TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ"

Transkript

1 TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

2 BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: , bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý Apt. No: 1 Kat: 6 Daire:24 4. Levent/Ýstanbul Tel : Faks : Baský: Neþe Matbaacýlýk Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ýpkas Sanayi Sitesi 3. Kýsým D Blok No: 6 Ýkitelli / ÝSTANBUL Tel : Faks :

3 TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ EDÝTÖR: DR. ATÝLLA SANDIKLI 3

4 4

5 EDÝTÖRDEN Türk tarihi incelendiðinde geçmiþteki baþarýlarýn arkasýnda iyi yetiþmiþ bilge adamlarýn bulunduðu görülmektedir. Ancak günümüzde olaylarýn çok boyutlu olarak geliþmesi ve sorunlarýn karmaþýklaþmasý, birkaç bilge kiþinin veya aydýnýn geliþmeleri zamanýnda ve doðru olarak algýlamasýný ve alternatif politikalar üretebilmesini zorlaþtýrmaktadýr. Geliþmelerin yakýndan takip edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerin yapýlabilmesi ve doðru politikalar üretilebilmesi için farklý disiplinlere ve görüþlere sahip bilge adamlar ile genç ve dinamik araþtýrmacýlarýn, esnek organizasyonlar içinde sinerji saðlayacak þekilde bir araya getirilmesi gerekmektedir. Dünya daki ve yurt içindeki geliþmeleri takip ederek geleceðe yönelik öngörülerde bulunmak; Türkiye nin ikili ve çok taraflý uluslararasý iliþkilerine ve güvenlik stratejilerine, yurt içindeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araþtýrmalar yapmak; karar alýcýlara milli menfaatler doðrultusunda gerçekçi, dinamik çözüm önerileri, karar seçenekleri ve politikalar sunmak maksadýyla Bilge Adamlar Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (BÝLGE- SAM) kurulmuþtur. BÝLGESAM ýn vizyonu, amacý, hedefleri, çalýþma yöntemi, temel nitelikleri ve teþkilatý web sitesinde sunulmaktadýr. BÝLGESAM Bilge Adamlar Kurulu nun 28 Nisan 2008 de yaptýðý toplantýya E. Büyükelçi/Bakan Ýlter TÜRKMEN, E. Bakan/Vali Kutlu AKTAÞ, E. Oramiral Salim DERVÝÞOÐLU, E. Koramiral Sabahattin ERGÝN, E. Büyükelçi Özdem SANBERK, E. Büyükelçi Sönmez KÖK- SAL, E. Büyükelçi Yaman BAÞKUT, Prof.Dr. Orhan GÜVENEN, Prof.Dr. Ersin ONULDURAN, Prof.Dr. Ali KARAOSMANOÐLU ve BÝLGESAM Ýcra Kurulu üyeleri Prof.Dr. M. Oktay ALNIAK, Prof.Dr. Hasret ÇOMAK, Dr. Atilla SANDIKLI, E.Kur.Alb. M. Sadi BÝLGÝÇ, 5

6 Ortaklar Kurulu üyesi Avukat Aþkýn GÜVEN iþtirak etti. Bu toplantýda gelecek 5-10 yýl için Türkiye nin politik vizyonunu ortaya koyacak, Türkiye nin önünü açacak, öncelikli sorunlarýna ýþýk tutacak bir Policy Paper (Politik Vizyon Belgesi) hazýrlamasýnýn faydalý olacaðý görüþü katýlýmcýlar tarafýndan kabul gördü. Çalýþmada sistem yaklaþýmýna uygun olarak küresel sistemin deðerlendirmesi yapýldýktan sonra alt sistemlere geçilmesi ve öncelikli sorunlarýn buna göre incelenmesi gerektiði vurgulandý. Vizyon, strateji ve planlama çalýþmalarý için muhtemel geliþmelerin deðerlendirilmesi ve gelecekle ilgili öngörülerin yapýlmasýnýn önemli olduðu belirtildi. Yapýlan görüþmeler sonrasýnda aþaðýdaki konularýn Türkiye nin öncelikli sorunlarý olduðu konusunda görüþ birliðine varýldý ve bu konular üzerinde çalýþmalar yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Kuzey Irak taki muhtemel geliþmeler, terörle mücadele, ABD ve Rusya ile iliþkiler, AB ye katýlým süreci, yeni anayasa, devlet kurumlarý arasýndaki uyum, yargý sistemi, demokrasi, egemenlik, baðýmsýzlýk ve milliyetçilik anlayýþýnýn küresel sistemdeki geliþmeler ve sistemin gelecekte alacaðý þeklin özellikleri dikkate alýnarak incelenmesi ve uygulamalara ýþýk tutacak önerilerin geliþtirilmesi üzerinde duruldu. Ayrýca küresel ekonomik sistem ýþýðýnda Türkiye ekonomisinin incelenmesi, yaþanmakta olan teknolojik devrimin yakalanmasý için nano teknoloji ve hidrojen enerjisi gibi teknik konularda çalýþmalar yapýlmasý önerildi. BÝLGESAM, Bilge Adamlar Kurulu nda alýnan bu kararlar doðrultusunda, kurulun yazacaðý Politik Vizyon Belgesi ne ýþýk tutacak þekilde belirlenen konularda raporlar hazýrlanmasýna karar verdi. Ayrýca sistem bütünlüðü içinde bütün konularýn sinerji saðlayacak þekilde bir kitapta toplanmasýnýn faydalý olacaðý deðerlendirildi. Çalýþmalarýn baþlangýcýnda Türkiye nin vizyonu ortaya kondu ve çalýþmalar bu vizyonun gerçekleþtirilmesi hedefine yönlendirildi. 6

7 Türkiye nin Vizyonu: Türkiye Cumhuriyeti ni çaðdaþ uygarlýk düzeyini belirleyen deðerleri üreten, huzurlu, güvenli, müreffeh ve örnek bir ülke mertebesine yüceltmektir. Bu vizyon ideolojilerin tutuculuðundan uzak dinamik bir vizyondur ve hýzla deðiþen dünyamýzda milletimize rehber olmaktadýr. Çaðdaþ deðerler kapsamýnda çoðulcu demokrasiyi, insan haklarýna saygýyý, hukukun üstünlüðünü ve geçirilen evrim sonunda ulaþýlan ve benimsenen sosyal ve yasal hayat biçiminin geliþtirilerek sürdürülmesini hedeflemektedir. Ayrýca ekonominin serbest piyasa prensipleri ve istikrar içinde büyümesini, dünya ile entegre hale getirilmesini ve refahýn tabana yayýlmasýný gerektirmektedir. Devletin bekasýný, bölünmez bütünlüðünü, Cumhuriyetin korunmasýný, milli gücümüzün geliþtirilmesini, menfaat ve deðerler birliðine sahip olduðumuz ülkelerle dayanýþma ve iþbirliði içinde bulunulmasýný, ülke, bölge ve dünya barýþýný esas almaktadýr. Sonuç olarak bu kitap Türkiye nin hýzla çaðý yakalamasý için gerekli vizyonu ortaya koyan, stratejinin esaslarýný belirleyen ve bu kapsamda politika ve çözüm önerileri sunan, farklý disiplinlere mensup seçkin ve konularýnda saygýn kiþilerin hazýrladýðý raporlarý ihtiva etmektedir. Dr. Atilla SANDIKLI BÝLGESAM Baþkaný NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren araþtýrma merkezidir. Bu nedenle raporlarda yeralan konular BÝLGESAM ýn resmi görüþlerini deðil, raporlarý hazýrlayanlarýn görüþ ve yaklaþýmlarýný yansýtmaktadýr. 7

8 8

9 ÝÇÝNDEKÝLER Küresel Geliþmeler ve Uluslararasý Sistemin Özellikleri Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOÐLU / 11 Deðiþen Güvenlik Anlayýþlarý ve Türkiye nin Güvenlik Stratejisi Dr. Atilla SANDIKLI / 19 Avrupa Birliði ve Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý Eski Müsteþarý E. Büyükelçi Özdem SANBERK / 37 Yakýn Dönem Türk-Amerikan Ýliþkileri Prof. Dr. Ersin ONULDURAN / 55 Türk-Rus Ýliþkileri: Sorunlar ve Fýrsatlar Prof. Dr. Ýlter TURAN / 63 Irak ýn Kuzeyindeki Muhtemel Geliþmelerin Türkiye ye Etkileri Milli Ýstihbarat Teþkilatý Eski Müsteþarý E. Büyükelçi Sönmez KÖKSAL / 75 Terör ve Terörle Mücadele E.Kur.Alb. M. Sadi BÝLGÝÇ / 91 Küreselleþen Dünyada Türkiye ve Demokratikleþme: Süreçler, Sorunlar, Aktörler Prof. Dr. Fuat KEYMAN / 123 Türkiye de Baðýmsýzlýk ve Milliyetçilik Anlayýþý Doç. Dr. Ayþegül AYDINGÜN / 151 Laiklik: Türkiye deki Uygulamalarý, Avrupa Ýle Kýyaslamalar, Politika Önerileri Prof. Dr. Hakan YILMAZ / 163 9

10 Yargýnýn Ýyileþtirilmesi / Düzeltilmesi Onursal Yargýtay Baþkaný Prof. Dr. Sami SELÇUK / 181 Anayasa: Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / 223 Türkiye nin 2013 Yýlý Teknik Vizyonu Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK, Ýbrahim GÜNEÞ, Erdem KAYA, Duygu BEKER / 245 Türkiye-Ortadoðu Ýliþkileri E. Büyükelçi Güner ÖZTEK / 271 Balkanlarda Siyasi Ýstikrar ve Geleceði Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Doç. Dr. Ýrfan Kaya ÜLGER / 287 Uluslararasý Politikalar Ekseninde Kafkasya Dr. Fatih ÖZBAY / 299 Afrika Vizyon Belgesi BÝLGESAM Uzmaný Hasan ÖZTÜRK /

11 KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOÐLU 11

12 KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOÐLU Soðuk Savaþýn sona ermesinden bu yana uluslararasý sistem süratle küreselleþen bir ortamda deðiþiyor. Deðiþimin yönünü ve eðilimlerini sadece güç iliþkilerinin klasik anlamda yeniden þekillenmesine bakarak anlamamýz mümkün deðildir. Tek kutuplu-çok kutuplu gibi kavramlarý kullanarak ne deðiþimin niteliðini ne de olaðanüstü dinamiðini idrak edebiliriz. Sistemik deðiþimin meydana geldiði küreselleþen ortamda iliþkiler ve etkileþimler çok çeþitli þekillerde oluþmakta, devletlerin yanýnda devlet olmayan deðiþik aktörler dünya politikasýnda etkili roller üstlenmekte ve dýþ politika-iç politika ayýrýmý geçerliðini kaybetmektedir. Küreselleþen dünyada deðiþen uluslararasý sistemin özelliklerini anlamak için önce ortamý, yani küreselleþmeyi irdelemek gerekecektir. Küreselleþme, en basit þekilde, dünya çapýndaki irtibatlanmalarýn (Ya da birbirine baðlanmalarýn) geniþlemesi, derinleþmesi ve hýzlanmasý olarak tanýmlanabilir. Küreselleþme olgusuna yaklaþýmlarý üç ayrý kategoride toplayabiliriz: Küreselleþmeyi abartanlar, söz konusu geliþmelerin egemen ulusdevleti ortadan kaldýrmakta olduðuna inanarak küreselleþmeye karþý politikalara gerek olduðunu savunurlar. Bu görüþler, ülkelerin içe kapanmasýna kadar gidebilir. Hatta bu yaklaþýmýn zaman zaman küreselleþmenin, Batýlý devletlerin bir komplosu olduðu þeklindeki teorilere zemin hazýrladýðýný da biliyoruz. Küreselleþmeyi küçümseyenler, küreselleþmenin uluslararasý iliþkilerin yapýsýný ve niteliðini deðiþtirmediðini ileri sürerler. Devletler, uluslararasý iliþkilerin esas aktörleri olmaya devam etmektedirler. Jeopolitik anlayýþta herhangi bir deðiþiklik olmamýþtýr. Askeri güç hala en önemli etki aracýdýr. Gözlemlediðimiz olgu, esas itibariyle, devletler arasýnda 12

13 karþýlýklý baðýmlýlýklarýn artmasýndan baþka bir þey deðildir ve bu da, tarihte ilk defa olmamaktadýr. Üçüncü yaklaþým, diðer uç yaklaþýmlardan kendini ayýran, dönüþümcü diye tanýmlayabileceðimiz bir yaklaþýmdýr. Dönüþümcülere göre, dünya politikasý yeni bir dönüþüm süresine girmiþtir. Küreselleþmeyi abartanlar da, küçümseyenler de, bu sürecin pek çok yönünü ihmal etmekte ve olup biteni yanlýþ yorumlamaktadýr. Devlet ortadan kalkmamaktadýr. Toplumlarýn devlete hala ihtiyacý vardýr. Hatta bazý bakýmlardan bu ihtiyaç artmýþtýr. Ancak devlet olmayan birimler de dünya politikasýnda etkilerini artýrmýþlardýr. Bu geliþme devlet otoritesinin bir bakýma göreceleþmesine yol açmaktadýr. Ayrýca deðiþik küresel siyasi olgularýn ve politikalarýn ortaya çýkmasý, dýþ ve iç politika ayýrýmýný geçersiz kýlmaktadýr. Baþka bir deyiþle, ekonomik alanda olduðu gibi, bir ülkenin siyasi hayatý diðer ülkelerin siyasi hayatýyla iç içe girme yönünde kuvvetli bir eðilim göstermektedir. Bu güçlü eðilim, geleneksel jeopolitik yaklaþýmý ve uluslararasý iliþkilerin niteliðini büyük ölçüde etkilemektedir. Eðer neyin deðiþip neyin deðiþmediðini ve deðiþimin yönünü anlamak, açýklamak ve uygun politikalarý üreterek yönetmek istiyorsak, dönüþümü inkâr ederek ya da görmezden gelerek iþe baþlayamayýz. Çünkü dönüþümü yaþýyoruz ve her gün gözlemliyoruz. Küreselleþme, bir süreç olarak belli özellikler göstermektedir. Sosyal, siyasi ve ekonomik etkinlikler devletlerin ülke sýnýrlarýný aþmakta ve böylece, olaylar, kararlar ve eylemler dünyanýn diðer köþelerinde yaþayan insanlar ve topluluklar bakýmýndan da önem arz etmektedir. Mesela istikrarsýz bölgelerdeki iç savaþlar ya da ekonomik güçlükler büyük çapta göçlere sebep olmakta ve diðer ülkelerde de ekonomik güçlükler, toplumsal sorunlar doðurmaktadýr. Bir ülkede baþlayan ekonomik kriz diðer ülkelere de sýçramaktadýr. Etki, coðrafi bakýmdan yayýlmakla kalmamakta, belli bir alandaki faaliyet diðer alanlarý da yoðun biçimde etkilemektedir. Bilgisayar tek- 13

14 Küresel Geliþmeler ve Uluslararasý Sistemin Özellikleri nolojisindeki bir ilerleme savunmadan iþ idaresine, tarýmdan çevre korumasýna kadar pek çok alaný etkilemektedir. Dünya çapýndaki iletiþim ve ulaþým sistemlerinin geliþmesi sonucunda küresel düzeyde her türlü iliþki ve iþlemin yürütülmesi gittikçe artan bir hýz kazanmaktadýr. Mal, sermaye, bilgi, haber, fikir ve teknoloji hareketleri yýl önce dahi tasavvur edilemeyecek bir süratle gerçekleþtirilebilmektedir. Belki de hepsinden önemlisi, tüm bu geliþmeler sonucunda ulusal ile uluslararasý olanýn, yerel ile küresel olanýn iç içe girmesidir. Baþka bir deyiþle, devletlerarasý karþýlýklý baðýmlýlýklarýn çok ötesinde, toplumlar arasý ortak çýkar ve faaliyet alanlarý belirmektedir. Mesela, terörle, suç örgütleriyle ve çevre sorunlarýyla mücadele için diðer devletler ve devlet olmayan kuruluþlarla iþbirliði içinde hareket etmek bir zaruret haline gelmiþtir. Bugün artýk enerji güvenliði bir ortak çýkar ve faaliyet alaný sorunudur. Küreselleþmenin baþka bir etkisi de, demokrasi ve insan haklarý gibi deðerler ve normlarýn gittikçe evrensel bir nitelik ve geniþleyen bir uygulama kazanmasýdýr. Bu deðer ve normlar ile uzun vadede ülkesel, bölgesel ve küresel istikrar arasýndaki irtibatýn güçleneceði konusunda da yaygýn bir inanç mevcuttur. Ýnsan haklarýna saygýlý olan, çoðulcu demokratik rejimler kendi halklarýnýn refahýný ve mutluluðunu daha iyi temin ederler. Uzun vadede bu rejimler hem ülkede, hem bölgede, hem de uluslararasý düzeyde istikrara ve barýþa katkýda bulunurlar. Demokratik ve insan haklarýna saygýlý devletlerin jeopolitik deðeri de artar. Çünkü bugün artýk jeopolitik deðer sadece coðrafi konuma baðlý olarak ölçülemez, söz konusu devletin rejimine de baðlýdýr. Mesela, coðrafi konumu bakýmýndan enerji güvenliði için önemli bir ülke, eðer siyasi rejimi itibariyle potansiyel olarak istikrarsýz bir konumda ise, enerji güvenliðini saðlayan deðil, fakat risk ve tehdit unsuru olarak görülen bir ülke haline gelir. Baþka bir deyiþle, meþruiyeti, inandýrýcýlýðý ve jeopolitik deðeri azalýr. 14

15 Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOÐLU Küreselleþmenin temel özelliklerinden biri de, dünya politikasýnda faaliyet gösteren ve politikalarý etkileyen aktörlerin çeþitlenmesidir. Daha önce de belirttiðimiz gibi, egemen devletlerin yanýnda, çeþitli devlet olmayan birimler güç ve etki merkezleri haline gelmiþtir. BM, NATO, AB ihtisas teþekkülleri ve diðer uluslararasý örgütlerin faaliyet alanlarý geniþlemektedir. Ayný zamanda, bu tür devletlerarasý teþkilatlanmalar zamanla devletlerden ayrý bir kimlik ve süreklilik kazanmakta, çok taraflý politikalarýn zeminini hazýrlayarak devlet eylemlerinin meþruiyet kaynaðý haline gelmektedirler. Devletlerarasý teþkilatlanmanýn yanýnda, sivil toplum kuruluþlarý ve çok uluslu þirketler yoðun þekilde devlet sýnýrlarýný aþan sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal iliþkilere girmekte ve büyük ölçüde devletlerin yetki ve kontrolünün dýþýnda her alanda faaliyette bulunmaktadýrlar. Bunlar en ileri teknolojileri kullanarak dünya çapýnda kamuoylarýný etkileyebilmekte ve dolayýsýyla devlet politikalarýna sýnýrlamalar koyabilmektedirler. Bu legal faaliyetlerin ötesinde, terör örgütleri gayrimeþru þiddete baþvurarak siyasi amaçlarýný gerçekleþtirme yoluna gitmektedirler. Hiç þüphesiz, tüm bu geliþmeler devleti göreceleþtirmektedir. Bunun anlamý þudur: devlet artýk yegâne ekonomik, siyasi ve askeri güç merkezi deðildir. Baþka bir deyiþle güç, göreceli olarak gayri milli bir nitelik kazanmaktadýr. Devletlerin faaliyet, yetki ve kontrol alanlarý gittikçe daralmaktadýr. Pek çok konu ve sorun devletlerin münhasýr yetki alanlarýnýn dýþýnda kalmakta ve önlenemez bir þekilde devletlerin ülke sýnýrlarýný aþan boyutlar arz etmektedir. Ancak bu geliþmeler devletlerin ortadan kalkmakta olduðunu vurgulamýyor; sadece küreselleþmeyi, yani dünya politikasýndaki yapýsal deðiþimi iþaret ediyor. Bu yapýsal deðiþim sürecinin içinde devletler önemli aktörler olmaya devam ettikleri gibi, yeni ulus-devletler de ortaya çýkýyor. Küreselleþme, toplumlarýn devlete duyduklarý ihtiyacý artýrýyor. Toplumlarýný tatmin etmek ve korumak için devletlerin sýnýr aþýrý düzeyde daha faal ve daha etkili olmalarýný zaruri kýlýyor. Çünkü yeni yapýlanmada, ülke içindeki siyasi hedeflere varmak, ancak sýnýr aþan düzeyde iþbirliðine girmekle mümkün olabiliyor. Küreselleþmeden kaç- 15

16 Küresel Geliþmeler ve Uluslararasý Sistemin Özellikleri mak ya da onu durdurmak mümkün deðil. Küreselleþme ancak yönetilebiliyor. Ondan yararlanan, fakat zararlarýndan sakýnabilen devletler baþarýlý sayýlýyor. Son olarak, bir hususu daha hatýrlamakta yarar var. Küreselleþme savaþý ve þiddeti ortadan kaldýrmýyor. Tam tersine, savaþýn asimetrik türünün ve terörizmin arttýðýna tanýk oluyoruz. Toplumu savaþa, teröre ve her türlü þiddet eylemine karþý koruyabilecek en etkili kurum, devlet olmaya devam ediyor. Küreselleþen ortamda deðiþen uluslararasý sistemle ilgili ne gibi öngörülerde bulunabiliriz? Önümüzdeki on-onbeþ yýl içinde, dünya gittikçe hem daha bütünleþmiþ olacak hem de oyuncularýn çoðalmasý ve etnik gruplarýn kimliklerini talep etmeleri sonucunda daha bölünmüþ bir manzara arz edecektir. Birbirine zýt bu iki eðilim hem ekonomik ve askeri güç gibi geleneksel yapýsal faktörlerden, hem de deðerler, normlar ve inançlardan etkilenecektir. Kaba zorlama ve þiddet potansiyeli, yani kaba askeri ve ekonomik güç, etki unsuru olarak göreceleþecek, onun yanýnda meþruiyet, inandýrýcýlýk, cazibe ve küreselleþmeyi iyi yönetebilme kabiliyeti güç merkezlerinin yapýcý unsurlarý olarak önemini artýracaktýr. Yeni pazarlar ve enerji bulma rekabeti ekonomileri zor durumlara sokacak ve periyodik krizler artacaktýr. Geliþmekte olan ülkeler, yabancý yatýrýmý cezp etmek için hem ekonomik hem siyasi rejimlerini reforma tabi tutma yoluna gideceklerdir. Fakat bu reformist politikalar iç çalkantýlara hatta iç savaþlara sebebiyet verebilecektir. Dönüþüm ve dönüþümün güvence altýnda gerçekleþmesi, yani iç güvenliðin bozulmadan sürdürülmesi, hem ilgili ülkelerin hem de uluslararasý toplumun en önemli sorunlarýndan biri olmaya davam edecektir. Bu konuda uluslararasý örgütlerin ve sivil kuruluþlarýn rolü artacaktýr. Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerin ekonomilerinin hýzla büyümesi uluslararasý sisteme, þüphesiz, çok kutuplu bir 16

17 Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOÐLU görüntü verecektir. Ancak bu ülkelerin ekonomik güçlerini siyasi etkiye tahvil edip edemeyecekleri tartýþma konusudur. Ayrýca bunlarýn ne çapta birer sosyal, siyasal ve kültürel cazibe merkezleri haline gelebilecekleri de henüz bilinmemektedir. Ancak bu ülkelerin kendi kýtalarý üzerinde en etkili ülkeler olarak kalacaklarý bellidir. Avrupa Birliði dünyanýn en büyük ekonomilerinin baþýnda gelmesine raðmen uzun vadede büyük sorunlarla karþý karþýyadýr. Demografik ve ekonomik küçülme eðilimi bunlardan sadece birisidir. Avrupa, dünya politikasýnda etkili olma yönünde üstesinden gelemediði bir irade zaafý göstermektedir. Yükselen milliyetçilik, hatta ýrkçýlýk, Avrupa yý adeta içine kapatmakta ve cazibe merkezi olmaktan çýkarmaktadýr. Amerika Birleþik Devletleri, yaptýðý tüm hatalara ve yaþamakta olduðu ekonomik sorunlara raðmen dünya politikasýnda en etkili güç olmaya devam etmektedir. Eðitim ve araþtýrma kurumlarýnýn üstünlüðü, teknolojisi, toplumun ve siyasi hayatýn gittikçe artan çoðulculuðu, ABD yi potansiyel olarak en kozmopolit bir cazibe merkezi ve müthiþ askeri gücünün yanýnda, en etkili yumuþak güç olarak ön plana çýkarmaktadýr. Önümüzdeki on-onbeþ yýl içinde baþka bir güç merkezinin ABD nin askeri, bilimsel ve teknolojik düzeyine eriþmesi mümkün gözükmüyor. Önümüzdeki yýllarda, ABD nin yumuþak güç potansiyelini daha etkili bir þekilde kullanmasý ihtimali artýyor. Gelecek genel seçimde Barack Obama nýn Baþkan seçilmesi ABD nin Asya, Afrika, Orta Doðu ve Latin Amerika daki cazibesini büyük ölçüde artýracak ve yumuþak gücünü daha etkili kullanmasýný kolaylaþtýrabilecektir. Önümüzdeki yýllarda, hiç þüphe yok ki, ekonomik alanda ABD nin önüne güçlü rakipler çýkacaktýr. Fakat ABD dünya politikasýnda lider rolünü oynamaya, hatta belki de daha iyi ve etkili bir þekilde oynamaya devam edecektir. Öte yandan, bu ihtimalin gerçekleþmesi transatlantik çatlaðý dediðimiz sorunu derinleþtirebilir. ABD nin yumuþak gücünü ön plana çýkarmasý AB yi bir ölçüde memnun etse de, Washington un menfaatleri ve dikkati giderek Avrupa dan baþka kýtalara yönelebilecektir. Avrupa ül- 17

18 Küresel Geliþmeler ve Uluslararasý Sistemin Özellikleri kelerindeki bütünleþtirici irade eksikliðinin devamý bu eðilimi güçlendirecektir. Baþka, fakat çok daha küçük bir ihtimal de, bugünkü ABD politikasýnýn deðiþik þekillerde devam etmesidir. Bu durumda, dünyadaki bölünmüþlük, dinsel ve ýrksal farklýlýklar ön plana çýkacak ve medeniyetler çatýþmasý uluslararasý sistemin temel özelliklerinden biri olacaktýr. Özetlemek gerekirse, þu eðilimleri tespit edebiliriz: Uluslararasý sistem Soðuk Savaþýn çift kutuplu, doðu-batý çatýþmasý þeklinde kolayca tanýmlanan katý düzenine hiçbir zaman benzemeyecektir. Esnek, dinamik ve kestirilemeyenlerle dolu bir sistem olacaktýr. Bu itibarla, küreselleþme uluslararasý sisteme þekil veren en önemli faktör olacaktýr. Yeni ekonomik güçlerin ne ölçüde siyasi ve askeri güç merkezleri haline dönüþme irade ve kabiliyetini gösterebilecekleri de, uluslararasý sistemin yapýlanmasýný etkileyen baþka bir faktördür. Ekonomik çok kutupluluk artýk kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Yeni ekonomik güçlerin Batý camiasýnýn dýþýnda olmalarý, sisteme gayrimütecanis bir nitelik kazandýracaktýr. Kültür farklarý uzlaþmalarý zorlaþtýrabilecektir. Batý nýn toplam ekonomik gücü ve nüfusunun Batýlý olmayanlara göre azalmasý, Batý nýn dünya sorunlarýný etkileme imkanýnýn da azalmasýna sebebiyet verecektir. Yeni ekonomik güçler dünyanýn gündeminin tayininde eskiye oranla daha büyük aðýrlýða sahip olacaklardýr. Bu durumda, yeni iþbirliði tertipleri ve yeni kurumlaþmalar gerekecektir. Uluslararasý sistemdeki bu eðilimlerin ABD ile Avrupa yý bugün olduðundan daha fazla birbirine yakýnlaþtýracaðýný söylemek zordur. Daha kolay söyleyebileceðimiz, ABD nin dikkatinin Orta Doðu ya, Afrika ya, Orta ve Uzak Asya ya ve Kafkasya ya giderek daha fazla yoðunlaþacaðýdýr. AB bu bölgelerde daha faal rol oynama iradesini gösterdiði oranda Washington un da Avrupa ya gösterdiði ilgi artacaktýr. 18

19 DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI VE TÜRKÝYE NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI 19

20 DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI VE TÜRKÝYE NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI GÜVENLÝK KAVRAMI 20 nci Yüzyýlýn sonunda ve 21 nci Yüzyýlýn hemen baþýnda siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlarda meydana gelen hýzlý deðiþimler güvenlik kavramýný derinden etkilemiþtir. Bu dönemde soðuk savaþ sona ermiþ, teknoloji, özellikle iletiþim alanýnda yaþanan baþ döndürücü geliþmeler küreselleþme olgusunun ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Bütün bu geliþmeler yaþanýrken 11 Eylül de ABD de ikiz kulelere yapýlan saldýrýlar bütün dünyada þok etkisi yaratmýþtýr. Bu olaylar uluslararasý iliþkileri, ittifaklarý, stratejik düþünceleri, tehdit ve buna baðlý olarak güvenlik kavramlarýný temelden sarsmýþ ve büyük oranda deðiþime zorlamýþtýr. Yeniden þekillenmekte olan günümüz dünyasýnda büyük güçler arasýnda büyük zayiat ve tahribata neden olabilecek savaþ ihtimalinin ortadan kalktýðýný söylemek mümkündür. Ancak bölgesel ve etnik kökenli savaþlar hala önemini korumaktadýr. Asimetrik tehdit olarak terörizm ön plana çýkmýþ, terörist örgütler herhangi bir zamanda dünyanýn herhangi bir yerinde ortaya çýkarak saldýrýda bulunabilme olanak ve yeteneðine ulaþmýþlardýr. Güvenlik kavramýnýn deðiþmesiyle birlikte, güvenliðin boyutlarý ve kapsamý da deðiþmiþtir. Güvenlik de bir yerde küreselleþmiþtir. Çünkü küresel ekonomi ve küresel güvenlik birbirini tamamlayan iki önemli kavram olarak ortaya çýkmýþtýr. Dünyadaki büyük þirketler ve finans çevreleri konunun ekonomik boyutuyla ilgilenirken, büyük devletler güvenlik boyutu üzerinde yoðunlaþmýþlardýr. Güvenlik boyutu, ülke güvenliði kavramýndan uluslararasý güvenlik þeklinde tanýmlanan bölgesel ve küresel güvenlik anlayýþýna kaymýþtýr. Ayrýca güvenlik olgusu- 20

21 nun kapsamý geniþlemiþ; savaþ, silahlý çatýþma, kuvvet kullanma hallerinin dýþýnda baþta ekonomi, enerji, çevre, saðlýk, sosyo-kültür ve eðitim alanlarý güvenlik kavramýna dahil olmuþtur. Bu nedenlerle 2945 sayýlý MGK ve MGK Genel Sekreterliði Kanunu nun 2 nci maddesinde milli güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlýðýnýn ve bütünlüðünün milletlerarasý alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dýþ ve iç tehditlere karþý korunmasý ve kollanmasýdýr þeklinde tanýmlanmýþtýr. TÜRKÝYE NÝN MÝLLÝ MENFAATLERÝ VE MÝLLÝ HEDEFLERÝ Güvenlik kavramýndaki deðiþim ve geliþime uygun olarak; devletin bekasý, bölünmez bütünlüðü, Cumhuriyetin korunmasý, milletin refahý, ülke ve bölge barýþýnýn saðlanmasý, yurtdýþýndaki soydaþlarýmýzýn güvenlik ve refah içinde bulunmasý Türkiye nin hayati milli menfaatleri olarak sýralanabilir. Çoðulcu demokrasi, insan haklarýna saygý ve geçirilen evrim sonunda ulaþýlan ve benimsenen sosyal ve yasal hayat biçiminin sürdürülmesi, milli gücümüzün geliþtirilmesi, ekonominin serbest piyasa prensipleri ve istikrar içinde büyümesi, dünya ile entegre hale getirilmesi, refahýn tabana yayýlmasý yine milli menfaatlerimiz arasýnda yer almasý gereken hususlardýr. Ayrýca güvenliðin garanti altýna alýnabilmesi için menfaat birliðine sahip olduðumuz ülkelerle müþterek tehdide karþý dayanýþma ve ortak ittifak sistemi içinde bulunulmasý önem arz etmektedir. Bu kapsamda Türkiye nin milli hedeflerini aþaðýdaki þekilde belirtebiliriz. Devletin Anayasal düzenini, milli varlýk ve bölünmez bütünlüðünü, uluslar arasý alanda siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil tüm menfaatlerini ve ahdi hukukunu her türlü iç ve dýþ tehlikelere karþý korumak ve kollamak, 21

22 Deðiþen Güvenlik Anlayýþlarý ve Türkiye nin Güvenlik Stratejisi Yurt içinde milli birlik ve beraberliði, huzur güven ve istikrarý saðlamak, Vatandaþlarýn Anayasa ile teminat altýna alýnan hak ve hürriyetlerini korumak, hayat þartlarýný ve refah seviyelerini demokratik düzen içerisinde ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak geliþtirmek, Baðýmsýzlýk, hürriyet, adalet ve hak eþitliðine dayanan bir dünya düzeni içerisinde, yurtdýþýnda Türkiye nin de güvenliðini saðlayacak þekilde sürekli ve adil bir barýþýn tesis ve idamesine yardýmcý olmak, Türkiye nin etrafýnda bir barýþ kuþaðý oluþturmak, Türkiye Cumhuriyetini siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gücü ile bütün dünyada tanýnan ve sayýlan itibarlý ve güçlü bir mevkie kavuþturma çabalarýna devam etmek, böylece Türk ulusunu çaðdaþ uygarlýk düzeyinin üstüne çýkarmak, Türkiye yi silah, araç ve gereç bakýmýndan dýþa baðýmlý olmaktan kurtarmak, Yurt dýþýndaki Türk vatandaþlarýnýn ve soydaþ topluluklarýnýn güvenlik ve refahýna yardýmcý olmak. KÜRESEL GÜVENLÝK BOYUTU Deðiþen güvenlik anlayýþý çerçevesinde gelecekte küresel kýrýlmalara aday bölgeleri incelediðimizde, bu bölgelerin baþýnda Uzak Doðu gelmektedir. Uzak Doðu da, Çin ve ABD nin gelecekte siyasi, ekonomik nedenlerle Tayvan veya Kuzey Kore sorunlarýndan dolayý karþý karþýya gelmeleri için yeterli potansiyel mevcuttur. Asya da devletler arasý büyük çatýþma olasýlýðý diðer bölgelerden daha yüksektir. Yine bir baþka küresel kýrýlma hattý da zengin enerji kaynaklarýna sahip Orta Asya ve Kafkasya ya bölgeleridir. Soðuk Savaþ sonrasý küresel güç olma vasfýný kaybeden ancak son yýllarda süratli bir þekilde to- 22

23 Dr. Atilla SANDIKLI parlanan ve geleceðin küresel güç adaylarýndan Çin le de yakýn bir iþbirliði içerisine giren Rusya bu bölgede ABD ile karþý karþýya gelebilecektir. Dünya enerji kaynaklarýnýn büyük bir bölümünün bulunduðu, çatýþmalarýn ve istikrarsýzlýðýn sürdüðü Ortadoðu bölgesi ise, daima dünyanýn öncelikli konusu olagelmiþtir. Bu bölgede, bölgesel bir kýrýlmaya yol açabilecek enerji birikimini saðlayacak gerginliklerin daima var olacaðý unutulmamalýdýr. Gelecekte bu bölgede enerji kaynaklarýnýn paylaþýmý konusunda küresel bir kýrýlma yaþanabilir. Günümüzde klasik tehdit algýlamalarý dýþýnda küresel güvenlik ortamýnýn en önemli asimetrik tehdit algýlamalarýndan birisi uluslararasý terörizmdir. Son derece organize bir yapýya sahip terörist örgütler, geliþen ve ulaþýlmasý daha da kolay bir hale gelen teknolojiler sayesinde, büyük bir imkân ve kabiliyete ulaþmýþlardýr. Kitle imha silahlarýnýn kontrolsüz olarak yayýlmasý ve bunlarýn uluslararasý sistem dýþýnda kalan, uluslararasý hukuka saygýlý olmayan devletlerin veya terörist örgütlerin eline geçmesi önemli bir risk oluþturmaktadýr. Ayrýca uluslararasý organize suçlar, yasa dýþý göç, uyuþturucu ve silah kaçakçýlýðý gibi konular uluslararasý güvenlik politikalarýnda dikkate alýnmasý gereken tehdit ve riskleri oluþturmaktadýr. Çevre sorunlarý ve salgýn hastalýklar riski de her geçen gün önemini artýrmaktadýr. BÖLGESEL GÜVENLÝK BOYUTU Türkiye dünyanýn en istikrarsýz bölgeleri olan Ortadoðu ve Kafkaslara komþudur. Ortadoðu tarihi ve kültürel varlýðý, zengin petrol kaynaklarý ve dünya ulaþtýrma yollarýnýn kesiþme noktasýnda bulunmasý gibi özelliklere sahip olmasýna raðmen, bitmeyen bir þiddetin merkezi hâline gelmiþtir. Baþta bölge insanlarý olmak üzere, bütün dünyanýn güvenlik ve refahýný etkileyen Ortadoðu daki istikrarsýzlýðýn olumsuz 23

24 Deðiþen Güvenlik Anlayýþlarý ve Türkiye nin Güvenlik Stratejisi yansýmalarý en çok Türkiye de hissedilmektedir. Kafkaslarda ayrýlýkçý bölgeler ile mücadelesini sürdüren Gürcistan, Acaristan problemini çözmüþtür. Ancak Güney Osetya ve Abhazya her zaman için büyük problem kaynaklarý olmaya devam etmektedirler. Rusya nýn geliþmelere müdahale etmesi risk faktörünü arttýrmaktadýr. Gürcistan ýn ulusal birliði ve toprak bütünlüðü, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattýnýn güvenliði ve Türkiye nin Orta Asya açýlýmý açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Doðu komþumuz Ermenistan Türkiye nin toprak bütünlüðünü tanýmamakta, uluslararasý arenada asýlsýz Ermeni soykýrýmý iddialarýnýn tanýnmasý için giriþimde bulunmakta, BM Güvenlik Konseyi kararlarýný hiçe sayarak Azerbaycan topraklarýnýn önemli bir bölümünü iþgali altýnda bulundurmaktadýr. Diðer doðu komþumuz Ýran teokratik bir rejime sahiptir ve geçmiþte rejimini, Türkiye de dahil olmak üzere mücavir ülkelerdeki rejimleri etkilemek için kullandýðýna dair kuþkular vardýr. Ayrýca Ýran ýn nükleer çalýþmalarýný diðer ülkeler gibi Türkiye de kaygýyla izlemektedir. Ýran ýn, Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý ndan gizli olarak nükleer tesisler inþa etmiþ olduðu ve uranyum zenginleþtirme çalýþmalarý yaptýðý saptanmýþtýr. Kuzey Kore den baþlayýp, Hindistan, Pakistan ve Ýran üzerinden geçen ve bölgemizdeki diðer muhtemel nükleer güçlere uzanan nükleer eksen, Türkiye açýsýndan büyük bir hassasiyet teþkil etmektedir. Güney komþumuz Irak ýn siyasi ve toprak bütünlüðü Türkiye için hayati öneme sahiptir. Irak taki geliþmelerin iki yönü vardýr. Birinci husus, PKK terör örgütünün Irak ýn kuzeyindeki varlýðýdýr. PKK burayý bir sýðýnak olarak kullanmaktadýr. Irak ýn kuzeyindeki PKK teröristleri Türkiye ye sýzarak eylemler yapmaktadýr. Ýkinci önemli husus ise, Kerkük le ilgilidir. Kerkük, içinde birçok etnik gurubu barýndýran bir þehirdir. Kerkük ayný zamanda önemli petrol kaynaklarýna sahiptir. Kerkük ün ve zengin petrol kaynaklarýnýn belirli bir gruba mal edilmesi bölgedeki yangýnýn daha da büyümesine neden olabilir. 24

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 13 SAYI: 71 Ocak-Þubat 2003 El deber de todo revolucionario es hacer la revolución

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı