn mensuplarýný da kucaklamaya hazýrým." Derviþ EROÐLU Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... BEDELLÝ ASKERLÝK Geçtiðimiz hafta Tayyip Erdoðan'ýn ortaya attýðý "bedelli askerlik" fikri, Genelkurmay'da kabul görmedi. Erdoðan'ýn Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð ile görüþmesinden bedelli askerliðe 'Hayýr' kararý çýktý. Açýklamada "Yýl içinde askere gelen yükümlü sayýsýnýn TSK'nýn ihtiyacýný karþýlamamasý ve terörle mücadele üzerinde olumsuz etkilere neden olacaðý gerekçesiyle, bedelli askerlik sistemi için uygun þartlarýn oluþmadýðý deðerlendirilmiþtir" denildi. Askerlikle ilgili meselelere ve de askeri meselelere siviller deðil, askerler bakar gördüðünüz gibi. Kýbrýs da askeri bir meseledir deðil mi? "Tanrý Yanýlgýsý"nýn yazarý Richard Dawkins "The Guardian"da yazdý: 'Britanya hükümeti, gülünç derecede yozlaþmýþ bu adamý buyur etmeye hazýrlanýyor.' Papa 16. Benediktus'un baþý gerçekten belada. Göreve gelmeden önce yapýlanlardan dolayý onu suçlayamayýz. Ne var ki Münih baþpiskoposu ve Kardinal Ratzinger sýfatýyla Ýman Doktrini Teþkilatý (Engizisyon) baþkanýyken yaptýklarýna baktýðýmýzda, cevaplamasý gereken sorular var. En bariz kanýt, AP'nin ele geçirdiði 1985 tarihli mektup. Rahip Stephen Kiesle vakasýyla ilgili piskoposluða gönderilen mektubun altýnda o dönem kardinal olan Ratzinger'in imzasý var.. Kardinal Ratzinger'in Latince'den çevrilen mektubunda þu ifadeler var: -Bu mahkeme, söz konusu vakada görevden alýnma yönünde sunulan argümanlarý son derece mühim addetmekte, fakat Katolik kilisesinin iyiliðini göz önünde bulundurmayý da gerekli saymaktadýr; görevden alma kararýnýn, rahibin genç yaþý dikkate alýndýðýnda, Hýristiyan cemaati arasýnda yol açabileceði zararý hafife almasý da mümkün deðildir." Afrika nýn sizin için týk ladýklarý yaþýnda olan Kiesle'ye atýfta bulunuyor, onun baðlayýp tecavüz ettiði 13 yaþýndaki iki çocuða deðil. Ratzinger'in, Kiesle'yi papazlýktan atmayý reddetmesinin sebebi, 'Katolik kilisesinin iyiliði'. Vatikan iç tüzüðü bu vakalarý sivil makamlara deðil, kiliseye taþýyordu. Kilise, ciddi suçlarý sivil makamlara bildirmemek için, bir mazeretler silsilesinin arkasýna saklanýyor. Ancak, Kiliseyi hesap vermeye çaðýran mevcut kampanya etkili olabilir, zira söz konusu iç tüzük 12 Nisan 2010 itibarýyla deðiþti. Diyelim ki, Britanya eðitim bakaný bir öðretmenin öðrencilerine tecavüz ettiðine dair güvenilir bir rapor alýyor. Meseleyi polise bildirmek yerine, suçluyu okuldan okula nakletmekle yetindiðini ve tecavüz vakalarýnýn devam ettiðini tahayyül edin. Bir de, kararýný þu ifadelerle meþrulaþtýrdýðýný düþünün: -Eðitim makamýnýn argümanlarýný mühim addediyorum, fakat hükümetin, partinin ve suçlu öðretmenin iyiliðini gözönünde bulundurmayý da gerekli sayýyorum; öðretmenin yargýlanmasýnýn, genç yaþý dikkate alýndýðýnda, seçmenler arasýnda neden olabileceði zararý hafife almam mümkün deðil. Tek bir tecavüzcü rahipten deðil, dünyanýn dört yanýndaki binlercesinden söz ediyoruz. Böyle bir mektup yazdýðý ortaya çýkan herhangi bir bakan istifa etmek zorunda kalýr ve yargýlanýr. Peki kilise niye bundan muaf olsun? Bu yüzden, Papa aleyhinde yürütülen kampanyayý destekliyorum. Papa'nýn yargýlanmasý çaðrýsý yapmamýza insanlar niçin þaþýrdý? Bu çaðrýyý Hükümetler yerine biz yaptýðýmýz için. Hukuk karþýsýnda herkese eþit muamele sözleri veren Hükümetler nerede? Britanya hükümeti, Katolik kilisesinin masum kurbanlarý için adaleti savunmak yerine, bu gülünç derecede yozlaþmýþ adamý resmi ziyaret çerçevesinde buyur etmeye hazýrlanýyor. Papa'nýn ziyaretinin amacý 'ahlak rehberliði yapmak'. Tekrar okuyun: Ahlak rehberliði yapmak! Ratzinger'e yöneltilen suçlamalarýn ciddiyetine dini deðil, sivil mahkeme karar vermeli. Masumsa býrakalým kanýtlasýn. Suçluysa adalet yerini bulsun. (Evrim biyoloðu, 'Tanrý Yanýlgýsý'nýn yazarý, 13 Nisan 2010)

10 10 25 Nisan 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM Davetsiz Çapkýnlar Türü: Yabancý Sinema SHOW / 20:00 John Beckwith ve Jeremy Grey, boþanmalarda arabuluculuk yapan iki yakýn arkadaþtýr. Bu ikilinin en büyük hobisi ise tanýmadýklarý insanlarýn düðünlerine karýþarak kadýnlarla tanýþmaktýr. Düðünler sosyal açýdan ne kadar zorlayýcý olursa olsun Çinli, Yahudi, Hintli ailelerin düðünleri bile olabilir! John ve Jeremy ustalýkla hikayeler uydururarak kimliklerini gizlemeyi baþarýrlar. Düðünlerde asla arka planda kalmayan bu çapkýn ikili fotoðraflarda yer alýr, gelinle dans eder Þimdi John ve Jeremy gözlerini daha yükseklere dikecektir: Hazine Bakanlýðý Genel Sekreteri nin kýzýnýn düðününe davetsiz girerek, bu elit aileden iki kadýnýn gönlünü çalmayý planlamaktadýrlar. Tüm bu þamata içerisinde ise aþka dair öðrenecekleri çok þey vardýr! Bir Çýlgýnýn Ýçinde Türü: Yabancý Sinema SINEMA TV / 21:00 Dave Ming Chang (Eddie Murphy),New York a yeni gelmiþ, tam bir sudan çýkmýþ balýktýr Yalnýz hareketlerinde bir tuhaflýk var Onu ilk görenler sanki kendi vücudundan hoþlanmýyormuþ ve rahatsýzmýþ gibi hissedebilir.tabii bu durumun mutlaka iyi bir sebebi var Dave aslýnda bir insan deðil Minicik insan þeklindeki uzaylýlarýn yaptýðý komutanlarýnýn binlerce katý büyüklüðündeki bir uzay gemisi Yani Bu kez Eddie Murphy, Eddie Murphy nin içinde Ýþte Dave 40 lý yaþlarýnda, hoþ görünümlü, siyah kravat ve siyah mendili dýþýnda tamamen bembeyaz giyinmiþ 70 li yýllarýn disko insanlarýný andýran bir adam Fakat bu garip görünüþün dýþýnda Dave çok da normal biri gibi deðil. Kesinlikle NewYork lu olmadýðý her halinden belli Yürüyüþü bile NewYork lulara benzemiyor. Bacaklarýný olmasý gerekenden daha uzaða atýp sonra vücudunu uzattýðý bacaðýna doðru çekiyor Kuduz Köpek Johnny Türü: Yabancý Sinema KANAL 24 / 21:30 15 yaþýnda, daha çocuk sayýlabilecek bir yaþta asker olan Johnny, bugün iç savaþýn, çatýþmanýn sürdüðü Liberya'da elinde silahlarý, damarlarýndaki uyuþturucuyla içindeki çýldýrmýþ köpeði salmak için can atýyor. Ölüm Tacirleri(Death Dealers) isimli bir örgütün baþýný çeken Johnny Mad Dog, çetesiyle birlikte sokaklara dehþet saçmaktadýr. 13 yaþýndaki Laokolé'ninse tek istediði sakat babasýný her yerini savaþýn kapladýðý bu þehirden kaçýrmak. Fakat Johnny'nin çetesi peþinde oldukça bunu yapmasý imkânsýzdýr. Biri kaçan diðeri ise kovalayan iki çocuðun üzerinden günümüz Afrikasý'nýn içler acýsý portresini ortaya koymaktadýr. Ölüm Emri Türü: Yabancý Sinema TV8 / 23:50 Ayný þartlarla hayata baþlayan üç eski boksör bazý ikilimlerle hayatlarýný þekillendirmeye çalýþýr. Dave arkadaþý Russell a olan borcunu ödeyemeyince, arkadaþý ona tahmin edebileceðinden daha fazla para kazanabileceði bir taksi þoförlüðü önerir. Dave iþin aslýnda uyuþturucu kuryeliði olduðunu fark eder. Bir cinayete tanýk olur ve hayatýna mal olabileceði için iþi býrakmak ister ama bu o kadar kolay olmuyacaktýr. Yönetmen: ADRIAN VITORIA Oyuncular: SAM CALLIS, RICHARD DRISCOLL, DEBORAH SHERIDAN-TAYLOR, LAURA CARTER DÜNYADAN... DÜNYADAN milyon dolar talihlisi önce kýrýk diþlerini yaptýracak ABD'de bir süpermarkette kasiyer olarak çalýþan Christopher Shaw'un öðle arasýnda aldýðý piyango biletine 285 milyon dolar (yaklaþýk 423 milyon lira) çýktý. Missouri eyaletinde yaþayan Shaw, çok az þans oyunu oynadýðýný ve iþi bittikten sonra cebinde kalan paralarla bilet satýn aldýðýný söyledi. 11, 34, 41, 49, 55 ve 20 sayýlarý sayesinde büyük ikramiyeyi kazanan Shaw, "Her gün yüzbinlerce kiþi bilet alýyor. Birileri kazanacaktý ama bunun ben olacaðýný hiç düþünmezdim" diye konuþtu. Kazandýðý parayla ilk olarak öndeki kýrýk diþini düzelttireceðini söyleyen Shaw, ardýndan borçlarýný ödeyip Disney World'ü ziyaret edeceðini de ekledi. Beslenme tarzý balýklarýn renklerini deðiþtiriyor! Bilim insanlarý, yeryüzündeki canlý türlerinin nasýl farklýlaþtýðý konusundaki araþtýrmalarýný sürdürürken, kendilerine renkli Karayip balýklarýnýn rehberlik edeceðini umuyor. 10 ayrý renkli türü olan balýklarýn DNA yapýlarýnýn farklý olduðu düþünülüyordu. Ancak son araþtýrmalar, renk deðiþiminin DNA farklýlýðýndan deðil, farklý beslenme tarzlarý ve yaþam koþullarýndan kaynaklandýðýný ortaya koydu. Uzay'da 20. yýlý Evreni gözlemlemek için uzaya fýrlatýldýðý 1990'dan bu yana insanoðlunun pek çok keþif yapmasýný saðlayan emektar Hubble Uzay Teleskobu, dün 20. yaþýný kutladý. Amerikan Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA), doðum günü þerefine, Hubble'ýn yeni Wide Field Camera 3 sistemi ile çektiði, 7 bin 500 ýþýk yýlý uzaklýktaki Carina Nebulasý'nýn fotoðrafýný yayýnladý. Ýsmini Amerikalý astronom Edwin Hubble'dan alan dünyanýn ilk uzay teleskobu, 24 Nissan 1990'da uzay mekiði Discovery tarafýndan yörüngesine taþýnmýþ, 1 ay sonra da ilk fotoðraflarý yollamaya baþlamýþtý. Hubble, 20 yýl boyunca kendi güneþ sistemimizden uzayýn en derin noktalarýna kadar bilgi verici yüzbinlerce fotoðraf yolladý. Uzayda bakýmý astronotlar tarafýndan yapýlacak þekilde tasarlanmýþ tek teleskop olan Hubble için, sonuncusu 2009 Mayýs'ýnda olmak üzere 5 bakým uçuþu gerçekleþtirildi. Ýlk servis uçuþu 1993 Aralýk'ýnda Hubble'ýn görüntüleme hatasýnýn düzeltilmesi için yapýldý. Astronomlarýn astrofizik alanýndaki temel problemlerine çözüm bulmakta büyük yararlar saðlayan yaþlý teleskop, yaptýðý pek çok gözlem sayesinde evrenin geniþleme oraný baþta olmak üzere birçok alanda çýðýr açýcý sonuçlar doðurdu. Türk profesörden en küçük mikroskop ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli Türk Profesör Aydoðan Özcan, dünyanýn en küçük ve hafif teletýp mikroskobunu icat etti. Aðýrlýðý 46 gram olan teletýp mikroskobu, telekomünikasyon teknolojisi kullanýlarak hastalara uzaktan teþhis konulmasýný öngören tedavi yöntemlerine katký yapacak. Yumurta büyüklüðündeki mikroskopta lens bulunmuyor. Bunun yerine gölge görüntülemeye dayalý lenssiz ultra-geniþ-saha hücre izleme diziliþi platformu (LUCAS) olarak bilinen bir teknoloji kullanýyor. Özcan, "Bu projeyle amacýmýz kaynaklarýn kýsýtlý olduðu yerlerde saðlýkla ilgili daha iyi sonuçlar elde edebilecek bir cihaz geliþtirmekti" dedi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... 7 banka soyan 70'lik soyguncu sýr ABD'de 7 ayrý bankayý soyan yaþlý adam, her yerde aranýyor. Kaliforniya eyaletinde aðustostan bu yana bankalara girerek vezneyi soyan adamýn kimliðinin henüz belirlenemediði belirtildi. Polis yetkilileri, 70'lerinde olduðu sanýlan adamýn, kalýn camlý numaralý gözlükler ve bir beyzbol kasketiyle gezdiðini kaydetti. "Yaþlý Bunak Hýrsýz" lakabý takýlan adamýn, önce sýradan vatandaþ gibi sýraya girdiði, vezneye yaklaþtýðý andaysa silahýný doðrultarak soygunu gerçekleþtirdiði belirtildi. Astrofizik öðrencisi poker þampiyonu Ýngiliz üniversite öðrencisi, Ýtalya'da oynadýðý pokerde 1 milyon sterlinden (yaklaþýk 2 milyon 227 bin lira) fazla para kazandý. Geçtiðimiz hafta San Remo kentinde düzenlenen yarýþmada bin 240 yarýþmacýyý geride býrakan Olivia Beoree (25), üniversitede astrofizik okuduðunu ve mantýklý hareket ettiðini söyledi. Metal grubu Iron Maiden'ý (Demir Bakire) çok dinlediði için Ýngiliz basýný tarafýndan "Demir Kadýn" lakabý takýlan Beoree, Avrupa Poker Turnuvasý'ný kazanan üçüncü kadýn oldu. Genç kýz, kazandýktan sonra internetteki sayfasýna yazdýðý yazýda, "Ýçimden bir his kazanacaðýmý söylüyordu. Çok mutluyum" dedi. "Dinozorlarý meteor öldürmedi" Norveç'te bulunan bir fosili inceleyen bilimadamlarý, dinozorlarýn Dünya üzerinden silinme sebebinin bir meteor olmadýðýný açýkladýlar. Bilim dünyasýný þaþýrtan açýklamaya göre, dinozorlarýn sonu ani iklim deðiþikliði yüzünden geldi. Norveç'te bulunan fosili inceleyen bilimadamlarý günümüzden 137 milyon yýl önce dünya denizlerinde 9 derecelik bir sýcaklýk düþüþü olduðunu tespit ettiler. 137 milyon yýl önce deniz suyu sýcaklýðýnýn 13 dereceden sadece 4 dereceye düþmesinin sebebinin Atlantik Körfezi Akýntýsý'ndaki ani bir deðiþiklikten kaynaklandýðýna inanýlýyor. Bilimadamlarý þimdi, bu ani deðiþimin günümüzde de yaþanabilecek olmasýndan endiþe ediyorlar. Bu teoriye göre, Kretase çaðýnda yaþanan bu deðiþim, dinozorlarýn Dünya üzerindeki yaþamlarýný sona erdirdi. Bir caniye poz verdiler Amerika'da Rodney Alcala adlý seri katilin çektiði fotoðraflar, fotoðraflardaki kadýnlara ulaþýlabilmesi için New York polisi tarafýndan yayýnlandý. Polisin yayýnladýðý fotoðraflarla ulaþmaya çalýþtýðý kadýnlardan, seri katilin fotoðraflarýnda kendilerini görüp, o anlarý hatýrlayanlar, þimdi poz verdikleri adamýn bir cani olduðunu öðrenince büyük dehþete kapýlýyorlar. Judy Cole isimli bir kadýn Alcala'nýn fotoðraflarýndan birisinin kendisine ait olduðunu söyledi. Kaliforniya'da ölüm cezasý alan ve infazý bekleyen Alcala, dört kadýn ve 12 yaþýndaki bir kýzýn cinayetinden mahkum edildi yýlýnda, henüz 19 yaþýndayken "Buluþma Oyunu Katili" olarak da bilinen Alcala ile buluþtuðunu ve bir binanýn çatýsýnda seri katile poz verdiðini anlattý. Kaliforniya'da yaþayan bir kadýnýn da polisle iletiþime geçip, bir fotoðrafta kendisini gördüðünü söylediði öðrenildi. Yetkililer dahi IQ'suna sahip olan fotoðrafçý Alcala'nýn güzel kadýnlarý fotoðraflarýný çekme bahanesiyle kandýrýp iþkence ederek öldürdüðüne inanýyorlar. Alcala'nýn kurban sayýsý tam olarak bilinmezken, kimilerine göre bu sayý 100'ün üzerinde.

11 25 Nisan 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Oðlan gider iþine Gýzlar düþer peþine Benden sana hayýr yok Var gid gýzým iþine Kitap Dünyasý KAZA Ýsmail Kadare Çeviren: Menekþe Tokyay 244 sayfa ÖZDEYÝÞLER "Týmarhaneler, dýþardakiler kendilerini akýllý hissetsinler diye kurulmuþtur." Montesquie Her eser kendi yerinde güzel Mýsýr bugün Berlin'de bulunan Kraliçe Nefertiti heykelini de istiyor... Dünyanýn dört yanýndan arkeologlar ve bakanlýk yetkilileri vaktiyle ülkelerinden kaçýrýlýp büyük müzelere giden eserleri geri almak için Mýsýr'da toplandý. Temsilci gönderen 16 ülke arasýnda Türkiye yok LONDRA - Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'de ülkeden kaçýrýlan tarihi eserlerin geri getirilmesi için düzenlenen konferans baþladý. Dünyanýn dört yanýndan Kahire'ye giden arkeoloji uzmanlarý ve kültür bakanlýðý yetkililerinin ortak bir noktasý var; ülkelerinden götürülen antik eserleri nasýl geri alacaklarýný tartýþýyorlar. Konferansa ev sahipliði yapan Mýsýr, firavunlar döneminden kalma çok sayýda deðerli eserinin Batýlý ülkelerde bulunan müzelerden geri getirilmesi için çaba sarf ediyor. Aralarýnda Yunanistan, Suriye, Irak, Ýtalya, Meksika ve Çin'in de bulunduðu toplam 16 ülke, Mýsýr'daki konferansa temsilci yolladý. Ancak Türkiye bu ülkeler arasýnda yer almýyor. Kahire'de toplanan yetkililer, kültür miraslarýnýn parçasý olan antik eserleri Berlin, Londra ya da Paris'teki büyük müzelerden geri istemenin yollarý üzerine stratejiler belirleyecek. Bunun yaný sýra Birleþmiþ Milletler'in çalýntý antik eserlerle ilgili sözleþmesinin deðiþtirilmesi için çaðrýda bulunmalarý da bekleniyor. BM KURALLARI DA DEÐÝÞSÝN Halihazýrdaki BM kurallarý, 1970 yýlýndan sonra çalýnmýþ olan antik eserlerin ait olduðu topraklara geri gönderilmesini öngörüyor. Kahire konferansýnýn katýlýmcýlarýysa bu Karikatürist Vehip Sinan vefat etti Türk çizgi roman kahramanlarý "Topuz" ve "Mýstýk"ýn çizeri, Cumhuriyet tarihinin 60 yýlýna damgasýný vuran ünlü karikatürist Vehip Sinan, 81 yaþýnda hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýlan ve tedavi altýna alýnan Vehip Sinan, doktorlarýn bütün çabalarýna raðmen kurtarýlamadý. Ýstanbul'da 1929 yýlýnda doðan Vehip Sinan, karikatür çizmeye küçük yaþlarda baþladý. Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimari ve Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümlerinde bir süre okuduktan sonra, ekonomik koþullarý nedeniyle eðitimini yarýda býrakmak zorunda kaldý. Doðal yeteneði ve çizgiye yatkýnlýðý dolayýsýyla kendisini Babýali'de bulan usta sanatçý, ünlü karakteri Topuz'u ilk kez Ceylan Yayýnlarý'nda çizdi. Daha sonra çalýþtýðý gazete ve dergilerde Topuz'un maceralarýný sürdürdü. Siyasi karikatürleriyle de tanýnan Vehip Sinan, Yeni Asya, Tercüman, Zaman, Yeni Þafak, Türkiye gazeteleri ile birçok dergide çizdi. Vehip Sinan 2009'da Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneðinin "Çizgi" dalýndaki büyük ödülünü almaya hak kazanmýþtý. tarihin daha geriye doðru iþlemesi gerektiðini, çünkü en deðerli antik hazinelerini 1970 yýlýndan önce kaybetmiþ olduklarýný söylüyor. Bu hareketin baþýný çeken isim, Mýsýr'ýn baþ arkeoloðu Zahi Hawass. Çalýntý eserlerin Mýsýr'a iadesi için ses getiren kampanyalarýn altýnda imzasý olan Hawass, geçen yýl Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'yle baðlarýný kopararak dikkatleri çekmiþti. Sonuçta Louvre, antik çaðdan kalma bir Mýsýr mezarlýðýnýn duvar resimlerini iade etmek zorunda kaldý. Zahi Hawass, Londra'da sergilenen meþhur Rosetta Taþý'nýn ve Berlin'de ziyaretçilerin önünde kuyruk oluþturduðu Kraliçe Nefertiti heykelciðinin de Mýsýr'a geri verilmesini istiyor. Konferansa katýlan Yunan heyetin amacýysa Osmanlý döneminde Lord Elgin tarafýndan Londra'ya taþýnan Akropol'ün zarif süslemelerini Atina'ya geri götürmek. Cannes açýlýþý Robin Hood'la yapacak Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenecek olan, 63. Cannes Film Festivali'nin 12 Mayýs Çarþamba gecesi yapýlacak açýlýþýný, Yýlýn En Ýyi Filmi ve En Ýyi Erkek Oyuncusu dahil beþ dalda Oscar ödülü kazanan "Gladyatör" adlý filmin yönetmeni Ridley Scott ile erkek oyuncusu Russell Crowe'u bir kez daha bir araya getiren "Robin Hood" adlý film yapacak. Yönetmen Ridley Scott ile oyuncu Russell Crowe "Robin Hood" ve "Gladyatör"ün yaný sýra, "American Gangster", "Body of Lies- Yalanlar Üstüne" ve "A Good Year-Ýyi Bir Yýl" adlý filmlerde de birlikte çalýþmýþtý. Tüm dünyada 14 Mayýs'ta gösterime girecek olan "Robin Hood"da Oscar ödüllü oyuncular Russell Crowe, Cate Blanchett, William Hurt'e Oscar ödülü adaylýðý elde eden Max Von Sydow eþlik ediyor. Russell Crowe'dan önce beyazperdede "Robin Hood" karakterini canlandýran efsanevi oyuncular arasýndaysa Errol Flynn, Sean Connery ve Kevin Costner bulunuyor. Yeni "Robin Hood" filminin senaryosunda "Mystic River-Gizemli Nehir"le Oscar ödülü kazanan, "L.A. Confidential-Los Angeles Sýrlarý"yla Oscar ödülüne aday gösterilen Brian Helgeland imzasý var. ALTIN PALMÝYE ADAYLARI 63. Cannes Film Festivali programýyla ilgili bugün düzenlenen basýn toplantýsýnda Altýn Palmiye için yarýþacak filmler açýklandý. 16 filmden oluþan listeye ilerleyen günlerde yeni filmlerin eklenmesi bekleniyor. - Mathieu Amalric, Tournée (Turned), Fransa - Xavier Beauvois, Des Hommes et des Dieux (Men and Gods), Fransa - Rachid Bouchareb, Hors la Loi (Outlawed), Cezayir - Alejandro Gonzalez Inarritu, Biutiful, Meksika - Mahamat-Saleh Haroun, Un Homme qui Crie (A Screaming Man), Çad - Im Sangsoo, Housemaid, Kore - Abbas Kiarostami, Copie Conforme (Authentic Copy), Ýran - Takeshi Kitano, Outrage, Japonya - Lee Chang-dong, Poetry, Kore - Mike Leigh, Another Year, Ýngiltere - Doug Liman, Fair Game, ABD - Sergei Loznitsa, You.My Joy, Ukrayna - Daniele Luchetti, La Nostra Vita (Our Life), Ýtalya - Nikita Mikhalkov, Utomlyonnye Solntsem 2 (Burnt by the Sun), Rusya - Bertrand Tavernier, La Princesse de Montpensier (The Princess of Montpensier), Fransa - Apichatpong Weerasethakul, Loong Boonmee Raleuk Chaat (Uncle Boonmee Who Can Recall his Past Lives), Tayland TADIMLIK Bu kaçýncý esiþim söyler misin O karlý bozkýr akþamlarýndan sana doðru Hep arkamda buz tutan bir yaþamýn Donmuþ anýsý Ve önümde portakal bahçelerinin En turuncu kavuþmasý Adnan Yücel "Of çekme" adlý þiirinden Sibel Kekilli "Lola"yý kazandý Sibel Kekilli, "Die Fremde" (Yabancý) adlý filmindeki rolüyle Almanya'nýn önemli film ödüllerinden "Lola"yý kazandý. 60. Alman Film Ödülleri için düzenlenen, Baþbakan Angela Merkel'in de katýldýðý galada Kekilli, filmdeki rolüyle en iyi kadýn oyuncu dalýnda ödüle layýk görüldü. Michael Haneke'nin "Das weisse Band" (Beyaz kurdela) adlý filmi 8 dalda ödüle layýk görülürken, filmde rol alan Maria-Victoria Dragus, en iyi kadýn yardýmcý oyuncu seçildi. Alman Altýn Film Ödülünü de en iyi film seçilen "Das weisse Band" aldý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Çok Film Hareketler Bunlar ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Aþka Yolculuk ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Dear John ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Zindan Adasý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Özel Kuvvetler & Veda ( ) Maðusa Maðusa Galeria Alice Harikalar Diyarýnda ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Ölümcül Tuzak ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 25 Nisan 2010 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ýnanlý Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. Devlet Sosyal K. Apt. Altý K. Kaymaklý Tel: Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:127 Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Yanlýþ davranýþta bulunmak (iki kelime). 2-Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ gözenekli tel, kýl, bez ile yapýlan araç. Tayin edilme. 3-Borularý döndürmeden eklemeyi saðlayan baðlantý parçasý. Kýrmýzý. Klor'un kýsaltmasý. 4-Fiyat, paha. Büyük kardeþ, aðabey. 5-Ýsim. Avrupa Parlamentosu'nun kýsa yazýlýþý. Gözü görmeyen, kör. 6-KKTC'nin resmi haber ajansý. Gerekli, lazým. 7-Fazla bön, avanak. Gelecek. 8-Genellikle içine sulu þeyler konulan metal kap. Kötü, fena. Bir yapýda iki döþeme arasýnda yer alan daire ve odalarýn bütünü. 9-Nikel'in kýsaltmasý. Eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse. 10-Bezginlik ve sýzlanma anlatýr. Yiyecek, besin, gýda. 11-Manda pastýrmasý. Cýlýz, zayýf, güçsüz. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Girne Medicinebox Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Zehra Nevzat Apt. No:3 Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yüksek sesle haykýrmak (iki kelime). 2-Ýyi, pek iyi. Ýneðin, sütten kesilmesinden bir yaþýna kadar olan erkek yavrusu. Bir nota. 3-Kirliliði gösteren iz. Kalbur ve tef gibi þeylerin tahta çemberi. 4-Bir araba markasý. Dolaylý anlatým. 5-Oyunda, karþýsýndakinin sözüne gerekli karþýlýðý verme. Yemek yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. 6-Hayret bildirir. Sona "A" konursa "Ýtalya'da bir yanardað" olur. 7-Baba. En çok, maksimum. 8-Uskumrugillerden, eti esmer, kýlçýksýz ve pulsuz bir balýk. Ters okunuþu "Çok taneli bir sonbahar meyvesi". 9-Manganez'in kýsaltmasý. Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda Japonya'da intihar uçaðý. 10-Babanýn erkek kardeþi. Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. 11-Eski dilde "Söz, lakýrdý, lâf". Mecazi anlamda "Ýþini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz" kimseler için kullanýlýr. Harf okunuþu. EROÐLU'NDAN MEZUNLARA YEMEK- Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu, KKTC'de bulunan Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi 1971 mezunlarýna Lefkoþa Golden Tulip Otel'de yemek verdi. Eroðlu, yemek öncesi yaptýðý konuþmada, meslektaþlarý ile bir arada bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve Cumhurbaþkanlýðý görevini devraldýktan sonra ilk misafirinin 1971 mezunlarý olduðunu ifade etti. Kendisinin 1963 mezunu olduðunu ve 1983 yýlýna kadar doktorluk mesleðini sürdürdüðünü anlatan Eroðlu, Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) Parti Genel Baþkaný olmasýndan sonra doktorluk mesleðini býrakmak zorunda kaldýðýný belirtti. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi 1971 mezunlarý adýna bir konuþma yapan Prof. Dr. Necmettin Demirci ise, Eroðlu'nu Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden dolayý kutladý ve kendilerini kabul ettiði için teþekkür etti. 12. ULUSLARARASI ÇOCUK ÞENLÝÐÝ GALASI YAPILDI Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Ýlköðretim Dairesi ve Gençlik Dairesi iþbirliðinde bu yýl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararasý Çocuk Þenliði'nin" galasý önceki akþam Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlama etkinlikleri için KKTC'de bulunan 9 ülkeden yaklaþýk 220 öðrenci galada izleyicilere folklor ziyafeti sundu. BRT'den de canlý olarak yayýnlanan etkinlikte KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Polonya, Hindistan, Pakistan, Ukrayna, Sýrbistan, Makedonya ve Bulgaristan ekipleri gösteri sundu. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, TC Büyükelçiliði Müþaviri Esat Saðcan, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, Ýlköðretim Dairesi Müdürü Bumin Paþa'nýn da izlediði galada, renk cümbüþü oluþturan ekipler, Türkçe ifadelerle sevgi, dostluk ve barýþ mesajlarý verdiler.

15 25 Nisan 2010 Pazar 15 Erkeklerde YDÜ, bayanlarda DAÜ birinci Üniversiteler Atletizm Yarýþmalarý dün yapýlan ikinci gün yarýþmalarý sonunda erkeklerde YDÜ, bayanlarda DAÜ þampiyonluða ulaþtýlar. Ýki gün boyunca devam eden yarýþmalar sonunda erkeklerde büyük çekiþme yaþandý. 4x400 m bayrak yarýþý koþulmazdan önce 1 puanla önde bulunan DAÜ bu yarýþý kaybedince rakibi YDÜ ile puanlarý eþitledi. Ancak 8 branþa karþýlýk 11 branþta birincilik elde eden YDÜ rakibinin önüne geçerek birinciliðe ulaþtý. Bayanlarda DAÜ rakiplerine büyük puan farký atarak þampiyonluða ulaþtý. Bu sonuçlar neticesinde erkeklerde YDÜ, bayanlarda da DAÜ ülkemizi Türkiye Üniversiteler Yarýþmalarýnda temsil etme þansýný yakaladýlar. Ýki gün boyunca devam eden oyunlarda tek rekor yüksek atlamada YDÜ sporcusu Mahmut Koral dan geldi. Ýlk gün yarýþmalarýnda 2.04 atlayan Mahmut Koral, kendisine ait 2.03 lük rekoru kýrdý. Yarýþmalarda alýnan sonuçlar þöyle; BAYANLAR 100 m Engelli 1.Gülay Celaleddinoðlu DAÜ 2.Fuldem Yeþilpýnar YDÜ 3.Þefika Evlat GAÜ 100 m 1.Loretta Ozot DAÜ 2.Meliz Redif GAÜ Çekiç Atma 1.Nahide Semagezdi YDÜ 400 m 1.Gamze Özyýldýz DAÜ 2.Özlem Onurlu DAÜ Disk Atma 1.Tuðba Özer YDÜ 2.Gülay Karadaþ DAÜ "Bilal Ýneci" yýldýzlar serbest güreþ müsabakalarý yapýldý... Minderde YDÜ birinci Bilal Ýneci Yýldýzlar Serbest Güreþ Müsabakalarý dün Güreþ Federasyonu'nun Rifat Þener Salonu'nda gerçekleþti. Sabah saat 09:00-09:30 saatleri arasýnda yapýlan tartýlma iþlemlerinin ardýndan sonra saat 10:30'da baþlayan müsabakalarýn ardýndan Yakýn Doðu Üniversitesi 85 puanla birinci geldi. Ýkinciliði 68 puanla Korkuteli Spor Kulübü elde ederken üçüncülüðü 46'þar puanla Doðu Akdeniz Üniversitesi ve Kültür Spor Kulübü paylaþtýlar. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Bilal Ýneci'nin abisi Mehmet Ýneci, kardeþi Celal Ýneci, oðlu Feyyaz Ýneci ve kuzeni Hanþerif Ýneci verdiler. Turnuvanýn hakemliklerini Mertdoðan Soyalan, Kemal Bayraktar, Oruç Ertürk, Ýbrahim Yücel ve Murat Doðan yaptýlar. MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg Melisa Mathew GAÜ Sýrýkla Yüksek Atlama 1.Eda Üregül 2.20 DAÜ 1500 m 1.Dilek Müzeyyen GAÜ 2- Adadayo Odirende DAÜ 4x100 m 1.DAÜ GAÜ YDÜ m 1.Dilek Özbilen GAÜ 2.Adadayo Odirende DAÜ 200 m 1.Loretta Ozot DAÜ 2.Meliz Redif GAÜ Gulle Atma 1.Tuðba Özay 8.77 YDÜ 2.Pýnar Þaþmaz 8.62 DAÜ Uzun Atlama 1.Burcu Esentepe 5.04 DAÜ 2.Zehra Borozancý 4.15 GAÜ Cirit Atma 1.Gülay Karadaþ DAÜ Satýlýk ev Gönyeli Güzelyurt yolu yakýnýnda 3+1 þömineli, geniþ balkonlu, barbekülü, özel garajlý ev sahibinden satýlýktýr. Tel: (17.00 den sonra) 2.Þefika Evlat GAÜ 3.Nahide Semagezdi YDÜ Yüksek Atlama 1.Fuldem Yeþilpýnar 1.45 YDÜ 2.Gülay Celaleddinoðlu 1.40 DAÜ 3.Zehra Borozancý 1.20 GAÜ 4x400 m 1.DAÜ ERKEKLER 110 m Engelli 1.Mehmet Sakallý YDÜ 2.Ferhat Filicioðlu DAÜ 100 m 1.Emanuel Bamuse DAÜ 2.Enakule Sevn LAÜ 3.Cemil Tanrýverdi GAÜ Çekiç Atma 1.Fýrat Yýldýz DAÜ 2.Zekeriya Salten YDÜ 400 m 1.Victor Olaniyen DAÜ 2.Durmuþ Serhoþ YDÜ 3.Aykut Turgut GAÜ Disk Atma SATILIK MERCEDES 1994 model Mercedes C 180, full, Japon arabayla takas yapýlýr. Tel: Kutay Kýrmýzý YDÜ 2.Taþkent Kaptan DAÜ 3.Özcan Saygý GAÜ 1500 m 1.Murat Öztiryaki YDÜ 2.Mustafa Cengiz DAÜ 3.Ahmet Saygý GAÜ 4x100 m 1.DAÜ LAÜ YDÜ GAÜ m 1.Murat Öztiryaki YDÜ 2.Mustafa Cengiz DAÜ Sýrýkla Yüksek Atlama 1.Ferhat Filicioðlu 3.20 DAÜ 2.Beyhan K.Kartal 2.00 YDÜ 200 m 1.Emanuel Bamuse DAÜ 2.Cemil Tanrýverdi GAÜ 3.Enakule Sevn LAÜ 400 m Engelli 1.Mehmet Sakallý YDÜ 2.Victor Olanyan DAÜ 3.Aykut Turgut GAÜ Gulle Atma 1.Kutay Kýrmýzý YDÜ 2.Taþkent Kaptan DAÜ 3.Kaan Demircan LAÜ Üç Adým Atlama 1.Mahmut Koral YDÜ 2.Mahmut Özen LAÜ 3.Benjamin Simon DAÜ Uzun Atlama 1.Hüseyin Sarro 6.28 YDÜ 2.Mahmut Özen 6.17 LAÜ 3.Ýbrahim Liman 5.59 DAÜ Cirit Atma 1.Ýbrahim Çapraz DAÜ 2.Özdaþ Tüm YDÜ Yüksek Atlama 1.Mahmut Koral 2.04 YDÜ (REKOR) 2.Ýbrahim Liman 1.70 DAÜ 3000 m Engelli 1.Hüsnü Ganel YDÜ 2.Hüsnü Mimar DAÜ 3.Mustafa Özyörük GAÜ 5000 m 1.Hüsnü Mimar DAÜ 2.Edip Korhan YDÜ 3.Mustafa Özyörük GAÜ 4x400 m 1.YDÜ DAÜ TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel:

16 Fener ve Cimbom 3 puan peþinde Türkiye Süper Ligi'nde bugün 2 önemli karþýlaþma oynanacak. Þampiyonluk kovalayan Fenerbahçe saat 15.00'de Kasýmpaþa'nýn konuðu olacak. Yakýn takipçisi Galatasaray ise sahasýnda lider Bursa'yý konuk edecek. Türkmenköy'ün umutlarý tükendi n Ligde son 2 haftya girerken play out bölgesinde bulunan Türkmenköy, Lapta karþýsýnda 3-1 maðlup olunca kurtulma umutlarýný tüketmiþ oldu. Lapta ise bu galibiyet ile derin bir nefes aldý... YER: Türkmenköy Stadý HAKEMLER: Serkan Þimþek, Murat Gökçe, Ali Orcan TÜRKMENKÖY: Fatih, Hüseyin, Bilal (Evren), Ali Ýmam (Özkan Gaziler), Ayer, Serhan, Hasan Bahtýkara, Güngör, Hasan Aksoy, Özkan Kurþun (Erol), Mustafa Tekpýnar LAPTA: Mehmet Kanat, Ragýp, Yunus (Fýrtýna), Ýbrahim Kýrsen, Mehmet Göktaþ, Emrah, Gökhan, Derviþ, Nazým, Kemal (Evren), Mert (Ýbrahim Öneralp) GOLLER: Dk:90 Erol (Türkmenköy), Dk:17 ve Dk:65 Kemal, Dk:30 Güngör (kendi kalesine), Flyoil 1.Ligi nde play-out dýþýnda kalma hesaplarý yapan Türkmenköy ile Lapta arasýnda oynanan karþýlaþmada gülen taraf konuk Lapta oldu. 17. dakikada Lapta nýn sað kanattan kazandýðý serbest atýþta Mehmet Göktaþ ýn ceza sahasý içerisine yaptýðý ortayý Kemal kafa ile aðlara göndererek takýmýný öne geçiren golü kaydetti (0-1). 30. dakikada Türkmenköy ceza sahasý içerisinde oluþan karambolde topu bir türlü uzaklaþtýramayan Türkmenköy defansýnda topa en son dokunan Güngör oldu ve topu kendi aðlarýna gönderdi (0-2). 65. dakikada Lapta kontrataðýnda Gökhan ýn ara pasýnda Kemal kaleci Fatih ile karþý karþýya kaldýðý pozisyonda sert bir vuruþla topu aðlara gönderdi (0-3). 87. dakikada Derviþ in pasýnda bu kez Gökhan kaleci Fatih ile karþý karþýya kaldý, kaleciden de sýyrýlan Gökhan ýn kaleye gönderdiði topu Güngör son anda kayarak kornere gönderdi. 90. dakikada Türkmenköy takýmýnýn kazanmýþ olduðu serbest vuruþta Erol sað ayaðý ile mükemmel bir vuruþla topu aðlara göndererek maçýn skorunu belirleyen golü kaydetti (1-3). Üniversiteler arasý atletizm yarýþmalarýnda þampiyonlar belli oldu... Erkeklerde YDÜ, bayanlarda DAÜ birinci n Ýki gün boyunca devam eden yarýþmalar sonunda erkeklerde YDÜ, bayanlarda DAÜ þampiyonluða ulaþtýlar... BAYANLAR GENEL TASNÝF 1.DAÜ 54 Puan 2.GAÜ 3.YDÜ 28 Puan 24 Puan 15 te ERKEKLER GENEL TASNÝF 1.YDÜ 63 Puan 2.DAÜ 3.GAÜ 63 Puan 19 Puan Toplu sonuçlar FLYOIL 1'inci Lig'de Esentepe - Çetinkaya: Türkmenköy - Lapta: G.Gücü - Tatlýsu: 'nci Lig'de Lefke - Mehmetçik: Baf Ü.Y. - Binatlý: A.Yeþilova - Deðirmenlik: Yenicami - Mormenekþe: 'inci Yükselme Ligi Doðu Grubu Paþaköy - Aydoðan: Pile - Turunçlu: Beyarmudu - Ergazi: Kumyalý - Yeniceköy: Akýncýlar - Dilekkaya: 'nci Yükselme Ligi A Grubu Ýskele Trabzon - Y.Erenköy: Yarköy - Tatlýsu Seracýlar: Karadeniz 61 - Geçitkale: 'nci Yükselme Ligi C Grubu Kozan - Metehan: Minareliköy - Gayretköy: (4-0 iken 88'inci dk'da Gayretköy sahadan çekildi) Taþkent - Serhanköy: Þirinevler - Haspolat: Bayanlar Ligi B Grubu Akdeniz - Metehan: GÜNÜN PROGRAMI: FLYOIL 1'inci Lig'de B.Baðcýl - Gönyeli Ozanköy - K.Kaymaklý Cihangir - Doðan T.B. Türk Ocaðý - Maðusa T.G. 2'nci Lig'de Y.Boðaziçi - Yalova Görneç - Hamitköy G.Birliði - Düzkaya 1'inci Yükselme Ligi Batý Grubu Dikmen - Alayköy Zümrütköy - Çamlýbel Doðancý - Pýnarbaþý Yýlmazköy - Yayla Ortaköy - Daðyolu 2'nci Yükselme Ligi A Grubu Civisil - Büyükkaya 2'nci Yükselme Ligi B Grubu Yiðitler - Maðusa Ý.Y. Yeniþehir - Güvercinlik Dörtyol - Çayönü Ötüken - Alaniçi 2'nci Yükselme Ligi D Grubu Karþýyaka - Kalkanlý Akdeniz - Aydýnköy Karaoðlanoðlu - Tepebaþý Bayanlar Ligi A Grubu Y.Erenköy - MAGEM Düzova - Deðirmenlik Bayanlar Ligi B Grubu Yýlmazköy - Baf Ü.Y. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi?

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi? Erdoðan ve Davutoðlu'nu çok meþgul adamlar sanýrdýk biz... Yanýlmýþýz anlaþýlan... Turgay Avcý ile 1 saat oturup çene çaldýklarýna göre, demek yapacak baþka iþleri yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Daha çok. savaþ gemisi göreceksiniz. Açý senerlevent@yahoo.com

Daha çok. savaþ gemisi göreceksiniz. Açý senerlevent@yahoo.com Ünlü aktör Robin Williams'ýn ölüm nedeninin intihar olduðuna Ýngiliz Adli Týp Kurumu üç ayda karar verdi. Bizde nasýl oluyor da polis intihar olduðuna anýnda karar veriyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar Derviþ Eroðlu mu, Mustafa Akýncý mý? sorusu çok kolay bir soruydu da, Özdil Nami mi, Ali Erel mi? sorusu zor bir soru mudur sanki? O halde çocuða sorun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2015 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý

Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý Halkla Ýliþkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanýlsamasý Yrd. Doç. Dr. Nuran YILDIZ Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Halkla iliþkilerin deðiþen anlamý içerisinde þeffaf yönetim anlayýþý

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı