Postoperatif MSS enfeksiyonları. Doç.. Dr. Serhan SAKARYA AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Postoperatif MSS enfeksiyonları. Doç.. Dr. Serhan SAKARYA AD"

Transkript

1 Postoperatif MSS enfeksiyonları Doç.. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp p Fak Enf. Hst.. ve Kl. Mik. AD

2 Ne zaman? Kraniyotomi Ventrikülostomi Ventriküloperitoneal shunt Epidural anestezi Lumbar ponksiyon

3 Nasıl? Nozokomial MSS enfeksiyonu. Az görülmekle g birlikte mortalite ve morbitide yüksek!... Bu enfeksiyonlar; Yüzeyel yara eneksiyonları Menenjit Derin yerleşimli abseler Ventriküler şant enfeksiyonları

4 Epidemiyoloji Tüm m HE larının ~ %0.4 (Nöro( roşirürjirji op. sayısına bağlı) Nöroşirürjikrjik girişimlerin imlerin Temiz % Temiz-kontamine % Kontamine % Kirli olması %9.7 4 saatten daha fazla süren s cerrahi %13.4

5 Girişimin imin türüne t göreg Kraniyotomi % Diğer girişimler imler %1.53 Ventriküler Şant % ( ) NNIS, Am. J. İnfect. Control 2004

6 Kraniyotomi sonrası menenjit gelişimi imi 559/50= %8.9 Menenjit olgularının n %70 i kraniyotomiden 2-10 gün g n sonra %30 mortalite Operayonun tekrarı menenjit için i in bağı ğımsız z risk faktörü. Reichert MCF, Am. J İnfect Control 2002

7 Risk Faktörleri Genel BOS sızıtısı oluşturan dura tahribatları Kraniotomi, laminektomi, ventriküler şant veya rezervuar yerleştirilmesi, beyin biyopsisis,, LP, hipefizektomi, paranazal sinüs s cerrahisi vs.. Malignite Organ transplantasyonu Bağışı ğışıklığı baskılanm lanmış her türlt rlü hasta Kullanılan lan cihaz Kafa içi i i basınç monitörleri (en sık) s İntraventrikülerler Epidural

8 Sınıflandırma Cerrahi yara enfeksiyonları Yüzeyel Derin Lokal süpüratif enfeksiyonlar Osteomiyelit Diskit Subgaleal koleksiyon Epidural abse Subdural ampiyem Beyin absesi Yaygın n enfeksiyonlar Menenjit Ventrikülit Meningoensefalit

9 Etyoloji S. aureus KNS Gram (-)( ) negatif bakteriler P. aeruginosa A. baumannii E. coli K. pneumoniae

10 Patogenez Operasyon alanının n doğrudan kontaminasyonu Sinüslerden Nazal mukozadan Saçlı deriden Duranın n tam kapatılamamas lamaması sonucu BOS sızıntısı Giriş alanı Hematojen çok nadir

11 Klinik

12 Cerrahi alan enfeksiyonu Yüzeyel Erken dönemde d ortaya çıkar Kraniyal ve lumbodorsal fasiya Derin Geç dönemde ortaya çıkar Fasiya altı yumuşak doku Diskit Osteomiyelit Kemik flep enfeksiyonları

13 Tanı Lokal bulgular Ağrı Akınt ntı Kızarıklık Hassasiyet Operasyon sonrası düşmeyen ESR ve yükselen CRP Görüntüleme yöntemleri y

14 Menenjitler Nasokomial menenjitlerin hemen hepsi postoperatif olup MSS nin defansının n bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Genellikle cerrahi sonası ilk hafta içinde i inde ortaya çıkar. Sinsi başlang langıçlı Ateşin varlığı ve mental durumda beklenen dışındaki gelişmeler. Steroid kullanımı Meningeal bulguları baskılar Antibiyotik kullanımı Klinik yanıt t ve BOS profilini değiştirir.

15 Tanı En güvenilir g tanı BOS analizi olmasına karşı şın; Altta yatan hastalığı ığın n BOS a etkisi Profilaktik antibiyotik kullanımına na bağlı olarak kültk ltür r (-)( Bağışı ğışıklığın n baskılanmas lanmasının inflamatuar yanıtı kısıtlaması. Kontrastlı BT ve MR tanıda yardımc mcıdır. Özgül l değildir LP öncesi mutlaka yapılmal lmalıdır r (diğer muayene yöntemleri çok güvenilir g değildir)

16 Meningoensefalit Etken çoğunlukla viraldir. Nadiren operasyon ve nörodiagnostik girişimler imler sonrasında nda olur. Erken dönemde d görülür. g r. Klinik olarak; Ateş Komaya kadar gidebilen mental durum değişiklikleri, iklikleri, Fokal nörolojik bozukluklar

17 Tanı BOS rutin analizi bazı durumlarda faydalıdır. Seroloji çok daha yardımc mcı olabilir

18 Kranial epidural abse Dura ile kraniyum arasındad ndadır. Geç dönemde ortaya çıkar Gelişmesinde yatkınl nlık k yaratan koşullar; Osteomiyelit Kraniyotomi Kafa traması Kafatası fiksasyonu için in geçici vida uygulaması Klinik Bası bulguları ön n plandadır Ateş Başağrısı Bilinç durumunda değişme Lokal bulgular (şişlik,( eritem vs) Fokal nörolojik bulgular

19 Tanı LP kesinlikle kontraendike En güvenilir g tanı BT veya MR gibi görüntüleme Kan BK ESR CRP

20 Spinal epidural abseler Geç dönemde ortaya çıkar Spinal girişimler; imler; Laminektomi LP Anestezi (daha geç abse oluşur) ur) Katater Klinik Bası bulguları Spinal ağrı Sinir kökük ağrısı Radiküler zayıfl flık Paralizi

21 Tanı BOS (özg( zgün n değildir) Pleositoz Protein Kültür r nadiren (+) Kan Lökositoz ESR Diğer Kan kültk ltürü (+) Ameliyat sırass rasında alınan kültk ltür r (+)

22 Subdural ampiyem Dura ve araknoid arasındaki cerehat Anatomik bariyer = = enfeksiyon hızlh zlı Klinik Toksik bir tablo kliniğe e hakimdir Tanı Hızlı bilinç kaybı Menenjismus Nöbetler Baş ağrısı Ateş Görüntüleme yöntemleriy

23 Beyin apseleri Parankimin sınırlı fokal süpüratif lezyonu Kraniyal fiksasyon dışında hemen hemen tüm m MSS cerrahi girişimler imler sonrası görülür Kraniyotomi sonrası akut Ateşli silah yaralanması veya ventriküler şantta subakut veya kronik olarak gelişir ir

24 Klinik Lokalizasyon, büyüklb klük, k, konağı ğın n durumu ve mikroorganizmanın n büyüklb klüğüne göre g değişir ir Baş ağrısı (yavaş yavaş şiddetlenir) Ateş (%50 vakada görülür) g r) Kitle etkisine bağlı Hemiparezi Afazi Ataksi Bulantı Kusma Papilödem Menenjismus Şuur bulanıkl klığı

25 Tanı LP genellikle kontraendike olduğundan undan BOS değerlendirmesi erlendirmesi genelde yapılamaz, yapılabilrse labilrse; Pleositoz Protein Glukoz N Hemogram ve kültk ltür r yöntemleri y tanıda yetersiz En iyi tanı ve takip görüntg ntüleme yöntemleriyle yapılır.

26 Postoperatif MSS enfeksiyonlarının önlenmesi Profilaksi Etkinliği i kesinlikle gösterilmig sterilmiştirtir Antibiyotğin in BOS geçişi önemlidir 24 saatten uzun uygulanmamalıdır

27 PROFİLAKS LAKSİ ÖNERİLEN GİRİŞİMLER Girişimler imler Profilaksi önerileri Olası patojen Önerilen ajan Doz Kraniotomi Temiz Kirli Ia S. aureus S. Epidermidis + Anaeroblar Sefazolin veya vankomisin* Klindamisin 1-22 gr IV 1 gr IV 300 mg IV BOS şant operasyonu Ia S. aureus S. epidermidis Kotrimokazol 960 mg IV 12 saatte bir 3 doz Spinal cerrahi Uzamış cerrahi Yabancı cisim Ib S. aureus S. epidermidis Sefazolin veya Vankomisin* 1-22 gr IV 1 gr IV * Ünitedeki metisilin direnç durumuna göre

28 PROFİLAKSİ ÖNERİLMEYEN GİRİŞİMLER Girişimler imler Laminektomi Spinal füzyon Profilaksi önerileri IIb IIb

29 Tedavi

30 Bazı antimikrobiyallerin BOS a geçişi İyi geçenler Çok az geçenler İnflamasyonda iyi geçenler Hiç geçmeyenler Kloramfenikol Sikloserin Etambutol Etionamid İzoniasid Metronidazol TMP-SMX Aminoglikozitler Amfoterisin-B Sefoksitin Sefamandol 1.Kuşak SS Klindamisin Tetrasiklin Asiklovir Etambutol Penisilin G Ampisilin Rifampisin Prımetamin 3.Kuşak SS Vankomisin Vidarabin Penemler Basitrasin Ketokonazol Polimiksin-B Kolistin

31 Antibiyotik dozları Antibiyotik Penisilin G Ampisilin Nafsilin Vankomisin Sefotaksim Seftriakson Seftazidim Sefepim TMP-SMX Aztreonam Meropenem Günlük k doz 6X4MU 6X2 g 4X2g 2-3X1g 4-6X2g 2X2g 3X2g 3X2g mg/kg 3-4X2g 3X2g

32 Postoperatif Menenjit Ampirik tedavi Predispoze Durum Baziler kafa kırığı Kafa travması; Nöroşirürji sonrası Etken S.pneumoniae, H.influenzae, A grubu beta hem.streptokok S.aureus, S.epidermidis, Gram negatif basiller Tedavi Sefotaksim veya Seftriakson Vankomisin + Seftazidim

33 Etkene yönelik tedavi Gram Negatifler Etken P. aeruginosa A. baumanii Çoğul dirençli P. aeruginosa, A. baumanii GNEB Ajan Seftazidim+Amikasin Amikasin, Meropenem, sipro. Meropenem, mipenem Kolistin (IV ve intratekal) Kinolonlar Seftriakson, sefotaksim, sefepim, Aztreonam Süre 3 hafta 3 Hafta 3 hafta 3 Hafta

34 Kolistin Çoğul dirençli P. aeruginosa veya A. baumanii enfeksiyonlarında nda kullanılmaktad lmaktadır. IV, IV+intra tekal, intratekal (İT) IT 5 mg/gün n ve daha sonra 10 mg/g, 21 gün g IV %25 BOS a geçmektedir. 5 mg/kg/g, doza bölünerekb

35 S. aureus MSSA: Nafsilin, oksailin MRSA: Vankomisin Tedaviye cevap alınmıyorsa Rifampisin eklenmeli En az 2 hafta devam etmeli ve yabancı cisim çıkartılmalıdır. Tunkel AR, PPID 2005

36 KNS Genellikle şant lar neden olmaktadır Tedavi şant çıkartılarak en az 1 hafta tedavi

37 MRSA ve Linezolid IV ve IT (15 mg/gün) vankomisin cevapsızl zlığı 17 gün g n 2X600 mg

38 Stafilokok menenjiti ve Rifampisin MSS efeksionlarında nda tartış ışmalı Vankomisin + rifampisin biyofilim oluşturan Stafilokoklara yanlızba zbaşına vankomisinden daha etkili Chemotherapy 2003

39 Enterokok Ampisilin + Gentamisin Vankomisin veya Ampisilin /Sulb. (Betalaktamaz pozitif ise) VRE Linezolid Kloramfenikol Turkel AR, PPID 2005 İnan D, J Chemotherapy 2004

40 Beyin abseleri Cerrahi +Antibiyotik 4-66 hafta Küçük abseler (3 cm den küçük üçük) 8 haftalık k antibiyotik tedavisi yeterli Tedavi radyoloji ile mutlak takip edilmeli

ENFEKSİYONLAR DR.YUNUS GÜRBG VE ARŞ HASTANESİ

ENFEKSİYONLAR DR.YUNUS GÜRBG VE ARŞ HASTANESİ NÖROŞİRURJİDE POSTOPERATİF VE GİRİŞİG İŞİM M SONRASI GÖRÜLEN G ENFEKSİYONLAR DR.YUNUS GÜRBG RBÜZ SB ANKARA DIŞKAPI KAPI EĞE VE ARŞ HASTANESİ Diğer cerrahi uygulamalarla kıyaslandk yaslandığında nöroşirurjide

Detaylı

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 151 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.151-164 AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER Prof. Dr.

Detaylı

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENFK.LS.06 / 20.12.2011 ANTİBİYOTİK TEDAVİ SEÇİMİ KEMİK Osteomyelit; mikrobiyolojik tanı gereklidir. Kan kültürü

Detaylı

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:--

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:-- T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:-- ANTİBİYOTİK TEDAVİ SEÇİMİ KEMİK Osteomyelit; mikrobiyolojik

Detaylı

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı;

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı; CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ REHBERİ Cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Postoperatif bir enfeksiyon olan yara enfeksiyonunun önlenmesi ile hastanın hayati

Detaylı

AKILCI. ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER

AKILCI. ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER Hazırlayan: Dr. Muammer MERTOĞLU Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Akhisar Devlet Hastanesi EKK Başkanı EKİM 2011 ÖNSÖZ Enfeksiyon

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD CAİ tarihçe Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etkenler Dünya verileri Türkiye verileri Hasta oluyordum

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ANTİBİYOTİK KULLANIMI T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI ANKARA İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ YAYINI: 3 ANTİBİYOTİK KULLANIMI ANTİBİYOTİK KULLANIMINI KONTROL ALT KOMİTESİNCE HAZIRLANMIŞTIR ANKARA

Detaylı

ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLARDA

ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLARDA ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLARDA DOĞRU ANTİBİYOTİK KULLANIMI Doç. Dr Selma Tosun Manisa Devlet thastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları selmatosun2000@yahoo.com 3 4 Ekim 2009 Ürogenital enfeksiyonlar

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları* Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Üst solunum yolları Larinksin üzerinde kalan solunum yolları Burun, tonsiller, adenoid, farinks, larinks, paranasal sinüsler, kulaklar. 2 Üst

Detaylı

AKUT TONSİLLOFARENJİT

AKUT TONSİLLOFARENJİT İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 107 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.107-116 AKUT TONSİLLOFARENJİT Uzm. Dr. Bilgül

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir.

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir. Cefridem (Seftriakson sodyum) 0,5g IM enj. toz içeren flakon FORMÜL Beher flakon steril ve apirojen olarak 0,5 g Seftriakson' a eşdeğer miktarda Seftriakson Sodyum içerir. Beher eritici ampulde ise 2 ml

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

Üriner Sistem İnfeksiyonları

Üriner Sistem İnfeksiyonları Derleme Üriner Sistem İnfeksiyonları Urinary Tract Infections Ayten Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum Yazışma Adresi: Doç. Dr. Ayten Kadanalı,

Detaylı

DR. KENAN HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

DR. KENAN HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DR. KENAN HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Akut sinuzit ABD de 30 milyon hasta/yıl 1 ABD de işgücü kaybına neden olan ilk 10 hastalıktan biri Orta Avrupa da yılda toplumun

Detaylı

Olgular. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Olgular. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgular Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu (I) YT:25.05.2012 39 yaş,kadın Bilinç bulanıklığı, bulantı-kusma, ateş yüksekliği 2 gün önce başlayan ateş, bulantı-kusma, sinirlilik

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı