Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas"

Transkript

1 Su yaflamd r! Dünya Su Forumu Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens, 3 cumhurbaflkan, 5 baflbakan, 35 bakan ve bakan yard mc s, 263 parlamenter, 200 belediye baflkan, 91 kentten vali yard mc s, 155 ülkeden üst düzey yetkili ve delegeler bulunuyordu! nsan n temel ihtiyaçlar ndan biri ve s n rl kaynaklara sahip olmas yla suyun, küreselleflme ça nda piyasa ekonomisinin menziline girmesi elbette flafl rt c de ildir. Her fleyi piyasalaflt r, her fleyi sat ilkesine uygun hareket eden emperyalist kapitalizm, canl yaflam n n vazgeçilmez parças olan suyu da bir kâr arac olarak görüyor. Beflincisi düzenlenen Dünya Su Forumu na bunca devlet yetkilisinin kat lmas ve suyun ticarilefltirilmesine karfl ç kanlar n foruma kat l m - n n engellenmesi veya flahit oldu umuz gibi protestolar n polisin azg nca sald - r lar yla karfl lanmas bu yüzdendir. Sayfa 9 Say : 38 Demokratik Halk ktidar çin flçi-köylü Gerçeklerle yüzleflme zaman... Krizin etkileri her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmeye bafllam fl, say s sürekli artan say da kifli iflsizler ordusuna kat lm fl ve kat lmaktad r. flsizlik intiharlar n n yeniden gündeme geldi- i bir ortamda yap lan seçimlerde harcanan trilyonlar n ise haddi hesab yoktur ve bunlar da tüm faturalar n bedeli gibi emekçi halk - m z n cebinden ç kmaktad r/ç kacakt r. * 3-16 Nisan 2009 *Fiyat : 1.50 TL *ISSN: X Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas 5 Kas m 2007 deki Erdo an- Bush görüflmesinin parametreleri zaman içinde belirginleflmifltir. Kürt Ulusal Hareketi ne karfl ABD, Irak, KÖB ve Türkiye kaynaklar n n kurutulmas, Kandil de lojistik imkanlar n n kesilmesi, Kürt halk içerisinde Kürt Ulusal Hareketi nin sorun yarat c olarak gösterilmesi gibi yollara baflvurulmaya baflland. Di er yandan Abant Platformu nun yapt toplant gibi araçlarla; kendi çözümlerini dayatmak için zemin oluflturmaya çal flmaktad rlar. Abant Platformu nun toplant s ndan hemen sonra önümüzdeki bir iki ay içinde yap lmas planlanan Kürt Ulusal Konferans gündeme girdi. Konferans n ana konusu PKK nin silahs zland r lmas! Sayfa 8 flçi s n f ve emekçi halk n yerel seçimlerle perdelenen istek ve taleplerinin, üzeri örtülen yoksulluk ve sefaletinin seçimlerin sona ermesiyle yeniden aç a ç kt bir sürece girdik. lk defa oy oranlar gerileyen AKP nin, ekonomik sald r lar n art raca- n görmemek mümkün de ildir. Bu gerçekli i görerek 1 May s haz rl klar na bafllayal m. Verilen rakamlara göre AKP, CHP ve MHP seçim sürecinde devlet hazinesinden 200 trilyon alm flt r. Ancak stanbul Mali Müflavirler Odas n n yapt çal flma bu rakam n çok daha üst boyutta oldu unu gözler önüne seriyor. Bu rakama, sadece stanbul, Kocaeli, zmir ve Ankara da dört partinin seçim giderleri 2 katrilyona ulaflmaktad r. Bunun 600 trilyonu ise sadece stanbul da harcanm flt r. Bursa da Guantanamo iflkencesi Bursa n n Kestel ilçesinde 18 Mart günü bir polisi öldürdü ü iddias ile gözalt na al - nan Ender Bulha Aktürk ün yo un iflkenceye maruz kald Adli T p raporu ile belgelendi. Bu geliflmeler üzerine bir aç klama yapan Aktürk ün avukat, ÇHD ve HD Bursa fiubeleri, Bursa Barosu nsan Haklar Komisyonu bir bas n aç klamas yaparak sorumlular n cezaland r lmas n istediler. Sayfa 7 YDG 2. GENÇ KADIN BULUfiMASINA ÇA RI Emperyalist krizin en baflta ma dur etti i biz kad nlar yaflad m z sorunlara çözüm bulmak ve ortak bir kafa yoruflu sa lamak amac yla biraraya geliyoruz. Cinsel, ulusal ve s n fsal sömürüye maruz kalan, evde, okulda, fabrikada söz hakk tan nmayan, ikinci s - n f muamelesi gören biz kad nlar tüm bunlara karfl sesimizi yükseltmek ve dur demek için biraraya geliyoruz. Üniversiteli genç kad n, liseli genç kad n ve Kürt kad n bafll klar alt nda yürütece imiz tart flmalara siz de katk sunun. Tart flmak, çözüm üretmek ve daha güçlü bir pratik için YDG 2. Genç Kad n Buluflmas na! Yer: Ankara letiflim: Umut Yay mc l k Ankara rtibat Bürosu Tarih: 19 Nisan Pazar Köylüye icra floku Tar m Kredi Kooperatifi Merkez Birli i nin Do rudan Gelir Deste i uygulamas yla gübre ve mazot deste i alan 300 tütün