KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy Be ikta / stanbul Tel: Faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:"

Transkript

1

2 KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy Be ikta / stanbul Tel: Faks: web: T U l Ri R kl lk A B k M f M b

3

4 çindekiler Önsöz Vizyon Misyon KAG DER Yönetim Kurulu Üyeleri Organizasyon emas Komiteler Avrupa Birli i li kiler Komitesi D li kiler Komitesi Giri imci Geli tirme Komitesi leti im Komitesi Kad n Fonu Komitesi Üye li kileri Komitesi KAG DER e üyelik Üyelik Ko ullar Uluslararas Platform da KAG DER Kad n Giri imciler Federasyonu (KAG FED)

5 Ödüllerimiz Programlar Kad n Giri imci Destekleme Program Kad n Fonu Lobi Faaliyetleri Sponsor & Destekçilerimiz KAG DER Çal anlar Mali Tablolar Bas nda KAG DER Tüzük Asil Üyeler Aday Üyeler About KAG DER

6 Önsöz De erli KAG DER üyeleri ve dostlar Gelece in i dünyas n yap land rmada etkin ve ekonomik de er yaratan kad n giri imci say s n art rmak amac yla bir araya geli imizin 4,5 y l n tamamlam bulunuyoruz. Son iki y lda yüzde 30 büyüyerek 10 milyar Euro'luk bir ciroyu temsil eden 145 üyeye ula t k. Kurulu misyonumuzla paralel olarak giri imci aday kad nlara bilgi, tecrübe, e itim deste i sa layan ve kad n n ülke genelinde sosyal ve ekonomik hayattaki konumunu güçlendirmeye yönelik projelerin yan s ra lobi faaliyetleri yürütmekte, ulusal ve uluslararas i birlikleri gerçekle tirdik. Avrupa Birli i ve Dünya Bankas destekli projeler gerçekle tirerek Türkiye'nin 20 ilinde 6000'den fazla kad na ula t k. Uluslararas konferanslar ve i birlikleri gerçekle tirerek Dünya Kad n Giri imciler A, FCEM ve Akdeniz Giri imciler Birli i, AFAEMME ve Avrupa Kad n Lobisine üye olduk. KAG DER Ba kan Meltem Kurtsan Kurulu umuzdan bugüne, aday kad n giri imcilerin i letmelerini kurmalar n ve geli tirmelerini desteklemek amac ile çe itli seminer ve e itim çal malar düzenlemekte; dan manl k ve mentörlük deste i vermekteyiz. Bugüne kadar 5000 kad n n i fikrini de erlendirdik, 1200 kad na giri imcilik e itimi, 9 kad na mentörlük, 5 kad na inkubasyon deste i verdik. GAP bölgesinden giri imci aday 52 genç kad na, üyelerimizin firmalar nda staj imkan sa lad k.

7 2006 y l nda gerçekle tirdi imiz Banka i birli i ile Kad n Giri imci destek program m z n eksik halkas n tamamlad k. Türkiye'de ilk kez bir banka, Garanti Bankas, konuya duyarl l k gösterdi ve KAG DER'in deneyiminden yararlanarak kad n giri imcilere özel fiyat, teminat ve vade yap s ile kredi sa layan bir paket haz rlad. Kredi paketinden i letmesini yeni kurmu kad nlar da yararlanabilecek. Türkiye nüfusunun %52'si kad n ama kad nlar toplumun sundu u f rsatlardan e it olarak faydalanam yor; karar mekanizmalar nda, parlamentoda, i dünyas nda, ekonomik ve sosyal hayatta temsil oranlar çok dü ük. Bu gerçekten yola ç karak, Türkiye'nin güçlü kad nlar olarak giri imcili i geli tirme projelerinin yan s ra Türkiye'de kad n n her alanda güçlenmesi amac yla AB yolunda Kad n slogan ile savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi kendimize görev edindik. May s 2006 da düzenledi imiz uluslararas konferans n ard ndan, spanya; Romanya ve Brüksel'e kad n Milletvekili ve bas n n kat l m ile ziyaretler düzenledik. Bu ülkelerin e itlik politikalar ndan ö rendiklerimizi Ankara ve çe itli platformlarda payla t k. iddete kar bir kampanya yürüttük. Bu kampanyam z kapsam nda stasyon S na n n aç lmas ndan, e itim ve bilinçlendirmeye, belgesel çal mas ndan ara t rmaya kadar birbirinden farkl her alanda faaliyet yürütülen 6 STK'n n projesini desteklemeye karar verdik. imdiye kadar Kad n Fonu bünyesinde yapt m z çal malarda 15 Sivil Toplum Kurulu una Euro destek verdik; destekledi i projeler arac l yla 5000'den fazla kad na ula ld. imdi bütün bu çal malar m z Türkiye geneline daha sa l kl yayabilmek ve Anadolu'daki Kad n Giri imciler ile güç birli i yapmak amac ile Türkiye Kad n Giri imci Dernekleri Federasyonu nu KAG FED'i kurmaya haz rlan yoruz. Ben inan yorum ki Dünya'y Kad nlar de i tirecek. Hep birlikte daha ileriye gitme dileklerimle... Meltem Kurtsan KAG DER Ba kan 2004 y l nda kurdu umuz Kad n Fonu ile di er Kad n sivil toplum kurulu lar n n çal malar destek olmaya ba lad k. Kad n Fonu kapsam nda y l nda Kad na Kar

8 KAG DER Yönetim Kurulu Üyeleri KAG DER, Eylül 2002'de ülke çap nda faaliyet gösteren ve kar amac gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak stanbul'da kuruldu. Vizyon Gelece in i dünyas n yap land rmada etkin kad n giri imciler yaratmak. Misyon - Ekonomik de er yaratan kad n giri imci say s n art rarak, - Varolan kad n giri imcileri güçlendirerek, - Türk kad n giri imcilerin dünya ile bütünle mesini sa layarak, - Türkiye'nin sosyal ve ekonomik geli imine katk da bulunmak.

9 KAG DER Yönetim Kurulu Üyeleri AS L ÜYELER Meltem Kurtsan Ba kan Kurtsan Holding Ümit Boyner Ba kan Yard mc s ve Kad n Fonu Komite Ba kan Boyner Holding P nar Kapral Görsev Ba kan Yard mc s ve Giri im Geli tirme Komite Ba kan Phonoclick Selma Akdo an Sayman, Üye li kiler Komitesi Ba kan Today & Tomorrow Zehra Güngör leti im Komitesi Ba kan Stage Halkla li kiler Gülseren Onanç AB Komitesi Ba kan Ticcetturk Nerma Gökçe D li kiler Komitesi Ba kan Kalite Sistem Lab. A.. Birten Gökyay Ankara Temsilcisi Gazete Ankara Esin Tabo lu Hukuk Dan man Tabuo lu Hukuk YEDEK ÜYELER Denetim Kurulu Asil Dilek Üstün Nilgün Kele Afet nceefe Sima Gandur Refiye Eri çi Pelin Özkan Aydan Bakt r Oya Kozlu Münteha Adal stanbul Patent Sertrans Nakliyat Barcode leti im Linx Marketing Favori Reklam Kapital Medya Ring Reklam A Alexandar Mann Güvensan Temizlik Esra Tekil Y ld z Ceyda Aydede Nilüfer Zallak Yedek Devrim Erol Özlem Aç kel Gülfem Tömen Tekil & Tekil Global Tan t m Halkla li kiler CES Halkla li kiler Ladin Fuar ve Kongre Org Workcube-Fora leti im Promise Tekstil Disiplin Kurulu Asil Ay en Zamanpur Nuray Karalar Zuhal Mansfield Fabeks & Silk & Cashmere Gate Elektronik TMG Yedek Sevim Güral Ruken M zrakl Mine Varg Gürallar Grubu Gündüz Grup Filma-Cass

10 KAG DER Örgütsel Yap ve Komite Organizasyon emas Genel Kurul Yönetim Kurulu Yürütme Kurulu Denetim Kurulu Disiplin Kurulu Onur Kurulu Genel Sekreter Komiteler dari Kadro Giri imci Geli tirme D li kiler AB Üye li kileri Kad n Fonu

11 Komiteler Avrupa Birli i (AB) li kileri Komitesi Ba kan: Gülseren Onanç AB'ye giri sürecinde özellikle kad n n sosyal, kültürel ve ekonomik kalk nmas na yönelik olarak lobi faaliyetleri yürütür, Türkiye'deki ve Brüksel'deki AB ile ilgili kurum ve Kurulu larla ili kileri yürütür ve toplant, seminer ve kongrelere kat l r. Üyeler: Aydan Bakt r, Birten Gökyay, Devrim Erol, Dilek Üstün, Elif Gedikba Meriç, Esra Tekil Y ld z, Felek an Onar, Gülfem Tömen, Meltem Gürler, Miyase Bülbül, Nur Ço kun, Servisimin Cömerd Birced, eyda Akkoyunlu, ila Gök, Tijen Mergen, Zeynep Akal n Avrupa Birli i (AB) Yolunda Kad n Projesi kapsam nda Madrid Büyükelçimiz Say n Volkan Vural la üyelerimiz. D li kiler Komitesi Ba kan: Nerma Gökçe STK'lar, kamu sektörü ve yurt d ndaki ilgili kurum ve kurulu larla ili kileri geli tirir, KAG DER'in do ru platformlarda yer almas na ön ayak olur. Üyeler: Afet nceefe, Aydan Bakt r, Ay en Zamanpur, Bahar Kayserilio lu, Birten Gökyay, Devrim Erol, Dilek Üstün, Ferdane Bay ld ran, Feyhan Ece Kapral, Gülfem Tömen, Gülseren Onanç, Hümeyra Onba l, Madilet Grabbe, Melek Bar Elmas, Meltem Kurtsan, Miyase Bülbül, Nilüfer Zallak, Özlem Aç kel Turhan, Roza Hatem, eyda Akkoyunlu, Ümit Boyner, Zuhal Mansfield

12 KAG DER Komite ve Üyelik Giri imci Geli tirme Komitesi Ba kan: P nar Görsev Kapral Kad n giri imci yarat lmas ve kad n giri imcilerin güçlenmesini farkl platformlarda destekler, yönetir ve koordine eder. Üyeler: Ay e Köro lu, Afet nceefe, Bahar Kayserilio lu, Berrin Kuleli, Birten Gökyay, Devrim Erol, Elmas Toker, Fatma Güven, Gökçe Gül, Gülfer Akgönül, Gülsün Zeytino lu, Güzin Kutlu, Hümeyra Onba l, Melek Bar Elmas, Meltem Kurtsan, Nebahat Güner, Nur Ço kun, Oya Kozlu, Oya Narin, Özgül Öztürk, Roza Hatem, Sezer Aksoy, eyda Akkoyunlu Kad n Fonu Komitesi Ba kan: Ümit Boyner Türkiye'de ulusal ve uluslararas kurum, ki i ve topluluklardan kaynak yarat r ve bu kaynaklar toplumsal cinsiyet e itli ine ula lmas ve kad nlar n ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlenmeleri için faaliyet gösteren kad n sivil toplum kurulu lar na (STK) ula t r r. Üyeler: Esin Tabo lu, Feryal Menemenli, Nilgün Dereli, Nur Ger, Oya Kozlu, Sunay Karam k Özbek Üye li kileri Komitesi leti im Komitesi Ba kan: Zehra Güngör KAG DER'in yurt içi ve yurt d tan t m n gerçekle tirir. Medya ili kilerini sürdürür; KAG DER'in do ru konumland r lmas n sa lar. Üyeler: Aydan Bakt r, Ayla Yavuz, Efser Talu, Emine Kütük, Feyhan Ece Kapral, Gürsel Çilingiro lu, Meltem Kurtsan, Nesrin Ayata, Nur Ço kun, Nur Ger, Refiye Eri çi, Roza Hatem, Sima Gandur Ba kan: Selma Akdo an Yeni üye kazand r r ve üye aidatlar n n zaman nda ve düzenli ödenmesini yönetir; mevcut üyeler aras ili kileri geli tirir; üyelere yönelik toplant lar organize eder; yönetim ve üyeler aras ili kileri geli tirir. Üyeler: Ayla Yavuz, Ay egül Bayar Abbaso lu, Berrin Kuleli, Birten Gökyay, Devrim Erol, Elmas Toker, Emine Kütük, Gürsel Çilingiro lu, Meral Varuy, Miyase Bülbül, Münteha Adal, Nihal Korkmaz, Nuray Karalar, Nurten Çelik, Özgül Öztürk, Özlem Aç kel Turhan, Özlem Duyar, Roza Hatem, Sima Gandur 9

13 KAG DER'e Üyelik Derne iminizin iki üyelik katagorisi vard r: - AS L üyelik - ADAY üyelik Üyelik Ko ullar Asil Üyelik: Sahibi veya orta olduklar ticari i letmelerde en az iki y l süre ile bilfiil çal malar, minimum 5 SSK'l çal lan istihdam ediyor olmalar (giri ücreti al n r ve y ll k aidat ödemekle mükelleftirler). Giri Ücreti: EURO, Y ll k Aidat: 500 EURO Aday Üyelik: En geç be y l içerisinde asli üyelik art n yerine getirmeyi taahüt etmeleri (giri ücreti al nmaz, sadece y ll k aidat n yar s n n ödemekle mükelleftirler) KAG DER'e üye olmak için genel ko ullar: a) Medeni haklara sahip olmak, b) Onsekiz ya n doldurmu olmak, c) Derneklere üye olma haklar sürekli veya süreli olarak k s tlanmam olmak, d) Derne in amaç ve hedeflerini kabul etmek, e) T.C. vatanda olmayan ki iler için, Türkiye'de ikamet etme hakk na sahip olmak, f) Üyelik türüne göre Tüzü ün 8, 9 ve 10. maddede yeralan özellikleri ta mak. Üye profili KAG DER'in bugün üyesi olan 147 kad n giri imci toplam 10 milyar Euro'luk bir ciroyu temsil etmektedir. Co rafi Da l m: Üyelerimizin % 84'ü stanbul'da, % 7'si Ankara, % 3'ü Adana'da faaliyet göstermektedir. Bu üç büyük kent d nda Kütahya, K rlareli, Gaziantep, Ayd n, zmir ve Mersin'de faaliyet gösteren üyelerimiz bulunmaktad r. Co rafi Da l m Adana Ankara Ayd n Gaziantep stanbul zmir Kocaeli Kütahya Mersin Üyelik Ba vurusu çin Gerekli Evraklar - Doldurulmu üye ba vuru formu, - irket kurulu unuzu belirten (ortakl n z gösteren) ticari sicil gazetesi, - Vergi levhas fotokopisi, - yeri SSK bildirgesi (Çal an ki i say s n gösteren). 10

14 KAG DER Üyelik E itim: Üyelerimizin % 67'si yüksek lisans mezunudur; %18 doktora; %4 üniversite mezunu üyemiz bulunmaktad r. E itim ilk ö retim lise üniversite master doktora di er üyelerinin %9'unu; dan manl k alan nda faaliyet gösterenler % 6's n, e lence & turizm alan nda faaliyet gösterenler % 6's n olu turur. Bunun d nda hukuk, kimya-ilaç, sa l k, g da, lojistik, bankac l k-finans, bas n-yay n, çevre, tar m, maden, perakende, otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimiz bulunmaktad r. stihdam: KAG DER üyelerinin %30'u 100'un üstünde, %37'si 6 ila 25 ve %17'si 26 ila 50 aras nda ki i istihdam etmektedir. 5 elemandan az çal an bulunan %9 oran nda üye vard r. Sektörel Da l m: KAG DER üyelerinin % hizmeti; %13'ü in aat-mimarl k; %11'i tekstil; %9'u bili im sektöründe faaliyet göstermektedir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerden reklam & halkla ili kiler firmas sahipleri KAG DER stihdam 100(+) (-) 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% Seri 1 Sektörel Da l m 20.00% 10.00% 0.00% Seri 1 in aat & mimarl k tekstil reklam & halkla ili kiler hizmet - di er bili im hukuk dan manl k e lence & turizm kimya & ilaç sa l k g da lojistik di er bankac l k & finans e itim bas n & yay n çevre & tar m maden perakende

15 Üye Bulu malar -Kahvalt Toplant lar KAG DER üyeleri her ay bir konuk konu mac n n kat ld Kahvalt Toplant lar nda bir araya gelirler. Mart 2005'den itibaren düzenlenen toplant konu mac lar ve konu ma konular : 4 Aral k 2006, Koç Holding Yönetim Kurulu Ba kan Mustafa Koç, Aile irketleri 24 Kas m 2006, Kad n Fonu Çal ma Grubu Ba kan Ümit Boyner, Kad n Fonu'nun Kad na Kar iddete Hay r Kampanyas ve bu kampanya çerçevesinde desteklenen projeleri ve KA.MER Genel Koordinatörü Nebahat Akkoç, Kad n ve iddet ; Türkiye'de kad na kar iddeti önlemeye yönelik çal malar 17 Ekim 2006, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Ba kan Büyükelçi Hansjörg Kretschmer, Türkiye lerleme Raporu 15 Haziran 2006, TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kan Ömer Sabanc, Avrupa Birli i ile bütünle me sürecinin ekonomik boyutu ve kad n erkek e itli i 23 May s 2006, Uluslararas Üniversiteli Kad nlar Federasyonu (IFUW) Dünya Ba kan Griselda Kenyon ve Avrupa Üniversiteli Kad nlar Ba kan Karine Henrotte Forsberg, IFUW ve Etkinlikleri 14 Nisan 2006, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kad n Ara t rmalar Bölümü Ö retim Üyesi ve Avrupa Kad n Lobisi Ulusal Koordinatörü Dr. Selma Acuner, Türkiye'de Kad n Hareketi, Sivil Toplum ve Devlet li kisi 30 Mart 2006, TÜRKONFED Ba kan Enis Özsaruhan, TÜRKONFED'in çal ma program ve i leyi i 16 Kas m 2005, ABD stanbul Ba konsolosu Deborah K.Jones, "Ortado u'da Kad n n Statüsüne Yönelik zlenimler ve Geçmi Deneyimler" 25 Ekim 2005, Cem Vakf Ba kan Prof. Dr. zzettin Do an, Alevi Toplumunda Kad n n Konumu 15 Eylül 2005, TO Ba kan Murat Yalç nta, " TO'nun Yeni Dönem Program, Kad n Giri imciler ve Pozitif Ayr mc l n Önemi 27 Temmuz 2005, Radikal Yazar Mine K r kkanat, Zihin Tesettürü 11 Nisan 2005, Fransan n Türkiye Büyükelçisi Paul Paudade, Türkiye'nin AB'ye Giri i ve Fransa'n n Bak aç s 29 Mart 2005, Family Institute Onursal Ba kan Mr. Joe Paul, Aile irketleri ve Yeni Ku aklara Devri

16 KAG DER ve KAG FED Uluslararas Platform'da KAG DER KAG DER'in Üyesi Oldu u Uluslararas A lar: Dünya Kad n Giri imciler Federasyonu (FCEM) Akdeniz Kad nlar Birli i (AFAEMME) Balkan Kad nlar Koalisyonu Avrupa Kad n Lobisi (AKL) KAG DER'in evsahipli i yapt Uluslararas Konferanslar Balkan kad nlar Konferans, 2-3 Aral k 2005 FCEM Dünya Kad n Giri imcilik Forumu: Kad n Giri imciler ve Küreselle me, 13 ubat 2006 AB yolunda Kad n Konferans, May s 2006

17 Kad n Giri imci Dernekleri Federasyonu (KAG FED) Amaç: Kad n Giri imci Dernekleri aras nda dayan ma ve i birli i geli tirmek Kad n Giri imcilerin bölgesel örgütlenmesine bilgi, tecrübe, e itim deste i sa layarak kad n giri imci derneklerinin say s n art rmak Kurucu Dernekler: KAG DER( stanbul), KAD(Adana), ANT KAD (Antalya), BA KAD (Bal kesir), G KAD (Denizli), D KAD (Diyarbak r), ERKAD (Erzurum) üyelerinin % 60'i giri imci olan i ve giri imci kad n dernekleri... Üyelik Türleri Asil Üyelik: En az iki y ld r faaliyet gösteren dernekler Gözlemci Üyelik: ki y ldan az süredir faaliyet gösteren dernekler Seçme ve seçilme haklar yoktur. Aidat ödemezler. kinci kurulu y llar n tamamlad ktan sonra asil üyeli e geçi lerine Federasyon Yönetim Kurulu taraf ndan karar verilebilir. Fahri Üyelik: Seçme ve seçilme hakk ile zorunlu mali yükümlülü ü yoktur Federasyona faaliyetleri s ras nda destek olabilecek nitelikteki derneklerdir. Fahri üyelik bir çal ma dönemi içindir; dönem sonunda kendili inden sona erer. DERNEK ADI EH R KURULU ÜYE DELEGE YILI YILI SAYISI 1 G KAD DEN ZL KAD ADANA ANT KAD ANTALYA BA KAD BALIKES R D KAD D YARBAKIR ER-KADIN ERZURUM KAG DER STANBUL TOPLAM

18 KAG FED ve KAG DER Ödülleri Organizasyon Genel Kurul: Asil Üye Derneklerin delegelerinden olu ur. Dernekler üye say lar n n 10'da biri kadar delege ile temsil edilirler. Genel Kurul her y l ekim ay sonuna kadar toplan r. Yönetim Kurulu: 13 asil, 13 aday delegeden olu ur; iki ayda bir toplan r. Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc lar, Sayman ve Yönetim Kurulunun belirleyece i 2 ki iden olu ur; ayda bir toplan r. Denetleme Kurulu: 3 asil 3 aday delegeden olu ur. Dan ma Kurulu: Federasyonun eski yönetim kurulu ba kan(lar), ba kan yard mc lar, üye derneklerin görevdeki yönetim kurulu ba kanlar ndan olu ur. Dan ma Kurulu ba kan bir önceki Federasyon Yönetim Kurulu ba kan d r. lk dönem ba kanl en ya l kurul üyesi yapar. Disiplin Kurulu: 3 delegeden olu ur. KAG DER ve KAG FED üyeleri, FCEM toplant s nda

19 Ödüllerimiz KAG DER'e Fair Play Kutlama Mektubu Ödülü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi'nin, 2005 Y l Toplumsal Fair Play Ödülleri de erlendirmesinde, Kariyer Dal Kutlama Mektubu'nu KAG DER kazand. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nce, Sportif ve Toplumsal olmak üzere, iki ana ba l k alt nda ödüller da t ld. KAG DER, Toplumsal Fair Play Ödülü Kutlama Mektubu'nu almaya de er görüldü. 9 May s 2006 tarihinde Olimpiyatevi'nde düzenlenen törende, Derne imiz ad na ödülü Yönetim Kurulu Ba kan m z Meltem Kurtsan ald. Platin Dergisi'nden KAG DER Kad n Fonu Projesine Ödül Platin Dergisi'nin 17 May s, Çar amba günü Aya rini de düzenledi i Zirvedekiler gecesinde KAG DER Kad n Fonu projesi en ba ar l Sosyal Sorumluluk Projesi olarak ödüllendirildi. Yönetim Kurulu Ba kan Meltem Kurtsan ve Kad n Fonu Ba kan Ümit Boyner geceye kat larak ödülü birlikte ald lar.

20 Programlar KADIN G R MC DESTEKLEME PROGRAMI Kurulu umuzdan bugüne aday kad n giri imcilerin i letmelerini kurmalar n ve geli tirmelerini desteklemek amac ile çe itli seminer ve e itim çal malar düzenleyerek; dan manl k ve mentörlük hizmetleri vermektedir. Son iki y lda artan çal malar m zla; 5000 kad n n i fikrini de erlendirdik 1200 kad na giri imcilik e itimi 9 kad na mentörlük 5 kad na inkubasyon deste i sa lad k. Ayr ca Güney Do u Anadolu Bölgesi nden 52 genç kad na üyelerimizin firmalar nda staj imkan sa lad k. Program n leyi i: KAG DER Giri imci Geli tirme Komitesi taraf ndan belli aral klarla gelen aday kad n giri imci proje ba vurular n de erlendirilir. 1. elemeyi geçen kad n giri imciler e itim program na davet edilir. planlar n haz rlayan adaylara ihtiyaca göre dan manl k deste i verilir. 2. a amay geçen adaylara mentör e le tirmesi yap l r. Ba vuru: Aday kad n giri imciler web sitemizde bulunan 'aday proje' ba vuru formunu doldurarak i fikirleriyle Derne imize ba vurabilirler. Ba vurular n n de erlendirilmesi: Giri imci Geli tirme Komitesinin bir alt grubu olan Aday Proje De erlendirme Komitesi gelen i fikirlerini e itim durumu, yetkinlik, i hayat deneyimi, olgunluk, çal acak ki i say s, yenilikçilik, rekabet gücü gibi kriterlerini dikkate alarak de erlendirir. Giri imcilik ve Plan E itimi: Seçilen adaylar 4 günlük bir Giri imcilik ve Plan e itimine kat l r. E itimde KAG DER üyesi giri imciler kendi giri imcilik öykülerini payla r. Kat l mc lardan i planlar n haz rlamalar istenir. Haz rlanan Planlar n n de erlendirilmesi: Giri imci Geli tirme Komitesi nin bir alt grubu olan Plan De erlendirme Komitesi i planlar n de erlendirir. Seçilen adaylara, bilgi ve deneyim birikiminden faydalanabilecekleri mentör e le tirmesi yap l r. Hukuk, muhasebe ve/ve ya Halkla ili kiler dan manl alabilirler. KAG DER'in Banka i birliklerinden faydalanabilirler.

21 I. Kad n Giri imci Destekleme Program Mentörler Havuzu: KAG DER üyesi mentörlük yapmak için gönüllü kad n giri imciler 2 günlük bir mentörlük e itimine kat l r. Mentee ile e le mede kullan lmak üzere ki ilik analizi yap larak ileti im tarz ve ki ilik yap s kapsam nda çe itli özellikleri belirlenir. Mentör e le tirmesi: Seçilen aday n Assess ki ilik analizi yap l r. Sektörel ilgi de gözetilerek birlikte çal mas uygun mentör ile e le tirilir. Mentee e itimi: Menteeler mentörlük süreci öncesi, beklentilerin do ru yönlendirilmesi ve sürecin verimli planlanmas için yar m günlük bir e itim al rlar. Mentörlük çal mas : Mentee ve mentör 6 ay boyunca ayda en az 4 saat yüz yüze görü ürler. Mentörlük Sistemi Mentörlük bir ki inin bilgi, deneyim ve bak aç s payla arak di erinin geli imine destek oldu u bir ki isel geli im stratejisidir. Menteenin ki isel geli im hedefleri do rultusunda bilgi ve yeteneklerini geli tirmesine ve sonuç almas na olanak sa lar. Mentörün de birikim ve deneyimlerini payla arak hem ki isel tatmin hissini güçlendirmesine, hem de kendi geli im süreçlerini gözden geçirmesine olanak tan r. Mentörün rolü: yi dinleyici: Mentörün iyi bir dinleyici olmas beklenir. Aç k uçlu sorular da sorarak, menteenin kendisini rahatl kla ifade edece i aç k ve güvene dayal bir ileti im için ortam yarat r. Rehber: Mentörün görevi menteeye ne yapmas gerekti ini söylemek de il kendi yolunu ke fetmesine yard m etmektir. Onun ihtiyaç duydu u kaynaklara sahip ve yarat c oldu una inanarak onu güçlendiren ki idir. Katalist: Mentör mentee ile günceli olan konu man n yan s ra neler olabilece ini dü ündüren; harekete ilham veren d güçtür. Mentee'den beklentiler: Mentörünüzünle size ayr lan zamana sayg gösterin, toplant lara zaman nda haz rl k gidin.

22 Tüm programa kat l n, planlanan ayl k toplant program na sad k kal n. Sorumluluk al n, mentörlük sürecinin verimli i leyi i menteeye ba l d r. Yeni fikirlere ve bak aç lar na aç k olun. Aç k ileti im kurun; mentörünüzün öneri ve ele tirilerine aç k olun, mentörünüze geri bildirim vermekten çekinmeyin. Mentörlük sürecinin i leyi i Mentörlük süreci menteenin ihtiyac na göre planlan r. 1. ay: Mentee e itimi ard ndan e le tirilen mentee ve mentör bulu ur, tan r. Süreçten beklentileri netle tirilir, çal ma plan ç kar l r. kinci bulu mada Mentör ve Mentee i plan n üstünden birlikte geçer. 4. ay: Mentee ve mentör mentörlük sürecinin de erlendirmek üzere Ara De erlendirme Formu nu doldurur. Formlar birbirleri ile payla arak, mentörlük ili kisinin devam n ekillendirirler. 6. ay: Mentee ve mentör mentörlük sürecinin de erlendirmek üzere Final Son De erlendirme Formu nu doldurur. Menteenin bundan sonraki ihtiyac belirlenir, duruma göre mentee ve mentör süreci uzatma karar alabilir. Dan manl k Sistemi Amac KAG DER üyelerine ve aday giri imcilere ihtiyaç duyduklar konularda dan manl k deste i verilmesi için bir seçenek sunmak, Üyeler aras i birli i, fikir al veri i ve dayan may art rmaya yönelik bir zemin yaratmak, Birlikte ö renerek büyüyen, ya ayan ve geli en bir topluluk örne i olu turmakt r. Konular Finans Hukuk Kalite Sistemleri ve Yönetim Pazarlama-Sat -Reklam leti im nsan Kaynaklar Teknoloji (IT) Sektörel AB ili kileri Di er leyi Dan manlar kendi belirttikleri konularda uzman gönüllü üyelerdir. Ayda en az 4 saat gönüllü çal may kabul ederler. Üye ya da aday giri imci derne e ba vurarak dan manl k ihtiyac olan konuyu belirtir. Konuda havuzdan bir dan man n kendisinin onay al narak dan manl k talebinde bulunan üye ile bir araya gelmesi sa lan r. Verilen dan manl n ilk 4 saati gönüllülük esas yla yap ld ndan dan man bir ücret almaz. Ancak dan an üye saat ba na o y l belirlenen bedeli derne e ba olarak aktar r. E er dan manl k süresi daha uzun ve kapsaml bir çal may gerektirirse, bu çal man n 4 saatten sonraki bölümü dernekten ba ms z olarak, dan an üye ve dan man aras nda kendi tercih edecekleri biçimde devam eder.

23 I. Kad n Giri imci Destekleme Program Tamamlanm Projeler Kad n Giri imci Geli tirme Merkezi (KAG MER) Projesi Avrupa Birli i Aktif gücü Program kapsam nda kur'dan destek alm t r. Projenin toplam bütçesi dur. stanbul ilinde tam zamanl ve sürekli hizmet veren bir i geli tirme merkezi kurularak, bu merkezde yer alacak kad n giri imcilerin i letmelerinin kurulu y llar ndaki ba ar oran n n yükseltilmesi ve KAG DER üyesi ba ar l kad n giri imcilerin deneyimlerinden faydalanmalar sa layacak bir ileti im a na dahil olmalar amaçlanm t r. Proje kapsam nda 60 giri imci aday e itim alm, seçilen 5 giri imci proje kuluçka hizmetinden faydalanm ve irketlerini kurulmu tur. Su Damlas Projesi Avrupa Birli i Aktif gücü Program kapsam nda kur'dan destek alm t r. Projenin toplam bütçesi dur. Ocak ubat 2006 tarihlerinde yürütülen Proje kapsam nda Ankara, zmir, Bursa, Adana, Denizli, Gaziantep ve Kayseri illerinde 24 giri imci aday kad n insan kaynaklar ve yönetim dan manl irketleri kurdular; 'mecburi hizmet' kapsam nda 1000 ki inin Meslek ve Kariyer Dan manl ve Giri imcilik semineri vas tas yla e itilmesini sa lad lar.

24 Devam eden Projeler Kad ndan Kad na Köprü Projesi KAG DER'in koordinatörlü ünde GAP-G DEM (Giri imcilik Geli tirme Merkezi), ÇATOM (Çok Amaçl Toplum Merkezi) ve Yeditepe Üniversitesi'nin i birli iyle ba layan bir Sosyal Sorumluluk Projesidir. Proje, Dünya Bankas n n düzenledi i Yarat c Kalk nma Fikirleri yar mas nda 724 proje aras ndan ilk 20'ye girerek ödüllendirilmi tir. Projenin Amac Mardin bölgesindeki kad nlar n sosyo-ekonomik geli melerine katk da bulunarak statülerinin yükselmesine ve bölgesel farkl l klar n azalmas na destek olmak. Proje, bölgede kad n giri imcili inin artmas için cesaretlendirici bir model geli tirmeyi ve bölgedeki faaliyet gösteren G DEM, ÇATOM sorumlular ve di er kurulu lar aras nda da ortakl klar kurulmas n ve i birli ini güçlendirmeyi hedefler Proje Faaliyetleri Yöresel ve pazarlanabilir ürünlerin ortaya ç kar lmas Yereldeki kad n kooperatiflerinin üretim ve giri imcilik becerilerinin geli tirilmesi Pazarlama ve Finansman deste i sa lanmas Proje kapsam nda, Yeditepe Üniversitesi'nden seçilen alt ba ar l Moda ve Tekstil Tasar m ö rencisi, Mardin'de misafir edildi. Çevre kasabalar, köyleri, ÇATOM atölyelerini ve Mardin evlerini incelediler. Mardin'in karakteristik çizgilerini ta yan, üretilebilir ve d pazarlara sat labilir ürünlere yönelik tasar mlar geli tirdiler. Bu çal malar n sonucunda ortaya ç kan tasar mlar 19 Ekim 2005 tarihinde jüri taraf ndan de erlendirildi ve 4 tasar m ödüle lay k bulundu: Ah ap Bask Masa Örtüsü Telkarili B tt m Sabunu Kutusu Osmanl Terli i Dekoratif Cam i e

25 I. Kad n Giri imci Destekleme Program Projenin Planlanan kinci A amas ÇATOM kad n kooperatifi Ömerli, Latifiye ve Merkez atölyeleri üyesi 85 kad nla i disiplini, de er yaratmak, mü teriyi tan mak, do ru ekilde ürün sunmak konular nda 30 Kas m-1 Aral k tarihlerinde bir e itim çal mas yap ld. Aç l n KAG DER Giri imci Geli tirme Komitesi üyesi Ay e Köro lu ve Mardin Belediye Ba kan Yard mc s Deniz Be enk'in yapt e itimde kat l mc lar Fast Forward Training'den Bahad r Bülgin ile keyifli ve ö retici iki gün geçirdi. Ocak ay nda yap lacak atölye e itimlerin ard ndan Mardin ÇATOM kad nlar b tt m sabunu ve geleneksel desenli masa örtüsü üretimine ba lanacak. Projeye Johnson Diversey firmas sabun üretim dan manl ve pazarlama; Linens firmas üretim dan manl ve pazarlama; Cemil pekçi masa örtüsü ürününe tasar m deste i sa l yor. Genç Kad nlar Staj Projesi Güneydo ulu genç kad nlar i dünyas na haz rlamak ve giri imcili e özendirmeyi hedefleyen bu program kapsam nda her y l üniversite ö rencisi kad na KAG DER üyelerinin firmalar nda bir ay boyunca staj yapma olana sa lamaktay z. Temmuz 2006'da üçüncüsü gerçekle en programda UNDP i birli inde imdiye kadar Diyarbak r, Ad yaman, Batman, Siirt, anl urfa ve rnak illerinden toplam 52 genç kad n kat ld. Garanti Bankas birli i Garanti Bankas n n 2006 y l nda KAG DER'in bilgi birikimi ve deneyiminden faydalanarak kad n giri imcilerin ihtiyaçlar na uygun olarak yap land rd Kad n Giri imci Destek Paketi'ni hizmete sundu. Kad n giri imciler, paket kapsam nda dolara kadar KOB proje kredisinin yan s ra, ihtiyaç ve yat r m kredileri, nakit kredileri ve i yeri kredisi kullanabilecek. Ayr ca, d ticaret hizmetleri, teminat mektuplar, bireysel emeklilik, i yeri sigortas gibi ürünlerden de yararlanabilecek. Bu paket kapsam nda kad n giri imciler özel fiyat, teminat ve vade yap l kredi ürünlerin yan s ra KAG DER bünyesinde düzenlenen e itimler ve mentörlük desteklerinden faydalanabilecekler y l içinde bu e itimlerden faydalanan 100 kad n giri imci aras ndan seçilecek 5 kad na KAG DER üyeleri taraf ndan 6 ay boyunca mentörlük deste i verilecek. WE Mentor Almanya, Belçika, ngiltere, talya, Romanya, srail & Hindistan ortakl nda yürütülen 2007 Ocak ay nda ba layan proje bu ülkelerde kad n giri imcili i alan nda faaliyet gösteren payda lar bir araya getirmek, bilgi ve deneyim payla m ortam yaratmak, iyi örnekleri ortaya ç karmak, bilgi payla m ve ileti im portal yaratmak ve e itimci yeti tirmeyi hedeflemektedir.

26 KADIN FONU Kad n Hakk nda Kurulu Kad n Fonu, Türkiye Kad n Giri imciler Derne i taraf ndan kurulmu tur Nisan 2004 tarihinde Türkiye'nin önde gelen kad n kurulu lar temsilcileri, akademisyenleri ve aktivistlerinin kat ld bir Arama Konferans 'nda fonun destekleyece i alanlar, öncelikleri ve i leyi ilkeleri tart lm, konferanstan ç kan öneriler do rultusunda May s 2004'te ba ms z bir Dan ma Kurulu ve cra Komitesi olu turulmu ve KAG DER Yönetim Kurulu taraf ndan fonla ilgili kararlar n yetkileri Kad n Fonu cra Komitesi'ne devredilmi tir. Misyonu Türkiye'de ulusal ve uluslararas kurum, ki i ve topluluklardan kaynak yaratmak ve bu kaynaklar toplumsal cinsiyet e itli ine ula lmas ve kad nlar n ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlenmeleri için faaliyet gösteren kad n sivil toplum kurulu lar na (STK) ula t rmay hedeflemektedir. * Güvenilir kanal: kaynak sahiplerinin kaynaklar n do ru projelere yönlendirebilmeleri için effafl na, uzmanl na ve tarafs zl na güvenebilecekleri bir kanal. * Bir ilk: Türkiye'nin proje baz nda fon sa layan ilk kurulu u, KAG DER'in giri imcili ine ve öncülü üne bir örnek. * Eri ilebilir kaynak: Tüm yerel, bölgesel ve ulusal kad n sivil toplum kurulu lar n n kolayl kla ba vuru yap p projelerine finansman sa layabilecekleri bir kaynak.

27 II. Kad n Fonu *Kad n Fonu'nun aktaraca kaynaklar ile: parlamentonun %4.4'ünü olu turan kad n milletvekillerinin say s artacak i verenlerin %3.4'ünü olu turan kad n i verenlerin say s artacak yasalarda toplumsal cinsiyet e itli ine ayk r maddeler giderilecek varolan yasalar n/haklar n/kaynaklar n geni kad n kitlelerine ula t r labilmesi sa lanacak i ya am na kat lanlar n 4'te birini olu turan çal an kad nlar n say s artacak namus ve aile içi iddet yüzünden hayat tehlikeye giren genç k zlar ve kad nlar için güvenli mekanlar olu turulacak kad nlar n yerel yönetimlere kat l m ve teslimi art r lacak kad nlar n kendi hayatlar yla ilgili kararlar kendilerinin alabilmeleri için olanaklar yarat lacak kad n nüfusun 5'te birini olu turan okuma yazma bilmeyen kad nlar n say s azalacak gayrimenkul sahibi olanlar n %8.5'ini olu turan kad nlar n say s nda art olacak mutlak yoksul kesimin yar s ndan fazlas n olu turan kad nlar n ve ailelerinin durumunda iyile me sa lanacak kad nlar ve kad n STK'lar aras nda dayan ma a lar olu turulabilecek ve ortak politika üretme zemini yarat lacak kad nlar n ya am kaliteleri yükselecek ve kendilerine güvenleri artacak lkeleri: - Eri ilebilirlik - effafl k - Ba ms zl k - STK'lar n ba ms zl na sayg - Olumlu ayr mc l k - Tarafs zl k/adil da t m - Süreklilik - Gerçekçilik - Kolay ba vuru prosedürleri Proje Ça r s ve Seçimleri: Kad n Fonu her y l Türkiye'deki Sivil Toplum Kurulu lar 'na proje ça r s nda bulunmakta, gelen projeleri Dan ma Kurulu üyelerinin de erlendirme tablosunda belirtilen puanlama sistemi do rultusunda puanland rmas ndan sonra cra Komitesi karar ile seçmektedir. *Destek verilen alanlar: Kad n Fonu her y l yapt proje ça r s ard ndan seçilen projelere fon aktarmaktad r. Kad n n güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet e itli ine ula lmas amac na uygun tüm alanlar desteklemektedir: - stihdam, giri imcilik, yoksullukla mücadele - Siyasete ve karar verme mekanizmalar na kat l m - Sa l k, iddetten korunma, afet, rehabilitasyon - Sanat, kültür, ileti im - Yerel sivil toplum inisiyatiflerinin güçlendirilmesi - STK kapasite art r m, idari giderler - Proje geli tirme amaçl ara t rmalar - STK'lar n verdikleri çe itli e itimler, kurumlara yönelik e itimler - Sivil Toplum Kurulu lar aras ileti im a *Öncelikler: - Yerel sivil toplum inisiyatiflerin güçlendirilmesi - Kaynaklara ula amayan STK'lar n desteklenmesi - STK'lar aras i birliklerinin te vik edilmesi - Mevcut fon kaynaklar n n d ar da b rakt kritik alanlara kaynak aktar lmas - Toplumsal dinamikleri dönü türücü projelerin desteklenmesi. * Projenin hedefi - Gerçek bir ihtiyaca cevap verip vermedi i - Yap labilir olup olmad

28 - Etki alan - Sürdürülebilirli i - Yayg nla t r labilirli i - Ölçülebilirli i *Kriterler: Kurumun, - Vizyonu ve çal ma prensipleri - D lay c olmamas - Kat l mc olmas - Demokratik de erler içermesi Kad n Fonu cra Kurulu: Ümit Boyner, KAG DER YK B k Yard, Kad n Fonu cra Kurulu Ba kan Oya Kozlu, KAG DER Sunay Karam k Özbek,KAG DER, KA.DER Nilgün Dereli, KAG DER Nurdane Ça lar, Serbest Dan man (çe itli STK ve proje) Ba ak Ekim, Bo aziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Direktörü Nur Ger, KAG DER Ayla Göksel Göçer, AÇEV YK B k Yard Dr. Feryal Menemenli, KAG DER, TÜS AD AB Sürecinde Kad n Çal ma Grubu Ba kan Ethem Sancak, TESEV DK Üyesi, TEGV YK Üyesi Cengiz Solako lu, TEGV eski Ba kan, YK Üyesi Esin Tabo lu, KAG DER Kad n Fonu Dan ma Kurulu: Dr. Selma Acuner, Ankara Üniversitesi Ö retim Görevlisi Nebahat Akkoç, KAMER Genel Koordinatörü Ceyda Aydede, Global Tan t m Halkla li kiler Kurucu Gn. Md. Halime Güner, Uçan Süpürge Genel Koordinatörü Zülal K l ç, KADER, Winpeace ve KAYA Üyesi Meltem Kurtsan, KAG DER Yönetim Kurulu Ba kan (do al üye) Prof. Nükhet Sirman, Bo aziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ba kan Prof. Serpil Sancar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Arzuhan Yalç nda, KAG DER, TÜS AD YK Ba kan Erdal Y ld r m, Vehbi Koç Vakf Gn. Md. Dr. Erkut Yücao lu, TÜS AD Eski B k. Destek Verilen Projeler: Kad n Fonu bugüne kadar 15 Sivil Toplum Kurulu u nun Projesini, 1 eylem ve 1 toplant projesini destekleme karar alm ve üçyüzbin euro'dan fazla destek vermi tir ve destekledi i projeler arac l yla 5000'den fazla kad na ula lm t r. Projelerin desteklendi i iller; Ankara, stanbul, Mardin, Urfa, Samsun, A r, Van, Trabzon, zmit illerinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kurulu lar d r. Bu kurumlar projeleri ile bu illerin yan s ra; Batman, Diyarbak r, Adana, Kars, Mu la, Antalya, Antakya illerinde kad nlara ula m lard r ayr ca e itim faaliyetleri çal malar yla ula lan il say s çok daha fazlad r kad n meslek e itimi kursu, hukuki dan manl k, psikolojik dan manl k ald kad n Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Aileyi Koruma Kanunu ile ilgili bilgilendirildi ve haklar ile ilgili dan manl k ald. 45 Kad n film atölyelerinden mezun oldu. Baz lar kendi filmlerini yapmaya ba lad. 115 Kad n giri imcilik e itimleri ve destekleri ald. u anda 15 Kad n giri imci oldu ve kendi i lerini ba latt. 2000'den fazla kad na e itim çal malar ile ula ld Y l Proje Ça r s : Gelen ba vuru say s : 18 ilden 48 proje geldi. Toplam Kad n Fonu'ndan istenen miktar: Euro Projelerin süresi: en fazla 2 y l Projelerin bütçesi: proje ba na en fazla Euro Desteklenen proje say s : 8

29 II. Kad n Fonu Ayr ca bu dönem içinde proje ça r s ndan ba ms z olarak Kad n Örgütlerinin ortak gündemi olan TCK yasa de i ikli i eylemine cra Kurulu karar ile destek verilmi tir. TCK yasas görü melerinde kad n kurulu lar ortak görü aktar m hareketin arka plan ; Türk Ceza Kanunu reformu gerek Türkiye'nin 21. yy da evrensel insan haklar normlar na uyumlu bir hukuk devleti olmas yolunda, gerekse Avrupa Birli i adayl k ve demokratikle me sürecinde belirleyici nitelikte olmu, Türkiye hukuk sisteminin yeniden yap land r lmas nda çok önemli bir rol oynam ve kad n, erkek, çocuk, yeti kin tüm vatanda lar n hayatlar n özel, kamusal, sosyal ve politik alanlarda büyük ölçüde etkilemi tir. Türkiye'de kad n ve çocuklar n ya ad insan haklar ihlallerinin ço unlu unu olu turan cinsel tecavüz, cinsel bütünlü e tasaddi, namus cinayetleri, zorla evlendirme, çocuklar n cinsel istismar gibi suçlar TCK kapsam içindedir. Bu suçlar n ihlal etti i haklar korumak, ceza kanununun temel görevidir. Türkiye çap nda kad n örgütleri temsilcileri ve baro üyelerinden olu an ve koordinasyonunu kad n n insan haklar -yeni çözümler vakf n n yürüttü ü TCK kad n çal ma grubu, y llar nda TCK tasar s nda kad nerkek e itli ini esas alan bir bak aç s n n olu turulmas ve kad n n insan haklar ihlallerini me rula t ran düzenlemelerin tasar dan ç kart lmas için yo un kampanyalar yürütmü tür. üzere birlikte hareket ettiler. stanbul Kad na Yönelik iddete Kar Platform bile enleri olarak 80 kad n örgütü temsilcisi 2 ayda içerisinde ortak söylemlerini kararla t r p malzemelerini haz rlad lar. 8 Temmuz 2004 tarihinde TCK platformunu temsilen 25 ki ilik heyet Adalet Bakan Cemil Çiçek, Adalet Komisyonu Ba kan Köksal Toptan'la görü erek sözlü taleplerini ilettiler. 14 Eylül'de Türkiye genelinden yakla k 500 kad n TBMM önüne yürüyü e geçtiler. Orada bas n aç klamalar n okudular ve meclis localar n doldurarak kararl l klar n gösterdiler; taleplerini dile getirdiler. Talepler; Nitelikli insan öldürme maddesine al nan töre saiki ifadesi namus saiki olarak de i tirilmelidir. Bekaret testleri tamamen yasaklanmal d r. Ayr mc l k maddesine cinsel yönelim ifadesi tekrar eklenmelidir ya aras gençlerin r zaya dayal cinsel ili kilerine getirilen yapt r mlar kald r lmal d r. Müstehcenlik maddesindeki ifade hürriyetini k s tlay c ifadeler ç kart lmal d r. Zinan n bir suç olarak TCK kapsam na yeniden al nmas önerisi geri çekilmelidir. Gerçekle tirilen Faaliyetler 14 Eylül 2004 tarihinde Meclis TCK yasas reformunu son anda gündeme al nan zina uygulamalar ndaki de i iklik önerileriyle beraber tart mak üzere ola anüstü bir toplant gerçekle tirdi. Kad n kurulu lar, bu toplant n n öncesinde ve toplant gününde Mecliste TCK tasar s görü melerine yönelik görü lerini dile getirmek ve ortak aç klamada bulunmak

30 Amargi Kad n Akademisi Faaliyetleri'nin Geni letilmesi ve Yayg nla t r lmas Proje Yeri: stanbul, Adana, Antakya Proje Ba lang ç Tarihi ve Süresi: 15 ubat 2005, 6 ay Proje Konusu: Yerel inisiyatiflerin güçlendirilmesi Proje Amac : 2001 y l nda kurulan Amargi Kad n Akademisi'nin stanbul ubesinin bir kad n akademisi olarak kapasitesinin geli tirilmesi, seminerler gerçekle tirmesi ve elindeki birikimi yayg nla t rabilme imkanlar na kavu abilmesi. Kad nlar n ve kad n hareketinin ihtiyaçlar na göre belirlenen etkinliklerin daha fazla kad na ula mas n sa lamak Amargi bünyesinde üretilen bilginin topluma ula mas için ihtiyaç duyulan araçlar n geli mesini sa lamak Amargi'nin üyelerinin ve ara t rmac kad nlar n ula abilmesi için kütüphane kapasitesini geli tirmek Amargi stanbul ubesinin idari giderlerine destek sa lamak Proje Faaliyetleri: Söyle iler/seminerler: Karma Örgütlerde Kad n Mücadele Deneyimleri ba l alt nda 5 haftal k bir seminer dizisi gerçekle tirildi. Karma örgütlere örnek: siyasi partiler, sendikalar, vb. Yakla k 30 kad n dinleyici olarak kat ld. Kitap ve kitapç k çal malar : Kad n Fonu deste i ile bas lan kitaplar: Kad na Yönelik iddet ; Dan ma Merkezleri ve Kad n S naklar ; Edinilmi Mallara Kat lma Rejimi ve Kad nlar Aç s ndan Getirdi i Önemli De i iklikler. STKlara, üniversitelere, çal ma yapt klar mahallelerdeki kad nlara da t mlar yap ld. Kütüphanenin güncellenmesi gerçekle tirildi. Ar iv ba l klar istenildi inde payla labilir. dari destek: Dernek merkezi ve daha büyük bir ofise ta nd, bu ekilde faaliyetlerine kat l m büyük ölçüde artt rd. F LMMOR Proje Yeri: stanbul, Diyarbak r, Batman, zmir Proje Ba lang ç Tarihi ve Süresi: 15 ubat 2005, 2 y l Proje Konusu: Sanat, kültür, ileti im Proje Amac : Kad nlar n deneyimlerinin, ba ar lar n n, dü ve dü üncelerinin görünürlü ünü artt rmak; Türkiyeli kad nlar n deneyimlerinin, ba ar lar n n, dü ve dü üncelerinin dünyada görünürlü ünü artt rmak; Kad nlar n sinemada kendilerini ifade edebilmelerini sa lamak; kendilerini ifade edebilme alan ve olanaklar n artt rmak, kad nlar için alternatif/kat l mc üretim, kat l m ve ileti im alanlar olu turmak Kad nlar n bu alandaki bilgi deneyim ve ürünlerini ve sinemaya izleyici olarak da kat l mlar n artt rmak Proje Faaliyetleri: 2004, 2005 ve 2006 y llar nda gerçekle tirilen 3 atölye kapsam nda tekrarlanan a amalar: Sinema atölyeleri: 45 kad n n kendi seçtikleri konularda, kendi haz rlayacaklar senaryolar filme almalar için e itim çal malar. 2004, 2005, 2006 atölyesi 15'er kat l mc ile tamamland. Atölyenin kapsad alt çal malar: film okuma; haz rl k, senaryo, çekim, kurgu. Tan t m: Rafineri Ajans'la filmlerin tan t m yap ld. Gösterim: Filmmor Kad n Filmleri Festivali, Uçansüpürge Kad n Filmleri Festivali, Istanbul, Diyarbak r ve Batman'da gezici gösterim, zmir K sa Film Festivali ve 2. Didim Uluslararas Edebiyat ve Sanat Günleri'nde gösterim yap ld. De erlendirme: Kat l mc lar, kolayla t r c lar ve proje ortaklar ile de erlendirme atölyesi gerçekle tirildi Da t m: Filmmor ve Women Make Movies (ABD) Deneyimlerin belgelenmesi: Belgesel film haz rland.

31 II. Kad n Fonu Kad nlarla Dayan ma Vakf (KADAV) Sosyal Merkez Projesi Proje Yeri: Kocaeli Proje Ba lang ç Tarihi ve Süresi: 15 ubat 2005, 1 y l Proje Konusu: Ekonomik ve sosyal güçlenme Proje Amac : Depremden zarar görmü, ayr ca yoksul ve e itimsiz nüfusun yo un olarak ya ad Köseköy Beldesi'nde in a edilmi bulunan KADAV Yeni Ad m Sitesi'nde kad nlar n mesleki e itim ve üretim becerileri edinmelerini ve uzmanl k gerektiren alanlarda dan manl k deste ine ula malar n sa lamak (2500 ki i) yoluyla kad n n ekonomik ve sosyal güçlenmesi hedeflenmektedir. Proje Faaliyetleri I. E itim Programlar : Meslek Kazand r c E itim Kurslar : Büro Yönetimi, Perakende Sat Elemanl, Kuaförlük ve Cilt Bak m kurslar uygulan yor. Bilgisayarl muhasebe ve bilgisayar e itimleri de i verenlerin önerisiyle programa al nd. Bilgilendirici E itim Kurslar : Çevre sa l, g da hijyeni ve okuma yazma kursu uyguland. II. ve stihdama Haz rlama ve Yönlendirme Birimi Faaliyeti: Dan man Rehberlik ve Kad n Giri imcili i Kursu veriliyor; stihdam Alanlar Ara t rmas yap ld. III. Dan manl k Destek Program : Psikolojik, hukuki ve sa l k dan manl verilmekte, kad n n insan haklar kursu uygulanmaktad r. IV. Gündüz Çocuk Bak m Birimi faaliyettedir. Merkezde çok çe itli etkinlik ve seminerler verilmekte, hem yurtd hem yurtiçinden di er sivil toplum kurulu lar ile i birli i kapsam nda kar l kl ziyaretler yap lmakta ve deneyim payla m gerçekle tirilmektedir. Mardin KA-MER Kad n Giri imcilere Destek Proje Yeri: Mardin Proje Ba lang ç Tarihi ve Süresi: 15 ubat 2005, 1 y l Proje Konusu: Ekonomik güçlenme ve iddete kar korunma Proje Amac : Mardin KA-MER'in di er programlar arac l yla geleneksel statüsünü fark edip sorgulamaya ve de i tirmeye ba lam olan kad nlar n giri imcilik konusunda verilen destekler arac l yla bireysel ve ekonomik olarak güçlenmesini sa lamak 4 yeni ve 3 haz r i in kurulmas, geli tirilmesi Bu kurulan i lerin (ve ili kilerin) ayn zamanda bölgede iddet gören veya can güvenli i tehlikeye giren kad nlara çözüm yarat lmas için bir a görevini görmesi. Bu projede söz konusu kad nlar taraf ndan kurulacak her i di er kad nlar harekete geçirecek birer örnek olmaktad r. Proje Faaliyetleri: yerleri aç ld : 5 i yeri aç ld (kuaför, ev tekstili atölyesi, mant -gözleme salonu, arap- i eleme, dö emecilik). Bu i lerin aç lmas için: Bilinç yükseltme grup çal malar na kat lm kendi i yerlerini açmak isteyen kad nlarla e itim çal malar yap ld Tüm i kuran ve kuracak olan kad nlar n kat ld haz rl k toplant lar yap ld Daha önce kendi i ini kurmu kad nlarla deneyim payla m toplant lar yap ld Türkiye Kalk nma Vakf ile beraber 3 günlük ve 2 tur olmak üzere Kendi ini Kur (K K) e itimleri yap ld (20 ki i kat ld ) Kendi i ini kurmak isteyen kad nlarla fizibilite çal malar yap ld.

32 Kaymakaml k ve belediye ile görü meler yap ld Her i için 1'er ay zaman ayr ld, haz rl ve aç l töreni yap ld, bas nla ili kiler kurularak kad nlar n çabas görünür k l nd. Aç lan yerleri: Elit Kuaför: Mardin Merkez'de; 3 kad n ve 2 erkek istihdam edildi; radyo ve yerel TV kanallar na reklam verildi; bro ürler da t ld. Aynur Çeyizevi, Ev Teksitili Atölyesi: Mardin Merkez'de; 6 kad n istihdam edildi, 6 kad n da ev eksenli olarak atölye d nda çal makta, radyo ve TV kanallar na reklam verildi, bro ürler da t ld. TRT GAP ve CNN TV'de atölyenin tan t m yap ld. Süryani arab ve Likör malat Dolum Evi: Atölyede 13 kad n istihdam edildi, arap üretiminde üzüm toplama, üzümü tanelemede ve üzümü ezmede 10 kad n dolumda 2 kad n likör üretiminde 1 kad n çal maktad r. Radyo ve TV kanallar na reklam verildi, bro ürler da t ld. TRT GAP ve CNN TV de atölyenin tan t m yap ld. Nusaybi nde dö eme atölyesi, Midyat'ta mant salonu ve kahve Merkezde yürüyen ve kurulan i lerle ba lant land r lan programlar: Merkezde acil yard m servisi çal yor. Namus cinayeti olma ihtimali durumunda acil müdahale ekibi KA-MER, Valilik, SHÇEK, Müftülük, Baro ve di er STKlardan olu uyor Kad n n insan haklar bilinç yükseltme grup çal malar devam ediyor Kad nlar aras kad n giri imcili i birimi olu turmak ve Mardin ilçelerinde ba lant l birimler olu turmak üzere çal l yor iddet ya ayan kad nlar n ba vurmalar durumunda psikolojik, hukuksal ve i dan manl veriliyor, radyoda i lerin tan t m s ras nda adresler duyuruluyor. Toplum Gönüllüleri Vakf Kad n Giri imcilik Projesi Proje Yeri: Samsun Proje Ba lang ç Tarihi ve Süresi: 15 ubat 2005, 1 y l Proje Konusu: Ekonomik güçlenme, giri imcilik Proje Amac : Toplum Gönüllüleri Samsun Gençlik Hizmet Merkezi (GEM)'nde Kad n Giri imcili ine yönelik bir e itim program ba latmak ve Samsunlu genç k z ve/veya kad nlar n küçük çapl da olsa i lerini kurmalar ve gelir elde etmelerine ön ayak olmak Uygulanan e itim program n di er GEM'lerde uygulanmas na ba lamak Proje fikirlerinin kredi olanaklar ndan faydalanarak te vik edilmesi Genç k z ve/veya kad nlar aras nda giri imcili in yayg nla mas, Kad nlar n kendi kazançlar n sa layarak ba kalar na ba ml l klar n azaltmak ve ücretli bir i bulamayan kad nlar n bu yolla emek piyasas na kat l mlar n sa lamak Proje Faaliyetleri: 1.Giri imcilik E itim Program n n (GEP) geli tirilmesi 2. Pilot e itim için duyuru yap ld, 15 ki i 6 günde 30 saatlik e itim ald. (7 ilkö retim, 4 lise, 4 ünv. mezunu). Kat l mc lar detayl i plan olu turdular (lokanta, yöreye özgü kilim kooperatifi, Samsun bö ürtleni reçeli yap p satmak, iç çama r ma azas, organizasyon irketi, tak tasar m ) 3.E itici e itimi: E iticilerin uygulayaca e itimlerden 100 kad n faydalanm t r. 4.Olu turulacak giri imcilik kurulu taraf ndan projelerin seçimi. Giri imcilik Katk s ndan yararlanan projelerden geri dönen kaynaklar TOG bünyesinde kurulacak Giri imcilik Katk Fonuna al nacak ve yeni Giri imcilere yönlendirilecektir.

33 II. Kad n Fonu Yaka Kooperatifi, Merhaba Hayat Projesi Proje Yeri: Van Proje Ba lang ç Tarihi ve Süresi: 15 ubat 2005, 1 y l Proje Konusu: Sosyal güçlenme Proje Amac : 0-6 ya aras ve öncelikli olarak anneleri ev d nda çal an çocuklar, göç etmi ailelerin çocuklar, dezavantajl (engelliler, sosyo ekonomik düzeyi dü ük, farkl dillerde konu an) çocuklar, farkl sosyo-ekonomik seviyeden ailelerin çocuklar için kre açmak ve onlar n ya am biçimlerini olu turacak bedensel, zihinsel, duygusal psiko-motor geli imlerini destekleyerek; onlar n e itlikçi, kat l mc, yaparak-ya ayarak ö renen, geleneksel cinsiyet rollerini reddeden toplumsal olaylara duyarl bireyler olarak yeti melerine katk da bulunmak. Kre ile ilgili bütün etkinliklere ailelerin kat lmalar n sa layan programlar uygulayarak kre i aile ve toplum merkezli çal malar n (söyle iler, e itim çal malar vb.) uyguland bir mekâna çevirmek. Kad nlar çocuklar ile ilgili bir yer oldu u için kre e daha rahat gidebilmektedir. Grup çal malar ile, toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan kad na yönelik ayr mc l k ve iddet konusunda fark ndal k yaratmak, geleneksel yöntemleri hep bir arada sorgulamak, kad n ve çocu a yönelik ayr mc l n ortadan kalkmas konular n tart maya açarak toplumsal duyarl l k olu turmak Kre in haz rlanmas ve aç l gerçekle tirildi: günü resmi aç l yap ld. Ö renci al m : Kre 8 kre ö rencisi ile Pazartesi günü faaliyete geçti. Kad nlara yönelik programlar: Çocuklar n kre e veren kad nlara YAKA-KOOP ve kad nlara yönelik çal malarla ile ilgili bro ür, bülten ve katalo u verilmekte. Acil ba vurular oldukça kad nlar ilgili kurumlara yönlendirilmekte (Van Yöre Barosunun nsan Haklar Merkezi ve VAN Kad n Derne inin Kad n Dan ma Merkezi) ve ba vurucunun ak beti takip edilmekte. Bir ö renme süreci olarak di er kre ve kad n programlar uygulamalar takip edilmektedir. AÇEV ve Halk E itim Müdürlü ü ile i birli i halinde yeti kinlere yönelik okuma yazma kurslar ve kad nlara yönelik bilinç yükseltme grup çal malar uygulanmaktad r.

34 Ya amevi Kad n Dayan ma Derne i_ Ya amevini Güçlendirme Projesi Proje Yeri: Urfa Proje Ba lang ç Tarihi ve Süresi: 15 ubat 2005, 1 y l Proje Konusu: iddete kar korunma, psikolojik destek Proje Amac : 15 ya ve üstü; sosyal, siyasal, ekonomik, cinsiyet, gelenek, töre, aile içi iddet vb. nedenlerden ötürü psikolojik deste e ihtiyaç duyan, tecavüz, ensest, travma gibi rahats zl klar ya ayan, intihar e ilimi, ileti im problemi olan kad nlara psikolojik destek verilmesi, sorunlar n tart abilecekleri bir ortam yarat lmas (en az 100 kad na ula mak) Geleneklerin a r etkisi alt nda içsel çat ma ya ayan ve bunun sonucunda uyum problemi ya ayan kad nlara psikolojik destek verilmesi. Kad n n kendi sorunlar n tart abilece i bir ortam bulabilmesi ve kad nlar n bir arada çal arak kendi sorunlar için politikalar olu turabilmesi. Kad n bilincini geli tirerek, rahat ileti im geli tirebilmesini sa lamak. Kendisiyle ve toplumla bar k kad n kimli inin güçlendirilmesi. Kad n statüsünde asgari iyile tirmeler sa lanmas. ntihar e imlili kad nlara psikolojik destekle bu e ilimleri asgari düzeye çekebilmek. Proje Faaliyetleri: Psikolojik dan manl k hizmeti: 126 ba vuru, ilk 6 ayda yararlan c say s 77. htiyaca göre haftada 1, 2 veya 2 haftada bir 60 ar dakikal k seanslar gerçekle tiriliyor. Sosyal Faaliyetler: Ba vuran kad nlar derne in di er faaliyetlerinden faydalan yor; topluca sinemaya gitme (ço unluk için bir ilk), tiyatro, ya am egzersizleri, miting. Seminer ve e itimler: 6 ay içinde 7 adet e itim semineri gerçekle tirildi, 100 kad n kat l m (konular: toplumsal cinsiyet, demokratik aile, çocuk bak m, kad n hastal klar, hukuk vb). Duyuru/tan t m: El ilanlar, TV ve bas n yoluyla kad nlara ula ma. Yerel kurulu lar ile ili ki ve i birliklerinin geli tirilmesi, lobi: Belediye ve SHÇEK ile i birli i yap l yor. Anket çal mas : kat l mc larla anket çal mas yap ld. B A, Yerel Radyolar çin Kad n Programlar Amac : Yerel radyolar için bir y l süreyle kullan labilecek 45'er dakikal k kad na yönelik radyo programlar haz rlamak. Böylece toplumsal cinsiyet odakl habercili e örnek olu turmak, yerel medyay kad n merkezli habercilik do rultusunda özendirmek; dinleyicilerde kad n konusunda fark ndal k yaratmak, kad na yönelik ihlaller, sorunlar ve haklarla bu do rultudaki mücadelelerden haberdar etmek; kad nlar n, kad n gruplar n n seslerini duyurabilecekleri bir kanal olu turmak ve kad nlar ve kad n konusunda çal anlar birbirleriyle ileti ime sokacak bir ortam olu turmak. KADER- Ankara, Yerel Siyasette Kad n n Güçlenmesi Amac ve Faaliyetleri: Bu proje kapsam nda, öncelikli olarak kad n belediye ba kanlar n n görev yapt il, ilçe ve beldeler ile duyarl / dayan ma gösterecek erkek belediye ba kanlar n n ve yeterli nitelik ve nicelikte kad n kurulu lar n n oldu u yerlerde toplant lar yap lacakt r (toplant lar ilgili il, ilçe ve beldenin ihtiyaçlar do rultusunda, kad n gündemi ve / veya yerel yönetimler gündemi üzerine bilgilendirme,

35 II. Kad n Fonu sorun tespiti, çözüm önerileri veya görü al veri i gibi çe itli ekillerde gerçekle tirilebilecek, bu toplant lara il genel meclisi, belediye meclisi üyesi ve muhtar kad nlar n kat l m da sa lanacakt r). Ayr ca bir ileti im a olu turularak, yerel yönetimlerde kad n gündemi olu turmaya katk da bulunulmas sa lanmaya çal lacakt r. Seçilmi kad nlara destek sa lamay da amaçlayan bu dayan ma ve i birli i a yla, fon kaynaklar n n neler olabilece i, mevzuat n en etkin ve verimli nas l kullan labilece i ve benzeri bilgilendirmenin yan s ra, seçilmi kad nlar n kendi aralar ndaki dayan may da sa lay p çe itli kaynaklar payla mak, çözüm önerileri geli tirmek gibi konularda yard m edilmesi de hedeflenmektedir. leti im a ayn zamanda kad n belediye ba kanlar n Meclis ve di er karar mekanizmalar n n faaliyetleri hakk nda bilgilendirmeyi de amaçlamaktad r. Projenin bir di er faaliyeti örgütlü kad nlar n yerel siyasete kat l m n art rmakt r. Proje kapsam nda Cinsiyet E itli ine Yolunda Yerel Politikalar Raporu Kad n Fonu'nunda deste i ile yay nlanm ve bas n tan t m yap lm t r. Ayr ca bu proje farkl i birlikleri kurularak da devam ettirilmektedir. Birle mi Milletler Kalk nma Fonu taraf ndan da desteklenmi olup projenin bas n tan t m UNDP Genel Sekreteri Kemal Dervi 'inde kat l m ile gerçekle tirilmi tir Y l Proje Ça r s May s 2006 tarihinde yap lan proje ça r s Kad na Kar iddete Hay r alt ba l nda yap lm t r ve bu ça r da yaln zca bu alt ba l kla ilgili projeler kabul edilmi ve de erlendirmeye al nm t r. Gelen ba vuru say s : 15 ilden 53 proje geldi. Projelerin süresi: En fazla 2 y l Projelerin bütçesi: Proje ba na en fazla Euro Seçilen proje say s : 6

36 Kad na Kar iddete Son Kampanyas Kapsam nda Desteklenecek Projeler Kad nlarla Dayan ma Vakf Yeni Ad m Kad n E itim ve Dan manl k Merkezi iddete Kar Yeni Ad mlar Projesi Proje Süresi: 12 Ay Projenin Gerçekle tirilece i Yer: Köseköy- KOCAEL Proje Bilgisi: iddete Kar Yeni Ad mlar Projesinin ana amac, Türkiye Kad n Hareketinin y llard r talep etti i, kamunun kaynak, olanak ve mekanlar n kullanma yoluyla, iddete maruz kalan kad nlar için s nak, dan manl k ve i edinme ihtiyaçlar n n kad n bak aç s ve di er kad n örgütlerinin i birli i ile kar lanmas n sa layacak sürdürülebilir bir model ve i leyi olu turmak ve uygulamakt r. Bu çerçevede iddete u ram kad nlar için istasyon s na kurulacak ve dan manl k hizmeti verilecektir. Projeden yararlanacak kad n toplam ayda 30 ki i olmak üzere proje süresince 400 kad na ula lacak ve hizmet verilecektir. Filmmor Kad n Kooperatifi Kad nlara Yönelik iddete Son/ Kad nlara Yönelik iddetin Filmi Proje süresi: 11 Ay Projenin Gerçekle tirilece i Yer: stanbul Proje Bilgisi: Kad nlar n ya ad klar iddeti tan kl klar ile ele alan, kad nlar n iddetle ba a ç kma deneyimlerine yer veren, bu konuda çal an resmi ve sivil kurumlarla beraber iddete maruz kalan kad nlar n ba vurabilece i kurumlara da yer veren, kad na kar iddeti önlemeye yönelik yasal kazan mlara ve talep edilen yeni yasal düzenlemeleri ele alan ve mücadele stratejilerini payla maya ve artt rmaya odaklanan bir belgesel film yap lmas. Ararat Kad n Kültür ve Dayan ma Vakf Proje Ad : Proje Süresi: 6 ay Proje Yeri: A r Proje Bilgisi: Kad na Kar iddetin Önlenmesine yönelik e itim ve bilinçlendirme faaliyetleri ve kad n haklar e itimleri. Kad n Yurtta A -KAYA Proje Ad : Namus Suçlar n Önlemek Üzere Ara t rma Proje Süresi: 8 ay Proje Yeri: Adana, Ankara, Diyarbak r, stanbul Proje Bilgisi: Namus suçlar n n i lendikleri aileyi, sosyal yap y bu suçlara kar kullan lan stratejileri anlamak ve de erlendirmek üzere namus suçlar ma durlar, ma durlar n aileleri, namus suçlar i lendi inde ba vurulan tüm kamu kurulu lar n ve STK'lar kapsayan bir ara t rma projesidir. Tüm Kad nlar Derne i Proje Ad : iddetsiz Aile Ortam En Do al Hakk m z Proje Süresi: 12 ay Proje Yeri: Trabzon Proje Bilgisi: 300 kad na iddet ve iddetle ba etme yollar ile ilgili e itim vermek, e itim çal malar kapsam na toplumsal cinsiyet ve ki isel geli im modüllerini eklemek vas tas yla bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulmas. Ya am Evi E itim ve Psikolojik Destek Evi Proje süresi: 24 ay Proje Yeri: anl urfa

37 II. Kad n Fonu Proje Bilgisi: iddete maruz kalan veya risk alt ndaki kad nlara E itim ve Psikolojik Destek Evi vas tas yla ula lmas ve kad nlara dan manl k ve psikolojik destek verilmesi y l nda Kad n Fonu taraf ndan Farkl kad n örgütlerinin ve akademisyenlerin birlikteli i ile olu turulan Kad n Eme i Ve stihdam Giri im Grubu nun Türkiye'de Kad n stihdam Politikalar na Yönelik Ara t rma ve Savunuculuk projesi Kad n Fonu cra Kurulu karar ile desteklenmeye karar verilmi tir. Bu proje bütün kad n örgütlerinin ortak gündemi ve kat l m ile gerçekle tirilecektir. Bu Proje ile ilgili bilgiler; Kad n stihdam ve Eme i Giri im Grubu Türkiye'de Kad n stihdam Politikalar na Yönelik Ara t rma ve Savunuculuk Proje Süresi:5 ay Proje Yeri: stanbul Proje Bilgisi: Türkiye'de Kad n stihdam ile ilgili ara t rmalar n toplumsal cinsiyet e itli i perspektifinden taranmas, çal ma ya am ile ilgili mevzuat n ve Avrupa Birli i mevzuat ile kar la t rmal olarak ele al nmas, Türkiye'de kad n istihdam n artt rmaya yönelik uygulamalar n saptanmas ve de erlendirilmesi. Bütün bu ara t rma çal malar n n sonuçlar n n düzenlenecek bir konferans ile bütün payda larla payla lmas ve kad n istihdam politikas n n olu turulmas nda ve kad nlar n istihdama kat l m önündeki sorunlar n çözümlerin ili kin politika önerilerinin geli tirilmesi. Ayr ca yap lan bu çal malar n bas lmas ve yayg n da t m n n yap lmas. Kamusal ve sosyal hayatta konuya ili kin fark ndal n artt r laca faaliyetlerde bulunulmas. Lobi ve savunu faaliyetleri ile kad n istihdam politikalar n n olu turulmas n n sa lanmas ve geli melerin izlenmesi. Kad n Fonu Kapasite Geli tirme E itimi 4-5 Kas m 2006 tarihlerinde National Democratic nstitute i birli i ile Kad n Fonu taraf ndan kad n Fonu taraf ndan desteklenen Sivil Toplum Kurulu lar ndan iki temsilcinin kat ld kapasite geli tirme e itimi organize edilmi tir. E itim stanbul'da gerçekle tirilmi ve e itim kapsam nda 2 gün süre ile kat l mc lara Örgüt yönetimi, liderlik, ileti im, mesaj geli tirme, proje haz rlama ve bütçeleme ba l klar nda e itimler verilmi tir. Bu e itim çal mas n n Kad n Fonu için önemi; destekledi imiz projelerin sürdürülebilirliklerinin sa lanmas, bu projeleri yürüten STK'lar n n sürdürülebilirlikleri ile olan do rudan ili kilidir. Bu ba lamda Sivil Toplum Kurulu lar n n güçlendirilmesi Kad n Fonu'nun öncelikleri aras nda yer almaktad r. Bu çal ma ile Kad n Fonu taraf ndan desteklenen STK'lar aras nda ileti im a kurulmu olmas bu faaliyetin bir di er önemli ç kt s d r. Kad n Fonu Etkinlikleri; Kültür Sanat Etkinlikleri; Kad n Fonu&Ali Poyrazo lu Tiyatrosu: Kad n Fonu 2004 Proje Durusu kapsam nda gelen projeleri desteklemek üzere 20 Kas m 2005 tarihinde Ali Poyrazo lu tiyatrosu Kad n Fonu yarar na oyun sergiledi. Sanat Merkezi mekân sponsoru, Biletix bilet sat sponsoru, Calsberg ve Doluca kokteyl sponsoru olarak etkinli e destek verdiler. Kad n Fonu& Stüdyo Oyuncular : Kad n Fonu yarar na Nisan 2006'da Stüdyo Oyuncular taraf ndan iki tiyatro oyunu sergilendi. Tickettürk bilet sat sponsoru olarak etkinli e destek verdi.

38 Kad na Kar iddete Hay r Kampanyas Kapsam nda Gerçekle tirilen Kültür Sanat Etkinlikleri; 2006 proje ça r s ile beraber Kad n Fonu Kaynak yaratmak ve toplumsal fark ndal k artt rmak amac ile Kad na Kar iddete Hay r kampanyas na ba lam t r. Kad n Fonu'nun bu kampanya kapsam nda: Kad n Fonu & Gülben Ergen birli i; Kad n Fonu Kad na Kar iddeti Önleme Kampanyas kapsam nda Gülben Ergen ile i birli i gerçekle tirmi tir. Bu i birli i kapsam nda bas n tan t m yap lm ve kampanyan n daha geni duyurusunun yap lmas için Gülben Ergen sorumluluk alm t r. Kad n Fonu & Hitt Prodüksiyon birli i; 25 Kas m 2006 Broadway'den stanbul'a Müzikaller Bostanc Gösteri Merkezinde Kad na Kar iddete Hay r günü etkinlikleri kapsam nda Kad n Fonu Kad na Kar iddetin Önlenmesi Kampanyas n desteklemek üzere sahnelenmi tir. Tickettürk bilet sat spsonsorlu u vermi tir. Kad n Fonu & Pink Radyo birli i; Kas m ay süresince Türkiye'nin ilk kad n radyosu olarak kurulan Radyo Pink'te Kad na Kar iddete Hay r Kampanyas ve bu kampanya kapsam nda gerçekle tirilen faaliyetlerin ve desteklenen projelerin anlat ld radyo programlar gerçekle tirilmi tir. Programa Kad n Fonu çal ma grubu üyelerinin yan s ra destekledi imiz projelerin temsilcileri de kat lm t r. Kad n n Rengi Resim ve Heykel Serisi; Türkiye'nin önde gelen kat l m ve Be ikta Belediyesinin deste i ile 25 Ocak 8 Mart tarihleri aras nda Mustafa Kemal Kültür Merkezi nde Kad na Kar iddete Hay r Kampanyas n desteklemek üzere resim sergisi aç lm t r. Serginin davetiye, mekân, aç l ve yay n sponsorlu unu Be ikta Belediyesi yapm t r. Bütün bu etkinlikler yaz l ve görsel medyada yer almas ve daha yayg n bilinirlik ve fark ndal k sa lanmas için faaliyetlerde bulunulmu ve gazetelerden al nan reklâm sponsorlu u ile beraber haber ve röportaj yap lm ayr ca görsel medyada yer alan farkl çe itlikte programlara kat l nm t r. Kad na Kar iddete Hay r Kampanyas n n KADINA KAR I DDETE HAYIR D YORSANIZ S Z N DE YAPAB LECE N Z B EY VAR! Kad n Fonu & Turkcell, Avea i birli i; Bütün geliri Kad na Kar iddete Hay r kampanyas kapsam nda desteklenecek projelere aktar lmas için Turkcell ve Avea i birli i ile 3071 numaras al nm t r. Hem mesajlar m z vermek hem de kaynak yaratmak için bu i birli i gerçekle tirilmi ve kampanya kapsam nda yer alan bütün etkinliklerde yayg n duyurusu yap lm t r. Kampanya sembolü bilezikler; Kad na Kar iddete Hay r kampanyas sembolü olarak Kad n Fonu logosunun kullan ld bilezik tasar m ve üretimi yap ld. Bu bilezikler Kampanyam z için iki farkl önem ta maktad rlar. Birincisi bileziklerin yayg n da t m ve kullan m, hem alanlar hem de bunlar sat a ç karan sat noktalar /firmalar n verdi i mesaj, hem de bu bilezikler üzerinden elde edilen gelirle bu kampanya kapsam nda desteklemeye karar verdi imiz projelere kaynak yaratmak adet bilezik üretimi gerçekle tirildi ve a a daki sat noktalar na ç kar ld. Boyner, Beymen, Hogo Boss, Mudo City (Türkiye çap nda14 sat noktas nda), Mudo Consept, Kanyon Do a, Taksim Asmal mescit Bal kç s, R fat Sarg n Eczanesi, Ye ilköy Slender You Güzellik Salonu. Reklam Filmi: Görsel Medyada yay nlanmas üzerine Rafinerinin deste i ile de SMS numaralar m z n yer alad Kad na Kar iddete Hay r mesaj n n verildi i k sa film yap ld. Kad n Fonu Sponsorluk Bilgileri Nas l Sponsor Olunur: I. Kurumsal Sponsorluk: Genel Sponsorluk: Kad n Fonu ana sponsorlar ndan biri olmay ve böylelikle Kad n Fonu ile uzun süreli bir ili kiyi ve sürekli bir ileti im faaliyetini ifade etmektedir. KF Dan ma Kurulu taraf ndan seçilecek projelere destek vermeyi taahhüt eder. Alt Proje Ça r s Sponsorlu u: Kad n Fonu ile beraber proje ça r s süreci gerçekle tirmeyi ve bu ekilde Kad n Fonu ile uzun süreli bir ili kiyi ve sürekli bir ileti im.

39 II. Kad n Fonu faaliyetini ifade etmektedir. Kurumca destek verilen alanda ba ka sponsora yer verilmez. Sponsor kurum KF Dan ma Kurulu taraf ndan seçilecek projelere destek vermeyi taahhüt eder. Proje Sponsorlu u: Dan ma kurulunca finanse edilmesi uygun görülen projelerden birine destek verilmesini ifade etmektedir. Sponsor kurum desteklemek istedi i projeyi seçebilir. Destek Sponsorlu u: Kad n Fonu'na ürün i birli i, Kad n Fonu ürün sat lar na arac l k, KF ürünleri al m - kullan m veya direkt ba yapma yoluyla destek olunmas n ifade eder. II. Medya Sponsorlu u III. Bireysel Sponsorluk: Sponsora Faydalar; Genel Sponsorluk: -Proje ça r s ve tüm bas n toplant lar Kad n Fonu ana sponsor kurumlar olarak beraber yap l r, * Kad n Fonu ile ilgili yap lan tüm genel ileti imde sponsor kurum katk s ifade edilir, * 1 adet te ekkür ilan nda sponsor kurumun ad na yer verilir * KF web sitesinde sponsor kurumun logosu yer al r ve link verilir Alt Proje Ça r s Sponsorlu u: Proje ça r s ve tüm bas n toplant lar sponsor kurumla beraber yap l r, * Ortak röportajlar verilir, söz konusu alanla ilgili tüm ileti imde sponsor kurum katk s idafe edilir, * 1 adet te ekkür ilan nda sponsor kurumun ad na yer verilir; * KF web sitesinde sponsor kurumun logosu yer al r ve link verilir. Proje Sponsorlu u: * Kad n Fonu proje için ayr ca bir ileti im yapmaz ancak sponsor kurum projeyi kendi ileti iminde istedi i s kl kla kullanabilir. * 1 adet te ekkür ilan nda sponsor kurumun ad na yer verilir; * KF web sitesinde sponsor kurumun logosu yer al r ve link verilir. Destek Sponsorlu u: * Sponsor kuruma ileti im deste i verilir; * 1 adet te ekkür ilan nda sponsor kurumun ad na yer verilir; * KF web sitesinde sponsor Resim kurumun bulal mlogosu yer al r ve link verilir. Kad n Fonu Projesi ile ilgili röportaj, duyuru, bülten ve benzeri tan t mlarda sponsorun ismi vurgulan r, te ekkür edilir. - Kad n Fonu Projesi ile ilgili tüm bask l malzemelerde, afi ve tüm di er tan t m malzemelerinde kurumunuzun logosuna Proje Sponsoru olarak yer verilir. - Kad n Fonu Projesi ile ilgili tan t m filmlerinin sonunda kurumunuzun katk s vurgulan r, Proje Sponsoru olarak logonuz yay nlan r, te ekkür edilir. - Kad n Fonu Projesi süresince yap labilecek TV programlar nda kurumunuzun ismi arka fonda Proje Sponsoru olarak program süresince yer al r. - Kad n Fonu Projesi süresince yap labilecek özel tan t m etkinliklerinde kurumunuz ad na Proje sponsoru olarak yer verilir, te ekkür edilir. - Kad n Fonu Projesi süresince süresince Kad n Fonu taraf ndan üniversitelerde, irketlerde veya di er kurumlarda gerçekle tirilen tan t m sunumlar nda, Proje Sponsoru olarak kurumunuzun ismi vurgulan r, te ekkür edilir. - KAG DER internet sayfas nda Kad n Fonu'na ayr lan bölümde proje sponsoru olarak kurumunuz/markan z n logosu konulur ve istenildi i takdirde kurumunuzun logosundan internet sayfan za link verilir. - Kad n Fonu Projesi süresince kurumunuz kendi yay nlar nda, reklamlar nda, halkla ili kilerinde, y ll k faaliyet raporlar nda ve internet sayfas nda Kad n Fonu Proje Sponsorlu u ili kilerinden söz edilebilir. Kad n Fonu Ürün birlikleri: Kad n Fonu Logolu üretilen T-SH RT' ler Kad n Fonuna Kaynak yaratmas amac yla Hangar, Boyner ve Damat&Tween'de sat a ç kar ld. Boyner, Beymen, Do a ve Otac ile ürün i birli i yap ld ve bu kapsamda firmalar n belirledi i ürünlerin kar ndan yine firmalar taraf ndan belirlenen bir oran Kad n Fonu'na ba land.

40 LOB FAAL YETLER Kad n Erkek E itli i alan nda KAG DER'in Misyonu: Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinde Kad n-erkek E itli i konusu çok önemli bir yere sahiptir. Bu konudaki müktesebat uyumu yerine getirilmedi i takdirde Türkiye'nin tam üyeli i söz konusu olamayacakt r. Bu süreçte mevzuat çok iyi bilecek ve süreci etkin bir ekilde izleyecek insan kayna na büyük gereksinim vard r. zleme sürecinin 'ba ms z' nitelikte gruplar taraf ndan yap lmas ise STK'lar n rolünü daha da önemli k lmaktad r. KAG DER, bu süreçte önemli bir rol yapaca na inanmaktad r. Müzakere heyetinde kad n-erkek e itli i politikalar ile ilgili müktesebat uyum çal malar n n sadece Çal ma Bakanl ndaki bürokratlar n sorumlulu unda devam etmesi ve ilgili STK'lar n çal malar n içine yeterince çekilmemesi ise halihaz rda tepkilere yol açmaktad r. Bu gerekçe ile kad nlara özgün politikalar n kad n konusunda çal an uzmanlar taraf ndan izlenmesi ve yönlendirilmesinin olmazsa olmaz ko ul oldu u aç kt r. Kad n STK lar aras nda lider bir rolü olan KAG DER, AB müzakere sürecinde kad nerkek e itli i müktesebat uyumunu izleyen ve de i imi tetikleyen bir STK olarak aktif olmay hedeflemektedir. KAG DER bu süreçte oynayaca rolün ve etkisinin önemine inanmakta ve müzakere sürecinde Türkiye'ye uzmanl k alan nda bilgi nakletmek, tecrübe payla mak ve nihayetinde yol göstermek için Ocak 2006'dan bu yana AB taraf ndan desteklenen bir proje yürütmektedir. AB Yolunda Kad n isimli bu proje çerçevesinde kad n örgütleri ile resmi kurumlar n aras nda diyalog kurulmas ve sürdürülmesi ba lam nda çe itli etkinlikler yap lmakta ve di er kad n örgütleri ile beraber kad n erkek e itli ini sa lama konular ndaki çal malar düzenli olarak izlenmektedir. Ankara Ziyaretlerimiz KAG DER, müzakere sürecinde Türkiye'ye uzmanl k alan nda bilgi nakletmek ve tecrübe payla mak için kamu yetkilileri ile görü meler yapmaktad r. Dan ma toplant lar na kat larak veya kad n örgütlerinin ortak taleplerini kamu yetkililerine do rudan ileterek AB'ye uyum süreci içerisinde cinsiyet e itlik politikalar n geli tirilmesine katk da bulunmaya çal maktad r. KAG DER üyeleri, 08 Mart ta An tkabir de Atatürk ün huzurunda...

41 III. Lobi Faaliyetleri Mart 2006 Ankara Ziyareti KAG DER Yönetim Kurulu Ba kan Meltem Kurtsan ba kanl nda Yönetim Kurulu Üyeleri Kad n-erkek E itli i'nde 'B L NÇ DEVR M ' talebinde bulunmak için Ba bakan Recep Tayip Erdo an, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Murat Ba esgio lu, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Co kun ve Kad ndan Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu ile temasta bulundular. KAG DER, hükümetin Türk Kad n n n toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve her alanda etkin ortaklar olarak görülmesi ile ilgili ba ta 'Kad n-erkek E itli ini Ana Politikalara Yerle tirme' (Gender Mainstreaming) olmak üzere Çal ma Hayat ve Sosyal Güvenlik, Siyasi Kat l m ve Kültür konular nda da gerekli çal malar n yap lmas için öneri sundular. Organizasyonel çözüm önerisi olarak, Kad n Sivil Toplum Örgütlerinin tüm uluslararas süreçlerde ve özellikle AB Müzakerelerinde aktif olarak kat l m n garanti edilmesi yönünde Kad n Sivil Toplum kurulu lar ndan AB Kad n Sekreterli i olu turulmas gerekti ini savunan KAG DER, cinsiyet e itli i konusunda en yetkili kurumun AB Kad n Sekreterli i olmas gerekti ini görü melerinde dile getirdi. KAG DER 6 Mart 2006 Pazartesi ak am Ankara'da verdi i resepsiyonda AB ülkeleri büyükelçilerini, AB Komisyonu Ba kan Yard mc s Vladimir Spidla'y a rlad. Koç Holding'in destekledi i resepsiyona Almanya, ngiltere, rlanda, sveç, Portekiz, Polonya, Estonya, K br s büyükelçilerinin yan s ra AB Büyükelçisi Hansjörg Kretschmer de kat ld. KAG DER bu resepsiyonda büyükelçilere AB müzakere sürecinde aktif kat l m konusundaki projesini tan tt.

42 8 Eylül 2006, Ankara: Çocuk ve kad nlara kar yönelik iddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için al nacak tedbirler Toplant s T.C. Ba bakanl k Kad n Statüsü Genel Müdürlü ü'nün Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu nun ba kanl nda 8 Eylül 2006 tarihinde Ankara'da düzenledi i Çocuk ve kad nlara kar yönelik iddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için al nacak tedbirler" konulu toplant s na kat ld k. 26 Eylül 2006, Ankara: Sosyal çerme Belgesi (JIM) tart ma toplant s Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'n n 26 Eylül 2006 günü bakanl kta düzenledi i Sosyal çerme Belgesi (JIM) tart ma toplant s na kat ld k. Toplant da metnin tamam na ve ilgili kamu kurulu lar n n JIM kapsam nda önümüzdeki dönem planlar na kad n erkek e itli i stratejisinin somut olarak yerle tirilmesine dair görü ve önerilerimizi sözlü olarak ilettik, toplant sonras nda ise belgeye son halinin verilmesine yönelik yaz l olarak da katk lar m z sunduk. Uluslararas Etkinliklerimiz: Türkiye'nin Avrupa Birli i'nden 1999 y l aday ülke statüsünü almas ile beraber Türkiye'deki kad n örgütlerinin e itlik sa lama alan ndaki çal malar daha fazla görünür olmaya ba lam t r. AB sürecinin Türkiye'nin cinsiyet politikalar n n geli iminde ivmelendirici etkisi olmu tur. Benzer bir etkiyi üye ülkelerin AB'ye uyum sürecinde de ya and n görmekteyiz. KAG DER, bu ülkelerin ya ad klar deneyimlerden faydalanmak için çe itli çal ma ziyaretleri ve toplant lar düzenlemektedir.

43 III. Lobi Faaliyetleri Brüksel Ziyareti, ubat ubat tarihlerinde KAG DER Yönetim Kurulu Ba kan Meltem Kurtsan, AB Komitesi Ba kan Gülseren Onanç, AB Komitesi üyesi Servisimin Cömert ve KAG DER Genel Sekreteri Serra Titiz taraf ndan Brüksel ziyareti yap larak Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamento üyeleri ziyaret edilerek AB Yolunda Kad n Projesi tan t ld ve May s'ta gerçekle ecek. Kongreye konu mac olarak bizzat davet edildi. Ziyaret kapsam nda TÜS AD Brüksel ofisi de ziyaret edilerek, TÜS AD temsilcisi Bahad r Kalea as ve di er çal anlarla beraber ö le yeme i yenildi. TÜS AD' n KAG DER'in Brüksel ubesi olarak de erlendirebilece i sözü al nd. Ziyaret kapsam nda KAG DER'in yeni üyesi oldu u AFAEMME (Akdeniz kad nlar Derne i)'nin Parlamento'da yap lan Labour Market and Entrepreneurship Overcoming Gender Stereotypes konulu proje kapan toplant s na ve Genel Kurul Toplant s na kat l nd. AB Yolunda Kad n Konferans May s 2006 tarihlerinde Bahçe ehir Üniversitesi'de uluslararas bir konferans düzenlenmi tir. Konferans kat l mc lar Türkiye'nin Avrupa Birli i yolunda kad n erkek e itli i konusunda nerede oldu unu ve bu konuda neler yap lmas gerekti ini saptamaya çal t lar. Konferans ayn zamanda di er Avrupa Birli i deneyimlerinden faydalanmak ve bir yol haritas n n ilk ad mlar n atmak için de bir f rsat haz rlad. Avrupa Birli i Yolunda Kad n konferans konuyla ilgili de i ik taraflar, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Türk yetkililer ve Türkiye ve Avrupa'dan kad n sivil toplum kurulu lar n biraraya getirdi. Konferansta ula lan sonuçlardan yola ç karak a a da yer alan bildirge haz rland. Haz rlanan bildirge konferans kat l mc lar na ve ilgili ki i, kurum ve kurulu larla payla ld.

44 AB Yolunda Kad n lk Ad mlar Konferans Sonuç Bildirgesi 1. Kad nlar aleyhine ya an lan e itsizliklerin temelinde ayr mc uygulamalar bulunmaktad r. Sonuçlarda e itlik sa lan ncaya kadar f rsat e itli i politikalar yeterli de ildir, özel önlem politikalar n n uygulanmas gereklidir. Bu politikalar n siyasi temsildeki arac kotad r. Siyasi partiler kanunu ve parti tüzüklerinde kotan n yer almas kad n n siyasi temsilinin artt r lmas için gereklidir. 2. E itlik politikalar na kaynak te kil eden uluslararas antla malar (CEDAW, Avrupa Sosyal art, ILO Sözle meleri) çerçevesinde Türkiye'nin vermi oldu u taahhütler yerine getirilmelidir. 3. Meclis'te acilen bir Kad n Erkek E itli i Daimi Komisyonu kurulmal d r. Kad n erkek e itli ini ana plan ve programlara yerle tirme (gender mainstreaming) yakla m bütün kurum ve kurulu larda hayata geçirilmelidir. 4. AB ile müzakere sürecinde STK'larla her alanda etkin i birli i yap lmal ve müzakere pozisyonlar n n olu umunda STK'lar n katk s al nmal d r. Müzakere pozisyon belgelerinin öncelikle STK'larla de erlendirilmesi gereklidir. 5. Kamu-STK-AB kurumlar i birli i e itlik politikalar n n üretilmesi ve etkin bir ekilde uygulanmas için gereklidir. Bu anlamda Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl ve Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ünün kad n örgütleriyle i birli i içinde çal mas önemlidir. 6. Avrupa stihdam Stratejisine Türkiye'nin dahil olabilmesi için Ulusal stihdam Stratejisinin ve eylem plan n n haz rlanmas gereklidir. Ulusal stihdam Stratejisi'nin içine kapsaml bir kad n politikas n n dahil edilmesi toplumsal cinsiyet e itli inin sa lanmas için son derece önemlidir. Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü ve Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl somut ve zaman s n rl hedeflerden olu an Kad n stihdam Ulusal Eylem Plan n bir an önce haz rlamal d r. 7. Ulusal Program'da istihdama giri te kad nlar n önündeki engellerin kald r lmas için verilen taahhütlerin tümü yerine getirilmelidir. kanununda do rudan ve dolayl ayr c l k ve cinsel tacizin tan m yap lmal, i kanunun kapsam geni letilmeli, i e alma sürecini kapsamal ve ayr mc l k yap ld durumlarda verilen cezalar n cayd r c olmas sa lanmal d r. Aile ya am n n ve i ya am n n uyumla t r lmas için gerekli yasal düzenlemeler yap lmal d r. 8. K z çocuklar n n e itime kat lmas yönündeki mevzuat h zl bir ekilde uygulanmal d r. E itime devam n sa lanmas için izleme mekanizmalar kurulmal d r. 9. Medeni kanun ve Ceza kanununda yap lan de i iklikler olumludur. Ayr mc l k içeren di er maddeler de ivedilikle düzeltilmelidir. 10. Kad na kar her tür iddetin takibi ve önlenmesi konusunda kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimlere e itim verilmesine ba lanmal d r. 11. Medyada kad nlar n gerçek sorunlar ve bilgilenme ihtiyaçlar na önem verilmeli ve bu konuda medya, kad n örgütleriyle i birli i yapmal d r.

45 III. Lobi Faaliyetleri Avrupa Komisyonu Üyesi Vladimit Spidla'dan KAG DER'e Tebrik Brüksel, Say n Kurtsan, Say n Onanç, Avrupa Yolunda Kad n projesinin bir parças olan konferans n z n sonuçlar n sundu unuz 17 Temmuz 2006 tarihli mektubunuz için te ekkür etmek istiyorum. Konferans n sonuç bildirgesinden iyi izlenimler edindim. Kat l m pazarl klar sürecinde ele al nan konular n merkezine toplumsal cinsiyet e itli inin yerle tirmesinde KAG DER'le tamamen ayn fikri payla yorum; Komisyon da tüm aday ülkelerin bu yöndeki çabalar na özel önem veriyor. Türkiye'ye en son yapt m ziyarette sizinle görü me ve sivil toplum kurulu lar n n Türkiye'de kad n haklar n ilerletmek ve toplumsal cinsiyet e itli i uygulamas n desteklemekte çok önemli bir rol oynad klar n n alt n çizme f rsat buldu um için çok memnunum. Bu yüzden Türk kad n kurulu lar n bu çok de erli çal malar na devam etmeleri yönünde te vik etmek istiyor ve her türlü etkinliklerinde kendilerine ba ar lar diliyorum. Sayg lar mla, Vladimir Spidla Avrupa Komisyonu Üyesi

46 spanya Çal ma Ziyareti: AB yolunda Kad n projesi orta olan ülkelerdeki ya anm deneyimlerden ders ç kartmak ve o ülkelerdeki kad n kurulu lar ile birlikte hareket etmek projemizin hedeflerindendir. Bu hedef do rultusunda spanya'daki kad n erkek e itli i konular ndaki geli meleri ö renmek üzere 28 Kas m 2006 tarihinde Madrid'de bir yuvarlak masa toplant s organize edilmi tir. Toplant, AB üyeli inin spanya'daki cinsiyet e itli i politikalar n nas l etkiledi ini ve bu süreçte kamu- AB kurumlar ve STK'lar aras nda nas l bir strateji çerçevesinde nas l i birli i yap ld n ö renmek ve Türkiye'ye deneyim ve bilgi aktar m nda bulunmak üzere ekillendirilmi tir. Toplant ya Çal ma ve Sosyal Konular Bakanl, Cinsiyet E itli i Politikalar Genel Sekreteri Soledad Murillo, Kad n Enstitüsü Genel Müdürü Rosa Peris, El Pais Gazetesi yazar Charo Nogueira ve önde gelen kad n örgütlerinin temsilcileri kat ld lar. Türkiye delegasyonun içerisinde Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu, Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü Müdürü Esengül Civelek, Avrupa Kad n Lobisi Türkiye Ulusal Koordinasyonunu temsilen Aysun Say n ve KAG DER temsilcileri yer alm t r. Toplant organizasyonu Madrid'deki Türkiye Büyükelçili i ve Avrupa Kad n Lobisi spanya Ulusal Koordinasyon Kurulu u CELEM'in katk lar ile yap lm t r. spanya'da yap lan yuvarlak masa toplant s na ili kin rapor Türkçe ve ngilizce olarak haz rlanm ; toplant kat l mc lar na, proje çal ma grubuna ve KAG DER üyelerine gönderilmi tir.

47 III. Lobi Faaliyetleri Romanya Çal ma Ziyareti: Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne entegrasyonuna haz rl k sürecinin bir parças olarak Romanya'n n cinsiyet e itlik politikalar ndaki geli meleri ö renmek üzere 5 ubat 2007 tarihinde Bükre 'te ADAF ve Romanya Ticaret ve Sanayi Odas ortakl ve Türkiye Büyükelçili i'nin katk lar ile bir yuvarlak masa toplant s organize edilmi tir. Bu toplant, Küçük Projeler Program kapsam nda Avrupa Birli i'nin mali katk lar ile KAG DER taraf ndan yürütülen AB Yolunda Kad n projesinin bir parças olarak düzenlenmi tir. Bu toplant da, Romanya ve Türkiye'den ilgili kamu kurumlar, kad n örgütleri ve e itlik konusundaki uzmanlar biraraya gelerek deneyimlerlerini payla t lar. Toplant ya E it F rstalar Ulusal Ajans Ba kan Maria Mota ve önde gelen kad n örgütlerinin temsilcileri kat ld lar. Türkiye delegasyonun içerisinde zmir milletvekili Nükhet Hotar Göksel, Milliyet Gazetesi Yay n Yönetmeni Esra Yalazan ve KAG DER temsilcileri yer alm t r. Romanya'da toplumsal cinsiyet e itsizli i ile mücadeleye yönelik yenilikçi ve etkili yasal önlemler ve uygulamalar, AB cinsiyet politikas n n Romanya'n n kad nlar güçlendirme ve kad n haklar n koruma mücadelesi üzerindeki etkisi; cinsiyet e itli inin sa lanmas nda kamu-ab kurumlar ve STK'lar aras ndaki i birli inin olu turulmas / güçlendirilmesine yönelik stratejiler Romanyal payda lardan dinlendi. Ziyaretin KAG DER aç s ndan önemi üçlü diyalogun Türkiye'de de süreklili ini ve etkinli ini sa lamak ve Türkiye'nin AB müzakereleri sürecinde etkin olacak biçimde kurulmas na destek olmakt r. Bu toplant özellikle Türk kat l mc lara toplumsal cinsiyet e itsizli i ile mücadeleye yönelik Romanya'da gösterilen çabalar, AB politikalar n n bu süreçteki etkisini daha iyi tan ma ve anlama f rsat sa lad.

48 Heyetlerle Bulu malar Yabanc Gazetecilerle Ak am Yeme i, 6 Nisan 2006 TÜS AD Yurtd leti im Komisyonunun misafiri olarak AB ile müzakerelerin Türkiye'deki de i im sürecine etkisi konusunu ara t rmak üzere stanbul'a gelen Financial Times Deutschland, Agence France Press, Die Zeit, European Voice ve l Sole 24 Ore adl medya kurulu lar n n Brüksel temsilcileri ile 6 Nisan ak am bir yemek bulu mas düzenlendi. KAG DER'i tan tan bir sunum yap lan toplant da Kad n Fonu filmi gösterildi. Türkiye ve Avrupa Birli i ülkelerinde kad n konusunda bilgi al veri inde bulunuldu. Alman Parlamenterlerle Bulu ma, 4 May s 2006 Almanya'da kad n alan nda çal ma yürüten yedi Federal Parlamento Milletvekili Derne imizi ziyaret etti. Toplant da KAG DER'in çal malar hakk nda bir sunum yap ld ve AB müzakere sürecine dair sohbet edildi. Alman Milletvekilleri ile Bulu ma, 13 Eylül 2006 Türkiye'de kad n n rolü, namus cinayetleri, aile ve toplum konular nda görü al veri inde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen CDU/CSU Meclis Grubundan dokuz kad n milletvekili, 13 Eylül 2006 tarihinde Alman Ba konsoloslu u'nun daveti ile düzenlenen ak am yeme inde sivil toplum kurulu lar temsilcileri ile bulu tular. Bu toplant ile Ba konsolos Matthias von Kummer, Ba konsolos Daimi Vekili Michael Meyer, Alman parlamenter, Alman kad n örgütlerinden temsilciler, Konrad Adenauer Vakf Türkiye sorumlular, KAG DER ve GY AD temsilcileri bir araya geldiler.

49 III. Lobi Faaliyetleri STK, Kamu, AB Kurumlar yla birli i KAG DER kamu-sivil toplum ve AB kurumlar aras ndaki i birli ine çok büyük önem vermekte ve bu üçlü diyalo un Türkiye'de de süreklili ini ve etkinli ini sa lamaya çal maktad r. Bu ba lamda KAG DER çe itli etkinlikler çerçevesinde kamu-sivil toplum ve AB kurumlar ndan temsilcileri biraraya getirerek deneyim aktar m, i birli i ve diyalogun geli mesine hizmet etmektedir. AB Müzakere Pozisyonu Belgelerine KAG DER Katk s letme ve Sanayi Politikas ve Ekonomik ve Parasal Politika fas llar na ili kin müzakere pozisyonu belgelerinin haz rlanmas sürecinde ABGS, çe itli kurulu lar n belge üzerinde görü belirtmesini talep etmi ti ve KAG DER olarak biz de kad n istihdam ve giri imcili i ile ilgili maddelerinden dolay AB Yolunda Kad n; lk ad mlar Konferans n n sonuç bildirgesini Genel Sekreterli e gönderdik Avrupa Kad n Lobisi Koordinasyon Grubuna Üyelik: Kas m 2005 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen AKL Türkiye Koordinasyonu Genel Kurulu toplant s nda yap lan seçimlerde KAG DER Koordinasyon Grubuna seçilmi tir Biz Yolumuzda lerliyoruz Bildirgesi: Baz ba l klarda AB'nin Türkiye ile müzakereleri dondurma karar üzerine Türkiye'nin demokratikle me yolunda AB üyeli inin kaç n lmaz bir ad m oldu unu ilgililere hat rlatmas gere i ortaya ç kt karar na var lm ve bu ba lamda bir deklarasyon haz rlanm t r. Bu bildirge KAG DER imzas ve AB Yolunda Kad n proje logosu ile 24 Aral k 2006 Pazar günü Milliyet K ekinde yay nlanm t r. AB- Türkiye ili kilerindeki son duruma tepki olarak yay nlanan bildirgenin çe itli platformlar ve networkler sayesinde Avrupa'daki sivil toplum kurulu lar na, AB kurum ve kurulu lar na bildirge iletilmi tir.

50 Sponsor & Destekçilerimiz Sponsor & Destekçilerimiz Geçti imiz 2 y l içerisinde KAG DER'e ba lar ve destekleri ile katk sa layan üyelerimize ve projelerimize destek olan kurulu lara te ekkür ediyoruz. KAG DER'e Destek Verenler Denge Denetim Yeminli Favori Reklam Hizmetleri Mali Mü avirlik Garanti Bankas Güvensan Temizlik Hizmetleri PTS Worldwide Express Reyal Turizm Ring Reklamc l k A.. Stage leti im Dan manl KAG DER Ortaköy Ofise Ayn Ba Yapanlar Özgül Öztürk-A Mimarl k Fatma Güven-Affani Madilet Grabbe-Alp Roza Hatem-Bentem Sigorta & Reasürans Elmas Toker-Dekofil Gülseren Onanç-Eczac ba Münteha Adal -Güvensan Temizlik Hizmetleri Emine Kütük-Kütük Grup Melek Y ld z-meta Mühendislik Birten Gökyay-Nurus Lale Büyük ahin Özkan-Roche Bobois Paris Hatice Seher Ayd nlar-ac badem Sa l k Hizmetleri KAG DER Ortaköy Ofise Nakdi Ba Yapanlar Alt n Mimir Aydan Bakt r Ay e Köro lu Ay egül Bayar Ay en Zamanpur Betül Demir Berrin Kuleli Bilge Ba Elif Gedikba Meriç Güzin lker Lale Emine Ünald Meltem Gürler Meltem Kurtsan Meral Varuy Nuran Evrensel Özlem Duyar P nar Kapral Görsev Selma Akdo an Servisimin Cömerd Birced Tijen Mergen Tu ba Yaz c Yasemin Yard mc Zuhal Mansfield KAG DER Giri imci Geli tirme Program na Destek Verenler KobiGaranti Citibank Kad n Fonu'na Destek Verenler Aç k Toplum Enstitüsü Ali Poyrazo lu Tiyatrosu Avantis Pharma Beko Beymen Borusan Boyner Chrest Foundation Cumartesi leti im Do a Bitkisel Ürünler Fabeks (Silk&Cashmere) Garanti Bankas Global Tan t m Gülor Hedef Alliance Kangurum Kurtsan Holding (Otac ) KVK M&G Dermatoloji Mia National Democratic Institution Prestij Sigorta Profil Rafineri Sanal Merkez Sanofi Aventis Savana Sentras Studio Oyuncular Suteks Tekstil ahika Tekand Tunamed Kad n Fonu "Kad na Kar iddeti Önleme" Projesine Destek Verenler Asmal mescit Bal kç s BEBE Ma azas Be ikta Belediyesi Beymen Boyner Cumartesi leti im Dataport Do a Bitkisel Ürünler Eczac ba Hitt Produksiyon Hugo Boss MUDO Pro leti im Rafineri Rifat Sarg n Eczanesi Saran Group Selender You Güzellik Salonu T-Box Ticketturk KAG MER Projesi'ne Destek Verenler Avrupa Komisyonu Türkiye Kurumu Türkiye Delegasyonu C&S Stratejik leti im Hürriyet K Mind Yönetim ve Geli im Oriflame Dan manl The Marmara Hotels Yap Kredi Bankas Yenibiris.com Su Damlas Projesine Destek Verenler Avrupa Komisyonu Türkiye Kurumu Türkiye Delegasyonu Adana Sanayi Odas Adana Ticaret Odas Ankara Sanayi Odas Ankara Ticaret Odas Bursa Ticaret ve Sanayi Odas Denizli Ticaret Odas Denizli Sanayi Odas Ege Bölgesi Sanayi Odas Gaziantep Ticaret Odas Gaziantep Sanayi Odas Kayseri Ticaret Odas Kayseri Sanayi Odas Ak Emeklilik stanbul Bilgi Üniversitesi Eti Bisküvileri Gazete Ankara Gate Elektronik Human Resources - nsan Kaynaklar ve Yönetimi Dergisi dea Halkla li kiler nci Holding Makro De i im F LMA-CASS Nurus Milliyet Kariyerim Serenmis Profil International Yenibiris.com

51 Milliyet Gazetesi lan

52 KAG DER Çal anlar KAG DER Çal anlar Bade Küçüko lu; Genel Sekreter Yerel Yönetim Demokrasi Akademisi; zmit Büyük ehir Belediyesi; Tunus ve Pakistan'da sivil toplum kurulu lar ile kad n ve ekonomik kat l m alan nda çal malar yürütmü olan Bade Küçüko lu; Bo aziçi Üniversitesi- Ekonomi lisans ve Brandeis Üniversitesi-Uluslararas Sürdürülebilir Kalk nma yüksek lisans mezunudur y l nda KAG DER Genel Sekreter Yard mc l yapm olan Küçüko lu; 2006 Mart tarihinden itibaren KAG DER Genel Sekreteri görevini yürütmektedir. Aysun Say n, Kad n Fonu Direktörü Kad n Adaylar Destekleme ve E itime Derne i, Süleyman Demirel Üniversitesi Kad n Sorunlar n Ara t rma ve Uygulama Merkezi, Sabanc Üniversitesi stanbul Politikalar Merkezi'nde sivil toplum kurulu lar ile kad n n siyasi, ekonomik ve toplumsal konumunun yükseltilmesi çal malar yürütmü olan Aysun Say n Ankara Üniversitesi Antropoloji ve Kad n Çal malar Anabilim dallar nda e itim alm t r. Say n 2007 y l nda Amerika Birle ik Devletleri D i leri Bakanl taraf ndan desteklenen Uluslararas Ziyaretçi Program n n kat l mc s olmu ve Yurtta Kat l m alan nda çal malarda bulunmu tur. Kad n Adaylar Destekleme ve E itme Derne i Yönetim Kurulu üyeli i, Avrupa Birli i E itlik Grubu, Sosyal Kalk nma ve Toplumsal Cinsiyet Ara t rmalar Merkezi ve Kad n Eme i ve stihdam Giri im Grubu kurucu üyesi olan Say n, Avrupa Birli ini zleme Program : Kad n ve Erkekler Için E it F rsatlar Kitab n n yazarlar ndand r. Say n 2006 May s tarihinden itibaren KAG DER-Kad n Fonu Direktörü görevini yürütmektedir. Bade Küçüko lu Aysun Say n

53 Y lmaz Kurtulmu ; dari ler Sorumlusu Bo aziçi Üniversitesi, 1993 Elektronik ve daresi Programlar mezunudur y llar aras Bo aziçi Üniversitesi Mezunlar Derne i'nde Bilgi lem Birimi yöneticisi, Üye li kileri Grubu Yöneticisi ve Kalite Geli tirme Yöneticisi olarak çal t. Bo aziçi Üniversitesi (1896) Spor Kulübü Derne i Yönetim Kurulu üyesi, evli ve bir k z çocu u sahibidir Eylül ay ndan beri KAG DER dari ler Sorumlusu olarak görevini yürütmektedir. Sevinç Sevda K l çalp; Proje Koordinatörü Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler mezunudur. Türkiye Üçüncü Sektör Vakf (TÜSEV), Associazione Re Idomeneo ve Associazione Universitaria Koine kurulu lar nda çal m t r Eylül tarihinden itibaren KAG DER'de AB Yolunda Kad n Projesi Koordinatörü olarak görev yapmaktad r. Meltem Gülsever; dari Asistan Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Fakültesi Halkla li kiler mezunudur y llar aras nda Arçelik'de mü teri dan man olarak çal m t r Eylül tarihinden itibaren KAG DER'de dari Asistan görevini yürütmektedir. Y lmaz Kurtulmu Sevinç Sevda K l çalp Meltem Gülsever

54 KAG DER Mali Tablolar 2005 & 2006 Bilanço, gerçekle en gelir/gider tablosu KAG DER B LANÇO 31.Ara Ara.06 I- DÖNEN VARLIKLAR 34, , A-Haz r De erler 27,424 91, Kasa 2,859 1, Al nan Çekler 3- Bankalar 24,565 88, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Di er Haz r De erler 2, B-Menkul K ymetler 6, Hisse Senetleri 2- Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonolar 6,741 C-Ticari Alacaklar Al c lar 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senetleri Reeskontu [-] 4- Kazan lmam Fin.Kir.Faiz Gelirleri [-] 5- Verilen Depozito ve Teminatlar D-Di er Alacaklar E-Stoklar 16, lk Madde ve Malzeme 2- Yar Mamuller 3- Mamuller 4- Ticari Mallar 5- Di er Stoklar 6- Stok De er Dü üklü ü Kar l [-] 7- Verilen Sipari Avanslar 16, F-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklar Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkuklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 34, , KAG DER B LANÇO 31.Ara Ara.06 II-DURAN VARLIKLAR 7, A-Ticari Alacaklar 3, Al c lar 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senetleri Reeskontu [-] 4- Kazan lmam Fin.Kir.Faiz Gelirleri [-] 5- Verilen Depozito ve Teminatlar 3, üpheli Alacaklar Kar l [-] B-Di er Alacaklar C-Mali Duran Varl klar D-Maddi Duran Varl klar 12,553 5, Maddi Duran Varl klar 30, Arazi Ve Arsalar 2- Yeralt ve Yerüstü Düzenleri 3- Binalar 4- Tesis, Makina ve Cihazlar 5- Ta tlar 6- Demirba lar 30,166 25, Di er Maddi Duran Varl klar 0 8- Birikmi Amortismanlar [-] -17,613 20, Yap lmakta Olan Yat r mlar Verilen Sipari Avanslar 0 E-Maddi Olmayan Duran Varl klar 3,682 2, Maddi Olmayan Duran Varl klar(brüt) 7, Haklar 7, erefiye 3- Kurulu ve Örgütlenme Giderleri 4- Ara t rma ve Geli tirme Giderleri 5- Özel Maliyetler 6- Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar 7- Birikmi Amortismanlar [-] -3,495 4, Verilen Sipari Avanslar F-Gelecek Y llara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklar Gelecek Y llara Ait Giderler Gelir Tahakkuklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 20,303 7, AKT F(VARLIKLAR)TOPLAMI 54, ,800.72

55 2005 & 2006 Bilanço, gerçekle en gelir/gider tablosu NAZIM HESAPLAR 31.Ara Ara.06 I- KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR 26, A-Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 14,064 15, Sat c lar 13,607 15, Borç Senetleri 3- Borç Senetleri Reeskontu [-] 4- Al nan Depozito ve Teminatlar 5- Di er Ticari Borçlar C-Di er Borçlar 4,259 2, Ortaklara Borçlar 2- tiraklere Borçlar 3- Ba l Ortakl klara Borçlar 4- Personele Borçlar 4,259 2, Di er Çe itli Borçlar 6- Di er Borç Senetleri Reeskontu [-] D-Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler 13,104 7, Ödenecek Vergi ve Fonlar 4,928 5, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 8,176 2, NAZIM HESAPLAR 31.Ara Ara.06 II-UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR 90, A-Ödenmi Sermaye B-Özel Alacaklar Hesab B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri D-Geçmi Y llar Karlar 2004 YILI 75,672 E-Geçmi Y llar Zararlar [-] 52, F-Dönem Net Kar / Zarar (-) -52,147 66, ÖZKAYNAKLAR TOPLAM 23,525 90, PAS F(KAYNAKLAR) TOPLAMI 54, , KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 31,427 26,377.90

56 KAG DER Mali Tablolar 2005 & 2006 Bilanço, gerçekle en gelir/gider tablosu KAG DER GEL R-G DER 31.Ara Ara.06 A- BRÜT SATI LAR ,57 1-Yurtiçi Sat lar ,57 2-Yurtd Sat lar 3-Di er Gelirler 4-Ba ve Yard mlar B- SATI ND R MLER [-] 1.866,00 1-Sat tan adeler 1.866,00 2-Sat skontolar 3-Di er ndirimler C- NET SATI LAR ,57 D- SATI LARIN MAL YET [-] ,61 1-Sat lan Mamuller Maliyeti 2-Sat lan Ticari Mallar Maliyeti 3-Sat lan Hizmet Maliyeti ,61 4-Di er Sat lar n Maliyeti BRÜT SATI KARI ,96 BRÜT SATI ZARARI E- FAAL YET G DERLER [-] 1-Ara t rma Ve Geli tirme Giderleri 2-Pazarlama,Sat ve Da t m Giderleri 3-Genel Yönetim Giderleri 4-Amaca Yönelik Giderler FAAL YET KARI ,96 FAAL YET ZARARI F- D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R VE KARLAR ,07 1- tiraklerden Temettü Gelirleri 2-Ba l Ortakl klardan Temettü gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4-Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Kar l klar 6-Menkul K ymetler Sat Karlar 57,29 KAG DER GEL R-G DER 31.Ara Ara.06 7-Kambiyo Ve Borsa De er Art Karlar ,78 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karlar 10-Di er Ola an Gelir Ve Karlar 219 G-D ER FAAL YETLERDEN OLA AN G DER VE ZARAR [-] ,60 1-Komisyon Giderleri 2-Kar l k Giderleri 3-Menkul K ymat Sat Zararlar 4-Kambiyo Ve Borsa De er Azal Zararlar ,60 5-Reeskont Faiz Giderleri 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararlar 7-Di er Ola an Gider Ve Zararlar H- F NANSMAN G DERLER [-] 1-K sa Vadeli Borçlanma Giderleri 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri OLA AN KAR ,43 OLA AN ZARAR I- OLA ANDI I GEL R VE KARLAR 0,02 1-Önceki Dönem Gelir Ve Karlar 2-Di er Ola and Gelir Ve Karlar 0,02 J- OLA ANDI I G DER VE ZARARLAR [-] 1.845,28 1-Çal mayan K s m Gider Ve Zararlar 2-Önceki Dönem Gider Ve Zararlar 3-Di er Ola and Gider Ve Zararlar 1.845,28 DÖNEM BRÜT KARI ,17 DÖNEM BRÜT ZARARI K-DÖNEM KARI VERG VE D ER YASAL YÜK.KAR IL[-] DÖNEM NET KARI ,17 DÖNEM NET ZARARI

57

58 Bas nda KAG DER Kobi Giri im Star Box Kobi Giri im Milliyet Gzt Dünya Gzt Bugün Gzt Dünya Gzt Milliyet Gzt Milliyet Gzt

59 Bugün Gzt Star Box Hello Dergisi Radikal Gzt Tercüman Dünya Gzt Ak am Gzt. PENCERE Takvim Gzt

60 Tüzük Tüzük 1. BÖLÜM Kurulu Hükümleri MADDE 1) DERNEK B LG LER : a) Aç k Ad : TÜRK YE KADIN G R MC LER DERNE b) Derne in K sa Ad : KAG DER dir. c) Merkezi: STANBUL d) ubesi: Yoktur. MADDE 2- DERNE N AMACI Derne in amaçlar unlard r: a) Demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, giri im, inanç ve dü ünce özgürlüklerine sayg l, Türkiye Cumhuriyeti'nin ça da uygarl k hedef ve ilkelerine sad k bir toplumsal yap y desteklemek, demokrasi, sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay do rultusunda kad nlar n i dünyas ndaki statülerini sa lamla t rmak ve ülke ekonomisine katk lar n art rmak amac yla kad n giri imcilere yürütmekte olduklar faaliyetlerde destek olmak, b) Giri imci kad nlar n kendi aralar ndaki i birli i ve dayan man n geli tirilmesi amac na yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak giri imci kad nlara destek olmak, c) Giri imci kad nlar n bu faaliyetleri ile ilgili olarak kar la t klar tüm güçlüklerin a lmas amac yla gerekli deste i sa lamak d) Giri imci olabilecek kad nlara bilgi, tecrübe, e itim, vb. deste i sa layarak, giri imci kad n say s n art rmak; ve e) Kad n n ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik olarak maddi ve manevi yard m ve destekte bulunmak. MADDE 3- DERNE N FAAL YET ALANLARI Dernek amaçlar na ula mak üzere a a da belirtilen faaliyetleri yürütecektir: I-KAMU YARARINA YÖNEL K FAAL YETLER a) Kad n giri imcili inin ve istihdam n n ülke yarar do rultusunda arttt r lmas için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kurulu lar nezdinde giri imlerde bulunmak, öneriler geli tirmek ve sektörü temsilen çal malara katk da bulunmak. b) Toplumda kad n n konumu ve statüsünü yükseltecek, kad n n mesleki e itim almas ve çal ma ya am nda daha çok yer almas n sa layacak, i dünyas n n talep etti i bilgi ve vasf kazand racak, kad nlara toplumun sundu u f rsatlardan e it olarak yararlanmas n sa layacak e itimler için projeler olu turmak, c) Giri imci kad nlar n ülke ekonomisine katk lar yönünde ulusal ve uluslarararas ekonomik birimler nezdinde giri imlerde bulunmak ve düzenlemeler yap lmas na katk da bulunmak, d) Giri imcilik bilincinin ülke çap nda olu turulmas, konunun geni halk kitlelerine yayg nla t r lmas yönünde fon yaratacak fon kayna sa layacak projeler olu turmak ve ilgili mercilere sunmak. II- TEMEL FAAL YETLER a) Giri imci kad nlara, idari, mali ve hukuki konular, bili im teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son geli meler hakk nda bilgi vermek, belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri di er üyeleri veya uzmanlar arac l yla yan tlamak ve yarat c fikirleri olan kad n giri imcilere, faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacaklar teknik ve mali deste e ula malar nda yard mc olmak, b) Üyeler aras ndaki dayan ma ve i birli ini art r c her türlü faaliyette bulunmak, c) Yasal gereklilikleri yerine getirmek kayd yla, ba ka ülkelerde benzeri çal malarda bulunan dernek, vak f vb. kurulu larla bilgi al veri inde bulunmak, ulusal ve uluslararas seminerler düzenlemek, yabanc ülkelerdeki benzer dernekler taraf ndan düzenlenen seminer, e itim ve dernek amac ile uyumlu sair faaliyetlere kat lmak üzere temsilci göndermek, temsilcilerini geri çekmek, söz konusu dernek ve kurulu lara üye olmak, d) Dernek amaçlar n gerçekle tirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, yar malar düzenlemek, jüriler olu turmak, ödüller vermek, e) Amaç ve faaliyetleri dahilinde radyo ve televizyon, dergi, gazete, kitap, bro ür gibi yay n vas talar ndan faydalanmak; video, kaset, belgesel film ve CD Rom haz rlamak, web sitesi gibi her türlü bili im ve ileti im teknolojisine dayal platform, radyo ve televizyon kurmak, ar iv olu turmak; Dernek ad na dergi, gazete, kitap, bro ür ve süreli yay n ç kartmak amac yla ilgili makamlardan onay almak, f) Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararas, özel ve resmi kurulu lar, ticaret ve sanayi odalar, borsalar, mesleki te ekküller, vak f, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kurulu, birlik ve benzerleriyle do rudan do ruya veya bunlara ba l olan kurulu lar ile i birli i yapmak ve üye olmak ve üyelikten ayr lmak, g) Yurtiçi ve yurtd ndan artl ya da arts z ba kabul etmek, kamuya yararl statüsünü haiz olanlar da dahil özel ve resmi kurulu lar, ticaret ve sanayi odalar, borsalar, mesleki te ekküller, vak f, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya bir üst kurulu, birlik ve benzeri te ekküllere ayni ve nakdi ba ta bulunmak, Dernek tüzel ki ili i ad na gerekli ta n r ve ta nmazlar sat n almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerekti i takdirde sahip olunan ta nmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilmi olanlar fek etmek, kullan m hakk n almak ya da i letmek, kiralamak, sahip oldu u ya da olacaklar n kiraya

61 vermek, lokal ve di er sosyal tesisler açmak, i letmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve i lemleri yapmak, h) Amaç ve hizmet konular ile ilgili olarak gelir artt r c projeler için ortakl klar, iktisadi i letmeler, vak f ve yard mla ma sand kurmak ve/veya an lan kurulu larla i birli inde bulunmak, i) Genel Kurul'un karar ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ko ullar ile yurtiçinde ve yurtd nda gerekli görülen yerlerde ube açmak. II. BÖLÜM Üyelik Hükümleri MADDE 4- DERNE N KURUCULARI Derne in kurucu üyelerinin ad ve soyadlar (a a da) belirtilmi tir. Derne in kurucu üyeleri: 1. Arzuhan Yalç nda 2. Aydan Bakt r 3. Fatma Bahar Do analp (Korçan) 4. Mihrimah Belma Sat r 5. Ceyda Aydede 6. Esin Tabo lu 7. Esra Tekil 8. Fatma Nur Ger 9. Fato K l ç 10. Gülay Feryal Menemenli 11. Feyhan Ece Kapral 12. Gülden Türktan 13. Gülfem Tömen 14. Gülseren Onanç 15. Gülsün Zeytino lu 16. Hatice Nilüfer Zallak 17. Havva Esra Aksoy 18. pek Nur Cem Tütüncü 19. Kadem Oya Kozlu 20. Kadriye Betül Demir 21. Lale Büyük ahin 22. Leyla Alaton Günyeli 23. Melek Elmas 24. Meltem Kurtsan 25. Ay e Mine Varg 26. Müjgan Suver 27. Nazl Ümit Boyner 28. Pelin Özkan 29. P nar Hatice Kapral 30. Sunay Karam k Özbek 31. Tijen Mergen 32. Nesibe Yasemin Pirinçcio lu 33. Yasemin Tutal 34. Zehra Güngör Sanyer 35. Zeynep Akal n 36. Zuhal Mansfield 37. Seniha Nur Co kun MADDE 5) DERNE E ÜYE OLMAK : ÜYEL K Ç N GENEL KABUL ARTLARI a) TC vatanda olmak b) Medeni haklara sahip olmak, c) Onsekiz ya n doldurmu olmak, d)derneklere üye olma haklar sürekli veya süreli olarak k s tlanmam olmak, e) Derne in amaç ve hedeflerini kabul etmek, f) T.C. vatanda olmayan ki iler için, Türkiye'de ikamet etme hakk na sahip olmak, g) Üyelik türüne göre Tüzü ün 6.maddesinde yeralan özellikleri ta mak. Ba vuru sahibinin, Dernek üyeli ine kabul edilip edilmedi i, ba vuru tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu taraf ndan bildirilir. Hiç kimse Derne e üye olmaya zorlanamaz. Dernek üyeli inde din, dil, rk ve cinsiyet ay r m yap lmaz. MADDE 6) DERNEK ÜYEL K TÜRLER : Derne e üye olacak ki ilikler için As l Üyelik, Aday Üyelik ve Fahri Üyelik olmak üzere üç tür üyelik vard r. a) As l Üyelik: Üyeli in gerektirdi i her türlü sorumlulu u üstlenmi, üyeli e genel kabul artlar n ta yan, sahibi veya orta olduklar ticari i letmelerde veya ilgili meslek örgütüne kay tl olmak suretiyle serbest meslek erbab olarak bilfiil çal malar ve en az iki y l süre ile bu suretle faaliyet göstermi olmalar ve i yerlerinde en az 5 resmi kay tl çal an istihdam etmeleri zorunludur. As l üyeler, üyelik haklar ndan yararlanan, bu tüzü e göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Dernek ç Yönetmeli ine uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu taraf ndan asil üyeli e kabul edilen gerçek ki ilerdir. Asil Üye, seçme ve seçilme hakk na sahiptir, tüm hak ve yetkilere sahip olarak derne in her türlü organ nda görev alabilir ve etkinli inden yararlanabilir. As l üyelik herhangi bir süre ile s n rl olmay p, üyenin Dernek'ten kendi iste i ile ayr lmamas veya üyeli ine Tüzük'te öngörülen ko ullara uygun ekilde son verilmemesi halinde süresiz olarak devam eder. Asil üyelik artlar n kaybeden üyelerin artlar n yeniden olu turabilmesi için 2 y ll k ask süresi tan n r. Bu iki y ll k ask süresi sonunda söz konusu üyenin durumu Yönetim Kurulu taraf ndan de erlendirilerek üyeli inin sona erdirilmesi ya da devam etmesi yönünde karara ba lan r.

62 Tüzük b) Aday üyelik: Dernek asli üye s fat n kazanmak için 6.a.maddesinde öngörülen artlar üyelik ba vurusundan itibaren be y l içerisinde yerine getirmeyi taahhüt eden ki iler, Yönetim Kurulu Karar ile Dernek aday üyeli i s fat na sahip olurlar. Dernek aday üyeleri, üye giri ücreti ödemekle yükümlü olmay p, sadece asli üyeler için belirlenen y ll k aidat n yar s n ödemekle mükelleftirler. Aday üyeler, Genel Kurul toplant lar na kat labilir, fakat oy kullanamazlar. Genel Kurul toplant yeter say s n n olu up, olu mad n n tayininde toplant ya kat lan aday üyeler dikkate al nmaz. Dernek aday üyeleri, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'na seçilemez. Aday üyelere sa lanacak olan haklar Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul taraf ndan belirlenir. Dernek asli üyeli i için gerekli görülen artlar, üyelik ba vurusundan itibaren en çok be y l içerisinde yerine getirdi i tespit olunan aday üyelerin üyeli i, aday üyenin talebi üzerine Yönetim Kurulu taraf ndan yap lacak de erlendirme sonucunda asli üyeli e çevrilir. Aday üye, asli üye s fat n kazanmas n takiben, asli üyelerin sahip oldu u tüm haklardan yararlan r ve tabi olduklar yükümlülükleri yerine getirir. Öngörülen süre sonunda söz konusu artlar yerine getirmedi i tespit olunan aday üyelerin üyeli inin aday üyelik olarak devam etmesi ya da sona erdirilmesi konusunda Yönetim Kurulu Karar verir. Aday üyeli in sona erdirilmesine ili kin karar tebli yolu ile bildirilir. Sözkonusu karara kar karar n tebli inden itibaren yedi gün içerisinde yaz l itirazda bulunulabilir. c) Fahri Üyelik: Fahri üyelik ünvan ; i dünyas na, derne e, ülkemize ve/veya insanl a, ulusal veya uluslararas ölçekte, ola an n ötesinde bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katk da bulunmu kurum ve ki ilere Yönetim Kurulu nun karar ile verilir. Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakk olmayan gerçek ki i ve kurumlard r. Fahri üyeler Genel Kurul toplant lar na oy kullanmamak art yla kat labilirler. Fahri üyeler aidat ödemezler. Yönetim Kurulu, fahri üye olmak için gerekli görülen artlar n ortadan kalkmas halinde, fahri üyeli in sona ermesine her zaman karar verebilir. MADDE 7) ÜYEL K LEMLER : Madde 7.a.- Dernek Üyeli inden Ayr lma Üyeler, bu yöndeki arzular n Yönetim Kurulu'na yaz l olarak bildirmek ve varsa birikmi borçlar n ödemek kayd yla diledikleri zaman Dernekten ayr labilirler. Üyenin yaz l talebi üzerine talep tarihi itibariyle yükümlülüklerinin ifas art yla üyeli e son verilir. Madde 7.b. Dernek Üyeli inin Ask ya Al nmas Kamu kurum ve kurulu lar nda geçici görev alanlar n ve Tüzü ün 6. maddesinde öngörülen özel artlar makul sebeplerle geçici olarak kaybedenlerin Dernek üyelikleri, kendi istekleri ve/veya Yönetim Kurulu'nun karar ile ask ya al n r. Üyenin bu geçici engelli halinin ortadan kalkmas durumunda, üyenin talebi üzerine Yönetim Kurulu taraf ndan üyelik hakk n n devam na karar verilebilir. Disiplin Kurulu, Dernek Tüzü ü'ne ve i ahlak ilkelerine çal malar, tutum ve davran lar ile ayk r hareket etti i veya bu davran lar ile Dernek onurunu zedeleyece i kayg s uyand rd gerekçesi ile Yönetim Kurulu taraf ndan kendisine sevki yap lan üyenin Dernek üyeli inden ç kar lmas konusunda karar vermek üzere gerekli ara t rmalar yapar. Disiplin Kurulu'nun karar vermesi için beklenilmesini gerekli gördü ü durumlar oldu u takdirde, Disiplin Kurulu üyenin üyeli inin ask ya al nmas na karar verebilir. Üyelik hakk n n ask ya al n p, al nmamas Disiplin Kurulu'nun takdirinde olup, Disiplin Kurulu taraf ndan bu hususta al nan karar üyeye tebli olunur. Üyeli in Disiplin Kurulu Karar ile ask ya al nmas halinde üye, aidatlar n öder, mükellefiyetlerini yerine getirir. Üyeli i ask ya al nan hiçbir üye Dernek çal malar na kat lamaz ve oy kullanamaz. Madde 7.c.- Dernek Üyeli inin Sona Ermesi- A a daki hallerden birinin varl halinde Dernek üyeli i sona erer: a) Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat gere i Dernek üyeli ine engel bir halin varolmas, b) Yaz l bildirime ra men, ilgili dönem içinde hakl bir neden göstermeksizin üyelik aidat n ödememi olmak veya aidat n ödenmemesi sebebi ile Ola an Genel Kurul'a kabul edilmemek, c) Herhangi bir hakl neden göstermeksizin üst üste üç Ola an Genel Kurul Toplant s 'na kat lmamak, d) Disiplin Kurulu Karar ile üyeli i sona ermek. Dernek tüzü üne, çal malar, tutum ve davran lar ile ayk r hareket edenler veya bu davran lar ile Dernek onurunu zedeleyece i kayg s n uyand ranlar hakk nda Yönetim Kurulu, üyenin durumunu, incelenmesi için nedenleri, bulgularla birlikte Disiplin Kurulu'na havale eder. Disiplin Kurulu üyenin durumunu inceler, üyenin yaz l ve gerekli görülürse sözlü savunmas n n al nmas n takiben yedi gün içinde karar n verir. Sözlü savunma al nmas halinde Disiplin Kurulu'nda yap lan savunma zapta geçirilir. Disiplin Kurulu'nun verdi i karar üç gün içinde Yönetim Kurulu'na ve ilgiliye yaz l olarak tebli edilir. Disiplin Kurulu'nca üyeli inin sona ermesine karar verilen üye, karar n kendisine tebli edildi i tarihten itibaren yedi gün içinde Yönetim Kurulu'na yaz l olarak ba vurarak durumunun Genel Kurul taraf ndan ele al nmas n talep edebilir. Üyenin bu talebi, Genel Kurul tarihinden en geç otuz gün öncesine kadar Yönetim Kurulu'na iletilmesi halinde yap lacak ilk Genel Kurul'da, aksi

63 halde bir sonraki Genel Kurul'da karara ba lan r. Bu konuda al nacak kararlarda özel bir ço unluk aranmaz. MADDE 8- DERNE N GEL RLER : Derne in gelir kaynaklar unlard r: a) Giri aidat, üye aidat, b) Her türlü ba, vasiyet ve yard mlar c) Yard m toplama hakk ndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba ve yard mlar, d) Dernekçe yap lan yay nlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser ve sair e lence ile spor müsabakas ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler, e) Derne in malvarl ndan elde edilecek gelirler ve f) lgili mevzuata göre al nacak müsaade ile kurulacak tesis ve i letmelerden elde edilen gelirler, g) Bas l yay n, CD-ROM, radyo ve TV programlar ile Internet hizmetlerinden sa layaca gelirler, h) Ortakl klar, iktisadi i letmeler ve yard mla ma sand ndan sa lanacak gelirler. i) Sponsorluk ve benzeri anla malardan elde edilen gelirler, j) Derneklerle ilgili mevzuata ayk r olmayan di er gelirler. k) Ulusal ve uluslararas kurumlara sunulan projelerden sa lanacak gelirler. Derne in y l içinde elde etti i gelirlerin en az üçte ikisi, derne in amac ve gerçekle tirdi i faaliyetlerin, üyelerinin d nda yerel ve ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlar na yönelik çözümler üretecek ve toplumsal geli meye katk sa layacak kamuya yararl faaliyetlere harcan r. MADDE 9- DERNE N ORGANLARI: Derne in organlar ; a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Yürütme Kurulu, a) Denetim Kurulu, b) Disiplin Kurulu c) Onur Kurulu, d) Komiteler ve Çal ma Gruplar 'd r. MADDE 10- GENEL KURUL: Genel Kurul toplant lar ve seçimler, Derne in kay tl üyelerinin kat l m ile iki y lda bir, May s ay sonuna kadar yap l r. Yönetim ve Denetim Kurullar gerekli gördü ü hallerde veya Dernek üyelerinden be te birinin yaz l ba vurusu üzerine, Yönetim Kurulu'nca Ola anüstü Genel Kurul ça r s yap l r. MADDE 11- GENEL KURUL TOPLANTI ÇA RISI: Yönetim kurulu, dernek tüzü üne göre genel kurula kat lma hakk bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula kat lma hakk bulunan üyeler, en az onbe gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yaz l ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplant ya ça r l r. Bu ça r da, ço unluk sa lanamamas sebebiyle toplant yap lamazsa, ikinci toplant n n hangi gün, saat ve yerde yap laca da belirtilir. lk toplant ile ikinci toplant aras ndaki süre yedi günden az, altm günden fazla olamaz. Toplant, ço unluk sa lanamamas sebebinin d nda ba ka bir nedenle geri b rak l rsa, bu durum geri b rakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant için yap lan ça r usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. kinci toplant n n geri b rakma tarihinden itibaren en geç alt ay içinde yap lmas zorunludur. Üyeler ikinci toplant ya, birinci f krada belirtilen esaslara göre yeniden ça r l r. Genel kurul toplant s bir defadan fazla geri b rak lamaz. MADDE 12- GENEL KURUL TOPLANTI YER VE TOPLANTI YETER SAYISI Genel Kurul toplant lar, Dernek merkezinin bulundu u yerde veya Yönetim Kurulu Karar ile Dernek merkezi haricindeki bir yerde yap l r. Genel Kurul, toplant ya kat lma hakk olan üyelerin yar dan bir fazlas ile toplan r. lk toplant da yeter say sa lanamazsa toplant ertelenir; ikinci toplant da, kat lan üye say s Yönetim ve Denetim Kurullar üye tamsay s n n iki kat ndan az olmamas kayd yla, ço unluk aranmaz. Genel kurul kararlar kat lanlar n ço unlu u ile al n r. Tüzük de i ikli i için Genel Kurul'a kat lma hakk bulunan dernek üyelerinin 2/3'ünün Genel Kurul toplant s nda haz r bulunmas zorunlu olup; tüzük de i ikli ine ili kin karar ancak toplant ya kat lan üyelerin 2/3 ço unlu uyla al nabilir. lk toplant da yeter say sa lanamazsa toplant ertelenir; ikinci toplant da, kat lan üye say s Yönetim ve Denetim Kurullar üye tamsay s n n iki kat ndan az olmamas kayd yla, ço unluk aranmaz. kinci toplant da kararlar kat lanlar n 2/3 oy çoklu u ile al n r. MADDE 13- GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ Genel kurula kat lma hakk bulunan üyelerin listesi toplant yerinde haz r bulundurulur. Toplant yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler taraf ndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlar kar s na imza koyarak toplant yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula kat lma hakk bulunmayan üyeler toplant yerine al nmaz. Toplant yeter say s sa lanm sa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant yönetim kurulu ba kan veya görevlendirece i yönetim kurulu üyelerinden biri taraf ndan aç l r. Toplant yeter say s sa lanamamas halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

64 Tüzük Aç l tan sonra, toplant y yönetmek üzere bir ba kan ve yeteri kadar ba kan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olu turulur. Dernek organlar n n seçimi için yap lacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haz run listesindeki isimlerinin kar lar n imzalamalar zorunludur. Toplant n n yönetimi ve güvenli inin sa lanmas divan ba kan na aittir. Genel kurul, gündemdeki konular n görü ülerek karara ba lanmas yla sonuçland r l r. Genel kurulda her üyenin bir oy hakk vard r; üye oyunu ahsen kullanmak zorundad r. Toplant da görü ülen konular ve al nan kararlar bir tutana a yaz l r ve divan ba kan ile yazmanlar taraf ndan birlikte imzalan r. Toplant sonunda, tutanak ve di er belgeler yönetim kurulu ba kan na teslim edilir. Yönetim kurulu ba kan bu belgelerin korunmas ndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayy m atanmas veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f kras na göre görevlendirilme yap lmas halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu ki iler taraf ndan yerine getirilir. MADDE 14- GENEL KURUL UN GÖREV VE YETK LER A a da yaz l hususlar Genel Kurul taraf ndan görü ülüp karara ba lan r: a) Dernek organlar n n seçilmesi, b) Dernek tüzü ünün de i tirilmesi, c) Yönetim ve Denetim Kurullar raporlar n n görü ülmesi, Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, d) Derne in di er organlar n denetlenmesi ve bu organlar n gerekti inde hakl sebeple görevden al nabilmesi, e) Yönetim Kurulu'nca haz rlanan bütçenin görü ülüp, aynen veya de i tirilerek kabul edilmesi, f) Derne in ulusal ya da uluslararas federasyon, birlik, konfederasyon veya bir üst kurulu a kat lmas veya ayr lmas, g) Derne in feshi, h) Mevzuat veya tüzük gere i Genel Kurul taraf ndan yerine getirilmesi gereken di er görevler, ) ube aç lmas na karar verilmesi, i) Üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini ve k sa vadeli kredi ihtiyaçlar n kar lamak amac yla sand k kurulabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, j) Derne e lüzumlu ta nmaz mallar n al m veya sat lmas konusunda Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi h) Ülke içi ve d nda gerekli görülen yerlerde temsilcilik aç lmas için yönetim kuruluna yetki verilmesi. MADDE 15- GENEL KURUL KARARLARINA T RAZ YOLLARI Dernek üyeleri, Derne in hükmi ahsiyeti ile üyenin kendisi, e i, üstsoyu ve altsoyu aras ndaki bir hukuki i lem veya uyu mazl k konusunda al nacak kararlar n oylamas na i tirak edemezler. Toplant da haz r bulunan ve kanuna veya tüzü e ayk r olarak al nan Genel Kurul kararlar na kat lmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplant da haz r bulunmayan her üye ilgili karar ö renmesinden ba layarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye ba vurarak Genel Kurul karar n n iptalini talep edebilir. Derne in di er organlar n n kararlar na kar, Dernek içi denetim yollar tüketilmedikçe iptal davas aç lamaz. Kanuna göre Genel Kurul kararlar n n yok veya mutlak butlanla hükümsüz say ld haller sakl d r. MADDE 17) YÖNET M KURULU YAPISI VE ÇALI MA EKL : Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek üye olmak üzere Genel Kurul taraf ndan seçilir. As l üyeliklerde bo alma oldu u takdirde yedek üyelerin göreve ça r lmas zorunludur. Yönetim Kurulu yapaca ilk toplant da Yönetim Kurulu Ba kan 'n seçer ve üyeler aras ndaki görev payla m n belirler. Yönetim Kurulu Ba kan maksimum dört y l süre ile seçilebilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve Ba kan n lüzumlu görece i hallerde toplan r. Yönetim kurulu üye say s, bo almalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinde sonra, üye tamsay s n n yar s ndan a a dü erse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu taraf ndan bir ay içinde toplant ya ça r l r. Derne in temsil ve ilzam Yönetim Kurulu ad na Ba kan taraf ndan yap l r. Bu görev Ba kan' n yoklu unda yönetim kurulundan bir ki i taraf ndan yerine getirilir.toplant ve karar yeter say s Yönetim Kurulu üye tam say s n n salt ço unlu udur. MADDE 18- YÖNET M KURULU NUN GÖREV VE YETK LER : Yönetim Kurulu derne i idare ve temsil eder. Genel Kurul kararlar n uygular. Derne in amac na ula mas için her türlü te ebbüs ve faaliyetlerde bulunur. Ayr ca Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri unlard r: a) Derne i resmi ve hususi merciler nezdinde, idari, mali ve mesleki ve her husus da temsil etmek veya bu hususlarda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kimseye yetki vermek, b) Derne in gelir ve gider hesaplar na ili kin i lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi haz rlayarak genel kurula sunmak, c) Türk vatanda olmayanlar n dernek üyeli ine kabulü halinde bunlar on gün içinde mahalin en büyük mülki amirli ine bildirmek, d) Dernek tüzü ünün ve mevzuat n kendisine verdi i i leri yapmak ve yetkilerini kullanmak, e) Bütçe do rultusunda giri aidat, y ll k aidat ve üye kat l m paylar n saptamak; y ll k aidat ve kat lma paylar n ödemeyen üyeler hakk nda gerekli i lemleri yapmak, f) Genel Sekreteri ve çal ma artlar n belirlemek,

65 g) Genel Kurul taraf ndan ube aç lmas na yetki verildi inde, ube kurucular n n tespitini yaparak mülki amirli e bildirmek, h) ube aç lmas na karar verilmi se ubelerin ve ayr ca olu turulan komite, kurul, konsey, uzmanl k gruplar ve di er organlar n i leyi i ba ta olmak üzere gerekli gördü ü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek; dernek ve çal malar hakk nda yaz l ve görsel bas nda aç klama yapacak olan ki ileri ve bu aç klamalar n çerçevesini belirlemek için iç yönetmelikler haz rlamak. ) Derne in faaliyet alanlar nda kar la lan sorunlar çözümlemek, uygulamalar yayg nla t rmak ve derne in amaçlar na ula mas nda etkin ve verimli çal mas n sa lamak amac yla gerek gördü ü hallerde Dernek'te komiteler ve çal ma gruplar n te ekkül ettirmek; kurulmu olan komite ve çal ma gruplar taraf ndan verilen kararlar denetlemek, derne in di er organlar ile birlikte çal malar yapmak i) Tüzükte gösterilen amaçlar gerçekle tirmek üzere, kanunlar n dernekler taraf ndan yap lmas n yasaklamad süreli ve süresiz yay nlar ç karmak, piyango, balo, e lence, temsil, konser, spor yar mas ve konferanslar tertiplemek, e itim ve ö retim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitapl k ve okuma odas, sosyal yard m faaliyetleri için çocuk bak m yuvas, huzur evi, a oca, sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler d nda kamp tesisleri kurmak, lokal açmak ve i letmek hususunda kararlar almak ve bu hususlarda gerekli i ve i lemleri yaparak izin almak veya bunlar n ikmali için görevliler atamak j) Yabanc ülkelerdeki dernek veya kurulu lar n üyelerini Türkiye'ye davet etmek ya da yabanc dernek veya kurulu lar n davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakk na sahip üçüncü ki ileri yurt d na göndermek, k) Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararas, özel ve resmi kurulu lar, ticaret ve sanayi odalar, borsalar, mesleki te ekküller, vak f, dernek,kooperatif,federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kurulu, birlik ve benzerleriyle do rudan do ruya veya bunlara ba l olan kurulu lar ile i birli i yapmak ve üye olmak ve üyelikten ayr lmak. l) Derne in yönetsel ve parasal i lerini yürütecek profesyonel kadrolar olu turmak, bu kadrolara personel atamak, ücretlerini saptamak ve gerek görülenlerin i sözle melerini sona erdirmek, m)yönetim kurulu ba kan n n önerisi üzerine, üyelik nitelik ve ko ullar n kazanamayan, amaçlardan uzakla an üyelerin ya da üyelik haklar n kaybedenlerin dernekten ç kar lmas na karar vermek, n) Dernek üye adaylar n incelemek, aday üyeyi izlemek, üyeli inin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek, o) Çal ma döneminin ba nda, derne in yönetim ve parasal belge i lem ve varl klar n devir ve teslim almak, çal ma döneminin sonunda da bunlar yeni dönem yönetim kuruluna bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek, ö) Dernek tüzü ünün ve mevzuat n kendisine verdi i di er i leri yapmak ve yetkileri kullanmak, p)derne in faaliyetlerini ve i leyi ini belirlemek, geli tirmek amac yla gerekti inde yönetmelikler haz rlamak, r) Gerekli görülen ülke ve ehirlerde temsilcilikler açmak ya da kapatmak. MADDE 19- YÜRÜTME KURULU Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu Ba kan, iki Ba kan Yard mc s, Sayman Üye ve Genel Sekreter'den olu ur. Yönetim Kurulu'nca al nan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Dernek i lerini sevk ve idare eder. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu'na kar sorumludur. MADDE 20- GENEL SEKRETER Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri aras ndan veya üye olmayan 3. ki iler aras ndan bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplant lar na kat labilir, ancak oy kullanamaz. Genel Sekreter'in görev ve yetkileri unlard r: a) Yönetim Kurulu'nun verdi i yetkiler çerçevesinde Derne i temsil etmek, b)dernek te kilat n n ba olarak Derne in tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek, c) Yönetim Kurulu'nun toplant gündemini, Yönetim Kurulu Ba kan 'na dan arak haz rlamak; Yönetim Kurulu'nu toplant ya davet etmek, d) Komiteler ve Çal ma Gruplar 'n n faaliyetlerini koordine etmek; söz konusu faaliyetleri her ay Yönetim Kurulu'na raporlamak, e) Tüzük ve ç Tüzüklerin belirledi i hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek. MADDE 21- DENET M KURULU Denetim Kurulu, Genel Kurul taraf ndan seçilen üç asil, üç yedek üyeden olu ur. Dernek muamelat, muhabere ve hesaplar n en az iki Denetim Kurulu üyesi bir arada tetkik eder. Her bir üyenin tek tek inceleme yapma yetkisi ayr ca mevcuttur. Tek ba na inceleme yapan üye durumu di er üyelere yaz yla bildirir. Denetim Kurulu, Genel Kurul toplant s ndan 15 gün önce yapaca genel denetim neticesinde haz rlanan raporu, Genel Kurul toplant s na sunar. Yönetim Kurulu'nun haz rlad bütçeye ili kin görü ünü Genel Kurul'a sunar. Denetim Kurulu alt ayda bir denetleme yapar ve neticeyi bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve bir özet halinde tüm üyelere sunar. Denetim Kurulu yapt her türlü kontrol ve tefti in neticesini bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na bildirir. Genel Kurul'un toplant ya daveti gereken hallerde, Yönetim Kurulu'nun ihmale ve acze dü tü üne kanaat getirmeleri halinde, sorumluluk tümüyle kendilerine ait olmak üzere, Genel Kurul'u toplant ya davet ederler.

66 Tüzük MADDE 22- D S PL N KURULU Dernek üyeleri aleyhinde yap lacak ikayetleri inceleyip, karara ba lamakla görevli Disiplin Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden olu ur. Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul taraf ndan seçilir. Disiplin Kurulu üyeler hakk nda; a) htar, b) K nama cezalar verebilir, c) Üyeli in ask ya al nmas ve üyelikten ç kar lma ile ilgili i lemleri yerine getirebilir. MADDE 23- DERNE N Ç DENET M Derne in iç denetimi, Yönetim Kurulu'nun görevlendirece i ki ilerce veya Denetim Kurulu arac l yla üç ay aral klarla yap l r ve Genel Kurul bilgisine sunulur. MADDE 24- ONUR KURULU Onur Kurulu yönetim kurulunda görev almayan KAG DER eski ba kanlar ile ilk iki dönem için seçilmi eski ba kan yard mc lardan olu ur. Onur Kurulu, Dernek faaliyet konusu ve amac ile ilgili ihtiyaç duyulan ve belirli bir bilgi ve tecrübe gerektiren konularda, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine sözlü ya da yaz l görü sunar, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve geli tirilmesini temin etmek üzere gerekli olan fikri deste i sa lar. Onur Kurulu bir yüksek isti are kurulu niteli i ta r. MADDE 25- KOM TELER ve ÇALI MA GRUPLARI Yönetim Kurulu derne in faaliyet alanlar nda kar la lan sorunlar çözümlemek, uygulamalar yayg nla t rmak, derne in amaçlar na ula mas nda etkin ve verimli çal mas n sa lamak amac yla gerek gördü ü hallerde Dernek'te komiteleri ve çal ma gruplar n te ekkül ettirebilir. Olu turulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu karar ile feshedilebilir. Yönetim Kurulu'nun olu turabilece i tüm bu komite ve uzmanl k gruplar na Genel Kurul ve Denetleme Kurulu'nun görev yetki ve sorumluluklar devredilemez. Kurulan organlar n görev ve yetkileri Yönetim Kurulu taraf ndan ç kar lacak iç tüzükler ile belirlenir. MADDE 26- GEL R VE G DERLERDE USUL LE DERNEK DEFTERLER : Dernek gelirleri al nd belgesi ile toplan r ve giderler harcama belgesi ile yap l r. Dernek gelirlerinin bankalar arac l ile toplanmas halinde banka taraf ndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler al nd belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmas nda kullan lacak al nd belgeleri yönetim kurulu karar ile bast r l r. Dernek gelirlerini toplayacak ki i yönetim kurulu karar yla belirlenir ve bunlar ad na yetki belgesi düzenlenir. Hukukun ve derneklerle ilgili mevzuat n ön gördü ü usul ve ekilde gerekli defterler tutulur. MADDE 27- DERNEK G R ÜCRET VE ÜYEL K A DATI: Dernek giri ücreti 1000 Euro; y ll k üyelik aidat ise 500 Euro tutar Türk Liras 'd r. Dernek asli üyeleri, üyeli e kabul edilmelerini takip eden yedi gün içerisinde Dernek Genel Kurulu taraf ndan tespit olunacak Dernek giri ücretini, ödeme tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas döviz al kuru üzerinden hesaplanacak Türk Liras tutar eklinde ödemekle yükümlüdürler. Dernek giri ücreti, bir kez ödenir. Asli üyeler, Dernek giri ücretinin yan s ra, asli üyelikleri devam etti i sürece, her y l Genel Kurul taraf ndan tespit olunacak Dernek üyelik aidat n, ödeme tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas döviz al kuru üzerinden hesaplanacak Türk Liras tutar eklinde ödemekle yükümlüdürler. Dernek fahri üyeleri, asli üyelere uygulanan Dernek giri ücreti ve üyelik aidat n ödemeye zorlanamazlar. Aday üyeler, Dernek asli üyelerinin ödeyecekleri y ll k aidat n yar s tutar nda aday üyelik aidat öderler. Aday üyeler Dernek giri ücreti ödemezler. MADDE 28- UBE : Derne in ubesi yoktur. ube aç lmas konusunda Genel Kurul, Yönetim Kuruluna yetki verebilir. MADDE 29- DERNE N FESH VE TASF YES : a) Dernek Genel Kurulu her zaman, Derne in feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul'a kat lma hakk na sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplant ya kat lmas artt r. b) Birinci toplant da ço unluk elde edilemezse Genel Kurul ikinci defa toplant ya ça r l r. Bu ça r üzerine toplanacak üye say s, Yönetim ve Denetim Kurulu'nun 2 kat ndan az olmayacak ekildedir. Fesih hakk ndaki kararlar, haz r bulunan üyelerin üçte iki ço unlu u ile al n r. c) Derne in feshi, Yönetim Kurulu taraf ndan 5 gün içinde en büyük mülki amire yaz ile bildirilir. d) Dernek fesholduktan sonra Derne in bütün para ve mallar benzer amaçl ba ka bir te ekküle veya vakfa devrolunur. e) Tasfiye ve intikal, Hükümet Komiseri ve Maliye temsilcisinin gözetiminde yap l r. f) Bu i lemlere fesh, infisah ve kapat lman n kesinle ti i tarihten itibaren ba lan r. MADDE 30- TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER: Bu tüzükte aç k hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Türk Medeni Kanunu'nun konuya ili kin hükümlerine ba vurulur.

67

68 KAG DER Üyeleri AS L ÜYELER ADI SOYADI F RMA 1 AFET NCEEFE Barcode leti im, ApeironCoffee, Elerna Catering 2 AHU KER MO LU AYSAL Hotel Les Ottomans 3 ALTIN M M R Mimir Hukuk Bürosu 4 ARZUHAN YALÇINDA KANAL D TV Center 5 AYDAN BAKTIR Ring Reklamc l k A.. 6 AYNUR BEKTA Hey Tekstil San.ve Tic.Ltd. ti 7 AY E KÖRO LU R fat Sarg n Eczanesi - Tüfekçio lu Tur.Tic.Ltd. ti., GK Gayrimenkul Konsept 8 AY E ÖZTUNA Profil Hizmet Dan. Organizasyon Ltd. 9 AY E YILMAZ Data Sistem nsan Kaynaklar A.. 10 AY EGÜL BAYAR (ABBASO LU) Prestij Sigorta ve Reasürans Brokerli i Ltd. ti. 11 AY EN ZAMANPUR Fabeks D Tic. A.. - Silk& Cashmere 12 BAHAR KAYSER L O LU BKYD Yönetim Dan manl 13 BANU BOZOKLAR BA OL Metal Enerji D Ticaret/ Agro-Market 14 BANU KÜÇÜKEL TÜCCAR Güven Hastanesi A.. 15 BEH CE N LGÜN ERDEM Lemas n aat Tur. Tic. A.., Mersin Marina A.. 16 BELMA SEKMEN SATIR BSS Hukuk Bürosu 17 BENGÜ EK NC O LU V.S.B. Tar m ve San. A.. 18 BERNA AKYILDIZ Transta Uluslarars Ta mac l k Tic.ve San. A.. 19 BERR N KULEL Piramit Dan manl k Ltd. ti. 20 BETÜL DEM R Aktif Dan manl k 21 BETÜL ELMASO LU Elmas Grup Lojistik 22 B LGE BA Ac badem Di Sa l ve Ticaret Ltd. t. 23 B RTEN GÖKYAY Nurus 24 CANAN BÜÇKÜN Eta Telekomünikasyon A.. 25 CANAN ÇELEB O LU TOKGÖZ Çelebi Holding A.. 26 CEYDA AYDEDE Global Tan t m Halkla li kiler ve Ara t rma Ltd. ti. 27 DEVR M EROL Ladin Fuar ve Kongre Org. Hiz. A.. 28 D LEK AR Di Hekimli i Muayenehanesi 29 D LEK ÜSTÜN EKD AL stanbul Patent Marka ve Dan manl k Ltd. ti. 30 EBRU KÖKSAL Galatasaray Sportif A.. 31 EFSER TALU Protokol D Tic.ve Mümessillik Ltd. ti. 32 EL F GED KBA I MER Ç Flash Nakil Vas talar Sanayi 33 EL F KÖSEDA Köseda Tel Örme ve Çit Sanayi A.. 34 ELMAS TOKER Dekofil n aat Yap Malz. Pazarlama Taah. San. Ve Tic.Ltd. ti 35 EM NE KÜTÜK Kütük Mermer San.ve Tic. A. - Ak n aat A.. 36 EM NE NARG LE Günep A.. 37 ES N TABO LU Tabo lu, Ate & Demirhan Hukuk Bürosu 38 ESRA ÇEÇEN Promark Dan manl k ve let. Hiz.Ltd. ti. 39 ESRA TEK L YILDIZ Tekil Hukuk Bürosu Tekil&Tekil Marka ve Patent Büro.Ltd. ti 40 FATMA GÜVEN Affani thalat ve hracat Ltd. ti. 41 FATO KILIÇ K l ç Hukuk Bürosu 42 FELEK AN ONAR Retroteks Tekstil 43 FERDANE BAYILDIRAN Ekin Özel E itim Hizm. Ltd. ti 44 FERYAL GÜLMAN Gülkim Kimyasal Mad. th. San.ve Tic.A. 45 FERYAL MENEMENL Do a Bitkisel Ürünler Sanayi ve Tic A.. 46 FEYHAN ECE KAPRALI Tekser Turizm 47 FUNDA ACAR Acarlar irketler Toplulu u ADI SOYADI F RMA 48 GÖKÇE GÜL Gülsan n aat San.Tur. Nak.ve Tic.A.. 49 GÜLDEN KANATLI Eti irketler Grubu 50 GÜLDEN TÜRKTAN ABB Elektrik Sanayi A.. 51 GÜLFEM TÖMEN Promise Tekstil Ltd. ti. 52 GÜLFER AKGÖNÜL Reform Gayrimenkul 53 GÜLSEREN ONANÇ Ticketturk 54 GÜLSÜN ZEYT NO LU NLP Coaching Institute 55 GÜLÜMSER CAN SÖNMEZ Can Tüketim G da San. 56 GÜNSEL ÜLKÜ DAMCI Merck laç Ecza ve Kimya Tic.Ltd. ti. 57 GÜZ N LKER Bioritim Sa l k Hizm. ve Kozmetik Ürün San.Tic.Ltd. ti. 58 GÜZ N KUTLU Instone/ nta Yap Malz. n.tem.ltd. ti. 59 HANZADE DO AN Do an Gazetecilik A.. 60 HAT CE SEHER AYDINLAR Ac badem Sa l k Hizmetleri A.. 61 HUR YE D K C Arsay Tel Üretimi A.. 62 HÜRR YET ÖZÇEL K Serbest Muhasebe Mali Mü avir 63 PEK NUR CEM TAHA Netwise-Praksis 64 LALE BÜYÜK AH N ÖZKAN Roche Bobois Paris 65 LALE EM NE ÜNALDI Özel Yüzy l I l Okullar Yüzy l I l E itim Vakf Pinokyo E itim A. The English International School 66 LEYLA AKÇA LILAR Tekfen Holding A.. Akip G da San. Ve Tic. Ltd. ti 67 LEYLA ALATON GÜNYEL Alarko Holding A.. 68 MAD LET GRABBE Alp Reyal Turizm ve Tic.A.. 69 MELEK BAR ELMAS Merlin Bilgisayar Hizm. San.ve Tic.A.. 70 MELEK YILDIZ Meta Mühendislik Ar tma Kimya n. San.Tic.Ltd. ti 71 MEL KE KÜLAHÇI PAEFFGEN Transmed Poliklinik ve Sa l k Hizm.Ltd. ti. 72 MELTEM GÜRLER Fikir Merkezi Reklamc l k A.. 73 MELTEM KURTSAN Kurtsan Holding A.. 74 MERAL VARUY Bilgin Tekstil Müm. San. ve Tic. Ltd. ti Gayrimenkul Konsept Dekorasyon ve n aat San. Tic. Ltd. ti. 75 MERS YE PEKPAK Yeni Dünya Koleji 76 MERVA ULUSOY Ulusoy Ticari Yat r mlar Holding A.. 77 MERYEM ARSAY Arsay Tel Üretimi 78 M NE VARGI Filma-Cass Film Yap m ve Pazarlama A 79 M YASE BÜLBÜL Depar Yerel Medya Dan. Hizm. A.. 80 MÜNTEHA ADALI Güvensan Temizlik Hzm. ve Baze Organizasyon 81 NEBAHAT GÜNER Yön Tekstil Ürünleri San.Tic.Ltd. ti. 82 NERMA GÖKÇE Kalite Sistem Laboratuarlar Grubu 83 NESR N AYATA Özay Ayd nlatma Tekstil A.. 84 NE ECAN ÇEK C Epos Gayrimenkul Dan manl k ve De erleme A.. 85 N HAL KORKMAZ Seranad Peyzaj San ve Tic Ltd. ti 86 N LGÜN DEREL Paragon Seyahat ve Turzim A.. 87 N LGÜN KELE Sertrans Uluslararas Nakliyat ve Ltd. ti. 88 N LÜFER ZALLAK C&S Stratejik leti im A. 89 NUR CO KUN Net leti im Dan manl k E t. Hzm. Tic. Ltd. ti. 90 NUR GER Suteks Tekstil San. Tic. 91 NURAN EVRENSEL Sel Proje Ltd. ti. 92 NURAY GÜLLÜ Nuray Güllü Collection 93 NURAY KARALAR Global Teknik Elek. Yaz. Müh. San. ve Tic. A.

69 ADAY ÜYELER ADI SOYADI F RMA 94 NURTEN ÇEL K Gün E itim Araçlar Ltd. ti. 95 OYA KOZLU Mind Yönetim ve Geli im Dan. A.. 96 OYA NAR N Marmaris Mart Otel l. A.. 97 ÖZLEM AÇIKEL TURHAN Workcube-Fora leti im Hizm.Ltd. ti. 98 ÖZLEM ÖDÜKLÜO LU SPS Sat Promosyon Servis.San.ve Tic.Ltd. ti. 99 PEL N ÖZKAN Kapital Medya Hizmetleri 100PINAR KAPRALI GÖRSEV Phonoclick 101REF YE ER Ç Favori Reklam Hizmetleri 102RENAN CEYLAN Ender Ünver Elektrik Ltd. ti 103ROZA HATEM Bentem Sigorta & Reasürans Brk.Ltd. ti. 104RUKEN MIZRAKLI Gündüz Grup 105SELMA AKDO AN Today&Tomorrow, Akdo an E itim ve Proje Yönetim Dan manl k Ltd. ti. 106SELMA OSANMAZ Gözde Plastik Ltd. ti. 107 SERV SŒM N CÖMERT B RCED Ticketturk 108SEV M GÜRAL Gürallar Grubu 109SEYDA ZEYNEP AKDURAK Sökeun 110S BEL KUTMAN Doluca A.. 111S MA GANDUR Linx Marketing Services 112SUNAY KARAMIK ÖZBEK Karam k Yönetim Dan manl k A.. 113SUZAN SABANCI D NÇER Akbank 114 EYDA AKKOYUNLU GARANTEKS Garanti Tekn. Ltd. ti. 115 EYDA PALA ERG N Teknik Emprime San A.., Örma Örme San.ve Tic. A LA GÖK dea Halkla li kiler Tan t m ve Org. Ltd. ti. 117 ULE HACIAL O LU MERON Misultin Zone srl 118 ÜKR YE ZEYNEP AKÇAKAYALIO LU Royal Yönetim Dan manl A.. 119T JEN MERGEN Milliyet Gazetesi 120TU BA YAZICI Savana Turizm San. ve Tic. Ltd. ti. 121ÜM T BOYNER Boyner Holding A.. nsan Kaynaklar 122YASEM N P R NÇC O LU Vip Turizm 123YASEM N YARDIMCI Yard mc lar Holding Yard mc Gemi n a A.. 124YASEM N YILMAZ Seren Mis n.tem.san.tic.ltd. ti. 125ZEHRA GÜNGÖR Stage leti im Dan manl 126ZEYNEP AKALIN Mind Yönetim ve Geli im Dan. A.. 127ZEYNEP ÇULCUO LU U AKLI Çulcuo lu Fant. Örme San. Ltd. ti. 128ZEYNEP NEC PO LU Elan-Altavia leti im Hizm. Ve Tic.A.. 129ZUHAL MANSF ELD TMG D Tic.&Madencilik Ltd. ti. ADI SOYADI F RMA 1 AYLA YAVUZ Akademi Grup 2 AYSEL YÜKSELENER Do a Çini Seramik Mobilya San.Ltd. ti 3 AY E I IL Admin Bili im Sistemleri Dan. Hizm. Ltd. ti. 4 AY E U UR Yosun Güzellik ve Malzemeleri Tic. Ltd. ti. 5 BEDR YE HÜLYA SÜZEK B-Fit Sa l k ve Spor Yat. Tic. A.. 6 D LARA KOÇAK ACIMI Mezura Sa l kl Beslenme Dan. Hiz. Ltd. ti. 7 GAMZE SARAÇO LU Gamze Saraço lu Moda Tasar m Stüdyosu 8 GÜRSEL Ç L NG RO LU EDD E itim Dan manl k Denetim 9 HAT CE B LG NSOY Adam Triko Tekstil San.ve Tic.Ltd. ti. 10 HÜLYA KOÇAK BERBERO LU Groupdent A z Di Sa l Poliklini i 11 HÜMEYRA ONBA LI Onba l Hukuk Bürosu 12 D L URFALIO LU BELL Sera Filmcilik Sanayi ve Tic. Ltd. ti. 13 NE E GÜNE Standart Belgelendirme Gözetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. ti. 14 ÖZGÜL ÖZTÜRK A Mimarl k n.taah.san.ve D Tic.Ltd. ti. 15 ÖZLEM DUYAR Seragaz Petrol Ürünleri Turizm ve Tic. Ltd. ti. 16 SERP L KOYUNCU Ako Örme ve Boya San. Tic.Ltd. ti. 17 SEZER AKSOY Karum Dan manl k ve Bilgi Hizm.Ltd. ti. 18 SÜHEYLA AKDEN Z Akdeniz Yeminli Mali Mü avirlik Bürosu

70 About KAG DER About KAGIDER KAGIDER was chartered in September 2002 as a non-profit and non-governmental organization, by 37 prominent Turkish female entrepreneurs. It has grown steadily over the past three years as other successful businesswomen have joined its ranks. Today we have 145 members from various sectors, including textile, communication, human resources, tourism, chemicals, mining and health. Vision To create women entrepreneurs who are effective in shaping the business world of the future. Mission To increase the number of women entrepreneurs who generate added value, To strengthen existing women entrepreneurs, To integrate Turkish women entrepreneurs to global community; Thus to contribute to social and economic progress of Turkey. Main Programs 1.Women Entrepreneurs Development Program (Kagimer, Water Drop, Bridge For Women) KAGIMER aims to support women candidates to start-up small enterprises. In addition to lobbying activities and organizing conferences and seminars, we have provided: Entrepreneurship trainings to 1200 women Mentoring support to 9 women Incubation support to 5 women Internship opportunities to 52 women Women s Fund KAG DER has established an endowment to financially support women s NGO s projects for economic, social and political empowerment of women. Women s Fund supported 15 NGOs projects distributing EURO in total till now.

71 KAGIDER Lobbying Activities Today KAGIDER is the one of the strongest women NGOs in related to women. KAGIDER puts great emphasis on lobbying activities; publishes statements, provides policy recommendations to the state, public and private institutions to make women s voice heard, to foster gender equality and to better women s status in general. KAGIDER participates in international seminars and workshops and represents Turkish women and establishes and enlarges networks among women entrepreneurs. Women s Way to Europe Project This project has been developed to establish an international working group, learn from other member countries experiences, draw a roadmap towards gender equality in Turkey and ensure monitoring in the negotiation process. We have organized an International Conference on the May 25th-26th, 2006 in Istanbul. KAGIDER s International Associations KAGIDER is a member of: World Women Entrepreneurs Association (FCEM) European Women Lobby (EWL) Mediterranean Business Women Association (AFAEMME) Balkan Regional Coalition of Women Business Associations KAGIDER s Network in Turkey We reached more than 6000 women in 20 cities in Turkey. We are leading the foundation of the Turkish Business Women Associations Federation

72

73

74

75

76

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı