Rejyonel Anestezi. Fatiş Altındaş Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rejyonel Anestezi. Fatiş Altındaş Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD"

Transkript

1 Rejyonel Anestezi Fatiş Altındaş Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2 Rejyonel anestezi-tanımı Vücudun belli bölgelerinde cerrahi uyarana ve/veya diğer girişimlere karşı duyarsızlık oluşturur. alt ekstremite, üst eksremite, alt karın, pelvis vb. sınırlı alanlarda duyarsızlık Spinal kord veya periferik sinirlerde transmisyonu engeller. Bilinç kaybı yok!

3 Rejyonel anestezinin yararları Cerrahi girişimler imler için i in anestezi sağlar Postoperatif analjezi Doğum analjezisi Stres yanıtta azalma Bölgesel kan akımında artış Kronik ağrıa sendromlu hastalarda tanı ve tedavi

4 Rejyonel anestezi tipleri Santral nöroaksiyel bloğu Epidural Spinal Periferik sinir bloğu minor: TEK SİNİR major: BİRDEN ÇOK SİNİR veya PLEKSUS infiltrasyon Topikal Cilt Mukoza

5 Santral bloklar: spinal - epidural Tek enjeksiyon Kateter yerleştirilmesi Aralıklı veya devamlı infüzyon

6 Etki yeri Sinir kökleri İLAÇ Lokal anestezik Spinal anestezi BOS a Epidural anestezi epidural boşluğa

7 Kolon vertebralisin anatomisi Vertebra prominens

8 Spinal kord ve sinir kökleri vertebral kolon içinde uzanır: foramen magnumdan başlar. Çocukta L3 Erişkinde L1 hizasında sonlanır Terminal dallara ayrılır: kauda ekina Spinal kord Pia mater Araknoid Dura mater İntrakranyal dura ile birleşir; S2 ye kadar uzanır.

9

10 Spinal kordun kan akımı Posterior spinal arterler: çift, Orijini serebral arteryel sistem Posterior gri ve beyaz maddenin kan akımını sağlar Kollateralleri: subklavian, interkostal, lumbar ve sakral arterler Anterior spinal arter Tek Ventral kordun kan akımını sağlar.

11 Adamkiewicz veya a. radikülaris magna Alt torakal ve lomber segmentler Tek taraflı ve genellikle solda Kord iskemisi

12 Prosesus spinosus Cilt, cilt altı Lig supraspinosum İnterspinoz ligament Lig flavum Epidural alan Dura Araknoid mater BOS Pia mater Epidural anestezi Spinal anestezi

13 Santral blok endikasyonları Tek başına anestezi yöntemi olarak: Alt karın ve inguinal bölge Ürogenital, rektal Alt ekstremite cerrahisi

14 Yöntem seçimi Hasta onayının alınması Yarar ve zararn değerlendierilmesi Cerrahi için uygunluğu Anestezistin deneyimi Hastanın fizyolojik ve mental durumu Cerrahın tercihi

15 Kontendikasyonlar-I Mutlak Enjeksiyon yerinde enfeksiyon Hastanın onay vermemesi Koagülopati veya kanama diyatezi Ağır hipovolemi Kafaiçi basınç artışı Ağır aort stenozu Ağır mitral stenozu

16 Kontendikasyonlar-II Göreceli Sepsis İletişim kurulamayan hasta Nörolojik defisit varlığı Demiyelinizan lezyonlar Ağır spinal deformite

17 Uygulama koşulları Ameliyathane Resüsitasyon ve entübasyon koşulları (+) Genel anestezide kullanılan monötizasyon Kan basıncı, kalp atım hızı, pulse oksimetre Bilinç düzeyi

18 Santral bloklar - Spinal Avantajları Teknik olarak kolay (LP tekniği) i) Başar arı yüksek Etkinin başalamas alaması hızlı Dezavantajları Yüksek spinal Hipotansiyon PDPH (post dural puncture headache)

19

20 Santral bloklar -Epidural Servikal, torakal, lomber ve sakral seviyelerde yapılabilir. Cerrahi anestezi, Obstetrik analjezi Postoperatif ağrı kontrolü Kronik ağrı tedavisi

21 Etkinin başlaması daha uzun (10-20 dakika) Spinal anestezi kadar yoğun anestezi sağlamaz.

22

23

24

25

26 Santral blokların fizyolojik etkisi Somatik ve visseral yapıların afferent ve efferent innervasyonu kesilir Somatik blokaj Sensöryel blok Motor blok

27 Visseral blokaj: organların otonomik impulsları engellenir. Sempatik blok: Sempatik zincir T5-L1 Vazodilatasyon Hipotansiyon Kardiyoakseleratör lifler(efferent) T1-4 Vagal etki

28 Santral blokların avantajları Morbidite mortalitede azalma Venöz tromboz sıklığında azalma Pulmoner embolide azalma Kardiyak komplikasyonlarda azalma Pnömoni ve solunum depresyonunda azalma Kanama ve kan transfüzyonu gereksiniminde azalma

29 Santral blokların komplikasyonları İğne Bel ağrısı Başağrısı İğne hasarı Damar yaralanması Enfeksiyon İlaç Yüksek blokaj Sistemik toksisite Lokal toksisite

30

31

32

33

34

35 Lokal anestezikler Uygun yoğunlukta verildiklerinde uygulama yerinden başlayarak sinir iletimini geçici olarak bloke eden maddelerdir.