üreticisine haciz ihbarnamesi geldi. Samsun un Alaçam ilçesi Etyemez köyü sakini köylüler, ald - tar m kredisi borcunu ödeyemezlerse traktörleri ellerinden al - nacak. Sayfa haftad r soruyoruz Cumartesi Anneleri, kaybedilen yak nlar n n bulunmas için 209. kez Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapt. 28 Mart 2009 tarihinde yap lan oturma eyleminde Failler belli, kay plar nerede pankart n açarak kay plar n n foto raflar n tafl yan kay p yak nlar bu hafta fianl urfa da 1993 y l nda gözalt na al narak kaybedilen Hüseyin Taflkaya n n nerede oldu u soruldu. Sayfa 7 flçi-köylü den Gerçeklerle yüzleflme zaman... Sayfa 2 S n fsal yaklafl m Emekçinin gündemi Pusula Evrensel bak fl Yerel seçimden 1 May s a: DKÖ lerde s n fsal içerik ve Proleter çizgi mutlaka Tehdit 60 y lda daha da Is n yor hava, büyüyor kavga! örgütsel biçimler militan n yarat r büyüdü! Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13 C M Y K

2 flçi-köylü 2 Yaflam n içinden 3-16 Nisan 2009 Bir avuç topluluk da olsak Ekonomik ve siyasal kriz her geçen gün biraz daha derinlefliyor. Emekçiler krizin a r yükü alt nda günü nas l geçireceklerini düflünürken patronlar kendilerince bir ç k fl yolu bulmufllar. Baflbakan n çözüm ö ütlerine kulak vermifl ve krizi f rsata çevirmenin hesaplar yla yollar na devam ediyorlar. flsizli i bahane ederek zaten üç kurufla çal flt rd iflçilerin haklar n daha fazla gasp etmeye bafllayan Meha Giyim patronu Habip Kuruahmet de bunlardan biri. Yan nda çal flt rd iflçileri afla layan, bir köleden farks z gören Meha patronu, 15 y ld r çal flt rd 117 iflçiyi hiçbir haklar n vermeden zararday m, fabrikay kapat yorum diyerek 4 Mart 2009 da kap n n önüne koydu. Geriye dönük alacaklar n n ödenmesini ve ifllerine geri dönmeyi isteyen 117 Meha iflçisi at ld klar günden itibaren bafllatt klar direnifle iflyerinin önünde kurduklar çad rlarda devam ediyorlar. *** Gaziosmanpafla Elma Bahçesi nde 19 gündür direniflte olan MEHA iflçilerini ziyaret ettik. flçilerin s cak ve coflkulu karfl lamalar n n ve Partizan olarak direnifllerini selamlamak için yapt - m z aç klaman n ard ndan iflçi arkadafllarla tek tek sohbet ettik. Çekilen halaylar n ard ndan sürdürdükleri bu onurlu mücadelede yanlar nda olaca m z belirterek ziyaretimizi bitirdik. flçi arkadafllarla yapt m z sohbette iki iflçi flunlar söyledi; - Direniflin 14 gününde sald r ya u rad k. Patron tan d klar üzerinden sahte senetler yaparak kendini haciz ettirdi. Bunun üzerine haciz hakk m z alaca z 4 Mart günü iflten at lan 117 Meha iflçisi, geriye dönük alacaklar ve ifllerine geri dönmek için direniflte... A rl kl olarak kad nlar n yer ald direnifl çad r na 23. gününde yeniden misafir oluyoruz. - Çal flma koflullar n z nas ld? Tu ba Gündo du: Sabah akflam aras çal fl yorduk. Son üç ayda devaml mesai yapmaya bafllam flt k. Krizden dolay iflleri kötüye gidiyordur, idare edelim dedik. Ama 1-2 derken 3 ay geçti mesai ücretlerimizi alamad k. Ne zaman vereceklerini söylemiyorlard. Patron ben bir aç klama yapm yorum, çal flmaya devam etsinler demifl. Biz de makineleri kapatt k akflam. Ondan sonra geldi elebafl n z kim? diye sordu. Biz de iflçilerin hepsi ayn karar ald, bir aç klama bekliyoruz dedik. Patron da böyle yapman z iyi oldu. Ben de zaten bahane ar yordum. Bunu kim yapt ysa sa olsun. Ya buray kurtarmak için 3 ay daha bedava çal flacaks n z ya da ben dükkân kapataca m dedi. Hatice Harmantepe: Hasta oldu umuz zaman bir güne üç gün kesiyorlard. Neden dedi imizde izinsiz hasta oldun deniliyordu. Ben hasta olucam, olabilir miyim diye mi soraca- z? Y ll k izinlerimizi 15 gün diye imza att r yordu ama zorla bir hafta izin alabiliyorduk. - Bu dayatmalara karfl neler yapt n z? H. Harmantepe: tiraz edince konuflturmuyordu, kovuyordu. Kaç arkadafl m z hala mahkemelik. Ne yap yor, ne ediyor; arkadafllar m z hakl oldu u halde mahkemeleri kazan yor. Ben her flekilde kazan r m. Siz bir avuç topluluksunuz, bana bir fley yapamazs n z diyor. Tekme tokat kaç tane arkadafl m z iflten at ld hep bu flekilde. Ve bize de bunun hali böyle oldu, siz de böyle olursunuz diyor. Kimse bu yüzden sesini ç kartam yor. - Makineleri iflyerinden nas l kaç rd patron? Bülent Erdo an: Sald r günü gel- MEHA iflçilerine ziyaret geliyormufl gibi makineleri almak istediler, buna izin vermedik. Polislerin bizim önümüze geçmesi ve bize sald rmas sonucunda makineleri kaç rd lar. Direniflçiler makinelerin gitmemesi için direndi. Ancak biber gaz ve coplarla müdahale ettiler. - Devletin h rs zlar n yan nda oldu unu gördükten sonra onurumuz için ne gerekiyorsa yapaca z. Bir yandan direniflimizi devam ederken di er taraftan yapaca - m z eylemlerle haklar m z alana kadar mücadeleye devam. (Gazi K okurlar ) di imizde kamyonlar filan dizilmiflti burada. Onlarla konufltuk, kamyonlar gitti. Saat s ralar nda baflka bir kamyon içeri girdi, yük almak için. Alk fllarla protesto ettik, o da almadan gitti. Arkas ndan polisi y maya bafllad lar. Polis kap y zorla açmak zorunda kald. Biz de bas na, çeflitli kurumlara haber verdik. Ö lene do ru itifl kak fl yaflanmaya bafllad, biz polisle karfl karfl ya geldik. H. Harmantepe: Biz biliyorduk makinelerin kaç r laca n. Topland k, makinelerimizi vermeyece iz dedik. Sonra bir ara copland k. Ama y lmad k, tekrar bir araya geldik, tekrar kap n n önünde barikat kurduk. Polisler ilk bafllarda sakindi, sonra gibi bir telefon geldi, bizi bir çember içine al p, coplamaya bafllad lar. Kad n-erkek fark etmiyordu onlar için. Çok gaddarca vuruyorlard. Yaralanan arkadafllar m z oldu. Ama y k lmayaca z, yine ayaktay z. fiahin Aslan: Ben savc l a suç duyurusunda bulunmaya gittim, 4 arkadafl mla birlikte. Makineleri tafl yorlar diye savc l a suç duyurusunda bulunduk. Ancak savc l k bizim yapaca m z bir fley yok dedi. Polis de onlardan yana, zaten sabah n erken saatlerinde patronu korumak için gelmifller buraya. - Makineler icral k oldu u söylenerek mi kaç r ld? H. Harmantepe: Makineler ç karken polisler eme iniz gidiyor, icra olay yok dediler zaten. Bir ifle giriyoruz patronumuz telefon ediyor Meha dan gelen iflçiyi almayacaks n diyor. Biz ne yapal m, h rs zl k m yapal m aç kalmamak için? fi. Aslan: Emniyet Müdürü bizzat polislerin elinden copu al p ne duruyorsunuz, engel olsan za, sald rsan za diye talimat verdi. Bu flekilde da tt lar bizi, kamyonlar polis yard m yla ç kard lar. Birkaç arkadafl m z takip etmeye bafllad lar. Kamyonlar n arkas ndan giden arkadafllar m z polis durdurarak geriden gelen insanlar arama yap yormufl gibi oyalayarak zaman kazanarak kamyonlar bir flekilde kaybettiler. - Patron makineleri kaç rd ktan sonra direnifli sürdürmek için yeni bir yön belirlediniz mi? B. Erdo an: Her fley olup bittikten sonra bir toplant yapt k. Bundan sonraki muhatab m z LCWaikiki. LCWaikiki fason üretim yapt m z bir firmad r, sonuç itibariyle bu iflin sorumlusudur. Çözümünde de yer almas gerekiyor. Bugün Taksim deki flubelerinin önünde oturma eylemi yapt k. - Direnifl çad r nda günleriniz nas l geçiyor, neler yap yorsunuz? T. Gündo du: Senelerdir bir arada çal flt m z için abi-kardefl gibiydik. Hep birbirimizi destekledik. Hakk m z yedirmedik. Buna karfl ç kt k. Çünkü patron devaml bizim haklar m z almaya çal fl yordu. H. Harmantepe: Bir evin içerisindeymifliz gibiyiz. flyerinde de bu flekildeydik. Sonuçta hakl oldu umuzu biliyoruz. - Neden bu kadar h rsl s n? H. Harmantepe: Bizi çok afla l - yordu. Konuflmaya geldi i zaman bile hakaretler ya d r yordu. Ç k p benim flu derdim var diyemiyordu insanlar, korkuyordu. An nda sus, konuflma, otur, sana söz verdim mi ben? diyordu. Ya da arkadafl m z diyor ki yemekten böcek ç k yor, yan t ne zaman ç kt, ne malum senin koymad n diyordu. Bir arkadafl m za sen solucans n, ben senin derdini biliyorum dedi mesela. - Kad n olmaktan kaynakl s k nt yafl yor musunuz? H. Harmantepe: Baz lar diyor ki, sen terörist misin, ne iflin var, k zs n dizlerini k r otur evinde. Ama benim ailem öyle demiyor. Tabii ki hakk n savunacaks n diyor. Sen kazanamazsan bile yar n öbür gün bir baflkas na örnek ol diyorlar. - fiu anda pek ço unuz çal flm - yorsunuz, ekonomik olarak zorluk çekiyor musunuz? fi. Aslan: Çok zor durumda olan insanlar var aram zda. Bu gün 23. günümüz. 50 liral k mahkeme harc n ödeyemeyip de dava açamayan arkadafllar m z var. Bir arkadafl m z var, iki ay sonra dü- ünü olacak, parma ndaki niflan yüzü- ünü sat p dava harc n verdi. Baflka bir arkadafl m z daha var, babas g rtlak kanseri, evde tek bafl na çal fl yor. O insan n durumunu siz düflünün. ( stanbul) flçi-köylü den Gerçeklerle yüzleflme zaman... Yerel seçimler gündemde olan baz konular geçici de olsa perdeledi. AKP ve kurmaylar, ekonomik krizin sonuçlar n n seçim sonuçlar na yans mamas için her türlü aldatma ve hileli politikalara baflvurdu. Trajikomik bir tak m aç klamalarla ( bizi te et geçer, bizim krizimiz de il, d fl merkezli bir kriz, psikolojik vb.) krizin etkilerini seçim sand na yans tmamak için oldukça çaba sarfettiler. fiuras gerçek ki, bu kriz, emperyalist-kapitalist sistemin krizidir. Ve TC de emperyalizmin yar -sömürgesi pozisyonunda bir ülkedir. Dolay s yla efendilerin evinde bafllayan bir yang n n uflaklar - n n evini sarmamas ve daha da tahripkar sonuçlara yol açmamas beklenemez. Asl nda d fl merkezli denilen krizin TC gibi ülkelerde bu denli ciddi sonuçlara yol açmas, emperyalizme var olan ekonomik ve siyasal ba ml l n dolayl yoldan itiraf d r. Ayn aldat c yaklafl m IMF ile sürdürülen iliflkilerde de görmek mümkündür. AKP kurmaylar seçim tart flmalar n n yo unlaflt dönemde IMF ye kafa tutan, fakir fukaran n hakk n koruyan bir izlenim yaratmak için aldat c söylemleri dillerinden düflürmediler. Bir anda fakir-fukaran n avukatl - na soyundular. Do rusu emperyalizme uflakl k, Ergenekonculara avukatl k, egemenlerin parlamentodaki figüranlar na yak fl r. Ama yoksullar n haklar n korumak asla! Nitekim çok geçmeden efendilerinin bu alt bofl, kabaday söylemlere itirazlar, Erdo an IMF ile anlaflma yak n aç klamas na zorlad. Ancak zaman kazanarak, yeni anlaflmay seçimler sonras na b - rakmay da baflard lar. Çünkü IMF ile yap lan her yeni anlaflma, tüm ezilenler, emekçiler için yeni zamlar demektir. Lokmalar m z n daha da küçülmesi demektir. Hatta seçim kampanyas döneminde özellikle AKP nin yapt ç lg nca harcamalar n faturas da seçimler sonras nda birer birer bizlere, emekçilere ödettirilecektir. Gelinen aflamada, bir dönem seçim sonuçlar üzerinde tart flmalar yürütülecektir. Sonra ise genifl y - nlar yeniden gerçek gündemleriyle yüz yüze gelecektir. Emekçilerin gerçek gündemi iflsizlik, yoksulluk, demokratik hak ve özgürlük taleplerinin bask ile karfl lanmas d r. Daha önceki yaz lar m zda da dikkat çekti imiz gibi egemenlerin sald r lar seçim sürecinin sonlanmas ile birlikte daha artacakt r. Çünkü ülkemize biçilen misyon ve emperyalistlerin sürece dair planlar bunu gerektirmektedir. Önümüzdeki günlerde gerçekleflecek olan Obama n n Türkiye ziyaretinin de sözünü etti imiz planlar n bir an önce hayata geçirilmesi için örgütlenmifl oldu u bir gerçektir. Ayn zamanda Kürt Ulusal Hareketi ne karfl ABD, TC ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi aras nda kurulan iliflkiler, gelecek aç s ndan Kürt halk n n birli i ve mücadelesi için ciddi tehlikeler içermektedir. Cumhurbaflkan A. Gül ün Talabani ile yapt görüflme sonras nda Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baflbakan Neçirvan Barzani ile de görüflmesi; TRT fiefl gibi aç l mlar, A. Gül ün Tahran ziyaretinde Kürt meselesinde iyi geliflmeler olacak yönlü aç klamalar, Ulusal Hareket e karfl yeni bir fler cephesinin oluflturulmas n n iflaretlerini veriyor. Ama son Newroz kutlamalar ve ard ndan da yerel seçimlerde T. Kürdistan nda DTP nin yakalad baflar yla bir kez daha aç a ç kt ki, emperyalistler, iflbirlikçiler ve uflaklar taraf ndan yap lan tüm karfl devrimci planlar n hayat bulmas öyle san ld kadar kolay olmamaktad r/olmayacakt r. Bu sald r lara karfl ortada olan tek bir gerçek yol vard r: O da devrimci bir zeminde direnme çizgisidir. Önümüzde hem tarihsel aç dan önemli günler hem de yukar da da alt n çizdi imiz geliflmelerden kaynakl hareketli dönemler bulunmaktad r. Yaklaflan 1 May s, Obama n n ülkemizi ziyareti ve NA- TO nun 60. y l dolay s yla yap lacak protestolar bunlardan sadece birkaç d r. Bu süreçte genifl emekçi y nlar do ru bir perspektifle örgütleyip harekete geçirecek, güçlü ve devrimci iradeyi ortaya ç karmak çaba ve eme imize ba l d r.

3 3-16 Nisan 2009 Politika-yorum flçi-köylü 3 Ortak hedef, ulusal hareketin silahs zland r lmas 11 Eylül sonras ABD nin iflgal sald r lar n n ikinci dura olan Irak, yeni bir dönemecin daha bafl ndayken ülke üzerine tart flmalar ise tüm bölge ülkeleri ve emperyalistler taraf ndan, çeflitli ç kar pencerelerinden yürütüldü, yürütülüyor. Bu yan yla iflgalden bu yana sürekli tart flma konular ndan biri de Irak n toprak bütünlü ü olmufltur. Kürt co rafyas n n parçalar n s n rlar içinde tutan ran, Suriye ve Türkiye nin sürecin bafl ndan itibaren birbirleriyle çeliflkiye düflmedikleri belki de tek konu; Irak n bütünlü ünün ne olursa olsun korunmas idi. KERKUK REFERANDUMU SÜRÜNCEMEDE On y llard r baflta ngiltere ve ABD olmak üzere emperyalistlerin oyunlar yla birbirine k rd r lan Talabani ve Barzani afliretleri, ironik bir flekilde ba ms zl klar n sürekli engelleyen ABD himayesinde uzlaflarak Kürdistan Özerk Bölgesi nde (KÖB) ortak hükümet kurdular. Fakat baflta Kerkük olmak üzere Diyala, Henein, Mahmur, fiengal gibi Kürtlerin yo un olarak yaflad yerlerin statüsü belirsiz kald y l nda kabul edilen Anayasaya göre; 2007 y l sonunda bu illerde referandum yap - lacak ve ç kan sonuca göre bu yerlerin Irak merkezi hükümetine mi yoksa KÖB e mi kat - laca belirlenecekti. Bu yerlerin KÖB e kat lmas, ran, Suriye ve Türkiye taraf ndan KÖB ü güçlendirece i korkusuyla hiçbir zaman istenmemifl, tüm politikalar bunun üzerinden belirlenmifl, eldeki kozlar buna uygun flekilde kullan lm flt r. Gelinen aflamada bu politikalar n baflar sa lad aç kt r. 22 Temmuz 2008 de Irak Cumhurbaflkan Talabani nin Kürt kamuoyunun bask s yla reddetmek zorunda kald yasada, referandum yerine Türkler, Kürtler ve Araplar aras nda eflit da l m öneriliyordu. Kürtlerin bu yasay reddetmesiyle Maliki hükümeti ile Barzani aras ndaki gerilim t rmanmaya bafllad. Sonuçta 31 Ocak taki yerel seçimler bahsi geçen yerler d fl nda yap lm fl, bu yerel seçimlerde Irak n orta bölgesi ve güneyinde Maliki hükümeti oylar n art rm flt r. Bu geliflmeler yaflan rken, Talabani son zamanlarda s kça kulland gerçeklik, ça n gerekleri ifadeleriyle Kerkük te referanduma gerek olmad n ; ortak yönetimin daha gerçekçi, uygulanabilir ve demokratik oldu- unu belirtmifltir. Barzani nin ise referandumu zorunlu k lan 140. maddede diretmekle birlikte, asl nda bu bölgelerden vazgeçti i ama mevcut durumda kamuoyuna aç klamas zor olaca- için ifli sürüncemede b rakt belirtiliyor. HER fiey ENERJ Ç N! Obama n n seçilmesiyle birlikte; dünya genelinde yeni bir dönem aç ld propagandas yap lm flt r. Oysa ki Bush kabinesinden Obama kabinesine tafl nan Savunma Bakan Robert Gates bile; Bahreyn de kat ld bir toplant da ABD nin Ortado u ve Körfez ülkeleriyle ilgili ulusal güvenlik ç - karlar n n de iflmedi- ini aç kça belirtmifltir. ( , Radikal) Bush taraf ndan giderayak imzalanan SOFA n n (Güçlerin Statüsü Anlaflmas ) Obama taraf ndan oldu u gibi uygulanaca aç klanm flt r. Oysaki SOFA; ABD nin sapland batakl ktan Vietnam daki gibi tüm dünyan n gözü önünde ma lup flekilde ç kmamak için imzalad bir anlaflmad r. Ayr ca Irak tan çekilecek askerlerin Afganistan ve Pakistan a gönderilece i de aç klanm flt r. Her olas l a karfl bin aras ABD askerinin Irak ta tutulaca n n bizzat Obama taraf ndan aç klanmas da yeni dönemin ne kadar yeni oldu unu göstermektedir. Bush döneminde haz rlanan ama Obama ya sunulan bir think-tank kuruluflunun haz rlad rapor, yeni dönem de özellikle Irak Kürdistan için neler planland n göstermektedir. Rapora göre; Kerkük ü etnik patlamaya haz r konumdan ç karmak için ABD, BM ve Ba dat taraf ndan formül gelifltirilmesi gerekmektedir. Raporda Hewler (Erbil) yönetimiyle Ankara aras nda iliflkilerin gelifltirilmesi ve silahs zland r lm fl bir PKK için ABD nin de yer ald bir a oluflturulmas gerekti i belirtiliyor. Ayr ca Irak n bütünlü ü için çal fl lmas savunulurken; Türkiye, ran ve Suriye ye Kürt hareketlerinin yükseliflini durdurmak için yard m edilmesi savunuluyor:! (Rapor için; , Günlük, M. Ali Çelebi) Mevcut duruma bak ld nda raporda önerilen flekilde bir tablonun oluflmaya bafllad rahatl kla görülür. Kerkük, Diyala, Hanekin gibi tart flmal bölgelerin, Kürtlerin yo un olarak yaflad yok say larak, eflit haklarda yönetim ad alt nda Arap, Türkmen ve Kürtlere b rak lmas bizzat Talabani taraf ndan dile getirilmifltir. Çat flmal bölgelerin statüsünün bu flekilde belirlenmesi ran, Türkiye ve Suriye ile ABD aras ndaki iliflkiyi de etkileyecektir. PJAK n terörist listesine al nmas, ran a yönelik bir jest iken; Kandil e yönelik operasyonlara izin verilmesi, daha etkin iflleyen üçlü mekanizman n (son toplant lara KÖB yönetiminden Sincari kat lm flt r) kurulmas, PKK nin tasfiyesi için haz rlanan yol haritas n n devreye sokulmas ise Türkiye ye yap lan bir jesttir. Bu politikalar n uygulanma nedenlerinden biri; Ortado u da ABD nin sacayaklar durumunda olan srail, merkezi Irak Hükümeti, KÖB ve Türkiye aras ndaki iliflkilerin en az sorunla yürümesinin istenmesidir. liflkilerin en az sorunla yürümesi baflta enerji alanlar na hakimiyet ve enerji naklinin güvenli i için zorunludur. Nitekim milliyet gazetesinde Kadri Gürsel PKK yi silahs zland rma projesi için ABD ile Kürt yönetimi aras nda süren iliflkilere dair yapt flu de erlendirmeler üzerinde ciddiyetle durmak gerekir. Silah b rakman n bir jeopoliti i var. Özetleyelim: Amerikal lar çekildikten sonra Irak ta kal c istikrar, Türkiye nin Kürt bölgesel yönetimiyle iyi iliflkiler içinde olmas na, bölge ile ekonomik iliflkilerin azami ölçüde gelifltirmesine ve en önemlisi güvenlik konular nda ad konulmam fl bir garantörlük üstlenmesine ba l. Bu de erlendirmelerin KDP nin Türkiye temsilcisi Ömer Mervani nin flu aç klamalar yla da asgari düzeyde bir uyumu söz konusudur. E er Irak ta bir sorun ç kacaksa bu Sunilerle fiiiler aras nda ç kacak. Bunlar aras nda bir iç savafl ç karsa Irak üç federal devlete bölünür ki Güneydeki fiii devletini ran, bat daki Sünni federal devleti de bölgedeki Arap ülkeleri destekler. Kuzeydeki Kürtler ise yaln z kal r. Türkiye Kuzey Irak n Kürtlerini desteklemeye haz r olmal Peki kendi co rafyas ndaki Kürdü yok etmeye çal flan bir TC Kuzey Irak taki Kürdü neyin karfl l nda destekleyecektir. lk akla gelen kendi co rafyas ndaki Kürdü yok etme plan n kolaylaflt rma karfl l nda. S LAHLARA VEDA MI, TESL M YETE M ÇA RI? 5 Kas m 2007 deki Erdo an-bush görüflmesinin parametreleri zaman içinde belirginleflmifltir. Kürt Ulusal Hareketi ne karfl ABD, Irak, KÖB ve Türkiye kaynaklar n n kurutulmas, Kandil de lojistik imkanlar n n kesilmesi, Kürt halk içerisinde Kürt Ulusal Hareketi nin sorun yarat c olarak gösterilmesi gibi yollara baflvurulmaya baflland. Di er yandan Abant Platformu nun yapt toplant gibi araçlarla; kendi çözümlerini dayatmak için zemin oluflturmaya çal flmaktad rlar. Abant Platformu nun toplant s ndan hemen sonra önümüzdeki bir iki ay içinde yap lmas planlanan Kürt Ulusal Konferans gündeme girdi. Konferans n ana konusu (ve esas amac ) PKK nin silahs zland r lmas! Talabani de Barzani de konferansta yap lacak silah b rak ça r s ndan sora, PKK nin mücadeleye devam etmesi durumunda terörist örgüt olarak tan mlayacaklar n aç klad - lar. Yüzy llard r uygulanan ve son 20 y lda bile defalarca yaflanan Kürdü Kürde k rd rma politikas tekrar devreye sokulmufl durumdad r. KÖB kurulduktan sonra yolsuzluklar yla, elde ettikleri rantlarla Kürt halk n n güvenini h zl bir flekilde kaybeden KDP ve KYB; emperyalizmin Kürt ulusu üzerindeki kanl oyunlar n n asli oyuncular durumundad r. Seçimler sonras Hewler de toplanacak olan Kürt Konferans na PKK nin ça r lmamas, Konferans n PKK ye silah b rakma yönünde ça r da bulunmas flimdiden ön görülmektedir. Ve nitekim Talabani nin ya silah b rak n ya da topraklar m z terk edin yönlü aç klamalar konferans n sonuçlar hakk nda bize somut veriler sunmaktad r. Bu verilerden hareketle flu sonuçlara varmak mümkündür: Bir: TC Cumhurbaflkan n n Talabani nin yan s ra Neçirvan Barzani ile yapt görüflmelerin arkas gelecektir. TC Kürdistan bölgesel yönetimini resmi olarak tan masa da, gayri resmi olarak tan yacak bir politika izleyecektir. ç ve d fl geliflmelere ba l olarak ve ayn zamanda PKK yi tasfiye etme plan nda bu güçlerin oynayaca role göre iliflkiler flekillenecektir. Yani bu iliflkinin kuruluflu ve gelifliminin merkezinde bu güçlerin PKK karfl s ndaki duruflu belirleyici olacakt r ki: TC PKK yi resmi olarak muhatap almayacakt r. TRT fiefl gibi aç l mlar la yine A. Öcalan n da talep olarak ileri sürdü ü yeni bir anayasan n haz rlanmas, gerçekleri araflt rma komisyonu nun kurulmas vb. taleplerin içini boflaltarak kendi kontrollerinde baz biçimsel de ifliklikler yapabilirler. Tart fl lan af sorununa maskeli piflmanl k gömle inin giydirilmeye çal fl lmas gibi. TC nin legal-illegal Kürt kurumlar na karfl izlemifl oldu u tutum, onun nas l bir çözümden yana oldu unun da kan t d r. K sacas Kürt ulusal sorununda, TC muhataplar, muhatap almadan ABD ve iflbirlikçilerinin deste i ile Kürt Ulusal Hareketi ni tasfiye etmeye çal fl yor. Ve tüm planlar buna göre yap l yor. Bütün bu kanl oyunlar n bitirilmesinin tek yolu; her dört parçada da uluslar n kendi kaderini tayin hakk ilkesinin kay ts z flarts z uygulanmas d r. Bu yan yla, emperyalistler iflbirlikçileri eliyle yap lacak olan bu konferans n içeri i nas l belirlenirse belirlensin Kürt sorununu derinlefltirmek d fl nda bir ifle yaramayacakt r. S n fsal Yaklafl m YEREL SEÇ MDEN 1 MAYIS A: ISINIYOR HAVA, BÜYÜYOR KAVGA! 12 Eylül den bu yana genel boyutu üst seviyede seyreden yerel seçimlerin ilk s ras na yerleflti ine dair genel bir kabul oluflan 29 Mart seçimleri, öngörülerimizi yan ltmayan bir biçimde sonuçlanm fl bulunmaktad r. Parlamento ço unlu uyla beraber 6.5 y ld r tek bafl na hükümeti, yüzde 75 oran nda da yerel yönetimleri iflgal eden AKP nin yükselifl sürecinin sona erdi i tescillenmifltir. 2002, 2004 ve 2007 seçimlerinin sürekli yükselen çizgisi (34, 42, 47), kendi içindeki yüzde 17 lik bir gerilemeyle 8 puan düflüfl neticesinde il genel meclisi oylar bak - m ndan yüzde 39 a düflmüfltür. Bunun bir gerileme, sendeleme, düflüfl ya da baflar s zl k oldu u aç kt r. Merkezi ve yerel yönetimlerin ezici ço unlu unda bulunuyor olmak, her türlü imkân n baflka binbir türlü yöntem ile birlikte kullan ld durumda, Türkiye Kürdistan nda TSK n n da yine var gücüyle devrede oldu u flartlarda, AKP nin kendisi de ç tay önceki genel ve yerel seçimlere göre çeflitli flekillerde (42, 47 hatta 50) koymuflken, ortada her hal ve karda yenilgi vard r. Buna, yine kendilerinin de do ru bir biçimde büyük bir flans olarak tan mlad majestelerinin muhalefeti konumundaki CHP ve MHP gibi faflist partilerin alternatif pozisyonu alamay fllar n eklemek gerekecektir. Her ne kadar bu partiler bir iki puan ilerleme gösterip belediye say lar nda art fl sa lam fllarsa da 5/7 y ll k sürecin karfl l olarak bu kazanc n bunlar hesab na baflar olarak kaydedilmesi mümkün de ildir. AKP deki son genel seçimlerden bu yana 20 ayl k dönemde meydana gelen yaklafl k 8 puanl k erime, (yeni seçmenler, oy kullanma oran ndaki art fl, yerel seçimlerin her fleye karfl n özgünlü ü gibi faktörler d fl nda tutulacak olursa, hükümette genel y pranma pay ) yukar da sayd m z bütün avantaj ve atraksiyonlara karfl n, henüz yeni çökmekte olan ekonomik kriz ile Kürdistan daki hesaplaflma n n sonucudur. Bu durum küçümsenmemelidir. Bunu anlamak için AKP nin hangi bölgelerde oy kaybetti ine bakmak ve DTP ile muhalefet gömle i giyen faflist partilerin hangi alanlarda oy toplad n incelemek yeterlidir. Kocaeli, Bursa, Denizli, Antep vb. iller ve özellikle stanbul gibi ekonomik krizin iflçi-emekçi kitleleri büyük y k ma u ratt kentlerden genel tablo itibar yla istedi ini alm fl olmas, s n f n ve kitle hareketinin genel durumuyla ilgili oldu u kadar, yar fl n esasta faflist partiler aras nda geçmekte olmas ndan kaynaklanmaktad r. De erlendirme ve analiz yap l rken, bu husus hat rdan ç kar lmamal d r. Hiç kuflkusuz AKP flahs nda egemen s n flar bak m ndan bu seçimlerin esas vurgunu/yenilgisi Kürdistan daki sonuçlarla ortaya ç km flt r. Özel bir savafl, hesaplaflma olarak tayin edilen Amed baflta olmak üzere Kürt illerindeki yerel seçimlere genelde AKP flemsiyesiyle giren faflist diktatörlük hezimete u ram flt r. Seçim sonuçlar n, bölgenin bütün koflullar, geçmifl süreç ve son kampanya gibi birçok faktörle birlikte de erlendirmek gerekmektedir. Kürt illerinden DTP nin kazanamad klar da vard r. Oylar genel olarak patlama yapt denilecek bir yükselifl de göstermemifltir. Ancak, tabloyu t pk egemenlerin ak l hocalar ve çanakç lar gibi okumaya kalkanlar, sürecin gelifliminden ve bölge gerçekli inden bihaber yorum yapacakt r Türkiye Kürdistan ndaki seçimler, sorun a iliflkin yeni hesaplar ile ilgili dengelerin yeniden oluflturulmaya, denklemin yeniden kurulmaya çal fl ld - süreçte yap lm flt r. Sonuçlar n bu ba lamda analiz edilip tart fl lmas gerekir. Tam da bu nedenle seçim konusunda tav r özellikle bölgede hassas bir çizgiye oturmufl ve birçok siyasi hareket geçti imiz aylar boyunca gerek ittifaklar içerisinde gerekse de kimi alanlar özgülünde ideolojik-politik kimliklerine uygun biçimde grup ç karlar u runa sa a sola savrulup durmufllard. AKP, emperyalist efendilerinin özellikle de ABD deki Obama l yeni dönemin hesaplar, bu ba lamda Ortado u daki projeler ve Kürt sorunu ile ekonomik kriz sonras politikalar bak - m ndan yerel seçimlerden sa lam bir vize alarak ç kmak amac yla, en hummal seçim kampanyas n yürütmüfltür. Tayyip Erdo an n var gücüyle kendini ortaya att faaliyet, çok çeflitli aç l m ve flovlarla, bu kritik efli in geçilmesini hedeflemifltir. Ne var ki esas hedef tutturulamam fl, önde olma konumu, di erleriyle aç k fark gibi avantajlar belli oranda korunmufl olsa bile, kan kayb n gizlemek, gerileme sürecine girildi ine dair somut bir belirleme yap lmas n n önüne geçmek mümkün olamam flt r. fiimdi egemen s n flar aç s ndan süreç bu yeni tablo dikkate al narak ifllenmek/yönetilmek durumundad r. Öncesinde, seçim sonras na iliflkin çeflitli olas l klara göre yap lm fl bulunan elbette çeflitli planlar ve hiç kuflkusuz her durumda mutlak ertelenemez uygulamalar vard r. Ancak bütün bunlar gerek egemen s n f klikleri aras ndaki çeflitli uyum ve çat flmalara gerekse de efendileri ile yapacaklar görüflmelere ba l son flekli ni alacak ve yaflam flans bulacakt r. Esas önemlisi bu politikalar n as l hedefi olan halk kitlelerinin tavr d r. Burada devreye girecek olan, her bir sorunla ilgili dinamiklerin durumudur. Gerek ekonomik kriz gerek ulusal sorunla ilgili gelifltirilecek politikalarda, seçimlerle güçlenen eller, kazan lan moraller, tahkim edilen mevziler, verilen mesajlar, sars lan dengeler, oluflan çatlaklar sürecin geliflim çizgisini önemli oranda etkileyecektir. En genifl bileflenleriyle devrim ve demokrasi güçlerine düflen görev bunu iyi de erlendirmek olmal d r. Tayyip in kampanya döneminde aç klad ekonomik paketler dahi sömürü çark n n difllilerini bileyleyen hükümler içeriyordu. fiimdi IMF anlaflmas n n da oluflturaca yeni çerçeveyle büyük bir sald r dalgas örgütlenece ine flüphe yoktur. Yeni anayasal de ifliklikler, hep oldu u üzere bir yandan ayr nt da ve makyaj nitelikli düzenlemeleri bünyesine alan, esas yan yla ise çat flmal yeni dönemi gö- üsleme hedefli bir içerik tafl yaca na kuflku duyulmamas gereken özellikte olacakt r. Nitekim terörle mücadele ye yönelik konu bafll, bu çerçevede dile getirilmektedir. Ulusal sorunda, tasfiye-imha plan na hizmet etmek amac yla 29 Mart tan beklenen sonuç elde edilememifltir. Bu durumda mevcut çizgide srar n daha büyük çapl katliam politikalar na davetiye ç karmas kaç n lmazd r. Faflist diktatörlük kritik bir efli e gelmifltir. Bu ay (Nisan) içerisinde Irak Kürdistan nda yap lacak olan konferans, öteden beri çeflitli biçimlerde formüle edilen çözüm plan do rultusunda önemli bir basamak olarak görülmektedir. Di er yandan, kendilerinin seçimlerden güçlenmifl olarak ç kt n ilan eden CHP ve MHP nin çözüm konusunda gelifltirece i tutum da ortadad r. Yerel seçimler, kitlelerin düzen partilerinden beklentilerine iflaret etmesi bak m ndan, mevcut çekiflme ve rekabete prim tan yan bir ilginin üst boyutta sergilenmesiyle kendini göstermektedir. Ulusal Hareket in yerleflik dinamiklerini bar nd ran Kürdistan co rafyas ile bat da belli bafll havzalarda da n k ve s n rl biçimde kendine yer tutan alanlar haricinde, genel olarak sisteme entegre bir durum vard r. Bununla beraber, henüz derinleflmekte olan ekonomik krizin sosyal ve politik boyutlar kazanma sürecine dair iflaretler verdi i görülmelidir. Bunun göstergelerinden birincisi, 20 ayl k sürede ikinci kez genel seçim havas n n yaflanmas, ikincisi ise hükümet partisinin üç seçimin ard ndan gerilemeye bafllamas d r. S ra, sand klar n devreden ç kt bir zeminde s n f mücadelesinin ç plak elle yürüdü ü yal n ve gerçek mücadele biçimlerine gelmifltir ki tam da burada kitlelerin elde edece i somut ve kal c sonuçlar vard r. fiimdi, ilkesiz ve sa l ks z olmakla beraber do ru bir platformda ç k fl yapma flans bulan ancak bunu kullanamayan revizyonist, reformist çok çeflitli gruplar da d fltalamayan; hemen her seçimde s n f hareketini faflist partilere pazarlayan her renkten sendika önderliklerini de hizaya/k za a çeken; ittifak ve birlik flampiyonlu u yapmakla beraber sekterlik ve benmerkezcilikte geleneksel bir çizgi tutturanlar da bünyede tutmay baflaran bir rüzgar yakalamak için ad mlar atmak gerekmektedir. Bu ad mlar militan bir tarzla örülecek direnifl ve mücadele sayesinde yürüyüfle dönüflecektir. 1 May s gündemi bununla yüklüdür. Seçim örtüsüyle sorunlar ve talepleri perdelenen, yoksulluk ve sefalette bo ulmas - na yönelik politikalar n daha da azg nlaflaca gizlenen iflçi-emekçi, iflsiz kitleler aktif bir direnifl hatt na do ru 1 May s hedef al narak örgütlenmelidir. Zirveler, güçbirli i, dayan flma ve ç k fl noktas için önemlidir. Zirveler bafllang ç için önemli semboller oluflturur. 1 May s bu kapsamda ele al n rsa önümüzdeki çetin süreci tafl - yacak payandalar n oluflumunda önemli bir rol oynayacakt r.

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı