TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ CEMĐLE ASLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ CEMĐLE ASLAN 070405013"

Transkript

1 TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ AVRUPA KĐMLĐĞĐ OLUŞUMUNA TÜRK KĐMLĐĞĐNĐN ETKĐSĐ CEMĐLE ASLAN ANKARA,2009

2 TC ATILIM ÜNĐVESĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ AVRUPA KĐMLĐĞĐ OLUŞUMUNA TÜRK KĐMLĐĞĐNĐN ETKĐSĐ ÖĞRENCĐ CEMĐLE ASLAN TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. ĐDRĐS BAL ANKARA,2009 Fotokopi ile çoğaltılamaz

3

4 ii ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET i ABSTRACT ii ĐÇĐNDEKĐLER...iii BĐRĐNCĐ BÖLÜM GĐRĐŞ...1 ĐKĐNCĐ BÖLÜM KĐMLĐK Giriş Kimlik Kavramı Kültür Ulus Kimliği Sonuç 20 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK KĐMLĐĞĐ Giriş Türk Kimliğinin Unsurları Osmanlı Dönemi Türk Kimliği Batılılaşma Süreci Cumhuriyet Dönemi Türk Kimliği ve Kemalist Yaklaşım Sonuç 38 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA KĐMLĐĞĐ OLUŞUMU Giriş Antik Çağ Avrupa Kimliği Antik Yunan Kültürü Roma Đmparatorluğu Orta Çağ Avrupa Kimliği...50

5 4.4. Modern Çağ Avrupa kimliği Denizaşırı Keşifler Rönesans Reformasyon Aydınlanma Ulus-Devletler Pan-Avrupacılık Avrupa Birliği Merkezciliği Sonuç...96 BEŞĐNCĐ BÖLÜM AVRUPA KĐMLĐĞĐNĐN TÜRK KĐMLĐĞĐ ĐLE ETKĐLEŞĐMĐ Giriş Haçlı Seferleri Đstanbul un Fethi Türk Çanları Türk Vaazları Türk Duaları Türk Konuşmaları Türk Yayınları Olumsuz Türk Đmgesi Oluşturan Sanat Eserleri Türklerle Đlgili Deyimler Türklerle Hakkında Olumsuz Nitelemeler Türk Ümidi Türklere Karşı Savaş Projeleri Birinci Viyana Kuşatması Đnebahtı (Lepanto) Deniz Savaşı Türklere Karşı Avrupa Birliği Teşebbüsleri Đkinci Viyana Kuşatması Karlofça Antlaşması Sonrası Sonuç..152 ALTINCI BÖLÜM

6 SONUÇ KAYNAKÇA...161

7 i ÖZET Bu çalışmanın amacı Avrupa Kimliğinin oluşumuna Türk kimliğinin etkisinin ne olduğunun analiz edilmesidir. Avrupa kavramı ve kimliğinin nasıl ortaya çıktığı Türk kimliğinin Avrupa için ne anlama geldiği, nasıl algılandığı araştırılmıştır. Araştırmada izlenen yöntem şöyledir. öncelikle literatür taraması yapılıp konunun akademik ve felsefi tabanı oluşturulduktan sonra konular tarihsel sıraya konularak son hali verilmiştir. Tez içinde, giriş birinci bölüm kabul edilmiş, ikinci bölümde kimlik konusundaki temel kavramlar kısaca önbilgi mahiyetinde araştırılmıştır. Üçüncü bölümde Türk kimliği, tarihsel gelişimi içerisinde ve özet olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde Avrupa kimliği oluşumu tarihsel ve kavramsal olarak incelenmiş Türkler in Avrupa kimliği oluşumuna olumlu etkileri bu bölüm içerisine yerleştirilmiştir. Beşinci bölümde, Avrupa kimliğinin Türk kimliği ile temasa geçişi sonrasında etkileşimin nasıl devam ettiği ve Türk kimliğinin öteki olarak Avrupa kimliğine etkisinin ne olduğu araştırılmıştır. Sonuç bölümünde ilk beş bölüm ışığında değerlendirme yapılarak öngörülerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Avrupa, Kimlik, Türk.

8 ii ABSTRACT The main objective of this study is to analyze impact of Turkish identity on the formation of European Identity. Emergence of concept of Europe and European identity, impact of Turkish identity on Europe are analyzed. Within the thesis, introduction is called as first chapter. In the second chapter, basic concepts regarding identity are introduced. In the third chapter, formation of Turkish identity is summarized. In the fourth chapter, formation of European identity is studied historically and conceptually and positive affects of Turks within the formation of European entity is analyzed. In the fifth chapter, impact of Turkish identity and Turks on the formation of European identity is analyzed in detail. In the final chapter, theses is summarized and it is emphasized that the most important factor that played key role in the formation of European identity is Turkish identity and Turks. Key Word: Europe, Đdentity, Turkish.

9 1 BĐRĐNCĐ BÖLÜM GĐRĐŞ Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan itibaren yönetim şekli, hukuk sistemi, ve diğer bütün yapısal sistemleri açısından genel evrensel ilkeleri esas alan bir devlet olduğu gözardı edilemeyecek bir gerçektir.dünyada ve özellikle Avrupa da kurulan pekçok uluslar arası teşkilata hemen hemen kuruluşlarından itibaren üyedir. Ekonomik ve siyasi bir birlik olan Avrupa Birliğine de yine kuruluşundan kısa bir süre sonra henüz ekonomik bir birlik durumunda iken başvurmuş olmasına ve üyelik başvurusunun kabul edilerek bir yol haritası belirlenmesine rağmen, Türkiye nin ilk yirmi yıllık süreyi üyelik açısından sonuç alacak şekilde kullanamaması ve bu süre sonunda sözkonusu örgütün dağılmadan yürüyebildiğinin görülmesi, siyasal birlik olma yönünün kuvvetlenmesi ve örgütün dünya ölçeğinde sözü geçen siyasi bir aktör olabilme ihtimallerinin ortaya çıkmasıdan itibaren Avrupa birliğini oluşturan ülkeler tarafından artık Türkiye nin üye alınmaması için başka herhangi bir üye ülkeye yada aday ülkeye çıkarılmayan zorluklar çıkarılmaya başlamış ve devam edegelmiştir. Đkinci Dünya Savaşı sonrasında güvenliklerini NATO ya ihale ederek, yıkım halinde olan ekonomilerine zaman ayıran üye devletlerin artık ekonomilerini düzeltmiş olmaları, soğuk savaşın sona ermesi gibi gelişmeler sonrasında Türkiye nin Avrupa birliği üyeliğinin önündeki engeller artmıştır. Son zamanlarda özellikle Fransa ve Almanya nın başını çektiği çok daha katı bir tutum ortaya çıkmıştır. Bu görüşe sahip ülkeler tarafından herhangi bir süre koşul, gerekçe, belirtmeksizin doğrudan, Türkiye nin tam üyeliğine karşı çıkılmakta Fransa gibi bazı ülkeler sadece imtiyazlı ortaklıktan bahsetmektedir. Türkiye nin üye olan birçok ülkeden daha iyi şartlara sahip olmasına rağmen eksikliklerin giderilmesi mümkün iken, çıkarılan bu engellerin sebebi nedir? Türk karşıtlığının temelinde neler vardır? gibi sorular, Türk ve Avrupa kimliklerinin tarihsel süreçte yaşadıkları etkileşimlerin neler olduğu, Avrupa kimliğinin nasıl oluştuğu, Türk kimliğinin bu oluşmaya olumlu veya olumsuz etkisi olup olmadığı hususlarını araştırma isteği uyandırmıştır.

10 2 Avrupa Kimliğinin oluşumuna Türk kimliğinin etkisini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada, Avrupa kavramı ve kimliğinin nasıl ortaya çıktığı Türk kimliğinin Avrupa için ne anlama geldiği, nasıl algılandığı araştırılmıştır. Avrupa kimliği oluşumu ve Türk kimliği ile etkileşim, antik çağdan günümüze kadar çok geniş bir tarih yelpazesini kapsaması konunun sağlıklı araştırılabilmesi için belirli bir tarih aralığı ile sınırlanması gerektiğinin bu sınırlamanın anlamlı bir dönüşüm noktası esas alınarak yapılması gerektiği kanatine varıldığından, Avrupa kimliği Türk kimliği etkileşiminin nitelik değiştirdiği ondokuzuncu yüzyıla kadar olan dönem esas alınmıştır. Bu araştırmada izlenen yöntem şöyledir öncelikle literatür taraması yapılıp konunun akademik ve felsefi tabanı oluşturulduktan sonra konular tarihsel sıraya konularak son hali verilmiştir. Tez içinde, giriş birinci bölüm kabul edilmiş, ikinci bölümde kimlik konusundaki temel kavramlar kısaca önbilgi mahiyetinde araştırılmıştır, üçüncü bölümde Türk kimliği, tarihsel gelişimi içerisinde ve özet olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde Avrupa kimliği oluşumu tarihsel ve kavramsal olarak incelenmiş Türkler in Avrupa kimliği oluşumuna olumlu etkileri bu bölüm içerisine yerleştirilmiştir. Beşinci bölümde, Avrupa kimliğinin Türk kimliği ile temasa geçişi sonrasında etkileşimin nasıl devam ettiği ve Türk kimliğinin öteki olarak Avrupa kimliğine etkisinin ne olduğu araştırılmıştır. Sonuç bölümünde ilk beş bölüm ışığında değerlendirme yapılarak öngörülerde bulunulmuştur.

11 3 ĐKĐNCĐ BÖLÜM KĐMLĐK 2.1. Giriş Avrupa Kimliği Türk Kimliği arasındaki etkileşim araştırılırken önce kimlik kavramına değinmek gerekmiştir. Bu bölümde kimlik kavramı nedir, nasıl oluşur, genel hatlarıyla açıklanmış, kültür ne anlama gelmektedir, nasıl oluşur, nasıl aktarılır, ve ulus kimliği (milli kimlik), millet nedir, ana hatlarıyla değerlendirilmiştir Kimlik Kavramı Kimlik (identity) kavramı, Latince de aynı anlamına gelen idem ve Fransızca ayniyet anlamına gelen identité kelimesinden türeyen bir kavramdır. ve insanın sosyal bir varlık olmasının doğal bir sonucu olarak toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Annesinden biyolojik bir varlık olarak doğan her insan sosyalleşme süreci içinde kendisini diğer kişilerden ayırt etmekte ve bir ben kavramı geliştirmektedir. Bu kavram, kişisel kimlik olarak tanımlanmaktadır. Kişinin adını, soyadını, yaşını, mesleğini vb. bilgileri içeren bir kavram olan kişisel kimlik, varlıkla ilgili tüm anlamları, değerleri içeren öznel bir duyu olarak tanımlanmaktadır. Psikososyal kimlik ise tüm kimlik kavramlarının yapısını ve çekirdeğini oluşturan, kişinin sürekli olarak değişen bir aynılık duygusu olarak tanımlanmaktadır. Anthony. D. Smith, bireysel kimlik, büyük ölçüde sahip olunan toplumsal roller ve kültürel kategorilerden oluşmaktadır demiştir. 1 Kula ya göre, bireysel kimlik, daha çocukluk aşamasında başlayarak yetişmekte olan kişinin iç (bireysel/psikolojik) ve dış (aile, çevre, eğitim kurumları, sokak) durumlara ve değişmelere bağlı olarak geliştirdiği tekil ve bütünsel bir öz anlayış, öz bilinç yada bir öz değerlendirmedir. 2 1 Anthony.D.Smith, Milli Kimlik, (çev.) Bahadır Sina Şener, Đstanbul,Đletişim Yayınları,4. Baskı, 2007,s.17 2 Onur Bilge Kula, Avrupa Kimliği ve Türkiye, Đstanbul, Büke kitapları, 2006, s.36

12 4 Bu öz bilinç, bir yönüyle yetişmekte olan insanın ayrı bir kişi olma anlamında bireyleşme süreci içerisinde yani öbür kişilerden farklılaşma yada başkalaşma; bir başka anlatımla, özgünleşme ve özerkleşme sırasında biçimlenir; öbür yönüyle de toplumsal kültürel birikimi, değer sistemini, gelenek ve görenekleri edinerek, toplumun bir parçası olma anlamında toplumsallaşma sürecinde yani, düşünüş ve yaşayış biçimi bakımından toplumun öbür bireyleriyle benzeşme ve bağımlılaşma sürecinde oluşur ve gelişir. 3 Kişisel kimlik yada benlik, insanın kim olduğu hakkında kafasında oluşan düşüncelerdir. Yurdusev, kimliklenme sürecinin çok yönlü, çok boyutlu, dinamik ve sürekli bir oluşum olduğunu ifade etmiştir. 4 Psikoloji, sosyoloji, kültürel antropoloji gibi sosyal bilimlerde ben, benlik kendilik (ego-self), kişilik (personality) ve kimlik (identity) kavramları çoğunlukla eşanlamlı ifadeler olarak kullanılmaktadır. Bu kavramlar, kişiyi başkalarından ayıran duygu, tutum, düşünce ve davranışların örgütlenmiş, kaynaşmış bir bütünlüğünü ifade etmektedir. Đnanç, Wheelis in, kimliği, Kişinin davranış, eylem ve değer yargıları arasında kurduğu uyuma dayanan bütünlük ve birlik hissi olarak tanımladığını belirtmiştir. 5 Yurdusev e göre, Kimlik toplumsal bir olgudur, kimlik edinme süreçleri başkaları ile beraber ya da başkalarına karşı, toplumsal bir çerçevede oluşmuştur. toplumsal olmayan ortamlarda kimlik oluşmadığı gibi toplumsal olmayan varlıkların kimliklerinden de bahsedilemez, tek başına bir insanın kimliğinden bahsedilemeyeceğinden bireysel kimlik de dahil bütün kimliklerin toplumsal olduğu söylenebilir. 6 Yurdusev e göre, bir bireysel kimlik kategorisi olan kişilik bile, Freud'dan Mead'e kadar çoğu psikoloğa göre, toplumsal bir kazanımdır. 7 3 Kula, Avrupa Kim.., s.36 4 A.Nuri Yurdusev, Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Türk Kimliği, Atila Eralp, (Ed) Türkiye ve Avrupa, Ankara, Đmge Kitapevi 1997, s.20 5 Hüsamettin Đnanç, AB ye Entegrasyon Sürecinde Türkiye nin Kimlik Problemleri, Ankara, Adres Yayınları, 2005, s.22 6 Yurdusev, Avrupa Kim.., s.18 7 Yurdusev, Avrupa Kim.., s.19

13 5 Erdenir, Delgado-Moreira nın kimliklerin nitelik ve işlevlerini sayarken kimliklerin ahlaki topluluklar ortaya çıkardıklarını, tarihsel süreklilik inşa ettiklerini, maneviyata dayandıklarını, pratik amaçlar taşıdıklarını, topluluğu öteki topluluklardan farklılaştırdıklarını, davranış ve inanç kalıpları sunduklarını ve kamusal varlıklara sahip olduklarını ifade ettiklerini belirtmiştir. 8 Bir başka tanıma göre, kimliklerin etkinliğini belirleyen faktörler gereklilik, aciliyet, dış tehdit ve hitap ettiği topluluk tarafından içselleştirme derecesidir. 9 Kimlik, insana özgü nitelikleri belirtir; ayırt eder ve bir bireyin toplumsal alanda sahip olduğu statü ve nitelikler bütünüdür. Yurdusev in ifadesine göre, kimliğin, çok yönlülük, süreklilik ve dinamiklik özellikleri kimliğin çoğul olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bireyin bireysel kimliği ve edindiği diğer kimlikler bir etkileşim süreci içindedir. Aile, kabile, etnik grup, cemaat, ülke/vatan, ulus (milliyet) ve özellikle evrensel değerde olduğu belirtilen cinsiyet ve sınıf kimlikleri çok bilinen toplumsal kimliklerdir. 10 Diğer bir ifadeye göre, kimlik, varlığın ve aidiyetin tanımı, tasvir edilmesidir. kimliğiyle tanımlanan ya da kimliğe sahip olana, kimlik edinen (ait olan) ; kimlik edineni tanımlayana, yani ona kimliğini kazandırana ise kimlik veren (ait olunan) denmektedir. 11 Yurdusev in ifadesine göre, kimliğin başka bir özelliği başkalık, farklılıktır, aidiyet ya da kimlik, başkalık ve öteki ile tanımlanmaktadır. Yurdusev, bu konuda Derrida nın, bütün kimlikler ancak farklılıklarıyla var olabilir. Hiçbir kimlik yoktur ki kendisi nin öteki si olmasın şeklindeki sözlerini ifade etmiştir. 12 Güvenç e göre, kimlik kavramında karşıtlık ilişkisi o kadar evrensel ve işlevseldir ki ötekiler olmasaydı, kişi onları yaratır, kendi kişiliğini bulmak 8 F.H.Burak Erdenir, Avrupa Kimliği, Pan Milliyetçilikten Post Milliyetçiliğe, Ankara, Ümit Yayıncılık 2. Baskı, 2006, s.66 9 Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., ss Đnanç, AB ye Enteg.., s. 15 Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s.20

14 6 tanımlamak ve korumak için onların karşısında yer alırdı. Güvenç e göre, bu durumun Levi Strauss un ötekilere karşı ben ilkesiyle dile getirilmiştir. 13 Erdenir, Taylor un, hiçbir kimliğin sadece içsel olarak gelişemeyeceğini, insan doğasının yaratılıştan iletişim kurmaya dönük olması nedeniyle gelişme sürecinin öteki ile olan ilişkiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirttiğini nakletmektedir. 14 Kimliğin üyeleri birbirlerine benzemekten çok, topluluk dışındakilerle olan farklılıkları bakımından benzerlik taşımaktadırlar. Nitekim, kimliğin öznel boyutu olarak adlandırdığımız bilinç, toplulukla diğer toplulukların veya kimlikle ötekisi arasındaki farklılaşmanın temeli olarak belirmektedir. 15 Kimlik, öteki ile ve öteki ye karşı etkileşim yoluyla şekillenen sosyal bir olgu ve dinamik bir süreçtir. 16 Ötekileştirme kimliklerin ortaya çıkma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. 17 Güvenç in Mehmet Baydur dan naklettiği, Çehov un Defteri adlı eserden alınan ve kimlik kavramındaki karşıtlığı ortaya koyan söz şöyledir. Aşk, dostluk, saygı değil insanları birleştiren bir şeye duyulan ortak nefret, 18 Birey, ötekinin rolünü tespit edebildiği andan itibaren psikolojik olarak tekilleşmektedir. Birey, hem ötekinin davranışını önceden tespit edebilecek işareti algılamakta; hem de kendisinin ötekilerde uyandıracağı tepkiyi öngörmektedir. Güvenç in Gellner den naklettiği bir Arap atasözünde, kimlik kavramı içerisindeki evrensel karşıtlığı şöyle dile getirmiştir. Kardeşime karşı ben, Yeğenimize karşı kardeşim ve ben, Yabancıya karşı yeğenimiz, kardeşim ve ben, 19 Kimlik, anlamını ne olmadığından elde eden bir değişim ve ötekilik ifadesidir. 20 Böyle bir tanımlamada kimlik öteki ne göre tanımlanmış, yorumlanmış 13 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, Đstanbul, Boyut Kitapları, 2008, ss Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Đnanç, AB ye Enteg.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Güvenç, Türk Kim.., ss Güvenç, Türk Kim.., s. 3

15 7 ve anlam kazanmıştır. Đnanç, Derrida nın farklılık kavramını, aynılık olarak farklılık ve mütekabiliyet ya da ayrılık olarak farklılık olarak ayırmak suretiyle, özgün bir kimlik tanımını yaptığını belirtmiştir. 21 Đnanç ın, Derrida nın, Đfadede ve Olguda Farklılık adlı eserinden nakletiğine göre, kişi kendini tanımlarken kendisiyle benzeşenlerden bir kimlik kategorisi oluşturmakta, bu da aynılıktan ve özdeşlikten kaynaklanmaktadır. 22 Bu tanım yapılırken farkında olmadan kendinden farklı olanlar da farklı bir kimlikte bütünleştirilmekte ve bu ikinci kimlik de ayrılık ve mütekabiliyetten, başka bir deyişle kişinin kendini karşısındakine göre konumlandırılmasından kaynaklanmaktadır. 23 Yurdusev, aidiyet veya kimliğin başkalık ve öteki ile tanımlandığını belirterek şu örnekleri vermiştir. Bir aileye ait olan insan aynı anda başka bir aileye ait olmayandır. Ama bu ait olunmayan aile vardır ve ait olunmayan aileler bulunmazsa kişinin ait olduğu aile de ortadan kalkacaktır. 24 Türk olan bir kişi aynı zamanda Yunan, Đngiliz ya da Fransız olmayandır. Türk ulusundan başka diğer bütün uluslar yok olsa o zaman Türk ulusundan bahsetmenin gereği kalmayacaktır. 25 Öteki kavramının ifade ettiği süreç, bir şeyin ne olduğu ile değil; ne olmadığı ile ilgilidir.toplumlar kendi kimliklerini diğer toplumlardan farklılıklarıyla tanımlamışlardır. Yurdusev in, Thucydides ten aktarışına göre, Yunan site devletlerinin kendilerini Helenler olarak tanımlaması Troya Savaşı ndan, Perslerle karşılaştıktan sonra başlamış ve Helenliği Perslerden farklılıklarıyla tanımlamışlardır Đnanç, AB ye Enteg.., s Đnanç. AB ye Enteg.., s Đnanç. AB ye Enteg.., s Đnanç. AB ye Enteg.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s.21

16 8 Đngiliz ve Fransız ulusal kimlikleri de Yüz Yıl Savaşları ile karşılıklı olarak birbirini belirlemişlerdir. Yine Osmanlı nın varlığı modern Avrupa kimliğinin doğuşunda en önemli faktörlerden birisidir. 27 Kimlik birimlerinin, isimleri genellikle ötekiler tarafından ya da ötekilerle karşılaşılınca verilmiştir. English (Đngiliz) sözcüğü Đngilizce değil; Latincedir; ve Romalılar tarafından verilmiştir. Türk kelimesinin aslı ise Çincedir; Fin sözcüğü ise Đsveç dilinden türemiştir. Kısaca, başkalarının varlığı aidiyetin tanımlanması için gereklidir. 28 Ötekinin tehdit oluşturması yada tehdit olarak algılanması halinde kimlik daha kuvvetli hale gelecektir. Kimlik edinme sürecinde bireyin psikolojik ve sosyal güvenliğini sağlamak ve toplum tarafından kabul edilmek amacıyla yaşadığı toplumun davranış modellerini değer ve normlarını içselleştirmek ve pratiğe yansıtmak durumunda olduğu belirtilmektedir. 29 Kimlik duygusu olayları ölçen ve değerlendiren, bireye ait bir mekanizma gibi işlemektedir. Kişisel kimlik çok sayıda kimliği bütünleştiren bir sistemdir. Bireylerin sahip olduğu kimlik çeşitliliği kişisel kimliğe zenginlik ve değer katmaktadır. Kisisel kimlik, orijinallik duygusunda pekişmektedir. Birey, diğerinden farklılaşma ve özerkleşme durumuna ulaştığı ölçüde birliğini ve tekliğini, hissetmektedir. Süreklilik ve kendi kendine benzemek, kimliğin birlik boyutunu; kimseye benzememek, teklik boyutunu oluşturmaktadır. Đver Neumann ın Akdemir tarafından nakledilen ifadesine göre, Kimlik, değişken çok boyutlu ve daima yeniden düzenlenen bir fenomendir ve yalnızca bu sebepten muğlaktır. 30 Kişisel kimlik, bir üretme etkinliği olarak ortaya çıkmaktadır. bir aktör ya da bir üretici olarak, sorumlu veya yaratıcı bir etkinliğe dahil olunduğu sürece, kimliğin belirginleştiği ve pekiştiği belirtilmektedir. 27 Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s Đnanç, AB ye Enteg.., s Erhan Akdemir;Ekonominin Gölgesinde Gözardı Edilmiş Kimlik Sorunsalı Avrupa Tarihinde Türk Kimliği, Đrfan Kalaycı (Ed.) Avrupa Birliği Dersleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım,1. baskı 2006 s.281

17 9 Kişisel kimlik, bir değer olarak yerleşmektedir. Benliğin gelişmesinde, diğerlerinin ve kendinin gözünde değerli olmak; sosyal olarak tanınmak; onay görmek temel faktörler olarak sıralanmaktadır. Ben in güvenlik içinde gelişmesi, kendini sevilmeye ve kabul edilmeye layık bulmaktan geçmektedir. Bununla birlikte, kendisi, diğerleri ve çeşitli şeyler üstünde gücünü, etkisini denemenin ve böylece, kendini bir neden olarak görme duygusunu geliştirmenin önemi vurgulanmaktadır. Kimliğin çok yönlü sürekli ve dinamik oluşu kimliğin çoğulluğunu gösterir, yani bir ferdin sahip olabileceği bir den fazla kimlik vardır. Birey, bir ailenin ferdidir, bir milletinin mensubudur, bir spor kulübünün üyesidir. 31 Kimliğin çeşitlerinin her biri bireyleri ya da grupları ayırt etmede benzersiz bir özelliği yansıtmak; ya da kendi içlerinde ya da kendileri arasında bir ortaklık kurmak ya da desteklemek amacı ile kullanılmaktadır. Bu farklı özellikler cinsiyet, yaş, nesil, cinsel tercih, sosyo-ekonomik sınıf, meslek, kültür, etnik köken, ırk, din, millet, dil ve vatandaşlık olarak sıralanmaktadır. Kimlik, insanların dahil oldukları ırk, din, etnik grup, cinsiyet vb. gibi, sosyal grupları, gösterdikleri davranışları ve diğerlerinin onlara yükledikleri davranışları içermektedir. Kimlik, kişilerin hayatlarında yaptıkları, hissettikleri, söyledikleri ve düşündükleri her şeyi etkileyerek sosyal dünyada yerleşmelerini sağlamaktadır. Kimlik duygusu, kişinin kendisini çevresiyle anlamlı bağlar kurabilen bir kimse olarak görmesini ifade etmektedir. Bu anlamda kimlik, bireyin bir yere, değere, simgeye bağlanma, belli bir gruba ait olma eğilimidir. Kimlik bir kişiye ait olan ya da bir grup ya da sosyal kategorideki kişiler tarafından paylaşılan belirli özellikler olarak tanımlanmaktadır. Kimlik edinirken bireyin ya başkasına göre kendini tanımlaması yada başkası tarafından algılandığı parametrelerle kendini özdeşleştirmesi gerektiği belirtilmektedir Yurdusev, Avrupa Kim.., s Đnanç. AB ye Enteg.., s.15

18 10 Đnsanların bulundukları sosyal çevrede, bu çevre ile ilgili algılamalar geliştirmekte; yaşadıkları hayatla ilgili koşulları ve sonuçları kontrol ederek bu davranışlarındaki akılsal sebepleri değerlendirmektedir. Yurdusev e göre, Bir kişinin bireysel kimliğinin onun, ihtiyaçları ve özelliklerine göre, sahip olduğu veya aldığı çeşitli toplumsal kimliklerin bütünü olduğu söylenebilir. 33 Kimliğin çoğulluğu sınıflamayı da ortaya çıkarmıştır. kimliğin çeşitli açılardan sınıflamaya tabi tutulabileceği belirtilmektedir. Güvenç, kimlik kavramını bireysel, kişisel ve ulusal-kültürel kimlikler olarak üçe ayırmıştır. Kişiyi ötekilerden ayırmak için, kurumlarca verilmiş, bireysel kimlikler; kişilerin işyerinden aldığı çalışma, trafik polisinden aldığı sürücü belgesi, bankadan aldığı para, kredi kimlikleri ile kartları bireysel kimlik olarak tanımlamıştır. Kişisel kimlikler ise, kişilerin üyesi bulunduğu kurum ve kuruluşlar, dernekler, kulüpler ve okullarda gönüllü, duygusal veya mesleki ilişkilerini gösteren psikososyal kimlikler olarak tanımlanmaktadır. Ulusal-kültürel kimlikler ise, nüfus kütüğündeki soy ilişkileriyle, kişiye özgü ad, cins, evlilik, askerlik, sabıka bilgilerini bir araya getiren, kütüğe kayıtlı kimlikler olarak ifade edilmiştir. 34 Bir başka sınıflama kapsam açısından yapılan sınıflamadır. Bu açıdan kimlik üçe ayrılmaktadır. Evrensel kimlik: bütün insanların paylaştığı onların insan olmayan varlıklardan ayıran özellikler, Evrensel kimliği oluşturur. Đnsanlık evrensel kimliktir. Gurup Kimliği: Her insanın bazı insanlarla paylaşıp diğerleri ile paylaşmadığı özellikler vardır, bu özellikle bir insanı bir guruba ait kılar dolaysıyla bunlara gurup kimliği denilir, aile, ulus, gibi kimlikler buna örnektir. Bireysel Kimlik: Bir insanın yalnız kendisine has özellikleri vardır ki bireysel veya kişisel kimliği oluştururlar. Bireylerin içinde yaşadıkları toplumsal değerlerden farklı olarak kendi ilgi, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillenen tercihlerine bağlı olarak oluşturdukları sui generis (nev'i şahsına münhasır) algılayışlar bütünüdür Yurdusev, Avrupa Kim.., s Güvenç. Türk Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s.24 -Đnanç, AB ye Enteg.., s.19

19 11 Kimliğin bir başka sınıflaması, verili veya sonradan kazanılmış olmasına göre yapılan sınıflamadır. Sosyal ve kültürel kimlikler verili ve kazanılmış kimlikler olarak ikiye ayrılır. 36 Verili (tabii) Kimlik: insana doğuştan itibaren içinde yaşadığı toplumsal çevre tarafından, toplumsallaşma süreci içerisinde verilen kimliklerdir. Aile, etnik gurup, Toplum, cemaat, ulus ve medeniyet gibi kimlikler verili kimliklerdir, Kazanılmış (iradi) Kimlik: Kişinin kendi tercihleriyle edinilen kimliklerdir. Öğrencilik, hocalık, bilim adamlığı gibi kimlikler kazanılmış kimliklerdir. 37 Đnsanlar verili kimlikleri ile birlikte doğarlar. Bu nedenle verili kimlikler başlangıçta dışlayıcıdır. Ancak kimlik olgusunun sürekliliği dinamikliği ve çoğulluğu belli bir verili kimliğin sürekli ve mutlak olmasını da engeller, onun içindir ki insanlar yeni kimlikler edinebilirler ve belli bir kimliği bırakabilirler. Kimlik olgusunun özellikleri, hiçbir kimlik birimine tekel oluşturma ve sürekli dışlayıcılık imkanı vermemektedir. 38 Sonuç olarak kimlik ben in öteki ne, bir başka ya göre, tanımlanması anlamına gelen toplumsal, çok yönlü, dinamik, sürekli, çoğulluk ve tarihsellik özelliği bulunan, objektif ve subjektif ögeleri bulunan, etkin, başka kimliklere yol açabilen, algılanması karşılıklı konumlara bağlı olan bir olgudur Kültür Kültür kavramı, kelime kökü Fransızca ve Latince'den kaynaklanan "toprağı işleme, ekme ve bakım" gibi olumluluk yansıtan anlamı yanında, yine insanın doğasının bir sonucu ve yansıması olarak tarih sürecinde "bozma, yıkma, yok etme" gibi olumsuzlukları da türetmiş olan bir kavramdır. Kültür kavramı, çoğu kez "uygarlık" kavramı ile özdeşleştirilen ve yer yer karıştırılan bir kavramdır. Kültür, insanın içine, içselliğine yönelmiştir. Uygarlık, ise dışa, dıştaki nesnelere, hak, hukuk türü dış belirlemelere yönelmiştir. 39 Kültür, doğuştan kazanılan unsurlar başta olmak üzere bireye belli bir topluluğa aidiyet hissi kazandıran. ırk, dil, din, coğrafi yurt, gelenekler, tarih, yaşam tarzı, 36 Đnanç, AB ye Enteg.., s.21 Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s Yurdusev, Avrupa Kim.., s Kula, Avrupa Kim.., s.25

20 12 kurumlar, değerler gibi yerel unsurların yanı sıra kamusal alandaki iletişim ve siyasal alandaki davranışları içeren maddi pratikler olarak tanımlanmıştır. Kültürel unsurların en belirleyici özelliği yerellik, görelilik ve tarihsellik olarak sayılmıştır. 40 Kültür değişkendir. Durağan statik bir kavram değildir. Kültür sürekli olarak üretilebilen bir kavramdır, bir süreç içerisinde değerlendirilir, politikanın da temel belirleyicisidir. Kültür kimliklerden önce gelişir. Kula, kültürlenme sürecinin öğeleri olan "öğrenilen" bilgiler ve edinilen yetenek ve özellikler, katıksız olarak o insan tarafından yaratılmadığından, kişisel-bireysel değil, "paylaşılan", "edinilen" ve "yeniden biçimlendirilen" türden olduğunu belirtmiştir. 41 Kültür tanımına, bağlı olarak farklı aidiyetler ön plana çıkmakta, kimlikler bu unsurlara göre şekillenmektedir. Kültür tarihi de, bireylerin ve toplulukların kendilerini belirli kimliklerle özdeşleştirme sürecinde yaşanan farklılaşmalarla açıklanmaktadır. 42 Bir kültürün içerisinde geliştiği tarih, yer, doğa ve toplum koşullarının belirliliği, kültürler arasında gözlemlenen "biçimsel özgünlüklerin", "farklılıkların" ya da "benzerliklerin" temelini oluşturmaktadır. 43 Kültür, kendisini taşıyan ve gelecek kuşaklara aktararak, kalıcılaştıran dili oluşturan göstergelerin toplamı olarak adlandırılabilir. Dilin zenginliği kültürü; kültürün zenginliği de dilin gelişmişliğinin göstergesidir. 44 Erdenir in Smith den, nakledişine göre, aidiyet hissi, temel olarak topluluğun nesiller boyunca paylaştığı devamlılık hissine, geçmişten gelen ortak anılara ve ortak bir kadere ilişkin kolektif inanca dayanmaktadır. 45 Erdenir in Gellner den, nakledişine göre, iki birey ancak ve ancak aynı kültürü paylaşıyorlarsa aynı ulusa mensupturlar ve iki birey ancak ve ancak birbirlerinin aynı kültürü paylaştıklarının bilincinde iseler aynı ulusa mensupturlar Erdenir, Avrupa Pan Mil.., ss Kula, Avrupa Kim.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Kula, Avrupa Kim.., s Kula, Avrupa Kim.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s.46

21 13 Kültür ile ulusallık arasındaki bağ, en açık biçimde dil tarafından sağlanır. A. D. Simith e göre, dini reform, kültürel ödünç alma, halk katılımı ve etnik seçilmişliğe dair mitler kültürlerin aktarımını ve kendilerini yenilemelerini sağlayan mekanizmalardan bazılarıdır. 47 Kula, Kültür ün, birçok başvuru yapıtında insanlığın tarihsel evrimi içerisinde bir üst aşamaya çıkma uğraşının bir sonucu olarak görüldüğünü belirtir 48 Kültür, diğer alanları belirleyen bağımsız bir parametre değil, siyaset, ekonomi gibi alanlardan etkilenen bağımlı bir parametre olarak, davranışları, kurumları ve siyaseti şekillendirirken onlar tarafından da şekiliendirilen bir kavramdır. 49 Kula ya göre, Avrupa kültürünü ya da Asya kültürünü başkalaştıran şey, Avrupalıların ya da Asyalıların nitelik yönünden farklı olmaları değil, öncelikle yaşadıkları doğa koşulları, tarihsel olaylar ve bunların bir türevi olan kültürel mirastır. Aynı koşullar altında yaşayan Avrupalı ve Asyalıların kültürel bakımdan birbirine benzemesi kaçınılmazdır. 50 Kültür kavramına böyle yaklaşıldığında, kültürler arasında var olan "farklılıkların" söz konusu kültürleri yaratan insanların farklılığından değil, ortam ve koşulların farklılığının yol açtığı "eş zamansızlıktan" kaynaklandığı kolayca görülebilir. Eş zamansızlık kavramı, bir kültürde, örneğin demokrasi bilincinin ve demokratik kurumların öbür kültür ya da kültürlere göre daha önce, yahut daha sonra ortaya çıkmasıdır. 51 Aynı coğrafyada aynı zaman diliminde yaşayan insanların ve uygarlıkların yaşam tarzlarının, kültürlerinin birbirine benzemesi bu görüşü desteklemektedir. Örneğin Milattan önce 400 lerde hem Roma imparatorluğu nun hem de Yunan site devletlerinin zeytin ve üzüm tarımı yaptıkları, sonradan aynı şekilde zeytnyağı ve şarap ticareti ve denizcilikle uğraştıkları bilinmektedir. aynı dönemde aynı ortam ve koşullarda farklı kökenlerden insanlar da aynı yaşam biçimine sahip olmaktadır 47 A.D.Simith,Milli Kim.., s Kula, Avrupa Kim.., s Erdenir, Avrupa Pan Mil.., s Kula, Avrupa Kim.., s Kula, Avrupa Kim.., s.26

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE VE IRAK KÜRT ULUSAL HAREKETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ (1958-1999) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

MİLEL VE NİHAL. inanç, kültür ve mitoloji araģtırmaları dergisi ISSN: 1304-5482 BİR ARADA YAŞAMA

MİLEL VE NİHAL. inanç, kültür ve mitoloji araģtırmaları dergisi ISSN: 1304-5482 BİR ARADA YAŞAMA inanç, kültür ve mitoloji araģtırmaları dergisi ISSN: 1304-5482 BİR ARADA YAŞAMA Cilt/Volume: 6 Sayı/Number: 2 Mayıs Ağustos / May August 2009 Almanya da Çokkültürlü Yapının Ayrıştırılan Unsuru Olarak

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ Zekiye TAMER GENCER I ÖZET Günümüz Türkiye sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İSLAMCI HAREKET GELİŞİMİ, İLİŞKİLERİ, AYRILIKLARI VE DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3 Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume:7, Sayı/Number:1 Yıl/Year:2012 Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında Amerikan Anaakımını Yeniden Düşünmek 1 Between Assimilation

Detaylı

UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ Antropoloji bilimi, her zaman daha geçerli ve güvenilir cevaplara ulaşmayı hedeflemiş kişilerin çalışmaları sayesinde,

Detaylı

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN Birlikte Yaşama Da Yayıncılık: 40 İnceleme Dizisi: 17 Editör Bekir Günay Tasarım Fokus Ajans Baskı ve Cilt Kristal

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI TEK PARTĐ DÖNEMĐNDE YAYINLANAN IRKÇI TURANCI ĐÇERĐKLĐ DERGĐLERĐN ĐNCELEMESĐ (ORHUN, BOZKURT, ERGENEKON,GÖK-BÖRÜ)

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKASI VE KANADA DA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK Sevgi ERZURUMLU No: 0230220195

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK Erol Kurubaş GİRİŞ İnsan aklı, gerçekliği genelde hep verili dünyanın sundukları çerçevesinde algılama

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) Kültür-Folk Kültürü-Popüler Kültür ve Kitle Kültürü... 11 2) Geleneksel ve Modern Üretim ve Tüketim Biçimleri... 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME

Detaylı

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU bilimname XII, 2007/1, 51-74 NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU Özet Celaleddin ÇELİK Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. celikc@erciyes.edu.tr Bu makalede

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR DiL YARASI i Vahap Coşkun M. Şerif Derince Nesrin Uçarlar EKİM 2010 DİSA

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KÜLTÜREL SINIRLARIN EDİLGEN TAŞIYICILARI, KADINLAR: VİRANŞEHİR YEZİDİLERİ ÖRNEĞİ FAHRİYE ADSAY G-281608 Tez

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı