ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN"

Transkript

1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

2 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını yaptığı Osmanlı Heyeti ile İngiliz Amiral Calthorp'un Başkanı olduğu İtilaf Devletleri Heyeti arasında imzalanan Mondros Mütarekesi ile silahlı çatışma sona ermiştir. 1. Dünya Savaşı'nı bitiren bu Antlaşma aslında çok ağır şartlar taşımaktadır. Mondros Mütarekesi aslında Osmanlı Devleti'nin yıkılışını öngörmekte; İtilaf Devletleri'ne Osmanlı İmparatorluğu nun herhangi bir bölgesini, güvenliklerini tehdit edecek bir durum nedeni ile işgal hakkı tanımaktadır. Mustafa Kemal'in o zaman ifade ettiği üzere; Osmanlı Hükümeti bu mütareke ile kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmeğe muvafakat etmiştir. Yalnız muvafakat etmiş değil, düşmanların memleketi istilası için onlara muaveneti (yardımı) de vaad eylemiştir. Bu mütareke olduğu gibi tatbik edildiği takdirde memleketin baştan sona kadar işgal ve istilaya maruz olacağı şüphesizdir. Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri, barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden, Türk topraklarının taksimine girişmişlerdir. Ateşkes antlaşmasının 7. maddesi gereğince, bütün bir memleketin işgali için İtilaf Devletleri'ne imkan verilmiştir.

3 Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Başlıca Hükümleri Şunlardır: 1- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin temini ile Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır. 2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir. 3- Karadeniz'deki torpiller hakkında bilgi verilecektir. 4- İtilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul'da teslim olunacaktır. 5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir. 6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır. 7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır. 8- Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.

4 9- İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır. 10- Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır. 11- İran içlerinde ve Kafkasya'da bulunan Osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler. 12- Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir. 13- Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir. 14- İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye'den temin edeceklerdir. (Bu maddelerden hiç biri ihraç olunmayacaktır.) 15- Bütün demiryolları, İtilaf Devletleri'nin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır. 16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletleri'nin kumandanlarına teslim olunacaktır. 17- Trablus ve Bingazi'deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.

5 18- Trablus ve Bingazi'de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır. 19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir. 20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletleri'ne teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir. 21- İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir. 22- Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletleri'nin nezdinde kalacaktır. 23- Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir. 24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri haiz bulunacaktır. 25- Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31. günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir.

6 KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusca girişilen, çok cepheli bir savaştır. Kurtuluş Savaşı; Osmanlı Devleti ni yok eden, Türklere yaşam hakkı tanımayan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu Türk milletinin bir ölüm-kalım mücadelesi olarak başlamıştır. Kurtuluş Savaşı üç aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşama, ülkenin kurtuluşu için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlendiği, kongreler yoluyla halkın dikkatinin ve desteğinin toplandığı, Kuva-yi Milliye (Milli Kuvvetler) çeteleri vasıtasıyla işgallere ilk direnişlerin görüldüğü hazırlık aşamasıdır. Bu tamamlandıktan sonra, önce iç isyanların bastırıldığı, ardından da doğuda Ermenistan a, batıda ise Yunanistan a karşı girişilen silahlı mücadele aşaması gerçekleşmiştir. Büyük Taarruz un başarıya ulaşmasıyla birlikte Kurtuluş Savaşının son aşaması olan diplomasi dönemi başlayacaktır. Bu dönemde Mudanya Ateşkes Anlaşması yapılarak çatışmalara son verilmiş; ardından başlayan Lozan Konferansı nın sonucunda ise Lozan Barış Anlaşması imzalanarak, Kurtuluş Savaşı tamamlanmıştır. Lozan Anlaşması yla Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde alınmış olan Misak-ı Milli kararları da büyük ölçüde gerçekleştirilmiş oluyordu.

7 KURTULUŞ SAVAŞI ÖNCESİ DURUM: Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık duruma gelmiştir. Çünkü Mondros ateşkes hükümleri galip devletlere gerekli gördükleri her yeri işgal etme hakkı tanımaktadır. Ülke işgale uğrarken Padişah için önemli olan; saltanatın, halifeliğin ve hanedanın selameti olmuştur. Bu antlaşma çok ağır koşulları içerirken, İstanbul Hükümeti ileride yapılacak barış görüşmelerinde bu koşulları hafifletebileceğini ummuştur. Mondros Ateşkes antlaşmasının hemen ardından bu antlaşmanın 7. maddesine göre, İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden durumları bahane ederek istedikleri bölgeleri işgallere başlamışlardır. Boğazlar İngilizlerin kontrolüne geçmiştir. İngilizler Çanakkale, Musul, Batum, Antep, Konya, Maraş, Samsun, Bilecik, Merzifon, Urla ve Kars ı da işgal etmişlerdir. Fransızlar ise; Trakya daki demiryolunun önemli istasyonlarını, Dörtyol, Mersin, Adana ve Afyon istasyonunu kontrolleri altına almışlardır. İngilizler tarafından işgal edilen, Güney Doğu daki bazı iller daha sonradan Fransızlara terk edilmiştir. İtalyanlar ise Antalya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris i ele geçirmişlerdir. Mondros Mütarekesi nin Doğu Anadolu da 6 vilayetin Ermenilere bırakılacağına ilişkin maddesi Ermenileri harekete geçirmiş ve Ermeniler kurdukları Alaylarla Doğu Anadolu da yayılmaya ve bölgedeki Türklere zulüm ve baskı yapmaya başlamışlardır. Kozan, Osmaniye, Mersin ve Adana ya Fransızlarla birlikte Ermeni çetecileri de gelmiştir. Yunanlılar ise kendilerine vaat edilen Ege Bölgesi ni ele geçirmek üzere, İngiliz, Amerikan ve Fransız savaş gemilerinin koruması altında, 15 Mayıs 1919 da İzmir i işgale başlamışlardır. İzmir in işgaline tepki olarak gazeteci Hasan Tahsin tarafından düşmana atılan ilk kurşun Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olmuştur.

8 Mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgallerin başlamasına karşılık Padişah ve Osmanlı Hükümeti işgallere karşı ses çıkarmamış, orduyu geliştirip güçlendirmeye yönelmemiş ve ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için hiçbir tedbir alamamışlardır. Kurtuluş savaşımızda işgallere karşı ilk silahlı direniş Güneydoğu Anadolu da Fransızlara karşı başlamışsa da, ilk Kuvayı Milliye hareketi Batı Anadolu da Yunanlılara karşı oluşturulmuştur. Yunan birliklerinin İzmir i işgal etmesi ve Anadolu içlerine ilerlemeye başlamasına seyirci kalan Osmanlı Hükümeti nden artık hiçbir şey beklenemeyeceğinin aşikar oluşu, Kuva-yı Milliye nin doğuşunu ve Milli Mücadele nin başlamasını kolaylaştırıcı etken olmuştur. Gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal Paşa, Türk Halkının ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız ve şartsız olarak bağımsız, yeni bir Türk devleti kuracak güçte olduğunu inanmış, padişahın ve İstanbul Hükümeti nin teslimiyetçi tutumu karşısında kurtuluş yolunun Milli Mücadele olduğunu anlamıştır. Düşman işgallerine karşı bazı bölgelerde gösterilen direniş ve milli teşekküllerin kurulması da onu umutlandırmıştır. Mustafa Kemal Paşa nın Anadolu ya geçmek için bir fırsat aradığı sırada, Karadeniz deki Pontus Rum çetelerinin bölgedeki Türklere karşı saldırıları artmıştır. İngiltere asayiş ve sükunun sağlanmaması durumunda bölgeyi işgal edeceğini bir nota ile İstanbul Hükümeti ne bildirmiş, bunun üzerine padişah bölgedeki güvenliğin sağlanması için Mustafa Kemal Paşa yı 9.Ordu Müfettişliğine atamıştır. Güvendiği arkadaşlarını yanına alan Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919 da Samsun a ulaşmıştır. Bu tarih aynı zamanda Kurtuluş Savaşı nın fiilen başladığı tarih olarak kabul edilmektedir.

9 Kurtuluş Savaşı nın Dayanakları Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşları ndaki başarıları, Anadolu da tanınan ve halk tarafından çok sevilen bir şahsiyet haline gelmesini sağlamıştı. Birinci Dünya Savaşı nda galip devletler de en az yenilen devletler kadar yıpranmışlardı. Ekonomiler zayıflamış, salgın hastalıklar ortaya çıkmış ve gıda sıkıntısı çekilmekteydi. Barışa yönelik ağır bir kamuoyu baskısı vardı. Bu ortamda büyük devletlerin hiçbiri yeni bir savaşı kolay kolay göze alamazdı. Ancak maşa devletler yoluyla Anadolu direnişine müdahale edebilirlerdi. Mustafa Kemal bunun farkına varmıştı. Bolşevik İhtilali sonrasında Rusya Çarlığı yıkılmış; Sovyet Rusya kurulmuştu. Bolşevikler Emperyalizme düşmandı. Dolayısıyla emperyalist devletlere karşı mücadele verecek olan Türkiye ye karşı bir tehdit olmayacakları gibi destekleri de sağlanabilirdi. Anadolu insanı Osmanlı nın çekirdek halkıydı ve onuruna çok düşkündü. Yabancı hakimiyeti altında yaşamayı kabullenemezdi. Mustafa Kemal, halkın olanca gücüyle işgallere karşı koyacağına yürekten inanıyordu. Mustafa Kemal, Türk ordusundaki komutanların büyük bir çoğunluğunun hala ümidini yitirmediğini görmüştü. Bu durum ordunun psikolojik gücünü üstün kılmaktaydı. Henüz işgal güçlerine teslim edilmeyen silah ve cephaneler vardı. Bu silah ve cephaneler en azından başlangıç için yeterliydi.

10 Mustafa Kemal in İstanbul daki Faaliyetleri ve Anadolu ya Geçmesi: Yıldırım Ordularının dağıtılmasının ardından Mustafa Kemal İstanbul a çağrılmıştır. O İstanbul a geldiği gün (13 Kasım 1918) İtilaf Devletlerinin 61 parçadan oluşan muazzam donanması da İstanbul u işgal etmek üzere Boğaz a girmiş bulunuyordu. Bu acı tablo karşısında içi kan ağlayan Mustafa Kemal, kendisini karşılamak üzere gelen arkadaşı Doktor Rasim Ferit in yanında tarihe geçen şu sözü söyleyecekti: Geldikleri gibi giderler! Mustafa Kemal, İstanbul a geldikten kısa bir süre sonra padişah Vahdettin le görüşecek ve ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışacaktı. Sonrasında ise Şişli deki evinde yakın arkadaşları Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Fethi (Okyar) Bey, Rauf (Orbay) Bey, Kazım Karabekir Paşa, İsmet (İnönü) Paşa ile sık sık toplantılar yapacak ve ülkenin kurtuluşu için neler yapılabileceği hakkında görüş alış verişinde bulunacaktı. İşgal güçlerinin sıkı denetimi altındaki İstanbul da yurdun kurtuluşu için yapılabileceklerin sınırlı olduğunun farkında olan Mustafa Kemal, Anadolu ya geçmenin yollarını aramaya başladı. Tam da bu sırada İngilizler Karadeniz Bölgesi nde Türk çetelerinin Rumlara baskı ve zulüm yaptıklarını öne sürerek, bu olayların önüne biran önce geçilmezse bölgeyi işgal edeceklerini bildirdiler. Şehzadeliği sırasında Padişah Vahdettin in yaverliğini yapmış olan ve saray tarafından takdir edilen bir kişilik olan Mustafa Kemal in padişahın aklını çelebileceğini düşünen Damat Ferit başkanlığındaki Osmanlı hükümeti, Mustafa Kemal i başkentten uzaklaştırmanın bir yolu olarak bu işlerin çözümü için onu önerdiler. Vahdettin de bu öneriyi yerinde bularak Mustafa Kemal i Dokuzuncu Ordu müfettişi olarak görevlendirerek Samsun a gönderdi.

11 Mustafa Kemal, görev bölgesindeki askeri ve mülki görevlilere emir verme yetkisiyle donatılmıştı. Müfettişlik bölgesi Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleri ile Canik (Samsun) ve Erzincan müstakil sancaklarını kapsamaktaydı. Kendisine verilen talimata göre Mustafa Kemal in başlıca görevleri şunlardı: Bölgedeki iç düzensizliğin sebeplerinin tespit edilmesi ve iç kargaşanın önüne geçilmesi, Bölgede dağınık olarak bulunan silah ve cephanenin biran evvel toplatılarak uygun bir yerde işgal kuvvetlerine teslim edilinceye kadar korunması, Mevcut olduğu söylenen ve ordu tarafından desteklendiği düşünülen bir takım milli örgütlerin ortadan kaldırılması. Kendisine verilen görevlerin ifası için 3. ve 15. kolordular müfettişlik emrine tahsis edilmişti. Bu askeri birlikler müfettiş tarafından verilen her emri harfiyen yerine getirmekle yükümlüydü. Müfettişlik bölgesi içerisinde bulunan yerlerin mülki amirleri de müfettişin talimatlarını uygulamak zorundaydı. Müfettişlik sınırları dışında kalan komşu illerin (Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara Kastamonu) askeri görevlileri de gerektiği takdirde kendisine yardımcı olacaklardı. Mustafa Kemal ve yanındaki müfettişlik heyeti, 16 Mayıs 1919 da Bandırma Vapuru na binerek İstanbul dan Samsun a doğru hareket ettiler. 19 Mayıs 1919 da Samsun a ulaştılar. Bu tarihten itibaren Kurtuluş Savaşı nın hazırlık aşaması başlamış oluyordu.

12 İzmir in İşgali: İngiliz ve Fransızlar, savaş sırasında bekledikleri performansı gösteremeyen İtalyanlara öfkeliydiler. Diğer taraftan savaşın sonunu getiren kuşatma harekatı Yunanistan üzerinden başlatılmış ve başarıya ulaşılmıştı. Yunanlıların bir şekilde ödüllendirilmeleri gerekiyordu. Diğer taraftan Osmanlı dan daha fazla pay almak isteyen İngiltere ve Fransa da halkın yeni savaşlara karşı oluşu, hükümetlerin elini kolunu bağlamıştı. Bu işi kendileri yapamadıklarına göre, onların yerine bu angaryayı gerçekleştirecek bir devlete ihtiyaçları vardı. Bu iş için Yunanistan dan daha iyi bir maşa bulunamazdı. Yunan ordusu, Anadolu yu işgal edecek ve bu yolla elde ettiği toprakların büyük bir kısmını ileride İngiliz ve Fransızlara devredecekti. Ege deki Rumların katledildiği bahanesiyle 15 Mayıs 1919 da Yunan ordusu İzmir e çıkartıldı. Bu olaydan bir gün önce işgalci Yunan ordusunun komutanı askerlerine şöyle bir konuşma yapmıştı: İstikametiniz neresi olursa olsun, esaret altında yaşayan kardeşlerimizi kurtarmaya gidiyoruz. Heyecanınız yerindedir. Ancak çirkin bir harekette bulunmamak gerekir. Bu heyecan vazifeye sadakatle ve verilen emirleri yerine getirmekle kendini gösterecektir. Kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, babalarımız, evlatlarımız, biraz sonra varacağımız yerde bulunuyor. Gideceğiniz yerde başka dinlerden insanlar olacak. Yani Türkler ve Yahudilerle de karşılaşacaksınız. Bunlara karşı kötü hareketleriniz olmasın. Çünkü bir müddet sonra bunlar da Yunanlılar gibi kardeşlerimiz olacaktır. Bunlara karşı davranışlarımız, medeni dünyaya karşı verilecek bir imtihandır. Böylece Yunanistan ın yalnız Yunanlıları değil; başkalarını da idare etmesini bilen üstün bir millet olduğunu göstereceğiz.

13 Yunan işgal güçleri komutanı gazeteciler önünde böyle bir konuşma yapmıştır. Ama bu konuşmada yer alan ifadeler tamamen laftan ibaret kalmıştır. Zira Yunan ordusunun ve yerli Rumların işgalin ilk günlerinden itibaren Müslümanlara yapmadığı insanlık dışı hareket kalmamıştır. İzmir in işgalini takip eden ilk 48 saat içerisinde öldürülen Türklerin sayısı birçok kaynağa göre en az 2000 dir. Sivil ve askeri devlet dairelerinin hepsinin kasaları kırılmış ve liralık devlet parası gasp edilmiştir. Osmanlı subaylarının yalnızca askeri teçhizatı değil, paraları, yüzükleri, saatleri, sigara tabakaları, çakmak ve hatta yeni ve güzel bulunan elbiselerine bile el koyulmuştur. Camiler ve zengin Müslümanlara ait evler talan edilmiştir. Asayiş bahane edilerek gece gündüz demeden evlere baskınlar düzenlenmiş, aramalar yapılmıştır. Müslüman din adamları aşağılanmış ve tartaklanmıştır. İşgalin yayılmasıyla birlikte bu hareketler daha da sertleşecek ve tecavüzden gasp ve toplu katliamlara kadar uzanan son derece çirkin bir hale bürünecektir.

14 Mustafa Kemal Paşanın Samsunda ki Faaliyetleri Mustafa Kemal, Samsun a gelişinden 28 Haziran 1919 da Erzurum a hareket edişine kadar geçen zamanda bir yandan komuta makamlarıyla temasa geçmek suretiyle savunma için fikir ve karar birliğine varmaya; diğer taraftan halkın moralini ve güvenini kuvvetlendirmeye çalışmıştır. Mustafa Kemal, Padişaha gönderdiği ilk raporunda, bölgedeki karışıklıklara Rumların çeteler halinde örgütlenerek Müslümanlar üzerinde giriştikleri sindirme faaliyetlerinin sebep olduğunu; Müslümanların kendini savunmaya çalıştıklarını dile getirmekteydi. O yine eğer Rum çeteleri tasfiye edilirse, bölgedeki karışıklıkların da son bulacağını bu raporla padişaha iletmekteydi. Havza daki çalışmaları sırasında bir miting düzenleyerek, İzmir in işgalinin tüm yurtta protesto edilmesini istedi. Amasya Genelgesi: (22 Haziran 1919) 12 Haziran 1919 da Havza dan Amasya ya gelen Mustafa Kemal Paşa buradan yayınladığı bildiri ile ülkenin içine düştüğü durumu açıklıkla saptıyor, çözümün bütün güçlerin birleşmesinden geçtiğini vurguluyordu. Mustafa Kemal Paşa Amasya da Anadolu ve Rumeli de kurulan Mudafaa-i Hukuku Derneklerini birleştirme, kongreler yaparak tüm ulusun kesin kararına dayalı yeni bir yönetim kurma amacıyla Amasya Genelgesi ni hazırlamıştır.

15 Amasya Genelgesi nde yer alan maddeler özet olarak şöyledir: Vatanın bütünlüğü ve milletin geleceği tehlikededir. İstanbul Hükümeti, üzerindeki sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizin geleceğini karartmaktadır. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletimizi içine düştüğü durumdan kurtarmak için her türlü etki ve denetimden uzak, milli bir heyet oluşturulmalıdır. Her bakımdan güvenli bir yer olan Sivas ta milli bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün illerin her sancağından, milletin güvenini kazanmış 3 temsilci seçilerek Sivas a gönderilecektir. Her ihtimale karşı bu kararlar milli bir sır olarak tutulmalı ve seçilen üyeler kimliklerini gizleyerek Sivas a gelmelidirler. Doğu İlleri adına 10 Temmuz da Erzurum da bir kongre toplanacaktır. Amasya Genelgesi nin Önemi: Bu genelge ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Ulusun teşkilatlandırma ve mücadele yöntemleri belirginleşmiştir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık fikri ilk kez ortaya atılmıştır.

16 Mustafa Kemal Paşa nın Görevden Alınışı Amasya Genelgesi, İstanbul a bir bomba gibi düşmüştü. İngilizler, Mustafa Kemal Paşa nın biran önce geri çağrılması için padişahı uyardılar. Bütün bunlara bir de Mustafa Kemal Paşa nın İstanbul daki bazı önemli şahsiyetlere gönderdiği mektuplar da eklenince, Padişah Mustafa Kemal i İstanbul a geri çağırdı. Gönderilen bu mektupların en can alıcı cümlesi hiç şüphesiz ki şudur: Artık İstanbul Anadolu ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir. Mustafa Kemal, ısrarla geri çağrılmasına rağmen geri dönmeyince, 23 Haziran 1919 da Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal, Mustafa Kemal in görevden alındığını ve kendisinin resmi bir sıfatı kalmadığı için bundan böyle emirlerinin uygulanmamasını tüm devlet dairelerine birer telgrafla bildirmiştir. Mustafa Kemal ise, Sadece padişahtan emir alabileceğini söyleyerek zaman kazanmaya çalışmıştır. Onun bu sözleri, daha sonraları Anadolu ya Padişah tarafından ülkeyi kurtarmak için gönderildiği yönündeki iddiaları savunanlar tarafından dayanak gösterilmiştir ve hala gösterilmektedir. Oysaki onun amacı, padişaha sıkı sıkıya bağlı bir halkı bu önemli davada yanında tutabilmektir.

17 Mustafa Kemal, Erzurum a geçtikten sonra da kendisini ısrarla İstanbul a çağıran telgraflar gelmeye devam etmiştir. Onun verdiği cevap ise her seferinde aynı olmuştur: Gelemem. Yaklaşık bir ay kadar süren İstanbul a geri çağrılma süreci 8 Temmuz 1919 gecesi son bulmuştur. Zira Mustafa Kemal, askerlik mesleğinden istifa ettiğini önce Harbiye Nazırlığına, ardından da Padişah Vahdettin e gönderdiği birer telgrafla ilan etmiştir. İstifa ettiği gece son derece stresli olan Mustafa Kemal, durumu Kazım Karabekir Paşa ya anlatmış; Ondan aldığı cevapla kafasındaki soru işaretleri dağılmıştır. Kazım Karabekir in sözü kısa ve net olmuştur: Hepimiz emrindeyiz Paşam! Erzurum Kongresi: (23 Temmuz 7 Ağustos 1919) 23 Temmuz 1919 da bir okul binasında toplanan kongrenin açılış konuşmasında Mustafa Kemal Tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkâr edemez. demiştir. Kongrede alınan kararlar ile Kurtuluş Savaşı nın yol haritası çıkartılmıştır. Bu kongre yerel bir nitelik taşımasına rağmen, aldığı kararlar itibariyle millidir. Kongre dağılmadan önce Mustafa Kemal başkanlığında 9 kişilik bir Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti) seçerek çalışmalarına son vermiştir. Kongrede alınan kararlar vatanın her tarafına, İstanbul daki işgal güçleri temsilcilerine, ülkedeki bütün milli kuruluşlara gönderilerek duyurulmuştur. Kongrede alınan kararlar özet olarak şöyledir: Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgaline karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet topyekün savunma ve direnişe geçecektir.

18 Vatanın bağımsızlığını korumada İstanbul daki hükümet yetersiz kaldığı takdirde, bunu gerçekleştirmek için Milli Kongre tarafından seçilecek geçici bir hükümet kurulacaktır. Kuva-yi Milliye yi etken ve milli iradeyi egemen kılmak esastır. Azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Milli Meclis in derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetimine sokulması için çalışılacaktır. Erzurum Kongresinin Önemi: Yeni bir devlet kurma düşüncesi belirginleşmiştir. Misak-ı Milli sınırları ilk kez belirlenmiştir. Mustafa Kemal in başkanlığında Doğu illerini temsilen, Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti) adıyla bir yürütme organı seçilmiştir. Erzurum Kongresi nin toplanma amacı bölgesel, alınan kararlar yönünden ise ulusaldır.

19 Sivas Kongresi: ( 4 Eylül 11 Eylül 1919) Bu kongrenin toplanmasını engellemek için o sıralarda Sivas ta bulunan Elazığ valisi Ali Galip e İstanbul Hükümetince görev verilmiştir. Ancak Mustafa Kemal in bu durumdan haberdar olması sonucunda, bu hain girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sivas Lisesi binasında toplanmış olan kongrenin üzerinde tartıştığı ilk konu başkanlık meselesi olmuştur. Bu mesele Mustafa Kemal in 3 üye dışında kongreye katılan diğer bütün üyelerin kararıyla başkan seçilmesiyle çözümlenmiştir. En uzun tartışmalar manda ve himaye konusunda olmuştur. Bazı delegeler, tek başımıza işgalcilerle mücadele edemeyeceğimizi bu mücadeleyi Amerikan mandasına girerek kazanabileceğimizi ifade etmişlerdir. Fakat neticede manda ve himaye konusu bir daha gündeme gelmemek üzere kesin olarak reddedilmiştir. Erzurum da alınan kararlar aynen kabul edilerek millileştirilmiştir. Kongre, Erzurum Kongresi nde alınan kararlara ek olarak şunları da kararlaştırmıştır: Ülkedeki bütün milli kuruluşlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Meclis-i Mebusan ın biran evvel toplanması kararlaştırılmıştır. Temsil Heyeti bütün vatanı temsil etmeye yetkili kılınmıştır. Batı Cephesi kurulmuş ve başına Ali Fuat (Cebesoy) Paşa getirilmiştir.

20 İstanbul Hükümeti İle Amasya Görüşmeleri: Sivas Kongresi sonunda alınan kararların tüm yurtta uygulanmaya başlandığını gören İstanbul Hükümeti, ülkenin kendi kontrollerinden çıkmakta olduğunu anladı ve Temsil Heyeti yle görüşmek istedi. Ancak Mustafa Kemal, Temsil Heyeti ne karşı düşmanca hareketler içerisinde bulunan Damat Ferit Hükümeti istifa etmedikçe görüşmeyecekleri konusunda ısrarcı oldu. Bunun üzerine Damat Ferit Hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştır. Onun yerine kurulan Salih Paşa Hükümeti ile yapılan görüşmelerde alınan kararlar özetle şöyledir: Türklerin yaşadığı iller hiçbir şekilde işgal ettirilmeyecek; manda ve himaye kabul edilmeyecek. Müslüman olmayan halklara hiçbir ayrıcalık tanınmayacak. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul hükümeti tarafından resmi bir kurum olarak tanınacak. Barış görüşmelerine Temsil Heyeti tarafından görevlendirilen kişiler de katılacak. Sivas Kongresi kararları, yeniden toplanacak olan Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından da onaylanmak şartıyla Osmanlı Hükümeti tarafından kabul edilmesi.

21 Meclis-i Mebusan için seçimlerin biran evvel yapılarak, hiçbir baskı olmaksızın meclisin çalışmalarına başlaması İstanbul hükümetiyle imzalanan bu anlaşma Padişah tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Bu anlaşmada yer alan hususlardan sadece 1 tanesi padişah tarafından kabul edilmiştir. Padişah, seçim kararı almış ve Meclis-i Mebusan ı yeniden toplamıştır. Misak-ı Milli: Mebusan meclisi için yapılan seçimlerde Mustafa Kemal de milletvekili seçilmişti. Ancak o, meclisin İstanbul da toplanmasına karşı olduğu için İstanbul a gitmemiştir. Meclis 12 Ocak 1920 de açılmış ve 28 Ocak 1920 de Misak-ı Milli (Milli And) adı verilen bir dizi kararı kabul etmiştir. Bu kararlar 17 Şubat 1920 de ilan edildiğinde gerek padişah, gerekse işgal kuvvetleri büyük bir şaşkınlık yaşamıştır. Alınan kararlardan hoşnut olmayan İngilizler, Meclis i basıp yakaladıkları milletvekillerini sürgüne yollamıştır. Ardından da tüm İstanbul resmen işgal edilmiştir. Bütün bunlara sebep olan kararlar ise özet olarak şöyledir: Arapların yaşadığı ve İtilaf Devletleri nce işgal edilmiş bölgelerin geleceği halk oylamasıyla belirlenecektir. Türklerin yaşadığı topraklar hiçbir şekilde parçalanamaz bir bütündür.

22 Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya nın geleceği halk oylamasıyla belirlenmelidir. İstanbul ve Marmara Denizi nin güvenliği garanti edilirse, boğazlar tüm ülkelerin kullanımına açılabilir. Azınlıklara verilen haklar, komşu ülkelerde Müslümanlara verilen haklardan daha fazla olamaz. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. TBMM nin Ankara da Açılması Mustafa Kemal in korktuğu gerçekleşmiş, Meclis dağıtılıp İstanbul işgal edilmiştir. Bu durum Mustafa Kemal in haklılığı ve ileri görüşlülüğünü de gözler önüne sermiştir. Bu gelişmeler karşısında Mustafa Kemal tutumunu sertleştirmiş ve Temsil Heyeti Başkanı sıfatıyla bir genelge yayınlayarak şu isteklerde bulunmuştur: Ankara da olağanüstü yetkilere sahip milli bir meclis toplanacaktır. Bu meclise üye olarak seçilecek kişiler milletvekilleri ile ilgili yasa hükümlerine uygun olacaktır. Seçimlerde her sancaktan 5 üye seçilecektir.

23 Seçimlere her bölgenin en yüksek sivil yöneticisi başkanlık edecek ve seçim güvenliğinden sorumlu olacaktır. Seçimler gizli oy, açık sayım şeklinde gerçekleştirilecektir. Seçilenler en geç 15 gün içerisinde Ankara da toplanacaklardır. Seçimlerin ardından 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM dualarla Ankara da açılarak çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak Mustafa Kemal Meclis başkanı seçilmiştir. Kuvvetler birliği esasına göre hareket eden bu mecliste hükümet, 11 bakandan oluşturulmuştur. Her bakan, meclis içerisinden saf çoğunluk ilkesine göre ayrı ayrı seçilmiştir. TBMM başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanı olarak kabul edilmiştir. İstanbul Hükümeti nin Olaylar Karşısındaki Tutumu: 5 Nisan 1920: Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi nin fetvası ile Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dini kurallar gereği, öldürülmelerinin farz olduğu ilan edilmiştir. 11 Nisan 1920: Damat Ferit Paşa Hükümeti verdiği beyanda, Anadolu daki hareketin ülkeyi işgal altına soktuğu ve devleti parçaladığı iddia edilerek, bu duruma sebep olanların idam edileceklerini duyurmuştur. 24 Nisan 1920: Mustafa Kemal ve arkadaşları, İstanbul Birinci Sıkıyönetim Harp Divanı nda gıyaplarında yargılanmış, resmi rütbe ve nişanları geri alınmış ve idama mahkûm edilmiştir.

24 SİLAHLI MÜCADELE AŞAMASI KUVA-İ MİLLİYE Yurdun işgali karşısında çeşitli yörelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuva-i Milliye (Ulusal Kuvvetler) denir. Kuva-i Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur. Günümüz Türkçe'sindeki anlamı Ulusal Güçler'dir. Kuva-i Milliye, ülkenin dört bir yanının Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan birliklerince ele geçirildiği, Mondros antlaşması ile ülkeye ağır koşulların dayatıldığı, Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı, her şeyin bitti sanıldığı günlerde, ulusun tepkisi olarak doğan bir halk direnişidir. Yerel sivil örgütlenmeler, çeteler olarak ortaya çıkan Kuva-i Milliye, düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı, bugünkü deyimiyle, bir gerilla savaşı uygulamıştır. İlk direniş olayları Güneydoğu bölgesinde Fransız'lara karşı görülmüşse de, örgütlü direniş İzmir'in düşman tarafından ele geçirilmesinden sonra Ege bölgesinde oluşmuştur. Kuva-i Milliye daha sonra bağımsız yerel örgütlenmeler olarak yurdun her köşesine yayılmıştır. Bu bölgesel kuruluşlar, daha sonra TBMM'nin kurulması ile birleştirilmiş ve I. İnönü Savaşı sırasında da düzenli orduya dönüşmüştür. İlk Kuva-i Milliye kıvılcımı (ilk silahlı direniş) Güney Cephesi'nde Dörtyol'da 19 Aralık 1918'de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, Fransız ların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir. İkinci etkili silahlı direniş hareketi ise (Örgütlü ilk Kuva-i Milliye hareketi) İzmir'in işgalinden sonra, yurtsever bazı subayların halkı örgütlemesiyle Ege Bölgesi'nde resmen başlamışlardır. Batı Anadolu'daki Kuvay-i Milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı vur kaç taktiği ile savaşmıştır. Güney Cephesinde (Adana, Maraş, Antep ve Urfa) Kurtuluş Savaşını düzenli ve disiplinli Kuva-i Milliye birlikleri yapmıştır.

25 Kuva-i Milliye nin Ortaya Çıkma Nedenleri: Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış olması, Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmiş olması, İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu yer yer işgal etmeleri, İşgalcilerin halka zulmetmesi, Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması, Halkın milliyetçi bilince sahip olması. Kuva-i Milliye nin Özellikleri Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir. Kuva-i Milliye birlikleri arasında ilişki az olup, kendi bölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Tek bir merkeze bağlı değillerdir. Dağınık ve düzensiz hareket etmişlerdir. Askerlik tekniği bakımından eksik ve askerlik düzeninden uzaklardır. Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de bu harekete katılmışlardır. Düzenli düşman ordularını durduracak güçten yoksundurlar. Fakat, düşmanın ilerleyişini yavaşlatarak TBMM ye zaman kazandırmışlardır.

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Cilt: 2, Sayı: 4, Temmuz-2012, s. 107-127 LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Nurten ÇETİN ÖZ: Ahmet Tevfik Paşa (Okday), Osmanlı Devleti nde sefaret kâtipliği, ortaelçilik, büyükelçilik, hariciye

Detaylı

Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa

Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa Kuşçubaşı Eşref Efsaneden Gerçeğe Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa Ahmet Efe 1963 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye' de tamamladı. 1981'de girdiği ve YÖK'le birlikte adı

Detaylı

YALIN TARİH Atatürk ün Tüm Meclis Konuşmaları www.ayorum.com. Yalın Tarih

YALIN TARİH Atatürk ün Tüm Meclis Konuşmaları www.ayorum.com. Yalın Tarih 1 2 Önsöz A Yorum olarak YALIN TARİH Atatürk ün Tüm Meclis Konuşmaları- adlı e-kitabı, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş ve ilk yıllarında yaşanan zorluklara karşın, ulusun verdiği onurlu savaşı yorumsuz

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

NUTUK. Mustafa Kemal ATATÜRK

NUTUK. Mustafa Kemal ATATÜRK NUTUK Mustafa Kemal ATATÜRK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir : Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ

NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞININ MALİ KAYNAKLARI GÎRÎŞ

KURTULUŞ SAVAŞININ MALİ KAYNAKLARI GÎRÎŞ KURTULUŞ SAVAŞININ MALİ KAYNAKLARI GÎRÎŞ Alptekin MÜDERRÎSOĞLU Üç yılı aşan bir süre sürdürülen Kurtuluş Savaşının hangi mali ve maddi kaynaklarla kazanıldığını özetlemeye çalışacağım. Ağırlık taşıması

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1. SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ II. Dünya Savaşı ndan İngiltere ve Fransa nın yıpranmış, SSCB ile ABD nin süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır.

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 367-389, January 2013 Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle Dr. Yenal Ünal Bartın Üniversitesi - Bartın Öz: Refik

Detaylı