Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics."

Transkript

1 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek, kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmaktır. Dersin İçeriği: Atomun yapısı (atom teorisinin tarihsel gelişimi, atomu oluşturan parçacıklar, kuantum numaraları, periyodik tablo, bazı atomik özellikler), molekül yapısı ve bağlanma (lewis yapısı, vsepr teorisi, molekül orbital kuramı), kimyasal bileşikler (kimyasal bileşik çeşitleri ve bunların formülleri, mol kavramı, yükseltgenme basamakları, adlandırma), kimyasal bağlar (kovalent, iyonik ve metalik bağlar), kimyasal reaksiyonlar (stokiyometri and sınırlayıcı reaktif), gazlar (basit gaz kanunları), sıvılar, katılar, moleküllerarası kuvvetler, çözeltiler (çözelti çeşitleri, çözelti derişimleri). İNŞ-101 CHEMISTRY FOR ENGİNEERS Objectives: The objective of this course is to teach the basic concepts and principles of chemistry, provide the theoretical and practical knowledge together, improve the ability of problem solving skill and to make critical decisions, give the importance of chemistry on the daily life. Content: Atomic Structure (Historical Development of Atomic Theory, Subatomic particles, Quantum Numbers, The Periodic Table and Some Atomic Properties); Molecular Structure and bonding (Lewis Structures, VSEPR Theory, Molecular Orbital Theory); Chemical compounds (Types of chemical compounds and their formulas, Mole concept, oxidation states, nomenclature); Chemical Bonding (Covalent, ionic and metalic bonds); Chemical Reactions (Stochiomery and Limiting Reactant); Gases (The Simple Gas Laws); Liquids; Solids, Intermolecular Forces; Solutions (Type of Solutions, Solution Concentration) İNŞ-103 MÜHENDİSLER İÇİN FİZİK Dersin Amacı Mekaniğin temel prensiplerinin öğretilmesi Dersin İçeriği Fizik ve ölçüm, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği, lineer momentum ve çarpışma, dönme kinematiği, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, katı cisimlerin dengesi, salınımlar, kütle çekimi. İNŞ-103 PHSYSİC FOR ENGİNEERS Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. Content: Physics and measurement, Vectors, Motion in one dimension, Planar motion, Dynamics of particle, Work and energy, Linear Momentum and Collisions, Kinematics of rotations, Rotation of a rigid object about a fixed axis, Equilibrium of solid materials, Oscilations, Gravitation. İNŞ-105 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ -I Dersin Amacı: İnşaat Mühendisliğinde gerekli olan matematik becerilerini kazandırmaktır.

2 Dersin İçeriği: Matrislerin, determinantların, vektörlerin, vektörel türevlerin, gradientlerin ve iki katlı integral hesapları yapma daha sonra bunları kullanarak düzlemsel alanların ağırlık merkezlerini ve atalet momentlerini, bir yüzey altındaki hacimleri ve eğrisel yüzeyin alanını belirleme. İNŞ-105 ENGINEERING MATHEMATICHS I Objectives: Teaching mathematics which will be necessary for civil engineering Content: Double integrals, center of gravity and moment of inertia of planar areas, volume under a surface, area of curved surfaces, triple integrals, vectors, vector spaces, linear combination, linear independency, Base-dimensional matrices, determinants, matrix functions, vector analysis, addition and multiplication of vectors, vectoral derivative, gradient, divergence İN 115 İNGİLİZCE Dersin Amacı: Üniversite öğrencilerinin Yabancı Dili, kendi alanlarında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmelerini ve kullanabilmelerini sağlamak Dersin İçeriği: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır İN 115 ENGLISH Objectives: The aim of this lesson is to have university student improve their language skills such as reading, speaking, listening and writing in their field. Content: This course is designed to improve university students skills of reading, writing, listening and speaking effectively in their fields of study and in their academic activities. The aim of the course is to improve the students communicative competence through creating interesting contexts, showing them authentic materials and authentic situations in and out of class and giving them assignments that lead to increase the usability of the language. İNŞ-107 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Dersin Amacı: İnşaat mühendisliğinde etik ve mesleki sorumlulukların öğrenilmesinin yanında, analiz kavramları, tasarım, hesaplama yöntemleri ve deneyler hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak Dersin İçeriği: İnşaat mühendisliği tanımlar ve tarihçe, anabilim dalları ve uygulama alanları, etik ve sorumluluklar, yaygın yöntem ve deneyler İNŞ-107 INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING Objectives: To provide ethics and professional responsibility in civil engineering as well as concepts of analysis, design, computational approaches and experiments at introduction level

3 Content: Civil engineering definitions and history, disciplines and major branches, ethics and responsibilities, methods and experiments İNŞ-109 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Dersin Amacı: İnşaat mühendisliği ile ilgili temel çizimlerin AutoCAD yazılımı yardımıyla bilgisayar ortamında yapılabilmesi. Dersin İçeriği: AUTOCAD programı tanıtım, temel çizim komutları, yazı yazma komutları, düzenleme komutları, katmanlar ve nesne özellikleri komutları, ölçülendirme komutları, bloklar ve dış ortamdan çizim ekleme komutları, bina planı çizimi uygulaması. İNŞ-109 COMPUTER AIDED DRAWING I Objectives: Aim of this course is to do basic civil engineering drawings on computer using AutoCAD software. Content: Introduction to AUTOCAD software, basic drawing commands, text commands, modify commands, layers and object properties commands, dimension commands, blocks, imports, building drawing application. İNŞ-111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dersin Amacı: Bilgi teknolojileri hakkında temel bilgilerin ve Office yazılımlarının öğretilmesi Dersin İçeriği: Bilgi sitemlerine giriş, kişisel bilgisayarda yazılım birimleri, sitemlerin çalıştırılması, sunum programları, veritabanlı programlar, bilgisayar bağlantıları, internet ve www. İNŞ-111 FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGY Objectives : To give fundamentals of Information technology and to teach office softwares. Content: Introduction of information systems, hardware units of a personal computer, operating systems, word processors, worksheets, presentation programs, data base programs, computer networks, electronic mail, internet and World-Wide-Web. 2.YARIYIL İNŞ-106 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ -II Dersin Amacı: İnşaat Mühendisliğindeki problemlerin çözümünde kullanılan diferansiyel denklemlerin çözümü için gerekli olan bilgiyi kazandırmaktır. Dersin İçeriği: Birinci mertebeden diferansiyal denklemlerin, n. dereceden diferansiyel denklemlerin, Bernoulli denklemlerinin ve Clairaut denklemlerinin hesaplarını yapma ve bunlara bağlı olarak geometrik uygulamaların fiziksel uygulamaların çözümlerinin belirlenmesi. İNŞ-106 ENGINEERING MATHEMATICHS II Objectives: Teaching solution of differantial equations which will be necessary for civil engineering

4 Content: First order differential equations, Bernoulli equation, Clairaut equation, geometrical applications, applications to physics, family of linear equation systems, partial differential equations, numerical solutions to differential equations. İNŞ-116 STATİK Dersin Amacı: Statik dersi öğrencilere; vektör cebri, bir maddesel noktanın ve rijit bir cismin dengesini (düzlemde ve uzayda), bileşke kuvvet ve kuvvet bileşenlerini, kuvvet ve momentin tanımı, kafes sistemleri ve iç kuvvetleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin İçeriği: Statiğin temel ilkeleri, kuvvet vektörleri, bileşen ve bileşke kuvvet, moment ve kuvvet çiftleri, statik denge, eşdeğer kuvvet sistemleri, serbest cisim diyagramı, iki ve üç boyutlu denge, kafes sistemler ve iç kuvvetler. İNŞ-116 STATİCS Objectives: To introduce the student to statics of vector algebra, equilibrium of particles and rigid bodies (plane and space), resultant forces and components, definitions of force and moment vectors, trusses and internal forces. Content: Principles of statics, force vectors, resultant forces and components equilibrium of particle, moment and couple, equivalent forces systems, free-body diagrams, equilibrium in two and three dimensions, trusses and internal forces. İNŞ-110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Dersin Amacı: İnşaat mühendisliği ile ilgili temel çizimlerin AutoCAD yazılımı yardımıyla bilgisayar ortamında yapılabilmesi. Dersin İçeriği: AUTOCAD programı tanıtım, temel çizim komutları, yazı yazma komutları, düzenleme komutları, katmanlar ve nesne özellikleri komutları, ölçülendirme komutları, bloklar ve dış ortamdan çizim ekleme komutları, bina planı çizimi uygulaması. İNŞ-110 COMPUTER AIDED DRAWING II Objectives: Aim of this course is to do basic civil engineering drawings on computer using AutoCAD software. Content: Introduction to AUTOCAD software, basic drawing commands, text commands, modify commands, layers and object properties commands, dimension commands, blocks, imports, building drawing application. ENF-102 PROGRAMLAMA Dersin Amacı: Bilgisayar programlama mantığının öğretilmesi, algoritma ve akış şeması geliştirilmesi, mühendislik problemlerine yönelik basit program geliştirme amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Mühendisliğe yönelik bilgisayar programlarının genel özellikleri, program yazma, çalıştırma ve sonuç alma detayları ENF-102 PROGRAMMING

5 Objectives: The objective of this course is to teach the logic of computer programming, development of algorithm and flow chart, and development of simple computer programs for civil engineering purpose. Content: General properties of the computer programs used in civil engineering, details of program writing, running and getting correct and useful results. İN-116 İNGİLİZCE-II Dersin Amacı: Üniversite öğrencilerinin Yabancı Dili, kendi alanlarında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmelerini ve kullanabilmelerini sağlamak Dersin İçeriği: Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. İN-116 ENGLISH II Objectives: The aim of this lesson is to have university student improve their language skills such as reading, speaking, listening and writing in their field Content: This course is designed to improve university students skills of reading, writing, listening and speaking effectively in their fields of study and in their academic activities. The aim of the course is to improve the students communicative competence through creating interesting contexts, showing them authentic materials and authentic situations in and out of class and giving them assignments that lead to increase the usability of the language.

6 3.YARIYIL İNŞ 201 MUKAVEMET I Dersin Amacı: Mukavemet dersi öğrencilere; şekil değiştiren cisim mekaniğinde gerilme, şekil değiştirme ve malzemelerin mukavemetini kaybetmesi gibi temel kavramları, malzemelerin mekanik özellikleri, eksenel kuvvet, kesme, eğilme ve burulma hallerinde çubukların tasarımını yapma yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin İçeriği: Kesit tesirleri, Gerilme hali, şekil değiştirme hali, Hooke yasası, malzemelerin mekanik özellikleri, kırılma ve akma varsayımları, çubuk mukavemetinin kabulleri, normal kuvvet, kesme, burulma. İNŞ 201 STRENGTH OF MATERIALS Objectives: To introduce students to fundemental concepts of deformable bodies, stress, strain, and failure of materials, having knowledge of the mechanical properties of the materials, to give engineering design ability of the rod for axial load, shear, torsion and pure bending. Content: Internal forces, state of stress, state of strain, Hooke s laws, mechanical properties of materials, yielding and fracture criteria, assumptions of the rod theory, internal forces and diagrams, axial loads, shear, torsion. İNŞ 203 LİNEER CEBİR Dersin Amacı: Vektörler,matrisler, lineer denklem sitemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Matrislerin temel özellikleri. Determinatlar. Ters matrisler. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Özdeğerler ve öz vektörler. Vektörler. Doğru ve düzlem. Koordinat dönüşümleri. Çember ve küre. Genel ikinci derece eğrileri ve sınıflandırılmaları. İNŞ 203 LINEER ALGEBRA Objectives: The objectives of this course is to introduce the students with the basic ideas of linear algebra including vector spaces, matrices, systems of linear equations, eigenvalues and eigen vectors. Content: Fundamentals of matrix algebra. Determinants. Inverse matrix. Solution of systems of linear equations. Eigenvalues and eigenvectors. Vector, plane and line. Coordinate Transformations. Circle and sphere. Classification of second order curves. İNŞ 205 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Dersin Amacı: İnşaat Mühendisliğindeki problemlerin çözümünde kullanılan diferansiyel denklemlerin çözümü için gerekli olan bilgiyi kazandırmaktır.

7 Dersin İçeriği: Birinci mertebeden diferansiyal denklemlerin, n. dereceden diferansiyel denklemlerin, Bernoulli denklemlerinin ve Clairaut denklemlerinin hesaplarını yapma ve bunlara bağlı olarak geometrik uygulamaların fiziksel uygulamaların çözümlerinin belirlenmesi. İNŞ 205 DIFFERENTIAL EQUATIONS Objectives: Teaching solution of differantial equations which will be necessary for civil engineering Content: First order differential equations, Bernoulli equation, Clairaut equation, geometrical applications, applications to physics, family of linear equation systems, partial differential equations, numerical solutions to differential equations. İNŞ 207 DİNAMİK Dersin Amacı: Bu ders ile öğrenci, zamana bağlı hareketin tanımlanarak maddesel noktaların kinematiği, doğrusal, dairesel ve eğrisel koordinatlarda hareketi, iş enerji, enerjinin transferi, hareket denklemlerinin anlatılmasını, çarpışmalar ve enerji transferi konularını öğrenecektir. Dersin İçeriği: Maddesel noktaların kinematiği, doğrusal, dairesel ve eğrisel koordinatlarda hareketin tanımlanması. Maddesel noktanın kinetiği, iş enerji, enerjinin transferi, hareket denklemlerinin anlatılması. Çarpışmalar ve Newton kanunlarının özümsenmesi. İNŞ 207 DYNAMICS Objectives: Defining time dependentcy in motion, kinematics of particules, straight, circular and curved coordinates, Work done and energy principles and conservation of energy in impact problems. Content: Kinematics of particles, planar relative motion, systems of particles. Kinetics of particles, work and energy, impulse and momentum. Kinematics of rigid bodies, planar motion of rigid bodies, methods of energy and momentum, impact. İNŞ 209 YAPI MALZEMELERİ Dersin Amacı: Malzeme Bilgisi dersi öğrencilere; malzemelerle ilgili temel kavramları, malzemelerin iç yapılarını, yük altında davranışlarını ve fiziksel özelliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin İçeriği: Malzeme nedir, Temel kavramlar, Atomsal yapı ve atomsal diziliş, Kristal yapılar, Amorf yapılar, Malzemelerin mekanik davranışları, Malzemelerin Şekil değiştirmesi, Yorulma, Malzemelerin zamana bağlı davranışları, Malzemelerin fiziksel özellikleri İNŞ 209 CONSTRUCTIONS MATERIALS Objectives: This course is aimed to teach the students the basic concepts of materials, microstructures of materials, behaviors of materials under loading and physical properties of materials. Content: What is materials?, basic concepts and definitions, atomic structures, crystal structures, amorphous structures, mechanical behaviors of materials, strain of materials under different loading

8 conditions, fatigue of materials, time dependent behavior of materials, physical properties of materials. İNŞ 211 YAPI ELEMANLARI I Dersin Amacı: Ana yapı elemanlarının yapımlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Yapıların tanımlanması ve sınıflandırılması. Temel tasarımı. Kazı ve istinat duvarları. Temeller, Harçlı duvarlar,kütle betonlar, Güçlendirilmiş betonlar, Hatıllar, lentolar,kubbeler,merdivenler İNŞ-211 STRUCTURAL ELEMENTS I Objectives: Teach the construction systems of main structural elements Content: Definition and classification of structures. Design on to soil base. Excavation and retaining works. Foundations. Masonry walls. Brick walls. Mass concrete. Reinforced concrete. Wooden slabs. Lintels. Beams in walls. Arches. Domes. Stairways. TD-201 TÜRK DİLİ I Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Türk dilinin özelliklerini hakkında temel bilgileri kazandırmaktır. Dersin İçeriği: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri, dillerin doğuşu, yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması, Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları, Türkçe deki yazım kuralları. TD-201 TURKISH LANGUAGE I Objectives: The objective of this course is to gain basic information about features of Turkish language. Content: Definition of language, importance and features, rise of the language, the world languages and their classification, place among the world languages of Turkish, the historical periods of Turkish language, the extension area of it today, orthographical rules in Turkish. 4.YARIYIL TD-202 TÜRK DİLİ II Dersin Amacı: Türk dilinin sözdizimi ve anlambilimi hakkında bilgi vermek; anlatım yollarını ve türlerini tanıtmak.

9 Dersin İçeriği: Kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar); duygu ağırlıklı yazılar(şiir); kurmaca yazılar (hikaye, roman, tiyatro), gerçeğe dayalı yazılar (gezi yazısı, anı, günlük); incelemearaştırma yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri,); sözlü anlatım türleri(panel, tartışma) gibi konular oluşturur. TD-202 TURKISH LANGUAGE II Objectives: To give information about syntax and semantics of Turkish language; to present the ways and species of expression. Content: Word and word groups; the sentence; units and species of it; the characteristics of written expression; the plan, theme, point of view, substance and supporting ideas in the written expression; paragraph and phraseology; official writings; speech impediments and dittography; expressional distortions; lyrical writings (poem); narrative writings (novel, short story, theatre); non-fictional writings (travel writing, memory, diary); investigation writings (interview, biography); thought writings (article, essay, critics); oral expression (panel, discussion). İNŞ 210 İSTATİSTİK Dersin Amacı: Mühendislik uygulamalarında kullanılacak istatiksel yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: İstatiksel metodlar ve uygulamaları, belirleyici istatiksel histogramlar, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılık teorisi, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, örnekleme, hipotez testleri, regresyon İNŞ 210 STATISTIC Objectives: The objective of this course is to introduce the methods and uses of statistics commonly needed in engineering practice. Content: Introduction to basic concepts. Methods and applications of statistics. Descriptive statistics. Histograms. Measures of central tendency and dispersion. Theory of sets and probability. Discrete and Continuous Probability Distributions. Sampling. Sample estimation. Hypothesis Testing.. Regression.

10 İNŞ 208 YAPI ELEMANLARI II Dersin Amacı: Ana yapı elemanlarının yapımlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Formlar, dilatasyon, izolasyon, yalıtım, ahşap işleri, sıvalar, boyalar, döşeme ve çatı kaplamaları, prefabrik yapılar İNŞ-208 STRUCTURAL ELEMENTS II Objectives: Teach the construction systems of auxiliary structural elements Content: Forms and scaffolding for reinforced concrete. Dilatation. Insulation and isolation. Wood work. Plasters. Paints. Wall. Slab, and ornamental roof coverings. Prefabricated construction. İNŞ 206 SAYISAL YÖNTEMLER Dersin Amacı: Sayısal yöntemlerin dili, mantığı ve mühendislik biliminde matematiksel işlemlerinin tanıtılması, birçok bilim, endüstri ve mühendislik problemine sayısal yöntemlerin uygulamasının sağlanması amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Sayısal yöntemlere giriş; Sayısal analizde hata kavramı; Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri; Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri; Özdeğer problemlerinin çözüm yöntemleri; Yaklaşık metodlar; interpolasyon; Sayısal integral; Sayısal Türev İNŞ 206 NUMERICAL METHODS Objectives: The objective of this course is to teach the language of numerical methods, logic and introduction to mathematical calculations in engineering, and application of numerical methods into several science, industry and engineering problems. Content: Introduction to numerial methods; Error concept in numerical analysis; solution methods of nonlinear equations; solution of linear equation systems; solution methods of eigenvalue problems; approximate methods; interpolation, numerical integral, numerical differentiation. İNŞ 204 TOPOĞRAFYA Dersin Amacı: Ölçme Mühendisliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, ölçme aletlerinin özellikleri ve kullanımlarının kavranması ile birlikte; mühendislik uygulamalarında öğrencilerin ölçme konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasını sağlamak Dersin İçeriği: Ölçme mühendisliği, arazi ölçüm tipleri, aletler, ölçümler ve hatalar, doğruluk ve hassasiyet, şerit metre ve elektronik aletlerle uzunluk ölçümleri, açı ölçümleri, arazi uygulamaları, hesaplar ve düzeltmeler, alan hesapları ve arazi düzenlemeleri, proje aplikasyonları

11 İNŞ 204 SURVEYING Objectives: To Introduce surveying engineering, surveying instruments and type of collecting field notes as well as to furnish students with enough surveying techniques for civil engineering applications Content: Surveying Engineering, types of land surveys, instruments, measurements and errors, precision and accuracy, distance measurements: taping and electronic distance measurement, angles, bearings, azimuths, field operations with total stations, and theodolites, computations and adjustment of measurements, area calculations, layout İNŞ 202 MUKAVEMET II Dersin Amacı: Mukavemet dersi öğrencilere; şekil değiştiren cisim mekaniğinde, yükleme altındaki elemanların davranışı, cisimlerde meydana gelen iç kuvvetlerden dolayı oluşan gerilmeleri analizini yapabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin İçeriği: Atalet momentleri, Basit eğilme, Kesmeli eğilme, Normal kuvvetli eğilme, Burulmalı eğilme, Elastic eğri, Enerji yöntemleri. İNŞ 202 STRENGTH OF MATERIAL II Objectives: To introduce students to applications of stress and deformation relationships for structural members subjected to axial, torsional, and bending loads. Content: Moment of inertia, Pure bending, Shear stresses, Beams with eccentric axial load, Combined bending and torsion, deflection of beams,energy methods.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 Ders İçerikleri BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL COME101-Introduction

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering CME 1001 I (Güz) / I I (Fall) / I Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1 2 2 3 5 Prof. Dr. Alp KUT Bu dersin temel amacı Algoritma temel bileşenlerini örnek bir Programlama i de kullanarak

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ EEM103 Introduction to

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri TDB 101 TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri, dil türleri,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı