BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası

2 II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : Baskı - Şubat İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A Ş. Baskı - Cilt : Express Basımevi Deposite İş Merkezi A6 Blok No: 309 İkitelli OSB Küçükçekmece/İstanbul (Sertifika No: 12046) (0212) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Onuncu basıda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu na göre güncellenen Borçlar Hukuku Ders Notları, on birinci basıda yeniden gözden geçirilmiş, ilgili mahkeme kararları kitaba işlenmiştir. Kitabın düzeltmelerine büyük bir zevkle yardımcı olan Zeynep Yıldız Nomer e, kitabın dizgisini titizlikle yapan Gülgonca Çarpık a ve kitabın on birinci basısını en iyi şekilde gerçekleştiren Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye ve Seyhan Satar a teşekkür ederim. İstanbul, 1 Ocak 2011 Prof. Dr. Ha lûk N. No mer Bİ RİN Cİ BA SI YA AİT ÖN SÖZ Borç lar Hu ku ku, Ge nel Hü küm le ri kap sa yan bu ki tap, öğre tim yı lın da, İ.Ü. Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si öğren ci le ri için ha zır la dı ğım ders not la rın dan iba ret tir. Öğren ci ler ta ra fın dan tu tu lan not la rın be lir siz ki şi ler ce ve ge nel lik le de ek sik ve yanlış ola rak ço ğal tı lıp sa tı şa su nul ma sı, öğren ci le rin yan lış bil gi len di ril me si ne se bep olmak ta dır. Öğren ci le rin ba şa rı la rı nı et ki le yen bu du rum, ders not la rı nın ya yın lan ma sı nı zo run lu ha le ge tir miş tir. Bu sa ye de öğren ci le rin, ana ders ki tap la rı nın ya nı sı ra ders not la rın dan da sağlık lı şe kil de ya rar lan ma la rı müm kün ola cak tır. Ders not la rı nın kı sa sü re de ya yım lan ma sı nı sağla yan Be ta Yayınevi ne ve Rah mi Arı kan a te şek kür ede rim. İs tan bul, Dr. Ha lûk N. No mer

4 IV

5 V İÇİN DE Kİ LER ÖNSÖZ...III BİRİNCİ BASIYA AİT ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... V KISALTMALAR... XI KAYNAKÇA...XV BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER...XV Genel Eserler...XV Monografiler...XVI BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER...XX Genel Eserler...XX Monografiler...XX TÜKETİCİ HUKUKU...XXIV UYGULAMAYA YÖNELİK ESERLER... XXV PRATİK ÇALIŞMA KİTAPLARI... XXX SEMPOZYUM, PANEL VE SEMİNERLER... XXX 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA İLİŞKİN ESERLER...XXXI BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN SAİR ESERLER...XXXI Bİ RİN Cİ BÖ LÜM GE NEL BİL Gİ LER İKİN Cİ BÖ LÜM BOR CUN KAY NAK LA RI 1. SÖZLEŞME...21 I. Kavram...21 II. Sözleşmenin Kurulması...25 III. İlân Yoluyla Ödül Vaadi...34 IV. Sebebi Gösterilmemiş Borç Tanıması (İkrarı)...35 V. Önsözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi)...36 VI. Sözleşmenin Unsurları...39 VII. Sözleşmenin Geçerlilik Koşulları...42

6 VI VIII. 1. Genel Olarak Fiil Ehliyeti Sözleşmenin Konusunun Emredici Hukuk Kaidelerine, Kamu Düzenine, Genel Ahlâka ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmaması Objektif İmkânsızlığın Bulunmaması İrade Açıklamasında Sakatlığın Bulunmaması...60 a) Yanılma (Hata)...61 aa) Açıklamada Yanılma (Beyan Hatası)...61 bb) Saikte Yanılma (Saik Hatası)...63 b) Aldatma (Hile)...65 c) Korkutma (İkrah) Sözleşmenin Muvazaalı Olmaması Aşırı Yararlanmanın (Gabin) Bulunmaması Şekil...73 a) Adi Yazılı Şekil...75 b) Resmî Şekil...82 c) İspat Şekli...88 d) Düzen Şekli...90 Temsil Kavram Temsil Yetkisinin Verilmesi Özel Temsil Yetkisini Gerektiren İşlemler Temsil Yoluyla Yapılamayacak İşlemler Temsil Yetkisinin Kapsamı Temsil Yetkisinin Sona Ermesi Yetkisiz Temsil HAKSIZ FİİL I. Genel Haksız Fiil Sorumluluğu Genel Olarak Unsurları a) Eylem b) Hukuka Aykırılık aa) Kavram bb) Hukuka Aykırılığı Önleyen Sebepler aaa) Zarar Görenin Rızası bbb) Üstün Nitelikte Kamusal Yarar ccc) Üstün Nitelikte Özel Yarar...111

7 VII ddd) Kamu Hukukuna Dayanan Yetkinin Kullanılması eee) Özel Hukuka Dayanan Yetkinin Kullanılması fff) Meşru Müdafaa (Haklı Savunma) ggg) Iztırar Hali (Zorunluluk Hali) hhh) Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanılması c) Zarar d) İlliyet Bağı e) Kusur II. Ahlâka Aykırı Fiillerden Sorumluluk III. Kusursuz Sorumluluk Halleri Genel Olarak Bazı Kusursuz Sorumluluk Halleri a) Adam Çalıştıranların (İstihdam Edenlerin) Sorumluluğu b) Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu c) Ev Başkanının Sorumluluğu d) Bina veya Diğer Yapı Malikinin Sorumluluğu e) Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu f) Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu IV. Zarardan Birden Fazla Kimsenin Sorumlu Olması V. Zararın Belirlenmesi VI. Tazminatın Belirlenmesi VII. Manevî Tazminat VIII. Zamanaşımı IX. Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Saldırılara Karşı Korunması SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM İFA I. Kavram II. Causa Anlaşması III. İfa Yerine veya İfa Uğruna Eda IV. Kısmi İfa V. Üçüncü Kişinin İfası VI. Cins ve Parça Borçlarında İfa VII. Seçimlik Borçlarda İfa VIII. Bölünemeyen Edimin İfası...208

8 VIII IX. Para Borçlarında İfa X. Faiz XI. İspat XII. İfa Yeri XIII. İfa Zamanı XIV. Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde İfa XV. İfa Güçsüzlüğü XVI. Alacaklı Temerrüdü DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM BORÇ LA RIN İFA EDİL ME ME Sİ NİN SO NUÇ LA RI 1. İFA İMKÂNSIZLĞI I. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı Kusur Karinesi İfa Yardımcısının Eylemlerinden Sorumluluk Sorumsuzluk Anlaşması Borçlunun Sorumlu Olduğu İmkânsızlığın Sonuçları II. Borçlunun Sorumlu Olmadığı İfa İmkânsızlığı III. Borçlunun Sorumlu Olmadığı İfa Güçlüğü KÖTÜ İFA BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ I. Şartları II. Alacaklının Hakları İfa İle Birlikte Temerrütten Doğan Zararın Tazmini a) İfa Davası b) Gecikmiş İfadan Doğan Zararın Tazmini Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde Alacaklıya Tanınan İlâve Seçimlik Haklar a) Seçimlik Haklardan Yararlanmanın Ön Şartı: Süre Verilmesi (Mehil Tayini) b) Borcun İfa Edilmemesinden Doğan Zararın Tazmini c) Sözleşmeden Dönme ve Sözleşmenin Hükümsüzlüğünden Doğan Zararın Tazmini aa) Sözleşmeden Dönme bb) Sözleşmenin Hükümsüzlüğünden Doğan Zararın Tazmini BORCA AYKIRILIKTAN DOĞAN SORUMLULUK İLE HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN YARIŞMASI CULPA IN CONTRAHENDO...285

9 IX BE ŞİN Cİ BÖ LÜM BORÇ LA RIN SO NA ER ME SE BEP LE Rİ I. İbra II. Takas III. Yenileme IV. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi V. Zamanaşımı AL TIN CI BÖ LÜM BORÇ İLİŞ Kİ SİN DE ÖZEL DU RUM LAR I. Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt (Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme) II. Üçüncü Kişi Yararına (Lehine) Sözleşme III. Müteselsil Borçluluk IV. Müteselsil Alacaklılık V. Koşula (Şarta) Bağlı Borçlar VI. Bağlanma Parası, Cayma Parası, Ücret Kesintisi VII. Ceza Koşulu (Cezai Şart) YE DİN Cİ BÖ LÜM. SÖZLEŞMENİN DEVRİ, ALA CAĞIN DEVRİ VE BOR CUN ÜSTLENİLMESİ (BORCUN NAK Lİ) I. Sözleşmenin Devri II. Alacağın Devri (Alacağın Temliki) III. Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli) MADDE İNDEKSİ KAVRAM İNDEKSİ

10 X

11 XI KI SALT MA LAR AK ATKK AÜEHFD AY AYM b. bent Bağ-Kur K. Banka Kartları K. Basın K. BATİDER BKKKY bkz sayılı Avukatlık Kanunu 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Anayasa Mahkemesi 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 5187 sayılı Basın Kanunu Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik bakınız c. cümle CİKT ÇK DMK E. esas sayısı ebk Ceza İnfaz Kurumları Tüzüğü 2872 sayılı Çevre Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 818 sayılı Borçlar Kanunu ( tarihinde yürürlükten kalkacaktır) ehumk 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ( tarihinde yürürlükten yürürlükten kalkmıştır) EİK ESK ettk f. fıkra Faiz K. FKK FSEK 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( tarihinde yürürlükten kalkacaktır) 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

12 XII GKK HD HGK HHY HK 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Hukuk Dairesi Hukuk Genel Kurulu Hasta Hakları Yönetmeliği 492 sayılı Harçlar Kanunu HMK 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( tarihinde yürürlüğe girmiştir) HSK İBD İBK İHFM İİK İmar K. İnfaz K. İş K sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu İstanbul Barosu Dergisi İçtihadı Birleştirme Kararı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 4857 sayılı İş Kanunu K. karar sayısı KMK Koop K. krş. KTK KTY m. madde MBK MHAD MİHDER MKKHK MÖHUK MTK MUHPBK MÜHFHAD MYBK 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu karşılaştırınız n. kenar notu NK 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Karayolları Trafik Yönetmeliği 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Mali Yılı Bütçe Kanunu 1512 sayılı Noterlik Kanunu

13 XIII ÖPVİKHK PBK PK RG RTKYK SİHK SK Soy Adı K. SSGSSK SSK sy. Tapu K. TBK TCK TİSGLK TKK TMK TRT K. TSHK TST TŞSTİK TTK UHK Yarg. YKD 90 sayılı Ödünç Para İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında Kanun 6326 sayılı Petrol Kanunu Resmi Gazete 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 2525 sayılı Soy Adı Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu sayılı 2644 sayılı Tapu Kanunu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ( tarihinde yürürlüğe girecektir) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 94/5623 sayılı Tapu Sicili Tüzüğü 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( tarihinde yürürlüğe girecektir) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Yargıtay Yargıtay Kararları Dergisi (Yıl/Sayı, sayfa)

14 XIV

15 XV KAYNAKÇA * BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER GENEL ESERLER ŞAHİN AKINCI, Borçlar Hukuku Bilgisi, 4. Bası (Tıpkı Basım), Sayram Yayınevi, Konya 2009 Turgut AKINTÜRK/Derya ATEŞ KARAMAN, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler-Özel Borç İlişkileri, 18. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2012 Şener AKYOL, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, I, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995 O. Gökhan ANTALYA, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Beta Yayınevi, İstanbul 2012 Abdülkadir ARPACI, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Dördüncü Cilt (forma halinde), Filiz Kitabevi, İstanbul 1994 Aytekin ATAAY, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, Birinci Yarım, 4. Bası, Der Yayınları, İstanbul 1986 Mehmet AYAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Bası, Mimoza Yayınevi, Konya 2010 Aydın AYBAY, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, 13. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2011 Fatih BİLGİLİ / Ertan DEMİRKAPI / Süleyman DEMİR, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Dora Yayınevi, Bursa 2010 Ali BOZER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, Bankacılık Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2007 Yahya DERYAL / Cemal GENÇ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okulları İçin, 4. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010 İhsan ERDOĞAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gazi Yayınevi, Ankara 2006 Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2011 Emel ERSOL / Oğuzhan ARDIÇ, Borçlar Hukuku, 7. Bası, Agon Yayınevi, Ankara 2009 Turhan ESENER, Borçlar Hukuku, Cilt: 1, Akitlerin Kurulması ve Geçerliliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1969 Feyzi N. FEYZİOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: I, 2. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 1976; Cilt: II, 2. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 1977 Altan Fahri GÜLERCİ / Ayşe KILINÇ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınevi, Ankara 2011 Hüseyin HATEMİ, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İkinci Cilt, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1998 Hüseyin HATEMİ / Emre GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Ali Naim İNAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1984 İbrahim KAPLAN, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Hükümler, 5. Bası, İmaj Yayınevi, Ankara 2011 * Kaynakçada yer alan eserler -genel hükümlere ilişkin genel eserler hariç- esas itibariyle Ocak Ocak 2012 döneminde yayımlanmıştır.

16 XVI İsmail KAYAR, Borçlar Hukuku, 7. Bası, Detay Yayınevi, Ankara 2010 Şaban KAYIHAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010 Ahmet M. KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeni Borçlar Kanunu na Göre Hazırlanmış 15. Bası, Turhan Yayınevi, Ankara 2012 Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, 4. Basıdan (Filiz Kitabevi, İstanbul 2008) 5. Tıpkı Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2010 Serdar NART, İ.İ.B.F. ve Hukuk Lisans Öğrencileri ve Mesleki Sınavlara Yönelik Borçlar Hukuku, Orion Yayınevi, Ankara 2010 M. Kemal OĞUZMAN / M. Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Birinci Cilt, 9. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Turgut ÖNEN, Borçlar Hukuku, 5. Bası, Yargı Yayınevi, Ankara 1999 Ergun ÖZSUNAY, Borçlar Hukuku, I, 2. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1983 Safa REİSOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2011 Mehmet REMZİ / Sezer AYDIN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, İkinci Sayfa Yayınevi, İstanbul 2011 Andreas B. SCHWARZ, Borçlar Hukuku Dersleri, Cilt: 1, (Çeviren: Bülent DAVRAN), İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 1948 Rona SEROZAN, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 5. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2009 Doğan ŞENYÜZ, Borçlar Hukuku, Genel ve Özel Hükümler, 5. Bası, Ekin Kitabevi, Bursa 2011 Haluk TANDOĞAN, Türk Mesuliyet Hukuku, Akit Dışı ve Akdi Mesuliyet, 1. Basıdan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1961) 2. Tıpkı Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Selâhaddin S. TEKİNAY / Sermet AKMAN / Haluk BURCUOĞLU / Atilla ALTOP, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993 Andreas von TUHR, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1, 2, (Çeviren: Cevat EDEGE), İstanbul 1952, 1953; İkinci Bası, Yargıtay Yayını, Ankara 1983 Kenan TUNÇOMAĞ, Türk Borçlar Hukuku, Cilt: I, Genel Hükümler, 6. Bası, Sermet Matbaası, İstanbul 1976 Murat USTA, Ödeme Yeri Belirlenmesi, Tevdi Mahalli Tayini, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 Tan Tahsin ZAPATA, Borçlar Hukuku, 6. Bası, Savaş Yayınevi, Ankara 2011 Aydın ZEVKLİLER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Temel Bilgiler, Turhan Yayınevi, Ankara 2001 Aydın ZEVKLİLER / Ayşe HAVUTÇU, Borçlar Hukuku, Soru ve Yanıtlarla, Turhan Yayınevi, Ankara 2004 SÖZLEŞME HUKUKU MONOGRAFİLER Şener AKYOL, Türk Medeni Hukukunda Temsil, Vedat Yayınevi, İstanbul 2009 Şener AKYOL, Sözleşmenin Yorumu, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Şener AKYOL, Temsilci Olmayan Aracının Faaliyeti: Temsil Teorisinde Ulak (Nuntius), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007 Sanem AKSOY DURSUN, Borçlar Hukukunda Hâkimin Sözleşmeyi Tamamlanması, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2008 Ulvi ALTINIŞIK, Elektronik Sözleşmeler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003 Mehmet ALTUNKAYA, Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2005 Fahrettin ARAL, Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Yetkin Yayınevi, Ankara 2011

17 XVII Ayşe ARAT, Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006 Çiğdem Mine ASLAN, Gabinin Unsurları Ve Hukuki Sonuçları, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006 Derya ATEŞ, Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık, Turhan Yayınevi, Ankara 2007 Hasan AYRANCI, Ön Sözleşme, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006 Nilgün BAŞALP, Sorumsuzluk Anlaşmaları, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 Başak BAYSAL, Sözleşmenin Uyarlanması, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2009 Sezercan BEKTAŞ, Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Hazırlanması, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 Hulki CİHAN, Temsil Yetkisinin Verilmesi ve Kapsamının Belirlenmesi, Beta Yayınevi, İstanbul 2011 Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU, Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk, Yetkin Yayınevi, Ankara 2009 R. Cem DİNAR, Niyet Mektubunun Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 Gül DOĞAN, Ön Sözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi), Yeditepe Üniversitesi Yayını, İstanbul 2006 Vahit DOĞAN, Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif, 2. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005 Mehmet Serkan ERGÜNE, Olumsuz Zarar, Beta Yayınevi, İstanbul 2008 Ümit GEZDER, Türk / İsviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, Beta Yayınevi, İstanbul 2009 Osman Berat GÜRZUMAR, Sözleşme Yapma Yükümlülüğü, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006 Emrehan İNAL, E-Ticaret Hukukunda Gelişmeler ve İnternette Sözleşmelerin Kurulması, Vedat Yayınevi, İstanbul 2005 Tamer İNAL, Borca Aykırılık ve Sonuçları, Kazancı Yayınevi, İstanbul 2004 M. Murat İNCEOĞLU, Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2009 Burcu KALKAN, Türk Hukukunda Gabin, Vedat Yayınevi, İstanbul 2004 İbrahim KAPLAN, Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, 2. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007 Şaban KAYIHAN / Habib YILDIZ, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004 Nil KARABAĞ BULUT, Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2009 Özlem KARLI, Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 Nagehan KIRKBEŞOĞLU, Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Zekeriya KURŞAT, Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, Kazancı Yayınevi, İstanbul 2003 Merih Kemal OMAĞ, Türk Hukukunda Sigortacının Kanuni Halefiyeti (TTK. m. 1301), Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Gürsel ORER, Elektronik İmza ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 Mesut ORTA, Elektronik İmza Ve Uygulaması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005 Arif Barış ÖZBİLEN, İnsan Kökenli Biyolojik Maddelere İlişkin Hukuki İşlemler, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Erdal ÖZSUNAR, Roma Ve Türk Hukukunda Hata, Turhan Yayınevi, Ankara 2005 Yusuf Gökhan PENEZOĞLU, Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmeleri, Kazancı Yayınevi, İstanbul 2004 Seza REİSOĞLU, Akreditif, 2. Bası, Ankara 2009 Ahmet Cemal RUHİ, Sözleşmeler Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011 İpek SAĞLAM, Elektronik Sözleşmeler, Legal Yayınevi, İstanbul 2007 Turgay SARIAKÇALI, İnternet Üzerinden Akdedilen Sözleşmeler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008

18 XVIII Seyhan SELÇUK, Medeni Usul Hukukunda Dava Vekâletnameleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 Rona SEROZAN, Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2007 Cemal ŞANLI, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması Ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 4. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2011 Seçkin TOPUZ, Denge Bozulması ve İfa Güçlüğü Durumlarında Sözleşmeye Müdahale, Hakimin Sözleşmeyi Uyarlaması, Yetkin Yayınevi, Ankara 2009 Mehmet ÜÇER, Roma Hukukunda Ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacaklının Temerrüdü, Turhan Yayınevi, Ankara 2007 Süleyman YALMAN, Türk İsviçre Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006 Özge YÜCEL, Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Turhan Yayınevi, Ankara 2011 SORUMLULUK HUKUKU Tuba AKÇURA KARAMAN, Üreticinin Ayıplı Ürününün Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 Hakan ALBAŞ, Para Değer Kaybından Doğan Zararın Tazmin Edilebilirliği, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004 Ömer ARBEK, Çocukların Akit Dışı Vermiş Oldukları Maddi Zararlardan Sorumluluk, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007 Murat AYDOĞDU, Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın Hukuki Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2009 Oğuz Sadık AYDOS, Ürün Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2009 Hasan AYRANCI, Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006 Ece BAŞ, Bina ve Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 Sanem BAYKAL, Avrupa Birliği Hukukunda Tazminat Davası, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006 Doğan Bülent BELLİ, Basın Yolu ile Kişilik Hakkına Saldırılardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Yetkin Yayınevi, Ankara 2008 Erdem BÜYÜKSAĞİŞ, Yeni Sosyo Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, Vedat Yayınevi, İstanbul 2007 Betül ÇATAK IRIZ, Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 Aytekin ÇELİK, Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005 Mehmet DEMİR, Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, Turhan Yayınevi, Ankara 2010 Sibel DEMİR SALDIRIM, İcra Müdürünün Davranış ve İşlemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 Neşe Caymaz DEMİRYAS, Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Vedat Yayınevi, İstanbul 2009 Hanife DOĞRUSÖZ, Banka Yöneticilerinin ve Hâkim Ortaklarının Şahsi Sorumluluğu, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Hakkı Hakan ERKİNER, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2010 Arzu GENÇ ARIDEMİR, Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2008 K. Emre GÖKYAYLA, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004 Doruk GÖNEN, Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011

19 XIX Damla GÜRPINAR, Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt Veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk, Güncel Yayınevi, İzmir 2006 Hakan HAKERİ, Tıp Hukuku, 4. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012 Ayşe HAVUTÇU, Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk Üreticinin Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005 Burcu KALKAN OĞUZTÜRK, Güven Sorumluluğu, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU, Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 Selim KANETİ, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, Kazancı Yayınevi, İstanbul 2007 Ahmet M. KILIÇOĞLU, Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 3. Bası, Turhan Yayınevi, Ankara 2008 Kumru KILIÇOĞLU, Yansıma Yoluyla Zarar, Turhan Yayınevi, Ankara 2012 Merih Kemal OMAĞ, Türk Hukukunda Sigortacının Kanunu Halefiyeti (TTK. m. 1301), Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Mehmet Emin ÖZGÜL, Yeni Tıbbi Yöntemlerin Hukuka Uygunluğu, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2010 Ayşegül ÖZKURT, Bankacılık Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2010 Hasan PETEK, İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, Yetkin Yayınevi, Ankara 2009 Süleyman SAPANOĞLU, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Yetkin Yayınevi, Ankara 2012 Kerem Cem SANLI, Haksız Fiil Hukukunun Ekonomik Analizi, Arıkan Yayınevi, İstanbul 2007 Gaye Burcu SERATLI, İş Kazasından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2003 Dilek ŞAHİNCİ, İnternette Aldatıcı Reklam ve Reklamverenlerin Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011 Zarife ŞENOCAK, İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat, Turhan Kitabevi, Ankara 2009 Mustafa TİFTİK, Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural İle Düzenlenmesi Sorunu, 2. Bası, Yetkin Yayınevi, Ankara 2005 Murat TOPUZ, İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 Mustafa Fadıl YILDIRIM, Gen Teknik Uygulamalardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Engin Yayınevi, Ankara 2008 Halil YILMAZ, Türk Hukukunda Yapı Denetim Kuruluşlarının Hukuksal Sorumluluğu, Yetkin Yayınevi, Ankara 2008 SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME Mustafa YASAN, Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme, Yetkin Yayınevi, Ankara 2008 BORCUN SONA ERMESİ Pınar ALTINOK ORMANCI, Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Fahrettin ARAL, Türk Borçlar Hukukunda Takas, 2. Bası, Yetkin Yayınevi, Aralık 2010 Hüseyin Murat DEVELİOĞLU, Takas, 2. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 Mehmet ERDEM, Özel Hukukta Zamanaşımı, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2010

20 XX BORÇ İLİŞKİSİNDE ÖZEL DURUMLAR Faruk ACAR, Türk - İsviçre Medeni Hukukunda Alacaklılar Arası Teselsül, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003 Şener AKYOL, Üçüncü Şahsın İfayı Kendi Adına Talep Yetkisi, 2. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2007 Şener AKYOL, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 Murat CANYÜREK, Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler, Vedat Yayınevi, İstanbul 2003 Ahmet Hakan DAĞDELEN, 818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanununda Borçlular Arasında Teselsül, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 Sevgi KAYAK, Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Köksal KOCAAĞA, Türk Özel Hukukunda Cezai Şart (BK m ), Yetkin Yayınevi, Ankara 2003 Turan ŞAHİN, Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 Melek Bilgin YÜCE, Garanti Sözleşmesinin Bir Türü Olarak Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesi, Vedat Yayınevi, İstanbul 2007 SÖZLEŞMENİN DEVRİ Hasan AYRANCI, Sözleşmenin Yüklenilmesi (Devri), Yetkin Yayınevi, Ankara 2003 ALACAĞIN TEMLİKİ Kemal DAYINLARLI, Borçlar Kanununa Göre Alacağın Temliki, 4. Bası, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara 2010 Ali ŞAFAK, Teminat Amaçlı Alacağın Temliki, Legal Yayınevi, İstanbul 2011 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER GENEL ESERLER Fahrettin ARAL, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 8. Bası, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 Erzan ERZURUMLUOĞLU, Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Yetkin Yayınevi, Ankara 2011 Mustafa Alper GÜMÜŞ, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt 1: Vedat Yayınevi, İstanbul 2008; Cilt: 2, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Mehmet REMZİ / Sezer AYDIN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 3. Bası, İkinci Sayfa Yayınevi, İstanbul 2011 Rona SEROZAN, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 2.Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 Haluk TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri: Cilt: I/1, 5. Basıdan (Evrim Yayınevi, İstanbul 1988) 6. Tıpkı Bası; Vedat Yayınevi, İstanbul 2008; Cilt: I/2, 3. Basıdan (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1985; 4. Tıpkı Bası, Evrim Yayınevi İstanbul 1989) 5. Tıpkı Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008; Cilt: II, 3. Basıdan (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1987) 5. Tıpkı Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2010 Cevdet YAVUZ, Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 9. Bası, Hazırlayanlar: Cevdet Yavuz, Faruk Acar, Burak Özen), Beta Yayınevi, İstanbul 2011 Cevdet YAVUZ, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2009 Aydın ZEVKLİLER / K. Emre GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Bası, Turhan Yayınevi, Ankara 2010 ABONELİK SÖZLEŞMESİ MONOGRAFİLER Seda ÖKTEM ÇEVİK, Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi, Beta Yayınevi, İstanbul 2008

21 XXI ADİ ORTAKLIK Nami BARLAS, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 2. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul 2008 AKREDİTİF Vahit DOĞAN, Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif, Yetkin Yayınevi, Ankara 2003 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Gürkan COŞKUN, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Durumu, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 Hasan ERMAN, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Der Yayınları, 3. Bası, İstanbul 2010 Mehmet Deniz YENER, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü ve Sonuçları, Beta Yayınevi, İstanbul 2011 AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ Özcan GÜNERGÖK, Avukatlık Sözleşmesi, 2. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009 Gönergök ÖZCAN, Avukatlık Sözleşmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003 BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ Aytaç KÖKSAL, Bağımsız Denetim Sözleşmesi, Beta Yayınevi, İstanbul 2009 BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ Meltem DEMİRAL, Şartlı Bağışlama, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 Merve YILMAZ, Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011 BARTER Herdem BELEN, Barter Sistemi, Hukuki Yapısı ve İşleyişi, Beta Yayınevi, İstanbul 2007 Ayşe Dilşad KESKİN, Barter Sözleşmesi, Turhan Yayınevi, Ankara 2004 BAYİLİK SÖZLEŞMESİ A. Nilay ŞENOL, Bayilik Sözleşmesi, Sona Ermesi ve Sonuçları, Vedat Yayınevi, İstanbul 2011 DAĞITIM SÖZLEŞMESİ Meltem KÜÇÜKAYHAN AŞÇIOĞLU, Rekabet Hukuku ve Dağıtım Sözleşmeleri, Adalet Yayınevi, İstanbul 2011 EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ Ender GÜLVER, Emeklilik Sözleşmesi, Der Yayınevi, İstanbul 2011 ENERJİ SÖZLEŞMELERİ Hasan AYRANCI, Enerji Sözleşmeleri, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010 ESER SÖZLEŞMESİ Serkan AYAN, İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008 Ferhat CANBOLAT, İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Turhan Kitabevi, Ankara 2009 Kemal DAYINLARLI, İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, 4. Bası, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara 2008

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 13. Bası Beta II Yayın No : 2932 Hukuk Dizisi : 1443 13. Baskı - Ağustos 2013 - İSTANBUL

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş 14. Bası II Yayın No : 3299 Hukuk Dizisi : 1592 14. Baskı - Ekim 2015 - İSTANBUL

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 12. Bası Beta II Yayın No : 2747 Hukuk Dizisi : 1346 12. Baskı - Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Borçlar Hukuku HUK 913 3 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2 - - Ön Koşullar - Dersin Dili Türkçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri İçin BORÇLAR HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII İÇİNDEKİLER...IX

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Genişletilmiş ve

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Yayın Kurulu Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü Araş. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu Yayın No. : 3414 Hukuk Dizisi

Detaylı

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN THEMIS İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Cilt III: Yeni Konular İÇİNDEKİLER BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler İKİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti?

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Av. Mutlu Dinç YENİ BORÇLAR KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ? Ankara, 2011 Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Mutlu Dinç Hukuk Kitapları Dizisi: 1104 ISBN 978-975-02-1587-2

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş 14. Bası II Yayın No : 3299 Hukuk Dizisi : 1592 14. Baskı - Ekim 2015 - İSTANBUL

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kadir Berk Kapancı İletişim Bilgileri: Tel: 0090 212 395 36 00 Faks: 0090 212 395 36 92 E-mail: kapancib@mef.edu.tr / berk.kapanci@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 1983 3. Unvanı: Yrd.

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Anayasa İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı 2013 II Yay n No : 2849 Hukuk Dizisi : 1405 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı HUK10403 Medenî Hukuk (4+0) Bölüm / Program Hukuk Fakültesi Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Prof.Dr. Nevzat KOÇ Dersle İlgili Görüşme Saatleri

Detaylı

Borçlular Arasında Teselsül

Borçlular Arasında Teselsül Ahmet Hakan DAĞDELEN 818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunlarında Borçlular Arasında Teselsül İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm BORÇLULAR ARASINDA

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii SUNUŞ...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ...xxiii GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ, ÇALIŞMA PLANI, TERMİNOLOJİ

Detaylı

AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3

AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3 AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3 İÇİNDEKİLER UMUMÎ HUKUK KONULARI (I) ; Sahife No: 1 Doç. Dr. Şeref ERTAŞ : Türk Hukukunda Tapu Kütüğü nün Tashihi İmkânları 7 2 Bazal ZENGİNGÜL : Nafakaya İlişkin Bir Kısım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ. - Yrd. Doç Dr. Nesrin Akın SUNAY (Sempozyum Sunucusu)

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ. - Yrd. Doç Dr. Nesrin Akın SUNAY (Sempozyum Sunucusu) 9 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ AÇILIŞ KONUŞMALARI 29 29 - Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fak. Dekanı) 31 - Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL

Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL Borçlar Kanunu Tasarısı Şartları ve Kapsamı Ticari Mümessiller Yetkisiz Temsil

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 BORÇLAR HUKUKU 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 A) Ehliyetsizlik B) Şekle aykırılık C) Kamu düzenine aykırılık D) Gabin E) Muvazaa 6-Tarafların

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Dr. Merve YILMAZ Hâkim 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI Dr. Nilgün BAŞALP İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMSUZLUK

Detaylı