36 Lokal anesteziklerin etkileri lokal ve sistemik olup lokal etkileri sadece etkiledikleri sinirin yayılım alanında görülür Sistemik etkileri ise ilacın enjekte edildiği yerden absorbsiyonu veya sistemik olarak verilmesiyle ortaya çıkar ve doza bağımlıdır.

37 Etki mekanizması Na reseptörleriyle birleşerek Na kanallarını tıkadıkları ya da Membranın hidrokarbon bölgesine penetre olup onu genişleterek Na kanallarının tıkanması sonucu membranı stabilize ettikleri ileri sürülmektedir.

38 Klinik olarak fonksiyon kaybı şu sırayı izler: Ağrı Isı Dokunma Proprioseptif duyu ve iskelet kası tonusu

39 Lokal anesteziklerin yapısı aromatik ara zincir hidrofilik lipofilik ester veya grup grup amid Aromatik grupla ara zincir arasındaki bağ ester veya amid tipte olabilir. Buna göre LA lar ester veya amid tipte olmak üzere 2 ye ayrılır.

40 Lokal anesteziklerin sınıflaması Esterler Kokain Klorprokain Prokain Tetrakain Amidler Bupivakain Ropivakain Lidokain Etidokain Mepivakain

41 Farkları Ester tipi LA esterazlarla hızla hidrolize uğrarken amid tipi LA karaciğerde mikrozomal enzimlerle yıkılır. Amid grubu ilaçlar ester grubuna göre daha stabildir. Ester tipi ilaçların metabolizması sonucu ortaya çıkan PABA az sayıda da olsa allerjik reaksiyonlara sebep olur amid grubunda nadirdir.

42 Bütün LA ler asitle birleştiğinde suda eriyebilen tuz oluşturan zayıf bazlardır. Solüsyon halindeyken (+) yüklü katyon ve serbest baz şeklinde dissosiye olurlar.

43 Serbest baz, solüsyonun penetrasyonunu sağlar. Katyon ise farmakolojik olarak aktif kısımdır. Bunların miktarı bileşiğin pka ve solusyonun ph ına bağlıdır. İlacın pka sı fizyolojik ph a ne kadar yakınsa o kadar cok dissosiye olur.

44 Düşük ph lı ortamlarda açığa çıkan serbest baz asitlerle kolaylıkla nötralize edileceğinden ilaç etkisiz kalacaktır. Bu nedenle enflamasyon, akut enfeksiyon veya apseli dokularda lokal anestezi elde edilemez.

45 Lokal anestezikler aynı yere tekrarlanarak uygulanırsa taşifilaksi nedeniyle etkileri azalır. Bunun nedeni tekrarlanan enjeksiyonlarla dokunun tamponlama kapasitesini azaltarak ph yı düşürmesidir.

46 Klinik profil İlacın etkinliği Etki hızı Etki süresi Diferansiyel blok yapma özelliği Yağda erirlik Proteine bağlanma pka

47 Etkinlik Sinir membranı lipoprotein yapısında olduğundan LA nın etkinliğinde en önemli özellik yağda erirliğidir.

48 Etki süresi Bu ilaçlar sinir membranındanakanalları içindeki protein reseptörlerine bağlandığından ajanın membran proteinlerine afinitesi ve bağlanma yeteneği etkinin uzun sürmesinde en önemli etkendir.

49 Zayıf güçte kısa etkililer: prokain, klorprokain Orta etkinlikte orta etki süreliler: lidokain, mepivakain, prilokain Güçlü ve uzun süre etkili ilaçlar : ametokain, etidokain, bupivakain, ropivakain

50 Etki hızı İn vitro olarak en önemli etken ilacın pka sı iken in vivo olarak diğer etkenler de söz konusudur. İlacın sinir dokusu dışındaki dokulara difüzyon hızı Yoğunluğu gibi

51 Lokal anestezik etkinin uzatılması Vazokonstrüktör kullanımı Karbonasyon ve ph değişikliği Alkalinizasyon

52 Vazokonstrikör kullanımı Adrenalin, noradrenalin, efedrin Anestezi süresini uzatır. Sistemik absorbsiyonu azaltır. Bloğun derecesini arttırır. Cerrahi sahadan kanamayı azaltır.

53 LA komplikasyonları Sistemik toksisite Allerji Lokal doku toksisitesi Methemoglobinemi

54 Sistemik toksisite -SSS toksisitesi- Erken belirtiler ağız çevresinde uyuşma dilde metalik tat kulak çınlaması Sersemlik yorgunluk Halüsinasyonlar dizartri nistagmus titreme

55 Tonik klonik jeneralize konvülziyon oluşur. SSS depresyonu Koma Solunum arresti

56 KVS toksisitesi Myokard kontraktilitesi Kardiyak atım Damar düz kaslarında vazodilatasyon sonucu hipotansiyon KARDİYAK ARREST

57 Tedavi Resüsitasyon A; B; C Konvülsiyon Diazepam Hipotansiyon Sıvı Trendelenburg Vazopressör Aritmi tedavisi İleri Yaşam Desteği Protokolü

58 Toxic effects Lignocaine plasma conc. (mcg/ml) CVS depression Respiratory arrest Coma=CNS collaps Convulsions Unconciousness Muscular twitching Tinnitus Visual disturbance Ligthheadedness Numbness of tongue + Metallic taste

59 Allerji Ürtiker, renk değişikliği, anjionerotik ödem Lokal olarak dermatitler görülür Genel olarak ödem, egzantem, pruritus, laringospazm, bulantı, kusma Anaflaktik şok

60 Lokal doku toksisitesi Kauda equina sendromu İrrevesibl ileti bloğu Uzayan nörolojik defisit

61 Methemoglobinemi -Siyanoz Tedavi : metilen mavisi (1-2 mg/kg)

62 Hoping without disability

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

Teknikerler ve Teknisyenler İçin. Editör

Teknikerler ve Teknisyenler İçin. Editör Teknikerler ve Teknisyenler İçin ANESTEZ YOLOJ Editör Prof. Dr. Melek GÜRA ÇELİK İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Editör

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCILIĞI VE

Detaylı

ANESTEZİYOLOJİYE GİRİŞ ve GENEL ANESTEZİ. Doç. Dr. Fatiş Altındaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

ANESTEZİYOLOJİYE GİRİŞ ve GENEL ANESTEZİ. Doç. Dr. Fatiş Altındaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD ANESTEZİYOLOJİYE GİRİŞ ve GENEL ANESTEZİ Doç. Dr. Fatiş Altındaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Anestezi nedir? Hissizlik Genel anestezi Vital fonksiyonlarda kalıcı bir

Detaylı

ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR. www.umke.org CANAN BALCI

ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR. www.umke.org CANAN BALCI ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR CANAN BALCI ANESTEZİ Ġlaçların uygulanması ile organizmanın bir bölümünde veya tümünde oluşturulan duyu kaybı olarak tanımlanmaktadır. GENEL ANESTEZINININ DÖRT KOMPONENTI VARDıR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Jetmonal % 2 5ml Ampul FORMÜLÜ 1 ml'de : Lidokain HCI 20 mg içerir. Sodyum klorür 4.6 mg Enjeksiyonluk su k.m 1 ml'ye tamamlanır. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik Özellikler: Lidokain'in terapötik

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 3. Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Parkinson hastalığının tedavisinde, esas itibariyle ya dopamini artıran ilaçlar (örneğin Levodopa) veya SSS ye girebilen

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORAKS CERRAHİSİ İÇİN ANESTEZİ Dr. Süleyman GANİDAĞLI Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORASIK ANESTEZİ Fizyolojik Özellikler Hastanın yan yatırılması Lateral dekubit Toraksın açılması Açık pnömotoraks

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin maddeler: 1 gram kremde 25 mg lidokain ve 25 mg prilokain bulunur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin maddeler: 1 gram kremde 25 mg lidokain ve 25 mg prilokain bulunur. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EMLA % 5 krem KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: 1 gram kremde 25 mg lidokain ve 25 mg prilokain bulunur. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

Prof Dr HALİL L KOYUNCU

Prof Dr HALİL L KOYUNCU FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ Prof Dr HALİL L KOYUNCU FİZİK K TEDAVİ Fizik vasıtalarla yapılan tedavidir. FİZİKSEL TIP Fizik vasıtalar taların n tanı ve tedavide kullanılmas lmasıdır. Rehabilitasyon yöntemlerinden

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Hanifi EROL

Detaylı

OMNIPAQUE 350 mg I /ml IA, IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon

OMNIPAQUE 350 mg I /ml IA, IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OMNIPAQUE 350 mg I /ml IA, IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. K ALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Beher ml de 350 mg I a eşdeğer 755 mg ioheksol içerir. İoheksol,

Detaylı