TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ"

Transkript

1 TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

2 BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: , bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý Apt. No: 1 Kat: 6 Daire:24 4. Levent/Ýstanbul Tel : Faks : Baský: Neþe Matbaacýlýk Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ýpkas Sanayi Sitesi 3. Kýsým D Blok No: 6 Ýkitelli / ÝSTANBUL Tel : Faks :

3 TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ EDÝTÖR: DR. ATÝLLA SANDIKLI 3

4 4

5 EDÝTÖRDEN Türk tarihi incelendiðinde geçmiþteki baþarýlarýn arkasýnda iyi yetiþmiþ bilge adamlarýn bulunduðu görülmektedir. Ancak günümüzde olaylarýn çok boyutlu olarak geliþmesi ve sorunlarýn karmaþýklaþmasý, birkaç bilge kiþinin veya aydýnýn geliþmeleri zamanýnda ve doðru olarak algýlamasýný ve alternatif politikalar üretebilmesini zorlaþtýrmaktadýr. Geliþmelerin yakýndan takip edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerin yapýlabilmesi ve doðru politikalar üretilebilmesi için farklý disiplinlere ve görüþlere sahip bilge adamlar ile genç ve dinamik araþtýrmacýlarýn, esnek organizasyonlar içinde sinerji saðlayacak þekilde bir araya getirilmesi gerekmektedir. Dünya daki ve yurt içindeki geliþmeleri takip ederek geleceðe yönelik öngörülerde bulunmak; Türkiye nin ikili ve çok taraflý uluslararasý iliþkilerine ve güvenlik stratejilerine, yurt içindeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araþtýrmalar yapmak; karar alýcýlara milli menfaatler doðrultusunda gerçekçi, dinamik çözüm önerileri, karar seçenekleri ve politikalar sunmak maksadýyla Bilge Adamlar Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (BÝLGE- SAM) kurulmuþtur. BÝLGESAM ýn vizyonu, amacý, hedefleri, çalýþma yöntemi, temel nitelikleri ve teþkilatý web sitesinde sunulmaktadýr. BÝLGESAM Bilge Adamlar Kurulu nun 28 Nisan 2008 de yaptýðý toplantýya E. Büyükelçi/Bakan Ýlter TÜRKMEN, E. Bakan/Vali Kutlu AKTAÞ, E. Oramiral Salim DERVÝÞOÐLU, E. Koramiral Sabahattin ERGÝN, E. Büyükelçi Özdem SANBERK, E. Büyükelçi Sönmez KÖK- SAL, E. Büyükelçi Yaman BAÞKUT, Prof.Dr. Orhan GÜVENEN, Prof.Dr. Ersin ONULDURAN, Prof.Dr. Ali KARAOSMANOÐLU ve BÝLGESAM Ýcra Kurulu üyeleri Prof.Dr. M. Oktay ALNIAK, Prof.Dr. Hasret ÇOMAK, Dr. Atilla SANDIKLI, E.Kur.Alb. M. Sadi BÝLGÝÇ, 5

6 Ortaklar Kurulu üyesi Avukat Aþkýn GÜVEN iþtirak etti. Bu toplantýda gelecek 5-10 yýl için Türkiye nin politik vizyonunu ortaya koyacak, Türkiye nin önünü açacak, öncelikli sorunlarýna ýþýk tutacak bir Policy Paper (Politik Vizyon Belgesi) hazýrlamasýnýn faydalý olacaðý görüþü katýlýmcýlar tarafýndan kabul gördü. Çalýþmada sistem yaklaþýmýna uygun olarak küresel sistemin deðerlendirmesi yapýldýktan sonra alt sistemlere geçilmesi ve öncelikli sorunlarýn buna göre incelenmesi gerektiði vurgulandý. Vizyon, strateji ve planlama çalýþmalarý için muhtemel geliþmelerin deðerlendirilmesi ve gelecekle ilgili öngörülerin yapýlmasýnýn önemli olduðu belirtildi. Yapýlan görüþmeler sonrasýnda aþaðýdaki konularýn Türkiye nin öncelikli sorunlarý olduðu konusunda görüþ birliðine varýldý ve bu konular üzerinde çalýþmalar yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Kuzey Irak taki muhtemel geliþmeler, terörle mücadele, ABD ve Rusya ile iliþkiler, AB ye katýlým süreci, yeni anayasa, devlet kurumlarý arasýndaki uyum, yargý sistemi, demokrasi, egemenlik, baðýmsýzlýk ve milliyetçilik anlayýþýnýn küresel sistemdeki geliþmeler ve sistemin gelecekte alacaðý þeklin özellikleri dikkate alýnarak incelenmesi ve uygulamalara ýþýk tutacak önerilerin geliþtirilmesi üzerinde duruldu. Ayrýca küresel ekonomik sistem ýþýðýnda Türkiye ekonomisinin incelenmesi, yaþanmakta olan teknolojik devrimin yakalanmasý için nano teknoloji ve hidrojen enerjisi gibi teknik konularda çalýþmalar yapýlmasý önerildi. BÝLGESAM, Bilge Adamlar Kurulu nda alýnan bu kararlar doðrultusunda, kurulun yazacaðý Politik Vizyon Belgesi ne ýþýk tutacak þekilde belirlenen konularda raporlar hazýrlanmasýna karar verdi. Ayrýca sistem bütünlüðü içinde bütün konularýn sinerji saðlayacak þekilde bir kitapta toplanmasýnýn faydalý olacaðý deðerlendirildi. Çalýþmalarýn baþlangýcýnda Türkiye nin vizyonu ortaya kondu ve çalýþmalar bu vizyonun gerçekleþtirilmesi hedefine yönlendirildi. 6

