Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ

2 Danýþma Kurulu Halil Beyenal Mete Özer Ýzzet Kalaycý Çetin Çýtakoðlu Atadan Çubukçu Güneþ Tuncer Genel Yayýn Yönetmeni ve Yazý Ýþleri Müdürü Tolga Tonguç Yayýn Kurulu Tolga Tonguç Özlem Gürlü Mustafa Yavuz Gökay Akkoyun Grafik Tasarým Mustafa Yavuz Fotoðraflar Mustafa Yavuz Gökay Akkoyun Yazýþma Adresi Hattat Holding Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:55 Maslak / Ýstanbul Tel:

3 ÝÇÝNDEKÝLER 04 Ýzzet Kalaycý dan Biyografi Ar-Ge Hema Endüstri Ar-Ge Çalýþmalarý 07 Ar - Ge Teþvikleri Rekabet Üstünlüðü Fýrsatlarý Belirler 08 Sistem Mete Çzer Çýraklýk Okulu Hattat Holding Eðitim Bölümü - Öðrencilerin Görüþleri Hattat Holding Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri SAP Projeleri Ahmet Alim Yücel 13 Ýç Denetim Davut Özen 14 Perkins QCLDM Tunç Doðan 15 Ýthalat Departmaný Altan Tütüncü Ýstanbulun Pýrlantasýnda Ýþ Güvenliði Kültürü Diamond Of Istanbul Enerji yatýrýmlarý Hema Enerji 20 Çevre Yaþamýn Temel Kaynaðý Su Enerji Santrali Hema Elektrik Üretim A.Þ. - Emin Kireççi 23 Amasra Kömür Ýþletmeleri Bölge Müdürlüðü Mustafa Altýnkaynak 23 Hattat Holding Hema Çalýþanlarýný Almanya ya uðurladý Bartýn Hema Güzelleri Seçildi 25 En Çevreci Okul Yarýþmasý Hattat Otomotiv Faaliyetleri Devam Ediyor 28 Yönetici Becerilerini Geliþtirme Tunç Doðan 29 Çocuðu olanlar Evlenenler 30 Engelli ve Eski Hükümlü Ýþçilerimizin Görüþleri 31 Amasra Tarihi

4 1971 yýlýnda Ankara Atatürk Lisesi mezuniyetinden sonra o zamanki þartlarýn zorlamasýyla Amerika yolculuðu baþladý ve 14 yýl gibi uzun bir zaman aldý. Bu yýllarýn 4 yýlý Makine Mühendisliði eðitimi, 3 yýlý Üniversite Araþtýrma Asistanlýðý ve Yüksek Lisans eðitimi ile geçti. Geri kalan 7 yýl çalýþmayla geçti. Hayatýmda verdiðim en iyi karar 1984 yýlýndan tekrar ülkeme dönmek oldu. Dönüþümden sonra havacýlýk ve otomotiv sektöründe yönetici olarak çalýþtým. Uzel Makine'deki görevimden ayrýldýktan sonra Sn. Ýbrahim HATTAT'ýn isteðiyle daha önceden çalýþtýðým ve bir aile ocaðý olarak gördüðüm Hattat Holding'te Ýþ Geliþtirme Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerini Mayýs 2008'de üstlendim. Hattat Holding, Dünyada çok önemli görülen ve parlayan yýldýz olarak nitelendirilen Otomotiv, Tarým ve Enerji alanlarýnda hýzla ve Mega boyutlarda yatýrým yaparak büyümektedir. Bu sektörler Ülkemizin geleceði ve büyümesi içinde en önemli iþ kollarýdýr. Bende böyle bir grupta çalýþmaktan dolayý gurur duyuyorum. Bugüne kadar atýlan dev adýmlara, geçmiþ eðitim ve çalýþmalarýmda kazandýðým deneyim ve mesai arkadaþlarýmýn desteði ile katkýda bulunacaðým inancýndayým. Ýzzet Kalaycý Ýþ Geliþtirme Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi 4

5 HEMA ENDÜSTRÝ ARGE Hema Endüstri kurulduðu yýl olan 1973 yýlýndan beri Arge faaliyetlerini sürekli desteklemiþtir. Bu faaliyetler firma bünyesinde yýllarca Mamul Mühendisliði ve Ürün Geliþtirme bölümleri tarafýndan yürütmüþtür. Ancak geliþen teknoloji ve aðýr rekabet koþullarý altýnda Arge faaliyetlerinin ayrý bir bölüm tarafýndan yürütülmesi kaçýnýlmaz olmuþtur. Bu nedenle 2005 yýlýnýn ekim ayýnda Ar-Ge bölümü baðýmsýz bir bölüm haline gelmiþtir. Bölümümüz son derece genç olmasýna raðmen geçmiþten gelen bilgi birikimi ve tecrübe emin adýmlarla hedeflerimize yürümemizi saðlamaktadýr. Özellikle yeni ürün tasarýmlarýnda traktör hidroliði üzerine yoðunlaþmýþ bulunmaktayýz. Yeni hidrolik kaldýrýcý, diþli pompa, paletli pompa, yön denetim valfleri ve hidrostatik direksiyon kutusu geliþtirme faaliyetlerimiz hýzla devam etmektedir. Bunun yanýsýra aktarma organlarý grubu olarak tabir ettiðimiz transmisyon ve aks konularýnda da çalýþmalarýmýz sürmektedir. Ürün tasarýmýnda 3 boyutlu modelleme artýk bir endüstri standardý haline gelmiþtir. Arge bölümümüz son teknoloji tasarým araçlarýný kullanmaktadýr. Katý modelleme sayesinde ürün tasarým süresi kýsalmakta ve müþteri ile eþ zamanlý ve birebir çalýþma imkaný saðlanmaktadýr. Tasarlanan modeller müþteriye gönderilmekte, bilgisayar ortamýnda ürün araç üzerine yerleþtirilmektedir yýlýndaki en büyük hedefimiz yön denetim valfleri konusunda bir sýçrama yapmaktý. Bu amaçla traktörler için, 25 ve 50 litrelik monoblok ve dilimli valflerin; kazýcý yükleyici (back-hoe loader) ler için ise 25 ve 50 ve 180 litrelik monoblok valflerin tasarým 5

6 çalýþmalarý baþlatýlmýþtý. 25 ve 50 litrelik valflerin tüm çalýþmalarý tamamlanmýþ olup 2007 itibariyle seri üretime geçilmiþtir. MV026 ve MV051 kodlu valflerle ilk defa J.Deere firmasýna valf satmaya baþladýk. MV045 kodlu valfleri ise Türk Traktör firmasýna gönderiyoruz. Yeni valflerin devreye girmesi þu anki rakamlarla valf fabrikasýnýn cirosuna %18 lik bir artýþ olarak yansýmýþtýr. Valf çalýþmalarýmýz 2008 yýlýnda da sürecek ve þu anda 20 adet civarýnda olan valf tipi sayýsý 2 ye katlanarak portföyümüz geniþletilecektir yýlý Hema Endüstri Arge Bölümü için valf yýlý olduðu gibi ayný zamanda patent yýlý olarak da ilan edilmiþtir. Bugüne kadar yaklaþýk 15 adet faydalý model ve patent sahibi olan Hema Endüstri nin sadece 2007 yýlýnda patent veya faydalý model baþvurusu 20 olmuþtur. Hema Endüstri Türkiye genelinde; faydalý model kategorisinde 3., patent kategorisinde de 18. olmuþtur. Ayný zamanda TAYSAD (Taþýt araçlarý yan sanayicileri derneði) ýn 2007 yýlýnda en çok patent ve faydalý model alan tedarikçi firmalar için düzenlediði ödül töreninde 250 firma arasýndan 1. olmuþtur yýlý Arge için çok dolu bir yýl olacak. Bu seneki hedeflerimizi gerçekleþtirmemiz ilerideki çalýþmalarýmýza da yön verecektir. Amacýmýz Hema Endüstri'yi kendi tasarladýðý ürünlerle sektöründe lider konuma getirmektir. Kullandýðýmýz 3B Katý Modelleme Tasarým Araçlarý; Hidrolik Kaldýrýcý Kontrol Valfi Yön Denetim Valfi Diferansiyel Gövdesi ve Diþlileri Diþli Pompa Kullandýðýmýz Programlar;- Mukavemet Analizleri Hesaplamalý Akýþkanlar Dinamiði Analizleri Valf gövdesi deformasyon analizi Ön aks gövdesi gerilme analizi Basýnç kaybý analizi Hýz analizi 6

7 Ar-Ge Teþvikleri REKABET ÜSTÜNLÜÐÜNÜ FIRSATLAR BELÝRLER Hema ENDÜSTRÝ A.Þ. bünyesinde yeralan ve tüm Hattat Holding þirketlerine hizmet veren Kurumsal Ýletiþim ve Teþvikler Müdürlüðü, 2007'de kurulmuþ genç ve dinamik bir yapýdýr. Ana hedefimiz grup þirketlerinin; TÜBÝTAK, DTM, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý destek ve teþviklerinden maksimum oranda faydalanmasýný saðlamaktýr. Geçtiðimiz yýl Ar-Ge teþvikleri kapsamýnda, TÜBÝTAK tarafýndan yürütülen Sanayi Ar-Ge Desteði Programý'ndan 350 bin YTL'lik hibe alýnmýþtýr. Destek kapsamýna giren diðer projelerin hibe oranlarýnýn kesinleþmesi ile birlikte 2008'de alýnacak hibenin 1.5 milyon YTL'ye ulaþmasý beklenmektedir. TÜBÝTAK Ar-Ge hibe desteklerinden yararlanmak için Müdürlüðümüz koordinasyonunda 9 proje ile baþvurulmuþtur. Bunlardan 6'sý destek kapsamýna alýnmýþtýr. Ýkisinin destek kararý beklenmekte, 2 Ar-Ge projesi de TÜBÝTAK formatýnda yazýlmaktadýr. Destek kapsamýna girebilecek projelerin belirlenmesi için grup þirketleriyle görüþmeler sürmektedir. TÜBÝTAK Ar-Ge hibe destekleri geri ödemesiz verildiðinden büyük fýrsatlar sunmaktadýr. Program kapsamýnda; Ar-Ge projelerinde çalýþan personelin maaþlarý; yazýlým-alet-teçhizat alýmý; kalýp ve prototip maliyetleri; seyahatler; test düzenekleri vb. harcamalardan belgeleyebildiðimiz kadarýnýn en az % 50'si hibe olarak alýnmaktadýr. Destek kapsamýndaki Ar-Ge projeleri, Hema þirketlerinin þimdiye kadar aldýðý en yüksek hibe oranýyla (% 60) desteklenmektedir. TÜBÝTAK Ar-Ge projelerini deðerlendirmek üzere farklý üniversitelerden 17 Hakem ve Ýzleyici Çerkezköy tesislerine gelmiþtir. Hakem / Ýzleyicilerin ziyaret takvimleri tarafýmýzdan oluþturulmaktadýr. Ayrýca, Hakem / Ýzleyiciler üniversitelerinde ziyaret edilerek, proje gidiþatýmýz deðerlendirilmekte ve TÜBÝTAK'a verdikleri raporlar görüþülmektedir. TPE SÜREÇLERÝ MERCEK ALTINDA Müdürlüðümüz ayrýca, Hattat Holding þirketleri adýna Türk Patent Enstitüsü'ne yapýlan Patent, Faydalý Model, Endüstriyel Tasarým Tescili, Marka baþvurularý iþlemlerinin ve periyodik ödemelerinin takibini yapmaktadýr. Belge aslý gelen Patent ve Faydalý Modellere ait "Kullaným Raporlarý" ÝTO Bilirkiþi incelemeleri sonucunda alýnarak Patent Sicili'ne kaydedilmektedir. Endüstriyel Tasarým ile Marka baþvuru ve itirazlarýn takibi de Ankara Büro ile yürütülmektedir. Endüstriyel Tasarým tescili için 2007'de 2 yeni baþvuru yapýlmýþtýr. Hema ENDÜSTRÝ A.Þ. ve Hattat Holding'in sahip olduðu TPE belgelerinin arþivi de bünyemizde tutulmaktadýr. YENÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ ÝLE "FIRSAT AVCILIÐI" Araþtýrma kurumlarýnda yürütülen çalýþmalarý takip eden Müdürlüðümüz; Gebze'deki TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi (MAM) ile temaslarýný sürdürmektedir. Sanayi kuruluþlarýyla "Endüstriyel Ortaklýk Programý" yürüten ve özel projeler geliþtiren MAM ile gelinen son noktada, Savunma Sanayine yönelik "Zýrh Projesi" için anlaþma saðlanmýþtýr. TRIZ eðitimleri, inovasyon, patent analizleri, teknoloji transferi konularýnda uzman Technoinvent A.Þ. ile Ar-Ge süreçlerinin hýzlandýrýlmasý, patentlerin piyasa deðerlerinin belirlenmesi konularýnda görüþülmektedir. Firma, 9 Haziran'da Çerkezköy'e gelerek þirket yöneticilerine TRIZ (Yenilik Bazlý Sorun Çözme) semineri vermiþtir. TÜBÝTAK sertifikalý Ar-Ge, Ür-Ge ve Tasarým Uzmaný yetiþtiren Türkiye Sýnai Ýdare ve Sevk Enstitüsü (TÜSSÝDE) ile geliþtirilen iliþkiler sonucunda, kurumun davetiyle Ýstanbul Sanayi Odasý'nda 13 Mayýs'ta düzenlenen "Sanayide Sürekli Geliþme Ýçin 6 Sigma" seminerinde Hema ENDÜSTRÝ A.Þ.'nin deneyimleri Genel Müdür Sn. Çetin Çýtakoðlu tarafýndan 150 firma yetkilisine aktarýlmýþtýr. Otomotiv mühendisliðinde Türkiye'deki sayýlý uzmanlarý bünyesinde toplayan ve teknik testlerde uluslar arasý akreditasyona sahip ÝTÜ Otomotiv Ar-Ge Merkezi A.Þ. (OTAM) ile çözüm ortaklýðý konularýnda görüþülmektedir. Temaslarýmýz sonucunda, akustik ve titreþim uzmaný Prof. Dr. Ahmet GÜNEY, Ar-Ge projelerindeki teknik sorunlar konusunda görüþ alýþveriþi yapmak üzere 19 Haziran'da tesislerimize gelmiþtir. Hema ENDÜSTRÝ A.Þ.'nin 2008 Stratejik Planý'nda yeralan "MOTOR ÜRETÝMÝ" projesiyle ilgili olarak; USA, Japonya, Almanya, Ýtalya gibi ülkelerde tescillenmiþ patentlere sahip, içten yanmalý motor uzmaný ÝTÜ Öðretim Üyesi Prof. Dr. Rafig MEHDÝYEV 10 Haziran'da incelemelerde bulunmuþtur. Diðer taraftan, OTAM A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Prof.Dr. Ali Güven GÖKTAN, Ar-Ge ekiplerimizi ÝTÜ'deki Motorlar ve Taþýtlar laboratuarý, Akýþkanlar Laboratuarý ve OTAM A.Þ,'ye teknik gezi için davet etmiþtir. Kurumsal Ýletiþim ve Teþvikler Müdürlüðü olarak Ar-Ge teþvikleri konusunda 2008 hedefimiz, TÜBÝTAK'tan alýnan hibe teþvikleri maksimum düzeye çýkarmaktýr. Remzi Vatan 7

8 Deming sorunlarýn % 98 sistemden % 2 si insandan kaynaklandýðýný söylemektedir. Sistemleri de kuran ve çalýþtýran insanlar olduðuna göre 1987 yýlýnda deming ödülü almýþ bir deneyi anlatacaðým yýlýnda, deming ödülü adýyla bilinen kalite ödülünü kazanan llody Nelson tarafýndan yazýlan bir makale, yýllardýr bazý sorunlarý neden çözemediðimizi o kadar çarpýcý biçimde açýklýyor ki, birdenbire bu kadar çok olayýn anlaþýlmazlýk perdesi arkasýndan ortaya çýkmasý insanda garip bir his yaratýyor ve nasýl olup da bugüne kadar bunu göremediðinize þaþýyorsunuz. Ödül kazanan makale oldukça kýsa ve basit bir deneyi anlatýyor. Benzer bir deneyi isteyen yapabilir. Deney, bir huni, bu huninin boðazýndan tam geçebilecek bir bilya, huninin ucunu yerden 5-6 santim yukarýda tutabilecek bir düzenek ve huninin altýna yayýlmýþ bir kaðýt yardýmýyla yapýlýyor. Deney Þöyle: Bilya huninin içine býrakýlýyor ve ucundan çýkýp kaðýdýn üzerine düþüyor. Ama tam huni aðzýnýn altýnda durmayýp bir tarafa doðru biraz yuvarlanýp duruyor. Durduðu bu nokta kaðýdýn üzerine iþaretleniyor. Bu deney çok sayýda-mesela 500 defa- tekrarlanýnca kaðýt üzerinde rastgele daðýlmýþ bir noktalar kümesi oluþuyor. Bilyanýn bir defasýnda tam huninin altýnda deðil de rastgele deðiþen yerlere kadar yuvarlanmasýnýn çeþitli nedenleri olabilir. Yerin tam düzgün olmayýþý, kaðýdýn pürüzsüzlüðü, bilyanýn mükemmel küre olmayýþý çok sayýda etken, bilyanýn hep ayný noktada durmayýþýnýn olasý nedenleridir. Ayný huni, ayný bilya ve ayný kaðýtla deney ne kadar tekrarlanýrsa tekrarlansýn sonuçtaki noktalar kümeleri hep birbirine benzeyecektir. (inanamayanlarda deneyebilir) Bu haliyle, huni, bilya, kaðýt vs den oluþan sistem kararlý (stable) bir sistemdir. Nasýl davranacaðý baþtan bilinmekte, bilyayý attýðýnýz zaman noktalar kümesinin içinde bir noktada kalacaðý bilinmektedir. Þimdi, bu sistemi "düzeltmeyi" kafasýna koymuþ bir kiþiyi düþününüz. Amacýna ulaþmak için þöyle bir çözüm uyguluyor: Çözüm 1 - bilyanýn her defasýnda durduðu yer, bir evvel durduðu noktaya göre ne kadar uzaksa, huni tam aksi yönde o kadar hareket ettirilecek ve böylece bir öncekine göre oluþan sapma giderilmeye çalýþýlacaktýr. Bu çözüme göre deney yine mesela 500 defa tekrarlanýnca elde edilen noktalar kümesi eskisinden daha küçük deðil aksine daha büyük olmaktadýr. Sistemi "düzeltmeyi" kafasýna takmýþ olan kiþi bu defa yeni bir çözüm düþünür ve uygular. Çözüm 2 - bilyanýn her defasýnda durduðu yer, huni ucunun tam altýna göre ne kadar uzaksa, huni tam aksi yönde o kadar hareket ettirilecektir. Deney yine tekrarlanýr ve yeni bir noktalar kümsei elde edilir. Noktalardan oluþan leke bu defa ilk ikisinden de büyük ve çarpýktýr. Umulan "düzelme" yine saðlanamamýþtýr. Düzeltme inadý içindeki kiþi nihayet son bir çözüm düþünür: Çözüm 3 -huni her defasýnda bilyanýn 8 Sistem durduðu noktaya getirilecektir. Bu deneyin sonunda noktalar kümesi, hununin altýna yayýlan kaðýdýn tümünü kaplayacak kadar geniþlemiþtir. Nelson'un makalesi bir cümle ile son bulmaktadýr: " Kendi içinde kararlý hale gelmiþ sistemlerin nasýl iþlediðini tam anlamaz ve ana parametrelerini (bu örnekte huni boyu, kaðýt cinsi, bilya mükemmelliði, yerin yataylýðý, düzgünlüðü vs) deðiþtirmezseniz sistem davranýþýný deðiþtiremezsiniz. Kurcalama ile sistem iyileþtirilemez, ancak daha çok bozulur!" Gündelik hayatta Nelson'un huni deneyi yüzlerce alanda, býkýp usanmadan tekrarlanmaktadýr. Binlerce kiþi "kurcalama" yöntemiyle birþeyleri "düzeltmeye" çalýþmaktadýrlar. Ama bu "kurcalama"larýn baþarýlý olmadýðý, baþarýlý olmak bir yana sorunlarý daha içinden çýkýlmaz hale getirdiði görülmektedir. Sorun, þu veya bu kiþi ya da þu veya bu kuruluþla ilgili deðil, toplumumuzun tüm sorunlara yaklaþýmýndaki yetersizlikle ilgilidir. Bu yetersizliðin giderilmesi iki aþamalý bir yaklaþýmla mümkündür: önce "kurcalama" yöntemiyle çözmeye çalýþtýðýmýz sorunlarý gözden geçirmeli ve bunlarýn hemen hemen "tüm" sorunlar olduðunu görmeliyiz. Ýkinci aþama ise sorunlarý "kurcalamak"tan vazgeçip, sorunlarýn çözümünde neden-sonuç analizi yapýp, nedenleri ortaya koyduktan sonra 80/20 kuralýna göre öncelikleri tespit edip çözüm buna göre yapýlmalýdýr. Eðer bu iki adým doðru atýlýrsa çözümler konusunda hiç endiþe edilmemektedir. Ama eðer "kurcalama" yöntemini terk etmezsek sorunlarýn daha çok aðýrlaþacaðýndan zerre kadar þüphe edilmemelidir. Mete Özer Yönetim Kurulu Üyesi

9 ÇIRAKLIK OKULU Çýraklýk Okulu;1992 yýlýnda Sn. Mehmet HATTAT'ýn isteði ve Tekirdað Valiliðinin izniyle "Tesviyecilik" meslek dalýnda eðitime baþlamýþtýr. Çýraklýk okuluna ilköðretimi bitirmiþ öðrencilerin kayýtlarý yapýlmaktadýr. Çýraklar ; 3308 sayýlý mesleki eðitim kanununa göre Usta Öðretici nezaretinde 3 yýl boyunca Ýþletmemizde Çýrak öðrenci olarak çalýþmaktadýrlar. Ýþletmemizde Temmuz 2008 itibariyle 64 kiþi kendi görevlerinin yaný sýra Usta Öðretici olarak çalýþmaktadýrlar. Çýraklar bu süre boyunca haftanýn 5 günü iþletmemizde uygulamalý eðitim 1 gün Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezinde (METEM) teorik eðitim almaktadýrlar. Çýrak Öðrenciler her yýl 30 tam gün ücretli izin kullanmaktadýr. Çýrak öðrenciler 1.Sýnýf'ta Asgari brüt ücretin %30'unu maaþ olarak alýr. 2. ve 3. Sýnýf öðrenciler daha yüksek maaþ almaktadýrlar. 3 Yýlý baþarýyla tamamlayan Çýrak Öðrenciler bitirme sýnavlarýna katýlýrlar. Bitirme sýnavlarýný geçen öðrenciler "Tesviyecilik" mesleðinde Kalfalýk belgesi alýr ve Kalfa olur. Mezun olan çýrak öðrenciler Ýþletmemizde istihdam edilir ve kadrolu iþçi olarak çalýþýrlar. Kadrolu iþçi olarak çalýþmaya baþlayanlar Metem'e Ustalýk eðitimnine kayýt yaptýrýrlar. Gereken eðitim süresi tamamlandýktan sonra Ustalýk sýnavlarýna katýlarak ustalýk belgesi alýrlar. Çýraklýk eðitiminde son eðitim süreci Usta Öðreticiliktir. Usta Öðreticilik Kurslarý iþletmemiz tarafýndan organize edilir ve Eðitim Tütev Halit Narin Metem tarafýndan verilir. Ayrýca çýraklar lise mezunu olmadýklarýndan Usta öðreticilerin ve eðitimcilerin teþvikleriyle bir çok Çýrak öðrenci Açýk Lise kayýtlarý yaptýrarak hem Meslek sahibi olup hem de lise mezunu olabilmektedirler. Ýþletmemizde þu an çalýþan 118 çýrak öðrenci bulunmaktadýr. Bu öðrencilerin 39'u 30 Eylül'de mezun olacaklardýr Eðitim-Öðretim yýlýnda hedefimiz 120 olacaktýr yýllarý arasýnda 257 Çýrak Öðrenci Mezun olmuþ olup Holding bünyesinde çeþitli fabrikalarda yaklaþýk 150 kiþi istihdam edilmektedir. Sn. Mehmet HATTAT'ýn eðitime verdiði önem ve kalifiye elemanýn sürekli bir ihtiyaç olmasýndan dolayý Çýraklýk Okulumuz yoluna emin adýmlarla devam edecektir. Çýraklýk Eðitimin Önemi ve Sn. Mehmet HATTAT'ýn ileri görüþlülüðü bünyemizde yetiþen öðrencilerin yine Holding bünyesine yetiþmiþ eleman olarak istihdam edilmeleriyle kendini göstermiþtir. Çýraklýk okulumuzun kurulduðu günden bu güne desteklerini esirgemeyen baþta Sn. Mehmet HATTAT, Sn. Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey Yöneticilerimize teþekkür ederiz. Hattat Holding A.Þ. Eðitim Bölümü 9

10 ÇIRAK, MEZUN VE USTA ÖÐRETÝCÝLERÝN GÖRÜÞLERÝ UÐUR GÖKÇEOÐLU:ÇIRAK ÖÐRENCÝ,1.SINIF 16 YAÞINDA Ýþe baþlamak için baþvuru formu doldurdum ve kabul edildim.direksyon gövdesine korniþ çekiyorum.ýþimden memnunum. Burada daimi iþçi olarak çalýþmayý hayal ediyorum. SABRÝ YURTSEVEN:ÇIRAK ÖÐRENCÝ, 3.SINIF 17 YAÞINDA Üç senedir buradayým.orta okuldan çýktýktan sonra buraya geldim.makine üzerine eðitim aldým.eðitimim bittikten sonra, þirketimizin bu bölümünde yada baþka bölümünde çalýþmaya devam etmeyi istiyorum.ýnþallah ileride burada çalýþmaya devam ederim. SEÇKÝN ÖÐRETÝCÝ MEMÝÞ:USTA Çýraklarýmýzý,çýrak gibi deðil kardeþlerimiz gibi görüyoruz.onlara hedef olarak da bizleri yerimizden edin diyoruz.çýraklarý eðitirken onlara, yüksek performansta çalýþmalarýný,saygýlý ve disiplinli olmalarýný öðretiyoruz.dürüst bir þekilde çalýþarak üstesinden gelinemiyecek hiçbir sorun olmadýðýný öðretiyoruz.problemleri olduðunda aðabey kardeþ gibi çözüyoruz.burada onlara meslek öðretip Hema nýn ara teknik elemanýný yetiþtirip,ileriye dönük kalifiye eleman olmalarýna destek saðlýyoruz.topluma kazandýrmaya çalýþýyoruz. KADÝR ÖZBÝÇERK:ÇIRAK MEZUNU,25 YAÞINDA 1996 Yýlýndan beri buradayým.orta okuldan mezun olduktan sonra bu imkandan arkadaþlarýmýn tavsiyeleriyle faydalanmaya baþladým.dört sene burada çýraklýk yaptým,sonra ustalýk sýnavlarýna katýldým.benim için çok büyük bir velinimet.kendimi çok þanslý hissediyorum.liseye gidemeyen birinin buraya gelip meslek sahibi olmasý büyük bir þans.bende burada kalmak için elimden gelen çabayý gösteriyorum. 10

11 Hattat Holding Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri SAP Projeleri Ülkelerin geliþmiþliklerini mukayese etmek için bazý göstergeler vardýr, gayri safi milli hasýla, kiþi baþý gelir, ihracat-ithalat oranlarý, hastahane sayýsý, kaç kilometre demiryolu olduðu, havaalaný sayýsý, barajlar, üniversite sayýsý, okuyan kiþi sayýsý, ve diðerleri gibi. Þirketlerin güç ve geliþmiþliklerini mukayese etmek için de ciro, karlýlýk, kiþi baþý ciro ve karlýlýk, pazar payý, büyüme oranlarý, entegre tesisler ve daha düzinelerce göstergeler vardýr. Bilhassa büyüyen þirketlerde altyapýlarýn bu büyümeleri destekleyebilmeleri sýhhatli yapýlanma için elzemdir. Zamanýmýzda artýk þirket altyapýlarý için akla sadece arsa, bina, makine, yol, havalandýrma, çevre sistemleri gelmiyor. Finansal Kaynaklar, Ýnsan Kaynaklarý, Teknoloji -Knowhow ve Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri (ERP: Enterprise Resource Planning ) gibi kaynaklarýn varlýðý ve kullaným etkinliði ile þirketler ölçülüyor, bunlara göre müþteriler ve/veya muhtemel ortaklar bir þirketle iþ yapmaya veya yatýrm ortaklýðýna karar veriyorlar. Devamlý ve hýzla büyüyen Hema - Hattat þirketleri artýk Hattat Holding çatýsý altýnda otomotiv, enerji ve inþaat/turizm ana sektörlerinde 10'dan fazla þirketi, 3000'i aþan elemaný ve $500,000'ý geçen cirosu ile önümüzdeki 10 sene içinde $2 milyar'lýk bir ciroyu ve 10,000 elemanlýk bir iþgücünü hedeflemektedir. Bu büyümeyi desteklemek için de Sn. Ýbrahim Hattat'ýn sponsorluðu ve vizyonu ile Hattat Holding þirketlerini bu hedeflere taþýmak için kullanýlan Quad firmasýnýn MfgPro ERP sistemini býrakarak, gerekli altyapýyý saðlamak için modern bir ERP sisteminin kurulmasýna karar verilmiþtir. Bu amaçla dünyada ABD kökenli Oracle firmasý ile pazarda liderliði paylaþan Alman kökenli ve çok uluslu devlerden SAP fiirmasýnýn ERP sistemleri þirketlerimizde kurulmuþtur. Ýki fazdan oluþan projenin ilk altý ayýnda Hattat Tarým ve Hattat Otomotiv þirketlerimizde kurulan SAP sistemi 2006 yýlý sonunda canlý uygulamaya geçmiþ, ikinci faz sonunda da Hema Endüstri, Hema Otomotiv ve Hema-TRW þirketlerimiz 2007 yýlý Ekim ayýnda projeyi tamamlamýþlardýr. Bu sistemlerinin kurulmasýný her þirketten herbir modül için seçilen anahtar kullanýcýlar, IT departmaný modül uzmanlarý ve SAP uygulayýcýsý Siemens firmasý danýþmanlarý öz veri ile ve Hema-Hattat þirketlerinin yöneticilerinin büyük destekleri ile gerçekleþtirmiþlerdir. Üst yönetimimiz ile SAP ve Siemens firmasý yetkililerinin 11

12 bulunduðu törenlerde her iki faz için emeði geçen elemanlarýmýza sertifikalarý verilmiþ, katkýlarýndan dolayý üst yönetimimiz tarafýndan kutlanmýþtýrlar. SAP ERP dilinde PP, MM, SD, CS, FI, CO, PM, QM, WMS olarak adlandýrýlan üretim, üretim planlama,mühendislik, satýn alma, satýþ-daðýtým, müþteri hizmetleri, finans, maliyet kontrol, bakým, kalite yönetimi, depo yönetimi (ve insan kaynaklarý bordro) gibi çeþitli modüllerin entegre olarak çalýþmasý ile tüm þirketler verimli iþletme ve süreç yönetimini saðlayacak altyapýya kavuþmuþlardýr. Her bir faz içindeki proje aþamalarý içinde önce kendi eðitimlerini alan anahtar kullanýcýlar daha sonra danýþmanlarla kavramsal tasarým aþamasýnda sistemin mimarisini, süreçleri ve kullaným parametrelerini tespit etmiþler, bunlarý test sisteminde denemiþler, son kullanýcý eðitimlerini vermiþler ve daha sonra da danýþmanlarýn denetimi altýnda canlý sisteme geçmiþlerdir. Her yeni sistemin anlaþýlmasý ve kullanýlmasýnda olduðu gibi tamamen entegre çalýþan ERP sistemleri (SAP ve diðer sistemler) uygulamalarýnda baþlangýçta çeþitli problemler ile karþýlaþýlýr. Ýþletme bilgilerinin sisteme doðru, zamanlý ve bilinçli olarak girilmesi ve bunun öneminin herkes tarafýndan anlaþýlmasý gerekmektedir. Bu þekilde satýþ, satýn alma, depo ve üretim rakamlarýnýn muhasebe ve finans ile doðru senkronu saðlanacak ve iþletme fonksiyonlarýnýn düzenli akýþýnýn yanýsýra üst yönetime gerçekçi raporlarýn verilebilmesi mümkün olacaktýr. Bu konuda gerekli desteði saðlamak amacýyla bir Help-Desk sistemi kurulmuþtur. Kendi kaynaklarýmýz olan anahtar kullanýcý ve IT SAP modül uzmanlarýna ilaveten Siemens firmasý ile yapýlan anlaþma çerçevesinde, uzaktan verilen telefon/ desteðinin yanýsýra, danýþmanlar peryodik olarak þirketlerimize gelip anahtar kullanýcýlar ve IT SAP modül uzmanlarý ile sorunlarý çözmekte ve yeni küçük ayarlamalarda bize yardým etmektedirler. ERP projelerinde bir baþka önemli husus da yeni ve/veya firmaya özel raporlarýn yapýlmasýdýr. SAP dilinde ABAP denilen bir programlama dilinde yazýlan bu raporlar için yapýlan istekler ilgili birim yöneticileri tarafýndan onaylandýktan sonra ya içeride kendi uzmanlarýmýza ya da Siemens ABAP uzmanlarýna yaptýrýlmaktadýr. Gelecek SAP'nin yukarýda saydýðým klasik ERP modülleri yanýsýra Hattat Holding için SAP firmasý ile yapýlan anlaþma ile bir üst þemsiye olan "mysap Business" sisteminin lisanslarý alýnmýþtýr. Bunlarýn içinde "SCM, SRM, CRM, PLM, SEM" diye sayabileceðimiz "Tedarikçi Zinciri Yönetimi, Tedarikçi Ýliþki Yönetimi, Müþteri Ýliþki Yönetimi, Ürün Yönetimi ve Stratejik Kurum Yönetimi" gibi uygulamalarý da zamaný geldiðinde ilgili þirketlerimizde uygulamaya baþlayacaðýz. Bunlarý belki mobil ve "e-business" uygulamalarý takip edecek. Þu anda Hattat Holding firmalarý elemanlarýný yakýndan ilgilendiren bir uygulama da Lider Hattat projesi içinde deðindiðimiz gibi SAP HR (Ýnsan Kaynaklarý) modülünün tüm þirketlerimizde uygulanmasýdýr. Bu amaçla Siemens firmasý ile anlaþtýk ve Adisa firmasýnýn ön danýþmanlýðý altýnda Ýnsan Kaynaklarýný ilgilendiren iþe müracaat, iþe alým, görev tanýmlarý ve ücretlendirme, kariyer planlamasý, eðitim planlamasý ve performans deðerlendirmelerinin yapýlacaðý uygulama Temmuz 2008 sonunda baþlýyacak ve fazlarla devam edecektir. Böylece uygulanmakta olan bordro sistemimizin yanýsýra tüm ÝK fonksiyonlarý entegre olarak devreye sokulmuþ olacaktýr. Görülen odurki ki bu altyapý tüm iþletme fonksiyonlarý için hayat-destek (life-support) hizmeti saðlamaktadýr. Onun için bu gibi altyapýlarýn saðlam olarak oturmasý ve öyle kalmasý þirketlerimizin saðlýklý büyümeleri için kritik baþarý faktörlerinden biridir. Her baþarýyla gerçekleþtirilen proje sonunda parmakla gösterilen bir þirketler topluluðu olacaðýmýza olan inancým hergeçen gün artmaktadýr. Bu vesile ile emeði geçen herkese tekrar teþekkürlerimi iletir baþarýlarýmýzýn devamýný dilerim. Saygýlarýmla Ahmet Alim Yücel, CPIM, PMP CIO & Stratejik Planlama Koordinatörü Hattat Holding A.Þ. 12

13 ÝÇ DENETÝM " Ýç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliþtirmek ve onlara deðer katmak amacýný güden baðýmsýz ve objektif bir güvence ve danýþmanlýk faaliyetidir." Bu faaliyetin amacý "iþletme varlýklarýný korumak ve verimli kullanýlmasýný saðlamaktýr." Ýç denetim, ekonomik faaliyette bulunan bir kurumda iþ prosedürlerinin ve bu yönde verilen yönetici talimatlarýna dair sorumluluklarýn kurum organizasyonunca etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesini amaçlayan bir denetim türüdür Ýç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetiþim süreçlerinin etkinliðini deðerlendirmek ve geliþtirmek amacýna yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaþým getirerek kurumun amaçlarýna ulaþmasýna yardýmcý olur. Ýç denetim bir kurum ya da organizasyonda yürütülen faaliyet iþ ve iþlemlerin yönetimden farklý ve tarafsýz bir gözle deðerlendirilmesi olarak özetlenebilir. Bu deðerlendirme esas olarak kurumda iþlere iliþkin risklerin bilinmesi, iyi yönetilmesi ve bu riskleri yönelik olarak tasarlanan iç kontrollerin varlýðý ve etkinliði konularýna odaklanýr. Bir kurumun iç kontrol sistemi o kurumun; - operasyonlarýnýn etkin ve verimli yürütüldüðü - mali ve operasyonel raporlamalarýn doðruluðu - mevzuata uygunluk hedeflerini gerçekleþtirmesine yardýmcý olur. Ýç kontrol sisteminin deðerlendirilmesi, bu unsurlarýn tamamýnýn iç denetim faliyeti kapsamýna girdiðine iþaret etmektedir. Risk Yönetimi ve Ýç Kontrol bakýþ açýsý ile þekillenen denetim fonksiyonu geleceðe dönüktür ve insanlarýn deðil sistemlerin ve süreçlerin hatalarý ile ilgilenir. Bir kurum ya da organizasyonun tüm iþ ve iþlemlerinde var olan riskler ve kurumun risklerini nasýl yönettiði, iç denetimin ana odaðýdýr. Yani bir kurumun iç denetçilerinin sormasý ve cevap aramasý gereken ilk 3 soru þunlar olmalýdýr: 1) Bu kurum bir bütün olarak, tüm alanlarda karþý karþýya olduðu riskleri iyi biliyor mu? 2) Bu riskleri yönetmek için neler yapýlýyor? (iç kontroller oluþturuluyor mu?) 3) Bu riskleri yönetmek için alýnan tedbirler etkin mi? (iç kontroller etkin çalýþýyor mu?) Geçmiþte yapýlan hata veya suiistimaller genellikle önemsenmeyen, ihmal edilen kontrol eksikliklerinden kaynaklanan riskler nedeni ile oluþan sonuçlardýr. Ýç denetim, bu amacý gerçekleþtirebilmek amacý ile kurum içinde oluþturulan ve baðýmsýzlýðýný ve tarafsýzlýðýný koruyabilmeleri için yönetim kuruluna baðlý iç denetim departmanlarý ve bu departmanlarda çalýþan iç denetim elemanlarý ile yerine getirilir. Ýç denetim yönetim kurulu ve yönetim kurulunca atanan üst yöneticilere kurumda yürütülen iþ ve iþlemlere iliþkin makul güvence saðlar. Yani üst yönetim için çok deðerli bir kontrol aracýdýr. Önemli bir yönetsel fonksiyondur. Kurum içinde mevzuata uygunsuzluk, hata, hile, verimsizlik ve risklere yönelik olarak engelleyici ve tespit edici bir mekanizmadýr. Ýç denetim bir yönetim aracýdýr. Ýç denetim yönetici ve çalýþanlarýn hatalarýný bulmaya deðil, hatalarýn oluþmamasý için gereken önlemlerin alýnmasý ve eksiklerin giderilmesi için üst yönetime önerilerde bulunur. Bu bakýmdan kurum çapýnda güvenilmesi ve desteklenmesi gereken bir fonksiyondur. Davut Özen Denetim Baþkaný Kurulu 13

14 Perkins QCLDM Perkins firmasýnda 16 Nisan 2008 tarihinde yapýlan QCLDM sunumunda Kalite, Maliyet, Lojistik, Geliþtirme ve Yönetim baþlýklarý altýnda toplam 138 sayfalýk bir sunum yapýlmýþtýr. Bu sunum Perkins firmasýnýn talebi ile þu ana kadar yaklaþýk yýlda bir kez yapýlmýþ olmakla beraber bundan sonra daha da sýklaþtýrýlacaktýr. Bu sunumda katýlýmcýlar Hema Endüstri adýna Sn. Tunç Doðan Sn. Necati Akgüç Sn. Barýþ Bayramoðlu, Sn. Onur Yýlmaz Sn. Nesimi Aslan Perkins adýna ise: Paul Smitheringale Carl Gilbert Andy Law Andy Hewitt Mark Lucas Prakash Parmar Doug Campbell Adam Kilbon Malzeme Tedarik Müdürü (Tüm ürünler) Satýnalma Müdürü Satýnalma Sor. Satýnalma Sor. Yan Sanayi Performans Müh. Yan Sanayi Geliþtirme Müh. Yan Sanayi Geliþtirme Müh. Takým Lideri (Mühendislik) olmuþtur. Sunumda kalite bölümünde; PPM deðerlerimiz, kalite problemlerini nasýl azalttýðýmýz, yapýlan iyileþtirmeler, maliyet bölümünde; ürünlerimizdeki fiyat deðiþimleri, lojistik bölümünde; sevkiyat performansýmýz, Ýngiltere de bulunan depo çalýþma sistemimiz, sipariþ dalgalanmalarý, 2008 yýlý toplam hedeflenen üretim adetleri, geliþtirme bölümünde; dökümhanemizin imalat, laboratuar, iþgücü ve yerleþim planýný içerecek þekilde son durumu ve yapýlan geliþtirmeler, tuz banyosu tesisimiz ve geliþimi, ayna mahruti hattýmýzýn kapasite ve yerleþim planý, AVL firmasý ile yaptýðýmýz ortak mühendislik projesi, AR-GE bölümümüz, kabiliyetlerimiz, test tezgahlarýmýz ve 2007 yýlýnda aldýðýmýz patentler, ön aks ve transaxle gibi yeni devreye giren projelerimiz, Perkins ile üzerinde çalýþtýðýmýz mevcut projeler ve muhtemel yeni projeler, yönetim bölümünde ise; çevre 14 belgemiz ve çevre ile ilgili faaliyetlerimiz, 6 sigma çalýþmalarýmýz ve projelerimiz ve otonom bakým hakkýnda bilgi verilmiþtir. Bunun yanýnda sunumun giriþ bölümünde ise holdingimiz ve þirketimiz ile ilgili son bilgiler ve geliþmeler, yýllýk cirosal büyümemiz ve Perkins ile iþbirliðimizin geliþimini gösteren bilgiler verilmiþtir. Sunum çok iyi geçmekle beraber Paul Smitheringale ve Carl Gilbert gibi satýnalmanýn en önde gelen yöneticileri sunum sonunda övgülerini dile getirmiþler ve bu baþarýyý devam ettirmemiz gerektiðini bildirmiþlerdir. Sunum sonunda 5 kategoride de tam puan olan yeþil alýnmýþtýr. Bir sonraki sunum Eylül ayý baþýnda Hema da olacaktýr. Tunç DOÐAN Üretim Gn.Md.Yrd

15 ÝTHALAT DEPARTMANI Ýstanbul Büro Ýthalat Bölümü olarak 7 kiþiyle Dýþ Satýnalma Müdürlüðüne baðlýyýz ve ithalat akreditif iþlemleri ve ödemeleri yapýyoruz. Bunun yanýnda bütün grup þirketlerin Ýstanbul'daki Ýthalat - Ýhracat gümrükleme iþlemlerini kendi bünyemizde yapýyoruz yýlýnda göreve baþladýðýmda Ýstanbul Büro Ýthalat servisi toplam 3 personelden oluþuyordu. Ýthalat müdürümüz þu an ki Yönetim Kurulu Baþkan Asistanýmýz Sayýn Ataman Göncü idi. O zamanlar yýllýk adet ithalat dosyamýz olmasýna raðmen ; ithalatýn müsaadeye tabii olmasý ve prosedürlerin çokluðu nedeniyle zorlanýyorduk. Önce Hazine Müsteþarlýðýndan müsaade belgesi, sonra da bankalardan ithal müsaadesi alýnýyordu. Büyük rakamlý ithalat ödemelerinde ise Merkez Bankasýndan permi zorunluluðu vardý. Ýlerleyen yýllarda ithalat serbest býrakýldý, prosödürler azaldý. Buna raðmen bölümümüzün iþi arttý. Bugün sadece Hema Endüstri'nin yýllýk Ýthalat dosya adedi 3500 'ü bulmaktadýr. Þirketimiz yeni ürün imalatlarýna ve Enerji gibi yeni iþ kollarýna baþladý. Bununla birlikte ithalat ve ihracatlarýmýz arttý. Komple ve CKD Traktör ithalatý, Enerji Grubumuzla ve Maslak Ýnþaatýmýzla ilgili ithalatlar baþladý. Ýstanbul'un her gümrüðünde ithalat ve ihracatlar yapmaktayýz. Bunun yanýnda son iki yýlda Ýstanbul Gümrükleri dýþýnda Zonguldak, Karadeniz Ereðli, Derince Gümrük Müdürlüklerinden de ithalatlar yaptýk. Dört kiþilik gümrükleme ekibiyle bu kadar iþin altýndan kalkabilmemizin sebebi; þirketimizin Geliþme ve Teknolojiye ayak uydurmasý sonucudur. Son beþ senedir gümrük beyannamelerini ofiste yazýyor ve tescil ediyoruz. Þirketimizin büyüyüp tanýnmasý, bütün dünyaya ihracat yapmasý ve ekonomiye katkýsý sebebiyle bütün gümrük idarelerinde saygýnlýðýmýz arttý. Bunun sonucunda Gümrük idare amirleri ve memurlarýndan her konuda yardým ve destek görmekteyiz. Altan Tütüncü Ýthalat Sorumlusu 15

16 ÝSTANBUL'UN PIRLANTASINDA ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KÜLTÜRÜ DIAMOND OF ISTANBUL Ýþ güvenliði kültürü, iþ güvenliðinin öncelikli olduðu yaþam biçimidir. Güvenlik bilgiye dayanýr ve yaþam biçimi haline getirilmiþ bilgi, güvenlik kültürünü oluþturur. Ýþ güvenliði göz ardý edildiðinde "iþ kazasý " ve "meslek hastalýðý" oluþur. GÜVENLÝK ASLA ÝNCÝTMEZ ÝÞ KAZALARI ACI VERÝR! Hattat inþaat Diamond Of Ýstanbul projesinde iþ güvenliði kültürünün oluþmasýnda; projede çalýþan herkes saðlýk, emniyet ve çevre güvenlik konularýnda sorumluluk taþýmaktadýr. Bu konularda gösterilen iyi performans 2005 yýlýnda baþladýðýmýz bu yolda "0" ölümlü iþ kazasý hedefimizi devam ettirmektir. Üst yönetim; bu hayalimizi gerçekleþtirmek için bizi yalnýz býrakmadýlar ve Ýþ Güvenliði biriminin kurulmasýný saðladýlar. Evet 16

17 biz Diamond Of Ýstanbul projesinde kendi alanýmýzla ilgili "kayýpsýz" projeyi bitirmek istiyoruz ve her gün yeni umutlarla biz bilincinde iþimize devam ediyoruz. Güvenliðinin kültürünün parlayan yüzünü göstermiþ oldu. Hattat inþaat Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmekten önce emeðe deðer vererek, kazasýz insana ve sahip olduðu deðerleri ön planda tutarak sürekli geliþmeyi amaç edinmiþ, bu doðrultuda çalýþmalarýmýza devam ederek 2007 yýlýnda OHSAS yönetim sistemini kurduk. Ayrýca Güvenli inþaat projesi kapsamýnda Hattat inþaat 2. ve 3.' Lük ödüllerini alarak Ýþ Ne ödül alýrsak alalým en önemli ödül 2005 ve 2008 yýllarý arasýnda kazasýz iþe devam etmemizi saðlayarak,iþ güvenliði kültürünün ilerlemesi ve güvenliði saðlamak için ; projeye adým atmýþ takým arkadaþlarýmýza Ýþ güvenliði birimi adýna teþekkürü bir borç biliriz. Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði kültürünün oluþmasýnda ve ilerlemesinde yöneten - uygulayan - uygulatan herkesin sorumluluklarý olduðu unutulmamalýdýr çünkü önlem almak insan kaybetmekten daha ucuzdur. 17

18 Yönetim kurulu baþkanýmýz Sn. Mehmet Hattat enerji grubu yatýrýmlarýný inceliyor. Enerji Bakanýmýz Sn.Dr.Hilmi Güler Amasra Hema Kömür kuyularýmýzý yerinde inceledi. 18

19 Hattat Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Hattat, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, TCMM Baþkaný Köksal Toptan, Enerji Bakaný Hilmi Güler Tolga Tonguç, Enerji Bakaný Hilmi Güler, Mustafa Altýnkaynak 19

20 YAÞAMIN TEMEL KAYNAÐI : SU Su canlýlarýn yapý taþýdýr. % 65 su Kan Dolaþýmý % Su (Yapraklar,) Ýnsan Vücudu (Kanýn % 80-90'ý sudur.) Þuan ülkemizde su rezervleri tükenmektedir.bunun baþlýca sebepleri küresel ýsýnma,tarýmda damlama sulama kullanýlmamasý,bilinçsizce gereðinden fazla su kullanýlmasý,fabrikalarýn kullandýklarý sularý arýtmadan geri doðaya býrakmalarý.sulak alanlarýn yerleþim alanlarýna dönüþtürülmesini sayabiliriz. Ayrýca sanayide üretim aþamasýnda yeni hammadde kullanýmý sýrasýnda da su kullanýmý fazladýr.bu kullanýmý azaltmak bizlerinde elindedir.kullandýðýmýz kaðýt,plastik,çelik vs.ürünleri kullandýktan sonra tekrar geri dönüþüme kazandýrýrsak sanayide büyük oranda su tasarrufu saðlamýþ oluruz. 1 Ton Kaðýdý Geri Kazandýrdýðýnýzda; - 17 adet yetiþkin aðacýn kesilmesini önlediðinizi, lt. fuel-oil tasarrufu yaptýðýnýzý, lt. benzin tasarrufu saðladýðýnýzý, kwh elektrik enerjisi tasarrufu yaptýðýnýzý, - Bir evin 1 yýllýk su ihtiyacý kadar tasarruf saðladýðýnýzý Lütfen Unutmayýnýz. Hema Endüstri olarak tüm çalýþanlarýmýzda kaðýt geri dönüþüm bilinci saðlayarak 2007 yýlýnda ; 4089 Adet AÐAÇ ton SU doðaya geri kazandýrýlmýþtýr kwh ELEKTRÝK Tüm çalýþanlarýmýza katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. Ayrýca Çerkezköy'deki ilköðretim okullarýna çevre eðitimleri vererek su ve geri dönüþüm bilincini küçük yaþlarda baþlatmayý hedefliyoruz. Tüm bireyleri ormanlarýmýz yanarken,barajlarýmýz kururken onlarý kurtarmak için kaðýt tüketimi ve su tasarrufu konusunda bilinçlendirmeye çaðýrýyoruz. 20 UNUTMAYINIZ BAÞKA DÜNYA YOK,BU DÜNYA HEPÝMÝZÝN!!!!

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı