AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester"

Transkript

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri, Çizgi Çeşitleri, Geometrik Cisimlerin Çizimleri, Cisimlerin Temel Görünüşleri Ve Perspektifi, Cisimlerin Kesit Görünüşleri, Boyutlandırma Ve Ölçekler, Eğik Yüzeylerin Gerçek Büyüklükleri, Üç Görünüşü İle Verilen Cisimlerin Perspektifleri MAK101 Technical Drawing MAK103 Makina Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliğinin eğitim programının ve yönetmeliğinin tanıtımı. Mühendislik mesleği ve makine mühendisliğinin mühendislik alanı içindeki yeri. Makine mühendisliğinin zaman içindeki gelişimi. Mühendislik etiği, makine mühendislerinin toplum sorunlarının çözümüne katkısı. Makine mühendisliğinin başlıca uygulama alanları. MAK103 Introduction to Mechanical Engineering Introduction of Mechanical Engineering Program and the regulations. Engineering profession and the place of mechanical engineering in it. Development of mechanical engineering. Engineering ethics. Contribution of ME to the solution of societal problems. Principal application areas of ME. MAK105 Temel Bilgisayar ve Algoritma Bilgisayarların tanımı, tarihçesi, gelişimi ve çalışma ilkeleri. Donanım ve yazılımlar. Temel terimler ve kavramlar. İşletim sistemlerine giriş. Sistem koruma ve virüsler. Kelime işlemci yazılımlarının kullanımı (Word). Elektronik hesaplama tablolarının kullanımı (Excel). Sunum hazırlama programlarının kullanımı (Powerpoint). Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma. Web ve bilgi tarama sistemleri. İnternette araştırma yapma. İnternet ile bilgi yaymak. MAK105 Introduction To Computers and Algorithm History of computers, development and basics of operation principles. Hardware and Software. Basic terminology, introduction to operating systems. System protection and viruses. Learning Microsoft Office tools (Word, Excel, PowerPoint). Basic concepts of networks. Search over Internet. MAK107 Matematik I Genel bilgiler, fonksiyon, fonksiyonun limiti, fonksiyonun sürekliliği, türev kavramı ve türevin uygulamaları MAK107 Mathematics I Preliminaries, functions, limit of a function, continuity, concept of differentiation and applications of Differentiation MAK109 Fizik I Boyut analizi, vektörler, bir ve iki boyutta hareket, tek parçacık sistemleri, Newton kanunları ve uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, katı cisimlerin dönme hareketi. MAK109 Physics I Dimensional analysis, vectors, one and two dimensional motion, single particle systems, Newton laws and its applications, work-energy principle, conservation of energy, collisions, rotational motion of solid bodies. MAK111 Genel Kimya Madde ve Temel Kanunları, Atomik Yapı, Periyodik Cetvel, Kimyasal Bağlar ve Geometri, Gazlar, Sıvılar ve Katılar MAK111 General Chemistry

2 The Foundations of Matter, The Structure of Atoms, Chemical Periodicity, Chemical Bonding and Geometry, Gases, Liquids and Solids TDB101 Türk Dili I Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil - kültür ilgisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devirleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri, Ses bilgisiyle ilgili kurallar, Hece bilgisi, Yazım kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Yabancı dil I YBD101 İngilizce I YBD101 English I YBD103 Almanca I YBD103 German I Zorunlu Dersler II. Yarıyıl / 2nd Semester MAK102 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Makine Elemanlarının İmalatı İçin Gerekli Teknik Resimler, Montaj Elemanlarının Çizimleri, Komple Sistemlerin Montaj Çizimleri, Dişli Çarklar, Rulmanlı Yataklar, CAD Yazılımları, Çizim Komutları, Nesne Seçme Düzenleme Komutları, Taramalar, Bloklar, Katmanlarla Çalışma, Ölçülendirme, Çizimlerin Kâğıda Aktarılması. MAK102 Computer Aided Technical Drawing MAK104 Statik Mekanikte temel kavramlar, skaler ve vektörel büyüklükler ve bunların işlemleri, kuvvet ve moment kavramları,mekanik sistemlerin izolasyonu, Farklı sistemlerde denge uygulamaları, Düzlemsel ve uzay kafeslerde işlemler, Ağırlık merkezi uygulamaları, Akışkanların statiği, Sürtünme durumları, Virtüel iş kavramı MAK104 Statics Fundamental concepts in mechanics, Scalar - vectorial magnitude and their operations, Force and moment concepts, Isolation of mechanical systems, Equilibrium applications in different systems, Operations in planar and space frame, center of gravity applications, Statics of fluids, Friction situations, Virtual work concept. MAK106 Bilgisayar Programlama Programlamaya Giriş, Program Oluşturma, Akış Kontrolü, Fonksiyonlar, Grafikler, Veri ve Dosya İşlemleri, Veri Tipleri, Hata Ayıklama MAK106 Computer Programming Introduction to programming, Program creation, Flow control, functions, graphics, Data and file processes, Data types, Debugging MAK108 Matematik II Belirsiz integral, belirli integral, integralin uygulamaları MAK108 Mathematics II Indefinite integrals, definite integrals, applications of integration, sequences, series and convergence tests. MAK110 Fizik II Elektrik yük ve elektrik alanlar, Sürekli yük dağılımın elektrik alanı, Gauss Yasası ve uygulamaları, Elektriksel potansiyel, Sürekli yük dağılımlarının elektriksel potansiyeli, Kapasitans ve dielektrikler, Akım, direnç ve elektromanyetik kuvvetler, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar ve kaynakları, Elektromanyetik indüksiyon,faraday Kanunu, İndüktans, Elektromanyetik dalgalar

3 MAK110 Physics II Electric charge and electric fields, Continuos charge distribution of the electric field, Gauss s law and its applications, Electric potential, Electric potential of the continous charge distribution, Capacitance and dielectrics, Current, resistance and electromagnetic forces, Direct current circuits, Magnetic fields and sources of electromagnetic induction, Faraday s Law, Inductance, Electromagnetic waves. MAK112 Lineer Cebir ve Vektör Analizi Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler, Doğrusal Denklem Sistemlerinin çözümleri, determinantlar,vektör Uzayları, Alt uzaylar, Doğrusal Bağımsızlık, Taban, Boyut, Doğrusal Dönüşümler, Çekirdek, Rank, İzoformizmalar, Doğrusal Dönüşümlerin Matris Gösterimi, Taban Değişimi, İç çarpım uzayları, özdeğer öz vektörler ve uygulamaları MAK112 Linear Algebra and Vector Analysis Linear equatians, Matrix, solutions of linear equation systems, determinants,vector spaces, subspaces, lineer independent vectors, lineer maps, basis dimension, İzoformizms, lineer maps and matrix representations,eigenvalues, eigenvectors. TBD102 Türk Dili II Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri, Cümle bilgisi, Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Cümle tahlili ve uygulaması; cümle teşkili, Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması, Konuşma planı, hazırlıklı konuşmalar, Güzel konuşma kuralları, Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları, Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, lmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları Yabancı Dil II YBD102 YBD102 YBD104 YBD104 İngilizce II English II Almanca II German II Zorunlu Dersler III. Yarıyıl / 3rd Semester MAK201 Malzeme Bilimi Atomik yapı ve bağlar, Kristal katıların yapısı, Katılardaki kusurlar, Difüzyon, Metallerin Mekanik Özellikleri, Dislokasyonlar ve mukavemetlendirme mekanizmaları, Hasar MAK201 Materials Science Atomic structure and bonding, Structure of crystalline solids, imperfections in solids, Diffusion, Mechanical properties of metals, Dislocations and strengthening mechanisms, Failure MAK203 Mukavemet I Mukavemete giriş ve temel kavramlar, İç kuvvetler ve kesit tesir diyagramları, Gerilme türleri ve bunların şekil değiştirme olan ilişkileri, Mohr dairesi, Normal kuvvet altında oluşan zorlamalar, Hiperstatik sistemler, Isıl zorlanmalar, Gerilme yığılması ve çentik etkisi faktörü, Kesme kuvveti ve kayma gerilmesi kavramları, Mukavemet hipotezleri, Eylemsizlik momenti, Basit eğilme, Tarafsız eksen kavramı, Burulma MAK203 Strength I Introduction to strength and fundamental concepts, Internal forces and cross section effect diagrams, Stress types and their relations with strain, Mohr s circle, Strain that occur under normal force, Hyperstatic systems, Thermal strain, Stress concentration and notch factor, Concept of shear force and shear stress, Strength hypothesis, Moment of Inertia, Bending basics, Neutral axis concept, Torsion MAK203 Termodinamik I Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol Hacimleri İçin

4 Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma Makinaları ve Isı Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi, MAK203 Thermodynamics I Introduction and basic concepts. Thermodynamics and Energy, Zeroth Law of Thermodynamics, Energy Conversion and General Energy Analysis, Properties of Pure Substances, Energy Analysis of Closed Systems, Mass and Energy Analysis for Control Volumes, The Second Law of Thermodynamics, Heat Engines, Refrigerators and Heat Pumps, Carnot Cycle, Entropy and the Principle of entropy increases, MAK207 Sayısal Analiz Hata tanımları, denklem köklerinin bulunması, matrisler ve lineer denklem sistemleri, eğri uydurma, sonlu fark formülleri ile türev, interpolasyon extrapolasyon,nümerik integrasyon, başlangıç değer problemleri. MAK207 Numerical Analysis Error definitions, calculation of equation roots, matrices and linear equation systems, curve fitting, derivation with finite difference equations, interpolation extrapolation, initial value problems. MAK209 Diferansiyel Denklemler Diferansiyel Denklemler tanımı ve sınıflandırılması, Adi diferansiyel Denklemleri tanımak ve çözüm yöntemlerini görmek MAK209 Differential Equations Differential equations of first order and their applications, linear differential equations of higher order, linear differential equations with constant coefficients and their applications. MAK211 Ölçme Tekniği ve Değerlendirme Mühendislikte ölçme ve değerlendirmenin yeri ve öneminin kavranması. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramların verilmesi. Ölçme aletlerinde bulunması gereken özellikler. Uluslararası boyut ve birim sistemlerinin tanıtılması. Boyut, sıcaklık, basınç ve akış ölçüm cihazları ve ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi. Veri ve hata analizi yapabilme yeteneğinin kazandırılması. Yüzey pürüzlülüğünün ölçülmesi. MAK211 Measurement Techniques And Evaluation Insight of the place and importance of measurement and evaluation in engineering. Presentation of fundamental concepts related to measurement and evaluation. Qualities of measurement instruments. Introduction to international quantity and unit systems. Learning of size, temperature, pressure and flow measurement devices and measurement techniques. Gain the ability to make data and uncertainty analysis. The measurement of surface roughness. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel kavramlar, Osmanlı devleti ve Osmanlı'da yenileşme hareketleri, Osmanlı devleti'nin gerileme nedenleri, Avrupa'daki gelişmeler: Sanayi inkılabı,fransız ihtilali, Genç Osmanlılar,Meşrutiyet,İttihat ve Terakki, Meşrutiyet dönemi,trablusgarp ve Balkan savaşı, I. Dünya Savaşı, Milli mücadele : Hazırlık dönemi, Cemiyetler,Kuvay-ı Milliye, Kongreler : Bölgesel kongreler,erzurum kongresi,sivas kongresi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli, TBMM'nin açılması ve Yeni Türk devleti'nin oluşumu, Milli Mücadelede cepheler : doğu,güney ve batı cepheleri, Mudanya mütarekesi ve Lozan antlaşması Zorunlu Dersler IV. Yarıyıl / 4th Semester MAK202 Mühendislik Malzemeleri Mühendislik Malzemeleri, metaller, seramikler, polimerler, kompozitler. Çelik, türleri, özellikleri, ısıl işlemleri, uygulama alanları. Dökme demirler. Demir dışı metaller alüminyum özellikleri ve ısıl işlemi, Seramikler. Polimerler. Kompozitler. Özellikleri ve uygulamaları. MAK202 Engineering Materials Engineering materials, metals, ceramics, polymers, composites, types of steel, heat treatment, applications, cast irons, non-ferrous metals, aluminum properties and applications

5 MAK204 Mukavemet II Bileşik zorlanma hallerinin tanıtımı, Normal kuvvet ve eğilme, Burulmalı eğilme, Kesmeli eğilme, Bileşik zorlanmada mukavemet hipotezleri ve tarafsız eksen, Elastik Eğri, Enerji yöntemleri ve Castigliano yöntemi, Burkulma, Yorulma, Darbeli Yükler MAK204 Strength II Identifying combined strain conditions, Normal force and bending, Bending with torsion, Bending with shear, Strength hypothesis in combined strain and neutral axis, Elastic curve, Energy methods and Castigliano method, Buckling, Fatigue, Impact Loads MAK206 Termodinamik II Entropi. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik. Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Buharlı güç çevrimleri. Soğutma çevrimleri. Gaz karışımları. Gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme. MAK206 Termodynamics II Entropy. Irreversibility and availability. Gas power cycles. Steam power cycles. Cooling cycles. Gas mixtures. Gas-vapor mixtures and air conditioning MAK208 Dinamik Maddesel nokta kinematiği, Uzaysal yörüngede hareket, Bağıl hareket, Bağlı parçaların hareketi, Maddesel noktanın kinetiği, Newtonun ikinci kanunu, İş güç ve enerji, İmpuls momentum, Çarpışma, Maddesel nokta sisteminin kinetiği, Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği, Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği, Mekanik titreşimlerde genel kavramlar MAK208 Dynamics Kinematics of particles, Movement in spatial orbital, Relative movement, Movement of connected parts, Kinetics of particles, Newton s second law, Work energy and power, Impulse and momentum, Collision, Kinetics of particle systems, Planar kinematics of rigid objects, Planar kinetics of rigid objects, General concepts in mechanical vibrations. MAK210 Mühendislik Matematiği Doğrusal diferansiyel denklem sistemleri, Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerinin mekanik ve elektrik uygulamaları, Laplace Dönüşümleri, Fourier Dönüşümleri, Dalga denklemi ve çözüm yöntemi, Isı denklemi ve çözüm yöntemi, Genel sınır değer problemleri ve uygulamaları, Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Bessel diferansiyel denklemi. MAK210 Engineering Mathematics Systems of linear differential equations, mechanical and electircal applications of systems of linear differential equations, integral transforms: Gamma function, Laplace and Fourier transformsmethod of seperation of variables, wave and heat equations and their solutions, series solutions of differential equations, Bessel differential equations MAK212 Elektroteknik Temel sembol ve işaret kaynakları, voltaj, akım ve direnç, Ohm Kanunu, Kirchoff Kanunu, voltaj ve akım analizi, ağ basitleştirmesi, devre analizi, seri ve parallel devreler, üstdüşüm teorisi, mıknatıslama, alternatif akım ve voltaj analizi, kapasitörler ve endüktörler, trafolar, Direnç-Kapasitör devreleri, Direnç-Endüktör devreleri ve Direnç-Endüktör-Kapasitör devrelerine giriş. MAK212 Elektrotechnics Fundamental symbols, voltage and current sources,resistors, Ohm Law, Kirchoff Law, voltage and current analysis, circuit analysis, serial and parallel circuits, magnetism, alternative current and voltage analysis, capasitor and inductor, Resistor-Capasitor circuits, Resistor-Inductor circuits,, Resistor-Capasitor-Inductor circuits ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Siyasi inkılaplar, Anayasal hareketler, Çok partili hayata geçiş denemeleri, Hukuk alanında yapılan inkılaplar ve yeni hukuk düzeni, Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar, Sosyal alanda yapılan inkılaplar, Ekonomik alanda yapılan inkılaplar, Atatürk dönemi türk dış politikası ( ), Atatürk ilkeleri, Bütünleyici ilkeler, Atatürk sonrası Türkiye.

6 V. Yarıyıl / 5 th Semester Zorunlu Dersler MAK301 Makine Elemanları I Toleranslar, geçmeler, gerilme analizi, emniyet analizleri, malzemelerin mekanik özellikleri ve seçimi, akslar ve miller. mil - göbek bağlantıları, pimler ve pernolar, cıvata bağlantıları, kaynak bağlantıları, perçin bağlantıları, lehim ve yapıştırma bağlantıları, elastik bağlantı elemanları, yaylar. MAK301 Machine Elements I Tolerances, fittings, strain analyses, safety analyses, mechanical properties and selection of materials, shafts and hubs, shaft-hub connections, pins, screw connections, welding connections, solder and adhesive bonded joints elastic connection elements, springs. MAK303 İmal Yöntemleri I Üretim yöntemlerinin ve plastik şekil verme yöntemlerinin sınıflandırılması, şekil değiştirme mekanizması ve dislokasyonların etkisi, akma şartları akma eğrileri ve akma eğrilerini etkileyen faktörler, plastik şekillendirmede iş ve kuvvet ihtiyacının hesaplanması, haddelemenin esasları, haddeleme yöntemleri, serbest dövme ve kalıpta dövme yöntemleri, ekstrüzyon yöntemleri, tel çekme - çubuk çekme ve boru çekme yöntemleri, derin çekmenin esasları ve derin çekme yöntemlei, sıvama yöntemleri, bükme yöntemleri MAK303 Manufacturing Methods I Classsification of manufacturing methods and plastic forming of metals methods, deformation mechanisms and the effect of dislocations, yield conditions yield curves and the factors affecting yield curves, calculation of work and force requriments in plastic forming of metals, fundamentals of roll forming, roll forming methods, open-die and closed-die forging, extrusion methods, wire drawing rod drawing and tube drawing methods, fundamentals of deep drawing and deep drawing methods, metal spinning methods, bending methods MAK305 Mekanizma Tekniği Mekanizmaların sınıflandırılması, serbestlik derecelerinin bulunması, harekette mafsalların rolü ve mafsal çeşitleri, mekanizmalarda kinematik (konum, hız ve ivme) analizi, mekanizmalarda kuvvet etkisi ve volan tasarımı. MAK305 Mechanisms Classification of mechanicsms, calculating degrees of freedom, the role of joints in motion and joint types, mechanism kinematics (position, velocity and acceleration) analysis, force impact in mechanism and flywheel design. MAK307 Akışkanlar Mekaniği Akışkan tanımı. Akışkanın termofiziksel özellikleri. Akışkan içinde basınç dağılımı. Kontrol hacmi için integral bağıntılar. Akışkan hareketinin diferansiyel denklemleri. Borularda sürtünmeli akış. MAK307 Fluid Mechanics Description of fluids. Thermo-physical properties of fluids. Pressure distribution in fluids. Integral equations of control volume. Differential equations for fluid motion. Pipe flow with friction. MAK309 Otomatik Kontrol Açık çevrim ve kapalı çevrim(geri beslemeli) sistemlerin tanımı ve özellikleri. Dinamik sistemlerin modellenmesi ve analizi. Sistemlerin geçici ve kalıcı durum davranışlarının analizi. Temel denetim etkileri, P, PI, PID denetleyiciler. Kararlılık kavramı. Kararlılık inceleme yöntemleri: Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü. Bode Diyagramları, Nyquist Eğrileri, Kök yer eğrileri. MAK309 Automatic Control Definition and properties of open loop and closed loop(feedback) control systems. Dynamic Systems Modeling and Analysis. Behavioral Analysis of temporary and permanent status of the systems. Basic control effects, P, PI, PID controllers. The concept of stability. Stability analysis methods: Routh Hurwitz stability criterion. Bode Diagrams, Nyquist curves, The Root Locus Method.

7 Seçmeli Sosyal Dersler MAK351 MAK353 MAK355 MAK357 MAK359 MAK361 MAK365 Teknik Almanca Ekoloji Anadolu Medeniyetleri Sanat Tarihi Psikoloji İletişim Felsefe MAK363 Teknik İngilizce I Malzemelerin yapıları ve özellikleri, Mekanik Özellikler, Demir ve Çelik, Çeliklerin ısıl işlemi, imal yöntemleri konularındaki metin, kelimeler, kalıplar ve alıştırmalar MAK363 Technical English 1 Texts, vocabulary, patterns and exercises on Structure and properties of materials, Mechanical properties, Iron and steel, Heat treatment of steel, Manufacturing methods MAK367 İş Hukuku İş kanununda yer alan iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin kurulması, tarafların iş sözleşmesinden doğan borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve işin düzenlenmesi gibi konuların yanı sıra sendikalar ve toplu iş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku konularını öğretmek. MAK367 Labor law Employment contract types in Turkish labor law, establishment of the employment contract, liabilities arising from the parties' bargaining, teaching the subjects of termination of the employment contract and as well as issues such as the organization of labor unions and collective labor law and social security law. Zorunlu Dersler VI. Yarıyıl / 6th Semester MAK302 Makine Elemanları II Kavramalar. Sürtünme ve Yağlama Teorisi, Triboloji. Kaymalı Yataklar. Rulmanlı Yatakların Seçimi. Dişli Çarklar. Kayış-Kasnak Mekanizmaları. MAK302 Machine Elements II Clutches, friction and lubrication theories, tribology, plain bearings, selection of roller bearings, gears, belt and pulley mechanisms. MAK304 İmal Yöntemleri II Döküm yöntemlerinin sınıflandırılması, kum kalıplara yapılan döküm; model ve maça imalatı, kalıp ve maça malzemeleri, kalıplama işlemleri, maske kalıp yöntemi, dolu kalıp yöntemi, ergitilerek boşaltılan kalıplara döküm yöntemi, kokil döküm ve basınçlı döküm yöntemleri, savurma döküm ve sürekli döküm yöntemleri, toz metalürjisinin esasları, kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması, kaynak kabiliyeti, gaz ergitme kaynağı, arklı kaynak yöntemleri, döküm kaynağı, cürufaltı kaynağı, ışınlarla yapılan kaynak yöntemleri, elektrik direnç kaynağı, sürtünme kaynağı, gaz basınç kaynağı, patlamalı kaynak, termik kesme yöntemleri, termik püskürtme yöntemleri MAK304 Manufacturing Methods II Classification of casting methods, sand mold casting; model and core manufacturing, mold and core materials, molding methods, mask mold method, full mold method, casting to molds that drained by melting, die casting and pressurized casting methods, centrifugal casting and continuous casting methods, fundamentals of powder metallurgy, classification of welding methods, weldability, gas welding, arc welding methods, cast iron welding, under-slag welding, beam welding methods, electric resistance welding, friction welding, gas pressure welding, explosion welding, thermal cutting methods, thermal spraying methods MAK306 Makine Dinamiği Sürtünmeli ve sürtünmesiz statik-dinamik kuvvet analizi, sanal işler prensibinin hareketli mekanizmalara

8 uygulanması, döner kütlelerin dengelenmesi, grafik metod mekanizmalarının dengelenmesi, gidip-gelen kütlelerin dengelenmesi, dişli sistemleri, basit, bileşik ve planet dişliler, hareketli dişlilerde tork analizi. MAK306 Machine Dynamics Frictional and frictionless static dynamic force analysis, applying the virtual work principle to moving mechanisms, the balancing of rotational masses, the balancing of grafical method mechanisms, the balance of intermittent masses, gear systems, simple combined and planet gears, torque analysis of moving gears. MAK308 Hidrolik Makineleri Sınıflandırma, turbo makinelerde Euler teorisi, su türbinleri; Pelton, Francis pervaneli ve Kaplan türbinleri, kavitasyon fenomeni, benzerlik teorisi, pompalar; türleri, çalışma prensipleri ve ilgili tanımlar, santrifüj pompaları konstrüksiyonları ve boyutlandırmaları, pompaların karakteristik eğrileri ve işlevsel noktalarının belirlenmesi, pompa seçimi. MAK308 Hydraulic Machines Classification, Euler theory in turbomachines, water turbines; Pelton, Francis propeller and Kaplan turbines, the phenomenon of cavitation., the theory of similarity, pumps; types, working principles and related definitions, centrifugal pumps - their constructions and dimensioning, characteristic curves of pumps and determination of operational points, the selection of pumps. MAK310 Isı Transferi Isı tansferinin temelleri. Isı iletimi: Bir boyutlu ısı iletimi, geçici rejimde ısı iletimi. Isı taşınımı: Dış akışta ısı taşınımı, iç akışta ısı taşınımı, doğal taşınım. Isı ışınımı. Isı Değiştiricileri. MAK310 Heat Transfer Fundamentals of heat transfer. Conduction: one dimensional conduction, transient state convection. Convection: external flow convection, internal flow convection, natural convection. Heat exchangers. MAK314 Seminer Önceden alınmış olan derslerin uygulamalarını kapsayan basit düzeyde makine projeleri, Projelerin sunum düzeninde topluluğa sunulması, Sunum tekniklerinin tecrübe edilmesi. MAK314 Seminar Fundamental level machine projects based on previously taken courses, Presentation of this projects, The practice of presentation techniques. Seçmeli Sosyal Dersler MAK352 MAK354 MAK356 MAK358 MAK360 MAK364 MAK366 Teknik Almanca II Uygarlık Tarihi Sosyoloji Uluslararası İlişkiler Satranç Kültürü İşletme Patent Hakları MAK362 Teknik İngilizce II Yoğunlaştırıcılar, Benzin motoru, karbüratör sistemi, akışkanlar konularındaki metin, kelimeler, kalıplar ve Alıştırmalar MAK362 Technical English II Texts, vocabulary, patterns and exercises on The lathe, welding, condensation and condensers, petrol engine, liquid flow and metering Zorunlu Dersler VII. Yarıyıl / 7th Semester MAK401 Makine Laboratuvarı Taşınımla Isı Transferi Deneyi, Elastik Eğri Deneyi, İletimle Isı Transferi Deneyi, Aşınma Deneyi, Burulma ve Eğilme Deneyi, Bernoulli ve Basınç Kayıpları Deneyi, Havadan Suya Isı Pompası Deneyi, Burkulma Deneyi,

9 Hidrolik Pnömatik Sistemler Deneyi, Hızlı Prototipleme Teknolojileri ve Uygulamaları Deneyi, Işınımla Isı Transferi Deneyi MAK401 Machine Laboratory Thermal Convection Experiment, Elastic Curve Experiment, Thermal Conduction Experiment, Abrasion Experiment, Torsion and Bending Experiment, Bernoulli and Pressure Losses Experiment, Air to Water Heat Pump Experiment, Buckling Experiment, Hydrolics and Pneumatic Systems Experiment, Rapid Prototyping Technology and Applications Experiment, Thermal Radiation Experiment MAK403 Makine Proje Önceden alınmış olan derslerin uygulamalarını kapsayan basit düzeyde makine projeleri ve araştırmalar. MAK403 Machine Project Fundamental level machine projects and research based on previously taken courses. MAK405 Takım Tezgahları Talaş kaldırma yöntemlerin esası, takım malzemeleri, parça malzemeleri, kesme sıvıları, tornalama, planyalama, vargelleme, frezeleme, broşlama, taşlama, vidalarının işlenmesi. MAK405 Machine Tools Fundamental of metal removal, tool materials, part materials, cutting fluids, turning, planing, shaping, milling, broaching, grinding, screw machining. Seçmeli Teknik Dersler (Güz) MAK411 Makine Konstrüksiyonu Makine tasarımı için gereken giriş büyüklükleri, boyutlandırma, mil tasarımı, yatak tasarımı, dişli tasarımı, sızdırmazlık elemanı tasarımı, dişli kutusu tasarımı, bütün bunlar konstrüksiyon ilkeleri dikkate alınarak yapılacaktır. MAK411 Machine Construction Initial design parameters, sizing, shaft design, bearing design, gear and gearbox design, sealing design in deference to principle of machine design. MAK413 Bilgisayar Destekli Modelleme I Montajı yapılmış makine, cihaz ve aletlerin parçalarına ileri mekanik ilişkilendirme ve animasyonunu yapılması, Levha Sac malzemeden yapılmış makine parçalarının modellenmesi. MAK413 Computer Aided Modelling I Doing advanced mechanic association and animation of the parts of assembled machines, devices and tools, Modeling of machine parts made from sheet materials. MAK415 Plastik Malzemelerde Konstrüksiyon Polimer malzemeler hakkında temel bilgiler, Polimerizasyon işlemi, Bazı önemli mühendislik plastikleri, Plastiklerde dolgu, Takviye ve polimer karışımları, Plastikler için gerilme-uzama denklemleri, Sürünme ve gevşemeye göre hesap ve tasarım kriterleri, Polimer üretim teknikleri, Enjeksiyonla kalıplamada tasarım esasları, Geçmeli bağlantılar, Pres geçmeler, Esnek mafsallar, Plastik kaymalı yataklar, Plastik dişliler, Kaynak teknikleri MAK415 Construction in Plastic Materials Fundamental information about polymer materials, Polymerization process, Some of important engieering plastics, Plastic fillings, Reinforcement and polymer mixtures, Strength-strain equations for plastics, Calculation and design criteria based on creep and loosening, Polymer manufacturing methods, Desingn principles in injection molding, Slip joints, Press-fit, Flexible joints, Plastic plain bearing, Plastic gears, Welding techniques MAK417 Kaynak Tekniği Elektrik ark kaynağı, Oksi-gaz kaynağı, Kaynakta temel şekillendirme işlemleri, Kaynakta kalite ve kontrol, Gaz altı kaynak teknikleri, Katı hal kaynak teknikleri, Isıl kesme yöntemleri, Demir dışı metallerin kaynağı, Kaynak metalurjisi, Tozaltı kaynak teknikleri, Tamir bakım kaynağı, Kaynak kodları ve standartları.

10 MAK417 Welding Technique Electric arc welding, Oxy-gas welding, Fundamental forming processes in welding, Quality control in welding, Gas metal arc welding, Solid-state welding, Thermal cutting methods, Welding of non ferrous materials, Welding metallurgy, Submerged arc welding, Repair and maintenance welding, Welding codes and standarts. MAK419 Korozyon Korozyon oluşumu, metallerde korozyon, korozyonu önleme ve korunma yöntemleri, korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumu, metal ve alaşımların kararlı halde olan bileşik haline dönme eğilimleri. MAK419 Corrosion Corrosion, corrosion of metals, corrosion prevention and protection methods, oxidation and / or other chemical wear of the metal and metal alloys, tendency of metal and alloys to being steady state compounds. MAK421 Malzeme Seçimi Malzeme seçim kriterleri. Malzeme seçim tabloları. Dişliler için malzeme seçimi. Çelik ısıl işlemleri. Bazı çelik yüzey sertleştirme işlemleri. Dökme demirler. Pres kalıpları, eğme kalıpları, cam şekillendirme kalıpları, plastik kalıpları, civatalar için malzeme seçimi. MAK421 Materials Selection Materials selection criteria, materials selection charts, materials selection ofr gears, heat treatment of steel, some surface hardening processes, cast irons, presssing molds, bending molds, glass shaping molds, plastic molds, bolts and nuts MAK423 Toz Metalurjisine Giriş Toz karakterizasyonu, toz üretimi, şekillendirme ve yoğunlaştırma öncesi toz işlemleri, toz şekillendirme, tozun sıkıştırılması, sinterleme kavramları, sinterleme pratiği, tam yoğunluk işlemleri, parça karakterizasyonu MAK423 Powder Metallurgy Powder characterisation, powder production, powder shaping and consolidation, pressing, sintering, sintering practice, full density operations, characterisation. MAK425 Kalite Güvenliği Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartlar, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar MAK425 Quality Assurance The concept of quality, standards and standardization, the importance of manufacturing standarts and service sectors,management quality and standards, environmental standards, quality management systems models, strategic management, participation in management, process management systems, resource management systems, production quality control, inspection and sampling, total quality control, control charts, statistical distributions MAK427 Mekanik Titreşimler Temel kavramlar, Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri, Titreşim ölçüm aletleri, Titreşim yalıtımı, İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri, Dinamik titreşim yutucusu, Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri, Doğal frekans hesabında yaklaşık yöntemler, Modal analiz, Millerde dolanım hareketi ve kritik devir sayısı hesabı. MAK427 Vibration Analysis Fundamental concepts, Undamped, damped and forced vibrations of single degree of freedom systems, Vibration measurement devices, Vibration isolation, Vibrations of two degrees of freedom systems, Dynamic vibration absorber, Free and forced vibrations of multi degree of freedom systems, Approximate methods in natural frequency calculation, Modal analysis, Whirling shafts and critical rotations per time calculation. MAK429 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş Sayısal yöntemlere giriş, sonlu elemanlar yönteminde uygulanan temel adımlar, Direk formülasyon, bir boyutlu elemanlar, kafes sistemler, iki boyutlu elemanlar, dörtgensel elemanlar, izoparametrik elemanlar, sonlu

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ EEM103 Introduction to

Detaylı

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS MAT 111 Matematik I (4+0) 4-6 Reel ve kompleks sayılar.

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L K AKTS ÖN ŞART DERS KODU DERSİN ADI T U L K AKTS ÖN ŞART MAK1101

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 Ders İçerikleri BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL COME101-Introduction

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 000 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Güz - I - II - - 0 0 Zorunlu Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine, mühendislik problemlerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan

Detaylı