LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ DR. HALİL AKSOY TEZ DANIŞMANI PROF. DR. HÜLYA SUNGURTEKİN DENİZLİ-2009

2 Prof. Dr. Hülya SUNGURTEKİN danışmanlığında Dr. Halil AKSOY tarafından yapılan Lomber Disk Cerrahisi Planlanan Hastalarda Epidural Anestezi İle Genel Anestezi Etkilerinin Karşılaştırılması başlıklı çalışma jürimiz tarafından Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı nda TIPTA UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir. BAŞKAN Prof.Dr. Hülya SUNGURTEKİN ÜYE Prof.Dr. Simay SERİN ÜYE Doç.Dr. R. Hakan ERBAY Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. /../.. (gün/ay/yıl) T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI

3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ KISALTMALAR DİZİNİ Sayfa No II III IV GİRİŞ 1 GENEL BİLGİLER 2 EPİDURAL ANESTEZİ 2 Tarihçe 2 Anatomi 2 Epidural Anestezinin Fizyolojik Etkileri 5 Epidural Anestezi Düzeyini Etkileyen Faktörler 9 Epidural Anestezi Tekniği 10 Epidural Anestezi Endikasyonları 11 Epidural Anestezi Kontrendikasyonları 12 Epidural Anestezi Komplikasyonları 12 Epidural Anestezi Başarısızlık Nedenleri 13 LOKAL ANESTEZİKLER 13 Lokal Anesteziklerin Etki Mekanizması 14 Lokal Anesteziklerin Farmakokinetiği 15 Lokal Anesteziklere Bağlı Sistemik Reaksiyonlar 15 Bupivakain 16 GEREÇ VE YÖNTEM 18 BULGULAR 23 TARTIŞMA 37 SONUÇ 49 ÖZET 50 YABANCI DİL ÖZETİ 52 KAYNAKLAR 54 I

4 TABLOLAR ÇİZELGESİ Sayfa No Tablo -1 Modifiye Bromage skalası 19 Tablo -2 Hasta konforu 19 Tablo -3 Modifiye Aldrete Derlenme Skoru 20 Tablo -4 Demografik verilerin gruplara göre dağılımı 23 Tablo- 5 Grupların cinsiyete göre dağılımı 23 Tablo -6 İlk analjezik ihtiyaçları, toplam kan kaybı ve operasyon süreleri 23 Tablo -7 İntraoperatif sistolik kan basıncı değişiklikleri 24 Tablo -8 Postoperatif sistolik kan basıncı değişiklikleri 25 Tablo -9 İntraoperatif diastolik kan basıncı değişiklikleri 26 Tablo -10 Postoperatif diastolik kan basıncı değişiklikleri 27 Tablo -11 İntraoperatif ortalama kan basıncı değişiklikleri 28 Tablo -12 Postoperatif ortalama kan basıncı değişiklikleri 29 Tablo -13 İntraoperatif kalp atım hızı değişiklikleri 30 Tablo -14 Postoperatif kalp atım hızı değişiklikleri 31 Tablo -15 İntraoperatif periferik saturasyon değişiklikleri 32 Tablo -16 Postoperatif periferik saturasyon değişiklikleri 33 Tablo -17 Postoperatif VAS değişiklikleri 34 Tablo -18 Gruplardaki yan etkiler 35 Tablo -19 Epidural anestezi özellikleri 36 II

5 ŞEKİLLER ÇİZELGESİ Sayfa No Şekil -1 Vertebral kolon ve ligamentlerin sagittal planda görünümü 3 Şekil -2 Epidural aralıktaki yapılar 4 Şekil -3 İntraoperatif sistolik kan basıncı değerlerinin dağılımı 24 Şekil -4 Postoperatif sistolik kan basıncı değerlerinin dağılımı 25 Şekil -5 İntraoperatif diastolik kan basıncı değerlerinin dağılımı 26 Şekil -6 Postoperatif diastolik kan basıncı değerlerinin dağılımı 27 Şekil -7 İntraoperatif ortalama kan basıncı değerlerinin dağılımı 28 Şekil -8 Postoperatif ortalama kan basıncı değerlerinin dağılımı 29 Şekil -9 İntraoperatif kalp atım hızı değerlerinin dağılımı 30 Şekil -10 Postoperatif kalp atım hızı değerlerinin dağılımı 31 Şekil -11 İntraoperatif periferik saturasyon değerlerinin dağılımı 32 Şekil -12 Postoperatif periferik saturasyon değerlerinin dağılımı 33 Şekil -13 Postoperatif VAS değerlerinin dağılımı 34 Şekil -14 Bulantı 35 Şekil -15 Kusma 35 Şekil -16 Titreme 36 III

6 KISALTMALAR ÇİZELGESİ ASA: The American Society of Anesthesiologists (Amerikan Anestezistler Birliği) BS: Modifiye Bromage Skoru VAS: Visual Analog Skala EKG: Elektrokardiogram İV: İM: İntravenöz İntramüsküler KVS: Kardiovasküler sistem KAH: Kalp Atım Hızı SKB: Sistolik Kan Basıncı DKB: Diastolik Kan Basıncı OKB: Ortalama Kan Basıncı SpO 2 : Periferik Oksijen Satürasyonu SS : Solunum Sayısı SSS: Santral Sinir Sistemi IV

7 GİRİŞ Beyin cerrahlarının klinik pratiğinde en çok karşılaştıkları lomber disk hernisi, büyük ölçüde iş gücü kaybına neden olan ve esas tedavisi cerrahi olan bir hastalıktır. Beyin cerrahi pratiğinde bu kadar sık rastlanılan bu hastalığın anestezisi de özellik arz etmektedir. Çoğunlukla genel anestezi kullanılmasına rağmen, epidural ve spinal anestezi de uygulanabilir. Bölgesel anestezi periferik venöz basıncı düşürerek, kan kaybını azaltır ve cerrahi sahaya venöz dönüşü azaltarak, daha iyi görüş alanı sağlar. Ayrıca spinal cerrahi pron pozisyonda yapıldığından, uyanık hasta brakiyal pleksus ve ulnar sinir hasarı, yüzde basınç nekrozu gibi pozisyona bağlı komplikasyonlardan kendini koruyabilmektedir (1,2). Bölgesel anestezi bilinç kaybına yol açmadan vücudun belirli bölgelerindeki sinir iletisinin ve ağrı duyusunun ortadan kaldırılması olarak tanımlanabilir. Özellikle genel anestezi açısından risk teşkil eden hasta gruplarında, epidural anestezi daha uygun bir seçim olabilmektedir. Hatta bazı merkezlerde spinal cerrahide epidural anestezi uygulaması olağan hale gelmiştir. Bilindiği kadarıyla lomber disk ameliyatlarında spinal anestezi uygulamalarının yıllık, epidural anestezi uygulamalarının ise yıllık bir geçmişi bulunmaktadır ve uygun endikasyonda güvenle uygulanabileceği bildirilmektedir (3). Bupivakain amid grubundan bir lokal anesteziktir. İlk kez 1963 yılında kullanılmıştır. Bugün için epidural anestezide en sık kullanılan ilaç bupivakaindir. Etki süresi en uzun lokal anesteziklerdendir. Sinir bloğu yavaş oluşur ancak çok iyi sensoriyal anestezi sağlaması nedeniyle bu gruptaki diğer ilaçlardan daha fazla tercih edilmektedir. Etkisi 5-10 dakikada başlar, bu süre kaudal ve epidural enjeksiyonda 20 dakikadır. Motor ve sensoriyal blokaj 3 saate kadar uzar. Plazmada en üst seviyeye dakikada ulaşır (4,5). Biz bu çalışmayı elektif lomber disk cerrahisi yapılacak hastalarda epidural (% 0.5 lik bupivakain) anestezi ile genel anestezinin etkinliğini karşılaştırmak, anestezi kalitesini belirlemek, hemodinamik parametreler, motor ve duyusal blok üzerine etkilerini göstermek, yan etki açısından farklılıkları saptamak amacıyla planladık. 1

8 GENEL BİLGİLER EPİDURAL ANESTEZİ Epidural anestezi, spinal sinirlerin duradan çıkıp, intervertebral foramenlere uzanırken epidural aralıkta anestetize edilmesiyle yapılan bir tür anestezi yöntemidir. Başlıca sensoriyal sempatomimetik lifler bloke olurken, motor sinirler de kısmen veya tamamen bloke olabilirler. Anestezik solüsyonun verilme yerine göre servikal, torakal, lumbal veya kaudal epidural bloktan söz edilebilir. Ancak klinik uygulamada, epidural anestezi dendiğinde lomber epidural anestezi anlaşılmaktadır. Tarihçe Epidural anestezi ilk kez 1895 de Cathelin tarafından sakral bölgede, 1921 de de Pages tarafından lumbal bölgede yapılmıştır. İlk epidural kateter Curbelo tarafından 1949 da yerleştirilmiştir. Yöntem 1960 lı yıllarda yaygınlaşmış; gerek epidural aralığın anatomisi hakındaki bilgilerin artması gerekse endikasyonlarının genişlemesi ile günümüzde temel bölgesel anestezi yöntemi haline gelmiştir (6). Anatomi Vertebral kolon; 7 servikal, 12 torakal, 5 lomber, 5 sakral ve 4 koksigeal olmak üzere toplam 33 vertebradan oluşur. Tipik bir vertebranın anterior bölümü cisim (corpus), posterior bölümü arkus dan (lamina) oluşur. Pediküller ve vertebral arkusun birleşim yerinde processus transversuslar bulunur. Birleşen laminaların dorsal çıkıntısı processus spinozustur. Kolumna vertebralisin 4 kıvrımı vardır. Sakrumun ön konveksitesi, lomber lordoz, torasik kifoz ve servikal lordoz. Vertebra cisminin arka yüzü, intervertebral diskler, vertebra arkusları ve bunları birleştiren bağlar spinal kanalı meydana getirirler. Spinal kanal, medulla spinalis ve onu örten zarları içerir. Spinal sinirlerin vertebral kanalı terk ettiği intervertebral foramenler, yanlarda vertebral arkusların üzerindeki çentiklerin birleşmesi ile meydana gelir. 2

9 Arkada laminalar arasında oluşan interlaminal foramenler ise iğnenin epidural veya subaraknoid aralığa ulaşmasına olanak verir. Bu foramenler normalde üçgen biçiminde iken gövdenin öne fleksiyonu ile eşkenar dörtgen biçimini alırlar (7). Cilt Epidural boşluk Subaraknoid boşluk Supraspinöz ligament İnterspinöz ligament Lig. Flavum Şekil -1: Vertebral kolon ve ligamentlerin sagittal planda görünümü Sagital planda orta hattan girildiğinde epidural aralığa ulaşmak için iğnenin geçtiği dokular sırasıyla; cilt, ciltaltı, supraspinöz ligament, interspinöz ligament ve ligamentum flavumdur (Şekil -1). Bu ligamentler lomber aralıkta daha kalındır. Epidural aralıktan sonra dura mater yeralır. Bu da geçildiğinde subaraknoid aralığa ulaşılmaktadır. Spinal kanalı saran zarlar, beyni saran zarların devamıdır. Bunlar dura mater, araknoid ve pia materdir. Spinal kord foramen magnum hizasında başlar, konus medullaris şeklinde sonlanır. Spinal kordla vertebral kolon arasındaki farklı gelişim spinal segmentlerle vertebraları aynı seviyede bulundurtmaz. Ön ve arka kökler ile 31 çift spinal sinir oluşur. Spinal kordun sonlanma hizasından sonra lomber ve sakral sinirler kauda equinayı oluştururlar. Dural kılıf 2. sakral segment hizasında sonlanır ve filum terminale olarak devam eder. Epidural aralık, dural kılıf uzantılarını çevreleyen potansiyel bir boşluk olup, dura ile vertebral kanalı döşeyen periost ve bunun ligamentlere verdiği fibröz uzantılar arasında yer alır. Ventral olarak dura ile dorsal olarak ligamentum flavum ile bağlanır. Foramen magnumdan sakral hiatusa uzanır. Ligamanlar vertebral kolonu bir arada tutar ve medulla spinalisi korurlar. Ponksiyon yapılırken bu ligamanların 3

10 oluşturduğu farklı dirençler, epidural aralığın lokalizasyonu yönünden çok önemlidir. Epidural boşluğun hemen yanında dural kaftlarla karşılaşılır. Boşluk intervertebral foramenler yoluyla paravertebral alanla ilişkidedir. Bu bölgedeki ince dura, lokal anestezik maddelerin serebrospinal sıvıya erişimine izin verir ve epidural anestezi için bir temel oluşturur (6). Epidural anestezide lokal anestezik maddeler nöral dokulara doğrudan enjekte edilmez, enjeksiyon noktasından diffüzyonu gerektirir. Bu nedenle enjekte edilen ilaç miktarı, her spinal segment için spinal anestezide olduğundan daha fazladır (6). Spinal iğne Epidural aralık Araknoid aralık Subaraknoid aralık Piameter Şekil -2: Epidural aralıktaki yapılar Spinal kord Bu potansiyel aralık; areolar adipoz bir doku içinde dural kılıfları ile birlikte spinal sinirleri, spinal arterleri, lenfatikleri ve oldukça geniş bir venöz pleksusu içerir (Şekil-2). Kanamalardan ya da iğnelerin ve kateterlerin doğrudan epidural boşluktaki venlerin içerisine yerleştirilmesinden kaçınmanın en iyi yolu, epidural aralığa girişte mümkün olduğunca orta hatta yakın kalmaktır (6). Ayrıca epidural aralıkta duramater ile posterior longitudinal ligaman ve ligamentum flavum arasında kuvvetli bantlar oluşturan bağ dokusu bulunur. Bu dorsomedian bantlar klinikte epidural anestezide, unilateral blokların oluşması ya da kateterin ilerleyememesi gibi sorunlar oluşturabilir. 4

11 Spinal kord, major kan desteğini a. spinalis anterior ve a.spinalis posteriordan alır. A. spinalis anterior spinal kordun 2/3 ön kısmıyla merkezi kanlandırırken, a.spinalis posterior 1/3 arka kısımla gri maddenin bir kısmını kanlandırır. Spinal kord erişkinlerin %90 ında birinci lomber vertebranın alt sınırında sonlandığından, ikinci lomber vertebra hizasından sonra dura sadece kauda equinayı içerir. Bu sayede konus medullarisin iğne ya da kateter ile zedelenme riski, L2 seviyesinin altından yapılan dural ponksiyonlarda çok azdır. Dural kılıf 2. sakral segment hizasında sonlanır ve filum terminale olarak devam eder. Ciltten epidural aralığa kadar olan mesafe genç erişkinlerde L3-4 aralığından girildiğinde 4-7 cm aralığında değişir. Epidural aralık lomber bölgede dorsomedian hatta en geniş (5-6 mm) iken, dura kalınlığı bu bölgede en azdır ( mm) (6). Epidural aralıkta servikalden sakrale doğru azalan oranda bir negatif basınç vardır. Bu basınç, lomber bölgede 5-10 cmh 2 O kadar olup iğne etkisiyle duranın öne itilmesinden veya negatif intraplevral foramenler yoluyla oluşabilir. Teknik olarak epidural aralığın tanınması için direnç kaybı ve negatif basınç (asılı damla tekniği) teknikleri kullanılmaktadır. Hastanın kendini sıkması, ıkınması, öksürmesi ve valsalva manevrası yapması intraplevral negatif basınçla birlikte epidural negatif basıncı da azaltmaktadır. Amfizem gibi akciğer hastalıklarında ise bu negatif basınç kaybolabilir. BOS basıncının düşmesi ve gövdenin öne fleksiyonu ile negatif basınç artar ve epidural mesafenin tanınması kolaylaşır. Epidural basınç; lomber bölgede ile -1 cmh 2 O, torakal bölgede -2 ile -3 cmh 2 O, sakral bölgede ise sıfırdır (6). Epidural Anestezinin Fizyolojik Etkileri Spinal ve epidural blokların meydana getirdiği değişikliklerin en önemli nedeni sempatik paralizidir. Epidural aralığa verilen lokal anestezikler, vasküler absorbsiyona bağlı sistemik etki gösterebilirler. Epidural aralığa verilen lokal anestezik madde etkisini üç ayrı yerde gösterir; 1. İntervertebral foramen bölgesi 2. Duradan difüzyon 3. Paravertebral alan (6,8,9). 5

12 Lokal anestezik solüsyonun subaraknoid veya epidural aralığa verilmesinden sonra ilk olarak preganglionik sempatik lifler etkilenir. Daha sonra otonom liflerden kalınlıklarına göre, ağrı, ısı, dokunma ve en sonunda basınç duyusunu taşıyan lifler bloke olur. Sırası ile sempatik, duyusal ve motor blok oluşur. Bloğun geri çekilmesi tam tersi yönde olur. Önce motor blok, sonra sensoryal blok, sonra da sempatik blok ortadan kalkar. Sempatik blok sensoryal bloktan 2 4 segment yukardadır. Motor blok ise sensoryal bloktan 2 segment aşağıdadır. Motor blok değerlendirilmesinde çeşitli skalalar kullanılmaktadır. Bunlardan birisi olan Bromage Skalası na göre; 0=Hiç paralizi yok. Hasta ayağını ve dizini tam olarak fleksiyona getirebilir. 1=Sadece dizini ve ayaklarını hareket ettirebilir; bacağını düz olarak kaldıramaz. 2=Dizini bükemez ve sadece ayağını oynatabilir. 3=Ayak eklemi veya başparmağını oynatamaz; tam paralizi vardır (9,10). Sempatik çekirdekler medulla spinalis üzerinde C8-L2 segmentleri arasında bulunurlar. Parasempatik çekirdekler ise sakral segmentlerde bulunurlar (S2-S4). Vertebral kolonu terk eden spinal sinirler, deride belirli bir yayılım göstererek dermatomları oluştururlar. Dermatomlar epidural ve spinal anestezi gibi bölgesel yöntemlerin çoğunda anestezi düzeyinin belirlenmesi, komplikasyonların değerlendirilmesinde önemlidir. Belirli bazı dermatomlar şu şekilde belirtilebilir; C8 : dermatomu: Küçük parmak T1-2 : dermatomu: Kol ve ön kolun iç yüzü T 3 : dermatomu: Aksillanın apeksi T 4 : dermatomu: Meme başları hizası T 6-7 : dermatomu: Ksifoid hizası T 10 : dermatomu: Göbek hizası L 1 : dermatomu: İnguinal bölge L 1-4 : dermatomu: Perine 6

13 Kardiyovasküler Sisteme Etkisi: Epidural anestezinin yüksekliğine bağlı olarak bloke edilen sempatik liflerin sayısı ile orantılı olarak hipotansiyon gelişebilir. L2'nin altında oluşan blok ile etkilenmezken, T1-3 arasında tam sempatik denervasyon oluşur. Sempatik denervasyon bölgesinde arter ve arterioller dilate olmakta, total periferik direnç ve kan basıncı düşmektedir. Venöz dilatasyon ve kanın periferde göllenmesi ise venöz dönüşü azaltır. Böylece kardiyak debi ve kan basıncı belirgin olarak düşer. Eğer olaya hipovolemi de eşlik ederse bu düşüş artar. İşlemden önce volümün normal veya biraz fazla olması güvenliği arttıracaktır. Pulmoner arter basıncı da düşer. Arteriyal basıncın düşmesi ve kanın operasyon sahasından diğer dokulara redistribüsyonu sonucunda, intraoperatif kan kaybı ve postoperatif tromboembolik komplikasyonlar azalır (8,11). Kalbin sempatik innervasyonu T1-T5 düzeyinden, orta servikal, stellat ve ilk dört torasik gangliondan sağlanmaktadır. Bundan dolayı T5 düzeyinin üzerindeki bloklar yüksek, altındaki bloklar ise alçak epidural blok olarak adlandırılmaktadır. Bromage nin yaptığı sınıflamaya göre çeşitli kardiyovasküler etkileri sıralayabiliriz: 1. Rezistans ve kapasitans damarlar üzerine vazomotor blok etkiler 2. T5 üzeri yayılan sinir bloğu ile kardiyoakselatör liflerin etkilenmesi 3. Vazokonstrüktörlerin sistemik etkileri 4. Epidural bloğun visseral etkileri 5. Lokal anesteziklerin emilimi ve kardiyovasküler etkileri 6. Hastanın kendi hemostatik mekanizmaları. Epidural bloğun 4. torasik dermatomdan daha yukarı çıkması ile kardiyak efferent sempatik liflerin (kardio-akseleratör) bloke olması sonucunda bradikardi oluşur. Venöz dönüşün azalması ile sağ kalp basıncı düşer. Bu da refleks bradikardiye neden olur (Bain-bridge refleksi). Hidrostatik karotik sinüs refleksi ve diğer baroreseptör mekanizmalar düşük kan basıncına taşikardi ile cevap verirlerse de bradikardi daha sıklıkla görülür. Zira Bain-bridge refleksi baskındır (4,12). Anestezinin yüksekliği ile orantılı olarak oksijen tüketimi azalır. Bu etki hipotansif durumlarda bazal metabolizma hızının azalmasına ve kasılmayan adelenin 7

14 oksijen ihtiyacının azalmasına bağlanmaktadır. Anestetize bölgelerde kan akım hızının azalmasıyla oksijen ekstraksiyonu artar. Buna bağlı olarak arterio-venöz oksijen farkı artar. Epidural blok sonrasında ekstremite deri kan akımı artarken, kas kan akımı azalır (4). Solunum Sistemine Etkisi: Anestezinin üst seviyesi T7-10 arasında ise solunumda önemli bir değişiklik olmaz. Anestezi seviyesi torasik myotomları da kapsayacak şekilde yükseldikçe interkostal adalelerin assendan paralizisi başlar (12). Sırtüstü yatan istirahat halindeki kişide T4 e kadar olan bloklarda, innervasyonu n.frenikus ile olan diyafragmanın kompanzasyonu ile solunum fonksiyonları genellikle etkilenmez. Hatta bütün interkostal adeleler paralize olsa dahi diyafragmanın kompanzasyonunun respiratuar hemaostazisin sağlanmasına yeteceği bildirilmiştir (13). Akciğerlerin sempatik innervasyonunun T2-4 spinal köklerden olduğu bilinmektedir. Adrenal medulla ile birlikte sempatik stimülasyon bronşial dilatasyona ve pulmoner arter vazokonstrüksiyonuna yol açmaktadır. Yüksek bloklarda bu liflerin kısmen ya da tamamen bloke olmaları ile vagal aktivitede artma ve bronşial spazm görülebilir. Solunum arresti daha çok hipotansiyon ve kardiak output düşmesinin neden olduğu iskemiye bağlıdır (4). Gastrointestinal Sisteme Etkisi: Epidural blok sonrasında sempatik blok sonucu, parasempatik aktivite artışı ile peristaltik hareketler artar. Bu şekilde postoperatif dönemde ileus gelişmesi engellenmiş olur. Mesane Fonksiyonuna Etkisi: S2-4 düzeyindeki bloklarda geçici atoni gelişir. Bu atoni kısa süreli olup blok sonrası distansiyon kısa sürmektedir. Lokal anesteziğin etkisinin geçmesi ile mesane fonksiyonları normale döner. Çok az vakada idrar sondası takmak gerekebilir. Nöroendokrin Etkisi: Epidural anestezi, spinal korddan geçen ve travmaya karşı gelişen metabolik yanıttan kısmen sorumlu olan adrenokortikal ve sempatik 8

15 deşarjı kısmen veya tamamen önleyebilir. Böylece epidural blok, yeterli yükseklik ve sürede ise stres yanıtı en aza indirir, hatta ortadan kaldırabilir (6). Epidural Blok Sonrası Hipotermi: Sempatik blokaja bağlı periferik vazodilatasyon, dolaşıma geçen lokal anesteziklerin ısı regülasyon merkezini etkilemesi, spinal kordda afferent termoreseptör liflerin inhibisyonuna bağlı periferik algılama bozukluğu, soğuk lokal anesteziklerin kullanılması ile spinal korda termosensitif yapıların etkilenmesi hipotermi ve titremeye neden olabilir (4). Epidural Anestezi Düzeyini Etkileyen Faktörler Epidural anestezi ile uygun anestezi koşullarının sağlanması için yeterli sayıda dermatomun etkilenmesi gerekir. Anestezi düzeyini etkileyen faktörler şunlardır; Lokal Anestezik Solüsyonun Volüm ve Konsantrasyonu: Uygun doz basitleştirilirse, anestezi uygulanacak her bir spinal segment için 1-2 ml. anestezik madde olarak belirlenebilir. Yinelenen dozlar, blok önemli oranda gerilediğinde ve hasta acı duymaya başladığında enjekte edilmelidir. Hastanın yaşı arttıkça bloke edilmesi planlanan segment başına verilen lokal anestezik miktarı azaltılır. Segment başına verilen lokal anestezik miktarı; 4-18 yaş arası ml/segment yaş arası ml/segment yaş arası ml/segment yaş arası ml/segment dir Hastanın boyu arttıkça segment başına verilen lokal anestezik miktarı artmaktadır. Lomber bölgeden yapılan girişimlerde boyu 150 cm ye kadar olan olgularda verilecek lokal anestezik miktarı 1 ml/segment iken, 150 cm üzerindeki her 5 cm lik artış için segment başına 0.1 ml toplam doza eklenmelidir (8,14). Epidural anestezide, her bir lokal anestezik maddenin karakteristik özelliği iki segment gerileme süresidir. Yani etki süresi; enjeksiyondan itibaren maksimum duyusal blok düzeyinin iki segment gerilemesine kadar olan süredir. İki segment gerilediğinde, ilk doz miktarının 1/3-1/2'si yeniden enjekte edilmelidir (6,8). 9

16 Enjeksiyonun Yeri: Anestetize edilmek istenen alanın orta kısmına uyan segment hizasına enjeksiyon en uygun yaklaşımdır. Epidural aralığın genişliği kraniyal yöne doğru giderek azaldığından, aynı miktar lokal anestezik ile torasik bölgede lomber bölgeye oranla daha fazla segment bloke olur. L5-S1 seviyelerinde sinirler kalındır. Anestezik etkinin başlaması gecikir (6,8). Hastanın Pozisyonu: Son çalışmalarda enjeksiyon sırasında hasta duruşunun anestezik ajanın yayılımını etkilemediği gösterilmiştir. Büyük sinir köklerini içeren işlemlerde oturur pozisyondaki doz enjeksiyonu, hastalarda başarılı blok olasılığını arttırmaktadır. Hastanın pozisyonu ilgili tarafa yayılımı belirginleştirir (8). Hastanın Yaşı: Yaş arttıkça bloke edilmek istenen segment başına verilen lokal anestezik miktarı azalır (8). Hastanın Kliniği: Gebelik, intraabdominal kitle ve asit gibi intraabdominal basıncın arttığı durumlarda alt bölgelerden venöz dönüş, vertebral ve epidural pleksuslara dağılır. Bunun sonucunda da epidural aralığın hacmi daralır ve ilacın yayılımı artar (6,8). Epidural Anestezi Tekniği Epidural anestezi uygulamasında girişim yapılacak bölgenin cilt temizliği büyük önem taşır. Bu amaçla kullanılan tüm antiseptik solüsyonlar nörotoksiktir. Bu nedenle kullanılacak iğnenin ve lokal anestezik ajanın antiseptiklerle temas etmemesine özen gösterilmelidir (6,8). Epidural Aralığı Tanıma Yöntemleri Epidural aralığın saptanmasına yönelik tanımlanan yöntemlerde ana mekanizma, epidural aralıkta negatif basınç ve ligamentum flavumun geçilmesine dayanmaktadır (4,6,8,15). Direnç Kaybı Yöntemleri Epidural iğneye interspinöz ligament ve lig. flavum içinden geçerken duyulan kuvvetli direncin, lig. flavum geçildikten sonra aniden kaybolması esasına dayanır. 10

17 1.Enjektör (Dogliotti, Zelenka) Yöntemi: İğnenin veya serum fizyolojik ile doldurulmuş bir enjektörün pistonuna devamlı ve sabit basınç uygulanarak ilerletilmesi temeline dayanır. 2. Balon (Macintosh) yöntemi 3. Yaylı şırınga (Brunner ve İlke) tekniği 4. Brooke tekniği 5. Davkins in dikey tüpü Negatif Basınç Yöntemleri 1. Asılı damla (Guitterez) yöntemi 2. Kapiller tüp (Odom) yöntemi 3. Manometrik (Dogliotti, Zelenka) yöntemi. Bu teknikler içerisinde en sık Dogliotti enjektör yöntemi kullanılmaktadır. İğne interspinöz ligament içinde iken stilesi çıkarılır. Epidural alanın tanınmasında kullanılacak yönteme göre arkasına bir enjektör veya tüp takılır ya da bir damla asılır. Ligamentum flavum geçildiğinde enjektörün pistonunda duyulan direnç kaybolur, tüp içindeki renkli sıvı hareket eder veya damla içeri çekilir. Klasik test dozunda 3 ml %1.5 luk lidokain 1: lik epinefrinle birlikte uygulanır. Test dozu verildikten sonra spinal anesteziye işaret edecek yaygın bir analjezi olup olmadığı, yanı sıra intravasküler enjeksiyon olup olmadığı anlaşıldıktan sonra, lokal anestezik dozu yavaşça verilir. Verilen solüsyon epidural aralıkta ise, sadece hafif bir his kaybı olur ( 4,6,8,16). Epidural Anestezi Endikasyonları 1. Üst ve alt batın cerrahisi, ürolojik, pelvik cerrahi, kalça ve alt ekstremite operasyonları, damar cerrahisi, obez hastalarda cerrahi, toraks cerrahisi, Bukkal pemfigus ve malign hipertermi öyküsü olan hastalardaki anestezi uygulaması, özel cerrahi girişimler; feokromasitoma, vertebra cerrahisi (4,6). 2. Postoperatif ve postravmatik ağrının giderilmesi 3. Kronik ağrının teşhis ve tedavisi 4. Obstetrik girişimler 5. Acil cerrahi girişimler veya ağrı kontrolünün gerektiği tok hastalar (6). 11

18 Epidural Anestezi Kontrendikasyonları Kesin Kontrendikasyonlar 1. Sistemik veya lokal enfeksiyon 2. Kanama ve şok 3. Kanama diatezi ve antikoagülan tedavi 4. Santral sinir sistemi hastalıkları 5. Lokal anestezik maddeye duyarlılık 6. Hastanın yöntemi istememesi (4,6). Göreceli Kontrendikasyonlar 1. Santral veya periferik nörolojik hastalık 2. Mini doz heparin 3. Aspirin veya diğer antiplatelet ilaçlar 4. Aort stenozu 5. Konjestif kalp yetmezliği 6. Süresi belirsiz ve acil cerrahi 7. Kooperasyon kurulamaması 8. Psikoz veya demans 9. Vertebral kolon deformiteleri, artrit, osteoporoz 10. Ciddi baş ve bel ağrısı olanlar (4,6). Epidural Anestezi Komplikasyonları Anatomik ve Teknik Sorunlar 1-Yanlışlıkla dura delinmesi ve total spinal blok: Mutlaka test dozu verildikten 5 dk. sonra spinal blok gelişmediği takdirde lokal anestezik verilmelidir. Kateter yerleştirilen hastalarda başlangıçta epidural aralıkta olunsa bile duranın delinebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Baş ağrısı, özellikle gauge gibi kalın iğnelerin durayı delmesine bağlı olarak gelişir. İnsidansı %40-80 arasında değişmektedir. Ağrı frontal ve oksipital bölgededir. Oturma, öksürme, ıkınma ile artar, yatınca azalır ya da geçer. Yatak istirahati, 3 lt/gün intravenöz sıvı tedavisi ve analjezik uygulanır. Çok şiddetli ise aseptik teknikle aynı aralıktan girilerek yaklaşık 15 ml venöz kan ile epidural kan yaması yapılmalıdır (4). 12

19 2-Masif subdural yayılım: Araknoid membran zedelenmeden asimetrik bir analjezi gelişebilir. 3-Epidural venlere girilmesi: Ven içine lokal anestezik verilmediği takdirde ve kanama bozukluğu yoksa komplikasyon olarak kabul edilmeyebilir. 4-Epidural hematom: Kanama bozukluğunda ve antikoagülan tedavi alanlarda olası bir komplikasyondur. Spinal kordda bası sonucu paralizi gelişebilir. 5-Epidural apse: Genellikle endojen bir enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkar. En çok stafilokok aureus ile olur. Şiddetli sırt ağrısı, lokal hassasiyet, lökositoz, miyelogramda bası bulguları, yüksek ateş vardır. Apse derhal boşaltılır. 6-Anterior spinal arter sendromu (Adamkiewicz sendromu): Yüksek doz adrenalinli solüsyonların kullanılması ve ani iskemiye bağlı olarak anterior spinal arterin vazokonstriksiyonu ile spinal kord iskemisi ve paralizi gelişebilir. 7-Epidural aralıkta kataterin kopması: Kateterin ilerletilemediği durumlarda, iğne epidural boşlukta iken kateterin geri çekilmesi durumunda kopabilir. Laminektomi ile kopan parçanın çıkarılması gerekir (4). Epidural Anestezi Başarısızlık Nedenleri İlk dozun ve volümün yetersiz olması, cerrahi insizyon öncesi yeterli süre beklenmemesi epidural alanın orta hattında septa bulunması, kateterin 4 cm den fazla ilerletilmesi, bilek ve ayak cerrahisi (L5, S1, S2 sinirlerinin kalın olması nedeniyle tam olarak bloke edilememesi), dura delinmesi, kateterin epidural vene girmesi, yalancı direnç kaybıdır (17). LOKAL ANESTEZİKLER Lokal anestezikler, sinir lifleri boyunca impuls iletimini geçici olarak bloke eden ilaçlardır. Tüm sinirleri bloke ettikleri için etkileri sadece istenilen duyunun 13

20 kaybı ile sınırlı kalmaz. Lokal anestezikler membran Na + kanallarının açılmasını engelleyerek hücre içine Na + akımını engellerler. Buna bağlı olarak sinir lifleri ve diğer uyarılabilir hücrelerde; 1. Depolarizasyon hızını yavaşlatırlar 2. Aksiyon potansiyelinin amplitüdünü azaltır ve kaldırırlar 3. Eksitasyon eşiğini yükseltirler 4. Refrakter periyotu uzatırlar 5. İmpuls iletim hızını düşürürler ve iletimi tam bloke ederler 6. İletimin güvenlik faktörünü azaltırlar Lokal anestezikler, bir karboksilik veya heterosiklik aromatik halka ile bir tersiyer amin grubunu birleştiren 2-3 karbonlu ara zincirden oluşmakta ve alkoller ile aminler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır (18-20). Amin grubu da taşıdıkları bağlara göre ester ve amid olarak iki alt gruba ayrılır. Amino-esterler; paraamino benzoik asidin ester deriveleridir ve plazma kolinesterazı ile metabolize edilir. Metabolik ürünü allerjen olarak bilinen PABA dır (paraamino benzoik asid). Bu yüzden alerjik reaksiyonlar sıktır. Diğer yandan amino amidler amid bağları olan bileşiklerdir ve karaciğer tarafından metabolize edilir. Allerjik reaksiyon potansiyeli oldukça azdır (20). Lokal anestezikler, klinik özelliklerine göre üç temel kategoride sınıflandırılabilir: 1. Düşük potensli (kısa etki süreli); Prokain, 2-kloroprokain gibi 2. Orta potensli (orta etki süreli); Lidokain, mepivakain, prilokain gibi 3. Yüksek potensli (uzun etki süreli); Bupivakain, tetrakain, etidokain, levobupivakain, ropivakain gibi (20). Lokal Anesteziklerin Etki Mekanizması Sinir lifleri A, B ve C olmak üzere üç gruba ayrılırlar. A grubu lifler miyelinli somatik, B grubu lifler miyelinli preganglionik, C grubu lifler ise miyelinsiz sempatik postganglionik ve ağrıyı ileten liflerdir. 14

21 Lokal anestezikler, sinir membranını stabilize ederek uyarılmasına engel olur. Membran stabilizasyonunun mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ancak, lokal anesteziklerin, zardaki fosfolipidlerle birleşerek sodyum, potasyum ve kalsiyum iyonlarının zardan geçişlerini engelledikleri, protein reseptörleri ile birleşerek uyarıların protein reseptörlerinin gözenek çapında yaptıkları genişlemeyi önledikleri veya sodyum reseptörleri ile birleşerek ya da membranın hidrokarbon bölgesine giderek, sodyum kanallarını tıkamaları sonucu membranı stabilize ettikleri bilinir. Her tip sinir lifi lokal anesteziklerden etkilenir. Ancak bu etki, ince liflerde kalınlardan, miyelinsiz liflerde miyelinlilerden daha çabuk ve daha düşük yoğunluklarda görülür (20). Lokal Anesteziklerin Farmakokinetiği Emilim: Lokal anesteziklerin uygulandıkları yerden emilerek sistemik dolaşıma geçişlerini, doz, enjeksiyonun yeri, ilacın PH sı, yağda erirliği ve vazokonstrüktör madde eklenmesi ile fizikokimyasal ve farmakolojik özellikleri belirler. Yağda erirliği yüksek olan lokal anestezikler potenttir (21,22). Dağılım: Ester grubu, plazma kolin esterazları ile çok hızlı yıkıldıklarından plazma yarı ömürleri çok kısadır. Amid grubundakiler ise, vücutta yaygın olarak dağılırlar (21,22). Metabolizma ve Atılım: Ester grubu lokal anestezikler, suda eriyen alkol ve karboksilik asitlere dönüşürler. Bu ürünler, bazen antijenik özelliklerinden dolayı hipersensitivite reaksiyonlarına yol açabilirler. Amid grubu lokal anestezikler, karaciğerde mikrozomal enzimler tarafından hidrolize edilirler. Amid grubunun metabolizması iki yönden önemlidir. Çünkü metabolizmasıyla oluşan anilin deriveleri methemoglobinemiye yol açabilirler. İkinci olarak, karaciğer hastalıklarında amid grubu ile yüksek plazma düzeylerine bağlı olarak toksisite artışı görülebilir (21,22). Lokal Anesteziklere Bağlı Sistemik Reaksiyonlar Sistemik etkiler daha çok kardiyovasküler sistemde ve merkezi sinir sisteminde görülür. Reaksiyonlar, ya ilaca karşı allerji ya da ilacın kandaki seviyesinin 15

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

Teknikerler ve Teknisyenler İçin. Editör

Teknikerler ve Teknisyenler İçin. Editör Teknikerler ve Teknisyenler İçin ANESTEZ YOLOJ Editör Prof. Dr. Melek GÜRA ÇELİK İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Editör

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCILIĞI VE

Detaylı

ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Hanifi EROL

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ

VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Klinik Şefi: Dr.L.İhsan KURU VASKÜLER NEDENLİ İMPONTANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NİN YERİ

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Şafak

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı