i. Giriş TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİNÖCRETİDEBENZER OLARAK "Distrihütörlük Söz leşmesi", "Komisyon Sözleş mesi" ve benzeri isimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i. Giriş TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİNÖCRETİDEBENZER OLARAK "Distrihütörlük Söz leşmesi", "Komisyon Sözleş mesi" ve benzeri isimler"

Transkript

1 Salilı Önder Yeş il tep e - Tek Satıcı/ık Sözleşmesinin Öğ re t ide Benzer Olarak 169 Belirtilen Sözleşmelerden Ayırt Edi/mesi TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİNÖCRETİDEBENZER OLARAK BELİRTİLENSÖZLEŞMELERDENAYıRT EDİLMESİ Ar. Gör. Salih Önder Yeşiltepe ' i. Giriş Tek satıc ı lı k sözleş mes i, Tü rk Hukukunda dü zenlenmemiş olmakla beraber, ticari hayatın gerekleri d oğrultu sunda, s ö zle şme serbestisi ilkesi çerçeves inde ort aya ç ı kıruş sui generis bir sözleş medi r. Uygu lamada, "Ace nt al ık S özl eşmesi ", "Bayilik Sö zl eş mesi", "Distrihütörlük Söz leşmesi", "Komisyon Sözleş mesi" ve benzeri isimler al t ında çok sayıda sözleşmenin yap ı ldığı, ancak sözleş me ş artl arı incelendiğinde, taraflar aras ın da akdedil mi ş olan sö z leş men i n esasen tek sat ı c ı lık sözle şmes i niteliğinde olduğuna sıkça rastlanmaktadır. Tek satıcılık s özleşmesin i n. nitelik itibariyle kendisine benzeyen sözle şmelerden ayın edilmes i, sö zleşmeye uygulanacak olan hükümlerin tespiti aç ıs ından oldukça önemlidir. Bu sebep le çalışmanuzda, Tek satı c ı lı k sözleşmesi ıanım lan arak, öğreti de benzer olarak belirt ilen sözleşme lerde n ayın edilmes i üzerinde durulacaktır. 2. Tc k Sa tıcı lı k Sö zlcşmestmn Tanınu Tek s atı cı lık sözl e şmes i, kanunlarla d ü ze nlcnmemi ş, uygulamalli n ihtiyaç ları doğru ltusu nda, hukuk düzeninin s ınırl arı içerisinde, sözle ş me özgürlüğü prensibi çerçevesinde ortaya ç ıkıruş olan bir sözleşme tipidir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim D al ı.

2 170 MÜHF - HAD, C.13, Sy.I-2 Bu sebeple Türk Hukuku' nda tek satıcılık sözleşmesinin yasal bir tanımını bulmak mümkün değildir. Her ne kadar 1994 tarihli, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 'un 4. maddesinin 2.fıkrasının (e) bendinde "münhasır bayilik hariç olmak üzere.." ibaresi kullanılmak suretiyle tek satıcılık sözleşmesinden bahsedilmiş ise de bu kanunda dahi tek satıcılık sözleşmesinin tanımı verilmiş değildir. Tek satıcılık sözleşmesininkanuni bir düzenlemesinin bulunmaması, bu sözleşme tipinin doktrince tanımlanmasınızorunlu kılmıştır. Doktrinde yapılan bir tanıma göre; "TEK SAncıLIK SÖZLEŞMESİ, yapımcı ile tek satıcı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen çerçeve niteliğinde, sürekli öyle bir sözleşmedir ki, bununla yapımcı, mamullerinin tamamını veya bir kısmını belirli bir coğrafi bölgede iuhisari olarak satmak üzere sadece tek satıcıya göndcnneyi, buna karşılık tek satıcı da, sözleşme konusu malları kendi adına ve kendi hesabına satarak bu malların sürümünü arttırmak için faaliyette bulunmak yüküınlülüğünü üstlenir.!" Bir diğer tanıma göre ise; "Tek yetkili satıcı, kendisine bırakılan bölgede, tekel halinde müvekkili firmanın mamullerini devamlı olarak kendi nam ve hesabına satar ve pazarlar. Tek yetkili satıcı bağımsız tacir yardımcısıdır'", Bir diğer tanım ise şu şekilde yapılmaktadır ; "Tek saııcılık sözleşmesi, yapımcı ilc tek satıcı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen çerçeve içerisinde öyle hir sözleşmedir ki, bununla yapımcı, mamullerinin tamamını veya bir kısmını, belirli bir bölgede tekele ı İŞGÜZAR,Hasan, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara 1989, s. 14; ASLAN, İ. Yılmaz, Rekabet Hukuku, Bursa 2001, Genişletilmiş 2. Basım, s. 164; KAYIHAN, Şaban, Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, İstanbul 1999, ı. Bası, s.so-51; İNAl', T. Nurkur. Tek satıcılık Sözleşmesi ve Üçüncü Kişiler, Batider, C. XVII, S.2'den Ayrı Bası, İstanbul 1993, s.57; TEKİL,Fabiman, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 1997, s POROY,RchalYASAMAN,Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, G üncelleş tirilrni ş 7. BaS!, İ stanbul 1995, s.173.

3 Sa lilı Öıı der Yeşiltepe - Tek Sa tıcı lık Sotleşmesinin Öğre tide Benze r Olarak 17 1 Belirtilen Sözleş mele rden Ayırt Edilmesi sahip olarak satmak üzere, tek satıcıy a bedeli karşılığında gö nde rmey i, buna karşılı k tek satıc ı da sözle şme kon usu mallan, kendi adına ve hes abına satarak bu ın alları n sürümü nü art tırmak için faaliye tıe b ul unmayı üstlenir." B aşka bir tanı ma göre ise tek s atıcı lı k s ö z l eş mes i ; "Bir kim senin (tek s atıc ın ın), yap ımcının ürünlerini belirli bir bölgede rakipsiz (tekel) olarak pazarlaması (dis trib ütörl ük) konu sund a yap ı l an an laşmadır. Y apı mcı, ürü nleri ni düzenli biçirr- de, parti parti satıcıya yollayacak, satıc ı da de vralıp karşılı ğıru ödediği bu ürünleri kendi ad ına ve h esabına satarak, bu ürünlerin sürümünü arttırmak içim etkinlikte b ulunac aktır.' " Bize gö re; tek satıc ılık sözleş mesi, yapımcı ile tek satıc ı arasındaki hukuki ili şkil eri düzenleyen, çerçeve n iteliğinde, süre kli öyle bir sö zleşmedir ki, bun unl a yap ı mcı mamull erinin tamarmnı veya bir kı sının ı belirli bir bölgede tekel hakkına sahip ola rak satmak üzere, tek s atıc ıy a bedeli karş ı lığ ın da düzenli olarak göndermey i, buna karşılı k tek s atı cı da söz l eşme ko nusu mallan, kendi adına ve h es abın a satarak bu m all arın sürü münü arttı rmak için faaliyette bulunmayı üstlenir. 3. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Benzeri Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi 3.1. Satım Sözleşmesi Sa tı m (sinallagmatik) söz l e ş mes i, hukukumuzda, karşılıklı borç doğuran bir sö zleş medi r. TBK.m. i 82II hükmünd e de b eli rtildiği, YAVUZ,Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Yenilenmiş 2. Baskı, İs tanbu l 200t, s. t4-15; TEOMAN,Ömer, Tek Sa tıc ılık H akkını n Üçüncü Kişiler Tarafından Ihlali Durumunda H aks ız Rekabete li işkin Kurall arın Uygu lanına Ola nağı, Ticaret Hukuku ve Yarg ıtay K ararl arı Sempozyumu X, Ankara 1993,s.36 TANDOGAN. Haluk, Tek Satıc ı lık Sözleş mesi, Batidcr,C.XI, S. 4, İstan b ul 1982, s. i ; TANDOGAN. Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İli şkil eri. C.UI, Ankara s , HATEMI.Hüseyin/SEROZAN.RonalARPACI,Apdü!kadir, Borçlar Hukuku Özel Bölüm. İ s tanbul 1992, s. 55.

4 ın MOHF - HAD, C 13, Sy.1-2 üzere, bu sözl eşme ile satıcı, satı lan malı, al ıcının borç lanmı ş olduğu semen mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyeti geçirme borcu al tı n a girer. Kısaca satı m s özle şmesini. bir eşyanın para k arşılığında değiştirilmesi olarak tanımlamak mümkündür. Bu tanımdan, bu sözleşmenin; satı lan, satım parası ve sa t ı l an ile s atım parasının birbiriyl e değiştirilmesi üzerine anlaşma şek li n de belirl enmesi mümkün olan unsurlardan meydana geldiği anlaşılmaktadır. Tek satıcılık sözleşmesi, yap ımcın ın, tek satıcı y a bir takım malları teslim etmey i, tek satıcının da bu malların bedelini ödemeyi yüklenmesi bakırmndan satı m söz l e şmes i n e özgü bazı un surları içerm ektedir, Ancak tek satıcı lı k sözleş mes i n i n unsurları göz önüne alınd ığınd a, bu sözleşmenin satı m sö z leşmes i ne oranla daha geniş ve daha farklı un surları da içerdiği görülmektedir. Yapımcının söz leşmeye konu olan malları tek s a tı c ı y a ayrı lan bölgede başkalarına satmamayı ve tek satıcıyı desteklemeyi, buna karş ılık tek sa tı c ın ın da malların sürümü nü antırmak için faaliyetle bulunmayı üstlc nmesi, ani edirnli bir borç ilişkisi doğuran s a tı m söz leşmesinde bulunmayan sürekli edimleri gerektirecektir, Çerçeve sözleşme ile s ını rları belirlenen bu sürekli edim lerin satım sözleşmes i ile ö rtü ş medığ ı ortadadır. Çerçeve sözleşme içerisinde yer alan münferit satım işlemlerine, T BK ilc dü z en lenmi ş olan satım söz leş me s i ne ilişkin hükümler u ygu l an acaktır. Bu sebep le, münferit sat ım sözleşm elerine ilişkin olarak s a t ıcın ın ve alıcının ternerrüdüne i lişkin hükürnlerin, ay ıba karşı tekeffüle ilişkin hükümleriri ve ifaya ilişkin hükümlerin uyg ul anacağında bir tereddüt yoktur. Ancak bu hükümler, y al nızca çerçeve sözleşmen i n içerisinde yer alan, taraflar arasındaki rnünferit satım işlemlerinde uygulama alanı bulacak, buna karşılık sürekli edimler içeren çerçeve söz le ş men i n kurulması, ifası ve sona ermesi aşam al arında uygulama al anı bul amayacaktır. Özellikle satım sözleş mes i nde ö ngörülmü ş olan geriye etkili feshi (dö nmeyi) düzenle yen

5 Salih Öıı de r Yeş i lt ep e - Tek Satıcılık Sozleşmesini ıı Öğretide Benzer O/orak 173 Belirtiten Sözleş mele rden Ay ı rt Edilmesi THK.m.20S vd. maddelerinin tek satıc ılık sözl eşmesinden doğan sürekli borç ilişki sinin sona erdirilmesinde uy gulanm ası mümkün değildi r'. Tek s a tı c ı lık s özleş mesi n i. satı m sö zle şmes i ni n bir türü olan "ard arda teslimli satım akdi" ile de karıştırmamak gerekir. Ard arda tesliml i satım akdini diğer satım akitlerinden ayırmaya yarayacak başlı ca kı st asın s a tı l an şeyin satı cı tarafından bir defada teslim edilmey ip, birbirini takip eden vadelerde teslim edil ebilm esi o l duğu n u belinen ARSLANLI. bun a karşılık alıcının da bedeli tesliml ere göre ödemesinin kararlaştm l abilece ğin i belirtmektedir", KUNTA LP', ard arda teslimli sat ım akdinin tarifini şöyl e vermektedir: "ard arda teslimli satım akti satıcının satılan şeyi ard arda teslim edeceğ i ni n. buna k arşılık alıc ı nın bedeli tek bir defada veya satıcı nın tesliml erin e uygun olarak ard arda ödeyeceğ in i n kararlaştırıldığı bir s atı m nev'idir". Doktrinde hakim olan fikre göre. ard arda teslimli s a tı m da ard arda ifaya rağmen a nada tek bir s atı m akdi b ulunmaktadır'. Oysa tek satıcılık sözle ş mes inde çerçeve sözleşmen i n s ın ı rlan içerisinde yap ı l an birbirinden b ağımsı z, münferit satı m sözle şmele ri söz konusudur. Yine tek satı ş hakkı, sürümü antırma borcu gibi tek satıc ı lık sözleşm esine özellik kazand ıran hususlar da ard arda teslimli satım akdine tamam en y ab ancı u n surlardı r. Bu sebeplerle. tek satıc ı lık sözle ş mes in i n önemli unsurlan nı kaybetmeden satı m söz le şmes ine indirgenmesi mümkün o l madığ ı gibi. bu sözl eş meye ilişkin temel un surların göz önüne alınmaksızın s atı m sözleşmes i n in bir alt a yırınu olduğun u söylemek de doğru değildir., Aynı g ör ü ş için bkz TANDOGAN. Tek S a tıc ı lık Sözleşmesi. s.7; IŞGÜZAR s ARSLANLI, Halil, Kara Ticareti Hukuku Dersleri. Umumi Hükümler, 3. B ası, tstanbul 1960, s.64. 'KUNTA LP,Erdelı, Ard Arda Teslimli Satım Akdi, Ankara 1968, s KUNTALP, s. 21 vd.; FEYZtOGLU, Feyzi N.. Borçlar HukukuIkinci Kı sım, Akdin Muhtelif Nevileri (Özel Borç I li şkil eri ) c.1, Y e n il enmi ş ve Gözden Geçi rilmiş 4. B a s ı, İs tanbu l 1980, s.146; ARSLANLI. s.65; GÖKTüR K, HUseyin Avni, Borçlar Hukuku, İkinci Kı sım : Aktin Muhtelif Nevileri, Ankara 1951, s.384.

6 174 MOHF- HAD, C13, Sy,I Acentalık Sözleşmesi Tek satıcılık sözleşmesi, acentalık sözleşmesi ile ekonomik işlevleri, süreklilikleri ve acentanın da tek satıcının da bağımsız tacir yardımcılan olmaları bakımından büyük benzerlik taşımaktadırlar. Ancak tek satıcılığa benzeyen ve yaygın bir şekilde uygulaması bulunan acentalık sözleşmesinde acenta, müvekkili namına işlem yaparken tek satıcı kendi nam ve hesabına işlem yapmaktadır. TTK.m.1l6II acentanın tanımını vermekle birlikte acentalık sözleşmesinin tanımını yapmamıştır. Bu maddeye göre: "Ticari mümessil, ticari vekil, saıış memuru veya ınüstalıdeın gibi tabi bir sıfatı olmaksıun, bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette bir ticari işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık eımeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye aceııte denir." Bu madde ile yapılan tanımda acentanın aracılık faaliyetini "o işletme adına" yapacağı belirtilmiştir. Oysa, akü yapma yetkisine sahip olan bir acenta, bu akdi işletme adına değil işletmenin sahibi olan tacir adına yapar. Bu sebeple maddede sözü geçen işletme adına akit yapma ibaresi, tacir adına akit yapma olarak algılanmalıdır'. Kanun tarafından yapılmış olan bu tanıınıama dikkate alındığında acenteliğin unsurlarının şu şekilde belirlenmesi rnümkündür'": ı. Ticari işletme sahibine tabi olmama 2. Acentalık ilişkisinin bir sözleşmeye dayanması 3. Faaliyetlerinin konusunun ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerin yapılınası veya bu akidlerin yapılmasına aracılık yapılması olması 9 KAYlHAN, s.1 ı. LO KAYIHAN, s. 12 vd.; KARAYALÇIN, Ticaret Hukuku Dersleri, C.l, Giriş, Ticari İşletme, Ankara 1968 s.515 vd.; İŞGÜZAR, s.39; KINACIOGLU, Naci, Acenta ve Acentelik Sözleşmesi, Ankara 1963, s.io vd.; ARKAN, Sabih, Ticari Işletme Hukuku. Ankara 1999, s ; BAŞTUG,lrfan/ERDEM,ErcUment, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 1993, s.166,167; BERZEK, Ayşe Nur, Ticaret Hukukunun Genel ilkeleri, c.ı, İstanbul 1995, s.160,161.

7 Salih Öııder Yeşilı epe - Tek Sat ıcılık Sotle ş mes inbı Öğretide B eıı zer Olarak 175 Belirtilen Söz leş me le rden Ayırt Edilmesi göstermesi 4. Acentan ı n belirli bir yer veya bölge içinde faaliye t 5. İş leri ni daimi surelle yürütm esi (süreklilik) 6. Meslek edinme Acerı te lik sözleşmes i ni n ise, acenta sıfatın ı haiz bi r kimsenin iş gördüren ile y aptığ ı bir nevi iş görme mukavelesi olarak tanımlanması mümkündür". TrK.m hükmü ile iki tip acentan ın düze nle ndiğini görmekteyiz. Bun lar aracı ace nte ile tacir adına söz leş me yapma yetkisi ne sahip ace ntadır. Arac ı acenıa ile tek satıc ı lık sözleşmesi nin ayırt edi lmesi nde herhangi bir zor luk çıkmamaktadır. Zira bu iki sözl e ş me tipi birbirl erin e mahiyetleri icabı çok fazla benzerlik göstermemektedirler. Arac ı acente, tic ari iş letmeyi ilgile ndire n iş leri tacir ad ına yapmamakta sadece bu sözleşme lerin ku ru lmasında m üvekkili olan tacire aracılık etmektedir. Sözleşme yapma yet kisine sahip olan acente ile tek satıcı nı n ayırt edi lmes inde acentamn sözleşmeleri rnüvekkili hesabına yaparken tek satıc ın ın kendi n aın ve hesab ına sö zleş me yap ıyo r o l ması ay ırt edici önemli bir nokta olarak belirle nebilir. Yapımcı dan ald ığ ı malları, ken disine b ırak.ılnıı ş olan bölgede ke ndi adına tekrar satan tek satıcı, üçüncü kişilere karşı bağımsız bir satıc ı olarak hareket etmektedir. Üçüncü kişil erle girmiş o lduğu ticari ilişkile rden doğan soru mluluk da yine tek sat ıc ın m üzerinde doğmak t adır. Yani bu sö zleşme le rin tüm rizik ol anna, tek satıcı kendisi k at lan acakt ı r. Oysa aceuta, üçü ncü k iş ilerle yap tığı sözleşme lerde, müvekkili taci rin temsilcisi s ıfatıyla hareket etmekte ve bu sö z le ş m e le rden doğan sorumluluk da müvekkili olan tacire ait olmaktad ır. Dolay ıs ıyla ace ntanın g iriştiği iş lemlerde, rizik o acenta üzeri nde değ il, müvekkili olan ıacirin üzeri nde doğmak tadı r. İ ki sözleş me tipin e bir başka açıdan b akıldığınd a ise acentanın yap tığ ı iş i n karş ı lığ ı olarak m üvekkilinden belirli bir mik tar ücret aldı ğı ve 11 KARAYALÇIN, s.5t5.

8 176 MVHF. HAD, C.H Sy.1-2 gelirini bu ücretlerin oluşturduğu görülür. Buna karşılık tek satıcının gelirini, yapımcıdan aldığı malın alım fiyatı ile satım fiyatı arasındaki fark, yani elde ettiği karlar teşkil etmektedir. Gerek acenta gerekse tek satıcı birer bağımsız tacir yardımcısı statüsünde iseler de tek satıcılıktaki bağımsızlık unsuru, acentanın bağımsızlığından kapsam ve nitelik itibariyle daha geniştir. Acentarun kabz ve sözleşme yapma yetkilerini sınırlayan TTK.m. 120 ve 121 hükümleri ile, rnüvekkilinden talimat alma ve haber verme borçlarını düzenleyen TTK.m.l24 hükmü de bu hususu doğrular niteliktedir. İki sözleşme tipinde de belirli bir bölgede tekel hakkından bahsedilmektedir. Böylece gerek sözleşme yapan acenta gerekse tek satıcı, tacirin mallarını belirli bir bölgede tek başına pazarlayacak ve tacirin ürettiği mal veya hizmetlerin sürümünü arttırmaya yönelik faaliyet göstereceklerdir. Ancak tekel hakkı, acentalık sözleşmesi için zorunlu bir unsur değildir. Bu hakkın, acentanın muvafakati ile kaldırılabilmesi mümkündür. Dolayısıyla bu hak, acentalık sözleşmesine özelliğini vermez. Oysa belirli bir bölgede tek satıcıya tanınan tekel hakkının anlaşma ortadan kaldırılması mümkün değildir. Zira tekel hakkı, bu sözleşmenin zorunlu unsurlarından birini teşkil etmektedir. Tek satıcının, yapımcının mallarının sürümünün arttırılmasına yönelik faaliyeti, acentalık sözleşmesinde de önemli bir sözleşme yükümlülüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu yüküml ülük. acentanın, müvekkilinin işlerini, onun menfaatleri doğrultusunda özenle yürütmesi yükümlülüğü içinde yer almakta, acentalık sözleşmesinin bir özelliğini oluşturmamaktadır!'. Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür: Yapımcıdan satın aldığı ürünleri, kendisine bırakılan bölgede tekel hakkına sahip olarak satan ve daima kendi ad ve hesabına faaliyet gösteren, faaliyetlerinin bütün rizikolarına kendisi katlanan tek satıcı, tacir açısından acenta ile aynı ekonomik rolü üstlenmiş olsa bile, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, tek 12 Bkz. işgüzar, s.4l, dn 9 ve 10'da yeralan yazarlar.

9 Salih Ö ııder Yeşiltepe - Tek Satıcı/ık Soıleşmesinin Öğre tide Benzer Olarak 177 Beliniten Sözleşmelerden Ay ın Edilmesi satıcı lık sözleş mesinin ace nt al ık sözleş mes i veya ac entalık söz leşmes i nin özel bir şekli veya bir alt ayn mı olarak nitelendirilmesi mümk ün değildi r ". Acentalık sözleşmesinin n i teli ğ i gereği, acentanın müvekkilinin emir ve tali mat larına uygun olarak çalışması zorunludur. Acenta ile müvekkili aras ındaki i li şki, tek satıcı lık sözleş mes i ne göre çok d ah a sıkı dı r." 3.3 Komisyon Sözleşmesi Tacirin bir diğer bağımsız yardımcısı da. komisyon söz leş mesi ile ke ndisine dol aylı te ms il yetkisi veri len komi syoncudur. Komisyonc ul uğa i lişkin olarak TBK, 4 i maddele ri ile alım - satım komi syonculuğunu aynntılı şekilde düzenlemiş, d iğ er iş lere ilişkin komisyo ncu luğu ise alım satım komisyoncu l uğu na iliş ki n hükümlere gö nde rmede bulun mak suret iyle dü zenl e miş ti r. TB K' nun 4 i 6. mad desinde yap ı lan tanıma gö re al ım-satım komisyoncusu;... ücret mukabilinde kendi n arnı na ve ınüvekki li he sabına kıymet li evrak ve men kul eşya alı m satımı nı deruhte ede n ki msedir.". Kanun'da ve r i lmiş olan bu tanımdan hareketle, komisyon sözleşmesi n i n unsurlarını şu şekilde belirlemek mümkündür" : yapar. I. Kornisyon cu, ke ndi adına rnüvekkili hesabına hukuki iş lem 2. Komi syon sözleş mesi n i n ko nusu esas itib ariyle kıym etli evrak ve menkul eşya alım -satımı dır. 3. Komisyoncu ile müvekkili arasındaki ilişki kural olarak sü rekli değildir ve m üvekkil ko misyoncuya tek bir sözleşmen i n yap ı lması için yetki verir. 4. Komisyon cu ücret karşılığında faaliyet gösterir. 13 ARKAN, S ; KAYIHAN, s ; IŞOÜZAR, s.38 vd.; TEKIL, ASLAN, ı s ARKAN, s

10 178 MOHF - HAD, c.ıs, Sy.J-2 Komisyon sözleşmes i n in bn unsurları dikkate alındığında, tek s atıcı lık sözleşmes i nin komisyon sözleşmes i nden oldukça farklı bir yapıya sahip o l duğu görülmektedir. Komisyon söz l e ş mes i de tek satıc ı lı k gibi b aşkasının manarının satı l masına yönelik bir sözle ş medi r. ancak komisyoncu kendi adına müvekkili h e sabına hareket etmekte ve bu sebeple tacirin dolaylı temsil yetkisine sahip yardımcısı olmaktadır. Tek satıcı ise kendi ad ve hesabına hareket etmekte, ticari faaliyetlerinde y apımcının temsilcisi s ıfatı nı hiçbir zaman kullanmamakt adır. Tek sa t ıcı lık söz leşmes i ni n sürekli borç ilişki si doğurmasına karşılık, komisyon sözleşmes i sürekli borç ili şki si do ğurrnamakta, komisyoncuya tek bir sözleşme ni n yap ı lmas ı için yetki vermektedir. Tek satıcı yapımcıdan satı n aldığı mall arı n maliki konumundadı r, komisyoncu ise kendisine b ı r akı lan m alların mülkiyetini kazanmaz". Kornisyoncu müvekkili hes abın a faaliyet göstermesi karşılığınd a ücrete hak kazanır. Bu ücret, genelde, alım veya s a t ı m bedelinin belirli bir yüzdesidir". Tek satıcı ise yaptığı i ş i n karşılığında y ap ımc ı dan herhangi bir ücret almaz. Komisyoncu, m üvekkili ilc yapmış olduğu bir iç anlaşmaya dayalı olarak üçüncü ki şil erle alım-satım ilişki sine giriştiğinden ve bu ilişkiden d oğ acak olan kar ve zarar müvekkile ait olacağınd an. bu iç anlaşmaya ve müvekkilin ve receğ i talimatlara uymakla yükümlüdür". TBK.mAI9 hükmü uy arın c a, özellikle malı müvekkilinin bel i rl ediğ i bedelden daha düşük bir bedene satan komisyoncu, aradaki farkı tazmin etmek durumunda kalacak ve hatta kus u rıı sebebiyle müvekkiline ve rmi ş o lduğu zararlardan da sorumlu tutu lacaktır. Tek satıc ının ise yap ı mc ı dan bu denli talimatlar alm ası söz konusu değildir. Tek s a tıcı, yapı mc ıdan almış olduğu manarın satı m fiy atını 16 TANDOCAN, Tek Satıc ı lık S özleşme s i, s.io. " ARKAN, s DOMANıÇ. llayri, Ticaret Hukukunun Genel Esasları, Geni şletilmi ş Dördüncü B a sı, İ s tanbul 1988, s.341.

11 Sa lilı Önder Yeşiltep e - Tek Sa tıcı lık Sttzleşmesinin Öğre t ide Benzer Olarak 179 Belirtilen Sözleşm elerdeli Ayırl Edilmesi serbestçe belirl er. Bu konuda yap ımc ı nı n herhan gi bir müdahaled e bulunması mümkün değildir. Ayrıca komisyon s ö zl e şme s i nde komi syoucuya tanmrruş bir tekel hakkından bahsedil emeyeceği gibi, komi syon cunun sürümü arttırmak gibi bir faaliyette bulunma borcu da söz konusu değ i l d ir. Yukanda açıklan rruş olan sebeplerden öt ürü, tek s atı cı lık sözl eşmesinin komi syon sö zl e şme s i olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 3.4 İstisna Sözleşm esi İsti sna sözleşmesi TBK.m. 355'te şu ş ekilde tanıml anrruştır ; "istisna bir akittir ki onunla bir taraf (müteahhit), di ğer tarafm ( iş sahibi) vermeyi taahhüt ey lediğ i semen mukabilinde bir şey imali ni iltizam eder". TBK.'nun vermiş olduğu bu t an ı rru m d an hareket ederek, istis na sözleşmesinin un surlarmı şu şekilde tespit etmek mümkündür!' : i. Bir eser meydana getirmek 2. Eser meydana getirm eye karşılık ücret öde nmes i veya ücret ödemenin vaad edilmesi 3. İ stisna sözleşmesi n i n tarafları arasmda anlaşma İ s tisna sözleş mesi bir i ş görme borcu doğuran sözleş medi r. Anc ak bu sözle şme n i n konusu açısmdan önemli olan, çalışma değil bu çalışma sonunda onaya çıkan ve objektif olarak gözlemlenebilen sonuçtur." Bir sonucu n ortaya konması (ese rin vücuda getirilmesi) borcunu içeren eser sözle ş mesi nde, eserin meydana getirilmesi aşamasında, sürekli borç ilişkilerine benzer bir durum ortaya çıkmakta ise de sözle ş meni n ifa aşaması olan eserin iş sahibine teslimi, ani edimli bir borç ilişkisi niteliğini göstermek tedir". 19 YAVUZ, Borçlar Hukuku Özel, s.449 vd.. 20 YAVUZ, Borçlar Hukuku Özel, s TANDOGAN, Tek S atı cı lık S ö zl eşme si. s.12.

12 180 MÜHF - HAD, CB, Sy.1-2 Tek satıcılık sözleşmesine bakıldığında ise, tek saucımn yüklendiği sürümü arturma borcunun, sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olduğu görülür. Bu sözleşme ile tek saucı, sürümü arturma gibi belirli bir yönde faaliyette bulunmayı taabhüt etmektedir. Ancak bu borcun yerine getirilmiş sayılması için, tek satıcının başarıya ulaşmış olması şart değildir", Zira tek saucının üstlenmiş olduğu borç, bir sonuç borcu değildir. Bu sebeple, tek satıcılık sözleşmesi ile istisna sözleşmesi arasında bir benzerlik bulunmamaktadır. İstisna sözleşmesinin unsurlarına bakıldığında, müteahhidin sözleşme ile kararlaştınlmış olan eserin meydana getirilmesini, iş sahibinden alacağı ücret karşılığında üstlenmiş olduğu görülmektedir. Oysa tek satıcılık sözleşmesinde, tek satıcının, yapımcıdan herhangi bir ücret talep etmesi söz konusu değildir. Tek satıcı, yapımcıdan satın aldığı malı üzerine fark koyarak satmakta ve bu yolla kazanç elde etmektedir. Tek saucılık sözleşmesinin sürekliliğinin, çerçeve sözleşrnede belirlenmiş olan satış kotalarının tutturulmuş olmasına bağlanması mümkündür. Ancak bu halde dahi, tek satıcının elde edeceği kazancın ücret olarak nitelendirilmesi söz konusu olmayacakur. Tek satıcılık sözleşmesinin zorunlu unsurlarından birisi olan tek satış hakkının ise istisna sözleşmesinin unsurları arasında yer alabilmesi söz konusu değildir. Zira eseri meydana getiren müteahhit, bu eserini üçüncü kişilere satmamakta, doğrudan, aldığı ücret karşılığında iş sahibine teslim etmektedir. Keza, müteahhidin, iş sahibinden belirli bir bölge içerisindeki işlerini sadece kendisine sipariş vermesini talep etmek gibi kanundan doğan bir hakkı da bulunmamaktadır." Her ne kadar sözleşme özgürlüğü prensibi çerçevesinde müteahhit ile iş sahibinin bu yönde anlaşmaları mümkün g örünınekte ise de tek saucılık sözleşmesinden farklı olarak, sözleşmeye konulacak olan tekel hakkımn istisna sözleşmesinin zorunlu bir unsuru olmadığı açıktır. " I ŞGÜZAR, s, TANDOGAN, Tek Satıcılık Sözleşmesi, s.t2.

13 Salilı Önder Yeşiltepe - Tek Satıcılık S ôtleşmesinin Öğretide Benzer Olarak ISI Belirtilen Söz leşme le rdeli Ay ırl Edilmesi Bu sebeplerle tek satıc ı lık sözleşmesin in, istisna sözleşmesi ile benzerlik göstermediğ i ni söylemek mümkündür. 3.5 Satış İç in Tevdi Sözle şmesi "Satı ş için bırakm a sözleşmes i, bir tarafın (satış için bırakan) fiyatı tesbit ederek bir m alı kendi adı na ve hesab ına satmas ı için diğer tarafa (satış için alan) bırakması. diğer t arafın (satış için alan) belli bir süre içinde bırakıl an malı ya iade etme veya fiy atını ödeme borcunu taahhüt etmes id i r. İ '" Sadece taş ınır mallar için akdedilmesi mümkü n olan ve bır akıl an m alın mülkiyetin in geçirilmesini konu edinen bu sözleşme, temlik borcu doğuran sö zleşme türlerinden birisidir". Satış için tevdi sözleşmesi n de, satış için bırakanı n, bırakılan şeyin zil yedliği ni geçirme ve mülkiyetini geçirme borçlanna k arşılık satış için bı rakı l an taraf, şey i geri vermek veya kararlaşun ları bedeli ödemek şeklinde seçimlik bir borç altına girrnektedir'", TBK.m.71 hükmü uyannca seçim h akkı borçl uya ait olduğu ndan, burada seçim yapma yetkisi satış için b ırakılan taraf ait olacaktır. Sat ış ıç ın ıcvdi sözleş mes i ile tek satıc ı lık sözleş mesi karşılaştırıldığında satış için alanı n, kendisine bırakıl an menkul malı kendi ad ve hesab ına satmas ı, tek satıcı nı n üreticiden al dığ ı menku l mallan kendi ad ve h es abın a sat mas ı noktasında bir benzerlik teşkil etmektedir. Yine her iki sözleşmen i n de kanunda düzenlen m emi ş b ul unm ası bir benzerlik göstermektedir. Ancak sürekli bir borç ilişk isi doğuran tek satıcılık sö zl e şme sinde tek satı cı, yap ı ıııcıdan al dığı malların mülkiyetini kesin olarak kazan makta " CAVIN, P, Ventc-Bchange-Donation, ın Traite Droit prive suisse, vol. VII. T. ll l, Fribourg t978, s Nakten YAV UZ, Borçtar Özel Hükümler, s TANDaGAN, c. III, s TEaMAN, Nebiye, Satım Için Bırakma S ö zleşm e si, (Konsinye Sa tım), Tez, Istanbnl 1989 s.39,40; FEYztaGLU, 5,48.

14 182 MOHF - HAD, en Sy,I-2 ve malın sa tı ş için b ı rakı ldığ ı kim se gibi, dilerse malı y apımc ıya iade etmek gibi bir seçimlik hakka sahip bulunmamaktadı r. Zaten tek sat ıcı, s atıl manu ş olsa dahi, yapınıcıdan alını ş o l d uğ u malların maliki durumundadır. Bu sebeple s alamad ığ ı m alların tüm rizikolanna da kendisi katlanır. Yine, satış için tevdi sözleş mes inde, eğe r mal üçün cü kişi y e satı l masından belirli bir süre sonra teslim edilecekse, malın mülki yeti, satım sözleşmes i yap ı l ana dek tevdi edende kalmakta ve ancak bırakılan kimse malın satımı için sözleşrney i akdett iği anda mülkiyet kendisine geçmektedir. Mal, satı n alan üçüncü kişiye teslim edildiğinde ise mülki yet satı n alana geçmektedir. Buna k arşılık malın satı l m as ı ile teslim edilmesi aynı anda y apılmakt a ise, s atı ş için alan, malın mülkiyetini hiçbir şekilde kazarırnarnakta, mülki yet do ğrudan doğruya satın alana geçmekt edir". Tek sa tıcı lık sözleş mes i nde ise tek satı cı, mallan yap ı mcıdan satın almakta ve bu surette malların mülkiyetini do ğrudan iktisap etmektedir. Tek s atıc ı nın mülkiyeri iktisap edebil mesi için, satı ş için tevdi sözleş mesi nde olduğu gibi mallan satnuş olması gerekmemektedir. Aynca tek satı cı lı k sözleşmesin de, tek satıcı t arafından sa tı l an ınallarm mülki yetinin, tek satıcı y a geçmeksizin doğrudan sat ın alan üçüncü ki şi ye geçmesi gibi bir olas ılık da söz konu su değildir. İki sö zleş meyi ay ı ran bir diğ er önemli unsur ise, tek sa tıc ın ın sahip olduğu inhisar (tek satı ş) hakkıdır. Zira satı ş için bırakm a söz le şmes i nin u nsu rlar ı arasında tek sa tış h akkı bulunmamak t adır. Satış için b ı rakma söz le ş mesinde satış için al an ın sürümü an tırma faaliyetinde bulunma y ü kü mlülüğü nü n o lmadığ ı, bunun yan ında satı ş için bırakandan de vamlı olarak kendi sine sa tış için mal bırakmasını talep etme hakkının da bulunmadı ğı dikkat e alındığınd a, tek s a tıc ı lı k söz le şmes i ile satış için bırakma sö zleşm esinin birbirinden farklı sözleş mel e r olduğu ortaya ç ık maktadı r. Ancak bu durum, yap ımc ın ın bazı tek satıc ı lık sö zl eşmelerinde bir k ısım mamullerini tek sa tıcıya s atış için bırakma biçiminde yo ll amas ın a 27 TAlI: DOGAN, Borçlar Hukuku Özel, C.I, s. 24.

15 SaIilı Önder Yeşiltepe - Tek Satıcı lık So zleşınesin iıı Öğretide Benter Olarak 183 Belirtilen Söz leşmele rden Ay ı rt Edilmesi engel teş kil etmemektedir". Yapımcının bir kı sım mamullerini tek s atı c ıya satış için bırakm a biçintinde yo ll ayab ileceğ ine ilişkin bir hükmü n çerçeve s özleşmede belirtilmesi halinde, satış için bırakma sözleşmesi, sui generis bir yap ıya sahip ola n tek satıcı lık söz l e şmes i ni n bir parçasını oluşt uracaktır. Çerçeve sözleş me de bu yönde bir hüküm bulunmayan hallerde ise, taraflar arasında aynı and a tek satıcılık sözle ş mes in i n ve satım için bırakma sözl eşme s inin v arlığından bahsedilecek ve her iki sözleşmenin geçerlilik ş artl an birbirinden bağımsı z olarak değ erlendirilecektir. ],6 Adi Ortaklık Adi ortak lık Türk Borçlar Kanunu'nun 520 vd. maddelerinde d üze nle nmişti r. Bu düzenlemeye gö re adi ort aklık ; mü şterek bir amaca u laşab il mek için, kişisellik öğelerine göre şeki l lenmiş, o rtak lı k hakl an nı n ve yap ıs ın ın, sermayeye bağlı olarak değil, ortaklan n kişili kl erin e bağlı bir şeki lde biçimlendiğ i ; ortakların ortaklık borçl anndan bütün mal varlı kl arıy l a, birinci derecede ve müteselsilen sorumlu o l d uğu; her türlü ikti sadi ve gayri iktisadi konu için herhangi bir şekle bağlı o l maks ı zı n kurulabilen ; bir ticari işl etme işletmesi zorunlu olmayan, tüzel kişili ği bulurımayan bir o rtaklıktı r' ". Adi şirketl er, iki veya daha fazla kim senin menfaat ve kar elde etmek amacı yla işbi rli ğ i yapmaları sonucunda meydana gelen bir hukuki ili şki ve işlemdir. Ortak lığ ın meydana gelmesi için, ortakl arın bütün mesailerini ve diğer sermayelerini işbirli ğine yönlendirmeleri zorunlu değ i l d ir. Bir kı sım emek ve sermayelerini mü şterek bir mak satla bir araya getirmeleri gerekli ve yererlidir". İlk b akışta, tek satıc ı nı n pazarlama faaliyetleri ile ürünün sürümünü antırmak için çalışması, bu çalışma so nucu nda artan sürüm sayesinde tek 28 TANDAGAN, Tek Sat ı c ı lık S ö zle şme s i, s.i I. 29 POROY, ReharrEKINALP, Üna1lÇAMOGLU, Ersin, An aklıkl ar ve Kooperatif Hukuku. İ s r an b ul 1997, s.42; TEKiL, Fahiman, Adi, Kollektif ve Komandit Şirke t le r Hukuku, İst an bul 1996, s DOMANİÇ,Hay ri, Adi-Kollektif ve Komandit Ş irketl e r, G eni şl e tilmi ş Dördüncli B a sı, İsta n b ul ı 988, s.71.

16 184 MOHF - HAD, CB, Sy.1-2 satıcının da yapımcının da gelir miktarlarını arttırınası sebebiyle, tek satıcılık sözleşmesinde de adi ortaklık sözleşınesinde olduğu gibi, sözleşme taraflannın müşterek bir gayeye erişınek için ınal ve emeklerini birleştirdiği düşüncesi uyanmaktadır. Ancak, tek satıcılık sözleşmesinde, kar elde edip dağıtmak şeklinde bir "mü ş terek gaye"den bahsetmek mümkün değildir. Zira tek satıcılık sözleşmesinde sözleşme tarafları, birlikte kar oranını arttırarak bu karı paylaşmak gayesinde değillerdir. Tek satıcı ve yapımcı birbirlerinden bağımsız olarak kendi işletmelerini işletmekte ve faaliyetlerinin sonucunda doğacak olan kar ve rizikolan da yine ayrı ayrı üstlenmektedirler. Sözleşme taraflarının sorumluluklanna bakıldığında ise tek satıcılık sözleşmesinde, tek satıcı ile yapımcının karşı karşıya yer aldıkları, yani her ikisinin birlikte, diğer üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya, sınırsız ve müteselsilen sorumlu olmadıklan görülmektedir. Adi şirketlerde ise ortaklar, TBK.m.523 hükmü uyarınca, şirket zararından doğrudan doğruya sorumludurlar. Zira adi şirketlerde, temsilcinin yaptığı işlemlerle hak ve borç doğrudan doğruya ortaklara ait olmakta ve yine bütün ortaklar, üçüncü şahıslara karşı müteselsilen sorumlu bulunrnaktadırlar". Dolayısıyla tek satıcılık sözleşmesi, tarafların aym amaca yönelik edimler yaptıkları bir ortaklık sözleşmesi olarak değil, edirnlerin değiş tokuşunu öngören, tam olarak karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme olarak karşunıza çıkmaktadır". İki sözleşme tipinin, rekabet etmeme yükümlülüğü açısından karşılaştırılması da mümkündür. Adi şirket ortaklarının rekabetten kaçınma yükümlülüğü, TBK.m. 526'da düzenlenmiştir. Buna göre; "Şeriklerden hiç biri, kendi hesabıııa şirketin gayesine muhalif ve muz" işler yapamaz.". Bu hükmün amacı, şirket işlerini daima kontrol ve denetleme imkanına sahip olan adi şirket ortaklarının, şirketin iş sırlannı suistimal etmelerini önlemektir. Bu sebeple ortakların, yasak muameleleri kendi namlarına yapmaları mümkün olmadığı gibi, gizli bir şekilde üçüncü bir şahıs 31 DOMANİÇ, Adi-Kollektif ve Komandit Şirketler, 5.76; Ayrıca bkz. TBK.m.527, 530, 533, TANDOGAN, Tek Satıcılık Sözleşmesi, 5.12.

17 Salih Önder Yeşiltepe - Tek Satıcılık S ôtleşmesinin Öğretide Benzer Olarak 185 Be lirtile ıı Sözleşmelerdeli Ayırt Edilmesi aracılı ğı yl a y apm al arı da mümkün değildir. Zira. TBK.m. 526 hükmünden aç ıkç a an l aş ı l masa da. " şirketin gayesine muhal if ve muztr işler " ibaresi veka lete rı yap ı l an i ş le ri de kap say ıcı niteliktedir. Aksine davranış. tazrninatı g erekti re ce ği gibi. TTK. m. 187 ve 197 hükümlerine kıy asen böyle bir hareket in. şi rket i n fes hine h aklı sebep teş ki l eımesi mümkündür". Tek. satıcılık sözleşmesinde ise. tek satıcın ın yap ı mcı ile rekabet yapmama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük. yap ımcı nın menfaa tlerini koruma yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Buna göre tek satıcı. yapımc ın ın ma rkasın ı taş ıy an sö z l e şmeye ko nu olan rnallarla piyasada rekabet halinde bulunan b aşka firmal arın mark a sını taş ıyan m alları. yapımc ın ın izni olmaks ı zın satmaktan kaçınm ak zorundadı r. Çerçeve niteliğ indeki sözleşmey le tek s atıcıya sözleş me konusu böl gede tek s atı ş hakkı taruyarak güçlü bir pazarlama ağ ı kurm ay ı hedefleye n ve reklam faaliyetleri ile d iğer markalarla rekabet etmek te olan yap ı mcın ı n, tek satı c ıya rekabet etme izni vereceği nin düşünü lmes i ise oldukça güçtü r. Zira yapırncı, tek satıcının malların sürümü yönündeki tüm çabas ın ı. kendi ürünleri için sarf etmesini ve kendisinden daha fazla mal alınm asını h aklı olarak beklemektedir. Aksi halin kabul ü tek satı c ı lık sözleş mesin i anl am sı z hale getirecektir. Rekabet etme me yü kü mlü l ü ğ ü n ü n çerçeve sözleşmede açıkça belirtil mesi mümkündür. Ancak bu hususun sözleş mede b elirtilmemiş ol mas ı. tek satıc ın ın rekabet etme hakkın a sahip o l d uğ u anlamın a gelmemektedir. Zir a bu yüküm lülük. tek satıcının yap ı mcı menfaatlerini koruma y ü kümlü lüğü nu n bir sonucu olarak ortaya ç ı kmaktadır". Tek sa tıc ı lık s özleş mes i ni n, adi ortaklık söz leş mes i nde o lduğu gibi. taral tar aras ında sürekli ve iyi niyete day alı bir işb i rli ğini g ere ktirdi ği nden. rekabet etmeme yü kü m l ü lüğü nun ihlal edildiğ i durum larda. adi o rt ak lı ğ ın feshine ilişkin olarak y uk arı da açıkl adığımız kuralların. uygu n düştüğü ölçüde tek s at ı cı lık sözle şmes ine de kıy as yolu ile uygulan abileceği kanaatindeyiz. n DOMANıÇ. Ad i-kollektif ve Komandit Şirketler. s İŞGÜZA R. s. 83.

18 186 M OHF - HAD, Cl3, Sy, Hizmet Sözleşmesi Türk Hukukunda hizm et akdi hem Borçlar Kanunu'nda hem de İ ş Kanunu 'nda d ü zenl enmiş olmakla beraber, akdin tanınu iş mevzu aunda yap ı l manu ş, sadece Borçlar Kanunu'nda yer al rruş u r. iş görme sö zl eşmelerinden biri olan hizmet sözleş mes i ni n tanınu TBK.m.313'te şu şekilde yapılmıştır: " Hizm et akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi muayyen veya gayri muayy en bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeyi taah hüt eder". Türk Borçlar Kanunu 'nda y ap ı l nu ş olan tanımlam ad a b elirtilmemi ş olmakla ber aber, i ş çi nin eko nomik ve sosyal yönd en işveren e bağlılığı, hizmet sö zleşmesinin en belirgin özelliği olarak kabul edilmektedir.35 B ağımlılık unsuru nu da dikkate alan REiSOGLU, hizmet akdi için şu tarunu vermektedir: " Hizmet akdi öyle bir aki ttir ki, işçi bir ivaz mukabilinde mu ayyen vey a gayri muayyen bir zaman için i ş gücünü i şve renin em rine tahsis ve onu n direktifi al tı nda işi ifa etmeyi taahh üt eder"." Bu tanımlardan hareket ederek hizmet sö zleş mes i nin un surlannı şu şeki l de belirlemek mümk ündür 37: ı. i ş çi n in bir süre işve rene bağı mlılık ili şkisi içinde bir hizmet görmesi veya görmeyi vaad etmesi 2. Hizmet gö rülmes inin veya hizm et edimi vaadinde bulunulmasmın bir ivaz (ücret) k arşılığında o l mas ı 35 ESENER.Turhan.İş Hukuku. Ankara 1978, s.l26.127; OGUZMAN. M. Kemal, Türk Borçlar Kanunu ve Iş Mevzua tına Göre Hizmet "Iş" Akdinin Feshi, İstanbul s.4. dn. 6; _REİsoGLU. Seza, Hizmet Akdi. Mahiyeti-Unsurlan -Hükümleri, Ankara s.38; SÜZEK. Sarper.Tş Akdini Fesih H akkının Kötüye Kullanılması. Ankara s.8; TANDOGAN. C.2. s.35. J6 REİsoGL U. s YAVUZ. Cevdet. Borçlar Hukuku Özel. s.406 vd..

19 Sa/ilı Önder Yeşiltepe - Tek Satı cı/ık Sôtleş mesinin Öğ retide Benzer Olarak 187 Belirli/eli S özleş mele rden Aylrl Edilmesi 3. Tarafların anlaşması veya bir karşılık ödenmesine yol açacak bir hizmet ilişkisinin varlığı sözleşmesi \lizmet sözleşmesinin bu unsurları göz önüne alınarak, tek satıcılık ile hizmet sözleşmesi karşılaştırıldığında, iki sözleşme arasındaki farklılıklar da açıkça ortaya çıkmaktadır. ller şeyden önce, kendi ad ve hesabına çalı şan tek satı cı nın yap ı mc ıdan bağımsız bir i şletmesi olm as ına karşılık hizmet sözleşmesinde işçi, işverene bağımlılık ve altlık-üstlük ilişkisi içinde çalışmaktadır. Bu bağımlılık, ekonomik ve sosyal yönden olduğu kadar. i şv eren e kişisel yönden bağımlılığı da ifade etmektedir". Yargıtay, 1984 tarihli bir kararında" işçinin işverene olan bağımlılığını şu şekilde vurgulamıştır: "B urada söz konusu olan bağımlılık. her an ve durumda çalışanı denetleme veya buyruğuna göre edi mini yaptırma o l an ağ ın ı işverene tanıyan. çalış anının, edimi ile ilgili buyruklar dışında çalışma o l anağ ı bulamayacağı nitelikıe bir bağ ı ml ı lıktı r.:". ller ne kadar tek s a tı c ı, y apımcı ile akdetrniş olduğu çerçeve sözle şme uyarınca ça lış mal arı aç ıs ından bir takım yükümlülükler üstlenmektc ise de, bu yükümlülükler, yapımcı ya tek satı cının ç alı ş m a saatleri ve çalışma şekli konusunda talimatlar verebileceği anlamına gelmeye ceği gibi tek s atıcı nın yapım cın ın bu yruklarını yerine ge ti rıne yüküm lü lüğü altında o l m ası da söz konusu değildir. Oysaki hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet edimini ifa etmesi, sö z le şmen i n t arafı i şvercne bağımlılık ilişki s i içeri sinde. onun denetimi ve direkıifl eri al tı nda ger çcklcşt irilmelidi r'". Hizmet sözleş mes i ni n bir diğ er unsuru olan, hizmet g örülmesinin veya hizmet edimi vaadinde bulunulm asının bir ivaz (ücre t) k arşılığında yapılması da tek satı cılık sözleşmesinde yeri olmayan bir unsurdur. Zira yapımcıdan satı n aldığı malları. üzerine kar payı koyarak kendi adın a ve 38 REIs o GLU. 5.52;SÜZEK, s.ıo ve dn 20. " Y arg ıtay i O.HD , E K. i 166, YKD., C. X ( I984), S. 6, Y1\VUZ, Borçlar Hukuku Özel,

20 188 MOHF - HAD. c. ıs. Sy.1-2 hesabına satan tek satıcı nı n, elde edeceği bu kar dışında y ap ımc ıdan ücre t adı altında aynca bir talepte bulunm as ı söz konu su değildir. Tek s atıcının pazarl ama ve sürümü antırma faaliyetlerinin karşılığında da yap ı mcı dan her hangi bir ücret talep etmesi mümkün değildir. Bu faaliyetlerinin karşılığı olarak tek sa tıc ı kendi kar oranını da arttırmayı hedeflemektedir. Başansı z o l m as ı durumunda da rizikolara yine kendisi katlanacaktır. Tüm bu farklılıkların y anı n d a, iki sö zleşmenin birbirlerine yakın l aş tık ları nokta, her iki sözleş men i n de süreklili k unsuru taşımalarıdır. İ ş çin in belirli veya belirsiz bir süre işverenin hizmetinde o lm as ı, bu sözleşme nin de süreklilik unsurunu t aşıdı ğını gös termektedir. Bu sebeple her iki söz leş me de sürekli borç ili şkilerinin ortak özelliklerini taşı mak tadır. Bu benzerlikte n yola çıkarak, tek satıcının da i ş çi gibi h aksı z ve zamans ız fesihle re karş ı korunm ası sağ lanmalı dır. Buna karşılık, tek sat ıcmın yapımc ı ile aras ınd aki y akın iş ili şkil eri sebebiyle yapımcınm ticari s ı rl annı öğre ne bi l mes i muht emeldir. Bu sebeple hizmet sözle ş mesinde o lduğu gibi, söz le ş me n i n sona ermesinde n sonra da belirli s ın ırl ar çerçevesinde tek sat ı c ıya rekabet yasağı getirilmesi mümkün g örülmelidir. t anımlanmı ştır. 3.8 vekôıeı Sözleşmesi Vekal et söz l eşmes i, Borçlar Kanunu 'muzun 386. maddesi ile Bun a göre; "Vekalet bir akittir ki onunla vekil, mukavele dairesinde kendi sine tahnıil olunan işin idaresini vey a takabbül eylediği hizmeti n i fas ını iltizam eyler. - Di ğer akitler hakkındaki kanuni hükümlere tabi olmayan iş lerde dahi, vekalet hükümleri cari olur. - Muk avele veya teamül varsa vekil ücrete müstahak olur.". Kanun ' un vermiş olduğu bu t anı mdan yola çıkan TANDOGAN ise, vekalet sözleş mes i n i n tanıınını şu şekilde y apmakt adı r : "Vekiilet öyle bir akittir ki vekile müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydma tabi olmaksızın ve nispeten

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 7 Önsöz 9 Kısaltmalar 17 Giriş 19 BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI 1. ACENTENİN BİR

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA 23.05.2017 muge@eryigithukuk.com Adi ortaklık, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını, ortak bir amaca erişmek üzere

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin)

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Sorular ve Cevaplar: 1) Olayın özelliklerini dikkate alarak, (A) ile (B) arasındaki sözleşme ilişkisini nitelendirerek,

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 15 KAYNAKÇA.. 19 GİRİŞ -..:...27 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI 1 ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/4466 Karar No. 2014/3445 Tarihi: 24.02.2014 İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13 İŞ KAZASININ UNSURLARI İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ESER SÖZLEŞMESİNİN FARKI ÖZETİ Olayın,

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu - - dur. 31.03.2015 tarihi iti 11.05.2015 tarihinde Faaliyet konusu 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar uygun olarak haz 17 Mart 2005 tarih ve 11/367

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi Işıl YELKENCİ Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYI

FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYI FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYI Hamit TİRYAKİ * GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 41. maddesinin 7. paragrafına göre fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla saatlerle

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖGRETİDEBENZER OLA RAK. Ar. Gör. Sa lih Önder Yeşiltepe'

TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖGRETİDEBENZER OLA RAK. Ar. Gör. Sa lih Önder Yeşiltepe' TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖGRETİDEBENZER OLA RAK BELİRTİLEN SÖZLEŞMELERDEN AYıRT EDİLMES İ Ar. Gör. Sa lih Önder Yeşiltepe' 1. Gi ri ş Tek satı c ı lı k söz leşmes i, Türk Hukukunda dü zenlenmemiş olmakl

Detaylı

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, motorlu taşıtlar dağıtım ve servis anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu. Kira Sözleşmesi. Güncellenme Tarihi:

Türk Borçlar Kanunu. Kira Sözleşmesi. Güncellenme Tarihi: Türk Borçlar Kanunu Kira Sözleşmesi 1 Güncellenme Tarihi: 01.06.2014 Temmuz öncesinde kira ilişkilerine sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile bu kanunda d zenlenmeyen konularda Eski Borçlar Kanunu

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ^Unuş... Önsöz.... VII Kısaltmalar... Yv giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 BİRİNCİ BÖLÜM MENKUL KIYMET BORSALARINDA BORSA

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi

Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi 12 13.Haziran 2008 ANKARA 1 l- GENEL OLARAK A-Kavram: B-Edimin Türleri: 1-Olumlu/Olumsuz edim: 2-Ani /Dönemsel/Sürekli edim: 3-Bölünebilen/Bölünmez edim: 4- C- ll- KISMEN A-

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu ve faaliyetlerine 13 - dur. - nde 5,60 TL birim fiyat ile Sabit Fiyatla talep toplayarak 2.500.000 TL Nominal bedelli Faaliyet konusu 30.06.2015 tarihi iti

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında.

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında. SÖZLEŞMELER 1. DEĞİŞİK SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN GENELGELER 1974/10 İdare ile müteahhit arasında yapılan ve idarenin dilediği takdirde ihale bedelinin belli oranda fazla veya noksanına yaptırılabileceği hükmünü

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ 2 II. BANKA HUKUKU 2 III. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN KURALLAR

BANKACILIK İŞLEMLERİ 2 II. BANKA HUKUKU 2 III. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN KURALLAR IÇINDEKILER I. BANKACILIK İŞLEMLERİ 2 II. BANKA HUKUKU 2 III. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN KURALLAR 3 A. Banka Sözleşmeleri 3 B. Banka Standart Sözleşmeleri 3 C. Banka Genel İşlem

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr 1 Gürzumar, O. B.: Franchise sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin temelini oluşturan sistem lerin hukuken

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Şirketlerde kuruluş işlemleri, kar ve zararın dağıtılması sermaye değişiklikleri, tasfiye, iki şirketin birleştirilmesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine

Detaylı

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI Umut TOPCU* I- GİRİŞ Günümüzde yaşanan ekonomik krizler ve diğer gelişmeler neticesinde birçok işletmenin yapısında değişiklikler

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı