Genetik Otoimün (doğuştan olan bağışıklıkla ilgili) Çevresel faktörler(virüs gibi) Obezite Gebelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genetik Otoimün (doğuştan olan bağışıklıkla ilgili) Çevresel faktörler(virüs gibi) Obezite Gebelik"

Transkript

1 Vücudun insülin üretiminde/kullanı mı nda yaşanan düzensizlik Tüm dünyada 180 milyon kişide (kaynak:who) 2025 yı lı beklentisi Hazırlayan: Dr. Mehmet Ata Öztürk Marmara Üniversitesi BedenEğitimi ve Spor Yüksekokulu 1 2 Türkiye de ki diyabetli sayı sı yaklaşı k 6 milyon kişi (kaynak:tbmm) Aç karınla glikoz testi (8 saat): norm değe r > 70 ve <100 mg/dl diyabette açlı k glikozu >125 mg/dl = diyabet Rastgelekan glikozu ölçümü: normal = ~ 100 m g/dl civarları nda diyabet = > 20 0 mg/dl Glikozatolerans testi: gece açlı k şekerli su içimi Birkaç saat süresince glikoz ölçülür Glikoz se viyeleri çabucak inmelidir; normal = <140 m g/dl solüsyondan 2 saat sonra 3 4 Insülin ve glucagon pankr eastan salgılanan hormonlardır Karşıt mekanizm alardır İnsülin vücuttaki hücreler in (beyin hücr eler i har iç) kilidini açar. Insülin ve glucagon pankreastan salgılanan hormonlar Karşı t mekanizmalar İnsülin vücuttaki hücrelerin (beyin hücreleri hariç) kilidini açar. Genetik Otoimün (doğuştan olan bağışıklıkla ilgili) Çevresel faktörler(virüs gibi) Obezite Gebelik 5 6 1

2 Semptomlar zararsız gözüktüğü için uzun süre f arkına v arılmaması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bazı semptomlar: Sık idrara çıkma Yoğun susam a Aşırı açlık duygus u Anormal kilo kaybı Artan yorgunluk Asabiy et/alınganlık Bulanık görme TİP 1 Pankreas yeterli insülin üretemez İnsüline bağı mlı dı r Vakaları n %15 i Uygun di yet, eg zersiz seviyesi sağlanmazsa hipoglisemi (düşük kanş ekeri) hiperglisemi (yüksek kan şek eri) Kaynak: AmerikanDiyabet Derneği diabetes andrelatedhealthis 7s ues.c om adres indenuy arlanm ış tır 8 TİP 2 İnsülin direnci sebebiyle oluşur (vücut insülini doğru biçimde kullanamaz) Duya rsı z insülin reseptörleri İnsülüne bağı mlı değildir Vakaları n %85 i Çoğunlukla erişkinler ve bayanlar Obe zite ve za yı f beslenme alışkanlı kları ile ilişkilidir ht t p: / / www. dia bet es- ok. com / 9 GEBELİK DİYABETİ Sadece gebelikte görülen bir form Hamile bayanlarin %2 ila 5 inde görülür Plasenta bebek gelişimini destekler ancak oluşan hormonlar ay nı zamanda annenin insülin sistemini bloke eder (insülin direnci). Genellikle doğumdansonra geçer fakat Tip 2 ile arasında pozitif bir ilişkivardır 10 TİP 1 İnsülin Enjeksiyonu TİP 2 Diyet ve ağırlık kontrolü % ka rbonhidrat 12-20% p rotein <30% yağ K kal. İnsülin Pompası Egzersiz 11 İlaç Pankreasta ki insülin üretimini artı ran (ör: Sulfonylureas) İnsulin direncini azaltan (ör: Thiazolidinediones) 12 2

3 GEBELİK DİYABETİ Özel diyet planı Planlı bedensel etkinlik Günlük glikoz testi İnsülin enjeksiyonu Kalp hastalıkları ve inmeler diyabetli bireylerin %65 ölüm nedeni Diabetli yetişkinlerin yaklaşık %73 ünde yüksek kan basıncı problemi vardır Yeni böbrek yetmezliği vakalarının yarıya yakını diyabet ile ilişkilidir Diabetli hastaların % 60 ila 70 i sinir sistemi hasarı ile karşılaşır (çok hafif vakalar dahil) Gebelik diyabeti anne aday ına ve bebeğinezararverebileceği içintedavi biranönce başlamal ıdır. Amaç, kandaki gl ükoz seviyesi ni diyabeti olmayananne adaylarıile aynı seviyelerde tutmaktır. Bu uygulamalarsırasında her zamanözel gıda planla mas ı ve düz enli bed ens el etki nlik ya pıl malıd ır. Ki mi dur umla rd a gü nlük glük oz t esti v e ins ülin e njeksiy on u fay dalı olacak tır. Kan dolaşımı sorunuyüzünden ağır vakalardaampütasyon sık görülür Diş veözellikle dişeti sorunları yaygındır Gebelik diyabeti nintedavisi, sezeryanagereksinim duyma riskin azaltır, sağlıklı bir doğumayardımcı olurve bebeği n gelec ekteki sağl ık ris kleri ni az altır Öğretmenin bilmesi gerekenler: Diyabet tipi Öğrencini n aldığı ilaçlar Diyet planlaması Diğer olası yan etkil er: Parlak günışığına hass asiyet İlave su ihtiyacı Glikoz fazlasını engellemek iç in sık idr ar Kesilm e, yarılma, nasır etkis iyle artan risk w w w. di abet es. org. uk/ G ui de-to-di abet es/ M y-l i f e/ Ki ds/ M e-and-my-di abet es/ At -school Vücuttaki değişk en hormon seviy eler i sebebiyle stres seviyes inde artış 15 Alışkanlık oluşturma Öğrencilerin çoğu okulda ki tedbirlere u yum sağlı yacaktı r Bazı çocuklar bu konuda o kul pe rsonelinin desteğine ihtiyaç duyabilir. Burada et kili olacak faktörler Yaş Gelişim sevyesi Tecrübe Kriz durumlarının idaresi Acil durum eylem planı geliştirilmeli Örne k tablo 16 Sağlıklı ye Sık spor yap Sigara içme Fazla kilolu olmak diyabete yakal anma riskini artırabilir Hipokanşekeri seviyesinindüş ük olmasıdır Yeterli gıda almama, soğuk hava, kusma hipoya yol açabilir Terleme, baş ağrısı, titreme, uyku haline dikkat e din Hiperglisemi: Kanda yüksek glikoz konsantrasyonu Hipoglisemi: Kanda anormalmiktarda düşük glikoz seviyesi Hipohissedersendur ve bir miktar şeker al

4 İyi kan şekerinin aralığı 4 7 dir Bunubaşarmak içindüzenli olarak kanşekerini izle HbA1c %si, kan şekerini son 60 gün için söyler İyi kan şekerinin aralığı 4 7 dir Gözlerinkısımları var Lens Retine Optik sinir Bunubaşarmak içindüzenli olarak kanşekerini izle Diyabetneticesinde retinada ve göz de sorun HbA1c %si, kan şekerini son 60 gün için söyler Önemli! Göz testini her yıl yenilemek lazım Diabet teşhisi konulduğunda, bu bireylerin %37 sinde retinopati vardır Tip1 diyabet teşhisinden 20 yıl sonra bu bireylerin %95 inde retinopati vardır Tip2 diyabet teşhisinden 20 yıl sonra bu bireylerin %60 ında retinopati vardır Laz er tedavisi %90 lık kesimde görmeyi geri kazandırır İnsülin dahil pek çok ilaç diyabetini kontrol etmene yardımcı Düşük HbA1c %si kalp, göz ve böbrek sorunlarını azaltır Diya bet ini n kontro lü nü eli nd e mi? HbA1c yüzden kaç? Bacaklarda zayıf dolaşım. Göz veerken böbrek rahatsızlığı Kalp durması Kalp kriz i... Beyin felci. İnsülin dahil pek çok ilaç diyabetini kontrol etmene yardımcı Göz testleri göz sorularınınteşhisine yardım eder Düşük HbA1c %si kalp, göz ve böbrek sorunlarını azaltır Lazer tedavisi gözlerinizi kurtarabilir Diya bet ini n kontrolünü eli nde mi? HbA1c yüzden kaç? Gözlerini en son ne zaman kontroldengeçirdin? Beden eğitiminde Bedensel etkinlik ins ülin dir enc ini azaltır ve 2. tipin hem engellenm esine hem de idares ine y ardım eder. Bedensel etkinliğin insülin- benz eri bir etkisi var dır (kan şeke ri s eviyesi ni düşür ebilir ) Bedensel etkinlik ins ülin bağımlılığı olm ayan tipin gelişmes ini %50 or anında engelley ebilir. Düzenli egzers iz, ilav e ins üline ihtiyaç olmadan v ücudun glük ozu kullanmasına imk an sağlar. İnsülin direnciy le müc adeley e yardımcı olur. Anc ak doktor a danışılmadan egzersiz progr amına başlanm amalıdır. Güneş yanıklarından ve düşmeler den k açındırın. ht t p: / / www. m psaz. or g/ el em pe/ m iss 21 Beden eğitiminde Beden eğitimini kahv altı ya da öğle y emeği sonr asına koy mak Sıklıkla sıvı molaları verip dehidrasy onu düz enli kontrol Uygun hijyen k oşulları sağladıklarından em in olun (özellik le ayakkabılar konus unda) Glikoz tabletler i, şeker, ya da m eyve suy u bulundur un-diyet içecek ler iş e yaram az) İnsülin pom palarını düz enli olarak kontrol edin 22 Bedensel Etkinliğin Potansiyel Faydaları Glükoz kontrolünde iyileşme (Y alnız Tip 2) Artan ins ülin hass asiy eti/azalan ilaç ihtiyacı Düşen vücut yağ oranı Kardiovask üler s ağlıkta geliş im Azalan stres Etkinliklerebaşlamadan önce Komple tıbbi kontr olden geçilmeli (Fiziksel muayene, idrar analizi, renalişlev değerlendirmesi, serum yağları, elektrolitdengesi, egzersiz stres testi, vb.) Acil dur umlar için kimlik bilgileri, hekim ism i, telefon numar aları nı içeren bir künye/kolye taşınmalı (Havaalanında yaşanan olay benzeridurumlar engellenebilir) Dehidras yonu engellem ek için bol s u tüketimi Konforlu ayakk abı giy ilm eli 23 Kardiovasküler Çalışma Prensipleri Yavaş tempoda başayarak konforluseviyede sürdürmeli Çalışmanınyoğunluğuna değil, süreye odaklanmak uygundur. Çalışma sürelerini 5-10 dakikadan, zaman içinde dakikayaçıkarmalı (40 dakikadan fazla egzersiz, hipoglikemiye sebep olabilir) Egzersizleri hergünve aynı saatlerde yapmalı Egzersiz sebepli hipoglikemiyi engellemek için egzersizi sabahyapın Nokturnal insülin reaksiyonuyaşamamak için akşam egzersiz yapmayın Düşük darbeli egzersizler vekaliteli ayakkabı seçimi Kardiovasküler Çalışma Tipleri Sığ (göbek) sudayürüme, suterapisi, yüzme, bisiklet, hızlı yürüme Sarsıcı egzersizlerden uzak durun(jogging, raketsporları, basketbol, tenis) Egzersizlerinizi gün boyuncayürüyerek yayın (öğle arasında, kahve molalarında, vb.) 24 4

5 Güç Geliştirme Prensipleri Retinopati ya dagözlerde yüksek kan basıncı varsa, ağırlık çalışması yapmamalı. Ağırlık fazlalığına değil, tekrar fazlalığına odaklanılmalı Ardarda gelen günlerde farklı kas gruplarını çalıştırmalı ewell360.c om ky gym.c om Kelli Kuehne, LPGA GOLF İnsülin pompalı müsabakalar Scott Coleman, YÜZÜCÜ İngiliz Boğazı nı yüzerek geçti Chris Dudley, NBA BASKETBOL Esneklik Çalışması Prensipleri Darbeli jimnastik, darbeli esnemeçalışması yok bettergolfwithfitness.c om

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? Kandaki şeker (glukoz) miktarının çok fazla olduğu kronik (uzun süreli seyreden) bir hastalıktır Enerji kaynağı olarak

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

Diabetes mellitus tan kaynaklanan hastalıklar. Diyabet hastaları gözlerine daha fazla özen göstermeleri gerekir

Diabetes mellitus tan kaynaklanan hastalıklar. Diyabet hastaları gözlerine daha fazla özen göstermeleri gerekir Diabetes mellitus tan kaynaklanan hastalıklar Diyabet hastaları gözlerine daha fazla özen göstermeleri gerekir Künye Tüm hakları saklıdır. Bu broşürün, ayrı ayrı bütün bölümleri de dahil olmak üzere, telif

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ DİYABE ANKARA - 2014 İ Ğİ D E R NE Ğ BE T D A İY. Hacettepe Üniversitesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ DİYABE ANKARA - 2014 İ Ğİ D E R NE Ğ BE T D A İY. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ A İY D E R NE Ğ İ D Hacettepe Üniversitesi T MŞİRELİĞİ HE DİYABE İSYENL İ RNEĞİ DE ET Ğİ BE T D İY ANKARA - 2014 1995 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU Kendi Kendine Takip Nedir? Diyabette daha iyi metabolik kontrolün

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

Sağlıklı ve huzurlu kalın

Sağlıklı ve huzurlu kalın Sağlıklı ve huzurlu kalın Değerli Nabız Dergisi Okurları, Hastaneler hayatın bütün renklerini içinde barındıran, büyük bir özveri ve sabırla hizmet verilen kurumlardır. Doğumla başlayan hayat, hastanede

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI En sık görülen metabolik bozuklardan biri olan Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler sonucu gelişen kronik hiperglisemi

Detaylı

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Prof. Dr. ALĠ KUTSAL Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Kalp hastalıkları, inme ve diyabet

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. LOETTE film tablet

KULLANMA TALİMATI. LOETTE film tablet LOETTE film tablet KULLANMA TALİMATI [0.1 mg levonorgestrel ve 0.02 mg etinilestradiol] Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Her bir tablet 0.1 mg levonorgestrel ve 0.02 mg etinilestradiol içerir. Yardımcı

Detaylı

TIROID KONTROLLERİNİ IHMAL ETMEYIN

TIROID KONTROLLERİNİ IHMAL ETMEYIN Obezite Cerrahisi ile Sağlıklı Hayata Merhaba Kilo problemi nedeniyle 6 aydır insülin kullanmak zorunda kalan Seval Çınar, ailesinin de desteğiyle Obezite Cerrahisi ile Tüp Mide ameliyatı olmaya karar

Detaylı

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET KİLO VERMEDE 12 Sendromu Kalp Damar Cerrahi Merkezimizde başarılı bir operasyon 08 VARİS TEDAVİSİNDE SON NOKTA ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON 13 İDRAR KAÇIRMAK KADER DEĞİL HASTALIKTIR TEDAVİ EDİLEBİLİR

Detaylı

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 06 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ İnsülinler ve insülin uygulama

Detaylı

Yeni Doğan Bebek Ev Ziyareti

Yeni Doğan Bebek Ev Ziyareti Geleceğin Doktorları Central da Bir Araya Geldi Özel bir anaokulunun 40 minik öğrencisi, geleceğin doktorları olarak hastanemize misafir oldu. Üzerlerinde kendi isimleri yazan doktor kıyafetlerini giydikten

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ

SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden böbrek nakli! Kent Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi 1 Böbrek nedir? Böbreklerimiz

Detaylı

Kurban bayramınız kutlu olsun...

Kurban bayramınız kutlu olsun... ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 5 Y I L Bülten YIL: 15 SAYI: 47 KASIM 2010 Kurban bayramınız kutlu olsun... Editörden Dr. Yahya Laleli En büyük

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir?

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME SAĞLIĞIN TEMELDİR. Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme; sağlığı

Detaylı

İŞ YERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE

İŞ YERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE Hazırlayanlar Uzm. Fzt. Derya Özer Prof. Dr. Gül Baltacı Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU DÜŞÜK KAN ŞEKERİ HİPOGLİSEMİ Diyabetli olmak ve diyabetle beraber

Detaylı

Yaz Bakımları İYİ YAŞAMANIN 8 YOLU. Forma girmenin 14 kısa yolu. ayşe arman ÜRÜN ÖNERİSİ

Yaz Bakımları İYİ YAŞAMANIN 8 YOLU. Forma girmenin 14 kısa yolu. ayşe arman ÜRÜN ÖNERİSİ www.pharmetic.org YIL 4 / SAYI 17 / YAZ 2013 RÖPORTAJ: ayşe arman 110 UZMAN ÜRÜN ÖNERİSİ İYİ YAŞAMANIN 8 YOLU Forma girmenin 14 kısa yolu GÖRÜŞÜ Ecz. Canan Eriş Ecz. Meltem Akbay Ecz. Nilüfer Kurt Tepe

Detaylı