TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ CEMĐLE ASLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ CEMĐLE ASLAN 070405013"

Transkript

1 TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ AVRUPA KĐMLĐĞĐ OLUŞUMUNA TÜRK KĐMLĐĞĐNĐN ETKĐSĐ CEMĐLE ASLAN ANKARA,2009

2 TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ AVRUPA KĐMLĐĞĐ OLUŞUMUNA TÜRK KĐMLĐĞĐNĐN ETKĐSĐ ÖĞRENCĐ CEMĐLE ASLAN TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. ĐDRĐS BAL ANKARA,2009 Fotokopi ile çoğaltılamaz

3

4 ii ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET i ABSTRACT ii ĐÇĐNDEKĐLER...iii BĐRĐNCĐ BÖLÜM GĐRĐŞ...1 ĐKĐNCĐ BÖLÜM KĐMLĐK Giriş Kimlik Kavramı Kültür Ulus Kimliği Sonuç 20 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK KĐMLĐĞĐ Giriş Türk Kimliğinin Unsurları Osmanlı Dönemi Türk Kimliği Batılılaşma Süreci Cumhuriyet Dönemi Türk Kimliği ve Kemalist Yaklaşım Sonuç 38 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA KĐMLĐĞĐ OLUŞUMU Giriş Antik Çağ Avrupa Kimliği Antik Yunan Kültürü Roma Đmparatorluğu Orta Çağ Avrupa Kimliği...50

5 4.4. Modern Çağ Avrupa kimliği Denizaşırı Keşifler Rönesans Reformasyon Aydınlanma Ulus-Devletler Pan-Avrupacılık Avrupa Birliği Merkezciliği Sonuç...96 BEŞĐNCĐ BÖLÜM AVRUPA KĐMLĐĞĐNĐN TÜRK KĐMLĐĞĐ ĐLE ETKĐLEŞĐMĐ Giriş Haçlı Seferleri Đstanbul un Fethi Türk Çanları Türk Vaazları Türk Duaları Türk Konuşmaları Türk Yayınları Olumsuz Türk Đmgesi Oluşturan Sanat Eserleri Türklerle Đlgili Deyimler Türklerle Hakkında Olumsuz Nitelemeler Türk Ümidi Türklere Karşı Savaş Projeleri Birinci Viyana Kuşatması Đnebahtı (Lepanto) Deniz Savaşı Türklere Karşı Avrupa Birliği Teşebbüsleri Đkinci Viyana Kuşatması Karlofça Antlaşması Sonrası Sonuç..152 ALTINCI BÖLÜM

6 SONUÇ KAYNAKÇA...161

7 i ÖZET Bu çalışmanın amacı Avrupa Kimliğinin oluşumuna Türk kimliğinin etkisinin ne olduğunun analiz edilmesidir. Avrupa kavramı ve kimliğinin nasıl ortaya çıktığı Türk kimliğinin Avrupa için ne anlama geldiği, nasıl algılandığı araştırılmıştır. Araştırmada izlenen yöntem şöyledir. öncelikle literatür taraması yapılıp konunun akademik ve felsefi tabanı oluşturulduktan sonra konular tarihsel sıraya konularak son hali verilmiştir. Tez içinde, giriş birinci bölüm kabul edilmiş, ikinci bölümde kimlik konusundaki temel kavramlar kısaca önbilgi mahiyetinde araştırılmıştır. Üçüncü bölümde Türk kimliği, tarihsel gelişimi içerisinde ve özet olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde Avrupa kimliği oluşumu tarihsel ve kavramsal olarak incelenmiş Türkler in Avrupa kimliği oluşumuna olumlu etkileri bu bölüm içerisine yerleştirilmiştir. Beşinci bölümde, Avrupa kimliğinin Türk kimliği ile temasa geçişi sonrasında etkileşimin nasıl devam ettiği ve Türk kimliğinin öteki olarak Avrupa kimliğine etkisinin ne olduğu araştırılmıştır. Sonuç bölümünde ilk beş bölüm ışığında değerlendirme yapılarak öngörülerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Avrupa, Kimlik, Türk.

8 ii ABSTRACT The main objective of this study is to analyze impact of Turkish identity on the formation of European Identity. Emergence of concept of Europe and European identity, impact of Turkish identity on Europe are analyzed. Within the thesis, introduction is called as first chapter. In the second chapter, basic concepts regarding identity are introduced. In the third chapter, formation of Turkish identity is summarized. In the fourth chapter, formation of European identity is studied historically and conceptually and positive affects of Turks within the formation of European entity is analyzed. In the fifth chapter, impact of Turkish identity and Turks on the formation of European identity is analyzed in detail. In the final chapter, theses is summarized and it is emphasized that the most important factor that played key role in the formation of European identity is Turkish identity and Turks. Key Word: Europe, Đdentity, Turkish.

9 1 BĐRĐNCĐ BÖLÜM GĐRĐŞ Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan itibaren yönetim şekli, hukuk sistemi, ve diğer bütün yapısal sistemleri açısından genel evrensel ilkeleri esas alan bir devlet olduğu gözardı edilemeyecek bir gerçektir.dünyada ve özellikle Avrupa da kurulan pekçok uluslar arası teşkilata hemen hemen kuruluşlarından itibaren üyedir. Ekonomik ve siyasi bir birlik olan Avrupa Birliğine de yine kuruluşundan kısa bir süre sonra henüz ekonomik bir birlik durumunda iken başvurmuş olmasına ve üyelik başvurusunun kabul edilerek bir yol haritası belirlenmesine rağmen, Türkiye nin ilk yirmi yıllık süreyi üyelik açısından sonuç alacak şekilde kullanamaması ve bu süre sonunda sözkonusu örgütün dağılmadan yürüyebildiğinin görülmesi, siyasal birlik olma yönünün kuvvetlenmesi ve örgütün dünya ölçeğinde sözü geçen siyasi bir aktör olabilme ihtimallerinin ortaya çıkmasıdan itibaren Avrupa birliğini oluşturan ülkeler tarafından artık Türkiye nin üye alınmaması için başka herhangi bir üye ülkeye yada aday ülkeye çıkarılmayan zorluklar çıkarılmaya başlamış ve devam edegelmiştir. Đkinci Dünya Savaşı sonrasında güvenliklerini NATO ya ihale ederek, yıkım halinde olan ekonomilerine zaman ayıran üye devletlerin artık ekonomilerini düzeltmiş olmaları, soğuk savaşın sona ermesi gibi gelişmeler sonrasında Türkiye nin Avrupa birliği üyeliğinin önündeki engeller artmıştır. Son zamanlarda özellikle Fransa ve Almanya nın başını çektiği çok daha katı bir tutum ortaya çıkmıştır. Bu görüşe sahip ülkeler tarafından herhangi bir süre koşul, gerekçe, belirtmeksizin doğrudan, Türkiye nin tam üyeliğine karşı çıkılmakta Fransa gibi bazı ülkeler sadece imtiyazlı ortaklıktan bahsetmektedir. Türkiye nin üye olan birçok ülkeden daha iyi şartlara sahip olmasına rağmen eksikliklerin giderilmesi mümkün iken, çıkarılan bu engellerin sebebi nedir? Türk karşıtlığının temelinde neler vardır? gibi sorular, Türk ve Avrupa kimliklerinin tarihsel süreçte yaşadıkları etkileşimlerin neler olduğu, Avrupa kimliğinin nasıl oluştuğu, Türk kimliğinin bu oluşmaya olumlu veya olumsuz etkisi olup olmadığı hususlarını araştırma isteği uyandırmıştır.

10 2 Avrupa Kimliğinin oluşumuna Türk kimliğinin etkisini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada, Avrupa kavramı ve kimliğinin nasıl ortaya çıktığı Türk kimliğinin Avrupa için ne anlama geldiği, nasıl algılandığı araştırılmıştır. Avrupa kimliği oluşumu ve Türk kimliği ile etkileşim, antik çağdan günümüze kadar çok geniş bir tarih yelpazesini kapsaması konunun sağlıklı araştırılabilmesi için belirli bir tarih aralığı ile sınırlanması gerektiğinin bu sınırlamanın anlamlı bir dönüşüm noktası esas alınarak yapılması gerektiği kanatine varıldığından, Avrupa kimliği Türk kimliği etkileşiminin nitelik değiştirdiği ondokuzuncu yüzyıla kadar olan dönem esas alınmıştır. Bu araştırmada izlenen yöntem şöyledir öncelikle literatür taraması yapılıp konunun akademik ve felsefi tabanı oluşturulduktan sonra konular tarihsel sıraya konularak son hali verilmiştir. Tez içinde, giriş birinci bölüm kabul edilmiş, ikinci bölümde kimlik konusundaki temel kavramlar kısaca önbilgi mahiyetinde araştırılmıştır, üçüncü bölümde Türk kimliği, tarihsel gelişimi içerisinde ve özet olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde Avrupa kimliği oluşumu tarihsel ve kavramsal olarak incelenmiş Türkler in Avrupa kimliği oluşumuna olumlu etkileri bu bölüm içerisine yerleştirilmiştir. Beşinci bölümde, Avrupa kimliğinin Türk kimliği ile temasa geçişi sonrasında etkileşimin nasıl devam ettiği ve Türk kimliğinin öteki olarak Avrupa kimliğine etkisinin ne olduğu araştırılmıştır. Sonuç bölümünde ilk beş bölüm ışığında değerlendirme yapılarak öngörülerde bulunulmuştur.

11 3 ĐKĐNCĐ BÖLÜM KĐMLĐK 2.1. Giriş Avrupa Kimliği Türk Kimliği arasındaki etkileşim araştırılırken önce kimlik kavramına değinmek gerekmiştir. Bu bölümde kimlik kavramı nedir, nasıl oluşur, genel hatlarıyla açıklanmış, kültür ne anlama gelmektedir, nasıl oluşur, nasıl aktarılır, ve ulus kimliği (milli kimlik), millet nedir, ana hatlarıyla değerlendirilmiştir Kimlik Kavramı Kimlik (identity) kavramı, Latince de aynı anlamına gelen idem ve Fransızca ayniyet anlamına gelen identité kelimesinden türeyen bir kavramdır. ve insanın sosyal bir varlık olmasının doğal bir sonucu olarak toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Annesinden biyolojik bir varlık olarak doğan her insan sosyalleşme süreci içinde kendisini diğer kişilerden ayırt etmekte ve bir ben kavramı geliştirmektedir. Bu kavram, kişisel kimlik olarak tanımlanmaktadır. Kişinin adını, soyadını, yaşını, mesleğini vb. bilgileri içeren bir kavram olan kişisel kimlik, varlıkla ilgili tüm anlamları, değerleri içeren öznel bir duyu olarak tanımlanmaktadır. Psikososyal kimlik ise tüm kimlik kavramlarının yapısını ve çekirdeğini oluşturan, kişinin sürekli olarak değişen bir aynılık duygusu olarak tanımlanmaktadır. Anthony. D. Smith, bireysel kimlik, büyük ölçüde sahip olunan toplumsal roller ve kültürel kategorilerden oluşmaktadır demiştir. 1 Kula ya göre, bireysel kimlik, daha çocukluk aşamasında başlayarak yetişmekte olan kişinin iç (bireysel/psikolojik) ve dış (aile, çevre, eğitim kurumları, sokak) durumlara ve değişmelere bağlı olarak geliştirdiği tekil ve bütünsel bir öz anlayış, öz bilinç yada bir öz değerlendirmedir. 2 1 Anthony.D.Smith, Milli Kimlik, (çev.) Bahadır Sina Şener, Đstanbul,Đletişim Yayınları,4. Baskı, 2007,s.17 2 Onur Bilge Kula, Avrupa Kimliği ve Türkiye, Đstanbul, Büke kitapları, 2006, s.36

12 4 Bu öz bilinç, bir yönüyle yetişmekte olan insanın ayrı bir kişi olma anlamında bireyleşme süreci içerisinde yani öbür kişilerden farklılaşma yada başkalaşma; bir başka anlatımla, özgünleşme ve özerkleşme sırasında biçimlenir; öbür yönüyle de toplumsal kültürel birikimi, değer sistemini, gelenek ve görenekleri edinerek, toplumun bir parçası olma anlamında toplumsallaşma sürecinde yani, düşünüş ve yaşayış biçimi bakımından toplumun öbür bireyleriyle benzeşme ve bağımlılaşma sürecinde oluşur ve gelişir. 3 Kişisel kimlik yada benlik, insanın kim olduğu hakkında kafasında oluşan düşüncelerdir. Yurdusev, kimliklenme sürecinin çok yönlü, çok boyutlu, dinamik ve sürekli bir oluşum olduğunu ifade etmiştir. 4 Psikoloji, sosyoloji, kültürel antropoloji gibi sosyal bilimlerde ben, benlik kendilik (ego-self), kişilik (personality) ve kimlik (identity) kavramları çoğunlukla eşanlamlı ifadeler olarak kullanılmaktadır. Bu kavramlar, kişiyi başkalarından ayıran duygu, tutum, düşünce ve davranışların örgütlenmiş, kaynaşmış bir bütünlüğünü ifade etmektedir. Đnanç, Wheelis in, kimliği, Kişinin davranış, eylem ve değer yargıları arasında kurduğu uyuma dayanan bütünlük ve birlik hissi olarak tanımladığını belirtmiştir. 5 Yurdusev e göre, Kimlik toplumsal bir olgudur, kimlik edinme süreçleri başkaları ile beraber ya da başkalarına karşı, toplumsal bir çerçevede oluşmuştur. toplumsal olmayan ortamlarda kimlik oluşmadığı gibi toplumsal olmayan varlıkların kimliklerinden de bahsedilemez, tek başına bir insanın kimliğinden bahsedilemeyeceğinden bireysel kimlik de dahil bütün kimliklerin toplumsal olduğu söylenebilir. 6 Yurdusev e göre, bir bireysel kimlik kategorisi olan kişilik bile, Freud'dan Mead'e kadar çoğu psikoloğa göre, toplumsal bir kazanımdır. 7 3 Kula, Avrupa Kim.., s.36 4 A.Nuri Yurdusev, Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Türk Kimliği, Atila Eralp, (Ed) Türkiye ve Avrupa, Ankara, Đmge Kitapevi 1997, s.20 5 Hüsamettin Đnanç, AB ye Entegrasyon Sürecinde Türkiye nin Kimlik Problemleri, Ankara, Adres Yayınları, 2005, s.22 6 Yurdusev, Avrupa Kim.., s.18 7 Yurdusev, Avrupa Kim.., s.19

13 5 Erdenir, Delgado-Moreira nın kimliklerin nitelik ve işlevlerini sayarken kimliklerin ahlaki topluluklar ortaya çıkardıklarını, tarihsel süreklilik inşa ettiklerini, maneviyata dayandıklarını, pratik amaçlar taşıdıklarını, topluluğu öteki topluluklardan farklılaştırdıklarını, davranış ve inanç kalıpları sunduklarını ve kamusal varlıklara sahip olduklarını ifade ettiklerini belirtmiştir. 8 Bir başka tanıma göre, kimliklerin etkinliğini belirleyen faktörler gereklilik, aciliyet, dış tehdit ve hitap ettiği topluluk tarafından içselleştirme derecesidir. 9 Kimlik, insana özgü nitelikleri belirtir; ayırt eder ve bir bireyin toplumsal alanda sahip olduğu statü ve nitelikler bütünüdür. Yurdusev in ifadesine göre, kimliğin, çok yönlülük, süreklilik ve dinamiklik özellikleri kimliğin çoğul olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bireyin bireysel kimliği ve edindiği diğer kimlikler bir etkileşim süreci içindedir. Aile, kabile, etnik grup, cemaat, ülke/vatan, ulus (milliyet) ve özellikle evrensel değerde olduğu belirtilen cinsiyet ve sınıf kimlikleri çok bilinen toplumsal kimliklerdir. 10 Diğer bir ifadeye göre, kimlik, varlığın ve aidiyetin tanımı, tasvir edilmesidir. kimliğiyle tanımlanan ya da kimliğe sahip olana, kimlik edinen (ait olan) ; kimlik edineni tanımlayana, yani ona kimliğini kazandırana ise kimlik veren (ait olunan) denmektedir. 11 Yurdusev in ifadesine göre, kimliğin başka bir özelliği başkalık, farklılıktır, aidiyet ya da kimlik, başkalık ve öteki ile tanımlanmaktadır. Yurdusev, bu konuda Derrida nın, bütün kimlikler ancak farklılıklarıyla var olabilir. Hiçbir kimlik yoktur ki kendisi nin öteki si olmasın şeklindeki sözlerini ifade etmiştir. 12 Güvenç e göre, kimlik kavramında karşıtlık ilişkisi o kadar evrensel ve işlevseldir ki ötekiler olmasaydı, kişi onları yaratır, kendi kişiliğini bulmak 8 F.H.Burak Erdenir, Avrupa Kimliği, Pan Milliyetçilikten Post Milliyetçiliğe, Ankara, Ümit Yayıncılık 2. Baskı, 2006, s.66 9 Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., ss Đnanç, AB ye Enteg.., s. 15 Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s.20

14 6 tanımlamak ve korumak için onların karşısında yer alırdı. Güvenç e göre, bu durumun Levi Strauss un ötekilere karşı ben ilkesiyle dile getirilmiştir. 13 Erdenir, Taylor un, hiçbir kimliğin sadece içsel olarak gelişemeyeceğini, insan doğasının yaratılıştan iletişim kurmaya dönük olması nedeniyle gelişme sürecinin öteki ile olan ilişkiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirttiğini nakletmektedir. 14 Kimliğin üyeleri birbirlerine benzemekten çok, topluluk dışındakilerle olan farklılıkları bakımından benzerlik taşımaktadırlar. Nitekim, kimliğin öznel boyutu olarak adlandırdığımız bilinç, toplulukla diğer toplulukların veya kimlikle ötekisi arasındaki farklılaşmanın temeli olarak belirmektedir. 15 Kimlik, öteki ile ve öteki ye karşı etkileşim yoluyla şekillenen sosyal bir olgu ve dinamik bir süreçtir. 16 Ötekileştirme kimliklerin ortaya çıkma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. 17 Güvenç in Mehmet Baydur dan naklettiği, Çehov un Defteri adlı eserden alınan ve kimlik kavramındaki karşıtlığı ortaya koyan söz şöyledir. Aşk, dostluk, saygı değil insanları birleştiren bir şeye duyulan ortak nefret, 18 Birey, ötekinin rolünü tespit edebildiği andan itibaren psikolojik olarak tekilleşmektedir. Birey, hem ötekinin davranışını önceden tespit edebilecek işareti algılamakta; hem de kendisinin ötekilerde uyandıracağı tepkiyi öngörmektedir. Güvenç in Gellner den naklettiği bir Arap atasözünde, kimlik kavramı içerisindeki evrensel karşıtlığı şöyle dile getirmiştir. Kardeşime karşı ben, Yeğenimize karşı kardeşim ve ben, Yabancıya karşı yeğenimiz, kardeşim ve ben, 19 Kimlik, anlamını ne olmadığından elde eden bir değişim ve ötekilik ifadesidir. 20 Böyle bir tanımlamada kimlik öteki ne göre tanımlanmış, yorumlanmış 13 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, Đstanbul, Boyut Kitapları, 2008, ss Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Đnanç, AB ye Enteg.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Güvenç, Türk Kim.., ss Güvenç, Türk Kim.., s. 3

15 7 ve anlam kazanmıştır. Đnanç, Derrida nın farklılık kavramını, aynılık olarak farklılık ve mütekabiliyet ya da ayrılık olarak farklılık olarak ayırmak suretiyle, özgün bir kimlik tanımını yaptığını belirtmiştir. 21 Đnanç ın, Derrida nın, Đfadede ve Olguda Farklılık adlı eserinden nakletiğine göre, kişi kendini tanımlarken kendisiyle benzeşenlerden bir kimlik kategorisi oluşturmakta, bu da aynılıktan ve özdeşlikten kaynaklanmaktadır. 22 Bu tanım yapılırken farkında olmadan kendinden farklı olanlar da farklı bir kimlikte bütünleştirilmekte ve bu ikinci kimlik de ayrılık ve mütekabiliyetten, başka bir deyişle kişinin kendini karşısındakine göre konumlandırılmasından kaynaklanmaktadır. 23 Yurdusev, aidiyet veya kimliğin başkalık ve öteki ile tanımlandığını belirterek şu örnekleri vermiştir. Bir aileye ait olan insan aynı anda başka bir aileye ait olmayandır. Ama bu ait olunmayan aile vardır ve ait olunmayan aileler bulunmazsa kişinin ait olduğu aile de ortadan kalkacaktır. 24 Türk olan bir kişi aynı zamanda Yunan, Đngiliz ya da Fransız olmayandır. Türk ulusundan başka diğer bütün uluslar yok olsa o zaman Türk ulusundan bahsetmenin gereği kalmayacaktır. 25 Öteki kavramının ifade ettiği süreç, bir şeyin ne olduğu ile değil; ne olmadığı ile ilgilidir.toplumlar kendi kimliklerini diğer toplumlardan farklılıklarıyla tanımlamışlardır. Yurdusev in, Thucydides ten aktarışına göre, Yunan site devletlerinin kendilerini Helenler olarak tanımlaması Troya Savaşı ndan, Perslerle karşılaştıktan sonra başlamış ve Helenliği Perslerden farklılıklarıyla tanımlamışlardır Đnanç, AB ye Enteg.., s Đnanç. AB ye Enteg.., s Đnanç. AB ye Enteg.., s Đnanç. AB ye Enteg.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s.21

16 8 Đngiliz ve Fransız ulusal kimlikleri de Yüz Yıl Savaşları ile karşılıklı olarak birbirini belirlemişlerdir. Yine Osmanlı nın varlığı modern Avrupa kimliğinin doğuşunda en önemli faktörlerden birisidir. 27 Kimlik birimlerinin, isimleri genellikle ötekiler tarafından ya da ötekilerle karşılaşılınca verilmiştir. English (Đngiliz) sözcüğü Đngilizce değil; Latincedir; ve Romalılar tarafından verilmiştir. Türk kelimesinin aslı ise Çincedir; Fin sözcüğü ise Đsveç dilinden türemiştir. Kısaca, başkalarının varlığı aidiyetin tanımlanması için gereklidir. 28 Ötekinin tehdit oluşturması yada tehdit olarak algılanması halinde kimlik daha kuvvetli hale gelecektir. Kimlik edinme sürecinde bireyin psikolojik ve sosyal güvenliğini sağlamak ve toplum tarafından kabul edilmek amacıyla yaşadığı toplumun davranış modellerini değer ve normlarını içselleştirmek ve pratiğe yansıtmak durumunda olduğu belirtilmektedir. 29 Kimlik duygusu olayları ölçen ve değerlendiren, bireye ait bir mekanizma gibi işlemektedir. Kişisel kimlik çok sayıda kimliği bütünleştiren bir sistemdir. Bireylerin sahip olduğu kimlik çeşitliliği kişisel kimliğe zenginlik ve değer katmaktadır. Kisisel kimlik, orijinallik duygusunda pekişmektedir. Birey, diğerinden farklılaşma ve özerkleşme durumuna ulaştığı ölçüde birliğini ve tekliğini, hissetmektedir. Süreklilik ve kendi kendine benzemek, kimliğin birlik boyutunu; kimseye benzememek, teklik boyutunu oluşturmaktadır. Đver Neumann ın Akdemir tarafından nakledilen ifadesine göre, Kimlik, değişken çok boyutlu ve daima yeniden düzenlenen bir fenomendir ve yalnızca bu sebepten muğlaktır. 30 Kişisel kimlik, bir üretme etkinliği olarak ortaya çıkmaktadır. bir aktör ya da bir üretici olarak, sorumlu veya yaratıcı bir etkinliğe dahil olunduğu sürece, kimliğin belirginleştiği ve pekiştiği belirtilmektedir. 27 Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s Đnanç, AB ye Enteg.., s Erhan Akdemir;Ekonominin Gölgesinde Gözardı Edilmiş Kimlik Sorunsalı Avrupa Tarihinde Türk Kimliği, Đrfan Kalaycı (Ed.) Avrupa Birliği Dersleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım,1. baskı 2006 s.281

17 9 Kişisel kimlik, bir değer olarak yerleşmektedir. Benliğin gelişmesinde, diğerlerinin ve kendinin gözünde değerli olmak; sosyal olarak tanınmak; onay görmek temel faktörler olarak sıralanmaktadır. Ben in güvenlik içinde gelişmesi, kendini sevilmeye ve kabul edilmeye layık bulmaktan geçmektedir. Bununla birlikte, kendisi, diğerleri ve çeşitli şeyler üstünde gücünü, etkisini denemenin ve böylece, kendini bir neden olarak görme duygusunu geliştirmenin önemi vurgulanmaktadır. Kimliğin çok yönlü sürekli ve dinamik oluşu kimliğin çoğulluğunu gösterir, yani bir ferdin sahip olabileceği bir den fazla kimlik vardır. Birey, bir ailenin ferdidir, bir milletinin mensubudur, bir spor kulübünün üyesidir. 31 Kimliğin çeşitlerinin her biri bireyleri ya da grupları ayırt etmede benzersiz bir özelliği yansıtmak; ya da kendi içlerinde ya da kendileri arasında bir ortaklık kurmak ya da desteklemek amacı ile kullanılmaktadır. Bu farklı özellikler cinsiyet, yaş, nesil, cinsel tercih, sosyo-ekonomik sınıf, meslek, kültür, etnik köken, ırk, din, millet, dil ve vatandaşlık olarak sıralanmaktadır. Kimlik, insanların dahil oldukları ırk, din, etnik grup, cinsiyet vb. gibi, sosyal grupları, gösterdikleri davranışları ve diğerlerinin onlara yükledikleri davranışları içermektedir. Kimlik, kişilerin hayatlarında yaptıkları, hissettikleri, söyledikleri ve düşündükleri her şeyi etkileyerek sosyal dünyada yerleşmelerini sağlamaktadır. Kimlik duygusu, kişinin kendisini çevresiyle anlamlı bağlar kurabilen bir kimse olarak görmesini ifade etmektedir. Bu anlamda kimlik, bireyin bir yere, değere, simgeye bağlanma, belli bir gruba ait olma eğilimidir. Kimlik bir kişiye ait olan ya da bir grup ya da sosyal kategorideki kişiler tarafından paylaşılan belirli özellikler olarak tanımlanmaktadır. Kimlik edinirken bireyin ya başkasına göre kendini tanımlaması yada başkası tarafından algılandığı parametrelerle kendini özdeşleştirmesi gerektiği belirtilmektedir Yurdusev, Avrupa Kim.., s Đnanç. AB ye Enteg.., s.15

18 10 Đnsanların bulundukları sosyal çevrede, bu çevre ile ilgili algılamalar geliştirmekte; yaşadıkları hayatla ilgili koşulları ve sonuçları kontrol ederek bu davranışlarındaki akılsal sebepleri değerlendirmektedir. Yurdusev e göre, Bir kişinin bireysel kimliğinin onun, ihtiyaçları ve özelliklerine göre, sahip olduğu veya aldığı çeşitli toplumsal kimliklerin bütünü olduğu söylenebilir. 33 Kimliğin çoğulluğu sınıflamayı da ortaya çıkarmıştır. kimliğin çeşitli açılardan sınıflamaya tabi tutulabileceği belirtilmektedir. Güvenç, kimlik kavramını bireysel, kişisel ve ulusal-kültürel kimlikler olarak üçe ayırmıştır. Kişiyi ötekilerden ayırmak için, kurumlarca verilmiş, bireysel kimlikler; kişilerin işyerinden aldığı çalışma, trafik polisinden aldığı sürücü belgesi, bankadan aldığı para, kredi kimlikleri ile kartları bireysel kimlik olarak tanımlamıştır. Kişisel kimlikler ise, kişilerin üyesi bulunduğu kurum ve kuruluşlar, dernekler, kulüpler ve okullarda gönüllü, duygusal veya mesleki ilişkilerini gösteren psikososyal kimlikler olarak tanımlanmaktadır. Ulusal-kültürel kimlikler ise, nüfus kütüğündeki soy ilişkileriyle, kişiye özgü ad, cins, evlilik, askerlik, sabıka bilgilerini bir araya getiren, kütüğe kayıtlı kimlikler olarak ifade edilmiştir. 34 Bir başka sınıflama kapsam açısından yapılan sınıflamadır. Bu açıdan kimlik üçe ayrılmaktadır. Evrensel kimlik: bütün insanların paylaştığı onların insan olmayan varlıklardan ayıran özellikler, Evrensel kimliği oluşturur. Đnsanlık evrensel kimliktir. Gurup Kimliği: Her insanın bazı insanlarla paylaşıp diğerleri ile paylaşmadığı özellikler vardır, bu özellikle bir insanı bir guruba ait kılar dolaysıyla bunlara gurup kimliği denilir, aile, ulus, gibi kimlikler buna örnektir. Bireysel Kimlik: Bir insanın yalnız kendisine has özellikleri vardır ki bireysel veya kişisel kimliği oluştururlar. Bireylerin içinde yaşadıkları toplumsal değerlerden farklı olarak kendi ilgi, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillenen tercihlerine bağlı olarak oluşturdukları sui generis (nev'i şahsına münhasır) algılayışlar bütünüdür Yurdusev, Avrupa Kim.., s Güvenç. Türk Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s.24 -Đnanç, AB ye Enteg.., s.19

19 11 Kimliğin bir başka sınıflaması, verili veya sonradan kazanılmış olmasına göre yapılan sınıflamadır. Sosyal ve kültürel kimlikler verili ve kazanılmış kimlikler olarak ikiye ayrılır. 36 Verili (tabii) Kimlik: insana doğuştan itibaren içinde yaşadığı toplumsal çevre tarafından, toplumsallaşma süreci içerisinde verilen kimliklerdir. Aile, etnik gurup, Toplum, cemaat, ulus ve medeniyet gibi kimlikler verili kimliklerdir, Kazanılmış (iradi) Kimlik: Kişinin kendi tercihleriyle edinilen kimliklerdir. Öğrencilik, hocalık, bilim adamlığı gibi kimlikler kazanılmış kimliklerdir. 37 Đnsanlar verili kimlikleri ile birlikte doğarlar. Bu nedenle verili kimlikler başlangıçta dışlayıcıdır. Ancak kimlik olgusunun sürekliliği dinamikliği ve çoğulluğu belli bir verili kimliğin sürekli ve mutlak olmasını da engeller, onun içindir ki insanlar yeni kimlikler edinebilirler ve belli bir kimliği bırakabilirler. Kimlik olgusunun özellikleri, hiçbir kimlik birimine tekel oluşturma ve sürekli dışlayıcılık imkanı vermemektedir. 38 Sonuç olarak kimlik ben in öteki ne, bir başka ya göre, tanımlanması anlamına gelen toplumsal, çok yönlü, dinamik, sürekli, çoğulluk ve tarihsellik özelliği bulunan, objektif ve subjektif ögeleri bulunan, etkin, başka kimliklere yol açabilen, algılanması karşılıklı konumlara bağlı olan bir olgudur Kültür Kültür kavramı, kelime kökü Fransızca ve Latince'den kaynaklanan "toprağı işleme, ekme ve bakım" gibi olumluluk yansıtan anlamı yanında, yine insanın doğasının bir sonucu ve yansıması olarak tarih sürecinde "bozma, yıkma, yok etme" gibi olumsuzlukları da türetmiş olan bir kavramdır. Kültür kavramı, çoğu kez "uygarlık" kavramı ile özdeşleştirilen ve yer yer karıştırılan bir kavramdır. Kültür, insanın içine, içselliğine yönelmiştir. Uygarlık, ise dışa, dıştaki nesnelere, hak, hukuk türü dış belirlemelere yönelmiştir. 39 Kültür, doğuştan kazanılan unsurlar başta olmak üzere bireye belli bir topluluğa aidiyet hissi kazandıran. ırk, dil, din, coğrafi yurt, gelenekler, tarih, yaşam tarzı, 36 Đnanç, AB ye Enteg.., s.21 Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s Kula, Avrupa Kim.., s.25

20 12 kurumlar, değerler gibi yerel unsurların yanı sıra kamusal alandaki iletişim ve siyasal alandaki davranışları içeren maddi pratikler olarak tanımlanmıştır. Kültürel unsurların en belirleyici özelliği yerellik, görelilik ve tarihsellik olarak sayılmıştır. 40 Kültür değişkendir. Durağan statik bir kavram değildir. Kültür sürekli olarak üretilebilen bir kavramdır, bir süreç içerisinde değerlendirilir, politikanın da temel belirleyicisidir. Kültür kimliklerden önce gelişir. Kula, kültürlenme sürecinin öğeleri olan "öğrenilen" bilgiler ve edinilen yetenek ve özellikler, katıksız olarak o insan tarafından yaratılmadığından, kişisel-bireysel değil, "paylaşılan", "edinilen" ve "yeniden biçimlendirilen" türden olduğunu belirtmiştir. 41 Kültür tanımına, bağlı olarak farklı aidiyetler ön plana çıkmakta, kimlikler bu unsurlara göre şekillenmektedir. Kültür tarihi de, bireylerin ve toplulukların kendilerini belirli kimliklerle özdeşleştirme sürecinde yaşanan farklılaşmalarla açıklanmaktadır. 42 Bir kültürün içerisinde geliştiği tarih, yer, doğa ve toplum koşullarının belirliliği, kültürler arasında gözlemlenen "biçimsel özgünlüklerin", "farklılıkların" ya da "benzerliklerin" temelini oluşturmaktadır. 43 Kültür, kendisini taşıyan ve gelecek kuşaklara aktararak, kalıcılaştıran dili oluşturan göstergelerin toplamı olarak adlandırılabilir. Dilin zenginliği kültürü; kültürün zenginliği de dilin gelişmişliğinin göstergesidir. 44 Erdenir in Smith den, nakledişine göre, aidiyet hissi, temel olarak topluluğun nesiller boyunca paylaştığı devamlılık hissine, geçmişten gelen ortak anılara ve ortak bir kadere ilişkin kolektif inanca dayanmaktadır. 45 Erdenir in Gellner den, nakledişine göre, iki birey ancak ve ancak aynı kültürü paylaşıyorlarsa aynı ulusa mensupturlar ve iki birey ancak ve ancak birbirlerinin aynı kültürü paylaştıklarının bilincinde iseler aynı ulusa mensupturlar Erdenir, Avrupa Pan Mil.., ss Kula, Avrupa Kim.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Kula, Avrupa Kim.., s Kula, Avrupa Kim.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s.46

21 13 Kültür ile ulusallık arasındaki bağ, en açık biçimde dil tarafından sağlanır. A. D. Simith e göre, dini reform, kültürel ödünç alma, halk katılımı ve etnik seçilmişliğe dair mitler kültürlerin aktarımını ve kendilerini yenilemelerini sağlayan mekanizmalardan bazılarıdır. 47 Kula, Kültür ün, birçok başvuru yapıtında insanlığın tarihsel evrimi içerisinde bir üst aşamaya çıkma uğraşının bir sonucu olarak görüldüğünü belirtir 48 Kültür, diğer alanları belirleyen bağımsız bir parametre değil, siyaset, ekonomi gibi alanlardan etkilenen bağımlı bir parametre olarak, davranışları, kurumları ve siyaseti şekillendirirken onlar tarafından da şekiliendirilen bir kavramdır. 49 Kula ya göre, Avrupa kültürünü ya da Asya kültürünü başkalaştıran şey, Avrupalıların ya da Asyalıların nitelik yönünden farklı olmaları değil, öncelikle yaşadıkları doğa koşulları, tarihsel olaylar ve bunların bir türevi olan kültürel mirastır. Aynı koşullar altında yaşayan Avrupalı ve Asyalıların kültürel bakımdan birbirine benzemesi kaçınılmazdır. 50 Kültür kavramına böyle yaklaşıldığında, kültürler arasında var olan "farklılıkların" söz konusu kültürleri yaratan insanların farklılığından değil, ortam ve koşulların farklılığının yol açtığı "eş zamansızlıktan" kaynaklandığı kolayca görülebilir. Eş zamansızlık kavramı, bir kültürde, örneğin demokrasi bilincinin ve demokratik kurumların öbür kültür ya da kültürlere göre daha önce, yahut daha sonra ortaya çıkmasıdır. 51 Aynı coğrafyada aynı zaman diliminde yaşayan insanların ve uygarlıkların yaşam tarzlarının, kültürlerinin birbirine benzemesi bu görüşü desteklemektedir. Örneğin Milattan önce 400 lerde hem Roma imparatorluğu nun hem de Yunan site devletlerinin zeytin ve üzüm tarımı yaptıkları, sonradan aynı şekilde zeytnyağı ve şarap ticareti ve denizcilikle uğraştıkları bilinmektedir. aynı dönemde aynı ortam ve koşullarda farklı kökenlerden insanlar da aynı yaşam biçimine sahip olmaktadır 47 A.D.Simith,Milli Kim.., s Kula, Avrupa Kim.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Kula, Avrupa Kim.., s Kula, Avrupa Kim.., s.26

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR. (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.)

TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR. (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.) TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.) Murat AKA Eski dünyanın en önemli medeniyet merkezlerinden olan Anadolu yüzyıllardır değişik milletlere

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1 XI İçindekiler Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür Sayfa vii viii x 1 Giriş 1 Tanımlar: Kültürlerarası psikoloji nedir? 3 Tartışmalı konular 5 Konu 1: İçsel olarak ya da dışsal olarak

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

ÜNİTE:1. İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş ÜNİTE:2. Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Mertantilizm ve Fizyokrasi ÜNİTE:3. Klasik Okul ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş ÜNİTE:2. Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Mertantilizm ve Fizyokrasi ÜNİTE:3. Klasik Okul ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş ÜNİTE:2 Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Mertantilizm ve Fizyokrasi ÜNİTE:3 Klasik Okul ÜNİTE:4 Sosyalist Düşüncenin Doğuşu ve Marksizm ÜNİTE:5 Marjinalizm

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

sorular-sorular-sorular

sorular-sorular-sorular İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ sorular-sorular-sorular Erkeklerin matematik becerisi kadınlardan daha fazla mıdır? Duygusal emek nedir ve neden kadınlarda daha yaygındır? Bireyci kültür ile toplulukçu kültür arasında

Detaylı

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Giriş Toplumsal Sosyalleşme ve Toplum Toplumsal Temel Olarak Eğitim

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLİLERİ Dersin Adı SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS

Detaylı

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri geyerek Türk tarihinin Turan'da gelişmiş en son süperetnosunu yok sayma yoluna Rus tarihçileri tarafından gidilmiştir. Tatar süperetnosunu Kazak, Özbek,

Detaylı

10/22/2015. Kültürün Tanımı. Kültürel Ürünler, Kurallar ve Davranışları. Kültürün Tanımı

10/22/2015. Kültürün Tanımı. Kültürel Ürünler, Kurallar ve Davranışları. Kültürün Tanımı Ders 4 KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. SERAP TORUN Kültürün tanımının çok fazla olması ve bilim insanlarının belli bir tanım üzerinde anlaşamamaları kültür sözcüğünün çok anlamlı olmasından kaynaklanmaktadır. Antropolojide

Detaylı

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2 Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 Türkiye de Aile Kurumu ve Nüşusla İlgili Sorunlar ÜNİTE:4 Türkiye de Eğitim Kurumu ve Sorunları

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Savaş ve Barış Çalışmaları POLS Güz 7 +0+0 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ KIŞILIK KURAMLARı GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ Kişilik Nedir? Psikolojide kişilik, kapsamı en geniş kavramlardan biridir. Kişilik kelimesinin bütün teorisyenlerin üzerinde anlaştığı bir tanımlaması yoktur.

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

GELENEKSEL GIDALAR VE COĞRAFİ İŞARET

GELENEKSEL GIDALAR VE COĞRAFİ İŞARET GELENEKSEL GIDALAR VE COĞRAFİ İŞARET 2015 YÖRE Fransa Köken ve kalite adlandırmaları Ulusal enstitüsü (INAO) göre ; İçinde bir tarımsal üretim ve fiziki ortam ile beşeri faktörler kümesinin bulunduğu ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ SOSYOLOJİ VE DİN SOSYOLOJİSİ Din Sosyolojisinin Konusu...11 Zeki Arslantürk Sosyolojik Din Tanımları...37 Kemaleddin Taş Din ve Toplum İlişkileri...43 Dini Tecrübenin İfade

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ÜNİTE:1 Antropoloji Nedir? ÜNİTE:2 Kültür Kavramı ÜNİTE:3 Kültüre Yaklaşımlar: Temel Antropoloji Kuramları ÜNİTE:4 İnsanın Canlılar Dünyasındaki Yeri ve Biyolojik Çeşitliliği ÜNİTE:5 İnsanın Evrim ÜNİTE:6

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5

DERS PROFİLİ. Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

KENT SOSYOLOJİSİ GİRİŞ PLANLAMA TEKNOLOJİ ORGANİZASYON. Kutsal Üçlü (Storper,1997)

KENT SOSYOLOJİSİ GİRİŞ PLANLAMA TEKNOLOJİ ORGANİZASYON. Kutsal Üçlü (Storper,1997) KENT SOSYOLOJİSİ GİRİŞ Ayşe e Nur ÖKTEN Yıldız z Teknik Üniversitesi PLANLAMA Kutsal Üçlü (Storper,1997) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEKNOLOJİ ORGANİZASYON MEKAN 1 PLANLAMA Ekonomi Siyaset bilimi Sosyoloji Antropoloji

Detaylı

SOSYAL TABAKALAŞMA SOSYAL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

SOSYAL TABAKALAŞMA SOSYAL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü SOSYOLOJİ 9. HAFTA TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK SOSYOL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü 10 Nisan 1912.. Titanic Faciası na sosyal bakış.. Dönemin cinsiyet

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR 517 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı UYGARLIK

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ.

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ. SUB Hamburg A/612838 Prof. Dr. Karam Khella Tarihin Yeniden Keşfi ÜNİVERS ALIST TARİH Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı Çeviren: İsmail KAYGUSUZ İÇİNDEKİLER SUNUŞ ; r.r. 10 YAZARIN TÜRKÇE BASIMA

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı