BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası

2 II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : Baskı - Şubat İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A Ş. Baskı - Cilt : Express Basımevi Deposite İş Merkezi A6 Blok No: 309 İkitelli OSB Küçükçekmece/İstanbul (Sertifika No: 12046) (0212) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Onuncu basıda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu na göre güncellenen Borçlar Hukuku Ders Notları, on birinci basıda yeniden gözden geçirilmiş, ilgili mahkeme kararları kitaba işlenmiştir. Kitabın düzeltmelerine büyük bir zevkle yardımcı olan Zeynep Yıldız Nomer e, kitabın dizgisini titizlikle yapan Gülgonca Çarpık a ve kitabın on birinci basısını en iyi şekilde gerçekleştiren Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye ve Seyhan Satar a teşekkür ederim. İstanbul, 1 Ocak 2011 Prof. Dr. Ha lûk N. No mer Bİ RİN Cİ BA SI YA AİT ÖN SÖZ Borç lar Hu ku ku, Ge nel Hü küm le ri kap sa yan bu ki tap, öğre tim yı lın da, İ.Ü. Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si öğren ci le ri için ha zır la dı ğım ders not la rın dan iba ret tir. Öğren ci ler ta ra fın dan tu tu lan not la rın be lir siz ki şi ler ce ve ge nel lik le de ek sik ve yanlış ola rak ço ğal tı lıp sa tı şa su nul ma sı, öğren ci le rin yan lış bil gi len di ril me si ne se bep olmak ta dır. Öğren ci le rin ba şa rı la rı nı et ki le yen bu du rum, ders not la rı nın ya yın lan ma sı nı zo run lu ha le ge tir miş tir. Bu sa ye de öğren ci le rin, ana ders ki tap la rı nın ya nı sı ra ders not la rın dan da sağlık lı şe kil de ya rar lan ma la rı müm kün ola cak tır. Ders not la rı nın kı sa sü re de ya yım lan ma sı nı sağla yan Be ta Yayınevi ne ve Rah mi Arı kan a te şek kür ede rim. İs tan bul, Dr. Ha lûk N. No mer

4 IV

5 V İÇİN DE Kİ LER ÖNSÖZ...III BİRİNCİ BASIYA AİT ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... V KISALTMALAR... XI KAYNAKÇA...XV BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER...XV Genel Eserler...XV Monografiler...XVI BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER...XX Genel Eserler...XX Monografiler...XX TÜKETİCİ HUKUKU...XXIV UYGULAMAYA YÖNELİK ESERLER... XXV PRATİK ÇALIŞMA KİTAPLARI... XXX SEMPOZYUM, PANEL VE SEMİNERLER... XXX 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA İLİŞKİN ESERLER...XXXI BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN SAİR ESERLER...XXXI Bİ RİN Cİ BÖ LÜM GE NEL BİL Gİ LER İKİN Cİ BÖ LÜM BOR CUN KAY NAK LA RI 1. SÖZLEŞME...21 I. Kavram...21 II. Sözleşmenin Kurulması...25 III. İlân Yoluyla Ödül Vaadi...34 IV. Sebebi Gösterilmemiş Borç Tanıması (İkrarı)...35 V. Önsözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi)...36 VI. Sözleşmenin Unsurları...39 VII. Sözleşmenin Geçerlilik Koşulları...42

6 VI VIII. 1. Genel Olarak Fiil Ehliyeti Sözleşmenin Konusunun Emredici Hukuk Kaidelerine, Kamu Düzenine, Genel Ahlâka ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmaması Objektif İmkânsızlığın Bulunmaması İrade Açıklamasında Sakatlığın Bulunmaması...60 a) Yanılma (Hata)...61 aa) Açıklamada Yanılma (Beyan Hatası)...61 bb) Saikte Yanılma (Saik Hatası)...63 b) Aldatma (Hile)...65 c) Korkutma (İkrah) Sözleşmenin Muvazaalı Olmaması Aşırı Yararlanmanın (Gabin) Bulunmaması Şekil...73 a) Adi Yazılı Şekil...75 b) Resmî Şekil...82 c) İspat Şekli...88 d) Düzen Şekli...90 Temsil Kavram Temsil Yetkisinin Verilmesi Özel Temsil Yetkisini Gerektiren İşlemler Temsil Yoluyla Yapılamayacak İşlemler Temsil Yetkisinin Kapsamı Temsil Yetkisinin Sona Ermesi Yetkisiz Temsil HAKSIZ FİİL I. Genel Haksız Fiil Sorumluluğu Genel Olarak Unsurları a) Eylem b) Hukuka Aykırılık aa) Kavram bb) Hukuka Aykırılığı Önleyen Sebepler aaa) Zarar Görenin Rızası bbb) Üstün Nitelikte Kamusal Yarar ccc) Üstün Nitelikte Özel Yarar...111

7 VII ddd) Kamu Hukukuna Dayanan Yetkinin Kullanılması eee) Özel Hukuka Dayanan Yetkinin Kullanılması fff) Meşru Müdafaa (Haklı Savunma) ggg) Iztırar Hali (Zorunluluk Hali) hhh) Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanılması c) Zarar d) İlliyet Bağı e) Kusur II. Ahlâka Aykırı Fiillerden Sorumluluk III. Kusursuz Sorumluluk Halleri Genel Olarak Bazı Kusursuz Sorumluluk Halleri a) Adam Çalıştıranların (İstihdam Edenlerin) Sorumluluğu b) Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu c) Ev Başkanının Sorumluluğu d) Bina veya Diğer Yapı Malikinin Sorumluluğu e) Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu f) Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu IV. Zarardan Birden Fazla Kimsenin Sorumlu Olması V. Zararın Belirlenmesi VI. Tazminatın Belirlenmesi VII. Manevî Tazminat VIII. Zamanaşımı IX. Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Saldırılara Karşı Korunması SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM İFA I. Kavram II. Causa Anlaşması III. İfa Yerine veya İfa Uğruna Eda IV. Kısmi İfa V. Üçüncü Kişinin İfası VI. Cins ve Parça Borçlarında İfa VII. Seçimlik Borçlarda İfa VIII. Bölünemeyen Edimin İfası...208

8 VIII IX. Para Borçlarında İfa X. Faiz XI. İspat XII. İfa Yeri XIII. İfa Zamanı XIV. Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde İfa XV. İfa Güçsüzlüğü XVI. Alacaklı Temerrüdü DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM BORÇ LA RIN İFA EDİL ME ME Sİ NİN SO NUÇ LA RI 1. İFA İMKÂNSIZLĞI I. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı Kusur Karinesi İfa Yardımcısının Eylemlerinden Sorumluluk Sorumsuzluk Anlaşması Borçlunun Sorumlu Olduğu İmkânsızlığın Sonuçları II. Borçlunun Sorumlu Olmadığı İfa İmkânsızlığı III. Borçlunun Sorumlu Olmadığı İfa Güçlüğü KÖTÜ İFA BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ I. Şartları II. Alacaklının Hakları İfa İle Birlikte Temerrütten Doğan Zararın Tazmini a) İfa Davası b) Gecikmiş İfadan Doğan Zararın Tazmini Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde Alacaklıya Tanınan İlâve Seçimlik Haklar a) Seçimlik Haklardan Yararlanmanın Ön Şartı: Süre Verilmesi (Mehil Tayini) b) Borcun İfa Edilmemesinden Doğan Zararın Tazmini c) Sözleşmeden Dönme ve Sözleşmenin Hükümsüzlüğünden Doğan Zararın Tazmini aa) Sözleşmeden Dönme bb) Sözleşmenin Hükümsüzlüğünden Doğan Zararın Tazmini BORCA AYKIRILIKTAN DOĞAN SORUMLULUK İLE HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN YARIŞMASI CULPA IN CONTRAHENDO...285

9 IX BE ŞİN Cİ BÖ LÜM BORÇ LA RIN SO NA ER ME SE BEP LE Rİ I. İbra II. Takas III. Yenileme IV. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi V. Zamanaşımı AL TIN CI BÖ LÜM BORÇ İLİŞ Kİ SİN DE ÖZEL DU RUM LAR I. Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt (Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme) II. Üçüncü Kişi Yararına (Lehine) Sözleşme III. Müteselsil Borçluluk IV. Müteselsil Alacaklılık V. Koşula (Şarta) Bağlı Borçlar VI. Bağlanma Parası, Cayma Parası, Ücret Kesintisi VII. Ceza Koşulu (Cezai Şart) YE DİN Cİ BÖ LÜM. SÖZLEŞMENİN DEVRİ, ALA CAĞIN DEVRİ VE BOR CUN ÜSTLENİLMESİ (BORCUN NAK Lİ) I. Sözleşmenin Devri II. Alacağın Devri (Alacağın Temliki) III. Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli) MADDE İNDEKSİ KAVRAM İNDEKSİ

10 X

11 XI KI SALT MA LAR AK ATKK AÜEHFD AY AYM b. bent Bağ-Kur K. Banka Kartları K. Basın K. BATİDER BKKKY bkz sayılı Avukatlık Kanunu 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Anayasa Mahkemesi 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 5187 sayılı Basın Kanunu Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik bakınız c. cümle CİKT ÇK DMK E. esas sayısı ebk Ceza İnfaz Kurumları Tüzüğü 2872 sayılı Çevre Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 818 sayılı Borçlar Kanunu ( tarihinde yürürlükten kalkacaktır) ehumk 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ( tarihinde yürürlükten yürürlükten kalkmıştır) EİK ESK ettk f. fıkra Faiz K. FKK FSEK 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( tarihinde yürürlükten kalkacaktır) 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

12 XII GKK HD HGK HHY HK 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Hukuk Dairesi Hukuk Genel Kurulu Hasta Hakları Yönetmeliği 492 sayılı Harçlar Kanunu HMK 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( tarihinde yürürlüğe girmiştir) HSK İBD İBK İHFM İİK İmar K. İnfaz K. İş K sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu İstanbul Barosu Dergisi İçtihadı Birleştirme Kararı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 4857 sayılı İş Kanunu K. karar sayısı KMK Koop K. krş. KTK KTY m. madde MBK MHAD MİHDER MKKHK MÖHUK MTK MUHPBK MÜHFHAD MYBK 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu karşılaştırınız n. kenar notu NK 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Yönetmeliği 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Mali Yılı Bütçe Kanunu 1512 sayılı Noterlik Kanunu

13 XIII ÖPVİKHK PBK PK RG RTKYK SİHK SK Soy Adı K. SSGSSK SSK sy. Tapu K. TBK TCK TİSGLK TKK TMK TRT K. TSHK TST TŞSTİK TTK UHK Yarg. YKD 90 sayılı Ödünç Para İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında Kanun 6326 sayılı Petrol Kanunu Resmi Gazete 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 2525 sayılı Soy Adı Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu sayılı 2644 sayılı Tapu Kanunu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ( tarihinde yürürlüğe girecektir) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 94/5623 sayılı Tapu Sicili Tüzüğü 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( tarihinde yürürlüğe girecektir) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Yargıtay Yargıtay Kararları Dergisi (Yıl/Sayı, sayfa)

14 XIV

15 XV KAYNAKÇA * BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER GENEL ESERLER ŞAHİN AKINCI, Borçlar Hukuku Bilgisi, 4. Bası (Tıpkı Basım), Sayram Yayınevi, Konya 2009 Turgut AKINTÜRK/Derya ATEŞ KARAMAN, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler-Özel Borç İlişkileri, 18. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2012 Şener AKYOL, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, I, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995 O. Gökhan ANTALYA, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Beta Yayınevi, İstanbul 2012 Abdülkadir ARPACI, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Dördüncü Cilt (forma halinde), Filiz Kitabevi, İstanbul 1994 Aytekin ATAAY, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, Birinci Yarım, 4. Bası, Der Yayınları, İstanbul 1986 Mehmet AYAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Bası, Mimoza Yayınevi, Konya 2010 Aydın AYBAY, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, 13. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2011 Fatih BİLGİLİ / Ertan DEMİRKAPI / Süleyman DEMİR, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Dora Yayınevi, Bursa 2010 Ali BOZER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, Bankacılık Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2007 Yahya DERYAL / Cemal GENÇ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okulları İçin, 4. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010 İhsan ERDOĞAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gazi Yayınevi, Ankara 2006 Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2011 Emel ERSOL / Oğuzhan ARDIÇ, Borçlar Hukuku, 7. Bası, Agon Yayınevi, Ankara 2009 Turhan ESENER, Borçlar Hukuku, Cilt: 1, Akitlerin Kurulması ve Geçerliliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1969 Feyzi N. FEYZİOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: I, 2. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 1976; Cilt: II, 2. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 1977 Altan Fahri GÜLERCİ / Ayşe KILINÇ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınevi, Ankara 2011 Hüseyin HATEMİ, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İkinci Cilt, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1998 Hüseyin HATEMİ / Emre GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Ali Naim İNAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1984 İbrahim KAPLAN, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Hükümler, 5. Bası, İmaj Yayınevi, Ankara 2011 * Kaynakçada yer alan eserler -genel hükümlere ilişkin genel eserler hariç- esas itibariyle Ocak Ocak 2012 döneminde yayımlanmıştır.

16 XVI İsmail KAYAR, Borçlar Hukuku, 7. Bası, Detay Yayınevi, Ankara 2010 Şaban KAYIHAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010 Ahmet M. KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeni Borçlar Kanunu na Göre Hazırlanmış 15. Bası, Turhan Yayınevi, Ankara 2012 Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, 4. Basıdan (Filiz Kitabevi, İstanbul 2008) 5. Tıpkı Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2010 Serdar NART, İ.İ.B.F. ve Hukuk Lisans Öğrencileri ve Mesleki Sınavlara Yönelik Borçlar Hukuku, Orion Yayınevi, Ankara 2010 M. Kemal OĞUZMAN / M. Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Birinci Cilt, 9. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Turgut ÖNEN, Borçlar Hukuku, 5. Bası, Yargı Yayınevi, Ankara 1999 Ergun ÖZSUNAY, Borçlar Hukuku, I, 2. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1983 Safa REİSOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2011 Mehmet REMZİ / Sezer AYDIN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, İkinci Sayfa Yayınevi, İstanbul 2011 Andreas B. SCHWARZ, Borçlar Hukuku Dersleri, Cilt: 1, (Çeviren: Bülent DAVRAN), İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 1948 Rona SEROZAN, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 5. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2009 Doğan ŞENYÜZ, Borçlar Hukuku, Genel ve Özel Hükümler, 5. Bası, Ekin Kitabevi, Bursa 2011 Haluk TANDOĞAN, Türk Mesuliyet Hukuku, Akit Dışı ve Akdi Mesuliyet, 1. Basıdan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1961) 2. Tıpkı Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Selâhaddin S. TEKİNAY / Sermet AKMAN / Haluk BURCUOĞLU / Atilla ALTOP, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993 Andreas von TUHR, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1, 2, (Çeviren: Cevat EDEGE), İstanbul 1952, 1953; İkinci Bası, Yargıtay Yayını, Ankara 1983 Kenan TUNÇOMAĞ, Türk Borçlar Hukuku, Cilt: I, Genel Hükümler, 6. Bası, Sermet Matbaası, İstanbul 1976 Murat USTA, Ödeme Yeri Belirlenmesi, Tevdi Mahalli Tayini, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 Tan Tahsin ZAPATA, Borçlar Hukuku, 6. Bası, Savaş Yayınevi, Ankara 2011 Aydın ZEVKLİLER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Temel Bilgiler, Turhan Yayınevi, Ankara 2001 Aydın ZEVKLİLER / Ayşe HAVUTÇU, Borçlar Hukuku, Soru ve Yanıtlarla, Turhan Yayınevi, Ankara 2004 SÖZLEŞME HUKUKU MONOGRAFİLER Şener AKYOL, Türk Medeni Hukukunda Temsil, Vedat Yayınevi, İstanbul 2009 Şener AKYOL, Sözleşmenin Yorumu, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Şener AKYOL, Temsilci Olmayan Aracının Faaliyeti: Temsil Teorisinde Ulak (Nuntius), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007 Sanem AKSOY DURSUN, Borçlar Hukukunda Hâkimin Sözleşmeyi Tamamlanması, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2008 Ulvi ALTINIŞIK, Elektronik Sözleşmeler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003 Mehmet ALTUNKAYA, Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2005 Fahrettin ARAL, Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Yetkin Yayınevi, Ankara 2011

17 XVII Ayşe ARAT, Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006 Çiğdem Mine ASLAN, Gabinin Unsurları Ve Hukuki Sonuçları, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006 Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık, Turhan Yayınevi, Ankara 2007 Hasan AYRANCI, Ön Sözleşme, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006 Nilgün BAŞALP, Sorumsuzluk Anlaşmaları, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 Başak BAYSAL, Sözleşmenin Uyarlanması, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2009 Sezercan BEKTAŞ, Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Hazırlanması, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 Hulki CİHAN, Temsil Yetkisinin Verilmesi ve Kapsamının Belirlenmesi, Beta Yayınevi, İstanbul 2011 Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU, Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk, Yetkin Yayınevi, Ankara 2009 R. Cem DİNAR, Niyet Mektubunun Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 Gül DOĞAN, Ön Sözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi), Yeditepe Üniversitesi Yayını, İstanbul 2006 Vahit DOĞAN, Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif, 2. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005 Mehmet Serkan ERGÜNE, Olumsuz Zarar, Beta Yayınevi, İstanbul 2008 Ümit GEZDER, Türk / İsviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, Beta Yayınevi, İstanbul 2009 Osman Berat GÜRZUMAR, Sözleşme Yapma Yükümlülüğü, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006 Emrehan İNAL, E-Ticaret Hukukunda Gelişmeler ve İnternette Sözleşmelerin Kurulması, Vedat Yayınevi, İstanbul 2005 Tamer İNAL, Borca Aykırılık ve Sonuçları, Kazancı Yayınevi, İstanbul 2004 M. Murat İNCEOĞLU, Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2009 Burcu KALKAN, Türk Hukukunda Gabin, Vedat Yayınevi, İstanbul 2004 İbrahim KAPLAN, Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, 2. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007 Şaban KAYIHAN / Habib YILDIZ, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004 Nil KARABAĞ BULUT, Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2009 Özlem KARLI, Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 Nagehan KIRKBEŞOĞLU, Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Zekeriya KURŞAT, Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, Kazancı Yayınevi, İstanbul 2003 Merih Kemal OMAĞ, Türk Hukukunda Sigortacının Kanuni Halefiyeti (TTK. m. 1301), Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Gürsel ORER, Elektronik İmza ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 Mesut ORTA, Elektronik İmza Ve Uygulaması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005 Arif Barış ÖZBİLEN, İnsan Kökenli Biyolojik Maddelere İlişkin Hukuki İşlemler, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Erdal ÖZSUNAR, Roma Ve Türk Hukukunda Hata, Turhan Yayınevi, Ankara 2005 Yusuf Gökhan PENEZOĞLU, Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmeleri, Kazancı Yayınevi, İstanbul 2004 Seza REİSOĞLU, Akreditif, 2. Bası, Ankara 2009 Ahmet Cemal RUHİ, Sözleşmeler Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011 İpek SAĞLAM, Elektronik Sözleşmeler, Legal Yayınevi, İstanbul 2007 Turgay SARIAKÇALI, İnternet Üzerinden Akdedilen Sözleşmeler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008

18 XVIII Seyhan SELÇUK, Medeni Usul Hukukunda Dava Vekâletnameleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 Rona SEROZAN, Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2007 Cemal ŞANLI, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması Ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 4. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2011 Seçkin TOPUZ, Denge Bozulması ve İfa Güçlüğü Durumlarında Sözleşmeye Müdahale, Hakimin Sözleşmeyi Uyarlaması, Yetkin Yayınevi, Ankara 2009 Mehmet ÜÇER, Roma Hukukunda Ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacaklının Temerrüdü, Turhan Yayınevi, Ankara 2007 Süleyman YALMAN, Türk İsviçre Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006 Özge YÜCEL, Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Turhan Yayınevi, Ankara 2011 SORUMLULUK HUKUKU Tuba AKÇURA KARAMAN, Üreticinin Ayıplı Ürününün Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 Hakan ALBAŞ, Para Değer Kaybından Doğan Zararın Tazmin Edilebilirliği, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004 Ömer ARBEK, Çocukların Akit Dışı Vermiş Oldukları Maddi Zararlardan Sorumluluk, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007 Murat AYDOĞDU, Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın Hukuki Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2009 Oğuz Sadık AYDOS, Ürün Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2009 Hasan AYRANCI, Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006 Ece BAŞ, Bina ve Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 Sanem BAYKAL, Avrupa Birliği Hukukunda Tazminat Davası, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006 Doğan Bülent BELLİ, Basın Yolu ile Kişilik Hakkına Saldırılardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Yetkin Yayınevi, Ankara 2008 Erdem BÜYÜKSAĞİŞ, Yeni Sosyo Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, Vedat Yayınevi, İstanbul 2007 Betül ÇATAK IRIZ, Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 Aytekin ÇELİK, Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005 Mehmet DEMİR, Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, Turhan Yayınevi, Ankara 2010 Sibel DEMİR SALDIRIM, İcra Müdürünün Davranış ve İşlemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 Neşe Caymaz DEMİRYAS, Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Vedat Yayınevi, İstanbul 2009 Hanife DOĞRUSÖZ, Banka Yöneticilerinin ve Hâkim Ortaklarının Şahsi Sorumluluğu, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Hakkı Hakan ERKİNER, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2010 Arzu GENÇ ARIDEMİR, Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2008 K. Emre GÖKYAYLA, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004 Doruk GÖNEN, Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011

19 XIX Damla GÜRPINAR, Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt Veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk, Güncel Yayınevi, İzmir 2006 Hakan HAKERİ, Tıp Hukuku, 4. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012 Ayşe HAVUTÇU, Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk Üreticinin Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005 Burcu KALKAN OĞUZTÜRK, Güven Sorumluluğu, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU, Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 Selim KANETİ, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, Kazancı Yayınevi, İstanbul 2007 Ahmet M. KILIÇOĞLU, Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 3. Bası, Turhan Yayınevi, Ankara 2008 Kumru KILIÇOĞLU, Yansıma Yoluyla Zarar, Turhan Yayınevi, Ankara 2012 Merih Kemal OMAĞ, Türk Hukukunda Sigortacının Kanunu Halefiyeti (TTK. m. 1301), Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Mehmet Emin ÖZGÜL, Yeni Tıbbi Yöntemlerin Hukuka Uygunluğu, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2010 Ayşegül ÖZKURT, Bankacılık Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2010 Hasan PETEK, İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, Yetkin Yayınevi, Ankara 2009 Süleyman SAPANOĞLU, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Yetkin Yayınevi, Ankara 2012 Kerem Cem SANLI, Haksız Fiil Hukukunun Ekonomik Analizi, Arıkan Yayınevi, İstanbul 2007 Gaye Burcu SERATLI, İş Kazasından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2003 Dilek ŞAHİNCİ, İnternette Aldatıcı Reklam ve Reklamverenlerin Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011 Zarife ŞENOCAK, İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat, Turhan Kitabevi, Ankara 2009 Mustafa TİFTİK, Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural İle Düzenlenmesi Sorunu, 2. Bası, Yetkin Yayınevi, Ankara 2005 Murat TOPUZ, İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 Mustafa Fadıl YILDIRIM, Gen Teknik Uygulamalardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Engin Yayınevi, Ankara 2008 Halil YILMAZ, Türk Hukukunda Yapı Denetim Kuruluşlarının Hukuksal Sorumluluğu, Yetkin Yayınevi, Ankara 2008 SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME Mustafa YASAN, Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme, Yetkin Yayınevi, Ankara 2008 BORCUN SONA ERMESİ Pınar ALTINOK ORMANCI, Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Fahrettin ARAL, Türk Borçlar Hukukunda Takas, 2. Bası, Yetkin Yayınevi, Aralık 2010 Hüseyin Murat DEVELİOĞLU, Takas, 2. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Mehmet ERDEM, Özel Hukukta Zamanaşımı, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2010

20 XX BORÇ İLİŞKİSİNDE ÖZEL DURUMLAR Faruk ACAR, Türk - İsviçre Medeni Hukukunda Alacaklılar Arası Teselsül, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003 Şener AKYOL, Üçüncü Şahsın İfayı Kendi Adına Talep Yetkisi, 2. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2007 Şener AKYOL, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 Murat CANYÜREK, Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler, Vedat Yayınevi, İstanbul 2003 Ahmet Hakan DAĞDELEN, 818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanununda Borçlular Arasında Teselsül, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 Sevgi KAYAK, Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Köksal KOCAAĞA, Türk Özel Hukukunda Cezai Şart (BK m ), Yetkin Yayınevi, Ankara 2003 Turan ŞAHİN, Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 Melek Bilgin YÜCE, Garanti Sözleşmesinin Bir Türü Olarak Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesi, Vedat Yayınevi, İstanbul 2007 SÖZLEŞMENİN DEVRİ Hasan AYRANCI, Sözleşmenin Yüklenilmesi (Devri), Yetkin Yayınevi, Ankara 2003 ALACAĞIN TEMLİKİ Kemal DAYINLARLI, Borçlar Kanununa Göre Alacağın Temliki, 4. Bası, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara 2010 Ali ŞAFAK, Teminat Amaçlı Alacağın Temliki, Legal Yayınevi, İstanbul 2011 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER GENEL ESERLER Fahrettin ARAL, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 8. Bası, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 Erzan ERZURUMLUOĞLU, Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Yetkin Yayınevi, Ankara 2011 Mustafa Alper GÜMÜŞ, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt 1: Vedat Yayınevi, İstanbul 2008; Cilt: 2, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Mehmet REMZİ / Sezer AYDIN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 3. Bası, İkinci Sayfa Yayınevi, İstanbul 2011 Rona SEROZAN, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 2.Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 Haluk TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri: Cilt: I/1, 5. Basıdan (Evrim Yayınevi, İstanbul 1988) 6. Tıpkı Bası; Vedat Yayınevi, İstanbul 2008; Cilt: I/2, 3. Basıdan (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1985; 4. Tıpkı Bası, Evrim Yayınevi İstanbul 1989) 5. Tıpkı Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008; Cilt: II, 3. Basıdan (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1987) 5. Tıpkı Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Cevdet YAVUZ, Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 9. Bası, Hazırlayanlar: Cevdet Yavuz, Faruk Acar, Burak Özen), Beta Yayınevi, İstanbul 2011 Cevdet YAVUZ, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2009 Aydın ZEVKLİLER / K. Emre GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Bası, Turhan Yayınevi, Ankara 2010 ABONELİK SÖZLEŞMESİ MONOGRAFİLER Seda ÖKTEM ÇEVİK, Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi, Beta Yayınevi, İstanbul 2008

21 XXI ADİ ORTAKLIK Nami BARLAS, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 2. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 AKREDİTİF Vahit DOĞAN, Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif, Yetkin Yayınevi, Ankara 2003 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Gürkan COŞKUN, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Durumu, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 Hasan ERMAN, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Der Yayınları, 3. Bası, İstanbul 2010 Mehmet Deniz YENER, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü ve Sonuçları, Beta Yayınevi, İstanbul 2011 AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ Özcan GÜNERGÖK, Avukatlık Sözleşmesi, 2. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009 Gönergök ÖZCAN, Avukatlık Sözleşmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003 BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ Aytaç KÖKSAL, Bağımsız Denetim Sözleşmesi, Beta Yayınevi, İstanbul 2009 BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ Meltem DEMİRAL, Şartlı Bağışlama, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 Merve YILMAZ, Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 BARTER Herdem BELEN, Barter Sistemi, Hukuki Yapısı ve İşleyişi, Beta Yayınevi, İstanbul 2007 Ayşe Dilşad KESKİN, Barter Sözleşmesi, Turhan Yayınevi, Ankara 2004 BAYİLİK SÖZLEŞMESİ A. Nilay ŞENOL, Bayilik Sözleşmesi, Sona Ermesi ve Sonuçları, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 DAĞITIM SÖZLEŞMESİ Meltem KÜÇÜKAYHAN AŞÇIOĞLU, Rekabet Hukuku ve Dağıtım Sözleşmeleri, Adalet Yayınevi, İstanbul 2011 EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ Ender GÜLVER, Emeklilik Sözleşmesi, Der Yayınevi, İstanbul 2011 ENERJİ SÖZLEŞMELERİ Hasan AYRANCI, Enerji Sözleşmeleri, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 ESER SÖZLEŞMESİ Serkan AYAN, İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008 Ferhat CANBOLAT, İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Turhan Kitabevi, Ankara 2009 Kemal DAYINLARLI, İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, 4. Bası, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara 2008

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL Yrd. Doç. Dr. EBRU CEYLAN TÜRK, SV ÇRE VE AVRUPA B RL HUKUKUNDA KRED KARTINI KULLANAN TÜKET C N N HUKUK DURUMU Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101 1. Bask Mart 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-235 - 4 Copyright

Detaylı

KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS. İdil Zeynep ÖZTÜRK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS. İdil Zeynep ÖZTÜRK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS İdil Zeynep ÖZTÜRK 109615040 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6 İÇİNDEKİLER içindekiler Kaynakça Kısaltmalar v XIII XXIX BIRINCI BÖLÜM GIRIŞ YERINE 1. ESERİN SUNUMU, TARİHÇE, MEVZUAT 1 I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT HUKUKU Destekten Yoksunluk Tazminatı, Tedavi-Bakım ve Yol Giderleri, Zamanaşımı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI Doktora Tezi Mustafa Sencer KARA Tez Danışmanı

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT Mustafa ÜNLÜTEPE * Özet: Alacak miktarının belirli olup olmamasına bağlı olarak anapara ve üst sınır ipoteği tescil edilmesi,

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tezi Hacı Ali AÇIKGÜL Ankara - 2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 4 SAYI: 42/ HAZİRAN 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 33 / EYLÜL 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ EKİN Basım Yayım Dağıtım Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, ISBN: 975-8768-11-5 (c) 2008. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2003; Yedinci Baskı: Eylül 2008 Dizgi, Kapak

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic.

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HUKUK DERGİSİ Yıl :1 - Sayı 2 www.tnb.org.tr ISSN: 2148-1741 SAHİBİ Yunus TUTAR Türkiye Noterler Birliği Adına, Türkiye Noterler Birliği Başkanı * EDİTÖR Metin SUYABATMAZ Türkiye

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BAKIŞ, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, AYIPLI İFA KAVRAMLARINA GETİRDİĞİ

Detaylı

Yıl: 70 Sayı: 2012/4 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ

Yıl: 70 Sayı: 2012/4 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ Yıl: 70 Sayı: 2012/4 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz.

Detaylı

1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR. Şükran Seçil ERTAN 106615097

1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR. Şükran Seçil ERTAN 106615097 1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR Şükran Seçil ERTAN 106615097 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU)

Detaylı

AUHFD, 59 (3) 2010: 551-578

AUHFD, 59 (3) 2010: 551-578 AUHFD, 59 (3) 2010: 551-578 Yılmaz TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISINDA SEBEP SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YENİ HÜKÜMLER New Provisions Concerning Absolute Liability in the New Draft of the Turkish Code of Obligations

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2007 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2006 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copright 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885

Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885 Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885 BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz. ANKARA BAROSU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 32 / AĞUSTOS 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı