Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ

2 Danýþma Kurulu Halil Beyenal Mete Özer Ýzzet Kalaycý Çetin Çýtakoðlu Atadan Çubukçu Güneþ Tuncer Genel Yayýn Yönetmeni ve Yazý Ýþleri Müdürü Tolga Tonguç Yayýn Kurulu Tolga Tonguç Özlem Gürlü Mustafa Yavuz Gökay Akkoyun Grafik Tasarým Mustafa Yavuz Fotoðraflar Mustafa Yavuz Gökay Akkoyun Yazýþma Adresi Hattat Holding Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:55 Maslak / Ýstanbul Tel:

3 ÝÇÝNDEKÝLER 04 Ýzzet Kalaycý dan Biyografi Ar-Ge Hema Endüstri Ar-Ge Çalýþmalarý 07 Ar - Ge Teþvikleri Rekabet Üstünlüðü Fýrsatlarý Belirler 08 Sistem Mete Çzer Çýraklýk Okulu Hattat Holding Eðitim Bölümü - Öðrencilerin Görüþleri Hattat Holding Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri SAP Projeleri Ahmet Alim Yücel 13 Ýç Denetim Davut Özen 14 Perkins QCLDM Tunç Doðan 15 Ýthalat Departmaný Altan Tütüncü Ýstanbulun Pýrlantasýnda Ýþ Güvenliði Kültürü Diamond Of Istanbul Enerji yatýrýmlarý Hema Enerji 20 Çevre Yaþamýn Temel Kaynaðý Su Enerji Santrali Hema Elektrik Üretim A.Þ. - Emin Kireççi 23 Amasra Kömür Ýþletmeleri Bölge Müdürlüðü Mustafa Altýnkaynak 23 Hattat Holding Hema Çalýþanlarýný Almanya ya uðurladý Bartýn Hema Güzelleri Seçildi 25 En Çevreci Okul Yarýþmasý Hattat Otomotiv Faaliyetleri Devam Ediyor 28 Yönetici Becerilerini Geliþtirme Tunç Doðan 29 Çocuðu olanlar Evlenenler 30 Engelli ve Eski Hükümlü Ýþçilerimizin Görüþleri 31 Amasra Tarihi

4 1971 yýlýnda Ankara Atatürk Lisesi mezuniyetinden sonra o zamanki þartlarýn zorlamasýyla Amerika yolculuðu baþladý ve 14 yýl gibi uzun bir zaman aldý. Bu yýllarýn 4 yýlý Makine Mühendisliði eðitimi, 3 yýlý Üniversite Araþtýrma Asistanlýðý ve Yüksek Lisans eðitimi ile geçti. Geri kalan 7 yýl çalýþmayla geçti. Hayatýmda verdiðim en iyi karar 1984 yýlýndan tekrar ülkeme dönmek oldu. Dönüþümden sonra havacýlýk ve otomotiv sektöründe yönetici olarak çalýþtým. Uzel Makine'deki görevimden ayrýldýktan sonra Sn. Ýbrahim HATTAT'ýn isteðiyle daha önceden çalýþtýðým ve bir aile ocaðý olarak gördüðüm Hattat Holding'te Ýþ Geliþtirme Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerini Mayýs 2008'de üstlendim. Hattat Holding, Dünyada çok önemli görülen ve parlayan yýldýz olarak nitelendirilen Otomotiv, Tarým ve Enerji alanlarýnda hýzla ve Mega boyutlarda yatýrým yaparak büyümektedir. Bu sektörler Ülkemizin geleceði ve büyümesi içinde en önemli iþ kollarýdýr. Bende böyle bir grupta çalýþmaktan dolayý gurur duyuyorum. Bugüne kadar atýlan dev adýmlara, geçmiþ eðitim ve çalýþmalarýmda kazandýðým deneyim ve mesai arkadaþlarýmýn desteði ile katkýda bulunacaðým inancýndayým. Ýzzet Kalaycý Ýþ Geliþtirme Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi 4

5 HEMA ENDÜSTRÝ ARGE Hema Endüstri kurulduðu yýl olan 1973 yýlýndan beri Arge faaliyetlerini sürekli desteklemiþtir. Bu faaliyetler firma bünyesinde yýllarca Mamul Mühendisliði ve Ürün Geliþtirme bölümleri tarafýndan yürütmüþtür. Ancak geliþen teknoloji ve aðýr rekabet koþullarý altýnda Arge faaliyetlerinin ayrý bir bölüm tarafýndan yürütülmesi kaçýnýlmaz olmuþtur. Bu nedenle 2005 yýlýnýn ekim ayýnda Ar-Ge bölümü baðýmsýz bir bölüm haline gelmiþtir. Bölümümüz son derece genç olmasýna raðmen geçmiþten gelen bilgi birikimi ve tecrübe emin adýmlarla hedeflerimize yürümemizi saðlamaktadýr. Özellikle yeni ürün tasarýmlarýnda traktör hidroliði üzerine yoðunlaþmýþ bulunmaktayýz. Yeni hidrolik kaldýrýcý, diþli pompa, paletli pompa, yön denetim valfleri ve hidrostatik direksiyon kutusu geliþtirme faaliyetlerimiz hýzla devam etmektedir. Bunun yanýsýra aktarma organlarý grubu olarak tabir ettiðimiz transmisyon ve aks konularýnda da çalýþmalarýmýz sürmektedir. Ürün tasarýmýnda 3 boyutlu modelleme artýk bir endüstri standardý haline gelmiþtir. Arge bölümümüz son teknoloji tasarým araçlarýný kullanmaktadýr. Katý modelleme sayesinde ürün tasarým süresi kýsalmakta ve müþteri ile eþ zamanlý ve birebir çalýþma imkaný saðlanmaktadýr. Tasarlanan modeller müþteriye gönderilmekte, bilgisayar ortamýnda ürün araç üzerine yerleþtirilmektedir yýlýndaki en büyük hedefimiz yön denetim valfleri konusunda bir sýçrama yapmaktý. Bu amaçla traktörler için, 25 ve 50 litrelik monoblok ve dilimli valflerin; kazýcý yükleyici (back-hoe loader) ler için ise 25 ve 50 ve 180 litrelik monoblok valflerin tasarým 5

6 çalýþmalarý baþlatýlmýþtý. 25 ve 50 litrelik valflerin tüm çalýþmalarý tamamlanmýþ olup 2007 itibariyle seri üretime geçilmiþtir. MV026 ve MV051 kodlu valflerle ilk defa J.Deere firmasýna valf satmaya baþladýk. MV045 kodlu valfleri ise Türk Traktör firmasýna gönderiyoruz. Yeni valflerin devreye girmesi þu anki rakamlarla valf fabrikasýnýn cirosuna %18 lik bir artýþ olarak yansýmýþtýr. Valf çalýþmalarýmýz 2008 yýlýnda da sürecek ve þu anda 20 adet civarýnda olan valf tipi sayýsý 2 ye katlanarak portföyümüz geniþletilecektir yýlý Hema Endüstri Arge Bölümü için valf yýlý olduðu gibi ayný zamanda patent yýlý olarak da ilan edilmiþtir. Bugüne kadar yaklaþýk 15 adet faydalý model ve patent sahibi olan Hema Endüstri nin sadece 2007 yýlýnda patent veya faydalý model baþvurusu 20 olmuþtur. Hema Endüstri Türkiye genelinde; faydalý model kategorisinde 3., patent kategorisinde de 18. olmuþtur. Ayný zamanda TAYSAD (Taþýt araçlarý yan sanayicileri derneði) ýn 2007 yýlýnda en çok patent ve faydalý model alan tedarikçi firmalar için düzenlediði ödül töreninde 250 firma arasýndan 1. olmuþtur yýlý Arge için çok dolu bir yýl olacak. Bu seneki hedeflerimizi gerçekleþtirmemiz ilerideki çalýþmalarýmýza da yön verecektir. Amacýmýz Hema Endüstri'yi kendi tasarladýðý ürünlerle sektöründe lider konuma getirmektir. Kullandýðýmýz 3B Katý Modelleme Tasarým Araçlarý; Hidrolik Kaldýrýcý Kontrol Valfi Yön Denetim Valfi Diferansiyel Gövdesi ve Diþlileri Diþli Pompa Kullandýðýmýz Programlar;- Mukavemet Analizleri Hesaplamalý Akýþkanlar Dinamiði Analizleri Valf gövdesi deformasyon analizi Ön aks gövdesi gerilme analizi Basýnç kaybý analizi Hýz analizi 6

7 Ar-Ge Teþvikleri REKABET ÜSTÜNLÜÐÜNÜ FIRSATLAR BELÝRLER Hema ENDÜSTRÝ A.Þ. bünyesinde yeralan ve tüm Hattat Holding þirketlerine hizmet veren Kurumsal Ýletiþim ve Teþvikler Müdürlüðü, 2007'de kurulmuþ genç ve dinamik bir yapýdýr. Ana hedefimiz grup þirketlerinin; TÜBÝTAK, DTM, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý destek ve teþviklerinden maksimum oranda faydalanmasýný saðlamaktýr. Geçtiðimiz yýl Ar-Ge teþvikleri kapsamýnda, TÜBÝTAK tarafýndan yürütülen Sanayi Ar-Ge Desteði Programý'ndan 350 bin YTL'lik hibe alýnmýþtýr. Destek kapsamýna giren diðer projelerin hibe oranlarýnýn kesinleþmesi ile birlikte 2008'de alýnacak hibenin 1.5 milyon YTL'ye ulaþmasý beklenmektedir. TÜBÝTAK Ar-Ge hibe desteklerinden yararlanmak için Müdürlüðümüz koordinasyonunda 9 proje ile baþvurulmuþtur. Bunlardan 6'sý destek kapsamýna alýnmýþtýr. Ýkisinin destek kararý beklenmekte, 2 Ar-Ge projesi de TÜBÝTAK formatýnda yazýlmaktadýr. Destek kapsamýna girebilecek projelerin belirlenmesi için grup þirketleriyle görüþmeler sürmektedir. TÜBÝTAK Ar-Ge hibe destekleri geri ödemesiz verildiðinden büyük fýrsatlar sunmaktadýr. Program kapsamýnda; Ar-Ge projelerinde çalýþan personelin maaþlarý; yazýlým-alet-teçhizat alýmý; kalýp ve prototip maliyetleri; seyahatler; test düzenekleri vb. harcamalardan belgeleyebildiðimiz kadarýnýn en az % 50'si hibe olarak alýnmaktadýr. Destek kapsamýndaki Ar-Ge projeleri, Hema þirketlerinin þimdiye kadar aldýðý en yüksek hibe oranýyla (% 60) desteklenmektedir. TÜBÝTAK Ar-Ge projelerini deðerlendirmek üzere farklý üniversitelerden 17 Hakem ve Ýzleyici Çerkezköy tesislerine gelmiþtir. Hakem / Ýzleyicilerin ziyaret takvimleri tarafýmýzdan oluþturulmaktadýr. Ayrýca, Hakem / Ýzleyiciler üniversitelerinde ziyaret edilerek, proje gidiþatýmýz deðerlendirilmekte ve TÜBÝTAK'a verdikleri raporlar görüþülmektedir. TPE SÜREÇLERÝ MERCEK ALTINDA Müdürlüðümüz ayrýca, Hattat Holding þirketleri adýna Türk Patent Enstitüsü'ne yapýlan Patent, Faydalý Model, Endüstriyel Tasarým Tescili, Marka baþvurularý iþlemlerinin ve periyodik ödemelerinin takibini yapmaktadýr. Belge aslý gelen Patent ve Faydalý Modellere ait "Kullaným Raporlarý" ÝTO Bilirkiþi incelemeleri sonucunda alýnarak Patent Sicili'ne kaydedilmektedir. Endüstriyel Tasarým ile Marka baþvuru ve itirazlarýn takibi de Ankara Büro ile yürütülmektedir. Endüstriyel Tasarým tescili için 2007'de 2 yeni baþvuru yapýlmýþtýr. Hema ENDÜSTRÝ A.Þ. ve Hattat Holding'in sahip olduðu TPE belgelerinin arþivi de bünyemizde tutulmaktadýr. YENÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ ÝLE "FIRSAT AVCILIÐI" Araþtýrma kurumlarýnda yürütülen çalýþmalarý takip eden Müdürlüðümüz; Gebze'deki TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi (MAM) ile temaslarýný sürdürmektedir. Sanayi kuruluþlarýyla "Endüstriyel Ortaklýk Programý" yürüten ve özel projeler geliþtiren MAM ile gelinen son noktada, Savunma Sanayine yönelik "Zýrh Projesi" için anlaþma saðlanmýþtýr. TRIZ eðitimleri, inovasyon, patent analizleri, teknoloji transferi konularýnda uzman Technoinvent A.Þ. ile Ar-Ge süreçlerinin hýzlandýrýlmasý, patentlerin piyasa deðerlerinin belirlenmesi konularýnda görüþülmektedir. Firma, 9 Haziran'da Çerkezköy'e gelerek þirket yöneticilerine TRIZ (Yenilik Bazlý Sorun Çözme) semineri vermiþtir. TÜBÝTAK sertifikalý Ar-Ge, Ür-Ge ve Tasarým Uzmaný yetiþtiren Türkiye Sýnai Ýdare ve Sevk Enstitüsü (TÜSSÝDE) ile geliþtirilen iliþkiler sonucunda, kurumun davetiyle Ýstanbul Sanayi Odasý'nda 13 Mayýs'ta düzenlenen "Sanayide Sürekli Geliþme Ýçin 6 Sigma" seminerinde Hema ENDÜSTRÝ A.Þ.'nin deneyimleri Genel Müdür Sn. Çetin Çýtakoðlu tarafýndan 150 firma yetkilisine aktarýlmýþtýr. Otomotiv mühendisliðinde Türkiye'deki sayýlý uzmanlarý bünyesinde toplayan ve teknik testlerde uluslar arasý akreditasyona sahip ÝTÜ Otomotiv Ar-Ge Merkezi A.Þ. (OTAM) ile çözüm ortaklýðý konularýnda görüþülmektedir. Temaslarýmýz sonucunda, akustik ve titreþim uzmaný Prof. Dr. Ahmet GÜNEY, Ar-Ge projelerindeki teknik sorunlar konusunda görüþ alýþveriþi yapmak üzere 19 Haziran'da tesislerimize gelmiþtir. Hema ENDÜSTRÝ A.Þ.'nin 2008 Stratejik Planý'nda yeralan "MOTOR ÜRETÝMÝ" projesiyle ilgili olarak; USA, Japonya, Almanya, Ýtalya gibi ülkelerde tescillenmiþ patentlere sahip, içten yanmalý motor uzmaný ÝTÜ Öðretim Üyesi Prof. Dr. Rafig MEHDÝYEV 10 Haziran'da incelemelerde bulunmuþtur. Diðer taraftan, OTAM A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Prof.Dr. Ali Güven GÖKTAN, Ar-Ge ekiplerimizi ÝTÜ'deki Motorlar ve Taþýtlar laboratuarý, Akýþkanlar Laboratuarý ve OTAM A.Þ,'ye teknik gezi için davet etmiþtir. Kurumsal Ýletiþim ve Teþvikler Müdürlüðü olarak Ar-Ge teþvikleri konusunda 2008 hedefimiz, TÜBÝTAK'tan alýnan hibe teþvikleri maksimum düzeye çýkarmaktýr. Remzi Vatan 7

8 Deming sorunlarýn % 98 sistemden % 2 si insandan kaynaklandýðýný söylemektedir. Sistemleri de kuran ve çalýþtýran insanlar olduðuna göre 1987 yýlýnda deming ödülü almýþ bir deneyi anlatacaðým yýlýnda, deming ödülü adýyla bilinen kalite ödülünü kazanan llody Nelson tarafýndan yazýlan bir makale, yýllardýr bazý sorunlarý neden çözemediðimizi o kadar çarpýcý biçimde açýklýyor ki, birdenbire bu kadar çok olayýn anlaþýlmazlýk perdesi arkasýndan ortaya çýkmasý insanda garip bir his yaratýyor ve nasýl olup da bugüne kadar bunu göremediðinize þaþýyorsunuz. Ödül kazanan makale oldukça kýsa ve basit bir deneyi anlatýyor. Benzer bir deneyi isteyen yapabilir. Deney, bir huni, bu huninin boðazýndan tam geçebilecek bir bilya, huninin ucunu yerden 5-6 santim yukarýda tutabilecek bir düzenek ve huninin altýna yayýlmýþ bir kaðýt yardýmýyla yapýlýyor. Deney Þöyle: Bilya huninin içine býrakýlýyor ve ucundan çýkýp kaðýdýn üzerine düþüyor. Ama tam huni aðzýnýn altýnda durmayýp bir tarafa doðru biraz yuvarlanýp duruyor. Durduðu bu nokta kaðýdýn üzerine iþaretleniyor. Bu deney çok sayýda-mesela 500 defa- tekrarlanýnca kaðýt üzerinde rastgele daðýlmýþ bir noktalar kümesi oluþuyor. Bilyanýn bir defasýnda tam huninin altýnda deðil de rastgele deðiþen yerlere kadar yuvarlanmasýnýn çeþitli nedenleri olabilir. Yerin tam düzgün olmayýþý, kaðýdýn pürüzsüzlüðü, bilyanýn mükemmel küre olmayýþý çok sayýda etken, bilyanýn hep ayný noktada durmayýþýnýn olasý nedenleridir. Ayný huni, ayný bilya ve ayný kaðýtla deney ne kadar tekrarlanýrsa tekrarlansýn sonuçtaki noktalar kümeleri hep birbirine benzeyecektir. (inanamayanlarda deneyebilir) Bu haliyle, huni, bilya, kaðýt vs den oluþan sistem kararlý (stable) bir sistemdir. Nasýl davranacaðý baþtan bilinmekte, bilyayý attýðýnýz zaman noktalar kümesinin içinde bir noktada kalacaðý bilinmektedir. Þimdi, bu sistemi "düzeltmeyi" kafasýna koymuþ bir kiþiyi düþününüz. Amacýna ulaþmak için þöyle bir çözüm uyguluyor: Çözüm 1 - bilyanýn her defasýnda durduðu yer, bir evvel durduðu noktaya göre ne kadar uzaksa, huni tam aksi yönde o kadar hareket ettirilecek ve böylece bir öncekine göre oluþan sapma giderilmeye çalýþýlacaktýr. Bu çözüme göre deney yine mesela 500 defa tekrarlanýnca elde edilen noktalar kümesi eskisinden daha küçük deðil aksine daha büyük olmaktadýr. Sistemi "düzeltmeyi" kafasýna takmýþ olan kiþi bu defa yeni bir çözüm düþünür ve uygular. Çözüm 2 - bilyanýn her defasýnda durduðu yer, huni ucunun tam altýna göre ne kadar uzaksa, huni tam aksi yönde o kadar hareket ettirilecektir. Deney yine tekrarlanýr ve yeni bir noktalar kümsei elde edilir. Noktalardan oluþan leke bu defa ilk ikisinden de büyük ve çarpýktýr. Umulan "düzelme" yine saðlanamamýþtýr. Düzeltme inadý içindeki kiþi nihayet son bir çözüm düþünür: Çözüm 3 -huni her defasýnda bilyanýn 8 Sistem durduðu noktaya getirilecektir. Bu deneyin sonunda noktalar kümesi, hununin altýna yayýlan kaðýdýn tümünü kaplayacak kadar geniþlemiþtir. Nelson'un makalesi bir cümle ile son bulmaktadýr: " Kendi içinde kararlý hale gelmiþ sistemlerin nasýl iþlediðini tam anlamaz ve ana parametrelerini (bu örnekte huni boyu, kaðýt cinsi, bilya mükemmelliði, yerin yataylýðý, düzgünlüðü vs) deðiþtirmezseniz sistem davranýþýný deðiþtiremezsiniz. Kurcalama ile sistem iyileþtirilemez, ancak daha çok bozulur!" Gündelik hayatta Nelson'un huni deneyi yüzlerce alanda, býkýp usanmadan tekrarlanmaktadýr. Binlerce kiþi "kurcalama" yöntemiyle birþeyleri "düzeltmeye" çalýþmaktadýrlar. Ama bu "kurcalama"larýn baþarýlý olmadýðý, baþarýlý olmak bir yana sorunlarý daha içinden çýkýlmaz hale getirdiði görülmektedir. Sorun, þu veya bu kiþi ya da þu veya bu kuruluþla ilgili deðil, toplumumuzun tüm sorunlara yaklaþýmýndaki yetersizlikle ilgilidir. Bu yetersizliðin giderilmesi iki aþamalý bir yaklaþýmla mümkündür: önce "kurcalama" yöntemiyle çözmeye çalýþtýðýmýz sorunlarý gözden geçirmeli ve bunlarýn hemen hemen "tüm" sorunlar olduðunu görmeliyiz. Ýkinci aþama ise sorunlarý "kurcalamak"tan vazgeçip, sorunlarýn çözümünde neden-sonuç analizi yapýp, nedenleri ortaya koyduktan sonra 80/20 kuralýna göre öncelikleri tespit edip çözüm buna göre yapýlmalýdýr. Eðer bu iki adým doðru atýlýrsa çözümler konusunda hiç endiþe edilmemektedir. Ama eðer "kurcalama" yöntemini terk etmezsek sorunlarýn daha çok aðýrlaþacaðýndan zerre kadar þüphe edilmemelidir. Mete Özer Yönetim Kurulu Üyesi

9 ÇIRAKLIK OKULU Çýraklýk Okulu;1992 yýlýnda Sn. Mehmet HATTAT'ýn isteði ve Tekirdað Valiliðinin izniyle "Tesviyecilik" meslek dalýnda eðitime baþlamýþtýr. Çýraklýk okuluna ilköðretimi bitirmiþ öðrencilerin kayýtlarý yapýlmaktadýr. Çýraklar ; 3308 sayýlý mesleki eðitim kanununa göre Usta Öðretici nezaretinde 3 yýl boyunca Ýþletmemizde Çýrak öðrenci olarak çalýþmaktadýrlar. Ýþletmemizde Temmuz 2008 itibariyle 64 kiþi kendi görevlerinin yaný sýra Usta Öðretici olarak çalýþmaktadýrlar. Çýraklar bu süre boyunca haftanýn 5 günü iþletmemizde uygulamalý eðitim 1 gün Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezinde (METEM) teorik eðitim almaktadýrlar. Çýrak Öðrenciler her yýl 30 tam gün ücretli izin kullanmaktadýr. Çýrak öðrenciler 1.Sýnýf'ta Asgari brüt ücretin %30'unu maaþ olarak alýr. 2. ve 3. Sýnýf öðrenciler daha yüksek maaþ almaktadýrlar. 3 Yýlý baþarýyla tamamlayan Çýrak Öðrenciler bitirme sýnavlarýna katýlýrlar. Bitirme sýnavlarýný geçen öðrenciler "Tesviyecilik" mesleðinde Kalfalýk belgesi alýr ve Kalfa olur. Mezun olan çýrak öðrenciler Ýþletmemizde istihdam edilir ve kadrolu iþçi olarak çalýþýrlar. Kadrolu iþçi olarak çalýþmaya baþlayanlar Metem'e Ustalýk eðitimnine kayýt yaptýrýrlar. Gereken eðitim süresi tamamlandýktan sonra Ustalýk sýnavlarýna katýlarak ustalýk belgesi alýrlar. Çýraklýk eðitiminde son eðitim süreci Usta Öðreticiliktir. Usta Öðreticilik Kurslarý iþletmemiz tarafýndan organize edilir ve Eðitim Tütev Halit Narin Metem tarafýndan verilir. Ayrýca çýraklar lise mezunu olmadýklarýndan Usta öðreticilerin ve eðitimcilerin teþvikleriyle bir çok Çýrak öðrenci Açýk Lise kayýtlarý yaptýrarak hem Meslek sahibi olup hem de lise mezunu olabilmektedirler. Ýþletmemizde þu an çalýþan 118 çýrak öðrenci bulunmaktadýr. Bu öðrencilerin 39'u 30 Eylül'de mezun olacaklardýr Eðitim-Öðretim yýlýnda hedefimiz 120 olacaktýr yýllarý arasýnda 257 Çýrak Öðrenci Mezun olmuþ olup Holding bünyesinde çeþitli fabrikalarda yaklaþýk 150 kiþi istihdam edilmektedir. Sn. Mehmet HATTAT'ýn eðitime verdiði önem ve kalifiye elemanýn sürekli bir ihtiyaç olmasýndan dolayý Çýraklýk Okulumuz yoluna emin adýmlarla devam edecektir. Çýraklýk Eðitimin Önemi ve Sn. Mehmet HATTAT'ýn ileri görüþlülüðü bünyemizde yetiþen öðrencilerin yine Holding bünyesine yetiþmiþ eleman olarak istihdam edilmeleriyle kendini göstermiþtir. Çýraklýk okulumuzun kurulduðu günden bu güne desteklerini esirgemeyen baþta Sn. Mehmet HATTAT, Sn. Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey Yöneticilerimize teþekkür ederiz. Hattat Holding A.Þ. Eðitim Bölümü 9

10 ÇIRAK, MEZUN VE USTA ÖÐRETÝCÝLERÝN GÖRÜÞLERÝ UÐUR GÖKÇEOÐLU:ÇIRAK ÖÐRENCÝ,1.SINIF 16 YAÞINDA Ýþe baþlamak için baþvuru formu doldurdum ve kabul edildim.direksyon gövdesine korniþ çekiyorum.ýþimden memnunum. Burada daimi iþçi olarak çalýþmayý hayal ediyorum. SABRÝ YURTSEVEN:ÇIRAK ÖÐRENCÝ, 3.SINIF 17 YAÞINDA Üç senedir buradayým.orta okuldan çýktýktan sonra buraya geldim.makine üzerine eðitim aldým.eðitimim bittikten sonra, þirketimizin bu bölümünde yada baþka bölümünde çalýþmaya devam etmeyi istiyorum.ýnþallah ileride burada çalýþmaya devam ederim. SEÇKÝN ÖÐRETÝCÝ MEMÝÞ:USTA Çýraklarýmýzý,çýrak gibi deðil kardeþlerimiz gibi görüyoruz.onlara hedef olarak da bizleri yerimizden edin diyoruz.çýraklarý eðitirken onlara, yüksek performansta çalýþmalarýný,saygýlý ve disiplinli olmalarýný öðretiyoruz.dürüst bir þekilde çalýþarak üstesinden gelinemiyecek hiçbir sorun olmadýðýný öðretiyoruz.problemleri olduðunda aðabey kardeþ gibi çözüyoruz.burada onlara meslek öðretip Hema nýn ara teknik elemanýný yetiþtirip,ileriye dönük kalifiye eleman olmalarýna destek saðlýyoruz.topluma kazandýrmaya çalýþýyoruz. KADÝR ÖZBÝÇERK:ÇIRAK MEZUNU,25 YAÞINDA 1996 Yýlýndan beri buradayým.orta okuldan mezun olduktan sonra bu imkandan arkadaþlarýmýn tavsiyeleriyle faydalanmaya baþladým.dört sene burada çýraklýk yaptým,sonra ustalýk sýnavlarýna katýldým.benim için çok büyük bir velinimet.kendimi çok þanslý hissediyorum.liseye gidemeyen birinin buraya gelip meslek sahibi olmasý büyük bir þans.bende burada kalmak için elimden gelen çabayý gösteriyorum. 10

11 Hattat Holding Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri SAP Projeleri Ülkelerin geliþmiþliklerini mukayese etmek için bazý göstergeler vardýr, gayri safi milli hasýla, kiþi baþý gelir, ihracat-ithalat oranlarý, hastahane sayýsý, kaç kilometre demiryolu olduðu, havaalaný sayýsý, barajlar, üniversite sayýsý, okuyan kiþi sayýsý, ve diðerleri gibi. Þirketlerin güç ve geliþmiþliklerini mukayese etmek için de ciro, karlýlýk, kiþi baþý ciro ve karlýlýk, pazar payý, büyüme oranlarý, entegre tesisler ve daha düzinelerce göstergeler vardýr. Bilhassa büyüyen þirketlerde altyapýlarýn bu büyümeleri destekleyebilmeleri sýhhatli yapýlanma için elzemdir. Zamanýmýzda artýk þirket altyapýlarý için akla sadece arsa, bina, makine, yol, havalandýrma, çevre sistemleri gelmiyor. Finansal Kaynaklar, Ýnsan Kaynaklarý, Teknoloji -Knowhow ve Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri (ERP: Enterprise Resource Planning ) gibi kaynaklarýn varlýðý ve kullaným etkinliði ile þirketler ölçülüyor, bunlara göre müþteriler ve/veya muhtemel ortaklar bir þirketle iþ yapmaya veya yatýrm ortaklýðýna karar veriyorlar. Devamlý ve hýzla büyüyen Hema - Hattat þirketleri artýk Hattat Holding çatýsý altýnda otomotiv, enerji ve inþaat/turizm ana sektörlerinde 10'dan fazla þirketi, 3000'i aþan elemaný ve $500,000'ý geçen cirosu ile önümüzdeki 10 sene içinde $2 milyar'lýk bir ciroyu ve 10,000 elemanlýk bir iþgücünü hedeflemektedir. Bu büyümeyi desteklemek için de Sn. Ýbrahim Hattat'ýn sponsorluðu ve vizyonu ile Hattat Holding þirketlerini bu hedeflere taþýmak için kullanýlan Quad firmasýnýn MfgPro ERP sistemini býrakarak, gerekli altyapýyý saðlamak için modern bir ERP sisteminin kurulmasýna karar verilmiþtir. Bu amaçla dünyada ABD kökenli Oracle firmasý ile pazarda liderliði paylaþan Alman kökenli ve çok uluslu devlerden SAP fiirmasýnýn ERP sistemleri þirketlerimizde kurulmuþtur. Ýki fazdan oluþan projenin ilk altý ayýnda Hattat Tarým ve Hattat Otomotiv þirketlerimizde kurulan SAP sistemi 2006 yýlý sonunda canlý uygulamaya geçmiþ, ikinci faz sonunda da Hema Endüstri, Hema Otomotiv ve Hema-TRW þirketlerimiz 2007 yýlý Ekim ayýnda projeyi tamamlamýþlardýr. Bu sistemlerinin kurulmasýný her þirketten herbir modül için seçilen anahtar kullanýcýlar, IT departmaný modül uzmanlarý ve SAP uygulayýcýsý Siemens firmasý danýþmanlarý öz veri ile ve Hema-Hattat þirketlerinin yöneticilerinin büyük destekleri ile gerçekleþtirmiþlerdir. Üst yönetimimiz ile SAP ve Siemens firmasý yetkililerinin 11

12 bulunduðu törenlerde her iki faz için emeði geçen elemanlarýmýza sertifikalarý verilmiþ, katkýlarýndan dolayý üst yönetimimiz tarafýndan kutlanmýþtýrlar. SAP ERP dilinde PP, MM, SD, CS, FI, CO, PM, QM, WMS olarak adlandýrýlan üretim, üretim planlama,mühendislik, satýn alma, satýþ-daðýtým, müþteri hizmetleri, finans, maliyet kontrol, bakým, kalite yönetimi, depo yönetimi (ve insan kaynaklarý bordro) gibi çeþitli modüllerin entegre olarak çalýþmasý ile tüm þirketler verimli iþletme ve süreç yönetimini saðlayacak altyapýya kavuþmuþlardýr. Her bir faz içindeki proje aþamalarý içinde önce kendi eðitimlerini alan anahtar kullanýcýlar daha sonra danýþmanlarla kavramsal tasarým aþamasýnda sistemin mimarisini, süreçleri ve kullaným parametrelerini tespit etmiþler, bunlarý test sisteminde denemiþler, son kullanýcý eðitimlerini vermiþler ve daha sonra da danýþmanlarýn denetimi altýnda canlý sisteme geçmiþlerdir. Her yeni sistemin anlaþýlmasý ve kullanýlmasýnda olduðu gibi tamamen entegre çalýþan ERP sistemleri (SAP ve diðer sistemler) uygulamalarýnda baþlangýçta çeþitli problemler ile karþýlaþýlýr. Ýþletme bilgilerinin sisteme doðru, zamanlý ve bilinçli olarak girilmesi ve bunun öneminin herkes tarafýndan anlaþýlmasý gerekmektedir. Bu þekilde satýþ, satýn alma, depo ve üretim rakamlarýnýn muhasebe ve finans ile doðru senkronu saðlanacak ve iþletme fonksiyonlarýnýn düzenli akýþýnýn yanýsýra üst yönetime gerçekçi raporlarýn verilebilmesi mümkün olacaktýr. Bu konuda gerekli desteði saðlamak amacýyla bir Help-Desk sistemi kurulmuþtur. Kendi kaynaklarýmýz olan anahtar kullanýcý ve IT SAP modül uzmanlarýna ilaveten Siemens firmasý ile yapýlan anlaþma çerçevesinde, uzaktan verilen telefon/ desteðinin yanýsýra, danýþmanlar peryodik olarak þirketlerimize gelip anahtar kullanýcýlar ve IT SAP modül uzmanlarý ile sorunlarý çözmekte ve yeni küçük ayarlamalarda bize yardým etmektedirler. ERP projelerinde bir baþka önemli husus da yeni ve/veya firmaya özel raporlarýn yapýlmasýdýr. SAP dilinde ABAP denilen bir programlama dilinde yazýlan bu raporlar için yapýlan istekler ilgili birim yöneticileri tarafýndan onaylandýktan sonra ya içeride kendi uzmanlarýmýza ya da Siemens ABAP uzmanlarýna yaptýrýlmaktadýr. Gelecek SAP'nin yukarýda saydýðým klasik ERP modülleri yanýsýra Hattat Holding için SAP firmasý ile yapýlan anlaþma ile bir üst þemsiye olan "mysap Business" sisteminin lisanslarý alýnmýþtýr. Bunlarýn içinde "SCM, SRM, CRM, PLM, SEM" diye sayabileceðimiz "Tedarikçi Zinciri Yönetimi, Tedarikçi Ýliþki Yönetimi, Müþteri Ýliþki Yönetimi, Ürün Yönetimi ve Stratejik Kurum Yönetimi" gibi uygulamalarý da zamaný geldiðinde ilgili þirketlerimizde uygulamaya baþlayacaðýz. Bunlarý belki mobil ve "e-business" uygulamalarý takip edecek. Þu anda Hattat Holding firmalarý elemanlarýný yakýndan ilgilendiren bir uygulama da Lider Hattat projesi içinde deðindiðimiz gibi SAP HR (Ýnsan Kaynaklarý) modülünün tüm þirketlerimizde uygulanmasýdýr. Bu amaçla Siemens firmasý ile anlaþtýk ve Adisa firmasýnýn ön danýþmanlýðý altýnda Ýnsan Kaynaklarýný ilgilendiren iþe müracaat, iþe alým, görev tanýmlarý ve ücretlendirme, kariyer planlamasý, eðitim planlamasý ve performans deðerlendirmelerinin yapýlacaðý uygulama Temmuz 2008 sonunda baþlýyacak ve fazlarla devam edecektir. Böylece uygulanmakta olan bordro sistemimizin yanýsýra tüm ÝK fonksiyonlarý entegre olarak devreye sokulmuþ olacaktýr. Görülen odurki ki bu altyapý tüm iþletme fonksiyonlarý için hayat-destek (life-support) hizmeti saðlamaktadýr. Onun için bu gibi altyapýlarýn saðlam olarak oturmasý ve öyle kalmasý þirketlerimizin saðlýklý büyümeleri için kritik baþarý faktörlerinden biridir. Her baþarýyla gerçekleþtirilen proje sonunda parmakla gösterilen bir þirketler topluluðu olacaðýmýza olan inancým hergeçen gün artmaktadýr. Bu vesile ile emeði geçen herkese tekrar teþekkürlerimi iletir baþarýlarýmýzýn devamýný dilerim. Saygýlarýmla Ahmet Alim Yücel, CPIM, PMP CIO & Stratejik Planlama Koordinatörü Hattat Holding A.Þ. 12

13 ÝÇ DENETÝM " Ýç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliþtirmek ve onlara deðer katmak amacýný güden baðýmsýz ve objektif bir güvence ve danýþmanlýk faaliyetidir." Bu faaliyetin amacý "iþletme varlýklarýný korumak ve verimli kullanýlmasýný saðlamaktýr." Ýç denetim, ekonomik faaliyette bulunan bir kurumda iþ prosedürlerinin ve bu yönde verilen yönetici talimatlarýna dair sorumluluklarýn kurum organizasyonunca etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesini amaçlayan bir denetim türüdür Ýç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetiþim süreçlerinin etkinliðini deðerlendirmek ve geliþtirmek amacýna yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaþým getirerek kurumun amaçlarýna ulaþmasýna yardýmcý olur. Ýç denetim bir kurum ya da organizasyonda yürütülen faaliyet iþ ve iþlemlerin yönetimden farklý ve tarafsýz bir gözle deðerlendirilmesi olarak özetlenebilir. Bu deðerlendirme esas olarak kurumda iþlere iliþkin risklerin bilinmesi, iyi yönetilmesi ve bu riskleri yönelik olarak tasarlanan iç kontrollerin varlýðý ve etkinliði konularýna odaklanýr. Bir kurumun iç kontrol sistemi o kurumun; - operasyonlarýnýn etkin ve verimli yürütüldüðü - mali ve operasyonel raporlamalarýn doðruluðu - mevzuata uygunluk hedeflerini gerçekleþtirmesine yardýmcý olur. Ýç kontrol sisteminin deðerlendirilmesi, bu unsurlarýn tamamýnýn iç denetim faliyeti kapsamýna girdiðine iþaret etmektedir. Risk Yönetimi ve Ýç Kontrol bakýþ açýsý ile þekillenen denetim fonksiyonu geleceðe dönüktür ve insanlarýn deðil sistemlerin ve süreçlerin hatalarý ile ilgilenir. Bir kurum ya da organizasyonun tüm iþ ve iþlemlerinde var olan riskler ve kurumun risklerini nasýl yönettiði, iç denetimin ana odaðýdýr. Yani bir kurumun iç denetçilerinin sormasý ve cevap aramasý gereken ilk 3 soru þunlar olmalýdýr: 1) Bu kurum bir bütün olarak, tüm alanlarda karþý karþýya olduðu riskleri iyi biliyor mu? 2) Bu riskleri yönetmek için neler yapýlýyor? (iç kontroller oluþturuluyor mu?) 3) Bu riskleri yönetmek için alýnan tedbirler etkin mi? (iç kontroller etkin çalýþýyor mu?) Geçmiþte yapýlan hata veya suiistimaller genellikle önemsenmeyen, ihmal edilen kontrol eksikliklerinden kaynaklanan riskler nedeni ile oluþan sonuçlardýr. Ýç denetim, bu amacý gerçekleþtirebilmek amacý ile kurum içinde oluþturulan ve baðýmsýzlýðýný ve tarafsýzlýðýný koruyabilmeleri için yönetim kuruluna baðlý iç denetim departmanlarý ve bu departmanlarda çalýþan iç denetim elemanlarý ile yerine getirilir. Ýç denetim yönetim kurulu ve yönetim kurulunca atanan üst yöneticilere kurumda yürütülen iþ ve iþlemlere iliþkin makul güvence saðlar. Yani üst yönetim için çok deðerli bir kontrol aracýdýr. Önemli bir yönetsel fonksiyondur. Kurum içinde mevzuata uygunsuzluk, hata, hile, verimsizlik ve risklere yönelik olarak engelleyici ve tespit edici bir mekanizmadýr. Ýç denetim bir yönetim aracýdýr. Ýç denetim yönetici ve çalýþanlarýn hatalarýný bulmaya deðil, hatalarýn oluþmamasý için gereken önlemlerin alýnmasý ve eksiklerin giderilmesi için üst yönetime önerilerde bulunur. Bu bakýmdan kurum çapýnda güvenilmesi ve desteklenmesi gereken bir fonksiyondur. Davut Özen Denetim Baþkaný Kurulu 13

14 Perkins QCLDM Perkins firmasýnda 16 Nisan 2008 tarihinde yapýlan QCLDM sunumunda Kalite, Maliyet, Lojistik, Geliþtirme ve Yönetim baþlýklarý altýnda toplam 138 sayfalýk bir sunum yapýlmýþtýr. Bu sunum Perkins firmasýnýn talebi ile þu ana kadar yaklaþýk yýlda bir kez yapýlmýþ olmakla beraber bundan sonra daha da sýklaþtýrýlacaktýr. Bu sunumda katýlýmcýlar Hema Endüstri adýna Sn. Tunç Doðan Sn. Necati Akgüç Sn. Barýþ Bayramoðlu, Sn. Onur Yýlmaz Sn. Nesimi Aslan Perkins adýna ise: Paul Smitheringale Carl Gilbert Andy Law Andy Hewitt Mark Lucas Prakash Parmar Doug Campbell Adam Kilbon Malzeme Tedarik Müdürü (Tüm ürünler) Satýnalma Müdürü Satýnalma Sor. Satýnalma Sor. Yan Sanayi Performans Müh. Yan Sanayi Geliþtirme Müh. Yan Sanayi Geliþtirme Müh. Takým Lideri (Mühendislik) olmuþtur. Sunumda kalite bölümünde; PPM deðerlerimiz, kalite problemlerini nasýl azalttýðýmýz, yapýlan iyileþtirmeler, maliyet bölümünde; ürünlerimizdeki fiyat deðiþimleri, lojistik bölümünde; sevkiyat performansýmýz, Ýngiltere de bulunan depo çalýþma sistemimiz, sipariþ dalgalanmalarý, 2008 yýlý toplam hedeflenen üretim adetleri, geliþtirme bölümünde; dökümhanemizin imalat, laboratuar, iþgücü ve yerleþim planýný içerecek þekilde son durumu ve yapýlan geliþtirmeler, tuz banyosu tesisimiz ve geliþimi, ayna mahruti hattýmýzýn kapasite ve yerleþim planý, AVL firmasý ile yaptýðýmýz ortak mühendislik projesi, AR-GE bölümümüz, kabiliyetlerimiz, test tezgahlarýmýz ve 2007 yýlýnda aldýðýmýz patentler, ön aks ve transaxle gibi yeni devreye giren projelerimiz, Perkins ile üzerinde çalýþtýðýmýz mevcut projeler ve muhtemel yeni projeler, yönetim bölümünde ise; çevre 14 belgemiz ve çevre ile ilgili faaliyetlerimiz, 6 sigma çalýþmalarýmýz ve projelerimiz ve otonom bakým hakkýnda bilgi verilmiþtir. Bunun yanýnda sunumun giriþ bölümünde ise holdingimiz ve þirketimiz ile ilgili son bilgiler ve geliþmeler, yýllýk cirosal büyümemiz ve Perkins ile iþbirliðimizin geliþimini gösteren bilgiler verilmiþtir. Sunum çok iyi geçmekle beraber Paul Smitheringale ve Carl Gilbert gibi satýnalmanýn en önde gelen yöneticileri sunum sonunda övgülerini dile getirmiþler ve bu baþarýyý devam ettirmemiz gerektiðini bildirmiþlerdir. Sunum sonunda 5 kategoride de tam puan olan yeþil alýnmýþtýr. Bir sonraki sunum Eylül ayý baþýnda Hema da olacaktýr. Tunç DOÐAN Üretim Gn.Md.Yrd

15 ÝTHALAT DEPARTMANI Ýstanbul Büro Ýthalat Bölümü olarak 7 kiþiyle Dýþ Satýnalma Müdürlüðüne baðlýyýz ve ithalat akreditif iþlemleri ve ödemeleri yapýyoruz. Bunun yanýnda bütün grup þirketlerin Ýstanbul'daki Ýthalat - Ýhracat gümrükleme iþlemlerini kendi bünyemizde yapýyoruz yýlýnda göreve baþladýðýmda Ýstanbul Büro Ýthalat servisi toplam 3 personelden oluþuyordu. Ýthalat müdürümüz þu an ki Yönetim Kurulu Baþkan Asistanýmýz Sayýn Ataman Göncü idi. O zamanlar yýllýk adet ithalat dosyamýz olmasýna raðmen ; ithalatýn müsaadeye tabii olmasý ve prosedürlerin çokluðu nedeniyle zorlanýyorduk. Önce Hazine Müsteþarlýðýndan müsaade belgesi, sonra da bankalardan ithal müsaadesi alýnýyordu. Büyük rakamlý ithalat ödemelerinde ise Merkez Bankasýndan permi zorunluluðu vardý. Ýlerleyen yýllarda ithalat serbest býrakýldý, prosödürler azaldý. Buna raðmen bölümümüzün iþi arttý. Bugün sadece Hema Endüstri'nin yýllýk Ýthalat dosya adedi 3500 'ü bulmaktadýr. Þirketimiz yeni ürün imalatlarýna ve Enerji gibi yeni iþ kollarýna baþladý. Bununla birlikte ithalat ve ihracatlarýmýz arttý. Komple ve CKD Traktör ithalatý, Enerji Grubumuzla ve Maslak Ýnþaatýmýzla ilgili ithalatlar baþladý. Ýstanbul'un her gümrüðünde ithalat ve ihracatlar yapmaktayýz. Bunun yanýnda son iki yýlda Ýstanbul Gümrükleri dýþýnda Zonguldak, Karadeniz Ereðli, Derince Gümrük Müdürlüklerinden de ithalatlar yaptýk. Dört kiþilik gümrükleme ekibiyle bu kadar iþin altýndan kalkabilmemizin sebebi; þirketimizin Geliþme ve Teknolojiye ayak uydurmasý sonucudur. Son beþ senedir gümrük beyannamelerini ofiste yazýyor ve tescil ediyoruz. Þirketimizin büyüyüp tanýnmasý, bütün dünyaya ihracat yapmasý ve ekonomiye katkýsý sebebiyle bütün gümrük idarelerinde saygýnlýðýmýz arttý. Bunun sonucunda Gümrük idare amirleri ve memurlarýndan her konuda yardým ve destek görmekteyiz. Altan Tütüncü Ýthalat Sorumlusu 15

16 ÝSTANBUL'UN PIRLANTASINDA ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KÜLTÜRÜ DIAMOND OF ISTANBUL Ýþ güvenliði kültürü, iþ güvenliðinin öncelikli olduðu yaþam biçimidir. Güvenlik bilgiye dayanýr ve yaþam biçimi haline getirilmiþ bilgi, güvenlik kültürünü oluþturur. Ýþ güvenliði göz ardý edildiðinde "iþ kazasý " ve "meslek hastalýðý" oluþur. GÜVENLÝK ASLA ÝNCÝTMEZ ÝÞ KAZALARI ACI VERÝR! Hattat inþaat Diamond Of Ýstanbul projesinde iþ güvenliði kültürünün oluþmasýnda; projede çalýþan herkes saðlýk, emniyet ve çevre güvenlik konularýnda sorumluluk taþýmaktadýr. Bu konularda gösterilen iyi performans 2005 yýlýnda baþladýðýmýz bu yolda "0" ölümlü iþ kazasý hedefimizi devam ettirmektir. Üst yönetim; bu hayalimizi gerçekleþtirmek için bizi yalnýz býrakmadýlar ve Ýþ Güvenliði biriminin kurulmasýný saðladýlar. Evet 16

17 biz Diamond Of Ýstanbul projesinde kendi alanýmýzla ilgili "kayýpsýz" projeyi bitirmek istiyoruz ve her gün yeni umutlarla biz bilincinde iþimize devam ediyoruz. Güvenliðinin kültürünün parlayan yüzünü göstermiþ oldu. Hattat inþaat Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmekten önce emeðe deðer vererek, kazasýz insana ve sahip olduðu deðerleri ön planda tutarak sürekli geliþmeyi amaç edinmiþ, bu doðrultuda çalýþmalarýmýza devam ederek 2007 yýlýnda OHSAS yönetim sistemini kurduk. Ayrýca Güvenli inþaat projesi kapsamýnda Hattat inþaat 2. ve 3.' Lük ödüllerini alarak Ýþ Ne ödül alýrsak alalým en önemli ödül 2005 ve 2008 yýllarý arasýnda kazasýz iþe devam etmemizi saðlayarak,iþ güvenliði kültürünün ilerlemesi ve güvenliði saðlamak için ; projeye adým atmýþ takým arkadaþlarýmýza Ýþ güvenliði birimi adýna teþekkürü bir borç biliriz. Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði kültürünün oluþmasýnda ve ilerlemesinde yöneten - uygulayan - uygulatan herkesin sorumluluklarý olduðu unutulmamalýdýr çünkü önlem almak insan kaybetmekten daha ucuzdur. 17

18 Yönetim kurulu baþkanýmýz Sn. Mehmet Hattat enerji grubu yatýrýmlarýný inceliyor. Enerji Bakanýmýz Sn.Dr.Hilmi Güler Amasra Hema Kömür kuyularýmýzý yerinde inceledi. 18

19 Hattat Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Hattat, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, TCMM Baþkaný Köksal Toptan, Enerji Bakaný Hilmi Güler Tolga Tonguç, Enerji Bakaný Hilmi Güler, Mustafa Altýnkaynak 19

20 YAÞAMIN TEMEL KAYNAÐI : SU Su canlýlarýn yapý taþýdýr. % 65 su Kan Dolaþýmý % Su (Yapraklar,) Ýnsan Vücudu (Kanýn % 80-90'ý sudur.) Þuan ülkemizde su rezervleri tükenmektedir.bunun baþlýca sebepleri küresel ýsýnma,tarýmda damlama sulama kullanýlmamasý,bilinçsizce gereðinden fazla su kullanýlmasý,fabrikalarýn kullandýklarý sularý arýtmadan geri doðaya býrakmalarý.sulak alanlarýn yerleþim alanlarýna dönüþtürülmesini sayabiliriz. Ayrýca sanayide üretim aþamasýnda yeni hammadde kullanýmý sýrasýnda da su kullanýmý fazladýr.bu kullanýmý azaltmak bizlerinde elindedir.kullandýðýmýz kaðýt,plastik,çelik vs.ürünleri kullandýktan sonra tekrar geri dönüþüme kazandýrýrsak sanayide büyük oranda su tasarrufu saðlamýþ oluruz. 1 Ton Kaðýdý Geri Kazandýrdýðýnýzda; - 17 adet yetiþkin aðacýn kesilmesini önlediðinizi, lt. fuel-oil tasarrufu yaptýðýnýzý, lt. benzin tasarrufu saðladýðýnýzý, kwh elektrik enerjisi tasarrufu yaptýðýnýzý, - Bir evin 1 yýllýk su ihtiyacý kadar tasarruf saðladýðýnýzý Lütfen Unutmayýnýz. Hema Endüstri olarak tüm çalýþanlarýmýzda kaðýt geri dönüþüm bilinci saðlayarak 2007 yýlýnda ; 4089 Adet AÐAÇ ton SU doðaya geri kazandýrýlmýþtýr kwh ELEKTRÝK Tüm çalýþanlarýmýza katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. Ayrýca Çerkezköy'deki ilköðretim okullarýna çevre eðitimleri vererek su ve geri dönüþüm bilincini küçük yaþlarda baþlatmayý hedefliyoruz. Tüm bireyleri ormanlarýmýz yanarken,barajlarýmýz kururken onlarý kurtarmak için kaðýt tüketimi ve su tasarrufu konusunda bilinçlendirmeye çaðýrýyoruz. 20 UNUTMAYINIZ BAÞKA DÜNYA YOK,BU DÜNYA HEPÝMÝZÝN!!!!

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı