Alopesi Areata Hastalarında Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Düzeyleri: Bir Ön Çalışma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alopesi Areata Hastalarında Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Düzeyleri: Bir Ön Çalışma"

Transkript

1 DOI: /NYS Alopesi Areata Hastalarında Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Düzeyleri: Bir Ön Çalışma Gamze Erfan 1, Yakup Albayrak 2, M. Emin Yanık 1, Cüneyt Ünsal 2, Hayati Güneş 3, Mustafa Kulaç 1, Murat Kuloğlu 4 Araştırma / Research 1 Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Tekirdağ-Türkiye 2 Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ-Türkiye 3 Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ-Türkiye 4 Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya-Türkiye Yazışma Adresi / Address reprint requests to: Gamze Erfan, Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Polikliniği, Tunca Cad Yıl Mah., Tekirdağ-Türkiye Telefon / Phone: , Faks / Fax: E-posta / Geliş tarihi / Date of receipt: 18 Ekim 2014 / October 18, 2014 Kabul tarihi / Date of acceptance: 24 Ekim 2014 / October 24, 2014 ÖZET: Amaç: Amaç: Alopesi areata (AA) genellikle tek, iyi sınırlı yamalarla seyreden yara bırakmayan alopesiler grubunda yer alan asemptomatik bir saç kaybıdır. AA hastalarında, yüksek oranda psikiyatrik komorbiditeye ait çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak literatürde ilk tanı almış alopesi areata hastalarında beyin kaynaklı nörotrofik (BDNF) faktör gibi psikiyatrik belirteçlerin araştırıldığı herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Yöntem: Bu çalışma Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi deri ve zührevi hastalıklar ve psikiyatri bölümlerinde, Mart 2013 ve Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Dışlama kriterleri sonrası herhangi bir psikiyatrik hastalık geçmişi ve muayene bulgusu olmayan, ilk kez AA tanısı almış 60 hasta, yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı 60 bireyden oluşan kontrolle serum BDNF düzeyleri açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular: Gruplar arasında yaş ve kadın/erkek oranları açısından fark saptanmamıştır. AA grubunda serum BDNF düzeyleri 2.13±1.71 ng/dl, sağlıklı grupta 2.32±1.93 ng/dl olarak tespit edilmiştir. Serum BDNF düzeyleri arasında farklılık saptanmamıştır (t=2.76, p=0.61). Sonuçlar: Çalışmamız, ilk kez tanı konulan alopesi areata hastaları ile sağlıklı bireylerin serum BDNF düzeylerinin karşılaştırıldığı ilk çalışmadır. Bu çalışmada normal popülasyon ile alopesi areata serum BDNF düzeyleri arasında fark olmadığı gösterilmiştir. Öte yandan, bu ön çalışmada bildirilen verileri destekleyecek yeni çalışmalara da ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Anahtar sözcükler: BDNF, alopesi, biyolojik belirteç New/Yeni Symposium Journal 2014;52(1):12-16 ABSTRACT: Investigation of the serum brain-derived neurotrophic factor in patients with alopecia areata: a preliminary study Objectives: Alopecia areata (AA) is an asymptomatic hair loss; with mostly single, well-defined patches and in-group of non-scarring alopecia. There have been numerous studies that reported high percentages of psychiatric comorbidity in patients with alopecia areata. Beside these studies, to our knowledge there has been no study that researched a psychiatric biomarker such as brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in first onset alopecia areata patients. Method: This study was conducted in Namık Kemal University Medical Faculty, Departments of Dermatology and Psychiatry between March 2013 and September After inclusion and exclusion criteria, 60 patients with first onset AA who have no current and past psychiatric disorder and 60 age-sex matched healthy subjects were compared in terms of serum brain-derived neurotrophic factor. Results: The age and female /male ratio were found to be insignificant between groups. The mean values of serum BDNF were 2.13±1.71 ng/dl and 2.32±1.93 ng/dl in AA group and in healthy control group respectively. The mean BDNF level was found to be similar between groups (t=2.76, p=0.61). Conclusions: According to our knowledge, this study is the first to compare serum BDNF between patients with first onset alopecia areata and healthy subjects. Our study might indicate that patients with alopecia areata have similar serum BDNF levels compared with normal population. Nonetheless, further studies are needed to support our preliminary results. Key words: BDNF, alopecia, biomarker New/Yeni Symposium Journal 2014;52(1):12-16 GİRİŞ Alopesi areata (AA), sıklıkla tek ve iyi sınırlı yamalarla seyreden yara bırakmayan alopesiler grubunda yer alan asemptomatik bir saç kaybıdır. 1 Kıl folikülünün yer aldığı her alanda görülebilir ve çocuklara kıyasla erişkinlerde daha sık rastlanır. Popülasyonda prevalansı %0.2 olan hastalığın özellikle ikinci ve dördüncü dekatlar ara- 12 New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

2 Erfan G, Albayrak Y, Yanık ME, Ünsal C, Güneş H, Kulaç M, Kuloğlu M sında tanı sıklığı artmaktadır. 1-2 Patogenezi net olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörler üzerinde durulmaktadır. Etiyolojisinde kıl folikülünü hedef alan otoimmünite suçlanmaktadır. Patogenezde, en sık çevresel faktör olarak bilinen stres ile ilgili yapılan çalışmalarda, farklı sonuçlar bildirilmiştir. 3-6 Çevresel faktörlerin araştırıldığı hayvan çalışmalarında, AA lı farelerde psikolojik strese yanıt olarak hipothalamik-pitüiter-adrenal cevabın kesintiye uğradığı gösterilmiştir. 7 Birkaç çalışmada ise, AA hastalarının mizaç-karakter profilleri incelenmiş ve bu profiller sağlıklı bireylerle karşılaştırılmıştır. Bu çalışmaların çoğunda, gruplar arasında herhangi bir fark saptanmamıştır. 8-9 Ek olarak, AA hastalarında artmış oranda anksiyete, depresyon ve agresyon tespit edilmiştir. 10,11 AA hastalarında, yaşam boyu psikiyatrik bozukluk beklentisinin ortalama %74 gibi yüksek bir oranda olduğunu bildiren bir çalışma da bulunmaktadır. 12 Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) nöral gelişim ve sinaptik oluşum için önemli işleve sahip bir nörotropindir. Bu nörotropinin en önemli görevleri öğrenme ve hafıza süreci üzerinedir. 13 Ayrıca, beyinde BDNF sinyalizasyonunun davranış modülasyonunu etkilediği bilinmektedir. Diğer taraftan BDNF seviyelerindeki farklılıklar, duygudurum ile ilişkili davranışlar kadar bilişsel fonksiyonlar üzerinde de etkili olmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda BDNF; şizofreni, major depresif bozukluklar, bağımlılık ve yeme bozuklukları gibi nöropsikiyatrik hastalıklarda sıklıkla araştırılan bir nörotropindir. 14 Bilgimize göre literatürde, psikiyatrik hastalık birlikteliğinin sık görüldüğü AA hastalarında serum BDNF düzeylerini araştıran herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda AA hastalarında serum BDNF düzeylerini araştırmayı ve sağlıklı bireyler ile karşılaştırmayı amaçladık. YÖNTEM Çalışmamız; Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi deri ve zührevi hastalıklar ve psikiyatri bölümlerinde, Mart 2013 ve Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada deri ve zührevi hastalıklar polikliniğine başvuran ve ilk kez AA tanısı almış olan hastalar değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; ilk kez tanı almış olma, hikaye ve klinik bulgular ile 2 haftadan uzun olmayan AA hikayesi olma ve eşlik eden herhangi bir dermatolojik hastalığın bulunmaması olarak belirlendi. Tüm bu kriterlere uygun hastalar ile yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı bireyler, psikiyatrik değerlendirme için aynı psikiyatri uzmanına yönlendirildi. 18 yaşından küçük, 60 yaşından büyük, herhangi bir psikiyatrik hastalık hikayesi ya da bulgusu olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Bu kriterlere uygun 60 AA hastası ile 60 sağlıklı birey çalışmaya dahil edilirken, AA şiddet ölçeği olarak The Severity of Alopecia Tool (SALT) kullanıldı. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylere çalışmanın detayları anlatılarak çalışmaya katılmaları için onamları alındı. Çalışma protokolü, Namık Kemal Üniversitesi Etik kurulu tarafından onaylanmıştır. Biyokimyasal İnceleme Hasta ve kontrol grubundan 12 saat açlık sonrasında venöz kan örnekleri alınarak ve 2000 r.p.m ile 15 dakika santrifüj edilerek elde edilen serumlar donduruldu. Laboratuvar incelemelerine kadar tüm örnekler -80 C de saklandı. Double-antibody sandwich enzim aracılı immunosorbent (ELISA) tekniği ile serum BDNF düzeyleri standart kit kurallarına uyularak ölçüldü (Sunred Biological Technology, China). Standart eğri aralığı 0.1ng/ml ile 10ng/ml idi. Standart eğri optik yoğunluk ve BDNF konsantrasyonu ile direkt ilişki gösterdi. Her örnek için iki düzey belirlendi ve bunların ortalaması sonuç olarak kabul edildi. BDNF ELISA için analitik hassasiyet 0.05 ng/ml idi. Alopesi Areata Şiddet Değerlendirilmesi (SALT) Saçlı derinin dört farklı görünüm alanından saç kaybını değerlendiren ve maksimum skoru %100 olan görsel bir ölçektir. Bu skorlamada sağ ve sol temporal alan %18, oksipital alan %24, frontal ve parietal alan ise %40 olarak değerlendirilmektedir. 15 New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

3 Alopesi Areata hastalarında beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) düzeyleri: Bir ön çalışma Tab lo 1: Alopesi areata ve sağlıklı kontrol grubunun yaş, cinsiyet ve serum BDNF seviyelerinin karşılaştırılması Alopesi Areata Sağlıklı Kontrol İstatistik (n=60) (n=60) Yas (yıl) 36.86± ±10.12 t=1.56, p=0.12 Cinsiyet Kadın 39 (65%) 33 (55%) χ 2 =1.25, p=0.17 Erkek 21 (35%) 27 (45%) Serum BDNF (ng/dl) 2.13± ±1.93 t=0.51, p=0.61 BDNF: Beyin kaynaklı nörotrofik faktör Tab lo 2: Alopesi Areata ve sağlıklı kontrol gruplarında BDNF, yas ve hastalık şiddet skorunun (SALT) korelasyon analizi Yaş Hastalık Şiddeti (SALT) Alopesi Areata BDNF r=-0.039, p=0.76 r= 0.112, p=0.39 Sağlıklı Kontrol BDNF r=-0.188, p= BDNF: Beyin kaynaklı nörotrofik faktör İstatistiksel Yöntem Veriler SPSS 17.0 The Statistical Package for the Social Sciences-PC version 17.0 (SPSS, Chicago, IL) programı ile değerlendirildi. Tüm analizlerde, p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. Sayımla elde edilen verilerin parametrik dağılıp dağılmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. Gruplar arası yaş ve serum BDNF düzeyleri farklılıkları student t-test ile değerlendirildi. Cinsiyet arası farklılıkları değerlendirmede ki-kare testi kullanıldı. Pearson korelasyon testi; her grup için serum BDNF düzeyleri, yaş ve hastalık şiddeti arasındaki korelasyon katsayılarının ölçümünde kullanıldı. BULGULAR Gruplar arasında yaş ortalamaları ve kadın/erkek oranları açısından farklılık saptanmadı (p=0.12 ve χ 2 =1.25, p=0.17). AA grubunda yaş ortalaması 36.86±10.47 yıl iken kontrol grubunda 39.26±10.12 idi. Ortalama serum BDNF düzeyleri ise AA grubunda 2.13±1.71 ng/dl, kontrol grubunda 2.32±1.93 ng/dl olarak saptandı. Gruplar arasında ortalama BDNF düzeylerinde anlamlı fark saptanmadı (t=0.51, p=0.61) (Tablo 1). AA şiddetini gösteren ortalama SALT değeri 29.80±9.25 olarak saptandı. Ortalama serum BDNF düzeyleri, ortalama SALT ve yaş ortalamaları arasında AA grubunda korelasyon bulunamadı. Benzer şekilde, kontrol grubunda ortalama serum BDNF düzeyleri ve yaş ortalamaları arasında da korelasyon saptanmadı (Tablo 2). TARTIŞMA AA ile psikiyatrik hastalıklar arasında ilişki olduğu bilinmektedir ve psikiyatrik bozukluklar ile birlikteliğinin %74 gibi yüksek bir oranda olduğunu bildiren bir çalışma mevcuttur AA hastasının değerlendirildiği bir çalışmada, depresif bozukluk prevalansının %8.8 olduğu bildirilmiştir. 16 Başka bir çalışmada, 31 AA hastasında uyum bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu ve depresif bozukluğu içeren psikiyatrik komorbidite oranının %66 olduğu bildirilmiştir. 17 Bu çalışmaların yanı sıra, Güleç ve ark. sağlıklı bireyler ile AA hastaları arasında herhangi bir fark olmadığını bildirmişlerdir. 5 Öte yandan, AA hastalarında kişilik özellikleri açısından çelişkili sonuçlar sunulmasına rağmen, bu hastaların kişilik profillerinin farklı olmadığı kabul edilebilir. 8,9 Yukarıda bildirilen çalışmalar ışığında, AA hastalarında yüksek oranda psikiyatrik hastalık komorbiditesi görüldüğü görüşüne destek olabilecek daha ileri düzeyde çalışmalara gereksinim vardır. Nörotropinler, akson yönlendirme, nöral büyüme 14 New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

4 Erfan G, Albayrak Y, Yanık ME, Ünsal C, Güneş H, Kulaç M, Kuloğlu M ve sinaps oluşumunda en önemli role sahip sinyalizasyon faktörlerinden biridir. Bu grup içinde yer alan BDNF ise sinaptik oluşum açısından en çok bilinen ve birçok psikiyatrik hastalığın etiyolojisi ve tedavisinde potansiyel rolü olduğu bildirilen nörotropindir. 18,19 Gelişim sürecinde, düzgün aksonal büyüme içinde önemli bir rolü vardır. 20 Ayrıca BDNF nin dopaminerjik, serotonerjik, GABAerjik ve kolinerjik nöronların gelişim ve hayatta kalma süreçleri için gerekli olduğu bildirilmiştir. 21 BDNF sinyalizasyonu saniyeler içinde gerçekleşir ve nöronlar arası sinaptik gücü arttıran uzun dönem potansiyalizasyondan sorumludur. 22 Birçok psikiyatrik hastalık için BDNF nin rolünün belirlenmiş olmasına rağmen deri hastalıklarında, serum BDNF düzeylerinin araştırıldığı az sayıda çalışma bulunmaktadır. 23 Atopik dermatitte BDNF düzeyleri ve gen polimorfizminin araştırıldığı iki çalışmada, atopik dermatit hastalarında, BDNF düzeylerinin arttığı gösterilmiştir. 24,25 Bu çalışmalardaki genel hipotez, nörotropinlerin özellikle BDNF nin, IgE ler üzerindeki koruyucu özellikleri nedeni ile arttığı, BDNF düzeylerinin atopik dermatitte dolaylı yoldan etiyolojik bir faktör olabileceği üzerine kurulmuştur. Bu çalışmaların yanı sıra, Almanya dan genel popülasyonda BDNF ve NGFB gen varyasyonlarının incelendiği bir çalışmada, atopik dermatit ve gen varyasyonları arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. 26 Yine başka bir çalışmada, androgenetik alopeside artmış BDNF düzeyleri tespit edilmiştir. 27 AA hastalarında psikiyatrik komorbiditelerin yüksek prevalans göstermesi göz önünde bulundurulduğunda, bu hasta grubunda nöropsikiyatrik bozukluklara yol açabilecek biyolojik yatkınlığın olabileceği hipotezi akla gelmektedir. Araştırmalarımız ışığında, bildiğimiz kadarı ile AA hastalarında BDNF gibi nöropsikiyatrik belirteçlerin araştırıldığı herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu ön çalışmamızda, AA hastaları ile sağlıklı bireyler arasında BDNF açısından hiç bir anlamlı farklılık saptanmamıştır. Sağlıklı popülasyon ile AA hastaları arasında, benzer psikiyatrik profil olduğunu bildiren çalışmaları göz önünde bulundurduğumuzda, AA hastalarının psikiyatrik bozukluklar açısından sağlıklı bireyler ile benzer biyolojik özellikler gösterdiği düşünülebilir. 5,8,9 Bunlara ek olarak, bu hasta grubunda yüksek oranda tespit edilen psikiyatrik bozuklukların AA ya bağlı olarak gelişen stres ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Sonuç olarak; çalışmamızda AA hastaları ve sağlıklı kontroller arasında serum BDNF düzeyleri benzer olarak bulunmuştur. Ancak, çalışmamızın AA hastalarında BDNF düzeyini inceleyen ilk çalışma olması nedeniyle, bu hastalarda görülen psikiyatrik bozukluklar ile ilişkili olabilecek olası etiyolojik faktörlerin araştırılacağı yeni çalışmaların gerekli ve ilgi uyandırıcı olduğunu düşünmekteyiz. KAYNAKLAR 1. deberker DAR, Messenger AG, Sinclair RD. Disorders of hair. In: Rook s textbook of dermatology, Burns DA, Breathnach SM, Cox N, Griffiths CE, eds. Vol th ed Oxford: Wiley- Blackwell; 2004: Safavi K. Prevalence of alopecia areata in the First National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Dermatol 1992; 128: Gupta MA, Gupta AK, Watteel GN. Stress and alopecia areata: a psychodermatologic study. Acta Derm Venereol 1997; 77: Brajac I, Tkalcic M, Dragojevic DM, Gruber F. Roles of stress, stress perception and trait-anxiety in the onset and course of alopecia areata. J Dermatol 2003; 30: Gulec AT, Tanriverdi N, Duru C, Saray Y, Akcali C. The role of psychological factors in alopecia areata and the impact of the disease on the quality of life. Int J Dermatol 2004; 43: Picardi A, Pasquini P, Cattaruzza MS, Gaetano P, Baliva G, Melchi CF, et al. Psychosomatic factors in first-onset alopecia areata. Psychosomatics 2003; 44: Zhang X, Yu M, Yu W, Weinberg J, Shapiro J, McElwee KJ. Development of alopecia areata is associated with higher central and peripheral hypothalamic-pituitary-adrenal tone in the skin graft induced C3H/HeJ mouse model. J Invest Dermatol 2009; 129: Carrizosa A, Estepa-Zabala B, Fernandez-Abascal B, Garcia-Hernandez MJ, Ruiz-Doblado S. Alopecia areata: a specific personality? Int J Dermatol 2005; 44: Erfan G, Albayrak Y, Yanik ME, Oksuz O, Tasolar K, Topcu B, et al. Distinct temperament and character profiles in first onset vitiligo but not in alopecia areata. J Dermatol 2014; 41(8): Kakourou T, Karachristou K, Chrousos G. A case series of alopecia areata in children: impact of personal and family history of stress and autoimmunity. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21: Liakopoulou M, Alifieraki T, Katideniou A, Kakourou T, Tselalidou E, Tsiantis J, et al. Children with alopecia areata: psychiatric symptomatology and life events. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36: New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

5 Alopesi Areata hastalarında beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) düzeyleri: Bir ön çalışma 12. Colon EA, Popkin MK, Callies AL, Dessert NJ, Hordinsky MK. Lifetime prevalence of psychiatric disorders in patients with alopecia areata. Compr Psychiatry 1991; 32: Lu Y, Christian K, Lu B. BDNF: a key regulator for protein synthesis dependent LTP and long-term memory? Neurobiol Learn Mem 2008; 89: Autry AE, Monteggia LM. Brain-derived neurotrophic factor and neuropsychiatric disorders. Pharmacol Rev 2012; 64(2): Olsen EA, Hordinsky MK, Price VH, Roberts JL, Shapiro J, Canfield D, et al. Alopecia areata investigational assessment guidelines-part II. National alopecia areata foundation. J Am Acad Dermatol 2004; 51: Koo JYM, Shellow WV, Hallman CP, Edwards JE. Alopecia areata and increased prevalence of psychiatric disorders. Int J Dermatol 1994; 33: Ruiz-Doblado S, Carrizosa A, Garcia-Hernandez MJ. Alopecia areata: psychiatric comorbidity and adjustment to illness. Int J Dermatol 2003; 42: Lohof AM, Ip NY, Poo MM. Potentiation of developing neuromuscular synapses by the neurotrophins NT-3 and BDNF. Nature 1993; 363: Kossel AH, Cambridge SB, Wagner U, Bonhoeffer T. A caged Ab reveals an immediate/instructive effect of BDNF during hippocampal synaptic potentiation. Proc Natl Acad Sci 2001; 98: Yoshii A, Constantine-Paton M. Postsynaptic BDNF-TrkB signaling in synapse maturation, plasticity, and disease. Dev Neurobiol 2010; 70: Pillai A. Brain-derived neurotropic factor/trkb signaling in the pathogenesis and novel pharmacotherapy of schizophrenia. Neurosignals 2008; 16: Nagappan G, Lu B. Activity-dependent modulation of the BDNF receptor TrkB: mechanisms and implications. Trends Neurosci 2005; 28: Raap U, Kapp A. Neurotrophins in healthy and diseased skin. G Ital Dermatol Venereol 2010; 145(2): Ma L, Gao XH, Zhao LP, Di ZH, Mchepange UO, Zhang L, et al. Brainderived neurotrophic factor gene polymorphisms and serum levels in Chinese atopic dermatitis patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23(11): Raap U, Werfel T, Goltz C, Deneka N, Langer K, Bruder M, et al. Circulating levels of brain derived neurotrophic factor correlate with disease severity in the intrinsic type of atopic dermatitis. Allergy 2006; 61(12): Hoffjan S, Parwez Q, Petrasch-Parwez E, Stemmler S. Variation in the BDNF and NGFB genes in German atopic dermatitis patients. Mol Cell Probes 2009; 23(1): Panchaprateep R, Korkij W, Asawanonda P. Brain-derived nerve factor and neurotrophins in androgenetic alopecia. Br J Dermatol 2011; 165(5): New/Yeni Symposium Journal, Cilt 52, Sayı 1,

Alopesi Areata ve Aleksitimi

Alopesi Areata ve Aleksitimi Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2):101-106 Alopesi Areata ve Aleksitimi Dr. Ayça CORDAN YAZICI 1, Dr. Ayşe BAŞTERZİ 2, Dr. Şenel TOT ACAR 3, Dr. Dilek ÜSTÜNSOY 4, Dr. Güliz İKİZOĞLU 5, Dr. Deniz DEMİRSEREN

Detaylı

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri 60 Orijinal Araştırma / Original Article Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri Clinical Features and Prognosis of Juvenil Alopecia Areata Patients Müge Güler Özden, Nilgün

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:12-21 DOI: 10.5350/DAJPN2013260101 Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Detaylı

Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110904065127 Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi Ömer Karadaş

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi 92 Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Ömer GEÇİCİ, 1 Murat KULOĞLU, 2 Murad ATMACA, 3 A. Ertan TEZCAN, 4 Hikmet

Detaylı

Araştırma. Burcu ÇAKALOZ 1, Aynur PEKCANLAR AKAY 2, Ece BÖBER 3, Neslihan EMİNAĞAOĞLU 2, Türkan GÜNAY 4

Araştırma. Burcu ÇAKALOZ 1, Aynur PEKCANLAR AKAY 2, Ece BÖBER 3, Neslihan EMİNAĞAOĞLU 2, Türkan GÜNAY 4 149 Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden Veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Puberte Öncesi Erkek Olgularda Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi EVALUATION OF FAMILY

Detaylı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical E. Özkaya Journal ve ark. Farklı beslenme modellerinin büyümeye etkisi Cilt / Vol 37, No 4, 339-345 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Farklı beslenme modellerinin hayatın

Detaylı

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz?

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:147-154 DOI: 10.5350/DAJPN2014270207 Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Kısa Araştırma / Brief Report Sema

Detaylı

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):355-377 doi:10.5455/cap.20130524 Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Nil Banu Bahadırlı,

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2005; 4 (2): 112-116 Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri Serum adenosine deaminase levels and lymphocyte

Detaylı

Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu?

Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu? Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470406 Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu? Abdulkadir Bozaykut 1, Rabia Gönül Sezer 1, Ahu Paketçi 2, Cem Paketçi

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı

Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı Araştırmalar / Researches Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı Petek Genç Kayıran 1, Tolga Taymaz 2, Sinan Mahir Kayıran 1, Nihal

Detaylı

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110624015920 Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Arkun Tatar 1, Serdar Tok

Detaylı

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber Araflt rmalar/researches Dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u ve efllik eden karfl t olma karfl gelme bozuklu u olan prepubertal erkek çocuklarda plazma kortizol düzeylerinin de erlendirilmesi Dikkat

Detaylı

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):276-281 Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Dr. Özgür YORBIK 1, Dr. Abdullah OLGUN 2, P nar KIRMIZIGÜL 3, Dr. Şerif AKMAN 4 ÖZET Amaç:

Detaylı

Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı

Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı Eryılmaz ve ark. Araştırma / Original article XX Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı Gül ERYILMAZ, 1 Işıl GÖĞCEGÖZ GÜL, 1 Gökben HIZLI SAYAR, 1 Cemal Onur NOYAN,

Detaylı

Bir asırdan daha uzun zaman önce ünlü Alman bilim. Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Derlemeler / Reviews

Bir asırdan daha uzun zaman önce ünlü Alman bilim. Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Derlemeler / Reviews Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:321-330 DOI: 10.5350/DAJPN2011240408 Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Derlemeler / Reviews Kürşat Altınbaş

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerliliği

Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerliliği Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerliliği Ömer Aydemir 1, M. Murat Demet 2, Ayşen Esen Danacı 2, Artuner Deveci 3, E. Oryal Taşkın 3, Selin Mızrak 4, Emine Şimşek

Detaylı

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20140907115343 Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Mustafa Arı 1, Musa Şahpolat 1, M. Hanifi Kokaçya 1, Ü. Sertan Çöpoğlu 1 ÖZET: Amotivasyonel

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1.

Sayı. Dişler. Diş eksikliği oranları. 2.molar. premolar. santral. lateral. kanin. premolar. 1. molar. 2. premolar. santral. 2.molar. 1. Araştırma/ Research Article OLİGODONTİDE DİŞ EKSİKLİĞİNİN LOKALİZASYON VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI DISTRIBUTION OF MISSING TEETH ACCORDING TO SEX AND LOCALIZATION IN OLIGODONTIA Yrd. Doç. Dr. A. Zeynep

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı