MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml"

Transkript

1 MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml FORMÜL Her bir ml Ampulde; Morfin HCL 3.H2O 10 mg Sodyum Klorür 5 mg Enjeksiyonluk Su km. 1 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikleri Morfin primer etkisini Santral Sinir Sistemi ve düz kas içeren organlar üzerinde gösterir. Farmakolojik etkileri analjezi, boğulma hissi, davranış tarzında değişiklik (öfori), vücut ısısında düşme (düşük dozda), doza bağımlı olarak solunum depresyonu, strese bağlı adrenokortikal cevapta değişiklik (yüksek dozda), kalp endeksini az veya hiç etkilemeden periferik direnci düşürücü ve miyozistir. Morfin, diğer opioidler gibi etkisini, beyin, medulla spinalis ve diğer dokulardaki stereo-spesifik çözünebilir bağlama yerlerine/reseptörlere agonist etki ile göstermektedir. Bu reseptörler merkezi sinir sisteminde geniş yayılım göstermekle birlikte, limbik sistem (frontal ve temporal korteks, amygdal ve hipokampus) talamus, sitriatum hipotalamus, orta beyin, spinal kolonun arka boynuzunun ve 5. laminalarında daha yoğunluktadır. Dışarıdan verilen morfinin analjezik etkisini, kısmen de uyarılan merkezden salınan nörotransmitterleri değiştirerek, yaptığı sanılmaktadır. Bu cevapsızlık ve periferik eşiğin yükselmesi, patella veya aşil refleksi gibi monosinaptik refleksleri etkilememektedir. İntravenöz verilen Morfin HCL, Santral Sinir Sistemine etkisini kan-beyin bariyerini geçerek göstermektedir. İntratekal veya Epidural tatbikattan sonra yağdaki çözünürlüğü az olduğundan (yağ/su konfisiyenti 1,42) analjezik etkisi geç başlar ve uzun sürer. Farmakokinetik özellikleri

2 Morfin genellikle mg dozunda intramüsküler veya cilt altından enjekte edilerek uygulanır. Doku içinden çabuk ve tam olarak absorbe edilir. Bu yollarla uygulanmasından sonra, analjezik etkisi 20 dakikada başlar, dakikada maksimuma erişir ve 4-6 saat kadar devam eder. İntravenöz yoldan uygulandığında, analjezik etki 1-2 dakika içinde başlar, dakikada maksimuma erişir, kısa sürer. Verilen morfin dozunun %90'ı 24 saat içinde elimine edilir. Morfinin büyük bir kısmı karaciğerde fenolik hidroksil grubu üzerinden glukronatlanarak, morfin -3- glukronat'a dönüşür; interaktif bir metabolittir. Az bir kısmı alkolik hidroksil grubu üzerinde aynı olaya maruz kalır ve morfin-6-glukronata dönüşür; bu gravimetrik etki gücü, morfinin etki gücünden daha fazla bir metabolittir ve Santral Sinir Sistemine girebilir. İntravenöz uygulamada morfinin 1/3'ü etki gücünde plazma proteinlerine bağlanır. İnsanda plazma morfinin 2/3'ü morfin-3-glukronat halindedir. Adı geçen metabolitler böbrek yoluyla atılır ve idrarda morfinin %90'ı 24 saat içinde esas olarak glukronat konjugantları şeklinde bulunur. Ayrıca morfinin %10'u feçesle atılır. Morfinin eliminasyon ömrü 2-3,5 saattir. ENDİKASYONLARI Morfin HCL İntravenöz, Epidural, İntratekal kullanıma uygun, sistemik narkotik bir analjeziktir. Nonnarkotik analjeziklere cevap vermeyen ağrılar için kullanılır. İntratekal ve Epidural yolları, uzun etki gösterdiğinden tercih edilmelidir. KONTRENDİKASYONLAR Aşağıdaki medikal nedenlerden dolayı intravenöz verilmez. Morfin allerjisi, Astım bronşiyal, Üst solunum yolu obstruksiyonu, Aşağıdaki nedenlerden dolayı İntratekal veya Epidural verilmez. Enjeksiyon yerinde enfeksiyon varsa, Antikoagülan tedavi, Kanama Diyatezi, Son iki hafta içinde parenteral kortikosteroid verilmesi halinde,

3 İntratekal veya Epidural analjezinin teknik olarak uygulanamadığı durumlarda. UYARILAR / ÖNLEMLER Morfin solunum ressusitasyonu yapabilen, İntratekal veya Epidural uygulamayı bilen kişilerce yapılmalı. Epidural uygulamada etki, İntratekal uygulamaya göre daha hızlı olduğundan ve yan etki daha az görüldüğünden, Epidural yolu tercih edilmelidir. Hızlı intravenöz uygulama göğüs duvarında rijiditeye neden olabileceğinden kaçınılmalıdır. Morfin uygulanacağı durumlarda ressüsitasyon aletleri oksijen, naloxone enjeksiyonu ve diğer ressüsitasyon ilaçları hazır olmalıdır. İntratekal veya Epidural uygulamalarda, bunların yanında tam teçhizatlı ve bilgili personelin bulunduâu bir yerde, 24 saat kontrol altında tutulmalıdır. (24 saat sonra ciddi solunum depresyonları bildirilmiştir.) Morfin bağımlılık yapan bir ilaçtır. Yaşlı ve debil hastalarda son derece dikkatli olunmalıdır. İntraokuler/İntrakardiyak basıncın arttığı durumlar ve kafa travması geçirenlerde (miyozisi kamufle edebileceğinden) çok dikkatli uygulanmalıdır. Solunum rezervi düşmüş olanlarda (amfizem, aşırı şişmanlık, kifokolyoz gibi) dikkatli olunmalıdır. Epilepsi olanlarda (yüksek dozda epilepsiyi örttüğünden) dikkat edilmelidir. Epidural ve İntratekal uygulamada, lomber bölgeyle sınırlı kalınması tavsiye edilir. Epidural yolla solunum depresyon riski, İntratekale göre daha azdır. Düz adale tonisitesini arttırdığından safra kesesi koliği, idrarda zorluk (kateterizasyon gerekebilir) yapabilir. Perioperatif dönemde uygulanacaksa, önceden üreter kateterizasyonu yapılmalıdır. Metabolik hızı azalmış olanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda yarı ömrü uzar. Tekrarlayıcı dozda dikkatli olunmalıdır. Kardiyak volümü azalmışlar, miyokard fonksiyon bozukluğu olanlar veya sempatolitik ilaç alanlarda, özellikle nakil sırasında ortostatik hipotansiyon gelişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Astım bronşiyal veya kronik obstüktif akciğer hastalığı olanlarda Morfin verilmesi gerekiyorsa, endotrakeal intübasyon ile solunum desteği veya ventilasyon kontrolü yapılmalıdır. HAMİLELERDE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI Gebelik Kategorisi: Gebeliğin 1. ve 2. Trimesterleri için C, 3. Trimesterleri için D kategorisi geçerlidir. Hayvan çalışmalarına bağlı direkt çalışmaları yapılmamıştır. Gebelerde ancak kesin endikasyon varsa verilmelidir. Hayvan deneylerinde aşikar bir etki gözlenmemiştir. Kronik morfinman annelerin

4 çocuklarında, withdrawal (ani kesilme) semptomları görülebilir. İntravenöz kullanımda fetal dolaşıma geçip, yeni doğanda solunum depresyonu yapabilir. Naloxon ve ressüsitasyon (canlandırma) aletleri doğumda hazır bulundurulmalıdır. İntravenöz morfin, uterus kasılma sıklığı, süresini ve kuvvetini de azaltır. Epidural tatbikatta ise doğum ağrısı üzerine hiç denecek kadar az etkilidir. Morfin anne sütüne geçer. ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ Araç ve makine kullanımına etkisi bilinmemektedir. Pediatride kullanımı Pediatrik hastalarda/çocuklarda kullanımında güvenirliği saptanmamıştır. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı için yeterli bilgi yoktur. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER En önemli yan etkisi solunum depresyonudur. İntravenöz kullanımda Santral Sinir Sistemine geçişi yavaş olduğundan, hızlı verilirse doz aşımı yapar. Epidural veya İntratekal bolus solunum depresyonuna neden olur. Epidural yolla bu risk artar. Düşük doz intravenöz morfin, kardiyovasküler sistemi az etkiler, yüksek dozlarda kan dolaşımında katekolaminleri arttırdığından sempatik hiperaktivite gelişir. Epidural veya İntratekal uygulamada kasıntı arttırdığından, hiperaktivite gelişir. Epidural veya İntratekal uygulamada kasıntı, sıkça bulantı, kusma görülebilir. Üriner retansiyon, Epidural ve İntratekal tek doz uygulamada 10 ile 20 saat devam eder. Erkeklerde kadınlara göre %90 daha sık görülür. Hangi yolla verilirse verilsin, tolerans ve direnç oluşabilir. Konstipasyon, baş ağrısı, anksiyete, öksürük refleksi depresyonu, ısı regülasyon bozukluğu, diğer yan etkileridir. Histamin salınımına bağlı ürtiker olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Morfinin depressan etkisi, diğer Santral Sinir Sistemi, depressanları olan alkol, sedatifler, antihistaminikler, psikotrop ilaçlar (MAO inhibitörleri, phenothiazine, butyrophenonlar tricyclic depressanlar) ile potansiyalize olur. Morfin ile birlikte nöroleptiklerin premedikasyon veya anestezi esnasında kullanımı, solunum depresyonuna neden olabilir.

5 KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Morfinin başlangıç dozu 2-10 mg./70 kg'dır. Epidural Uygulama Ancak teknik olarak eğitimli kişiler tarafından ve tam donanımlı bir yerde kullanılmalıdır. Uygulamadan sonra da, hasta en az 24 saat izlenmelidir. Morfin HCL enjekte edilmeden önce Epidural kateterin yerinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aspirasyon ile kan ve serebrospinal sıvı olmadığından emin olunur. Hastalara 5 ml (gebelerde 3 ml) Unpreserved 1,5 %Lidokain ve Epinephrin (1:200000) enjekte ederek taşikardi yönünden kontrol edilir. Epidural Yetişkin Dozu Lomber uygulamada 5 mg. Morfin, 24 saat ağrıyı geçirir. Bir saat içinde yeteri kadar ağrıyı geçirmez ise 1-2 mg. dikkatle ilave edilir. Bu doz 24 saatte 10 mg'ı geçmeyecek şekilde ayarlanır. Torasik uygulamada, dramatik olarak solunum depresyonu 1-2 mg dozda bile görülebilir. Devamlı infüzyonda 2-4 mg/24 saat tavsiye edilir. Ağrı bununla giderilmezse 1-2 mg ilave edilebilir. İntratekal Uygulama İntratekal doz, epidural dozun 1/10'udur. Bu yol deneyimli bir ekip tarafından, tam donatılmış bir yerde yapılmalıdır ve 24 saat izlenmelidir mg tek enjeksiyon 24 saat ağrıyı giderir. Tekrarlayıcı doz tavsiye edilmez. Eğer ağrı tekrarlarsa, başka bir yoldan Morfin yapılmalıdır. Lomber bölge tavsiye edilir. İntratekal uygulamadan sonra, Naloxone HCL 0,6 mg/saat ve 24 saat süreyle İntravenöz infüzyonu, potansiyel yan etkisi olasılığını azaltır. DOZ AŞIMI Doz aşımında Santral Sinir Sistemine bağlı kalmaksızın solunum yetmezliği karakterize edilebilir. Nefes darlığı ile beraber hipoksi oluşabilir. Bunun sonucunda hastaya hava verilerek kontrol altına alınmalıdır. Naloxon HCL spesifik bir antidottur. İntravenöz olarak verilmelidir. Naloxon'in etkisi kısa olduğundan, Epidural ve İntratekal morfin uygulanmasında da kısa olabilir. Bu nedenle hastaya tekrar uygulama gerektiğinde verilmelidir. Epidural ve İntratekal uygulamada 24 saatin üzerinde solunum durmasını

6 geciktirebilir. Ağrılı durumlarda narkotiğin ters etkisinin geri dönmesi sonucu, ağrının akut başlamasına ve katekolaminlerin salınımına neden olabilir. Naloxon'ın dikkatli uygulanmasının yan etkileri, analjeziyi etkilemeksizin tersine çevrilmesine neden olabilir. Hastalarda narkotiklerin parenteral, epidural veya intratekal uygulanması morfinin doz aşımını oluşturabilir. SAKLAMA KOŞULLARI 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan korunmuş ve orjinal ambalajında saklanmalıdır. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ Morfin HCL 10 mg./1 ml. x 10 ampullük kutularda. PİYASADAKİ DİĞER FARMASÖTİK FORM VE DOZAJLARI Morfin HCL 20 mg/1 ml x 5 ampullük kutularda RUHSAT SAHİBİ GALEN İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI /10 İMAL YERİ İDOL İLAÇ DOLUM SAN. ve TİC. A.Ş. Topkapı/İstanbul Prospektüs Onay Tarihi: Kırmızı reçete ile satılır.

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Jetmonal % 2 5ml Ampul FORMÜLÜ 1 ml'de : Lidokain HCI 20 mg içerir. Sodyum klorür 4.6 mg Enjeksiyonluk su k.m 1 ml'ye tamamlanır. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik Özellikler: Lidokain'in terapötik

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml MAGNEZYUM Steril, apirojen SÜLFAT BİOFARMA % 15 FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Magnezyum

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

UTERJİN 0.2 mg İ.M. AMPUL Steril, Uterotonik

UTERJİN 0.2 mg İ.M. AMPUL Steril, Uterotonik UTERJİN 0.2 mg İ.M. AMPUL Steril, Uterotonik FORMÜLÜ : 1 ml lik ampulde; Metilergonovin maleat..0.2 mg Yardımcı maddeler : Askorbik asit 1.0 mg, Sodyum klorür 7.0 mg, Sodyum metabisülfit 1.0 mg, Metilparaben

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin Formülü: Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg veya 20 mg izotretinoin içerir. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

OMNIPAQUE 350 mg I /ml IA, IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon

OMNIPAQUE 350 mg I /ml IA, IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OMNIPAQUE 350 mg I /ml IA, IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. K ALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Beher ml de 350 mg I a eşdeğer 755 mg ioheksol içerir. İoheksol,

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir.

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir. Cefridem (Seftriakson sodyum) 0,5g IM enj. toz içeren flakon FORMÜL Beher flakon steril ve apirojen olarak 0,5 g Seftriakson' a eşdeğer miktarda Seftriakson Sodyum içerir. Beher eritici ampulde ise 2 ml

Detaylı

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet FORMÜLÜ Bir bölünebilir tablette: Amiodaron hidroklorür...200 mg. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Anti-aritmik özellikleri : - Kalp kası liflerinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan T- lenfosit immünoglobulini 20 mg/ ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan T- lenfosit immünoglobulini 20 mg/ ml KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ATG FRESENIUS S 5 ml I.V. infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan

Detaylı