Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas"

Transkript

1 Su yaflamd r! Dünya Su Forumu Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens, 3 cumhurbaflkan, 5 baflbakan, 35 bakan ve bakan yard mc s, 263 parlamenter, 200 belediye baflkan, 91 kentten vali yard mc s, 155 ülkeden üst düzey yetkili ve delegeler bulunuyordu! nsan n temel ihtiyaçlar ndan biri ve s n rl kaynaklara sahip olmas yla suyun, küreselleflme ça nda piyasa ekonomisinin menziline girmesi elbette flafl rt c de ildir. Her fleyi piyasalaflt r, her fleyi sat ilkesine uygun hareket eden emperyalist kapitalizm, canl yaflam n n vazgeçilmez parças olan suyu da bir kâr arac olarak görüyor. Beflincisi düzenlenen Dünya Su Forumu na bunca devlet yetkilisinin kat lmas ve suyun ticarilefltirilmesine karfl ç kanlar n foruma kat l m - n n engellenmesi veya flahit oldu umuz gibi protestolar n polisin azg nca sald - r lar yla karfl lanmas bu yüzdendir. Sayfa 9 Say : 38 Demokratik Halk ktidar çin flçi-köylü Gerçeklerle yüzleflme zaman... Krizin etkileri her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmeye bafllam fl, say s sürekli artan say da kifli iflsizler ordusuna kat lm fl ve kat lmaktad r. flsizlik intiharlar n n yeniden gündeme geldi- i bir ortamda yap lan seçimlerde harcanan trilyonlar n ise haddi hesab yoktur ve bunlar da tüm faturalar n bedeli gibi emekçi halk - m z n cebinden ç kmaktad r/ç kacakt r. * 3-16 Nisan 2009 *Fiyat : 1.50 TL *ISSN: X Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas 5 Kas m 2007 deki Erdo an- Bush görüflmesinin parametreleri zaman içinde belirginleflmifltir. Kürt Ulusal Hareketi ne karfl ABD, Irak, KÖB ve Türkiye kaynaklar n n kurutulmas, Kandil de lojistik imkanlar n n kesilmesi, Kürt halk içerisinde Kürt Ulusal Hareketi nin sorun yarat c olarak gösterilmesi gibi yollara baflvurulmaya baflland. Di er yandan Abant Platformu nun yapt toplant gibi araçlarla; kendi çözümlerini dayatmak için zemin oluflturmaya çal flmaktad rlar. Abant Platformu nun toplant s ndan hemen sonra önümüzdeki bir iki ay içinde yap lmas planlanan Kürt Ulusal Konferans gündeme girdi. Konferans n ana konusu PKK nin silahs zland r lmas! Sayfa 8 flçi s n f ve emekçi halk n yerel seçimlerle perdelenen istek ve taleplerinin, üzeri örtülen yoksulluk ve sefaletinin seçimlerin sona ermesiyle yeniden aç a ç kt bir sürece girdik. lk defa oy oranlar gerileyen AKP nin, ekonomik sald r lar n art raca- n görmemek mümkün de ildir. Bu gerçekli i görerek 1 May s haz rl klar na bafllayal m. Verilen rakamlara göre AKP, CHP ve MHP seçim sürecinde devlet hazinesinden 200 trilyon alm flt r. Ancak stanbul Mali Müflavirler Odas n n yapt çal flma bu rakam n çok daha üst boyutta oldu unu gözler önüne seriyor. Bu rakama, sadece stanbul, Kocaeli, zmir ve Ankara da dört partinin seçim giderleri 2 katrilyona ulaflmaktad r. Bunun 600 trilyonu ise sadece stanbul da harcanm flt r. Bursa da Guantanamo iflkencesi Bursa n n Kestel ilçesinde 18 Mart günü bir polisi öldürdü ü iddias ile gözalt na al - nan Ender Bulha Aktürk ün yo un iflkenceye maruz kald Adli T p raporu ile belgelendi. Bu geliflmeler üzerine bir aç klama yapan Aktürk ün avukat, ÇHD ve HD Bursa fiubeleri, Bursa Barosu nsan Haklar Komisyonu bir bas n aç klamas yaparak sorumlular n cezaland r lmas n istediler. Sayfa 7 YDG 2. GENÇ KADIN BULUfiMASINA ÇA RI Emperyalist krizin en baflta ma dur etti i biz kad nlar yaflad m z sorunlara çözüm bulmak ve ortak bir kafa yoruflu sa lamak amac yla biraraya geliyoruz. Cinsel, ulusal ve s n fsal sömürüye maruz kalan, evde, okulda, fabrikada söz hakk tan nmayan, ikinci s - n f muamelesi gören biz kad nlar tüm bunlara karfl sesimizi yükseltmek ve dur demek için biraraya geliyoruz. Üniversiteli genç kad n, liseli genç kad n ve Kürt kad n bafll klar alt nda yürütece imiz tart flmalara siz de katk sunun. Tart flmak, çözüm üretmek ve daha güçlü bir pratik için YDG 2. Genç Kad n Buluflmas na! Yer: Ankara letiflim: Umut Yay mc l k Ankara rtibat Bürosu Tarih: 19 Nisan Pazar Köylüye icra floku Tar m Kredi Kooperatifi Merkez Birli i nin Do rudan Gelir Deste i uygulamas yla gübre ve mazot deste i alan 300 tütün üreticisine haciz ihbarnamesi geldi. Samsun un Alaçam ilçesi Etyemez köyü sakini köylüler, ald - tar m kredisi borcunu ödeyemezlerse traktörleri ellerinden al - nacak. Sayfa haftad r soruyoruz Cumartesi Anneleri, kaybedilen yak nlar n n bulunmas için 209. kez Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapt. 28 Mart 2009 tarihinde yap lan oturma eyleminde Failler belli, kay plar nerede pankart n açarak kay plar n n foto raflar n tafl yan kay p yak nlar bu hafta fianl urfa da 1993 y l nda gözalt na al narak kaybedilen Hüseyin Taflkaya n n nerede oldu u soruldu. Sayfa 7 flçi-köylü den Gerçeklerle yüzleflme zaman... Sayfa 2 S n fsal yaklafl m Emekçinin gündemi Pusula Evrensel bak fl Yerel seçimden 1 May s a: DKÖ lerde s n fsal içerik ve Proleter çizgi mutlaka Tehdit 60 y lda daha da Is n yor hava, büyüyor kavga! örgütsel biçimler militan n yarat r büyüdü! Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13 C M Y K

2 flçi-köylü 2 Yaflam n içinden 3-16 Nisan 2009 Bir avuç topluluk da olsak Ekonomik ve siyasal kriz her geçen gün biraz daha derinlefliyor. Emekçiler krizin a r yükü alt nda günü nas l geçireceklerini düflünürken patronlar kendilerince bir ç k fl yolu bulmufllar. Baflbakan n çözüm ö ütlerine kulak vermifl ve krizi f rsata çevirmenin hesaplar yla yollar na devam ediyorlar. flsizli i bahane ederek zaten üç kurufla çal flt rd iflçilerin haklar n daha fazla gasp etmeye bafllayan Meha Giyim patronu Habip Kuruahmet de bunlardan biri. Yan nda çal flt rd iflçileri afla layan, bir köleden farks z gören Meha patronu, 15 y ld r çal flt rd 117 iflçiyi hiçbir haklar n vermeden zararday m, fabrikay kapat yorum diyerek 4 Mart 2009 da kap n n önüne koydu. Geriye dönük alacaklar n n ödenmesini ve ifllerine geri dönmeyi isteyen 117 Meha iflçisi at ld klar günden itibaren bafllatt klar direnifle iflyerinin önünde kurduklar çad rlarda devam ediyorlar. *** Gaziosmanpafla Elma Bahçesi nde 19 gündür direniflte olan MEHA iflçilerini ziyaret ettik. flçilerin s cak ve coflkulu karfl lamalar n n ve Partizan olarak direnifllerini selamlamak için yapt - m z aç klaman n ard ndan iflçi arkadafllarla tek tek sohbet ettik. Çekilen halaylar n ard ndan sürdürdükleri bu onurlu mücadelede yanlar nda olaca m z belirterek ziyaretimizi bitirdik. flçi arkadafllarla yapt m z sohbette iki iflçi flunlar söyledi; - Direniflin 14 gününde sald r ya u rad k. Patron tan d klar üzerinden sahte senetler yaparak kendini haciz ettirdi. Bunun üzerine haciz hakk m z alaca z 4 Mart günü iflten at lan 117 Meha iflçisi, geriye dönük alacaklar ve ifllerine geri dönmek için direniflte... A rl kl olarak kad nlar n yer ald direnifl çad r na 23. gününde yeniden misafir oluyoruz. - Çal flma koflullar n z nas ld? Tu ba Gündo du: Sabah akflam aras çal fl yorduk. Son üç ayda devaml mesai yapmaya bafllam flt k. Krizden dolay iflleri kötüye gidiyordur, idare edelim dedik. Ama 1-2 derken 3 ay geçti mesai ücretlerimizi alamad k. Ne zaman vereceklerini söylemiyorlard. Patron ben bir aç klama yapm yorum, çal flmaya devam etsinler demifl. Biz de makineleri kapatt k akflam. Ondan sonra geldi elebafl n z kim? diye sordu. Biz de iflçilerin hepsi ayn karar ald, bir aç klama bekliyoruz dedik. Patron da böyle yapman z iyi oldu. Ben de zaten bahane ar yordum. Bunu kim yapt ysa sa olsun. Ya buray kurtarmak için 3 ay daha bedava çal flacaks n z ya da ben dükkân kapataca m dedi. Hatice Harmantepe: Hasta oldu umuz zaman bir güne üç gün kesiyorlard. Neden dedi imizde izinsiz hasta oldun deniliyordu. Ben hasta olucam, olabilir miyim diye mi soraca- z? Y ll k izinlerimizi 15 gün diye imza att r yordu ama zorla bir hafta izin alabiliyorduk. - Bu dayatmalara karfl neler yapt n z? H. Harmantepe: tiraz edince konuflturmuyordu, kovuyordu. Kaç arkadafl m z hala mahkemelik. Ne yap yor, ne ediyor; arkadafllar m z hakl oldu u halde mahkemeleri kazan yor. Ben her flekilde kazan r m. Siz bir avuç topluluksunuz, bana bir fley yapamazs n z diyor. Tekme tokat kaç tane arkadafl m z iflten at ld hep bu flekilde. Ve bize de bunun hali böyle oldu, siz de böyle olursunuz diyor. Kimse bu yüzden sesini ç kartam yor. - Makineleri iflyerinden nas l kaç rd patron? Bülent Erdo an: Sald r günü gel- MEHA iflçilerine ziyaret geliyormufl gibi makineleri almak istediler, buna izin vermedik. Polislerin bizim önümüze geçmesi ve bize sald rmas sonucunda makineleri kaç rd lar. Direniflçiler makinelerin gitmemesi için direndi. Ancak biber gaz ve coplarla müdahale ettiler. - Devletin h rs zlar n yan nda oldu unu gördükten sonra onurumuz için ne gerekiyorsa yapaca z. Bir yandan direniflimizi devam ederken di er taraftan yapaca - m z eylemlerle haklar m z alana kadar mücadeleye devam. (Gazi K okurlar ) di imizde kamyonlar filan dizilmiflti burada. Onlarla konufltuk, kamyonlar gitti. Saat s ralar nda baflka bir kamyon içeri girdi, yük almak için. Alk fllarla protesto ettik, o da almadan gitti. Arkas ndan polisi y maya bafllad lar. Polis kap y zorla açmak zorunda kald. Biz de bas na, çeflitli kurumlara haber verdik. Ö lene do ru itifl kak fl yaflanmaya bafllad, biz polisle karfl karfl ya geldik. H. Harmantepe: Biz biliyorduk makinelerin kaç r laca n. Topland k, makinelerimizi vermeyece iz dedik. Sonra bir ara copland k. Ama y lmad k, tekrar bir araya geldik, tekrar kap n n önünde barikat kurduk. Polisler ilk bafllarda sakindi, sonra gibi bir telefon geldi, bizi bir çember içine al p, coplamaya bafllad lar. Kad n-erkek fark etmiyordu onlar için. Çok gaddarca vuruyorlard. Yaralanan arkadafllar m z oldu. Ama y k lmayaca z, yine ayaktay z. fiahin Aslan: Ben savc l a suç duyurusunda bulunmaya gittim, 4 arkadafl mla birlikte. Makineleri tafl yorlar diye savc l a suç duyurusunda bulunduk. Ancak savc l k bizim yapaca m z bir fley yok dedi. Polis de onlardan yana, zaten sabah n erken saatlerinde patronu korumak için gelmifller buraya. - Makineler icral k oldu u söylenerek mi kaç r ld? H. Harmantepe: Makineler ç karken polisler eme iniz gidiyor, icra olay yok dediler zaten. Bir ifle giriyoruz patronumuz telefon ediyor Meha dan gelen iflçiyi almayacaks n diyor. Biz ne yapal m, h rs zl k m yapal m aç kalmamak için? fi. Aslan: Emniyet Müdürü bizzat polislerin elinden copu al p ne duruyorsunuz, engel olsan za, sald rsan za diye talimat verdi. Bu flekilde da tt lar bizi, kamyonlar polis yard m yla ç kard lar. Birkaç arkadafl m z takip etmeye bafllad lar. Kamyonlar n arkas ndan giden arkadafllar m z polis durdurarak geriden gelen insanlar arama yap yormufl gibi oyalayarak zaman kazanarak kamyonlar bir flekilde kaybettiler. - Patron makineleri kaç rd ktan sonra direnifli sürdürmek için yeni bir yön belirlediniz mi? B. Erdo an: Her fley olup bittikten sonra bir toplant yapt k. Bundan sonraki muhatab m z LCWaikiki. LCWaikiki fason üretim yapt m z bir firmad r, sonuç itibariyle bu iflin sorumlusudur. Çözümünde de yer almas gerekiyor. Bugün Taksim deki flubelerinin önünde oturma eylemi yapt k. - Direnifl çad r nda günleriniz nas l geçiyor, neler yap yorsunuz? T. Gündo du: Senelerdir bir arada çal flt m z için abi-kardefl gibiydik. Hep birbirimizi destekledik. Hakk m z yedirmedik. Buna karfl ç kt k. Çünkü patron devaml bizim haklar m z almaya çal fl yordu. H. Harmantepe: Bir evin içerisindeymifliz gibiyiz. flyerinde de bu flekildeydik. Sonuçta hakl oldu umuzu biliyoruz. - Neden bu kadar h rsl s n? H. Harmantepe: Bizi çok afla l - yordu. Konuflmaya geldi i zaman bile hakaretler ya d r yordu. Ç k p benim flu derdim var diyemiyordu insanlar, korkuyordu. An nda sus, konuflma, otur, sana söz verdim mi ben? diyordu. Ya da arkadafl m z diyor ki yemekten böcek ç k yor, yan t ne zaman ç kt, ne malum senin koymad n diyordu. Bir arkadafl m za sen solucans n, ben senin derdini biliyorum dedi mesela. - Kad n olmaktan kaynakl s k nt yafl yor musunuz? H. Harmantepe: Baz lar diyor ki, sen terörist misin, ne iflin var, k zs n dizlerini k r otur evinde. Ama benim ailem öyle demiyor. Tabii ki hakk n savunacaks n diyor. Sen kazanamazsan bile yar n öbür gün bir baflkas na örnek ol diyorlar. - fiu anda pek ço unuz çal flm - yorsunuz, ekonomik olarak zorluk çekiyor musunuz? fi. Aslan: Çok zor durumda olan insanlar var aram zda. Bu gün 23. günümüz. 50 liral k mahkeme harc n ödeyemeyip de dava açamayan arkadafllar m z var. Bir arkadafl m z var, iki ay sonra dü- ünü olacak, parma ndaki niflan yüzü- ünü sat p dava harc n verdi. Baflka bir arkadafl m z daha var, babas g rtlak kanseri, evde tek bafl na çal fl yor. O insan n durumunu siz düflünün. ( stanbul) flçi-köylü den Gerçeklerle yüzleflme zaman... Yerel seçimler gündemde olan baz konular geçici de olsa perdeledi. AKP ve kurmaylar, ekonomik krizin sonuçlar n n seçim sonuçlar na yans mamas için her türlü aldatma ve hileli politikalara baflvurdu. Trajikomik bir tak m aç klamalarla ( bizi te et geçer, bizim krizimiz de il, d fl merkezli bir kriz, psikolojik vb.) krizin etkilerini seçim sand na yans tmamak için oldukça çaba sarfettiler. fiuras gerçek ki, bu kriz, emperyalist-kapitalist sistemin krizidir. Ve TC de emperyalizmin yar -sömürgesi pozisyonunda bir ülkedir. Dolay s yla efendilerin evinde bafllayan bir yang n n uflaklar - n n evini sarmamas ve daha da tahripkar sonuçlara yol açmamas beklenemez. Asl nda d fl merkezli denilen krizin TC gibi ülkelerde bu denli ciddi sonuçlara yol açmas, emperyalizme var olan ekonomik ve siyasal ba ml l n dolayl yoldan itiraf d r. Ayn aldat c yaklafl m IMF ile sürdürülen iliflkilerde de görmek mümkündür. AKP kurmaylar seçim tart flmalar n n yo unlaflt dönemde IMF ye kafa tutan, fakir fukaran n hakk n koruyan bir izlenim yaratmak için aldat c söylemleri dillerinden düflürmediler. Bir anda fakir-fukaran n avukatl - na soyundular. Do rusu emperyalizme uflakl k, Ergenekonculara avukatl k, egemenlerin parlamentodaki figüranlar na yak fl r. Ama yoksullar n haklar n korumak asla! Nitekim çok geçmeden efendilerinin bu alt bofl, kabaday söylemlere itirazlar, Erdo an IMF ile anlaflma yak n aç klamas na zorlad. Ancak zaman kazanarak, yeni anlaflmay seçimler sonras na b - rakmay da baflard lar. Çünkü IMF ile yap lan her yeni anlaflma, tüm ezilenler, emekçiler için yeni zamlar demektir. Lokmalar m z n daha da küçülmesi demektir. Hatta seçim kampanyas döneminde özellikle AKP nin yapt ç lg nca harcamalar n faturas da seçimler sonras nda birer birer bizlere, emekçilere ödettirilecektir. Gelinen aflamada, bir dönem seçim sonuçlar üzerinde tart flmalar yürütülecektir. Sonra ise genifl y - nlar yeniden gerçek gündemleriyle yüz yüze gelecektir. Emekçilerin gerçek gündemi iflsizlik, yoksulluk, demokratik hak ve özgürlük taleplerinin bask ile karfl lanmas d r. Daha önceki yaz lar m zda da dikkat çekti imiz gibi egemenlerin sald r lar seçim sürecinin sonlanmas ile birlikte daha artacakt r. Çünkü ülkemize biçilen misyon ve emperyalistlerin sürece dair planlar bunu gerektirmektedir. Önümüzdeki günlerde gerçekleflecek olan Obama n n Türkiye ziyaretinin de sözünü etti imiz planlar n bir an önce hayata geçirilmesi için örgütlenmifl oldu u bir gerçektir. Ayn zamanda Kürt Ulusal Hareketi ne karfl ABD, TC ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi aras nda kurulan iliflkiler, gelecek aç s ndan Kürt halk n n birli i ve mücadelesi için ciddi tehlikeler içermektedir. Cumhurbaflkan A. Gül ün Talabani ile yapt görüflme sonras nda Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baflbakan Neçirvan Barzani ile de görüflmesi; TRT fiefl gibi aç l mlar, A. Gül ün Tahran ziyaretinde Kürt meselesinde iyi geliflmeler olacak yönlü aç klamalar, Ulusal Hareket e karfl yeni bir fler cephesinin oluflturulmas n n iflaretlerini veriyor. Ama son Newroz kutlamalar ve ard ndan da yerel seçimlerde T. Kürdistan nda DTP nin yakalad baflar yla bir kez daha aç a ç kt ki, emperyalistler, iflbirlikçiler ve uflaklar taraf ndan yap lan tüm karfl devrimci planlar n hayat bulmas öyle san ld kadar kolay olmamaktad r/olmayacakt r. Bu sald r lara karfl ortada olan tek bir gerçek yol vard r: O da devrimci bir zeminde direnme çizgisidir. Önümüzde hem tarihsel aç dan önemli günler hem de yukar da da alt n çizdi imiz geliflmelerden kaynakl hareketli dönemler bulunmaktad r. Yaklaflan 1 May s, Obama n n ülkemizi ziyareti ve NA- TO nun 60. y l dolay s yla yap lacak protestolar bunlardan sadece birkaç d r. Bu süreçte genifl emekçi y nlar do ru bir perspektifle örgütleyip harekete geçirecek, güçlü ve devrimci iradeyi ortaya ç karmak çaba ve eme imize ba l d r.

3 3-16 Nisan 2009 Politika-yorum flçi-köylü 3 Ortak hedef, ulusal hareketin silahs zland r lmas 11 Eylül sonras ABD nin iflgal sald r lar n n ikinci dura olan Irak, yeni bir dönemecin daha bafl ndayken ülke üzerine tart flmalar ise tüm bölge ülkeleri ve emperyalistler taraf ndan, çeflitli ç kar pencerelerinden yürütüldü, yürütülüyor. Bu yan yla iflgalden bu yana sürekli tart flma konular ndan biri de Irak n toprak bütünlü ü olmufltur. Kürt co rafyas n n parçalar n s n rlar içinde tutan ran, Suriye ve Türkiye nin sürecin bafl ndan itibaren birbirleriyle çeliflkiye düflmedikleri belki de tek konu; Irak n bütünlü ünün ne olursa olsun korunmas idi. KERKUK REFERANDUMU SÜRÜNCEMEDE On y llard r baflta ngiltere ve ABD olmak üzere emperyalistlerin oyunlar yla birbirine k rd r lan Talabani ve Barzani afliretleri, ironik bir flekilde ba ms zl klar n sürekli engelleyen ABD himayesinde uzlaflarak Kürdistan Özerk Bölgesi nde (KÖB) ortak hükümet kurdular. Fakat baflta Kerkük olmak üzere Diyala, Henein, Mahmur, fiengal gibi Kürtlerin yo un olarak yaflad yerlerin statüsü belirsiz kald y l nda kabul edilen Anayasaya göre; 2007 y l sonunda bu illerde referandum yap - lacak ve ç kan sonuca göre bu yerlerin Irak merkezi hükümetine mi yoksa KÖB e mi kat - laca belirlenecekti. Bu yerlerin KÖB e kat lmas, ran, Suriye ve Türkiye taraf ndan KÖB ü güçlendirece i korkusuyla hiçbir zaman istenmemifl, tüm politikalar bunun üzerinden belirlenmifl, eldeki kozlar buna uygun flekilde kullan lm flt r. Gelinen aflamada bu politikalar n baflar sa lad aç kt r. 22 Temmuz 2008 de Irak Cumhurbaflkan Talabani nin Kürt kamuoyunun bask s yla reddetmek zorunda kald yasada, referandum yerine Türkler, Kürtler ve Araplar aras nda eflit da l m öneriliyordu. Kürtlerin bu yasay reddetmesiyle Maliki hükümeti ile Barzani aras ndaki gerilim t rmanmaya bafllad. Sonuçta 31 Ocak taki yerel seçimler bahsi geçen yerler d fl nda yap lm fl, bu yerel seçimlerde Irak n orta bölgesi ve güneyinde Maliki hükümeti oylar n art rm flt r. Bu geliflmeler yaflan rken, Talabani son zamanlarda s kça kulland gerçeklik, ça n gerekleri ifadeleriyle Kerkük te referanduma gerek olmad n ; ortak yönetimin daha gerçekçi, uygulanabilir ve demokratik oldu- unu belirtmifltir. Barzani nin ise referandumu zorunlu k lan 140. maddede diretmekle birlikte, asl nda bu bölgelerden vazgeçti i ama mevcut durumda kamuoyuna aç klamas zor olaca- için ifli sürüncemede b rakt belirtiliyor. HER fiey ENERJ Ç N! Obama n n seçilmesiyle birlikte; dünya genelinde yeni bir dönem aç ld propagandas yap lm flt r. Oysa ki Bush kabinesinden Obama kabinesine tafl nan Savunma Bakan Robert Gates bile; Bahreyn de kat ld bir toplant da ABD nin Ortado u ve Körfez ülkeleriyle ilgili ulusal güvenlik ç - karlar n n de iflmedi- ini aç kça belirtmifltir. ( , Radikal) Bush taraf ndan giderayak imzalanan SOFA n n (Güçlerin Statüsü Anlaflmas ) Obama taraf ndan oldu u gibi uygulanaca aç klanm flt r. Oysaki SOFA; ABD nin sapland batakl ktan Vietnam daki gibi tüm dünyan n gözü önünde ma lup flekilde ç kmamak için imzalad bir anlaflmad r. Ayr ca Irak tan çekilecek askerlerin Afganistan ve Pakistan a gönderilece i de aç klanm flt r. Her olas l a karfl bin aras ABD askerinin Irak ta tutulaca n n bizzat Obama taraf ndan aç klanmas da yeni dönemin ne kadar yeni oldu unu göstermektedir. Bush döneminde haz rlanan ama Obama ya sunulan bir think-tank kuruluflunun haz rlad rapor, yeni dönem de özellikle Irak Kürdistan için neler planland n göstermektedir. Rapora göre; Kerkük ü etnik patlamaya haz r konumdan ç karmak için ABD, BM ve Ba dat taraf ndan formül gelifltirilmesi gerekmektedir. Raporda Hewler (Erbil) yönetimiyle Ankara aras nda iliflkilerin gelifltirilmesi ve silahs zland r lm fl bir PKK için ABD nin de yer ald bir a oluflturulmas gerekti i belirtiliyor. Ayr ca Irak n bütünlü ü için çal fl lmas savunulurken; Türkiye, ran ve Suriye ye Kürt hareketlerinin yükseliflini durdurmak için yard m edilmesi savunuluyor:! (Rapor için; , Günlük, M. Ali Çelebi) Mevcut duruma bak ld nda raporda önerilen flekilde bir tablonun oluflmaya bafllad rahatl kla görülür. Kerkük, Diyala, Hanekin gibi tart flmal bölgelerin, Kürtlerin yo un olarak yaflad yok say larak, eflit haklarda yönetim ad alt nda Arap, Türkmen ve Kürtlere b rak lmas bizzat Talabani taraf ndan dile getirilmifltir. Çat flmal bölgelerin statüsünün bu flekilde belirlenmesi ran, Türkiye ve Suriye ile ABD aras ndaki iliflkiyi de etkileyecektir. PJAK n terörist listesine al nmas, ran a yönelik bir jest iken; Kandil e yönelik operasyonlara izin verilmesi, daha etkin iflleyen üçlü mekanizman n (son toplant lara KÖB yönetiminden Sincari kat lm flt r) kurulmas, PKK nin tasfiyesi için haz rlanan yol haritas n n devreye sokulmas ise Türkiye ye yap lan bir jesttir. Bu politikalar n uygulanma nedenlerinden biri; Ortado u da ABD nin sacayaklar durumunda olan srail, merkezi Irak Hükümeti, KÖB ve Türkiye aras ndaki iliflkilerin en az sorunla yürümesinin istenmesidir. liflkilerin en az sorunla yürümesi baflta enerji alanlar na hakimiyet ve enerji naklinin güvenli i için zorunludur. Nitekim milliyet gazetesinde Kadri Gürsel PKK yi silahs zland rma projesi için ABD ile Kürt yönetimi aras nda süren iliflkilere dair yapt flu de erlendirmeler üzerinde ciddiyetle durmak gerekir. Silah b rakman n bir jeopoliti i var. Özetleyelim: Amerikal lar çekildikten sonra Irak ta kal c istikrar, Türkiye nin Kürt bölgesel yönetimiyle iyi iliflkiler içinde olmas na, bölge ile ekonomik iliflkilerin azami ölçüde gelifltirmesine ve en önemlisi güvenlik konular nda ad konulmam fl bir garantörlük üstlenmesine ba l. Bu de erlendirmelerin KDP nin Türkiye temsilcisi Ömer Mervani nin flu aç klamalar yla da asgari düzeyde bir uyumu söz konusudur. E er Irak ta bir sorun ç kacaksa bu Sunilerle fiiiler aras nda ç kacak. Bunlar aras nda bir iç savafl ç karsa Irak üç federal devlete bölünür ki Güneydeki fiii devletini ran, bat daki Sünni federal devleti de bölgedeki Arap ülkeleri destekler. Kuzeydeki Kürtler ise yaln z kal r. Türkiye Kuzey Irak n Kürtlerini desteklemeye haz r olmal Peki kendi co rafyas ndaki Kürdü yok etmeye çal flan bir TC Kuzey Irak taki Kürdü neyin karfl l nda destekleyecektir. lk akla gelen kendi co rafyas ndaki Kürdü yok etme plan n kolaylaflt rma karfl l nda. S LAHLARA VEDA MI, TESL M YETE M ÇA RI? 5 Kas m 2007 deki Erdo an-bush görüflmesinin parametreleri zaman içinde belirginleflmifltir. Kürt Ulusal Hareketi ne karfl ABD, Irak, KÖB ve Türkiye kaynaklar n n kurutulmas, Kandil de lojistik imkanlar n n kesilmesi, Kürt halk içerisinde Kürt Ulusal Hareketi nin sorun yarat c olarak gösterilmesi gibi yollara baflvurulmaya baflland. Di er yandan Abant Platformu nun yapt toplant gibi araçlarla; kendi çözümlerini dayatmak için zemin oluflturmaya çal flmaktad rlar. Abant Platformu nun toplant s ndan hemen sonra önümüzdeki bir iki ay içinde yap lmas planlanan Kürt Ulusal Konferans gündeme girdi. Konferans n ana konusu (ve esas amac ) PKK nin silahs zland r lmas! Talabani de Barzani de konferansta yap lacak silah b rak ça r s ndan sora, PKK nin mücadeleye devam etmesi durumunda terörist örgüt olarak tan mlayacaklar n aç klad - lar. Yüzy llard r uygulanan ve son 20 y lda bile defalarca yaflanan Kürdü Kürde k rd rma politikas tekrar devreye sokulmufl durumdad r. KÖB kurulduktan sonra yolsuzluklar yla, elde ettikleri rantlarla Kürt halk n n güvenini h zl bir flekilde kaybeden KDP ve KYB; emperyalizmin Kürt ulusu üzerindeki kanl oyunlar n n asli oyuncular durumundad r. Seçimler sonras Hewler de toplanacak olan Kürt Konferans na PKK nin ça r lmamas, Konferans n PKK ye silah b rakma yönünde ça r da bulunmas flimdiden ön görülmektedir. Ve nitekim Talabani nin ya silah b rak n ya da topraklar m z terk edin yönlü aç klamalar konferans n sonuçlar hakk nda bize somut veriler sunmaktad r. Bu verilerden hareketle flu sonuçlara varmak mümkündür: Bir: TC Cumhurbaflkan n n Talabani nin yan s ra Neçirvan Barzani ile yapt görüflmelerin arkas gelecektir. TC Kürdistan bölgesel yönetimini resmi olarak tan masa da, gayri resmi olarak tan yacak bir politika izleyecektir. ç ve d fl geliflmelere ba l olarak ve ayn zamanda PKK yi tasfiye etme plan nda bu güçlerin oynayaca role göre iliflkiler flekillenecektir. Yani bu iliflkinin kuruluflu ve gelifliminin merkezinde bu güçlerin PKK karfl s ndaki duruflu belirleyici olacakt r ki: TC PKK yi resmi olarak muhatap almayacakt r. TRT fiefl gibi aç l mlar la yine A. Öcalan n da talep olarak ileri sürdü ü yeni bir anayasan n haz rlanmas, gerçekleri araflt rma komisyonu nun kurulmas vb. taleplerin içini boflaltarak kendi kontrollerinde baz biçimsel de ifliklikler yapabilirler. Tart fl lan af sorununa maskeli piflmanl k gömle inin giydirilmeye çal fl lmas gibi. TC nin legal-illegal Kürt kurumlar na karfl izlemifl oldu u tutum, onun nas l bir çözümden yana oldu unun da kan t d r. K sacas Kürt ulusal sorununda, TC muhataplar, muhatap almadan ABD ve iflbirlikçilerinin deste i ile Kürt Ulusal Hareketi ni tasfiye etmeye çal fl yor. Ve tüm planlar buna göre yap l yor. Bütün bu kanl oyunlar n bitirilmesinin tek yolu; her dört parçada da uluslar n kendi kaderini tayin hakk ilkesinin kay ts z flarts z uygulanmas d r. Bu yan yla, emperyalistler iflbirlikçileri eliyle yap lacak olan bu konferans n içeri i nas l belirlenirse belirlensin Kürt sorununu derinlefltirmek d fl nda bir ifle yaramayacakt r. S n fsal Yaklafl m YEREL SEÇ MDEN 1 MAYIS A: ISINIYOR HAVA, BÜYÜYOR KAVGA! 12 Eylül den bu yana genel boyutu üst seviyede seyreden yerel seçimlerin ilk s ras na yerleflti ine dair genel bir kabul oluflan 29 Mart seçimleri, öngörülerimizi yan ltmayan bir biçimde sonuçlanm fl bulunmaktad r. Parlamento ço unlu uyla beraber 6.5 y ld r tek bafl na hükümeti, yüzde 75 oran nda da yerel yönetimleri iflgal eden AKP nin yükselifl sürecinin sona erdi i tescillenmifltir. 2002, 2004 ve 2007 seçimlerinin sürekli yükselen çizgisi (34, 42, 47), kendi içindeki yüzde 17 lik bir gerilemeyle 8 puan düflüfl neticesinde il genel meclisi oylar bak - m ndan yüzde 39 a düflmüfltür. Bunun bir gerileme, sendeleme, düflüfl ya da baflar s zl k oldu u aç kt r. Merkezi ve yerel yönetimlerin ezici ço unlu unda bulunuyor olmak, her türlü imkân n baflka binbir türlü yöntem ile birlikte kullan ld durumda, Türkiye Kürdistan nda TSK n n da yine var gücüyle devrede oldu u flartlarda, AKP nin kendisi de ç tay önceki genel ve yerel seçimlere göre çeflitli flekillerde (42, 47 hatta 50) koymuflken, ortada her hal ve karda yenilgi vard r. Buna, yine kendilerinin de do ru bir biçimde büyük bir flans olarak tan mlad majestelerinin muhalefeti konumundaki CHP ve MHP gibi faflist partilerin alternatif pozisyonu alamay fllar n eklemek gerekecektir. Her ne kadar bu partiler bir iki puan ilerleme gösterip belediye say lar nda art fl sa lam fllarsa da 5/7 y ll k sürecin karfl l olarak bu kazanc n bunlar hesab na baflar olarak kaydedilmesi mümkün de ildir. AKP deki son genel seçimlerden bu yana 20 ayl k dönemde meydana gelen yaklafl k 8 puanl k erime, (yeni seçmenler, oy kullanma oran ndaki art fl, yerel seçimlerin her fleye karfl n özgünlü ü gibi faktörler d fl nda tutulacak olursa, hükümette genel y pranma pay ) yukar da sayd m z bütün avantaj ve atraksiyonlara karfl n, henüz yeni çökmekte olan ekonomik kriz ile Kürdistan daki hesaplaflma n n sonucudur. Bu durum küçümsenmemelidir. Bunu anlamak için AKP nin hangi bölgelerde oy kaybetti ine bakmak ve DTP ile muhalefet gömle i giyen faflist partilerin hangi alanlarda oy toplad n incelemek yeterlidir. Kocaeli, Bursa, Denizli, Antep vb. iller ve özellikle stanbul gibi ekonomik krizin iflçi-emekçi kitleleri büyük y k ma u ratt kentlerden genel tablo itibar yla istedi ini alm fl olmas, s n f n ve kitle hareketinin genel durumuyla ilgili oldu u kadar, yar fl n esasta faflist partiler aras nda geçmekte olmas ndan kaynaklanmaktad r. De erlendirme ve analiz yap l rken, bu husus hat rdan ç kar lmamal d r. Hiç kuflkusuz AKP flahs nda egemen s n flar bak m ndan bu seçimlerin esas vurgunu/yenilgisi Kürdistan daki sonuçlarla ortaya ç km flt r. Özel bir savafl, hesaplaflma olarak tayin edilen Amed baflta olmak üzere Kürt illerindeki yerel seçimlere genelde AKP flemsiyesiyle giren faflist diktatörlük hezimete u ram flt r. Seçim sonuçlar n, bölgenin bütün koflullar, geçmifl süreç ve son kampanya gibi birçok faktörle birlikte de erlendirmek gerekmektedir. Kürt illerinden DTP nin kazanamad klar da vard r. Oylar genel olarak patlama yapt denilecek bir yükselifl de göstermemifltir. Ancak, tabloyu t pk egemenlerin ak l hocalar ve çanakç lar gibi okumaya kalkanlar, sürecin gelifliminden ve bölge gerçekli inden bihaber yorum yapacakt r Türkiye Kürdistan ndaki seçimler, sorun a iliflkin yeni hesaplar ile ilgili dengelerin yeniden oluflturulmaya, denklemin yeniden kurulmaya çal fl ld - süreçte yap lm flt r. Sonuçlar n bu ba lamda analiz edilip tart fl lmas gerekir. Tam da bu nedenle seçim konusunda tav r özellikle bölgede hassas bir çizgiye oturmufl ve birçok siyasi hareket geçti imiz aylar boyunca gerek ittifaklar içerisinde gerekse de kimi alanlar özgülünde ideolojik-politik kimliklerine uygun biçimde grup ç karlar u runa sa a sola savrulup durmufllard. AKP, emperyalist efendilerinin özellikle de ABD deki Obama l yeni dönemin hesaplar, bu ba lamda Ortado u daki projeler ve Kürt sorunu ile ekonomik kriz sonras politikalar bak - m ndan yerel seçimlerden sa lam bir vize alarak ç kmak amac yla, en hummal seçim kampanyas n yürütmüfltür. Tayyip Erdo an n var gücüyle kendini ortaya att faaliyet, çok çeflitli aç l m ve flovlarla, bu kritik efli in geçilmesini hedeflemifltir. Ne var ki esas hedef tutturulamam fl, önde olma konumu, di erleriyle aç k fark gibi avantajlar belli oranda korunmufl olsa bile, kan kayb n gizlemek, gerileme sürecine girildi ine dair somut bir belirleme yap lmas n n önüne geçmek mümkün olamam flt r. fiimdi egemen s n flar aç s ndan süreç bu yeni tablo dikkate al narak ifllenmek/yönetilmek durumundad r. Öncesinde, seçim sonras na iliflkin çeflitli olas l klara göre yap lm fl bulunan elbette çeflitli planlar ve hiç kuflkusuz her durumda mutlak ertelenemez uygulamalar vard r. Ancak bütün bunlar gerek egemen s n f klikleri aras ndaki çeflitli uyum ve çat flmalara gerekse de efendileri ile yapacaklar görüflmelere ba l son flekli ni alacak ve yaflam flans bulacakt r. Esas önemlisi bu politikalar n as l hedefi olan halk kitlelerinin tavr d r. Burada devreye girecek olan, her bir sorunla ilgili dinamiklerin durumudur. Gerek ekonomik kriz gerek ulusal sorunla ilgili gelifltirilecek politikalarda, seçimlerle güçlenen eller, kazan lan moraller, tahkim edilen mevziler, verilen mesajlar, sars lan dengeler, oluflan çatlaklar sürecin geliflim çizgisini önemli oranda etkileyecektir. En genifl bileflenleriyle devrim ve demokrasi güçlerine düflen görev bunu iyi de erlendirmek olmal d r. Tayyip in kampanya döneminde aç klad ekonomik paketler dahi sömürü çark n n difllilerini bileyleyen hükümler içeriyordu. fiimdi IMF anlaflmas n n da oluflturaca yeni çerçeveyle büyük bir sald r dalgas örgütlenece ine flüphe yoktur. Yeni anayasal de ifliklikler, hep oldu u üzere bir yandan ayr nt da ve makyaj nitelikli düzenlemeleri bünyesine alan, esas yan yla ise çat flmal yeni dönemi gö- üsleme hedefli bir içerik tafl yaca na kuflku duyulmamas gereken özellikte olacakt r. Nitekim terörle mücadele ye yönelik konu bafll, bu çerçevede dile getirilmektedir. Ulusal sorunda, tasfiye-imha plan na hizmet etmek amac yla 29 Mart tan beklenen sonuç elde edilememifltir. Bu durumda mevcut çizgide srar n daha büyük çapl katliam politikalar na davetiye ç karmas kaç n lmazd r. Faflist diktatörlük kritik bir efli e gelmifltir. Bu ay (Nisan) içerisinde Irak Kürdistan nda yap lacak olan konferans, öteden beri çeflitli biçimlerde formüle edilen çözüm plan do rultusunda önemli bir basamak olarak görülmektedir. Di er yandan, kendilerinin seçimlerden güçlenmifl olarak ç kt n ilan eden CHP ve MHP nin çözüm konusunda gelifltirece i tutum da ortadad r. Yerel seçimler, kitlelerin düzen partilerinden beklentilerine iflaret etmesi bak m ndan, mevcut çekiflme ve rekabete prim tan yan bir ilginin üst boyutta sergilenmesiyle kendini göstermektedir. Ulusal Hareket in yerleflik dinamiklerini bar nd ran Kürdistan co rafyas ile bat da belli bafll havzalarda da n k ve s n rl biçimde kendine yer tutan alanlar haricinde, genel olarak sisteme entegre bir durum vard r. Bununla beraber, henüz derinleflmekte olan ekonomik krizin sosyal ve politik boyutlar kazanma sürecine dair iflaretler verdi i görülmelidir. Bunun göstergelerinden birincisi, 20 ayl k sürede ikinci kez genel seçim havas n n yaflanmas, ikincisi ise hükümet partisinin üç seçimin ard ndan gerilemeye bafllamas d r. S ra, sand klar n devreden ç kt bir zeminde s n f mücadelesinin ç plak elle yürüdü ü yal n ve gerçek mücadele biçimlerine gelmifltir ki tam da burada kitlelerin elde edece i somut ve kal c sonuçlar vard r. fiimdi, ilkesiz ve sa l ks z olmakla beraber do ru bir platformda ç k fl yapma flans bulan ancak bunu kullanamayan revizyonist, reformist çok çeflitli gruplar da d fltalamayan; hemen her seçimde s n f hareketini faflist partilere pazarlayan her renkten sendika önderliklerini de hizaya/k za a çeken; ittifak ve birlik flampiyonlu u yapmakla beraber sekterlik ve benmerkezcilikte geleneksel bir çizgi tutturanlar da bünyede tutmay baflaran bir rüzgar yakalamak için ad mlar atmak gerekmektedir. Bu ad mlar militan bir tarzla örülecek direnifl ve mücadele sayesinde yürüyüfle dönüflecektir. 1 May s gündemi bununla yüklüdür. Seçim örtüsüyle sorunlar ve talepleri perdelenen, yoksulluk ve sefalette bo ulmas - na yönelik politikalar n daha da azg nlaflaca gizlenen iflçi-emekçi, iflsiz kitleler aktif bir direnifl hatt na do ru 1 May s hedef al narak örgütlenmelidir. Zirveler, güçbirli i, dayan flma ve ç k fl noktas için önemlidir. Zirveler bafllang ç için önemli semboller oluflturur. 1 May s bu kapsamda ele al n rsa önümüzdeki çetin süreci tafl - yacak payandalar n oluflumunda önemli bir rol oynayacakt r.

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı