Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları"

Transkript

1 Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları a. Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yaparak kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır. Psikoloğa hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır. Bu ilk görüşmede hükümlü-tutukludan fiziksel yapısı, kendisi ve ailesi ile ilgili demografik bilgiler, varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgileri alır. Görüşme sonucunda elde edilen bilgileri Hükümlü-Tutuklu Tanıma Formuna kaydeder. Bu bilgiler Oda Seçici Heyette hükümlütutuklunun yerleştirileceği odanın belirlenmesi çalışmasında kullanılır. İlk görüşmeden sonra kuruma yerleştirilen hükümlü-tutuklu ile yaklaşık 1 aylık süre içerisinde daha detaylı olan ikinci bir görüşmeyi yapar. Bu görüşmede; kişinin kendisini nasıl değerlendirdiği, geçmişe ve geleceğe ait duygu düşünce ve planları, kaygı ve korkuları, çevresine, ailesine, otoriteye,suçuna ilişkin duygu düşünceleri ile kuruma girişinden sonraki düşünce ve değerlendirmeleri ile ilgili bilgileri alır ve kaydeder. İkinci görüşmeden sonra başlayan psikolojik hizmetler sürecinde; hükümlü-tutuklunun psiko-sosyal sorunlarının değerlendirilmesini ve giderilmesi amacına yönelik olarak bireysel yada grup görüşmeleri yapar. Psikolog mesleki çalışmalarında, uzmanlık alanının yöntem ve tekniklerinin yanı sıra, çeşitli test, envanter, ölçek gibi ölçme değerlendirme araçları kullanır. Her hükümlü-tutuklu için dosya açar ve bu dosyalarda hükümlütutuklu tanıma formu ve yapılan görüşmelerin kayıtlarını muhafaza eder. Genel değerlendirme yapmak için hükümlü-tutuklular ile sorunu olsun yada olmasın belli periyotlarla görüşmeler yapar.

2 Hükümlü-tutuklularla yapılan bireysel görüşmeler, uygulanan testler sonrası, psikiyatrik tedavi görmesi gerektiği düşünülen bireyleri kurum doktoruna yönlendirir ve gerekli bilgileri verir. Kendisine ve başkasına zarar verme riski taşıyan hükümlütutukluların güvenli bir odaya alınmasını önerir ve bu konuda kurum doktoruyla işbirliği yapar. Bu kişilere psikolojik destek hizmetleri daha yoğun verilir ve takibe alır. İşyurdu iş alanında çalışmak konusunda hükümlü-tutukluyla kişilik yapısına, bilgi ve yeteneklerine,benlik tasarımına en uygun düşen iş veya meslek kolunu tespit eder. Önerilerini idareye sunar. Sosyal hizmet uzmanı ile bilgi alışverişinde bulunur. Hükümlü-tutuklunun kendisi ile, diğer insanlarla, fiziksel çevresiyle her türlü etkileşimini gözetlemek ve ilgili birey hakkında daha geniş bilgilere ulaşabilmek için kurum şartlarına uygun her ortamda gözlem ve görüşmeler yapar. Eşcinseller ve diğer cinsel yönelim farklılığı kişilerin genel durumları değerlendirilerek, uzman görüşleri alınır uygun yerlerde barınmaları sağlanarak takipleri yapılır. Hükümlülük süresi bitmeden önce hükümlüyü topluma yeniden hazırlamak ve karşılaşabileceği sorunları gerçekçi bir şekilde çözümlenmesini sağlamak için görüşmelerini arttırır. Tahliye sonrasında hükümlünün bir işe yerleştirilmesi konusunda gerekli gördüğü kişiler hakkında sosyal hizmet uzmanlarına önerilerde bulunur. b. Personele Yönelik Hizmetler Kurum personelinin sorunlarının tespitine ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup ya da bireysel görüşmeler yapar. Güvenlik ve gözetim servisi personelinin vardiya öncesi ya da sonrası iş ortamının yaratmış olduğu stresten uzaklaşması için gerekli programlar önerir. (rahatlama egzersizleri, kültür fizik hareketleri gibi ) Personel ile hükümlü-tutukluların arasında karşılıklı anlayışın gelişmesi için danışmanlık yapar, gerekirse önerilerde bulunur. Psiko-

3 sosyal dengenin bozulmaması amacıyla personeli eğitici olarak gözler ve hatalı davranışların nasıl düzeltilesi gerektiği hakkında bilgi verir. Hükümlü-tutukluların psikolojik durumları hakkında etik kurallar dahilinde gerekli personele bilgiler verir, nasıl davranmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunur. Kurum personelinin; yönetim ve Hükümlü-tutuklularla ilişkilerinin iyileştirilmesinde danışmanlık yapar. Olumlu sıcak bir örgüt iklimi sağlamaya çalışır. c. İdari Görev Yetki ve Sorumlulukları Hükümlü-Tutukluların psiko-sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır ve oy kullanır. Disiplin Kurulunda; o Kuruma uyum sağlayan, uygulanan tretman alışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutukluların ödüllendirilmesini teklif eder. o Disiplin işlemi gerektiren bir durumla karşılaştığında durumu tutanakla tespit eder, gerekli işlemler için kuruma iletir. o Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda, hükümlü veya tutuklunun ifadesinin alınması aşamasında bulunur. Gerekli gördüğü durumlarda bireysel görüşme yapar. İdare Kurulunda; o Hükümlülerin müşahede ve sınıflandırma aşamalarında görev alır. o Hükümlü-tutukluların odalara yerleştirilmesine ve değiştirilmesine karar veren Oda Seçici Heyetin üyesidir. o Hükümlülerin Sicil ve Müşahede Dosyasında psikologa ait olan kısmı açık ve eksiksiz bir şekilde doldurur. Görüşlerini yazar. Bu bilgileri 6 ayda bir yeniler. Sosyal hizmet uzmanı ile dönüşümlü olarak Yayın Seçici Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar.

4 Çalışmaları ve sonuçları ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen sürelerde faaliyet raporu düzenler. Her hükümlü tutuklu için dosya açar, hükümlü tahliye olduktan bir yıl sonra kurum müdürün bilgisi dahilinde imha eder. Hükümlü-tutukluların suç ve suç işleme nedenlerini doğru değerlendirebilmek, sicil ve müşahede dosyalarını eksiksiz doldurmak için ilgilinin dosya ve belgelerini inceler. Çalışmalarını yasal çerçevede sürdürebilmek için bakanlıktan gönderilen psiko-sosyal hizmet, eğitim, ıslah ve infaz ile ilgili yönetmelik, genelge ve yazıların birer örneğini alır. Bu örnekleri dosyalayarak muhafaza eder. Mesleki çalışmalarını bunlara uygun olarak düzenler. İnfaz, cezaevi, suç ve suçluluk gibi konularda, kaynakların, araştırmaların, dokümanların teminini talep eder, çalışmalarını bu kaynaklardan yararlanarak geliştirir. Personelin hizmet içi eğitimde Cumhuriyet Savcısı tarafından görevlendirildiğinde konusu ile ilgili öğretici olarak görev yapar. Kurumun gözlenen aksaklıklarının iyileştirilmesi için görüş ve önerilerde bulunur. Olağanüstü durumlarda (isyan, açlık grevi,ayaklanma gibi) psikolojik yardımlar konusunda idareye görüş ve önerilerini bildirir. Olayın sona ermesi için gerekli durumlarda görüşmeler yapar. Belirtilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için cezaevi personeli yardımcı olur. Çalışmalarının engellenmesi durumunda gerekçeli rapor hazırlayarak durumu silsile yolu ile üst makamlara iletir. d. Diğer Mesleki Çalışmalar Cezaevi yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki araştırma kaynak ve dokümanları takip etmeye gayret eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir. Mesleki toplantı panel ve bilimsel çalışmalara katılmayı talep eder. Kurum yönetimi bu konularda yardımcı olur. Üniversite hastane ve diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve

5 sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurarak kurumdaki psiko-sosyal hizmetlerinin kalite ve etkinliğini arttırmaya çalışır. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA GÖREVLİ PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Ceza İnfaz Kurumlarında (CİK) çalışan psikolog ve sosyal çalışmacılar (uzmanlar) ile yapılan görüşmeler sonucunda Psiko-Sosyal Servis personelinin temel sorunları, ihtiyaçları ve çözüm önerileri bir rapor halinde hazırlanarak aşağıda arz edilmiştir. 1. İhtiyaç Analizi CİK Psiko-Sosyal Servislerinde çalışan uzmanlar görevlerini icra ederken fiziki, idari ve mevzuata bağlı sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunlar zaman içinde personelin istenilen düzeyde iş performansı sergileyememesine, tükenmişlik duygusu yaşamasına, iş tatmininin düşmesine ve farklı kurumlara yönelmesine neden olduğu düşünülmektedir. Raporda belirtilen öneriler doğrultusunda yapılacak çalışmaların kurum personelinin daha verimli çalışmasını sağlayacağı ve kurumsal sadakatini artıracağı değerlendirilmektedir.

6 2. Problem Alanları ve Öneriler a. Fiziki Yapı Bireysel görüşmelerin mesleki etik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için belirli fiziksel koşulların sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Etkin bir bireysel görüşme gerçekleştirebilmesi için gizlilik ilkesine riayet edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Gizlilik ilkesi kısaca görüşme içeriğinin şahıs ve kurum güvenliğini tehdit etmediği sürece üçüncü şahıslarla paylaşılmamasıdır. CİK uzmanlarının kendilerinin ait görüşme odalarının olmaması bireysel görüşmelerin baş memur, diş doktoru veya infaz koruma memurlarına ayrılan odalarda yapılmasına neden olmaktadır. Bu durum gizlilik ilkesini ihlal etmekte dolayısıyla uzman ve danışan arasındaki ilişkinin profesyonelce gelişmesine engel olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda uzmanların gerekli görülen gün ve saatte görüşme yapamamalarına ve uygulamaları gereken anket ya da formları gerektiği şekilde saklayamamalarına yol açmaktadır. Tercihen her uzman için bir bireysel görüşme odasının olması gerekmektedir. Bu oda güvenlik zafiyetinin olmadığı uzman ve danışanın rahatça ulaşabileceği bir alanda olması gerektiği düşünülmektedir. Odanın 3*3 m genişliğinde, ses yalıtımı ve en az 90*70 cm boyutunda penceresi olan, 2 rahat koltuk, 1 masa, 1 telefon, evrak kaydı için 1 bilgisayar, 1 kilitli dolap ve masa altında uzmanın ayağıyla basarak yardım isteyebileceği bir acil yardım butonuna içeren bir düzende olması faydalı olacaktır. Fiziksel güvenliği sağlayan İnfaz Koruma Memuru nun varlığının görüşmeyi etkilememesi ve gizlilik ilkesine riayet açısından bu kişinin görüşme odasından kırılmaz camla ayrılan bir bölmede görüşmeyi izlemesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu şekilde görünür ve duyulmaz bir görüşme ortamının sağlanabileceği düşünülmektedir.

7 Bireysel görüşmelerin haricinde kurumda yapılacak grup çalışmaları için bir grup çalışması odasının tahsis edilmesi uygun olacaktır. Grup çalışmalarının ortalama kişi ile yapıldığı göz önüne alınarak bu odanın yeterli büyüklükte olması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca uzman sayısına bağlı olarak idari katta oda veya odaların sağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu odalarda bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon gibi teknik donanımın sağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bağımsız bilgisayar ve internet kullanımının 46/1 Sayılı Genelge de belirtildiği şekilde sağlanması mesleki ve kurumsal gelişim, yapacağı bilimsel araştırmalar, tutuklu/hükümlülere yönelik yapacağı faaliyetler ve kişisel gelişimi açısından uygun olacağı değerlendirilmektedir. Özellikle telefonla yapılan aile görüşmelerinin istenilen düzeyde ve etkili şekilde yapılabilmesi için santrallerin etkin bir şekilde kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Uzmanın odasındaki telefonla santrale bağlatmak suretiyle sehir içi, şehir dışı ve cep numaralarıyla görüşme yapabilmesinin sağlanmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca aile görüşmeleri ve ailelere yönelik yapılan eğitim çalışmaları/seminerleri için uygun bir odanın tahsis edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. b. Görev Tanımları CİK te çalışan psikolog ve sosyal çalışmacıların görev tanımlarının net olmaması hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Psikolog ve sosyal çalışmacılar üniversitelerin farklı bölümlerinden farklı müfredatlara bağlı olarak, farklı mesleki donanımlarla mezun olmaktadırlar. Dolayısıyla mesleki yetkinlik alanları farklılaşmaktadır. Bu sebeple CİK lerdeki mesleki

8 uygulamalar bu ayrıma dayalı olarak gerçekleştirilmeli ve uzmanların birbirlerinin görevlerini geçici ve yerine dahi yapmalarının engellenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Kurum yöneticilerinin psikolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenlerin görev tanımlarının net olarak bilmesi işleyişin kolaylaşmasını sağlayacak ve angarya olarak nitelendirebilecek iş yükünün azalması açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca CİK uzmanlarının iş yükünün fazla olması nedeniyle Denetimli Serbestlik kapsamındaki form ve raporları hazırlamaları uygun olmadığı düşünülmektedir. Bu durum uygulamada ciddi etik sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenlerle bu form ve raporların hazırlanmasının CİK uzmanlarından beklenmemesi gerektiği düşünülmektedir. c. Eğitim Hakkı CİK uzmanlarının lisans üstü eğitim alması CİK lerde verilen hizmetin kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Bu durum göz önüne alınarak uzmanların lisans üstü eğitime devam edebilmesi için gerekli izin ve tayin işlemlerinde kolaylığın sağlanması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca mesleki kurslara ve kongrelere katılım sağlanması uzmanın mesleki gelişimine katkısından dolayı önemlidir. Özellikle adli psikoloji, motivasyonel görüşme teknikleri, SPSS (sosyal bilimler için istatistik programı) vb. eğitimlerin kurum çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu etkinliklere katılım için kolaylık sağlanmasının da uygun olacağı değerlendirilmektedir. ç. Mesleki Destek Psiko-Sosyal Servis çalışmalarının sürdürülebilir ve etkin gerçekleştirilebilmesi için Psiko-Sosyal Servis te görevli uzman kadar infaz

9 koruma memurunun bu serviste görevlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Gizlilik ilkesi ile güven ilişkisinin oluşturulması ve farklı personellere aynı eğitimin tekrarlanarak verilmesini engellemek amacıyla bu personelin sabit olması ve acil durumlar dışında başka birimde görevlendirilmemesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu personelin CTE Eğitim Merkezleri tarafından eğitime tabii tutulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. CİK ler genel çalışma ortamlarından farklı özel kurumlardır. Dolayısıyla göreve yeni başlayan uzmanlara adaptasyon sürecinde, özenle seçilmiş deneyimli ve eğitimli uzmanlardan mesleki süpervizyon sağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Kurumda deneyimli uzmanın bulunması durumunda süpervizyon için görevlendirilmesi, bulunmaması durumunda bu süpervizyonun yakında bulunan başka bir kurumun uzmanı ya da Eğitim Merkezi uzmanlarınca verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Aday Memurluk Eğitiminin uzmanlara yeterli gözlem süresi sağlayan bir zamandan sonra fakat başlangıçtan en geç 3 ay içerisinde verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu süpervizyonun temel ve hazırlayıcı eğitimlerden sonraki staj aşamasına dahil edilebileceği düşünülmektedir. Kurum uzmanlarınca yapılan eğitim ve iyileştirme faaliyetleri dinamik güvenliğin kapsamındadır. Ancak çoğu kez ek iş getiren ve fiziksel güvenlik zafiyeti yaratan uygulamalar olarak algılandığı düşünülmektedir. Bu durum sonucunda kurum personeli bu çalışmalardaki tutuklu/hükümlülerin katılımını ve güvenliği sağlama görevlerini tam olarak yerine getirmediği düşünülmektedir. Bu sorunun kurum yöneticilerinin ve personelin hizmet içi eğitimi ile değerlendirilmektedir. d. UYAP Uygulamaları

10 UYAP uygulamalarının çok yönlü ve zaman alıcı olması nedeni ile mesaide geçirilen zamanın büyük bölümü kayıtların bilgisayara girilmesi ile geçmektedir. Evrak işlemlerine çok fazla zaman harcandığından mesleki çalışmalar için ayrılan süre ve çalışmaların verimi azalttığı düşünülmektedir. Ayrıca UYAP kullanımına ilişkin mesleki eğitimin kurumda göreve başlanılan ilk bir ay içerisinde verilerek yaşanacak aksaklıkların önüne geçileceği değerlendirilmektedir. e. Standartlar Sistemi Kurumların tipi, kapasitesi, idari yapısı ve infaz türü (tutukevi ya da hükümevi olması) ve kurumda görevli uzman sayısı standartlar sisteminin değerlendirmesini etkilediğinden tüm ceza infaz kurumları için tek bir standartlar sistemi uygulanması sıkıntı yaratmaktadır. Örneğin kapasitesi 80 kişi olan kurum ile 1500 kişi olan kurumların aynı sayı sistemiyle puanlanmasının adil olmadığı düşünülmektedir. Kurumun yapısı, tutuklu/hükümlü profili, kapasitesi, personel durumu gibi kriterler göz önüne alınarak standartlar sisteminin nicelik ölçer durumdan nitelik ölçer duruma getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. f. Kurullar Ceza infaz kurumlarında oluşturulan İdare ve Gözlem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Eğitim Kurulu gibi kurulların gerçekleşmesinde ciddi sorunlar yaşanmakta olup toplantısız alınan kararlara toplantı yapılmış gibi meslek elemanlarının imza atması beklenmektedir. Bu kurulların tüzükte belirtilen şekilde toplanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. g. Özlük Hakları

11 CİK personelinin çalışma koşullarının zorluğu değerlendirilerek özlük haklarında iyileştirmeye gidilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Uzman personelin ek ödemelerinde düzenleme yapılmasının ve yıpranma payının dikkate alınmasının eş değer kadrolar arasında yaşanan ücret adaletsizliğini azaltacağı düşünülmektedir. 3. Sonuç ve Değerlendirme CİK uzman personelleri fiziki koşullara, mevzuat eksikliğine ve mesleki desteğin yetersizliğine bağlı birçok sorun yaşamaktadırlar. Bu sorunların başlıcalarının şu şekilde olduğu düşünülmektedir: Bireysel görüşme odalarının olmaması, görev tanımlarının net olmaması, yeterli süpervizyonun sağlanmaması, birlikte görev yapacak yetkinlikteki bir İKM ile düzenli olarak çalışılamaması, adil olmayan standartlar sistemi uygulaması kullanılması, tüzükte belirtilen kurulların gereğine uygun bir şekilde toplanmaması ve özlük haklarındaki yetersizlikler bulunması. Yukarıda belirtilen problemler değişik kurumlarda değişik şiddette yaşanmaktadır. Çalışma koşullarında standardizasyon olmaması, uzman personelin çalışma koşullarının kurum müdürünün inisiyatifine bağlı olmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bu sorunların çözümlenmesi için atılacak adımların, uzman personelin daha verimli çalışmasını sağlayacağı, mesleki doyumunu arttıracağı ve deneyim kazanan personelin başka kurumlara geçişini engelleyeceği değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda CİK da hükümlü/tutuklu ve personele verilen hizmetin kalitesinin artacağı, CİK idaresinin daha rahat görev yapma olanağı bulacağı düşülmektedir.

12 Bilgi ve gereğini arz ederiz ( ) Dönem Aday Memurluk Eğitimine Devam Eden Psikolog ve Sosyal Çalışmacılar

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 17.03.2008 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı