TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 3 : 3 : TÜRKİYE DEKİ BARALI 38 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Mehmet KURBAN Ümmühan BAŞARAN FİLİK Anadolu Ünverstes Mühendslk Fakültes Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü 647/Eskşehr Gelş Tarh : ÖZET Bu çalışmada Türkye dek 38 kv luk ener letm hatlarıyla brbrne bağlı EÜAŞ (Elektrk Üretm Anonm Şrket) tarafından şletlen 8 tane termk santral bulunan baralı 38 kv luk güç sstem çn santrallern en düşük malyetle yük talebn karşılaması amacıyla ekonomk dağıtım ve optmal güç akışı yöntemler kullanılmış ve bulunan sonuçlar karşılaştırmalı olarak analz edlmştr. Analz sonuçları tablo ve şekllerle verlmştr. Yapılan ekonomk dağıtım ve optmal güç akışı (OGA) analzler MATLAB de gelştrlen yazılımlarla gerçekleştrlmştr. Aynı zamanda bu yazılımlar grafksel kullanıcı ara yüzü (GUI) oluşturularak farklı güç sstemler çn güç akışı optmal güç akışı ve ekonomk dağıtım analzler yapablmektedr. Bu çalışmada kullanılan tüm verler TEİAŞ (Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket) ve EÜAŞ tan alınmıştır. Anahtar Kelmeler : Güç akışı Optmal güç akışı Ekonomk dağıtım MATLAB. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC DISPATCH AND OPTIMAL POWER FLOW METHODS FOR -BUS 38-kV POWER SYSTEM IN TURKEY ABSTRACT In ths paper the economc dspatch and optmal power flow (OPF) methods for the purpose of supplyng the load demand wth mnmum cost s used for -bus 38-kV power system n Turkey whch conssts of 8 thermal plants operated by EUAS (Electrcty Generaton Co. Inc.)and the results found are analyzed comparatvely. The results of analyss are gven n tables and fgures. The analyss made s mplemented by the software usng MATLAB. Furthermore the software can be used for dfferent power systems by usng the graphcal user nterface (GUI). All data used n ths study s taken from TEIAS (Transmsson System Operator of Turkey) and EUAS. Key Words : Power flow Optmal power flow Economc dspatch MATLAB.. GİRİŞ 9. yüzyılın sonlarında bulunan elektrk eners öncelkl olarak aydınlatmaya amacıyla kullanılmış ve daha sonraları kullanım alanı genşledkçe bu enerye duyulan htyaç ve talep artmıştır. Bu artan taleb en uygun şeklde karşılayablmenn yolu lerye dönük planların yapılmasıyla mümkündür. Bu nedenle elektrk ener sstemlernde ekonomk dağıtım ve optmal güç akışı analzlern uygulamanın önem artmıştır. Bu yöntemlern başarısı mevcut sstemn statstksel verlernn doğru ve düzenl tutulmasına bağlıdır. Güç sstemnn tasarımı ve şletlmes oldukça karmaşık br problemdr. Blgsayar teknolosndek 369

2 Türkye dek lı 38 Kv luk Güç Sstem İçn Ekonomk Dağıtım ve Optmal Güç Akışı M. Kurban Ü. Başaran Flk gelşmeler sonucunda güç sstemlernn oluşturulan yazılımlarla smülasyonu yapılmaktadır. Ekonomk dağıtım analznn amacı en düşük malyetle talep edlen enernn karşılanmasıdır. Böylece güç sstemlerndek sermaye kar olarak ger dönmektedr. Optmal güç akışı analz se çeştl kısıtlamalar altında optmal çözüm bulmaktadır. Ekonomk dağıtım ve optmal güç akışı analzleryle lgl olarak yapılan başlıca çalışmalar şunlardır: Hermann ve Tnney tarafından yapılan çalışmada optmal güç akışı çözüm yöntemlerne değnlmş gradent yöntemyle problemlern çözümüne yer verlmştr (Dommel ve Tnney 968). Rashed ve Kelly tarafından yapılan çalışmada lagrange çarpanları hessan ve akoban matrsler le gelştrlen algortmaya yer verlmştr (Rashed ve Kelly 974). Happ tarafından yapılan çalışmada klask ekonomk dağıtım yöntem ve optmal ekonomk dağıtım yöntemler karşılaştırılmıştır (Happ 977). Burchett Happ Vearath ve Wrgau tarafından yapılan çalışmada optmal dağıtım çn güç akışı yöntemnn uygulanmasına yer verlmştr (Burchett ve ark. 98). Lukman ve Blackburn tarafından yapılan çalışmada güç sstemlernde kayıpların mnmuma ndrlmesyle lgl çalışmalara yer verlmştr (Lukman ve Blackburn ). Zhqang Zhan ve Chuanwen tarafından yapılan çalışmada statksel çözümler kullanılarak ekonomk dağıtım ve optmal güç akışı problemlernn çözümüne yer verlmştr (Zhqang ve ark. ). Bu çalışmada Türkye dek 38 kv luk ener letm hatlarından meydana gelen EÜAŞ (Elektrk Üretm Anonm Şrket) a bağlı 8 tane termk santralden oluşan baralı sstem çn ekonomk dağıtım ve optmal güç akışı analzler uygulanarak sstemn en düşük malyetle taleb karşılaması sağlanmış ekonomk dağıtım analz ve optmal güç akışı analz sonuçları grafk ve tablolarla verlmştr. Bütün bu çalışmalar MATLAB da gelştrlen yazılımla gerçeklenmştr. Bu yazılım grafksel kullanıcı arayüzü (GUI) kullanılarak farklı güç sstemler çn güç akışı ve ekonomk dağıtım ve optmal güç akışı analzler yapablmektedr.. EKONOMİK DAĞITIM ANALİZİ Sermayenn kar olarak ger döneblmes çn güç sstemlernde üretm brmlernn ekonomk yüklenmes oldukça önemldr. Güç üretm ve dağıtımında ekonomk kullanım k alt bölüme ayrılmaktadır. Bunlardan br ekonomk yüklenme dğer se mnmum kayıptır (Granger ve Stevenson 994). Ekonomk dağıtımın amacı üretlen enery eştlk ve eştszlk kısıtlamalarını da sağlayacak şeklde üretm brmler arasında paylaştırmaktır (Dommel ve Tnney 968). Sstemn toplam malyet (F T ) her br brmn malyet (F..F N ) toplamına eşttr. Sstemde santrallern çıkış güçlernn (P ) toplamı talep edlen güç (P R ) le letm kayıplarının (P L ) toplamına eşt olmak zorundadır. Sınır denklemlernn çne letm kayıpları grdğnde ekonomk yüklenme problem daha da karmaşık br şekle dönüşecektr. Sırasıyla malyet fonksyonu ve sınır denklem şöyle fade edleblr: Mn F = F + F + + F () T N PR + PL - P = φ = = N () Lagrange fonksyonunun her br güç çıkışına göre türev alındığında letm şebekelerndek kayıplar göz önünde bulundurulmalıdır. Kayıplar şebeke empedansından ve şebekeden akan akımdan kaynaklanmaktadır. Lagrange fonksyonunun her br güç çıkışına göre türev alındığında N tane eştlk oluşur. Bu N tane eştlk sınır denklemleryle brleştrlse şu şeklde koordnasyon denklemler oluşmaktadır: =F T +λφ (3) F PL = λ = P P P (4) df dpl + λ = λ (5) dp P N PR + PL - P = = (6) B kayıp katsayıları tek br referans bara kullanılarak hesaplanmıştır. B kayıp katsayıları matrs kayıp ve artımsal kayıp hesaplamaları çn kullanılır. Bu sstemdek letm kayıpları aşağıdak eştlk le hesaplanır (Granger ve Stevenson 994). P BP + BP + P = B (7) L Burada P: Bütün generatör baralarının MW olarak vektörü B : P le aynı boyutta kare matrs B : P le aynı uzunlukta olan vektör B : Sabt değer (Wood J. ve Wollenberg B. 996). Mühendslk Blmler Dergs 7 3 (3) Journal of Engneerng Scences 7 3 ( )

3 Türkye dek lı 38 Kv luk Güç Sstem İçn Ekonomk Dağıtım ve Optmal Güç Akışı M. Kurban Ü. Başaran Flk Hatlarda meydana gelen kayıplar I R kullanılarak da hesaplanablr. Fakat B kayıp katsayıları verlen generatör güçler çn letm kayıplarını hızlıca ele almaya mkan tanıyarak optmzasyon çn mnmum kayıp mktarını hesaplamaya yardım eder (Sullvan 985). 3. OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMİ Optmal güç akışı yöntem lk olarak Carpenter tarafından bulunmuştur. Bu yöntem doğrusal olmayan çok büyük br matematk programlama problemdr ve algortmalar gelştrlerek bu problemn çözümü gerçekleştrlr. Bunun çn çok değşk matematksel yöntemler kullanılır. Lteratürde kullanılan en öneml beş yöntem aşağıda verlmştr: Lambda Öteleme Yöntem-Eşt artan yakıt krter olarak da adlandırılır (EICC) (Wood ve Wollenberg 996). Kayıplar [B] matrs le gösterlr. Ekonomk dağıtım yöntemn temel alır. Gradent Yöntem - Bağımlı kısıtlamalar çn penaltı fonksyonlarını belrler (Dommel ve Tnney 968). Bu yöntem çok yavaş yakınsar ve eştszlkler çözmek zordur. Newton Yöntem - Çok hızlı yakınsayan br yöntemdr (Sun ve ark. 984). Doğrusal Programlama Yöntem Doğrusal olmayan yakıt malyet eğrsnn doğru denklemler halne getrlmes le çözüme ulaşılır (Alsac ve ark. 99). İç Nokta Yöntem - Bu yöntemde eştszlk kısıtlamaları kolayca hesaplanablr (Wu ve ark. 993). Bu çalışmada çok hızlı yakınsadığından dolayı Newton tabanlı optmal güç akışı yöntem kullanılmıştır. Newton Yöntem çözüme hızlı yakınsadığından dolayı oldukça y br algortmadır. Bu yöntemde ssteme lk olarak verlen değerler oldukça önemldr. Çünkü; bu değerler sonuca daha hızlı yakınsamayı sağlarlar. Genel olarak problem aşağıdak şeklde fade edleblr: Mn f(x) (Amaç Fonksyonu) Amaç h(x)= = m (Eştlk Kısıtlamaları) g(x) =.n (Eştszlk Kısıtlamaları) Burada m tane eştlk n tane eştszlk kısıtlaması vardır. Değşkenlern sayısı x vektörünün boyutuna eşttr. Problemn çözümü çn Lagrange Fonksyonunun oluşturulması gerekmektedr. T T L(z) = f (x) + µ h(x) + λ g(x) (8) Bu fadede z=[x µ λ] T. µ ve λ Lagrange çarpanlarını göstermektedr. h(x) eştlk g(x) se eştszlk kısıtlamalarını göstermektedr. Lagrange fadesnn brnc türevler gradent vektörünü knc türevler se Hessan matrsn göstermektedr. (z) L (z) = (9) z (z) x x (z) (z) L(z) = = z z µ x (z) λ x (z) x µ (z) x λ () () fadesnden de görüldüğü gb Hessan matrs elemanlarının çoğu sıfırlardan oluşan (sparse) br matrstr. Genel olarak Newton yöntemnde Hessan matrs smetrk br matrstr ve aşağıdak şeklde fade edlr W [H] = J T J () Optmzasyon teorsne göre Kuhn-Tucker ın optmallk şartları aşağıdak koşullar altında gerçekleşr. x L(z ) = L([x µ λ ]) = ; λ L(z ) = λl([x µ λ ]) = ; () x L(z ) = L([x µ λ ]) = ; µ µ λ (Eştszlk kısıtlamaları varsa) λ = (Eştszlk kısıtlamaları yoksa) z =[ x µ λ ] optmal çözümün sağlandığı noktadır. Böylece zl (z ) eştlğnn çözümü optmal çözümü verr. Br üretm brmnn knc dereceden malyet fonksyonu aşağıdak şeklde fade edlr: P P C = a + b P + c (3) Sstemn toplam malyet fonksyonu şöyle yazılablr: N g f (x) = (a + bp + cp ) (4) = Mühendslk Blmler Dergs 7 3 (3) Journal of Engneerng Scences 7 3 ( )

4 Türkye dek lı 38 Kv luk Güç Sstem İçn Ekonomk Dağıtım ve Optmal Güç Akışı M. Kurban Ü. Başaran Flk f(x) fonksyonu sstemn toplam malyetn mnmum yapmak çn kullanılır. Eştlk kısıtlamaları; baralara gren güçle çıkan gücün dengede olduğunu gösterr kısıtlamalardır (Murtth M.G. 996). Eştszlk kısıtlamalarından bazıları üretm brmlernn mnmum-maksmum güç kısıtları bara gerlm gb kısıtlardır. 4. SİSTEM VE PARAMETRELERİ Sstem model Şekl de gösterlmştr. Sstem baradan meydana gelmektedr. Bu baralardan 8 tanes üretm barası ve 4 tanesde yük barasıdır. Sstemn tepe yük değer 4 MW olarak alınmıştır. Bu sstem çn kullanılan baraların kodları ve smler Tablo de gösterlmştr. malyet eğrler oluşturulmuştur (Santraller Enformasyon ve Değerlendrme Müdürlüğü ve Eren ve Aktaş 4). Sstemde bulunan üretm brmler bu brmlern malyet eğrler ve alınan mnmum-maksmum güç değerler Tablo de verlmştr. Tablo. Üretm Brmlernn Malyet Fonksyonu ve Lmt Değerler. Santraller Malyet Fonksyonu ($/h) Santrallern Lmt Değerler Hamtabat.68P P P Bursa DG.6P P P 43 Ambarlı.7P +7.59P P 35 Seytömer.39P P P 6 SomaB.68P P P 99 Yenköy.P P P 4 Kemerköy.37P P P 63 Yatağan.47P P P SİMÜLASYON VE KARŞILAŞTIRMA Program çn Şekl de gösterldğ gb MATLAB da br arayüz tasarlanmış ve öncelkle sstem grdler programa yüklenmştr. Gücün baz değer MVA olarak alınmıştır. Arayüz smülasyon verler ve smülasyon sonuçları olmak üzere k kısımdan oluşmaktadır. Sstemn verler; bara admtans matrs bara gerlmlernn genlkleraçıları aktf reaktf güç üretm değerler her br baranın çektğ aktf ve reaktf yükler bara tpler üretm brmlernn malyet eğrler ve sınır güçler başlangıç z değerler ve en yüksek öteleme sayısıdır. Smülasyon verler daha önceden oluşturulan verler klasörüne kaydedlmektedr. Şekl. Türkye dek 38 kv luk baralı sstem Tablo. lı Sstemn Kodları ve İsmler. İsm İsm İsm Hamtabat 9 Bursa San 7 BursaGaz Unmar T. Şalt 8 S.ömer 3 Habbler BalıkesrII 9 SomaB 4 İktell AlağaII Y.köy 5 Albeyköy 3 İzmr D K.köy 6 Karabga 4 Uzundere Yatağan 7 Ümranye 5 Işıklar T.Ören 6 Ambarlı - - Oluşturulan sstemde 8 tane termk santral bulunduğundan EÜAŞ tan alınan az sayıda artan yakıt malyet değerler kullanılarak MS Excel programında eğr uydurma yöntemyle uygun Şekl. Güç akışı optmal güç akışı ekonomk dağıtım programlarının arayüzü. Mühendslk Blmler Dergs 7 3 (3) Journal of Engneerng Scences 7 3 ( )

5 Türkye dek lı 38 Kv luk Güç Sstem İçn Ekonomk Dağıtım ve Optmal Güç Akışı M. Kurban Ü. Başaran Flk Smülasyon sonuçları kısmında güç akışı çalıştırılarak algortma değerlernde programın her öteleme sonucunda yakınsama değerler gösterlmektedr. Yakınsama grafğne basıldığında güç akışı programları çn yakınsama grafkler çzlmektedr. Programın sonuçları matlab ekranında gösterlmektedr. Program farklı güç faktörü değerler ve mnmum-maksmum yük durumunda güç akışı yapablmektedr. Aynı zamanda sstemde kayıpların olduğu ve olmadığı durumlarda santrallern ekonomk olarak yüklenmesn sağlayarak sstemn mnmum üretm malyetn hesaplayablmektedr. 5.. Kayıplı Durumda Ekonomk Dağıtım Drenç (R) endüktf reaktans (X) ve kapastf reaktans (B)/ değerler kullanılarak baralı ssteme at bara admtans matrs oluşturulmuştur. Bu matrs x boyutundadır. Şekl 3 te bara admtans matrsnn sıfırdan farklı elemanlarının bulunduğu noktalar gösterlmştr. Ssteme at özellkler Tablo 3 te verlmştr nz = 74 Şekl 3. admtans matrsnn sıfırdan farklı noktaları. Tablo 3. lı Sstemn Özellkler. Ger. (pu) Yük Üretm Tp B.Açı P yük Qyük P (MVAr) Salınım B..5 Yük B. 3 Yük B Yük B Yük B Yük B. 7 Yük B Yük B Yük B Yük B Yük B Yük B Yük B Yük B Yük B Ger.K. B Ger. K. B Ger. K. B Ger. K. B Ger. K. B Ger. K. B Ger. K. B Q (MVAr) P ve Q değerler çn programın yakınsama grafğ Şekl 4 de ve program sonuçları Tablo 4 de gösterlmştr. Programın sonucunda üretlen toplam aktf güç MW ve toplam yük mktarı 4.3 MW olarak hesaplanmıştır. Bu durumda sstemdek toplam kayıp mktarı MW dır. Bu kısımda öncelkle güç akışı analz sonuçları kullanılarak ve Tablo 3 ve Tablo 4 dek verler yardımıyla sstemn B kayıp katsayıları hesaplanmış ve MATLAB da yazılan program kullanılarak santraller ekonomk olarak yüklenmştr. Ekonomk Dağıtım Analznn akış dyagramı Şekl 5 de verlmştr. Şekl 6 da ötelemeler sonucu sstemn artan yakıt malyet değernn değşm gösterlmştr. Yapılan bu analzde sstemn 7. öteleme sonucunda dengeye ulaştığı (є= -6 ) görülmüştür. Bu denge Mühendslk Blmler Dergs 7 3 (3) Journal of Engneerng Scences 7 3 ( )

6 Türkye dek lı 38 Kv luk Güç Sstem İçn Ekonomk Dağıtım ve Optmal Güç Akışı M. Kurban Ü. Başaran Flk anında sstemn artan yakıt malyet değer.444 $/MWh olarak bulunmuştur. Şekl 7 de ötelemeler sonucu sstemn kayıp mktarının değşm gösterlmştr. Tablo 4. lı Sstemn Güç Akışı Sonuçları Gerlm (pu) Açısı (pu) P Üretm Q Üretm. (MVAr) Hayır Başla =...N P Başlangıç değerler grlr. λ Başlangıç değer seçlr. λ Değern kullanarak P hesaplanır Güç Akışı yapılır B Güç Denges Sağlandı mı? Son Evet Sstemn yük sevyes belrlenr Şekl 5. Ekonomk dağıtım analznn akış dyagramı. lamda ($/MWh) (DeltaP ) (DeltaQ ) öteleme no öteleme says Şekl 6. Sstemn λ değernn öteleme sayısına göre değşm öteleme no Şekl 4. P ve Q değerlernn yakınsama grafğ öteleme Şekl 7. Sstemdek kayıp mktarının öteleme sayısına göre değşm. Mühendslk Blmler Dergs 7 3 (3) Journal of Engneerng Scences 7 3 ( )

7 Türkye dek lı 38 Kv luk Güç Sstem İçn Ekonomk Dağıtım ve Optmal Güç Akışı M. Kurban Ü. Başaran Flk Burada sstemde lk durumda MW olan kayıp mktarının ötelemelerle brlkte azaldığı ve denge durumunda MW değerne ndğ görülmüştür. Kayıpların azalmasına bağlı olarak ötelemeler sonucu sstemdek toplam üretlen gücün değştğ görülmüştür. Buna bağlı olarak da her ötelemede santrallern de çıkış güçler değşmştr. Şekl 8 de toplam üretlen gücün değşm ve Şekl 9 da santrallern çıkış güçlernn ötelemeler sonucu değşm grafklerle gösterlmştr. üretm malyetnn denge durumunda 8334 $ olduğu görülmüştür. İlk duruma göre sstemn malyet 864 $ azalmıştır. toplam malyet ($) 9.6 x öteleme Şekl 8. Sstemdek toplam güç mktarının öteleme sayısına göre değşm P 4 65 P P öteleme P P P P3 65 P Şekl 9. Sstemdek her br santraln çıkış gücünün öteleme sayısına göre değşm. Şekl 9 da santrallern lk durumda yüklendkler güç değerlernn ötelemelere bağlı olarak azaldığı görülmektedr. Bunun neden sstemde kayıp mktarının ötelemeler sonucu azalmasına bağlı olarak toplam üretlen gücün düşmes ve santrallern çıkış güçlernn dengeye geleblmek çn azalmasıdır. Ötelemeler sonucu santrallern toplam üretm malyetlernn değşm Şekl da gösterlmştr.bu şeklde lk durumda 9588 $ olan öteleme Şekl. Sstemn toplam malyetnn öteleme sayısına göre değşm Santrallern yüklendkler güçler ve ceza faktörü değerler Tablo 5 de verlmştr. Hamtabat ve Ambarlı termk santrallernde ceza faktörü n üstünde dğer brmlerde n altındadır. Ceza faktörünün değernden büyük olması üretlen güce karşılık kayıp mktarının arttığını göstermektedr. Sonuçta malyet düşük olan santraller Seytömer YenköyKemerköy ve Yatağan 4 MW olan bu yükten daha fazla pay almışlar ve böylece sstemn malyet azaltmışlardır. Tablo 5. Santrallern Yüklendkler Güçler ve Ceza (Penaltı) Faktörü Değerler. Üretlen Güç Ceza Faktörü Üretlen Güç Ceza Faktörü Optmal Güç Akışı Ssteme at malyet fonksyonları üretm baralarının kısıtlamaları ve tüm baralara at bara gerlmlernn kısıtlamaları kullanılarak sstemn toplam üretm malyetn mnmuma ndrlmek amacıyla optmal güç akışı yapılmıştır. Bunun çn hızlı yakınsadığından dolayı Newton tabanlı optmal güç akışı yöntem kullanılmıştır. Newton yöntemnn algortması Şekl de verlmştr. İlk olarak amaç fonksyonu eştlk ve eştszlk kısıtlamaları kullanılarak sstemn Lagrange denklem oluşturulmuştur. Ssteme at malyet eğrlernn denklemler ve üretm brmlernn kısıtlamaları Tablo 7 de verlmştr. Dğer br Mühendslk Blmler Dergs 7 3 (3) Journal of Engneerng Scences 7 3 ( )

8 Türkye dek lı 38 Kv luk Güç Sstem İçn Ekonomk Dağıtım ve Optmal Güç Akışı M. Kurban Ü. Başaran Flk eştszlk kısıtlaması olarak bara gerlmlernn lmt değerler.95 Vk. 5 eştszlğne uygun olarak alınmıştır. Bu durumda sstemn Lagrange fonksyonu şöyle fade edlr: Hessan matrs oluşturulurken Lagrange fonksyonunun knc dereceden türevler alınmıştır. Her br blok çn hesaplanan türev değerlernden bazıları şunlardır: z=[x µ λ] T ye tahmn değerler atanır. Lagrange fonksyonu oluşturulur. P g δ µ Pk δ µ δ Qk P µ Gk δ Pk P λ g Pgl (7) Lagrange Çarpanları Kullanılarak Yen Eştszlk Kısıtlamaları Belrlenr. Hayır Gradent ve Hessan matrsler oluşturulur. [ H ] z = L( z) eştlğ çözülür. z yen =z esk - z z < ε Evet Eştszlk Kısıtlamaları Kontrol Edlr. Evet Problem çözülür. Hayır Hessan matrs bu problem çn x blokdan oluşmaktadır. Bu blokların her br 9x9 büyüklüğündedr. Bu durumda Hessan matrsnn boyutu 98x98 Gradent vektörü ve z değerler de 98x boyutundadır. Burada sstem çn kullanılan eştlk ve eştszlk kısıtlamalarının sayısına bağlı olarak her br alt matrsn boyutu 9x9 olmaktadır. Ssteme verlen lk değerler kullanılarak yen Z değerler oluşturulmuştur. İstenen sınırlar bulununcaya kadar her ötelemede Hessan ve Gradent matrsler tekrar hesaplanmıştır. Sonuç olarak kısıtlamalar altında sstemn malyetnn mnmum olmasını sağlayacak üretm değerler bara gerlmlernn genlkler ve açıları bulunmuştur. Bulunan bu değerler kullanılarak reaktf güç üretm değerler hesaplanmıştır. Şekl de z değernn ötelemeler sonucu değşm gösterlmştr. Şekl. Newton yöntem akış dyagramı = (a + bp = λ (P P λ Pgh Vkh Ng g (V V k g gmaks kmaks + c P ) + λ ) + λ g Pgl Vkl ) + µ (P (V pk gmn k mn (p ) + µ k Pg ) + V ) k Qk (Q ) + k (5) Sstemde 8 tane üretm brm olduğundan dolayı önce bu brmler çn malyet fonksyonları oluşturulmuştur. bara çn eştlk ve eştszlk kısıtlamaları (µ Pk (P k ) µ Qk (Q k ) λ Vkh (V k -V kmaks ) λ Vkl (V kmn -V k )) ve üretm brmlernn sınır değerler olan eştszlkler λ Pgh (P g P gmaks ) λ Pgl (P gmn -P g ) yazılmıştır. Daha sonra sstemn Hessan ve Gradent matrsler oluşturulmuştur. Gradent vektörü oluşturulurken Lagrange fonksyonunun brnc dereceden türevler alınmıştır. Her br blok çn hesaplanan türev değerlernden bazıları şunlardır: P g δ µ µ λ k k Pk Qk Pgl (6) (norm(deltaz)) öteleme says Şekl. z Değernn Ötelemeler Sonucu Değşm Grafğ Yazılan programın çalıştırılması sonucunda üretm baralarının çıkış güçler bara gerlmlernn genlkler ve açıları ve reaktf güçler hesaplandı. Tablo 6 da bulunan bara gerlm değerler gösterlmştr. Burada OGA sonucunda bara gerlmlernn genlkler verlen kısıtlar arasında bulunmuştur. Mühendslk Blmler Dergs 7 3 (3) Journal of Engneerng Scences 7 3 ( )

9 Türkye dek lı 38 Kv luk Güç Sstem İçn Ekonomk Dağıtım ve Optmal Güç Akışı M. Kurban Ü. Başaran Flk Tablo 6. OGA Sonucu Gerlm Genlkler ve Sınır Değerler. Kod V mn V V maks V Kod mn V (pu) (pu) (p.u) (pu) (pu) V mak (p.u) Tablo 7 de baraların çıkış güçler ve sınır değerler gösterlmştr. Bu tabloda görüldüğü gb OGA ssteme uygulanması sonucunda üretm baralarının çıkış güçler verlen kısıtlar arasında bulunmuştur. Tablo 7. OGA Sonucu Üretm larının Çıkış Güçler ve Sınır Değerler. P gmn P gmaks Tablo 8 de OGA sonucunda bulunan bara gerlmlernn genlkler ve açıları aktf ve reaktf güç değerler gösterlmştr. Tablo 8. lı Sstemn Optmal Güç Akışı Sonuçları Ger. Açı P Üretm P g Q Üretm (MVAr) (pu) (deg) Bulunan üretm değerler sonucunda sstemde toplam 4 MW yük olduğunda santraller toplam çıkış güçler 48.3 MW dır. Bu durumda sstemdek kayıp mktarı 8.3 MW olur. Sstemn toplam üretm malyet OGA sonucu bulunan üretm brmlernn çıkış güçler kullanılarak 8358$ olarak hesaplanmıştır. Ekonomk dağıtım ve optmal güç akışı analzlernn malyet değerler çeklen yük mktarının aynı olduğu durum çn karşılaştırıldığında optmal güç akışı analz sonucunda sstemn malyet 66 $/h azaldığı sonuçlardan görülmüştür. 6. SONUÇLAR Ekonomk dağıtımın analz uygulamasında her ötelemede artan yakıt malyet kayıp mktarı sstemdek toplam güç her santraln çıkış gücü ve sstemn toplam malyetnn değşm grafklerle gösterlmştr. Optmal güç akışı analznde üretm brmlernn malyet fonksyonları ve üretm kısıtlamaları tüm baralara at bara gerlm genlkler kısıtlamaları kullanılarak sstemn toplam üretm malyetn mnmuma ndrlmştr. Ssteme at malyet eğrlernn denklemler ve üretm brmlernn kısıtlamaları ve bara gerlmlernn genlklernn lmt değerler kullanılarak sstemde optmal güç akışı analz yapılmıştır. Ekonomk dağıtım ve optmal güç akışı analzler sonucunda malyet düşük olan santraller Seytömer Yenköy Kemerköy ve Yatağan yükten daha fazla pay almışlar ve böylece sstemn malyet azaltmışlardır. Ekonomk dağıtım analz sonucunda sstemn toplam malyet 8334 $ optmal güç akışı analz sonucunda se 8358$ olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu analzlern sonuçları karşılaştırıldığında optmal güç akışı analznden bulunan toplam Mühendslk Blmler Dergs 7 3 (3) Journal of Engneerng Scences 7 3 ( )

10 Türkye dek lı 38 Kv luk Güç Sstem İçn Ekonomk Dağıtım ve Optmal Güç Akışı M. Kurban Ü. Başaran Flk malyet değernn ekonomk dağıtım analzne göre 66 $/h azaldığı görülmüştür. 7. KAYNAKLAR Alsac O. Brght J. Pras M. and Stoot B. 99. Further Developments n LP-Based Optmal Power Flow IEEE Transactons on Power Systems 5. BurchettR.C. Happ H.H. Vearath D.R. and Wrgau K.A. 98. Devopments n Optmal Power Flow IEEE Transactons on Power Apparatus and Systems. Dommel H. W. and Tnney W. F Optmal Power Flow Solutons IEEE Transactons on Power Apparatus and Systems 87. Eren Z. ve Aktaş K.4. 3 Puant (Yaz) yük şartlarında yük akışı üç faz ve faz toprak kısa devre etüdü TEİAŞ Yük Tevz Dares Başkanlığı Etüd ve Raporlama Müdürlüğü Ankara. Granger J. J. and Stevenson W. D Power system analyss McGraw-Hll Internatonal Edtons Newyork USA. Happ H.H Optmal Power Dspatch- A Comprehensve Survey IEEE Transactons on Power Apparatus and Systems 96. Lukman D. and Blackburn T.R.. Modfed algorthm of load flow smulaton for loss mnmzaton n power systems Australan Unverstes Power Engneerng Conference AUPEC Curtn Unversty. Murtth M.G Optmal Power Flow For The Hgh Voltage Network Of The Kenya Power System IEEE Rashed A.M.H. and Kelly D.H Optmal Load Flow Soluton Usng Lagrangan Multplers And The Hessan Matrx IEEE Santraller Enformasyon ve Değerlendrme Müdürlüğü Yıllık Faalyet Raporu.. Termk Santraller ve Maden Sahaları Dare Başkanlığı Ankara. Sullvan R.L Power system plannng McGraw-Hll Internatonal Book Company USA Sun D. I. Ashkey B. Brewer B. Hughes A. and Tnney W. F Optmal Power Flow by Newton Approach IEEE Transactons on Power Apparatus and Systems 3. Wood J. and Wollenberg B Power generaton operaton and control Wley nterscence publcaton Newyork USA. Wu Y. Debs A. S. and Marsten R. E Drect Nonlnear Predctor-Corrector Prmal-Dual Interor Pont Algorthm for Optmal Power Flows IEEE Power Industry Computer Applcatons Conference. Zhqang Y. Zhan H. and Chuanwen J.. Economc Dspatch and Optmal Power Flow Based on Chaotc Optmzaton. Powercon 4. Mühendslk Blmler Dergs 7 3 (3) Journal of Engneerng Scences 7 3 ( )

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir :

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir : 5 9. BÖLÜM YÜK AKIŞI (GÜÇ AKIŞI) 9.. Grş İletm sstemlernn analzlernde, bara sayısı arttıkça artan karmaşıklıkları yenmek çn sstemn matematksel modellenmesnde kolaylık getrc bazı yöntemler gelştrlmştr.

Detaylı

kadar ( i. kaynağın gölge fiyatı kadar) olmalıdır.

kadar ( i. kaynağın gölge fiyatı kadar) olmalıdır. KONU : DUAL MODELİN EKONOMİK YORUMU Br prmal-dual model lşks P : max Z cx D: mn Z bv AX b AV c X 0 V 0 bçmnde tanımlı olsun. Prmal modeln en y temel B ve buna lşkn fyat vektörü c B olsun. Z B B BB c X

Detaylı

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ olteknk Dergs Journal of olytechnc Clt: Sayı: 3 s67-7, 009 Vol: o: 3 pp67-7, 009 Genetk Algortma Kullanarak Ekonomk Dağıtım Analz: Türkye Uygulaması M Kenan DÖŞOĞU, Serhat DUMA, Al ÖZTÜRK ÖZET Dünyada

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Ali Öztürk Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 serhatduman@duzce.edu.tr 2010 www.newwsa.com Duzce-Turkey

Ali Öztürk Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 serhatduman@duzce.edu.tr 2010 www.newwsa.com Duzce-Turkey ISS:1306-3111 e-journal of ew World Scences Academy 2010, Volume: 5, umber: 1, Artcle umber: 1A0066 Serhat Duman EGIEERIG SCIECES M. Kenan Döşoğlu Receved: March 2009 Al Öztürk Accepted: January 2010 Pakze

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Filled fonksiyon kullanarak vana etkili ekonomik yük dağıtımı probleminin çözülmesi

Filled fonksiyon kullanarak vana etkili ekonomik yük dağıtımı probleminin çözülmesi Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty 32:2 (2017) 429-438 Flled fonksyon kullanarak vana etkl ekonomk yük dağıtımı problemnn çözülmes İbrahm Eke 1*, Süleyman Sungur Tezcan

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

AYNI GÜÇ ÜRETİMİ İÇİN TERMAL VE RÜZGÂR BARALARININ YAKIT MALİYETİ VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI GÜÇ ÜRETİMİ İÇİN TERMAL VE RÜZGÂR BARALARININ YAKIT MALİYETİ VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 3. İzmr Rüzgâr Sempozyumu // 8-10 Ekm 2015 // İzmr 49 AYNI GÜÇ ÜRETİMİ İÇİN TERMAL VE RÜZGÂR BARALARININ YAKIT MALİYETİ VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Güçyetmez 1, Ertuğrul Çam 2 1 Ah Evran

Detaylı

PROJE SEÇİMİ VE KAYNAK PLANLAMASI İÇİN BİR ALGORİTMA AN ALGORITHM FOR PROJECT SELECTION AND RESOURCE PLANNING

PROJE SEÇİMİ VE KAYNAK PLANLAMASI İÇİN BİR ALGORİTMA AN ALGORITHM FOR PROJECT SELECTION AND RESOURCE PLANNING Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 3, Sayı:2, 2001 PROJE SEÇİMİ VE KAYAK PLALAMASI İÇİ BİR ALGORİTMA lgün MORALI 1 C. Cengz ÇELİKOĞLU 2 ÖZ Kaynak tahss problemler koşullara bağlı olarak

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Akademk Blşm 2013 XV. Akademk Blşm Konferansı Bldrler 23-25 Ocak 2013 Akdenz Ünverstes, Antalya Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili 5.3. Tekne Yüzeylernn atematksel Temsl atematksel yüzey temslnde lk öneml çalışmalar Coons (53) tarafından gerçekleştrlmştr. Ferguson yüzeylernn gelştrlmş hal olan Coons yüzeylernde tüm sınır eğrler çn

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Sıklık Tabloları ve Tek Değişkenli Grafikler

Sıklık Tabloları ve Tek Değişkenli Grafikler Sıklık Tabloları ve Tek Değşkenl Grafkler Sıklık Tablosu Ver dzsnde yer alan değerlern tekrarlama sayılarını çeren tabloya sıklık tablosu denr. Sıklık Tabloları tek değşken çn marjnal tablo olarak adlandırılır.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması 6 th Internatonal Advanced echnologes Symposm (IAS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, rkey Comparson of GA, MA and ABC Algorthm for Solton of Optmal ower Flow Abstract In ths stdy, tree dfferent herstc methods

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için

MIT Açık Ders Malzemeleri   Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için MIT Açık Ders Malzemeler http://ocm.mt.edu Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında blg almak çn http://ocm.mt.edu/terms veya http://tuba.açık ders.org.tr adresn zyaret ednz. 18.102

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Sayısal Çözümleme

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Sayısal Çözümleme SAYISAL ÇÖZÜMLEME Syısl Çözümleme SAYISAL ÇÖZÜMLEME 7. Hft LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ (Devm) Syısl Çözümleme İÇİNDEKİLER Doğrusl Denklem Sstemlernn Çözümü İtertf Yöntemler Jcob Yöntem Guss-Sedel Yöntem

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ . Türkye Deprem Mühendslğ ve Ssmoloj Konferansı 5-7 Eylül 0 MKÜ HATAY DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÖZET: H. Çlsalar ve K. Aydın Yüksek Lsans Öğrencs, İnşaat

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Cem Celal TUTUM Anablm Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KATI CİSİMLERİN MEKANİĞİ

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon 1 Korelasyon Analz İk değşken arasında lşk olup olmadığını belrlemek çn yapılan analze korelasyon analz denr. Korelasyon; doğrusal yada doğrusal olmayan dye kye ayrılır. Korelasyon

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon Doğrusal Korelasyon ve Regresyon En az k değşken arasındak lşknn ncelenmesne korelasyon denr. Kşlern boyları le ağırlıkları, gelr le gder, öğrenclern çalıştıkları süre le aldıkları not, tarlaya atılan

Detaylı

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ ĐDEA BĐR D/D BUK DÖNÜŞTÜRÜÜNÜN GENEEŞTĐRĐMĐŞ DURUM UZAY ORTAAMA METODU ĐE MODEENMESĐ Meral ATINAY Ayşe ERGÜN AMAÇ Ercüment KARAKAŞ 3,,3 Elektrk Eğtm Bölümü Teknk Eğtm Fakültes Kocael Ünerstes, 4, Anıtpark

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değşkenl doğrusal olmayan karar modelnn çözümü Hazırlayan Doç. Dr. Nl ARAS Anadolu Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü İST8 Yöneylem Araştırması Ders - Öğretm Yılı

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

OPTİMAL GÜÇ AKIŞI ÇÖZÜMLERİNDE LİNEER PROGRAMLAMA ve İÇ NOKTA ALGORİTMASI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

OPTİMAL GÜÇ AKIŞI ÇÖZÜMLERİNDE LİNEER PROGRAMLAMA ve İÇ NOKTA ALGORİTMASI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ OPTİMAL GÜÇ AKIŞI ÇÖZÜMLERİNDE LİNEER PROGRAMLAMA ve İÇ NOKTA ALGORİTMASI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Rengin İdil CABADAĞ, Belgin Emre TÜRKAY, Abdullah TUNÇ İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

Haluk Gözde 1, İlhan Kocaarslan 2, M.Cengiz Taplamacıoğlu 3, Ertuğrul ÇAM 4. Gazi Üniversitesi

Haluk Gözde 1, İlhan Kocaarslan 2, M.Cengiz Taplamacıoğlu 3, Ertuğrul ÇAM 4. Gazi Üniversitesi İk Bölgel Güç Sstemnde Parçacık Sürüsü Algortması İle Yük-Frekans Kontrolü Optmzasyonu The Optmzaton Of Load-Frequency Control Wth Partcle Swarm Algorthm In A Two Area Power System Haluk Gözde, İlhan Kocaarslan

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Denklem Çözümünde Açık Yöntemler

Denklem Çözümünde Açık Yöntemler Denklem Çözümünde Bu yöntem, n yalnızca başlangıç değer kullanılan ya da kökü kapsayan br aralık kullanılması gerekmez. Açık yöntemler hızlı sonuç vermesne karşın, başlangıç değer uygun seçlmedğnde ıraksayablr.

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) VARYANS ANALİZİ İ örne ortalaması arasında farın önem ontrolü, örne büyülüğüne göre z veya testlernden bryle yapılır. Bu testlerle, den fazla örne ortalamasını brlte test etme ve aralarında farın önem

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

ÇATALLAŞMA VE KAOTİK ANALİZLERİ

ÇATALLAŞMA VE KAOTİK ANALİZLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GERİLİM KARARLILIĞI İYİLEŞTİRİCİLERİNİN ÇATALLAŞMA VE KAOTİK ANALİZLERİ DOKTORA TEZİ Elk. Yük.Müh. Kadr ABACI Ensttü Anablm Dalı : ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

UYDU ISIL KONTROL SİSTEMİNDE IŞINIM İLE ISI TRANSFERİNDE MONTE CARLO YÖNTEMİ

UYDU ISIL KONTROL SİSTEMİNDE IŞINIM İLE ISI TRANSFERİNDE MONTE CARLO YÖNTEMİ V. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 8-10 Eylül 2014, Ercyes Ünverstes, Kayser UYDU ISIL KONTROL SİSTEMİNDE IŞINIM İLE ISI TRANSFERİNDE MONTE CARLO YÖNTEMİ Ens SARIKAYA *, Murat BULUT Türksat A.Ş., Ankara

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

Asimetri ve Basıklık Ölçüleri Ortalamalara dayanan (Pearson) Kartillere dayanan (Bowley) Momentlere dayanan asimetri ve basıklık ölçüleri

Asimetri ve Basıklık Ölçüleri Ortalamalara dayanan (Pearson) Kartillere dayanan (Bowley) Momentlere dayanan asimetri ve basıklık ölçüleri Asmetr ve Basıklık Ölçüler Ortalamalara dayanan (Pearson) Kartllere dayanan (Bowley) omentlere dayanan asmetr ve basıklık ölçüler Yrd. Doç. Dr. Tjen ÖVER ÖZÇELİK tover@sakarya.edu.tr III. Asmetr ve Basıklık

Detaylı

STATCOM İLE BİR ENERJİ İLETİM SİSTEMİNDE GERİLİM KONTROLÜ THE VOLTAGE CONTROL IN AN ENERGY TRANSMISSION SYSTEM BY STATCOM

STATCOM İLE BİR ENERJİ İLETİM SİSTEMİNDE GERİLİM KONTROLÜ THE VOLTAGE CONTROL IN AN ENERGY TRANSMISSION SYSTEM BY STATCOM STATCOM İLE BİR ENERJİ İLETİM SİSTEMİNDE GERİLİM KONTROLÜ M. Mustafa ERTAY 1, Zafer AYDOĞMUŞ 2 1 Düzce Ünerstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü 81620 Düzce, mustafaertay@duzce.edu.tr 2 Fırat Ünerstes

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Makine Öğrenmesi 10. hafta

Makine Öğrenmesi 10. hafta Makne Öğrenmes 0. hafta Lagrange Optmzasonu Destek Vektör Maknes (SVM) Karesel (Quadratc) Programlama Optmzason Blmsel term olarak dlmze geçmş olsa da bazen en leme termle karşılık bulur. Matematktek en

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 İler Tekoloj Blmler Dergs Joural of Advaced Techology Sceces ISSN:47-3455 GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN KRİTİK DEĞERLERE ETKİSİ Yusuf ALAŞAHAN İsmal ERCAN Al ÖZTÜRK 3 Salh TOSUN 4,4 Düzce Üv, Tekoloj

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov) Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün gerlm U ε/

Detaylı