7 Türkiye nin Vizyonu: Türkiye Cumhuriyeti ni çaðdaþ uygarlýk düzeyini belirleyen deðerleri üreten, huzurlu, güvenli, müreffeh ve örnek bir ülke mertebesine yüceltmektir. Bu vizyon ideolojilerin tutuculuðundan uzak dinamik bir vizyondur ve hýzla deðiþen dünyamýzda milletimize rehber olmaktadýr. Çaðdaþ deðerler kapsamýnda çoðulcu demokrasiyi, insan haklarýna saygýyý, hukukun üstünlüðünü ve geçirilen evrim sonunda ulaþýlan ve benimsenen sosyal ve yasal hayat biçiminin geliþtirilerek sürdürülmesini hedeflemektedir. Ayrýca ekonominin serbest piyasa prensipleri ve istikrar içinde büyümesini, dünya ile entegre hale getirilmesini ve refahýn tabana yayýlmasýný gerektirmektedir. Devletin bekasýný, bölünmez bütünlüðünü, Cumhuriyetin korunmasýný, milli gücümüzün geliþtirilmesini, menfaat ve deðerler birliðine sahip olduðumuz ülkelerle dayanýþma ve iþbirliði içinde bulunulmasýný, ülke, bölge ve dünya barýþýný esas almaktadýr. Sonuç olarak bu kitap Türkiye nin hýzla çaðý yakalamasý için gerekli vizyonu ortaya koyan, stratejinin esaslarýný belirleyen ve bu kapsamda politika ve çözüm önerileri sunan, farklý disiplinlere mensup seçkin ve konularýnda saygýn kiþilerin hazýrladýðý raporlarý ihtiva etmektedir. Dr. Atilla SANDIKLI BÝLGESAM Baþkaný NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren araþtýrma merkezidir. Bu nedenle raporlarda yeralan konular BÝLGESAM ýn resmi görüþlerini deðil, raporlarý hazýrlayanlarýn görüþ ve yaklaþýmlarýný yansýtmaktadýr. 7

8 8

9 ÝÇÝNDEKÝLER Küresel Geliþmeler ve Uluslararasý Sistemin Özellikleri Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOÐLU / 11 Deðiþen Güvenlik Anlayýþlarý ve Türkiye nin Güvenlik Stratejisi Dr. Atilla SANDIKLI / 19 Avrupa Birliði ve Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý Eski Müsteþarý E. Büyükelçi Özdem SANBERK / 37 Yakýn Dönem Türk-Amerikan Ýliþkileri Prof. Dr. Ersin ONULDURAN / 55 Türk-Rus Ýliþkileri: Sorunlar ve Fýrsatlar Prof. Dr. Ýlter TURAN / 63 Irak ýn Kuzeyindeki Muhtemel Geliþmelerin Türkiye ye Etkileri Milli Ýstihbarat Teþkilatý Eski Müsteþarý E. Büyükelçi Sönmez KÖKSAL / 75 Terör ve Terörle Mücadele E.Kur.Alb. M. Sadi BÝLGÝÇ / 91 Küreselleþen Dünyada Türkiye ve Demokratikleþme: Süreçler, Sorunlar, Aktörler Prof. Dr. Fuat KEYMAN / 123 Türkiye de Baðýmsýzlýk ve Milliyetçilik Anlayýþý Doç. Dr. Ayþegül AYDINGÜN / 151 Laiklik: Türkiye deki Uygulamalarý, Avrupa Ýle Kýyaslamalar, Politika Önerileri Prof. Dr. Hakan YILMAZ / 163 9

10 Yargýnýn Ýyileþtirilmesi / Düzeltilmesi Onursal Yargýtay Baþkaný Prof. Dr. Sami SELÇUK / 181 Anayasa: Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / 223 Türkiye nin 2013 Yýlý Teknik Vizyonu Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK, Ýbrahim GÜNEÞ, Erdem KAYA, Duygu BEKER / 245 Türkiye-Ortadoðu Ýliþkileri E. Büyükelçi Güner ÖZTEK / 271 Balkanlarda Siyasi Ýstikrar ve Geleceði Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Doç. Dr. Ýrfan Kaya ÜLGER / 287 Uluslararasý Politikalar Ekseninde Kafkasya Dr. Fatih ÖZBAY / 299 Afrika Vizyon Belgesi BÝLGESAM Uzmaný Hasan ÖZTÜRK /

11 KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOÐLU 11

12 KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOÐLU Soðuk Savaþýn sona ermesinden bu yana uluslararasý sistem süratle küreselleþen bir ortamda deðiþiyor. Deðiþimin yönünü ve eðilimlerini sadece güç iliþkilerinin klasik anlamda yeniden þekillenmesine bakarak anlamamýz mümkün deðildir. Tek kutuplu-çok kutuplu gibi kavramlarý kullanarak ne deðiþimin niteliðini ne de olaðanüstü dinamiðini idrak edebiliriz. Sistemik deðiþimin meydana geldiði küreselleþen ortamda iliþkiler ve etkileþimler çok çeþitli þekillerde oluþmakta, devletlerin yanýnda devlet olmayan deðiþik aktörler dünya politikasýnda etkili roller üstlenmekte ve dýþ politika-iç politika ayýrýmý geçerliðini kaybetmektedir. Küreselleþen dünyada deðiþen uluslararasý sistemin özelliklerini anlamak için önce ortamý, yani küreselleþmeyi irdelemek gerekecektir. Küreselleþme, en basit þekilde, dünya çapýndaki irtibatlanmalarýn (Ya da birbirine baðlanmalarýn) geniþlemesi, derinleþmesi ve hýzlanmasý olarak tanýmlanabilir. Küreselleþme olgusuna yaklaþýmlarý üç ayrý kategoride toplayabiliriz: Küreselleþmeyi abartanlar, söz konusu geliþmelerin egemen ulusdevleti ortadan kaldýrmakta olduðuna inanarak küreselleþmeye karþý politikalara gerek olduðunu savunurlar. Bu görüþler, ülkelerin içe kapanmasýna kadar gidebilir. Hatta bu yaklaþýmýn zaman zaman küreselleþmenin, Batýlý devletlerin bir komplosu olduðu þeklindeki teorilere zemin hazýrladýðýný da biliyoruz. Küreselleþmeyi küçümseyenler, küreselleþmenin uluslararasý iliþkilerin yapýsýný ve niteliðini deðiþtirmediðini ileri sürerler. Devletler, uluslararasý iliþkilerin esas aktörleri olmaya devam etmektedirler. Jeopolitik anlayýþta herhangi bir deðiþiklik olmamýþtýr. Askeri güç hala en önemli etki aracýdýr. Gözlemlediðimiz olgu, esas itibariyle, devletler arasýnda 12

13 karþýlýklý baðýmlýlýklarýn artmasýndan baþka bir þey deðildir ve bu da, tarihte ilk defa olmamaktadýr. Üçüncü yaklaþým, diðer uç yaklaþýmlardan kendini ayýran, dönüþümcü diye tanýmlayabileceðimiz bir yaklaþýmdýr. Dönüþümcülere göre, dünya politikasý yeni bir dönüþüm süresine girmiþtir. Küreselleþmeyi abartanlar da, küçümseyenler de, bu sürecin pek çok yönünü ihmal etmekte ve olup biteni yanlýþ yorumlamaktadýr. Devlet ortadan kalkmamaktadýr. Toplumlarýn devlete hala ihtiyacý vardýr. Hatta bazý bakýmlardan bu ihtiyaç artmýþtýr. Ancak devlet olmayan birimler de dünya politikasýnda etkilerini artýrmýþlardýr. Bu geliþme devlet otoritesinin bir bakýma göreceleþmesine yol açmaktadýr. Ayrýca deðiþik küresel siyasi olgularýn ve politikalarýn ortaya çýkmasý, dýþ ve iç politika ayýrýmýný geçersiz kýlmaktadýr. Baþka bir deyiþle, ekonomik alanda olduðu gibi, bir ülkenin siyasi hayatý diðer ülkelerin siyasi hayatýyla iç içe girme yönünde kuvvetli bir eðilim göstermektedir. Bu güçlü eðilim, geleneksel jeopolitik yaklaþýmý ve uluslararasý iliþkilerin niteliðini büyük ölçüde etkilemektedir. Eðer neyin deðiþip neyin deðiþmediðini ve deðiþimin yönünü anlamak, açýklamak ve uygun politikalarý üreterek yönetmek istiyorsak, dönüþümü inkâr ederek ya da görmezden gelerek iþe baþlayamayýz. Çünkü dönüþümü yaþýyoruz ve her gün gözlemliyoruz. Küreselleþme, bir süreç olarak belli özellikler göstermektedir. Sosyal, siyasi ve ekonomik etkinlikler devletlerin ülke sýnýrlarýný aþmakta ve böylece, olaylar, kararlar ve eylemler dünyanýn diðer köþelerinde yaþayan insanlar ve topluluklar bakýmýndan da önem arz etmektedir. Mesela istikrarsýz bölgelerdeki iç savaþlar ya da ekonomik güçlükler büyük çapta göçlere sebep olmakta ve diðer ülkelerde de ekonomik güçlükler, toplumsal sorunlar doðurmaktadýr. Bir ülkede baþlayan ekonomik kriz diðer ülkelere de sýçramaktadýr. Etki, coðrafi bakýmdan yayýlmakla kalmamakta, belli bir alandaki faaliyet diðer alanlarý da yoðun biçimde etkilemektedir. Bilgisayar tek- 13

14 Küresel Geliþmeler ve Uluslararasý Sistemin Özellikleri nolojisindeki bir ilerleme savunmadan iþ idaresine, tarýmdan çevre korumasýna kadar pek çok alaný etkilemektedir. Dünya çapýndaki iletiþim ve ulaþým sistemlerinin geliþmesi sonucunda küresel düzeyde her türlü iliþki ve iþlemin yürütülmesi gittikçe artan bir hýz kazanmaktadýr. Mal, sermaye, bilgi, haber, fikir ve teknoloji hareketleri yýl önce dahi tasavvur edilemeyecek bir süratle gerçekleþtirilebilmektedir. Belki de hepsinden önemlisi, tüm bu geliþmeler sonucunda ulusal ile uluslararasý olanýn, yerel ile küresel olanýn iç içe girmesidir. Baþka bir deyiþle, devletlerarasý karþýlýklý baðýmlýlýklarýn çok ötesinde, toplumlar arasý ortak çýkar ve faaliyet alanlarý belirmektedir. Mesela, terörle, suç örgütleriyle ve çevre sorunlarýyla mücadele için diðer devletler ve devlet olmayan kuruluþlarla iþbirliði içinde hareket etmek bir zaruret haline gelmiþtir. Bugün artýk enerji güvenliði bir ortak çýkar ve faaliyet alaný sorunudur. Küreselleþmenin baþka bir etkisi de, demokrasi ve insan haklarý gibi deðerler ve normlarýn gittikçe evrensel bir nitelik ve geniþleyen bir uygulama kazanmasýdýr. Bu deðer ve normlar ile uzun vadede ülkesel, bölgesel ve küresel istikrar arasýndaki irtibatýn güçleneceði konusunda da yaygýn bir inanç mevcuttur. Ýnsan haklarýna saygýlý olan, çoðulcu demokratik rejimler kendi halklarýnýn refahýný ve mutluluðunu daha iyi temin ederler. Uzun vadede bu rejimler hem ülkede, hem bölgede, hem de uluslararasý düzeyde istikrara ve barýþa katkýda bulunurlar. Demokratik ve insan haklarýna saygýlý devletlerin jeopolitik deðeri de artar. Çünkü bugün artýk jeopolitik deðer sadece coðrafi konuma baðlý olarak ölçülemez, söz konusu devletin rejimine de baðlýdýr. Mesela, coðrafi konumu bakýmýndan enerji güvenliði için önemli bir ülke, eðer siyasi rejimi itibariyle potansiyel olarak istikrarsýz bir konumda ise, enerji güvenliðini saðlayan deðil, fakat risk ve tehdit unsuru olarak görülen bir ülke haline gelir. Baþka bir deyiþle, meþruiyeti, inandýrýcýlýðý ve jeopolitik deðeri azalýr. 14

15 Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOÐLU Küreselleþmenin temel özelliklerinden biri de, dünya politikasýnda faaliyet gösteren ve politikalarý etkileyen aktörlerin çeþitlenmesidir. Daha önce de belirttiðimiz gibi, egemen devletlerin yanýnda, çeþitli devlet olmayan birimler güç ve etki merkezleri haline gelmiþtir. BM, NATO, AB ihtisas teþekkülleri ve diðer uluslararasý örgütlerin faaliyet alanlarý geniþlemektedir. Ayný zamanda, bu tür devletlerarasý teþkilatlanmalar zamanla devletlerden ayrý bir kimlik ve süreklilik kazanmakta, çok taraflý politikalarýn zeminini hazýrlayarak devlet eylemlerinin meþruiyet kaynaðý haline gelmektedirler. Devletlerarasý teþkilatlanmanýn yanýnda, sivil toplum kuruluþlarý ve çok uluslu þirketler yoðun þekilde devlet sýnýrlarýný aþan sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal iliþkilere girmekte ve büyük ölçüde devletlerin yetki ve kontrolünün dýþýnda her alanda faaliyette bulunmaktadýrlar. Bunlar en ileri teknolojileri kullanarak dünya çapýnda kamuoylarýný etkileyebilmekte ve dolayýsýyla devlet politikalarýna sýnýrlamalar koyabilmektedirler. Bu legal faaliyetlerin ötesinde, terör örgütleri gayrimeþru þiddete baþvurarak siyasi amaçlarýný gerçekleþtirme yoluna gitmektedirler. Hiç þüphesiz, tüm bu geliþmeler devleti göreceleþtirmektedir. Bunun anlamý þudur: devlet artýk yegâne ekonomik, siyasi ve askeri güç merkezi deðildir. Baþka bir deyiþle güç, göreceli olarak gayri milli bir nitelik kazanmaktadýr. Devletlerin faaliyet, yetki ve kontrol alanlarý gittikçe daralmaktadýr. Pek çok konu ve sorun devletlerin münhasýr yetki alanlarýnýn dýþýnda kalmakta ve önlenemez bir þekilde devletlerin ülke sýnýrlarýný aþan boyutlar arz etmektedir. Ancak bu geliþmeler devletlerin ortadan kalkmakta olduðunu vurgulamýyor; sadece küreselleþmeyi, yani dünya politikasýndaki yapýsal deðiþimi iþaret ediyor. Bu yapýsal deðiþim sürecinin içinde devletler önemli aktörler olmaya devam ettikleri gibi, yeni ulus-devletler de ortaya çýkýyor. Küreselleþme, toplumlarýn devlete duyduklarý ihtiyacý artýrýyor. Toplumlarýný tatmin etmek ve korumak için devletlerin sýnýr aþýrý düzeyde daha faal ve daha etkili olmalarýný zaruri kýlýyor. Çünkü yeni yapýlanmada, ülke içindeki siyasi hedeflere varmak, ancak sýnýr aþan düzeyde iþbirliðine girmekle mümkün olabiliyor. Küreselleþmeden kaç- 15

16 Küresel Geliþmeler ve Uluslararasý Sistemin Özellikleri mak ya da onu durdurmak mümkün deðil. Küreselleþme ancak yönetilebiliyor. Ondan yararlanan, fakat zararlarýndan sakýnabilen devletler baþarýlý sayýlýyor. Son olarak, bir hususu daha hatýrlamakta yarar var. Küreselleþme savaþý ve þiddeti ortadan kaldýrmýyor. Tam tersine, savaþýn asimetrik türünün ve terörizmin arttýðýna tanýk oluyoruz. Toplumu savaþa, teröre ve her türlü þiddet eylemine karþý koruyabilecek en etkili kurum, devlet olmaya devam ediyor. Küreselleþen ortamda deðiþen uluslararasý sistemle ilgili ne gibi öngörülerde bulunabiliriz? Önümüzdeki on-onbeþ yýl içinde, dünya gittikçe hem daha bütünleþmiþ olacak hem de oyuncularýn çoðalmasý ve etnik gruplarýn kimliklerini talep etmeleri sonucunda daha bölünmüþ bir manzara arz edecektir. Birbirine zýt bu iki eðilim hem ekonomik ve askeri güç gibi geleneksel yapýsal faktörlerden, hem de deðerler, normlar ve inançlardan etkilenecektir. Kaba zorlama ve þiddet potansiyeli, yani kaba askeri ve ekonomik güç, etki unsuru olarak göreceleþecek, onun yanýnda meþruiyet, inandýrýcýlýk, cazibe ve küreselleþmeyi iyi yönetebilme kabiliyeti güç merkezlerinin yapýcý unsurlarý olarak önemini artýracaktýr. Yeni pazarlar ve enerji bulma rekabeti ekonomileri zor durumlara sokacak ve periyodik krizler artacaktýr. Geliþmekte olan ülkeler, yabancý yatýrýmý cezp etmek için hem ekonomik hem siyasi rejimlerini reforma tabi tutma yoluna gideceklerdir. Fakat bu reformist politikalar iç çalkantýlara hatta iç savaþlara sebebiyet verebilecektir. Dönüþüm ve dönüþümün güvence altýnda gerçekleþmesi, yani iç güvenliðin bozulmadan sürdürülmesi, hem ilgili ülkelerin hem de uluslararasý toplumun en önemli sorunlarýndan biri olmaya davam edecektir. Bu konuda uluslararasý örgütlerin ve sivil kuruluþlarýn rolü artacaktýr. Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerin ekonomilerinin hýzla büyümesi uluslararasý sisteme, þüphesiz, çok kutuplu bir 16

17 Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOÐLU görüntü verecektir. Ancak bu ülkelerin ekonomik güçlerini siyasi etkiye tahvil edip edemeyecekleri tartýþma konusudur. Ayrýca bunlarýn ne çapta birer sosyal, siyasal ve kültürel cazibe merkezleri haline gelebilecekleri de henüz bilinmemektedir. Ancak bu ülkelerin kendi kýtalarý üzerinde en etkili ülkeler olarak kalacaklarý bellidir. Avrupa Birliði dünyanýn en büyük ekonomilerinin baþýnda gelmesine raðmen uzun vadede büyük sorunlarla karþý karþýyadýr. Demografik ve ekonomik küçülme eðilimi bunlardan sadece birisidir. Avrupa, dünya politikasýnda etkili olma yönünde üstesinden gelemediði bir irade zaafý göstermektedir. Yükselen milliyetçilik, hatta ýrkçýlýk, Avrupa yý adeta içine kapatmakta ve cazibe merkezi olmaktan çýkarmaktadýr. Amerika Birleþik Devletleri, yaptýðý tüm hatalara ve yaþamakta olduðu ekonomik sorunlara raðmen dünya politikasýnda en etkili güç olmaya devam etmektedir. Eðitim ve araþtýrma kurumlarýnýn üstünlüðü, teknolojisi, toplumun ve siyasi hayatýn gittikçe artan çoðulculuðu, ABD yi potansiyel olarak en kozmopolit bir cazibe merkezi ve müthiþ askeri gücünün yanýnda, en etkili yumuþak güç olarak ön plana çýkarmaktadýr. Önümüzdeki on-onbeþ yýl içinde baþka bir güç merkezinin ABD nin askeri, bilimsel ve teknolojik düzeyine eriþmesi mümkün gözükmüyor. Önümüzdeki yýllarda, ABD nin yumuþak güç potansiyelini daha etkili bir þekilde kullanmasý ihtimali artýyor. Gelecek genel seçimde Barack Obama nýn Baþkan seçilmesi ABD nin Asya, Afrika, Orta Doðu ve Latin Amerika daki cazibesini büyük ölçüde artýracak ve yumuþak gücünü daha etkili kullanmasýný kolaylaþtýrabilecektir. Önümüzdeki yýllarda, hiç þüphe yok ki, ekonomik alanda ABD nin önüne güçlü rakipler çýkacaktýr. Fakat ABD dünya politikasýnda lider rolünü oynamaya, hatta belki de daha iyi ve etkili bir þekilde oynamaya devam edecektir. Öte yandan, bu ihtimalin gerçekleþmesi transatlantik çatlaðý dediðimiz sorunu derinleþtirebilir. ABD nin yumuþak gücünü ön plana çýkarmasý AB yi bir ölçüde memnun etse de, Washington un menfaatleri ve dikkati giderek Avrupa dan baþka kýtalara yönelebilecektir. Avrupa ül- 17

18 Küresel Geliþmeler ve Uluslararasý Sistemin Özellikleri kelerindeki bütünleþtirici irade eksikliðinin devamý bu eðilimi güçlendirecektir. Baþka, fakat çok daha küçük bir ihtimal de, bugünkü ABD politikasýnýn deðiþik þekillerde devam etmesidir. Bu durumda, dünyadaki bölünmüþlük, dinsel ve ýrksal farklýlýklar ön plana çýkacak ve medeniyetler çatýþmasý uluslararasý sistemin temel özelliklerinden biri olacaktýr. Özetlemek gerekirse, þu eðilimleri tespit edebiliriz: Uluslararasý sistem Soðuk Savaþýn çift kutuplu, doðu-batý çatýþmasý þeklinde kolayca tanýmlanan katý düzenine hiçbir zaman benzemeyecektir. Esnek, dinamik ve kestirilemeyenlerle dolu bir sistem olacaktýr. Bu itibarla, küreselleþme uluslararasý sisteme þekil veren en önemli faktör olacaktýr. Yeni ekonomik güçlerin ne ölçüde siyasi ve askeri güç merkezleri haline dönüþme irade ve kabiliyetini gösterebilecekleri de, uluslararasý sistemin yapýlanmasýný etkileyen baþka bir faktördür. Ekonomik çok kutupluluk artýk kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Yeni ekonomik güçlerin Batý camiasýnýn dýþýnda olmalarý, sisteme gayrimütecanis bir nitelik kazandýracaktýr. Kültür farklarý uzlaþmalarý zorlaþtýrabilecektir. Batý nýn toplam ekonomik gücü ve nüfusunun Batýlý olmayanlara göre azalmasý, Batý nýn dünya sorunlarýný etkileme imkanýnýn da azalmasýna sebebiyet verecektir. Yeni ekonomik güçler dünyanýn gündeminin tayininde eskiye oranla daha büyük aðýrlýða sahip olacaklardýr. Bu durumda, yeni iþbirliði tertipleri ve yeni kurumlaþmalar gerekecektir. Uluslararasý sistemdeki bu eðilimlerin ABD ile Avrupa yý bugün olduðundan daha fazla birbirine yakýnlaþtýracaðýný söylemek zordur. Daha kolay söyleyebileceðimiz, ABD nin dikkatinin Orta Doðu ya, Afrika ya, Orta ve Uzak Asya ya ve Kafkasya ya giderek daha fazla yoðunlaþacaðýdýr. AB bu bölgelerde daha faal rol oynama iradesini gösterdiði oranda Washington un da Avrupa ya gösterdiði ilgi artacaktýr. 18

19 DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI VE TÜRKÝYE NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI 19

20 DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI VE TÜRKÝYE NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI GÜVENLÝK KAVRAMI 20 nci Yüzyýlýn sonunda ve 21 nci Yüzyýlýn hemen baþýnda siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlarda meydana gelen hýzlý deðiþimler güvenlik kavramýný derinden etkilemiþtir. Bu dönemde soðuk savaþ sona ermiþ, teknoloji, özellikle iletiþim alanýnda yaþanan baþ döndürücü geliþmeler küreselleþme olgusunun ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Bütün bu geliþmeler yaþanýrken 11 Eylül de ABD de ikiz kulelere yapýlan saldýrýlar bütün dünyada þok etkisi yaratmýþtýr. Bu olaylar uluslararasý iliþkileri, ittifaklarý, stratejik düþünceleri, tehdit ve buna baðlý olarak güvenlik kavramlarýný temelden sarsmýþ ve büyük oranda deðiþime zorlamýþtýr. Yeniden þekillenmekte olan günümüz dünyasýnda büyük güçler arasýnda büyük zayiat ve tahribata neden olabilecek savaþ ihtimalinin ortadan kalktýðýný söylemek mümkündür. Ancak bölgesel ve etnik kökenli savaþlar hala önemini korumaktadýr. Asimetrik tehdit olarak terörizm ön plana çýkmýþ, terörist örgütler herhangi bir zamanda dünyanýn herhangi bir yerinde ortaya çýkarak saldýrýda bulunabilme olanak ve yeteneðine ulaþmýþlardýr. Güvenlik kavramýnýn deðiþmesiyle birlikte, güvenliðin boyutlarý ve kapsamý da deðiþmiþtir. Güvenlik de bir yerde küreselleþmiþtir. Çünkü küresel ekonomi ve küresel güvenlik birbirini tamamlayan iki önemli kavram olarak ortaya çýkmýþtýr. Dünyadaki büyük þirketler ve finans çevreleri konunun ekonomik boyutuyla ilgilenirken, büyük devletler güvenlik boyutu üzerinde yoðunlaþmýþlardýr. Güvenlik boyutu, ülke güvenliði kavramýndan uluslararasý güvenlik þeklinde tanýmlanan bölgesel ve küresel güvenlik anlayýþýna kaymýþtýr. Ayrýca güvenlik olgusu- 20

21 nun kapsamý geniþlemiþ; savaþ, silahlý çatýþma, kuvvet kullanma hallerinin dýþýnda baþta ekonomi, enerji, çevre, saðlýk, sosyo-kültür ve eðitim alanlarý güvenlik kavramýna dahil olmuþtur. Bu nedenlerle 2945 sayýlý MGK ve MGK Genel Sekreterliði Kanunu nun 2 nci maddesinde milli güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlýðýnýn ve bütünlüðünün milletlerarasý alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dýþ ve iç tehditlere karþý korunmasý ve kollanmasýdýr þeklinde tanýmlanmýþtýr. TÜRKÝYE NÝN MÝLLÝ MENFAATLERÝ VE MÝLLÝ HEDEFLERÝ Güvenlik kavramýndaki deðiþim ve geliþime uygun olarak; devletin bekasý, bölünmez bütünlüðü, Cumhuriyetin korunmasý, milletin refahý, ülke ve bölge barýþýnýn saðlanmasý, yurtdýþýndaki soydaþlarýmýzýn güvenlik ve refah içinde bulunmasý Türkiye nin hayati milli menfaatleri olarak sýralanabilir. Çoðulcu demokrasi, insan haklarýna saygý ve geçirilen evrim sonunda ulaþýlan ve benimsenen sosyal ve yasal hayat biçiminin sürdürülmesi, milli gücümüzün geliþtirilmesi, ekonominin serbest piyasa prensipleri ve istikrar içinde büyümesi, dünya ile entegre hale getirilmesi, refahýn tabana yayýlmasý yine milli menfaatlerimiz arasýnda yer almasý gereken hususlardýr. Ayrýca güvenliðin garanti altýna alýnabilmesi için menfaat birliðine sahip olduðumuz ülkelerle müþterek tehdide karþý dayanýþma ve ortak ittifak sistemi içinde bulunulmasý önem arz etmektedir. Bu kapsamda Türkiye nin milli hedeflerini aþaðýdaki þekilde belirtebiliriz. Devletin Anayasal düzenini, milli varlýk ve bölünmez bütünlüðünü, uluslar arasý alanda siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil tüm menfaatlerini ve ahdi hukukunu her türlü iç ve dýþ tehlikelere karþý korumak ve kollamak, 21

22 Deðiþen Güvenlik Anlayýþlarý ve Türkiye nin Güvenlik Stratejisi Yurt içinde milli birlik ve beraberliði, huzur güven ve istikrarý saðlamak, Vatandaþlarýn Anayasa ile teminat altýna alýnan hak ve hürriyetlerini korumak, hayat þartlarýný ve refah seviyelerini demokratik düzen içerisinde ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak geliþtirmek, Baðýmsýzlýk, hürriyet, adalet ve hak eþitliðine dayanan bir dünya düzeni içerisinde, yurtdýþýnda Türkiye nin de güvenliðini saðlayacak þekilde sürekli ve adil bir barýþýn tesis ve idamesine yardýmcý olmak, Türkiye nin etrafýnda bir barýþ kuþaðý oluþturmak, Türkiye Cumhuriyetini siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gücü ile bütün dünyada tanýnan ve sayýlan itibarlý ve güçlü bir mevkie kavuþturma çabalarýna devam etmek, böylece Türk ulusunu çaðdaþ uygarlýk düzeyinin üstüne çýkarmak, Türkiye yi silah, araç ve gereç bakýmýndan dýþa baðýmlý olmaktan kurtarmak, Yurt dýþýndaki Türk vatandaþlarýnýn ve soydaþ topluluklarýnýn güvenlik ve refahýna yardýmcý olmak. KÜRESEL GÜVENLÝK BOYUTU Deðiþen güvenlik anlayýþý çerçevesinde gelecekte küresel kýrýlmalara aday bölgeleri incelediðimizde, bu bölgelerin baþýnda Uzak Doðu gelmektedir. Uzak Doðu da, Çin ve ABD nin gelecekte siyasi, ekonomik nedenlerle Tayvan veya Kuzey Kore sorunlarýndan dolayý karþý karþýya gelmeleri için yeterli potansiyel mevcuttur. Asya da devletler arasý büyük çatýþma olasýlýðý diðer bölgelerden daha yüksektir. Yine bir baþka küresel kýrýlma hattý da zengin enerji kaynaklarýna sahip Orta Asya ve Kafkasya ya bölgeleridir. Soðuk Savaþ sonrasý küresel güç olma vasfýný kaybeden ancak son yýllarda süratli bir þekilde to- 22

23 Dr. Atilla SANDIKLI parlanan ve geleceðin küresel güç adaylarýndan Çin le de yakýn bir iþbirliði içerisine giren Rusya bu bölgede ABD ile karþý karþýya gelebilecektir. Dünya enerji kaynaklarýnýn büyük bir bölümünün bulunduðu, çatýþmalarýn ve istikrarsýzlýðýn sürdüðü Ortadoðu bölgesi ise, daima dünyanýn öncelikli konusu olagelmiþtir. Bu bölgede, bölgesel bir kýrýlmaya yol açabilecek enerji birikimini saðlayacak gerginliklerin daima var olacaðý unutulmamalýdýr. Gelecekte bu bölgede enerji kaynaklarýnýn paylaþýmý konusunda küresel bir kýrýlma yaþanabilir. Günümüzde klasik tehdit algýlamalarý dýþýnda küresel güvenlik ortamýnýn en önemli asimetrik tehdit algýlamalarýndan birisi uluslararasý terörizmdir. Son derece organize bir yapýya sahip terörist örgütler, geliþen ve ulaþýlmasý daha da kolay bir hale gelen teknolojiler sayesinde, büyük bir imkân ve kabiliyete ulaþmýþlardýr. Kitle imha silahlarýnýn kontrolsüz olarak yayýlmasý ve bunlarýn uluslararasý sistem dýþýnda kalan, uluslararasý hukuka saygýlý olmayan devletlerin veya terörist örgütlerin eline geçmesi önemli bir risk oluþturmaktadýr. Ayrýca uluslararasý organize suçlar, yasa dýþý göç, uyuþturucu ve silah kaçakçýlýðý gibi konular uluslararasý güvenlik politikalarýnda dikkate alýnmasý gereken tehdit ve riskleri oluþturmaktadýr. Çevre sorunlarý ve salgýn hastalýklar riski de her geçen gün önemini artýrmaktadýr. BÖLGESEL GÜVENLÝK BOYUTU Türkiye dünyanýn en istikrarsýz bölgeleri olan Ortadoðu ve Kafkaslara komþudur. Ortadoðu tarihi ve kültürel varlýðý, zengin petrol kaynaklarý ve dünya ulaþtýrma yollarýnýn kesiþme noktasýnda bulunmasý gibi özelliklere sahip olmasýna raðmen, bitmeyen bir þiddetin merkezi hâline gelmiþtir. Baþta bölge insanlarý olmak üzere, bütün dünyanýn güvenlik ve refahýný etkileyen Ortadoðu daki istikrarsýzlýðýn olumsuz 23

24 Deðiþen Güvenlik Anlayýþlarý ve Türkiye nin Güvenlik Stratejisi yansýmalarý en çok Türkiye de hissedilmektedir. Kafkaslarda ayrýlýkçý bölgeler ile mücadelesini sürdüren Gürcistan, Acaristan problemini çözmüþtür. Ancak Güney Osetya ve Abhazya her zaman için büyük problem kaynaklarý olmaya devam etmektedirler. Rusya nýn geliþmelere müdahale etmesi risk faktörünü arttýrmaktadýr. Gürcistan ýn ulusal birliði ve toprak bütünlüðü, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattýnýn güvenliði ve Türkiye nin Orta Asya açýlýmý açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Doðu komþumuz Ermenistan Türkiye nin toprak bütünlüðünü tanýmamakta, uluslararasý arenada asýlsýz Ermeni soykýrýmý iddialarýnýn tanýnmasý için giriþimde bulunmakta, BM Güvenlik Konseyi kararlarýný hiçe sayarak Azerbaycan topraklarýnýn önemli bir bölümünü iþgali altýnda bulundurmaktadýr. Diðer doðu komþumuz Ýran teokratik bir rejime sahiptir ve geçmiþte rejimini, Türkiye de dahil olmak üzere mücavir ülkelerdeki rejimleri etkilemek için kullandýðýna dair kuþkular vardýr. Ayrýca Ýran ýn nükleer çalýþmalarýný diðer ülkeler gibi Türkiye de kaygýyla izlemektedir. Ýran ýn, Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý ndan gizli olarak nükleer tesisler inþa etmiþ olduðu ve uranyum zenginleþtirme çalýþmalarý yaptýðý saptanmýþtýr. Kuzey Kore den baþlayýp, Hindistan, Pakistan ve Ýran üzerinden geçen ve bölgemizdeki diðer muhtemel nükleer güçlere uzanan nükleer eksen, Türkiye açýsýndan büyük bir hassasiyet teþkil etmektedir. Güney komþumuz Irak ýn siyasi ve toprak bütünlüðü Türkiye için hayati öneme sahiptir. Irak taki geliþmelerin iki yönü vardýr. Birinci husus, PKK terör örgütünün Irak ýn kuzeyindeki varlýðýdýr. PKK burayý bir sýðýnak olarak kullanmaktadýr. Irak ýn kuzeyindeki PKK teröristleri Türkiye ye sýzarak eylemler yapmaktadýr. Ýkinci önemli husus ise, Kerkük le ilgilidir. Kerkük, içinde birçok etnik gurubu barýndýran bir þehirdir. Kerkük ayný zamanda önemli petrol kaynaklarýna sahiptir. Kerkük ün ve zengin petrol kaynaklarýnýn belirli bir gruba mal edilmesi bölgedeki yangýnýn daha da büyümesine neden olabilir. 24

KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1

KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1 KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1 RAPOR NO: 1 Küresel geliþmeler ve uluslararasý sistemin özellikleri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI VE TÜRKÝYE NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ. Hazýrlayan: Dr. Atilla Sandýklý RAPOR NO: 2

DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI VE TÜRKÝYE NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ. Hazýrlayan: Dr. Atilla Sandýklý RAPOR NO: 2 DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI VE TÜRKÝYE NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ Hazýrlayan: Dr. Atilla Sandýklý RAPOR NO: 2 RAPOR NO: 2 Deðiþen güvenlik anlayýþlarý ve Türkiye nin güvenlik stratejisi NOT: BÝLGESAM farklý

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI Ýstanbul / 2008 Deðiþen Dünyada Türkiye nin Stratejisi BÝLGESAM Yayýnlarý No: 2 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

RUSYA DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ KÜRESEL AMAÇLARI VE BÖLGESEL YANSIMALARI

RUSYA DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ KÜRESEL AMAÇLARI VE BÖLGESEL YANSIMALARI RUSYA DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ KÜRESEL AMAÇLARI VE BÖLGESEL YANSIMALARI RAPOR NO:73 HAZİRAN 2017 BİLGESAM YAYINLARI Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Rusya Dış ve Güvenlik Politikalarının

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 RAPOR NO: 5 Türk-Rus iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

YAKIN DÖNEM TÜRK AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ersin Onulduran RAPOR NO: 4

YAKIN DÖNEM TÜRK AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ersin Onulduran RAPOR NO: 4 YAKIN DÖNEM TÜRK AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Hazýrlayan: Prof. Dr. Ersin Onulduran RAPOR NO: 4 RAPOR NO: 4 Yakýn dönem Türk-Amerikan iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI 2009 DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Demokratikleşme ve Toplumsal Dayanışma Açılımı BirikmiĢ sorunların demokratik çözümü için Hükümetçe baģlatılan

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi STRATEJİK VİZYON BELGESİ SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi (2015-2023-2053) Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel

Detaylı

MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI

MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI YÜKSEK DÜZEYLÝ GRUP RAPORU 13 Kasým 2006 BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI YÜKSEK DÜZEYLÝ GRUP RAPORU 13 Kasým 2006 (GAYRIRESMÝ TERCÜME) BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NEW YORK, 2006

Detaylı

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN

YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ. Prof. Dr. Ersin ONULDURAN YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN 55 YAKIN DÖNEM TÜRK-AMERÝKAN ÝLÝÞKÝLERÝ Prof. Dr. Ersin ONULDURAN Türk-Amerikan iliþkilerini deðerlendirirken bu iliþkideki büyük ortak olan

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

DÜNYA ENGELSÝZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN ÝLK ADIMI ATTI DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION Zihinlerdeki engelleri kaldýralým Abdullah Gül / T.C. Cumhurbaþkaný DÜNYADA 650 MÝLYON ENGELLÝ VAR. HERKESÝN

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý 1950 li ve 1960 lý yýllarda kurulmaya baþlanmýþ olup; 40 yýldan fazla bir süredir etkin bir biçimde Avrupa ve Kuzey Amerika da faaliyet göstermektedir. Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KÜRESELLEÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE VE DEMOKRATÝKLEÞME

KÜRESELLEÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE VE DEMOKRATÝKLEÞME KÜRESELLEÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE VE DEMOKRATÝKLEÞME Süreçler, Sorunlar, Aktörler Prof. Dr. E. Fuat KEYMAN 123 KÜRESELLEÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE VE DEMOKRATÝKLEÞME Süreçler, Sorunlar, Aktörler Prof. Dr. E. Fuat

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ

Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ Ýran-Türkiye Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ Arif Keskin (*) Son zamanlarda Türkiye-Ýran iliþkileri çok dikkat çekmektedir. Ýliþkilerin çok iyi olduðu ve Ýran'ýn en çok güvendiði ülkenin Türkiye olduðu iddia

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 RAPOR NO: 16 Afrika vizyon belgesi NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı